Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012. Siunattua Pääsiäistä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012. Siunattua Pääsiäistä!"

Transkriptio

1 Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012 Siunattua Pääsiäistä!

2 Uusi kappelimme Vaasassa ennen remonttia Ensimmäinen messu

3 Rakkaat veljet ja sisaret, jotka kuulutte Pyhän ristin seurakuntaan! Sana niille, jotka ovat mukana seurakunnan elämässä ja auttavat sen toiminnassa: Sydämellisesti kiitän teitä aidon uskonne ja hyvyytenne osoituksista, joilla rakennatte seurakuntaamme. Teidän apuanne tarvitaan jälleen kipeästi, sillä seurakuntamme kasvaa ja se tarvitsee teidän huolehtivaa läsnäoloanne ja uhrautuvaisuuttanne. Muistakaa, että palvelemalla Kristuksen kirkkoa, myös hänen pienintä paikallista seurakuntaansa, loppujen lopuksi palvelette itse Kristusta ja osallistutte hänen jatkuvaan pelastustyöhönsä, joka toteutuu kirkon elämässä. Siinä ei mikään ole pientä tai vähäpätöistä, sillä sydämenne rakkaus, jolla palvelette Jumalaa ja hänen lapsiaan, liittää teidät tiiviisti Kristuksen pelastavaan rakkauteen. Sana niille, jotka ovat etääntyneet seurakunnan yhteisöstä ja sakramenteista: Kristus odottaa meiltä rakkautta ja uskollisuutta. Tämä rakkaus ja uskollisuus tulee todeksi omassa kutsumuksessamme, joka on syvässä yhteydessä Kristukseen sakramenttien, rukouksen ja evankeliumin opetuksen mukaisessa elämässä. Usko jos se on aito kasvaa jatkuvasti. Kasvuun se tarvitsee Jumalan runsasta armoa, joka tulee osaksemme ennen kaikkea eukaristiassa ja parannuksen sakramentissa. Tätä armoa Jumala välittää meille myös muiden uskovien kautta seurakunnan yhteydessä. On siis tarpeellista, että osallistumme seurakunnan elämään. Hyvä veli, hyvä sisar, jos jostakin syystä olet kaukana kirkon sakramenteista ja seurakunnan yhteydessä, ota vastaan kutsu palata Kristuksen luo. Hän on varannut sinulle verrattomia armon aarteita kirkossa, joka on hänen ruumiinsa ja kaikkien Jumalan lasten hengellinen koti. Sinun kutsumuksesi on elää täydessä uskon voimassa ja erityisesti eukaristian sakramentin pyhittämänä tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Älä tyydy vähään uskon elämässäsi. Kristukselta voit odottaa uuttaa elämää, täynnä merkitystä ja rakkautta. Häneltä voit odottaa ikuista elämää. Sitä elämää, joka alkaa jo nyt ollessasi yhteydessä Hänen kanssaan.

4 Hyvä veli, hyvä sisar, älä salli, että vain tämän maailman asiat täyttävät sisimpäsi peittäen sen syvimmät hengelliset kaipaukset. Jo nyt Kristuksen kirkon hengellisen elämän tukemana sekä Jumalan sanan ja pyhien sakramenttien kautta voit maistaa Kristuksen vapauttavaa, parantavaa ja kaiken muuttavaa voimaa. Sanat kaikille seurakuntalaisille: Rakkaat veljet ja sisaret, luotan syvästi siihen, että Jumalan voimakas armo toimii teissä. Sen vuoksi lausun toivomukseni, että teidän uhrautuvaisen panoksenne myötä seurakuntamme kasvaisi edelleen. Toivon, että uudet, erityisesti nuoremmat seurakuntalaiset ottaisivat vastuuta seurakuntamme toiminnasta. Pääkirkkomme lisäksi seurakunnallamme on kaksi kappelia: Pietarsaaressa ja Vaasassa. Toivon, että niihin kokoontuvat paikalliset yhteisöt kasvaisivat uskossa, että niiden yhteys vahvistuisi, ja että ne voisivat vakuuttavasti todistaa Kristuksesta omassa ympäristössään. Erityisesti Vaasan alueella asuvia katolilaisia kutsumme seurakunnan aktiiviseen yhteyteen, mikä on tullut entistä helpommaksi uuden kappelin perustamisen myötä. Kappelissa vietetään messua kolmasti kuukaudessa ja syyskuun alusta alkaen jokaisena sunnuntaina. Messujen lisäksi annetaan katolista uskonnon opetusta. Avunpyyntö: Seurakunta on aina voinut luottaa jäsentensä taloudelliseen tukeen tarpeen vaatiessa. Erityisesti nyt, kun seurakunnalla on kirkon lisäksi kaksi kappelia, talouden pito on muuttunut yhä haastavammaksi. Pyydämme seurakuntalaisia ottamaan vakavasti kirkon esityksen säännöllisen taloudellisen tuen antamisesta paikallisseurakunnalle. Parhaiten seurakuntaa voi tukea kuukausittaisella pankin välityksellä tapahtuvalla maksulla. Asianomaiset tilitiedot ovat seurakuntalehden yhteydessä. Kiitokset anteliaisuudestamme. Iloista antajaa Jumala rakastaa (2. Kor. 9:7). isä Zenon Strykowski SCJ kirkkoherra

5 Dear brothers and sisters of Holy Cross Parish! A word for those, who participate in the life of the parish and help its work: From the bottom of my heart I thank you for the genuine faith and goodness, with which you build our parish. Your help is needed again very badly because our parish is growing and needs your caring presence and devotion. Remember, that by serving the church of Christ, also his smallest local parish, you serve Christ himself and you participate in his continuing work of redemption, which is carried out in the life of the church. In this there is nothing small or insignificant because the love of your heart with which you serve God and his children unites you firmly to the redeeming love of Christ. A word for those, who have distanced themselves from the parish community and the sacraments: Christ waits for us with love and fidelity. This love and fidelity becomes a reality in our own vocation, which is rooted to a life in unity with the sacraments of Christ and with prayer and the teachings of the Gospel. Faith if it is genuine grows continually. For this growth it needs God s plentiful grace, which becomes our portion, above all, in the sacraments of the Eucharist and penance. God also transmits this grace to us through other believers belonging to the parish. It is therefore important to participate in the life of the parish. Dear brother or sister, if for some reason you are far from the sacraments of the church and from the life of the parish please accept this invitation to return to Christ. He has reserved incomparable treasures of grace for you in the Church, which is his body and the spiritual home of all God s children. Your calling is to live completely in the power of faith and especially to be made holy by the sacrament of the Eucharist, and so become more and more like Christ. Don t be satisfied with so little in your life of faith. You can expect new meaningful life and love from Christ. From him you can expect eternal life a life that begins already now in union with him. Beloved brother or sister, don t allow just this world s affairs to fill your soul, covering its deepest spiritual longings. Already now, supported with

6 the spiritual life of Christ s church and through the Word of God and the holy sacraments, you can taste Christ s freeing, healing and all-changing power. A word to all parishioners: Beloved brothers and sisters, I deeply trust that God s powerful grace is working in you. Because of this I express my wish that your devout contributions to our parish would continue to grow. I hope that the new and especially the younger parishioners would take responsibility for the upkeep of the parish. In addition to our main church in Tampere, our parish has two chapels: in Pietarsaari and in Vaasa. I hope that the chapel congregations will grow in faith, and that they will grow in unity, and that they may creditably witness to Christ in their own surroundings. We especially invite the Catholics living in the area of Vaasa to be a vibrant unity in the parish. It has become easier than before with the founding of a new chapel. Mass is celebrated in the chapel three times a month at present. From the beginning of September it will be celebrated every Sunday. In addition to Holy Mass there will be religion classes. Request for help: The parish has always been able to trust in its member s financial aid according to need. Especially now when the parish has two chapels in addition to the church, our bookkeeping has become more and more challenging. We ask that the parishioners to seriously consider supporting the local parish financially with regular contributions. The best would be if the parish could be supported with monthly contributions through the bank. Our account information is included in this newsletter. Thank you for your generosity. God loves a cheerful giver (2. Kor. 9:7) Zenon Strykowski SCJ parish priest

7 Kära bröder och systrar som hör till Heliga Korset församling! Ett ord till er som tar del i församlingslivet och hjälper i dess verksamhet: Jag tackar er alla hjärtligt för tecknen på er äkta tro och godhet, med vilka ni bygger vår församling. Er hjälp behövs nu mera än någonsin, eftersom vår kyrka växer och behöver er omsorg, närvaro och uppoffring. Kom ihåg att när ni tjänar Kristi kyrka, även hennes minsta lokalförsamling, tjänar ni sist och slutligen Kristus och tar del i Hans fortgående frälsningsarbete som förverkligas i kyrkans liv. Det finns inget för litet eller obetydligt eftersom era hjärtans kärlek, med vilken ni tjänar Gud och Hans barn, sammanför er med Kristi frälsande kärlek. Ett ord till dem som har fjärmat sig från församlingsgemenskapen och sakramenten: Kristus förväntar sig kärlek och trohet av oss. Denna kärlek och trohet förverkligas i vårt kall, som är djupt förbundet med Kristus i vårt liv enligt evangelierna och med sakramenten och bönen. Tron om den är äkta växer ständigt. För att kunna växa behöver vår tro Guds rikliga nåd, som vi får del av framför allt i eukaristin och i botens sakrament. Denna nåd förmedlar Gud till oss också genom andra troende i församlingens gemenskap. Det är alltså nödvändigt att vi tar del i församlingslivet. Bäste bror, bästa syster, om du av någon anledning är långt borta från kyrkans sakrament och församlingens gemenskap, ta emot inbjudan att återvända till Kristus. Han har åt dig avsatt ovärderliga skatter i sin kyrka, som är Hans kropp och det andliga hemmet för alla Guds barn. Ditt kall är att leva i full styrka av tron och i synnerhet att genom helgelse av eukaristins sakrament allt mera bli lik Kristus. Nöj dig inte med litet i ditt andliga liv. Av Kristus kan du förvänta dig nytt liv, fullt av innebörd och kärlek. Av honom kan du förvänta dig evigt liv, det liv som börjar redan nu när du är sammanförd med Honom. Bäste bror, bästa syster, låt inte bara denna världs angelägenheter fylla ditt innersta och täcka dess djupaste andliga längtan. Redan nu kan du, stödd av Kristi kyrkas andliga liv och genom Guds ord och de heliga

8 sakramenten, smaka på Kristi befriande, helande och allt förändrande kraft. Ett ord till alla församlingsmedlemmar: Kära bröder och systrar, jag litar fullt på att Guds stora nåd arbetar i er. Därför uttalar jag min önskan att vår församling fortsättningsvis skall växa genom era uppoffrande insatser. Jag hoppas att nya, och i synnerhet yngre församlingsmedlemmar skulle ta ansvar för vår församlings verksamhet. Förutom vår huvudkyrka har vi två kapell, i Jakobstad och Vasa. Jag hoppas att de lokala gemenskaper som församlas där skall växa i tron, att deras samhörighet stärks och att de på ett övertygande sätt kan vittna om Kristus i sin egen omgivning. Vi kallar i synnerhet de församlingsmedlemmar som bor i Vasatrakten att bli aktiva i församlingen, vilket nu är lättare än tidigare då det nya kapellet grundats. I kapellet firas mässan tre gånger i månaden och från september varje söndag. Förutom mässorna ges också undervisning i den katolska tron. QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma tarvitaan elokuvan katselemiseen. Begäran om hjälp: Församlingen har alltid kunnat lita på sina medlemmars finansiella stöd när det har behövts. Speciellt nu, när församlingen förutom kyrkan har två kapell, har skötseln av ekonomin blivit allt mer utmanande. Vi ber att församlingsmedlemmarna tar på allvar kyrkans vädjan att ge regelbundet ekonomiskt stöd åt den lokala församlingen. Det bästa sättet att stöda församlingen är genom att betala en månatlig avgift via banken. Bankuppgifterna finns i församlingsbladet. Stort tack för er generositet. Gud älskar en glad givare (2. Kor. 9:7). Fader Zenon Strykowski SCJ kyrkoherde

9 Piispantarkastus Pyhän Ristin seurakunnassa on piispantarkastus, joka alkaa keskiviikkona Silloin piispa Teemu Sippo viettää piispanmessua klo. Messun jälkeen klo hän tapaa seurakuntaneuvoston ja talousneuvoston jäsenet. Torstaina piispa tapaa sisaret klo Seuraavaksi klo piispa tapaa yksityisesti seurakuntalaisia. Iltapäivällä lounaan jälkeen klo yksityiset tapaamiset seurakuntalaisten kanssa jatkuvat. Messua vietetään klo, jonka jälkeen piispa tapaa uskonnonopettajat ja muut maallikot, jotka vapaaehtoisesti auttavat seurakunnan toiminnassa. Perjantaina 1.6. klo 9.00 alkaa seurakuntakirjojen tarkastus ja piispa keskustelee kirkkoherran kanssa. Tämän jälkeen piispa vierailee sellaisten sairaiden seurakuntalaisten luona, jotka haluavat tavata hänet yksityisesti. Lounaan jälkeen klo piispa tapaa seurakuntalaisia yksityisesti. Erityisesti hän tahtoo tavata seurakuntamme nuoria. Tämän jälkeen klo vietetään englanninkielistä piispanmessua. Messun päätyttyä piispa tapaa sellaisia seurakuntalaisia, jotka käyvät englanninkielisessä messussa. Lauantaina 2.6. piispa vierailee diaporassa Pohjanmaalla ja viettää messua Pietarsaaressa klo Klo hän viettää piispanmessua Vaasassa. Sunnuntaina 3.6. vietetään Tampereella piispanmessu tavalliseen aikaan klo Messun jälkeen piispa tapaa seurakuntasalissa kaikkia seurakuntalaisia. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Aloitteet: Seurakuntalaisia pyydetään ottamaan huomioon, että he voivat tuoda sakastin pöydällä olevaan aloitelaatikkoon yhteisiä seurakuntaa ja hiippakuntaa koskevia kysymyksiä piispalle. Aloitteita voi lähettää myös sähköpostin välityksellä kirkkoherralle. Piispa vastaa kysymyksiin 3.6. messun jälkeen yhteisessä tilaisuudessa seurakuntasalissa. Piispaa on mahdollista tavata myös henkilökohtaisesti asioissa, jotka koskevat seurakuntaa ja hiippakuntaa. Seurakuntasalin ilmoitustaululle asetetaan pääsiäisen jälkeen nimilista, johon sellaiset, jotka tahtovat keskustella piispan kanssa, voivat kirjoittaa nimensä.

10 Isä Ryszard Miś SCJ seurakunnassamme Kirkkoherramme on saanut apua suureen tarpeeseen, sillä maaliskuun puolivälissä isä Ryszard Miś on tullut papiksi seurakuntaamme kahden kuukauden ajaksi. Pohjanmaalla on nyt mahdollista toimia enemmän, sillä uusi kappeli Vaasassa vaatii suurempaa työpanosta samoin kuin yhä kasvava katolilaisten lukumäärä. Isä Ryszard on palannut tuttuun paikkaan. Hän on ollut seurakunnassamme kirkkoherrana vuosina Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle. Hyvä ystävä, kirjoitan Sinulle elämäni tämänhetkisestä autiomaasta. Vakava sairaus on pysäyttänyt minut, muuttanut täysin elämääni, sysännyt minut autiomaahan. Päiviäni ja viikkojani rytmittävät nyt rankat hoidot, jotka pakottavat minut myös pysymään syrjässä, paljolti kotioloissa. Onneksi lähellä kotiamme sijaitseva metsä tarjoaa oivan mahdollisuuden ulkoiluun, voimien palautumiseen niin että seuraava hoito on mahdollista antaa. Hengellinen isämme, Jeesuksen veli Charles kirjoitti joskus: täytyy kulkea autiomaan halki ja viipyä siellä saadakseen kokea Jumalan armoa. Nämä sanat ovat olleet ikään kuin kävelysauvoina autiomaavaelluksellani. Olen usein Kirje elämän autiomaasta pysähtynyt näiden sanojen kuuntelemiseen. Mutta olenko kokenut Jumalan armoa näinä aikoina? Kysymys saa minut pysähtymään ja vastaan Sinulle rehellisesti: Kyllä. Sairauden voitelu ennen leikkaukseen menemistä on ollut niin kuin Kristuksen lempeä ja parantava kosketus: luottamus siihen, että elämäni on Jumalan käsissä, on vahvistunut ja antanut rauhaa. Lukemattomien ystävien, pikkusisarten, seurakuntalaisten rukoukset kantavat minua. Tämä kaikki antaa voimaa. Ristintien hartaus ja ruusukon salaisuuksien rukoileminen auttavat syvällisyydessään ja samalla yksinkertaisuudessaan katsomaan Kristusta. Minua on erityisesti puhutellut se, että Jeesus kulkiessaan ristintietä ei ollut vain keskittynyt omaan kärsimykseensä, vaan Hänen rakkautta täynnä olevat kasvonsa

11 näkivät niin monet ihmiset. Ensiksi Hän kohtaa äitinsä Marian. Marian sydämen on miekka lävistänyt ja hän tuntee suurta tuskaa, kun hän voimattomana katsoo, miten hänen Poikansa kärsii. Maria seisoo myös Jeesuksen ristin juurella. Täällä Jeesus antaa hänet äidiksi rakkaalle opetuslapselleen, Johannekselle ja hänen kauttaan koko Kirkolle. Maria voi opettaa meillekin myötäkärsivää rakkautta. Jeesuksen ristintiellä me kohtaamme myös Simon Kyreneläisen. Hän on ohikulkija, joka joutui tilanteeseen, jossa hänestä tulee auttava lähimmäinen Jeesukselle. Jeesuksen voimat ovat uupuneet ja hän tarvitsee toisen apua ristin kantamiseen. Mekin tarvitsemme toisten ihmisten apua uupumuksen hetkellä. Jeesus, auta meitä tulemaan lähimmäiseksi sille, jonka voimat alkavat hiipua. Jeesuksen kärsivien kasvojen piirteet painautuvat Veronikan liinaan. Veronikan teko oli täynnä rakkautta. Laupeutta täynnä olevissa teoissa heijastuu tänäänkin Jeesuksen armahtavaisuus ja sallivuus. Hän ottaa vastaa meidänkin apumme, kun autamme kärsiviä, sairaita, orpoja ja yksinäisiä ihmisiä. Jeesus on tullut maailmaan tuomaan ihmisille anteeksiannon ja laupeuden ja kutsuu meitä tekemään samoin. Jeesus kohtaa myös itkevät naiset. Hän on täynnä myötätuntoa, ja Hän lohduttaa kaikkia ihmisiä, jotka itkevät ja surevat. Meidänkin sydämemme itkee usein, etenkin silloin, kun viattomat ihmiset kärsivät ja joutuvat toisten ihmisten väkivallan ja tuhon uhreiksi. Elämäni autiomaavaellukseen saapui myös piispamme paimenkirje paastonajalle. Olen siitä syvästi kiitollinen. Kirje auttaa meitä kääntämään katseemme kohti Kristusta, joka aina tahtoo antaa lapsilleen elämän, jopa yltäkylläisen elämän. Vähitellen olen ymmärtämässä, että voin koko olemuksellani ikään kuin ojentautua kohti Häntä, joka on Elämä. Voin anoa Jeesukselta elämää, haavojen umpeutumista, kipujen lievittämistä. Saan pyytää Häneltä tätä kaikkea niiden ihmisten puolesta, jotka kohtaan sairaalan käytävillä, osastoilla. Saan pyytää tätä kaikkea myös niille ihmisille, jotka eri puolilla maailmaa huutavat tuskasta, kivusta ja kärsimyksestä. Hän, Vapahtajamme, kuulee ihmisen huudon ja on jo siihen vastannut itse ottaessaan kantaakseen ihmisen kärsimyksen, sairauden ja kuoleman. On totta, että elämäni autiomaassa on hetkiä, jolloin jano on sietämätön, jolloin kivet jalkojen alla tuottavat kipua. Silloinkin voin huutaa Jumalan puoleen: Herra, kuule ja armahda! Herra, kanna minua, kun en pääse yhtään eteenpäin! Paastonaika kuljettaa meitä kohti pääsiäisen juhlaa. Uskon ja luotan siihen, että Ylösnoussut Kristus tulee keskellemme ja sanoo: Rauha teille! Älkää pelätkö! Minä se olen. Katsokaa

12 minun lävistettyjä käsiäni! Minä olen Elämä! Ylösnoussut Kristus tulee tuomaan rauhan meidän sydämiimme ja meidän kärsivään maailmaamme. Siunattua Ylösnousemuksen juhlaa, Sinulle, ystäväni! Jeesuksen pikkusisar Leila Elämänmatka, ihmisen tie syntymisen ja kuolemisen välillä, on kullekin hänen oman persoonansa, ympäristönsä ja sosiaalisten suhteiden muodostama kokonaisuus. Ihmisenä olemiseen kuuluu onnellisia hetkiä, jotka usein ovat niin pieniä, että tuskin havaitsemme niitä, kun kuvittelemme onnen olevan jotakin suurta, upeaa ja mykistyttävää. Pienet epäonnistumiset, puhumattakaan suurista vastuksista, sairaudesta, surusta ja kuolemasta, helposti näännyttävät meidät. Emme ehkä usko enää hyvään ja kauniiseen ja kyselemme Jumalan tarkoitusta: miksi hän lähetti juuri minulle näin paljon vastoinkäymisiä. Paastonaika ja pääsiäinen auttavat meitä viettämään olemassaolomme juhlaa nykyhetkessä ja ymmärtämään olemassaolomme salaisuuden vastoinkäymisistä huolimatta. Jumala kutsuu meitä elämään hänen kanssaan Jeesuksessa ja hänen elämässään. Jeesuksen tie ihmisen tie Paastonaika ja katumus valmistavat meitä muuttumaan niin, että voimme elää uudenlaista Jeesus-elämää. Gerard W. Hughes kysyy, voimmeko uskoa, että alkuperämme on Jumalassa ja että me olemme yksi jakamaton persoona Kristuksen kanssa. Me palaamme lähtökohtaamme Kristuksessa, jonka kautta me olemme suhteessa toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Lähimmäistemme elämässä ja maailmassa ympärillämme on paljon sellaista, mikä ei ole kaunista, turvallista eikä onnellista. Pahuus ja rumuus, jota näemme ja jota meidän on pakko ajatella, tuntuvat häiritseviltä tekijöiltä. Ne vaivaavat meitä mikä tarkoittaa, että Jumala vetää meitä puoleensa, muistuttaa ja kutsuu kääntymykseen. Saavatko häiritsevät tekijät meidät toimimaan, puuttumaan epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasaarvoon ja tekemään jotakin konkreettista niiden poistamiseksi?

13 Jumalan rakkaus tulee esiin Kristuksen kärsimyksessä. Kun Jumala kutsuu meitä vastaamaan rakkauteensa, hän ei tarkoita, että katselisimme passiivisina toisten hätää. Astuessamme sisään Kristuksen kärsimykseen voimme tuntea maailman kärsimyksen niin kuin Kristus. Hänen Henkensä tekee työtään meissä, ottaa tämän tuskan omakseen ja vastaa rakastamalla ja antamalla anteeksi. Mietiskellessämme Jeesuksen läsnäoloa meissä, elämässämme ja ympärillämme, siinä mitä teemme ja olemme, meidän on helpompi ymmärtää läheisemme tuskaa ja osallistua siihen kuuntelemalla, osoittamalla, että olemme juuri tätä tarvitsevaa ihmistä varten. Ja kun kuulemme Jumalan kutsun, meidän ei ole vaikeaa etsiä keinoja, joilla voimme auttaa. Egomme, oma tyytyväisyyden ja onnen tavoittelumme väistyvät taka-alalle, mielemme ja sydämemme muuttuvat. Katsomme ristiä ja annamme Jeesuksen anteeksiannon Hengen hallita meissä ja meidän kauttamme. Henki antaa mahdollisuuden rakastaa vihamiehiämme ja siunata sellaisia, jotka vainoavat meitä. Risti nostaa meidät rakkauden keinoin arjen kiireiden ja kahleiden yli kohti Jumalan vapautta ja iankaikkisuutta. Herra, kiitos rakkaudestasi meitä kohtaan ja anna anteeksi, että joskus sitä on vaikeaa käsittää. Opeta meitä ymmärtämään Henkesi läsnäolo sydämessämme. Anna meille rohkeutta ja taitoa toimia nähdessämme toisten hätää. Vapauta meidät tyhjästä arkipäiväisyydestä uskomaan, että sinun kirkkautesi lupaa meille ikuisen elämän. Elina Grönlund The Body of Christ - The Church "Jesus, remember me when you come into your kingdom. I tell you the truth, today you will be with me in paradise." (Luke 23:42-43) The body of Christ is built up of many different parts from many different places, with different forms, colours, ages, history, material and capacity. Some parts are square, hard and shiny. Others are rugged, grey and soft. Some parts are new and clean; others have been through a lot and are maybe not suited for doing the hard things. People are like these building parts. Some are new and shiny, while others have lived a completely different life and are rugged, tired and broken. The main thing when you are going to build and/or maintain a structure, like a house for instance, is not how well you fit in or not, but what you can do with what you ve got; and one must never forget that it is the past of the building,

14 that has formed the present, and that fact should not be forgotten. Jesus never condemned or threw away anyone that wanted to hear His message. He never turned away someone who wanted to help out, even though that person's past and present might not be ideal. Even the thief on the cross next to him said: "Think of me when you come into your kingdom." and Jesus answered: "Today, you will be with me in paradise.". Even when Jesus stood in front of Pontius Pilate, He didn't condemn him. Jesus invites us to come to Him, to listen to Him and to help out with the gifts we have and where we can. If for some reason or another we do not totally fit in the predisposed mould, Jesus will still not throw us away. No, He will love us even more. When I think about the first twelve, the apostles and where they came from, it shows that everyone can help out in different ways, no matter were they are at the present and where they have been in the past. The Church of today is what it has always been, a multitude of colours and functions. Some people are contemplative while others are practical. Some people are very close in distance to The Church while others are many, many miles away and do not have the means to get to church that often. I think that one can compare this to what St. Thérèse of Lisieux once said: "Its not great deeds that matter, it s great love". Sandra Frilund Kristi Kropp - Kyrkan "Tänk på mig, när du kommer med ditt rike. Sannerligen, redan i dag kommer du att vara hos mig i paradiset." (Luk 23:42-43) Kristi Kropp är uppbyggd av många olika delar från många olika platser, med olika former, färger, ålder, historia, materiel och kapacitet. Några delar är fyrkantiga, hårda och skinande. Andra är skrovliga, gråa och mjukare. Några delar är nya och rena, andra har varit med om mycket och kanske inte riktigt passar för de svårare sakerna. Människor är som dessa byggnadsdelar. Några är nya och skinande, medan andra har levt ett helt annorlunda liv och är slitna, trötta och trasiga. Huvudsaken när man skall bygga och underhålla en konstruktion som t.ex. ett hus, är inte hur väl man passar in eller inte, utan vad man kan göra med det man har; Men man får aldrig glömma att det är byggnadsdelens förflutna, som har format den som den är nu, och det är en sak man aldrig får glömma. Jesus dömde aldrig och kastade aldrig bort den som ville höra Hans ord. Han vände aldrig ryggen till den som ville hjälpa till, även om den personens förflutna och/eller nuvarande situation

15 kanske inte var idealisk. Även tjuven på korset bredvid honom sade: "Tänk på mig när du kommer med ditt rike." och Jesus svarade honom: "Sannerligen, redan i dag, kommer du att vara hos mig i paradiset.". Till och med när Jesus stod inför Pontius Pilatus, så dömde Han inte honom, eftersom Han visste att det var andra människor som hade tvingat honom att göra det han var tvungen att göra mot Jesus. Jesus bjuder in oss att komma till honom, att lyssna på honom och att hjälpa till enligt vars och ens kapacitet och på det sätt som var och en av oss är kapabla till och där vi kan, och om vi av en eller annan anledning inte helt passar in i den förutbestämda formen, kommer Jesus ändå inte att kasta bort oss. Nej, Han kommer älska oss ännu mer. När jag tänker på de första tolv, på apostlarna och på var de kom ifrån, så visar det att alla kan hjälpa till på olika sätt, oavsett var de är här och nu och var de har varit i det förflutna. Kyrkan av idag är vad den alltid har varit, en mängd av färger och funktioner. Några personer är kontemplativa medan andra är praktiska. Några personer är mycket när avståndsmässigt till Kyrkan medan andra befinner sig flera mil därifrån och inte har möjlighet att ta sig till Kyrkan så ofta. Jag tror att man kan jämföra detta med det som Heliga Thérèse av Lisieux en gång sade: "Det är inte de stora verken som spelar roll, det är den stora kärleken.". Sandra Frilund SEURAKUNNAN VUOSIKATSAUS 2011 Pyhän ristin seurakuntaan kuului vuoden 2011 alussa , lopussa jäsentä Suomenkielisiä (Finnish Speakers) Ruotsinkielisiä (Swedish Speakers) Muuta kieliä (Others) Suomen kansalaisia (Finnish citizens) 488 n. 600 Kastettuja (Baptized) Kirkkoon liittyneitä (Received into the Church) 4 5 Kuolleita (Faithfull departed) 2 4

16 Kirkosta eronneita (Defected from Cath. Church) 6 7 Muista srk. tai hiippak. liitetyt (Newcomers) Poismuuttaneet (Moved away) Ens. komm. pääsi (Ist Communion) Vahvistuksen sakramentti saivat (Confirmation) Kirkoll. aviol. vihittiin (Sacrament of Marriage) 2 6 Kastettuja: Antoni Aleksander Nisula Michelle Jelimo Mi Ahonen Kofraha James Abuga Medcof Abuga Adhal Wol Achol Wol Seurakunnan henkilöuutisia Avioliittoon vihittyjä: Juliusz Rakowski ja Sanna Julmala Seurakunnan talouskertomus vuodelta 2011 Tulot Euro Kolehdit Lahjoitukset seurakuntalaisilta Lahjoitukset ulkopuolelta Kirkollisien toimitusten tulot 570 Messustipendit Avustus Saksasta pappien ylläpitoa varten Vuokratulot Kynttilämyynti Muiden usk. art. myynti Katekeesin tulot 965 Seurakuntasalin käyttö Sekalaiset tulot Hiippakunnan avustus 0 Poolin tuotot -535 Yhteensä: Menot Euro

17 Liturgia Virkamatkat Katekeesi Seurakuntalehti Seurakuntasalin ylläpitö Kyntttilöiden osto 620 Muut pastoraalisen toiminnan menot 689 Usk. artik. ostot Lämmitys Sähkö Vesi Omaisuuden, koneiden ja laitteiden huolto pienkalusto ja tarvikkeet Puhtaanpito, Jätehuolto ja siivous Pappien henkilökohtainen ylläpitö Vakuutukset Elintarvikkeet Maanvuokra 56 Kiinteistövero Kiinteistöjen remontti ja korjaukset Polttoaine Auton huolto 728 Auton vakuutus Autovero 516 Taloushallinto 698 Puhelin, faksi, internet Posti 201 Seurakuntalehti Pankkikulut 707 Lehdet, TV, kirjallisuus 433 Lahjat ja edustus Toimistokulut 775 Atk -kulut 883 Seurakunnan caritas Sekalaiset menot Yhteensä: Pyhän ristin seurakunnan ohjelma

18 Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo ja iltamessu klo englannin kielellä. Huhtikuun alusta lähtien sunnuntain iltamessu vietetään klo. Arkimessuja vietetään tavallisesti maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin illalla klo ja tiistaisin aamulla klo Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo ja keskiviikkoisin ennen iltamessua vesper klo Torstaisin ja perjantaisin klo on adoraatio. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimusten mukaan. HUOM. Papin matkat, katekeesipäivät, lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista pappilasta tai kirkon ilmoitustaululta! Tampereella: (sunnuntai- ja juhlamessut sekä tärkeimmät tapahtumat) Huhtikuu 2012 su Pääsiäisen juhlamessu Pääsiäisen juhlamessu puolan kielellä Pääsiäisen juhlamessu englannin kielellä ma Pääsiäisoktaavin maanantain messu la su su la su katekeesi Perhemessu Ensikommuuniolasten sakramenttiopetus Messu puolan kielellä lastenkerho Perhemessu Toukokuu 2012 ti Juhlamessu (Sisar Theresa Jezlin SPPS lupauksenantamisen 50 vuotisjuhla) la su katekeesi Perhemessu Hyväntekeväisyysillallinen Ensikommuuniolasten sakramenttiopetus

19 su to Helatorstain juhlamessu (velvoittava) la Ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus su su ke to pe su su Lasten 1. kommuunio Messu puolan kielellä Piispantarkastus Vesper Piispanmessu Seurakuntaneuvoston ja talousneuvoston kokous piispan kanssa Piispanmessu Uskonnonopettajien ja vapaaehtoisten työntekijöiden kokous piispan kanssa Kesäkuu 2012 Bishop s Bishop s meeting with English speaking foreign members of our parish, those who usually participate in the Sunday Evening Piispanmessu Juhlamessu ja kulkue (Corpus Christi) pe 15.6 Juhlamessu ja adoraatio. Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä su su Messu puolan kielellä Messu englannin kielellä pe 29.6 Juhlamessu. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin juhlapyhä (velvoittava) Heinäkuu 2012

20 su su su su su su Messu puolan kielellä Elokuu 2012 la Lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan su su su su la su Messu Puolan kielellä Syyskuu 2012 Katekeesi Perhemessu Päämssu Messut Tampereen ulkopuolella: HÄMEENLINNA Matti Alangon katu 11 su 6.5 klo su 3.6 klo heinäkuussa ja elokuussa ei ole messua KOKKOLA la 21.4 klo Oravankatu 29 la 12.5 klo Katariinankatu 3 su 27.5 klo Oravankatu 29 su 1.7 klo Oravankatu 29 la 21.7 klo Katariinankatu 3

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

2011 Bryggan.

2011 Bryggan. 2011 Bryggan www.riksbryggan.se @brygganorg Bryggan YK:n lapsen oikeuksien sopimus Lapsille joilla on vanhemmat vankilassa/ tutkintavankeudessa/ valvontarangaistuksella 2011 Bryggan 2 3 Artikla, Lapsen

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

SUUREN PAASTON ARKIPÄIVÄN EHTOO- JA AAMUPALVELUS

SUUREN PAASTON ARKIPÄIVÄN EHTOO- JA AAMUPALVELUS SUUREN PAASTON ARKIPÄIVÄN EHTOO- JA AAMUPALVELUS EHTOOPALVELUS P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän... Tulkaa kumartukaamme... ja psalmi 103

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot