JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y"

Transkriptio

1 Kokous kutsu Varsinainen yhtiökokous JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo JOENSUU Dno., / /., / r/öt (-L.(J//YU Aika klo Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja paätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Ti lintarkastaj ien ja varatilintarkastaj ien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5,oensuun Yrityskiinteistöt Oy I.insikatu 15. X0110 Joensuu (013) fax (013) AIV rek. Y-tunnus 0I6)

2 edustajana JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY ESITYSLISTA Varsinainen yhtiökokous 1 Aika kello Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan valtakirja,liite 1. omistaen yhteensä osaketta osaketta Lasse Haaranen toimitusjohtaja 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen pu heenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjes tyksen määräämät ja muut käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, liite 2. 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta;

3 2 päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi 1. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, liite merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen , liite vahvistaa tuloslaskelman ja taseen 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto ,86 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto! tap piotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle vuodelta Päätös: 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituk sen toimikausi on yhtiökokousten välinen aika. Yhtiöjärjestyksen 14. :n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lu kumääräksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Päätös:

4 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 3 Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja senille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut v ,00 /kk sekä kokouspalkkio 180,00 /kokous. Hallituksen va rapuheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut 130,00 /kk sekä kokouspalkkio 130,00 /kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 130,00 /kokous. Tilintarkastajien palkkio on maksettu laskun mukaan. jä Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjoh tajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio mää räytyy kilpailutetun hinnan/laskun mukaan. Päätös: 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 :n 2. mom. Valtion komi teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lu kuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäse netja varajäsenet sekä yhtiöjärjestyksen 14 :n 10 kohdan mu kaisesti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Halli tukseen ovat pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuulu neet Wihonen Ale Jussi yrittäjä Tarnanen Teppo YTM, opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Reijonen Heikki pankkitoimihenkilö Huovinen Tuija Marita opettaja Hortta nainenj Olavi kaupunginsihteeri ja varajäseninä 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja

5 3. varajäsen Paukku Saara sairaan hoitaj a-kätilö 4 Kaikki Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapu heenjohtajana Martti Rutanen. Päätös: 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Joen suun kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausiksi Kaupunginhallitus on nimennyt tarkastuslautakun nan ehdotuksesta kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ti lintarkastajaehdokkaaksi tilikausille halvimman tarjo uksen tehneen Oy Audiarev Ab:n tilintarkastajat KHT, JHTT Aimo Hukkamäen (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelon (varsinainen) ja varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomelan ja HTM, JHTT Aki Rusasen. Perustelut: Oy Au diarev Ab:n tarjoaman tilintarkastuksen tilikauden hinta on halvin. Oy Audiarev Ab on sulautunut KHT-yhteisö BDO Oy:öön Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan BDO Oy, vastuunalaisena varsinaisena tilintarkastajana KHT, Pa si Tuuva ja varsinaisena tilintarkastajana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Päätös: 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille Joensuun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, että kaupunki luovuttaa omistamansa rakennukset Muovilaaksossa apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle, liite 5. Osoitteissa Muovilaaksontie 8 ja 10 sijaitsevien kiinteistöjen mak su liittymineen tapahtuu osakepääoman korotusta vastaan apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle. Joensuun Yrityskiin teistöt Oy korottaa osakepääomaansa luovutettavien rakennusten arvoa vastaavalla määrällä, kaupunki merkitsee yhtiön antamat uudet osakkeet ja maksaa osakepääoman korotuksen luovutta maila mainitut rakennukset apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle (osakeanti).

6 5 Yhtiön vähimmäisosakepääoma on yhtiöjärjestyksen 3 :n mu kaan euroa ja enimmäisosakepääoma eu roa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muut tamatta korottaa tai alentaa. Apporttiomaisuuden arvo on Osakepääoman korotuk sen ja apporttiomaisuuden arvon välinen erotus maksetaan Joen suun Yrityskiinteistöt Oy: lie rahana. Osakepääoma suunnatun osakeannin jälkeen on euroa (24004 osaketta 170 ). Esitys: Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiin teistöt Oy ottaa vastaan Joensuun kaupungilta Kiihtelysvaaran Muovilaaksossa olevat kiinteistöt liitteen 5 mukaisesti. Kaupunki luovuttaa kiinteistöt sitä vastaan, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy saamaansa apporttiomaisuutta vastaan korottaa osakepää omaansa seuraavasti: O Joensuun Yrityskiinteistöt Oy järjestää suunnatun osakeannin Joensuun kaupungille. O Apporttiomaisuuden arvosta ( ,00 ) muodostetaan 5442 osakkeen (-hinta 170 ) suunnatulla osakeannilla ,00 osakepääomaa koostuen 5442 osakkeesta - hintaan 170 euroa per osake. O Apporttiomaisuuden ja osakeannin kokonaissumman erotuk sen 140,00 euroa Joensuun kaupunki maksaa yhtiölle. Päätös: 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

7 Liite z Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Ka u p u ng i ntal o JOENSUU Aika klo Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5 oensuun Yrityskiinteistöt Oy IaIlsikatLI 15, 80110,Jociisuii 013) fax 013) ALV rek. \-tunnns

8 Liite 3 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Y-tunnus Tasekirja

9 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä asti. jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, Tasekirja (KPL 3:8.1 on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy/Tahe-Iaskentayksikkö Tilinpäätöksen laatija: Liitetiedot Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9 Toimintakertornus 1-5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Rahoituslaskelma 10 Talousarviovertailu Sisällysluettelo Sivu Länsikatu 15 Joensuun Yrityskinteistöt Oy

10 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Johdanto Joensuun Yrityskiinteistöt Oy on Joensuun kaupungin perustama yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin Päättynyt tilikausi oli si ten yhtiön 39:s. 2. Osakepääoma ja omistussu hteet Yhtiön osakepääoma on , joka on kokonaan maksettu. Osake pääoma jakaantuu :een nimellisarvoltaan 170 euron osakkeeseen. Koko osakekanta on Joensuun kaupungin omistuksessa. 3. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 4. Toiminta Yhtiö omisti vuoden 2013 lopussa seuraavat itse rakennuttamansa tai os tamansa kiinteistöt Kiinteistö br-m 2 m3 valmistumisvuosi Ostoskeskus , -78 Ostoskeskusil Utran ala-aste Noljakan liikekeskus Rahtikatu , -99, 2002 Pamilonkatu 9 Teollisuushalli Hiekkapuhallushalli Varastokatos Wahlforssinkatu Sirkkalantie , , 2002, 2010, 2012 Raatekankaantie Pyhäselänkatu Rahtikatu Heikuranvaarantie , 2010 Yhteensä , Vuonna 2013 aloitettiin yksi suuri rakennushanke, 7433 neliömetrin teolli suushallin rakentaminen Penttilän kaupunginosaan. Hallin kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa euroa ja se on vuokraifu Suomen Levyprofiili Oy:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Halli valmistuu Rantakylän ostoskeskuksen tontin alueelle on käynnistetty asemakaavan muutoshanke, jolla haetaan lisää rakennusoikeutta tontille. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos olisi Joensuun kaupunginvaltuuston päätettävä nä keväällä Kun uusi asemakaava saa lainvoiman, niin tontin raken tamistyöt voidaan aloittaa. Uuden kaavasuunnitelman mukaan tontille voisi rakentaa myös asuntoja. Suunnitelman mukaan rakentaminen ajoittuu vv

11 Toimitilojen vuokraustilanne on ollut hyvä ja yhtiön toiminta vakaata. 2 Luottotarpiot: Vuonna 2013 ei ole tullut merkittäviä luottotappioita. Yksi vuokralaisyritys on jouduttu irtisanomaan maksamattomien vuokrien vuoksi ja yrittäjän kanssa on tehty maksusuunnitelma, mutta on todennäköistä että vuokrasaamisia ei saada perittyä ja saatavat on kirjattu luottotappioksi. Kiinteistöjen hoito: Yhtiön kiinteistöjen hoito, niiltä osin kuin se ei kuulu vuokramiehen hoidetta vaksi, toteutettiin edelleen ostopalveluna. Varsinaiset kiinteistönhoitopalve lut ostettiin ISS Palvelut Oy:ltä. Vartiointipalvelut ostettiin Vartiointi Tanska nen Oy:ltä ja siivouspalvelut pääosin ISS Siivouspalvelut Oy:ltä (ISS Palve lut) ja Suomen Laatutakuu palvelut Oy:ltä. Yhtiön liikekiinteistöjen kiinteistönhoitokustannukset, joihin sisältyvät myös kuluiksi kirjatut korjaukset ja isännöinti, ilmenevät alla olevasta taulukosta. Klinis1än hdb 1m2 ilman ndoia TouIunut Bu&ti Toteutunut Bucetti ,-, 1101 Sirkllaitie12IMuotoilu 4,32 5,07 4,46 6, SirkIlaitie12CIent. Riuja 3,35 4,61 3,12 4, Sirkkalaitiel2lBiotalous 4,11 4,99 4,54 5, SirklIiitie12IRkerPak 1,89 2,11 1,46 1, irk14aIa1tie12ikylmällIi 0,16 0,31 0,17 0, Sirk1Iaitie12IKKRXittais 0,09 2,30 1,37 1, Raatekaikn1ie14 2,78 3,61 2,83 3, Rahbku14 1,34 1,90 1,54 1, Heikjranvaarantie 1/Hestek 1,13 1,15 1,09 1, Ranak. ostoskeskus 3,59 4,61 3,60 4,35 uu ii... cnen,.us,-, o,8j o,51 -, j,4i, 6000 Noljan liikerakennus 3,67 5,44 4,25 5, Rah1iku 4 3,27 4,98 4,52 4, Pani lonkatu 9 3,65 4,56 4,15 4,57 Kiintuistön hd 1m2 sistäai poistot Toutunut Bucotti Toteutunut Bucetti Sirkkulaitiel2lMuotoilu 6,29 6,89 6,28 7, Sirkllaitie12CIent. Puua 10,60 11,41 9,92 11, Sirkkulaitiel2lBic*alws 12,30 12,48 12, Sirkkal,tie12RierPak 6,93 6,72 6,06 6, Sirkkulaitiel2lkylmähalli 0,17 0,32 0,18 0, SirkkulaitieI2IKKRKJttaus 1,32 9,84 7,44 7, Raateka-iknIie14 3,35 4,14 3,36 4, Rahtiku 14 4,11 4,44 4,08 4, Heilqjranvaarantie IlHestek 4,47 4,26 4,19 3, Rantak. ostoskeskus 4,58 5,52 4,51 5, Ranlak. liikerakennus 6,68 6,29 4,23 6, NoIjanliikerakemus 4,64 6,31 5,11 6, Rahtiku4 4,79 6,39 5,92 6, Panilonkatu 9 4,18 5,05 4,64 5,02

12 5. Yhtiökokoukset 3 6. Tilintarkastajat Kertomusvuoden aikana pidettiin yksi yhtiöjärjestyksen mukainen varsinai nen yhtiökokous ja yksi ylimääräinen yhtiökokous Tilintarkastajina ovat Joensuun kaupunkikonsernin suorittaman kilpailutuksen mukaisesti olleet BDO Oy:n nimeämänä varsinaisena vas tuunalaisena tilintarkastajana KHT Pasi Tuuva ja varsinaisena tilintarkasta jana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. 7. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat pidettyyn yhtiökokoukseen saakka kuu 1 u neet: Wihonen Ale Jussi yrittäjä, pj Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Väänänen Kata Johanna rakennussiivooja Riikonen Vilho Juhani yrittäjä, varapj. Reko Sirkka Maija terveydenhuoltoneuvos Huovinen Tuiia Marita opettaja JO Horttanainen Olavi ka u pu ng i nsi htee ri ja varajäseninä: 1. Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. Simola Maria Helena tietokirjailija 3. Surakka Martti toiminnanjohtaja Puheenjohtaja on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana Vilho Riikonen. Yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet: Horttanainen Jari kaupunginsihteeri Huovinen Tuija opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti ajaja, asettaja, varapj. Tarnanen Teppo YTM, opettaja Wihonen Jussi yrittäjä, pj. Reijonen Heikki pa n kkito im i henkilö

13 ja varajäseniksi: 4 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja 3. varajäsen Paukku Saara sairaanhoitaja-kätilö Puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana alkaen Martti Rutanen. Sihteerinä vuonna on toiminut toimitusjohtaja Lasse Haaranen. 8. Hallituksen toiminta ja tärkeimmät päätökset Vuoden 2013 aikana hallitus piti 10 kokousta, joissa käsiteltiin 91 pykälää, joista muutamia tärkeimpiä ovat: O O O O O Tontin vuokraaminen Joensuun kaupungilta Penttilän teollisuuspuiston rakentamista varten, 26 ELY-keskukselta saatu yrityksen kehittämisavustus euroa te ollisuushallin rakentamiseksi Suomen Levyprofiili Oy:lle, 27 Rakentamispäätös teollisuushallin rakentamisesta Suomen Levyprofiili Oy:lle, 28 ELY-keskuksen investointiavustuksen maksaminen Konekorjaamo Rii konen Oy:n hallin rakentamisesta, euroa, 30 Lainan ottaminen Suomen Levyprofiili Oy:lle rakennettavan hallin rahoit tamiseksi, 34 Rantakylän ostoskeskuksen kaavanmuutos- ja saneeraushankkeen eteneminen, 58, 67 ja 80 O Rakennustempo Oy:n toimitilojen laajennushanke Penttilässä, 66 O Teollisuuskiinteistön ostaminen, Palkat, palkkiot ja korvaukset 10. Henkilöstö Kertomusvuoden aikana maksettiin palkkoja ja korvauksia yhteensä ,66. Palkkojen erittely ilmenee tilinpäätöserittelystä. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden aikana 3 henkilöä: Lasse Haaranen toimitusjohtaja alkaen Jorma Naumanen kiinteistöpäällikkö alkaen Marita Rokkonen toimistosihteeri alkaen

14 II Talous Kertomusvuoden taloudellinen kehitys Yhtiön liikevaihto oli ,97, jossa on nousua edellisestä vuodesta n. 1,9% ( ,70 v. 2012). Maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden ajan. Poistot: Kiinteistöistä on tehty lain sallimat täydet poistot yhteensä ,69. Tilikauden voitto: Tilikauden voitto ,86 ta. merkitään voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jae Alkaneen tilikauden taloudellinen kehitys ja toiminta Riskit Kuluvan vuoden 2014 budjetoitu liikevaihto on ,00 Maailmantatoudellisen tilanteen jatkokehitys on edelleen hyvin epävarma. Epävarmuus vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin ja yritystilojen raken tamisen volyymi on alhainen Pohjois-Karjalassa talvikaudella Rakentamisen kokonaisvolyymi on kuitenkin varsin hyvä, sillä asuntoraken tammen on kohtuullisen vilkasta tällä talvikaudella. Yhtiön tavoitteena on toimia maltillisella riskillä, joten suuria uhkakuvia yhti öllä ei ole. Riskit liittyvät vuokralaisyritysten vuokranmaksukykyyn ja kiinteis töjen hinnanmuodostukseen. Laman aikana vuokralaisyritysten vuokran maksukyky heikkenee ja samalla kiinteistöjen arvot voivat laskea. Vuonna 2013 on muutamilla vuokralaisyrityksillä alkanut esiintyä vuokranmaksuvai keuksia. Toistaiseksi yhtiölle ei ole syntynyt merkittäviä luottotappioita siitä, että vuokralaisyritykset eivät pystyisi maksamaan tilavuokriaan yhtiölle. Yhtiön lainojen koroista aiheutuu korkoriskiä. Korkoriskiä on vähennetty suunnitelmallisesti siten, että lainoja on tasapainotettu kiinteäkorkoisiin ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin. Yhtiön lainoista 66 % on kiinteäkorkoisia ja 34 % vaihtuvakorkoisia lainoja, joten korkojen noususta aiheutuva riski on kohtuullisella tasolla. Jos markkinakorot nousevat, niin yhtiö hyötyy siitä, että kiinteäkorkoisten lainojen korot eivät tällöin muutu, eivätkä korkokustannukset nouse näiden lainojen osalta. Nyt tällä hetkellä ovat markkinakorot poikkeuksellisen mata lat, jolloin yhtiö hyötyy siitä, että vaihtuvakorkoisten lainojen korkokulut ovat pienet.

15 JOENSUUN YRITYSKI INTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 6 Y-tunnus Muut tuotot 0,00 45,00 Vuokrat , ,29 Käyttökorvaukset , ,41 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,13 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilösivukulut yhteensä , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,80 Käyttö- ja huolto , ,40 Ulkoalueiden huolto , ,12 Siivous , ,68 Lämmitys , ,72 Vesi ja jätevesi , ,53 Sähkö ja kaasu , ,45 Jätehuolto , ,68 Vahinkovakuutukset , ,51 Vuokrat , ,59 Kiinteistövero , ,73 Korjaukset , ,00 Muut hoitokulut , ,43 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,64 Luottotappiot ,00 -S 053,55 Muut kulut yhteensä , ,19 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 4 609, ,53 Korko- ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuototja -kulut yhteensä ,78 -S92 492,40 \

16 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 7 Y-tunnus Satunnaiset erät Satu nnaiset tuotot 0, ,09 Satunnaiset kulut 0, ,36 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,73 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,70 Tuloverot , ,96 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,74

17 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TASE 8 Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 902, ,19 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,84 Kiinteistöjen vuokraoikeudet , ,71 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto 6 977, ,92 Muut aineelliset hyödykkeet , ,45 Ennakkomaksutja kesk.er.hankinnat , ,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,02 Sijoitu kset Muut saamiset , ,17 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saa miset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,18 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,58 Muut saamiset , ,10 Siirtosaamiset 450,52 193,18 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,49 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,53 Vastaavaa yhteensä , ,91

18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,86 Osakepääoma , ,00 Vastattavaa JOENSUUN IRITYSKIINTEISTÖT OY TASE OMAPÄÄOMA Tilikauden voitto/tappio , ,74 Ostovelat , ,14 Lyhytaikaineri Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,46 Saadut ennakot 4 129, ,92 Pitkäaikainen Oma pääoma yhteeensä , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,73 Lainat rahoituslaitoksilta , ,41 Velat saman konsernin yrityksille , ,16 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,85 Vieras pääoma yhteensä , ,31 Siirtovelat , ,89 Muutvelat , ,25 Y-tunnus Vastattavaa yhteensä , ,91

19 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: in MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT , ,78 LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT , ,13 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULU ISTA , ,15 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAI-IOITUSERIÄ JA VEROJA , ,76 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN , ,01 SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA 4496, ,68 SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA 0,00 0,00 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT , ,96 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTAERISTÄJOHTUVARAHAVIRTA 0, ,73 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,20 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN , ,10 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0, ,01 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN 0, ,26 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,83 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT ,00-269,12 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN TAKAISINMAKSUT , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,05 RAHAVARAT , , , , , ,05

20 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT ov 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus Henkilöstö Yhteensä , , , , , ,74 Suunnitelman mukaiset poistot Poistosuunnitelrna on seuraava: ATK-ohjelmat Rakennukset Rakennusten koneet/laitteet ja väestönsuojat Koneet ja kalusto Vuokratontin asfaltoimismenot 3 vuotta tasapoisto 4 % / 7 % menojäännöksestä 25 % rnenojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 10 vuotta tasapoisto ALV Yhtiö on hakenut kaikissa rakentamisprojekteissa arvonlisäveron palautuksen ja vuokrannut rakennuttamansa tilat edelleen arvonlisäverollisena. Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina valm istuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistus kausien aikana. Investointivuosi Investointi yhteensä Investointien ALV Ansaittu ALV ALV-tark.vastuu Tarkistuskauden päättyminen , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,2022 Sirkkalantie 12:ssa vuokralla olevien ammattikorkeakoulun tilojen vuokrasopimukset siirrettiin Tilakeskus liikelaitokselta Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, jolloin kiinteistön käyttötarkoitus muuttui ja v rakennetun Biotalouden keskuksen rakentam iskustan nusten ALV-tarkistusvastuu, yhteensä ,62, tulee palauttaa valtiolle alv-tarkistusvuosien aikana. Biotalouden keskus ei ole ALV-tarkistusvastuun alaisena vuonna 2013 (alviton toiminta), mutta muuttuu ALV-tarkistusvastuun alaiseksi v. 2014, johtuen voimaan tulleesta arvon lisäverolain 30 :n muuttamisesta. Vuoden 2010 tarkistusvastuuosuus ,66 ja vuoden 2011 tarkistusvastuuosuus 630,62 tilitetään verohallinnolle.

21 12 Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Emoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Korkotuototlkons.tili 835, ,22 Emoyhteisölle suoritetut rahoituskulut Korkokulut 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden verotusarvot Rakennukset (verotusarvo) , Maapohjat(verotusarvo) , ,94 Rahoitusomaisuus Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Myyntisaamiset 5125, ,28 Lainasaamiset Konsernitili Nordea , ,81 Lyhytaikaiset ostovelat , ,16 Lyhytaikaiset siirtovelat ,00 0,00 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,86 Tilikauden voitto/tappio , ,74 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahalaitoslainat , ,55

22 Annetut pantit ja vastuusitoumukset 13 Yhtiön hallussa oli panttikirjoja ,00. Joensuun kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen yhtiön rahoituslaitoslainoista, Johdannaissopimukset Koronvaihtosopi mukset Yhtiö on tehnyt 2 koronvaihtosopimusta, joilla vaihtuvakorkoisten lainojen korko on muutettu kiinteäksi. Toinen koronvaihtosopimus päättyi v ja toinen päättyy Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo , ,00 Kirjanpitoaineisto ja sen säilytys Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Tositelajit Ostoreskontra sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muod. Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Osake-ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Rai ndance: 1001 Avaava tase Pankki Ostot Omaksut Myyntilaskut Muistiotositteet Komtos Populus: Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk,muodossa Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

23 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY BUDJETTIVERTAIW 14 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % 1-12/ /2013 Muut tuotot Vuokrat , , ,63 99,61 Käyttökorvaukset , , ,40 84,70 LIIKEVAIHTO , , ,03 99,21 Muut kiinteistön tuotot , , ,77 167,72 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,82 105,81 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,31 110,29 Muut henkilösivukulut , , ,47 62,09 Henkilösivukulut yhteensä , ,00-788,84 101,31 Henkilöstökulut yhteensä , , ,66 104,70 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,69 103,43 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,20 101,12 Käyttö- ja huolto , , ,83 72,42 Ulkoalueiden huolto , , ,13 54,83 Siivous , , ,54 90,16 Lämmitys , , ,16 91,85 Vesi ja jätevesi , , ,52 75,84 Sähkö ja kaasu , , ,40 87,99 Jätehuolto , , ,53 87,56 Vahinkovakuutukset , ,00-697,31 102,66 Vuokrat , , ,44 114,45 Kiinteistövero , , ,02 93,83 Korjaukset , , ,61 59,54 Muut hoitokulut , , ,46 72,56 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,25 81,59 Luottotappiot ,00 0, ,00 Muut kulut yhteensä , , ,25 82,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,64 136,41 Rahoitustuototja -kulut Muut korko- ja rahoitustuot , , ,33 22,49 Korko- ja muut rahoituskulut , , ,55 92,36 Rahoitustuototja -kulut yhteensä , , ,22 95,17

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014

0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014 1 0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014 Sisällysluettelo: Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Talousarviovertailu Hallituksen ja toimitusjohtajan ailekirjoitukset Tilintarkastajan

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2012

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2012 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2012 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2012

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot