0 (11) Hyvä tehdä tutkimusta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 (11) 2014. Hyvä tehdä tutkimusta!"

Transkriptio

1 0 (11) 2014 Hyvä tehdä tutkimusta! TOIMINTASUUNNITELMA

2 1 (11) Johdanto Tampereen yliopisto Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Tampereen yliopiston profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys. Tutkimustoiminnassaan yliopisto haluaa tarttua tärkeisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kriittisellä tiedolla ja koulutuksella yliopisto auttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa parantamaan sivistyksellistä, terveydellistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Tampereen yliopiston historiallinen perintö nousee yliopiston edeltäjästä, Yhteiskunnallisesta korkeakoulusta. Yliopistolla on alusta alkaen ollut selkeä ja laaja yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Tänä päivänä se velvoittaa yliopistoa myös globaaliin vastuuseen. Tampereen yliopisto on Suomen suosituin. Yliopistoon hakee vuosittain yli nuorta, joista kymmenesosa saa opiskelupaikan. Tampereen yliopistossa on noin tutkinto-opiskelijaa. Joka vuosi yliopistosta valmistuu yli tuhat maisteria ja yli sata tohtoria. Tampereen yliopiston vahvuus on monialaisuus ja erityisesti yhteiskunnan ja terveyden tutkimus sekä opetus. Tampereen yliopisto kouluttaa maistereita, lisensiaatteja ja tohtoreita, jotka sijoittuvat yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntija-, suunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, viestintä- ja johtotehtäviin. Tampereen yliopistosta valmistuu myös mm. lääkäreitä, opettajia, toimittajia, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, kielenkääntäjiä sekä näyttelijöitä. Tampereen yliopistosta valmistuvat työllistyvät hyvin. Tampereen yliopistossa on yhdeksän tieteenalayksikköä. Lisäksi yliopistossa toimivat kirjasto, kielikeskus, yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja yliopistopalvelut. Yliopiston vuosittainen budjetti on noin 180 miljoonaa euroa. Yliopiston rehtori on Kaija Holli ja hallituksen puheenjohtaja Kai Öistämö.

3 2 (11) Tampereen yliopiston organisaatio. Yliopiston strategia Tampereen yliopiston strategia on nimeltään Tampereen yliopiston muutos Siinä keskeisinä toimenpiteinä ovat laaja-alaisemmat tutkinnot sekä tutkimuksen, kansainvälistymisen mahdollisuuksien parantaminen ja yliopiston hallintomallin keventäminen. Vuoden 2014 aikana käynnistyy strategian päivitystyö. Tampereen yliopiston henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelma on osa yliopiston strategian toteuttamista. Sen päätavoitteet ovat: tukea jokaisen työntekijän osaamista, osaamisen kehittymistä ja uralla etenemistä, parantaa yliopistotyön houkuttelevuutta ja kannustavuutta, lisätä avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta yliopistoyhteisössä, varmistaa, että työyhteisössä toteutuvat oikeudenmukaisuuden, tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet. Ohjelman keskeiset toimenpiteet ovat: opetus- ja tutkimushenkilökunnan uralla etenemisen tukeminen, tutkimuskausijärjestelmän kehittäminen, tukitehtävän kehittämisjakson mahdollistaminen, kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen.

4 3 (11) Tampereen yliopisto työnantajana Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin henkilöä, joista professoreita on noin 240. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa. Tampereen yliopiston henkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat yliopistojen yleiseen työehtosopimukseen. Tampereen yliopisto tarjoaa henkilöstölleen useita erilaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Myös henkilöstön työtehtäviin liittyvää omaehtoista opiskelua tuetaan. Koulutukseen ja muuhun työnantajan järjestämään kehittämistoimintaan voi osallistua myös työaikana. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen on yliopiston henkilöstölle pääsääntöisesti maksutonta. Yliopiston tavoitteiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemusta heitä koskevien asioiden valmistelussa. Yhteistoiminnalla parannetaan työyhteisön toimintaa ja työoloja. Yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan yhteistoimintamenettelyä toteutetaan Tampereen yliopistossa yksilötasolla, yksikkötasolla ja yliopistotasolla. Yliopisto ja sen yksiköt täsmentävät toiminta- ja taloussuunnitelmalla yliopiston strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä linjaavat voimavarojen kohdentamista niihin. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy mm. henkilöstörakenteen kehittämisen linjaukset ja tavoitteet sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi. Rekrytointi perustuu henkilöstösuunnitelmaan. Yksikön ehdotus suunnitelmaksi käsitellään henkilöstökokouksessa ja tieteenalayksikön johtokunnassa ja edelleen yksikkökohtaisissa tavoite- ja tulosneuvotteluissa.

5 4 (11) HRS4R -työ sisältyy yliopiston hallituksen hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Ajankohtaista Tampereen yliopistossa Tutkimuksen arviointi Tampereen yliopisto toteuttaa tutkimuksensa kansainvälisen arvioinnin vuonna Arviointi kattaa yliopiston kaikkien tutkijoiden ja opettajien tutkimustoiminnan vuosilta Arvioinnin tavoitteena on: kehittää Tampereen yliopistoa korkeatasoisena tutkimusyliopistona, tukea yliopiston ja yksiköiden strategista työtä ja ohjata voimavaroja parhaaseen ja lupaavaan tutkimukseen, saada eri tieteenalojen kansainvälisiltä asiantuntijoilta ajantasaista tietoa ja näkemyksiä Tampereen yliopiston tutkimuksen nykytilasta ja potentiaalista verrattuna kansainväliseen tutkimukseen, identifioida vahvat tutkimusalueet ja tutkimusryhmät sekä ne alueet ja ryhmät, joilla on potentiaalia kehittyä vahvoiksi, saada ehdotuksia ja ideoita yliopiston tutkimuksen laadun sekä tieteellinen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi,

6 5 (11) auttaa arvioimaan nykyisen tutkimusorganisaation ja sen tuen toimivuutta, tukea tutkimuksen seurannan kehittämistä yliopistossa. Laatujärjestelmän ulkoinen auditointi Laatujärjestelmän tuottama tieto on dokumentoitu laatukäsikirjaan. Laatukäsikirja sisältää keskeisimmät toimijat ja menettelytavat, joilla yliopisto ja sen tulosyksiköt varmistavat tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän laatua. Tampereen yliopisto osallistuu laatujärjestelmänsä ulkoiseen auditointiin, jonka riippumaton asiantuntijaelin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (myöhemmin KARVI) toteuttaa vuonna Auditointi koostuu KARVI:n tekemästä arviosta ja yliopiston sisäisestä laatutyöstä, jossa keskeisiä toimia ovat laatujärjestelmän tavoitteiden ja vastuiden määrittely, erilaiset itsearvioinnit ja laatudokumentaation koostaminen. Vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi yliopisto on valinnut tutkintokoulutuksen palaute- ja seurantajärjestelmät. Laatujärjestelmä on organisatorinen ja menetelmällinen kokonaisuus, jolla ylläpidetään ja kehitetään toiminnan laatua, osoitetaan laatu ulospäin ja samalla kehitetään toimintaa. Kukin korkeakoulu saa itse päättää laatujärjestelmänsä tavoitteista ja rakenteesta, mutta auditoinnissa KARVI arvioi, onko järjestelmä tarkoituksenmukainen ja täyttyvätkö sovitut kriteerit. Tampereen yliopistossa laadunhallinta mielletään osaksi toiminnan kokonaisuutta. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Human Resources Strategy for Researchers (myöhemmin HRS4R) on Euroopan komission tarjoama väline, jonka avulla Tampereen yliopisto omaksui tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan ja säännöstön tutkijoiden työhönotosta periaatteet osaksi tutkijoiden työsuhteen, uran ja työympäristön kehittämistä. Tampereen yliopisto on ollut neljännen kohortin jäsen syksystä 2012 lähtien. Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja muodostuu joukosta yleisiä periaatteita ja vaatimuksia, joissa määritellään tutkijoiden sekä heidän työnantajiensa asema, velvollisuudet ja oikeudet. Peruskirjalla pyritään varmistamaan, että tutkijoiden ja työnantajien väliset suhteet edistävät tietämyksen tehokasta luomista, siirtämistä, jakamista ja levittämistä, teknologian kehittämistä sekä tutkijoiden urakehitystä. Peruskirja koskee kaikkia tutkijoita Euroopan unionissa näiden uran kaikissa vaiheissa, ja se kattaa kaikki tutkimusalat julkisella ja yksityisellä sektorilla. Säännöstö tutkijoiden työhönotosta Säännöstö tutkijoiden työhönotosta koostuu joukosta yleisiä periaatteita ja vaatimuksia, joita työnantajien olisi noudatettava nimittäessään tai ottaessaan työhön tutkijoita. Näillä periaatteilla ja vaatimuksilla varmistetaan, että tiettyjä perusarvoja, kuten työhönottoprosessin läpinäkyvyyttä ja kaikkien hakijoiden tasavertaista kohtelua, kunnioitetaan. Periaatteet ja vaatimukset täydentävät tutkijoiden eurooppalaista peruskirjaa.

7 6 (11) HRS4R-prosessi koostuu viidestä vaiheesta: 1. Gap-analyysi analyysissa vertaillaan yliopiston nykyisiä käytäntöjä ja toimintatapoja periaatteisiin, jotka ovat nimetty Tutkijoiden eurooppalaisessa peruskirjassa ja Säännöstössä tutkijoiden työhönotosta. 2. Toimintasuunnitelman laatiminen ohjelma sisältää konkreettisen suunnitelman havaittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 3. Euroopan komission arvioi toimintasuunnitelman 4. Yliopiston oma arviointi toimintasuunnitelman toteutuksesta. Arviointi tehdään kaksi vuotta sen hyväksymisen jälkeen. Sisäinen arviointi toistetaan joka 2. vuosi. 5. Ulkopuolinen arviointi. Arviointi suoritetaan joka 4. vuosi. HRS4R-työn organisoituminen Tampereen yliopistossa HRS4R-työn käytännön toteutusta koordinoi ja suunnitteli rehtori Kaija Hollin valtuuttamana työryhmä. Siihen kuului henkilöstöpäällikkö Pirjo Hankala, henkilöstöasiantuntija Hanna Heino, koulutusjohtaja Niina Hietaniemi-Virtanen, hallintopäälliköt Sari Saastamoinen ja Jaana Salmensivu-Anttila, tutkimuksen kehittämispäällikkö Johanna Hakala sekä henkilöstöasiantuntijat Sivi Aalto, Kati Nurminen ja Tiia Vuorinen. Työskentelyä ohjasi yliopiston laatuohjausryhmä, jossa on edustettuna tutkimus- ja opetushenkilöstö ja jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Laatuohjausryhmä tarkastelee Tampereen yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta ja toimii rehtorin tukena laatujärjestelmän kehittämisessä. HRS4R-työ on haluttu ottaa alusta alkaen osaksi yliopiston laatutyötä ja toiminnan kehittämistä. Työryhmä toimi yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tutkimus- ja opetushenkilökunta osallistuivat työskentelyyn työpajoissa ja seuraavien foorumien kautta: tiede- ja opetusneuvostot, laatuohjausryhmä, yhteistoimintaneuvosto. Yhteistoimintaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. käsitellä koko yliopistoa ja sen henkilöstöä laajasti koskevia asioita. Yhteistoimintaneuvostossa on kolme työnantajaa edustavaa jäsentä ja kuusi henkilöstöä edustavaa jäsentä.

8 7 (11) Viestintä HRS4R-työstä tiedotettiin yliopistoyhteisölle intranetissä ja Yliopistofoorumissa, joka on koko yliopistoyhteisölle avoin tilaisuus. Lisäksi HRS4R-työtä esiteltiin yliopiston keskeisille toimielimille kuten tutkimus- ja opetusneuvostolle, yhteistoimintaneuvostolle ja rehtorin johtamalle laatuohjausryhmälle, joka koordinoi Tampereen yliopiston laatutyötä. Gap-analyysi Tampereen yliopiston toimintaa ohjaa strategia ja sen toimeenpano-ohjelmat: kansainvälistymis-, henkilöstö- ja viestintäohjelma. Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja säännöllisesti toistettavaa työhyvinvointikyselyä käytetään henkilöstön kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Yliopiston johtamisjärjestelmä koostuu johtosäännöllä määritellyistä toimielimistä ja tulosyksiköistä ja niiden välisistä toimivaltasuhteista. Johtamisjärjestelmää täsmentää hallituksen ja rehtorin päättämät toimintaa ohjaavat suunnitelmat, ohjeet ja päätökset. Yliopisto seuraa henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Vuoden 2013 syksyllä toteutetussa työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin erityisesti analyysia varten opetus- ja tutkimushenkilöstön näkemyksiä koskien opetus- ja tutkimusuraa, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta sekä yhdenvertaisuutta edistävistä seikoista. Työryhmä tarkasteli erikseen jokaista tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan ja tutkijoiden työhönoton säännöstön suosituksia suhteessa yliopiston menettelyihin. Menettelyt, jotka perustuvat säädöksiin, yliopiston strategiaan ja sen toimeenpano-ohjelmiin, johtosääntöihin ja niiden pohjalta annettuihin ohjeisiin, vastaavat pääosin suosituksia. Esimerkiksi työehdot, työhönotto, palkat, sukupuolten tasapaino ja mukanaolo päätöksentekoelimissä ovat asiakokonaisuuksia, jotka ovat hyvin säädeltyjä tai ohjeistettuja. Työryhmä kuuli työskentelynsä aikana eri alueiden asiantuntijoita.

9 8 (11) Työryhmä ehdotti laatuohjausryhmälle aihealueita, joista haluttiin yliopistoyhteisössä laajempaa keskustelua. Laatuohjausryhmä nimesi kevään aikana toteutettavien työpajojen puheenjohtajat. Opetusja tutkimushenkilöstö kutsuttiin työpajoihin keskustelemaan erityisesti seuraavista aihealueista: ammatillinen vastuu ja ammattimainen asenne, eettiset periaatteet, tulosten levittäminen, työsuhteen vakaus ja pysyvyys, tutkijauran alkuvaiheen tukeminen. Työpajoja järjestettiin kaksi, joihin osallistui yhteensä noin 30 henkilöä. Ensimmäinen työpaja oli suunnattu erityisesti uravaiheissa 3 ja 4 (yliopistonlehtori, yliopistotutkija, professori, tutkimusjohtaja) oleville tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsenille. Puheenjohtajana toimi yksikön johtaja professori Risto Kunelius. Toinen työpaja oli suunnattu erityisesti uravaiheissa 1 ja 2 (tohtoriopiskelija, yliopisto-opettaja, tutkijatohtori) oleville tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsenille. Puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori Jussi Kivistö. Kehittämistoimenpiteet Gap-analyysin perusteella työryhmä laati toimintasuunnitelman kehittämistoimenpiteistä yliopistoyhteisön arvioitavaksi. Kehittämistoimenpiteet olivat kommentoitavissa Tampereen yliopiston henkilökunnan intranetissä. Kehittämistoimenpiteet esiteltiin laatuohjausryhmälle ja toimintasuunnitelma käsiteltiin rehtorin johtoryhmässä ja Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvostossa. Tampereen yliopiston suunnitelma tutkijoiden työsuhteen, uran ja työympäristön kehittämiseksi on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Taulukossa on esitetty vastuutahot ja aikataulutus. Suunnitelman toimeenpano sisällytetään yliopiston ja yksiköiden toimintasuunnitelmiin. Toimeenpanosta raportoidaan säännöllisesti rehtorille ja hallitukselle. Eri henkilöstöryhmille järjestettävissä tilaisuuksissa voi käydä keskustelua suunnitelmasta ja toimenpiteistä ja seurata toimintasuunnitelman toteutumista. Yliopistoyhteisöllä on myös mahdollisuus seurata toimintasuunnitelman toteutumista sisäisenä tiedotuskanavana toimivan intranetin kautta. Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain osana toiminnanohjausprosessia ja toimeenpano arvioidaan sisäisesti vuonna Toimenpide Kuka Milloin Eettisten periaatteiden tuntemuksen ja käytänteiden noudattamisen parantaminen. Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi kattavasti kaikilla tieteenaloilla. Henkilöstökoulutusta eettisistä periaatteista mm. ohjaajille. Tiedeneuvosto, Yksiköt, Yliopistopalvelut

10 9 (11) Eettisten periaatteiden koulutuksen laajentaminen myös perustutkintokoulutukseen. Yliopistopalvelut ja yksiköt Koulutuksen ja perehdyttämisen järjestäminen mm. asiakirjalainsäädännöstä ja aineistojen suojaamisesta. Sopimus- ja muiden asiakirjapohjien saatavuuden varmistaminen. Projektin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä niiden välisten vastuiden ja velvoitteiden selkiyttäminen. Yliopistopalvelut, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Yliopistopalvelut Yksiköiden johtajat, Yliopistopalvelut (valmennus ja koulutus) Kevät 2015 alkaen Syksy 2014 alkaen Syksy 2014 Tutkijoiden viestintävalmiuksien parantaminen. Yliopistopalvelut 2015 Tieteen popularisointi; esimerkiksi säännöllisiä avoimia teemapohjaisia tutkimuksen esittelytilaisuuksia. Innovaatiopalveluiden vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen alueen toimijoiden kanssa. Tutkimuskeskukset ja ohjelmat, Yliopistopalvelut Yliopiston hallitus, Yksiköt, Yliopistopalvelut Immateriaalioikeuksien periaatteiden määrittely tutkimuksessa ja opetuksessa sekä koulutuksen järjestäminen immateriaalioikeuksista. Yliopistopalvelut Asiantuntijatietojen saatavuuden parantaminen. Tutkijat, Yksiköt, Yliopistopalvelut Menettelytavan luominen julkaisuprosessin tukemiseksi. Tutkimusrahoituksen hakemisen tukeminen. Yksiköt, kirjasto, Yliopistopalvelut Yliopistopalvelut

11 10 (11) Viisivuotisten post doc - tehtävien lisääminen tutkimuksen strategisten painoalueiden mukaan (projekteista riippumattomia tehtäviä). Kokemuksien jakaminen liikkuvuudesta, lähtevien mentorointi. Erityisesti post doc - tutkijoiden ulkomaantyöskentelyjaksojen mahdollistaminen. Euraxess-palvelupiste Tampereen yliopistoon. Euraxess on Euroopan komission verkkosivusto, joka tarjoaa tutkijoille tietoa työllistymismahdollisuuksista Suomessa. Tohtoritutkinnon jälkeisen työelämään siirtymisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen. Tohtoriopiskelijoiden itsearvioinnin tuominen osaksi kehityskeskusteluja, tavoitteena on urasuunnittelun tukeminen. Tukipalveluiden kehittäminen saapuville ulkomaalaisille työntekijöille; perehdyttäminen, suomen kielen taito. Yksiköt Yksiköt, Yliopistopalvelut, tutkija syksy 2014 alkaen Yksiköt Yliopistopalvelut syksy 2014 Tutkijakoulu, Yliopistopalvelut Esimies, Yliopistopalvelut Yksiköt, Yliopistopalvelut Lisätietoja: Pirjo Hankala henkilöstöpäällikkö p Hanna Heino henkilöstöasiantuntija p

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen TOIMITUS Sampo Järvelä PAINOPAIKKA Kopijyvä Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä

Lisätiedot