SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2010 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 48 Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman Supporting Palestinian Public Administration and Services kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 48 Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman Supporting Palestinian Public Administration and Services kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään: 1 Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman Supporting Palestinian Public Administration and Services kautta Ramallah ssa 31 päivänä joulukuuta 2009 Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehty sopimus tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu. Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 4 päivänä joulukuuta (Sopimus on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi)

2 406 N:o 48 2 Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa. 3 Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

3 407 N:o 49 Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 :n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella: 1 Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetun lain (1186/2009) 4 :n 4 momentissa ja 6 :n 5 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Muutoksen hakemisesta maakunnan hallituksen päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 25 :n 3 momentissa. 2 Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Astrid Thors

4 408 N:o 50 Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään ajoneuvoverolain muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1311/2007) voimaantulosäännöksen nojalla ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 :n muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (943/2009) voimaantulosäännöksen nojalla: 1 Ajoneuvoverolain muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annettu laki (1311/2007) ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 :n muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annettu laki (943/2009) tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta Lakeja sovelletaan laeissa tarkoitettuihin veroihin, jotka kohdistuvat 1 päivään maaliskuuta 2011 tai sen jälkeiseen aikaan. Lakien voimaan tullessa voimassa olleita veroperusteita sovelletaan veroihin, jotka kohdistuvat aikaan ennen 1 päivää maaliskuuta Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Lainsäädäntöneuvos Merja Sandell

5 409 N:o 51 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, lisätään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 31 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 8 :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 8 Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevan toimiminen kuljettajana Jos hyväksymisasiakirjan saanut opiskelija eroaa tai hänet erotetaan koulutuksesta, hyväksymisasiakirjan voimassaolo lakkaa. Koulutuskeskuksen on viipymättä ilmoitettava asiasta rekisterinpitäjälle ja hyväksymisasiakirjan saajalle. Hyväksymisasiakirjan saajan on palautettava asiakirja koulutuskeskukselle. Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Hallitusneuvos Eija Maunu

6 410 N:o 52 Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 12 :n 5 momentti, 17 :n 1 momentti ja 33 :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 12 :n 5 momentti asetuksessa 1243/1997 ja 33 :n 2 momentti asetuksessa 556/2008, sekä lisätään 11 a :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1243/1997, uusi 1 a kohta seuraavasti: 11a Ajokorttilupahakemuksen sekä A- tai A1-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävän hakemuksen liitteet Ajokorttilupahakemukseen on liitettävä: 1 a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun lääkärintodistuksen sijaan geriatriaan perehtyneen lääkärin enintään kuusi kuukautta aikaisemmin antama lausunto hakijan ajokyvystä, jos ajokorttilupaa haetaan tieliikennelain 72 :n 4 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden saamiseksi C1E-, CE-, D1-, D1E, D- tai DE-luokan ajoneuvon kuljettamista varten ilman rajoitusta ajoneuvoyhdistelmän kuljettamisesta ilman kuormaa tai linja-auton kuljettamisesta ilman matkustajia; 12 Ajokortin luovuttamisen edellytykset Jos ajokorttilupaa ajo-oikeuden jatkamiseksi tieliikennelain 72 :n 4 momentissa tarkoitetuksi ajaksi haetaan viimeistään kahden vuoden kuluessa tai, jos hakemus koskee kuorma- tai linja-auton ajo-oikeutta, viimeistään yhden vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että hakija esittää luotettavan selvityksen ajotaidon säilymisestä tai tutkinnon vastaanottajan antaman todistuksen hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta. 17 Ajo-oikeuden muutos Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä ajooikeuden luokkaa vastaavan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä tai ajo-oikeuden luokkaa vastaavaa ikävaatimusta, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Ajo-oikeus voi-

7 N:o daan palauttaa ennalleen, jos ajo-oikeuden haltija esittää täyttävänsä jälleen ajo-oikeuden saamisen edellytykset. Jos ajo-oikeuden muutos on tehty määräajaksi, vaatimusten täyttyminen on osoitettava määräajan kuluessa. 33 Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETAvaltiossa annettu ajokortti Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin mainitussa momentissa tarkoitetuista valtioista tai jos ajokortti on siihen tehdyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta sellaisen 34 :n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annetun ajokortin perusteella, joka ei oikeuta ajamaan Suomessa. Alle 21-vuotiaan D1- tai D-luokan ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa Suomessa vain, jos sen haltija täyttää 10 :n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset. Suomessa vakinaisesti asuvan 70 vuotta täyttäneen ajokortin haltijan oikeuteen kuljettaa D- tai D1- luokan ajoneuvoa ja CE-, C1E-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmää sovelletaan tieliikennelain 72 :n 4 momenttia. Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Hallitusneuvos Eija Maunu

8 412 N:o 53 Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/1993) 4 :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 900/2009: 1 Työsuojelulautakunnan tehtävä Työsuojelulautakunnan tehtävänä on käsitellä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialueella: 1) merkittäviä työsuojelun kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita; 2) työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun edistämiseksi; sekä 3) muita työympäristön alueellisen kehittämisen kannalta merkittäviä asioita. 2 Lautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana on työsuojelun vastuualueen päällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Jos lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, vastuualueen päällikkö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan uuden jäsenen tai varajäsenen. Lautakunta voi asettaa jaostoja ja käyttää apunaan asiantuntijoita. 3 Kokoontuminen Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Lautakunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 4 Voimaantulo Tällä asetuksella kumotaan työsuojelulautakunnista 10 päivänä kesäkuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (480/2004). Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio

9 413 N:o 54 Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1114/2005: 1 Ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos 1) palkan maksajana on yksityinen työnantaja tai valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002) ja a) palkka on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2010: työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua sairausvakuutusmaksua 2, ,20 52,381 47,619 5,10 60,784 39,216 b) palkka on maksettu 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen: kansaneläkemaksua sairausvakuutusmaksua 2) palkan maksajana on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työnantaja ja a) palkka on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2010: työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua sairausvakuutusmaksua 3,05 34,426 65,574 b) palkka on maksettu 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen: kansaneläkemaksua sairausvakuutusmaksua 2 Työnantajan kansaneläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun osuus maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista määräytyy sosiaaliturvamaksun maksuvuoden perusteella seuraavasti: ,5 84, ,5 96, ,7 98, ,7 99, ,2 99, ,1 99,9 työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuvuosi kansaneläkemaksua sairausvakuutusmaksua 2 /11

10 414 N:o 54 3 Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen maksettuihin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin. Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi

11 415 N:o 55 Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/1970) 7 :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 124/2006: 1 Pysäköintivirhemaksut eräissä kunnissa: Kunta Euroa 1) Espoo 40 2) Eura 30 3) Eurajoki 30 4) Forssa 25 5) Hankasalmi 30 6) Hanko 30 7) Harjavalta 30 8) Hartola 30 9) Heinola 30 10) Helsinki 40, 1. pysäköintimaksuvyöhykkeellä kuitenkin 50 11) Honkajoki 30 12) Huittinen 30 13) Hyvinkää 30 14) Hämeenlinna 35 15) Iisalmi 30 16) Imatra 30 17) Joensuu 40 18) Joutsa 30 19) Juupajoki 30 20) Jyväskylä 40 21) Jämijärvi 30 22) Jämsä 30 23) Järvenpää 40 24) Kaarina 15 25) Kajaani 30 26) Kangasala 30 27) Kankaanpää 30 28) Kannonkoski 25 29) Karstula 25 30) Karvia 30 31) Kaskinen 20 32) Kauniainen 25 33) Kemi 20 34) Kemijärvi 30 35) Kerava 35 36) Keuruu 30 37) Kiikoinen 30 38) Kinnula 25 39) Kirkkonummi 25 40) Kittilä, ainoastaan Levin alue 40 41) Kivijärvi 25 42) Kokemäki 30 43) Kokkola 30 44) Konnevesi 30 45) Kotka 30 46) Kouvola 40 47) Kristiinankaupunki 20 48) Kuhmalahti 30 49) Kuhmoinen 30 50) Kuopio 40 51) Kuusamo 25 52) Kyyjärvi 25 53) Köyliö 30 54) Lahti 40, keskusta-alueen kalleimmalla pysäköintimaksuvyöhykkeellä kuitenkin 50

12 416 N:o 55 55) Lappeenranta 35 56) Laukaa 30 57) Lavia 30 58) Lohja 35 59) Luhanka 30 60) Luvia 30 61) Merikarvia 30 62) Mikkeli 30 63) Multia 30 64) Muurame 30 65) Mänttä-Vilppula 30 66) Naantali 20 67) Nakkila 30 68) Nokia 30 69) Noormarkku 30 70) Närpiö 20 71) Orivesi 30 72) Oulu 40, 1. pysäköintimaksuvyöhykkeellä kuitenkin 50 73) Petäjävesi 30 74) Pieksämäki 30 75) Pietarsaari 20 76) Pihtipudas 30 77) Pirkkala 25 78) Pomarkku 30 79) Pori 40 80) Porvoo 40 81) Punkalaidun 20 82) Pälkäne 30 83) Raahe 25 84) Raasepori 30 85) Raisio 20 86) Rauma 35 87) Riihimäki 30 88) Rovaniemi 40 89) Ruovesi 30 90) Saarijärvi 25 91) Salo 25 92) Sastamala 30 93) Savonlinna 35 94) Seinäjoki 30 95) Siikainen 30 96) Siilinjärvi 35 97) Sipoo 40 98) Siuntio 25 99) Suonenjoki ) Sysmä ) Säkylä ) Tampere 40, 1. pysäköintimaksuvyöhykkeellä kuitenkin ) Toivakka ) Tornio ) Turku ) Tuusula ) Ulvila ) Uurainen ) Vaasa ) Valkeakoski ) Vantaa ) Varkaus ) Viitasaari ) Virrat ) Ylöjärvi ) Äänekoski 30 2 Voimaantulo Tällä asetuksella kumotaan pysäköintivirhemaksusta 8 päivänä kesäkuuta 2009 annettu sisäasiainministeriön asetus (449/2009), sellaisena kun se on asetuksessa 680/2009. Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Ylitarkastaja Marko Meriniemi

13 417 N:o 56 Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (520/2007) 4 :n 2 momentti, 5 :n 1 momentin johdantokappale ja 7 seuraavasti: 4 Ennalta annettavat tiedot Aluehallintoviraston tulee valvoa, että 1 momentissa mainitut tiedot päivitetään jatkuvasti ja jaetaan vähintään kolmen vuoden välein säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle ja aina, kun niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tiedon on jatkuvasti oltava väestön saatavilla. 5 Säteilyvaaratilanteessa annettavat tiedot Aluehallintoviraston tulee valvoa, että pelastussuunnitelmat sisältävät seuraavat säteilyvaaratilanteessa tosiasiallisesti altistuneelle väestölle viipymättä ja toistuvasti annettavat tiedot: 7 Pelastussuunnitelmien testaaminen Edellä 3 :n 1 momentissa tarkoitetun pelastussuunnitelman toimivuutta on testattava aluehallintoviraston johdolla vähintään kolmen vuoden välein järjestettävissä viranomaisten ja laitoksen valmiusorganisaatioiden yhteisissä harjoituksissa. Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa

14 418 N:o 57 Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (687/2007) 8 :n 1 momentin 6 kohta, 9 :n 3 kohta, ja muutetaan 9 :n 7 kohta, 10 :n 1 momentin 4, 8, 12 ja 15 kohta sekä 11 :n 1 momentti seuraavasti: 9 Muiden tunnusten määrittely Virka-asematunnuksen lisäksi virkapuvussa käytettäviä muita tunnuksia ovat: 7) aluehallintoviraston hihatunnus; 10 Virka-asematunnukset eri viroissa Olkapoletissa ja olkapoletin tupessa virkaasematunnuksia ovat: 4) aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajalla kaksi isoa olkatähteä, joiden välissä pieni olkatähti, sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus; 8) aluehallintoviraston pelastusylitarkastajalla yksi iso olkatähti, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus; 12) aluehallintoviraston pelastustarkastajalla kolme keskikokoista olkatähteä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus; 15) aluehallintoviraston apulaispelastustarkastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus; 11 Eräiden tunnusten käyttö Virka- ja turkislakissa käytetään 10 :n 1 momentin 1 20 kohdissa tarkoitetuilla virkamiehillä päällystön lakkilaattaa, kohdissa tarkoitetuilla virkamiehillä alipäällystön lakkilaattaa ja kohdissa tarkoitetuilla virkamiehillä miehistön lakkilaattaa. Sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet käyttävät lakkilaatassa valtion vaakunamerkkiä, Pelastusopiston virkamiehet Pelastusopiston vaakunamerkkiä ja pelastuslaitoksen henkilöstö asianomaisen alueen pelastustoimen vaakunamerkkiä. Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa

15 419 N:o 58 Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta 21 päivänä elokuuta 2008 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (541/2008) 3 :n 4 momentti, 7 sekä 8 :n 4 ja 5 momentti seuraavasti: 3 Ulkoiset pelastussuunnitelmat Pelastuslaitoksen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa säädetään pelastuslain 9 :n 2 momentissa. Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittaessa kuultava alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaista. Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee sovittaa yhteen sisäisen pelastussuunnitelman kanssa siten, että ne muodostavat yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen ja siitä annetut johtopäätökset pelastuslaitokselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten. 7 Valvonta Aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan, että tässä asetuksessa tarkoitetuissa tuotantolaitoksissa sattuvien suuronnettomuuksien varalta on laadittu tämän asetuksen edellyttämät ulkoiset pelastussuunnitelmat. Turvatekniikan keskus ilmoittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä asianomaiselle aluehallintovirastolle sen toimialueella olevat tuotantolaitokset, joista vaaditaan turvallisuusselvitys. Tiedoista tulee käydä ilmi tuotantolaitoksen sijaintikunta ja osoitetiedot sekä millä perusteella tuotantolaitoksen on laadittava turvallisuusselvitys. Pelastuslaitoksen tulee toimittaa ulkoiset pelastussuunnitelmat aluehallintovirastolle niiden valmistuttua. Aluehallintoviraston tulee arvioida ulkoiset pelastussuunnitelmat ja toimittaa ne tarvittaessa täydentämistä varten pelastuslaitokselle. Aluehallintoviraston tulee toimittaa ulkoisista pelastussuunnitelmista selvitys vuosittain lokakuun loppuun mennessä sisäasiainministeriölle. 8 Harjoitukset Aluehallintoviraston tulee yhteensovittaa, valvoa ja seurata suuronnettomuusharjoitusten valmistelua ja toteutusta sekä tarpeen mukaan osallistua niihin. Aluehallintoviraston tulee ilmoittaa sisä-

16 420 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 58 asiainministeriölle hyvissä ajoin harjoituksista sekä antaa toteutuneista harjoituksista selvitys. Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o 48 58, 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2010 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SISÄLLYS. N:o 9. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 9. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2009 N:o 9 15 SISÄLLYS N:o Sivu 9 Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 2823 1048 Laki työttömyyskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071 SISÄLLYS N:o Sivu 1062 Laki valtion liikelaitoksista... 3373 1063 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta... 3461 1231 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002 N:o 887 899 SISÄLLYS N:o Sivu 887 osakeyhtiölain muuttamisesta... 4051 888 asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998 N:o 887 897 SISÄLLYS N:o Sivu 887 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1314 1318 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1061. Valtioneuvoston asetus. maa- ja metsätalousministeriöstä. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 1061. Valtioneuvoston asetus. maa- ja metsätalousministeriöstä. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1061 1064 SISÄLLYS N:o Sivu 1061 Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä... 3671 1062 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELVITYS TEKNISEN HALLINNON BUDJETIN YLITYKSISTÄ VUONNA 2013 KP Kohde Tili Budjetti Toteutuma Ylitys Selite Kohteet 8000 Tekninen hallinto 4020 Siiviilipalvelumiesten

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1281 1291 SISÄLLYS N:o Sivu 1281 Laki yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta... 3557 1282 Laki maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1104 1110 SISÄLLYS N:o Sivu 1104 Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724 SISÄLLYS N:o Sivu 1715 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta... 3895 1716 Laki kaupparekisterilain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 997. Valtioneuvoston asetus. tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista

SISÄLLYS. N:o 997. Valtioneuvoston asetus. tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2003 N:o 997 1002 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista

Lisätiedot