Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012. Siunattua Pääsiäistä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012. Siunattua Pääsiäistä!"

Transkriptio

1 Ristin valossa/ Pyhän ristin seurakunnan lehti 1/2012 Siunattua Pääsiäistä!

2 Uusi kappelimme Vaasassa ennen remonttia Ensimmäinen messu

3 Rakkaat veljet ja sisaret, jotka kuulutte Pyhän ristin seurakuntaan! Sana niille, jotka ovat mukana seurakunnan elämässä ja auttavat sen toiminnassa: Sydämellisesti kiitän teitä aidon uskonne ja hyvyytenne osoituksista, joilla rakennatte seurakuntaamme. Teidän apuanne tarvitaan jälleen kipeästi, sillä seurakuntamme kasvaa ja se tarvitsee teidän huolehtivaa läsnäoloanne ja uhrautuvaisuuttanne. Muistakaa, että palvelemalla Kristuksen kirkkoa, myös hänen pienintä paikallista seurakuntaansa, loppujen lopuksi palvelette itse Kristusta ja osallistutte hänen jatkuvaan pelastustyöhönsä, joka toteutuu kirkon elämässä. Siinä ei mikään ole pientä tai vähäpätöistä, sillä sydämenne rakkaus, jolla palvelette Jumalaa ja hänen lapsiaan, liittää teidät tiiviisti Kristuksen pelastavaan rakkauteen. Sana niille, jotka ovat etääntyneet seurakunnan yhteisöstä ja sakramenteista: Kristus odottaa meiltä rakkautta ja uskollisuutta. Tämä rakkaus ja uskollisuus tulee todeksi omassa kutsumuksessamme, joka on syvässä yhteydessä Kristukseen sakramenttien, rukouksen ja evankeliumin opetuksen mukaisessa elämässä. Usko jos se on aito kasvaa jatkuvasti. Kasvuun se tarvitsee Jumalan runsasta armoa, joka tulee osaksemme ennen kaikkea eukaristiassa ja parannuksen sakramentissa. Tätä armoa Jumala välittää meille myös muiden uskovien kautta seurakunnan yhteydessä. On siis tarpeellista, että osallistumme seurakunnan elämään. Hyvä veli, hyvä sisar, jos jostakin syystä olet kaukana kirkon sakramenteista ja seurakunnan yhteydessä, ota vastaan kutsu palata Kristuksen luo. Hän on varannut sinulle verrattomia armon aarteita kirkossa, joka on hänen ruumiinsa ja kaikkien Jumalan lasten hengellinen koti. Sinun kutsumuksesi on elää täydessä uskon voimassa ja erityisesti eukaristian sakramentin pyhittämänä tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Älä tyydy vähään uskon elämässäsi. Kristukselta voit odottaa uuttaa elämää, täynnä merkitystä ja rakkautta. Häneltä voit odottaa ikuista elämää. Sitä elämää, joka alkaa jo nyt ollessasi yhteydessä Hänen kanssaan.

4 Hyvä veli, hyvä sisar, älä salli, että vain tämän maailman asiat täyttävät sisimpäsi peittäen sen syvimmät hengelliset kaipaukset. Jo nyt Kristuksen kirkon hengellisen elämän tukemana sekä Jumalan sanan ja pyhien sakramenttien kautta voit maistaa Kristuksen vapauttavaa, parantavaa ja kaiken muuttavaa voimaa. Sanat kaikille seurakuntalaisille: Rakkaat veljet ja sisaret, luotan syvästi siihen, että Jumalan voimakas armo toimii teissä. Sen vuoksi lausun toivomukseni, että teidän uhrautuvaisen panoksenne myötä seurakuntamme kasvaisi edelleen. Toivon, että uudet, erityisesti nuoremmat seurakuntalaiset ottaisivat vastuuta seurakuntamme toiminnasta. Pääkirkkomme lisäksi seurakunnallamme on kaksi kappelia: Pietarsaaressa ja Vaasassa. Toivon, että niihin kokoontuvat paikalliset yhteisöt kasvaisivat uskossa, että niiden yhteys vahvistuisi, ja että ne voisivat vakuuttavasti todistaa Kristuksesta omassa ympäristössään. Erityisesti Vaasan alueella asuvia katolilaisia kutsumme seurakunnan aktiiviseen yhteyteen, mikä on tullut entistä helpommaksi uuden kappelin perustamisen myötä. Kappelissa vietetään messua kolmasti kuukaudessa ja syyskuun alusta alkaen jokaisena sunnuntaina. Messujen lisäksi annetaan katolista uskonnon opetusta. Avunpyyntö: Seurakunta on aina voinut luottaa jäsentensä taloudelliseen tukeen tarpeen vaatiessa. Erityisesti nyt, kun seurakunnalla on kirkon lisäksi kaksi kappelia, talouden pito on muuttunut yhä haastavammaksi. Pyydämme seurakuntalaisia ottamaan vakavasti kirkon esityksen säännöllisen taloudellisen tuen antamisesta paikallisseurakunnalle. Parhaiten seurakuntaa voi tukea kuukausittaisella pankin välityksellä tapahtuvalla maksulla. Asianomaiset tilitiedot ovat seurakuntalehden yhteydessä. Kiitokset anteliaisuudestamme. Iloista antajaa Jumala rakastaa (2. Kor. 9:7). isä Zenon Strykowski SCJ kirkkoherra

5 Dear brothers and sisters of Holy Cross Parish! A word for those, who participate in the life of the parish and help its work: From the bottom of my heart I thank you for the genuine faith and goodness, with which you build our parish. Your help is needed again very badly because our parish is growing and needs your caring presence and devotion. Remember, that by serving the church of Christ, also his smallest local parish, you serve Christ himself and you participate in his continuing work of redemption, which is carried out in the life of the church. In this there is nothing small or insignificant because the love of your heart with which you serve God and his children unites you firmly to the redeeming love of Christ. A word for those, who have distanced themselves from the parish community and the sacraments: Christ waits for us with love and fidelity. This love and fidelity becomes a reality in our own vocation, which is rooted to a life in unity with the sacraments of Christ and with prayer and the teachings of the Gospel. Faith if it is genuine grows continually. For this growth it needs God s plentiful grace, which becomes our portion, above all, in the sacraments of the Eucharist and penance. God also transmits this grace to us through other believers belonging to the parish. It is therefore important to participate in the life of the parish. Dear brother or sister, if for some reason you are far from the sacraments of the church and from the life of the parish please accept this invitation to return to Christ. He has reserved incomparable treasures of grace for you in the Church, which is his body and the spiritual home of all God s children. Your calling is to live completely in the power of faith and especially to be made holy by the sacrament of the Eucharist, and so become more and more like Christ. Don t be satisfied with so little in your life of faith. You can expect new meaningful life and love from Christ. From him you can expect eternal life a life that begins already now in union with him. Beloved brother or sister, don t allow just this world s affairs to fill your soul, covering its deepest spiritual longings. Already now, supported with

6 the spiritual life of Christ s church and through the Word of God and the holy sacraments, you can taste Christ s freeing, healing and all-changing power. A word to all parishioners: Beloved brothers and sisters, I deeply trust that God s powerful grace is working in you. Because of this I express my wish that your devout contributions to our parish would continue to grow. I hope that the new and especially the younger parishioners would take responsibility for the upkeep of the parish. In addition to our main church in Tampere, our parish has two chapels: in Pietarsaari and in Vaasa. I hope that the chapel congregations will grow in faith, and that they will grow in unity, and that they may creditably witness to Christ in their own surroundings. We especially invite the Catholics living in the area of Vaasa to be a vibrant unity in the parish. It has become easier than before with the founding of a new chapel. Mass is celebrated in the chapel three times a month at present. From the beginning of September it will be celebrated every Sunday. In addition to Holy Mass there will be religion classes. Request for help: The parish has always been able to trust in its member s financial aid according to need. Especially now when the parish has two chapels in addition to the church, our bookkeeping has become more and more challenging. We ask that the parishioners to seriously consider supporting the local parish financially with regular contributions. The best would be if the parish could be supported with monthly contributions through the bank. Our account information is included in this newsletter. Thank you for your generosity. God loves a cheerful giver (2. Kor. 9:7) Zenon Strykowski SCJ parish priest

7 Kära bröder och systrar som hör till Heliga Korset församling! Ett ord till er som tar del i församlingslivet och hjälper i dess verksamhet: Jag tackar er alla hjärtligt för tecknen på er äkta tro och godhet, med vilka ni bygger vår församling. Er hjälp behövs nu mera än någonsin, eftersom vår kyrka växer och behöver er omsorg, närvaro och uppoffring. Kom ihåg att när ni tjänar Kristi kyrka, även hennes minsta lokalförsamling, tjänar ni sist och slutligen Kristus och tar del i Hans fortgående frälsningsarbete som förverkligas i kyrkans liv. Det finns inget för litet eller obetydligt eftersom era hjärtans kärlek, med vilken ni tjänar Gud och Hans barn, sammanför er med Kristi frälsande kärlek. Ett ord till dem som har fjärmat sig från församlingsgemenskapen och sakramenten: Kristus förväntar sig kärlek och trohet av oss. Denna kärlek och trohet förverkligas i vårt kall, som är djupt förbundet med Kristus i vårt liv enligt evangelierna och med sakramenten och bönen. Tron om den är äkta växer ständigt. För att kunna växa behöver vår tro Guds rikliga nåd, som vi får del av framför allt i eukaristin och i botens sakrament. Denna nåd förmedlar Gud till oss också genom andra troende i församlingens gemenskap. Det är alltså nödvändigt att vi tar del i församlingslivet. Bäste bror, bästa syster, om du av någon anledning är långt borta från kyrkans sakrament och församlingens gemenskap, ta emot inbjudan att återvända till Kristus. Han har åt dig avsatt ovärderliga skatter i sin kyrka, som är Hans kropp och det andliga hemmet för alla Guds barn. Ditt kall är att leva i full styrka av tron och i synnerhet att genom helgelse av eukaristins sakrament allt mera bli lik Kristus. Nöj dig inte med litet i ditt andliga liv. Av Kristus kan du förvänta dig nytt liv, fullt av innebörd och kärlek. Av honom kan du förvänta dig evigt liv, det liv som börjar redan nu när du är sammanförd med Honom. Bäste bror, bästa syster, låt inte bara denna världs angelägenheter fylla ditt innersta och täcka dess djupaste andliga längtan. Redan nu kan du, stödd av Kristi kyrkas andliga liv och genom Guds ord och de heliga

8 sakramenten, smaka på Kristi befriande, helande och allt förändrande kraft. Ett ord till alla församlingsmedlemmar: Kära bröder och systrar, jag litar fullt på att Guds stora nåd arbetar i er. Därför uttalar jag min önskan att vår församling fortsättningsvis skall växa genom era uppoffrande insatser. Jag hoppas att nya, och i synnerhet yngre församlingsmedlemmar skulle ta ansvar för vår församlings verksamhet. Förutom vår huvudkyrka har vi två kapell, i Jakobstad och Vasa. Jag hoppas att de lokala gemenskaper som församlas där skall växa i tron, att deras samhörighet stärks och att de på ett övertygande sätt kan vittna om Kristus i sin egen omgivning. Vi kallar i synnerhet de församlingsmedlemmar som bor i Vasatrakten att bli aktiva i församlingen, vilket nu är lättare än tidigare då det nya kapellet grundats. I kapellet firas mässan tre gånger i månaden och från september varje söndag. Förutom mässorna ges också undervisning i den katolska tron. QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma tarvitaan elokuvan katselemiseen. Begäran om hjälp: Församlingen har alltid kunnat lita på sina medlemmars finansiella stöd när det har behövts. Speciellt nu, när församlingen förutom kyrkan har två kapell, har skötseln av ekonomin blivit allt mer utmanande. Vi ber att församlingsmedlemmarna tar på allvar kyrkans vädjan att ge regelbundet ekonomiskt stöd åt den lokala församlingen. Det bästa sättet att stöda församlingen är genom att betala en månatlig avgift via banken. Bankuppgifterna finns i församlingsbladet. Stort tack för er generositet. Gud älskar en glad givare (2. Kor. 9:7). Fader Zenon Strykowski SCJ kyrkoherde

9 Piispantarkastus Pyhän Ristin seurakunnassa on piispantarkastus, joka alkaa keskiviikkona Silloin piispa Teemu Sippo viettää piispanmessua klo. Messun jälkeen klo hän tapaa seurakuntaneuvoston ja talousneuvoston jäsenet. Torstaina piispa tapaa sisaret klo Seuraavaksi klo piispa tapaa yksityisesti seurakuntalaisia. Iltapäivällä lounaan jälkeen klo yksityiset tapaamiset seurakuntalaisten kanssa jatkuvat. Messua vietetään klo, jonka jälkeen piispa tapaa uskonnonopettajat ja muut maallikot, jotka vapaaehtoisesti auttavat seurakunnan toiminnassa. Perjantaina 1.6. klo 9.00 alkaa seurakuntakirjojen tarkastus ja piispa keskustelee kirkkoherran kanssa. Tämän jälkeen piispa vierailee sellaisten sairaiden seurakuntalaisten luona, jotka haluavat tavata hänet yksityisesti. Lounaan jälkeen klo piispa tapaa seurakuntalaisia yksityisesti. Erityisesti hän tahtoo tavata seurakuntamme nuoria. Tämän jälkeen klo vietetään englanninkielistä piispanmessua. Messun päätyttyä piispa tapaa sellaisia seurakuntalaisia, jotka käyvät englanninkielisessä messussa. Lauantaina 2.6. piispa vierailee diaporassa Pohjanmaalla ja viettää messua Pietarsaaressa klo Klo hän viettää piispanmessua Vaasassa. Sunnuntaina 3.6. vietetään Tampereella piispanmessu tavalliseen aikaan klo Messun jälkeen piispa tapaa seurakuntasalissa kaikkia seurakuntalaisia. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Aloitteet: Seurakuntalaisia pyydetään ottamaan huomioon, että he voivat tuoda sakastin pöydällä olevaan aloitelaatikkoon yhteisiä seurakuntaa ja hiippakuntaa koskevia kysymyksiä piispalle. Aloitteita voi lähettää myös sähköpostin välityksellä kirkkoherralle. Piispa vastaa kysymyksiin 3.6. messun jälkeen yhteisessä tilaisuudessa seurakuntasalissa. Piispaa on mahdollista tavata myös henkilökohtaisesti asioissa, jotka koskevat seurakuntaa ja hiippakuntaa. Seurakuntasalin ilmoitustaululle asetetaan pääsiäisen jälkeen nimilista, johon sellaiset, jotka tahtovat keskustella piispan kanssa, voivat kirjoittaa nimensä.

10 Isä Ryszard Miś SCJ seurakunnassamme Kirkkoherramme on saanut apua suureen tarpeeseen, sillä maaliskuun puolivälissä isä Ryszard Miś on tullut papiksi seurakuntaamme kahden kuukauden ajaksi. Pohjanmaalla on nyt mahdollista toimia enemmän, sillä uusi kappeli Vaasassa vaatii suurempaa työpanosta samoin kuin yhä kasvava katolilaisten lukumäärä. Isä Ryszard on palannut tuttuun paikkaan. Hän on ollut seurakunnassamme kirkkoherrana vuosina Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle. Hyvä ystävä, kirjoitan Sinulle elämäni tämänhetkisestä autiomaasta. Vakava sairaus on pysäyttänyt minut, muuttanut täysin elämääni, sysännyt minut autiomaahan. Päiviäni ja viikkojani rytmittävät nyt rankat hoidot, jotka pakottavat minut myös pysymään syrjässä, paljolti kotioloissa. Onneksi lähellä kotiamme sijaitseva metsä tarjoaa oivan mahdollisuuden ulkoiluun, voimien palautumiseen niin että seuraava hoito on mahdollista antaa. Hengellinen isämme, Jeesuksen veli Charles kirjoitti joskus: täytyy kulkea autiomaan halki ja viipyä siellä saadakseen kokea Jumalan armoa. Nämä sanat ovat olleet ikään kuin kävelysauvoina autiomaavaelluksellani. Olen usein Kirje elämän autiomaasta pysähtynyt näiden sanojen kuuntelemiseen. Mutta olenko kokenut Jumalan armoa näinä aikoina? Kysymys saa minut pysähtymään ja vastaan Sinulle rehellisesti: Kyllä. Sairauden voitelu ennen leikkaukseen menemistä on ollut niin kuin Kristuksen lempeä ja parantava kosketus: luottamus siihen, että elämäni on Jumalan käsissä, on vahvistunut ja antanut rauhaa. Lukemattomien ystävien, pikkusisarten, seurakuntalaisten rukoukset kantavat minua. Tämä kaikki antaa voimaa. Ristintien hartaus ja ruusukon salaisuuksien rukoileminen auttavat syvällisyydessään ja samalla yksinkertaisuudessaan katsomaan Kristusta. Minua on erityisesti puhutellut se, että Jeesus kulkiessaan ristintietä ei ollut vain keskittynyt omaan kärsimykseensä, vaan Hänen rakkautta täynnä olevat kasvonsa

11 näkivät niin monet ihmiset. Ensiksi Hän kohtaa äitinsä Marian. Marian sydämen on miekka lävistänyt ja hän tuntee suurta tuskaa, kun hän voimattomana katsoo, miten hänen Poikansa kärsii. Maria seisoo myös Jeesuksen ristin juurella. Täällä Jeesus antaa hänet äidiksi rakkaalle opetuslapselleen, Johannekselle ja hänen kauttaan koko Kirkolle. Maria voi opettaa meillekin myötäkärsivää rakkautta. Jeesuksen ristintiellä me kohtaamme myös Simon Kyreneläisen. Hän on ohikulkija, joka joutui tilanteeseen, jossa hänestä tulee auttava lähimmäinen Jeesukselle. Jeesuksen voimat ovat uupuneet ja hän tarvitsee toisen apua ristin kantamiseen. Mekin tarvitsemme toisten ihmisten apua uupumuksen hetkellä. Jeesus, auta meitä tulemaan lähimmäiseksi sille, jonka voimat alkavat hiipua. Jeesuksen kärsivien kasvojen piirteet painautuvat Veronikan liinaan. Veronikan teko oli täynnä rakkautta. Laupeutta täynnä olevissa teoissa heijastuu tänäänkin Jeesuksen armahtavaisuus ja sallivuus. Hän ottaa vastaa meidänkin apumme, kun autamme kärsiviä, sairaita, orpoja ja yksinäisiä ihmisiä. Jeesus on tullut maailmaan tuomaan ihmisille anteeksiannon ja laupeuden ja kutsuu meitä tekemään samoin. Jeesus kohtaa myös itkevät naiset. Hän on täynnä myötätuntoa, ja Hän lohduttaa kaikkia ihmisiä, jotka itkevät ja surevat. Meidänkin sydämemme itkee usein, etenkin silloin, kun viattomat ihmiset kärsivät ja joutuvat toisten ihmisten väkivallan ja tuhon uhreiksi. Elämäni autiomaavaellukseen saapui myös piispamme paimenkirje paastonajalle. Olen siitä syvästi kiitollinen. Kirje auttaa meitä kääntämään katseemme kohti Kristusta, joka aina tahtoo antaa lapsilleen elämän, jopa yltäkylläisen elämän. Vähitellen olen ymmärtämässä, että voin koko olemuksellani ikään kuin ojentautua kohti Häntä, joka on Elämä. Voin anoa Jeesukselta elämää, haavojen umpeutumista, kipujen lievittämistä. Saan pyytää Häneltä tätä kaikkea niiden ihmisten puolesta, jotka kohtaan sairaalan käytävillä, osastoilla. Saan pyytää tätä kaikkea myös niille ihmisille, jotka eri puolilla maailmaa huutavat tuskasta, kivusta ja kärsimyksestä. Hän, Vapahtajamme, kuulee ihmisen huudon ja on jo siihen vastannut itse ottaessaan kantaakseen ihmisen kärsimyksen, sairauden ja kuoleman. On totta, että elämäni autiomaassa on hetkiä, jolloin jano on sietämätön, jolloin kivet jalkojen alla tuottavat kipua. Silloinkin voin huutaa Jumalan puoleen: Herra, kuule ja armahda! Herra, kanna minua, kun en pääse yhtään eteenpäin! Paastonaika kuljettaa meitä kohti pääsiäisen juhlaa. Uskon ja luotan siihen, että Ylösnoussut Kristus tulee keskellemme ja sanoo: Rauha teille! Älkää pelätkö! Minä se olen. Katsokaa

12 minun lävistettyjä käsiäni! Minä olen Elämä! Ylösnoussut Kristus tulee tuomaan rauhan meidän sydämiimme ja meidän kärsivään maailmaamme. Siunattua Ylösnousemuksen juhlaa, Sinulle, ystäväni! Jeesuksen pikkusisar Leila Elämänmatka, ihmisen tie syntymisen ja kuolemisen välillä, on kullekin hänen oman persoonansa, ympäristönsä ja sosiaalisten suhteiden muodostama kokonaisuus. Ihmisenä olemiseen kuuluu onnellisia hetkiä, jotka usein ovat niin pieniä, että tuskin havaitsemme niitä, kun kuvittelemme onnen olevan jotakin suurta, upeaa ja mykistyttävää. Pienet epäonnistumiset, puhumattakaan suurista vastuksista, sairaudesta, surusta ja kuolemasta, helposti näännyttävät meidät. Emme ehkä usko enää hyvään ja kauniiseen ja kyselemme Jumalan tarkoitusta: miksi hän lähetti juuri minulle näin paljon vastoinkäymisiä. Paastonaika ja pääsiäinen auttavat meitä viettämään olemassaolomme juhlaa nykyhetkessä ja ymmärtämään olemassaolomme salaisuuden vastoinkäymisistä huolimatta. Jumala kutsuu meitä elämään hänen kanssaan Jeesuksessa ja hänen elämässään. Jeesuksen tie ihmisen tie Paastonaika ja katumus valmistavat meitä muuttumaan niin, että voimme elää uudenlaista Jeesus-elämää. Gerard W. Hughes kysyy, voimmeko uskoa, että alkuperämme on Jumalassa ja että me olemme yksi jakamaton persoona Kristuksen kanssa. Me palaamme lähtökohtaamme Kristuksessa, jonka kautta me olemme suhteessa toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Lähimmäistemme elämässä ja maailmassa ympärillämme on paljon sellaista, mikä ei ole kaunista, turvallista eikä onnellista. Pahuus ja rumuus, jota näemme ja jota meidän on pakko ajatella, tuntuvat häiritseviltä tekijöiltä. Ne vaivaavat meitä mikä tarkoittaa, että Jumala vetää meitä puoleensa, muistuttaa ja kutsuu kääntymykseen. Saavatko häiritsevät tekijät meidät toimimaan, puuttumaan epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasaarvoon ja tekemään jotakin konkreettista niiden poistamiseksi?

13 Jumalan rakkaus tulee esiin Kristuksen kärsimyksessä. Kun Jumala kutsuu meitä vastaamaan rakkauteensa, hän ei tarkoita, että katselisimme passiivisina toisten hätää. Astuessamme sisään Kristuksen kärsimykseen voimme tuntea maailman kärsimyksen niin kuin Kristus. Hänen Henkensä tekee työtään meissä, ottaa tämän tuskan omakseen ja vastaa rakastamalla ja antamalla anteeksi. Mietiskellessämme Jeesuksen läsnäoloa meissä, elämässämme ja ympärillämme, siinä mitä teemme ja olemme, meidän on helpompi ymmärtää läheisemme tuskaa ja osallistua siihen kuuntelemalla, osoittamalla, että olemme juuri tätä tarvitsevaa ihmistä varten. Ja kun kuulemme Jumalan kutsun, meidän ei ole vaikeaa etsiä keinoja, joilla voimme auttaa. Egomme, oma tyytyväisyyden ja onnen tavoittelumme väistyvät taka-alalle, mielemme ja sydämemme muuttuvat. Katsomme ristiä ja annamme Jeesuksen anteeksiannon Hengen hallita meissä ja meidän kauttamme. Henki antaa mahdollisuuden rakastaa vihamiehiämme ja siunata sellaisia, jotka vainoavat meitä. Risti nostaa meidät rakkauden keinoin arjen kiireiden ja kahleiden yli kohti Jumalan vapautta ja iankaikkisuutta. Herra, kiitos rakkaudestasi meitä kohtaan ja anna anteeksi, että joskus sitä on vaikeaa käsittää. Opeta meitä ymmärtämään Henkesi läsnäolo sydämessämme. Anna meille rohkeutta ja taitoa toimia nähdessämme toisten hätää. Vapauta meidät tyhjästä arkipäiväisyydestä uskomaan, että sinun kirkkautesi lupaa meille ikuisen elämän. Elina Grönlund The Body of Christ - The Church "Jesus, remember me when you come into your kingdom. I tell you the truth, today you will be with me in paradise." (Luke 23:42-43) The body of Christ is built up of many different parts from many different places, with different forms, colours, ages, history, material and capacity. Some parts are square, hard and shiny. Others are rugged, grey and soft. Some parts are new and clean; others have been through a lot and are maybe not suited for doing the hard things. People are like these building parts. Some are new and shiny, while others have lived a completely different life and are rugged, tired and broken. The main thing when you are going to build and/or maintain a structure, like a house for instance, is not how well you fit in or not, but what you can do with what you ve got; and one must never forget that it is the past of the building,

14 that has formed the present, and that fact should not be forgotten. Jesus never condemned or threw away anyone that wanted to hear His message. He never turned away someone who wanted to help out, even though that person's past and present might not be ideal. Even the thief on the cross next to him said: "Think of me when you come into your kingdom." and Jesus answered: "Today, you will be with me in paradise.". Even when Jesus stood in front of Pontius Pilate, He didn't condemn him. Jesus invites us to come to Him, to listen to Him and to help out with the gifts we have and where we can. If for some reason or another we do not totally fit in the predisposed mould, Jesus will still not throw us away. No, He will love us even more. When I think about the first twelve, the apostles and where they came from, it shows that everyone can help out in different ways, no matter were they are at the present and where they have been in the past. The Church of today is what it has always been, a multitude of colours and functions. Some people are contemplative while others are practical. Some people are very close in distance to The Church while others are many, many miles away and do not have the means to get to church that often. I think that one can compare this to what St. Thérèse of Lisieux once said: "Its not great deeds that matter, it s great love". Sandra Frilund Kristi Kropp - Kyrkan "Tänk på mig, när du kommer med ditt rike. Sannerligen, redan i dag kommer du att vara hos mig i paradiset." (Luk 23:42-43) Kristi Kropp är uppbyggd av många olika delar från många olika platser, med olika former, färger, ålder, historia, materiel och kapacitet. Några delar är fyrkantiga, hårda och skinande. Andra är skrovliga, gråa och mjukare. Några delar är nya och rena, andra har varit med om mycket och kanske inte riktigt passar för de svårare sakerna. Människor är som dessa byggnadsdelar. Några är nya och skinande, medan andra har levt ett helt annorlunda liv och är slitna, trötta och trasiga. Huvudsaken när man skall bygga och underhålla en konstruktion som t.ex. ett hus, är inte hur väl man passar in eller inte, utan vad man kan göra med det man har; Men man får aldrig glömma att det är byggnadsdelens förflutna, som har format den som den är nu, och det är en sak man aldrig får glömma. Jesus dömde aldrig och kastade aldrig bort den som ville höra Hans ord. Han vände aldrig ryggen till den som ville hjälpa till, även om den personens förflutna och/eller nuvarande situation

15 kanske inte var idealisk. Även tjuven på korset bredvid honom sade: "Tänk på mig när du kommer med ditt rike." och Jesus svarade honom: "Sannerligen, redan i dag, kommer du att vara hos mig i paradiset.". Till och med när Jesus stod inför Pontius Pilatus, så dömde Han inte honom, eftersom Han visste att det var andra människor som hade tvingat honom att göra det han var tvungen att göra mot Jesus. Jesus bjuder in oss att komma till honom, att lyssna på honom och att hjälpa till enligt vars och ens kapacitet och på det sätt som var och en av oss är kapabla till och där vi kan, och om vi av en eller annan anledning inte helt passar in i den förutbestämda formen, kommer Jesus ändå inte att kasta bort oss. Nej, Han kommer älska oss ännu mer. När jag tänker på de första tolv, på apostlarna och på var de kom ifrån, så visar det att alla kan hjälpa till på olika sätt, oavsett var de är här och nu och var de har varit i det förflutna. Kyrkan av idag är vad den alltid har varit, en mängd av färger och funktioner. Några personer är kontemplativa medan andra är praktiska. Några personer är mycket när avståndsmässigt till Kyrkan medan andra befinner sig flera mil därifrån och inte har möjlighet att ta sig till Kyrkan så ofta. Jag tror att man kan jämföra detta med det som Heliga Thérèse av Lisieux en gång sade: "Det är inte de stora verken som spelar roll, det är den stora kärleken.". Sandra Frilund SEURAKUNNAN VUOSIKATSAUS 2011 Pyhän ristin seurakuntaan kuului vuoden 2011 alussa , lopussa jäsentä Suomenkielisiä (Finnish Speakers) Ruotsinkielisiä (Swedish Speakers) Muuta kieliä (Others) Suomen kansalaisia (Finnish citizens) 488 n. 600 Kastettuja (Baptized) Kirkkoon liittyneitä (Received into the Church) 4 5 Kuolleita (Faithfull departed) 2 4

16 Kirkosta eronneita (Defected from Cath. Church) 6 7 Muista srk. tai hiippak. liitetyt (Newcomers) Poismuuttaneet (Moved away) Ens. komm. pääsi (Ist Communion) Vahvistuksen sakramentti saivat (Confirmation) Kirkoll. aviol. vihittiin (Sacrament of Marriage) 2 6 Kastettuja: Antoni Aleksander Nisula Michelle Jelimo Mi Ahonen Kofraha James Abuga Medcof Abuga Adhal Wol Achol Wol Seurakunnan henkilöuutisia Avioliittoon vihittyjä: Juliusz Rakowski ja Sanna Julmala Seurakunnan talouskertomus vuodelta 2011 Tulot Euro Kolehdit Lahjoitukset seurakuntalaisilta Lahjoitukset ulkopuolelta Kirkollisien toimitusten tulot 570 Messustipendit Avustus Saksasta pappien ylläpitoa varten Vuokratulot Kynttilämyynti Muiden usk. art. myynti Katekeesin tulot 965 Seurakuntasalin käyttö Sekalaiset tulot Hiippakunnan avustus 0 Poolin tuotot -535 Yhteensä: Menot Euro

17 Liturgia Virkamatkat Katekeesi Seurakuntalehti Seurakuntasalin ylläpitö Kyntttilöiden osto 620 Muut pastoraalisen toiminnan menot 689 Usk. artik. ostot Lämmitys Sähkö Vesi Omaisuuden, koneiden ja laitteiden huolto pienkalusto ja tarvikkeet Puhtaanpito, Jätehuolto ja siivous Pappien henkilökohtainen ylläpitö Vakuutukset Elintarvikkeet Maanvuokra 56 Kiinteistövero Kiinteistöjen remontti ja korjaukset Polttoaine Auton huolto 728 Auton vakuutus Autovero 516 Taloushallinto 698 Puhelin, faksi, internet Posti 201 Seurakuntalehti Pankkikulut 707 Lehdet, TV, kirjallisuus 433 Lahjat ja edustus Toimistokulut 775 Atk -kulut 883 Seurakunnan caritas Sekalaiset menot Yhteensä: Pyhän ristin seurakunnan ohjelma

18 Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo ja iltamessu klo englannin kielellä. Huhtikuun alusta lähtien sunnuntain iltamessu vietetään klo. Arkimessuja vietetään tavallisesti maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin illalla klo ja tiistaisin aamulla klo Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo ja keskiviikkoisin ennen iltamessua vesper klo Torstaisin ja perjantaisin klo on adoraatio. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimusten mukaan. HUOM. Papin matkat, katekeesipäivät, lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista pappilasta tai kirkon ilmoitustaululta! Tampereella: (sunnuntai- ja juhlamessut sekä tärkeimmät tapahtumat) Huhtikuu 2012 su Pääsiäisen juhlamessu Pääsiäisen juhlamessu puolan kielellä Pääsiäisen juhlamessu englannin kielellä ma Pääsiäisoktaavin maanantain messu la su su la su katekeesi Perhemessu Ensikommuuniolasten sakramenttiopetus Messu puolan kielellä lastenkerho Perhemessu Toukokuu 2012 ti Juhlamessu (Sisar Theresa Jezlin SPPS lupauksenantamisen 50 vuotisjuhla) la su katekeesi Perhemessu Hyväntekeväisyysillallinen Ensikommuuniolasten sakramenttiopetus

Seurakuntalehti/ Församlingsblad/ Parish Magazine 1/2015

Seurakuntalehti/ Församlingsblad/ Parish Magazine 1/2015 Seurakuntalehti/ Församlingsblad/ Parish Magazine 1/2015 Tue seurakuntaasi! Tietoa seurakunnan taloudesta Kevään ohjelma Rakkaat seurakuntalaiset! Paaston aika, jonka olemme aloittaneet tuhkakeskiviikkona,

Lisätiedot

Katolinen hiippakuntalehti 14/2005 Katolskt stiftsblad

Katolinen hiippakuntalehti 14/2005 Katolskt stiftsblad Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 68. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 14/2005 Katolskt stiftsblad Herra Jeesus Kristus: Rukoilemme

Lisätiedot

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 05/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Uudet paikallisyhteisöt hyväksytty s. 4.

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 05/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Uudet paikallisyhteisöt hyväksytty s. 4. Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 71. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 05/2008 Katolskt stiftsblad sir Tässä lehdessä Toimitukselta

Lisätiedot

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 07/2009 Katolskt stiftsblad. 72. vuosikerta ISSN 0356-5262 12.6.2009

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 07/2009 Katolskt stiftsblad. 72. vuosikerta ISSN 0356-5262 12.6.2009 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 72. vuosikerta ISSN 0356-5262 12.6.2009 Katolinen hiippakuntalehti 07/2009 Katolskt stiftsblad Tässä lehdessä Toimitukselta

Lisätiedot

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 12/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Opus Dein perustamisesta 80 vuotta s.

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 12/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Opus Dein perustamisesta 80 vuotta s. Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 71. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 12/2008 Katolskt stiftsblad sir Tässä lehdessä Toimitukselta

Lisätiedot

Fides 5/2011 15.4.2011. Erikoisnumero paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamisen johdosta

Fides 5/2011 15.4.2011. Erikoisnumero paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamisen johdosta Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 5/2011 15.4.2011 Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 74. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä Toimitukselta

Lisätiedot

FIDES. Stella Mariksen mahdollisuus s. 10. Vahvistakaa sydämenne paavin viesti paastonajalle s. 6. Pyhän Marian seurakunta 60 vuotta s.

FIDES. Stella Mariksen mahdollisuus s. 10. Vahvistakaa sydämenne paavin viesti paastonajalle s. 6. Pyhän Marian seurakunta 60 vuotta s. Pyhän Marian seurakunta 60 vuotta s. 8 Tanskassa kirkon rakenteita uusitaan s. 12 Hiippakunnan kasvu jatkui vuonna 2014 s. 20 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE

Lisätiedot

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 10/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Humanae vitae -kiertokirje 40 vuotta s.

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 10/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Humanae vitae -kiertokirje 40 vuotta s. Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 71. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 10/2008 Katolskt stiftsblad Tässä lehdessä Toimitukselta 2 Pääkirjoitus

Lisätiedot

ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM,

ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM, Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 67. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 06/2005 Katolskt stiftsblad ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM, HABEMUS

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 Muutama sana uutiskirjeestä..2 Kveekarikodin myynti.5 Liite 5.10.2013 työhartauskokouksen pöytäkirjaan..7 Bilaga 5.10.2013 till protokollet

Lisätiedot

FIDES. Köyliön Kirkkokarin pyhiinvaellus täytti 60 vuotta s. 10. Paavi Franciscuksen apostolinen matka Etelä-Amerikkaan s. 6

FIDES. Köyliön Kirkkokarin pyhiinvaellus täytti 60 vuotta s. 10. Paavi Franciscuksen apostolinen matka Etelä-Amerikkaan s. 6 Oletko Jumalaa heijastava peili? s. 7 Nuorten pyhiinvaellus Italiaan s. 13 Veli Marie-Augustin vihittiin papiksi s. 20 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE No.

Lisätiedot

Nuoren ja aikuisen kaste. Baptism of an adolescent or adult

Nuoren ja aikuisen kaste. Baptism of an adolescent or adult Nuoren ja aikuisen kaste Tätä kaavaa käytetään 15 vuotta täyttänyttä kastettaessa. Harkinnan mukaan sitä voidaan käyttää myös varhaisnuoren kasteessa. (Alle 15-vuotiaan lapsen uskonnolliseen asemaan liittyvistä

Lisätiedot

Katolinen hiippakuntalehti 5/2003 Katolskt stiftsblad

Katolinen hiippakuntalehti 5/2003 Katolskt stiftsblad Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 66. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 5/2003 Katolskt stiftsblad Cimabue (Cenni di Peppi): Ristiinnaulittu.

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2013 Muutama sana Uutiskirjeestä/ About the Newsletter...2 Uutta tukimaksuista...3 New contribution policy...4 Siemen...5 The Seed...7 Työkokousterveiset

Lisätiedot

FIDES. Maria, Salus Populi Romani. Kulkekaa rohkeasti vastavirtaan s. 6. Palveleminen on itsestään luopumista s.8. Uskon vuoden katekeesi s.

FIDES. Maria, Salus Populi Romani. Kulkekaa rohkeasti vastavirtaan s. 6. Palveleminen on itsestään luopumista s.8. Uskon vuoden katekeesi s. Palveleminen on itsestään luopumista s.8 Uskon vuoden katekeesi s.10 Pyhän Birgitan ikoni s.12 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE No. 5 10.5.2013 Kulkekaa rohkeasti

Lisätiedot

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 13/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Sinä olet kutsunut minua. Tässä minä olen, Herra.

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 13/2008 Katolskt stiftsblad. 71. vuosikerta ISSN 0356-5262. Sinä olet kutsunut minua. Tässä minä olen, Herra. Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 71. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 13/2008 Katolskt stiftsblad Sinä olet kutsunut minua. Tässä minä

Lisätiedot

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 04/2007 Katolskt stiftsblad. 70. vuosikerta ISSN 0356-5262. Varoitus Ruotsin hallitukselle s. 10

Fides. Katolinen hiippakuntalehti 04/2007 Katolskt stiftsblad. 70. vuosikerta ISSN 0356-5262. Varoitus Ruotsin hallitukselle s. 10 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 70. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 04/2007 Katolskt stiftsblad Caritaksen paastokeräys s. 14-15

Lisätiedot

Onnellisuuden. kuoleman varjossa. opiskelijoiden onni. Mistä onnesi löytyy? Tiina löysi rauhan. Tätä on. Testi: sietämätön vaikeus.

Onnellisuuden. kuoleman varjossa. opiskelijoiden onni. Mistä onnesi löytyy? Tiina löysi rauhan. Tätä on. Testi: sietämätön vaikeus. Opiskelijalehti Nro. 6 SIVU 6 Onnellisuuden sietämätön vaikeus Tätä on opiskelijoiden onni SIVU 3 SIVU 5 Älä tyydy liian vähään SIVU 4 Tiina löysi rauhan kuoleman varjossa Testi: Mistä onnesi löytyy? PAGE

Lisätiedot

Yksinäisyyteen SIVU 6 SIVU 4. tuomittu? mursi muurini. Testaa SIVU 8 SIVU 10. sosiaalinen tyylisi. Minut hyväksyttiin PAGE 9 SIVU 3.

Yksinäisyyteen SIVU 6 SIVU 4. tuomittu? mursi muurini. Testaa SIVU 8 SIVU 10. sosiaalinen tyylisi. Minut hyväksyttiin PAGE 9 SIVU 3. Opiskelijalehti Nro. 5 Aino Kola, 26: Rakkaus mursi muurini SIVU 4 Yksinäisyyteen SIVU 6 tuomittu? Opiskelijat kertovat: Minut hyväksyttiin SIVU 3 SIVU 10 Kampuskysely: Yksin vai ei? Testaa sosiaalinen

Lisätiedot

Katolinen hiippakuntalehti 12/2002 Katolskt stiftsblad

Katolinen hiippakuntalehti 12/2002 Katolskt stiftsblad Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 65. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 12/2002 Katolskt stiftsblad Pyhän isän yllätys: Ruusukkorukouksen

Lisätiedot

Rakennetaan Valloittava yhteisö 8. Olen kuin jalkapallovalmentaja. Jeesus valloittaa 10. Leirillä Jordaniassa 17 3/2012

Rakennetaan Valloittava yhteisö 8. Olen kuin jalkapallovalmentaja. Jeesus valloittaa 10. Leirillä Jordaniassa 17 3/2012 Rakennetaan Valloittava yhteisö 8 Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmissionens medlem- och infoblad 3/2012 Olen kuin jalkapallovalmentaja

Lisätiedot

todistaja Uusi tehtävä Pekka ja Neea Perho on uusi johtava pastoripariskunta Thunder Bayn Saalem seurakunnassa.

todistaja Uusi tehtävä Pekka ja Neea Perho on uusi johtava pastoripariskunta Thunder Bayn Saalem seurakunnassa. todistaja $4.00 (HST HELMIKUU FEBRUARY 2013 No. 2 Volume 88 INCL.) 3,50 e u r o a Uusi tehtävä Pekka ja Neea Perho on uusi johtava pastoripariskunta Thunder Bayn Saalem seurakunnassa. Pekka on nuori mies,

Lisätiedot

Fides ASSISI 24.1.2002. Katolinen hiippakuntalehti 2/2002 Katolskt stiftsblad. jokainen uskonto. rakkautta!

Fides ASSISI 24.1.2002. Katolinen hiippakuntalehti 2/2002 Katolskt stiftsblad. jokainen uskonto. rakkautta! Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides Katolinen hiippakuntalehti 2/2002 Katolskt stiftsblad 65. vuosikerta (2002) ISSN 0356-5262 Kna-Bild Ei koskaan enää väkivaltaa!

Lisätiedot

Suomen Turusta joulurauhaa kaikkiin koteihin Keskiaukeama Rauhaa jouluun. Ajatus rauhasta elää Betlehemin joulussa Sivu 6

Suomen Turusta joulurauhaa kaikkiin koteihin Keskiaukeama Rauhaa jouluun. Ajatus rauhasta elää Betlehemin joulussa Sivu 6 R- Suomen Posti Oyj KYRKAN OCH VI TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Nro 11 www.turunseurakunnat.fi Suomen Turusta joulurauhaa kaikkiin koteihin Keskiaukeama Rauhaa jouluun Ajatus rauhasta elää Betlehemin

Lisätiedot

FIDES. Mitä virkaa Henrikillä? Köyliön pyhiinvaellus s. 8. Paavin monta murhetta s. 6. Jeesuksen Pyhän Sydämen sisaret s. 10

FIDES. Mitä virkaa Henrikillä? Köyliön pyhiinvaellus s. 8. Paavin monta murhetta s. 6. Jeesuksen Pyhän Sydämen sisaret s. 10 Jeesuksen Pyhän Sydämen sisaret s. 10 Don Álvaro autuaaksi s. 12 Mahdottoman Mestarin kämmenellä s. 20 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE No. 8 8.8.2014 Paavin

Lisätiedot

FIDES. Franciscus. Kuka on uusi paavi? s. 6. Keskustelua paavista ja Lutherista s.8. Uskon vuoden katekeesi s.10. Diasporakirkon palveluksessa s.

FIDES. Franciscus. Kuka on uusi paavi? s. 6. Keskustelua paavista ja Lutherista s.8. Uskon vuoden katekeesi s.10. Diasporakirkon palveluksessa s. Keskustelua paavista ja Lutherista s.8 Uskon vuoden katekeesi s.10 Kuka on uusi paavi? s. 6 Diasporakirkon palveluksessa s.12 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE

Lisätiedot

FIDES. Marian usko. Paavali VI: Jumalan kansan Credo s. 11. Uusia kirjoja s.4. Uskon vuoden katekeesi s.10. Pyhän Mikaelin pyhiinvaellus s.

FIDES. Marian usko. Paavali VI: Jumalan kansan Credo s. 11. Uusia kirjoja s.4. Uskon vuoden katekeesi s.10. Pyhän Mikaelin pyhiinvaellus s. Uusia kirjoja s.4 Uskon vuoden katekeesi s.10 Pyhän Mikaelin pyhiinvaellus s.20 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE No. 11 8.11.2013 Paavali VI: Jumalan kansan

Lisätiedot

FIDES. Gaudet Mater Ecclesia! Uskon vuosi alkoi, Vatikaanin II kirkolliskokouksen avaamisesta kulunut 50 vuotta

FIDES. Gaudet Mater Ecclesia! Uskon vuosi alkoi, Vatikaanin II kirkolliskokouksen avaamisesta kulunut 50 vuotta Piispan haastattelu s.4 Uskon vuosi... s.8 Uskonnot ja Eurooppa -seminaari s.9 Benedictus XVI ja jatkuvuuden hermeneutiikka s. 6 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE

Lisätiedot

Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare

Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare 1 2 Sisällys / Innehåll Mikä on Vastuuviikko?...3 Pyri sopuun - rakenna rauhaa!...4 Bygg fred - sök försoning...6 Rauhaa rakentamassa...8 Sovinto

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot