KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin"

Transkriptio

1 KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

2 SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet, -materiaalit ja -järjestelmät 12 Tiedonhallinta ja informaatiotekniikka 14 Ympäristö- ja elinkaariosaaminen 16 Toteutusmuodot ja kokonaispalvelut 18 Tutkimus- ja kehitystoiminta yrityksissä

3 Strategista ja käytännönläheistä kehittämistä Teknologian ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen on keskeinen menestystekijä myös rakennusteollisuudessa. Pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystoimintaan panostaminen on investointi toimialan ja sen yritysten tulevaisuuteen. Yhteisten toimintamallien kehittäminen on edunvalvontaa parhaimmillaan. Rakennusteollisuuden teknologistrategia julkistettiin vuoden 2002 alussa uuden Rakennusteollisuus RT ry -liiton käynnistäessä toimintansa. Rakennusyritysten, erikoisurakoitsijoiden ja tuoteteollisuuden yhteinen teknologiastrategia on toiminut suunnannäyttäjänä koko rakennusalan kehitystyölle. Siinä on kuvattu rakennusteollisuuden yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille toimialan kehitystavoitteet. Se on myös toiminut lähtötietona ja aktivoijana toimialan yritysten kehitystyölle ja ohjannut liiton koordinoimaa kehitystoimintaa. Teknologiastrategiaan perustuen Rakennusteollisuus RT ry johtaa aloitteellisesti alan kehitystä ja tukee jäsenyritystensä toiminnan ja tuotteiden laadun ja teknologian kehittämistä. Keskeisenä tavoitteena on edistää asiakaslähtöisten ja verkottuvaan yhteistyöhön perustuvien uusien toimintamallien luomista ja käyttöönottoa. Tähän julkaisuun on koottu esimerkkejä niistä tutkimus- ja kehityshankkeista, joita on viime aikoina toteutettu ja käynnistetty teknologiastrategian painopistealueilla. Sisällöntuotannosta on vastannut liiton teknologiaosasto. Lokakuussa 2004 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia perustuu rakennusteollisuuden toimintaympäristössä tunnistettuihin muutostekjiöihin ja toimialalle laadittuun tulevaisuuden visioon. 3

4 RAKENNUSTEOLLISUUDEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Tutkimus- ja kehitystoiminta on keskeinen keino nostaa yrityksen kilpailukykyä ja tuotteiden laatua. Rakennusteollisuus RT:n tavoitteena on saada osaksi T& K -toiminta osaksi yhä useamman rakennusalalla toimivan yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa. Kehitystyön tulokset tulevat näkymään suomalaisten yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn paranemisena yhä kansainvälistyvämmässä rakennusteollisuudessa. Rakennusteollisuuden aktiivinen kehitystoiminta koituu luonnollisesti myös asiakkaiden hyödyksi ja lisää niiden hyvinvointia. 4 Kehitystoiminta lisää alan vetovoimaa nuorten keskuudessa ja parantaa yleistä arvostusta kehityshakuista ja -kykyistä ammattimaista rakentamista kohtaan. Oma-aloitteisella ja ennakoivalla kehitystoiminnalla rakennusteollisuus voi myös vaikuttaa siihen, että alaan kohdistuvissa viranomaismääräyksissä otetaan käytännön realiteeetit mahdollisimman hyvin huomioon. Keskeisellä sijalla liiton toiminnassa on toisaalta tehokas vaikuttaminen kansallisiin päättäjiin ja vaikuttajiin, toisaalta EU- ja kansainvälisen tason ohjelmiin rakennusalan T&K - toiminnan turvaamiseksi. Kauaskatseista yhteistyötä Liiton koordinoiman ja käynnistämän kehitystoiminnan ytimen muodostavat pitkäjänteiset kehitysohjelmat, joilla vaikutetaan koko rakennusalan toimintaedellytyksiin ja - kulttuuriin. Niitä ovat esimerkiksi tuotemallitiedon mahdollisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä Pro IT-hanke rakentamisen ympäristö- ja elinkaarimittaristoja sekä ekotehokkuuden arviointisystematiikkaa kehittänyt ja yhdenmukaistanut REM -hanke Molemmat hankkeet perustuvat laajapohjaiseen ja avoimeen yhteistyöhön rakennus- ja kiinteistöalan muiden keskeisten osapuolien kanssa. Yhteistyö on tärkeää, koska yhdessä kehittämällä saadaan tuloksille enemmän vaikuttavuutta. Näihin hankkeisiin on olennaisena osana kuulunut yhteisen kehitystyön tulosten testaaminen todellisissa rakennushankkeissa ja tulosten levittäminen laajalti jäsenkunnan hyödynnettäviksi. Rakennusteollisuus RT on osallistunut myös useisiin muihin alan yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tuoden niihin rakennusteollisuuden näkökulman. Liitto on mm. tehnyt Tekesille selvityksen rakennusteollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä. Se on vastannut Tekesin Suun-

5 TULEVAISUUDEN HAASTEITA rakennusteollisuuden tutkimusja kehitystoiminnalle Turvallisuus, terveellisyys, luotettavuus ja laatu ovat välttämättömiä peruslähtökohtia Kyky toimia kilpailukykyisesti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä Muuntuvat toimitilatarpeet uusia teknologisia ratkaisuja Ikääntyvä väestö asuinympäristön vastattava muuntuvia tarpeita Korjausrakentamisen merkitys kasvaa Ympäristövaikutusten arviointi päätöksenteon kriteeriksi Rakennusteollisuus RT ry:n teknologiaosastoa johtaa tekniikan lisensiaatti Jukka Pekkanen, puh. (09) , gsm , Tiedonhallinnan mahdollisuuksien laajamittainen hyödyntäminen Infra-alalla suuri kehittämispotentiaali RAKENNUSTEOLLISUUS RT:N TEKNOLOGIATOIMINNAN tehtävänä on tukea jäsenyritysten teknologisen kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittymistä toteuttamalla T&K -hankkeita tuote- ja tuotantoteknologian, tiedonhallinnan, elinkaariosaamisen sekä palvelu- ja liiketoimintamallien painoalueilla edistämällä RT:n eri jaostojen ja eri toimialojen yritysten yhteisten kehityshankkeiden toteuttamista tarjoamalla jäsenyrityksille asiantuntija-apua T&K -hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa vaikuttamalla alan tutkimus- ja teknologiaohjelmien sisältöön ja ohjaukseen osallistumalla aktiivisesti viranomaismääräysten valmisteluun, työryhmätyöskentelyyn ja lausuntojen antamiseen edistämällä tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten hyödyntämistä mm. jalostamalla hankkeiden tuloksista oppaita, koulutusaihioita ja -materiaalia. tana Arvoverkottunut Rakentaminen SARA -teknologiaohjelman valmistelusta ja hoitaa myös sen ohjelmapäällikkyyden. Myös Infra kehittämisohjelman valmistelu on ollut liiton vastuulla. Liitto on osallistunut lisäksi Hyvä asuminen kehitysohjelman valmisteluun. Liitto on ollut mukana mm. seuraavissa yhteistyöhankkeissa: Kiinteistö- ja rakennusalan visio 2010 Rakennusalan T&K -volyymiselvitys, yhteistyössä ympäristöministeriön, Tekesin ja VTT:n kanssa Rakenteellisen turvallisuuden kehittäminen yhteistyössä ympäristöministeriön ja alan muiden järjestöjen kanssa Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries -tutkimus, joka toteutetaan professori Roger Flanaganin johdolla University of Readingissä Isossa-Britanniassa Osaamista parantavia työkaluja yrityksille Kauaskantoisten kehitysohjelmien ja -hankkeiden rinnalla Rakennusteollisuus RT on toteuttanut hankkeita, jotka ovat tuottaneet välittömästi yritysten toimintaa tukevia työkaluja, oppaita ja tiedostoja. Niistä tunnetuin on kolmen vuosikymmenen aikana jatkuvasti monipuolistunut Ratu-tuotantotiedosto. Rakentamisen tuotantoprosessin hallinnan tarpeisiin on tuotettu tuotannonohjausmenetelmiä, älykkäitä aikatauluohjelmistoja, käsikirjoja ja opetusaineistoja. Lisäksi betoni- ja terästoimialat tekevät jatkuvasti vahvaa kehitystyötä omissa teknologiaohjelmissaan. Liiton johtama kehitystoiminta edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenyritysten kanssa T&K -tarpeiden määrittelyssä, hankkeiden ohjaamisessa ja tulosten käyttöönsaattamisessa. Kehitystoiminnan tulokset ovat kaikenkokoisten jäsenyritysten hyödynnettävissä. Jokaisella yrityksellä on luonnollisesti vastuu oman liiketoimintansa, tuotteidensa ja menettelytapojensa kehittämisestä. Rakennusteollisuus RT tukee näitä yritysten ponnisteluja alan yhteisten hankkeiden kautta sekä tarjoamalla asiantuntija-apua jäsenyritysten käyttöön. 5

6 RAKENNUSTUOTANTO, LAATU JA TYÖTURVALLISUUS Rakennustuotannon kehittämisen tavoitteena on rakennustyön tuottavuuden, laadun ja työturvallisuuden parantaminen. Tuotantoprosessia kehittämällä sekä lopputuotteiden että toiminnan laatu paranevat. Yritysten tarpeista lähtevän käytännönläheisen kehitystyön tulosten avulla kyetään toteuttamaan erilaisia rakennushankkeita asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Kehitystyön tuloksena syntyy jatkuvasti päivittyviä tuotantotiedostoja tuotannonsuunnittelun eri tarpeisiin sekä rakentamisprosessin ja rakennustuotannon uusia organisointitapoja, ohjausmenetelmiä ja nykyistä tiiviimpään kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja. Rakennustuotannon kehitystyön vauhdittamiseksi on tarkoitus käynnistää laajapohjainen Rakentamisen laatu, tuottavuus ja turvallisuus -kehitysohjelma. Vuosina toteutettavaksi suunnitellun ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on laajojen tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten käyttöönoton tehostaminen. Turvallisempaa rakentamista 6 Rakentamisturvallisuuden kehittäminen (RaTuKe) -hanke on osa valtakunnallista työtapaturmaohjelmaa. Hankkeen avulla sitoutetaan rakennusalan valtakunnalliset yhteistyötahot ja työpaikat alan turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on saada aikaan täyskäännös rakennusalan tapaturmakehitykseen ja juurruttaa nolla tapaturmaa -ajattelu ja sen mukaiset toimintatavat rakennustyömaille. Hankkeen toimesta ja yhteistyössä on julkaistu muun muassa oppaat Hyvä turvallisuusjohtaminen ja Raksa- Kymppi työturvallisuuden johtamisen ja kehittäminen. Lisäksi on julkaistu tiedotelehteä Turvallisesti Raksalla. Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työturvallisuusriskien arviointiin sekä siihen liittyvät apuvälineet. TR-mittaus on rakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmä, jonka kehittämisessä liitto on ollut aktiivisesti mukana. Menetelmällä seurataan työmaan työturvallisuuden tasoa tärkeimpien turvallisuusnäkökohtien osalta. Ratu-tuotantotiedostojen työnsuunnitteluaineistoa käyttäen työmaan aikataulut ja yksittäiset tehtävät tulevat suunnitelluiksi työturvallisuus huomioon ottaen. Lisäksi Ratu-ohjeistoista löytyy koneiden ja laitteiden turvalliseen liittyvää ohjeistusta. Raturva-kortistossa on kattava luettelo työsuorituskohtaisista vaaroista ja ergonomisista haitoista.

7 Ratu-tuotantotiedostot yhdistävät teorian ja käytännön Rakentamisen tuotantotietoa on kerätty, toimitettu ja päivitetty Ratu-kortistoon vuodesta 1974 lähtien. Kortisto sisältää hyvän rakennustavan mukaiset työmenetelmäohjeet, työ- ja materiaalimenekit sekä monenlaista työnsuunnittelussa ja laadunvarmistuksessa tarvittavaa tietoutta. Ratu-tiedontuotannosta vastaa Rakennusteollisuus RT. Kustantaja on Rakennustieto Oy. Ratu-kortit kattavat uudis- ja korjausrakentamisen työmenetelmät ja työmenekit rakennusosittain (Talo-Ratu ja Korjaus-Ratu) perustiedot työmaan koneiden ja laitteiden valinnasta ja käytöstä (Kone-Ratu) työmaan perustehtävien ohjeistukseen tarkoitetut työnsuunnitteluohjeet Ratu-käsikirjat kokoavat työmaan tehtäväkokonaisuudet helppokäyttöiseen muotoon. Esimerkiksi Rakennustöiden laatu -kirjaan on koottu työmenetelmäkorttien laadunvarmistustietous täydennettynä viittauksilla RYL:iin, RT-kortteihin, BY-julkaisuihin, standardeihin jne. Ratu-käsikirjoja on yhteensä seitsemän kappaletta. Rakennusalan työturvallisuus CD esittelee kattavasti työturvallisuuteen liittyviä asioita toimialoittain ja työmaatoimintojen mukaan jaoteltuna. Ratu-Osto-opas sisältää työmaan koneiden, laitteiden ja palveluiden tarjoajien tiedot. Tarviketieto CD sisältää teknistä tietoa alan tarvikkeista, materiaaleista ja laitteista sekä Rakennustarvikkeet-hakemiston. Älykäs ajanhallintajärjestelmä DYNAProject on aikatauluohjelma, jonka avulla voidaan tehdä resurssipohjaisia yleisaikatauluja suoraan kustannus- ja tavoitearviosta. Aikataulun tekemisessä voidaan kokeilla erityyppisiä ratkaisuja mm. rakennusajalle ja suoritusjärjestykselle. Ohjelmalla voidaan tarkastaa aikataulun toteutuskelpoisuus. Uusin ohjelmaversio mahdollistaa nykyisen määrä- ja kustannuspohjaisen suunnittelun lisäksi suunnittelun 3D- ja tuotemallin pohjalta. Kehitystyöstä on vastannut DSS Oy. 7

8 Re-engineering kerralla suuria muutoksia Tehokkuuden parantamiseksi yrityksissä on aika ajoin syytä kyseenalaistaa perinteiset toimintatavat ja miettiä, voitaisiinko toimia täysin uusilla periaatteilla. Tällaista radikaalia uudelleenjärjestelyä kutsutaan nimellä re-engineering. Rakennusteollisuus RT, suurimmat rakennusliikkeet ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka toteuttivat vuosina Re-engineering-hankkeen, jonka tarkoituksena oli virtaviivaistaa talonrakentamisen työmaiden toimintatapoja. Kehityshankkeen avulla on saatu aikaan parannuksia siihen, miten työmaalla suunnitellaan tehtäviä ja edetään niiden toteuttamisessa. Joitakin työmaan keskeisimmistä toimintatavoista muutettiin huomattavasti. Tuotannonohjauksessa kehitettiin ja otettiin käyttöön muun muassa uudentyyppinen Last Planner -menetelmä, joka on 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentamisen tuotannonohjaukseen. Se keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Erilaisin säännöin ja menettelytavoin pyritään siihen, että viikkosuunnitelman jokaisen tehtävän käynnistyessä kaikki sen edellytykset ovat olemassa, jotta tehtävä voidaan suorittaa häiriöttä ja että se valmistuu suunnitelman mukaisesti. Pääurakoitsijan aliurakoitsijoilleen järjestämää koulutusta varten luotiin toimiva menetelmä. Osaamisen siirtoa täsmennettiin hyvien käytännön esimerkkien avulla. Hankkeessa kehitettiin myös rakennusten luovutusmenettelyjä sekä runko- ja märkätilarakentamista. Lisäksi kehitettiin tuottavuusmittareita kehitetyille toimintatavoille. Kosteusvarmoja kylpyhuoneita Tekesin Terve talo -teknologiaohjelmassa rakennusteollisuuden johdolla toteutetussa Kosteusvarma kylpyhuone -hankkeessa tuotettiin tietoja toimivista märkätilojen pintarakennejärjestelmistä, niihin soveltuvista tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Hankkeessa luotiin myös perusta märkätiloissa käytettävien tuotteiden ja märkätila-asentajien sertifiointijärjestelmälle, jonka rakennusteollisuus kehitti yhdessä VTT:n kanssa. Teknillisen korkeakoulun sovelletun elektroniikan laboratoriossa tehdyssä Rako-hankkeessa kehitettiin rakenteiden sisään rakennusvaiheessa sijoitettava passiivinen anturi, jolla voidaan havainnoida ympäristön kosteutta käyttäen projektissa kehitettyä lukulaitetta. Korjausrakentamisen hyvät toimintatavat Nopeasti kasvava korjausrakentaminen edellyttää sekä teknistä osaamista että korjaamiseen soveltuvien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämistä. Rakennusteollisuus RT:n Itä- Suomen alueen yritysten sekä niiden asiakkaiden kanssa toteutetun hankkeen tuloksena syntyi kaikki korjaushankkeen vaiheet kattava kuvaus tehtävineen ja laadunvarmistustoimenpiteineen. Suunnitteluvaiheessa tarkasteltiin pääsuunnittelijan tehtäviä korjaushankkeessa sekä tuotekortin käyttöä. Rakentamisen valmisteluvaiheessa kehitettiin urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen sisältöjä. Rakentamisvaiheessa parannettiin tarkastusasiakirjan käyttöä, märkätilojen toteutuksen laadunhallintaa ja menettelytapoja, joiden mukaan tilat luovutetaan asiakkaalle. Lisäksi selvennettiin korjausrakennushankkeen huoltokirjan sisältöä. 8 Rakennustuotannon kehittämisestä vastaa Reijo S. Lehtinen puh. (09) , gsm , rakennuteollisuus.fi

9 ESIMERKKEJÄ RAKENNUSTUOTANNON KEHITYSHANKKEISTA Asunnon laatu opas asunnon laadunarviointiin Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansantajuinen ohje valmiiden pintojen laatuvaatimusten arvioimiseksi. Ohje on tarkoitettu asuntokaupan eri osapuolille. Oppaaseen on koottu asukkaan kannalta merkitykselliset uuden asunnon laatuvaatimukset, laadun arvioinnin kriteerit ja korjaamisperusteet sekä lyhyet kuvaukset keskeisimpien mittausten tekemisestä. Asuntotuotannon laadunvarmistus Yhteistyössä Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliiton ASRA ry:n kanssa on kuvattu tärkeimmät laadunvarmistusmenettelyt, joilla asuinrakennushankkeen rakennuttaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä varmistavat laatua asuntorakentamisessa. Menettelyitä on testattu useissa jäsenyritysten rakennushankkeissa. Hankinta-aikojen lyhentäminen Lean-teorialla Teknillisessä korkeakoulussa toteutetussa hankkeessa kehitettiin keinoja, joilla voidaan lyhentää "räätälöityjen" rakennustuotteiden, kuten sähkökaapelien tai julkisivuelementtien hankinta-aikoja. Samalla on selvitetty, miten rakennusalan hankintaketjut eroavat muun yleisen teollisuuden hankintaketjuista. InfraRYL-laadunohjaushankkeen tavoitteena on laatia alan yhteistyönä laatuvaatimukset parantamaan infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden laatua. Laatuvaatimuksia koskevan tietokantaratkaisun pohjalta syntyy infraalan yhteinen, jatkuvasti päivittyvä tietopalvelujärjestelmä. Kannustavat maksuperusteet -hankkeessa luotiin malleja suomalaisiin talonrakennushankkeisiin soveltuviksi käytännön kannustinsovelluksiksi. VTT:n toteuttamassa hankkeessa keskityttiin sellaisiin maksuperusteisiin, joissa toteuttajan palkkio on suuresti riippuvainen suoritustasosta ja jotka näin kannustaisivat osapuolia tilaajan tavoitteiden mukaiseen hankkeen tehokkaaseen toteuttamiseen yhteistyössä. Lämpökuvaus-projektissa laaditaan opetusaineisto lämpökuvaajien koulutusta (sertifiointi) varten sekä ohjeet varsinaista kuvaustoimintaa varten. Pinnoitteiden pysyvyys hankkeessa selvitetään syyt erilaisten laattojen irtoamiseen kiviseinistä ja lämmitetyistä lattioista sekä tehdään ohje ongelmien välttämiseksi. Rakennushankkeen riskien arviointi kustannusarviolaskennassa Tekniikan tohtori Teuvo Tolosen väitöskirjassa on tarkasteltu mahdollisuuksia liittää rakennushankkeen yksityiskohtainen kustannusriskien analyysi integroiduksi osaksi tarjouslaskentaa. Hankkeessa on kehitetty empiiriset ja testatut mallit tarjousvaiheen kustannusriskien arvioimiseksi. Rakennusprojektin yhteistoiminnallinen sopimusjärjestelmä -projekti on osa laajempaa InCoPro -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on analysoida ja luoda tietoa, jonka avulla voidaan kehittää rakennusprojektien sopimusrakenteita, käytäntöjä ja niihin liittyviä neuvotteluprosesseja. Rakentamisen tuotannon hallinnan tukiaineisto Rakentamisen tuotannonhallinnan tukiaineistokarttaan on kerätty tietoa ajankohtaisista raporteista, julkaisuista ja oppaista, joissa käsitellään rakentamisen tuotannonhallinnan eri osaalueita ja kehityshankkeiden tuloksia. Työpäällikön käsikirjassa esitetään kootusti ja havainnollisesti tuotantoprosessin eri osaalueiden hallinta. Näkökulmana on toiminnan laatu ja erityisesti suunnitelmien ja sopimusten sisältö sekä hyödynnettävyys. Käsikirja käsittelee niitä tehtäviä, jotka ovat keskeisiä tuotannon kokonaisohjauksessa: tuotantosuunnitelmien arviointia, ongelmien havaitsemista ja torjuntaa sekä valvontaa ja ohjausta. 9

10 RAKENNUSTUOTTEET, -MATERIAALIT JA Rakentamisessa käytettäviä tuotteita, materiaaleja ja rakennusosia sekä järjestelmiä kehitetään rakennusyritysten, tuoteteollisuuden ja alihankkijoista osatoimittajiksi muuntuvien strategisten kumppanien yhteistyönä. Kehitettävät rakennustuotteet ja -tuotejärjestelmät ovat teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti perusteltuja ratkaisuja, jotka soveltuvat teolliseen rakentamiseen. Kehitystyössä panostetaan kestävyyteen, joustavuuteen ja turvallisuuteen. Käynnistymässä on mm. valmisosarakentamisen turvallisia suunnittelu- ja asennusratkaisuja koskeva kehityshanke. Tuotemallipohjainen suunnittelu edellyttää vakioitujen tuoterakenteiden ja -kirjastojen kehittämistä. Tuotetestauksen rooli kasvaa uusien tuotestandardien ja suunnittelunormien myötä. Betonirakentamisen teknologiaohjelma Vuosina toteutettavan kehitysohjelman volyymitavoite on 5-6 miljoonaa euroa. Tekesin sekä sementti- ja betoniteollisuuden rahoittaman ohjelman painopistealueita ovat materiaalitekniikka rakenteet, järjestelmät ja palvelut suunnittelu- ja rakentamisprosessit sekä valmistus- ja tuotantotekniikat Ohjelmassa on toteutettu tai käynnissä 20 eri projektia. Niistä monien tulokset on tarkoitettu laajasti koko rakennusalalle, kuten betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi betonielementtien toleranssit betonielementtirakenteiden suunnittelun ja toimitusten ohjaus ja laadunhallintaohjeistus harkkorakentamisen ja matalaenergiaharkkotalon uudet tekniset ohjeet itsetiivistyvän betonin ohjeistus, suhteitus ja laadunvalvonta (ks. sivu 11) paikallavalurakentamisen ja muuraustöiden ohjeistuksen laajennus uusi graafinen betonipinta IFC-tietostandardi betonielementtien suunnitteluun ja tiedonsiirtoon eri ohjelmasovellusten välille; julkaistu kansainvälisen IFC- standardin osana (ks. sivu 13) ScaleCAD- ohjelmakehitys (ks. sivu 13) 10 Rakennustuotteiden teknologisesta kehittämisestä vastaa Arto Suikka puh. (09) , gsm ,

11 -JÄRJESTELMÄT Teollinen betonirakentaminen TERA -kehitysohjelmassa on laadittu ohje Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Kosteusmittausosaan on koottu tietoa yleisimmin Suomessa käytetyistä kosteusmittausmenetelmistä. Kuivumisen arviointiohjeisto toimii työkaluna rakennustyömaan aikataulua ja rakenteiden kuivattamista suunniteltaessa. Ohjeen avulla voidaan arvioida eri välipohjarakenteiden sekä massiivisten seinärakenteiden kuivumisnopeus eri olosuhteissa ja eri betoniresepteille. TERA:ssa on laadittu myös Betonielementtien saumavalut -ohje, joka koskee ontelolaatastojen ja seinäelementtien sekä pilareiden sauma- ja juotosvaluja. Mukaan on otettu sekä kuivabetonituotteiden että valmisbetonien käyttö. Myös pienkerrostalorakentamisen kehitystarpeet ja rakentamisen esivalmistusasteen nostomahdollisuudet kartoitettiin. Teräsrakentamisen kehitysohjelma NICESteel Vuosina toteutettavan kehitysohjelman tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä teräsrakentamista ja verkostomaista liiketoimintaa teräsrakennusalalla. Ohjelmassa kehitetään teräsrakentamisen tuotteita, tuoteosia, liitoksia, tuotantoa ja valmistustekniikoita sekä eri materiaalien yhteiskäyttöä. Tavoitteena on myös kehittää teollisuus-, asuinja toimistorakentamisen ketjuja, tuotteistaa teräsrakentamista ja kehittää sen tarjoamia palveluita. Tärkeän kehittämisalueen muodostaa myös tieto- ja informaatioteknologian hyödyntäminen sekä suunnittelumenetelmien ja -apuvälineiden kehittäminen. Pienille ja keskisuurille yrityksille pyritään kehittämään sellaisia sandwichjulkisivujärjestelmiä, joiden avulla myös menestyksellinen vientioiminta on mahdollista. ESIMERKKEJÄ KEHITYSHANKKEISTA Itsetiivistyvä betoni Betonirakentamisen teknologiaohjelmassa kehitetyllä itsetiivistyvällä betonilla (ITB) on kyky täyttää muotit ja ympäröidä raudoitus ilman mekaanista tiivistystä. Näkyvimpänä etuna on korkeatasoinen ja kestävä esteettinen laatu. Itsetiivistyvää betonia käyttämällä on mahdollista saada aikaan kaunista ja korkeimman pintalaatuluokan betonipintaa. Materiaali- ja laadunvalvontakustannukset ovat tavanomaista suuremmat, mutta säästöjä syntyy mm. betonoinnissa ja tarvittavissa jälkitöissä. Yleisimpiä valintaperusteita ovat nimenomaan valun nopeus, pienempi valuryhmä ja mahdollisuus saada kerralla valmista. Itse tiivistyvällä betonilla voidaan parantaa myös työympäristöä ja ergonomiaa. Bella-laatukehitysprojektin tuloksena valmistui betonielementtien suunnittelun ja toimitusten ohjeistus, joka on julkaistu Internet-sivuilla osoitteesta Laser ja konenäkö betonielementtien mittauksessa Kuusi betonielementtiteollisuuden yritystä on kehittänyt laser- ja konenäkötekniikasta sovelluksen, jolla voidaan mitata elementtituotannon laita- ja aukkomuotit paikoilleen sekä valmiin elementin mittapoikkeamat. Tiedot laitteistolle saadaan suoraan sähköisistä suunnitelmista. Projektin vetovastuu on ollut Mikkelin Betoni Oy:llä. LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: 11

12 TIEDONHALLINTA JA INFORMAATIOTEKNIIKKA Tiedonhallinnan kehittämisen tuloksena syntyy toimintamalleja, pelisääntöjä ja standardeja tuotemallipohjaisen tiedon luomiseen, tallentamiseen ja siirtämiseen sovellusten välillä sekä hyödyntämiseen logistiikassa, tuotevalmistuksessa, työmaatuotannossa, sähköisessä kaupassa sekä käytössä ja kunnossapidossa. Mallintavan suunnittelun ansiosta rakennussuunnitelmien tietosisältö laajenee ja hyödynnettävyys paranee merkittävästi. Kansainvälisen IFC-standardin kautta ohjelmat tulevat yhteiskäyttöisemmiksi ja syntyy tuotemallien hallintaan soveltuvia palvelinratkaisuja, jotka mahdollistavat eri osapuolten keskinäisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon. Tuotetieto kytkeytyy entistä tiiviimmin suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosesseihin tuotekirjastojen ja tuotteiden ominaisuuksiin perustuvien tuotetietokantojen kautta. Materiaalien ja tuotteiden hakupalvelut perustuvat internettiin, minkä ansiosta tuotetiedon kansainvälinen vertailu helpottuu. Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa Kauppakeskus Jumbon laajennusosan rungosta on tehty kattava tuotemalli. Kohteessa kokeillaan tuotemallin hyödyntämistä suunnittelun ja tuotannonohjauksen työkaluna. Skanskan pienkerrostalon As. Oy Vantaan Mamsellin arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu tehtiin tuotemallinnuksena. Rakennusteollisuus RT ry yhteistyökumppaneineen kehittää Pro IT -kehityshankkeessa tuotemallipohjaista tiedonsiirtoa. Tavoitteena on tehostaa rakentamista ja parantaa asiakaspalvelua, rakentamisen laatua ja tuottavuutta kehittyneen tiedonhallinnan avulla. Tuotemallilla tarkoitetaan rakennuksesta laadittavaa virtuaalista tietopankkia, jossa rakennus kuvataan viivapiirrosten sijasta kolmiulotteisena. Malli ei ole pelkkä kuva, vaan sisältää tietoa esimerkiksi tuoterakenteista, materiaaleista ja niiden käyttöiästä. Tuotemallia voidaan käyttää määrä- ja kustannuslaskennassa, aikataulujen laadinnassa, eri suunnitelmien yhteensovittamisessa, tilaratkaisujen havainnollistamisessa sekä rakennuksen käytössä ja ylläpidossa. Vuosina toteutettava Pro IT-hanke on keskittynyt tuotemallipohjaisen arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisen suunnittelun ohjeistamiseen sekä toimintaprosessin, suunnitteluohjelmistojen välisen tiedonsiirron ja suunnittelussa käytettävien tuotekirjastojen kehittämiseen. Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa hankkeessa ovat mukana mm. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Rakennustieto- 12 Tiedonhallinnan kehittämisestä vastaa Ilkka Romo, puh. (09) , ,

13 Rakennushankkeen tuotemallipohjainen tiedonhallinta liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavat tiedot. ESIMERKKEJÄ MUISTA KEHITYSHANKKEISTA Rakennusliike U. Lipsanen Oy on hyödyntänyt tuotemallintamista mm. Hirvensalmen S-marketin suunnittelussa ja rakentamisessa. säätiö RTS, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, Tekes, Wood Focus Oy ja ympäristöministeriö sekä useita tilaajia, rakennusliikkeitä, tuoteteollisuuden yrityksiä ja ohjelmistotoimittajia. Pro IT -kehitystyön tuloksia on testattu muutamissa rakennuskohteessa. Pilottikohteiden avulla selvitetään suunnittelun ja tiedonsiirron käytäntöjä eri osapuolten välillä sekä kartoitetaan, mitä lisäarvoa tuotemallintamisen avulla saadaan koko rakentamisen ketjulle. LISÄTIETOJA: Asiakasvaatimusten hallinta Asiakasvaatimusten hallintaa rakennusprosessissa kehitetään Arto Kiviniemen Stanfordin yliopistossa USA:ssa käynnissä olevassa PREMISS-tutkimusprojektissa. Arto Kiviniemen väitöskirjatyönä kehitettävä IFC-tuotemalli mahdollistaa vaatimusten kytkennän suunnittelu- ja rakennusratkaisuihin sekä ratkaisujen automatisoidun vertaamisen vaatimuksiin. Vaipparakenteiden suunnittelu ja tuotanto Teräsrakenneyhdistyksen koordinoimassa Finclad 2-hankkeessa laaditaan tietoteknisiä työkaluja, joiden avulla voidaan edistää tuotemallintamista vaipparakenteiden suunnittelussa ja tuotannossa. Kehitettävät tuotemallit eivät ole sidoksissa tiettyihin materiaaleihin, vaan ne soveltuvat kaikenlaisiin vaipparakenteisiin. Betonielementtien suunnittelu ja valmistus RT:n betoniteollisuus kehittää betonielementtien Scale- CAD-suunnitteluohjelmaa. Osittain 3D-mallintava ohjelma on yhteensopiva muiden keskeisten ohjelmistojen kanssa. Kansainvälinen IFC-tiedonsiirron spesifikaatio kattaa nyt myös betonirakentamisen eri osa-alueita suunnittelusta tuotantoon, toteutukseen ja ylläpitoon. Suomessa kehitettiin betonielementtirakentamisen osuus japanilaisten vastatessa paikallavalurakentamisen osuudesta. 13

14 YMPÄRISTÖ- JA ELINKAARIOSAAMINEN Ympäristövastuullisesti toimiva rakennusteollisuus kehittää osaamista ja palveluita rakennusten elinkaariominaisuuksien hallintaan. Näitä ominaisuuksia ovat mm. energiankulutus ja muut ympäristövaikutukset, rakennuksen ja tilojen muuntojoustavuus, rakennusten, rakenteiden ja järjestelmien käyttöiät sekä huollon tarve. Rakentamisen ympäristökuormituksen vähentämiseksi pyritään määrätietoisesti vähentämään energiankulutusta, päästöjä ja jätteitä sekä lisäämään rakennusosien ja -materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Rakennustuotteiden ekotehokkuutta kehitetään tehostamalla raaka-aineiden ja energian käyttöä valmistusprosessissa, lisäämällä kierrätystä, kehittämällä pakkauksia ja parantamalla tuotteiden kestävyyttä. Elinkaariedullisten rakennusten toteutusta varten kehitetään kestävää rakentamista tukevia suunnittelumenettelyitä ja -ratkaisuja. Kehitystyön tuloksena syntyy myös luotettavia käyttöikä-tietokantoja sekä ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten yhteismitallisia laskenta- ja arviointimenetelmiä. Kehitettävillä mittareilla rakennusteollisuuden yritykset voivat entistä luotettavammin seurata ekotehokkuutensa kehittymistä. Testattuja mittareita ympäristöosaamisen työkaluiksi 14 REM-hankkeessa kehitettyjä ympäristöosaamisen työkaluja on pilotoitu useissa käytännön rakennushankkeissa. Rakennusten ympäristöluokitusta käytettiin mm. Espooseen Tapiolan Hakalehtoon rakennettavan Finnforestin puurakenteisen toimitalon suunnittelussa. Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa REM-hankkeessa on kehitetty laajapohjaisena yhteistyönä rakennusten ympäristö- ja elinkaarimittaristo, joka luo pohjan koko rakennusja kiinteistöalan ekotehokkaalle toiminnalle. Kehitettyjä tietotyökaluja voidaan hyödyntää suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusten PromisE-ympäristöluokitusjärjestelmää voidaan soveltaa sekä uudisrakentamiseen että vanhoihin rakennuksiin. Internet-pohjaisen työkalun avulla voidaan arvioida rakennuksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien mittareiden avulla. Eri ympäristöominaisuuksia pisteyttämällä rakennukselle saadaan arvosana, joka kuvaa rakennuksen ympäristöominaisuuksien laatua. Luokituksessa käytettäviä pääominaisuuksia ovat käyttäjien terveys, luonnonvarojen kulutus, ekologiset seuraukset ja ympäristöriskit. Kokonaisuuteen kuuluvia yksittäisiä ympäristöindikaattoreita on nelisenkymmentä. Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa EKA-projektissa kehitetyn menettelyohjeen perusteella laaditaan rakennusmateriaaleille ja -tuotteille RT-ympäristöselosteet ennen harmonisoitujen kansainvälisten standardien valmistumista. Ympäristöselosteissa eritellään tuotteen ympäristövaikutuksia, kuten energiankäyttö, raaka-aineiden kulutus, päästöt ilmaan ja veteen sekä luonnonresurssien käyttö. Niissä kuvataan myös rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheen tärkeimpiä ympäristöominaisuuksia, kuten terveysriskejä ja kierrätystä. Tyypillisille rakenteille on laadittu ympäristöprofiilit ja niiden perusteella tehtäville rakennusten elinkaariarvioille on tehty ohjeet. Rakenteiden ja rakennusten käyttöiän suunnittelua varten on tehty sähköinen LifePlan-ohje. Vuoden 2006 alussa voimaan tuleva EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että sekä uudisrakennuksille että laajamittaisille korjaushankkeille asetetaan kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. RT:n toteuttamassa Rakennusten energialaskelmat REL-projektissa tehtiin ohje rakennusten lämmöntarpeen laskemista varten. Taloteknisten järjestelmien energiankulutuksen laskennasta on tekeillä vastaavat ohjeet. Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä ja muita toimijoita varten on tehty ohjeet ympäristövastuun vapaaehtoista raportointia varten. Lisäksi on kehitetty mittarit, joiden avulla ne voivat seurata toimintansa ekotehokkuuden kehittymistä. Laskennallisin esimerkein osoitetaan ekotehokkuuden kytkeytyminen rahatalouteen. LISÄTIETOJA: