Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli )"

Transkriptio

1 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) Y-tunnus: X, (jäljempänä Palveluntuottaja tai Sopijaosapuoli ) Y-tunnus: zzzzzzz 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimuksen kohde on suun terveydenhuollon välineiden kuljettaminen sopimuksessa myöhemmin mainituista Nurmijärven kunnan toimipisteistä iltapäivisin HUS Desikon välinehuoltokeskukseen Hyvinkään sairaalaan ja sieltä takaisin kunnan suun terveydenhuollon toimipisteisiin aamuisin sopimuksessa myöhemmin todetun aikataulun mukaisesti. Tämä sopimus koostuu varsinaisesta sopimuksesta ja sen liitteiden muodostamasta kokonaisuudesta. 3. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi alkaa tai sitten kun sopimus on allekirjoitettu ja jatkuu toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta siten, että sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan Sopimus saattaa päättyä kunnasta riippumattomista syistä kuntaliitosten, sote-uudistuksen tai lainsäädäntöuudistusten vuoksi. 4. PALVELUTOIMINTA JA SEN VALVONTA Palveluntuottaja vastaa itse työnantajavelvollisuuksistaan, veroistaan, muista julkisoikeudellisista maksuistaan ja kuljetuspalveluun liittyvistä muista vakuutuksistaan sekä hoitaa kustannuksellaan kaikki palvelun tuottamista ja työturvallisuutta koskevien säädösten vaatimat toimenpiteet. Palvelu vastaa vähintään tarjouspyynnössä vaadittua ja palveluntuottajan sen mukaisesti tarjoamaa palvelua sisällöltään, määrältään ja laadultaan. Palvelun tuottamista koskevat vaatimukset on yksityiskohtaisemmin määritelty tässä sopimuksessa ja sen liitteissä. Kunta ja palveluntuottaja voivat tarvittaessa sopia palveluja koskevista yksityiskohdista tarkemmin.

2 2(9) Palveluntuottaja vastaa palvelutason säilymisestä koko sopimuksen voimassaoloajan sopimusehtojen mukaisena. Palveluntuottaja valvoo ja vastaa siitä, että palveluntuottajan osalta asiat hoidetaan sopimuksen mukaisesti. Kunta vastaa omalta osaltaan sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Kunta valvoo palvelujen toimivuutta ja laatua. Kunnalla on oikeus saada palveluntuottajalta edellyttämiään selvityksiä palvelujen häiriötilanteissa. Lisäksi kunnalla on oikeus saada käyttöönsä ja tarkastaa itse tai tarkastuttaa palveluntuottajan asiakirjoja siltä osin kun se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteamiseksi. Palveluntuottaja vastaa toiminnastaan aiheutuvasta vahingosta ja huolehtii korvauksen turvaamisesta tarpeen mukaisin vakuutuksin. Palveluntuottaja korvaa kunnalla yhden työpäivän (klo ) ja sitä pidemmän palveluntuottajasta johtuvan hammashoitolan tai useamman toiminnan keskeytyksen kunnalle aiheuttaman taloudellisen vahingon. Kunta ja palveluntuottaja voivat tarvittaessa sopia yksittäisistä poikkeuksista palvelun sisällön, määrän ja laadun osalta. Autossa ei saa kuljettaa samaan aikaan muita tavaroita ilman kunnan etukäteen antamaa suostumusta. Muiden tavaroiden kuljettamisella voi vaikuttaa kunnan hintaan kuljetuspalvelusta. 5. VAKUUTUKSET JA TYÖTURVALLISUUS (Kursivoitu tekstit kohdissa A ja B ovat vaihtoehtoisia tekstejä, joita käytetään lopullisessa sopimuksessa sen mukaisesti, hankitaanko palvelu kokonaan palveluntuottajan vakuuttamana vai kohdan B mukaisesti kunnan vakuuttamana.) A) Vaadittavat vakuutuksen silloin, jos palveluntuottaja vakuuttaa kuljetuspalvelukokonaisuuden: - kuljetukset vakuutetaan täysarvoisesti - vastuuvakuutus hammashoitoloiden toiminnan keskeytymisen varalle - vastuuvakuutus avaimien katoamisen ja mahdollisen lukkojen uudelleen sarjoituksen varalle Vakuutus voi olla yksi vakuutuskokonaisuus tai koostua useammasta eri vakuutuksesta. Kuljetuksia koskeva vakuutus: Palveluntuottajalla on koko sopimusajan voimassaoleva tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kuljetuspalvelua koskeva kuljetusvakuutus. Vakuutusmäärä on / kuljetusväline ja matka. Matkojen määrä on kaksi/työpäivä. Vakuutus kattaa suun terveydenhuollon välineiden katoamisen, tuhoutumisen ja vaurioitumisen aiheuttaman vahingon. Vakuutus on voimassa koko sopimuskauden.

3 3(9) Keskeytysvakuutus: Palveluntuottaja vakuuttaa palvelunsa hammashoitoloiden toiminnan keskeytymisen aiheuttaman vahingon varalle, jos toiminnan keskeytyminen johtuu palveluntuottajasta tai kolmannesta osapuolesta. Keskeytymisestä aiheutuvan vahingon suurin määrä kaikkien hammashoitoloiden toiminnan keskeytyessä on /keskeytyspäivä. Jos toiminnan keskeytyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai kunnan omasta toiminnasta tai HUS Desikon välinehuoltokeskuksen toiminnasta, ei palveluntuottaja ole vastuussa vahingoista. Vastuuvakuutus avainten katoamisen varalle: Palveluntuottaja saa kunnalla avaimet niihin kohteisiin, joissa avaimia tarvitaan välineiden noutoon ja/tai palautukseen välinehuoltokeskuksesta. Palveluntuottajalla on riittävä vakuutus avainten katoamisen ja siitä aiheutuvan uusien avaimien hankkimisen ja mahdollisen lukkojen uudelleensarjoituksen aiheutuvan vahingon varalle. B) Kunta vakuuttaa omalta osaltaan kuljetettavat tavarat ja toiminnan keskeytyksen aiheuttaman vahingon varalta. Palveluntuottaja vastaa kuljetuksessa syntyneen vahingon varalta siten, että ne kattavat tiekuljetussopimuslain mukaiset vastuut. Avainten katoamisen aiheuttaman vahingon osalta palveluntuottaja vastaa uusien avaimien hankinnasta ja mahdollisesta lukkojen uudelleensarjoituksesta aiheutuvat kustannukset. Jos vahinko aiheutuu palveluntuottajan tuottamuksesta, vastaa palveluntuottaja vahingosta. Palveluntuottaja vastaa mahdollisen alihankkijan toiminnasta kaikilta osin kuten omasta toiminnastaan. Jos toiminnan keskeytyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai kunnan omasta toiminnasta tai HUS Desikon välinehuoltokeskuksen toiminnasta, ei palveluntuottaja ole vastuussa vahingoista. Palveluntuottaja vastaa omaan toimintaansa liittyvästä työturvallisuudesta. 6. YHTEYSHENKILÖT Palveluntuottaja nimeää palveluista vastaavat yhteyshenkilöt ja ilmoittaa tarvittavat yhteystiedot ja sähköpostiosoitteen kunnalle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava kunnalle. Kunta nimeää yhteyshenkilön tai useamman ja ilmoittaa tarvittavat yhteystiedot palveluntuottajalle. Yhteyshenkilön/-henkilöiden vaihtumisesta ilmoitetaan palveluntuottajalle. Kunta ja palveluntuottaja asioivat keskenään pääsääntöisesti yhteyshenkilöiden välityksellä puhelimitse, sähköpostilla ja tarvittaessa faxilla. 7. VIIVÄSTYSSEURAAMUKSET

4 4(9) Jos välinekuljetus aamulla Hyvinkäältä jää saapumatta sovittuun määräaikaan mennessä, korvaa palvelutuottaja kunnalle 100 euroa 0 % alv jokaiselta alkavalta viivästystunnilta. Jos auto myöhästyy ajoaikataulun saapumisajasta tai erikseen sovitusta määräajasta enemmän kuin 5 minuuttia, lähtee viivästystunti kulumaan. Viivästysseuraamus lasketaan enintään 6 tunnin ajalta/työpäiväpäivä. Viivästysseuraamusta ei sovelleta tilanteessa, jossa viivästymisen on aiheuttanut ylivoimaisen esteen mukainen syy tai viivästys johtuu kunnan tai HUS Desikon välinehuoltokeskuksen toiminnasta. Viivästysseuraamusta sovelletaan enintään yhden työpäivän mittaiseen viivästykseen (klo ) silloin kun palveluntuottaja on vakuuttanut kuljetukset asianmukaisella vastuuvakuutuksella. Jos kunta vakuuttaa kuljetukset, ei viivästysseuraamuksen pituutta rajata vaan se lähtee kulumaan viivästyksen alkaessa ja päättyy kun viivästys päättyy. 8. REKLAMAATIOT Sopimusosapuolet nimeävät yhteyshenkilöt, jotka hoitavat reklamaatioasioita. Kunta reklamoi suoraan palveluntuottajan nimeämälle suomenkieliselle yhteyshenkilölle tapahtumasta, jota pitää sopimuksen vastaisena. Reklamointi tehdään välittömästi, kun puutteellinen tai muulla tavalla sopimuksen vastaisena pidetty tapahtuma havaitaan. Reklamointi tehdään sähköpostitse, ellei asiasta muuta sovita. Reklamoinnin jälkeen sopijaosapuolet selvittävät, mitä on tapahtunut ja miten ongelma korjataan tai mitä ongelmasta seuraa. 9. SOPIJAOSAPUOLTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALVELUN JA SEN LAADUN VALVONNASSA, YLLÄPIDOSSA JA KEHITTÄMISESSÄ Sopijaosapuolet seuraavat omalta osaltaan palvelun toimintaa ja antavat tarvittaessa siitä palautetta. Palvelun sisällön ja laadun ja sopijaosapuolten välisen muun yhteistoiminnan kehittämiseksi sopijaosapuolet pitävät tarvittaessa yhteistyökokouksia. 10. SALASSAPITO JA TIETOJEN LUOVUTUS Palveluntuottajan tietoon tulleiden tietojen, asiakirjojen ja niistä ilmenevien tietojen julkisuuteen saattamisesta tai tietojen antamiseen kolmannelle osapuolelle ja arkistointiin sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja, hankintalakia, lakia yleisten asiakirjain julkisuudesta, henkilötietolakia ja kuntalakia. Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa liike- ja ammattisalaisuudet.

5 5(9) Ei-julkisten tietojen salassapitovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen kun sopimus päättyy. Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan asiakirjoja tai tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat henkilöt, jotka näitä tietoja työssään välttämättä tarvitsevat. 11. LASKUTUS, MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO, SÄHKÖINEN LASKUTUS Maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta. Kuljetuspalvelujen osalta laskutus tapahtuu kuukauden jaksoina. Laskutuslisiä yms. lisämaksuja ei hyväksytä. Viivästyskorko voi olla enintään korkolain mukainen. Laskutuksessa käytetään sähköistä verkkolaskutusta, jos palveluntuottajalla on sellainen käytettävissä. Laskut toimitetaan kunnan antamien verkkolaskutusohjeiden mukaiseen osoitteeseen. Kunta saattaa lopettaa manuaalisten paperilaskujen vastaanoton sopimuskauden kuluessa. Laskuihin liitettävistä liitetiedoista sovitaan tarkemmin kunnan kanssa. Liitetiedoista tulee selvitä riittävällä tavalla laskutuksen perusteena olleet todelliset tapahtumat ja muut kunnan tarvitsemat tiedot. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. 12. HINNAT JA HINNANTARKISTUSMENETTELY Kuljetuspalvelujen hinnat ovat voimassa saakka. Sen jälkeen hintoja tarkistetaan kerran vuodessa 1.9. alkaen Tilastokeskuksen ylläpitämän kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (osaindeksi pakettiautot ja kevytkuorma-autot) muutosten mukaisesti siten, että indeksin elokuussa 2015 voimassa oleva indeksiluku on perusluku, jonka arvonmuutoksia verrataan tarkasteluajankohdan (kunkin vuoden elokuun) indeksilukuun. Hinnantarkistusprosentti on se prosenttiluku, kuinka paljon tarkasteluajankohdan indeksiluku on muuttunut tarkastelujakson aikana prosentteina. 13. TOIMITUSTEN SISÄLLÖN TAI MÄÄRÄN MUUTOKSET KESKEN SOPIMUSKAUDEN JA NIIDEN VAIKUTUS HINNOITTELUUN Kuljetettavien tavaroiden määrän tai sisällön muutokset eivät vaikuta palvelun hintaan, ellei kuljettavien rullakoiden perusmäärä 4 kpl lisäänny tai vähene tai hammashuollon toimipisteiden määrä muutu.

6 6(9) Jos kuljetusreitteihin, aikatauluihin tai kuljetettavan tavaran määrään (rullakkomäärä) tulee sopimuskauden aikana olennaisia muutoksia, neuvotellaan päivähinnan tarkistuksesta. 14. VEROJEN JA MUIDEN LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN MAKSAMINEN Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai palveluntuottaja ja maksunsaaja eivät ole sopineet maksujen hoitamisesta ja tehneet maksusuunnitelmaa, jota palveluntuottajan tulee noudattaa. Palveluntuottaja on tilaajan pyynnöstä velvollinen toimittamaan tilaajalle todistukset maksusuunnitelman tekemisestä ja siitä, että sitä on noudatettu. 15. ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN TAI ALIHANKINNAN KÄYTTÄMINEN Palveluntuottaja voi käyttää ulkopuolista työvoimaa/ alihankintatyötä. Palveluntuottaja vastaa ulkopuolisen työvoiman/alihankkijansa työstä kaikilta osin kuten omastaan. Alihankkijan on täytettävä kaikilta osin kaikki tarjoajalle asetetut vaatimukset. Jos ulkopuolista työvoimaan tai alihankintaa käytetään, toimittaa palveluntuottaja kunnalle kopiot käyttämiensä sopimusautoilijoiden liikenneluvista ja muista heiltä vaadittavista lakisääteisistä tai viranomaismääräykseen perustustuvista luvista ja tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset. 16. YLIVOIMAINEN ESTE Ylivoimainen este on sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtunut sellainen ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut osapuolten tiedossa sopimushetkellä ja joka estää tai tekee kohtuuttomaksi sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia ovat mm. tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssien epääminen, käyttövoiman rajoitukset, valtakunnallinen lakko tai työsulku tai näihin rinnastettava tekijä. Osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen tekijään, ellei hän ole antanut kirjallista ilmoitusta viipymättä siitä tiedon saatuaan ja viimeistään viikon kuluessa sen alkamisesta. 17. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Sopimuksen purkamisesta sovelletaan JYSE 2014 Palvelut julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Jos tätä sopimusta jommankumman sopijapuolen toimesta olennaisesti rikotaan ja sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioi-

7 7(9) den pidettävä toisen sopijapuolen kannalta kohtuuttomana, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntejään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee pysyvästi mahdottomaksi. Jos palveluntuottaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan tai palveluntuottaja poistetaan ennakkoperintärekisteristä, kunnalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyillä osin. Kunta voi purkaa sopimuksen, jos palveluntuottaja menettää sopimuksen solmimisen edellytyksenä olleen luvan. Lisäksi kunta voi purkaa sopimuksen mm. seuraavista toiminnan laadullisista syistä: Palveluntuottaja antama palvelu ei ole sopimuksen ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaista eikä palveluntuottaja kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta viipymättä korjaa menettelyään. Palveluntuottajan toiminnasta on toistuvasti merkittäviä ongelmia eikä palveluntuottaja suorita korjaavia toimenpiteitä asian kuntoon saattamiseksi viipymättä saatuaan siihen kunnalta kirjallisen kehotuksen. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Tässä sopimuskohdassa tarkoitettujen ilmoitusten tai vaatimusten katsotaan tulleen palveluntuottaja tietoon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, kun se on toimitettu hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa /13). Ilmoitusten tai vaatimusten katsotaan tulleen perille hallintolain mukaisen määräajan kuluessa, jos asiasta ilmoitetaan palveluntuottajalle kirjallisesti. Tässä sopimuskohdassa tarkoitettuja sopimuksen purkamis- ja irtisanomismenettelyjä voidaan soveltaa ja sopimus voidaan purkaa tai irtisanoa silloinkin kun sopimusosapuolen käyttämä ulkopuolinen työvoima tai alihankinta on aikaansaanut purkuperusteen. 18. SOPIMUKSEN SIIRTO Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Sopimuksen siirtoon suostuminen edellyttää, että tämän sopimuksen ehdot ja palvelun sisältö, määrä ja laatu eivät muutu sopimuksen siirron vuoksi.

8 8(9) 19. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä tarkennuksia molempien sopijapuolien kirjallisin allekirjoituksin mutta sitä ei voida muuttaa olennaisesti erilaiseksi. 20. MUUT EHDOT Tämä sopimus koostuu varsinaisesta sopimuksesta ja sen liitteiden muodostamasta kokonaisuudesta. Hankintaan sovelletaan tämän sopimuksen ja sen liitteiden lisäksi soveltuvin osin lisäksi julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen, hankintapäätöksen tai tarjouspyyntömateriaalin kanssa. 21. SOPIMUSASIAKIRJAT JA PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat koostuvat tästä sopimuksesta liitteineen ja muista alla mainituista asiakirjoista. Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan alla mainittua tulkintajärjestystä. 1. Hankintasopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014) Palvelut 5. Palveluntuottajan tarjous 22. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISUPAIKKA Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet jätetään Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 23. SOPIMUSKAPPALEET Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Nurmijärvellä xx.xx.2015 Nurmijärven kunta Palveluntuottaja

9 9(9) Kari Ylitie Hankintajohtaja Sopimuksen liitteet: - Liite 1 Hankintapäätös - Liite 2 Tarjouspyyntö liitteineen - Liite 3 Palvelunkuvaus - Liite 4 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE Palvelut) - Liite 5 Palveluntuottajan tarjous

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017.

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017. 1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS / TUOREET LEIPOMOTUOTTEET 1. SOPIJAOSAPUOLET Asiakas / tilaaja: Urjalan kunta y-tunnus: 0157323-0, osoite: PL 33, 31761 Urjala Toimittaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille:

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille: 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi, y-tunnus 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI Palveluntuottaja, jäljempänä Työnohjaaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot