HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN (NÄHTÄVILLÄ ) Kaavaluonnoksesta jätettiin 14 lausuntoa ja 12 muistutusta. Kaavan laatija on laatinut vastineet kaikkiin lausuntoihin sekä tiivistetysti annettuihin muistutuksiin. A. LAUSUNNOT Lausunnon ovat antaneet: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus), ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus), liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue Pohjois-Pohjanmaan liitto Museovirasto Pohjois-Pohjanmaan museo Oulun Seudun ympäristötoimi Metsähallitus Oulun Seutu, seuturakennetiimi Luotsausliikelaitos Vattenfall Verkko Oy Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys Hailuodon jakokunta Hailuodon kalastajainseura ry Hailuodon Vesihuolto Oy Päivämäärä Ramboll Kiviharjuntie OULU T F Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue ( ) Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu ELY keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen viranomaisneuvottelussa esittämiä kommentteja: Entisen luotsi- ja majakka-aseman majoituskapasiteettilaskelmat ja perustelut on lisätty Rakennussuojelualueen (SR) rakennusoikeutta on pienennetty (ns. juhlarakennuksen kokoa pienennetty 250 k-m2 180 k- m2 ja yhden nykyisen lomamökin rakennusoikeus 35 k-m2 poistettu) RM-1 ja RM-2 alueiden kaavamääräyksiä on tarkennettu. Asemakaavakartan mittakaavaksi on muutettu 1:1000 1/42 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 Lausunnon mukaan asemakaava-alueelle on osoitettu edelleen kokonaisuudessaan liikaa rakennusoikeutta. Marjaniemen Nokan aluetta tulisi kehittää pienipiirteisemmällä tavalla. Alueen matkailullista kehittämistä tulisi suunnata mm. Sumpun alueelle ja muille lähialueille, jolloin kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmalle alueelle Marjaniemen majakan lähiympäristöön ei tarvitsisi sijoittaa niin paljon uudisrakentamista. Kaavaehdotuksessa ei ole huomioitu seuraavia 2. viranomaisneuvottelussa esitettyjä seikkoja: a. Kaavaselostuksessa tulisi esittää alueen matkailun ja toiminnan kehittämisen suhde lähialueen muihin hankkeisiin, erityisesti Sumpun alueeseen. b. Kaavoituksen vaikutukset tulisi arvioida perusteellisemmin. Lisäksi todetaan asemakaavaehdotuksen asiakirjoissa joitakin teknisluontoisia korjaustarpeita, jotka eritellään lausunnossa. Lopuksi lausunnossa todetaan että asemakaavaehdotus on kehittynyt paljon luonnosvaiheeseen nähden. Laaditut rakentamistapaohjeet ovat tärkeä apuvälinen kaavoituksen toteuttamisessa. Nokan alueen toteuttamisessa on ensisijaisen tärkeää, että kaikessa rakentamisessa otetaan huomioon alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteet sekä Marjaniemen majakan ympäristön kulttuurihistorialliset arvot. Asemakaavan toteuttamisen lähtökohtana tulee olla rakennussuunnittelun korkea taso. Asemakaavaehdotus on laadittu asemakaavalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Esitetty rakennusoikeus on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen. käytetty lisäraken. yhteensä kaikki yhteensä oyk rak.oikeus oikeus ETELÄPUOLI RM-1 -ALUE -Luotsihotelli Luototalo 450** 720** 1170** -tekn.tila kalamökit (r-5) 170* SR-alue AO-tontti RA-alue POHJOISPUOLI RM-2 -ALUE lomarak. (r-7) YHTEENSÄ * /42

3 Kaava-alueen rakennusoikeus yhteensä kem2. Osayleiskaavan P + PY/s alueilla ( 5000 kem2 ) alueella yhteensä kem2. *kalamökkien/vajojen nykyinen rakennusoikeus, joka poistuu kun uudet kalamökit rakennetaan entisten tilalle **osayleiskaavassa esitetyn PY/s alueen ( rakennusoikeus 3200 kem2 ) aluerajauksen ulkopuolella Nykyinen Luototalo sijoittuu osayleiskaavan satama-alueelle (LS), kuten myös kaavaehdotuksessa osoitettu laajennusosa. Vaikka osayleiskaavassa LS -alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta, voidaan nykyisen Luototalon kylkeen esitettyä laajennusta pitää sijainniltaan parhaana laajennussuuntana rakennuskokonaisuuden, alueen maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta. Aikaisemmassa vaiheessa rakennussuojelualueelle ns. "juhlarakennukseen" kaavaillut ja tilatarpeeltaan laajahkot palvelutoiminnot on kaavaehdotuksessa osoitettu Luototalon laajennukseen. Näin rakennussuojelualue on voitu osoittaa pääasiallisesti majoituskäyttöön ja säilyttää alueen pienimittakaavaisuus myös täydennysrakentamisen osalta. Kaavaselostuksessa Luototalon mallinnuskuvissa laajennuksen rakennusoikeus on 1000 km2. Kaavaehdotuksessa laajennukselle osoitettu rakennusoikeus on 720 km2 ja uudet mallinnuskuvat tullaan laatimaan sen mukaisesti. Lisäksi laajennusosan sijoittumista tarkennetaan edelleen porrastamalla sitä suhteessa nykyiseen Luototaloon. a. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on arvioitu rakentamisen tarve alueella ja esitetty rakentamisen (palvelut, matkailu) painopistealueiksi Marjaniemen ja Sumpun alueet. Kunnan tavoitteena on muodostaa em. alueista luonteeltaan erilaisia kokonaisuuksia: Sumpun alue matkailu/festivaalit, lomamajoitus ja Nokan alue kulttuuriympäristö, julkiset palvelut (instituutiot). b. Kaavaehdotuksen vaikutusten arviointia tullaan täydentämään (mm. näkymien säilyminen, vaikutukset kulttuurihistorialliseen ympäristöön). Näkymät huomioitu kaavaehdotuksessa ja vaikutukset niihin vähäisiä. Lausunnossa esitetyt teknisluonteiset korjaukset tehdään kaavakarttaan ja selostukseen. 2. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue ( ) Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu ELY keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen kaavaprosessin aiemmissa vaiheissa esittämät kannat suunnittelualueen liikenneverkkoon ja sen hallinnolliseen asemaan. Ei huomautettavaa kaavaehdotukseen. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 3/42

4 3. Pohjois-Pohjanmaan liitto ( ) Pohjois-Pohjanmaan liitto totesi kaavaluonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa että asemakaavan lähtökohdat ovat maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia: Oulun seudulle tärkeän matkailun vetovoima-alueen kehittäminen ja täydennysrakentamisen ohjaaminen alueen kulttuuriympäristöarvojen pohjalta. Lausunnossa toivottiin vielä ympäristön luonteen säilymistä painottavan vaihtoehdon tutkimista: uudet rakennusmassat vaikuttivat liian suurilta nykyisessä rakenteessa, jopa Luotsihotellin ja Luototalon ympäristössä. Asemakaavaehdotusta on kehitetty luonnosvaiheesta merkittävästi. Em. kevennettyä mitoitusvaihtoehtoa ei ole esitetty, mutta lisärakentamisen sijoittelun muutoksilla ja rakennusmassojen muotoilulla on parannettu uuden rakentamisen sovittamista herkkään ympäristöön. Pohjois-Pohjanmaan liitto kiinnittää lausunnossaan lisäksi huomiota seuraaviin asiakohtiin: a. Hotellin laajennustarve on ratkaistu osoittamalla majoitustiloja lähialueen muihin rakennuksiin. Rakennussuojelualueen eteläpuolen RA-1 alue sopisi paremmin tällaiseen majoituskäyttöön kuin yksityiseen loma-asumiseen, kaavamerkintä voisi olla esim. R-1. b. Sumpun alueelle kaavoitetun hotellirakentamisen ja Nokan asemakaavahankkeen suhdetta ja toteuttamisjärjestystä ei ole käsitelty. c. Kaavaselostuksessa on puutteita maakuntakaavan ja Oulun seudun yleiskaavan kuvauksissa. Lopuksi lausunnossa todetaan että kaavaehdotuksessa osoitettu rakentaminen tuo merkittävän lisän Hailuodon Nokan rakennettuun ympäristöön ja muuttaa perinteisiä näkymiä. Laadittuja yksityiskohtaisia rakentamistapaohjeet noudattamalla täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa niin, että alueen omaleimaisuus ja keskeiset kulttuuriympäristöarvot säilyvät. a. R-1 merkinnän käyttäminen tutkitaan. b. Sumpun alueen ja Marjaniemen alueen suhdetta on käsitelty varsin ajantasaisessa osayleiskaavassa vuodelta Em. täydennetään kaavaselostukseen. c. Täydennetään kaavaselostukseen. Muilta osin lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 4. Museovirasto ( ) Lausunnossa viitataan Museoviraston useissa aiemmissa yhteyksissä esittämiinsä näkemyksiin Nokan alueen kehittämisessä ja kaavoituksessa (mm. lausunto 149/303/2009). Monet kannanotoista mainitaan kaavaselostuksessa, mutta ne jäävät vaille vastausta eikä Museoviraston näkökohtia ole vielä riittävästi huomioitu. Museovirasto toistaa lausunnossaan tärkeimmät jo aiemmin esille tuomansa asiakohdat: 4/42

5 Marjaniemen itäisen rannan tuntumaan on syntymässä matkailua palvelevaa rakentamista satamaan, Nokan alueelle ja Sumpun leirintäalueelle. Niiden kehittäminen kokonaissuunnitelman puitteissa poistaisi mahdollista päällekkäisyyttä ja varmistaisi toisiaan tukevat palvelukonseptit. Merkittävää olisi myös rakentamisen hallinta; ylikapasiteettia on turha synnyttää. Suojellut rakennukset ja alue a. Suojelluille rakennuksille tulisi osoittaa käyttötarkoitus. Kaavaselostuksessa on otettu kantaa rakennusten käyttötarkoitukseen, mutta asemakaavakartassa ei käyttömerkintää ole lisätty. b. Kaavakartassa ja -selostuksessa ei mainintaa että seitsemän rakennusta ja niitä ympäröivä alue on suojeltu v asetuksella 480/85 ja suojelu on edelleen voimassa. c. Luotsien ja majakanhoitajien rakennukset sijoittuvat hiekkakentälle näennäisen hajanaisesti; vanhoista kartoista selviää että rakennusten pääty on aina osoitettu dyyneillä kiemurrelleelle ja nyt jo hävinneelle polulle päin. Kaavaan rajatun suojelualueen kaakkoiskulman uudisrakennuksen ( r-3) rakennusala noudattaa tätä "hajasijoittamista", mutta rakennuksen siirto vielä itään päin selvästi lähemmäs ajotietä olisi osuvampi ratkaisu. Näin uusi rakentaminen sijoittuisi selvästi kaava-alueen laidoille. Rakennusoikeuden määrä d. Museovirasto on todennut jo aiemmin, että kaava-alueen pohjoisen ja eteläisen reunan uudisrakentamisen laajuus, määrä ja sijoittelu on saatava vastaamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön ominaislaatua. Lisäksi esitettiin että Luotsi- ja Luototalon laajennuksesta luovuttaisiin. Luototalon laajennus on kaavaehdotuksessa aiempia vaihtoehtoja luontevampi, mutta sen rakennusoikeus ja volyymi on liiallinen muuhun rakennusryhmään ja kokonaisympäristöön nähden. Mahdollinen laajennus sataman suuntaan on syytä rajata yksikerroksiseksi (porrasteiseksi) ja vastaavasti pienentää rakennusoikeutta. Kaavamerkinnöillä on varmistettava uudisosan muukin sopeuttaminen ympäristöönsä. Kaavamerkinnät selityksineen e. Kaavamerkintöihin ja kaavaselostukseen on esitetty joitakin tarkennuksia. 1. LP-1 alueen kaavamääräyksessä on esitettävä mihin korkeatasoisuus tähtää: avoimeen puuttomaan katutilaan joka sopeutuu läheiseen dyynimaisemaan materiaalivalinnoillaan. 2. s-1 - alueen (avoimena säilytettävä alueen osa) maisemalliset arvot on luonnehdittava. 3. srs- (rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus), majakasta ei ole vielä voimassa olevaa päätöstä. 4. sr-1 (suojeltava rakennus), puuttuu tieto että on suojeltu asetuksella sekä asetuspäätöksen aluerajaus tietoineen. Rakennustapaohjeet ja uuden arkkitehtuurin luonne Museovirasto pitää hyvänä käytäntönä, että Nokan alueelle on valmistunut rakentamistapaohjeet uudisrakentamista varten. On tärkeää että arkkitehtuurin luonnetta ja laatua valvotaan aiemmin jo ehdotetun työryhmän tukemana. f. Uuden rakentamisen sijoittaminen kulttuurihistorialliseen ympäristöön voi olla ainakin kolmenlaista; a. se sulautuu neutraalisti olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöönsä mutta on oman aikansa tuotetta, b. selvä, harkittu kontrasti, c. syntyy tahattomastikin pastissi eli eklektinen kooste vanhan jäljitelmää ja uusia tehokeinoja. 5/42

6 Museovirasto toivoo että asemakaava merkintöineen ja muutkin ponnistukset Nokan alueen kehittämiseksi tähtäävät vaihtoehtoon a. g. Rakennustapaohjeiden rinnalle olisi syytä tehdä suojeltujen rakennusten korjausohjeet. Muuta h. Kaavaehdotukseen sisältyy olemassa olevien rakennusten purkamista ainakin RM-1 ja RM-2 alueilla. Rakennukset on ennen purkamista dokumentoitava ja dokumentit toimitettava maakuntamuseoon. Museovirasto yhtyy muilta osin ELY keskuksen lausuntoon. Maankäyttö- ja rakennusasetukseen 94 viitaten asemakaavan hyväksymispäätös on on toimitettava viipymättä Museoviraston tietoon. a. Rakennusten käyttötarkoitus merkitty kaavakarttaan- ja määräyksiin kunkin rakennuksen indeksimerkinnän kohdalle. b. Täydennetään kaavaselostukseen tekstiosio sekä kuva suojelualueen rajauksesta. Kaavakartassa em. ei ole syytä esittää, jotta vältetään määräysten päällekkäisyys ja kaavakartan sekavuus. c. Uudisrakennuksen rakennusala siirtoa tutkitaan em. mukaisesti. d. Luototalon laajennuksen toiminnalle asetetut tavoitteet sekä rakennuksen arkkitehtuuri eivät puolla yksikerroksista ratkaisua. Rakennusmassaa kuitenkin sovitetaan edelleen ympäristöönsä porrastamalla laajennusta suhteessa nykyiseen Luototaloon. Kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla on ohjattu rakennuksen sovittautumista nykyiseen majakka/luotsihotelli/luototalo -kokonaisuuteen ja lähiympäristöönsä. e. Täydennetään kaavamääräyksiin. Pysäköintialueen osalta sen kunnostus on ollut mukana myös Marjaniemi - virkistystä ja vapaa-aikaa -hankkeessa. Hankkeessa on määritelty mm. alueen pintamateriaaleja ja hanke on ollut lausuntokierroksella. f. Alueelle esitetyssä rakentamisessa on selvät tavoitteet; rakennussuojelualueella (RS) täydennysrakentamisen tulee olla kohdan (a) mukaista. Luototalon laajennus ja pohjoisosan RM-1 alueen rakentaminen on tulee olla jo esitetyn rakennusoikeuden perusteella luonteeltaan selvä ja harkittu kontrasti, joka kuitenkin liittyy lähiympäristöönsä materiaalien ja värivalintojen avulla. (b). Rakentamistapaohjeilla pyritään Museoviraston esittämiin tavoitteisiin. Ohjeisiin tehdään tekstitäydennyksiä liittyen tähänkohtaan f. g. Alueen toimijan tulee vastata rakennusten korjausohjeiden laatimisesta. h. Kunta hoitaa dokumentoinnin ja niiden toimittamisen maakuntamuseoon. 5. Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Lausunnossa yhdytään ELY keskuksen ( ) ja Museoviraston ( ) lausuntoihin ja todetaan lisäksi seuraavaa: a. Hailuodon Marjaniemen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä niiden vaalimistarve ovat laajalti tunnustettuja ja tuotu jatkuvasti esiin kaavoitusprosessin aikana. 6/42

7 7/42 Arvot on kirjattu kaavaselostukseen. Asemakaavan mittavat rakentamistavoitteet ovat edelleen uhka Marjaniemen keskeisimmän alueen arvojen säilymiselle. Kaavoitettava alue on aivan liian pieni suhteessa esitettyihin toimintoihin alueen kulttuurihistoriallisille arvoille aiheutuisi merkittävää haittaa. Poikkeaminen alueen perinteisestä pienimittakaavaisesta, eri aikoina rakennetusta ja kirjavasta kalamaja -tyyppisestä rakennuskannasta on vaarassa tuhota alueen ominaisluonteen: avoimuuden ja yksinäisyyden, jonka vuoksi alue on juuri vetovoimainen. b. Monissa luonnosvaiheen lausunnoissa ja mielipiteissä on kiinnitetty huomioita uudisrakentamisen mittakaavaan. Kaava-alueen eteläosassa on valittu luonnoksista pienimittakaavaisin vaihtoehto kaavaehdotuksen pohjaksi. Pohjoisreunan RM-2 alueella on edelleen rakennusoikeutta, joka on yhteensä suurempi kuin nykyisen Luototalo/Luotsihotellin kerrosala. Luototalon laajennus on lähes kaksinkertainen nykyiseen Luototaloon verrattuna ja 2-kerroksinen laajennusosa tulisi hallitsemaan alueen rakennettua ympäristöä sataman ja meren suunnasta lähestyttäessä. Luototalon rakennusoikeus tulee puolittaa ja rakentaa yhteen kerrokseen, jolloin se luontevammin sulautuisi olemassa olevaan rakennuskokonaisuuteen. c. Kaavaehdotus lisää SR alueen rakennusoikeutta puolella nykyisestä ja kaksinkertaisen suhteessa nykyiseen, jota voidaan pitää huomattavana lisäyksenä alueella jossa rakennetun ympäristön ominaispiirteenä on väljyys. Ainakin SR alueen kahden rakennuksen (r-2, r-3) sijaintia on syytä tarkistaa eli siirtää niitä itään lähemmäs kevyen liikenteen väylää. Tällöin rakentaminen jatkaisi jo toteutettua lisärakentamisen linjaa ja suojelurakennuksille annettaisiin enemmän tilaa suojelualueella. d. Eteläosan loma-asuntojen (RA-1) mittakaavaksi on valittu luonnosvaihtoehdoista pienin ja rakennusten sijoittelu on vapautettu kaavamaisuudesta. Loma-asunnot sijaitsevat kuitenkin edelleen hyvin lähellä vanhan luotsi- ja majakka-aseman rakennuksia. Rakennustapaohjeissa on esitetty rakennuksille neutraali väritys ja hillitty aukotus suojelurakennusten suuntaan, minkä voidaan katsoa lieventävän rakentamisen maisemavaikutusta. Kokonaisuutena rakennustapaohjeet antavat hyvät lähtökohdat lisärakentamisen ohjaukseen Museoviraston esittämällä tavalla. e. Majakan länsipuolella vanhan kalastajakylän jatkeena olevat kolme kalamajaa on tarkoitus korvata uusilla kalamökkityyppisillä rakennuksilla. Kaava-alueen pohjoisosassa pienet kala/lomamökit jäisivät uuden huoneistohotellin alle. Myös eteläosan RA-1 alueella on olemassa olevaa rakennuskantaa. Em. rakennusten kuntoa tai käyttötarkoitusta ei ole esitetty kaavaselostuksessa. Nimenomaan tällaiset pienet vanhan kalastajakylän mittakaavaa toistavat kalamajat ja mökit ovat Marjaniemen rakennetun kulttuuriympäristön perusta yhdessä majakan ja vanhojen luotsien ja majakanvartijoiden rakennusten lisäksi. f. Marjaniemen rakennetun ympäristön kanssa kiinteän kokonaisuuden muodostava karu luonnonympäristö tulisi huomioida koko alueen kattavan kaavamääräyksenä. Siinä tuotaisiin esiin kasvillisuusinventoinnissa esitetyt hoito- ja käyttösuositukset. SR alueen avoimena pidettävän alueen (s-1) ja rantaviivan välinen alue jää ilman samantyyppistä ohjausta. g. Kaavahankkeen vaikutuksia olemassa olevaan kulttuuriympäristöön on arvioitu niukasti; kaavaratkaisun vaikutukset Marjaniemen alueeseen ja kulttuuriympäristöön kokonaisuutena tulee esittää.

8 a. Alueelle osoitettu rakennusoikeus pohjautuu varsin ajantasaiseen Marjaniemen osayleiskaavaan (2004), jossa on määritelty Marjaniemen ja sen lähialueiden rakentamisen painopistealueet. Em. alueiksi on osayleiskaavassa määritelty Marjaniemen Nokan alue sekä Sumpun alue. Asemakaavaehdotuksessa on mahdollisimman hyvin pyritty sopeuttamaan uudisrakentaminen alueen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. b. Alueen pohjoisreunan RM-2 -alueen rakennusoikeuden osalta viittaan kohtaan a. Kaavaehdotuksessa Luototalon laajennus on 720 k-m2 ja nykyinen Luototalo 450 k-m2. Pohjapinta-alaltaan 2-kerroksinen laajennusosa on 360 k-m2. Laajennuksen mittakaavan ja kerrosluvun osalta viittaan Museoviraston vastineen kohtaan d. Lisäksi huomiona että kaavassa on määrätty laajennusosan räystäslinjan korkeusasema nykyisen Luototalon räystäslinjan mukaiseksi, jolloin laajennus ei nouse nykyistä Luototaloa korkeammaksi. c. Uudisrakennusten siirtoa tutkitaan ja ainakin rakennusta r-3 siirretään idemmäs. d. Rakennukset on pyritty sijoittamaan huomioiden mahdollisimman hyvin rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteet sekä kaava-alueen rajaus. Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. e. Majakan länsipuolen kolmesta rakennuksesta kaksi ei ole rakennustyyliltään alueelle tyypillisiä kalamajoja, vaan ovat leveärunkoisempia ja varastomaisia rakennuksia. Kaavaehdotuksen toteutumisen myötä poistuvien rakennusten kuvauksia täydennetään kaavaselostukseen. f. Lisätään luonnonympäristöä koskeva yleismääräys kaavamääräyksiin. Kunta sopinee kaava-alueen kaakkoisreunan ja ranta-alueen jäävän alueen avoimena säilyttävistä toimenpiteistä maanomistajien kanssa. g. Vaikutusten arviointia täydennetään em. osalta. 6. Oulun seudun ympäristötoimi ( ) Kaava-alueen sijoittuminen tärkeälle pohjavesialueelle on huomioitu asianmukaisilla kaavamääräyksillä. Rakennusten liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon on määrätty kaavamääräyksellä. Tämän lisäksi alue tulee hyväksyä vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeksi vesihuoltolain mukaisessa menettelyssä. Nykyinen helikopterin laskeutumispaikka on merkitty kaavakarttaan. Helikopterin laskeutumispaikkaa pidetään lentopaikkana, joka ympäristösuojeluasetuksen mukaan on ympäristöluvan varainen toiminto. Puolustusvoimien tilapäisiin lentopaikkoihin ei kuitenkaan tarvita ympäristölupaa. Myös ilmailulaissa tai sen nojalla annetussa ilmailumääräyksissä voi olla lentopaikan perustamiseen ja ylläpitoon liittyviä määräyksiä. Mahdolliset helikopterin laskeutumispaikan toiminnan edellyttämät luvat ja määräykset huomioitaneen paikan toteuttamisen yhteydessä. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 8/42

9 7. Metsähallitus ( ) Metsähallitus on lausunut aiemmin kaavaluonnoksesta ( ) että kaavaa laadittaessa alueen kulttuuri- ja maisemahistorialliset erityispiirteet ja luontoarvot on huomioitu hyvin. Rakennushistoriallinen selvitys antaa hyvät lähtökohdat kohteiden rakennussuojelullisten arvojen määrittelylle. Luonnoksessa täydennysrakentamista oli arvioitu useammalla vaihtoehdolla. Metsähallitus tarkentaa kannanottojaan kaavaehdotuksessa esitettyihin Hailuodon kansallismaisemaan liittyviin kehittämistoimiin. Nokan asemakaavalla on kahtalaiset tavoitteet; toisaalta turvata alueen arvokkaan ympäristön säilyminen, ylläpito ja ympäristön hoito taustanaan alueen suojelulle asetetut kansalliset tavoitteet toisaalta alueen kehittäminen mm. täydennysrakentamisen avulla. Kulttuurimaiseman arvot rakentuvat meren ja rakenteiden vuoropuheluista olennainen kysymys on miten paljon ja millaisia muutoksia tämä valtakunnallisesti arvokas maisema sallii. Metsähallituksen mielestä päätavoite on arvokkaan kansallismaiseman ja siihen liittyvien luontoja kulttuuriarvojen säilyminen, alueen kehittämistoimien tulee olla em. tavoitteelle alisteisia. Käytännössä tämä tarkoittaa uudisrakentamisen sopeuttamista maisemallisesti, mittakaavallisesti, rakennusteknisiltä sekä taiteellisilta ratkaisuilta olemassa olevaan. Arvokkaan rakennuskannan säilyminen on turvattava joko tulevan rakennusperintölain tai kaavallisen suojelun kautta. Alueen kehittämistoimissa nykyinen rakennuskanta tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin olemassa olevana resurssina. Majakan asema alueen maisemallisena symbolina on turvattava. Näkyvyys avarassa maisemassa on osa majakan käyttöön liittyvää kulttuurihistoriaa, Luototalon laajennus ei saa uhata majakan maisemallista asemaa. Myös uhanalaisten lajien säilyminen on turvattava. Kaiken kaikkiaan Nokan alueen kehittämisessä on huomioitava Hailuodon saaren ominaispiirteet suhteessa ympäröiviin alueisiin. Alueen vahvuus on merellisyydessä ja siihen liittyvässä saaristolaiskulttuurissa, jossa liikenne ja kalastus ovat pääosassa. Niiden vahvuuksien korostaminen on ensisijaista aluetta kehitettäessä. Kaavaehdotuksessa on pyritty huomioimaan lausunnoissa esitetyt näkökohdat huomioiden asemakaavatyölle asetetut tavoitteet. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen rakennuskannan ja maiseman huomioiminen ovat olleet suunnittelun keskeisenä lähtökohtana, johon on sovitettu alueen matkailullisen ja muun kehittämisen tavoitteet. Täydennysrakentamisen sijoittelussa, määrässä, mittakaavassa sekä ulkoasussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin suojeltavat rakennukset, alueen avoin luonne sekä alueen sisäiset näkymät ja merinäkymät. Majakan keskeinen asema on huomioitu Luototalon laajennuksen sijoittumisessa, mittakaavassa sekä arkkitehtuurissa. Laajennuksen asemaa tullaan edelleen tarkentamaan (ktso Museoviraston vastine kohta d). Uhanalaisten kasvien sijaintipaikat alueella on huomioitu. 9/42

10 Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 8. Oulun Seutu, seuturakennetiimi ( ) Seuturakennetiimi toteaa että Hailuodon kunta on pyytänyt lausuntoa Nokan alueen asemakaavaehdotuksesta. Koska seudun yleiskaava ei ole voimassa alueella seutuhallitus ei anna lausuntoa. Seudun yleiskaavoitusta hoitava seuturakennetiimi on kokouksessaan 29.4 kuitenkin antanut seuraavan kommentin. Kommentissa kuvataan alueen sijaintia ja nykytilannetta todeten että alueen rakennusten ja merialueelle avautuvien näkymien vuorottelu on merkittävä alueen maisemakuvan kannalta. Alueen kasvillisuus on omaleimaista (metsää, keto- ja dyynikasvillisuutta sekä variksenmarjanummea), uhanalaisina kasveina ahonoidanlukko ja ketoneilikka. Yleiskaavatilanteesta todetaan voimassa olevan Marjaniemen osayleiskaavan määräykset. Oulun seudun yleiskaavassa Marjaniemi on M-1 aluetta, eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolle on sijoittunut loma-asutusta. Suunnittelusuosituksena todetaan, että alueella on turvattava kevytliikenteen pääsy ranta-alueelle. Lisäksi Marjaniemi on osoitettu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena. Oulun seudun matkailun kokonaisvaltaisessa kehittämissuunnitelmassa (Master plan) todetaan, että Hailuoto on imagollisesti tärkeä kohde Oulun seudun matkailulle. Lisäksi todetaan että Oulun seudulla on viime aikoina ilmennyt kasvavaa kysyntää hyvätasoisesta mökkimajoituksesta erityisesti meren läheisyydessä. Asemakaavaehdotuksen sisällöstä todetaan että merkittävimmän muutoksen alueelle tuo Marjaniementien pohjoispuolelle sijoittuva 1750 k-m2 majoitus-, näyttely- ja ravintolarakennus. Kommentin lausunto-osa Matkailun kehittämisen kannalta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueiden (RM-1 ja RM-2) osoittaminen on tarkoituksenmukaista. Alueen maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen näkökulmasta suurten uusien rakennusten sijoittaminen alueelle asettaa erityisiä vaatimuksia rakennusten toteuttamiselle. Koska alueen toteutuminen saattaa ajoittua pitkälle ajalle, on erityisen tärkeää että sen kaikissa vaiheissa noudatetaan alueelle laadittuja rakentamistapaohjeita. On myönteistä että majakka- ja luotsirakennusten sekä niitä ympäröivän alueen suojelu- ja käyttömerkinnät mahdollistavat alueen käytön siten, Marjaniemen alueelle tärkeä historiallinen kokonaisuus voi säilyä ja rakennuksia voidaan hyödyntää. Asemakaava-alueen hyödyntäminen matkailualueena ja seudullisena virkistysalueena perustuu tällä hetkellä henkilöauton käyttöön. Seudun tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen käyttöä. Em. liikenteiden kehittämistavoitteet on lisättävä ja niitä toteuttavat toimenpiteet tulee esittää kaavaselostuksessa Oulun seudun maankäytön ja liikenteen aiesopimuksessa sovitun periaatteen mukaan. Seudun tavoitteena on toteuttaa yhtenäinen kevyen liikenteen 10/42

11 väylä lauttarannasta Marjaniemeen. Tavoitteena tulee olla Marjaniemen nykyistä paremmin saavuttaminen myös joukkoliikenteellä. Joukko- ja kevytliikenteen tavoitteet lisätään kaavaselostukseen. Kevytliikenneyhteys merkitään tarvittavilta osin kaavakarttaan. 9. Luotsausliikelaitos, Finpilot ( ) Lausunnossa todetaan että jalankululle ja pyöräilylle varattu väylä luotsiaseman pohjoispuolella, luotsiaseman ja viheralueen (VL-1) välissä tulisi siirtää Marjaniementien varteen. VL-1 alueen luotsiaseman puoleinen alue tulisi jättää ilman paikoitusaluemerkintää. Perusteluina mainitaan luotsiaseman ympärivuorokautinen toiminta, jolloin henkilökuntaa on lepovuorossa vuorokauden kaikkina aikoina. Häiriötön lepomahdollisuus myös päiväsaikaan tulisi turvata. Luotsiaseman kahdella puolelle rakennettu kevytliikenneväylä ja paikoitusalue toisivat häiriötekijöitä aseman välittömään läheisyyteen. Lisäksi kulkuväylä satamaan on pidettävä riittävän väljänä, isohkon nosturiauton kulkutarve on vähintään kaksi kertaa vuodessa Luotsausliikelaitoksen alusten nostamista varten. Kaavan laatimisen yhtenä tärkeänä lähtökohtana on ollut alueella pitkään toimineiden kalastuselinkeinon ja luotsaustoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. Alueen matkailulliset tavoitteet on sopeutettu suhteessa em. toimintoihin. Kaavaehdotuksessa esitetty Luotsiaseman pohjoispuolinen kevytliikenneyhteys linjautuu luontevasti Sumpun suunnalta Luotsihotelli/Luototalolle; yhteyden siirtäminen Marjaniementien varteen lisäisi todennäköisesti liikennettä rakennussuojelualueen läpi, jota ei voida pitää toivottavana. VL-1 alueen pysäköintiratkaisut liittyvät laajempaan Marjaniemen kehittämiseen, jossa turvataan alueelle riittävä pysäköintipaikkamäärä. Vastaavan pysäköintipaikkamäärän esittäminen muualle kaava-alueella ei ole alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset tekijät huomioiden mahdollista. Luotsiasemalle mahdollisesti aiheutuvia meluhäiriöitä voitaneen vähentää rakennuksen rakenteellisilla ratkaisuilla, lisäksi VL-1 alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon puustoa. Myös SR alueelle esitetty täydennysrakentaminen toimii melua vähentävän tekijänä luotsiaseman suuntaan. Kulkuväylä satamaan säilyy nykytilanteen mukaisena, esitetty Luototalon laajennus ei aiheuta muutosta tilanteeseen. Katualueen tilavaraus raskaan kaluston kuljetusten osalta tarkistetaan. 11/42

12 10. Vattenfall Verkko Oy ( ) Lausunnossa edellytetään puistomuuntamon paikan ja nykyisten 10 kv ja 20 kv johtolinjojen merkitsemistä kaavakarttaan. Linjavaraukset ja kaavamerkinnät täydennetään kaavakarttaan. 11. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ( ) Lausunnossa todetaan että Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys on ottanut aiemmin kantaa kaavaluonnokseen ( ) ja on edelleen sen kannalla. Em. katsottiin että Marjaniemeä luonnehtii edelleen viime vuosikymmenien rakentamisesta huolimatta väljyys ja avaruus, merelle avautuminen lähes vapaasti eri suuntiin alueelle tultaessa. Tämä on ratkaisevan tärkeä lähtökohta myös tulevaisuudessa, samoin majakan tulisi tulla vielä enemmän esiin paikan keskeisenä kohokohtana ja symbolina. Lisäksi katsottiin että Luotsihotelli-Luontokeskus on nykyisellään valmiiksi rakennettu kokonaisuus. Kaava-alueen rakennusoikeutta on vähennettävä ja rakennuskerrosten lukumäärä rajattava yhteen kerrokseen. Asemakaava-aluetta on laajennettava huomattavasti itään, maantien pohjois- ja eteläpuolelle. Luonnosvaiheen kommenttien lisäksi lausunnossa esitetään seuraavaa: a. Vanhojen luotsirakennusten keskelle ei tulisi rakentaa uusia rakennuksia, vaan alue tulisi säilyttää ja sen historiallista arvoa kokonaisuutena korostaa. Suunnitellut rakennukset tulisi sijoittaa alueen itäreunalle ja siten että osa eteläreunan lomarakennuksista otetaan tähän käyttöön. Lisärakentaminen ei näin toteutettuna häiritsisi niin paljon alueen vanhaa ja arvostettua miljöötä ja alueen keskusta pysyisi avoimena. Lisärakentamisen laajuutta ja rakennustyyliä tulisi tarkkaan harkita alueen luonteeseen sopivaksi. b. Luotsihotelli-Luontokeskusta ei tule laajentaa. Ravintolatiloja tulisi laajentaa luontokeskuksen puolelle ja varata näyttelytiloille uusi paikka alueen itäpäähän suunnitellun auditorion paikalta. c. Pohjoispuolen massiivisista rakennuksista (RM-2) tulisi luopua. Tilalle mikäli tarpeellista kalastajatyyppinen mökkialue yksityiseen tai yleishyödylliseen käyttöön. d. Kaavaehdotus on kehittynyt luonnosvaiheesta. Yhdistyksen esittämä näkemys kaiken vähempiarvoisen rakennuskannan poisto majakan ympäristöstä, jotta se olisi kaikilta suunnilta esteettömästi lähestyttävissä, on huomioitu. Autokatos poistetaan, mutta lisäksi tekniikalle tulee etsiä uudet tilat esim. Luotsihotellin kellarista. Myös kierrätysaseman paikka ja rakenteet tulee suunnitella uudestaan. e. Alueelle tarvitaan yksityiskohtainen ympäristönsuojelusuunnitelma. f. Uimarannalle tulisi suunnitella paikat pukukopeille ja syöntipaikalle. Marjaniemen viihtyvyyttä voidaan lisätä myös pienillä parannuksilla. Marjaniemessä toimijoiden tulisi arvostaa paikkaa sellaisena kuin se on. Nokan asemakaavan käsittelyssä tulisi ottaa aikalisä ja jatkaa suunnittelua. 12/42

13 Alueen rakennusoikeuden lisääminen on alueen kehittämisen kannalta tärkeää; em. on määritelty jo oikeusvaikutteissa Marjaniemen osayleiskaavassa (2004), jossa rakentamisen painopistealueiksi on osoitettu Marjaniemen ja Sumpun alueet. Täydennysrakentamisen sijoittumista ja määrää on tutkittu tarkasti ja pyritty sopeuttamaan arvokkaan kulttuurimaiseman ehdoilla. Luonnosvaiheessa annetussa vastineessa todettiin että kunta on käynyt neuvotteluja maanomistajien kanssa kaava-alueen laajentamiseksi itään, mutta neuvottelut päättyivät tuloksettomina. a. Kaavaehdotuksessa täydennysrakentaminen on sijoitettu vanhan luotsi- ja majakkaalueen reunoille alueen luonne huomioiden. Lisärakentaminen sijoittuu vapaasti ja siten että alueen tärkeät sisäiset näkymät säilyvät. Rakentamistapaohjeilla sovitetaan rakennusten mittakaavaa ja ulkoasua suojeltujen rakennusten ympäristöön sopiviksi. b. Luotsihotelli/Luototalon laajennus on asemakaavan tavoitteiden mukainen. Laajennuksen sijoittumista on tutkittu laajasti näkymien, maiseman ja itse rakennuskokonaisuuden kannalta. Kaavaehdotuksessa esitetty ratkaisuperiaate vastaa mahdollisimman hyvin asetettuja tavoitteita. Laajennuksen asemaa tullaan edelleen tarkentamaan (ktso Museoviraston vastine kohta d). c. Pohjoispuolen alueelle (RM-2) esitetty rakennusoikeus on voimassa olevan osayleiskaavan ja asemakaavatyölle asetettujen tavoitteiden mukainen. Rakentamisen vaikutusta osin pienimittakaavaiseen lähiympäristöön on pienennetty kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla (rakennusoikeuden jakaminen, rakennusmassojen porrastus ja maastonmukainen sijoittuminen, materiaalivalinnat, rakennuskorkeudet). d. Linkkimaston teknisten tilojen siirto on kustannuskysymys. Kunta harkinnee kierrätysaseman paikan ja rakenteiden vaatimia toimenpiteitä. e. Kunta harkinnee asiaa ja tekee tarvittavat päätökset. f. Kyseinen alue ei kuulu kaava-alueeseen. Alueelle on laadittu suunnitelmia ELY keskuksen koordinoiman VIVA hankkeen yhteydessä. Lopuksi voidaan todeta että muista lausunnon antaneista tahoista Hailuodon jakokunta alueen keskeisenä toimijana suhtautuu lausunnossaan varsin myönteisesti Nokan alueen kaavaehdotukseen. 12. Hailuodon jakokunta ( ) Lausunnon mukaan asemakaavaehdotus antaa hyvän lähtökohdan alueen kehittämiselle. Esitetty uusi rakennusoikeus on mitoitukseltaan ja sijoittelultaan hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan sopeutuvaa. Kaavassa on riittävän hyvin huomioitu Marjaniemen vanhan rakennuskannan historialliset arvot ja arvokkaan maisemakuvan säilyminen. Hailuodon jakokunta pitää tärkeänä säilyttää jatkossakin riittävän väljä tieyhteys kaava-alueen läpi satamaan ja kalastajakylän alueelle. Tilaa vaativille kuljetuksille on tarvetta (mm. tuulivoimatuotanto) ja vaihtoehtoista kuljetusreittiä ei ole. Lisäksi Marjaniemen alueen maisemakuvan perinteinen avaruus tulisi turvata mm. poistamalla puustoa tarpeen mukaan suunnittelualueelta ja sitä ympäröiviltä ranta-alueilta. Rannan umpeenkasvun estäminen täytyy olla sallittua myös kaava-alueen länsipuolella olevalla suojellulla luontotyyppialueella. 13/42

14 Kaavaehdotuksessa kulkuväylä satamaan säilyy nykytilanteen mukaisena, esitetty Luototalon laajennus ei aiheuta muutosta tilanteeseen. Katualueen tilavaraus raskaan kaluston kuljetustarpeen osalta tarkistetaan. Maisemakuvan avoimuuden merkitys on huomioitu alueen lounaisosan kaavamerkinnällä (s-1, avoimena säilytettävä alueen osa), joka mahdollistaa puuston poistamisen alueelta. Kaavaalueen ja ranta-alueen välisen vyöhykkeen avoimuus liittyy olennaisesti koko Marjaniemen alueen luonteeseen. Kunta sopinee maanomistajien kanssa alueella toteutettavista toimenpiteistä. Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevan suojellun luontotyypin alueella mahdollisista toimenpiteistä on syytä neuvotella Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen luonnonsuojeluyksikön kanssa. 13. Hailuodon kalastajainseura ry ( ) Lausunnossa todetaan aluksi: Hailuoto on saari ja saari tarvitsee toimivan sataman. Hailuodon nykyiset ja entiset kalastajat ovat huolissaan kalastusammatin säilymisestä Hailuodossa, Marjaniemi on ainoa paikka jossa kalastusammatin puitteet on jo valmiiksi rakennettu. Lausunnossa kuvataan Hailuodon kalastuksen historiaa ja todetaan että vaikka avomerikalastus on heikon kannattavuuden takia hiipunut, kala on edelleen tärkeä ravinnon lähde. Satamaa käyttävät myös ulkopaikkakuntalaiset kalastajat ja se on myös kaikkien merellä liikkujien turvasatama. Lausunnon mukaan kaavaehdotusta laadittaessa ei ole otettu huomioon kalastusta eikä muuta sataman käyttöä. Kaava-alueen ja sataman vaikutuksia toisiinsa ei ole huomioitu. Kaavan vaikutukset kalastukselle ja satamalle ovat negatiiviset, kalasataman vaikutukset kaavaan miellettäneen negatiivisina. Satama-alue olisi tullut ottaa mukaan kaavoitettavaan alueeseen, jolloin sataman ja kalastuksen tarpeet olisivat tulleet oikein selvitettyä. Kalastajat toivovat, että kaavassa huomioitaisiin mahdollisuus satamakentän laajentamiseen, tilat autojen pysäköintiin, jätehuoltoon, rannan varastojen lisäämiseen sekä turvallisiin liikennejärjestelyihin satama-alueella. Luototalon laajennus on uhkana kalasatamalle ja sen käytölle: a. Luototalon laajennus ahtauttaa jo ennestään ahdasta satamaa, uhkaa kalasataman käyttöä mm. pienentämällä lastausaluetta. b. Luototalon laajennus vaarantaa työskentelyä satama-alueella ahtauttamalla aluetta ja heikentämällä näkyvyyttä satamaan (troolien ja verkkojen korjauspaikka, kalastusalusten/troolarien nosto autonosturilla sekä alusten korjaustyöt). c. Luototalon ravintolalle voi aiheutua hajuhaittoja sen sijoittuessa aivan lastauslaiturin viereen, toisaalta kalastajat voivat kokea työhäiriönä jatkuvan työskentelyn ravintolaasiakkaiden silmien alla. d. Troolin ja verkkojen korjauspaikasta tulee vaarallinen, koska Luototalon laajennus estää näkyvyyttä satamaan. 14/42

15 e. Laajennus hankaloittaa tarpeettomasti kulkua satama-alueelle, jonne on päästävä raskaalla kalustolla. Satama voi toimia esim. tukikohtana/huoltosatamana merelle (merihiekan nosto, tuulipuistot). Kaava-alueen pohjoisosan (RM-2 alue) majoitus/ravintolatilat uhkaavat kokonaisuutena kalastuselinkeinoa: f. Kalastuksesta aiheutuva melu häiritsee yöpyviä matkailijoita. Kalahalli ja kalastajakylä estävät merinäköalat uusilta rakennuksilta. g. Kalastus/kalankäsittely voi aiheuttaa hajuhaittoja. h. Sumpun alue olisi turvallisempi ja rauhallisempi majoitusalue nuorisolle (vaarallinen satama-allas). Marjaniemen alueen ja samalla Nokan asemakaava-alueen kehittämisen yhtenä tärkeänä lähtökohtana on kalastuselinkeinon arvostuksen kohottaminen kalastus on alueen keskeinen vetovoimatekijä. Kalastuksen ja alueen matkailu kehittäminen voidaan nähdä toisiaan positiivisesti tukevina tekijöinä, jonka tavoitteen saavuttamiseen myös kaavaehdotus osaltaan tarjoaa lähtökohtia. Kaavaehdotuksessa esitetty lisärakentaminen tukee kaava-alueen kehittämistä ja samalla myös Marjaniemen aluetta kokonaisuudessaan ( myös satama-aluetta ). Esitetyt toiminnat eivät häiritse sataman toimintoja, vaan monipuolistavat alueen palvelutarjontaa kulttuuriympäristö ja kaavan tavoitteet huomioiden. Kaavaehdotuksessa on huomioitu satama-alueen toiminnat osoittamalla katuyhteys satamaan nykyisen tilanteen mukaisesti. Katualueen tilavaraus raskaan kaluston kuljetusten osalta tarkistetaan. a. Luototalon laajennus sijoittuu nykytilanteessa hiekkaiselle rinnealueelle, jota ei tällä hetkellä käytetä lastaukseen. b. Ktso edellinen kohta. Luototalon laajennus sekä Marjaniementien pohjoispuolelle esitetty uusi matkailua palveleva rakennus (RM-2 alue) muuttavat satamaan saapumiskohtaa enemmän porttimaiseksi alueeksi, joka luontaisesti vähentää ajonopeutta alueella. Jatkossa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota ajonopeutta vähentäviin toimenpiteisiin katualueella Luototalon ja sen laajennuksen kohdalla. Lisäksi Luototalon rakennusmassaa sovitetaan edelleen ympäristöönsä porrastamalla laajennusta suhteessa nykyiseen Luototaloon, jolloin mahdollisen näkyvyyden pienenemisen aiheuttamat haitat satama-alueella vähenevät. c. Kalastustoiminnan seuraaminen ravintolasalista tuo nimenomaan lisäarvoa ja kiinnostusta Luototalon asiakkaiden suuntaan. Lisäksi nykyinen Luototalo sijaitsee jo suhteellisen lähellä satama-aluetta, joten laajennuksen myötä mahdollisesti aiheutuvat työhäiriöt voidaan arvioida vähäisiksi. d. Ktso kohdat a ja b. e. Ajoyhteys satama-alueelle säilyy nykyisellään. f. Kalastuksesta aiheuttava melu on alueelle luonteenomaista, ja näin ollen myös osa alueella matkailevien ympäristöä. 15/42

16 g. Viittaan edelliseen kohtaan. h. Alueelle sijoittuvat toiminnat ovat kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. 14. Hailuodon Vesihuolto Oy ( ) a. Vesihuollon järjestäminen. Kaavoitetulla alueella on talousvesi- ja viemäriverkosto. Suurin osa kaava-alueen vettä kuluttavista kiinteistöistä on liitettynä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Kaavan toteutuessa vesijohtojen sijaintia on muutettava, koska ne jäävät osittain kaavoitettujen rakennusten alle. Vesihuollolla ei ole vaatimuksia rakennusten sijoittelun suhteen ja alueen vesihuolto pystytään kohtuullisesti järjestämään. b. Marjaniemen vedenottamo. Hailuodon Vesihuolto valmistelee uuden korvaavan vedenottamon rakentamista muualle Marjaniemen alueelle. Nykyinen ottamo muutetaan paineenkorottamoksi ja rakennus säilyy nykyisellä paikallaan. Tämä on huomioitu kaavassa. c. Nokan asemakaava on pohjaveden muodostumisalueella, joka voi joissakin tapauksissa aiheuttaa rajoituksia rakentamiselle tai alueelle tapahtuvalle toiminnalle. Kaava on valmisteltava niin että sen toteuttaminen ei aiheuta pohjavesien pilaantumisriskiä. Pohjavesialue on huomioitu kaavaehdotuksessa asianmukaisilla pohjaveden suojelumääräyksillä. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 16/42

17 B. MUISTUTUKSET Vastineissa on vastattu tiivistetysti muistutuksissa esitettyihin keskeisiin asiakohtiin. Muistutusten keskeinen sisältö on huoli Marjaniemen alueen luonteen säilymisestä. Keskeisenä tekijänä nousee esiin kritiikki alueelle esitetyn täydennysrakentamisen määrän ja sijoittumisen vaikutuksesta alueen maisemaan ja kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Muistutusten mukaan rakennusoikeuden määrää kaavoitettavalla alueella tulisi vähentää ja pienimittakaavaisuus säilyttää. Esiin nousee myös täydennysrakentamisen sijoittuminen liian lähelle nykyistä loma-asutusta. Samoin esitetyn eteläosan uuden loma-asutuksen kulkuyhteyden järjestäminen merenrantaan. Muistutuksissa viitataan useisiin asiakohtiin, jotka eivät ole ratkaistavissa asemakaavalla. Muistutuksen kaavaehdotuksesta ovat antaneet: Jarkko Sipilä, muistion liitteenä adressit 1019 allekirjoittanutta Kaarina Kalaoja Miika Kurkela Pekka Mäkiniemi ja viisi allekirjoittanutta Marketta Meier Aarno Mikkonen, Päivi Mikkonen Ulla Nokela Paavo Nikula, asiamiehenä Juha Sario Pirkko Sipilä Satu Säynäjäkangas Pirkko Tilus Kauko Ervasti 1. Jarkko Sipilä, liitteenä adressit 1019 allekirjoittanutta ( ) Muistutuksen mukaan Nokan asemakaavaa laadittaessa on Hailuodon kunnan asukkaiden, mökkiläisten ja turistien perusoikeuksia loukattu monin tavoin. Kaava johtaa historiallisen jatkuvuuden ja maisemakuvan häiriintymiseen sekä alueen yhtenäisyyden tuhoutumiseen. Muistutuksen mukaan liitteenä olevien 1019 eri allekirjoittajien (203 hailuotolaista ja 816 ulkopaikkakuntalaista) vahvistamat adressit todistavat että Marjaniemen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa asiasta ei ole tiedotettu riittävän aktiivisesti, mistä johtuen asemakaavaluonnos loukkaa ihmisten oikeutta ympäristöön. Nokan asemakaavaehdotusta ei ole laadittu objektiivisuusperiaatetta noudattaen eikä kuntalaisia ole kohdeltu ehdotusta laadittaessa yhdenvertaisesti. 17/42

18 Laaditun asemakaavaehdotuksen tarkoitus a. Uudisrakentaminen ei noudata hyvää rakennustapaa, vaan historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas kokonaisuus turmeltuu. Parkkipaikkojen lisärakentaminen ei ole perusteltua. b. Vanhaa puustoa ja kasvillisuutta tuhoutuu runsaasti. Hankkeen vaikutus alueen pohjavesivarantoon tulisi tutkia. c. Millaisia palveluita pohjoisen RM-2 alueen rakennuksiin tullaan sijoittamaan ja ketä ne palvelevat? Rakennukset kohdistavat luontoon ja maisemakuvaan väkivaltaa ja pohjoispuolen kyläyhteisö jää eristyksiin ja varjoon. d. Hailuodon kunnan ja Marjaniemen kehitys ei edellytä ehdotetun mukaista kaavaa. Sumpun alueellakin on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta ja alue sopisi paremmin nuorisokeskuskäyttöön. Tiedottamisen laatu e. Muistutuksen tekijälle (omistaa yhdessä vaimonsa kanssa yhden mökin RM-2 alueella, välittömästi vapaa-aika/majoitusrakennuksen pohjoispuolelle sekä puoliksi yhden mökin hieman kauempana em. rakennuksesta ) ei ole tiedotettu riittävästi asemakaavaehdotuksen laatimisesta, niin kuin muille vastaavassa asemassa oleville. f. Asemakaavan esilläoloaika on jäänyt epäselväksi, tiedotuksessa ristiriitaisuutta. g. Oulun Seudun Setlementin kanssa tehty aiesopimus oli aiemmin merkitty salaiseksi, onko kunnalla muita salaisia sopimuksia ja asiakirjoja, kenellä oikeus laatia ja kenellä tutustua niihin? h. Alueelle on kaavoitettu lämpökeskus, jota ei ole riittävästi käsitelty tiedotustilaisuudessa eikä kaava-asiakirjoissa. i. Kaava-alueella on useita, Marjaniemen perinteiseen tyyliin rakennettuja vapaa-ajan asumuksia, joiden olemassaoloon, suojelemiseen tai purkuun ei ole otettu kantaa. Onko omistajia/haltioita kohdeltu yhdenvertaisesti. j. Isolan perikunnan mökin olemassaolo kaava-alueen eteläosassa jätetty huomiotta. k. Kunnalle tehty valitus Paavo Isolan mahdollisesta esteellisyydestä kaavaa laadittaessa. Kaavoitusprosessiin ja Oulun Seudun Settlementti ry:n ja kunnan välisten sopimusten laadintaan osallistuneiden henkilöiden mahdollinen esteellisyys on otettava uuteen tarkasteluun. Kaavaehdotuksen objektiivisuus Kunnan aiesopimuksessa Oulun Seudun Setlementti ry:n (OSSRY) kanssa esitetyt maapohjan/rakennusten hinnat eivät vastaa todellista arvoa, muistuttavat lahjoitusta. Muistutuksessa epäillään lisäksi OSSRY:n vakavaraisuutta ja sen kykyä pitää kiinni sopimuksistaan. Lisäksi epäillään onko hanke Opetusministeriön tuen edellyttämien vaatimusten mukainen. Johtopäätökset Hailuodon kunta voi vielä pysäyttää kunnan talouden, yrittämisen, matkailuelinkeinon ja kunnan asukkaiden näkökulmasta enemmän haittaa kuin hyötyä aiheuttavan hankkeen. Koska muistutuksen mukaan asemakaavaehdotuksen valmistelu on ollut puutteellista ja asian käsittelyssä on tehty runsaasti virheitä, esitetään Hailuodon kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hylkäämistä. Lisäksi alueen osayleiskaava tulee ottaa uuteen käsittelyyn siten, että sen laatimisessa otetaan huomioon myös Sumpun alue ja muut Marjaniemen lähialueet. Näin voidaan 18/42

19 muodostaa alueelle kokonaisuudessaan toimiva ja objektiiviteettiperiaatteen mukaisesti kaavoitettu infrastruktuuri, joka palvelee paikallisten asukkaiden, mökkiläisten ja matkailuelinkeinon kehittämisen tarpeita historiallista jatkuvuutta kunnioittaen ja alueen yhtenäisyyttä tukien. Laaditun asemakaavaehdotuksen tarkoitus a. Uudisrakentaminen sovitetaan ympäristöönsä kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeiden avulla, samalla lopputuloksen kannalta erittäin tärkeäksi tekijäksi muodostuu rakennusten korkeatasoinen arkkitehtuuri eli ammattitaitoinen suunnittelu sekä toteutus. Yleisen pysäköintialueen koko ja sijainti on osoitettu Marjaniemi virkistystä ja vapaaaikaa hankkeen mukaisesti. b. Alueen kasvillisuutta pyritään kaavaehdotuksessa säilyttämään mahdollisimman hyvin. Toisaalta alueen perinteisesti avoimen luonteen palauttaminen on huomioitu s-1 merkinnällä. Pohjaveden suojelu on osoitettu asianmukaisilla kaavamääräyksillä. c. RM-2 merkintä mahdollistaa sijoittaa alueelle majoitus-, näyttely- ja majoitustiloja. Em. toiminnat tulevat tukemaan alueen kaikkia alueella vierailevia; niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita. Rakennusten osalta viittaan kohtaan a. d. Kaavaehdotus on laadittu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tiedottamisen laatu e. Asemakaavan laatimisesta on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti: -Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnokset nähtävillä (valmisteluvaiheen kuuleminen) Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä Lisäksi kaavaehdotusvaiheessa on pidetty yleisötilaisuus Kaavahanke on ollut myös runsaasti esillä lehdistössä mm. mielipidepalstoilla. f. Asemakaava on ollut esillä lehti-ilmoituksen mukaisesti Hailuodon kunnanvirastossa, kirjastossa sekä kunnan g. Asia ei kuulu asemakaavassa selvitettäviin asioihin. h. Lämpökeskuksen tarkoituksena on palvella vain Nokan alueen lämpötuotantoa. Aluevaraus tullaan poistamaan kaavasta, koska aluevaraus on riittämätön laitoksen toiminnan kannalta (mm. käytettävän polttoaineen varasto). Lämpökeskuksen sijoittaminen kaava-alueen ulkopuolelle tutkitaan myöhemmässä vaiheessa. i. Kaava-alueella on osoitettu rakennusoikeus niille nykyisille lomarakennuksille, jotka kaavan tavoitteiden mukaisesti säilyvät alueella. Myös ne nykyiset lomarakennukset, joille ei ole osoitettu rakennusoikeutta säilyvät siihen saakka kunnes alueen kaavan mukaiselle toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi. j. Viittaan edelliseen kohtaan. Rakennuksen nykytilanteen säilyminen ei kuitenkaan mahdollista rakennukselle rakennusluvan edellyttäviä toimenpiteitä (esim. laajentaminen). k. Kunta harkinnee esteellisyystarkastelua tarpeen mukaan. Asia ei kuulu asemakaavassa selvitettäviin asioihin. Kaavaehdotuksen objektiivisuus Asiakohdat eivät kuulu asemakaavassa selvitettäviin asioihin. 19/42

20 Johtopäätökset Kaavaprosessissa ei ole sellaisia puutteita, joiden perusteella prosessi tulisi käynnistää uudelleen. Osayleiskaavan uudelleenkäsittelyn tarpeellisuudesta päättää kunnanvaltuusto. 2. Kaarina Kalaoja ( ) Muistutuksen mukaan toteutuessaan kaavaehdotus tuhoaa Marjaniemen kulttuurihistoriallista kokonaisuutta, kansallisesti merkittävää maisemaa ja sekä herkkää luonnonympäristöä. Massiiviset kaksikerroksiset rakennukset ja isot pysäköintialueet ovat uhka luonnolle ja suojelutavoitteille ja laaja merinäköala katoaa. Jäljellä oleva merinäköala Marjaniemeen saavuttaessa on säilytettävä. Luototalon laajennus pilaisi kokonaan ravintolasta avautuvan merinäköalan, mikä on vakava uhka koko paikan vetovoimaisuudelle. Kaikki matkailu- ja ravintolatoimintaan liittyvä lisärakentaminen voidaan keskittää Sumpun alueelle. Samoin nuorisokeskuksen paikka on ennemmin Sumpun alueella, mikäli sen paikka ylipäätään on Hailuodossa. Asemakaavaehdotus on laadittu asemakaavalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Kaavaehdotuksessa on pyritty mahdollisimman hyvin huomiomaan alueen kulttuurimaisemalliset ja - historialliset arvot sekä luonnonympäristö. Uudisrakentaminen sovitetaan ympäristöönsä kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeiden avulla, samalla lopputuloksen kannalta erittäin tärkeäksi tekijäksi muodostuu rakennusten korkeatasoinen arkkitehtuuri eli ammattitaitoinen suunnittelu sekä toteutus. Kaavaehdotus noudattaa voimassa olevan osayleiskaavan periaatteita. 3. Miika Kurkela ( ) Muistutuksessa vaaditaan että Nokan asemakaavaehdotus on palautettava uudelleen valmisteltavaksi, tai että luotsiperämies Erkki Krekilän entinen luotsimiehenmökki sekä varastorakennus merkitään kaavassa suojeltaviksi MRL:n 57 :n nojalla tai vähimmäisvaatimuksena em. luotsimiehenmökki varastorakennuksineen säilyvät osana asemakaavaa. Laajassa perustellussa tärkeimpiä näkökohtia ovat: a. Kaavaehdotuksen hyväksymisen myötä rakennus olisi mahdollista purkaa ilman että sen kulttuurihistoriallisia, rakennushistoriallisia tai maisemallisia arvoja olisi missään vaiheessa erikseen arvioitu. Voimassa oleva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö puoltavat luotsimiehenmökin säilyttämistä. MRL 56 mukaan suojelumääräykset kytketään nimenomaisesti mm. rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon; luotsimiehenmökki on elimellinen osa Marjaniemen kulttuurimuistomerkkiä ja sen suojelun täyttää myös kauneusarvojen suojelun tavoitteet. b. Kurkelat ovat MRL 62 :n mukaisesti osallisia. Osallisuutta pidetään riidattomana sen perusteella että Hailuodon kunta on lähettänyt MRA 27, 3 momentin velvoittamana Kurkelalle tiedoksi asemakaavaehdotuksen selostuksen. Kuitenkaan keväällä 20/42

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE KOSKI TL KUNTA RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE Näkymä 10-tieltä itään ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2017 Kosken Tl Ritarin alueen asemakaava / Ritarin alue Osallistumis- ja

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy Seppo Mäntylä Vesipirtintie 11 A 02330 Espoo 040 5472101 seppo@seppomantyla.fi 24.02.2014 INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5 1 / 5 VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Varesniemen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 7.11. 7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven kiinteistön 11:9 ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven kiinteistön 11:9 ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.10.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven kiinteistön 11:9 ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01. 0 KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.2012) KOLARIN KUNTA SEITAP OY 2012 1 Äkäslompolon asemakaavan

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVA TAIVALKOSKEN KUNTA JOKIKYLÄ JA TAIVALKOSKEN KYLÄ NISKAVAARA 5:8 (832-402-5-8) om. UPM-Kymmene Oyj

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄMPÖKESKUS

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄMPÖKESKUS KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄMPÖKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.1.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutoksen / Lämpökeskus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot