GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta"

Transkriptio

1 ESITE GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään uutta Yhtiön osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Osakeanti ). Antiosakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,20 euroa. Osakeanti on kuvattu tarkemmin tässä esitteessä ( Esite ). Tietyt Glastonin osakkeenomistajat sekä eräät muut sijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Antiosakkeita. Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden merkinnän yhteensä noin 9,2 miljoonan euron määrästä, joka vastaa noin 46,0 miljoonaa Antiosaketta, ja ne edustavat yhteensä noin 92,0 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. Katso Osakeannin ehdot Merkintäsitoumukset. Ylimerkintätilanteessa Antiosakkeita allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Glastonin osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Antiosakkeita Osakeannissa. Antiosakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeita merkinnän tekemiseksi on Esitteen jaksoissa Osakeannin ehdot ja Osakeannin ehdot Ohjeita Osakeannin merkitsijöille. Glaston toteuttaa Osakeannin kanssa samanaikaisesti Yhtiön liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan 2009 sekä debentuurilainan 2011 haltijoille suunnattavan osakeannin ( Konversioanti ), jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet ). Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,30 euroa. Merkintähinta maksetaan käyttämällä Yhtiöltä olevaa saamista. Glastonin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla toimialaluokassa Rakennus ja materiaalit (kaupankäyntitunnus GLA1V, ISIN-koodi FI ). Glaston tulee jättämään hakemuksen Antiosakkeiden sekä Uusien Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ( Listalleotto ). Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta ja kaupankäynnin Antiosakkeilla sekä Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta Kun Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, ne tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat tuleviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Antiosakkeita taikka Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tätä Esitettä ei saa lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joihin Antiosakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Ellei tässä Esitteessä ole nimenomaisesti toisin mainittu, Antiosakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso tämän Esitteen jakso Riskitekijät. Järjestäjä Alexander Corporate Finance Oy

2 TIETOJA ESITTEESTÄ Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012 Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) ( Esiteasetus ) liitteiden III, XXII ja XXV, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 9/ /2013. Esite on laadittu suomeksi. Tässä Esitteessä Yhtiö ja Glaston tarkoittavat Glaston Oyj Abp:tä ja Glaston-konserni sekä Konserni tarkoittavat Glaston Oyj Abp:tä ja sen tytäryhtiöitä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Glaston Oyj Abp:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Yhtiö on nimittänyt Alexander Corporate Finance Oy:n toimimaan Osakeannin järjestäjänä ( Järjestäjä ). Esite on saatavilla alkaen sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta ja Järjestäjän verkkosivuilta osoitteesta sekä alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Yliopistonkatu 7, Helsinki, Alexander Corporate Finance Oy:stä, osoitteesta Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Järjestäjä ei suoraan tai epäsuorasti vastaa tämän Esitteen tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai vahvista niitä, eikä mitään tähän Esitteeseen sisältyvää tule pitää Järjestäjän lupauksena tai lausuntona tässä suhteessa, riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai tulevaisuutta. Järjestäjä ei vastaa tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai vahvistamisesta ja rajoittaa vastaavasti vastuunsa niin pitkälle kuin se lain sallimissa rajoissa on mahdollista sekä kaiken vastuunsa vahingonkorvauksen, sopimukseen perustuvan vastuun tai muulla perusteella, joka sillä muuten voitaisiin katsoa olevan tätä Esitettä tai vastaavaa lausumaa koskien. Tähän Osakeantiin tai Antiosakkeiden merkintään tai myyntiin liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Sijoittajien tulee luottaa vain tähän Esitteeseen sisältyvään tietoon sijoituspäätöstä tehdessään. Sijoittajien ei tule luottaa Järjestäjään tai kehenkään Järjestäjän lähipiiriin kuuluvaan tahoon minkään tähän Esitteeseen sisältyvän tiedon tarkkuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöksessään. Ketään ei ole myöskään valtuutettu antamaan Yhtiötä tai Antiosakkeita koskevia tietoja tai lausuntoja (lukuun ottamatta tähän Esitteeseen sisältyvää) ja mikäli tällaisia on annettu, mihinkään tällaiseen muuhun tietoon tai lausuntoon ei tule luottaa Yhtiön tai Järjestäjän valtuuttamana tietona tai lausuntona. Tässä Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Esitteen luovuttaminen ja Esitteeseen perustuva tarjoaminen, myyminen tai toimittaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet olennaisen haitallisesti Glastonin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikään tässä Esitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä Esitteessä esitettyä tule pitää Glastonin tai Järjestäjän lupauksena tai vakuutuksena tulevaisuudesta. Liikkeeseenlaskijalla on kuitenkin Esitteen täydennysvelvollisuus sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen Antiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Tällaiset virheelliset tai puutteelliset tai olennaiset uudet tiedot on lain mukaan ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen, mukaan lukien sen mahdolliset oikaisut ja täydennykset, harkitessaan sijoituspäätöstä. Antiosakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Glastonista ja Osakeannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiö tai Järjestäjä tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Antiosakkeiden tarjouksensaajille, merkitsijöille tai ostajille niiden Antiosakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajien tulee kysyä neuvoa neuvonantajiltaan ennen Antiosakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Antiosakkeiden merkitsemisen tai ostamisen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Osakeantiin osallistumisen aiheuttamista veroseuraamuksista. Järjestäjä toimii tähän Osakeantiin liittyen ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko tämä Esitteen vastaanottaja vai ei). Järjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta tai Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä. Tämän Esitteen jakelu ja Osakeanti voivat olla joidenkin maiden lainsäädännön mukaan rajoitettuja, eikä tätä Esitettä voi käyttää tarjoukseen tai tarjouspyyntöön tai siihen liittyvään tarkoitukseen kenenkään toimesta maassa, jossa tällainen tarjous tai hankinta ei ole laillista, eikä henkilölle, jolle ei ole laillista tehdä tällaista tarjousta tai tarjouspyyntöä. Yhtiö tai Järjestäjä ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä tämän Esitteen, Antiosakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Antiosakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi muuten Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Järjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Järjestäjä eivät ole oikeudellisessa vastuussa, mikäli tämän Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Antiosakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Ellei erikseen tässä Esitteessä ole mainittu (i) Osakeannissa tarjottuja Antiosakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Esitedirektiivin (muut kuin Suomi), ellei Esitedirektiivistä johdu sovellettavaa poikkeusta, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai muussa maassa, taikka näihin edellä mainittuihin maihin tai muuhun maahan, jossa Antiosakkeiden tarjoaminen ei ole sallittua; ja (ii) tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa materiaalia ei saa lähettää yhdellekään henkilölle edellä kohdassa (i) mainittuihin maihin. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Antiosakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tätä Esitettä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Jakso A Johdanto ja varoitukset Jakso B Liikkeeseenlaskija Jakso C Arvopaperit Jakso D Riskit Jakso E Tarjous RISKITEKIJÄT Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Rahoitusriskit Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT, OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ JA TILINTARKASTAJA Hallituksen vakuutus Yhtiön hallituksen jäsenet Osakeannin Järjestäjä Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja tietyissä Suomen lainsäädäntöön liittyvissä seikoissa Tilintarkastajat MUITA TIETOJA Ulkopuolisista lähteistä olevat tiedot Esitteen saatavilla olo Tulevaisuutta koskevat lausumat Esitteessä esitettävät luvut Verkkosivujen muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen Sovellettava laki Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Osakeannin tausta ja syyt Varojen käyttö OSAKEANNIN EHDOT Ohjeita Osakeannin merkitsijöille TIETOJA YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA Yleistä Historia Juridinen rakenne Liiketoiminnan kuvaus Päämarkkinat Toimialakuvaus Investoinnit, yritysostot ja -myynnit Merkittävät sopimukset Henkilöstö Tutkimus ja tuotekehitys Riippuvuus immateriaalioikeuksista sekä tuotanto-, toimitus- ja rahoitussopimuksista Ympäristöasiat Oikeudenkäynnit Vakuutukset Lähipiiriliiketoimet ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Keskeisimmät tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Rahoituksen lähteet

4 9 LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toimialaympäristö ja Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Maksuvalmius ja pääomalähteet Käyttöpääoman riittävyys Rahoitusriskien hallinta YHTIÖN HALLINTO Yleistä Glastonin hallinto Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Hallituksen ja johdon palkkiot ja etuudet OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääomaa koskevat tiedot Omistusrakenne Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS Yleistä Suomalaisten osakeyhtiöiden verotus Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT LIITTEET Tilintarkastajan lausunto Esitteeseen sisältyvästä tulosarviosta 4

5 1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä koostuu Esiteasetuksen liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimityksellä Osatekijät. Osatekijät on jaettu jaksoihin A-E ja ne on numeroitu jaksoittain. Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka Esiteasetuksen mukaan Antiosakkeista ja Yhtiöstä tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia Osatekijöitä ei Antiosakkeiden ja Yhtiön luonteen vuoksi ole esitettävä. Vaikka Antiosaketta tai Yhtiötä koskeva tieto olisi luonteensa puolesta Esiteasetuksen perusteella esitettävä tässä tiivistelmässä, on mahdollista, ettei kyseistä Osatekijää koskevaa tietoa ole lainkaan tai että kyseinen Osatekijä ei sovellu Antiosakkeisiin tai Yhtiöön. Tällöin kyseinen Osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan Ei sovellu. 1.1 Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tämä tiivistelmä on johdanto Esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan sijoittajan tulee perustaa Antiosakkeita koskeva sijoituspäätöksensä tässä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Esitteen kohtaan Riskitekijät. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos tiivistelmässä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Suostumus esitteen käyttämiseen Ei sovellu. Yhtiö ei ole tehnyt sopimuksia arvopapereiden edelleenmyynnistä. 1.2 Jakso B Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Asuinpaikka, oikeudellinen muoto, sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa B.3 Kuvaus tämänhetkisen toiminnan luonteesta ja päätoimialoista ja niihin liittyvistä avaintekijöistä Glaston Oyj Abp, rinnakkaistoiminimi Glaston Corporation. Yhtiö on Suomen lakien mukaisesti Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity posti- ja katuosoite on Yliopistonkatu 7, Helsinki. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostusteknologian edelläkävijä, jonka tavoitteena on olla asiakkaidensa arvostetuin yhteistyökumppani lasinjalostamisen elinkaariratkaisuissa. Yhtiön kokonaistarjonta käsittää lasinjalostuskoneet ja niihin liittyvät palvelut. Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennusteollisuudelle, kaluste- ja laiteteollisuudelle ja ajoneuvoteollisuudelle lasituotteita toimittavat lasinjalostajat sekä aurinkoenergiasegmentissä toimivat lasinjalostajat. Yhtiön liiketoiminta koostuu kahdesta segmentistä: Machines ja Services. Yhtiö ilmoitti syksyllä 2012 Software Solutions -liiketoimintansa myynnistä. Kauppa saatiin päätökseen

6 Machines-segmentti tarjoaa laajan valikoiman lasinjalostuskoneita ja niihin liittyviä työkaluja. Machines-segmentin osaaminen kattaa lasin esikäsittely- ja turvalasiteknologiat, ja tuotevalikoima kattaa koneet lasin leikkauksesta ja porauksesta reunan työstöön ja hiontaan sekä edelleen lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin. Machines-segmentin merkittävimmät asiakasryhmät ovat arkkitehtuuriteollisuus, ajoneuvoteollisuus, kaluste- ja laiteteollisuudelle tuotteita toimittavat lasinjalostajat sekä aurinkoenergiasegmentti. Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta sekä konepäivitysten ja varaosien myynti. Services-segmentin palvelutuotteisiin kuuluvat myös koneiden etävalvonta ja -diagnostiikka. Muita Servicessegmentin palveluja ovat konsultointi- ja koulutuspalvelut. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja sen laaja asiakaspalveluverkosto käsittää yli 20 toimipistettä eri puolilla maailmaa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Italiassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Suomessa. Maantieteellisesti Yhtiön päämarkkina-alueita ovat EMEA-alue (Eurooppa, Afrikka, Lähi-itä, Venäjä sekä IVY-maat), Amerikka ja Aasia. Yhtiön strategian ytimessä ovat jatkuva tuotekehitys ja toiminnan kehittäminen, joilla haetaan kestävää kilpailuetua ja lisäarvoa Yhtiön asiakkaille. Yhtiö edistää miellyttävän, turvallisen ja energiatehokkaan asuin- ja työympäristön kehittämistä hyödyntämällä innovatiivista lasiteknologiaa. Tuottamalla uusia, edistyksellisiä ja energiaa säästäviä lasiratkaisuja Yhtiö sitoutuu rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Yhtiön toiminnan ja asiakaslupauksen avainsanat ovat luotettavuus, laatu ja palvelu. Yhtiön kilpailukykyä ja markkina-asemaa vahvistavat kattava tuote- ja palvelutarjonta. Yhtiö toimii kasvavilla markkinoilla ja Yhtiön merkittävimmät asiakastoimialat eli rakennus-, ajoneuvo-, kaluste- ja laiteteollisuus sekä aurinkoenergiasegmentti ovat pitkällä aikavälillä kasvavia toimialoja. Näillä asiakastoimialoilla Glaston hyödyntää vahvaa markkina-asemaansa ja osaamistaan. B.4a Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Lasinjalostuskoneiden kysyntää ohjaavat tekijät pitkällä aikavälillä: - lasin käytön yleistyminen - teknologisesti vaativien lasisovellusten kysynnän kasvu - yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen - energiankulutusta ja turvallisuutta säätelevän lainsäädännön tiukentuminen Noin 45 prosenttia maailmassa tuotetusta tasolasista käytetään rakennusteollisuudessa, joten investoinnit lasiteknologiaan seuraavat rakentamisen syklejä (Lähde: Freedonia 2011). Lasin käytön yleistyminen on nähtävissä etenkin julkisessa rakentamisessa, minkä myötä myös Yhtiön koneiden ja palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Rakennuksissa käytettävän lasin vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten ominaisuuksiltaan aiempaa vaativimpien, monipuolisempien ja laadukkaampien lasien käyttö kasvaa. Yleisesti ottaen lasin koko-, pinnoite- ja taivutettavuusvaatimukset lisääntyvät ja pitkälle jalostetun lasin tarve kasvaa. Yhtiö uskookin, että suurin kasvupotentiaali on arkkitehtuurilasisegmentissä. Energian säästötavoitteet kasvavat ympäristötietoisuuden ja sääntelyn lisääntyessä, mikä puolestaan kasvattaa eristys- ja energiansäästölasin kysyntää. Uudet, tiukemmat turvallisuusmääräykset kasvattavat turvalasin ja laminoitujen lasien käyttöä erityisesti julkisessa rakentamisessa ja ajoneuvoteollisuudessa. Aurinkoenergiasovelluksissa käytettävän lasin kysynnän arvioidaan kasvavan ympäristötietoisuuden lisääntymisen seurauksena, mikä pitkällä aikavälillä lisää Yhtiön aurinkoenergiasegmentille suunnattujen lasinjalostuskoneiden kysyntää. Myös erilaiset päästörajoitukset kasvattavat pitkällä aikavälillä aurinkoenergian tuottamiseen tarvittavan lasin kysyntää. Glastonin liiketoimintaympäristö on edelleen haastava. Hidastunut talouskasvu sekä epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa isojen konetilausten ajoitukseen. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden investointiaktiivisuuteen. Vuosien 2008 ja 2009 taantuma laski tasolasin tuotantomääriä maailmanlaajuisesti. Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan kuitenkin olevan muuttumattomat, joten Yhtiö ennustaa tuotantomäärien kasvavan tulevina vuosina. B.5 Pääpiirteittäinen kuvaus Konsernista Glaston Oyj Abp on Glaston-konsernin emoyhtiö. Glaston Oyj Abp:llä on tämän Esitteen päivämääränä kaksi suoraa tytäryhtiötä, joiden alle kuuluu noin 20 epäsuoraa tytäryhtiötä. Glaston Oyj Abp on yhtiömuodoltaan julkinen osakeyhtiö. Konsernin suomalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt ovat juridiselta muodoltaan osakeyhtiöitä. 6

7 B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeenomistajat Osakkeita % osakkeista ja äänistä 1 Gws Trade Oy ,74 2 Oy G.W.Sohlberg Ab ,14 3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,95 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy ,57 5 Oy Investsum Ab ,24 6 Sumelius Bjarne Henning ,98 7 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina ,65 8 Von Christierson Charlie ,52 9 Sumelius Bertil Christer ,40 10 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi ,14 Kymmenen suurinta yhteensä ,32 Yhtiö ei ole tietoinen siitä, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :n mukainen määräysvalta Yhtiössä taikka mistään muustakaan järjestelystä, jolla voisi olla vaikutusta Yhtiön määräysvallan muuttumiseen. GWS-konsernin (sisältäen GWS Trade Oy:n ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistukset) yhteenlaskettu osuus Glastonista on 24,88 prosenttia. Yhtiö sai seuraavat ilmoitukset: - Yleisradion eläkesäätiön osuus Glastonin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Yleisradion eläkesäätiön antaman merkintäsitoumuksen johdosta 5 prosentin liputusrajan. - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osuus Glastonin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran antaman merkintäsitoumuksen johdosta 10 prosentin liputusrajan. Yhtiö sai Hymy Lahtinen Oy:ltä ilmoituksen, jonka mukaan Hymy Lahtinen Oy:n osuus Glastonin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Hymy Lahtinen Oy:n antaman merkintäsitoumuksen johdosta 5 prosentin liputusrajan. 7

8 B.7 Valikoituja Yhtiötä koskevia historiallisia taloudellisia tietoja Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätöstietoja. Tiedot perustuvat tähän Esitteeseen sisällytettyihin Glastonkonsernin tilinpäätöksiin ja päättyneiltä tilikausilta, ja tietoja tulee tarkastella yhdessä tilinpäätöstietojen ja niiden liitetietojen kanssa. Glaston-konsernin ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Alla olevassa taulukossa päättyneeltä tilikaudelta esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja, mutta päättyneeltä tilikaudelta esitetyt vertailutiedot ovat osin tilintarkastamattomia, koska ne on jälkikäteen oikaistu päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä johtuen Software Solutions segmentin siirtämisestä lopetettuihin toimintoihin. Tuloslaskelma ja kannattavuus tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastamaton (1 Liikevaihto Liiketulos % liikevaihdosta -7,6 % -2,6 % Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta -3,0 % -2,8 % Rahoituskulut (netto) Rahoituskulut (netto), % liikevaihdosta 7,4 % 9,0 % Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta % liikevaihdosta -15,1 % -11,6 % Tuloverot Lopetettujen toimintojen tulos Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta % liikevaihdosta -19,4 % -12,1 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä -12,5 % 0,3 % Oman pääoman tuottoprosentti -53,3 % -31,2 % Tutkimus- ja kehityskulut, jatkuvat toiminnot % jatkuvien toimintojen liikevaihdosta 4,6 % 4,2 % Tutkimus- ja kehityskulut, lopetetut toiminnot Tutkimus- ja kehityskulut, yhteensä % jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihdosta 5,7 % 5,7 % Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot % jatkuvien toimintojen liikevaihdosta 2,2 % 2,7 % Bruttoinvestoinnit, lopetetut toiminnot Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot % jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihdosta 4,1 % 4,0 % Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, miljoonaa euroa 34,2 35,8 Tilauskanta, lopetetut toiminnot, miljoonaa euroa 1,4 1,8 Tilauskanta, miljoonaa euroa 35,6 37,6 (1 Tilikauden 2011 vertailutiedot on oikaistu tilikauden 2012 tilinpäätöksessä siten, että Software Solutions -segmentti on siirretty lopetettuihin toimintoihin ja vertailutiedot ovat siksi tilintarkastamattomia. Glaston allekirjoitti sopimuksen Software Solutions - liiketoimintansa myynnistä, ja kauppa saatiin päätökseen

9 Henkilöstö tilintarkastettu tilintarkastamaton (1 Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot Henkilökunta kauden lopussa, lopetetut toiminnot Henkilökunta kauden lopussa yhteensä Tase ja vakavaraisuus tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Liikearvo Pitkäaikaiset varat yhteensä Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Velat Taseen loppusumma Sijoitettu pääoma Lyhytaikaiset korolliset velat Pitkäaikaiset korolliset velat Korolliset nettovelat Omavaraisuusaste, % 21,8 % 31,1 % Velkaantumisaste (gearing), % 221,8 % 128,5 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 186,6 % 93,5 % Osakekohtaiset tunnusluvut tilintarkastettu tilintarkastettu Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,17-0,16 (1 Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,04 0,02 (1 Osakekohtainen tulos yhteensä, euroa, laimentamaton ja laimennettu -0,21-0,14 Osinko / osake, euroa (2 0,00 0,00 Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,29 0,50 Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -1,2-3,1 Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma 0,89 0,89 Osingonjako, miljoonaa euroa (2 0,0 0,0 Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa, ilman Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 Tilikauden 2011 vertailutiedot on oikaistu tilikauden 2012 tilinpäätöksessä siten, että Software Solutions -segmentti on siirretty lopetettuihin toimintoihin ja vertailutiedot ovat siksi tilintarkastamattomia. Glaston allekirjoitti sopimuksen Software Solutions -liiketoimintansa myynnistä, ja kauppa saatiin päätökseen (2 Osinko vuodelta 2012 on hallituksen ehdotus. 9

10 Konsernin rahavirtalaskelma, tiivistelmä tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat Investointeihin käytetyt nettorahavirrat Rahavirrat ennen rahoitusta Lainojen nostot ja lyhennykset Muut rahoituksen rahavirrat (netto) Rahoitukseen käytetyt nettorahavirrat yhteensä Valuuttakurssien muutoksen vaikutus Rahavarojen nettolisäys / -vähennys B.8 Valikoidut pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot B.9 Tulosennuste tai -arvio B.10 Tilintarkastajan muistutukset historiallisia taloudellisia tietoja koskevasta tilintarkastuskertomuksesta Ei sovellu. Ei pro forma -muotoisia tietoja. Glaston on tiedottanut tulevaisuuden näkymistä seuraavasti: Arviomme markkinoiden kehityksestä vuonna 2013 ovat varovaisen myönteiset. Pohjois- Amerikassa varsinkin rakentamisen näkymät ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten. Euroopassa talouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Arvioimme, että Aasiassa loppuvuodesta alkanut varovaisen myönteinen kehitys jatkuu. Etelä-Amerikan vakaan kehityksen odotetaan jatkuvan. Talouden epävarmuudesta ja ylikapasiteetista johtuen uusien koneiden markkinat jatkuvat haastavina. Huoltomarkkinoiden kehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä. Keskitämme jatkossa fokustamme ydinliiketoimintoihimme eli lasinjalostuskoneisiin sekä niihin liittyviin palveluihin. Tämän strategisen päätöksen myötä pystymme hyödyntämään vahvaa osaamistamme sekä resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2012 toteutettujen säästö- ja rakennemuutosohjelmien ansiosta lähdemme vuoteen 2013 vakaammalta pohjalta. Edellytykset kannattavalle toiminnalle ovat olemassa. Kannattamattomien tuoteryhmien lopettamisesta huolimatta uskomme liikevaihdon lievään kasvuun. Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Ei sovellu. Tilintarkastuskertomuksissa ei ole muistutuksia. 10

11 B.11 Käyttöpääoman riittävyys Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Toimenpiteet rahoitusaseman vahvistamiseksi loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna 2013 ovat pienentäneet tätä riskiä huomattavasti. Edellyttäen, että toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, Glastonin rahoitusasema vahvistuu nettovelkojen pienentymisen sekä oman pääoman parantumisen ansiosta. Helmikuun alussa 2013 toteutuneesta Software Solutions - liiketoiminnan myynnistä saaduilla varoilla lyhennettiin velkoja. Samoin Tampereen kiinteistön 12,5 miljoonan euron kauppahinta vähennettynä kuluilla tullaan käyttämään velkojen lyhennykseen. Kiinteistön myynnistä allekirjoitettiin sitova esisopimus Myynnin toteuttaminen edellyttää vielä tiettyjen ehtojen, kuten Glastonin käyttämien tilojen vuokrasopimusten solmimisen, täyttymistä. Kaupan loppuunsaattamisen arvioidaan tapahtuvan maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Rahoituksen riittävyys vähintään seuraavaksi 12 kuukaudeksi on varmistettu uudella kolmivuotisella rahoitussopimuksella, joka allekirjoitettiin Rahoitussopimus koostuu 26,7 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta, 10,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituslimiitistä sekä 8,0 miljoonan euron takauslimiitistä. Pitkäaikaisen lainan ja rahoituslimiitin koko määräytyi käytössä olleen lainamäärän mukaan. Tampereen kiinteistön kaupan seurauksena tehtävää lainan lyhennystä ei ole huomioitu edellä mainitussa lainan määrässä. Uudessa sopimuksessa pakolliset lyhennykset alkavat vasta vuoden 2014 kesäkuusta ja lyhennykset ovat nykyiseen sopimukseen verrattuna huomattavasti matalammat. Rahoitussopimuksen voimaanastumisen ehtoina ovat muiden ehtojen lisäksi Osakeannin, Konversioannin sekä yhteensä 2,0 miljoonan euron nimellisarvoisten vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinoston toteuttaminen. Yhtiön hallitus päätti tarjota uusia osakkeita Osakeannissa ja Konversioannissa. Yhtiön hallituksen vastaanottamat merkintäsitoumukset tämän Esitteen päivämääränä kattavat Antiosakkeiden merkinnän yhteensä noin 9,2 miljoonan euron määrästä. Sitoumusten mukaisten merkintöjen toteuttaminen täyttää rahoitussopimuksen voimaanastumiselle asetetun Osakeantiin liittyvän ehdon. Vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinosto toteutuu Lisäksi Yhtiön hallitus on saanut vaihtovelkakirjalainan ja debentuurilainan haltijoilta merkintäsitoumuksia. Toteutuessaan merkinnät täyttävät rahoitussopimuksen voimaanastumiselle asetetut vaihtovelkakirjalainaan ja debentuurilainaan liittyvät ehdot. Saatujen merkintäsitoumusten perusteella Yhtiö voi siten perustellusti olettaa, että se pystyy täyttämään kaikki rahoitussopimuksen voimaanastumisen ehdot. Glastonin johto ei ole tietoinen muista tapahtumista tai olosuhteisiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka saattaisivat antaa merkittävää aihetta epäillä Glastonin käyttöpääoman määrän riittävyyttä kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet seuraavien 12 kuukauden ajan tämän Esitteen päivämäärästä lukien. 1.3 Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden kuvaus Osakkeet ovat Yhtiön ainoaan osakesarjaan kuuluvia osakkeita. Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden ISIN-koodi on FI C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä Liikkeeseenlaskun valuutta on euro

12 C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Antiosakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset Ei sovellu. Yhtiön arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. C.6 Arvopapereiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi C.7 Osingonjakoperiaatteet Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta Yhtiön hallituksen päättämän osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään yksi kolmasosa tilikauden tuloksesta osinkoina Yhtiön osakkeenomistajille. Mahdollisten tulevien osinkojen määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa Yhtiön liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät, taloudellinen asema, pääoman tarve sekä muut tekijät, joita hallitus pitää merkittävinä. Uuden, solmitun rahoitussopimuksen ehdoissa on osingonjakorajoitus, jonka mukaan osinkoa ei voida maksaa tilikausilta 2012 ja Rajoitusta ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. 1.4 Jakso D Riskit D.1 Liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaiset riskit Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä - Yhtiö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. - Lisääntyneellä kilpailulla kohdemarkkinoilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Protektionistiset tai muuten epäedulliset viranomaismenettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taseeseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä - Yhtiön olennaisten sopimuskumppanien kanssa käytettävien sopimusehtojen mahdollinen tulkinnanvaraisuus saattaa johtaa ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin, minkä lisäksi sopimuskumppanien mahdollinen ryhtyminen Yhtiön kilpailijoiksi saattaa johtaa kilpailun kiristymiseen Yhtiön liiketoiminta-alalla. - Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Yhtiön kannattavuus on riippuvainen suurimpien asiakkaiden -asiakasryhmän tarpeisiin vastaamisesta ja suurimpien asiakkaiden jatkamisesta Yhtiön asiakkaina. Yhtiö ei kuitenkaan ole riippuvainen yhdestä yksittäisestä suuresta asiakkaasta. - Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä, joiden menetyksellä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen. 12

13 - Tuotteet ja tuotekehitys eivät välttämättä vastaa asiakkaiden kasvaneita odotuksia ja tuotekehitys saattaa olla liian vähäistä tai sen kohdistaminen saattaa epäonnistua. - Teknologian vanhentuminen saattaa johtaa Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän vähentymiseen. - Tietojärjestelmien ylläpitäminen, päivittäminen tai pettäminen saattaa aiheuttaa arvokkaan tiedon menetyksen tai tietovuodon. - Yhtiö on riippuvainen tehokkaan käyttöasteen ylläpitämisestä tuotantolaitoksissaan. - Yhtiö ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. - Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeudenkäynnit voivat olla kalliita, aikaa vieviä, koskea huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla haitallisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien tai salassa pidettävän tiedon suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kilpailukykyyn sekä sen liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mahdolliset organisaation rakennemuutokset ovat usein vaikeasti hallittavia ja edellyttävät hyvin harkittua ja toteutettua integrointisuunnitelmaa, jonka täytäntöönpanon epäonnistumisella tai liian hitaalla organisaatiorakenteen muuttamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan. - Yhtiön maineen vahingoittuminen saattaa heikentää Yhtiön kykyä hankkia ja säilyttää asiakkaita, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin sisältyy aina epävarmuustekijöitä, joiden johdosta toteutumat saattavat poiketa tehdyistä arvioista, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Tilauskannan heikkenemisellä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mikäli Yhtiön tuotteiden ja palveluiden määrittely- ja hinnoitteluperusteet osoittautuvat epätarkoiksi, voi sillä olla huomattava vaikutus tuotteiden ja palveluiden kannattavuuteen ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Operatiiviseen toimintaan liittyvien kustannusten tai investointikustannusten nousu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mahdolliset tulevat yritysjärjestelyt saattavat epäonnistua, millä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Mikäli Yhtiö ei jatkuvasti yllä vaadittujen, hyvän hallintotavan mukaisten standardien tasolle, saattavat valvontaviranomaiset tai sijoittajat ryhtyä toimenpiteisiin Yhtiötä vastaan, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Glaston voi epäonnistua ylläpitämään vakuutusturvaansa tai vakuutusten ehdot eivät välttämättä kata kaikkia Yhtiön menetyksiä tai käsitä kaikkia vaatimuksia, mukaan lukien mahdollisia tuotevastuuseen tai työturvallisuustasorikkomuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka voidaan tehdä Yhtiötä kohtaan mahdollisten tulevien vahinkojen tai sopimusrikkomusten perusteella. - Kansainvälisen talouskriisin pitkittyessä ja toimialan elpymisen viivästyessä on mahdollista, että Yhtiön on kirjattava tiettyjen omaisuuserien arvon alentuminen, mikä toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. - Yhtiö voi epäonnistua ympäristölainsäädännön tai ympäristölupaehtojen noudattamisessa, mikä voi johtaa tuotannollisiin menetyksiin sekä Yhtiölle 13

14 määrättäviin rangaistuksiin. - Yhtiön liiketoiminnan kansainvälisyys edellyttää, että Yhtiö kykenee hallitsemaan kansainvälisyyteen liittyvät eroavaisuudet ja huomioimaan ne maailmanlaajuisessa liiketoiminnassaan. Rahoitusriskit - Yhtiö ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Yhtiö on altis valuuttakurssivaihteluille. - Yhtiö on alttiina korkotasojen vaihteluille. - Yhtiö on altistunut luotottamiinsa osapuoliin ja vastapuolille myönnettyyn maksuaikaan liittyville epävarmuustekijöille. D.3 Arvopapereille ominaiset riskit Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä - Yhtiön toiminnan tuloksen tai liiketoiminnan muutokset, osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopapereiden hintojen lasku sekä euroalueeseen liittyvät epävarmuudet saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. - Suurimpien osakkeenomistajien osakemyynnit saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeen markkinahintaan. - Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlaskulla tai myynnillä tulevaisuudessa voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. Merkintäoikeuksien käyttämättä jättäminen mahdollisissa tulevissa merkintäoikeusanneissa voi johtaa osakkeenomistajan omistus- ja ääniosuuden laimentumiseen. - Osakeantia ei välttämättä merkitä tarpeeksi tai merkintäsitoumusten antajat eivät välttämättä täytä sitoumuksiaan, millä saattaa olla haitallinen vaikutus Antiosakkeiden markkinahintaan. - Merkintää ei voi peruuttaa lukuun ottamatta tiettyjä rajoitettuja tilanteita. - Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien mahdolliset merkintäetuoikeuksien rajoitukset saattavat estää heitä käyttämästä osakeomistukseen perustuvaa merkintäetuoikeuttaan. - Osakkeenomistajille jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma. 1.5 Jakso E Tarjous E.1 Liikkeeseenlaskun/tarjoamisen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset Mikäli kaikki Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Antiosakkeet merkitään, Yhtiön Osakeannista hankkimien nettovarojen määrä on noin 9,7 miljoonaa euroa Yhtiön Osakeannin yhteydessä maksettavaksi tulevien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan noin 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannissa hankitut varat käyttöpääoman vahvistamiseksi. E.2a Syyt tarjoamiseen ja tuottojen käyttö Yhtiö on vuonna 2012 ryhtynyt erinäisiin toimenpiteisiin taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi. Yhtiö toteutti Software Solutions -liiketoiminnan kaupan. Myynnistä saaduilla varoilla lyhennettiin Yhtiön velkoja. Glaston allekirjoitti lainanantajiensa kanssa uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, jonka voimaanastumisen ehtoina ovat muiden ehtojen lisäksi Osakeannin ja Konversioannin toteuttaminen. 14

15 Glastonin kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään kappaletta. Valtuutus ei kumonnut aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta, jonka perusteella hallituksella on vielä valtuutus osakkeen antamiseen. Glaston allekirjoitti sitovan esisopimuksen Tampereella sijaitsevan tehdaskiinteistökokonaisuutensa myymisestä ja takaisinvuokrauksesta. Kaupan loppuunsaattamisen arvioidaan tapahtuvan maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Kiinteistön 12,5 miljoonan euron kauppahinta vähennettynä kuluilla tullaan käyttämään velkojen lyhennykseen. Osana rahoitusaseman vahvistamiseen tähtäävää kokonaisjärjestelyä Yhtiön hallitus päätti Konversioannista, joka suunnataan Glastonin liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan 2009 sekä debentuurilainan 2011 haltijoille. Konversioannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,30 euroa. Merkintä maksetaan käyttämällä Yhtiöltä olevaa saamista merkintöjen maksuun. Konversioanti toteutetaan private placement -järjestelynä samanaikaisesti Osakeannin kanssa. Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset Uusien Osakkeiden merkitsemisestä Konversioannissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta, Yleisradion eläkesäätiöltä ja muilta lainanhaltijoilta. Merkintäsitoumukset kattavat Uusien Osakkeiden merkinnän koko Konversioannin enimmäismäärästä, joka vastaa yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Glaston allekirjoitti kauppakirjan, jolla se ostaa takaisin Yhtiön vuonna 2009 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia yhteensä 2,0 miljoonan euron nimellisarvosta 50 prosentilla alennettuun hintaan ( Vaihtovelkakirjalainaosuuksien Takaisinosto ). Kaupasta syntyy Yhtiölle yli miljoonan euron positiivinen rahoituserä. Yhtiön hallitus päätti myös Osakeannista. Tietyt Glastonin osakkeenomistajat ja sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita. Osakeanti, Konversioanti ja Vaihtovelkakirjalainaosuuksien Takaisinosto vahvistavat Glaston-konsernin tasetta ja rahoitusasemaa merkittävästi. Olettaen, että Osakeanti ja Konversioanti toteutuvat enimmäismäärän suuruisina, Konsernin korolliset velat vähenevät 12,2 miljoonalla eurolla ja oma pääoma kasvaa noin 21,9 miljoonalla eurolla. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannissa hankitut varat käyttöpääoman vahvistamiseksi. E.3 Osakeannin ehdot Liikkeeseenlaskija Osakeannissa tarjottavat osakkeet Merkintäoikeus Merkinnän vähimmäismäärä Merkintäsitoumukset Glaston Oyj Abp Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Antiosaketta. Merkintäoikeus on yksityishenkilöillä ja yhteisöillä Suomessa. Merkinnän vähimmäismäärä on Antiosaketta. Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannissa ( Merkintäsitoumukset ) ennen Esitteen päivämäärää Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä, Hymy Lahtinen Oy:ltä, eräiltä muilta sijoittajilta sekä tietyiltä Yhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluvilta henkilöiltä. Merkintäsitoumukset kattavat Antiosakkeiden merkinnän yhteensä enintään noin 9,2 miljoonan euron määrästä ja ne edustavat yhteensä noin 92,0 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. Tästä kokonaissummasta hallituksen jäsenten ja johtoon kuuluvien henkilöiden Merkintäsitoumukset ovat yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten kokonaissummasta nykyisten 15

16 osakkeenomistajien antamat Merkintäsitoumukset ovat yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumuksiin on kirjattu ehtoja, jotka ovat kaikki täyttyneet Esitteen päivämäärään mennessä. Merkintäsitoumukset ovat voimassa saakka. Menettely ali- ja ylimerkintätilanteissa Merkintähinta Merkintäaika Merkintäpaikka Merkintöjen hyväksyminen Merkintöjen maksaminen Uusien osakkeiden kirjaaminen arvoosuustileille Kaupankäynti Antiosakkeilla Osakkeenomistajan oikeudet Hallitus päättää menettelystä ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa Antiosakkeita allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Antiosakkeita Osakeannissa. Tämän jälkeen hallitus allokoi Hymy Lahtinen Oy:lle enintään 10 miljoonaa osaketta Tampereen kiinteistön kaupan ehtojen mukaisesti. Hallitus voi tämän jälkeen päättää allokoida Antiosakkeita Osakeannissa merkinnän tehneille Konsernin avainhenkilöille, jotka ovat mukana hallituksen päättämässä kannustinjärjestelmässä, sekä Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille kunkin Merkintäsitoumuksen määrään saakka. Merkintähinta on 0,20 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2013 ja Merkintäsitoumusten antajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Antiosakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Merkinnän voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puh ja verkkosivuilla Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkinnän hyväksymisestä arviolta Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvoosuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on GLA1V ja ISIN-koodi FI Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Uuden, solmitun rahoitussopimuksen ehdoissa on osingonjakorajoitus, jonka mukaan osinkoa ei voida maksaa tilikausilta 2012 ja Rajoitusta ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. 16

17 E.4 Liikkeeseenlaskuun/ tarjoukseen liittyvät olennaiset intressit ja eturistiriidat E.5 Arvopapereiden myyjät ja myyntirajoitussopimukset E.6 Tarjoamisesta johtuvan välittömän laimentumisen aste ja prosenttiosuus E.7 Sijoittajalta veloitettavat kustannukset Ei olennaisia intressejä eikä eturistiriitoja. Ei sovellu. Ei arvopaperien myyjiä, eikä myyntirajoitussopimuksia. Edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Antiosakkeet edustavat noin 47,4 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 32,1 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja Antiosakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Mikäli sekä Osakeannissa että Konversioannissa merkitään kaikki Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet enimmäismääräisinä, Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet edustavat noin 83,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja Konversioantia ja noin 45,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista, Antiosakkeista ja Uusista Osakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin ja Konversioannin jälkeen. Ei sovellu. Yhtiö ei veloita kustannuksia sijoittajilta. 17

18 2 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti perehtyä seuraaviin riskitekijöihin muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jokainen esitetyistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen sekä arvopapereiden arvoon. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Tiettyjä muita Yhtiön liiketoimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen sijoituksen tekemistä, on selvitetty muun muassa kohdissa "Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta" sekä "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät". Tässä Esitteessä esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan. 2.1 Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Yhtiö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. Glaston on kansainvälisesti toimiva yritys, minkä vuoksi maailmantalouden kehityksellä on suuri vaikutus sen liiketoimintaan ja liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Yhtiön tuotteisiin vaikuttavat yleisesti suhdanteet hinnoittelun ja toimitusmäärien osalta, ja suhdanteet voivat vaihdella eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan voivat vaikuttaa haitallisesti taloussuhdanteen lasku ja talouden epävakaisuus, kuten tämänhetkinen maailmantaloudellinen tilanne. Glastonin liiketoimintaympäristö on haastava. Euroopan talouden epävakaus sekä Aasian ennakoitua hitaampi talouskasvu vaikuttavat Glastonin kehitykseen. Hidastunut talouskasvu sekä epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat edelleen johtaa tilausten siirtymiseen ja konetoimitusten aikataulumuutoksiin. Asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat rajoittaa heidän investointimahdollisuuksiaan. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden investointiaktiivisuuteen. Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuoden 2012 lopussa ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia Yhtiön toimialan kehitykseen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy edelleen tai hidastuu, on tällä haitallinen vaikutus Glastonin liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiölle tärkeän markkina-alueen Euroopan taloudelliseen ympäristöön ovat vaikuttaneet ja saattavat edelleen vaikuttaa haitallisesti sellaiset tekijät kuten julkisen velan kasvu Euroopassa; todellinen tai havaittu riski valtioiden maksuhäiriöistä tai maksukyvyttömyydestä, ongelmat, joita tietyillä euroalueen jäsenvaltiolla tällä hetkellä on; luottamuksen menetys tiettyjä valuuttoja kohtaan; heikko kuluttajaluottamus ja kulutuksen supistuminen; hidas tai laskeva taloudellinen kasvu; lisääntyvä työttömyys; inflaatiopaineet ja korkojen nousu; poliittinen epävakaus; hallitusten toimet tai päätökset, joilla on kustannusvaikutuksia; sekä edellä mainittujen riskien vaikutusten ulottuminen tai pelko ulottumisesta aiemmin niistä vapaille markkinoille Euroopassa tai sen ulkopuolella. Siten epäsuotuisilla muutoksilla ja vaihteluilla makrotaloudellisessa ympäristössä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Talouskasvun ja etenkin rakentamisen toimialan aktiivisuuden hidastuminen on edelleen yksi Yhtiön keskeisimmistä lähiajan riskeistä. Vaikka Yhtiön uuskonemyynti on herkempi maailmanlaajuisille suhdannevaihteluille kuin huolto- ja palvelutarjonta, haastava taloudellinen ympäristö saattaa vähentää kysyntää kaikilla Yhtiön liiketoiminta-alueilla, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön toiminta on ollut viime vuosina kannattamatonta muun muassa epävakaiden markkinaolosuhteiden vuoksi ja on riski siitä, että toiminta jatkuu kannattamattomana myös tulevaisuudessa. Lisääntyneellä kilpailulla kohdemarkkinoilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vuonna 2012 hintakilpailu kiristyi entisestään sekä konemyynnissä että palveluissa. Glastonin strategisena riskinä on ennen kaikkea Konsernin markkinaosuuksien menettäminen erityisesti Euroopassa sekä myös voimakkaimmin kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiö on arvioinut kiinalaisten kilpailijoiden olevan merkittävä taloudellinen riskitekijä, mihin se pyrkii vastaamaan tuotekehityksellä ja uusilla T&K -investoinneilla. Erityisesti Kiinassa hinta on kuitenkin perinteisesti ohjannut keskeisesti kuluttajien ostopäätöstä, mikä voi osaltaan vaikeuttaa Yhtiön markkina-aseman vahvistamista kyseisellä alueella. 18

19 Lasinkarkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden tuotannossa kiinalaisten kilpailijoiden määrä eurooppalaisilla ja pohjois-amerikkalaisilla markkinoilla on edelleen kasvamassa, mikä voi tulevaisuudessa tiukentaa etenkin hintakilpailua. Esikäsittelykoneiden liiketoiminta-alueella hintakilpailu on vuoden 2012 aikana jatkunut erityisen tiukkana etenkin Euroopassa, ja tilanteen uskotaan säilyvän samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Huoltopalveluliiketoiminnassa merkittävimmät kilpailijat ovat toistaiseksi olleet Yhtiön omat asiakkaat, jotka huoltavat koneensa itse. Huolto- ja palvelukysyntään vaikuttavat jossain määrin myös pienet paikalliset toimijat. Teknologian kehitykseen liittyvän kilpailevan kone- ja lasinjalostustekniikan tulo markkinoille on myös Yhtiön strateginen riski, ja se saattaisi edellyttää Yhtiöltä mittavia tuotekehitysinvestointeja. Kilpailun ja kilpailijoiden lisääntymisellä Yhtiön eri toiminta-alueilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Protektionistiset tai muuten epäedulliset viranomaismenettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi altistua protektionistisille toimenpiteille ja kaupankäyntirajoituksille, jotka voivat rajoittaa Yhtiön pääsyä uusille vientimarkkinoille. Niiden maiden viranomaiset, joissa Yhtiö toimii tai joihin Yhtiö vie tuotteitaan, voivat asettaa uusia tullimaksuja tuonnille tai kumota tällä hetkellä voimassa olevia, millä voi olla haitallinen vaikutus tuotteiden toimittamiseen tai niiden hintoihin. Muutokset tullimaksujen tasossa voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön mahdollisuuteen tuoda tuotteitaan tai sen kotimaan toimintojen kannattavuuteen markkinoilla, joilla tällaisia protektionistisia toimenpiteitä sovelletaan. Yhtiön liiketoimintaan saattavat vaikuttaa haitallisesti myös muut epäedulliset viranomaismenettelyt, kuten esimerkiksi aurinkoenergiahankkeille kohdistetun yhteiskunnallisen taloudellisen tuen lakkauttamista tai vähentämistä koskevat viranomaispäätökset, jotka voivat vähentää Yhtiön tuotteiden kysyntää. Mahdolliset muutokset protektionistisissa toimenpiteissä, kaupankäyntirajoituksissa tai viranomaiskäytännöissä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taseeseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön toimintaa sääntelevät niiden maiden lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, joissa Yhtiö kulloinkin toimii. Lisäksi Yhtiön toimintaan vaikuttaa alueellinen tai ylikansallinen sääntely, kuten Euroopan Yhteisön lainsäädäntö. Suuri osa lasiteollisuutta koskevista viranomaismääräyksistä johtuu kansainvälisesti valmisteltavista energia- ja ympäristöalan säännöksistä. Lainsäädäntö ja muu sääntely voi kuitenkin muuttua ja Yhtiö voi altistua riskeille, mikäli se ei onnistu täyttämään muuttuneen lainsäädännön tai sääntelyn aiheuttamia vaatimuksia. Myös esimerkiksi muutokset ympäristönsuojelua, työvoimaa ja verotusta koskevilla oikeudenaloilla voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan. Toimintojen sopeuttaminen tällaisiin muutoksiin voi aiheuttaa Yhtiölle vaikeasti ennakoitavia kustannuksia, millä puolestaan voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) muutoksista saattaa aiheutua Yhtiölle velvollisuus käsitellä tiettyjä asioita, kuten vuokrasopimuksia, eri lailla kuin aikaisemmin. Tällaisilla Yhtiötä koskevan sääntelyn muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taseeseen ja taloudelliseen asemaan. 2.2 Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiön olennaisten sopimuskumppanien kanssa käytettävien sopimusehtojen mahdollinen tulkinnanvaraisuus saattaa johtaa ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin, minkä lisäksi sopimuskumppanien mahdollinen ryhtyminen Yhtiön kilpailijoiksi saattaa johtaa kilpailun kiristymiseen Yhtiön liiketoiminta-alalla. Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat olennaisena osana sopimuskumppanit, joihin lukeutuvat ne yritykset ja toimijat, joiden kanssa Yhtiöllä on liiketoimintaa, mukaan lukien Yhtiön alihankkijat, toimittajat ja asiakkaat. Lukuisat sopimuskumppanit tuovat mukanaan riskin siitä, että niiden kanssa tehdyt sopimustekstit ovat tulkinnanvaraisia tai että jollain osapuolella ei ole riittävää ymmärrystä sopimusten sisällöstä tai tarkoituksesta. Tämä voi johtaa Yhtiölle koituviin ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin. Lisäksi riskinä on, että Yhtiön jakelijoina, agentteina tai työntekijöinä toimivat tahot ryhtyvät tarjoamaan samanlaisia huolto- ja ylläpitopalveluita kuin Yhtiö itse tarjoaa ja ryhtyvät siten sen kilpailijoiksi 19

20 palveluliiketoiminnan alalla, mikä saattaa heikentää tämän liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Sopimuskumppaneihin liittyvillä riskeillä saattaa toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan ulkopuolisia alihankkijoita. Alihankkijaverkoston hallinnointi on erityisen merkittävää onnistuneen liiketoiminnan kannalta, ja alihankkijaverkoston hallinnoinnin epäonnistuminen kuuluu siten Yhtiön merkittävimpiin toiminnallisiin riskeihin. Alihankkijoilta tilattavien ulkopuolisten palvelujen saatavuus, ehdot, hinta, laatu sekä mahdollisuus siirtää näiden palveluiden kustannusten nousut asiakkaille ovat Yhtiön liiketoiminnalle oleellisia. Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön kannattavuus on riippuvainen suurimpien asiakkaiden -asiakasryhmän tarpeisiin vastaamisesta ja suurimpien asiakkaiden jatkamisesta Yhtiön asiakkaina. Yhtiö ei kuitenkaan ole riippuvainen yhdestä yksittäisestä suuresta asiakkaasta. Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennusteollisuudelle, kaluste- ja laiteteollisuudelle ja ajoneuvoteollisuudelle lasituotteita toimittavat lasinjalostajat. Yhtiön asiakasrakenne on melko hajautunut, minkä vuoksi sen riippuvuus yhdestä tai muutamasta asiakkaasta ei ole kovin merkittävä. Yhtiön mahdollinen kykenemättömyys vastata useampien suurimpien asiakkaidensa tarpeisiin, epäonnistuminen suurten asiakasprojektien hallinnoinnissa sekä muutokset useamman avainasiakkaan liiketoimintaympäristössä saattavat johtaa merkittävän asiakasmäärän menettämiseen. Mikäli menetystä ei saada korvattua vastaavan ehtoisilla asiakassopimuksilla, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä, joiden menetyksellä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön menestys riippuu olennaisesti Yhtiön johdon ja työntekijöiden ammattitaidosta sekä Yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä. Yhtiö katsoo, että Yhtiön johtoon ja muihin asiantuntijoihin kohdistuvat odotukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu tulevaisuudessa rekrytoimaan tarpeeksi uutta henkilöstöä tai sitouttamaan nykyisen johdon jäsenet tai muut avainhenkilöt. Yhtiön johdon tai muiden avainhenkilöiden menettäminen ja uuden, ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa epäonnistuminen saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotteet ja tuotekehitys eivät välttämättä vastaa asiakkaiden kasvaneita odotuksia ja tuotekehitys saattaa olla liian vähäistä tai sen kohdistaminen saattaa epäonnistua. Yhtiöllä on monipuolinen tuote- ja palvelutarjonta, joka on tällä hetkellä yksi lasinjalostusmarkkinoiden laajimmista. Yhtiö on myös pyrkinyt panostamaan tuote- ja palvelukehitykseen sekä T&K -investointeihin. Tästä huolimatta on olemassa riski siitä, että lähiajan tuote- ja palvelukehitys hidastuu eikä Yhtiö kykene vastaamaan markkinoiden ja asiakkaidensa kasvaviin odotuksiin. On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu markkinoiden kehitystä vastaavien tuotteiden kannattavuuden tutkimisessa ja tuotekehityksen optimaalisessa kohdistamisessa. Yhtiön sijoitukset T&K -toimintaan voivat osoittautua riittämättömiksi tai Yhtiön pitkäkestoisen liiketoiminnan kannalta keskeisten tuotteiden myynti voi osoittautua odotettua hankalammaksi, jos Yhtiöltä puuttuu myynnissä vaadittava tietotaito. Tämä voi johtaa Yhtiön tuote- tai palvelutarjonnan supistumiseen, Yhtiön markkinaosuuden pienentymiseen sekä muihin kielteisiin taloudellisiin seuraamuksiin, millä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Teknologian vanhentuminen saattaa johtaa Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän vähentymiseen. Yhtiö pyrkii jatkuvasti olemaan teknologian kehityksen kärjessä tuotteidensa ja palveluidensa osalta. Tästä huolimatta on mahdollista, että Yhtiön teknologian kehitys ei ole tarpeeksi nopeaa, vaan Yhtiön kalliiden investointien kohteena ollut teknologia vanhentuu ennen kuin Yhtiö on ehtinyt kehittää uutta modernimpaa teknologiaa. Teknologian vanhentumisella voi olla Yhtiön liiketoiminnan kannalta erityisen vakavat seuraukset esimerkiksi silloin, jos aurinkoenergiateollisuudessa siirrytään käyttämään lasin sijasta muuta raaka-ainetta. 20

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot