JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y"

Transkriptio

1 Kokous kutsu Varsinainen yhtiökokous JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo JOENSUU Dno., / /., / r/öt (-L.(J//YU Aika klo Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja paätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Ti lintarkastaj ien ja varatilintarkastaj ien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5,oensuun Yrityskiinteistöt Oy I.insikatu 15. X0110 Joensuu (013) fax (013) AIV rek. Y-tunnus 0I6)

2 edustajana JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY ESITYSLISTA Varsinainen yhtiökokous 1 Aika kello Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan valtakirja,liite 1. omistaen yhteensä osaketta osaketta Lasse Haaranen toimitusjohtaja 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen pu heenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjes tyksen määräämät ja muut käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, liite 2. 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta;

3 2 päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi 1. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, liite merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen , liite vahvistaa tuloslaskelman ja taseen 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto ,86 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto! tap piotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle vuodelta Päätös: 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituk sen toimikausi on yhtiökokousten välinen aika. Yhtiöjärjestyksen 14. :n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lu kumääräksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Päätös:

4 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 3 Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja senille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut v ,00 /kk sekä kokouspalkkio 180,00 /kokous. Hallituksen va rapuheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut 130,00 /kk sekä kokouspalkkio 130,00 /kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 130,00 /kokous. Tilintarkastajien palkkio on maksettu laskun mukaan. jä Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjoh tajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio mää räytyy kilpailutetun hinnan/laskun mukaan. Päätös: 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 :n 2. mom. Valtion komi teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lu kuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäse netja varajäsenet sekä yhtiöjärjestyksen 14 :n 10 kohdan mu kaisesti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Halli tukseen ovat pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuulu neet Wihonen Ale Jussi yrittäjä Tarnanen Teppo YTM, opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Reijonen Heikki pankkitoimihenkilö Huovinen Tuija Marita opettaja Hortta nainenj Olavi kaupunginsihteeri ja varajäseninä 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja

5 3. varajäsen Paukku Saara sairaan hoitaj a-kätilö 4 Kaikki Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapu heenjohtajana Martti Rutanen. Päätös: 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Joen suun kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausiksi Kaupunginhallitus on nimennyt tarkastuslautakun nan ehdotuksesta kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ti lintarkastajaehdokkaaksi tilikausille halvimman tarjo uksen tehneen Oy Audiarev Ab:n tilintarkastajat KHT, JHTT Aimo Hukkamäen (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelon (varsinainen) ja varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomelan ja HTM, JHTT Aki Rusasen. Perustelut: Oy Au diarev Ab:n tarjoaman tilintarkastuksen tilikauden hinta on halvin. Oy Audiarev Ab on sulautunut KHT-yhteisö BDO Oy:öön Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan BDO Oy, vastuunalaisena varsinaisena tilintarkastajana KHT, Pa si Tuuva ja varsinaisena tilintarkastajana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Päätös: 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille Joensuun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, että kaupunki luovuttaa omistamansa rakennukset Muovilaaksossa apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle, liite 5. Osoitteissa Muovilaaksontie 8 ja 10 sijaitsevien kiinteistöjen mak su liittymineen tapahtuu osakepääoman korotusta vastaan apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle. Joensuun Yrityskiin teistöt Oy korottaa osakepääomaansa luovutettavien rakennusten arvoa vastaavalla määrällä, kaupunki merkitsee yhtiön antamat uudet osakkeet ja maksaa osakepääoman korotuksen luovutta maila mainitut rakennukset apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle (osakeanti).

6 5 Yhtiön vähimmäisosakepääoma on yhtiöjärjestyksen 3 :n mu kaan euroa ja enimmäisosakepääoma eu roa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muut tamatta korottaa tai alentaa. Apporttiomaisuuden arvo on Osakepääoman korotuk sen ja apporttiomaisuuden arvon välinen erotus maksetaan Joen suun Yrityskiinteistöt Oy: lie rahana. Osakepääoma suunnatun osakeannin jälkeen on euroa (24004 osaketta 170 ). Esitys: Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiin teistöt Oy ottaa vastaan Joensuun kaupungilta Kiihtelysvaaran Muovilaaksossa olevat kiinteistöt liitteen 5 mukaisesti. Kaupunki luovuttaa kiinteistöt sitä vastaan, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy saamaansa apporttiomaisuutta vastaan korottaa osakepää omaansa seuraavasti: O Joensuun Yrityskiinteistöt Oy järjestää suunnatun osakeannin Joensuun kaupungille. O Apporttiomaisuuden arvosta ( ,00 ) muodostetaan 5442 osakkeen (-hinta 170 ) suunnatulla osakeannilla ,00 osakepääomaa koostuen 5442 osakkeesta - hintaan 170 euroa per osake. O Apporttiomaisuuden ja osakeannin kokonaissumman erotuk sen 140,00 euroa Joensuun kaupunki maksaa yhtiölle. Päätös: 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

7 Liite z Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Ka u p u ng i ntal o JOENSUU Aika klo Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5 oensuun Yrityskiinteistöt Oy IaIlsikatLI 15, 80110,Jociisuii 013) fax 013) ALV rek. \-tunnns

8 Liite 3 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Y-tunnus Tasekirja

9 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä asti. jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, Tasekirja (KPL 3:8.1 on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy/Tahe-Iaskentayksikkö Tilinpäätöksen laatija: Liitetiedot Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9 Toimintakertornus 1-5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Rahoituslaskelma 10 Talousarviovertailu Sisällysluettelo Sivu Länsikatu 15 Joensuun Yrityskinteistöt Oy

10 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Johdanto Joensuun Yrityskiinteistöt Oy on Joensuun kaupungin perustama yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin Päättynyt tilikausi oli si ten yhtiön 39:s. 2. Osakepääoma ja omistussu hteet Yhtiön osakepääoma on , joka on kokonaan maksettu. Osake pääoma jakaantuu :een nimellisarvoltaan 170 euron osakkeeseen. Koko osakekanta on Joensuun kaupungin omistuksessa. 3. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 4. Toiminta Yhtiö omisti vuoden 2013 lopussa seuraavat itse rakennuttamansa tai os tamansa kiinteistöt Kiinteistö br-m 2 m3 valmistumisvuosi Ostoskeskus , -78 Ostoskeskusil Utran ala-aste Noljakan liikekeskus Rahtikatu , -99, 2002 Pamilonkatu 9 Teollisuushalli Hiekkapuhallushalli Varastokatos Wahlforssinkatu Sirkkalantie , , 2002, 2010, 2012 Raatekankaantie Pyhäselänkatu Rahtikatu Heikuranvaarantie , 2010 Yhteensä , Vuonna 2013 aloitettiin yksi suuri rakennushanke, 7433 neliömetrin teolli suushallin rakentaminen Penttilän kaupunginosaan. Hallin kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa euroa ja se on vuokraifu Suomen Levyprofiili Oy:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Halli valmistuu Rantakylän ostoskeskuksen tontin alueelle on käynnistetty asemakaavan muutoshanke, jolla haetaan lisää rakennusoikeutta tontille. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos olisi Joensuun kaupunginvaltuuston päätettävä nä keväällä Kun uusi asemakaava saa lainvoiman, niin tontin raken tamistyöt voidaan aloittaa. Uuden kaavasuunnitelman mukaan tontille voisi rakentaa myös asuntoja. Suunnitelman mukaan rakentaminen ajoittuu vv

11 Toimitilojen vuokraustilanne on ollut hyvä ja yhtiön toiminta vakaata. 2 Luottotarpiot: Vuonna 2013 ei ole tullut merkittäviä luottotappioita. Yksi vuokralaisyritys on jouduttu irtisanomaan maksamattomien vuokrien vuoksi ja yrittäjän kanssa on tehty maksusuunnitelma, mutta on todennäköistä että vuokrasaamisia ei saada perittyä ja saatavat on kirjattu luottotappioksi. Kiinteistöjen hoito: Yhtiön kiinteistöjen hoito, niiltä osin kuin se ei kuulu vuokramiehen hoidetta vaksi, toteutettiin edelleen ostopalveluna. Varsinaiset kiinteistönhoitopalve lut ostettiin ISS Palvelut Oy:ltä. Vartiointipalvelut ostettiin Vartiointi Tanska nen Oy:ltä ja siivouspalvelut pääosin ISS Siivouspalvelut Oy:ltä (ISS Palve lut) ja Suomen Laatutakuu palvelut Oy:ltä. Yhtiön liikekiinteistöjen kiinteistönhoitokustannukset, joihin sisältyvät myös kuluiksi kirjatut korjaukset ja isännöinti, ilmenevät alla olevasta taulukosta. Klinis1än hdb 1m2 ilman ndoia TouIunut Bu&ti Toteutunut Bucetti ,-, 1101 Sirkllaitie12IMuotoilu 4,32 5,07 4,46 6, SirkIlaitie12CIent. Riuja 3,35 4,61 3,12 4, Sirkkalaitiel2lBiotalous 4,11 4,99 4,54 5, SirklIiitie12IRkerPak 1,89 2,11 1,46 1, irk14aIa1tie12ikylmällIi 0,16 0,31 0,17 0, Sirk1Iaitie12IKKRXittais 0,09 2,30 1,37 1, Raatekaikn1ie14 2,78 3,61 2,83 3, Rahbku14 1,34 1,90 1,54 1, Heikjranvaarantie 1/Hestek 1,13 1,15 1,09 1, Ranak. ostoskeskus 3,59 4,61 3,60 4,35 uu ii... cnen,.us,-, o,8j o,51 -, j,4i, 6000 Noljan liikerakennus 3,67 5,44 4,25 5, Rah1iku 4 3,27 4,98 4,52 4, Pani lonkatu 9 3,65 4,56 4,15 4,57 Kiintuistön hd 1m2 sistäai poistot Toutunut Bucotti Toteutunut Bucetti Sirkkulaitiel2lMuotoilu 6,29 6,89 6,28 7, Sirkllaitie12CIent. Puua 10,60 11,41 9,92 11, Sirkkulaitiel2lBic*alws 12,30 12,48 12, Sirkkal,tie12RierPak 6,93 6,72 6,06 6, Sirkkulaitiel2lkylmähalli 0,17 0,32 0,18 0, SirkkulaitieI2IKKRKJttaus 1,32 9,84 7,44 7, Raateka-iknIie14 3,35 4,14 3,36 4, Rahtiku 14 4,11 4,44 4,08 4, Heilqjranvaarantie IlHestek 4,47 4,26 4,19 3, Rantak. ostoskeskus 4,58 5,52 4,51 5, Ranlak. liikerakennus 6,68 6,29 4,23 6, NoIjanliikerakemus 4,64 6,31 5,11 6, Rahtiku4 4,79 6,39 5,92 6, Panilonkatu 9 4,18 5,05 4,64 5,02

12 5. Yhtiökokoukset 3 6. Tilintarkastajat Kertomusvuoden aikana pidettiin yksi yhtiöjärjestyksen mukainen varsinai nen yhtiökokous ja yksi ylimääräinen yhtiökokous Tilintarkastajina ovat Joensuun kaupunkikonsernin suorittaman kilpailutuksen mukaisesti olleet BDO Oy:n nimeämänä varsinaisena vas tuunalaisena tilintarkastajana KHT Pasi Tuuva ja varsinaisena tilintarkasta jana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. 7. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat pidettyyn yhtiökokoukseen saakka kuu 1 u neet: Wihonen Ale Jussi yrittäjä, pj Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Väänänen Kata Johanna rakennussiivooja Riikonen Vilho Juhani yrittäjä, varapj. Reko Sirkka Maija terveydenhuoltoneuvos Huovinen Tuiia Marita opettaja JO Horttanainen Olavi ka u pu ng i nsi htee ri ja varajäseninä: 1. Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. Simola Maria Helena tietokirjailija 3. Surakka Martti toiminnanjohtaja Puheenjohtaja on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana Vilho Riikonen. Yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet: Horttanainen Jari kaupunginsihteeri Huovinen Tuija opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti ajaja, asettaja, varapj. Tarnanen Teppo YTM, opettaja Wihonen Jussi yrittäjä, pj. Reijonen Heikki pa n kkito im i henkilö

13 ja varajäseniksi: 4 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja 3. varajäsen Paukku Saara sairaanhoitaja-kätilö Puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana alkaen Martti Rutanen. Sihteerinä vuonna on toiminut toimitusjohtaja Lasse Haaranen. 8. Hallituksen toiminta ja tärkeimmät päätökset Vuoden 2013 aikana hallitus piti 10 kokousta, joissa käsiteltiin 91 pykälää, joista muutamia tärkeimpiä ovat: O O O O O Tontin vuokraaminen Joensuun kaupungilta Penttilän teollisuuspuiston rakentamista varten, 26 ELY-keskukselta saatu yrityksen kehittämisavustus euroa te ollisuushallin rakentamiseksi Suomen Levyprofiili Oy:lle, 27 Rakentamispäätös teollisuushallin rakentamisesta Suomen Levyprofiili Oy:lle, 28 ELY-keskuksen investointiavustuksen maksaminen Konekorjaamo Rii konen Oy:n hallin rakentamisesta, euroa, 30 Lainan ottaminen Suomen Levyprofiili Oy:lle rakennettavan hallin rahoit tamiseksi, 34 Rantakylän ostoskeskuksen kaavanmuutos- ja saneeraushankkeen eteneminen, 58, 67 ja 80 O Rakennustempo Oy:n toimitilojen laajennushanke Penttilässä, 66 O Teollisuuskiinteistön ostaminen, Palkat, palkkiot ja korvaukset 10. Henkilöstö Kertomusvuoden aikana maksettiin palkkoja ja korvauksia yhteensä ,66. Palkkojen erittely ilmenee tilinpäätöserittelystä. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden aikana 3 henkilöä: Lasse Haaranen toimitusjohtaja alkaen Jorma Naumanen kiinteistöpäällikkö alkaen Marita Rokkonen toimistosihteeri alkaen

14 II Talous Kertomusvuoden taloudellinen kehitys Yhtiön liikevaihto oli ,97, jossa on nousua edellisestä vuodesta n. 1,9% ( ,70 v. 2012). Maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden ajan. Poistot: Kiinteistöistä on tehty lain sallimat täydet poistot yhteensä ,69. Tilikauden voitto: Tilikauden voitto ,86 ta. merkitään voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jae Alkaneen tilikauden taloudellinen kehitys ja toiminta Riskit Kuluvan vuoden 2014 budjetoitu liikevaihto on ,00 Maailmantatoudellisen tilanteen jatkokehitys on edelleen hyvin epävarma. Epävarmuus vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin ja yritystilojen raken tamisen volyymi on alhainen Pohjois-Karjalassa talvikaudella Rakentamisen kokonaisvolyymi on kuitenkin varsin hyvä, sillä asuntoraken tammen on kohtuullisen vilkasta tällä talvikaudella. Yhtiön tavoitteena on toimia maltillisella riskillä, joten suuria uhkakuvia yhti öllä ei ole. Riskit liittyvät vuokralaisyritysten vuokranmaksukykyyn ja kiinteis töjen hinnanmuodostukseen. Laman aikana vuokralaisyritysten vuokran maksukyky heikkenee ja samalla kiinteistöjen arvot voivat laskea. Vuonna 2013 on muutamilla vuokralaisyrityksillä alkanut esiintyä vuokranmaksuvai keuksia. Toistaiseksi yhtiölle ei ole syntynyt merkittäviä luottotappioita siitä, että vuokralaisyritykset eivät pystyisi maksamaan tilavuokriaan yhtiölle. Yhtiön lainojen koroista aiheutuu korkoriskiä. Korkoriskiä on vähennetty suunnitelmallisesti siten, että lainoja on tasapainotettu kiinteäkorkoisiin ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin. Yhtiön lainoista 66 % on kiinteäkorkoisia ja 34 % vaihtuvakorkoisia lainoja, joten korkojen noususta aiheutuva riski on kohtuullisella tasolla. Jos markkinakorot nousevat, niin yhtiö hyötyy siitä, että kiinteäkorkoisten lainojen korot eivät tällöin muutu, eivätkä korkokustannukset nouse näiden lainojen osalta. Nyt tällä hetkellä ovat markkinakorot poikkeuksellisen mata lat, jolloin yhtiö hyötyy siitä, että vaihtuvakorkoisten lainojen korkokulut ovat pienet.

15 JOENSUUN YRITYSKI INTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 6 Y-tunnus Muut tuotot 0,00 45,00 Vuokrat , ,29 Käyttökorvaukset , ,41 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,13 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilösivukulut yhteensä , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,80 Käyttö- ja huolto , ,40 Ulkoalueiden huolto , ,12 Siivous , ,68 Lämmitys , ,72 Vesi ja jätevesi , ,53 Sähkö ja kaasu , ,45 Jätehuolto , ,68 Vahinkovakuutukset , ,51 Vuokrat , ,59 Kiinteistövero , ,73 Korjaukset , ,00 Muut hoitokulut , ,43 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,64 Luottotappiot ,00 -S 053,55 Muut kulut yhteensä , ,19 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 4 609, ,53 Korko- ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuototja -kulut yhteensä ,78 -S92 492,40 \

16 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 7 Y-tunnus Satunnaiset erät Satu nnaiset tuotot 0, ,09 Satunnaiset kulut 0, ,36 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,73 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,70 Tuloverot , ,96 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,74

17 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TASE 8 Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 902, ,19 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,84 Kiinteistöjen vuokraoikeudet , ,71 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto 6 977, ,92 Muut aineelliset hyödykkeet , ,45 Ennakkomaksutja kesk.er.hankinnat , ,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,02 Sijoitu kset Muut saamiset , ,17 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saa miset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,18 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,58 Muut saamiset , ,10 Siirtosaamiset 450,52 193,18 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,49 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,53 Vastaavaa yhteensä , ,91

18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,86 Osakepääoma , ,00 Vastattavaa JOENSUUN IRITYSKIINTEISTÖT OY TASE OMAPÄÄOMA Tilikauden voitto/tappio , ,74 Ostovelat , ,14 Lyhytaikaineri Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,46 Saadut ennakot 4 129, ,92 Pitkäaikainen Oma pääoma yhteeensä , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,73 Lainat rahoituslaitoksilta , ,41 Velat saman konsernin yrityksille , ,16 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,85 Vieras pääoma yhteensä , ,31 Siirtovelat , ,89 Muutvelat , ,25 Y-tunnus Vastattavaa yhteensä , ,91

19 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: in MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT , ,78 LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT , ,13 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULU ISTA , ,15 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAI-IOITUSERIÄ JA VEROJA , ,76 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN , ,01 SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA 4496, ,68 SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA 0,00 0,00 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT , ,96 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTAERISTÄJOHTUVARAHAVIRTA 0, ,73 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,20 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN , ,10 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0, ,01 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN 0, ,26 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,83 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT ,00-269,12 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN TAKAISINMAKSUT , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,05 RAHAVARAT , , , , , ,05

20 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT ov 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus Henkilöstö Yhteensä , , , , , ,74 Suunnitelman mukaiset poistot Poistosuunnitelrna on seuraava: ATK-ohjelmat Rakennukset Rakennusten koneet/laitteet ja väestönsuojat Koneet ja kalusto Vuokratontin asfaltoimismenot 3 vuotta tasapoisto 4 % / 7 % menojäännöksestä 25 % rnenojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 10 vuotta tasapoisto ALV Yhtiö on hakenut kaikissa rakentamisprojekteissa arvonlisäveron palautuksen ja vuokrannut rakennuttamansa tilat edelleen arvonlisäverollisena. Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina valm istuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistus kausien aikana. Investointivuosi Investointi yhteensä Investointien ALV Ansaittu ALV ALV-tark.vastuu Tarkistuskauden päättyminen , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,2022 Sirkkalantie 12:ssa vuokralla olevien ammattikorkeakoulun tilojen vuokrasopimukset siirrettiin Tilakeskus liikelaitokselta Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, jolloin kiinteistön käyttötarkoitus muuttui ja v rakennetun Biotalouden keskuksen rakentam iskustan nusten ALV-tarkistusvastuu, yhteensä ,62, tulee palauttaa valtiolle alv-tarkistusvuosien aikana. Biotalouden keskus ei ole ALV-tarkistusvastuun alaisena vuonna 2013 (alviton toiminta), mutta muuttuu ALV-tarkistusvastuun alaiseksi v. 2014, johtuen voimaan tulleesta arvon lisäverolain 30 :n muuttamisesta. Vuoden 2010 tarkistusvastuuosuus ,66 ja vuoden 2011 tarkistusvastuuosuus 630,62 tilitetään verohallinnolle.

21 12 Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Emoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Korkotuototlkons.tili 835, ,22 Emoyhteisölle suoritetut rahoituskulut Korkokulut 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden verotusarvot Rakennukset (verotusarvo) , Maapohjat(verotusarvo) , ,94 Rahoitusomaisuus Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Myyntisaamiset 5125, ,28 Lainasaamiset Konsernitili Nordea , ,81 Lyhytaikaiset ostovelat , ,16 Lyhytaikaiset siirtovelat ,00 0,00 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,86 Tilikauden voitto/tappio , ,74 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahalaitoslainat , ,55

22 Annetut pantit ja vastuusitoumukset 13 Yhtiön hallussa oli panttikirjoja ,00. Joensuun kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen yhtiön rahoituslaitoslainoista, Johdannaissopimukset Koronvaihtosopi mukset Yhtiö on tehnyt 2 koronvaihtosopimusta, joilla vaihtuvakorkoisten lainojen korko on muutettu kiinteäksi. Toinen koronvaihtosopimus päättyi v ja toinen päättyy Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo , ,00 Kirjanpitoaineisto ja sen säilytys Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Tositelajit Ostoreskontra sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muod. Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Osake-ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Rai ndance: 1001 Avaava tase Pankki Ostot Omaksut Myyntilaskut Muistiotositteet Komtos Populus: Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk,muodossa Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

23 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY BUDJETTIVERTAIW 14 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % 1-12/ /2013 Muut tuotot Vuokrat , , ,63 99,61 Käyttökorvaukset , , ,40 84,70 LIIKEVAIHTO , , ,03 99,21 Muut kiinteistön tuotot , , ,77 167,72 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,82 105,81 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,31 110,29 Muut henkilösivukulut , , ,47 62,09 Henkilösivukulut yhteensä , ,00-788,84 101,31 Henkilöstökulut yhteensä , , ,66 104,70 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,69 103,43 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,20 101,12 Käyttö- ja huolto , , ,83 72,42 Ulkoalueiden huolto , , ,13 54,83 Siivous , , ,54 90,16 Lämmitys , , ,16 91,85 Vesi ja jätevesi , , ,52 75,84 Sähkö ja kaasu , , ,40 87,99 Jätehuolto , , ,53 87,56 Vahinkovakuutukset , ,00-697,31 102,66 Vuokrat , , ,44 114,45 Kiinteistövero , , ,02 93,83 Korjaukset , , ,61 59,54 Muut hoitokulut , , ,46 72,56 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,25 81,59 Luottotappiot ,00 0, ,00 Muut kulut yhteensä , , ,25 82,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,64 136,41 Rahoitustuototja -kulut Muut korko- ja rahoitustuot , , ,33 22,49 Korko- ja muut rahoituskulut , , ,55 92,36 Rahoitustuototja -kulut yhteensä , , ,22 95,17

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun J Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8000 JOENSUU Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous.3.06 JOENSUUN KAUPUNKI Ko nse rn i hallinto Saap. ) / 0 Dno Aika 0.4.06 klo.00 Paikka Kaupungintalo,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ENSUU SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS LIPERIN `1I``,!TA. Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat O0 /2o1

ENSUU SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS LIPERIN `1I``,!TA. Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat O0 /2o1 ENSUU 1 7. 6. 2 0 1 5 1 ( 2 ) Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat LIPERIN `1I``,!TA Diaaritunnus 291 105-O0 /2o1 SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS Ohessa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 200 UMP-Kymmene Oyj, liiketilan vuokraus osoitteesta Tukholmankatu 8, Haartamaninkatu 8, Biomedicum HEL 2015-013855 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Christmas Granny T:mi, liiketilan vuokraus osoitteesta Äyripolku 1 HEL 2015-013919 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

RAKYMPLK Joensuun kaupunki on maanomistaja tehnyt esityksen otsikossa mainitun kaarnakuusen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkkinä.

RAKYMPLK Joensuun kaupunki on maanomistaja tehnyt esityksen otsikossa mainitun kaarnakuusen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkkinä. JOENSUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.02.2016 Kontiosuon Kaarnakuusen rauhoittaminen luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä RAKYMPLK 17.02.2016 22 Joensuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot