Petri Koivisto KAAVOITUSKATSAUS KAAVOITUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Koivisto KAAVOITUSKATSAUS 2014 - KAAVOITUSOHJELMA"

Transkriptio

1 a l o ni e H Petri Koivisto Tekninen lautakunta KAAVOITUSKATSAUS KAAVOITUSOHJELMA

2 SISÄLLYS YLEISTÄ 3 TEKSTISSÄ KÄYTETYT LYHENTEET 3 KUINKA VOIN VAIKUTTAA KAAVOITUKSEEN 3 ASEMAKAAVOJEN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI 4 RAKENNUSKIELTO 4 KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO 4 TONTTITARJONTA 4 MAANKÄYTTÖPOLITIIKKA 4 RAKENNUSJÄRJESTYS 4 KESKUSTAN LAATUKÄSIKIRJA 4 KAAVOITUSKATSAUS HYVÄKSYTYT TAI VOIMAAN TULLEET KAAVAT 5 VALMISTELUSSA OLEVIA KAAVAHANKKEITA 8 MAAKUNTAKAAVA 13 VALTAKUNNALLISET MAANKÄYTÖN TAVOITTEET 13 MUUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUHANKKEET 14 KAAVOITUSOHJELMA YLEISKAAVAT 15 ASEMAKAAVAT 15 RANTA-ASEMAKAAVAT 16 YHTEYSTIEDOT 18 2

3 YLEISTÄ Kaavoituskatsauksella kerrotaan kuntalaisille mitä kaavoja on nyt työn alla eli vireillä. Katsauksen yhteydessä esitetään lisäksi kaavoitusohjelma, jossa on viiden vuoden sisällä aloitettavia kaava-hankkeita. Aika ajoin eri syistä väliin tulee uusiakin alueita, joita ei ole ohjelmassa ollut. Kaavatöiden aloittamisesta päättää kaavoituspäällikkö, merkittävien asemakaavojen ja yleiskaavoituksen osalta kaupunginhallitus. MRL 7 : Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. MRL 6 : Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. TEKSTISSÄ KÄYTETYT LYHENTEET MRL MRA ELY-keskus OAS tekla Khal Kval AK AKM YK OYK RAK RAKM ROYK maankäyttö- ja rakennuslaki maankäyttö- ja rakennusasetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Hämeen ELY-keskukselle kuuluvat muut kaavoitukselliset asiat paitsi yleisten teiden alueet, joissa lausunnonantajana toimii Uudenmaan ELY-keskus) osallistumis- ja arviointisuunnitelma tekninen lautakunta kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto asemakaava asemakaavamuutos yleiskaava osayleiskaava ranta-asemakaava ranta-asemakaavamuutos rantaosayleiskaava KUINKA VOIN VAIKUTTAA KAAVOI- TUKSEEN Kaavoituksen alkamisesta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, internetissä ja Itä-Häme -lehdessä, usein osalliset (lähinnä suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat) saavat asiasta myös tiedotuskirjeen. Kuulutuksessa on useimmiten yhtä aikaa ilmoitus kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta. Joskus suoritetaan samalla luonnoksen valmisteluvaiheen kuuleminen. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan samaan tapaan. Mahdollinen kaavasuunnitelmia koskeva virallinen palaute tulee jättää ilmoitettujen nähtävilläolo- ja kuulemisaikojen kuluessa (kaavan merkittävyydestä riippuen vähintään 14 tai 30 päivää). Kaikissa kaavoituksen vaiheissa voi hankkeista olla epävirallisesti yhteydessä kaavoitusyksikön henkilökuntaan. Hyväksymiskäsittely etenee teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen ja merkittävissä kaavoissa vielä kaupunginvaltuustoon saakka. Kaupunginhallituksen tai valtuuston kaavapäätöksestä voi tehdä muutoksenhaun (valituksen) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 3

4 RAKENNUSKIELTO Rakennuskielto on voimassa MRL:n 53 :n mukaan alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja tontti lohkottu asemakaavan mukaisesti ja merkitty kiinteistörekisteriin. Suunnittelualue voidaan tarvittaessa myös erikseen määrätä rakennuskieltoon kaavasuunnittelun tilanteen rauhoittamista varten. Rautsalon (19) kaupunginosan kortteli 3 on rakennuskiellossa teknisen lautakunnan tekemällä päätöksellä. KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu ympäristöministeriön päätöksellä Päätöstä täydentävä alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on vahvistettu ympäristöministeriössä Kansallinen kaupunkipuisto on kansallisesti merkittävä, kaupunkiseudulla sijaitseva laaja puisto-, virkistys- tai viheraluekokonaisuus, jonka säilyttämiseen on sitouduttu. Alueen laajuus vesialueineen on noin 20 neliökilometriä. Alueen kaavoitusta muutettaessa tulee ottaa huomioon aluetta koskevat määräykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet. TONTTITARJONTA Myynnissä olevat tontit Kaupungilla on myytävänä yhteensä 59 omakotitalotonttia. Kaupungilla on lisäksi myytävänä joitakin kerros- ja rivitalotontteja. Teollisuus- ja liiketontteja kaupungilla on myynnissä 19 kappaletta. (Tonttivarantotilanne kesä-/heinäkuun vaihteessa 2014). Tontti- ja kaavavaranto Asuinrakennuksia Heinolaan on toteutettu viimevuosien kuluessa noin per. vuosi. Asuinhuoneistoja käsittäviä kerros- ja rivitaloja on toteutettu 1-3 vuoden välein. Viimevuosina pientalotuotanto on ollut laskusuunnassa, mutta lasku on taittunut pientalon vuositasolle. Omakotitalotonttien osalta kaupungin tonttivaranto riittää tämänhetkistä varsin maltilliseen kysyntään peilaten noin 3-4 vuoden tarpeisiin. Pitkän aikavälin keskimääräistä kysyntää vastaavasti varantoa on 2-3 vuoden ajaksi. Tonttivaranto painottuu kysyntään nähden joiltaikin osin väärille alueille. Etelä-länsisuunnan tai Vierumäen alueen tontit olisivat nykyistä itä-pohjoinen painotusta houkuttelevampia suuntia uudistuotantoon. Valmista kaavavarantoa, jolla on voimassa oleva asemakaava on mm. Rainiossa, Luhtapaunissa ja Pirttiniemessä. Osalla alueita on myös kunnallistekniikkaa rakennettuna. Tulevat alueet Kaupungilla on tällä hetkellä rajoitetusti omistuksessaan sellaisia raakamaa-alueita, joille voitaisiin kaavoittaa merkittäviä kysyntää vastaavia tulevaisuuden pientaloalueita. Suurin kaupungin omistama alue on Sinitaival, josta riittää pientalotontteja useammassa erässä laskennallisesti noin reilun 5 vuoden tarpeisin. Toinen laajempi kokonaisuus, jossa yleiskaavoitus on loppumetreillä on Laajalahden alue. Laajalahden alueen asemakaavoittaminen ja toteuttaminen lienee ajankohtaista 2020-luvun molemmin puolin. Jatkoselvittelyn kohteeksi ollaan ottamassa Hevossaaren- Korpinmaan-Vasikkasaaren sekä Tähtiniemen alueita yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi, mistä haetaan mm. olemassa olevan vajaakäyttöisen kunnallistekniikan hyödyntämismahdollisuuksia. Selvitystyön jälkeen arvioidaan alueen yleiskaavan laajuus ja painopisteet. Asemakaavoitusta on tarkoitus viedä osalla aluetta eteenpäin rintarinnan yleiskaavoituksen kanssa. Jonkin verran tulevaisuudessa joudutaan tukeutumaan tonttitarjonnassa myös yksityisten omistamiin rakentamattomiin tontteihin. Osa yksityisten omistamista tonteista sijaitsee varsin houkuttelevilla alueilla ollen laadultaan kilpailukykyisiä. Yksityisten rakentamattomien tonttien omistajien myyntihalukkuuden varaan ei voida kuitenkaan tuudittautua, mutta osaltaan tämäkin satunnainen tarjonta täydentää tonttien kokonaistarjontaa. MAANKÄYTTÖPOLITIIKKA Kaavoitus ja maapolitiikka yhdessä muodostavat Heinolan maankäyttöpolitiikan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman Maapoliittista ohjelmaa on tarkistettu maankäyttösopimusten ja yksityisen maan kaavoituksen osalta kaupunginvaltuuston päätöksellä Kuluvan vuoden työlistalla on maapoliittisen ohjelman tai laajemman maankäyttöpoliittisen ohjelman päivittämisen/ laatimisen aloittaminen. RAKENNUSJÄRJESTYS MRL 14 :n mukaisesti kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Heinolan voimassa oleva rakennusjärjestys on astunut voimaan Rakennusjärjestys on voimassa kaavoittamattomalla alueella ja sillä ohjataan rakentamista asemakaavamääräyksiä tarkentaen myös asemakaava-alueella. KESKUSTAN LAATUKÄSIKIRJA Heinola on toiminut uranuurtajana laatiessaan keskustan kaikille toimijoille ympäristönhoidon laatukäsikirjan, jossa kerrotaan kunnossapidon, hoidon ja kehittämisen yhteiset tavoitteet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen laatukäsikirjan ohjeellisena noudatettavaksi. Laatukäsikirja on päivitetty vuonna 2012 ja siihen on lisätty mm. uusitun rakennusjärjestyksen määräykset. 4

5 Heinolan kaupunki HYVÄKSYTYT TAI VOIMAAN TULLEET KAAVAT ASEMAKAAVAT 610 Sinitaival pohjoisosa Kval Asemakaavalla suunniteltiin uusi pientaloalue Sinilähteen nykyisen asuinalueen ja Ruotsalaisen rannan väliselle alueelle. Asemakaava tuli voimaan Rajavuori Kval Asemakaavalla mahdollistettiin kierrätyslaitoksen rakentaminen Kuusakoski Oy:n teollisuuskaatopaikan yhteyteen. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty valitus. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. 680 Vanerinkatu 1-3 Khal Asemakaavamuutoksella suunniteltiin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa päihdekuntoutujien asumista. Kaavamuutos tuli voimaan RANTA-ASEMAKAAVAT Jameksela / RAK Khal Kaavalla luodaan puitteet Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan edellyttämälle toiminnalle. Ranta-asemakaava tuli voimaan

6 Heinolan kaupunki 6

7 YLEISKAAVAT Heinolan strateginen yleiskaava / YK Kval Strategisessa yleiskaavassa 2035 on luotu yhteinen näkemys kaupungin maankäytöstä pitkällä aikavälillä. Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan avulla on pyritty linjaamaan kaupungin pitkän aikavälin kehitystä, ohi suhdannevaihteluiden ja rakenteellisten muutosten, vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat mahdollistaen. Strateginen yleiskaava on nimensä mukaisesti strateginen, ei yksityiskohtiin kiinnittyvä, vaan alueidenkäytön päälinjoja hakeva kaavamuoto. Strateginen yleiskaava täsmentyy aluevarauksia tarkemmin määrittelevissä osayleiskaavoissa tai asemakaavoissa. Yleiskaavan maankäyttöratkaisujen tulee olla kestäviä myös kaupungin strategisten linjausten mahdollisesti muuttuessa valtuustokausittain. Kaavamerkintöjen yleispiirteisyys ja kaavan kehittämisteemat sekä aluekohtaiset kehittämissuositukset kertovat strategisen yleiskaavan luonteesta. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen siten, että alueella olevat osayleiskaavat jäävät voimaan. Osayleiskaavoja laadittaessa tai muutettaessa strateginen yleiskaava ohjaa kaavamuutoksen laatimista. Strategisen yleiskaavoituksen tulisi olla jatkuva prosessi, jossa esimerkiksi valtuustokausittain tarkasteltaisiin yleiskaavan ja kaupungin strategian yhteensovittamista. Strateginen yleiskaava 2035 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyväksymispäätöksestä on valitettu. Ruotsalainen / ROYK Kval Rantaosayleiskaavalla saatiin Ruotsalaisen rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Kaavalla turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun ja loma-asumisen tarpeet. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut kaavaa koskevat valitukset Kaava tuli kokonaisuudessaan voimaan

8 Heinolan kaupunki VALMISTELUSSA OLEVIA KAAVA- HANKKEITA YLEISKAAVAT Laajalahti-Kouvolantie / OYK hyväksymisvaihe Kaava-alue on laajuudeltaan 1100 ha ja se sijaitsee moottoritien molemmilla puolin Tähtisillasta pohjoiseen Kouvolantie risteykseen asti. Osayleiskaavalla ratkaistaan maankäytön yleispiirteet tarkentaen maakuntakaavaa ja strategista yleiskaavaa. Keskeisiä kysymyksiä osayleiskaavan suunnittelussa ovat yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, kaupan alueet, liikenneverkko, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä virkistysalueverkosto, kevyen liikenteen ja ulkoilun reitistöt. Laajalahti-Kouvolantie 2030 osayleiskaava on ehdotusvaiheessa ja on menossa hyväksymiskäsittelyyn talven aikana. Ala-Rääveli - Keskinen / ROYK valmisteluvaihe Rantaosayleiskaavan tavoitteena on saattaa Ala-Räävelin alueen rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun ja loma-asumisen tarpeet. Suunnittelualueen rajaus ja tarkempi tavoitteiden asettelu määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kaava-alueen luontoselvitys on valmistunut ja rantarakennuspaikkojen perusteena olevan mitoitusrantaviivan mittaus tehdään seuraavaksi. ASEMAKAAVAT 584 Kuusakoski hyväksymisvaihe Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa Kuusakoski Oy:n Myllyojan tehdasalueesta liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen alue. Yhtiön kierrätystoiminta tapahtuu pääosin kaavoittamattomalla radan itäpuolisella alueella, mutta osa toiminnoista on erillisillä asemakaavoitetuilla kiinteistöillä radan länsipuolella. 8

9 Kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn maankäyttösopimuksen vahvistuttua. 623 Kirkonkylän keskusta ehdotusvaihe Kaavahankkeen tavoitteena on päivittää Kirkonkylän asemakaava. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. Pikosenlammen ranta-alueiden, Kunnantuvan ja Kyläpirtin alueiden maankäyttö sekä omakotialueiden laajennustarpeet. Kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä Alueella sijaitsee Kirkonkylän pohjavedenottamo. Heinolan kaupunki on selvittänyt pohjaveden valuma-alueita ja tarkastellut näihin liittyen vedenottamoiden suojavyöhykerajauksia, joiden tuloksia kaavan valmistelu on odottanut. Pohjaveden suojelun sekä muun ehdotuksesta saadun palautteen perusteella kaavaan tehdään muutoksia ja tarvittaessa kaava laitetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville tai muutosten ollessa vähäisiä siirretään hyväksymiskäsittelyyn. 627 Kiuaskatu hyväksymisvaihe Kaavamuutoksella mm. laajennetaan LS Laatuseinä Oy:n betonielementtitehtaan tonttia. Kaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä keväällä ELY-keskus edellytti 9 Heinolan kaupunki pohjavesien osalta lisäselvityksiä, jotka ovat valmistuneet, Versowoodin teollisuusalue hyväksymisvaihe Versowood Oy:n aloitteesta laaditulla asemankaavamuutoksella mahdollistetaan yhtiön uuden pääkonttorin sekä liimapuu- ja pellettivarastojen rakentaminen Vierumäen tehdasalueelle. Varastot on suunniteltu pellettitehtaan viereen ja konttori Veljespolun läheisyyteen. II kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä loppuvuodesta Kaavahankkeessa laaditaan vielä maankäyttösopimus. Maanomistaja on ilmoittanut halukkuutensa muuttaa vielä kaavaratkaisua. 638 Siltakatu hyväksymisvaihe Kaavalla tontti on muuttumassa asuin-, liike- ja toimistokäyttöön. Kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn. 641 Vierumäen liikenneasema hyväksymisvaihe Vierumäen moottoritieliittymän itäpuolinen alue, Vääksyntien pohjoispuolella. Yksityisen maanomistajan aloitteesta alueelle laaditaan nk. liikenneaseman mahdollistava asemakaava. Toimintoja ovat polttoaineen myynti, huoltamotoi-

10 Rakennuskieltoalue minta, rahtaripalvelut, ravintolatoiminta sekä vähäinen elintarvike- ja erikoistavarakauppa. Kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä Kaavaan liittyvästä maankäyttösopimuksesta tehtiin jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on päätöksellään hylännyt maankäyttösopimuksesta tehdyn valituksen. Kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn. 642 Länsikaari valmisteluvaihe Sinilähteen pohjoisosassa Länsikaaren ja Kehräkadun varrella on voimassa olevassa asemakaavassa rivitalojen korttelialueita (AR), jotka ovat jääneet pääosin rakentumatta. Asemakaavamuutoksella tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistymistä mahdollistamalla omakotitonttien rakentaminen. 10 Heinolan kaupunki 645 Vuohkallio luonnosvaihe Suunnittelualue käsittää Vuohkallion teollisuusalueen, rajautuen Valtatie 4 Sukurantie - Siltakatu (maantie 140) - Koivutie. Kaavamuutoksen alkuperäinen tavoite oli mahdollistaa Vattenfall Oy:n esityksen mukaisesti pysyvän kaukolämpölaitoksen sijoittaminen Asentajantielle. Samalla tarkistetaan kaavamerkintöjen ajantasaisuus laajemminkin, mm. alueella kehittyvien kaupallisten toimintojen ja liikenneratkaisujen parantamisen näkökulmasta. Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä Kaava odottaa Laajalahti-Kouvolantie OYK:n valmistumista, pääosin kaupan määräyksien ohjauksen vuoksi. 647 Opinkangas 3 valmisteluvaihe Suunnitellaan Vierumäen osayleiskaavassa esitetty uusi pientaloalue Urheiluopistontien läheisyyteen, kaupungin

11 Heinolan kaupunki omistamalle maalle. Ennen kaavatyön aloittamista tutkitaan opiston alueen maankäyttöratkaisut. 651 Heikkimäki luonnosvaihe Asemakaavoitetaan Vierumäen osayleiskaavan osoittamia teollisuusalueita moottoritien länsipuolella. Kaavoitukseen otetaan ensi vaiheessa ainakin kaupungin omistamat alueet. Kaava-alueen luontoselvitys on laadittu, rakentamis-, kunnallis- ja katusuunnittelun yleissuunitelma laaditaan yhdenaikasesti kaavan laadinnan kanssa. 655 Mömmö - Hiekanlahti ehdotusvaihe Tutkitaan mahdollisuudet sijoittaa Mömmön alueelle lomaasumisen sijasta myös pysyvää asumista. Kaavatyö pohjautuu v valmistuneen kaupungin omaisuuden hyödyntämistoimikunnan esityksiin. 668 Sinitaival eteläosa ehdotusvaihe Koko Sinitaipaleen aluetta käsittävä kaava jaettiin ehdotusvaiheessa kahteen osaan. Kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä Kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn. 670 Laaksopuisto valmisteluvaihe Laukkamäessä sijaitseva kaupungin omistaman maa-alueen asemakaava on vuodelta Alueen rakentaminen olisi kaupunkikuvallisesti positiivista ja sitä voidaan edistää uudistamalla kaava nykypäivän rakentamistapaa vastaavaksi. Kaavasuunnitelmaan sisällytetään myös Laaksopuisto. 11

12 54 RAK 607 kaavoitusohjelmassa Ilmakuva MML Seminaarin alue valmisteluvaihe Senaatti-Kiinteistöt on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen entisen Heinolan seminaarin alueelle. Opetustoiminta alueelta on päättynyt ja asemakaavan mukainen alueen käyttötarkoitus on opetustoiminta. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (VAT), Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon lisäksi vanha päärakennus, hallintorakennus, sauna ja seminaaripuisto ovat valtioneuvoston päätöksellä suojeltuja sekä uusi päärakennus ja ruokalarakennus ovat varjeltuja. Vireilletulopäätös on tehty KK - huoltoasema hyväksymisvaihe Huoltoasema-alue on muuttumassa päivittäistavarakaupan sallivaksi alueeksi. Kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn. 681 Rantakasino hyväksymisvaihe Edellisessä kaavamuutoksessa kaupunki oli pienentäessään vuokra-aluetta epähuomiossa vähentänyt rakennusoikeutta, joka on tarkoitus nyt palauttaa. Kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn. 685 Siltakodin laajennus ehdotusvaihe Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Siltakodin laajennus viereiselle tyhjälle tontille. RANTA-ASEMAKAAVAT 54 Virpilampi II ehdotusvaihe Kaava-alueen omistaa Rakennusliike Porvari Oy, joka toteuttaa lomarakentamista voimassa olevan Virpilammen ranta-asemakaavan alueella eikä aio toimia matkailuyrittäjänä, vaan hakee muutosta matkailu- ja retkeilyalueen rakennusoikeuden muuttamisen lomaasuntojen korttelialueeksi. 12

13 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaava on tärkein seudullinen maankäytön suunnitelma ja sillä on myös oikeusvaikutuksia. Yleispiirteisenä, laaja-alaisena ja pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelmana se välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen sekä sovittaa yhteen kuntien maankäyttötarpeet ja valtakunnalliset intressit. Heinolan kaupungin alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Päijät- Hämeen liitto. Päijät-Hämeessä on voimassa lainvoimainen ympäristöministeriön vahvistama kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin pohjalta maakuntavaltuusto päätti uuden maakuntakaavatyön käynnistämisestä. Päätöksen mukaan uusi kaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana, jossa on kuitenkin pääpaino vastuullisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomisessa, pohjavesien ja ympäristöhäiriöiden (turpeen ja maa-ainesten otto, maankaatopaikat, moottoriurheilu ja ampumaradat, melu) käsittelyssä. Muilta osin tullaan tekemään tarvittavat korjaukset ja päivitykset sekä riittävien selvitysten pohjalta muut tarkistukset. Maakuntakaavatyön eteneminen vuonna 2014 Maakuntakaavan työstäminen kaavaluonnoksesta ehdotukseksi on edennyt kuluvan vuoden aikana. Työtä on tehty teemaryhmätyöskentelynä ja liiton toimistossa on työstetty aineistoa ja varsinaista kaavakarttaa sekä muuta materiaalia. Vuoden aikana on valmistunut hankkeita ja selvityksiä, joiden tuloksia tullaan käyttämään maakuntakaavatyössä hyväksi. Tällaisia ovat mm. kaupalliset selvitykset ja liikennejärjestelmäsuunnitelma. Maakuntakaavatyön eteneminen vuonna 2015 Vuoden lopulla on tarkoitus viedä maakuntahallitukseen kaavaehdotus maakuntakaavaksi. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja se lähtee lausuntokierrokselle. Heinolan kaupungin maankäyttöosasto osallistuu tiiviisti kaavan valmisteluun eri työryhmissä ja kommetoimalla sekä lausummalla kaavatyötä sen eri vaiheissa. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄY- TÖN TAVOITTEET (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Päätöksen tavoitteiden ryhmittely: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Tavoitteissa on keskeistä: - aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia, - ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden toimintaedellytysten tukeminen, - kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan monipuolistaminen, - maanpuolustuksen ja rajavalvonnan alueellisten edellytysten turvaaminen. Lukujen osalta on tehty tarkistus, joka tuli voimaan / Lisätietioja: /fi /tehtavat/aluesuunnittelu/uusi_maakuntakaava 13

14 MUUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU- HANKKEET KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Keskustan kehittämistä on tehty aktiivisesti EU-rahoitteisen hankkeen Maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta hankkeen osahankkeessa Keskustan palveluyritysten työllistämismahdollisuuksien kehittäminen. Hanke toteutettiin vv Hankkeen avulla selvitettiin mm. kaupallisen kehityksen painopisteitä, laadittiin mahdollisen pienen kauppakeskuksen konseptiluonnoksia, päivitettiin liiketilatarpeet kaupan kannalta, tutkittiin pysäköintiratkaisuja, ideoitiin keskustan vetovoimaisuuden parantamista ja opastuksen toteuttamismahdollisuuksia. Hankkeen aikana keskustan toimijat perustivat keskustaa kehittämään oman yhdistyksen Heinolan Kaupunkisydän ry:n. Torialueen ympäristön kehittämistä ideoiva ja pohtiva vapaaehtoinen kiinteistöjen omistajista, yrittäjistä, keskustan kehittämisyhdistyksestä koostuva työryhmä on kokoontunut vuodesta 2011 lähtien. Asumisen lisäämistä keskustaan on tutkittu Ydinkeskustan osayleiskaavan 2020 yhteydessä. Lisärakentamismahdollisuudet on osoitettu kerroslukuina jolloin kerrosalamäärät tarkentuvat asemakaavoituksen yhteydessä. Velvoiteautopaikkojen osoittaminen mahdollisille lisärakentamisalueille on osoittautunut haasteelliseksi. Tehdyn selvityksen mukaan torialueen ympäristöön voidaan rakentaa lisää noin kem2, jolloin lisäautopaikkatarpeeksi voidaan arvioida noin 680 autopaikkaa. Asukkaita saman laskelman mukaan voisi tulla 370 henkeä. Kaupunkimallia kehitetään tarkemmaksi ja visuaalisemmaksi laserkeilaamalla rakennukset. Keskustan toimijoiden yhteistyötä parannetaan MUUTOSVIRTAA-seminaareissa, joista vastaa arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas. Keskustan ranta-alueiden ja puistojen toiminnallisuutta ideoidaan tavoitteena matkailijoiden, veneilijöiden ja kuntalaisten viihtyvyyden lisääminen myös pitkällä aikavälillä huomioiden myös mahdollisen Kimolan kanavan toteutumisen. Em. työt sisältyvät uuteen EU-rahoitteiseen hankkeeseen. MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN YHDYSKUNTA- RAKENTEEN TIIVISTÄMINEN Maankäyttöosastolla hallinnoidaan teknisen toimen yhteistä EU-rahoitteista hanketta Maankäytön tehostaminen Yhdyskuntarakenteen parantaminen -hanketta. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa ja ulkopuolista rahoitusta saadaan 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. /NR/rdonlyres/3CF8142E-EA84-47CC-A1B9-0682C1DA744B/0/110622_H3_Keskustan_toimintaedellytysten_parantaminenraportti.pdf 48CF-807A-9A06FB560D56/0/110126_Heinola_H3_ KauppaOpastusYmparisto.pdf Vuonna 2014 työn alla on ollut erityisesti ns. puutalokorttelin kehittäminen, seminaarin alueen kaavoitus, Siltakodin laajennuksen ja korttelin 31 asemakaavojen muutokset. 14

15 KAAVOITUSOHJELMA Urheiluopisto- Tamppilahti OYK 650 Vierumäki-Urheiluopisto OYK tarkistus YLEISKAAVAT Hevossaaren OYK Selvitetään Hevossaaren ja siihen rajoittuvien lähialueiden maakäyttöä ja kehittämismahdollisuuksia. Selvitysten peruteeella arvioidaan yleiskaavan laatimisen edellytykset ja kaavan painopisteet. Aikataulu tarkentuu selvitysten valmistumisen jälkeen. Urheiluopisto-Tamppilahti OYK Kaavassa tarkastellaan alueen kehittämisen mahdollisuudet sekä perusperiaatteet maankäytön ja liikenteen ratkaisujen osalta. Vierumäki-Urheiluopisto OYK tarkistus Vierumäen kylällä sekä Suomen urheiluopistolla on molemmilla alueilla voimasssa oleva osayleiskaava. Alueiden kehitys ja tavoitteiden sekä maailman muuttuminen on kuitenkin tehnyt kaavoista vanhentuneet. Maankäyttövarakset eivät enää vastaa nykyisiä tavoitteita tai kaavassa ei ole nykyiseen tarpeeseen vastaavaa maankäyttövarantoa. Maankäyttöratkaisut liittyvät suurempaan kokonaisuuteen, 15 jota tarkastellaan Urheiluopisto-Tamppilahti osayleiskaavassa. Näin ollen kaavan tarkistaminen käynnistyy Urheiluopisto-Tamppilanhti oyk:n perustavoitteiden ja ratkaisujen selvittyä. ASEMAKAAVAT Ilmakuva MML Manunkulma Tutkitaan Vierumäen taajaman laajentumisalueita Vierumäen osayleiskaavan osoittamille rakentamisalueille Vääksyntien pohjoispuolella ja maantien 140 länsipuolella. Alue on osittain yksityisessä omistuksessa, joten kaavatyöhön liittyy maanhankintaa tai maankäyttösopimuksien laatiminen. Alueelle on valmistunut luontoselvitys Asemanpuisto Päivitetään kaavatilanne rautatieaseman alueella. Suunnittelussa tutkitaan lisärakentamismahdollisuudet, ottaen huomioon alueen rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.

16 KAAVOITUSOHJELMA Kumpelinranta Tähtihovin palvelualueen luoteispuolelle (Ruotsalaisen puolelle) on maakuntakaavassa esitetty matkailupalvelujen alue (RM). Alue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavoittamisella edistetään alueen markkinointia ja toteuttamista. Suunnittelualueeseen kuuluu rantavyöhyke Kumpelille asti, jotta suunnittelussa voidaan turvata kaupunkilaisille tärkeä rantojen virkistyskäyttö sekä huomioida erilaisten matkailupalvelujen kehittäminen riittävän laajasti. 654 Vuohiniementie Vuohiniementien päiväkodin purkaminen ja Tommola-talon rakentaminen aiheuttavat maankäytön suunnittelutarvetta. Samassa yhteydessä tarkistetaan asemakaavan ajantasaisuus ja maankäytön kehittämismahdollisuudet laajemmalla vyöhykkeellä Tommolan Kymenvirran puoleisessa osassa. 656 Lusi Suunnitellaan Lusin osayleiskaavan (2008) mukaisia kylämäisiä asuinalueita Piltintien varrelle ja länsipuolelle. 658 Sepänniemi Tutkitaan mahdollisuudet asumisen tiivistämiseen keskeisesti sijaitsevalla Laivurintien-Telakkatien alueella. 659 Pajatien alue Tutkitaan maankäytön kehittämistä Kirkonkylän keskustan ja moottoritien välisellä alueella. Maankäyttö ratkaistaan ensin yleispiirteisesti Laajalahti - Kouvolantie osayleiskaavan avulla. Alueella on sekä kaupungin että yksityisten maanomistajien maata, joten kaavahankkeen tavoitteet ja eteneminen tarkentuvat neuvotteluissa maanomistajien kanssa. 660 Tähtiniemi Tähtiniemi on Heinolan kaupungin kehittämisen kannalta tärkeä alue, joka tulee saattaa suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Kaupunginhallitus on päättänyt laatia alueelle asemakaavan ( ). Kaavoituksen aloittaminen riippuu moottoritien länsipuolen maankäyttöratkaisuista. 661 Tähtihovi Heinola P - moottoritieliittymä Alue on Heinolan kaupungin kehittämisen kannalta tärkeä alue, joka tulee saattaa suunnitelmallisen maan käytön piiriin. Kaupunginhallitus on päättänyt laatia alueelle asemakaavan ( ). Maankäyttö ratkaistaan ensin yleispiirteisesti Laajalahti - Kouvolantie osayleiskaavan avulla. 662 Vuolenkoskentien etelärinne Asuntotuotannon kehittäminen Vierumäellä on Heinolan kaupungin kehittämisen kannalta keskeistä. Kaupunginhallitus on päättänyt laatia alueelle asemakaavan ( ). EAKR -hankkeen myötä on tehty selvityksiä ja kaavarunkoa. Kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta Kaava tehdään omana työnä. Kaavoitettava alue ei ole 16 kaupungin omistuksessa. 663 Suurijärventien alue Suurijärventien alueelle on muodostunut pientaloasutusta, joka muodostaa suunnittelun tarpeen. Alue on mahdollista liittää kaupungin vesihuoltoverkostoon. Alueella tulisi tehdä yleiskaavatasoinen tarkastelu. 664 Myllyoja Karjalantien ja Ruotsalaisen rannan välisellä alueella on suunnittelun tarvetta asemakaavan vanhentuneisuuden vuoksi. Osalta aluetta on myös kaavamuutoshakemus. 665 Honkapellot Kaupunki on hankkinut omistukseensa Honkapellot nimisen tilan. Alueelle on tarkoitus tutkia työpaikka ja teollisuus rakentamisen mahdollisuudet. Yleiskaavatasoinen tarkastelu. 675 Vuolenkoskentie pohjoispuoli, osa 1 Maankäytön EAKR -hankkeessa laaditaan Vuolenkoskentien lähialueille maankäyttöluonnoksia ja perusselvityksiä asemakaavoituksen pohjaksi. Vuolenkoskentien aluetta tutkitaan uutena luonnonläheisenä asuinalueena, joka tukeutuu Vierumäen taajaman ja Suomen Urheiluopiston palveluihin. Luonnossuunnittelun aikajänne on useille vuosikymmenille. 676 Itä-Hämeen kortteli, Lampikatu Kaavoituksen tarkoituksena on lisätä keskusta-asumista kaupunginvaltuuston hyväksymän Ydinkeskustan osayleiskaavan linjaamin perustein. Alue on yksityisessä omistuksessa, joten kaavatyöhön liittyy maankäyttösopimuksen laatiminen. 677 Vuolenkoskentie pohjoispuoli, osa 2 Maankäytön EAKR -hankkeessa laaditaan Vuolenkoskentien lähialueille maankäyttöluonnoksia ja perusselvityksiä asemakaavoituksen pohjaksi. Vuolenkoskentien aluetta tutkitaan uutena luonnonläheisenä asuinalueena, joka tukeutuu Vierumäen taajaman ja Suomen Urheiluopiston palveluihin. Luonnossuunnittelun aikajänne on useille vuosikymmenille. Kaavoitettava alue ei ole kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. 686 Valolinna Entisen Reumasairaalan alueen uusi omistaja on jättänyt alueesta kaavoitusaloitteen. Selvitetään alueen uusiokäyttömahdollisuuksia, joiden pohjalta asetetaan kaavan tavoitteet. RANTA-ASEMAKAAVAT 607 Alastalo Tutkitaan mahdollisuutta kehittää ranta-asemakaavaa siten, että kaupungin tonttien markkinoitavuus paranee. Kaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä v Selvitetään alueen maankäytöllisiä mahdollisuuksia.

17 KAAVOITUSOHJELMA Ilmakuva MML Löysinniemi - Joenlahti Kaupungin omistama Löysinniemen alue on Konniveden rantaosayleiskaavassa varattu matkailupalvelujen alueeksi. Kaupungin omaisuuden hyödyntämistoimikunta on v esittänyt alueen myymistä määräalana tai ranta-asemakaavan laatimista. Rautsalossa ja Joenlahdella maata omistava Stora Enso Oyj on myös kiinnostunut rantaalueensa hyödyntämisestä loma-asumiseen tai pysyvään asumiseen. Tutkitaan alueen jalostusmahdollisuuksia ja kaavoitusedellytyksiä. Alueelle on valmistunut mm. meluselvitys. 17

18 YHTEYSTIEDOT Kaavoitus Va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Suunnittelija Irene Översti Suunnitteluarkkitehti Ritva-Maija Kuuskoski Lauri Rotko Suunnitteluavustaja Sirpa Alaputto Toimistoarkkitehti Juha Poskela Kiinteistöt ja tontit Maankäyttöinsinööri Juho Lumme Paikkatietoinsinööri Jaana Martikainen Petri Koivisto Kiinteistösihteeri Tiina Lehtinen Kiinteistörekisterin hoitaja Ritva Salo Kunnallistekniikka Rakennuspäällikkö Ari Matteinen Suunnittelija Jari Rautiainen Rakennusvalvontatoimisto Rakennustarkastaja Juha Mara Apulaisrakennustarkastaja Kari Häkli Apulaisrakennustarkastaja Eero Kärkkäinen LVI-teknikko Kai Kytö Petri Koivisto Toimistosihteeri Merja Laine Valvontasihteeri Anja Kritz Vesihuolto Vesihuoltoinsinööri Kalle Maaranen Toimistosihteeri Aini Virtanen Olli Vuori Ympäristötoimisto Ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors sähköpostit: Heinolan kaupunki tekninen toimi Rauhankatu Heinola puh KAAVOITUSKATSAUS KAAVOITUSOHJELMA

HEINOLA KAAVOITUSKATSAUS 2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA

HEINOLA KAAVOITUSKATSAUS 2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA HEINOLA KAAVOITUSKATSAUS 2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO KAAVOITUSKATSAUS 2009 YLEISTÄ 2 ALUEIDENKÄYTÖN VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 3 MAAPOLITIIKKA 3 MAAKUNTAKAAVA 3 LAHDEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Heinolan kaupungin KAAVOITUSKATSAUS

Heinolan kaupungin KAAVOITUSKATSAUS Heinolan kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016 ALKUSANAT Tämä on Heinolan kaupungin kaavoituskatsaus 2015-2016, jossa esitellään vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaavahankkeita sekä tiedotetaan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2014 SAVITAIPALEEN KUNTA

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2014 SAVITAIPALEEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2014 SAVITAIPALEEN KUNTA YLEISTÄ "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 SAVITAIPALEEN KUNTA

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 SAVITAIPALEEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 SAVITAIPALEEN KUNTA YLEISTÄ "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018 KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kaavoituskatsaus Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004, MRL 7

RISTIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004, MRL 7 LIITE 5 / Khall 11.1.2005 Erillisliite Kvalt 26.1.2005 RISTIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004, MRL 7 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 13.2.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2011-2012 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kuva (Tuomas Vasama). 2 Sisällysluettelo 1 KAAVOITUSKATSAUS... 3 2 JOHDANTO... 3 2.1 Maankäytön suunnittelu... 3 2.2 Kaavahierarkia... 3 2.3 Kaavoituksen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä:

Kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä: 22.3.2016 Kaavoituskatsaus Tässä kaavoituskatsauksessa selostetaan Valtimon kunnan kaavoitustilanne. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja kaavojen ajantasaisuudesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2011 1.2.2011 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupunki / 10.10.2017 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 käsittelee osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2017 SAVITAIPALEEN KUNTA

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2017 SAVITAIPALEEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2017 SAVITAIPALEEN KUNTA Kunnanhallituksen hyväksymä 15.1.2018 7 YLEISTÄ "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2011

KAAVOITUSKATSAUS 2011 SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2011 Ilolan kartanopuistoa, foto: Suvi Nirkko SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus Kaavoitusviranomainen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Kirkkokangas 15. kortteli 15002 (osa) Asemakaavan muutos / 19.05.2016 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RUUKINRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SALON KAUPUNKI RUUKINRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI RUUKINRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Salon kaupungin Meri-Teijon alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2016 HEINOLAN KAUPUNKI RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE TILOJA KORPINMAA 111 406-3-

Lisätiedot