VARALLISUUS, VAKUUDET JA VELKOJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARALLISUUS, VAKUUDET JA VELKOJAT"

Transkriptio

1 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut N:o 24 VARALLISUUS, VAKUUDET JA VELKOJAT Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto / Toimituskunta Martti Kairinen, Leena Kartio, Heikki Kulla, Eva Tammi-Salminen Toimittaja Tero Iire

2 Julkaisija: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta Alkuperäinen kuva: Kalle Ahti Taitto ja kansi: Tarja Linden ISBN ISSN WS Bookwell Oy Jyväskylä 2012

3 XI Sisällys Professori Jarmo Tuomisto 60 vuotta... VII Lars Björne Esineoikeuden yleiset opit Johdanto Siviilioikeuden systematiikan kehityksestä Pohjoismaiset esineoikeuden yleisesitykset Esineoikeuden yleisten oppien sisältö ja perustelut Esineoikeuden yleisten oppien tarpeellisuudesta...9 Markku Helin Perusoikeuksilla argumentoinnista Aluksi Perusoikeusajattelun tulo millainen muutos argumentaatiossa? Perusoikeuksilla argumentointi lakien ennakkovalvonnan ulkopuolella millaista jälkeä syntyy? Perusoikeudet ja laintulkinta Vieteriukot Perusoikeusajattelu ja yksityisoikeus Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja kansainväliset lapsikaappaukset Lopuksi...30 Mia Hoffrén Asunnon ja asuinkiinteistön kaupan salainen virhe ja myyjän vastuun rajoittaminen Johdanto Myyjän vastuu salaisesta virheestä Kansainvälistä vertailua Aluksi Ranska ja Saksa Englanti ja USA Pohjoismaat Havainnot lyhyesti Sopimusperusteiset vastuunrajoitukset Lopuksi...46

4 XII Tuomas Hupli Epätyypilliset yrityssaneeraukset Täysimittainen yrityssaneeraus ja sen ongelmat Etukäteen neuvoteltu saneeraus Realisaatiosaneeraus Maksukyvyn palautuminen saneerausmenettelyn aikana Sovinto konkurssissa Lopuksi...59 Allan Huttunen Takauksen määräaikaisuuteen vetoamisesta Taustaksi Muistio Kirjallisuus Oikeuskäytäntö Kohti uutta takauslakia Riidan ratkaisu Oikeuskirjallisuus Hovioikeuskäytäntö KKO 1995: Nykyinen säännös...75 Martti Kairinen Talousvaikeuksiin sopeutumisen mahdollisuus työelämän sopimuksilla Lähtökohtia ja taustaa Ns. sisäinen devalvaatio työmarkkinasopimuksin Voidaanko työehtosopimuksilla myös alentaa työkustannuksia? Raamisopimus ja alakohtaisten työehtosopimuksien muuttamisten mahdollisuudet Työehtosopimusten lausekkeita sopimusehtojen muuttamisesta Yrityskohtaiset vakautussopimukset Yhteenvetoa ja arviointia...89 Janne Kaisto Oikeuksien pysyvyydestä konkurssirealisaatiossa Aluksi Sitovuudesta velkojiin nähden Konkurssin vaikutus kiinteistökirjaamiseen Yleistä Lähemmin hakemuksen hylkäämisestä KonkurssiL 17:8.2:ssä tarkoitettu muu oikeus Johdannoksi Kirjaamiskelvottomat oikeudet Kirjaamiskelpoisuus MK 14:4:n nojalla MK 14:1:n nojalla kirjaamiskelpoinen oikeus...106

5 XIII 5. Vertailukohtana vapaa yksityismyynti ulosotossa Pohdintaa de lege ferenda Lopuksi Juha Karhu Perusoikeusnäkökohtia esineoikeudellisista kollisionratkaisuperiaatteista Perusoikeusmyönteinen systematisointi ja esineoikeuden yleiset opit Omaisuudensuoja varallisuussuhteiden turvaajana Kollisionratkaisuperiaatteita koskevien oikeuspoliittisten näkökohtien jalostaminen perusoikeuksien rajoitusedellytysopin avulla perusoikeusnäkökohdiksi Staattinen suoja Dynaaminen suoja Moninaisuudessaan yhtenäinen varallisuus: omistus, sopimus ja vahingonkorvaus Kokoavia näkökohtia Leena Kartio Maakaaren ehdollisen kiinteistönsaannon sääntely mietteitä eräiden reaktioiden johdosta Lähtökohdat Sääntelyn herättämien ongelmien tarkastelua Lykkääväehtoisten saantojen lainhuudatuksesta käytännössä Sääntelyn rakenteesta ja sen laillisuudesta perusoikeusnäkökulmasta Seppo Koskinen Luottamuspula johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työsopimuksen päättämisperusteena Yleistä luottamuspulasta päättämisperusteena Oikeus irtisanoa luottamuspulan perusteella Yleisesti Johtavassa tai/ja itsenäisessä asemassa olevan irtisanominen Ei oikeutta irtisanoa luottamuspulan perusteella Yleisesti Johtavassa/itsenäisessä asemassa olevat Yhteenveto Risto Koulu Asianosaisten määräämisvalta välimiesmenettelyssä Johdanto Tieteellisen suunnistamisen ongelma Tavoitteena täsmällisempi kysymyksenasettelu ja kielenkäyttö Rajanvetoja 1: Sopimus asian käsittelystä Käsittelysopimusten käyttöala Käsittelysopimus sitoo välimiehiä...174

6 XIV 3. Rajanvetoja 2: Asianosaisten yhteisymmärrys asian käsittelystä Veteen piirretyt rajat Yksimielisyydestä sopimukseksi? Lopuksi Anne Kumpula Kaivosaluelunastuslupa, yleinen tarve ja täysi korvaus Uuden kaivoslain uusi sääntely-ympäristö Kaivosalueen lunastus ja yleinen tarve Kaivosalue ja kaivoksen apualue Kaivosaluelunastuslupa ja yleinen tarve Maanomistajan oikeus kaivosmineraaleihin Juhani Kyläkallio Osakeyhtiön yhtiökokous ja osakkeenomistajan valtuutettu Heidi Lindfors Velallisen lisäsuoritusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssä Velkajärjestelyn lähtökohtia Lisäsuoritusjärjestelmän kehittäminen lakimuutoksilla Lisäsuoritusvelvollisuuden syntyminen Oma-aloitteisen suorituksen puuttuminen Lisäsuoritusjärjestelmän tulevaisuus Tuula Linna Rahat jäihin komission ehdotus eurooppalaiseksi tilivarojen turvaamismääräykseksi Sisämarkkinat ja rahan liikkuvuus Suhde uudistettavaan Bryssel I -asetukseen Yleistä Mikä lisäarvo tilijäädytysasetuksesta? Tilijäädytysasetuksen soveltamisala ja takavarikon edellytykset Perusoikeudet ja oikeusturva Keskeisiä menettelysäännöksiä Jäädytysmääräyksen oikeusvaikutukset Pankkisalaisuus Tapani Lohi Osituksen peräyttämisestä velkojien hyväksi Johdannoksi Tarkastelun lähtökohtia Vertailukohtana lainmukainen tasinko Vastikesäännökset AL 104 :n kannalta Osituksen sovittelusta luopuminen osituksen peräyttämisen perusteena...258

7 XV 6. Lesken tasinkoprivilegi ja takaisinsaanti Lopuksi Jukka Mähönen Arvopapereiden moniportaisen hallinnan toteuttaminen Suomessa viimeisimmät vaiheet Johdanto Arvopapereiden moniportaisesta hallinnasta Moniportaisen hallinnan esineoikeudelliset ongelmat Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus -työryhmän esineoikeudelliset ehdotukset Jatko Johanna Niemi Liian pieni pelastettavaksi? Yksityishenkilöt maksukyvyttömyyskriisissä Johdanto Yksityiset velkojat pelastamisdiskurssissa Yksityishenkilön velkajärjestely Insolvenssioikeuden kansainvälistyminen Eurooppalainen aloite Euroopan Neuvoston suositus Velkaongelmien ennaltaehkäisy Velkojen (pakko)täytäntöönpano Rehabilitaatio Lopuksi Kari Niemi Automatisoidut päätösprosessit kiinteistökirjaamismenettelyssä Lähtökohtia ja määrittelyä Tietotekniikan roolista nykyisessä kirjaamismenettelyssä Mitä tarkoitetaan automatisoiduilla päätösprosesseilla kiinteistökirjaamisessa? Tämän kirjoituksen tavoitteista Oikeudellista päätösharkintaa edellyttävien kirjaamisratkaisujen ja teknistä rekisterinpitoa koskevien toimintojen välinen rajanveto Automatisoitujen päätösprosessien piirteet maakaaren 9 a luvussa tarkoitettujen asiointijärjestelmien säännöksissä Kirjaamisasiassa tehtävän oikeudellisen ratkaisun osatekijöistä Yleistä Tapaukseen sovellettavien oikeusnormien määrittäminen Kirjaamisasioiden fakta-aineistosta ja sen tutkimisesta Oikeudellisen soveltamisharkinnan variaatioista kiinteistökirjaamisasioissa Kirjaamisasioiden jaottelua päätösharkinnan elementtien valossa Kirjaamisratkaisun toiminnallisesta toteuttamisesta Pohdintoja kirjaamisratkaisun automatisointia koskevista edellytyksistä...321

8 XVI 4.1. Hallinnon lainalaisuusperiaate automatisointia ohjaavana tekijänä Automatisoitu ratkaisutoiminta kirjaamisviranomaisen toimivaltasääntelyn kannalta Sovellettavan ratkaisunormin määrittäminen automatisoinnin näkökulmasta Käsiteltävän kirjaamisasian tosiseikkojen selvittäminen automatisoinnin näkökulmasta Ratkaisunormin edellyttämien tosiseikkojen ja käsiteltävän tapauksen tosiseikkojen vastaavuuden toteaminen automatisoinnin näkökulmasta Kirjaamisratkaisun toiminnallinen toteutus automatisoinnin näkökulmasta Matti Ilmari Niemi Omistajan hallintaoikeuden suojasta vertailevia näkökohtia Johdanto Vertailun perusteet Esimerkkitilanne kiinteistön tai rakennuksen luvaton käyttäminen Suomi Saksa Englanti Espanja Johtopäätöksiä Ari Saarnilehto Liikehuoneiston saneeraus ja vuokrasopimuksen päättyminen Ongelmasta Huoneisto sopimuksen kohteena Vuokranantajan oikeus muuttaa sopimuksen kohdetta Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 19 :stä Oikeus siirtää vuokralainen pois huoneistosta Vuokrasopimuksen päättymisestä Vuokrasopimuksen tekeminen Vuokrasopimuksen irtisanominen Määräaikaisen vuokrasopimuksen lakkaaminen Vuokrasopimuksen lakkaaminen Tiivistelmä Eva Tammi-Salminen Kohti yhtenäistä eurooppalaista esinevakuusoikeutta millaisin keinoin? Irtainten esinevakuuksien sääntely osana eurooppalaisen sopimusoikeuden yhteisiä puitteita Irtaimia esinevakuuksia koskevan harmonisointistrategian muutoksesta Ehdotetun sääntelyn toteutumismahdollisuuksista menettelylliseltä kannalta Irtainten esinevakuuksien yhteisten puitteiden systemaattisia ja sisällöllisiä lähtökohtia Lopuksi pyhittääkö tarkoitus keinot?...384

9 XVII Jarno Tepora Leasingin käsittely yrityssaneerauksessa Tehtävänasettelu ja lähtökohtia Yrityssaneerauslain keskeisistä käsitteistä silmällä pitäen rahoitusleasingiä Saneerausvelka: tavallinen velka ja vakuusvelka Kestovelkasuhde ja uusi velka Esinevakuusoikeus Eri leasingsopimustyyppien käsittely yrityssaneerauksessa Käyttöoikeusleasing Rahoitusleasing Hyvitysleasing Loppupäätelmiä Juha Tolonen Huomioita Venäjän maaoikeuden kehityksestä Johdannoksi Venäjän maaoikeuden historiaa Maaoikeus ennen Venäjän vallankumousta Maaoikeudellinen järjestelmä sosialismin kaudella Venäjän maaoikeudellinen tilanne tänään Venäjän maaoikeuden lähteet Maan omistussuhteet Venäjällä Maan hallintaoikeus (vladenie) Maan kategorisointi Kiinteistöjen vaihdanta ja rekisteröinti Tero Uitto Ilmeisen kevytmielisestä velkaantumisesta piittaamattomuuteen Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetusta laista kohti uutta velkajärjestelylakia Velkajärjestelyn esteet voimassa olevassa laissa Ilmeisen kevytmielinen velkaantuminen Esteperusteet velkajärjestelytyöryhmän mietinnössä Piittaamattomuus tai vastuuttomuus Mika Viljanen PSI, bond swap ja CDS:t kreikkalaisen tragedian oikeudellisilla jäljillä Loppumaton kriisi PSI Velkakirjavaihto Ensimmäinen suunnitelma: kesä IIF:n ehdotus Kreikka-riskin tilalle jotakin muuta Rahoitusalkemiaa? Kreikka-CDO?...445

10 XVIII 5. Jatkoneuvottelujen reunaehdot Lokakuu Vapaaehtoinen järjestely ja luottotapahtuman pelko Vapaamatkustajat ja taannehtiva CAC Keskuspankkien ja muiden julkisen sektorin velkojien asema Lopullinen ohjelma PSI toisessa pelastuspaketissa Yhdestä velkakirjasta 24 arvopaperia Riskiprofiilit Velkakirjavaihdon mekaniikka Velkakirjavaihto ja collective action -menettely Vapaamatkustajien kohtalo EKP:n silmänkääntötemppu Luottotapahtuma ja CDS:ien kummallisuudet Makulatuuriksi? Seppo Villa Velkojan saatavan muuntaminen SVOP-rahastosijoitukseksi Johdanto Sijoitusriski ja velkojavetoiset yritysjärjestelyt Institutionaalinen kehys Tutkimusteema SVOP-rahastosijoitus Sääntely Perustuu sopimukseen SVOP-rahastosijoitus ja verotus Tappion kattaminen Pääsääntö Tappion kattaminen akordilla SVOP -rahastosijoituksen maksaminen kuittaamalla Kuittausedellytykset Kuittaussääntely osakeyhtiölaissa Muunnettavan saatavan arvon merkityksestä Tulkinta-apua merkintämaksun kuittaamissääntelystä? Tulkintatilanteet Arviointia Katja Weckström Chasing one s tail: virtual objects as intangible assets, intangible property or intellectual property? Introduction Are virtual goods property? Can virtual goods be subject to theft? Evaluation of the case Dutch and US cases Theft and value...499

11 XIX 4.3. Theft and Hacking Theft and Intellectual property Conclusion Kirjoittajat Jarmo Tuomiston julkaisuja...513

12 Kirjoittajat Lars Björne, OTT, roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori, Turun yliopisto Markku Helin, OTT, professori, Turun yliopisto Mia Hoffrén, OTT, tutkijatohtori, Turun yliopisto Allan Huttunen, OTT, siviilioikeuden professori (emeritus), Turun yliopisto Tuomas Hupli, OTT, VT, prosessioikeuden dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto Martti Kairinen, OTT, VT, työoikeuden professori, Turun yliopisto ja Turun työtieteiden keskus (TCLS) Janne Kaisto, OTT, esineoikeuden yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto Juha Karhu, OTT, VT, velvoiteoikeuden professori, Lapin yliopisto Leena Kartio, OTT, kansleri, professori (emerita), Turun yliopisto Seppo Koskinen, OTT, VTK, työ- ja sosiaalioikeuden professori, Lapin yliopisto Risto Koulu, OTT, prosessioikeuden professori, Helsingin yliopisto Heikki Kulla, OTT, hallinto-oikeuden professori, Turun yliopisto Anne Kumpula, OTT, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto Juhani Kyläkallio, OTT, professori (emeritus) Heidi Lindfors, OTT, prosessi- ja insolvenssioikeuden ma. yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Tuula Linna, OTT, VT, prosessioikeuden professori, Lapin yliopisto Tapani Lohi, OTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto Jukka Mähönen, OTT, KTM, LL.M., siviilioikeuden professori, dekaani, Turun yliopisto Johanna Niemi, OTT, oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto Kari Niemi, varatuomari, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskus Matti Ilmari Niemi, OTT, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Ari Saarnilehto, OTT, siviilioikeuden professori, Turun yliopisto Eva Tammi-Salminen, OTT, esineoikeuden professori, Lapin yliopisto Jarno Tepora, OTT, siviilioikeuden professori, Helsingin yliopisto Juha Tolonen, OTT, VTM, kauppaoikeuden professori (emeritus), Vaasan yliopisto Tero Uitto, OTL, käräjätuomari, Varsinais-Suomen käräjäoikeus Mika Viljanen, OTT, erikoistutkija, Turun yliopisto Seppo Villa, OTT, kauppaoikeuden professori, varadekaani, Helsingin yliopisto Katja Weckström, OTT, VT, tutkijatohtori, Turun yliopisto

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693.

3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693. JARMO TUOMISTO JULKAISUJA 1. Omistuksenpidätys ja leasing. Varallisuusoikeudellinen tutkimus omistuksenpidätysehdosta ja leasingsopimuksesta tavaran toimittajan ja rahoittajan vakuuskeinoina. (Mit deutscher

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö...

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö... Sisällysluettelo Sisällysluettelo... I Lähteet... III Kirjat ja artikkelit... III Viralliset asiakirjat... VII Lyhenteet... VII Oikeuskäytäntö... VII 1. Johdanto... 1 1.1. Yleistä... 1 1.2. Tutkimustehtävä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013)

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013) Tiedekunnan oppiaineet Tiedekunnan oppiaineet on esitetty opintooppaassa aakkosjärjestyksessä. Oppiainekohtaiset valinnaiset opinnot seuraavat välittömästi pakollisten aineopintojen jälkeen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Jussi Makkonen Pro gradu tutkielma Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Lapin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Taina Järvinen Insolvenssioikeus

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa

Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Rikosoikeus Pro gradu tutkielma syyskuu 2012 Laatija:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Ympäristöoikeus Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Alina Lehtonen II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Kirjallinen työ insolvenssioikeuden kurssilla 2006 Laatija: Pekka Lindberg Ohjaaja: Tuomas Hupli Maaliskuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

professori Seppo Villa

professori Seppo Villa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka YRITYSKIINNITYS ULOSOTOSSA JA KONKURSSISSA: HAVAINTOJA YRITYSKIINNITYSVELKOJAN NÄKÖKULMASTA Tarkastajat: professori Matti

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

TILINTARKASTUS JULKISEN JA YKSITYISEN SÄÄNTELYN RAJAPINNASSA

TILINTARKASTUS JULKISEN JA YKSITYISEN SÄÄNTELYN RAJAPINNASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Esteri Parkkinen TILINTARKASTUS JULKISEN JA YKSITYISEN SÄÄNTELYN RAJAPINNASSA Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Asta Halttunen UNIDROIT-PERIAATTEIDEN HARDSHIP SOPIMUSRISKIEN HALLINNAN VÄLINEENÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

AINOALLE RINTAPERILLISELLE ANNETUN LAHJAN HUOMIOON OTTAMINEN ENNAKKOPERINTÖNÄ

AINOALLE RINTAPERILLISELLE ANNETUN LAHJAN HUOMIOON OTTAMINEN ENNAKKOPERINTÖNÄ AINOALLE RINTAPERILLISELLE ANNETUN LAHJAN HUOMIOON OTTAMINEN ENNAKKOPERINTÖNÄ Lapin yliopisto Pro gradu Anssi Kiiskinen Perhe ja jäämistöoikeus Syksy 2011 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys NÄINHÄN ME SOVITTIIN Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys Lapin yliopisto Pro Gradu Aleksi Hyyryläinen Velvoiteoikeus Syksy 2014 Lapin

Lisätiedot

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993-

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993- Jarno Tepora Yksityisoikeuden laitos PL 4, 00014 Helsingin yliopisto puh. 09-191 22817 tai 040-554 2807 e-mail: jarno.tepora@helsinki.fi YLIOPISTOPORTFOLIO 2010 1. HENKILÖTIEDOT Syntymäpaikka ja -aika

Lisätiedot