RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy päivättyyn ja korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan muutos: Lestijärven kunnan Lestijärven rantaasemakaavan korttelit 26, 255 ja 256 sekä niihin liittyvät virkistys-, lähivirkistys sekä maa- ja metsätalousalueet. Laatija: Jukka Kurttila Ranta-asemakaavanmuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu Kaava-alueen sijainti Ranta-asemakaavan muutosalueet ja uudet asemakaava-alueet sijaitsevat Lestijärven kunnassa, Lestin kylässä, Lestijärven rannalla, sijaintikartta liitteenä.

2 1.3 Kaavan tarkoitus Ranta-asemakaavan tarkoituksena laajennuksen osalta on liittää olemassa oleva rakennuspaikka ranta-asemakaavaan ja siten varmistaa niiden rakentamismahdollisuudet tulevaisuudessa. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rantasaunan rakentaminen maanomistajan tarkoituksiin sopivammalle paikalle Lestijärven ranta-alueella sekä vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikkojen sijoittaminen maanomistajan toiveiden mukaisesti. 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ranta-asemakaavanmuutos on tullut vireille maanomistajien allekirjoittamilla hakemuksilla Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitettavan alueen ja kaavoittajan, sekä päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Ranta-asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu osallisille , asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Osallistumisja arviointisuunnitelma on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Mielipiteitä ei esitetty. Lestijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan ranta-asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville mielipiteiden esittämistä varten, Maankäyttö- ja rakennuslain säädösten perusteella. Kaavaluonnos liiteasiakirjoineen oli nähtävillä , mielipiteitä ei esitetty. Ranta-asemakaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu Rantaasemakaavan selostusta ja karttoja korjattiin neuvottelussa sovitulla tavalla. Lestijärven kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt ranta-asemakaavaehdotuksen sekä päättänyt Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asettaa kaavaehdotuksen oli julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Ranta-asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Keski-Pohjanmaan liitto ja tekninen lautakunta antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. Lestijärven kunnanhallitus käsitteli ranta-asemakaavaehdotuksen kokouksessaan ja päätti että kaavaselostukseen tehdään K- P liiton lausunnon mukaiset tarkistukset, poistuva ranta-asemakaava muutetaan vastaamaan voimassaolevaa kaavaa, jätehuoltomääräyksi-

3 en asetus korjataan voimassaolevan mukaiseksi. Kunnanhallitus pääti esittää tilojen Jormala (6:25) ja Paranta (327:1) ranta-asemakaavan hyväksymistä valtuustolle, koska tehtävät tarkistukset/korjaukset ovat teknisluonteisia eivätkä aiheuta tarvetta kaavan asettamiseksi uudelleen nähtäville. Tilan Niemi (5:79) osalta kunnanhallitus palauttaa kaavan valmisteluun, jossa kaavakartan- ja selostuksen virheellisyys korjataan, minkä jälkeen ranta-asemakaavamuutos asetetaan uudelleen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti ja pyydetään lausunnot Keski-Pohjanmaan liitolta, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Lestijärven kunnan tekniseltä lautakunnalta ja naapureilta. Kaavaselostuksessa käsitellään tästä eteenpäin vain tilaa Niemi (5:79) koskevaa ranta-asemakaavan muutosta. 2.2 Ranta-asemakaava Nyt vireillä olevalla muutoksella siirretään korttelin 26 loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) merkityt tontit omaksi korttelikseen (255), toiselle puolelle niemeä saman maanomistajan tilalle. Kortteliin 26 jää omakotitalon tontti, jolle on merkitty rantasaunan rakennusala M-alueelle. Rantasaunan rakennusoikeus on 20 k-m 2. Ote ympäristöselvityksestä: Korttelit 25 ja 26, muutos (alue 2 sijaintikartassa) Tilan Niemi (5:79) vierekkäisissä kortteleissa 25 ja 26 on neljä (2+2) rantarakennuspaikkaa. Muutoksessa näistä kaksi halutaan siirtää nykyiseltä Hiidenniemen lounaisrannalta niemen kaakkoisrannalle. Ympäristönäkökohdat Alkuperäisessä rantakaavassa tilan rakennusoikeutta oli jo merkitty nyt halutulle Vareskarin alueelle niemen kaakkoisrannalla, mutta aiemmassa kaavamuutoksessa sitä siirrettiin nykyisiin kortteleihin. Vareskarin biotooppi on mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. Alue on nykyisin mäntytaimikkoa rannan noin kymmenen metriä leveää sekapuustoista suojakaistaa lukuun ottamatta. Kaavamuutokselle ei ole ympäristöllistä estettä. Rakentamisen pirstaloitumisen ehkäisemiseksi muutoksessa tulisi siirtää kokonaisuudessaan joko korttelin 25 tai 26 molemmat rakennuspaikat. Samoin sijoitus Vareskariin tulisi tapahtua yhtenäisesti alueen jommalle kummalle laidalle nykyisten teiden ja lomarakennuspaikkojen läheisyyteen.

4 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Suunnittelutilanne Natura 2000-ohjelma Lestijärven vesialue ja rakentamattomat saaret ovat osa Natura ohjelman alueita. Nyt vireillä oleva ranta-asemakaava ei koske Natura 2000-ohjelman alueita. Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma Lestijärven rakentamattomat saaret, lukuunottamatta Vasikkasaarta Kiiskilänlahdella, sekä Lestijokisuu kuuluvat valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisessa rantojensuojeluohjelmassa Lestijärven suojelualueeseen. Maakuntakaava Lestijärven kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä, samassa yhteydessä kumottiin seutukaavat. Ensimmäinen vaihekaava on luonteeltaan täydennys- ja ajantasakaava. Se käsittää kaikki keskeiset asiakokonaisuudet lukuun ottamatta tuulivoimatuotantoa, maa-aines- ja turvevaroja sekä keskustojen ulkopuolelle sijoittuvia kaupan suuryksiköitä. Ensimmäisen vaiheen maakuntakaavassa Lestijärvi ympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksena syntyneitä, alati muuttuvia kokonaisuuksia. Kulttuurimaiseman arvoon vaikuttaneet huomionarvoisimmat osatekijät ovat asutuksen sijoittuminen, rakennuskannan ikä, laatu ja sopusointuisuus, tiestö ja muut liikenteen luomat rakennelmat sekä viljelyksiin ja ylipäätä elinkeinoon liittyvä maankäyttö. Maisema-alueiden maisemakuvallisten piirteiden osalta alueen arvoon on vaikuttanut maisemakuvan yleinen luonne ts. alueen avoimuus, vaihtelevuus, maisemakuvan eheys ja huomattavat maisemaelementit sekä maisemavauriot. Asemakaavan suunnittelualue on jo rakennettua aluetta ja kaikki uudisrakentaminen osoitetaan jo rakennettuun ympäristöön, jolloin vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan ovat vähäiset. Valtioneuvosto on vahvistanut Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan , jolloin se sai myös lainvoiman. 2. vaihekaava käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan palveluverkon sekä 1. vaihekaavan päivitykset muinaismuistojen sekä maisemaja kulttuurikohteiden osalta.

5 Toisen vaiheen maakuntakaavassa Lestijärvi ympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeäksi alueeksi. Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä perinne biotooppien ja muiden luonnonperintöarvojen säilymistä alkutuotannon toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vaarantamatta. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee huomioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita. Lestijärven ranta-alueet ovat aina olleet ihmisen asuttamia, jonka johdosta kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksena syntyneitä, alati muuttuvia kokonaisuuksia. Kulttuurimaiseman arvoon vaikuttaneet huomionarvoisimmat osatekijät ovat asutuksen sijoittuminen, rakennuskannan ikä, laatu ja sopusointuisuus, tiestö ja muut liikenteen luomat rakennelmat sekä viljelyksiin ja ylipäätä elinkeinoon liittyvä maankäyttö. Maisema-alueiden maisemakuvallisten piirteiden osalta alueen arvoon on vaikuttanut maisemakuvan yleinen luonne ts. alueen avoimuus, vaihtelevuus, maisemakuvan eheys ja huomattavat maisemaelementit sekä maisemavauriot. Asemakaavan suunnittelualue on jo rakennettua aluetta ja kaikki uudisrakentaminen osoitetaan jo rakennettuun ympäristöön. Asemakaavassa annetaan ohjeita rakentamisesta, rakennusten sijoittamisesta ja maaston käsittelystä, joka luontoselvityksen antamien ohjeiden kanssa varmistaa ettei asemakaavan mukaisella rakentamisella vähennetä alueen kulttuuriympäristön arvoa eikä aiheuteta maisemavaurioita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan, joka ohjaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen sekä erityisesti pohjavesien suojelulle ja kiviaineshuollolle alueita koko maakunnan alueella. Ranta-asemakaavan mukaista rakentamista ei ole osoitettu maakuntakaavan 3-vaiheen mukaisille pohjavesien suojelulle ja kiviaineshuollolle varatuille alueille. Yleiskaava Suunnittelualueen läheisyydessä on Lestijärven yleiskaava-alue. Muilta osin alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa, vaan vahvistamaton rantayleiskaava, jota on käytetty suunnittelun pohjana, rantojen rakennus kelpoisuusluokituksen ja mitoitusperusteiden osalta.

6 Pohjavesialueet Hiiden niemen alue ei ole pohjavesialuetta. Rantakaava Lestijärven ranta-alueilla on voimassa useita rantakaavoja, suurimpana niistä on vahvistettu Lestijärven ranta-asemakaava johon vireillaoleva kaavahanke liittyy. Tilan Niemi (alue 2) osalle on tehty Lestijärven ranta-asemakaavaan muutos, joka on hyväksytty vuonna Rakennusjärjestys Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Päätökset ja suunnitelmat Länsi-Suomen Ympäristökeskus on antanut seuraavat kaavoitusta koskevat ohjeet: - Rantakaava-alueelle ei saa muodostua taaja-asutusta - Ympäristönäkökohdat tulee ottaa korostetusti huomioon sijoittamalla loma-asunnot siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä maisemalle ja naapurialueiden maankäytön järjestelylle - Kaavassa tulee antaa tarpeelliset määräykset rakennusten rakennusaineista, ulkoasusta ja värityksestä - Alueella on säilytettävä riittävä määrä puisto- ja yhteiskäyttöalueita - Rantakaava-asiakirjoihin on liitettävä selvitykset maastosta ja kasvillisuudesta, joihin perustuen rakennuspaikat ja yhteiskäyttöalueet valitaan. - Asiakirjoihin on liitettävä selvitys alueen jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Kaavan pohjakartta Kaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen rekisterikartan pohjakarttaa 1: Maanomistusolosuhteet Hakija omistaa vireillä olevaan kaavahankkeeseen kuuluvan kiinteistön.

7 4. RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Tarve muuttaa ranta-asemakaavaa on tullut yksityisen maanomistajien hakemusten myötä. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Lähiympäristön asukkaat ja kiinteistönomistajat Tekninen lautakunta Pohjanmaanelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan liitto Vireilletulo Ranta-asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu osallisille , asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. 4.3 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteena on vapaa-ajan asuntojen sijoittaminen omistajien toivomusten mukaisesti. 5. RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Tavoitteiden mukaisesti ranta-asemakaavalla mahdollistetaan vapaaajanasunnon rakentamismahdollisuudet tulevaisuudessa. Rantaasemakaavan muutoksella muutetaan alueiden maankäyttöä maanomistajien toivomusten mukaisesti. Kaikkialla, missä on mahdollista, jätetään rakennuskeskittymien ympärille riittävän suuret ranta-alueet järven virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Alueella on varsin kattava tieverkosto, jota laajentamalla saadaan tieyhteydet järjestettyä myös uusille rakennuspaikoille. Saarissa oleville rakennuspaikoille kulkuyhteys on järjestetty venesatamien tai kantatilan rannan kautta Kaikki nykyisellään rakentamattomat saaret varataan virkistyskäyttöön, lisäksi Niemen pohjoislaidalle Lestijokisuulle jää laaja retkeilykäyttöön soveltuva metsäalue.

8 Laajat vesijättölahdet jätetään eläimistön ja kasviston turvapaikoiksi. 5.2 Kokonaismitoitus Rantaviivat on muunnettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antaman ohjeen mukaisesti, jolloin Lestijärven rantakaavoitusalueen käyttökelpoiset rantaviivan pituudet ovat: - Varsinaiset järven rannat n km. - Yli 1 ha asumattomat saaret, rakennetut saaret ja Takalolampi n.10.3 km - Lestijoen soidensuojelualueelta olevia rantoja on n. 5.6 km ( 1-2 rakennuspaikkaa / tila) Mitoituksessa käytettävää rantaa on noin 56 km. Lomarakennuspaikkoja on suunnittelualueella yhteensä 381 kpl, maatilakeskuksia 9 kpl, matkailua palvelevia korttelialueita 6 kpl ja pysyviä asuinrakennuspaikkoja 9 kpl. Muiden kuin lomarakennuspaikan on arvioitu kuormittavan ympäristöä noin 2,5 kertaisesti enemmän, jolloin AM-, AO- ja RM-alueiden yhteisvaikutus on sama kuin 60 lomarakennuspaikkaa. Tällöin kaavan kokonaisrakennusoikeus on 411 rakennuspaikkaa ja rakennustehokkuus 7.3 kpl /muunnettu rantakilometri ja 5,9 kpl / kokonaisrantakilometri Rakennusoikeuden jako perustuu vuonna 1989 tehdyn rantaosayleiskaavaluonnoksen perusselvitykseen, jaossa on noudatettu seuraavia periaatteita: - Olemassaolevat rakennukset säilyvät, myönnetyt rakennus- tai poikkeusluvat otetaan huomioon ikäänkuin rakentaminen olisi suoritettu. - Kaikki vuonna 1970 rantaan yltäneet tilat saavat vähintään yhden rakennusoi keuden ja rantaviivan pituuden suhteessa lisää. - Rannat on rakennettavuudeltaan kolmeen luokkaan, joiden rakennustehokkuus on: A 8 rak.-paikkaa / ranta km B 6 rak.-paikkaa / ranta km C 4 rak.-paikkaa / ranta km - Tiloilla, joilla on vakituinen asumus (maatila, omakotitalo), on rantasaunan rakennusoikeus. Nyt vireillä oleva ranta-asemakaavan muutos ja laajennus perustuu yllämainittuihin periaatteisiin, eikä niiden siten voi katsoa muuttavan mitoitusta tai aiheuttavan maanomistajien eriarvoista kohtelua. 5.3 Maankäyttö Lomarakennusten korttelialue RA Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme rakennusta. Rakennusoikeuden enimmäismäärä on rakennuspaikkakohtainen, mantereella

9 140 k-m 2, josta erillisen saunan max. koko on 30 k-m 2 ja erillisen varaston max. koko on 30 k-m 2. saarissa 90 k-m 2, josta erillisen saunan max. koko on 20 k-m 2 ja erillisen varaston max. koko on 20 k-m 2. Omarantaisten rakennuspaikkojen rakennusaluetta ei ole määritelty rakennuspaikkakohtaisesti. erillinen sauna tulee sijoittaa pääsääntöisesti vähintään 15 m ja muut rakennukset vähintään 30 m etäisyydelle vesirajasta, mikäli maasto- tai maanomistusolosuhteet tontilla eivät vaadi poikkeavaa sijoitusta. Yhteisrantaisten ja rannattomien rakennuspaikkojen rakennus-alue on koko rakennuspaikka. kaikki rakennukset on sijoitettava vähintään 5 m rakennuspaikan rajasta. Rakennusten tulee olla harjakattoisia, kattokaltevuudeltaan 1:3 tai suurempi. Rakennukset saavat olla enintään 1 1/2 kerroksisia, eikä katto- ja julkisivumateriaaleina saa käyttää kirkkaita, heijastavia pintoja sekä rakennusten on muodoltaan ja väritykseltään sovittava ympäröivään luontoon ja rantamaisemaan. Rakennusten ja rannan väliin on aina jätettävä riittävä suojapuusto. Luontaisen rantavyöhykkeen muuttaminen nurmikoksi tai hiekkarannaksi on kielletty. Rakennuspaikkojen valinnassa on noudatettu mm. seuraavia periaatteita: - Pääosa suunnittelualueen rakennuspaikoista on rakennettu, joten uudet rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan olemassaolevan rakennuskannan läheisyyteen. - Laajat vesijättölahdet ja muut ympäristön kannalta tärkeät alueet on jätetty varaamatta rakentamiselle. - Rakennuspaikkaryppäiden ympärille on mahdollisuuksien mukaan jätetty riittävän laajoja virkistysalueita. - Uudet rakennuspaikat ovat keskimäärin suurempiakuin vanhat. Lähivirkistysalue VL Alueelle saa sijoittaa teitä ja polkuja sekä ulkoilukäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Metsänkäsittelyssä sallitaan vain maisemanhoidon kannalta välttämätönpuuston harventaminen. Jätehuoltomääräykset Kiinteät kompostoitavat jätteet kiinteistökohtaisella kompostoinnilla, muu jäte kerätään keskitetysti kunnan jätteiden keräilyn yhteydessä. Loma-asutukselle sallitaan kuivakäymälät, tai vesikäymälät, seuraavin edellytyksin: - umpikaivon tulee olla siihen tarkoitukseen valmistettu ja hyväksytty lujitemuovi tai lasikuitusäiliö, jonka hyötytilavuus on vähintään 4 m 3

10 - ylitäytön estämiseksi säiliö on varustettava hälytysjärjestelmällä - säiliön asennus ja tyhjennys tulee hoitaa siten ettei säiliö pääse rikkoontumaan, esim. maanpaineen, pakkasen tai terävien kivien vuoksi Sauna- ja pesuvedet voidaan imeyttää maaperään vähintään 20 m rannasta ja aina vesijätön ulkopuolelle, paitsi pohjavesialueilla joilla kaikki jätevedet on kerättävä umpikaivoon tai johdettava kunnan viemäri verkkoon. Käymälät tulee hoitaa ja talousvedet käsitellä niin etteivät ne aiheuta ympäristö- ja terveyshaittoja. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on tullut voimaan Asetuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava jätevesien käsittelyssä. 5.4 Ranta-asemakaava Suunnittelualueelle on laadittu ranta-asemakaava, joka koskee Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysalueita. Ranta-asemakaavan muutoksella siirretään korttelin 26 loma-asuntojen rakennuspaikat omaksi korttelikseen niemen toiselle puolelle. 5.5 Ympäristöselvitys ja kaavan vaikutukset Lestijärven ranta-asemakaavan laatimista varten on laadittu ympäristöselvitys vuonna 1995 FM Arto Hautalan toimesta. Ympäristöselvitys on päivitetty 2012, eikä siinä ole tullut ilmi sellaisia luonto- / ympäristöarvoja jotka estäisivät suunnitellut ranta-asemakaavan muutokset tai laajennukset. Päivitys on kaavaselostuksen liitteenä. Vaikutusten arviointi: Ranta-asemakaavaa laadittaessa on arvioitu muutoksen vaikutuksia mm. maisemaan, ympäristöön, palveluihin, virkistykseen ja liikennemääriin. Voimassaolevan ranta-asemakaavan mukaan suunnittelualueelle voidaan rakentaa 3 vapaa-ajan asuntoa talousrakennuksineen ja 3 rantasaunaa. Suunnitelman mukaisesti Lestijärven ranta-alueelle voidaan rakentaa 3 vapaa-ajan asuntoa talousrakennuksineen ja 2 rantasaunaa. 1 rakennuspaikoista on jo rakennettu, mutta aiemmin niitä ei ole kaavoitettu. Ranta-asemakaavan tultua voimaan voidaan olemassa olevaa lomaasuntoa laajentaa ja uudelleen rakentaa sekä rakentaa 2 uutta vapaaajanasuntoa talousrakennuksineen ja 2 rantasaunaa.

11 Suunnitelman mukainen rakentaminen ei lisää merkittävästi alueen liikennemääriä ja vaikutukset palveluihin ja virkistykseen ovat erittäin vähäiset. Uusien rakennuspaikkojen yhteydet yleisiin teihin järjestetään olevien liittymien kautta. Rakentamisen vaikutukset maisemaan ja ympäristöön ovat yleensä negatiivisia. Lestijärven ranta-alueet, joita vireilläoleva kaavamuutos / - laajennus koske, ovat jo rakennettua aluetta. Näillä alueilla rakentamisen suunnittelulla ja ympäristöselvityksen ohjeita noudattaen voidaan vaikutukset minimoida. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan tultua voimaan vuoden 2013 aikana. Oulussa Jukka Kurttila maanmittausteknikko Liitteet: Sijaintikartta Tilastolomake Ympäristöselvityksen päivitys

12

13 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 1/2013 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 24,3407 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,4511 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 23,8896 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 0,78 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Kunta 421 Lestijärvi Täyttämispvm Kaavan nimi Lestijärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Yhteensä 1, , ,00 A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0, ,00 R yhteensä 0, ,05 L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

14 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,00 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0, ,2 20 0,0001-0, V VL 0, ,6 20 0,0001-0, R yhteensä 0,8518 3, ,05-0, RA 0, , ,05-0, L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä M W yhteensä

15 Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt rantaasemakaavaluonnoksen sekä päättänyt asettaa valmisteluaineiston nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Ranta-asemakaavaluonnos oli MRL 62 :n perusteella nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten välisen ajan. Mielipiteitä ei esitetty. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt rantaasemakaavaehdotuksen sekä päättänyt Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asettaa kaavaehdotuksen oli julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Suunnitelmasta ei jätetty muistutuksia. Keski-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. Ranta-asemakaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaavan selostusta ja karttoja korjattiin neuvottelussa sovitulla tavalla, neuvottelu muistio on kaavaselostuksen liitteenä. Lestijärven kunnanhallitus käsitteli ranta-asemakaavaehdotuksen kokouksessaan ja päätti muutoksista, joita lausuntojen ja hakijoiden esityksistä ranta-asemakaavaehdotukseen tehdään. Kunnanhallitus päätti pyytää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta kommentoimaan tehtyjä muutoksia. Lestijärven kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan kokouksessaan

RANTA-ASEMAKAAVAN JA MUUTOKSEN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN JA MUUTOKSEN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN JA MUUTOKSEN SELOSTUS joka liittyy 1.6.2011 päivättyyn Lestijärven ranta-asemakaavan kortteleita 42, 57, 59, 113, 137-139 ja 169 sekä lähivirkistysalueita koskevaan ranta-asemakaavakarttaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy päivättyyn Lestijärven ranta-asemakaavan korttelin 80 laajennukseen.

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy päivättyyn Lestijärven ranta-asemakaavan korttelin 80 laajennukseen. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 2.12.2012 päivättyyn Lestijärven ranta-asemakaavan korttelin 80 laajennukseen. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan laajennus: Lestijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Kankaanpään Vihteljärven kylän tiloja Vähäkivijärvi 214-425-27-24, Urjanlinna 214-425-27-22, Rantatila 214-425-27-23 KAAVATUNNUS 214003028 27.6.2011 1.

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 25.07.2016 Kaavan nimi Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutos 2 Hyväksymispvm Ehdotuspvm

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 07.08.2017 Kaavan nimi Rantamäen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS Koskien korttelin 1 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 17.10.2017 Ranta-asemakaava no 214003032 2

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄNKAUPUNKI Vatajanasemakaavanmuutoksenselostus Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848 tonttia2,korttelin847tonttia1,katualuettajapuistoaluettakoskeva asemakaavanmuutos.(vataja)

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (korttelit 59, 113, ja näiden lähivirkistysalueet) SEKÄ LAAJENNUS (tilat Lassila 4:31 ja Saari (199:2).

LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (korttelit 59, 113, ja näiden lähivirkistysalueet) SEKÄ LAAJENNUS (tilat Lassila 4:31 ja Saari (199:2). Tmi Arto Hautala Ympäristö- ja kalatalouspalvelut RANTAKAAVAMUUTOKSEN YMPÄRISTÖNSUOJELULLINEN TARKISTUS 29.5.2011 Lestijärven kunta LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (korttelit 59, 113, 137-139 ja näiden

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot