GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta"

Transkriptio

1 ESITE GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään uutta Yhtiön osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Osakeanti ). Antiosakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,20 euroa. Osakeanti on kuvattu tarkemmin tässä esitteessä ( Esite ). Tietyt Glastonin osakkeenomistajat sekä eräät muut sijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Antiosakkeita. Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden merkinnän yhteensä noin 9,2 miljoonan euron määrästä, joka vastaa noin 46,0 miljoonaa Antiosaketta, ja ne edustavat yhteensä noin 92,0 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. Katso Osakeannin ehdot Merkintäsitoumukset. Ylimerkintätilanteessa Antiosakkeita allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Glastonin osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Antiosakkeita Osakeannissa. Antiosakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeita merkinnän tekemiseksi on Esitteen jaksoissa Osakeannin ehdot ja Osakeannin ehdot Ohjeita Osakeannin merkitsijöille. Glaston toteuttaa Osakeannin kanssa samanaikaisesti Yhtiön liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan 2009 sekä debentuurilainan 2011 haltijoille suunnattavan osakeannin ( Konversioanti ), jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet ). Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,30 euroa. Merkintähinta maksetaan käyttämällä Yhtiöltä olevaa saamista. Glastonin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla toimialaluokassa Rakennus ja materiaalit (kaupankäyntitunnus GLA1V, ISIN-koodi FI ). Glaston tulee jättämään hakemuksen Antiosakkeiden sekä Uusien Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ( Listalleotto ). Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta ja kaupankäynnin Antiosakkeilla sekä Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta Kun Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, ne tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat tuleviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Antiosakkeita taikka Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tätä Esitettä ei saa lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joihin Antiosakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Ellei tässä Esitteessä ole nimenomaisesti toisin mainittu, Antiosakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso tämän Esitteen jakso Riskitekijät. Järjestäjä Alexander Corporate Finance Oy

2 TIETOJA ESITTEESTÄ Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012 Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) ( Esiteasetus ) liitteiden III, XXII ja XXV, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 9/ /2013. Esite on laadittu suomeksi. Tässä Esitteessä Yhtiö ja Glaston tarkoittavat Glaston Oyj Abp:tä ja Glaston-konserni sekä Konserni tarkoittavat Glaston Oyj Abp:tä ja sen tytäryhtiöitä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Glaston Oyj Abp:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Yhtiö on nimittänyt Alexander Corporate Finance Oy:n toimimaan Osakeannin järjestäjänä ( Järjestäjä ). Esite on saatavilla alkaen sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta ja Järjestäjän verkkosivuilta osoitteesta sekä alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Yliopistonkatu 7, Helsinki, Alexander Corporate Finance Oy:stä, osoitteesta Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Järjestäjä ei suoraan tai epäsuorasti vastaa tämän Esitteen tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai vahvista niitä, eikä mitään tähän Esitteeseen sisältyvää tule pitää Järjestäjän lupauksena tai lausuntona tässä suhteessa, riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai tulevaisuutta. Järjestäjä ei vastaa tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai vahvistamisesta ja rajoittaa vastaavasti vastuunsa niin pitkälle kuin se lain sallimissa rajoissa on mahdollista sekä kaiken vastuunsa vahingonkorvauksen, sopimukseen perustuvan vastuun tai muulla perusteella, joka sillä muuten voitaisiin katsoa olevan tätä Esitettä tai vastaavaa lausumaa koskien. Tähän Osakeantiin tai Antiosakkeiden merkintään tai myyntiin liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Sijoittajien tulee luottaa vain tähän Esitteeseen sisältyvään tietoon sijoituspäätöstä tehdessään. Sijoittajien ei tule luottaa Järjestäjään tai kehenkään Järjestäjän lähipiiriin kuuluvaan tahoon minkään tähän Esitteeseen sisältyvän tiedon tarkkuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöksessään. Ketään ei ole myöskään valtuutettu antamaan Yhtiötä tai Antiosakkeita koskevia tietoja tai lausuntoja (lukuun ottamatta tähän Esitteeseen sisältyvää) ja mikäli tällaisia on annettu, mihinkään tällaiseen muuhun tietoon tai lausuntoon ei tule luottaa Yhtiön tai Järjestäjän valtuuttamana tietona tai lausuntona. Tässä Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Esitteen luovuttaminen ja Esitteeseen perustuva tarjoaminen, myyminen tai toimittaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet olennaisen haitallisesti Glastonin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikään tässä Esitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä Esitteessä esitettyä tule pitää Glastonin tai Järjestäjän lupauksena tai vakuutuksena tulevaisuudesta. Liikkeeseenlaskijalla on kuitenkin Esitteen täydennysvelvollisuus sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen Antiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Tällaiset virheelliset tai puutteelliset tai olennaiset uudet tiedot on lain mukaan ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen, mukaan lukien sen mahdolliset oikaisut ja täydennykset, harkitessaan sijoituspäätöstä. Antiosakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Glastonista ja Osakeannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiö tai Järjestäjä tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Antiosakkeiden tarjouksensaajille, merkitsijöille tai ostajille niiden Antiosakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajien tulee kysyä neuvoa neuvonantajiltaan ennen Antiosakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Antiosakkeiden merkitsemisen tai ostamisen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Osakeantiin osallistumisen aiheuttamista veroseuraamuksista. Järjestäjä toimii tähän Osakeantiin liittyen ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko tämä Esitteen vastaanottaja vai ei). Järjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta tai Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä. Tämän Esitteen jakelu ja Osakeanti voivat olla joidenkin maiden lainsäädännön mukaan rajoitettuja, eikä tätä Esitettä voi käyttää tarjoukseen tai tarjouspyyntöön tai siihen liittyvään tarkoitukseen kenenkään toimesta maassa, jossa tällainen tarjous tai hankinta ei ole laillista, eikä henkilölle, jolle ei ole laillista tehdä tällaista tarjousta tai tarjouspyyntöä. Yhtiö tai Järjestäjä ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä tämän Esitteen, Antiosakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Antiosakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi muuten Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Järjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Järjestäjä eivät ole oikeudellisessa vastuussa, mikäli tämän Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Antiosakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Ellei erikseen tässä Esitteessä ole mainittu (i) Osakeannissa tarjottuja Antiosakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Esitedirektiivin (muut kuin Suomi), ellei Esitedirektiivistä johdu sovellettavaa poikkeusta, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai muussa maassa, taikka näihin edellä mainittuihin maihin tai muuhun maahan, jossa Antiosakkeiden tarjoaminen ei ole sallittua; ja (ii) tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa materiaalia ei saa lähettää yhdellekään henkilölle edellä kohdassa (i) mainittuihin maihin. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Antiosakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tätä Esitettä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Jakso A Johdanto ja varoitukset Jakso B Liikkeeseenlaskija Jakso C Arvopaperit Jakso D Riskit Jakso E Tarjous RISKITEKIJÄT Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Rahoitusriskit Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT, OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ JA TILINTARKASTAJA Hallituksen vakuutus Yhtiön hallituksen jäsenet Osakeannin Järjestäjä Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja tietyissä Suomen lainsäädäntöön liittyvissä seikoissa Tilintarkastajat MUITA TIETOJA Ulkopuolisista lähteistä olevat tiedot Esitteen saatavilla olo Tulevaisuutta koskevat lausumat Esitteessä esitettävät luvut Verkkosivujen muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen Sovellettava laki Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Osakeannin tausta ja syyt Varojen käyttö OSAKEANNIN EHDOT Ohjeita Osakeannin merkitsijöille TIETOJA YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA Yleistä Historia Juridinen rakenne Liiketoiminnan kuvaus Päämarkkinat Toimialakuvaus Investoinnit, yritysostot ja -myynnit Merkittävät sopimukset Henkilöstö Tutkimus ja tuotekehitys Riippuvuus immateriaalioikeuksista sekä tuotanto-, toimitus- ja rahoitussopimuksista Ympäristöasiat Oikeudenkäynnit Vakuutukset Lähipiiriliiketoimet ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Keskeisimmät tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Rahoituksen lähteet

4 9 LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toimialaympäristö ja Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Maksuvalmius ja pääomalähteet Käyttöpääoman riittävyys Rahoitusriskien hallinta YHTIÖN HALLINTO Yleistä Glastonin hallinto Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Hallituksen ja johdon palkkiot ja etuudet OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääomaa koskevat tiedot Omistusrakenne Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS Yleistä Suomalaisten osakeyhtiöiden verotus Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT LIITTEET Tilintarkastajan lausunto Esitteeseen sisältyvästä tulosarviosta 4

5 1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä koostuu Esiteasetuksen liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimityksellä Osatekijät. Osatekijät on jaettu jaksoihin A-E ja ne on numeroitu jaksoittain. Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka Esiteasetuksen mukaan Antiosakkeista ja Yhtiöstä tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia Osatekijöitä ei Antiosakkeiden ja Yhtiön luonteen vuoksi ole esitettävä. Vaikka Antiosaketta tai Yhtiötä koskeva tieto olisi luonteensa puolesta Esiteasetuksen perusteella esitettävä tässä tiivistelmässä, on mahdollista, ettei kyseistä Osatekijää koskevaa tietoa ole lainkaan tai että kyseinen Osatekijä ei sovellu Antiosakkeisiin tai Yhtiöön. Tällöin kyseinen Osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan Ei sovellu. 1.1 Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tämä tiivistelmä on johdanto Esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan sijoittajan tulee perustaa Antiosakkeita koskeva sijoituspäätöksensä tässä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Esitteen kohtaan Riskitekijät. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos tiivistelmässä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Suostumus esitteen käyttämiseen Ei sovellu. Yhtiö ei ole tehnyt sopimuksia arvopapereiden edelleenmyynnistä. 1.2 Jakso B Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Asuinpaikka, oikeudellinen muoto, sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa B.3 Kuvaus tämänhetkisen toiminnan luonteesta ja päätoimialoista ja niihin liittyvistä avaintekijöistä Glaston Oyj Abp, rinnakkaistoiminimi Glaston Corporation. Yhtiö on Suomen lakien mukaisesti Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity posti- ja katuosoite on Yliopistonkatu 7, Helsinki. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostusteknologian edelläkävijä, jonka tavoitteena on olla asiakkaidensa arvostetuin yhteistyökumppani lasinjalostamisen elinkaariratkaisuissa. Yhtiön kokonaistarjonta käsittää lasinjalostuskoneet ja niihin liittyvät palvelut. Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennusteollisuudelle, kaluste- ja laiteteollisuudelle ja ajoneuvoteollisuudelle lasituotteita toimittavat lasinjalostajat sekä aurinkoenergiasegmentissä toimivat lasinjalostajat. Yhtiön liiketoiminta koostuu kahdesta segmentistä: Machines ja Services. Yhtiö ilmoitti syksyllä 2012 Software Solutions -liiketoimintansa myynnistä. Kauppa saatiin päätökseen

6 Machines-segmentti tarjoaa laajan valikoiman lasinjalostuskoneita ja niihin liittyviä työkaluja. Machines-segmentin osaaminen kattaa lasin esikäsittely- ja turvalasiteknologiat, ja tuotevalikoima kattaa koneet lasin leikkauksesta ja porauksesta reunan työstöön ja hiontaan sekä edelleen lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin. Machines-segmentin merkittävimmät asiakasryhmät ovat arkkitehtuuriteollisuus, ajoneuvoteollisuus, kaluste- ja laiteteollisuudelle tuotteita toimittavat lasinjalostajat sekä aurinkoenergiasegmentti. Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta sekä konepäivitysten ja varaosien myynti. Services-segmentin palvelutuotteisiin kuuluvat myös koneiden etävalvonta ja -diagnostiikka. Muita Servicessegmentin palveluja ovat konsultointi- ja koulutuspalvelut. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja sen laaja asiakaspalveluverkosto käsittää yli 20 toimipistettä eri puolilla maailmaa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Italiassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Suomessa. Maantieteellisesti Yhtiön päämarkkina-alueita ovat EMEA-alue (Eurooppa, Afrikka, Lähi-itä, Venäjä sekä IVY-maat), Amerikka ja Aasia. Yhtiön strategian ytimessä ovat jatkuva tuotekehitys ja toiminnan kehittäminen, joilla haetaan kestävää kilpailuetua ja lisäarvoa Yhtiön asiakkaille. Yhtiö edistää miellyttävän, turvallisen ja energiatehokkaan asuin- ja työympäristön kehittämistä hyödyntämällä innovatiivista lasiteknologiaa. Tuottamalla uusia, edistyksellisiä ja energiaa säästäviä lasiratkaisuja Yhtiö sitoutuu rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Yhtiön toiminnan ja asiakaslupauksen avainsanat ovat luotettavuus, laatu ja palvelu. Yhtiön kilpailukykyä ja markkina-asemaa vahvistavat kattava tuote- ja palvelutarjonta. Yhtiö toimii kasvavilla markkinoilla ja Yhtiön merkittävimmät asiakastoimialat eli rakennus-, ajoneuvo-, kaluste- ja laiteteollisuus sekä aurinkoenergiasegmentti ovat pitkällä aikavälillä kasvavia toimialoja. Näillä asiakastoimialoilla Glaston hyödyntää vahvaa markkina-asemaansa ja osaamistaan. B.4a Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Lasinjalostuskoneiden kysyntää ohjaavat tekijät pitkällä aikavälillä: - lasin käytön yleistyminen - teknologisesti vaativien lasisovellusten kysynnän kasvu - yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen - energiankulutusta ja turvallisuutta säätelevän lainsäädännön tiukentuminen Noin 45 prosenttia maailmassa tuotetusta tasolasista käytetään rakennusteollisuudessa, joten investoinnit lasiteknologiaan seuraavat rakentamisen syklejä (Lähde: Freedonia 2011). Lasin käytön yleistyminen on nähtävissä etenkin julkisessa rakentamisessa, minkä myötä myös Yhtiön koneiden ja palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Rakennuksissa käytettävän lasin vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten ominaisuuksiltaan aiempaa vaativimpien, monipuolisempien ja laadukkaampien lasien käyttö kasvaa. Yleisesti ottaen lasin koko-, pinnoite- ja taivutettavuusvaatimukset lisääntyvät ja pitkälle jalostetun lasin tarve kasvaa. Yhtiö uskookin, että suurin kasvupotentiaali on arkkitehtuurilasisegmentissä. Energian säästötavoitteet kasvavat ympäristötietoisuuden ja sääntelyn lisääntyessä, mikä puolestaan kasvattaa eristys- ja energiansäästölasin kysyntää. Uudet, tiukemmat turvallisuusmääräykset kasvattavat turvalasin ja laminoitujen lasien käyttöä erityisesti julkisessa rakentamisessa ja ajoneuvoteollisuudessa. Aurinkoenergiasovelluksissa käytettävän lasin kysynnän arvioidaan kasvavan ympäristötietoisuuden lisääntymisen seurauksena, mikä pitkällä aikavälillä lisää Yhtiön aurinkoenergiasegmentille suunnattujen lasinjalostuskoneiden kysyntää. Myös erilaiset päästörajoitukset kasvattavat pitkällä aikavälillä aurinkoenergian tuottamiseen tarvittavan lasin kysyntää. Glastonin liiketoimintaympäristö on edelleen haastava. Hidastunut talouskasvu sekä epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa isojen konetilausten ajoitukseen. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden investointiaktiivisuuteen. Vuosien 2008 ja 2009 taantuma laski tasolasin tuotantomääriä maailmanlaajuisesti. Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan kuitenkin olevan muuttumattomat, joten Yhtiö ennustaa tuotantomäärien kasvavan tulevina vuosina. B.5 Pääpiirteittäinen kuvaus Konsernista Glaston Oyj Abp on Glaston-konsernin emoyhtiö. Glaston Oyj Abp:llä on tämän Esitteen päivämääränä kaksi suoraa tytäryhtiötä, joiden alle kuuluu noin 20 epäsuoraa tytäryhtiötä. Glaston Oyj Abp on yhtiömuodoltaan julkinen osakeyhtiö. Konsernin suomalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt ovat juridiselta muodoltaan osakeyhtiöitä. 6

7 B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeenomistajat Osakkeita % osakkeista ja äänistä 1 Gws Trade Oy ,74 2 Oy G.W.Sohlberg Ab ,14 3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,95 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy ,57 5 Oy Investsum Ab ,24 6 Sumelius Bjarne Henning ,98 7 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina ,65 8 Von Christierson Charlie ,52 9 Sumelius Bertil Christer ,40 10 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi ,14 Kymmenen suurinta yhteensä ,32 Yhtiö ei ole tietoinen siitä, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :n mukainen määräysvalta Yhtiössä taikka mistään muustakaan järjestelystä, jolla voisi olla vaikutusta Yhtiön määräysvallan muuttumiseen. GWS-konsernin (sisältäen GWS Trade Oy:n ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistukset) yhteenlaskettu osuus Glastonista on 24,88 prosenttia. Yhtiö sai seuraavat ilmoitukset: - Yleisradion eläkesäätiön osuus Glastonin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Yleisradion eläkesäätiön antaman merkintäsitoumuksen johdosta 5 prosentin liputusrajan. - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osuus Glastonin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran antaman merkintäsitoumuksen johdosta 10 prosentin liputusrajan. Yhtiö sai Hymy Lahtinen Oy:ltä ilmoituksen, jonka mukaan Hymy Lahtinen Oy:n osuus Glastonin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Hymy Lahtinen Oy:n antaman merkintäsitoumuksen johdosta 5 prosentin liputusrajan. 7

8 B.7 Valikoituja Yhtiötä koskevia historiallisia taloudellisia tietoja Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätöstietoja. Tiedot perustuvat tähän Esitteeseen sisällytettyihin Glastonkonsernin tilinpäätöksiin ja päättyneiltä tilikausilta, ja tietoja tulee tarkastella yhdessä tilinpäätöstietojen ja niiden liitetietojen kanssa. Glaston-konsernin ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Alla olevassa taulukossa päättyneeltä tilikaudelta esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja, mutta päättyneeltä tilikaudelta esitetyt vertailutiedot ovat osin tilintarkastamattomia, koska ne on jälkikäteen oikaistu päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä johtuen Software Solutions segmentin siirtämisestä lopetettuihin toimintoihin. Tuloslaskelma ja kannattavuus tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastamaton (1 Liikevaihto Liiketulos % liikevaihdosta -7,6 % -2,6 % Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta -3,0 % -2,8 % Rahoituskulut (netto) Rahoituskulut (netto), % liikevaihdosta 7,4 % 9,0 % Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta % liikevaihdosta -15,1 % -11,6 % Tuloverot Lopetettujen toimintojen tulos Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta % liikevaihdosta -19,4 % -12,1 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä -12,5 % 0,3 % Oman pääoman tuottoprosentti -53,3 % -31,2 % Tutkimus- ja kehityskulut, jatkuvat toiminnot % jatkuvien toimintojen liikevaihdosta 4,6 % 4,2 % Tutkimus- ja kehityskulut, lopetetut toiminnot Tutkimus- ja kehityskulut, yhteensä % jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihdosta 5,7 % 5,7 % Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot % jatkuvien toimintojen liikevaihdosta 2,2 % 2,7 % Bruttoinvestoinnit, lopetetut toiminnot Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot % jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihdosta 4,1 % 4,0 % Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, miljoonaa euroa 34,2 35,8 Tilauskanta, lopetetut toiminnot, miljoonaa euroa 1,4 1,8 Tilauskanta, miljoonaa euroa 35,6 37,6 (1 Tilikauden 2011 vertailutiedot on oikaistu tilikauden 2012 tilinpäätöksessä siten, että Software Solutions -segmentti on siirretty lopetettuihin toimintoihin ja vertailutiedot ovat siksi tilintarkastamattomia. Glaston allekirjoitti sopimuksen Software Solutions - liiketoimintansa myynnistä, ja kauppa saatiin päätökseen

9 Henkilöstö tilintarkastettu tilintarkastamaton (1 Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot Henkilökunta kauden lopussa, lopetetut toiminnot Henkilökunta kauden lopussa yhteensä Tase ja vakavaraisuus tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Liikearvo Pitkäaikaiset varat yhteensä Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Velat Taseen loppusumma Sijoitettu pääoma Lyhytaikaiset korolliset velat Pitkäaikaiset korolliset velat Korolliset nettovelat Omavaraisuusaste, % 21,8 % 31,1 % Velkaantumisaste (gearing), % 221,8 % 128,5 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 186,6 % 93,5 % Osakekohtaiset tunnusluvut tilintarkastettu tilintarkastettu Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,17-0,16 (1 Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,04 0,02 (1 Osakekohtainen tulos yhteensä, euroa, laimentamaton ja laimennettu -0,21-0,14 Osinko / osake, euroa (2 0,00 0,00 Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,29 0,50 Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -1,2-3,1 Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma 0,89 0,89 Osingonjako, miljoonaa euroa (2 0,0 0,0 Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa, ilman Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 Tilikauden 2011 vertailutiedot on oikaistu tilikauden 2012 tilinpäätöksessä siten, että Software Solutions -segmentti on siirretty lopetettuihin toimintoihin ja vertailutiedot ovat siksi tilintarkastamattomia. Glaston allekirjoitti sopimuksen Software Solutions -liiketoimintansa myynnistä, ja kauppa saatiin päätökseen (2 Osinko vuodelta 2012 on hallituksen ehdotus. 9

10 Konsernin rahavirtalaskelma, tiivistelmä tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat Investointeihin käytetyt nettorahavirrat Rahavirrat ennen rahoitusta Lainojen nostot ja lyhennykset Muut rahoituksen rahavirrat (netto) Rahoitukseen käytetyt nettorahavirrat yhteensä Valuuttakurssien muutoksen vaikutus Rahavarojen nettolisäys / -vähennys B.8 Valikoidut pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot B.9 Tulosennuste tai -arvio B.10 Tilintarkastajan muistutukset historiallisia taloudellisia tietoja koskevasta tilintarkastuskertomuksesta Ei sovellu. Ei pro forma -muotoisia tietoja. Glaston on tiedottanut tulevaisuuden näkymistä seuraavasti: Arviomme markkinoiden kehityksestä vuonna 2013 ovat varovaisen myönteiset. Pohjois- Amerikassa varsinkin rakentamisen näkymät ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten. Euroopassa talouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Arvioimme, että Aasiassa loppuvuodesta alkanut varovaisen myönteinen kehitys jatkuu. Etelä-Amerikan vakaan kehityksen odotetaan jatkuvan. Talouden epävarmuudesta ja ylikapasiteetista johtuen uusien koneiden markkinat jatkuvat haastavina. Huoltomarkkinoiden kehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä. Keskitämme jatkossa fokustamme ydinliiketoimintoihimme eli lasinjalostuskoneisiin sekä niihin liittyviin palveluihin. Tämän strategisen päätöksen myötä pystymme hyödyntämään vahvaa osaamistamme sekä resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2012 toteutettujen säästö- ja rakennemuutosohjelmien ansiosta lähdemme vuoteen 2013 vakaammalta pohjalta. Edellytykset kannattavalle toiminnalle ovat olemassa. Kannattamattomien tuoteryhmien lopettamisesta huolimatta uskomme liikevaihdon lievään kasvuun. Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Ei sovellu. Tilintarkastuskertomuksissa ei ole muistutuksia. 10

11 B.11 Käyttöpääoman riittävyys Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Toimenpiteet rahoitusaseman vahvistamiseksi loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna 2013 ovat pienentäneet tätä riskiä huomattavasti. Edellyttäen, että toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, Glastonin rahoitusasema vahvistuu nettovelkojen pienentymisen sekä oman pääoman parantumisen ansiosta. Helmikuun alussa 2013 toteutuneesta Software Solutions - liiketoiminnan myynnistä saaduilla varoilla lyhennettiin velkoja. Samoin Tampereen kiinteistön 12,5 miljoonan euron kauppahinta vähennettynä kuluilla tullaan käyttämään velkojen lyhennykseen. Kiinteistön myynnistä allekirjoitettiin sitova esisopimus Myynnin toteuttaminen edellyttää vielä tiettyjen ehtojen, kuten Glastonin käyttämien tilojen vuokrasopimusten solmimisen, täyttymistä. Kaupan loppuunsaattamisen arvioidaan tapahtuvan maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Rahoituksen riittävyys vähintään seuraavaksi 12 kuukaudeksi on varmistettu uudella kolmivuotisella rahoitussopimuksella, joka allekirjoitettiin Rahoitussopimus koostuu 26,7 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta, 10,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituslimiitistä sekä 8,0 miljoonan euron takauslimiitistä. Pitkäaikaisen lainan ja rahoituslimiitin koko määräytyi käytössä olleen lainamäärän mukaan. Tampereen kiinteistön kaupan seurauksena tehtävää lainan lyhennystä ei ole huomioitu edellä mainitussa lainan määrässä. Uudessa sopimuksessa pakolliset lyhennykset alkavat vasta vuoden 2014 kesäkuusta ja lyhennykset ovat nykyiseen sopimukseen verrattuna huomattavasti matalammat. Rahoitussopimuksen voimaanastumisen ehtoina ovat muiden ehtojen lisäksi Osakeannin, Konversioannin sekä yhteensä 2,0 miljoonan euron nimellisarvoisten vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinoston toteuttaminen. Yhtiön hallitus päätti tarjota uusia osakkeita Osakeannissa ja Konversioannissa. Yhtiön hallituksen vastaanottamat merkintäsitoumukset tämän Esitteen päivämääränä kattavat Antiosakkeiden merkinnän yhteensä noin 9,2 miljoonan euron määrästä. Sitoumusten mukaisten merkintöjen toteuttaminen täyttää rahoitussopimuksen voimaanastumiselle asetetun Osakeantiin liittyvän ehdon. Vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinosto toteutuu Lisäksi Yhtiön hallitus on saanut vaihtovelkakirjalainan ja debentuurilainan haltijoilta merkintäsitoumuksia. Toteutuessaan merkinnät täyttävät rahoitussopimuksen voimaanastumiselle asetetut vaihtovelkakirjalainaan ja debentuurilainaan liittyvät ehdot. Saatujen merkintäsitoumusten perusteella Yhtiö voi siten perustellusti olettaa, että se pystyy täyttämään kaikki rahoitussopimuksen voimaanastumisen ehdot. Glastonin johto ei ole tietoinen muista tapahtumista tai olosuhteisiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka saattaisivat antaa merkittävää aihetta epäillä Glastonin käyttöpääoman määrän riittävyyttä kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet seuraavien 12 kuukauden ajan tämän Esitteen päivämäärästä lukien. 1.3 Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden kuvaus Osakkeet ovat Yhtiön ainoaan osakesarjaan kuuluvia osakkeita. Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden ISIN-koodi on FI C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä Liikkeeseenlaskun valuutta on euro

12 C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Antiosakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset Ei sovellu. Yhtiön arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. C.6 Arvopapereiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi C.7 Osingonjakoperiaatteet Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta Yhtiön hallituksen päättämän osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään yksi kolmasosa tilikauden tuloksesta osinkoina Yhtiön osakkeenomistajille. Mahdollisten tulevien osinkojen määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa Yhtiön liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät, taloudellinen asema, pääoman tarve sekä muut tekijät, joita hallitus pitää merkittävinä. Uuden, solmitun rahoitussopimuksen ehdoissa on osingonjakorajoitus, jonka mukaan osinkoa ei voida maksaa tilikausilta 2012 ja Rajoitusta ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. 1.4 Jakso D Riskit D.1 Liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaiset riskit Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä - Yhtiö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. - Lisääntyneellä kilpailulla kohdemarkkinoilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Protektionistiset tai muuten epäedulliset viranomaismenettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taseeseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä - Yhtiön olennaisten sopimuskumppanien kanssa käytettävien sopimusehtojen mahdollinen tulkinnanvaraisuus saattaa johtaa ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin, minkä lisäksi sopimuskumppanien mahdollinen ryhtyminen Yhtiön kilpailijoiksi saattaa johtaa kilpailun kiristymiseen Yhtiön liiketoiminta-alalla. - Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Yhtiön kannattavuus on riippuvainen suurimpien asiakkaiden -asiakasryhmän tarpeisiin vastaamisesta ja suurimpien asiakkaiden jatkamisesta Yhtiön asiakkaina. Yhtiö ei kuitenkaan ole riippuvainen yhdestä yksittäisestä suuresta asiakkaasta. - Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä, joiden menetyksellä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen. 12

13 - Tuotteet ja tuotekehitys eivät välttämättä vastaa asiakkaiden kasvaneita odotuksia ja tuotekehitys saattaa olla liian vähäistä tai sen kohdistaminen saattaa epäonnistua. - Teknologian vanhentuminen saattaa johtaa Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän vähentymiseen. - Tietojärjestelmien ylläpitäminen, päivittäminen tai pettäminen saattaa aiheuttaa arvokkaan tiedon menetyksen tai tietovuodon. - Yhtiö on riippuvainen tehokkaan käyttöasteen ylläpitämisestä tuotantolaitoksissaan. - Yhtiö ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. - Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeudenkäynnit voivat olla kalliita, aikaa vieviä, koskea huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla haitallisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien tai salassa pidettävän tiedon suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kilpailukykyyn sekä sen liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mahdolliset organisaation rakennemuutokset ovat usein vaikeasti hallittavia ja edellyttävät hyvin harkittua ja toteutettua integrointisuunnitelmaa, jonka täytäntöönpanon epäonnistumisella tai liian hitaalla organisaatiorakenteen muuttamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan. - Yhtiön maineen vahingoittuminen saattaa heikentää Yhtiön kykyä hankkia ja säilyttää asiakkaita, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin sisältyy aina epävarmuustekijöitä, joiden johdosta toteutumat saattavat poiketa tehdyistä arvioista, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Tilauskannan heikkenemisellä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mikäli Yhtiön tuotteiden ja palveluiden määrittely- ja hinnoitteluperusteet osoittautuvat epätarkoiksi, voi sillä olla huomattava vaikutus tuotteiden ja palveluiden kannattavuuteen ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Operatiiviseen toimintaan liittyvien kustannusten tai investointikustannusten nousu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mahdolliset tulevat yritysjärjestelyt saattavat epäonnistua, millä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mikäli Yhtiö ei jatkuvasti yllä vaadittujen, hyvän hallintotavan mukaisten standardien tasolle, saattavat valvontaviranomaiset tai sijoittajat ryhtyä toimenpiteisiin Yhtiötä vastaan, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Glaston voi epäonnistua ylläpitämään vakuutusturvaansa tai vakuutusten ehdot eivät välttämättä kata kaikkia Yhtiön menetyksiä tai käsitä kaikkia vaatimuksia, mukaan lukien mahdollisia tuotevastuuseen tai työturvallisuustasorikkomuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka voidaan tehdä Yhtiötä kohtaan mahdollisten tulevien vahinkojen tai sopimusrikkomusten perusteella. - Kansainvälisen talouskriisin pitkittyessä ja toimialan elpymisen viivästyessä on mahdollista, että Yhtiön on kirjattava tiettyjen omaisuuserien arvon alentuminen, mikä toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. - Yhtiö voi epäonnistua ympäristölainsäädännön tai ympäristölupaehtojen noudattamisessa, mikä voi johtaa tuotannollisiin menetyksiin sekä Yhtiölle 13

14 määrättäviin rangaistuksiin. - Yhtiön liiketoiminnan kansainvälisyys edellyttää, että Yhtiö kykenee hallitsemaan kansainvälisyyteen liittyvät eroavaisuudet ja huomioimaan ne maailmanlaajuisessa liiketoiminnassaan. Rahoitusriskit - Yhtiö ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Yhtiö on altis valuuttakurssivaihteluille. - Yhtiö on alttiina korkotasojen vaihteluille. - Yhtiö on altistunut luotottamiinsa osapuoliin ja vastapuolille myönnettyyn maksuaikaan liittyville epävarmuustekijöille. D.3 Arvopapereille ominaiset riskit Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä - Yhtiön toiminnan tuloksen tai liiketoiminnan muutokset, osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopapereiden hintojen lasku sekä euroalueeseen liittyvät epävarmuudet saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. - Suurimpien osakkeenomistajien osakemyynnit saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeen markkinahintaan. - Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlaskulla tai myynnillä tulevaisuudessa voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. Merkintäoikeuksien käyttämättä jättäminen mahdollisissa tulevissa merkintäoikeusanneissa voi johtaa osakkeenomistajan omistus- ja ääniosuuden laimentumiseen. - Osakeantia ei välttämättä merkitä tarpeeksi tai merkintäsitoumusten antajat eivät välttämättä täytä sitoumuksiaan, millä saattaa olla haitallinen vaikutus Antiosakkeiden markkinahintaan. - Merkintää ei voi peruuttaa lukuun ottamatta tiettyjä rajoitettuja tilanteita. - Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien mahdolliset merkintäetuoikeuksien rajoitukset saattavat estää heitä käyttämästä osakeomistukseen perustuvaa merkintäetuoikeuttaan. - Osakkeenomistajille jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma. 1.5 Jakso E Tarjous E.1 Liikkeeseenlaskun/tarjoamisen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset Mikäli kaikki Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Antiosakkeet merkitään, Yhtiön Osakeannista hankkimien nettovarojen määrä on noin 9,7 miljoonaa euroa Yhtiön Osakeannin yhteydessä maksettavaksi tulevien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan noin 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannissa hankitut varat käyttöpääoman vahvistamiseksi. E.2a Syyt tarjoamiseen ja tuottojen käyttö Yhtiö on vuonna 2012 ryhtynyt erinäisiin toimenpiteisiin taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi. Yhtiö toteutti Software Solutions -liiketoiminnan kaupan. Myynnistä saaduilla varoilla lyhennettiin Yhtiön velkoja. Glaston allekirjoitti lainanantajiensa kanssa uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, jonka voimaanastumisen ehtoina ovat muiden ehtojen lisäksi Osakeannin ja Konversioannin toteuttaminen. 14

15 Glastonin kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään kappaletta. Valtuutus ei kumonnut aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta, jonka perusteella hallituksella on vielä valtuutus osakkeen antamiseen. Glaston allekirjoitti sitovan esisopimuksen Tampereella sijaitsevan tehdaskiinteistökokonaisuutensa myymisestä ja takaisinvuokrauksesta. Kaupan loppuunsaattamisen arvioidaan tapahtuvan maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Kiinteistön 12,5 miljoonan euron kauppahinta vähennettynä kuluilla tullaan käyttämään velkojen lyhennykseen. Osana rahoitusaseman vahvistamiseen tähtäävää kokonaisjärjestelyä Yhtiön hallitus päätti Konversioannista, joka suunnataan Glastonin liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan 2009 sekä debentuurilainan 2011 haltijoille. Konversioannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,30 euroa. Merkintä maksetaan käyttämällä Yhtiöltä olevaa saamista merkintöjen maksuun. Konversioanti toteutetaan private placement -järjestelynä samanaikaisesti Osakeannin kanssa. Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset Uusien Osakkeiden merkitsemisestä Konversioannissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta, Yleisradion eläkesäätiöltä ja muilta lainanhaltijoilta. Merkintäsitoumukset kattavat Uusien Osakkeiden merkinnän koko Konversioannin enimmäismäärästä, joka vastaa yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Glaston allekirjoitti kauppakirjan, jolla se ostaa takaisin Yhtiön vuonna 2009 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia yhteensä 2,0 miljoonan euron nimellisarvosta 50 prosentilla alennettuun hintaan ( Vaihtovelkakirjalainaosuuksien Takaisinosto ). Kaupasta syntyy Yhtiölle yli miljoonan euron positiivinen rahoituserä. Yhtiön hallitus päätti myös Osakeannista. Tietyt Glastonin osakkeenomistajat ja sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita. Osakeanti, Konversioanti ja Vaihtovelkakirjalainaosuuksien Takaisinosto vahvistavat Glaston-konsernin tasetta ja rahoitusasemaa merkittävästi. Olettaen, että Osakeanti ja Konversioanti toteutuvat enimmäismäärän suuruisina, Konsernin korolliset velat vähenevät 12,2 miljoonalla eurolla ja oma pääoma kasvaa noin 21,9 miljoonalla eurolla. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannissa hankitut varat käyttöpääoman vahvistamiseksi. E.3 Osakeannin ehdot Liikkeeseenlaskija Osakeannissa tarjottavat osakkeet Merkintäoikeus Merkinnän vähimmäismäärä Merkintäsitoumukset Glaston Oyj Abp Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Antiosaketta. Merkintäoikeus on yksityishenkilöillä ja yhteisöillä Suomessa. Merkinnän vähimmäismäärä on Antiosaketta. Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannissa ( Merkintäsitoumukset ) ennen Esitteen päivämäärää Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä, Hymy Lahtinen Oy:ltä, eräiltä muilta sijoittajilta sekä tietyiltä Yhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluvilta henkilöiltä. Merkintäsitoumukset kattavat Antiosakkeiden merkinnän yhteensä enintään noin 9,2 miljoonan euron määrästä ja ne edustavat yhteensä noin 92,0 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. Tästä kokonaissummasta hallituksen jäsenten ja johtoon kuuluvien henkilöiden Merkintäsitoumukset ovat yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten kokonaissummasta nykyisten 15

16 osakkeenomistajien antamat Merkintäsitoumukset ovat yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumuksiin on kirjattu ehtoja, jotka ovat kaikki täyttyneet Esitteen päivämäärään mennessä. Merkintäsitoumukset ovat voimassa saakka. Menettely ali- ja ylimerkintätilanteissa Merkintähinta Merkintäaika Merkintäpaikka Merkintöjen hyväksyminen Merkintöjen maksaminen Uusien osakkeiden kirjaaminen arvoosuustileille Kaupankäynti Antiosakkeilla Osakkeenomistajan oikeudet Hallitus päättää menettelystä ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa Antiosakkeita allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Antiosakkeita Osakeannissa. Tämän jälkeen hallitus allokoi Hymy Lahtinen Oy:lle enintään 10 miljoonaa osaketta Tampereen kiinteistön kaupan ehtojen mukaisesti. Hallitus voi tämän jälkeen päättää allokoida Antiosakkeita Osakeannissa merkinnän tehneille Konsernin avainhenkilöille, jotka ovat mukana hallituksen päättämässä kannustinjärjestelmässä, sekä Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille kunkin Merkintäsitoumuksen määrään saakka. Merkintähinta on 0,20 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2013 ja Merkintäsitoumusten antajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Antiosakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Merkinnän voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puh ja verkkosivuilla Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkinnän hyväksymisestä arviolta Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvoosuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on GLA1V ja ISIN-koodi FI Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Uuden, solmitun rahoitussopimuksen ehdoissa on osingonjakorajoitus, jonka mukaan osinkoa ei voida maksaa tilikausilta 2012 ja Rajoitusta ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. 16

17 E.4 Liikkeeseenlaskuun/ tarjoukseen liittyvät olennaiset intressit ja eturistiriidat E.5 Arvopapereiden myyjät ja myyntirajoitussopimukset E.6 Tarjoamisesta johtuvan välittömän laimentumisen aste ja prosenttiosuus E.7 Sijoittajalta veloitettavat kustannukset Ei olennaisia intressejä eikä eturistiriitoja. Ei sovellu. Ei arvopaperien myyjiä, eikä myyntirajoitussopimuksia. Edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Antiosakkeet edustavat noin 47,4 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 32,1 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja Antiosakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Mikäli sekä Osakeannissa että Konversioannissa merkitään kaikki Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet enimmäismääräisinä, Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet edustavat noin 83,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja Konversioantia ja noin 45,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista, Antiosakkeista ja Uusista Osakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin ja Konversioannin jälkeen. Ei sovellu. Yhtiö ei veloita kustannuksia sijoittajilta. 17

18 2 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti perehtyä seuraaviin riskitekijöihin muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jokainen esitetyistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen sekä arvopapereiden arvoon. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Tiettyjä muita Yhtiön liiketoimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen sijoituksen tekemistä, on selvitetty muun muassa kohdissa "Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta" sekä "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät". Tässä Esitteessä esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan. 2.1 Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Yhtiö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. Glaston on kansainvälisesti toimiva yritys, minkä vuoksi maailmantalouden kehityksellä on suuri vaikutus sen liiketoimintaan ja liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Yhtiön tuotteisiin vaikuttavat yleisesti suhdanteet hinnoittelun ja toimitusmäärien osalta, ja suhdanteet voivat vaihdella eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan voivat vaikuttaa haitallisesti taloussuhdanteen lasku ja talouden epävakaisuus, kuten tämänhetkinen maailmantaloudellinen tilanne. Glastonin liiketoimintaympäristö on haastava. Euroopan talouden epävakaus sekä Aasian ennakoitua hitaampi talouskasvu vaikuttavat Glastonin kehitykseen. Hidastunut talouskasvu sekä epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat edelleen johtaa tilausten siirtymiseen ja konetoimitusten aikataulumuutoksiin. Asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat rajoittaa heidän investointimahdollisuuksiaan. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden investointiaktiivisuuteen. Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuoden 2012 lopussa ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia Yhtiön toimialan kehitykseen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy edelleen tai hidastuu, on tällä haitallinen vaikutus Glastonin liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiölle tärkeän markkina-alueen Euroopan taloudelliseen ympäristöön ovat vaikuttaneet ja saattavat edelleen vaikuttaa haitallisesti sellaiset tekijät kuten julkisen velan kasvu Euroopassa; todellinen tai havaittu riski valtioiden maksuhäiriöistä tai maksukyvyttömyydestä, ongelmat, joita tietyillä euroalueen jäsenvaltiolla tällä hetkellä on; luottamuksen menetys tiettyjä valuuttoja kohtaan; heikko kuluttajaluottamus ja kulutuksen supistuminen; hidas tai laskeva taloudellinen kasvu; lisääntyvä työttömyys; inflaatiopaineet ja korkojen nousu; poliittinen epävakaus; hallitusten toimet tai päätökset, joilla on kustannusvaikutuksia; sekä edellä mainittujen riskien vaikutusten ulottuminen tai pelko ulottumisesta aiemmin niistä vapaille markkinoille Euroopassa tai sen ulkopuolella. Siten epäsuotuisilla muutoksilla ja vaihteluilla makrotaloudellisessa ympäristössä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Talouskasvun ja etenkin rakentamisen toimialan aktiivisuuden hidastuminen on edelleen yksi Yhtiön keskeisimmistä lähiajan riskeistä. Vaikka Yhtiön uuskonemyynti on herkempi maailmanlaajuisille suhdannevaihteluille kuin huolto- ja palvelutarjonta, haastava taloudellinen ympäristö saattaa vähentää kysyntää kaikilla Yhtiön liiketoiminta-alueilla, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön toiminta on ollut viime vuosina kannattamatonta muun muassa epävakaiden markkinaolosuhteiden vuoksi ja on riski siitä, että toiminta jatkuu kannattamattomana myös tulevaisuudessa. Lisääntyneellä kilpailulla kohdemarkkinoilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vuonna 2012 hintakilpailu kiristyi entisestään sekä konemyynnissä että palveluissa. Glastonin strategisena riskinä on ennen kaikkea Konsernin markkinaosuuksien menettäminen erityisesti Euroopassa sekä myös voimakkaimmin kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiö on arvioinut kiinalaisten kilpailijoiden olevan merkittävä taloudellinen riskitekijä, mihin se pyrkii vastaamaan tuotekehityksellä ja uusilla T&K -investoinneilla. Erityisesti Kiinassa hinta on kuitenkin perinteisesti ohjannut keskeisesti kuluttajien ostopäätöstä, mikä voi osaltaan vaikeuttaa Yhtiön markkina-aseman vahvistamista kyseisellä alueella. 18

19 Lasinkarkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden tuotannossa kiinalaisten kilpailijoiden määrä eurooppalaisilla ja pohjois-amerikkalaisilla markkinoilla on edelleen kasvamassa, mikä voi tulevaisuudessa tiukentaa etenkin hintakilpailua. Esikäsittelykoneiden liiketoiminta-alueella hintakilpailu on vuoden 2012 aikana jatkunut erityisen tiukkana etenkin Euroopassa, ja tilanteen uskotaan säilyvän samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Huoltopalveluliiketoiminnassa merkittävimmät kilpailijat ovat toistaiseksi olleet Yhtiön omat asiakkaat, jotka huoltavat koneensa itse. Huolto- ja palvelukysyntään vaikuttavat jossain määrin myös pienet paikalliset toimijat. Teknologian kehitykseen liittyvän kilpailevan kone- ja lasinjalostustekniikan tulo markkinoille on myös Yhtiön strateginen riski, ja se saattaisi edellyttää Yhtiöltä mittavia tuotekehitysinvestointeja. Kilpailun ja kilpailijoiden lisääntymisellä Yhtiön eri toiminta-alueilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Protektionistiset tai muuten epäedulliset viranomaismenettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi altistua protektionistisille toimenpiteille ja kaupankäyntirajoituksille, jotka voivat rajoittaa Yhtiön pääsyä uusille vientimarkkinoille. Niiden maiden viranomaiset, joissa Yhtiö toimii tai joihin Yhtiö vie tuotteitaan, voivat asettaa uusia tullimaksuja tuonnille tai kumota tällä hetkellä voimassa olevia, millä voi olla haitallinen vaikutus tuotteiden toimittamiseen tai niiden hintoihin. Muutokset tullimaksujen tasossa voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön mahdollisuuteen tuoda tuotteitaan tai sen kotimaan toimintojen kannattavuuteen markkinoilla, joilla tällaisia protektionistisia toimenpiteitä sovelletaan. Yhtiön liiketoimintaan saattavat vaikuttaa haitallisesti myös muut epäedulliset viranomaismenettelyt, kuten esimerkiksi aurinkoenergiahankkeille kohdistetun yhteiskunnallisen taloudellisen tuen lakkauttamista tai vähentämistä koskevat viranomaispäätökset, jotka voivat vähentää Yhtiön tuotteiden kysyntää. Mahdolliset muutokset protektionistisissa toimenpiteissä, kaupankäyntirajoituksissa tai viranomaiskäytännöissä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taseeseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön toimintaa sääntelevät niiden maiden lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, joissa Yhtiö kulloinkin toimii. Lisäksi Yhtiön toimintaan vaikuttaa alueellinen tai ylikansallinen sääntely, kuten Euroopan Yhteisön lainsäädäntö. Suuri osa lasiteollisuutta koskevista viranomaismääräyksistä johtuu kansainvälisesti valmisteltavista energia- ja ympäristöalan säännöksistä. Lainsäädäntö ja muu sääntely voi kuitenkin muuttua ja Yhtiö voi altistua riskeille, mikäli se ei onnistu täyttämään muuttuneen lainsäädännön tai sääntelyn aiheuttamia vaatimuksia. Myös esimerkiksi muutokset ympäristönsuojelua, työvoimaa ja verotusta koskevilla oikeudenaloilla voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan. Toimintojen sopeuttaminen tällaisiin muutoksiin voi aiheuttaa Yhtiölle vaikeasti ennakoitavia kustannuksia, millä puolestaan voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) muutoksista saattaa aiheutua Yhtiölle velvollisuus käsitellä tiettyjä asioita, kuten vuokrasopimuksia, eri lailla kuin aikaisemmin. Tällaisilla Yhtiötä koskevan sääntelyn muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taseeseen ja taloudelliseen asemaan. 2.2 Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiön olennaisten sopimuskumppanien kanssa käytettävien sopimusehtojen mahdollinen tulkinnanvaraisuus saattaa johtaa ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin, minkä lisäksi sopimuskumppanien mahdollinen ryhtyminen Yhtiön kilpailijoiksi saattaa johtaa kilpailun kiristymiseen Yhtiön liiketoiminta-alalla. Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat olennaisena osana sopimuskumppanit, joihin lukeutuvat ne yritykset ja toimijat, joiden kanssa Yhtiöllä on liiketoimintaa, mukaan lukien Yhtiön alihankkijat, toimittajat ja asiakkaat. Lukuisat sopimuskumppanit tuovat mukanaan riskin siitä, että niiden kanssa tehdyt sopimustekstit ovat tulkinnanvaraisia tai että jollain osapuolella ei ole riittävää ymmärrystä sopimusten sisällöstä tai tarkoituksesta. Tämä voi johtaa Yhtiölle koituviin ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin. Lisäksi riskinä on, että Yhtiön jakelijoina, agentteina tai työntekijöinä toimivat tahot ryhtyvät tarjoamaan samanlaisia huolto- ja ylläpitopalveluita kuin Yhtiö itse tarjoaa ja ryhtyvät siten sen kilpailijoiksi 19

20 palveluliiketoiminnan alalla, mikä saattaa heikentää tämän liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Sopimuskumppaneihin liittyvillä riskeillä saattaa toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan ulkopuolisia alihankkijoita. Alihankkijaverkoston hallinnointi on erityisen merkittävää onnistuneen liiketoiminnan kannalta, ja alihankkijaverkoston hallinnoinnin epäonnistuminen kuuluu siten Yhtiön merkittävimpiin toiminnallisiin riskeihin. Alihankkijoilta tilattavien ulkopuolisten palvelujen saatavuus, ehdot, hinta, laatu sekä mahdollisuus siirtää näiden palveluiden kustannusten nousut asiakkaille ovat Yhtiön liiketoiminnalle oleellisia. Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön kannattavuus on riippuvainen suurimpien asiakkaiden -asiakasryhmän tarpeisiin vastaamisesta ja suurimpien asiakkaiden jatkamisesta Yhtiön asiakkaina. Yhtiö ei kuitenkaan ole riippuvainen yhdestä yksittäisestä suuresta asiakkaasta. Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennusteollisuudelle, kaluste- ja laiteteollisuudelle ja ajoneuvoteollisuudelle lasituotteita toimittavat lasinjalostajat. Yhtiön asiakasrakenne on melko hajautunut, minkä vuoksi sen riippuvuus yhdestä tai muutamasta asiakkaasta ei ole kovin merkittävä. Yhtiön mahdollinen kykenemättömyys vastata useampien suurimpien asiakkaidensa tarpeisiin, epäonnistuminen suurten asiakasprojektien hallinnoinnissa sekä muutokset useamman avainasiakkaan liiketoimintaympäristössä saattavat johtaa merkittävän asiakasmäärän menettämiseen. Mikäli menetystä ei saada korvattua vastaavan ehtoisilla asiakassopimuksilla, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä, joiden menetyksellä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön menestys riippuu olennaisesti Yhtiön johdon ja työntekijöiden ammattitaidosta sekä Yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä. Yhtiö katsoo, että Yhtiön johtoon ja muihin asiantuntijoihin kohdistuvat odotukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu tulevaisuudessa rekrytoimaan tarpeeksi uutta henkilöstöä tai sitouttamaan nykyisen johdon jäsenet tai muut avainhenkilöt. Yhtiön johdon tai muiden avainhenkilöiden menettäminen ja uuden, ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa epäonnistuminen saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotteet ja tuotekehitys eivät välttämättä vastaa asiakkaiden kasvaneita odotuksia ja tuotekehitys saattaa olla liian vähäistä tai sen kohdistaminen saattaa epäonnistua. Yhtiöllä on monipuolinen tuote- ja palvelutarjonta, joka on tällä hetkellä yksi lasinjalostusmarkkinoiden laajimmista. Yhtiö on myös pyrkinyt panostamaan tuote- ja palvelukehitykseen sekä T&K -investointeihin. Tästä huolimatta on olemassa riski siitä, että lähiajan tuote- ja palvelukehitys hidastuu eikä Yhtiö kykene vastaamaan markkinoiden ja asiakkaidensa kasvaviin odotuksiin. On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu markkinoiden kehitystä vastaavien tuotteiden kannattavuuden tutkimisessa ja tuotekehityksen optimaalisessa kohdistamisessa. Yhtiön sijoitukset T&K -toimintaan voivat osoittautua riittämättömiksi tai Yhtiön pitkäkestoisen liiketoiminnan kannalta keskeisten tuotteiden myynti voi osoittautua odotettua hankalammaksi, jos Yhtiöltä puuttuu myynnissä vaadittava tietotaito. Tämä voi johtaa Yhtiön tuote- tai palvelutarjonnan supistumiseen, Yhtiön markkinaosuuden pienentymiseen sekä muihin kielteisiin taloudellisiin seuraamuksiin, millä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Teknologian vanhentuminen saattaa johtaa Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän vähentymiseen. Yhtiö pyrkii jatkuvasti olemaan teknologian kehityksen kärjessä tuotteidensa ja palveluidensa osalta. Tästä huolimatta on mahdollista, että Yhtiön teknologian kehitys ei ole tarpeeksi nopeaa, vaan Yhtiön kalliiden investointien kohteena ollut teknologia vanhentuu ennen kuin Yhtiö on ehtinyt kehittää uutta modernimpaa teknologiaa. Teknologian vanhentumisella voi olla Yhtiön liiketoiminnan kannalta erityisen vakavat seuraukset esimerkiksi silloin, jos aurinkoenergiateollisuudessa siirrytään käyttämään lasin sijasta muuta raaka-ainetta. 20

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot