HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN (NÄHTÄVILLÄ ) Kaavaluonnoksesta jätettiin 14 lausuntoa ja 12 muistutusta. Kaavan laatija on laatinut vastineet kaikkiin lausuntoihin sekä tiivistetysti annettuihin muistutuksiin. A. LAUSUNNOT Lausunnon ovat antaneet: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus), ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus), liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue Pohjois-Pohjanmaan liitto Museovirasto Pohjois-Pohjanmaan museo Oulun Seudun ympäristötoimi Metsähallitus Oulun Seutu, seuturakennetiimi Luotsausliikelaitos Vattenfall Verkko Oy Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys Hailuodon jakokunta Hailuodon kalastajainseura ry Hailuodon Vesihuolto Oy Päivämäärä Ramboll Kiviharjuntie OULU T F Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue ( ) Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu ELY keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen viranomaisneuvottelussa esittämiä kommentteja: Entisen luotsi- ja majakka-aseman majoituskapasiteettilaskelmat ja perustelut on lisätty Rakennussuojelualueen (SR) rakennusoikeutta on pienennetty (ns. juhlarakennuksen kokoa pienennetty 250 k-m2 180 k- m2 ja yhden nykyisen lomamökin rakennusoikeus 35 k-m2 poistettu) RM-1 ja RM-2 alueiden kaavamääräyksiä on tarkennettu. Asemakaavakartan mittakaavaksi on muutettu 1:1000 1/42 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 Lausunnon mukaan asemakaava-alueelle on osoitettu edelleen kokonaisuudessaan liikaa rakennusoikeutta. Marjaniemen Nokan aluetta tulisi kehittää pienipiirteisemmällä tavalla. Alueen matkailullista kehittämistä tulisi suunnata mm. Sumpun alueelle ja muille lähialueille, jolloin kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmalle alueelle Marjaniemen majakan lähiympäristöön ei tarvitsisi sijoittaa niin paljon uudisrakentamista. Kaavaehdotuksessa ei ole huomioitu seuraavia 2. viranomaisneuvottelussa esitettyjä seikkoja: a. Kaavaselostuksessa tulisi esittää alueen matkailun ja toiminnan kehittämisen suhde lähialueen muihin hankkeisiin, erityisesti Sumpun alueeseen. b. Kaavoituksen vaikutukset tulisi arvioida perusteellisemmin. Lisäksi todetaan asemakaavaehdotuksen asiakirjoissa joitakin teknisluontoisia korjaustarpeita, jotka eritellään lausunnossa. Lopuksi lausunnossa todetaan että asemakaavaehdotus on kehittynyt paljon luonnosvaiheeseen nähden. Laaditut rakentamistapaohjeet ovat tärkeä apuvälinen kaavoituksen toteuttamisessa. Nokan alueen toteuttamisessa on ensisijaisen tärkeää, että kaikessa rakentamisessa otetaan huomioon alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteet sekä Marjaniemen majakan ympäristön kulttuurihistorialliset arvot. Asemakaavan toteuttamisen lähtökohtana tulee olla rakennussuunnittelun korkea taso. Asemakaavaehdotus on laadittu asemakaavalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Esitetty rakennusoikeus on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen. käytetty lisäraken. yhteensä kaikki yhteensä oyk rak.oikeus oikeus ETELÄPUOLI RM-1 -ALUE -Luotsihotelli Luototalo 450** 720** 1170** -tekn.tila kalamökit (r-5) 170* SR-alue AO-tontti RA-alue POHJOISPUOLI RM-2 -ALUE lomarak. (r-7) YHTEENSÄ * /42

3 Kaava-alueen rakennusoikeus yhteensä kem2. Osayleiskaavan P + PY/s alueilla ( 5000 kem2 ) alueella yhteensä kem2. *kalamökkien/vajojen nykyinen rakennusoikeus, joka poistuu kun uudet kalamökit rakennetaan entisten tilalle **osayleiskaavassa esitetyn PY/s alueen ( rakennusoikeus 3200 kem2 ) aluerajauksen ulkopuolella Nykyinen Luototalo sijoittuu osayleiskaavan satama-alueelle (LS), kuten myös kaavaehdotuksessa osoitettu laajennusosa. Vaikka osayleiskaavassa LS -alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta, voidaan nykyisen Luototalon kylkeen esitettyä laajennusta pitää sijainniltaan parhaana laajennussuuntana rakennuskokonaisuuden, alueen maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta. Aikaisemmassa vaiheessa rakennussuojelualueelle ns. "juhlarakennukseen" kaavaillut ja tilatarpeeltaan laajahkot palvelutoiminnot on kaavaehdotuksessa osoitettu Luototalon laajennukseen. Näin rakennussuojelualue on voitu osoittaa pääasiallisesti majoituskäyttöön ja säilyttää alueen pienimittakaavaisuus myös täydennysrakentamisen osalta. Kaavaselostuksessa Luototalon mallinnuskuvissa laajennuksen rakennusoikeus on 1000 km2. Kaavaehdotuksessa laajennukselle osoitettu rakennusoikeus on 720 km2 ja uudet mallinnuskuvat tullaan laatimaan sen mukaisesti. Lisäksi laajennusosan sijoittumista tarkennetaan edelleen porrastamalla sitä suhteessa nykyiseen Luototaloon. a. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on arvioitu rakentamisen tarve alueella ja esitetty rakentamisen (palvelut, matkailu) painopistealueiksi Marjaniemen ja Sumpun alueet. Kunnan tavoitteena on muodostaa em. alueista luonteeltaan erilaisia kokonaisuuksia: Sumpun alue matkailu/festivaalit, lomamajoitus ja Nokan alue kulttuuriympäristö, julkiset palvelut (instituutiot). b. Kaavaehdotuksen vaikutusten arviointia tullaan täydentämään (mm. näkymien säilyminen, vaikutukset kulttuurihistorialliseen ympäristöön). Näkymät huomioitu kaavaehdotuksessa ja vaikutukset niihin vähäisiä. Lausunnossa esitetyt teknisluonteiset korjaukset tehdään kaavakarttaan ja selostukseen. 2. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue ( ) Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu ELY keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen kaavaprosessin aiemmissa vaiheissa esittämät kannat suunnittelualueen liikenneverkkoon ja sen hallinnolliseen asemaan. Ei huomautettavaa kaavaehdotukseen. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 3/42

4 3. Pohjois-Pohjanmaan liitto ( ) Pohjois-Pohjanmaan liitto totesi kaavaluonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa että asemakaavan lähtökohdat ovat maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia: Oulun seudulle tärkeän matkailun vetovoima-alueen kehittäminen ja täydennysrakentamisen ohjaaminen alueen kulttuuriympäristöarvojen pohjalta. Lausunnossa toivottiin vielä ympäristön luonteen säilymistä painottavan vaihtoehdon tutkimista: uudet rakennusmassat vaikuttivat liian suurilta nykyisessä rakenteessa, jopa Luotsihotellin ja Luototalon ympäristössä. Asemakaavaehdotusta on kehitetty luonnosvaiheesta merkittävästi. Em. kevennettyä mitoitusvaihtoehtoa ei ole esitetty, mutta lisärakentamisen sijoittelun muutoksilla ja rakennusmassojen muotoilulla on parannettu uuden rakentamisen sovittamista herkkään ympäristöön. Pohjois-Pohjanmaan liitto kiinnittää lausunnossaan lisäksi huomiota seuraaviin asiakohtiin: a. Hotellin laajennustarve on ratkaistu osoittamalla majoitustiloja lähialueen muihin rakennuksiin. Rakennussuojelualueen eteläpuolen RA-1 alue sopisi paremmin tällaiseen majoituskäyttöön kuin yksityiseen loma-asumiseen, kaavamerkintä voisi olla esim. R-1. b. Sumpun alueelle kaavoitetun hotellirakentamisen ja Nokan asemakaavahankkeen suhdetta ja toteuttamisjärjestystä ei ole käsitelty. c. Kaavaselostuksessa on puutteita maakuntakaavan ja Oulun seudun yleiskaavan kuvauksissa. Lopuksi lausunnossa todetaan että kaavaehdotuksessa osoitettu rakentaminen tuo merkittävän lisän Hailuodon Nokan rakennettuun ympäristöön ja muuttaa perinteisiä näkymiä. Laadittuja yksityiskohtaisia rakentamistapaohjeet noudattamalla täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa niin, että alueen omaleimaisuus ja keskeiset kulttuuriympäristöarvot säilyvät. a. R-1 merkinnän käyttäminen tutkitaan. b. Sumpun alueen ja Marjaniemen alueen suhdetta on käsitelty varsin ajantasaisessa osayleiskaavassa vuodelta Em. täydennetään kaavaselostukseen. c. Täydennetään kaavaselostukseen. Muilta osin lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 4. Museovirasto ( ) Lausunnossa viitataan Museoviraston useissa aiemmissa yhteyksissä esittämiinsä näkemyksiin Nokan alueen kehittämisessä ja kaavoituksessa (mm. lausunto 149/303/2009). Monet kannanotoista mainitaan kaavaselostuksessa, mutta ne jäävät vaille vastausta eikä Museoviraston näkökohtia ole vielä riittävästi huomioitu. Museovirasto toistaa lausunnossaan tärkeimmät jo aiemmin esille tuomansa asiakohdat: 4/42

5 Marjaniemen itäisen rannan tuntumaan on syntymässä matkailua palvelevaa rakentamista satamaan, Nokan alueelle ja Sumpun leirintäalueelle. Niiden kehittäminen kokonaissuunnitelman puitteissa poistaisi mahdollista päällekkäisyyttä ja varmistaisi toisiaan tukevat palvelukonseptit. Merkittävää olisi myös rakentamisen hallinta; ylikapasiteettia on turha synnyttää. Suojellut rakennukset ja alue a. Suojelluille rakennuksille tulisi osoittaa käyttötarkoitus. Kaavaselostuksessa on otettu kantaa rakennusten käyttötarkoitukseen, mutta asemakaavakartassa ei käyttömerkintää ole lisätty. b. Kaavakartassa ja -selostuksessa ei mainintaa että seitsemän rakennusta ja niitä ympäröivä alue on suojeltu v asetuksella 480/85 ja suojelu on edelleen voimassa. c. Luotsien ja majakanhoitajien rakennukset sijoittuvat hiekkakentälle näennäisen hajanaisesti; vanhoista kartoista selviää että rakennusten pääty on aina osoitettu dyyneillä kiemurrelleelle ja nyt jo hävinneelle polulle päin. Kaavaan rajatun suojelualueen kaakkoiskulman uudisrakennuksen ( r-3) rakennusala noudattaa tätä "hajasijoittamista", mutta rakennuksen siirto vielä itään päin selvästi lähemmäs ajotietä olisi osuvampi ratkaisu. Näin uusi rakentaminen sijoittuisi selvästi kaava-alueen laidoille. Rakennusoikeuden määrä d. Museovirasto on todennut jo aiemmin, että kaava-alueen pohjoisen ja eteläisen reunan uudisrakentamisen laajuus, määrä ja sijoittelu on saatava vastaamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön ominaislaatua. Lisäksi esitettiin että Luotsi- ja Luototalon laajennuksesta luovuttaisiin. Luototalon laajennus on kaavaehdotuksessa aiempia vaihtoehtoja luontevampi, mutta sen rakennusoikeus ja volyymi on liiallinen muuhun rakennusryhmään ja kokonaisympäristöön nähden. Mahdollinen laajennus sataman suuntaan on syytä rajata yksikerroksiseksi (porrasteiseksi) ja vastaavasti pienentää rakennusoikeutta. Kaavamerkinnöillä on varmistettava uudisosan muukin sopeuttaminen ympäristöönsä. Kaavamerkinnät selityksineen e. Kaavamerkintöihin ja kaavaselostukseen on esitetty joitakin tarkennuksia. 1. LP-1 alueen kaavamääräyksessä on esitettävä mihin korkeatasoisuus tähtää: avoimeen puuttomaan katutilaan joka sopeutuu läheiseen dyynimaisemaan materiaalivalinnoillaan. 2. s-1 - alueen (avoimena säilytettävä alueen osa) maisemalliset arvot on luonnehdittava. 3. srs- (rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus), majakasta ei ole vielä voimassa olevaa päätöstä. 4. sr-1 (suojeltava rakennus), puuttuu tieto että on suojeltu asetuksella sekä asetuspäätöksen aluerajaus tietoineen. Rakennustapaohjeet ja uuden arkkitehtuurin luonne Museovirasto pitää hyvänä käytäntönä, että Nokan alueelle on valmistunut rakentamistapaohjeet uudisrakentamista varten. On tärkeää että arkkitehtuurin luonnetta ja laatua valvotaan aiemmin jo ehdotetun työryhmän tukemana. f. Uuden rakentamisen sijoittaminen kulttuurihistorialliseen ympäristöön voi olla ainakin kolmenlaista; a. se sulautuu neutraalisti olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöönsä mutta on oman aikansa tuotetta, b. selvä, harkittu kontrasti, c. syntyy tahattomastikin pastissi eli eklektinen kooste vanhan jäljitelmää ja uusia tehokeinoja. 5/42

6 Museovirasto toivoo että asemakaava merkintöineen ja muutkin ponnistukset Nokan alueen kehittämiseksi tähtäävät vaihtoehtoon a. g. Rakennustapaohjeiden rinnalle olisi syytä tehdä suojeltujen rakennusten korjausohjeet. Muuta h. Kaavaehdotukseen sisältyy olemassa olevien rakennusten purkamista ainakin RM-1 ja RM-2 alueilla. Rakennukset on ennen purkamista dokumentoitava ja dokumentit toimitettava maakuntamuseoon. Museovirasto yhtyy muilta osin ELY keskuksen lausuntoon. Maankäyttö- ja rakennusasetukseen 94 viitaten asemakaavan hyväksymispäätös on on toimitettava viipymättä Museoviraston tietoon. a. Rakennusten käyttötarkoitus merkitty kaavakarttaan- ja määräyksiin kunkin rakennuksen indeksimerkinnän kohdalle. b. Täydennetään kaavaselostukseen tekstiosio sekä kuva suojelualueen rajauksesta. Kaavakartassa em. ei ole syytä esittää, jotta vältetään määräysten päällekkäisyys ja kaavakartan sekavuus. c. Uudisrakennuksen rakennusala siirtoa tutkitaan em. mukaisesti. d. Luototalon laajennuksen toiminnalle asetetut tavoitteet sekä rakennuksen arkkitehtuuri eivät puolla yksikerroksista ratkaisua. Rakennusmassaa kuitenkin sovitetaan edelleen ympäristöönsä porrastamalla laajennusta suhteessa nykyiseen Luototaloon. Kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla on ohjattu rakennuksen sovittautumista nykyiseen majakka/luotsihotelli/luototalo -kokonaisuuteen ja lähiympäristöönsä. e. Täydennetään kaavamääräyksiin. Pysäköintialueen osalta sen kunnostus on ollut mukana myös Marjaniemi - virkistystä ja vapaa-aikaa -hankkeessa. Hankkeessa on määritelty mm. alueen pintamateriaaleja ja hanke on ollut lausuntokierroksella. f. Alueelle esitetyssä rakentamisessa on selvät tavoitteet; rakennussuojelualueella (RS) täydennysrakentamisen tulee olla kohdan (a) mukaista. Luototalon laajennus ja pohjoisosan RM-1 alueen rakentaminen on tulee olla jo esitetyn rakennusoikeuden perusteella luonteeltaan selvä ja harkittu kontrasti, joka kuitenkin liittyy lähiympäristöönsä materiaalien ja värivalintojen avulla. (b). Rakentamistapaohjeilla pyritään Museoviraston esittämiin tavoitteisiin. Ohjeisiin tehdään tekstitäydennyksiä liittyen tähänkohtaan f. g. Alueen toimijan tulee vastata rakennusten korjausohjeiden laatimisesta. h. Kunta hoitaa dokumentoinnin ja niiden toimittamisen maakuntamuseoon. 5. Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Lausunnossa yhdytään ELY keskuksen ( ) ja Museoviraston ( ) lausuntoihin ja todetaan lisäksi seuraavaa: a. Hailuodon Marjaniemen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä niiden vaalimistarve ovat laajalti tunnustettuja ja tuotu jatkuvasti esiin kaavoitusprosessin aikana. 6/42

7 7/42 Arvot on kirjattu kaavaselostukseen. Asemakaavan mittavat rakentamistavoitteet ovat edelleen uhka Marjaniemen keskeisimmän alueen arvojen säilymiselle. Kaavoitettava alue on aivan liian pieni suhteessa esitettyihin toimintoihin alueen kulttuurihistoriallisille arvoille aiheutuisi merkittävää haittaa. Poikkeaminen alueen perinteisestä pienimittakaavaisesta, eri aikoina rakennetusta ja kirjavasta kalamaja -tyyppisestä rakennuskannasta on vaarassa tuhota alueen ominaisluonteen: avoimuuden ja yksinäisyyden, jonka vuoksi alue on juuri vetovoimainen. b. Monissa luonnosvaiheen lausunnoissa ja mielipiteissä on kiinnitetty huomioita uudisrakentamisen mittakaavaan. Kaava-alueen eteläosassa on valittu luonnoksista pienimittakaavaisin vaihtoehto kaavaehdotuksen pohjaksi. Pohjoisreunan RM-2 alueella on edelleen rakennusoikeutta, joka on yhteensä suurempi kuin nykyisen Luototalo/Luotsihotellin kerrosala. Luototalon laajennus on lähes kaksinkertainen nykyiseen Luototaloon verrattuna ja 2-kerroksinen laajennusosa tulisi hallitsemaan alueen rakennettua ympäristöä sataman ja meren suunnasta lähestyttäessä. Luototalon rakennusoikeus tulee puolittaa ja rakentaa yhteen kerrokseen, jolloin se luontevammin sulautuisi olemassa olevaan rakennuskokonaisuuteen. c. Kaavaehdotus lisää SR alueen rakennusoikeutta puolella nykyisestä ja kaksinkertaisen suhteessa nykyiseen, jota voidaan pitää huomattavana lisäyksenä alueella jossa rakennetun ympäristön ominaispiirteenä on väljyys. Ainakin SR alueen kahden rakennuksen (r-2, r-3) sijaintia on syytä tarkistaa eli siirtää niitä itään lähemmäs kevyen liikenteen väylää. Tällöin rakentaminen jatkaisi jo toteutettua lisärakentamisen linjaa ja suojelurakennuksille annettaisiin enemmän tilaa suojelualueella. d. Eteläosan loma-asuntojen (RA-1) mittakaavaksi on valittu luonnosvaihtoehdoista pienin ja rakennusten sijoittelu on vapautettu kaavamaisuudesta. Loma-asunnot sijaitsevat kuitenkin edelleen hyvin lähellä vanhan luotsi- ja majakka-aseman rakennuksia. Rakennustapaohjeissa on esitetty rakennuksille neutraali väritys ja hillitty aukotus suojelurakennusten suuntaan, minkä voidaan katsoa lieventävän rakentamisen maisemavaikutusta. Kokonaisuutena rakennustapaohjeet antavat hyvät lähtökohdat lisärakentamisen ohjaukseen Museoviraston esittämällä tavalla. e. Majakan länsipuolella vanhan kalastajakylän jatkeena olevat kolme kalamajaa on tarkoitus korvata uusilla kalamökkityyppisillä rakennuksilla. Kaava-alueen pohjoisosassa pienet kala/lomamökit jäisivät uuden huoneistohotellin alle. Myös eteläosan RA-1 alueella on olemassa olevaa rakennuskantaa. Em. rakennusten kuntoa tai käyttötarkoitusta ei ole esitetty kaavaselostuksessa. Nimenomaan tällaiset pienet vanhan kalastajakylän mittakaavaa toistavat kalamajat ja mökit ovat Marjaniemen rakennetun kulttuuriympäristön perusta yhdessä majakan ja vanhojen luotsien ja majakanvartijoiden rakennusten lisäksi. f. Marjaniemen rakennetun ympäristön kanssa kiinteän kokonaisuuden muodostava karu luonnonympäristö tulisi huomioida koko alueen kattavan kaavamääräyksenä. Siinä tuotaisiin esiin kasvillisuusinventoinnissa esitetyt hoito- ja käyttösuositukset. SR alueen avoimena pidettävän alueen (s-1) ja rantaviivan välinen alue jää ilman samantyyppistä ohjausta. g. Kaavahankkeen vaikutuksia olemassa olevaan kulttuuriympäristöön on arvioitu niukasti; kaavaratkaisun vaikutukset Marjaniemen alueeseen ja kulttuuriympäristöön kokonaisuutena tulee esittää.

8 a. Alueelle osoitettu rakennusoikeus pohjautuu varsin ajantasaiseen Marjaniemen osayleiskaavaan (2004), jossa on määritelty Marjaniemen ja sen lähialueiden rakentamisen painopistealueet. Em. alueiksi on osayleiskaavassa määritelty Marjaniemen Nokan alue sekä Sumpun alue. Asemakaavaehdotuksessa on mahdollisimman hyvin pyritty sopeuttamaan uudisrakentaminen alueen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. b. Alueen pohjoisreunan RM-2 -alueen rakennusoikeuden osalta viittaan kohtaan a. Kaavaehdotuksessa Luototalon laajennus on 720 k-m2 ja nykyinen Luototalo 450 k-m2. Pohjapinta-alaltaan 2-kerroksinen laajennusosa on 360 k-m2. Laajennuksen mittakaavan ja kerrosluvun osalta viittaan Museoviraston vastineen kohtaan d. Lisäksi huomiona että kaavassa on määrätty laajennusosan räystäslinjan korkeusasema nykyisen Luototalon räystäslinjan mukaiseksi, jolloin laajennus ei nouse nykyistä Luototaloa korkeammaksi. c. Uudisrakennusten siirtoa tutkitaan ja ainakin rakennusta r-3 siirretään idemmäs. d. Rakennukset on pyritty sijoittamaan huomioiden mahdollisimman hyvin rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteet sekä kaava-alueen rajaus. Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. e. Majakan länsipuolen kolmesta rakennuksesta kaksi ei ole rakennustyyliltään alueelle tyypillisiä kalamajoja, vaan ovat leveärunkoisempia ja varastomaisia rakennuksia. Kaavaehdotuksen toteutumisen myötä poistuvien rakennusten kuvauksia täydennetään kaavaselostukseen. f. Lisätään luonnonympäristöä koskeva yleismääräys kaavamääräyksiin. Kunta sopinee kaava-alueen kaakkoisreunan ja ranta-alueen jäävän alueen avoimena säilyttävistä toimenpiteistä maanomistajien kanssa. g. Vaikutusten arviointia täydennetään em. osalta. 6. Oulun seudun ympäristötoimi ( ) Kaava-alueen sijoittuminen tärkeälle pohjavesialueelle on huomioitu asianmukaisilla kaavamääräyksillä. Rakennusten liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon on määrätty kaavamääräyksellä. Tämän lisäksi alue tulee hyväksyä vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeksi vesihuoltolain mukaisessa menettelyssä. Nykyinen helikopterin laskeutumispaikka on merkitty kaavakarttaan. Helikopterin laskeutumispaikkaa pidetään lentopaikkana, joka ympäristösuojeluasetuksen mukaan on ympäristöluvan varainen toiminto. Puolustusvoimien tilapäisiin lentopaikkoihin ei kuitenkaan tarvita ympäristölupaa. Myös ilmailulaissa tai sen nojalla annetussa ilmailumääräyksissä voi olla lentopaikan perustamiseen ja ylläpitoon liittyviä määräyksiä. Mahdolliset helikopterin laskeutumispaikan toiminnan edellyttämät luvat ja määräykset huomioitaneen paikan toteuttamisen yhteydessä. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 8/42

9 7. Metsähallitus ( ) Metsähallitus on lausunut aiemmin kaavaluonnoksesta ( ) että kaavaa laadittaessa alueen kulttuuri- ja maisemahistorialliset erityispiirteet ja luontoarvot on huomioitu hyvin. Rakennushistoriallinen selvitys antaa hyvät lähtökohdat kohteiden rakennussuojelullisten arvojen määrittelylle. Luonnoksessa täydennysrakentamista oli arvioitu useammalla vaihtoehdolla. Metsähallitus tarkentaa kannanottojaan kaavaehdotuksessa esitettyihin Hailuodon kansallismaisemaan liittyviin kehittämistoimiin. Nokan asemakaavalla on kahtalaiset tavoitteet; toisaalta turvata alueen arvokkaan ympäristön säilyminen, ylläpito ja ympäristön hoito taustanaan alueen suojelulle asetetut kansalliset tavoitteet toisaalta alueen kehittäminen mm. täydennysrakentamisen avulla. Kulttuurimaiseman arvot rakentuvat meren ja rakenteiden vuoropuheluista olennainen kysymys on miten paljon ja millaisia muutoksia tämä valtakunnallisesti arvokas maisema sallii. Metsähallituksen mielestä päätavoite on arvokkaan kansallismaiseman ja siihen liittyvien luontoja kulttuuriarvojen säilyminen, alueen kehittämistoimien tulee olla em. tavoitteelle alisteisia. Käytännössä tämä tarkoittaa uudisrakentamisen sopeuttamista maisemallisesti, mittakaavallisesti, rakennusteknisiltä sekä taiteellisilta ratkaisuilta olemassa olevaan. Arvokkaan rakennuskannan säilyminen on turvattava joko tulevan rakennusperintölain tai kaavallisen suojelun kautta. Alueen kehittämistoimissa nykyinen rakennuskanta tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin olemassa olevana resurssina. Majakan asema alueen maisemallisena symbolina on turvattava. Näkyvyys avarassa maisemassa on osa majakan käyttöön liittyvää kulttuurihistoriaa, Luototalon laajennus ei saa uhata majakan maisemallista asemaa. Myös uhanalaisten lajien säilyminen on turvattava. Kaiken kaikkiaan Nokan alueen kehittämisessä on huomioitava Hailuodon saaren ominaispiirteet suhteessa ympäröiviin alueisiin. Alueen vahvuus on merellisyydessä ja siihen liittyvässä saaristolaiskulttuurissa, jossa liikenne ja kalastus ovat pääosassa. Niiden vahvuuksien korostaminen on ensisijaista aluetta kehitettäessä. Kaavaehdotuksessa on pyritty huomioimaan lausunnoissa esitetyt näkökohdat huomioiden asemakaavatyölle asetetut tavoitteet. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen rakennuskannan ja maiseman huomioiminen ovat olleet suunnittelun keskeisenä lähtökohtana, johon on sovitettu alueen matkailullisen ja muun kehittämisen tavoitteet. Täydennysrakentamisen sijoittelussa, määrässä, mittakaavassa sekä ulkoasussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin suojeltavat rakennukset, alueen avoin luonne sekä alueen sisäiset näkymät ja merinäkymät. Majakan keskeinen asema on huomioitu Luototalon laajennuksen sijoittumisessa, mittakaavassa sekä arkkitehtuurissa. Laajennuksen asemaa tullaan edelleen tarkentamaan (ktso Museoviraston vastine kohta d). Uhanalaisten kasvien sijaintipaikat alueella on huomioitu. 9/42

10 Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 8. Oulun Seutu, seuturakennetiimi ( ) Seuturakennetiimi toteaa että Hailuodon kunta on pyytänyt lausuntoa Nokan alueen asemakaavaehdotuksesta. Koska seudun yleiskaava ei ole voimassa alueella seutuhallitus ei anna lausuntoa. Seudun yleiskaavoitusta hoitava seuturakennetiimi on kokouksessaan 29.4 kuitenkin antanut seuraavan kommentin. Kommentissa kuvataan alueen sijaintia ja nykytilannetta todeten että alueen rakennusten ja merialueelle avautuvien näkymien vuorottelu on merkittävä alueen maisemakuvan kannalta. Alueen kasvillisuus on omaleimaista (metsää, keto- ja dyynikasvillisuutta sekä variksenmarjanummea), uhanalaisina kasveina ahonoidanlukko ja ketoneilikka. Yleiskaavatilanteesta todetaan voimassa olevan Marjaniemen osayleiskaavan määräykset. Oulun seudun yleiskaavassa Marjaniemi on M-1 aluetta, eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolle on sijoittunut loma-asutusta. Suunnittelusuosituksena todetaan, että alueella on turvattava kevytliikenteen pääsy ranta-alueelle. Lisäksi Marjaniemi on osoitettu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena. Oulun seudun matkailun kokonaisvaltaisessa kehittämissuunnitelmassa (Master plan) todetaan, että Hailuoto on imagollisesti tärkeä kohde Oulun seudun matkailulle. Lisäksi todetaan että Oulun seudulla on viime aikoina ilmennyt kasvavaa kysyntää hyvätasoisesta mökkimajoituksesta erityisesti meren läheisyydessä. Asemakaavaehdotuksen sisällöstä todetaan että merkittävimmän muutoksen alueelle tuo Marjaniementien pohjoispuolelle sijoittuva 1750 k-m2 majoitus-, näyttely- ja ravintolarakennus. Kommentin lausunto-osa Matkailun kehittämisen kannalta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueiden (RM-1 ja RM-2) osoittaminen on tarkoituksenmukaista. Alueen maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen näkökulmasta suurten uusien rakennusten sijoittaminen alueelle asettaa erityisiä vaatimuksia rakennusten toteuttamiselle. Koska alueen toteutuminen saattaa ajoittua pitkälle ajalle, on erityisen tärkeää että sen kaikissa vaiheissa noudatetaan alueelle laadittuja rakentamistapaohjeita. On myönteistä että majakka- ja luotsirakennusten sekä niitä ympäröivän alueen suojelu- ja käyttömerkinnät mahdollistavat alueen käytön siten, Marjaniemen alueelle tärkeä historiallinen kokonaisuus voi säilyä ja rakennuksia voidaan hyödyntää. Asemakaava-alueen hyödyntäminen matkailualueena ja seudullisena virkistysalueena perustuu tällä hetkellä henkilöauton käyttöön. Seudun tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen käyttöä. Em. liikenteiden kehittämistavoitteet on lisättävä ja niitä toteuttavat toimenpiteet tulee esittää kaavaselostuksessa Oulun seudun maankäytön ja liikenteen aiesopimuksessa sovitun periaatteen mukaan. Seudun tavoitteena on toteuttaa yhtenäinen kevyen liikenteen 10/42

11 väylä lauttarannasta Marjaniemeen. Tavoitteena tulee olla Marjaniemen nykyistä paremmin saavuttaminen myös joukkoliikenteellä. Joukko- ja kevytliikenteen tavoitteet lisätään kaavaselostukseen. Kevytliikenneyhteys merkitään tarvittavilta osin kaavakarttaan. 9. Luotsausliikelaitos, Finpilot ( ) Lausunnossa todetaan että jalankululle ja pyöräilylle varattu väylä luotsiaseman pohjoispuolella, luotsiaseman ja viheralueen (VL-1) välissä tulisi siirtää Marjaniementien varteen. VL-1 alueen luotsiaseman puoleinen alue tulisi jättää ilman paikoitusaluemerkintää. Perusteluina mainitaan luotsiaseman ympärivuorokautinen toiminta, jolloin henkilökuntaa on lepovuorossa vuorokauden kaikkina aikoina. Häiriötön lepomahdollisuus myös päiväsaikaan tulisi turvata. Luotsiaseman kahdella puolelle rakennettu kevytliikenneväylä ja paikoitusalue toisivat häiriötekijöitä aseman välittömään läheisyyteen. Lisäksi kulkuväylä satamaan on pidettävä riittävän väljänä, isohkon nosturiauton kulkutarve on vähintään kaksi kertaa vuodessa Luotsausliikelaitoksen alusten nostamista varten. Kaavan laatimisen yhtenä tärkeänä lähtökohtana on ollut alueella pitkään toimineiden kalastuselinkeinon ja luotsaustoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. Alueen matkailulliset tavoitteet on sopeutettu suhteessa em. toimintoihin. Kaavaehdotuksessa esitetty Luotsiaseman pohjoispuolinen kevytliikenneyhteys linjautuu luontevasti Sumpun suunnalta Luotsihotelli/Luototalolle; yhteyden siirtäminen Marjaniementien varteen lisäisi todennäköisesti liikennettä rakennussuojelualueen läpi, jota ei voida pitää toivottavana. VL-1 alueen pysäköintiratkaisut liittyvät laajempaan Marjaniemen kehittämiseen, jossa turvataan alueelle riittävä pysäköintipaikkamäärä. Vastaavan pysäköintipaikkamäärän esittäminen muualle kaava-alueella ei ole alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset tekijät huomioiden mahdollista. Luotsiasemalle mahdollisesti aiheutuvia meluhäiriöitä voitaneen vähentää rakennuksen rakenteellisilla ratkaisuilla, lisäksi VL-1 alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon puustoa. Myös SR alueelle esitetty täydennysrakentaminen toimii melua vähentävän tekijänä luotsiaseman suuntaan. Kulkuväylä satamaan säilyy nykytilanteen mukaisena, esitetty Luototalon laajennus ei aiheuta muutosta tilanteeseen. Katualueen tilavaraus raskaan kaluston kuljetusten osalta tarkistetaan. 11/42

12 10. Vattenfall Verkko Oy ( ) Lausunnossa edellytetään puistomuuntamon paikan ja nykyisten 10 kv ja 20 kv johtolinjojen merkitsemistä kaavakarttaan. Linjavaraukset ja kaavamerkinnät täydennetään kaavakarttaan. 11. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ( ) Lausunnossa todetaan että Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys on ottanut aiemmin kantaa kaavaluonnokseen ( ) ja on edelleen sen kannalla. Em. katsottiin että Marjaniemeä luonnehtii edelleen viime vuosikymmenien rakentamisesta huolimatta väljyys ja avaruus, merelle avautuminen lähes vapaasti eri suuntiin alueelle tultaessa. Tämä on ratkaisevan tärkeä lähtökohta myös tulevaisuudessa, samoin majakan tulisi tulla vielä enemmän esiin paikan keskeisenä kohokohtana ja symbolina. Lisäksi katsottiin että Luotsihotelli-Luontokeskus on nykyisellään valmiiksi rakennettu kokonaisuus. Kaava-alueen rakennusoikeutta on vähennettävä ja rakennuskerrosten lukumäärä rajattava yhteen kerrokseen. Asemakaava-aluetta on laajennettava huomattavasti itään, maantien pohjois- ja eteläpuolelle. Luonnosvaiheen kommenttien lisäksi lausunnossa esitetään seuraavaa: a. Vanhojen luotsirakennusten keskelle ei tulisi rakentaa uusia rakennuksia, vaan alue tulisi säilyttää ja sen historiallista arvoa kokonaisuutena korostaa. Suunnitellut rakennukset tulisi sijoittaa alueen itäreunalle ja siten että osa eteläreunan lomarakennuksista otetaan tähän käyttöön. Lisärakentaminen ei näin toteutettuna häiritsisi niin paljon alueen vanhaa ja arvostettua miljöötä ja alueen keskusta pysyisi avoimena. Lisärakentamisen laajuutta ja rakennustyyliä tulisi tarkkaan harkita alueen luonteeseen sopivaksi. b. Luotsihotelli-Luontokeskusta ei tule laajentaa. Ravintolatiloja tulisi laajentaa luontokeskuksen puolelle ja varata näyttelytiloille uusi paikka alueen itäpäähän suunnitellun auditorion paikalta. c. Pohjoispuolen massiivisista rakennuksista (RM-2) tulisi luopua. Tilalle mikäli tarpeellista kalastajatyyppinen mökkialue yksityiseen tai yleishyödylliseen käyttöön. d. Kaavaehdotus on kehittynyt luonnosvaiheesta. Yhdistyksen esittämä näkemys kaiken vähempiarvoisen rakennuskannan poisto majakan ympäristöstä, jotta se olisi kaikilta suunnilta esteettömästi lähestyttävissä, on huomioitu. Autokatos poistetaan, mutta lisäksi tekniikalle tulee etsiä uudet tilat esim. Luotsihotellin kellarista. Myös kierrätysaseman paikka ja rakenteet tulee suunnitella uudestaan. e. Alueelle tarvitaan yksityiskohtainen ympäristönsuojelusuunnitelma. f. Uimarannalle tulisi suunnitella paikat pukukopeille ja syöntipaikalle. Marjaniemen viihtyvyyttä voidaan lisätä myös pienillä parannuksilla. Marjaniemessä toimijoiden tulisi arvostaa paikkaa sellaisena kuin se on. Nokan asemakaavan käsittelyssä tulisi ottaa aikalisä ja jatkaa suunnittelua. 12/42

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Yleiskaavan suunnittelun tarve Koskenkorvalla ei ole yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. Asemakaava käsittää noin 373,8 ha (2011). Koskenkorvan taajaman asukasluku on

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 Lappeenrannan

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot