JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y"

Transkriptio

1 Kokous kutsu Varsinainen yhtiökokous JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo JOENSUU Dno., / /., / r/öt (-L.(J//YU Aika klo Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja paätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Ti lintarkastaj ien ja varatilintarkastaj ien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5,oensuun Yrityskiinteistöt Oy I.insikatu 15. X0110 Joensuu (013) fax (013) AIV rek. Y-tunnus 0I6)

2 edustajana JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY ESITYSLISTA Varsinainen yhtiökokous 1 Aika kello Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan valtakirja,liite 1. omistaen yhteensä osaketta osaketta Lasse Haaranen toimitusjohtaja 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen pu heenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjes tyksen määräämät ja muut käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, liite 2. 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta;

3 2 päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi 1. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, liite merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen , liite vahvistaa tuloslaskelman ja taseen 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto ,86 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto! tap piotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle vuodelta Päätös: 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituk sen toimikausi on yhtiökokousten välinen aika. Yhtiöjärjestyksen 14. :n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lu kumääräksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Päätös:

4 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 3 Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja senille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut v ,00 /kk sekä kokouspalkkio 180,00 /kokous. Hallituksen va rapuheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut 130,00 /kk sekä kokouspalkkio 130,00 /kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 130,00 /kokous. Tilintarkastajien palkkio on maksettu laskun mukaan. jä Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjoh tajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio mää räytyy kilpailutetun hinnan/laskun mukaan. Päätös: 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 :n 2. mom. Valtion komi teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lu kuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäse netja varajäsenet sekä yhtiöjärjestyksen 14 :n 10 kohdan mu kaisesti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Halli tukseen ovat pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuulu neet Wihonen Ale Jussi yrittäjä Tarnanen Teppo YTM, opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Reijonen Heikki pankkitoimihenkilö Huovinen Tuija Marita opettaja Hortta nainenj Olavi kaupunginsihteeri ja varajäseninä 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja

5 3. varajäsen Paukku Saara sairaan hoitaj a-kätilö 4 Kaikki Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapu heenjohtajana Martti Rutanen. Päätös: 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Joen suun kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausiksi Kaupunginhallitus on nimennyt tarkastuslautakun nan ehdotuksesta kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ti lintarkastajaehdokkaaksi tilikausille halvimman tarjo uksen tehneen Oy Audiarev Ab:n tilintarkastajat KHT, JHTT Aimo Hukkamäen (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelon (varsinainen) ja varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomelan ja HTM, JHTT Aki Rusasen. Perustelut: Oy Au diarev Ab:n tarjoaman tilintarkastuksen tilikauden hinta on halvin. Oy Audiarev Ab on sulautunut KHT-yhteisö BDO Oy:öön Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan BDO Oy, vastuunalaisena varsinaisena tilintarkastajana KHT, Pa si Tuuva ja varsinaisena tilintarkastajana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Päätös: 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille Joensuun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, että kaupunki luovuttaa omistamansa rakennukset Muovilaaksossa apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle, liite 5. Osoitteissa Muovilaaksontie 8 ja 10 sijaitsevien kiinteistöjen mak su liittymineen tapahtuu osakepääoman korotusta vastaan apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle. Joensuun Yrityskiin teistöt Oy korottaa osakepääomaansa luovutettavien rakennusten arvoa vastaavalla määrällä, kaupunki merkitsee yhtiön antamat uudet osakkeet ja maksaa osakepääoman korotuksen luovutta maila mainitut rakennukset apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle (osakeanti).

6 5 Yhtiön vähimmäisosakepääoma on yhtiöjärjestyksen 3 :n mu kaan euroa ja enimmäisosakepääoma eu roa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muut tamatta korottaa tai alentaa. Apporttiomaisuuden arvo on Osakepääoman korotuk sen ja apporttiomaisuuden arvon välinen erotus maksetaan Joen suun Yrityskiinteistöt Oy: lie rahana. Osakepääoma suunnatun osakeannin jälkeen on euroa (24004 osaketta 170 ). Esitys: Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiin teistöt Oy ottaa vastaan Joensuun kaupungilta Kiihtelysvaaran Muovilaaksossa olevat kiinteistöt liitteen 5 mukaisesti. Kaupunki luovuttaa kiinteistöt sitä vastaan, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy saamaansa apporttiomaisuutta vastaan korottaa osakepää omaansa seuraavasti: O Joensuun Yrityskiinteistöt Oy järjestää suunnatun osakeannin Joensuun kaupungille. O Apporttiomaisuuden arvosta ( ,00 ) muodostetaan 5442 osakkeen (-hinta 170 ) suunnatulla osakeannilla ,00 osakepääomaa koostuen 5442 osakkeesta - hintaan 170 euroa per osake. O Apporttiomaisuuden ja osakeannin kokonaissumman erotuk sen 140,00 euroa Joensuun kaupunki maksaa yhtiölle. Päätös: 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

7 Liite z Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Ka u p u ng i ntal o JOENSUU Aika klo Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5 oensuun Yrityskiinteistöt Oy IaIlsikatLI 15, 80110,Jociisuii 013) fax 013) ALV rek. \-tunnns

8 Liite 3 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Y-tunnus Tasekirja

9 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä asti. jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, Tasekirja (KPL 3:8.1 on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy/Tahe-Iaskentayksikkö Tilinpäätöksen laatija: Liitetiedot Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9 Toimintakertornus 1-5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Rahoituslaskelma 10 Talousarviovertailu Sisällysluettelo Sivu Länsikatu 15 Joensuun Yrityskinteistöt Oy

10 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Johdanto Joensuun Yrityskiinteistöt Oy on Joensuun kaupungin perustama yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin Päättynyt tilikausi oli si ten yhtiön 39:s. 2. Osakepääoma ja omistussu hteet Yhtiön osakepääoma on , joka on kokonaan maksettu. Osake pääoma jakaantuu :een nimellisarvoltaan 170 euron osakkeeseen. Koko osakekanta on Joensuun kaupungin omistuksessa. 3. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 4. Toiminta Yhtiö omisti vuoden 2013 lopussa seuraavat itse rakennuttamansa tai os tamansa kiinteistöt Kiinteistö br-m 2 m3 valmistumisvuosi Ostoskeskus , -78 Ostoskeskusil Utran ala-aste Noljakan liikekeskus Rahtikatu , -99, 2002 Pamilonkatu 9 Teollisuushalli Hiekkapuhallushalli Varastokatos Wahlforssinkatu Sirkkalantie , , 2002, 2010, 2012 Raatekankaantie Pyhäselänkatu Rahtikatu Heikuranvaarantie , 2010 Yhteensä , Vuonna 2013 aloitettiin yksi suuri rakennushanke, 7433 neliömetrin teolli suushallin rakentaminen Penttilän kaupunginosaan. Hallin kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa euroa ja se on vuokraifu Suomen Levyprofiili Oy:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Halli valmistuu Rantakylän ostoskeskuksen tontin alueelle on käynnistetty asemakaavan muutoshanke, jolla haetaan lisää rakennusoikeutta tontille. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos olisi Joensuun kaupunginvaltuuston päätettävä nä keväällä Kun uusi asemakaava saa lainvoiman, niin tontin raken tamistyöt voidaan aloittaa. Uuden kaavasuunnitelman mukaan tontille voisi rakentaa myös asuntoja. Suunnitelman mukaan rakentaminen ajoittuu vv

11 Toimitilojen vuokraustilanne on ollut hyvä ja yhtiön toiminta vakaata. 2 Luottotarpiot: Vuonna 2013 ei ole tullut merkittäviä luottotappioita. Yksi vuokralaisyritys on jouduttu irtisanomaan maksamattomien vuokrien vuoksi ja yrittäjän kanssa on tehty maksusuunnitelma, mutta on todennäköistä että vuokrasaamisia ei saada perittyä ja saatavat on kirjattu luottotappioksi. Kiinteistöjen hoito: Yhtiön kiinteistöjen hoito, niiltä osin kuin se ei kuulu vuokramiehen hoidetta vaksi, toteutettiin edelleen ostopalveluna. Varsinaiset kiinteistönhoitopalve lut ostettiin ISS Palvelut Oy:ltä. Vartiointipalvelut ostettiin Vartiointi Tanska nen Oy:ltä ja siivouspalvelut pääosin ISS Siivouspalvelut Oy:ltä (ISS Palve lut) ja Suomen Laatutakuu palvelut Oy:ltä. Yhtiön liikekiinteistöjen kiinteistönhoitokustannukset, joihin sisältyvät myös kuluiksi kirjatut korjaukset ja isännöinti, ilmenevät alla olevasta taulukosta. Klinis1än hdb 1m2 ilman ndoia TouIunut Bu&ti Toteutunut Bucetti ,-, 1101 Sirkllaitie12IMuotoilu 4,32 5,07 4,46 6, SirkIlaitie12CIent. Riuja 3,35 4,61 3,12 4, Sirkkalaitiel2lBiotalous 4,11 4,99 4,54 5, SirklIiitie12IRkerPak 1,89 2,11 1,46 1, irk14aIa1tie12ikylmällIi 0,16 0,31 0,17 0, Sirk1Iaitie12IKKRXittais 0,09 2,30 1,37 1, Raatekaikn1ie14 2,78 3,61 2,83 3, Rahbku14 1,34 1,90 1,54 1, Heikjranvaarantie 1/Hestek 1,13 1,15 1,09 1, Ranak. ostoskeskus 3,59 4,61 3,60 4,35 uu ii... cnen,.us,-, o,8j o,51 -, j,4i, 6000 Noljan liikerakennus 3,67 5,44 4,25 5, Rah1iku 4 3,27 4,98 4,52 4, Pani lonkatu 9 3,65 4,56 4,15 4,57 Kiintuistön hd 1m2 sistäai poistot Toutunut Bucotti Toteutunut Bucetti Sirkkulaitiel2lMuotoilu 6,29 6,89 6,28 7, Sirkllaitie12CIent. Puua 10,60 11,41 9,92 11, Sirkkulaitiel2lBic*alws 12,30 12,48 12, Sirkkal,tie12RierPak 6,93 6,72 6,06 6, Sirkkulaitiel2lkylmähalli 0,17 0,32 0,18 0, SirkkulaitieI2IKKRKJttaus 1,32 9,84 7,44 7, Raateka-iknIie14 3,35 4,14 3,36 4, Rahtiku 14 4,11 4,44 4,08 4, Heilqjranvaarantie IlHestek 4,47 4,26 4,19 3, Rantak. ostoskeskus 4,58 5,52 4,51 5, Ranlak. liikerakennus 6,68 6,29 4,23 6, NoIjanliikerakemus 4,64 6,31 5,11 6, Rahtiku4 4,79 6,39 5,92 6, Panilonkatu 9 4,18 5,05 4,64 5,02

12 5. Yhtiökokoukset 3 6. Tilintarkastajat Kertomusvuoden aikana pidettiin yksi yhtiöjärjestyksen mukainen varsinai nen yhtiökokous ja yksi ylimääräinen yhtiökokous Tilintarkastajina ovat Joensuun kaupunkikonsernin suorittaman kilpailutuksen mukaisesti olleet BDO Oy:n nimeämänä varsinaisena vas tuunalaisena tilintarkastajana KHT Pasi Tuuva ja varsinaisena tilintarkasta jana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. 7. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat pidettyyn yhtiökokoukseen saakka kuu 1 u neet: Wihonen Ale Jussi yrittäjä, pj Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Väänänen Kata Johanna rakennussiivooja Riikonen Vilho Juhani yrittäjä, varapj. Reko Sirkka Maija terveydenhuoltoneuvos Huovinen Tuiia Marita opettaja JO Horttanainen Olavi ka u pu ng i nsi htee ri ja varajäseninä: 1. Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. Simola Maria Helena tietokirjailija 3. Surakka Martti toiminnanjohtaja Puheenjohtaja on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana Vilho Riikonen. Yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet: Horttanainen Jari kaupunginsihteeri Huovinen Tuija opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti ajaja, asettaja, varapj. Tarnanen Teppo YTM, opettaja Wihonen Jussi yrittäjä, pj. Reijonen Heikki pa n kkito im i henkilö

13 ja varajäseniksi: 4 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja 3. varajäsen Paukku Saara sairaanhoitaja-kätilö Puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana alkaen Martti Rutanen. Sihteerinä vuonna on toiminut toimitusjohtaja Lasse Haaranen. 8. Hallituksen toiminta ja tärkeimmät päätökset Vuoden 2013 aikana hallitus piti 10 kokousta, joissa käsiteltiin 91 pykälää, joista muutamia tärkeimpiä ovat: O O O O O Tontin vuokraaminen Joensuun kaupungilta Penttilän teollisuuspuiston rakentamista varten, 26 ELY-keskukselta saatu yrityksen kehittämisavustus euroa te ollisuushallin rakentamiseksi Suomen Levyprofiili Oy:lle, 27 Rakentamispäätös teollisuushallin rakentamisesta Suomen Levyprofiili Oy:lle, 28 ELY-keskuksen investointiavustuksen maksaminen Konekorjaamo Rii konen Oy:n hallin rakentamisesta, euroa, 30 Lainan ottaminen Suomen Levyprofiili Oy:lle rakennettavan hallin rahoit tamiseksi, 34 Rantakylän ostoskeskuksen kaavanmuutos- ja saneeraushankkeen eteneminen, 58, 67 ja 80 O Rakennustempo Oy:n toimitilojen laajennushanke Penttilässä, 66 O Teollisuuskiinteistön ostaminen, Palkat, palkkiot ja korvaukset 10. Henkilöstö Kertomusvuoden aikana maksettiin palkkoja ja korvauksia yhteensä ,66. Palkkojen erittely ilmenee tilinpäätöserittelystä. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden aikana 3 henkilöä: Lasse Haaranen toimitusjohtaja alkaen Jorma Naumanen kiinteistöpäällikkö alkaen Marita Rokkonen toimistosihteeri alkaen

14 II Talous Kertomusvuoden taloudellinen kehitys Yhtiön liikevaihto oli ,97, jossa on nousua edellisestä vuodesta n. 1,9% ( ,70 v. 2012). Maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden ajan. Poistot: Kiinteistöistä on tehty lain sallimat täydet poistot yhteensä ,69. Tilikauden voitto: Tilikauden voitto ,86 ta. merkitään voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jae Alkaneen tilikauden taloudellinen kehitys ja toiminta Riskit Kuluvan vuoden 2014 budjetoitu liikevaihto on ,00 Maailmantatoudellisen tilanteen jatkokehitys on edelleen hyvin epävarma. Epävarmuus vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin ja yritystilojen raken tamisen volyymi on alhainen Pohjois-Karjalassa talvikaudella Rakentamisen kokonaisvolyymi on kuitenkin varsin hyvä, sillä asuntoraken tammen on kohtuullisen vilkasta tällä talvikaudella. Yhtiön tavoitteena on toimia maltillisella riskillä, joten suuria uhkakuvia yhti öllä ei ole. Riskit liittyvät vuokralaisyritysten vuokranmaksukykyyn ja kiinteis töjen hinnanmuodostukseen. Laman aikana vuokralaisyritysten vuokran maksukyky heikkenee ja samalla kiinteistöjen arvot voivat laskea. Vuonna 2013 on muutamilla vuokralaisyrityksillä alkanut esiintyä vuokranmaksuvai keuksia. Toistaiseksi yhtiölle ei ole syntynyt merkittäviä luottotappioita siitä, että vuokralaisyritykset eivät pystyisi maksamaan tilavuokriaan yhtiölle. Yhtiön lainojen koroista aiheutuu korkoriskiä. Korkoriskiä on vähennetty suunnitelmallisesti siten, että lainoja on tasapainotettu kiinteäkorkoisiin ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin. Yhtiön lainoista 66 % on kiinteäkorkoisia ja 34 % vaihtuvakorkoisia lainoja, joten korkojen noususta aiheutuva riski on kohtuullisella tasolla. Jos markkinakorot nousevat, niin yhtiö hyötyy siitä, että kiinteäkorkoisten lainojen korot eivät tällöin muutu, eivätkä korkokustannukset nouse näiden lainojen osalta. Nyt tällä hetkellä ovat markkinakorot poikkeuksellisen mata lat, jolloin yhtiö hyötyy siitä, että vaihtuvakorkoisten lainojen korkokulut ovat pienet.

15 JOENSUUN YRITYSKI INTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 6 Y-tunnus Muut tuotot 0,00 45,00 Vuokrat , ,29 Käyttökorvaukset , ,41 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,13 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilösivukulut yhteensä , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,80 Käyttö- ja huolto , ,40 Ulkoalueiden huolto , ,12 Siivous , ,68 Lämmitys , ,72 Vesi ja jätevesi , ,53 Sähkö ja kaasu , ,45 Jätehuolto , ,68 Vahinkovakuutukset , ,51 Vuokrat , ,59 Kiinteistövero , ,73 Korjaukset , ,00 Muut hoitokulut , ,43 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,64 Luottotappiot ,00 -S 053,55 Muut kulut yhteensä , ,19 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 4 609, ,53 Korko- ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuototja -kulut yhteensä ,78 -S92 492,40 \

16 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 7 Y-tunnus Satunnaiset erät Satu nnaiset tuotot 0, ,09 Satunnaiset kulut 0, ,36 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,73 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,70 Tuloverot , ,96 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,74

17 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TASE 8 Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 902, ,19 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,84 Kiinteistöjen vuokraoikeudet , ,71 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto 6 977, ,92 Muut aineelliset hyödykkeet , ,45 Ennakkomaksutja kesk.er.hankinnat , ,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,02 Sijoitu kset Muut saamiset , ,17 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saa miset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,18 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,58 Muut saamiset , ,10 Siirtosaamiset 450,52 193,18 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,49 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,53 Vastaavaa yhteensä , ,91

18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,86 Osakepääoma , ,00 Vastattavaa JOENSUUN IRITYSKIINTEISTÖT OY TASE OMAPÄÄOMA Tilikauden voitto/tappio , ,74 Ostovelat , ,14 Lyhytaikaineri Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,46 Saadut ennakot 4 129, ,92 Pitkäaikainen Oma pääoma yhteeensä , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,73 Lainat rahoituslaitoksilta , ,41 Velat saman konsernin yrityksille , ,16 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,85 Vieras pääoma yhteensä , ,31 Siirtovelat , ,89 Muutvelat , ,25 Y-tunnus Vastattavaa yhteensä , ,91

19 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: in MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT , ,78 LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT , ,13 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULU ISTA , ,15 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAI-IOITUSERIÄ JA VEROJA , ,76 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN , ,01 SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA 4496, ,68 SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA 0,00 0,00 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT , ,96 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTAERISTÄJOHTUVARAHAVIRTA 0, ,73 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,20 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN , ,10 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0, ,01 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN 0, ,26 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,83 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT ,00-269,12 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN TAKAISINMAKSUT , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,05 RAHAVARAT , , , , , ,05

20 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT ov 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus Henkilöstö Yhteensä , , , , , ,74 Suunnitelman mukaiset poistot Poistosuunnitelrna on seuraava: ATK-ohjelmat Rakennukset Rakennusten koneet/laitteet ja väestönsuojat Koneet ja kalusto Vuokratontin asfaltoimismenot 3 vuotta tasapoisto 4 % / 7 % menojäännöksestä 25 % rnenojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 10 vuotta tasapoisto ALV Yhtiö on hakenut kaikissa rakentamisprojekteissa arvonlisäveron palautuksen ja vuokrannut rakennuttamansa tilat edelleen arvonlisäverollisena. Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina valm istuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistus kausien aikana. Investointivuosi Investointi yhteensä Investointien ALV Ansaittu ALV ALV-tark.vastuu Tarkistuskauden päättyminen , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,2022 Sirkkalantie 12:ssa vuokralla olevien ammattikorkeakoulun tilojen vuokrasopimukset siirrettiin Tilakeskus liikelaitokselta Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, jolloin kiinteistön käyttötarkoitus muuttui ja v rakennetun Biotalouden keskuksen rakentam iskustan nusten ALV-tarkistusvastuu, yhteensä ,62, tulee palauttaa valtiolle alv-tarkistusvuosien aikana. Biotalouden keskus ei ole ALV-tarkistusvastuun alaisena vuonna 2013 (alviton toiminta), mutta muuttuu ALV-tarkistusvastuun alaiseksi v. 2014, johtuen voimaan tulleesta arvon lisäverolain 30 :n muuttamisesta. Vuoden 2010 tarkistusvastuuosuus ,66 ja vuoden 2011 tarkistusvastuuosuus 630,62 tilitetään verohallinnolle.

21 12 Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Emoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Korkotuototlkons.tili 835, ,22 Emoyhteisölle suoritetut rahoituskulut Korkokulut 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden verotusarvot Rakennukset (verotusarvo) , Maapohjat(verotusarvo) , ,94 Rahoitusomaisuus Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Myyntisaamiset 5125, ,28 Lainasaamiset Konsernitili Nordea , ,81 Lyhytaikaiset ostovelat , ,16 Lyhytaikaiset siirtovelat ,00 0,00 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,86 Tilikauden voitto/tappio , ,74 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahalaitoslainat , ,55

22 Annetut pantit ja vastuusitoumukset 13 Yhtiön hallussa oli panttikirjoja ,00. Joensuun kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen yhtiön rahoituslaitoslainoista, Johdannaissopimukset Koronvaihtosopi mukset Yhtiö on tehnyt 2 koronvaihtosopimusta, joilla vaihtuvakorkoisten lainojen korko on muutettu kiinteäksi. Toinen koronvaihtosopimus päättyi v ja toinen päättyy Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo , ,00 Kirjanpitoaineisto ja sen säilytys Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Tositelajit Ostoreskontra sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muod. Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Osake-ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Rai ndance: 1001 Avaava tase Pankki Ostot Omaksut Myyntilaskut Muistiotositteet Komtos Populus: Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk,muodossa Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

23 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY BUDJETTIVERTAIW 14 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % 1-12/ /2013 Muut tuotot Vuokrat , , ,63 99,61 Käyttökorvaukset , , ,40 84,70 LIIKEVAIHTO , , ,03 99,21 Muut kiinteistön tuotot , , ,77 167,72 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,82 105,81 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,31 110,29 Muut henkilösivukulut , , ,47 62,09 Henkilösivukulut yhteensä , ,00-788,84 101,31 Henkilöstökulut yhteensä , , ,66 104,70 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,69 103,43 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,20 101,12 Käyttö- ja huolto , , ,83 72,42 Ulkoalueiden huolto , , ,13 54,83 Siivous , , ,54 90,16 Lämmitys , , ,16 91,85 Vesi ja jätevesi , , ,52 75,84 Sähkö ja kaasu , , ,40 87,99 Jätehuolto , , ,53 87,56 Vahinkovakuutukset , ,00-697,31 102,66 Vuokrat , , ,44 114,45 Kiinteistövero , , ,02 93,83 Korjaukset , , ,61 59,54 Muut hoitokulut , , ,46 72,56 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,25 81,59 Luottotappiot ,00 0, ,00 Muut kulut yhteensä , , ,25 82,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,64 136,41 Rahoitustuototja -kulut Muut korko- ja rahoitustuot , , ,33 22,49 Korko- ja muut rahoituskulut , , ,55 92,36 Rahoitustuototja -kulut yhteensä , , ,22 95,17

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun J Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8000 JOENSUU Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous.3.06 JOENSUUN KAUPUNKI Ko nse rn i hallinto Saap. ) / 0 Dno Aika 0.4.06 klo.00 Paikka Kaupungintalo,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ENSUU SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS LIPERIN `1I``,!TA. Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat O0 /2o1

ENSUU SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS LIPERIN `1I``,!TA. Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat O0 /2o1 ENSUU 1 7. 6. 2 0 1 5 1 ( 2 ) Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat LIPERIN `1I``,!TA Diaaritunnus 291 105-O0 /2o1 SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS Ohessa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot