ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen ten antamispäivä lupa-asiassa Rakennuslautakunnan kokoukset vuonna Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna Lupapäätösten ilmoittaminen ja päätösten antaminen vuonna Vilkonharjun Sora Oy:n maa-aineslupahakemus Malvaniemen kylän tilalle Vilkonharju kiinteistötunnus Hirvensalmen kunnan / Järvi-Savon MHY:n maisematyö lupa Pöyryn kylässä tiloilla Arja kiinteistötunnus ja Etuniemi Lausunnon antaminen Syväsmäen kyläkaavaehdotuksesta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat Ilmoitusasiat Muut asiat - Rakennuslautakunnan tilastot vuonna

2 Rakennuslautakunta Kokouksen päättäminen..21 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

3 Rakennuslautakunta PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä olleet jäsenet Pentti Pylkkänen puheenjohtaja Laura Torniainen Pekka Lampila Sigita Herrala Muut läsnä olleet Esko Kekkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Viljanen tekninen johtaja Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahti Lindgren KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 Rak.tark. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Laura Torniainen. Pöytäkirjan allekirjoitus Pentti Pylkkänen Puheenjohtaja Petri Luukkonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika / 2015 Sigita Herrala Laura Torniainen Pöytäkirja pidetty nähtävänä Sanna Pöntinen

4 Rakennuslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 4 Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi julkipanon jälkeen Hyväksyttiin.

5 Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 26 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Rak.tark. Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti ja tarvittaessa kuukauden kolmantena tiistaina klo alkaen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanhallituksen huone. Hyväksyttiin.

6 Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Rak.tark. Rakennuslautakunta päättää, että rakennuslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona rakennusvalvontatoimistossa viraston aukioloaikana. Hyväksyttiin.

7 Rakennuslautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN TOIMISTOAIKA VUONNA Rakennustarkastaja on ollut varmimmin tavattavissa maanantaisin klo ja ja perjantaisin klo välisenä aikana. Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan toimistoajaksi maanantain klo ja sekä perjantain klo Hyväksyttiin.

8 Rakennuslautakunta LUPAPÄÄTÖSTEN ILMOITTAMINEN JA PÄÄTÖSTEN ANTAMINEN VUONNA MRL:n 142 Lupapäätöksestä ilmoittaminen - Lupapäätös on annettava julkipanon jälkeen MRA:n 97 Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen - MRL:n 142 ja 198 :n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Rak.tark. Päätöksen antamispäivä lupa-asiassa määrätään erikseen. Kunnan virallinen ilmoitustaulu hyväksytään kunnan rakennusvalvonnan ilmoitustauluksi. Hyväksyttiin.

9 Rakennuslautakunta VILKONHARJUN SORA OY:N MAA-AINESLUPA MALVANIEMEN KYLÄN TILALLE VILKONHARJU KIINTEISTÖTUNNUS Vilkonharjun Sora Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Malvaniemen kylän tilalle Vilkonharju kiinteistötunnus Ottoalue on vanhaa Vilkonharjun maa-ainesaluetta. Alueelta on vuosikymmenien aikana otettu, jalostettu ja kuljetettu erilaisia maa-aineksia betonitehtaan ja rakennustoiminnan raaka-aineeksi. Tämä suunnitelma koskee alueen reunaosien keskeneräiseksi jääneiden ottoalueiden ottamistoiminnan saattamisen loppuun. Maakuntakaavassa alueella on merkintä pv 273, Vilkonharjun pohjavesialue. Puulaveden rantaosayleiskaavassa alueella on merkinnät pv ja EO. Merkintä Pv on pohjavesialue ja EO on Maankamaran ainesten ottoalue, soranottoalue. Alueella on maankamaran aineksen otto sallittua erillisen suunnitelman mukaisesti. Maakuntakaavan ja Puulan rantaosayleiskaavan laatimisen jälkeen Vilkonharjun pohjavesialueen rajausta on täsmennetty siten, että sen pohjoisreuna on Vilkonpääntien alkupään kohdalle. Suunniteltu maaainesten ottamisalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimmillään eteläisen ottoalueen etäisyys Vilkonharjun pohjavesialueen rajaukseen on noin 260 metriä. Ote pohjavesialuekartasta on suunnitelman liitteenä. Maanpinta vanhalla laajalla ottamisalueella vaihtelee pohjoisosan +98 tasosta eteläosan +99 tasoon. Tämän suunnitelman kaivualueilla maanpinta kohoaa tasolle. Eteläisellä ja itäisellä ottoalueella maanpinnassa olleen hiekkakerroksen alta on paljastunut kallio. Luoteisella ottoalueella ottamatta jääneet töyräät ovat hiekkaa. Vilkonharju-tilan rajanaapureina olevien tilojen 2:169 Vilkonpään soraalue (om. Destia Oy) ja 2:111 Lampila (om. Heikki Paasonen) alueella on toiminnassa olevat maa-ainesalueet. Ottamisalue sijaitsee haja-asutusalueella Vilkonpääntien varressa. Liikenne alueelle kulkee Otava - Hirvensalmi maantieltä Vilkonharjun - Kirjalan sekä Väisälänsaaren paikallisteitä ja Vilkonpään yksityistietä pitkin. Lähimmät asutut taloudet /vapaa-ajan asunnot ovat Puulan Pääskynselän Sydänmaanlahden rannassa lähimmillään metrin etäisyydellä ottoalueen itäisen osa-alueen reunasta. Muihin Pääskynselän rannassa ja Väisälänsaarentien varressa oleviin asumuksiin on etäisyyttä metriä.

10 Rakennuslautakunta Lähimmät vedenottopaikat ovat talouskaivot em. asuinkiinteistöissä. Alueen pohjavesihavaintona on Vilkonpääntien varressa oleva vanha kaivon vesipinta ( ) ja eteläisen ottoalueen pohjoispuolella suon kuivatusojan pohjassa ( ). Alue on kartoitettu ja ottosuunnitelma on laadittu KKJ ja N60 koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä. Kiinteinä korkeuskiintopisteinä on pyykin 7 korkeutta (N60, eteläinen ottoalue) sekä pyykin 64 korkeutta (N60, itäinen ottoalue). Ottamisen osa-alueet ovat avattua, keskeneräistä ottoaluetta. Ottaminen on jäänyt kesken. Ottaminen toteutetaan olevien tieyhteyksien suunnasta käsin, suunnat on esitetty suunnitelmakartalla. Otettava maa-aines on hiekkaa ja kalliota. Irrotetun kalliokiviaineksen murskaus ja seulonta tapahtuu alueella olevalla kiinteällä murskain- ja seulontalaitteella. Ottoalueet muodostuvat erillisistä osa-alueista, joiden pinta-alat ovat seuraavanlaiset: Eteläinen ottoalue 2,34 ha, itäinen ottoalue 1,81 ha, luoteinen ottoalue 1,00 ha. Yhteensä ottoalueiden pinta-ala on 5,15 ha. Vastaavasti ottotasot osa-alueilla ovat seuraavat: Eteläinen ottoalue , itäinen ottoalue +98.5, luoteinen ottoalue Pintamaat kasataan ottoalueen reunoille käytettäväksi myöhemmin alueen jälkihoitotoimenpiteissä. Itäisellä ottoalueella kallion louhintaa ei suoriteta suunnitelmakartoille merkityn rajauksen itäpuolella. Louhinnan minimietäisyyttä, 300 metriä Sydänmaanlahden rannassa olevien kiinteistöjen 2:83, 2:84 ja 2:220 pihapiiriin tulee noudattaa. Maa-aineksen ottaminen kallion päältä on tuolla alueella mahdollista. Kallion päälle tulee kuitenkin jättää vähintään 0,5 metrin paksuinen maakerros. Naapurikiinteistössä 2:169 Vilkonpään sora-alue maa-ainesten ottaminen on suunniteltu tehtäväksi siten, ettei kiinteistöjen rajalle jää leikkausluiskia. Myös tämän suunnitelman mukaan ottaminen kiinteistörajalla tasolle +99.0, mikäli alueella ei ole kalliota. Kallion louhintaa tuolla kohdalla ei asumusten läheisyyden vuoksi voi tehdä. Ottaminen kiinteistön 2:111 Lampila rajalla suoritetaan tasolle ilman rajalle jäävää luiskaa. Sama periaate on Lampilan ottamisluvassa. Suunnitelmapiirustuksien osoittamassa laajuudessa alueelta on otettavissa maa- ja kiviaineksia kaikkiaan m3ktr.

11 Rakennuslautakunta Määrät jakautuvat seuraavasti: - eteläinen ottoalue hiekka m3ktr kallio m3ktr - itäinen ottoalue hiekka m3ktr kallio m3ktr - luoteinen ottoalue hiekka m3ktr kallio 0 m3ktr yhteensä hiekka m3ktr kallio m3ktr Kallioluiskan kaltevuus on 7:1. Kallioluiskat voidaan loiventaa maaaineksella kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Maisemointiin kuuluu vähintään 500 mm paksun maakerroksen tasaaminen louhitun kallion päälle. Maakerros voi olla murskekasojen pohjalle jääviä murskelajikkeita, pintamaita, moreenia tai muualta siirrettyjä puhtaita ylijäämämaita. Suunniteltu tilanne -kartalla ja leikkauspiirustuksissa esitetyt ottotasot ovat pohjan alimmat korkeustasot maakerroksen levittämisen jälkeen. Sekoittuneita ja käyttökelvottomia maa- ja kiviaineksia käytetään kallioluiskien loiventamiseen maaluiskakaltevuuteen. Puunkannot, risut haketetaan energiajakeiksi tai maanparannusainekseksi. Maisemoitu ottoalue metsitetään luontaisesti ja se jää metsätalousmaaksi. Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä. Vaaralliset kallioleikkauksen reunat merkitään varoitusnauhoin. Lopullisessa tilanteessa jos kallioleikkauksia ei loivenneta maaleikkauskaltevuuteen, asennetaan yli 3 metriä korkeiden kallioseinämien päälle vähintään 1,2 m korkea korroosiosuojattu panssariverkkoaita. Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella vain työkoneiden tarvitsema vähäinen määrä. Niiden säilytyksessä tullaan noudattamaan palavista nesteistä annetun lain ja asetuksen varastointimääräyksiä. Liitteenä nro 1, nykytilanne- ja lopputilannepiirustus sekä leikkaukset. Kuulutus maa-aineslupahakemuksen johdosta on pidetty nähtävänä kunnan ilmoitustaululla Ilmoitukset naapurin kuulemisesta maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen johdosta on lähetetty kahdeksalle kiinteistön omistajalle. Muistutuksia ei ole tullut. Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. ELY-keskuksilla ei ollut lausuttavaa lupahakemuksen johdosta. Etelä-Savon maakuntaliiton lausunnossa suunnitelmaa pyydettiin täydentämään kalliokiviainesten oton vaikutuksia mm. melun, pölyn ja tä-

12 Rakennuslautakunta rinän osalta. Lisäksi lausunnon mukaan kalliokiviaineksen ottoa ja kaivannaisjätteen käsittelyä koskevat tiedot olivat vaillinaisia. Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut lausuivat mm. seuraavaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön näkemyksen mukaan alueiden suunniteltu loppuun saattaminen on hyvä asia. Ympäristöpalvelujen toteaa, että viimeistely tulee toteuttaa siten, että alueelle ei jää aidattuja kalliojyrkänteitä, vaan rintaukset loivennetaan maanleikkauskaltevuuteen. Tavoitteena olisi, että alueelle ei jäisi jyrkkiä kallioseinämiä.( Ne tulisi esimerkiksi määrätä tarvittaessa porrastettavaksi siten, että portaan korkeus olisi esimerkiksi kolme (3) metriä ja syvyys vähintään kuusi (6) metriä. Porrastasanteelle tulee kivi- ja maaaineksella täyttämällä luiskaus kaltevuuteen 1:2-1:3. Luiskat metsitetään.) Hakijaa on pyydetty täydentämään ottosuunnitelmaa maakuntaliiton lausunnossa esitettyihin seikkoihin. Hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset ovat riittävät. Maa-ainesten otto ei saa vaikeuttaa lähimpien kiinteistöjen talousveden saantia. Alueella olevat jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin jätteenkäsittelypisteisiin. Toiminnanharjoittajalla on kyseiselle alueelle saapuneessa hakemuksessa ympäristölupa vireillä. Tekn.joht. Rakennuslautakunta myöntää maa-ainesluvan Vilkonharjun Sora Oy:lle hiekka- ja kallioaineksen ottamiseen Hirvensalmen kunnan Malvaniemen kylässä tilalle Vilkonharju kiinteistötunnus Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava seuraavia määräyksiä: 1. Uudet ottamisalueet tulee aidata ja merkitä maastoon. Lisäksi turvaaita tulee asentaa kallioleikkauksen päälle ottorintauksen edetessä. 2. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä, ja jätteitä ei saa haudata maahan. 3. Öljysäiliöt ja öljyt on varastoitava siten, että niistä ei aiheudu maaperään, vesistöön tai pohjaveden pilaantumiseen vaaraa eivätkä ne pääse vuototapauksissa maastoon tai vesistöön. Turvalaitteet on pidettävä kunnossa säännöllisellä tarkkailulla ja tarvittavalla huolto- ja korjaus-

13 Rakennuslautakunta toimenpiteillä. 4. Öljyvahingon torjuntaan on varauduttava varaamaan alueelle riittävä määrä imeytysmateriaalia ja tarvittavat hälytysnumerot. Poikkeuksellisissa häiriötilanteissa vahingosta ja onnettomuudesta, josta saattaa aiheutua merkittävää päästöä ympäristöön, on ilmoitettava välittömästi Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluiden-yksikköön. Toiminnan harjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asian mukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Kemikaalivahingosta on myös ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle. 5. Alueen maisemointi ja metsittyminen tulee tarvittaessa varmistaa istuttamalla suunnitelman mukaisesti. 6. Toiminnan harjoittajan on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Hirvensalmen kunnan valvontaviranomaiselle yhteenveto, joita ovat mm. otettu raaka-aineen määrä ja laatu. Valvontamaksu peritään vuosittain otetun maa-ainesmäärän mukaan. 7. Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa on täydennettävä, jos maaaineksen ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnon olosuhteisiin tai lupahakemuksesta on annettu vääriä tai virheellisiä tietoja tai selvityksiä uhalla, että lupaviranomainen voi maa-aineslain 16 :n nojalla peruuttaa luvan. 8. Vuotuinen otto n m³ ktr, kokonaismäärä viidelle vuodelle m³ ktr. 9. Vireillä olevan ympäristöluvan lupaehtoja tulee noudattaa. Rakennuslautakunta esittää euron pankkivakuutta maaaineslain 11 :n mukaisesti. Pankkivakuuden tulee olla voimassa 12 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta, saakka. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräyksien mukaisia töitä luvan hakijalta. Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Hyväksyttiin.

14 Rakennuslautakunta HIRVENSALMEN KUNNAN / MHY JÄRVI-SAVO RY:N MAISEMATYÖLUPA PÖYRYN KYLÄSSÄ TILOILLE ARJA KIINTEISTÖTUNNUS JA ETUNIEMI Hirvensalmen kunta / MHY Järvi-Savo ry:n Niina Ikonen valtakirjalla hakee maisematyölupaa Pöyryn kylän tiloille Arja kiinteistötunnus ja Etuniemi Lupaa haetaan Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savon, liite nro 2, mukaisiin metsänhoidollisiin töihin. Alueella on voimassa Etuniemen ranta-asemakaava. Toimenpiteet tapahtuvat ranta-asemakaavassa merkityillä M-, RM-, VR- ja LV-alueilla. Palstat 24.1 ja 25.3 rajoittuvat Liekuneen rantaan, näillä palstoilla rannan suojapuusto on säilytettävä Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion ohjeiden mukaisesti. Etuniemen ranta-asemakaavan karttaote. Kaavamääräykset koskien toimenpidealueita: M Maa- ja metsätalousalue RM-1 Matkailupalvelujen alue

15 Rakennuslautakunta VR Lähivirkistysalue LV Venevalkama-alue Maisematyölupa on kuulutettu Länsi-Savossa ja Hirvensalmelaisessa Kuulutus on ollut nähtävillä myös kunnan Internet-sivuilla sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla. Huomautuksia määräaikaan mennessä ei saapunut. Ympäristöarvot ranta-asemakaavan kaavamääräykset kullakin toimenpidealueilla tulee muutoinkin huomioida metsänhoitotöitä suoritettaessa. Rak. tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro Lupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuudesta lukien. Perustelut: Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja eikä maisemaa ja on ranta-asemakaavan tavoitteiden mukainen. Hyväksyttiin.

16 Rakennuslautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN SYVÄSMÄEN KYLÄYLEISKAAVAEHDOTUKSEEN Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Hirvensalmen kunnan Syväsmäen kylän alueelle. Alue käsittää Syväsmäen ydinalueet. Yleiskaavan tavoitteena on edistää rakentamista alueella, ohjata ja tukea rakennusprosessia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat kaavaan merkityille rakennuspaikoille. Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueen virkistyskäyttötarpeita osoittamalla tarvittavat uimarannat, venevalkamat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet. Suunnittelutyön tavoitteena on määritellä rakentaminen kyläalueella. uudet rakennuspaikat osoitetaan ympärivuotiseen asuinrakentamiseen sekä loma-asutukseen. Tavoitteena on lisäksi matkailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen alueella. Alueella on kunnallistekniikka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 1. Rak.tark Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hyväksyttiin Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa mennessä Syväsmäen kyläyleiskaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Rakennuslautakunta, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Ei muistutuksia.

17 Rakennuslautakunta Kaavakartta, liite nro 1. Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Hyväksyttiin Hirvensalmen kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa mennessä Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksesta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnon antoivat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut, rakennuslautakunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Muistutuksia saapui yksi. Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen on kaava-asiakirjojen mukana. Kaavakartta, liite nro 3. Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Hyväksyttiin.

18 Rakennuslautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 12 Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta Liite nro 4. Merkittiin tiedoksi.

19 Rakennuslautakunta ILMOITUSASIAT 13 Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjanotteet: 260 Myönteinen poikkeamispäätös Timo ja Maarit Eronen 261 Myönteinen poikkeamispäätös Kari ja Marja-Riitta Suutari 2. Päätökset rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 22, 24 ja 26/2014, sekä päätökset rakennustyön aloittamisen jatkamiselle 23 ja 25/2014. Merkittiin tiedoksi.

20 Rakennuslautakunta MUUT ASIAT Rak. ltk 14 Rakennustarkastaja esitteli vuoden 2014 rakennusvalvonnan tilastoja. Merkittiin tiedoksi.

21 Rakennuslautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Rak. ltk 15 Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

22 Rakennuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1 8, Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: /RAKENNUSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

23 Rakennuslautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen VALITUSVIRANOMAINEN Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, PL 1744 puh KUOPIO fax Kunnallisvalitus, Hallintovalitus, 9, 10 valitusaika 30 päivää valitusaika 30 päivää MUU VALITUSVIRANOMAINEN valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot