EKOTEHOKKAAN JA LAADUKKAAN ALUEEN KRITEERIT. KUUMA-seudun esimerkkialueiden arvioinnin kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOTEHOKKAAN JA LAADUKKAAN ALUEEN KRITEERIT. KUUMA-seudun esimerkkialueiden arvioinnin kuvaus"

Transkriptio

1 LIITE A EKOTEHOKKAAN JA LAADUKKAAN ALUEEN KRITEERIT KUUMA-seudun esimerkkialueiden arvioinnin kuvaus KUUMA-SEUTU Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Tuusula Hyvinkää Kirkkonummi Sipoo Vihti

2 2

3 1 Johdanto Ekotehokkuustyökalun kuvaus Toimintaperiaate Yleisiä arviointiin liittyviä asioita Arvioitavat osatekijät Energia- ja ympäristönäkökulma Elinympäristön laatu Alueiden arviointi

4 1 JOHDANTO Yksi hankkeen tavoitteista oli löytää kriteerejä asuinalueiden ekotehokkuudelle ja siihen sisältyvälle elinympäristön laadulle. Kriteerit näkyvät laatukorttien teemoissa ja esimerkkialueiden esittelyssä. Niiden havainnollistamiseksi kehitettiin myös ekotehokkuuden arviointityökalu, jolla käytiin läpi KUUMA-esimerkkialueita. Tulokset havainnollistavat ekotehokkuuden teemoja käytännössä. Laatukorteissa esiteltiin kymmenen KUUMA-alueiden esimerkkikohdetta, joiden arvioimiseksi ekotehokkuuden arviointityökalu kehitettiin. Tavoitteena oli, että esille nousisi eri näkökulmista laadukkaita alueita, joita voitaisiin käyttää konkreettisina esimerkkeinä ekotehokkuuskriteerien havainnollistamisessa. Työkalu muotoiltiin Eriksson Arkkitehtien Tekesrahoitteisessa tutkimushankkeessa kehitetyn ekotehokkuustyökalun pohjalta. Se perustuu kriteerien kautta annettavaan ekotehokkuus-pisteytykseen. Mukana oli myös elinympäristön laadun arviointi, jossa on pyritty määrittelemään elinympäristön laadun kriteerejä ja arvioimaan alueita niiden perusteella. Elinympäristön laadun arvioinnissa tarkasteltiin alueiden suunnitelmista ja toteutuksista löytyviä puitteita, jotka edistävät laadukkaan elinympäristön syntymistä. 2 EKOTEHOKKUUSTYÖKALUN KUVAUS Ekotehokkuuden ja elinympäristön arviointi on aina subjektiivista ja perustuu asiantuntijaharkintana tehtyihin arvovalintoihin. Vaikka kriteerien pohjana on tieteellistä tutkimusta, sisältyy painotusten määrittämiseen ja pisteiden antamiseen aina jostain tietystä näkökulmasta tehty tulkinta. On muistettava, että tällä tasolla tehdystä arvioinnista voidaan saada ainoastaan suuntaa-antava ja arvioinnin ajankohdan tietämyksen tasoinen tulos. Eriksson arkkitehtien tutkimushankkeessa ( ) kehitettiin suunnittelutyökaluja kestävämpää yhdyskuntasuunnitteluun kehittämään toimiston työntekijöiden asiantuntijuutta. Projektin ensimmäisen vaiheen tuloksia käsitteli Kaisa Junkkosen Aalto-yliopiston arkkitehtuuriosastolle tekemä diplomityö Tutkimuksen soveltaminen käytäntöön Työkaluja kestävään yhdyskuntasuunnitteluun (2011). Yksi hankkeessa ideoiduista työkaluista oli ekotehokkuustyökalu Erkko, joka toimi lähtökohtana KUUMA-laatuasumisen projektin esimerkkialueiden arviointityökalun kehittämisessä. Erkon kehittämisen tavoitteena oli käyttää hyväksi jo kehitettyjä arviointimenetelmiä ja muokata niitä suunnittelijalle käyttökelpoisempaan muotoon. Lähteinä työkalun kehittämisessä käytettiin mm. VTT:n Helsingin kaupungille kehittämää ekotehokkuustyökalua HEKOa 4

5 sekä ajankohtaisesta tutkimuksesta saatua tietoa suunnitteluratkaisujen vaikuttavuudesta ekotehokkuuteen. Kriteerit käyttökelpoiselle työkalulle olivat helppokäyttöisyyden lisäksi suhteellisen nopea käyttö ja mahdollisuus karkeamman ja yksityiskohtaisemman arvioinnin tekemiselle. Ekotehokkuuden arviointi perustuu mm. yleis- ja asemakaavatason suunnitteluratkaisuihin, palvelujen saavutettavuuteen, joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen olosuhteisiin, alueiden energiantuotantomenetelmiin sekä luontoarvojen huomioimiseen. 2.1 Toimintaperiaate Ekotehokkuustyökalu arvioi kysymys-vastaus-pisteytys menetelmällä kartalta ja muusta suunnitteluaineistosta löydettäviä konkreettisia ratkaisuja, joiden on tutkimuksen perusteella todettu vaikuttavan ekotehokkuuteen. Tavoitteena on työkalu, joka on mahdollisimman läpinäkyvä, helposti lähestyttävä sekä tuloksissaan vähintään suuntaa-antava. Sillä on erityisen tärkeä merkitys ekotehokkuuden lähestymistapojen moninaisuuden esille tuomisessa ja keskustelun herättämisessä. Sen läpikäynti pakottaa arvioimaan suunnitelmaa tai aluetta eri näkökulmista ja pohtimaan erilaisten tulosten syitä tapauskohtaisesti. Valitut ekotehokkuuden osatekijät ovat selkeästi näkyvillä, jolloin tulosten paikkansapitävyyttä ja alueiden eroja voidaan helposti niiden perusteella arvioida. Ekotehokkuuden arvioinnin kovan ytimen eli energia- ja ympäristönäkökulman osa-alueiksi on valittu energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt, materiaalitehokkuus ja ekosysteemi. Toisen osan muodostaa elinympäristön laadun arviointi, jossa osa-alueet ovat sosiaalinen säätely, toiminnallisuus, luonnonläheisyys ja eri asukasryhmien huomioiminen. Ekotehokkuuden energia- ja ympäristövaikutusten arvioinnin osatekijöitä ovat muun muassa joukkoliikenteen palvelutaso, viheralueiden ja palvelujen saavutettavuus sekä maaperän rakennettavuus. Elinympäristön laadun arviointia tehdään muun muassa yksityisyyden säätelymahdollisuuksien, kohtaamisen ja yhteisöllisyyden sekä asuinympäristön vehreyden perusteella. Arviointi tehdään kysymystaulukon avulla, jossa arvioidaan, täyttääkö alue/suunnitelma osatekijää koskevan väittämän täysin, osittain vai ei ollenkaan. Sen perusteella osatekijästä annetaan pisteitä, jotka palautuvat ekotehokkuuden tai elinympäristön osa-alueiden (emt. energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt, materiaalitehokkuus, ekosysteemi sekä sosiaalinen säätely, toiminnallisuus, luonnonläheisyys ja eri asukasryhmien huomiointi) alle. Joissain tapauksissa osatekijän toteutuminen alueella ei ole ollut täysin selvää, jolloin on jouduttu käyttämään tapauskohtaista harkintaa. Jokaisesta osa-alueesta saadaan taulukon läpikäynnin tuloksena pistemäärä, jota voidaan verrata maksimipisteisiin. Alueelle annetaan ekotehokkuusja laatupisteitä pistettä kustakin osatekijästä, ja saadut pisteet painotetaan kertoimin (1,2,3), joihin on vaikuttanut lähtötietona oleva ajankohtainen tutkimus. Esimerkiksi alueen lämmöntuotantomuoto vaikuttaa enemmän energiankulutukseen kuin materiaalitehokkuu- 5

6 teen. Osa painotuksista perustuu Helsingin kaupungin HEKO-työkalun ekotehokkuutta mittaavien asiakokonaisuuksien painotuksiin. Maksimipisteet korkeimmalla kertoimella voivat osatekijästä olla 6 (2*3) pistettä. Lähipalvelut ja joukkoliikenne poikkeavat tästä pisteytyslogiikasta (tässä vaiheessa) siten että niissä pisteet tulevat useamman väittämän kautta. Kaikki osatekijät eivät palaudu kaikkiin osaalueisiin (esimerkiksi lähipalvelujen sijainnilla ei ole katsottu olevan vaikutusta ekosysteemiin), mikä aiheuttaa vaihtelun osa-alueiden pisteytyksen välillä. Ekotehokkuuden ja siihen kuuluvan elinympäristö laadun arvioinnin osa-alueita ei ole yhdistetty yhdeksi ekotehokkuutta tai laatua kuvaavaksi luvuksi, vaan osa-alueet on pidetty erillään alueiden välisten erojen havainnollistamiseksi. Osa-alueiden maksimipisteitä ei ole vakioitu. Esimerkiksi ekosysteemin maksimipisteet poikkeavat energiankulutuksen maksimipisteistä. Koska pisteitä ei kuitenkaan yhdistä toisiinsa, tällä seikalla ei ole katsottu olevan oleellista vaikutusta työkalun käyttökelpoisuuteen. Kuva: ekotehokkuuden ja elinympäristön laadun osatekijöiden (13) ja osa-alueiden (5) väliset painokertoimet.3x=voimakas vaikutus. NA= osatekijällä ja osa-alueella ei ole yhteyttä. 6

7 2.2 Yleisiä arviointiin liittyviä asioita Työkalulle asetetut tavoitteet helppokäyttöisyydestä ja läpinäkyvyydestä sekä arvioitavien alueiden pieni koko ja arvioitavien osatekijöiden luonne (varsinkin elinympäristön laadun osalta) ovat johtaneet siihen, että tutkimus ei ole edellyttänyt paikkatietoa tai tietokantoja. Viitatessamme kaava-aineistoon tai kaavamateriaaliin tarkoitamme kaavakarttoja, selostuksia liitteineen sekä rakennustapaohjeita. Sähköinen aineisto on tarkoittanut käytännössä PDF-tiedostoja. Käytetty aineisto on ollut luonteeltaan julkista: periaatteessa kuka tahansa voisi saada käyttöönsä saman aineiston. 2/3 -periaate : koska ei ole ollut mahdollista arvioida alueiden ominaisuuksia asunto asunnolta tai tontti tontilta, on otettu käyttöön 2/3-periaate. Periaatetta on käytetty muun muassa seuraavia ekotehokkuuden osatekijöitä tarkasteltaessa: hiili- ja materiaalikierto, rakennetun maan ekologinen ja tuotannollinen arvo, virkistysalueiden saavutettavuus, paikan lähtökohdat ja rakennettavuus sekä hulevesien hallinta. Kaikkien näiden osalta voi olla alueen sisäistä vaihtelua: osa kortteleista on voitu määrätä kaupunkikuvallisista syistä käyttämään puuta, osa kiveä. Osa kaavoitettavasta maasta on saattanut olla peltoa, joka on ruuan tuotantomielessä arvokasta, osa taas joutomaata vaikka sen kummempaa ekologista arvoa. Osa alueesta on voinut olla savikkoa, osa jyrkkiä rinteitä ja avokalliota. Harvoin kaavoitettavat alueet ovat olosuhteiltaan tai suunnitteluratkaisuiltaan yhtä ja samaa. Painotettu keskusta periaate : tätä periaatetta on käytetty muun muassa arvioidessa kevyen liikenteen reitistön laatua. Tässä tarkastellaan asukkaiden reittejä lähipalveluihin. Päähuomio on kortteleissa, joissa suurin osa alueen asukkaista oletettavasti asuu. Oletus on, että siellä missä on eniten myönnettyä rakennusoikeutta (kerrosalaa, k-m 2 ), on myös eniten asukkaita. Oletuksessa ei huomioida eroja asumisväljyydessä omakotiasujien ja yhtiömuotoisissa taloissa asuvien välillä. Monta kriteeriä osatekijän arvioinnissa periaate : Joidenkin osatekijöiden kohdalla pisteytyksen ehtona on useita vaatimuksia (esim. joukkoliikenne, jossa pysäkin sijaintia ja palvelutasoa tarkastellaan ensin erikseen jonka jälkeen niiden summa tuottaa joukkoliikenteen pistemäärän tai lähipalvelujen saavutettavuus, jossa päiväkodin, alakoulun ja lähikaupan saavutettavuus tuottavat pisteet). Kriteereissä on edelleen mukana asioita, joita ei ole täysin luotettavasti pystytty huomioimaan alueen arvioinnissa. Ne on kuitenkin haluttu pitää mukana, sillä ne ovat tarkasteltavan osatekijän kannalta relevantteja, todellisia vaihtoehtoja. Esimerkkejä ovat talojen lämmitysjärjestelmät, kuten maalämpö- ja ilmapumput (tiedossamme ei ole yksinkertaista keinoa saada tietoon alueella käytössä olevat lämpöpumput) tai paikallinen energiantuotanto (tulisijat, aurinkoenergiajärjestelmät). Lämmitysjärjestelmien osalta on jouduttu tyytymään oletuksiin ja yksinkertaistamaan arviointia vielä lisää, koska saatavilla ei ole ollut luotettavaa tietoa rakennusten lämmitystavoista. Jos on saatu selville, että alue kuuluu kaukolämmön jakeluverkkoon, on pisteet annettu kaukolämmön mukaan. Myöskään Hiili- ja materiaalikierto- 7

8 osatekijään pisteitä tuova rakennusjätteen hyödyntäminen/kierrättäminen rakennustyömaalla ei ole ollut todennettavissa. Rakennusten energiankulutusta ei voitu arviointiin ottaa mukaan yksittäisiä rakennuksia koskevien tietojen saannin haasteellisuuden vuoksi. Alun perin mukana oli myös passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen, mutta projektin edetessä se katsottiin (nykytasoisten uudisrakennusten osalta) ennemminkin viihtyisyystekijäksi, kuin oleellisesti ekotehokkuutta parantavaksi. Koska arvioidut alueet olivat pääosin uusia, ja arviointi painottuu nimenomaan aluetasolle, tiputettiin tämäkin osatekijä pois. Arviointia tehdään toteutuneilta osin. Toteutus, siltä osin kuin alue on valmis, antaa puitteet eri osa-alueiden toteutumiselle. Vaikka on mahdollista arvioida pelkkien suunnitelmien perusteella vaikkapa maankäytön tehokkuutta, yksityisyyden arvioimisen edellytys on toteutunut alue. Lisäksi jotkin laatuominaisuudet, kuten pihojen ja väylien ylläpito ja siisteys, eivät ole kaavoittajan vallassa olevia päätöksiä, vaikka ne olisivat oleellisia (esim. hiekoitus estämässä tapaturmia). Siksi niitä ei ole voitu ottaa mukaan arviointiin. Esteettömyyttä ei arvioitu elinympäristön laadun osatekijänä eikä osa-alueena. Vaikka kaikilla alueilla käytiin paikan päällä, niitä ei ole havainnoitu eikä dokumentoitu läpikotaisin. Katurakentamisen ja pysäkkien esteettömyys ei ole kaavoittajan vaan katusuunnittelun käsissä. Pihojen ja sisäänkäyntien osalta esteettömyyttä säätelee rakennusmääräyskokoelma. Mikä on ekotehokasta? Millä valinnoilla on suuri ilmastonlämpenemispotentiaali eli kansanomaisesti hiilijalanjälki? Esimerkiksi Seppo Junnilan tutkijaryhmän LCA (Life Cycle Analysis) menetelmään perustuvia tutkimustuloksia 1 siitä että kaupunkilainen elämäntapa on lähtökohtaisesti kuluttavampi kuin maalla asuvien, ei ole huomioitu. Havainnot ovat sinänsä mielenkiintoisia ja ansiokkaita, eikä niitä ole syytä kiistää, mutta kaavoittaja ei ole vastuussa asukkaiden tekemistä valinnoista, vaan pyrkii luomaan omalta osaltaan puitteita hyvälle elämälle. Jos ympäristössä on tarjontaaa ja tarjoumia, syntyy luonnollisesti myös kysyntää. On ristiriitaista, että samalla pitäisi kuluttamalla tukea taloutta, työpaikkoja ja hyvinvointia, ja samalla pidättäytyä kuluttamasta, jotta hyvinvointia riittäisi jatkossakin. Tähän asti palvelujen kuluttamiseen suosivassa keskustelussa ei ole huomioitu palvelujen tuottamiseen liittyviä päästöjä, mikä Junnilan LCA tarkastelussa kääntyy kaupunkilaista vastaan. Tärkeimmät lähteet ovat olleet seuraavat tutkimusraportit: Lahti, P., Nieminen, J., Nikkanen, A. ja Puurunen, E. Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu (HEKO). VTT-R Lahti, P., Nieminen, J. ja Virtanen, M. Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. VTT-R Heinonen & Junnila,

9 Ristimäki, M., Kalenoja H. ja Tiitu, M. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja liikkumistottumukset. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2011 Kaikki lähteet on lueteltu raporttiosan lopussa. 9

10 3 ARVIOITAVAT OSATEKIJÄT 3.1 Energia- ja ympäristönäkökulma Joukkoliikenne Hyvät joukkoliikennepalvelut vähentävät yksityisautoilun tarvetta ja pienentävät näin ollen liikenteen energiankulutusta ja päästöjä 2. Joukkoliikenteen saavutettavuuden ja palvelutason arvioinnissa on käytetty hyväksi Liikenne- ja viestintäministeriön (LMV) palvelutasoluokittelua 3 ja Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 4 -tutkimuksen vyöhykkeiden kriteerejä. Joukkoliikennettä arvioidaan kahdella osa-alueella, jotka ovat aluetta palvelevan julkisen liikenteen pysäkin / rautatieaseman sijainti ja joukkoliikenteen palvelutaso. Vaikutusalueiksi on määritelty energiankulutus (painotus 3), kasvihuonekaasupäästöt (painotus 3) ja materiaalitehokkuus (painotus 1). Lisäksi osa-alueesta siirtyy pisteitä elinympäristö laadun osa-alueisiin toiminnallisuus (2) ja eri asukasryhmien huomioiminen (3). Ajankohtaisessa keskustelussa on esitetty erilaisia raja-arvoja julkisen liikenteen yhteyden tavoitteelliselle etäisyydelle. Esimerkiksi HEKO-työkalussa parhaat pisteet saadaan yhteyden (raideliikennettä ei ole erikseen mainittu) sijaitessa alle 200 metrin etäisyydellä 5, kun taas LMV:n yhdyskuntarakenteen vyöhykkeissä hyvän joukkoliikenteen vyöhykkeen pääkaupunkiseudun ulkopuolella -kriteereissä etäisyys on maksimissaan 250 metriä bussipysäkille ja 400 metriä raideliikenteen pysäkille. Joukkoliikennevyöhykkeellä kävelyetäisyys bussipysäkille on enintään 500 metriä ja raideliikenteen pysäkille 1000 metriä. 6 Etäisyyksien raja-arvojen valinnassa on etsitty arvoja, jotka ottaisivat huomioon KUUMAalueiden luonteen ja sijainnin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta ovat kuitenkin riittävän tiukkoja tavoitteellisen tason saavuttamiseksi. Joukkoliikenteen pisteet muodostuvat pysäkin sijainnin ja palvelutason pisteiden summana. Parhaat pisteet pysäkin sijainnista saadaan sen ollessa maksimissaan 500 metrin etäisyydellä asukkaasta. Kohtalainen tulos saavutetaan, jos pysäkki tai asema sijaitsee metrin etäisyydellä. Jos asukas joutuu kävelemään enemmän kuin 1000 metriä saavuttaakseen lähimmän joukkoliikenteen yhteyden, ei tästä osatekijästä anneta pisteitä. Yhteyden sijainnin arvioinnin lisäksi on joukkoliikenne-osioon otettu mukaan palvelutason arviointi. Palvelutaso koostuu vuorotiheydestä sekä tarjottavien yhteyksien laadusta, johon vaikuttaa saavutettavat kohteet ja liikennöintiaika. Yhdyskuntarakenteen vyöhykekriteereissä pääkaupunkiseudun ulkopuolella on hyvän joukkoliikenteen vyöhykkeen kriteerinä, että 2 Lahti ym., 2010, s Rosenberg ym., Ristimäki ym., Lahti ym., 2010, s Ristimäki ym., 2011, s

11 joukkoliikenteen vuorovälin tulee olla enintään 30 minuuttia 7. HEKO-työkalussa vuorotiheyttä on laajennettu määritelmillä ruuhka-ajan ( ja ) ja muiden aikojen sekä sunnuntain ja pyhien vuorotiheydestä. Liikenne- ja viestintäministeriön palvelutasomäärityksissä on vuorovälin arvioinnissa taas annettu tavoitteita luokasta riippuen kilpailutason 5-10 minuutista perustason minuuttiin ruuhka-aikana suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi LVM:n palvelutasomääritelmiin on lisätty tavoitteita linjojen laadun suhteen. Kilpailutasoinen joukkoliikenteen palvelutaso tarjotaan runkoyhteyksiin tukeutuvilla liityntä- ja palvelulinjoilla siellä, missä kysyntää on. Kilpailutaso vaatii raideliikenteen tai runkoyhteyksillä raidemaisesti liikennöivät bussilinjat, joista esimerkkinä pääkaupunkiseudulla on Jokeri-linja. Tavoitetasolla joukkoliikennepalveluihin kuuluvat keskustaan liikennöitävien linjojen lisäksi poikittaisliikenne suurinta liikennekysyntää synnyttävien alueiden välillä. Perustasolla minimivaatimuksena on päivittäisten työ-, koulu- ja asiointimatkojen hoituminen joukkoliikenteellä. 8 Kuuma-alueiden arviointityökaluun on yhdistetty näiden em. tutkimuksissa esitettyjen tavoitteiden raja-arvoja ja sovitettu niitä asiantuntijaharkintana projektin tavoitteisiin nähden KUUMAalueille sopiviksi. Vuorotiheys vaatimuksia on esimerkiksi HEKO-työkalusta lievennetty hieman, sillä ne katsottiin kaupunkien ja kuntien väkilukuun ja asukastiheyteen nähden epärealistisiksi ja Helsinki-keskeisiksi. Palvelutaso on hyvä, jos odotusaika on maksimissaan 20 min ruuhka-aikoina (arkisin klo 7-9 ja 15-17) ja 45 min muina aikoina ja viikonloppuisin klo Lisäksi ehtoon kuuluu, että vähintään yksi em. ehdon täyttämistä linjoista liikennöi kaupunki- tai kuntakeskuksen kautta. Tarkastelussa otetaan huomioon kaikki 1km säteellä sijaitsevat pysäkit. Odotusaika saadaan jakamalla tarkasteluaika (minuuteissa) pysäkkien kautta ajettavien vuorojen lukumäärällä. Keskukseksi taas määritellään alue, jossa on peruspalveluiden lisäksi tarjolla myös muita palveluita, kuten terveyspalvelut ja posti sekä työpaikka ja - keskustapalveluita sekä julkisen liikenteen solmukohta, kuten bussiterminaali tai juna-asema. Tarkastelussa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan myös Helsinkiin suuntautuvat yhteydet, oletuksena että ne palvelevat työmatka- ja vapaa-ajan liikkumistarpeita. Palvelutaso määritellään kohtalaiseksi, jos odotusaika on keskimäärin enintään 30 minuuttia ruuhka-aikoina ja 60 min muina aikoina ja viikonloppuisin klo Lisäksi vähintään yhden em. ehdon täyttävistä linjoista on liikennöitävä kaupunki- tai kuntakeskuksen kautta. Huonon palvelutason alueeksi määritellään alue, joka ei täytä hyvän tai kohtalaisen kriteerejä. Alue osana yhdyskuntarakennetta Suunnitellun alueen sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan sen perusteella, miten se sijoittuu suhteessa olemassa oleviin palveluihin ja tie- ja infrastruktuuriverkkoon. Alueen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaa merkittävästi siihen, miten alueen rakentu- 7 Ristimäki ym., 2011, s Rosenberg ym., 2007, ss

12 essa sen ensimmäiset asukkaat pääsevät liikkumaan ja mistä he hakevat palvelunsa ennen mahdollisia alueen rakentumisen myötä kehittyviä palveluja. Se vaikuttaa myös siihen, voidaanko alueen tieverkostossa ja infrastruktuurissa käyttää hyväksi olemassa olevaa rakennetta. Näillä tekijöillä on katsottu olevan keskisuuri vaikutus (2) energiankulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin ja materiaalitehokkuuteen. Aluetta osana yhdyskuntarakennetta arvioidaan väittämän alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen kautta. Kyllä -vastauksen saavuttamiseksi alueen täytyy tukeutua olevaan kunnallistekniikkaan (olla kauttaaltaan olevan yhdyskuntarakenteen ympäröimä tai sen välitön jatke), jolloin alueen välittömässä yhteydessä on olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa. Etäisyys lähikeskukseen (alakeskus, josta saatavilla vähintään lähipalvelut) on maksimissaan yksi kilometri. Etäisyys on arvioitu tapauskohtaisesti harkiten alueen silmämääräisestä keskipisteestä linnuntietä palvelukeskukseen. Osittain -kriteerin täyttää alue, jossa ainoastaan toinen edellä mainituista ehdoista toteutuu. Etäisyys alakeskukseen saa olla 1,1-2,5 km. Sijainti olemassa olevan taajamarakenteen 9 ulkopuolella, mutta olemassa olevan yhdystien varrella niin, että rakentuessaan alue yhdistää saarekemaisia taajamia ja hyödyntää jo olemassa olevaa kunnallistekniikkaa (minimissään tie) katsotaan täydentävän yhdyskuntarakennetta laajemmassa tarkastelussa. Yhdyskuntarakennetta hajauttavaksi katsotaan alue, joka ei täytä em. kriteerejä. Tämä kohta herätti testausvaiheessa keskustelua siitä, suositaanko täydennysrakennusalueita uusien kustannuksella.yhdyskuntateknisiä verkostoja ei vedetä reserviin, odottamaan mahdollista tulevaisuuden käyttöä. Arviointimenetelmää kehittäessä ei ollut käytettävissä tietoa siitä, mitkä ovat teiden, vesijohtojen, viemärien, kaukolämpö- ja sähköverkkojen hiilijalanjäljet suhteessa toisiinsa. Usein (mutta ei aina) verkostot vedetään tielinjoja hyödyntäen. Jos tie on jo tehtynä, miten paljon kuluu energiaa ja syntyy päästöjä vaikkapa vesi- ja viemäriverkon rakentamisesta? Maankäytön tehokkuus Maankäytön tehokkuutta arvioidaan usein aluetehokkuuden tunnusluvuilla. Useissa tutkimuksissa on todettu, että riittävä aluetehokkuus, eli alueen kokonaiskerrosalan suhde alueen maapinta-alaan vähentää eri toimintojen välisiä etäisyyksiä ja supistaa näin ollen perusrakenteen ja samalla kuljetuksien suhteellista tarvetta. Se on yleensä suoraan kytköksissä alueen perusrakenteen, eli katujen ja muun infrastruktuurin määrään. Aluetehokkuuden pitäminen ainoana riittävän tehokkuuden määritelmänä on kuitenkin ongelmallista, sillä se on selkeästi yhteydessä kaava-alueen kokoon ja rajaukseen ja voi aiheuttaa näin vääristymiä tuloksissa. Esimerkiksi pieni kaava-alue pärjää vertailussa paremmin kuin suurempi, jonka rajausten sisällä on alueen rajojen ulkopuolella asuvia palvelevia virkistysalueita, vaikka rakentaminen itsessään olisikin toteutettu tehokkaasti. 9 Tilastollinen taajama on vähintään 200 asukkaan asutuskeskittymä, jossa asuinrakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä. Tilastokeskus,

13 KUUMA-kunnat sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Asuinalueiden yhteydessä on tyypillisesti runsaasti virkistysalueita, mikä laskee aluetehokkuutta. Kuitenkin myös KUUMAalueilla riittävä rakentamisen tehokkuus on kuitenkin yksi ekotehokkuuden osatekijöistä. KUUMA-alueiden arvioinnissa maankäytön tehokkuuden arviointi on suoritettu korttelitehokkuuden perusteella, sillä sen on katsottu tuovan esille havainnollisemmin alueiden välisiä eroja. Keskimääräinen korttelitehokkuus lasketaan jakamalla kaikkien rakennettujen kortteleiden pinta-ala suhteessa niiden yhteenlaskettuun pinta-alaan. Tehokkaaksi on arvioitu alue, jonka rakennettujen kortteleiden korttelitehokkuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,4. Tavanomaiseksi on arvioitu korttelitehokkuus, joka liikkuu välillä 0,3 0,39. Näitä kriteerejä täyttämätön alue on luokiteltu tehottomaksi. Raja-arvoihin päädyttiin asuinalueiden tehokkuutta käsittelevien selvitysten ja mm. tiiviin ja matalan määritelmän pohjalta. Määritelmä on löyhä esimerkiksi Helsingin tavoitteita ajatellen, mutta tässä on mietitty millainen tehokkuus on mahdollinen ja hyväksyttävä Kuumaseudun pientaloalueilla. Tehokkuusrajoista voitaneen keskustella loputtomiin: esimerkiksi pitäisikö "tavanomaisen" alarajaksi lainata lukua e t=0.25, jota on käytetty useissa kunnissa omakotitonttien kohdalla vuosikymmeniä? Mielestämme ei: jos rimaa ei nosta, mikään ei muutu. Aluetehokkuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että vaikkakin se parantaa alueen energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää päästöjä, voi lisääntyvällä tehokkuudella olla elinympäristön laatua huonontavia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia tarkastellaan tehokkuuden lisääntymisen rinnalla elinympäristön laadun arvioinnissa. Lisäksi yksittäiset tehokkaaseen kaupunkirakenteeseen kuuluvat tekniset suunnitteluratkaisut, kuten paikoitusalueiden sijoittaminen maan alle tai kerroksiin, voidaan arvioida epäekotehokkaaksi, sillä se vaatii raskasta rakentamista 10. Pysäköintijärjestelyjen ekotehokkuuden arviointi onkin haasteellista, sillä toisaalta maantasoon rakennetut laajat kentät vievät arvokasta kaupunkitilaa ja hajaannuttavat rakennetta, kun taas tiiviimpi ja tehokkaampi ratkaisu vaatii raskasta rakentamista. Tämän vuoksi tätä osa-aluetta ei ole otettu mukaan arviointityökaluun. Lisäksi on muistettava, että kaupunkirakenteen tiiveys ei yksinään ole ekotehokkuuden tae, sillä tuoreet tutkimukset osoittavat, että hiilidioksidipäästöt kaupunkialueella per asukas on joissain tapauksissa arvioitu jopa hajanaista rakennetta suuremmiksi. Syynä tähän ovat muun muassa kaupunkialueilla asuvien korkeampien tulotasojen mahdollistama palvelujen ja tuotteiden runsaampi käyttäminen sekä ulkomaanmatkat. 11 Lähipalvelujen saavutettavuus Henkilöautoriippuvuuden vähentämiseksi päivittäisessä elämässä tarvittavien palveluiden tulisi olla kävelyetäisyydellä tai lyhyen pyöräilymatkan päässä. Lähipalveluiksi lasketaan lähikauppa, päiväkoti ja ala-aste. Lähipalvelujen sijainnilla on katsottu olevan vaikutusta energiankulutukseen, päästöihin, materiaalitehokkuuteen (painotus 1) sekä elinympäristön laadun osa- 10 Lahti ym., 2010, s Heinonen & Junnila,

14 alueisiin sosiaalinen säätely (2), toiminnallisuus (3) ja eri asukasryhmien huomiointi (3). Kaikki lähipalvelut arvioidaan erikseen. Ne alueet, joiden asukkailla on lähipalveluihin alle 500 metrin matka antavat parhaimmat pisteet osa-alueesta. Normaalitasona pidetään metrin matkaa, joka on vielä suhteellisen helposti saavutettavissa kävellenkin. Huonoimmat pisteet saadaan, jos matka lähipalveluihin on yli kilometrin. 12 Kevyt liikenne Laadukkaat kevyen liikenteen reitit mahdollistavat päivittäisten asioiden hoitamisen ilman henkilöautoa, mikä vähentää suoraan kasvihuonekaasupäästöjä, lisää turvallisuutta ja elinympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Kevyen liikenteen yhteyksien laatua arvioidaan sillä perusteella, ovatko ne ylivertaisia autoliikenteeseen nähden. Yhteyksiä tarkastellaan asuinkortteleiden ja lähipalvelujen (lähikauppa, päiväkoti, alakoulu) välillä. Parhaimmat pisteet annetaan alueille, joilla lähipalvelut saavutetaan jatkuvia jalankulku- ja pyöräilyreittejä pitkin esteettä autoa paremmin (= välimatka on autoreittiä lyhyempi). Autoliikennereittien kanssa tasavertaiset yhteydet eivät erityisesti kannusta liikkumaan jalan, mutta tarjoavat siihen kuitenkin vaihtoehdon. Jos autoreitit ovat ylivertaisia (= välimatkat lähipalveluihin ovat lyhyempiä autolla tai kevyen liikenteen reitit ovat puutteellisia), on asukas riippuvainen omasta autosta. Tästä vaihtoehdosta ei arvioinnissa anneta pisteitä. Kevyt liikenne antaa pisteitä energiatehokkuuteen(painotus 2), päästöihin(2) ja materiaalitehokkuuteen(1) sekä elinympäristön laadun osa-alueisiin sosiaalinen säätely(1), toiminnallisuus(3), luonnonläheisyys(2) ja eri asukasryhmien huomiointi (3). Lämmitysmuoto Rakenteellisten ja taloteknisten energiansäästötoimenpiteiden jälkeenkin rakennus tarvitsee lämpöenergiaa. Rakennusten lämmitystarpeen ekologista jalanjälkeä (hiilijälki) voidaan pienentää kolmella tavalla 13 : 1. tuottamalla lämmitysenergia tehokkaammin (tyypillisenä esimerkkinä lämmön ja sähkön yhteistuotanto, kaukolämpö) 2. käyttämällä energiaa tehokkaammin esimerkiksi siirtämällä sähkön avulla rakennusten ympäristöstä (maaperästä, vedestä tai ilmasta) saatavilla olevaa tai sinne (jäteveden tai ilmanvaihdon mukana) kulkeutuvaa ilmaislämpöenergiaa rakennusten sisätilaan (lämpöpumpuilla) tai 3. siirtymällä ympäristöystävällisempään polttoaineeseen (kuten kivihiilen sijaan hakkeeseen tai muihin biopolttoaineisiin). Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on normaalia erillistuotantoa tehokkaampaa. Yhteistuotantoon perustuvaan kaukolämpöön tulisi siirtyä aina, kun se on teknisesti ja asiakaspohjan 12 Lahti ym., 2010, s Lahti ym., 2010, s

15 suuruuden ansiosta mahdollista. Kaukolämmön ympäristörasitus määräytyy käytetyn polttoaineen perusteella. Tällä hetkellä monissa Suomen kunnissa käytetään kivihiiltä ja maakaasua pääpolttoaineena. Alueen ympäristörasitusta voidaan pienentää käyttämällä paikallisista biopolttoaineista tuotettua yhteistuotantosähköä. Biomassasta tuotetun energian ympäristörasite on matala, koska poltettavan biomassan tilalle kasvaa todennäköisimmin vastaava määrä uutta, hiilidioksidia sitovaa biomassaa. Aurinkolämmön saatavuus on Suomen olosuhteissa lämmityskaudella alhaista, joten aurinkolämpö ei sovellu pääasialliseksi lämmitysmuodoksi. 14 Aurinkoenergian varastointi kesäkuukausina ja luovutus lämmityskaudella voi muuttaa tilanteen. Pohjoisessa toimivia esimerkkejä on mm. Kanadan Albertassa, Drake Landing Solar Community -alueella. Lämmitysmuodolla on arvioitu olevan eniten merkitystä (painotus 3) energiankulutuksen kannalta. Sillä on myös vaikutusta päästöihin (1) ja ekosysteemiin (1). 15 Parhaimmat pisteet saadaan, jos koko alueen lämmitysjärjestelmä perustuu täysin uusiutuvaan alue- tai kaukolämpöön. Alueen lämmitys perustuu uusiutuviin lähteisiin osittain, jos kaukolämmön tuotanto perustuu vain osittain uusiutuviin energianlähteisiin tai kaukolämpöön, joka on tuotettu uusiutumattomista lähteistä. Huonoimmaksi vaihtoehdoksi on katsottu sähkö/öljy/kaasu - lämmitys. Arvioinnissa sovelletaan 2/3 periaatetta. Kohdassa ei oteta kantaa uusiutuvan kaukolämmön tuotannon haasteisiin, mm. puun polttoon siirtymisestä seuraavaan rekkaralliin. Paikallinen energiantuotanto Paras tapa vähentää energiantuotannon ekologista jalanjälkeä (hiilijälkeä) on tuottaa sitä uusiutuvista energialähteistä. Esimerkiksi alueellisella uusiutuvalla sähköntuotannolla voidaan huomattavasti vähentää uusien kaavoitettavien asuinalueiden aiheuttamaa rasitusta ympäristölle. Lisäksi sähköntuotannon osa- tai kokonaisomavaraisuus lisää asumisen turvallisuutta mahdollisten kriisitilanteiden aikana. Suomen oloissa realistisia paikallisen uusiutuvan energian tuotantomuotoja ovat: aurinko- ja tuulisähkö sekä paikallinen biovoimalaitos, jossa tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. 16 Lisäksi yksittäisten rakennusten lämmitystarvetta voidaan pienentää rakennuskohtaisilla tukilämmitysjärjestelmillä. Jos taloa ei ole liitetty kaukolämpöverkkoon, voidaan esimerkiksi sähkölämmitystarvetta pienentää tukilämmitysjärjestelmillä. Omakotitalorakentajan kannattaa miettiä jo rakennusvaiheessa voidaanko ostoenergianmäärää ja lämmityskustannuksia pienentää täydentävällä lämmitysjärjestelmällä. Tällaisia ovat tulisijat, aurinkolämpö ja ilmalämpöpumput. Täydentävillä lämmitysjärjestelmillä talon koko lämmöntarpeen kattaminen on hankalaa tai mahdotonta, mutta niillä voidaan pienentää merkittävästi ostettavan energian määrää. 17 Tulisijalla voi vähentää talon lämmitysenergian kulutusta %, jos tulisija on sopivassa paikassa, 14 Lahti ym., 2010, s painotus perustuu HEKO-työkalun painotuksiin, Lahti ym Lahti ym., 2010, s Motiva Oy:n internet-sivut. 15

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu 20.05.2011 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, FI-00210 HELSINKI +358 207

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI KUUMA-SEUTU Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti 2012 KUUMA-kunnat

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Resurssiviisas maaseututaajama

Resurssiviisas maaseututaajama Case: Kuumien Kivien alue Sulkavalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Schneider Electric Oy ja Sito Oy 4.7.2014 2 (33) 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA... 3 2 PROJEKTIN TAVOITTEET JA YHTEISTYÖRYHMÄ... 4 2.1

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja: professori Helka-Liisa Hentilä Ohjaaja:

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

VÄESTÖNKASVUN ILMASTOVAIKUTUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

VÄESTÖNKASVUN ILMASTOVAIKUTUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA VÄESTÖNKASVUN ILMASTOVAIKUTUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA 31.01.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN TAVOITTEET... 2 3 TYÖSSÄ SOVELLETTUJEN SKENAARIOIDEN KUVAUKSET...

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot