Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012. Siunattua Pääsiäistä!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012. Siunattua Pääsiäistä!"

Transkriptio

1 Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012 Siunattua Pääsiäistä!

2 Uusi kappelimme Vaasassa ennen remonttia Ensimmäinen messu

3 Rakkaat veljet ja sisaret, jotka kuulutte Pyhän ristin seurakuntaan! Sana niille, jotka ovat mukana seurakunnan elämässä ja auttavat sen toiminnassa: Sydämellisesti kiitän teitä aidon uskonne ja hyvyytenne osoituksista, joilla rakennatte seurakuntaamme. Teidän apuanne tarvitaan jälleen kipeästi, sillä seurakuntamme kasvaa ja se tarvitsee teidän huolehtivaa läsnäoloanne ja uhrautuvaisuuttanne. Muistakaa, että palvelemalla Kristuksen kirkkoa, myös hänen pienintä paikallista seurakuntaansa, loppujen lopuksi palvelette itse Kristusta ja osallistutte hänen jatkuvaan pelastustyöhönsä, joka toteutuu kirkon elämässä. Siinä ei mikään ole pientä tai vähäpätöistä, sillä sydämenne rakkaus, jolla palvelette Jumalaa ja hänen lapsiaan, liittää teidät tiiviisti Kristuksen pelastavaan rakkauteen. Sana niille, jotka ovat etääntyneet seurakunnan yhteisöstä ja sakramenteista: Kristus odottaa meiltä rakkautta ja uskollisuutta. Tämä rakkaus ja uskollisuus tulee todeksi omassa kutsumuksessamme, joka on syvässä yhteydessä Kristukseen sakramenttien, rukouksen ja evankeliumin opetuksen mukaisessa elämässä. Usko jos se on aito kasvaa jatkuvasti. Kasvuun se tarvitsee Jumalan runsasta armoa, joka tulee osaksemme ennen kaikkea eukaristiassa ja parannuksen sakramentissa. Tätä armoa Jumala välittää meille myös muiden uskovien kautta seurakunnan yhteydessä. On siis tarpeellista, että osallistumme seurakunnan elämään. Hyvä veli, hyvä sisar, jos jostakin syystä olet kaukana kirkon sakramenteista ja seurakunnan yhteydessä, ota vastaan kutsu palata Kristuksen luo. Hän on varannut sinulle verrattomia armon aarteita kirkossa, joka on hänen ruumiinsa ja kaikkien Jumalan lasten hengellinen koti. Sinun kutsumuksesi on elää täydessä uskon voimassa ja erityisesti eukaristian sakramentin pyhittämänä tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Älä tyydy vähään uskon elämässäsi. Kristukselta voit odottaa uuttaa elämää, täynnä merkitystä ja rakkautta. Häneltä voit odottaa ikuista elämää. Sitä elämää, joka alkaa jo nyt ollessasi yhteydessä Hänen kanssaan.

4 Hyvä veli, hyvä sisar, älä salli, että vain tämän maailman asiat täyttävät sisimpäsi peittäen sen syvimmät hengelliset kaipaukset. Jo nyt Kristuksen kirkon hengellisen elämän tukemana sekä Jumalan sanan ja pyhien sakramenttien kautta voit maistaa Kristuksen vapauttavaa, parantavaa ja kaiken muuttavaa voimaa. Sanat kaikille seurakuntalaisille: Rakkaat veljet ja sisaret, luotan syvästi siihen, että Jumalan voimakas armo toimii teissä. Sen vuoksi lausun toivomukseni, että teidän uhrautuvaisen panoksenne myötä seurakuntamme kasvaisi edelleen. Toivon, että uudet, erityisesti nuoremmat seurakuntalaiset ottaisivat vastuuta seurakuntamme toiminnasta. Pääkirkkomme lisäksi seurakunnallamme on kaksi kappelia: Pietarsaaressa ja Vaasassa. Toivon, että niihin kokoontuvat paikalliset yhteisöt kasvaisivat uskossa, että niiden yhteys vahvistuisi, ja että ne voisivat vakuuttavasti todistaa Kristuksesta omassa ympäristössään. Erityisesti Vaasan alueella asuvia katolilaisia kutsumme seurakunnan aktiiviseen yhteyteen, mikä on tullut entistä helpommaksi uuden kappelin perustamisen myötä. Kappelissa vietetään messua kolmasti kuukaudessa ja syyskuun alusta alkaen jokaisena sunnuntaina. Messujen lisäksi annetaan katolista uskonnon opetusta. Avunpyyntö: Seurakunta on aina voinut luottaa jäsentensä taloudelliseen tukeen tarpeen vaatiessa. Erityisesti nyt, kun seurakunnalla on kirkon lisäksi kaksi kappelia, talouden pito on muuttunut yhä haastavammaksi. Pyydämme seurakuntalaisia ottamaan vakavasti kirkon esityksen säännöllisen taloudellisen tuen antamisesta paikallisseurakunnalle. Parhaiten seurakuntaa voi tukea kuukausittaisella pankin välityksellä tapahtuvalla maksulla. Asianomaiset tilitiedot ovat seurakuntalehden yhteydessä. Kiitokset anteliaisuudestamme. Iloista antajaa Jumala rakastaa (2. Kor. 9:7). isä Zenon Strykowski SCJ kirkkoherra

5 Dear brothers and sisters of Holy Cross Parish! A word for those, who participate in the life of the parish and help its work: From the bottom of my heart I thank you for the genuine faith and goodness, with which you build our parish. Your help is needed again very badly because our parish is growing and needs your caring presence and devotion. Remember, that by serving the church of Christ, also his smallest local parish, you serve Christ himself and you participate in his continuing work of redemption, which is carried out in the life of the church. In this there is nothing small or insignificant because the love of your heart with which you serve God and his children unites you firmly to the redeeming love of Christ. A word for those, who have distanced themselves from the parish community and the sacraments: Christ waits for us with love and fidelity. This love and fidelity becomes a reality in our own vocation, which is rooted to a life in unity with the sacraments of Christ and with prayer and the teachings of the Gospel. Faith if it is genuine grows continually. For this growth it needs God s plentiful grace, which becomes our portion, above all, in the sacraments of the Eucharist and penance. God also transmits this grace to us through other believers belonging to the parish. It is therefore important to participate in the life of the parish. Dear brother or sister, if for some reason you are far from the sacraments of the church and from the life of the parish please accept this invitation to return to Christ. He has reserved incomparable treasures of grace for you in the Church, which is his body and the spiritual home of all God s children. Your calling is to live completely in the power of faith and especially to be made holy by the sacrament of the Eucharist, and so become more and more like Christ. Don t be satisfied with so little in your life of faith. You can expect new meaningful life and love from Christ. From him you can expect eternal life a life that begins already now in union with him. Beloved brother or sister, don t allow just this world s affairs to fill your soul, covering its deepest spiritual longings. Already now, supported with

6 the spiritual life of Christ s church and through the Word of God and the holy sacraments, you can taste Christ s freeing, healing and all-changing power. A word to all parishioners: Beloved brothers and sisters, I deeply trust that God s powerful grace is working in you. Because of this I express my wish that your devout contributions to our parish would continue to grow. I hope that the new and especially the younger parishioners would take responsibility for the upkeep of the parish. In addition to our main church in Tampere, our parish has two chapels: in Pietarsaari and in Vaasa. I hope that the chapel congregations will grow in faith, and that they will grow in unity, and that they may creditably witness to Christ in their own surroundings. We especially invite the Catholics living in the area of Vaasa to be a vibrant unity in the parish. It has become easier than before with the founding of a new chapel. Mass is celebrated in the chapel three times a month at present. From the beginning of September it will be celebrated every Sunday. In addition to Holy Mass there will be religion classes. Request for help: The parish has always been able to trust in its member s financial aid according to need. Especially now when the parish has two chapels in addition to the church, our bookkeeping has become more and more challenging. We ask that the parishioners to seriously consider supporting the local parish financially with regular contributions. The best would be if the parish could be supported with monthly contributions through the bank. Our account information is included in this newsletter. Thank you for your generosity. God loves a cheerful giver (2. Kor. 9:7) Zenon Strykowski SCJ parish priest

7 Kära bröder och systrar som hör till Heliga Korset församling! Ett ord till er som tar del i församlingslivet och hjälper i dess verksamhet: Jag tackar er alla hjärtligt för tecknen på er äkta tro och godhet, med vilka ni bygger vår församling. Er hjälp behövs nu mera än någonsin, eftersom vår kyrka växer och behöver er omsorg, närvaro och uppoffring. Kom ihåg att när ni tjänar Kristi kyrka, även hennes minsta lokalförsamling, tjänar ni sist och slutligen Kristus och tar del i Hans fortgående frälsningsarbete som förverkligas i kyrkans liv. Det finns inget för litet eller obetydligt eftersom era hjärtans kärlek, med vilken ni tjänar Gud och Hans barn, sammanför er med Kristi frälsande kärlek. Ett ord till dem som har fjärmat sig från församlingsgemenskapen och sakramenten: Kristus förväntar sig kärlek och trohet av oss. Denna kärlek och trohet förverkligas i vårt kall, som är djupt förbundet med Kristus i vårt liv enligt evangelierna och med sakramenten och bönen. Tron om den är äkta växer ständigt. För att kunna växa behöver vår tro Guds rikliga nåd, som vi får del av framför allt i eukaristin och i botens sakrament. Denna nåd förmedlar Gud till oss också genom andra troende i församlingens gemenskap. Det är alltså nödvändigt att vi tar del i församlingslivet. Bäste bror, bästa syster, om du av någon anledning är långt borta från kyrkans sakrament och församlingens gemenskap, ta emot inbjudan att återvända till Kristus. Han har åt dig avsatt ovärderliga skatter i sin kyrka, som är Hans kropp och det andliga hemmet för alla Guds barn. Ditt kall är att leva i full styrka av tron och i synnerhet att genom helgelse av eukaristins sakrament allt mera bli lik Kristus. Nöj dig inte med litet i ditt andliga liv. Av Kristus kan du förvänta dig nytt liv, fullt av innebörd och kärlek. Av honom kan du förvänta dig evigt liv, det liv som börjar redan nu när du är sammanförd med Honom. Bäste bror, bästa syster, låt inte bara denna världs angelägenheter fylla ditt innersta och täcka dess djupaste andliga längtan. Redan nu kan du, stödd av Kristi kyrkas andliga liv och genom Guds ord och de heliga

8 sakramenten, smaka på Kristi befriande, helande och allt förändrande kraft. Ett ord till alla församlingsmedlemmar: Kära bröder och systrar, jag litar fullt på att Guds stora nåd arbetar i er. Därför uttalar jag min önskan att vår församling fortsättningsvis skall växa genom era uppoffrande insatser. Jag hoppas att nya, och i synnerhet yngre församlingsmedlemmar skulle ta ansvar för vår församlings verksamhet. Förutom vår huvudkyrka har vi två kapell, i Jakobstad och Vasa. Jag hoppas att de lokala gemenskaper som församlas där skall växa i tron, att deras samhörighet stärks och att de på ett övertygande sätt kan vittna om Kristus i sin egen omgivning. Vi kallar i synnerhet de församlingsmedlemmar som bor i Vasatrakten att bli aktiva i församlingen, vilket nu är lättare än tidigare då det nya kapellet grundats. I kapellet firas mässan tre gånger i månaden och från september varje söndag. Förutom mässorna ges också undervisning i den katolska tron. QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma tarvitaan elokuvan katselemiseen. Begäran om hjälp: Församlingen har alltid kunnat lita på sina medlemmars finansiella stöd när det har behövts. Speciellt nu, när församlingen förutom kyrkan har två kapell, har skötseln av ekonomin blivit allt mer utmanande. Vi ber att församlingsmedlemmarna tar på allvar kyrkans vädjan att ge regelbundet ekonomiskt stöd åt den lokala församlingen. Det bästa sättet att stöda församlingen är genom att betala en månatlig avgift via banken. Bankuppgifterna finns i församlingsbladet. Stort tack för er generositet. Gud älskar en glad givare (2. Kor. 9:7). Fader Zenon Strykowski SCJ kyrkoherde

9 Piispantarkastus Pyhän Ristin seurakunnassa on piispantarkastus, joka alkaa keskiviikkona Silloin piispa Teemu Sippo viettää piispanmessua klo. Messun jälkeen klo hän tapaa seurakuntaneuvoston ja talousneuvoston jäsenet. Torstaina piispa tapaa sisaret klo Seuraavaksi klo piispa tapaa yksityisesti seurakuntalaisia. Iltapäivällä lounaan jälkeen klo yksityiset tapaamiset seurakuntalaisten kanssa jatkuvat. Messua vietetään klo, jonka jälkeen piispa tapaa uskonnonopettajat ja muut maallikot, jotka vapaaehtoisesti auttavat seurakunnan toiminnassa. Perjantaina 1.6. klo 9.00 alkaa seurakuntakirjojen tarkastus ja piispa keskustelee kirkkoherran kanssa. Tämän jälkeen piispa vierailee sellaisten sairaiden seurakuntalaisten luona, jotka haluavat tavata hänet yksityisesti. Lounaan jälkeen klo piispa tapaa seurakuntalaisia yksityisesti. Erityisesti hän tahtoo tavata seurakuntamme nuoria. Tämän jälkeen klo vietetään englanninkielistä piispanmessua. Messun päätyttyä piispa tapaa sellaisia seurakuntalaisia, jotka käyvät englanninkielisessä messussa. Lauantaina 2.6. piispa vierailee diaporassa Pohjanmaalla ja viettää messua Pietarsaaressa klo Klo hän viettää piispanmessua Vaasassa. Sunnuntaina 3.6. vietetään Tampereella piispanmessu tavalliseen aikaan klo Messun jälkeen piispa tapaa seurakuntasalissa kaikkia seurakuntalaisia. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Aloitteet: Seurakuntalaisia pyydetään ottamaan huomioon, että he voivat tuoda sakastin pöydällä olevaan aloitelaatikkoon yhteisiä seurakuntaa ja hiippakuntaa koskevia kysymyksiä piispalle. Aloitteita voi lähettää myös sähköpostin välityksellä kirkkoherralle. Piispa vastaa kysymyksiin 3.6. messun jälkeen yhteisessä tilaisuudessa seurakuntasalissa. Piispaa on mahdollista tavata myös henkilökohtaisesti asioissa, jotka koskevat seurakuntaa ja hiippakuntaa. Seurakuntasalin ilmoitustaululle asetetaan pääsiäisen jälkeen nimilista, johon sellaiset, jotka tahtovat keskustella piispan kanssa, voivat kirjoittaa nimensä.

10 Isä Ryszard Miś SCJ seurakunnassamme Kirkkoherramme on saanut apua suureen tarpeeseen, sillä maaliskuun puolivälissä isä Ryszard Miś on tullut papiksi seurakuntaamme kahden kuukauden ajaksi. Pohjanmaalla on nyt mahdollista toimia enemmän, sillä uusi kappeli Vaasassa vaatii suurempaa työpanosta samoin kuin yhä kasvava katolilaisten lukumäärä. Isä Ryszard on palannut tuttuun paikkaan. Hän on ollut seurakunnassamme kirkkoherrana vuosina Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle. Hyvä ystävä, kirjoitan Sinulle elämäni tämänhetkisestä autiomaasta. Vakava sairaus on pysäyttänyt minut, muuttanut täysin elämääni, sysännyt minut autiomaahan. Päiviäni ja viikkojani rytmittävät nyt rankat hoidot, jotka pakottavat minut myös pysymään syrjässä, paljolti kotioloissa. Onneksi lähellä kotiamme sijaitseva metsä tarjoaa oivan mahdollisuuden ulkoiluun, voimien palautumiseen niin että seuraava hoito on mahdollista antaa. Hengellinen isämme, Jeesuksen veli Charles kirjoitti joskus: täytyy kulkea autiomaan halki ja viipyä siellä saadakseen kokea Jumalan armoa. Nämä sanat ovat olleet ikään kuin kävelysauvoina autiomaavaelluksellani. Olen usein Kirje elämän autiomaasta pysähtynyt näiden sanojen kuuntelemiseen. Mutta olenko kokenut Jumalan armoa näinä aikoina? Kysymys saa minut pysähtymään ja vastaan Sinulle rehellisesti: Kyllä. Sairauden voitelu ennen leikkaukseen menemistä on ollut niin kuin Kristuksen lempeä ja parantava kosketus: luottamus siihen, että elämäni on Jumalan käsissä, on vahvistunut ja antanut rauhaa. Lukemattomien ystävien, pikkusisarten, seurakuntalaisten rukoukset kantavat minua. Tämä kaikki antaa voimaa. Ristintien hartaus ja ruusukon salaisuuksien rukoileminen auttavat syvällisyydessään ja samalla yksinkertaisuudessaan katsomaan Kristusta. Minua on erityisesti puhutellut se, että Jeesus kulkiessaan ristintietä ei ollut vain keskittynyt omaan kärsimykseensä, vaan Hänen rakkautta täynnä olevat kasvonsa

11 näkivät niin monet ihmiset. Ensiksi Hän kohtaa äitinsä Marian. Marian sydämen on miekka lävistänyt ja hän tuntee suurta tuskaa, kun hän voimattomana katsoo, miten hänen Poikansa kärsii. Maria seisoo myös Jeesuksen ristin juurella. Täällä Jeesus antaa hänet äidiksi rakkaalle opetuslapselleen, Johannekselle ja hänen kauttaan koko Kirkolle. Maria voi opettaa meillekin myötäkärsivää rakkautta. Jeesuksen ristintiellä me kohtaamme myös Simon Kyreneläisen. Hän on ohikulkija, joka joutui tilanteeseen, jossa hänestä tulee auttava lähimmäinen Jeesukselle. Jeesuksen voimat ovat uupuneet ja hän tarvitsee toisen apua ristin kantamiseen. Mekin tarvitsemme toisten ihmisten apua uupumuksen hetkellä. Jeesus, auta meitä tulemaan lähimmäiseksi sille, jonka voimat alkavat hiipua. Jeesuksen kärsivien kasvojen piirteet painautuvat Veronikan liinaan. Veronikan teko oli täynnä rakkautta. Laupeutta täynnä olevissa teoissa heijastuu tänäänkin Jeesuksen armahtavaisuus ja sallivuus. Hän ottaa vastaa meidänkin apumme, kun autamme kärsiviä, sairaita, orpoja ja yksinäisiä ihmisiä. Jeesus on tullut maailmaan tuomaan ihmisille anteeksiannon ja laupeuden ja kutsuu meitä tekemään samoin. Jeesus kohtaa myös itkevät naiset. Hän on täynnä myötätuntoa, ja Hän lohduttaa kaikkia ihmisiä, jotka itkevät ja surevat. Meidänkin sydämemme itkee usein, etenkin silloin, kun viattomat ihmiset kärsivät ja joutuvat toisten ihmisten väkivallan ja tuhon uhreiksi. Elämäni autiomaavaellukseen saapui myös piispamme paimenkirje paastonajalle. Olen siitä syvästi kiitollinen. Kirje auttaa meitä kääntämään katseemme kohti Kristusta, joka aina tahtoo antaa lapsilleen elämän, jopa yltäkylläisen elämän. Vähitellen olen ymmärtämässä, että voin koko olemuksellani ikään kuin ojentautua kohti Häntä, joka on Elämä. Voin anoa Jeesukselta elämää, haavojen umpeutumista, kipujen lievittämistä. Saan pyytää Häneltä tätä kaikkea niiden ihmisten puolesta, jotka kohtaan sairaalan käytävillä, osastoilla. Saan pyytää tätä kaikkea myös niille ihmisille, jotka eri puolilla maailmaa huutavat tuskasta, kivusta ja kärsimyksestä. Hän, Vapahtajamme, kuulee ihmisen huudon ja on jo siihen vastannut itse ottaessaan kantaakseen ihmisen kärsimyksen, sairauden ja kuoleman. On totta, että elämäni autiomaassa on hetkiä, jolloin jano on sietämätön, jolloin kivet jalkojen alla tuottavat kipua. Silloinkin voin huutaa Jumalan puoleen: Herra, kuule ja armahda! Herra, kanna minua, kun en pääse yhtään eteenpäin! Paastonaika kuljettaa meitä kohti pääsiäisen juhlaa. Uskon ja luotan siihen, että Ylösnoussut Kristus tulee keskellemme ja sanoo: Rauha teille! Älkää pelätkö! Minä se olen. Katsokaa

12 minun lävistettyjä käsiäni! Minä olen Elämä! Ylösnoussut Kristus tulee tuomaan rauhan meidän sydämiimme ja meidän kärsivään maailmaamme. Siunattua Ylösnousemuksen juhlaa, Sinulle, ystäväni! Jeesuksen pikkusisar Leila Elämänmatka, ihmisen tie syntymisen ja kuolemisen välillä, on kullekin hänen oman persoonansa, ympäristönsä ja sosiaalisten suhteiden muodostama kokonaisuus. Ihmisenä olemiseen kuuluu onnellisia hetkiä, jotka usein ovat niin pieniä, että tuskin havaitsemme niitä, kun kuvittelemme onnen olevan jotakin suurta, upeaa ja mykistyttävää. Pienet epäonnistumiset, puhumattakaan suurista vastuksista, sairaudesta, surusta ja kuolemasta, helposti näännyttävät meidät. Emme ehkä usko enää hyvään ja kauniiseen ja kyselemme Jumalan tarkoitusta: miksi hän lähetti juuri minulle näin paljon vastoinkäymisiä. Paastonaika ja pääsiäinen auttavat meitä viettämään olemassaolomme juhlaa nykyhetkessä ja ymmärtämään olemassaolomme salaisuuden vastoinkäymisistä huolimatta. Jumala kutsuu meitä elämään hänen kanssaan Jeesuksessa ja hänen elämässään. Jeesuksen tie ihmisen tie Paastonaika ja katumus valmistavat meitä muuttumaan niin, että voimme elää uudenlaista Jeesus-elämää. Gerard W. Hughes kysyy, voimmeko uskoa, että alkuperämme on Jumalassa ja että me olemme yksi jakamaton persoona Kristuksen kanssa. Me palaamme lähtökohtaamme Kristuksessa, jonka kautta me olemme suhteessa toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Lähimmäistemme elämässä ja maailmassa ympärillämme on paljon sellaista, mikä ei ole kaunista, turvallista eikä onnellista. Pahuus ja rumuus, jota näemme ja jota meidän on pakko ajatella, tuntuvat häiritseviltä tekijöiltä. Ne vaivaavat meitä mikä tarkoittaa, että Jumala vetää meitä puoleensa, muistuttaa ja kutsuu kääntymykseen. Saavatko häiritsevät tekijät meidät toimimaan, puuttumaan epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasaarvoon ja tekemään jotakin konkreettista niiden poistamiseksi?

13 Jumalan rakkaus tulee esiin Kristuksen kärsimyksessä. Kun Jumala kutsuu meitä vastaamaan rakkauteensa, hän ei tarkoita, että katselisimme passiivisina toisten hätää. Astuessamme sisään Kristuksen kärsimykseen voimme tuntea maailman kärsimyksen niin kuin Kristus. Hänen Henkensä tekee työtään meissä, ottaa tämän tuskan omakseen ja vastaa rakastamalla ja antamalla anteeksi. Mietiskellessämme Jeesuksen läsnäoloa meissä, elämässämme ja ympärillämme, siinä mitä teemme ja olemme, meidän on helpompi ymmärtää läheisemme tuskaa ja osallistua siihen kuuntelemalla, osoittamalla, että olemme juuri tätä tarvitsevaa ihmistä varten. Ja kun kuulemme Jumalan kutsun, meidän ei ole vaikeaa etsiä keinoja, joilla voimme auttaa. Egomme, oma tyytyväisyyden ja onnen tavoittelumme väistyvät taka-alalle, mielemme ja sydämemme muuttuvat. Katsomme ristiä ja annamme Jeesuksen anteeksiannon Hengen hallita meissä ja meidän kauttamme. Henki antaa mahdollisuuden rakastaa vihamiehiämme ja siunata sellaisia, jotka vainoavat meitä. Risti nostaa meidät rakkauden keinoin arjen kiireiden ja kahleiden yli kohti Jumalan vapautta ja iankaikkisuutta. Herra, kiitos rakkaudestasi meitä kohtaan ja anna anteeksi, että joskus sitä on vaikeaa käsittää. Opeta meitä ymmärtämään Henkesi läsnäolo sydämessämme. Anna meille rohkeutta ja taitoa toimia nähdessämme toisten hätää. Vapauta meidät tyhjästä arkipäiväisyydestä uskomaan, että sinun kirkkautesi lupaa meille ikuisen elämän. Elina Grönlund The Body of Christ - The Church "Jesus, remember me when you come into your kingdom. I tell you the truth, today you will be with me in paradise." (Luke 23:42-43) The body of Christ is built up of many different parts from many different places, with different forms, colours, ages, history, material and capacity. Some parts are square, hard and shiny. Others are rugged, grey and soft. Some parts are new and clean; others have been through a lot and are maybe not suited for doing the hard things. People are like these building parts. Some are new and shiny, while others have lived a completely different life and are rugged, tired and broken. The main thing when you are going to build and/or maintain a structure, like a house for instance, is not how well you fit in or not, but what you can do with what you ve got; and one must never forget that it is the past of the building,

14 that has formed the present, and that fact should not be forgotten. Jesus never condemned or threw away anyone that wanted to hear His message. He never turned away someone who wanted to help out, even though that person's past and present might not be ideal. Even the thief on the cross next to him said: "Think of me when you come into your kingdom." and Jesus answered: "Today, you will be with me in paradise.". Even when Jesus stood in front of Pontius Pilate, He didn't condemn him. Jesus invites us to come to Him, to listen to Him and to help out with the gifts we have and where we can. If for some reason or another we do not totally fit in the predisposed mould, Jesus will still not throw us away. No, He will love us even more. When I think about the first twelve, the apostles and where they came from, it shows that everyone can help out in different ways, no matter were they are at the present and where they have been in the past. The Church of today is what it has always been, a multitude of colours and functions. Some people are contemplative while others are practical. Some people are very close in distance to The Church while others are many, many miles away and do not have the means to get to church that often. I think that one can compare this to what St. Thérèse of Lisieux once said: "Its not great deeds that matter, it s great love". Sandra Frilund Kristi Kropp - Kyrkan "Tänk på mig, när du kommer med ditt rike. Sannerligen, redan i dag kommer du att vara hos mig i paradiset." (Luk 23:42-43) Kristi Kropp är uppbyggd av många olika delar från många olika platser, med olika former, färger, ålder, historia, materiel och kapacitet. Några delar är fyrkantiga, hårda och skinande. Andra är skrovliga, gråa och mjukare. Några delar är nya och rena, andra har varit med om mycket och kanske inte riktigt passar för de svårare sakerna. Människor är som dessa byggnadsdelar. Några är nya och skinande, medan andra har levt ett helt annorlunda liv och är slitna, trötta och trasiga. Huvudsaken när man skall bygga och underhålla en konstruktion som t.ex. ett hus, är inte hur väl man passar in eller inte, utan vad man kan göra med det man har; Men man får aldrig glömma att det är byggnadsdelens förflutna, som har format den som den är nu, och det är en sak man aldrig får glömma. Jesus dömde aldrig och kastade aldrig bort den som ville höra Hans ord. Han vände aldrig ryggen till den som ville hjälpa till, även om den personens förflutna och/eller nuvarande situation

15 kanske inte var idealisk. Även tjuven på korset bredvid honom sade: "Tänk på mig när du kommer med ditt rike." och Jesus svarade honom: "Sannerligen, redan i dag, kommer du att vara hos mig i paradiset.". Till och med när Jesus stod inför Pontius Pilatus, så dömde Han inte honom, eftersom Han visste att det var andra människor som hade tvingat honom att göra det han var tvungen att göra mot Jesus. Jesus bjuder in oss att komma till honom, att lyssna på honom och att hjälpa till enligt vars och ens kapacitet och på det sätt som var och en av oss är kapabla till och där vi kan, och om vi av en eller annan anledning inte helt passar in i den förutbestämda formen, kommer Jesus ändå inte att kasta bort oss. Nej, Han kommer älska oss ännu mer. När jag tänker på de första tolv, på apostlarna och på var de kom ifrån, så visar det att alla kan hjälpa till på olika sätt, oavsett var de är här och nu och var de har varit i det förflutna. Kyrkan av idag är vad den alltid har varit, en mängd av färger och funktioner. Några personer är kontemplativa medan andra är praktiska. Några personer är mycket när avståndsmässigt till Kyrkan medan andra befinner sig flera mil därifrån och inte har möjlighet att ta sig till Kyrkan så ofta. Jag tror att man kan jämföra detta med det som Heliga Thérèse av Lisieux en gång sade: "Det är inte de stora verken som spelar roll, det är den stora kärleken.". Sandra Frilund SEURAKUNNAN VUOSIKATSAUS 2011 Pyhän ristin seurakuntaan kuului vuoden 2011 alussa , lopussa jäsentä Suomenkielisiä (Finnish Speakers) Ruotsinkielisiä (Swedish Speakers) Muuta kieliä (Others) Suomen kansalaisia (Finnish citizens) 488 n. 600 Kastettuja (Baptized) Kirkkoon liittyneitä (Received into the Church) 4 5 Kuolleita (Faithfull departed) 2 4

16 Kirkosta eronneita (Defected from Cath. Church) 6 7 Muista srk. tai hiippak. liitetyt (Newcomers) Poismuuttaneet (Moved away) Ens. komm. pääsi (Ist Communion) Vahvistuksen sakramentti saivat (Confirmation) Kirkoll. aviol. vihittiin (Sacrament of Marriage) 2 6 Kastettuja: Antoni Aleksander Nisula Michelle Jelimo Mi Ahonen Kofraha James Abuga Medcof Abuga Adhal Wol Achol Wol Seurakunnan henkilöuutisia Avioliittoon vihittyjä: Juliusz Rakowski ja Sanna Julmala Seurakunnan talouskertomus vuodelta 2011 Tulot Euro Kolehdit Lahjoitukset seurakuntalaisilta Lahjoitukset ulkopuolelta Kirkollisien toimitusten tulot 570 Messustipendit Avustus Saksasta pappien ylläpitoa varten Vuokratulot Kynttilämyynti Muiden usk. art. myynti Katekeesin tulot 965 Seurakuntasalin käyttö Sekalaiset tulot Hiippakunnan avustus 0 Poolin tuotot -535 Yhteensä: Menot Euro

17 Liturgia Virkamatkat Katekeesi Seurakuntalehti Seurakuntasalin ylläpitö Kyntttilöiden osto 620 Muut pastoraalisen toiminnan menot 689 Usk. artik. ostot Lämmitys Sähkö Vesi Omaisuuden, koneiden ja laitteiden huolto pienkalusto ja tarvikkeet Puhtaanpito, Jätehuolto ja siivous Pappien henkilökohtainen ylläpitö Vakuutukset Elintarvikkeet Maanvuokra 56 Kiinteistövero Kiinteistöjen remontti ja korjaukset Polttoaine Auton huolto 728 Auton vakuutus Autovero 516 Taloushallinto 698 Puhelin, faksi, internet Posti 201 Seurakuntalehti Pankkikulut 707 Lehdet, TV, kirjallisuus 433 Lahjat ja edustus Toimistokulut 775 Atk -kulut 883 Seurakunnan caritas Sekalaiset menot Yhteensä: Pyhän ristin seurakunnan ohjelma

18 Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo ja iltamessu klo englannin kielellä. Huhtikuun alusta lähtien sunnuntain iltamessu vietetään klo. Arkimessuja vietetään tavallisesti maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin illalla klo ja tiistaisin aamulla klo Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo ja keskiviikkoisin ennen iltamessua vesper klo Torstaisin ja perjantaisin klo on adoraatio. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimusten mukaan. HUOM. Papin matkat, katekeesipäivät, lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista pappilasta tai kirkon ilmoitustaululta! Tampereella: (sunnuntai- ja juhlamessut sekä tärkeimmät tapahtumat) Huhtikuu 2012 su Pääsiäisen juhlamessu Pääsiäisen juhlamessu puolan kielellä Pääsiäisen juhlamessu englannin kielellä ma Pääsiäisoktaavin maanantain messu la su su la su katekeesi Perhemessu Ensikommuuniolasten sakramenttiopetus Messu puolan kielellä lastenkerho Perhemessu Toukokuu 2012 ti Juhlamessu (Sisar Theresa Jezlin SPPS lupauksenantamisen 50 vuotisjuhla) la su katekeesi Perhemessu Hyväntekeväisyysillallinen Ensikommuuniolasten sakramenttiopetus

19 su to Helatorstain juhlamessu (velvoittava) la Ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus su su ke to pe su su Lasten 1. kommuunio Messu puolan kielellä Piispantarkastus Vesper Piispanmessu Seurakuntaneuvoston ja talousneuvoston kokous piispan kanssa Piispanmessu Uskonnonopettajien ja vapaaehtoisten työntekijöiden kokous piispan kanssa Kesäkuu 2012 Bishop s Bishop s meeting with English speaking foreign members of our parish, those who usually participate in the Sunday Evening Piispanmessu Juhlamessu ja kulkue (Corpus Christi) pe 15.6 Juhlamessu ja adoraatio. Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä su su Messu puolan kielellä Messu englannin kielellä pe 29.6 Juhlamessu. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin juhlapyhä (velvoittava) Heinäkuu 2012

20 su su su su su su Messu puolan kielellä Elokuu 2012 la Lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan su su su su la su Messu Puolan kielellä Syyskuu 2012 Katekeesi Perhemessu Päämssu Messut Tampereen ulkopuolella: HÄMEENLINNA Matti Alangon katu 11 su 6.5 klo su 3.6 klo heinäkuussa ja elokuussa ei ole messua KOKKOLA la 21.4 klo Oravankatu 29 la 12.5 klo Katariinankatu 3 su 27.5 klo Oravankatu 29 su 1.7 klo Oravankatu 29 la 21.7 klo Katariinankatu 3

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 ValoaMaailmaan VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 TEEMA Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisimmässämme ja valaisee

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Ristin valossa. Pyhän ristin seurakunnan lehti 3/2014. I Korsets Ljus katolskt församlingsblad Detta blad innehållar också svenska artiklar

Ristin valossa. Pyhän ristin seurakunnan lehti 3/2014. I Korsets Ljus katolskt församlingsblad Detta blad innehållar också svenska artiklar Ristin valossa Pyhän ristin seurakunnan lehti 3/2014 I Korsets Ljus katolskt församlingsblad Detta blad innehållar också svenska artiklar In the Light of the Cross This issue contains articles in English

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE FINNISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Verbit To be Olla I Minä olen You Sinä olet He/She/It Hän/Se

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi.

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi. High five! 4 Chapter 4 Down by the river LIITE 6a Työpistetyöskentely Piste 1 1 Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 3 teksteistä yksi ja lukekaa se ääneen englanniksi 2 Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot