KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin"

Transkriptio

1 KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

2 SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet, -materiaalit ja -järjestelmät 12 Tiedonhallinta ja informaatiotekniikka 14 Ympäristö- ja elinkaariosaaminen 16 Toteutusmuodot ja kokonaispalvelut 18 Tutkimus- ja kehitystoiminta yrityksissä

3 Strategista ja käytännönläheistä kehittämistä Teknologian ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen on keskeinen menestystekijä myös rakennusteollisuudessa. Pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystoimintaan panostaminen on investointi toimialan ja sen yritysten tulevaisuuteen. Yhteisten toimintamallien kehittäminen on edunvalvontaa parhaimmillaan. Rakennusteollisuuden teknologistrategia julkistettiin vuoden 2002 alussa uuden Rakennusteollisuus RT ry -liiton käynnistäessä toimintansa. Rakennusyritysten, erikoisurakoitsijoiden ja tuoteteollisuuden yhteinen teknologiastrategia on toiminut suunnannäyttäjänä koko rakennusalan kehitystyölle. Siinä on kuvattu rakennusteollisuuden yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille toimialan kehitystavoitteet. Se on myös toiminut lähtötietona ja aktivoijana toimialan yritysten kehitystyölle ja ohjannut liiton koordinoimaa kehitystoimintaa. Teknologiastrategiaan perustuen Rakennusteollisuus RT ry johtaa aloitteellisesti alan kehitystä ja tukee jäsenyritystensä toiminnan ja tuotteiden laadun ja teknologian kehittämistä. Keskeisenä tavoitteena on edistää asiakaslähtöisten ja verkottuvaan yhteistyöhön perustuvien uusien toimintamallien luomista ja käyttöönottoa. Tähän julkaisuun on koottu esimerkkejä niistä tutkimus- ja kehityshankkeista, joita on viime aikoina toteutettu ja käynnistetty teknologiastrategian painopistealueilla. Sisällöntuotannosta on vastannut liiton teknologiaosasto. Lokakuussa 2004 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia perustuu rakennusteollisuuden toimintaympäristössä tunnistettuihin muutostekjiöihin ja toimialalle laadittuun tulevaisuuden visioon. 3

4 RAKENNUSTEOLLISUUDEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Tutkimus- ja kehitystoiminta on keskeinen keino nostaa yrityksen kilpailukykyä ja tuotteiden laatua. Rakennusteollisuus RT:n tavoitteena on saada osaksi T& K -toiminta osaksi yhä useamman rakennusalalla toimivan yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa. Kehitystyön tulokset tulevat näkymään suomalaisten yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn paranemisena yhä kansainvälistyvämmässä rakennusteollisuudessa. Rakennusteollisuuden aktiivinen kehitystoiminta koituu luonnollisesti myös asiakkaiden hyödyksi ja lisää niiden hyvinvointia. 4 Kehitystoiminta lisää alan vetovoimaa nuorten keskuudessa ja parantaa yleistä arvostusta kehityshakuista ja -kykyistä ammattimaista rakentamista kohtaan. Oma-aloitteisella ja ennakoivalla kehitystoiminnalla rakennusteollisuus voi myös vaikuttaa siihen, että alaan kohdistuvissa viranomaismääräyksissä otetaan käytännön realiteeetit mahdollisimman hyvin huomioon. Keskeisellä sijalla liiton toiminnassa on toisaalta tehokas vaikuttaminen kansallisiin päättäjiin ja vaikuttajiin, toisaalta EU- ja kansainvälisen tason ohjelmiin rakennusalan T&K - toiminnan turvaamiseksi. Kauaskatseista yhteistyötä Liiton koordinoiman ja käynnistämän kehitystoiminnan ytimen muodostavat pitkäjänteiset kehitysohjelmat, joilla vaikutetaan koko rakennusalan toimintaedellytyksiin ja - kulttuuriin. Niitä ovat esimerkiksi tuotemallitiedon mahdollisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä Pro IT-hanke rakentamisen ympäristö- ja elinkaarimittaristoja sekä ekotehokkuuden arviointisystematiikkaa kehittänyt ja yhdenmukaistanut REM -hanke Molemmat hankkeet perustuvat laajapohjaiseen ja avoimeen yhteistyöhön rakennus- ja kiinteistöalan muiden keskeisten osapuolien kanssa. Yhteistyö on tärkeää, koska yhdessä kehittämällä saadaan tuloksille enemmän vaikuttavuutta. Näihin hankkeisiin on olennaisena osana kuulunut yhteisen kehitystyön tulosten testaaminen todellisissa rakennushankkeissa ja tulosten levittäminen laajalti jäsenkunnan hyödynnettäviksi. Rakennusteollisuus RT on osallistunut myös useisiin muihin alan yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tuoden niihin rakennusteollisuuden näkökulman. Liitto on mm. tehnyt Tekesille selvityksen rakennusteollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä. Se on vastannut Tekesin Suun-

5 TULEVAISUUDEN HAASTEITA rakennusteollisuuden tutkimusja kehitystoiminnalle Turvallisuus, terveellisyys, luotettavuus ja laatu ovat välttämättömiä peruslähtökohtia Kyky toimia kilpailukykyisesti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä Muuntuvat toimitilatarpeet uusia teknologisia ratkaisuja Ikääntyvä väestö asuinympäristön vastattava muuntuvia tarpeita Korjausrakentamisen merkitys kasvaa Ympäristövaikutusten arviointi päätöksenteon kriteeriksi Rakennusteollisuus RT ry:n teknologiaosastoa johtaa tekniikan lisensiaatti Jukka Pekkanen, puh. (09) , gsm , Tiedonhallinnan mahdollisuuksien laajamittainen hyödyntäminen Infra-alalla suuri kehittämispotentiaali RAKENNUSTEOLLISUUS RT:N TEKNOLOGIATOIMINNAN tehtävänä on tukea jäsenyritysten teknologisen kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittymistä toteuttamalla T&K -hankkeita tuote- ja tuotantoteknologian, tiedonhallinnan, elinkaariosaamisen sekä palvelu- ja liiketoimintamallien painoalueilla edistämällä RT:n eri jaostojen ja eri toimialojen yritysten yhteisten kehityshankkeiden toteuttamista tarjoamalla jäsenyrityksille asiantuntija-apua T&K -hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa vaikuttamalla alan tutkimus- ja teknologiaohjelmien sisältöön ja ohjaukseen osallistumalla aktiivisesti viranomaismääräysten valmisteluun, työryhmätyöskentelyyn ja lausuntojen antamiseen edistämällä tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten hyödyntämistä mm. jalostamalla hankkeiden tuloksista oppaita, koulutusaihioita ja -materiaalia. tana Arvoverkottunut Rakentaminen SARA -teknologiaohjelman valmistelusta ja hoitaa myös sen ohjelmapäällikkyyden. Myös Infra kehittämisohjelman valmistelu on ollut liiton vastuulla. Liitto on osallistunut lisäksi Hyvä asuminen kehitysohjelman valmisteluun. Liitto on ollut mukana mm. seuraavissa yhteistyöhankkeissa: Kiinteistö- ja rakennusalan visio 2010 Rakennusalan T&K -volyymiselvitys, yhteistyössä ympäristöministeriön, Tekesin ja VTT:n kanssa Rakenteellisen turvallisuuden kehittäminen yhteistyössä ympäristöministeriön ja alan muiden järjestöjen kanssa Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries -tutkimus, joka toteutetaan professori Roger Flanaganin johdolla University of Readingissä Isossa-Britanniassa Osaamista parantavia työkaluja yrityksille Kauaskantoisten kehitysohjelmien ja -hankkeiden rinnalla Rakennusteollisuus RT on toteuttanut hankkeita, jotka ovat tuottaneet välittömästi yritysten toimintaa tukevia työkaluja, oppaita ja tiedostoja. Niistä tunnetuin on kolmen vuosikymmenen aikana jatkuvasti monipuolistunut Ratu-tuotantotiedosto. Rakentamisen tuotantoprosessin hallinnan tarpeisiin on tuotettu tuotannonohjausmenetelmiä, älykkäitä aikatauluohjelmistoja, käsikirjoja ja opetusaineistoja. Lisäksi betoni- ja terästoimialat tekevät jatkuvasti vahvaa kehitystyötä omissa teknologiaohjelmissaan. Liiton johtama kehitystoiminta edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenyritysten kanssa T&K -tarpeiden määrittelyssä, hankkeiden ohjaamisessa ja tulosten käyttöönsaattamisessa. Kehitystoiminnan tulokset ovat kaikenkokoisten jäsenyritysten hyödynnettävissä. Jokaisella yrityksellä on luonnollisesti vastuu oman liiketoimintansa, tuotteidensa ja menettelytapojensa kehittämisestä. Rakennusteollisuus RT tukee näitä yritysten ponnisteluja alan yhteisten hankkeiden kautta sekä tarjoamalla asiantuntija-apua jäsenyritysten käyttöön. 5

6 RAKENNUSTUOTANTO, LAATU JA TYÖTURVALLISUUS Rakennustuotannon kehittämisen tavoitteena on rakennustyön tuottavuuden, laadun ja työturvallisuuden parantaminen. Tuotantoprosessia kehittämällä sekä lopputuotteiden että toiminnan laatu paranevat. Yritysten tarpeista lähtevän käytännönläheisen kehitystyön tulosten avulla kyetään toteuttamaan erilaisia rakennushankkeita asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Kehitystyön tuloksena syntyy jatkuvasti päivittyviä tuotantotiedostoja tuotannonsuunnittelun eri tarpeisiin sekä rakentamisprosessin ja rakennustuotannon uusia organisointitapoja, ohjausmenetelmiä ja nykyistä tiiviimpään kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja. Rakennustuotannon kehitystyön vauhdittamiseksi on tarkoitus käynnistää laajapohjainen Rakentamisen laatu, tuottavuus ja turvallisuus -kehitysohjelma. Vuosina toteutettavaksi suunnitellun ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on laajojen tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten käyttöönoton tehostaminen. Turvallisempaa rakentamista 6 Rakentamisturvallisuuden kehittäminen (RaTuKe) -hanke on osa valtakunnallista työtapaturmaohjelmaa. Hankkeen avulla sitoutetaan rakennusalan valtakunnalliset yhteistyötahot ja työpaikat alan turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on saada aikaan täyskäännös rakennusalan tapaturmakehitykseen ja juurruttaa nolla tapaturmaa -ajattelu ja sen mukaiset toimintatavat rakennustyömaille. Hankkeen toimesta ja yhteistyössä on julkaistu muun muassa oppaat Hyvä turvallisuusjohtaminen ja Raksa- Kymppi työturvallisuuden johtamisen ja kehittäminen. Lisäksi on julkaistu tiedotelehteä Turvallisesti Raksalla. Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työturvallisuusriskien arviointiin sekä siihen liittyvät apuvälineet. TR-mittaus on rakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmä, jonka kehittämisessä liitto on ollut aktiivisesti mukana. Menetelmällä seurataan työmaan työturvallisuuden tasoa tärkeimpien turvallisuusnäkökohtien osalta. Ratu-tuotantotiedostojen työnsuunnitteluaineistoa käyttäen työmaan aikataulut ja yksittäiset tehtävät tulevat suunnitelluiksi työturvallisuus huomioon ottaen. Lisäksi Ratu-ohjeistoista löytyy koneiden ja laitteiden turvalliseen liittyvää ohjeistusta. Raturva-kortistossa on kattava luettelo työsuorituskohtaisista vaaroista ja ergonomisista haitoista.

7 Ratu-tuotantotiedostot yhdistävät teorian ja käytännön Rakentamisen tuotantotietoa on kerätty, toimitettu ja päivitetty Ratu-kortistoon vuodesta 1974 lähtien. Kortisto sisältää hyvän rakennustavan mukaiset työmenetelmäohjeet, työ- ja materiaalimenekit sekä monenlaista työnsuunnittelussa ja laadunvarmistuksessa tarvittavaa tietoutta. Ratu-tiedontuotannosta vastaa Rakennusteollisuus RT. Kustantaja on Rakennustieto Oy. Ratu-kortit kattavat uudis- ja korjausrakentamisen työmenetelmät ja työmenekit rakennusosittain (Talo-Ratu ja Korjaus-Ratu) perustiedot työmaan koneiden ja laitteiden valinnasta ja käytöstä (Kone-Ratu) työmaan perustehtävien ohjeistukseen tarkoitetut työnsuunnitteluohjeet Ratu-käsikirjat kokoavat työmaan tehtäväkokonaisuudet helppokäyttöiseen muotoon. Esimerkiksi Rakennustöiden laatu -kirjaan on koottu työmenetelmäkorttien laadunvarmistustietous täydennettynä viittauksilla RYL:iin, RT-kortteihin, BY-julkaisuihin, standardeihin jne. Ratu-käsikirjoja on yhteensä seitsemän kappaletta. Rakennusalan työturvallisuus CD esittelee kattavasti työturvallisuuteen liittyviä asioita toimialoittain ja työmaatoimintojen mukaan jaoteltuna. Ratu-Osto-opas sisältää työmaan koneiden, laitteiden ja palveluiden tarjoajien tiedot. Tarviketieto CD sisältää teknistä tietoa alan tarvikkeista, materiaaleista ja laitteista sekä Rakennustarvikkeet-hakemiston. Älykäs ajanhallintajärjestelmä DYNAProject on aikatauluohjelma, jonka avulla voidaan tehdä resurssipohjaisia yleisaikatauluja suoraan kustannus- ja tavoitearviosta. Aikataulun tekemisessä voidaan kokeilla erityyppisiä ratkaisuja mm. rakennusajalle ja suoritusjärjestykselle. Ohjelmalla voidaan tarkastaa aikataulun toteutuskelpoisuus. Uusin ohjelmaversio mahdollistaa nykyisen määrä- ja kustannuspohjaisen suunnittelun lisäksi suunnittelun 3D- ja tuotemallin pohjalta. Kehitystyöstä on vastannut DSS Oy. 7

8 Re-engineering kerralla suuria muutoksia Tehokkuuden parantamiseksi yrityksissä on aika ajoin syytä kyseenalaistaa perinteiset toimintatavat ja miettiä, voitaisiinko toimia täysin uusilla periaatteilla. Tällaista radikaalia uudelleenjärjestelyä kutsutaan nimellä re-engineering. Rakennusteollisuus RT, suurimmat rakennusliikkeet ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka toteuttivat vuosina Re-engineering-hankkeen, jonka tarkoituksena oli virtaviivaistaa talonrakentamisen työmaiden toimintatapoja. Kehityshankkeen avulla on saatu aikaan parannuksia siihen, miten työmaalla suunnitellaan tehtäviä ja edetään niiden toteuttamisessa. Joitakin työmaan keskeisimmistä toimintatavoista muutettiin huomattavasti. Tuotannonohjauksessa kehitettiin ja otettiin käyttöön muun muassa uudentyyppinen Last Planner -menetelmä, joka on 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentamisen tuotannonohjaukseen. Se keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Erilaisin säännöin ja menettelytavoin pyritään siihen, että viikkosuunnitelman jokaisen tehtävän käynnistyessä kaikki sen edellytykset ovat olemassa, jotta tehtävä voidaan suorittaa häiriöttä ja että se valmistuu suunnitelman mukaisesti. Pääurakoitsijan aliurakoitsijoilleen järjestämää koulutusta varten luotiin toimiva menetelmä. Osaamisen siirtoa täsmennettiin hyvien käytännön esimerkkien avulla. Hankkeessa kehitettiin myös rakennusten luovutusmenettelyjä sekä runko- ja märkätilarakentamista. Lisäksi kehitettiin tuottavuusmittareita kehitetyille toimintatavoille. Kosteusvarmoja kylpyhuoneita Tekesin Terve talo -teknologiaohjelmassa rakennusteollisuuden johdolla toteutetussa Kosteusvarma kylpyhuone -hankkeessa tuotettiin tietoja toimivista märkätilojen pintarakennejärjestelmistä, niihin soveltuvista tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Hankkeessa luotiin myös perusta märkätiloissa käytettävien tuotteiden ja märkätila-asentajien sertifiointijärjestelmälle, jonka rakennusteollisuus kehitti yhdessä VTT:n kanssa. Teknillisen korkeakoulun sovelletun elektroniikan laboratoriossa tehdyssä Rako-hankkeessa kehitettiin rakenteiden sisään rakennusvaiheessa sijoitettava passiivinen anturi, jolla voidaan havainnoida ympäristön kosteutta käyttäen projektissa kehitettyä lukulaitetta. Korjausrakentamisen hyvät toimintatavat Nopeasti kasvava korjausrakentaminen edellyttää sekä teknistä osaamista että korjaamiseen soveltuvien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämistä. Rakennusteollisuus RT:n Itä- Suomen alueen yritysten sekä niiden asiakkaiden kanssa toteutetun hankkeen tuloksena syntyi kaikki korjaushankkeen vaiheet kattava kuvaus tehtävineen ja laadunvarmistustoimenpiteineen. Suunnitteluvaiheessa tarkasteltiin pääsuunnittelijan tehtäviä korjaushankkeessa sekä tuotekortin käyttöä. Rakentamisen valmisteluvaiheessa kehitettiin urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen sisältöjä. Rakentamisvaiheessa parannettiin tarkastusasiakirjan käyttöä, märkätilojen toteutuksen laadunhallintaa ja menettelytapoja, joiden mukaan tilat luovutetaan asiakkaalle. Lisäksi selvennettiin korjausrakennushankkeen huoltokirjan sisältöä. 8 Rakennustuotannon kehittämisestä vastaa Reijo S. Lehtinen puh. (09) , gsm , rakennuteollisuus.fi

9 ESIMERKKEJÄ RAKENNUSTUOTANNON KEHITYSHANKKEISTA Asunnon laatu opas asunnon laadunarviointiin Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansantajuinen ohje valmiiden pintojen laatuvaatimusten arvioimiseksi. Ohje on tarkoitettu asuntokaupan eri osapuolille. Oppaaseen on koottu asukkaan kannalta merkitykselliset uuden asunnon laatuvaatimukset, laadun arvioinnin kriteerit ja korjaamisperusteet sekä lyhyet kuvaukset keskeisimpien mittausten tekemisestä. Asuntotuotannon laadunvarmistus Yhteistyössä Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliiton ASRA ry:n kanssa on kuvattu tärkeimmät laadunvarmistusmenettelyt, joilla asuinrakennushankkeen rakennuttaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä varmistavat laatua asuntorakentamisessa. Menettelyitä on testattu useissa jäsenyritysten rakennushankkeissa. Hankinta-aikojen lyhentäminen Lean-teorialla Teknillisessä korkeakoulussa toteutetussa hankkeessa kehitettiin keinoja, joilla voidaan lyhentää "räätälöityjen" rakennustuotteiden, kuten sähkökaapelien tai julkisivuelementtien hankinta-aikoja. Samalla on selvitetty, miten rakennusalan hankintaketjut eroavat muun yleisen teollisuuden hankintaketjuista. InfraRYL-laadunohjaushankkeen tavoitteena on laatia alan yhteistyönä laatuvaatimukset parantamaan infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden laatua. Laatuvaatimuksia koskevan tietokantaratkaisun pohjalta syntyy infraalan yhteinen, jatkuvasti päivittyvä tietopalvelujärjestelmä. Kannustavat maksuperusteet -hankkeessa luotiin malleja suomalaisiin talonrakennushankkeisiin soveltuviksi käytännön kannustinsovelluksiksi. VTT:n toteuttamassa hankkeessa keskityttiin sellaisiin maksuperusteisiin, joissa toteuttajan palkkio on suuresti riippuvainen suoritustasosta ja jotka näin kannustaisivat osapuolia tilaajan tavoitteiden mukaiseen hankkeen tehokkaaseen toteuttamiseen yhteistyössä. Lämpökuvaus-projektissa laaditaan opetusaineisto lämpökuvaajien koulutusta (sertifiointi) varten sekä ohjeet varsinaista kuvaustoimintaa varten. Pinnoitteiden pysyvyys hankkeessa selvitetään syyt erilaisten laattojen irtoamiseen kiviseinistä ja lämmitetyistä lattioista sekä tehdään ohje ongelmien välttämiseksi. Rakennushankkeen riskien arviointi kustannusarviolaskennassa Tekniikan tohtori Teuvo Tolosen väitöskirjassa on tarkasteltu mahdollisuuksia liittää rakennushankkeen yksityiskohtainen kustannusriskien analyysi integroiduksi osaksi tarjouslaskentaa. Hankkeessa on kehitetty empiiriset ja testatut mallit tarjousvaiheen kustannusriskien arvioimiseksi. Rakennusprojektin yhteistoiminnallinen sopimusjärjestelmä -projekti on osa laajempaa InCoPro -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on analysoida ja luoda tietoa, jonka avulla voidaan kehittää rakennusprojektien sopimusrakenteita, käytäntöjä ja niihin liittyviä neuvotteluprosesseja. Rakentamisen tuotannon hallinnan tukiaineisto Rakentamisen tuotannonhallinnan tukiaineistokarttaan on kerätty tietoa ajankohtaisista raporteista, julkaisuista ja oppaista, joissa käsitellään rakentamisen tuotannonhallinnan eri osaalueita ja kehityshankkeiden tuloksia. Työpäällikön käsikirjassa esitetään kootusti ja havainnollisesti tuotantoprosessin eri osaalueiden hallinta. Näkökulmana on toiminnan laatu ja erityisesti suunnitelmien ja sopimusten sisältö sekä hyödynnettävyys. Käsikirja käsittelee niitä tehtäviä, jotka ovat keskeisiä tuotannon kokonaisohjauksessa: tuotantosuunnitelmien arviointia, ongelmien havaitsemista ja torjuntaa sekä valvontaa ja ohjausta. 9

10 RAKENNUSTUOTTEET, -MATERIAALIT JA Rakentamisessa käytettäviä tuotteita, materiaaleja ja rakennusosia sekä järjestelmiä kehitetään rakennusyritysten, tuoteteollisuuden ja alihankkijoista osatoimittajiksi muuntuvien strategisten kumppanien yhteistyönä. Kehitettävät rakennustuotteet ja -tuotejärjestelmät ovat teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti perusteltuja ratkaisuja, jotka soveltuvat teolliseen rakentamiseen. Kehitystyössä panostetaan kestävyyteen, joustavuuteen ja turvallisuuteen. Käynnistymässä on mm. valmisosarakentamisen turvallisia suunnittelu- ja asennusratkaisuja koskeva kehityshanke. Tuotemallipohjainen suunnittelu edellyttää vakioitujen tuoterakenteiden ja -kirjastojen kehittämistä. Tuotetestauksen rooli kasvaa uusien tuotestandardien ja suunnittelunormien myötä. Betonirakentamisen teknologiaohjelma Vuosina toteutettavan kehitysohjelman volyymitavoite on 5-6 miljoonaa euroa. Tekesin sekä sementti- ja betoniteollisuuden rahoittaman ohjelman painopistealueita ovat materiaalitekniikka rakenteet, järjestelmät ja palvelut suunnittelu- ja rakentamisprosessit sekä valmistus- ja tuotantotekniikat Ohjelmassa on toteutettu tai käynnissä 20 eri projektia. Niistä monien tulokset on tarkoitettu laajasti koko rakennusalalle, kuten betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi betonielementtien toleranssit betonielementtirakenteiden suunnittelun ja toimitusten ohjaus ja laadunhallintaohjeistus harkkorakentamisen ja matalaenergiaharkkotalon uudet tekniset ohjeet itsetiivistyvän betonin ohjeistus, suhteitus ja laadunvalvonta (ks. sivu 11) paikallavalurakentamisen ja muuraustöiden ohjeistuksen laajennus uusi graafinen betonipinta IFC-tietostandardi betonielementtien suunnitteluun ja tiedonsiirtoon eri ohjelmasovellusten välille; julkaistu kansainvälisen IFC- standardin osana (ks. sivu 13) ScaleCAD- ohjelmakehitys (ks. sivu 13) 10 Rakennustuotteiden teknologisesta kehittämisestä vastaa Arto Suikka puh. (09) , gsm ,

11 -JÄRJESTELMÄT Teollinen betonirakentaminen TERA -kehitysohjelmassa on laadittu ohje Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Kosteusmittausosaan on koottu tietoa yleisimmin Suomessa käytetyistä kosteusmittausmenetelmistä. Kuivumisen arviointiohjeisto toimii työkaluna rakennustyömaan aikataulua ja rakenteiden kuivattamista suunniteltaessa. Ohjeen avulla voidaan arvioida eri välipohjarakenteiden sekä massiivisten seinärakenteiden kuivumisnopeus eri olosuhteissa ja eri betoniresepteille. TERA:ssa on laadittu myös Betonielementtien saumavalut -ohje, joka koskee ontelolaatastojen ja seinäelementtien sekä pilareiden sauma- ja juotosvaluja. Mukaan on otettu sekä kuivabetonituotteiden että valmisbetonien käyttö. Myös pienkerrostalorakentamisen kehitystarpeet ja rakentamisen esivalmistusasteen nostomahdollisuudet kartoitettiin. Teräsrakentamisen kehitysohjelma NICESteel Vuosina toteutettavan kehitysohjelman tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä teräsrakentamista ja verkostomaista liiketoimintaa teräsrakennusalalla. Ohjelmassa kehitetään teräsrakentamisen tuotteita, tuoteosia, liitoksia, tuotantoa ja valmistustekniikoita sekä eri materiaalien yhteiskäyttöä. Tavoitteena on myös kehittää teollisuus-, asuinja toimistorakentamisen ketjuja, tuotteistaa teräsrakentamista ja kehittää sen tarjoamia palveluita. Tärkeän kehittämisalueen muodostaa myös tieto- ja informaatioteknologian hyödyntäminen sekä suunnittelumenetelmien ja -apuvälineiden kehittäminen. Pienille ja keskisuurille yrityksille pyritään kehittämään sellaisia sandwichjulkisivujärjestelmiä, joiden avulla myös menestyksellinen vientioiminta on mahdollista. ESIMERKKEJÄ KEHITYSHANKKEISTA Itsetiivistyvä betoni Betonirakentamisen teknologiaohjelmassa kehitetyllä itsetiivistyvällä betonilla (ITB) on kyky täyttää muotit ja ympäröidä raudoitus ilman mekaanista tiivistystä. Näkyvimpänä etuna on korkeatasoinen ja kestävä esteettinen laatu. Itsetiivistyvää betonia käyttämällä on mahdollista saada aikaan kaunista ja korkeimman pintalaatuluokan betonipintaa. Materiaali- ja laadunvalvontakustannukset ovat tavanomaista suuremmat, mutta säästöjä syntyy mm. betonoinnissa ja tarvittavissa jälkitöissä. Yleisimpiä valintaperusteita ovat nimenomaan valun nopeus, pienempi valuryhmä ja mahdollisuus saada kerralla valmista. Itse tiivistyvällä betonilla voidaan parantaa myös työympäristöä ja ergonomiaa. Bella-laatukehitysprojektin tuloksena valmistui betonielementtien suunnittelun ja toimitusten ohjeistus, joka on julkaistu Internet-sivuilla osoitteesta Laser ja konenäkö betonielementtien mittauksessa Kuusi betonielementtiteollisuuden yritystä on kehittänyt laser- ja konenäkötekniikasta sovelluksen, jolla voidaan mitata elementtituotannon laita- ja aukkomuotit paikoilleen sekä valmiin elementin mittapoikkeamat. Tiedot laitteistolle saadaan suoraan sähköisistä suunnitelmista. Projektin vetovastuu on ollut Mikkelin Betoni Oy:llä. LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: 11

12 TIEDONHALLINTA JA INFORMAATIOTEKNIIKKA Tiedonhallinnan kehittämisen tuloksena syntyy toimintamalleja, pelisääntöjä ja standardeja tuotemallipohjaisen tiedon luomiseen, tallentamiseen ja siirtämiseen sovellusten välillä sekä hyödyntämiseen logistiikassa, tuotevalmistuksessa, työmaatuotannossa, sähköisessä kaupassa sekä käytössä ja kunnossapidossa. Mallintavan suunnittelun ansiosta rakennussuunnitelmien tietosisältö laajenee ja hyödynnettävyys paranee merkittävästi. Kansainvälisen IFC-standardin kautta ohjelmat tulevat yhteiskäyttöisemmiksi ja syntyy tuotemallien hallintaan soveltuvia palvelinratkaisuja, jotka mahdollistavat eri osapuolten keskinäisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon. Tuotetieto kytkeytyy entistä tiiviimmin suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosesseihin tuotekirjastojen ja tuotteiden ominaisuuksiin perustuvien tuotetietokantojen kautta. Materiaalien ja tuotteiden hakupalvelut perustuvat internettiin, minkä ansiosta tuotetiedon kansainvälinen vertailu helpottuu. Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa Kauppakeskus Jumbon laajennusosan rungosta on tehty kattava tuotemalli. Kohteessa kokeillaan tuotemallin hyödyntämistä suunnittelun ja tuotannonohjauksen työkaluna. Skanskan pienkerrostalon As. Oy Vantaan Mamsellin arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu tehtiin tuotemallinnuksena. Rakennusteollisuus RT ry yhteistyökumppaneineen kehittää Pro IT -kehityshankkeessa tuotemallipohjaista tiedonsiirtoa. Tavoitteena on tehostaa rakentamista ja parantaa asiakaspalvelua, rakentamisen laatua ja tuottavuutta kehittyneen tiedonhallinnan avulla. Tuotemallilla tarkoitetaan rakennuksesta laadittavaa virtuaalista tietopankkia, jossa rakennus kuvataan viivapiirrosten sijasta kolmiulotteisena. Malli ei ole pelkkä kuva, vaan sisältää tietoa esimerkiksi tuoterakenteista, materiaaleista ja niiden käyttöiästä. Tuotemallia voidaan käyttää määrä- ja kustannuslaskennassa, aikataulujen laadinnassa, eri suunnitelmien yhteensovittamisessa, tilaratkaisujen havainnollistamisessa sekä rakennuksen käytössä ja ylläpidossa. Vuosina toteutettava Pro IT-hanke on keskittynyt tuotemallipohjaisen arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisen suunnittelun ohjeistamiseen sekä toimintaprosessin, suunnitteluohjelmistojen välisen tiedonsiirron ja suunnittelussa käytettävien tuotekirjastojen kehittämiseen. Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa hankkeessa ovat mukana mm. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Rakennustieto- 12 Tiedonhallinnan kehittämisestä vastaa Ilkka Romo, puh. (09) , ,

13 Rakennushankkeen tuotemallipohjainen tiedonhallinta liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavat tiedot. ESIMERKKEJÄ MUISTA KEHITYSHANKKEISTA Rakennusliike U. Lipsanen Oy on hyödyntänyt tuotemallintamista mm. Hirvensalmen S-marketin suunnittelussa ja rakentamisessa. säätiö RTS, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, Tekes, Wood Focus Oy ja ympäristöministeriö sekä useita tilaajia, rakennusliikkeitä, tuoteteollisuuden yrityksiä ja ohjelmistotoimittajia. Pro IT -kehitystyön tuloksia on testattu muutamissa rakennuskohteessa. Pilottikohteiden avulla selvitetään suunnittelun ja tiedonsiirron käytäntöjä eri osapuolten välillä sekä kartoitetaan, mitä lisäarvoa tuotemallintamisen avulla saadaan koko rakentamisen ketjulle. LISÄTIETOJA: Asiakasvaatimusten hallinta Asiakasvaatimusten hallintaa rakennusprosessissa kehitetään Arto Kiviniemen Stanfordin yliopistossa USA:ssa käynnissä olevassa PREMISS-tutkimusprojektissa. Arto Kiviniemen väitöskirjatyönä kehitettävä IFC-tuotemalli mahdollistaa vaatimusten kytkennän suunnittelu- ja rakennusratkaisuihin sekä ratkaisujen automatisoidun vertaamisen vaatimuksiin. Vaipparakenteiden suunnittelu ja tuotanto Teräsrakenneyhdistyksen koordinoimassa Finclad 2-hankkeessa laaditaan tietoteknisiä työkaluja, joiden avulla voidaan edistää tuotemallintamista vaipparakenteiden suunnittelussa ja tuotannossa. Kehitettävät tuotemallit eivät ole sidoksissa tiettyihin materiaaleihin, vaan ne soveltuvat kaikenlaisiin vaipparakenteisiin. Betonielementtien suunnittelu ja valmistus RT:n betoniteollisuus kehittää betonielementtien Scale- CAD-suunnitteluohjelmaa. Osittain 3D-mallintava ohjelma on yhteensopiva muiden keskeisten ohjelmistojen kanssa. Kansainvälinen IFC-tiedonsiirron spesifikaatio kattaa nyt myös betonirakentamisen eri osa-alueita suunnittelusta tuotantoon, toteutukseen ja ylläpitoon. Suomessa kehitettiin betonielementtirakentamisen osuus japanilaisten vastatessa paikallavalurakentamisen osuudesta. 13

14 YMPÄRISTÖ- JA ELINKAARIOSAAMINEN Ympäristövastuullisesti toimiva rakennusteollisuus kehittää osaamista ja palveluita rakennusten elinkaariominaisuuksien hallintaan. Näitä ominaisuuksia ovat mm. energiankulutus ja muut ympäristövaikutukset, rakennuksen ja tilojen muuntojoustavuus, rakennusten, rakenteiden ja järjestelmien käyttöiät sekä huollon tarve. Rakentamisen ympäristökuormituksen vähentämiseksi pyritään määrätietoisesti vähentämään energiankulutusta, päästöjä ja jätteitä sekä lisäämään rakennusosien ja -materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Rakennustuotteiden ekotehokkuutta kehitetään tehostamalla raaka-aineiden ja energian käyttöä valmistusprosessissa, lisäämällä kierrätystä, kehittämällä pakkauksia ja parantamalla tuotteiden kestävyyttä. Elinkaariedullisten rakennusten toteutusta varten kehitetään kestävää rakentamista tukevia suunnittelumenettelyitä ja -ratkaisuja. Kehitystyön tuloksena syntyy myös luotettavia käyttöikä-tietokantoja sekä ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten yhteismitallisia laskenta- ja arviointimenetelmiä. Kehitettävillä mittareilla rakennusteollisuuden yritykset voivat entistä luotettavammin seurata ekotehokkuutensa kehittymistä. Testattuja mittareita ympäristöosaamisen työkaluiksi 14 REM-hankkeessa kehitettyjä ympäristöosaamisen työkaluja on pilotoitu useissa käytännön rakennushankkeissa. Rakennusten ympäristöluokitusta käytettiin mm. Espooseen Tapiolan Hakalehtoon rakennettavan Finnforestin puurakenteisen toimitalon suunnittelussa. Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa REM-hankkeessa on kehitetty laajapohjaisena yhteistyönä rakennusten ympäristö- ja elinkaarimittaristo, joka luo pohjan koko rakennusja kiinteistöalan ekotehokkaalle toiminnalle. Kehitettyjä tietotyökaluja voidaan hyödyntää suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusten PromisE-ympäristöluokitusjärjestelmää voidaan soveltaa sekä uudisrakentamiseen että vanhoihin rakennuksiin. Internet-pohjaisen työkalun avulla voidaan arvioida rakennuksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien mittareiden avulla. Eri ympäristöominaisuuksia pisteyttämällä rakennukselle saadaan arvosana, joka kuvaa rakennuksen ympäristöominaisuuksien laatua. Luokituksessa käytettäviä pääominaisuuksia ovat käyttäjien terveys, luonnonvarojen kulutus, ekologiset seuraukset ja ympäristöriskit. Kokonaisuuteen kuuluvia yksittäisiä ympäristöindikaattoreita on nelisenkymmentä. Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa EKA-projektissa kehitetyn menettelyohjeen perusteella laaditaan rakennusmateriaaleille ja -tuotteille RT-ympäristöselosteet ennen harmonisoitujen kansainvälisten standardien valmistumista. Ympäristöselosteissa eritellään tuotteen ympäristövaikutuksia, kuten energiankäyttö, raaka-aineiden kulutus, päästöt ilmaan ja veteen sekä luonnonresurssien käyttö. Niissä kuvataan myös rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheen tärkeimpiä ympäristöominaisuuksia, kuten terveysriskejä ja kierrätystä. Tyypillisille rakenteille on laadittu ympäristöprofiilit ja niiden perusteella tehtäville rakennusten elinkaariarvioille on tehty ohjeet. Rakenteiden ja rakennusten käyttöiän suunnittelua varten on tehty sähköinen LifePlan-ohje. Vuoden 2006 alussa voimaan tuleva EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että sekä uudisrakennuksille että laajamittaisille korjaushankkeille asetetaan kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. RT:n toteuttamassa Rakennusten energialaskelmat REL-projektissa tehtiin ohje rakennusten lämmöntarpeen laskemista varten. Taloteknisten järjestelmien energiankulutuksen laskennasta on tekeillä vastaavat ohjeet. Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä ja muita toimijoita varten on tehty ohjeet ympäristövastuun vapaaehtoista raportointia varten. Lisäksi on kehitetty mittarit, joiden avulla ne voivat seurata toimintansa ekotehokkuuden kehittymistä. Laskennallisin esimerkein osoitetaan ekotehokkuuden kytkeytyminen rahatalouteen. LISÄTIETOJA:

15 VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kehitetty EcoProP on rakennusten toimivuusvaatimusten hallintaan kehitetty Ecel-pohjainen työkalu. Esimerkki kiinteistön ympäristöluokitusraportin käytöstä Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT/As Oy Helsingin Cappuccino ESIMERKKEJÄ MUISTA KEHITYSHANKKEISTA Painotettu kokonaisarvosana KÄYTTÄJIEN TERVEYS Sisäilmaston hallinta Sisäilman laatu Kosteuden hallinta LUONNONVAROJEN KULUTUS Energiankulutus Vedenkulutus Maankäyttö Materiaalit Käyttöikä EKOLOGISET VAIKUTUKSET Päästöt ilmakehään Kiinteät jätteet Viemäröitävät jätteet Tonttiympäristön monimuotoisuus Liikenteen ympäristövaikutukset YMPÄRISTÖRISKIT Tontin ympäristöriskit Rakennuksen ympäristöriskit Rakennustyömaa Arvioinnin tulos = X Asetettu tavoite = A B C D E Ympäristöjohtaminen rakennusyrityksessä Ympäristöministeriön tuella toteutetun "Jätteen vähentäminen rakentamisessa" -projektin tuloksena on julkaistu mm. seuraavat rakennusyritysten ympäristöjohtamisen perusteita ja käytännön toteutusta käsittelevät julkaisut: Rakennustoiminta Ympäristöjohtaminen Rakennustoiminta Yrityksen jätehuolto Rakennustyömaan ympäristöopas Rakennustyömaan jätehuolto Näihin julkaisuihin perustuen Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO toteutti rakennustyömaan ympäristöasioita ja jätehuoltoa koskevan koulutusohjelman. Lisäksi on selvitetty rakentamisen materiaalihukkia ja osallistuttu kotitalouksien jätehuoltojärjestelmien kehittämiseen yhteistyössä Työtehoseuran ja Suunnittelukeskuksen kanssa. Betonin kierrätysteknologiat RT Betoniteollisuuden hankkeessa kehitetään suomalaista teknologiaa ja ohjeistusta betoniteollisuuden betonijätteiden ja jätevesien kierrätykseen. Kehityshankkeella varaudutaan tulevaan ympäristölainsäädäntöön, vähennetään betoniteollisuuden aiheuttamia ympäristökuormia ja parannetaan teollisuuden kilpailukykyä. Ympäristö- ja elinkaariosaamisen kehittämisestä vastaa Arto Suikka puh. (09) , gsm , 15

16 TOTEUTUSMUODOT JA KOKONAISPALVELUMALLIT Rakennusteollisuus kehittää uusia kokonaispalvelumalleja parantaakseen asiakaspalvelua ja tarjotakseen entistä elinkaariedullisempia ja laadukkaampia tuotteita. Kytkemällä suunnittelu, rakennusosien ja -tuotteiden valmistus, rakentaminen ja ylläpito tiiviimmin toisiinsa eri osapuolten osaaminen voidaan hyödyntää optimaalisesti asiakastarpeiden mukaisten, taloudellisten ja toimivien ratkaisujen tuottamiseksi. Kokonaispalvelun tuottava rakennusyritys voi ottaa entistä laajemman vastuun rakennushankkeesta. Kehitystyön tuloksena syntyy erilaisia toteutusmuotoja, yhteistoimintamalleja ja yhteistyökonsepteja sekä mallien ja ratkaisujen arviointi- ja vertailumenetelmiä. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan uudenlaista kumppanuuteen ja tiimityöskentelyyn perustuvaa toimintakulttuuria. Rakennushankkeiden toteutuskin perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän verkostokumppanuuksiin, joissa vastuut on jaettu verkoston sisäisin periaattein. Asiakkaille tarjotaan tätäkin kautta entistä enemmän palvelua ja niiden vaihtoehtoisia toteutustapoja. Elinkaarimalleilla kestävää kumppanuutta Espoon Kuninkaantien lukio ja Kaivomestarin uimahalli on toteutettu elinkaarimallilla. Rakennusteollisuus RT on yhdessä kolmen ministeriön, neljän suurimman kaupungin ja jäsenyritystensä kanssa käynnistänyt Elinkaarimallit-kehityshankkeen. Elinkaarimalleilla tarkoitetaan hankintamuotoja, joissa toteuttaja kantaa rakennuksesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun. Vastuu sovitaan tapauskohtaisesti, mutta siihen kuuluu ainakin suunnittelun, rakentamisen sekä ylläpidon tehtäviä. Toteuttajan vastuuta voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan laajentaa erilaisiin rakennuksen käyttäjille suunnattuihin palveluihin ja rakennushankkeen rahoitukseenkin. Elinkaarimallien keskeisinä etuina pidetään esimerkiksi kestävyyden, laadun ja tuottavuuden parantumista, mahdollisuutta valita elinkaaritalouden kannalta paras toteutusratkaisu sekä uusien innovaatioiden nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Asiakkaille malli tarjoaa tilojen hankintaan uuden vaihtoehdon, joka pakottaa myös arvioimaan kriittisesti perinteisiä hankintatapoja. Vuosina toteutettavassa kehityshankkeessa kuvataan elinkaarimallien päävaihtoehdot, kehitetään niihin soveltuvia sopimus- ja kilpailumenettelyjä sekä arvioidaan, onko tarvetta muuttaa nykyistä lainsäädäntöä. Samalla luodaan perusteet mallien talouden ja muun sisällön arvioinnille ja vertailulle. 16 Toteutusmuotojen ja kokonaispalvelumallien kehittämisestä vastaa Ilkka Romo puh. (09) , ,

17 Kuva: Tieyhtiö Nelostie Oy Moottoritie Järvenpäästä Lahteen on ensimmäinen Suomessa ja Pohjoismaissa elinkaarimallilla toteutettu tiehanke. ESIMERKKEJÄ MUISTA KEHITYSHANKKEISTA Suunnittelua sisältävät urakat Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion suorittamassa tutkimuksessa kartoitettiin kokemukset suunnittelua sisältäneistä urakoista sekä koottiin tilaajien ja urakoitsijoiden keskuudessa olevat kehitysajatukset suunnittelua sisältävän urakkamenettelyn edelleen kehittämiseksi. Lisäksi selvitettiin asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. KVR-mallin uudistaminen Kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) pääurakoitsija vastaa rakennushankkeesta suunnittelusta lähtien. KVR-toimintamallin uudistamiseksi kaavaillaan kehityshanketta, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta mallin käytön edellytyksistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. KVR-tarjouskilpailujen järjestämistä varten on tarkoitus luoda ohjeita, jotka varmistavat tarjoajien tasavertaisen kohtelun ja johtavat hyviin toteutusratkaisuihin ja rakennusalan kehittymiseen. Kehityshankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet VTT Rakennusja yhdyskuntatekniikka, Rakennusteollisuus RT sekä sen jäsenyrityksiä Pirkanmaan alueelta. Toteutusmallit infrahankkeissa Osana Tekesin INFRA-teknologiaohjelmaa toteutetussa INKA-tutkimushankkeessa selvitettiin perinteisen toteutusurakan, projektinjohtopalvelun, suunnittele-toteuta-mallien ja elinkaarimallien etuja ja haittoja tiehankkeissa lähinnä tilaajan näkökulmasta. Myös suunnittelijan, urakoitsijan ja loppukäyttäjän toimintaedellytykset otettiin huomioon. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tekemän tutkimuksen mukaan perinteiset toteutusurakat olivat yleensä hitaimpia hankintamuotoja ja niiden kokonaiskustannukset olivat suurimmat. Kaikkein eniten voitiin säästää elinkaarimallien avulla. Niillä ja suunnittele-toteuta-malleilla todettiin myös olevan eniten kehitysmahdollisuuksia. VASTUUNJAKO ERI TOTEUTUSMUODOISSA Kuva: VTT 17

18 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA YRITYKSISSÄ Rakennusteollisuus RT:n tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten kanssa. Lähtökohtana hankkeille on Rakennusteollisuuden teknologiastrategia sekä jäsenistön esittämät tarpeet. Jäsenyritykset avainasemassa Jäsenyrityksiä tarvitaan hankkeiden ohjausryhmiin sekä hankkeissa syntyvien tulosten pilotointeihin. Hankkeisiin osallistumalla pääsee vaikuttamaan hankkeen suuntaamiseen ja hyödyntämään tuloksia nopeammin ja tehokkaammin. Aktiivinen osallistuminen yhteisiin T&K -hankkeisiin tarjoaa mahdollisuuden laajentaa yhteistyöverkostoja ja solmia kumppanuuksia, joiden avulla voi joko tehostaa nykyistä liiketoimintaa tai synnyttää uutta kilpailuetua. Kehittämisstrategialla lisäpotkua liiketoimintaan Suunnitelmallisesti tehty kehittämisstrategia auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaansa. Tekes kannustaa erityisesti rakennusalan pk-yrityksiä suunnittelemaan pitkäjänteisesti ja tehokkaasti oman toimintansa kehittämistä sekä omien yrityskohtaisten kehittämispolkujensa luomista. Rakennusteollisuus RT ja Tekes ovat yhdessä suunnitelleet ja sopineet toimintamallin, jonka avulla yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimisen kynnykset madaltuvat. Kehittämissuunnitelmat voivat kattaa joko yrityksen teknologiahankkeet tai keskittyä yrityksen tiedonhallinnan hyödyntämisen kehittämiseen. Kummassakin tapauksessa tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Käynnistyvä Rakentamisen turvallisuus, laatu ja tuottavuus -kehitysohjelma tarjoaa erityisesti pk-yrityksille hyvän tavan osallistua kehitystoimintaan. Ohjelman puitteissa tarjotaan yrityksille mahdollisuutta nopeaan kehittämistarvekartoitukseen, jonka perusteella yritys saa asiantuntijan tilannearvion kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Tämän perusteella yrityksen ratkaistavaksi jää, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy. KOULUTUKSELLA TULOKSET KÄYTÄNTÖÖN Kehityshankkeiden hyödyntämisessä koulutus on avainasemassa. Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO:lla on laaja koulutustarjonta, jossa hyödynnetään viimeisimpiä kehityshankkeiden tuloksia. Lisätietoja: ASIANTUNTEMUSTA JA APUA JÄSENYRITYSTEN KÄYTTÖÖN RT:n teknologiaosaston henkilöstöllä on laaja ja pitkäaikainen kokemus kehityshankkeiden toteuttamisesta sekä yhteistyöstä Tekesin, VTT:n ja yliopistojen kanssa. Halutessasi asiantuntija-apua joko t&k -toiminnan alkutaipaleelle tai yrityskohtaisten kehityshankkeiden toteuttamiseen ota yhteyttä teknologiaosaston asiantuntijoihin. LISÄTIETOJA: > Kehittäminen YRITYSTEN KEHITTÄMISPOLKUJA 18

19 Tekesin teknologiaohjelmia Tekesin koordinoimia, erityisesti rakennusteollisuudelle soveltuvia teknologiaohjelmia ovat CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma Talotekniikan teknologiaohjelman tavoitteena on kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisiä talotekniikkaan tukeutuvia palvelutuotteita toimitiloihin ja asuntoihin vahvistaa talotekniikan palvelukykyä kiinteistöliiketoiminnassa mahdollistaa tarpeenmukaiset tilat käyttäjille painottuen olemassa olevan kiinteistökannan ajanmukaistamiseen tuottaa elinkaariedullisista ja toimivista tiloista lisäarvoa kiinteistöjen omistajille hyödyntää tieto-, viestintä- sekä energiateknologian innovaatioita. Talotekniikan teknologiaohjelma jatkuu vuoden 2006 loppuun. Ohjelman kokonaisvolyymi on noin 40 miljoonaa euroa Lisätietoja CUBE-ohjelmasta antaa ohjelmapäällikkö Markku J. Virtanen Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy (TAKE) puh. (09) , (050) SARA Suuntana arvoverkottunut rakentaminen Ohjelman päämääränä on arvoverkottunut rakentaminen. Rakennusalalle uudenlaisella toimintamallilla pyritään maksimoimaan käyttäjälle tarjottava lisäarvo. Kaikkien osapuolten osaaminen valjastetaan lisäarvon tuottamiseen loppukäyttäjälle ja muille verkoston jäsenille. Verkoston jäsen arvioidaan tuotetun lisäarvon perusteella. Rakentamisessa siirrytään alihankintaketjun hallinnasta arvoverkon hallintaan. Prosessi on läpinäkyvä ja yhteistyösuhteet perustuvat luottamukseen ja ne ovat pitkäaikaisia. Tutkimus ja kehittäminen on keskeinen osa yhteistyötä. Kumppanuudella haetaan hyötyä kaikille osapuolille (win-win-win). Ohjelman osa-alueita ovat palvelut, järjestelmät, tuotteet ja materiaalit asiakastarpeet prosessitiedonhallinta kansainvälistymisedellytysten luominen. Viisivuotisen teknologiaohjelman kokonaisvolyymiksi on arvioitu 33 miljoonaa euroa. Lisätietoja SARA-ohjelmasta antaa ohjelmapäällikkö Jarmo Manninen Rakennusteollisuus RT ry, puh Tekesin teknologiaohjelmista ja palveluista saa tietoja osoitteesta

20 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus Rakennustuotteet, -materiaalit ja -järjestelmät Tiedonhallinta ja informaatiotekniikka Ympäristö- ja elinkaariosaaminen Toteutusmuodot ja kokonaispalvelut Tutkimus- ja kehitystoiminta yrityksissä Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14) Helsinki puh. (09) fa (09) Rakennusteollisuuden Viestintäkeskus Oy / Libris Oy 2004

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 Ilkka Romo, Projektin tavoite Kansallinen tuotemallintamiseen perustuva tiedonhallintatapa, joka liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa,

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

eperehdytys kerta vuodessa riittää

eperehdytys kerta vuodessa riittää eperehdytys kerta vuodessa riittää 4.11.2016 Heidi Husari eperehdytys -projektin tausta Rakennusala on tilastojen mukaan tapaturma-altis ja yksi vaarallisimmista toimialoista maassamme Kehnon työturvallisuuden

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku MITEN HELSINGIN RAKENNUSVIRASTON KESKEISTEN TOIMINTOJEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOIDAAN PARANTAA? Puisto-

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori, TkT RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOKSEN VUOSIPÄIVÄ, RAKSA 3.0 - Rakennusalan uudistuva

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Ratu-korttien hakeminen...3 c) Ratu-korttien lukeminen...5 Siirry Ratu Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy

Lisätiedot

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen Suomen kestävän kehityksen toimikunta 22.4.2014 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 1. Ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat jo vaikuttaneet sekä luontoon

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot