Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti. Rakennusjärjestys. Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti. Rakennusjärjestys. Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto 8.4.2009 32. Voimaantulo 1.6."

Transkriptio

1 f 1: Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti Rakennusjärjestys Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto Voimaantulo

2 1 TOIVAKAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. yleistä 3 I T~o~ 3 2 Soveltamisala 3 3 Rakermusvalvontaviranomainen 3 5 Rakermustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin 4 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 4 6 Rakentamisen luvat. 4 7 Ilmoitusmenettely 4 8 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus 5 3. RAKENTAMINEN YLEENSÄ. 8 9 Rakermuksen sopeutuminen ympäristöön 8 10 Tontin rajan ylittäminen 9 11 Asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan ylittäminen 9 12 Rakermuks en korkeusasema Maanalainen rakentaminen PIHAMAAN RAKENTAMINEN Pihamaan rakentaminen Pihamaan korkeusasema Tontin luiskaaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle Tukimuurit j a pengerrykset Hule- ja perustusten kuivatusvesienjohtaminenja lumen varastointi Rakermuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä Aidat j a istutukset Tontin rannanja vesirajalaitteiden rakentaminen Pihamaan rakennelmat j a laitteet Tontinjarakermuksen valaistus Aj oneuvoj en j a muiden kulkuneuvoj en sekä laitteiden säilyttäminen asuntotontilla RAKENT AM INEN ASEMAKAA VA-ALU EEN ULKOPUOLELLA Suunnittelutarvealueet Rakermuspaikalle asetettavat vaatimukset Rakentamisen määrä RAKENT AM INEN RANT A-ALU EELLE Rakermuks en sij ainti ja sop eutuminen rantaan raj oittuvalle rakennuspaikalle Rakennuspaikan koko Rakentamisen määrä maankäyttö- ja rakermuslain 72 :n mukaisella ranta-alueella Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakermukseksi tai uuden tällaisen rakennuksen rakentaminen ranta-aluees een kuuluvalle rantavyöhykkeelle MAATILARAKENTAMINEN Maatilarakentaminen tai siihen verrattava rakentaminen RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA Maanrakennustyöt pohjavesialueillaja vedenhankintavesistön valuma-alueella Pohjaveden huomioon ottaminen rakentamisessa Rakentaminen pohj avesialueilla j a vedenhankintavesistöj en valuma-alueilla Pilaantuneiden maa-alueidenja radonin huomioon ottaminen rakentamisessa Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa Muinaismuistot 24

3 9. TURVALLISUUSjÄRJESTELyT Pelastustiet Pelastussuurmitelma Parvekelasituksen turvallisuus Sammutuslaitteistot, paloilmoittimet, hiilimonoksidivaroittimetja palovaroittimet Ilmajohdot, maanalaiset johdot, kaapelit ja muut rakenteet RAKENNUKSEN TEKNINEN LAATU JA HUOL TO Energiahuolto ja talotekniikka Rakermuks en kosteuden kestävyys ja työmaan kosteushallinta Rakermuksen sisäilma Rakennuksen energiatehokkuus RAKENNUKSEN ELlNKAARI Rakermuksen käyttöikäja materiaalivalinnat Rakermuks en kurmossapito ja korj aaminen Rakermuksen tai sen osan purkaminen RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA Rakermetun ymp äristön hoito Julkisen tilan kurmossapito ja hoito Rakermetun ympäristön valvonta Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt Kiinteistön puiden kaataminen ja niiden kurmon valvonta YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO Vesihuolto Jätehuollon keräyspisteet Jätehuolto TyÖMAAT Johtojen, rakenteiden, laitteiden ym. sijoittaminen Kadun tai muun yleisen alueen käyttäminen Rakermushankkeesta tiedottaminen Työmaan perustaminenja hoitaminen Työmaan purkaminenja siistiminen MAINOS-, TIEDOTUS- YM. LAITTEET Myynti-, tiedotus- ja mainos laitteet sekä markiisit Tontinja rakermuksen osoitenumerointi JULKINEN TILA Julkisen tilan määritelmä Julkisen tilan valaistus Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot Mastonja tuulivoimalan rakentaminen Tapahtumienjärjestäminen ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Rakermusjärjestyksen valvonta Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen säännöksistä Rakermusjärjestyksen liitteet Rakermusjärjestyksen voimaantulo 41 Ra ke n n usj ä rjestykse n keskei set käsitteet 43 2

4 3 1. YLEISTÄ 1 Tavoite Määräys Toivakan kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat tarpeelliset määräykset. Niillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologi sesti, taloudelli sesti, sosi aali sesti ja kulttu uri Ilisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa. Viittaus MRL 1 ja 14 Lähde Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät, tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön (Kuntali itto) 2 Soveltamisala Määräys Toivakan kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Viittaus MRL 14 ja 15, MRA 6 MRL:n 14 :n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle kohtu uttomi a. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesi huollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksen kohtiin "" ja 'Viittaus" voidaan tehdä muutoksia ilman MRL:n 15 :ssä ja MRA:n 6 :ssä edellytettyjä menettelytapoja. 3 Rakennus valvonta viranomainen Määräys Toivakan kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonnan vastuualue. Päätösvallan si irtämi sestä määrätään ympäri stölautakun nan johtosäännössä ja vastuualueen toimintasäännössä. Viittaus MRL 21 ja 124, MRA 4

5 4 4 Rakentamistapaohjeet Määräys Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristölautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Lupaa toimenpiteeseen ei tarvita, kun maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n mukainen toimenpide toteutetaan annetun rakentamistapaohjeen mukaisesti. Muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus ja ilmoitus menettelyn käyttö on esitetty tämän rakennusjärjestyksen 8 :ssä. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista. Viittaus MRL 124 MRA 62 5 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Määräys Yleis- ja asemakaavamääräykset sekä rakentamistapaohjeet ohjaavat rakentamisen sopeuttamista kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön historiallinen kerroksellisuus. Viittaus MRL 117 ja 118 rakennussuojel ulaki kirkkolaki (1054/93) Luku 14 5 mom ja 1950-luvun omakotitaloalueiden rakentamistapaohjeet Eri aikoina rakennetaan eri lähtökohdista. Alueiden ominaispiirteet muodostuvat rakentamisajankoh dalle tyypi liisistä piirtei stä. Rakennusjärjestyksen liitteeksi voidaan laatia rakentamistapaohjeita ja karttoja kunnan erityyppisistä, eri ajankohtina syntyneistä alueista ja niiden ominaispiirteistä. 2.LUPAJÄRJESTELMÄT 6 Rakentamisen luvat Määräys Rakennukselle tulee pääsääntöisesti hakea rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus. Lupatyypit ovat: - rakennuslupa - toimenpidelupa - rakennuksen purkamislupa - maisematyölupa Lisäksi voi olla tarpeen saada poikkeamislupa, mikäli poiketaan rakennusoikeudesta, kaavamääräyksistä tai rakennuksen etäisyys poikkeaa vähimmäisetäisyyksistä tai muista rakentamisen määräyksistä. 7 Ilmoitusmenettely Määräys Ilmoitusmenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen, rakennus- tai toi menpi deluvan asemesta (tämän rakenn usjärjestyksen 8 ).

6 5 IImoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakentamisilmoitukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset toimenpiteen sijainnista, laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa selvitys naapureiden kuulemisesta. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL momentti). Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Aika lasketaan siitä alkaen, kun ilmoituksen jättämisestä on kulunut 14 vuorokautta. Lähde Rakennusjärjestyksen malli 1999 Suositus perustelui neen (kuntali itto) 8 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus Määräys Toimenpideluvan hakemisesta ja ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Toivakan kunnan alueella määrätään seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukkoa sovelletaan tapauskohtaisesti, eikä se koske rakennuksen määritelmän täyttävää rakentami sta. Viittaus MRL mom, 126, 129 ja 168 MRA 62 ja 63 Kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön, eikä se saa olla haitaksi liikenteelle. kiintei stökohtaisen jätevesijärjestelmän rakenta- minen tai muuttaminen(katso 57 sisältö) käymälä (ei viemäröintiä) Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa kiinteistön haltijan muuttamaan rakennustoimenpiteen säännösten vaatimukset täyttäväksi, mikäli rakentamistapaohjeen tai ilmoitusmenettelyn nojalla suoritettu toimenpide ei täytä vaatimuksia. R Rakennuslupa TO Toimenpidelupa haettava IL Ilmoitus tehtävä E Ei valvontatoimenpiteitä kok-m2= kokonaisala T~~m~!'"lP'ij~(tyJ~~g~. ~ il{~~~it.t~~t 1) Rakennelma.: katos, vaja, grillikatos, maakellari, esiintymislava tai vastaava rakennelma i / <\\ii......iii/iii Ta, jos kok-m2 yli 10m2 enintään 25 m2 IL, jos 4-10 kok-m2 E, jos max 4 kok-m2....ji\$~m~i(j:l~~t.t~~i ~$:~m~i(j:l~~t.t~~h.. ljll«(:)pt.i lj~#t~t.t~#(... Ta, jos kok-m2 yli 10m2, enintään 20 m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2, enintään 102 E, jos max 4 kok-m2 Ta Ta Ta Ta, jos yli 10 kok-m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2,enint 10m2, E, jos max 4 kok-m2 Ta jos yli 10 kok-m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2, enint. 10m2, E, jos max 4 kok-m2 Ta, jos kok-m2 yli 20 m2, enintään 50 m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2, enint. 20 m2 E, jos max 4 kok-m2 Ta, jos yli10 kok-m2 IL,jos kok-m2 yli 4m2 enintään 10m2 E, jos max 4 kok-m2

7 6 lintutorni tai vastaava (etäi- TO TO TO syyden naapurin rajasta tulee olla vähintään tornin korkeuden suuruinen) kioski (kausi luontoi nen) TO TO TO 2) Yleisörakennelma.. urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue tai vastaava, katsomo, yleisö- TO TO TO teltta tai vastaava, kun paikallaan yli 2 viikkoa 3) Liikuteltava laite asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen TO TO TO retkeilyyn tai veneilyyn. 4) Erillislaite. (kåtsötu sisältö) masto, piippu, antenni TO TO IL 5-12 m korkeat valaisinpylväs, masto, piippu, antenni tai TO TO TO vastaava m korkeat kaikki yli 60 m korkeat mas- R R R tot tai vastaavat varastoi ntisäi liö yli 15 m", TO TO TO maanpäällinen osa (hake, pelletti, lämmitysöljy ym.) yli 150 m'.n maanpäällinen R R R varastoi ntisäi liö (vi Ijasi ilot, ym.), korkeus on yli 12 metriä (pienempikin voi täyttää rakennu ksen tun nus merkit, paikasta riippuen) hiihtohissi TO TO TO muistomerkki, tai deteos IL IL IL tuulivoimalat (teho TO* TO* TO* kw, kokonaiskorkeus 1G-40 metriä) lautasantenni, halkaisija alle E E tai IL, kun julkisivussa nä- E 1,0 m kyvällä paikalla lautasantenni, halkai sija yli TO TO TO 1,0 m silta, meluvalli ja vastaava TO TO TO ulkotarha yli 15 kok-m2 TO TO TO (kissa ja koira) ilmalämpöpumppu E TO tai IL, kun julkisivussa E näkyvällä paikalla 5) Vesirajalaite.. laituri yli 15 m2 tai pituus yli TO TO TO 15 m muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma (esim. kanava, TO** TO** TO**

8 7 aallonmurtaja, kelluva saunalautta tai yhden veneen venevaja tai vastaava) 6) Säilytys- ja. varastointialue muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue taikka tällai- Ta Ta Ta seen verrattava alue 7) Julkisivutoimenpide enintään 2 perheen talojen julkisivun muuttaminen, julkisivuverhouksen tai katteen IL IL IL materiaalin tai värin muutos (muissa kuin suojelukohteissa) rivitalon, kerrostalon tai vas- Ta Ta Ta taavan julkisivun muuttaminen tai kattomuodon muutos kattomuodon muutos enin- Ta Ta Ta tään 2 perheen talot katukuvaan tai maisemaan E Ta E vaikuttavan markiisin asentaminen ikkunajaon muuttaminen (edellytyksissä otettava- Ta Ta IL huo miaan suojelu kohteet) parveke-, terassi-, viherhuone, kuistilasitus tai vastaava Ta Ta E 8) Mainostoimenpide. (katso 6Ei sisältö)... muun kuin maantielaissa Rakennuslupa, jos mm. turvallisuus- tai ympäristönäkökohdat sitä edellyttävät tarkoitetun rakennelman (MRL 113 ja 125 ). Rakennuslu pa voi daan tarvita mm. ti envarsi myymälöi den (tienvarsimainonta), yli 0,5 kookkaisiin, rakennuksen määritelmän piiriin kuuluviin mainostorneihin. m2 tekstin tai kuvan asetta- Toimenpidelupa (MRL 126 ja MRA 62 ). Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi, minen ulkosalle tai raken- jos mainoksella on vaikutusta kunta- tai maisemakuvaan. nuksen julkisivuun mainos tai Ilmoitusmenettely (MRL 129 ja MRA 63 ), ilmoituksenvaraisia ovat sellaiset muussa kaupallisessa tarkoi- mainoslaiteet, jotka eivät merkittävästi vaikuta maisemakuvaan. tuksessa taikka ikkunaa yli 50% peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettami nen. 9) Aitaaminen ja tukimuuri.. (katsö1t Jä20 sisältö)/ - aita tai tukimuuri yli 1,6 m ja Ta Ta Ta kadunpuoleinen aita tai tukimuuri 10) Maisemajärjestely muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muu- Ta Ta Ta tokset (esim. melueste, ulkotarjoilutila yms.) 11) Asuin-tai Iiikehuoneis~ tonyhdlstärninen tai [aka-... TO TO Ta. minen(huoneistojärjeste~. Iy) asui nhuonei stan yhdi stämi- Ta Ta Ta seen ja jakaminen.

9 8 as~inhuoneiston märkätilojen I R*** I R*** I R*** korjaus *Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää yleensä rakennuslupaa. Eräissä tapauksissa riittää toimenpidelupa (maankäyttö- ja rakennuslaki 125 ja 126 ). Jos tuulivoimalat sijoittuvat ranta-alueelle, jota ei ole yksityiskohtaisessa kaavassa osoitettu tuulivoimarakentamiseen, tarvitaan aina myös poikkeamispäätös suunnittelutarpeesta ranta-alueella (maankäyttö- ja rakennuslaki 72 ja 172 ). Ranta-alueen ulkopuolella tuulivoimaloiden rakentaminen voi rakennusluvan lisäksi edellyttää suunnittelutarveratkaisua (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137 ). **Venevaja, joka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa mantereen puolelle mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Harjan suunta tulee olla kohtisuorassa rantaan nähden ja venevajan harjan korkeus tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden. Kelluva saunalautta tai vastaava voi jossain tapauksessa täyttää rakennuksen määritelmän, jolloin sille on saatava rakennuslupa ja tarvittaessa poikkeamislupa. *** Rakennus- ja muutostöille edellytetään rakennuslupaa mm. seuraavissa tapauksissa: 1. Asuinhuoneistojen märkätilojen rakentaminen tai laajentaminen entuudestaan ns. kuiviin tiloihin. 2. Olemassa olevan märkätilan rakentaminen uudestaan silloin, kun on todettu kosteus- tai home vaurio joka edellyttää laajamittaisia tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä. Edellä tarkoitettu lupa tai ilmoitus ei ole tarpeen, jos toi menpi de perustuu oi keusvai kutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain tai yksityisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tahi ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. 3. RAKENTAMINEN YLEENSÄ Tämän luvun määräyksiä noudatetaan asemakaava-alueella sekä soveltuvin osin kaikkeen rakentamiseen 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Määräys Uudisrakennuksen, lisärakennuksen ja korjausrakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan ja olevaan rakennuskantaan. Suunnittelussa on huomioitava rakennuksen sijoitus, koko, muoto, ulkomateriaalit, väritys, valaistus sekä julkisivujäsentely. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sekä maisemaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Edellä mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittää eritystä huomiota valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi arvioiduilla alueilla ja alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtenäi seksi kuten luvui lia rakennetui Ila omakotitaloaluei lia sekä muiila rakennuskultt uuri Itaan arvokkai lia aluei lia. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten ulko-ovet, ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten muutossuunnitelmista pyydetään asiantuntijan lausunto. Rakentami sessa on mah dolli suuksi en mukaan säi Iytettävä rakennuspai kan Iuonno nmukai suus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita. Rakennettaessa avoimeen maastoon rakentamisessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikkaa tulee tarvittaessa maisemaida istutuksin. Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.

10 9 Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen soveltuvaksi. Viittaus MRL 113,117,118 ja135 MRA 67 ja 75 RakMK C2, F2 ja F3 rakennussuojel ulaki kirkkolaki (1054/93) luku 5 tämän rakenn usjärjestyksen 14 ja 15 Huolellinen ympäristöolosuhteiden (kuten puuston, pienilmaston ja valaistusolosuhteiden selvittäminen) kartoittaminen on perusedellytys rakennuksen onnistuneelle sijoitukselle, suunnittelulle ja rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnille. Rakennuksen sijoittamisessa tulee välttää alavia paikkoja, joihin pintavedet kertyvät ja jotka yleensä ovat myös kantavuudeltaan huonoja. Alavat alueet kannattaa hyödyntää muun muassa istutusalueina. 10 Rakennuspaikan!ajan ylittäminen Määräys Mikäli rakennus saadaan rakentaa tontin kadun vastaiselle rajalle tai muun yleisen alueen rajalle, se saa yleensä ulottua tontin rajan yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet routaeristeineen maanpinnan alapuolella sekä muut vastaavat osat siten, ettei ylityksestä aiheudu haittaa kunnallistekniselle verkosto lie 2) katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat 1,8 metriä rajan yli. Ylityksestä ei saa aiheutua kadun käytölle, kunnossa- tai puhtaanapidolle eikä johtoverkostolle haittaa. Kadun pinnan ja rakennusosan alapinnan välillä on oltava vähintään 3,5 metriä vapaata tilaa jalkakäytävän kohdalla sekä vähintään 4,6 metriä ajoradan kohdalla ja 0,5 metriä ajorataa leveämmällä alueella. 3) Tekniset laitteet ja ulkoseinän lisäeristys harkinnan mukaan. 4) Väestönsuojan varauloskäytävät harkinnan mukaan. Rakenteiden ulottuessa emo tavalla katualueelle on asiasta aina hankittava alueen haltijan hyväksyntä. Rakennuksen portaita, laitteita tai muita ulokkeita ei saa sijoittaa katualueelle. Uudisrakentamisessa ei kattovesiä saa ohjata katualueelle. Kiinteistöjen julki sivujen korjaustöiden yhteydessä myös kattovedet tulee ohjata hulevesijärjestelmään vesi huoltolaitoksen toi minta-alueella. Viittaus MRA 59 RakMK F2 Kadunpitäjä edellyttää tarkastuksen suorittamista rakennuspaikalla ennen työhön ryhtymistä ja sen päättymisen jälkeen. Yleiselle alueelle ulottuvat rakennuksen osat on huollettava jatkuvasti niin, ettei niiltä johdu hallitsemattomasti sade- ja sulamisvesiä yleiselle alueelle. 11 Asemakaavassa määrätyn!akennusalan!ajan ylittäminen Määräys Ellei asemakaavassa toisin määrätä, rakennus saa ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella,

11 10 2) katokset, erkkerit, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ulokkeet 3) avokuistit, portaat, ulkoseinän lisäeristys, porrasaskelmat, ovipielet, syöksy torvet, tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat harkinnan mukaan. Tästä järjestelystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä naapureille ja hankkeen tulee sopeutua ympäristöön. Viittaus MRL 135 Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää luvan ulottaa rakennuksen osat ja tekniset laitteet tontin sisäisen rakennusrajan yli muissakin kuin edellä olevissa tapauksissa. Tämä edellyttää naapureiden kuulemista. Naapurilla tarkoitetaan maankäyttö ja rakennuslain 133 :n mukaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. 12 Rakennuksen korkeusasema Määräys Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympäristöön. Suunnittelussa on huomioitava katusuunnitelman mukaiset katukorkeudet. Rakennuslupapiirustuksissa tulee riittävällä tarkkuudella ilmetä rakennuspaikan ja ympäröivän alueen olemassa olevat korkeussuhteet. Rakennukset tulee sijoittaa rinnetontille niin, että vältytään turhilta ja rumilta leikkauksilta, täytöiltä ja korkeilta sokkeleilta. Sokkelin näkyvä osa maanpinnasta mitattuna saa olla enintään 1 metrin. Rakennusvalvontaviranomai nen voi rakennusl upa hakem uksen arvi oi miseksi edellyttää luvanhakijalta, että tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöksen tekemistä. Viittaus MRL 135 MRA 49 ja 75 vesihuoltolaki 10 Pintavaaituskartan voi tilata niiden tekemiseen erikoistuneilta ammatinharjoittajilta ja yrityksiltä. 13 Maanalainen rakentaminen Määräys Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvittää rakentamisen vaikutukset ympäristöön. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. Henkilöturvallisuuteen ja -terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos maanalainen tila on tarkoitettu ihmisten pysyvään tai tilapäiseen käyttöön. Maanpintaan johtavat yhteydet on suunniteltava niin, että ne ovat toimivia, turvallisia ja helposti ylläpidettäviä. Pelastusturvallisuuden takaamiseksi jokaisella maanalaisella tilalla on oltava osoite tai yksilöity tunnistetieto. Viittaus MRL 56, 113, 115 ja117 2 mom RakMk 83, pohjarakennus Maanalaista tilaa suunniteltaessa on aina otettava yhteys viranomaisiin olemassa olevien maanalai sten ti lojen sijai ntitietojen tarki stami seksi. Yhdyskuntatekni ikan vastuualueelta saa tietoja maaperästä ja pohjavedestä ja kaavoituksen vastuualueelta maanalaisten tilojen tilavarauksista. Palo- ja pelastustoimen vaatimukset on otettava huomioon jo tilan suunnittelussa. Maanalai sen rakentami sen luvanvaraisuudesta saa ti etoja rakennusvalvontavi ranomai selta.

12 11 Paloturvallisuuden kannalta maanalaisen tilan suurimpia vaikeuksia maanpäälliseen verrattuna ovat, että mahdollisessa tulipalossa tuli ja savu sekä ihmiset pyrkivät samaan suuntaan - ylöspäin - ja että maanalaisessa tilassa lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, koska lämpöenergia ei pääse siirtymään ulkoilmaan. Syttymisen jälkeen ensimmäiset minuutit ovat tärkeitä ihmisten turvaan ja raittiiseen ilmaan pääsemiseksi, sillä savun aiheuttaman huonon näkyvyyden vuoksi voi nopeasti eksyä poistumistieltä. Kuumuus ja huono näkyvyys vaikeuttavat myös savusukeltaji en pelastustyötä. 4. PIHAMAAN RAKENTAMINEN Tämän luvun määräyksiä noudatetaan asemakaava-alueella sekä soveltuvin osin kaikkeen rakentamiseen 14 Pihamaan takentaminen Määräys Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä eikä se aiheuta haittaa naapureille. Pihamaan rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös sen kulttuurihistorialliset arvot. Tanti n pi hajärjestelyjen muutokset, kuten autopai koitusalueen suurentami nen tai pienentäminen, edellyttävät toimenpidelupaa. Ellei asemakaavassa toisin määrätä, tulee rakennuspaikalla osoittaa autopaikkoja vähintään seuraavasti; - asuinrakennukset 2 autopaikkaa asuntoa kohden - liike- ja toimistorakennukset 1 autopaikka/ 50 k-m2 - teollisuus- ja yleiset rakennukset 1 autopaikka/100 k-m2 - kokoustilat 1 autopaikka 8 istumapaikkaa kohden - lisäksi suuremmissa kuin kahden perheen asuinrakennuksissa autopaikat liikuntaesteisille ja vieraille, vähintään 1 kumpaakin Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua liikuntaesteisille. Paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. Näiltä autopaikoilta sekä tontin tai rakennuspaikan rajalta on oltava liikuntaesteisille soveltuva kulkuväylä rakennukseen ja tiloihin. Autopaikat on järjestettävä siten, että asuminen ja piha-alueen käyttö häiriintyvät mahdollisimman vähän. Suunnitelmissa on esitettävä riittävästi tilaa polkupyörien säilytystä varten, kun haetaan lupaa asuin-, liike-, palvelu- ja työpaikkarakennuksille. Polkupyörien säilytyspaikkoja tulee olla vähintään kaksi paikkaa asuntoa kohden ja vähintään puolet paikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Viittaus MRL 1, 155, 156 ja 167, MRL luku 20, RakMK F1 tämän rakennusjärjestyksen 8 Autopaikoitusalueen ja katuliittymän muutos edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. 15 Pihamaan korkeusasema Määräys Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasemiin. Pihamaan korkeusasemaa ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan.

13 12 Asemakaavoitetuilla uusilla tonteilla ilmoitetaan aina katukorkeus, johon tontin korkeusasema ja liittymä tulee sovittaa. Viittaus MRL 165 Ennen pihan tasaamista on hyvä mittauksin tarkistaa pihan korkeusasema - erityisesti kadunpuoleisella tontinrajalla. Katua rakennetaan vaiheittain, joten katu ei yleensä ole vielä tontille rakennettaessa katusuunnitelman mukaisessa korkeudessaan. Maanpinnan korottaminen ja maaston muotoilu aiheuttavat puun juuristalie veden- ja hapensaantiongelmia. Puulajien sietokyky maanpinnan korottamiseen vaihtelee. Syväjuuriset puut kestävät täyttää kohtalaisesti, mutta pintajuuriset puut huonosti (koivu ja kuusi). Maaston muokkaaminen muuttaa maaperän rakennetta ja pohjaveden luontaista liikkumista. Pintavesien kulku voi katketa, jolloin alapuolinen maasto saattaa kuivua ja sen kasvupaikkatyyppi muuttua. Haitallisilta vaikutuksilta voidaan välttyä ja kustannuksissa säästetään, kun rakennus suunnitellaan maastoa myätäilevästi. Tontilta kaivettavat maamassat tulisi voida käyttää samalla paikalla. Porrastetut ja/tai useampaan kerrokseen perustuvat ratkaisut ovat suositeltavimpia rinnemaastossa. 16 Tontin luiskaaminen katll- tai muulle yleiselle alueelle Määräys Tontin luiskaaminen katu- ja muille yleisille alueille on kielletty, mikäli asiasta ei ole sovittu erikseen asiaomaisen viranomaisen kanssa. Mikäli tontin luiskaamiseen on saatu lupa., tontin tasaus ja luiskaus on suoritettava siten, että luiska sopeutuu luontevasti katuun tai olevaan maastoon. Luiskan tulee olla kaltevuudeltaan 1:3 tai sitä loivempi. 17 Tukimuurit ja pengerrykset Määräys Pihamaan tasaus voidaan toteuttaa tarvittaessa pengertämällä tai tukimuureilla. Tontin rajoille ei saa tehdä pengerryksiä, eikä tontin rajoilla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ilman naapuri n suostu musta, ellei rakennusvalvontavi ranomai nen hyväksy toi menpi dettä. Pengertäminen on toteutettava kokonaan omalla tontilla enintään 1:1 kaltevuudessa siten, niin ettei maa-ainekset ja hule- ja perustusten kuivatusvedet valu naapuritantin puolelle ja/tai yleiselle alueelle. Pengerryssuunnitelma on hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella, mikäli vaikeasti rakennettavalla tontilla joudutaan toteuttamaan sanottua korkeampia pengerryksiä. Tukimuurin sijoittaminen naapuritantin rajalle edellyttää naapuritantin haltijan suostumusta. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuurin naapurin rajaan kiinni, vaikka naapuri ei ole antanut suostumustaan. Asuintontilla tuki muurin tai penkereen näkyvä osa maanpinnasta saa olla naapurin rajalla enintään 0,7 m ellei asiasta ole muuta sovittu. Tukimuuri tai pengerrys tulee varustaa kaiteella, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Kaiteen tulee olla turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide. Suojakaidetta on käytettävä yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Viittaus RakMK F1 ja F2

14 13 Tukimuurin, kadun reunusmuurin, vesirajalle rakennettavan muurin ja muurin, josta aiheutuu olennai nen pi ha maajärjestelyjen muutos rakentami nen edellyttää toi menpi del upaa. Mi käli muuri n päälle on tarkoitus rakentaa aita, käsitellään tuki muuri n rakenta minen ai dan toi men pidelupahakemuksen yhteydessä. Tukimuuria rajalle suunniteltaessa on otettava huomioon sen soveltumi nen maastoon, korkeus ja huolta minen sekä muutki n myös naapuri n asemaan vaikuttavat seikat. Pihamaan tasaaminen on ensisijaisesti tehtävä luiskaamalia ja toissijaisesti pengertämällä tai tukimuureilla. Luiskaaminen ja pengertäminen on tehtävä kokonaan omalla tontilla siten, etteivät maa-ainekset ja sade- ja pintavedet valu naapuritantiile tai katualueelle. Luiskan kaltevuus saa olla enintään 1:1, jotta luiskan kasvillisuus voidaan hoitaa helposti nurmena, maanpeitekasveilla tai pensailla. Maanpaine ja rinteessä virtaava vesi murtavat ja kaatavat muureja ajan kuluessa, ellei niitä ole perustettu ja rakennettu korkeatasaisesti. Muurin ja tontin rajan välinen alue on pidettävä siistinä. 18 Hule- ja perustusten kuivatus vesien johtaminen ja lumen varastointi Määräys Kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkostoihin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan muutoin poistaa asianmukaisesti. Sade- ja hulevedet tulee imeyttää rakennuspaikan maaperään tai johtaa mahdolliseen avoojajärjestelmään, jos niitä ei voida johtaa hulevesiverkostoon Sade- ja hulevesien johtaminen on järjestettävä siten, että ympäristölle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella hulevesien purkupaikka on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän rajasta ja vähintään 20 metrin päähän vesistöstä ja siten, ettei se muutoinkaan haittaa naapuria. Sade- ja hulevesijärjestelmien mitoituksessa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutos. Lumen varastoinnille on varattava rakennuspaikalle riittävästi tilaa. Lunta ei saa varastoida tie-, katu- tai yleisille alueille. Lumet on tarvittaessa kuljetettava lumen keräyspaikkoihin, jotta vältytään sulamisvesien aiheuttamilta ongelmilta ja vaurioilta. Viittaus MRL mom 6 kohta ja 165 vesihuoltolaki 10, 11 Pintavaaituskartan voi tilata niiden tekemiseen erikoistuneilta ammatinharjoittajilta ja yrityksiltä. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Veden virtausta mahdollisessa sivuojassa tai niskaojassa ei saa estää. Lähde Hulevesien käsittely maankäyttösuunnittelussa, Uudenmaan ympäristökeskuksen raportti 3/2006

15 14 19 Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä Määräys Rakennuspaikan liikennejärjestelyt on suunniteltava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa tai haittaa asukkaille tai ympäristölle. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle johtavan ajoneuvoliittymän, ellei asemakaavassa toisin määrätä. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä sallia rakennettavaksi useamman ajoneuvoliittymän, mikäli se tontin käytön kannalta on perusteltua. Yleiselle tielle rakennettavista liittymistä päättää tiehallinto. Asemakaava-alueen ulkopuolistenkantatilojen rakennuspaikoilta tuleva liikenne pyritään kokoamaan ensisijaisesti yhteen yhteiseen tieliittymään. Ajoneuvoliittymästä on oltava riittävä, esteetön näkemäalue kumpaankin suuntaan. Ajoneuvoliittymän leveys asuntotonteilla saa olla enintään 5 metriä ja muilla tonteilla enintään 8 metriä. Mikäli tontille ei ole järjestettävissä edellä mainitun mukaista liittymää, rakennukseen on järjestettävä vähintään 4 metriä leveä kulkuaukko, jonka vapaa korkeus on vähintään 4,6 metriä ja pituuskaltevuus eni ntään 1: 1 O. Viittaus MRL 155, 156 ja mom pelastustiet, tämän rakennusjärjestyksen 40 MRL:n 88 :n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen. Rummun tulee olla halkaisijaltaan vähintään 300 mm silloin, kun katusuunnitelmaan on merkitty oja liittymän kohdalle. MRL:n 167 :n mukaan rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajaa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina. Lähde Opas kunti en Iiiken neturvalli suustyöhön (Iiikenne ministeri Ö, tielaitos, kuntali itto, Iiikenneturva) 20 Aidat ja istutukset Määräys Tontin kadun vastaiselle rajalle kokonaan oman tontin puolelle voidaan istuttaa pensasaita, pensasryhmiä aidanteiksi tai rakentaa kiinteä aita. Aitatyypin ja -värin tulee sopeutua alueen ja viereisten tonttien aitatyyppeihin. Rakentamistapaohjeissa voi olla alueittaisia suosituksia aitatyypeistä. Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapureille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Aitaa ei saa rakentaa piikkilangasta tai muutoin siten, että se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa. Tonttien välisen raja-aidan rakentamiseen tai pensasaidan istuttamiseen tulee lähtökohtaisesti olla naapurin suostumus. Aitaa ei katsota raja-aidaksi, mikäli rakennetun aidan etäisyys naapurin rajasta on vähintään puolet aidan korkeudesta tai istutettavan aidan oksista ja juurista täysikasvuisenakin pysyvät omalla tontilla. Yli 1,6 metriä korkeaksi rakennettavalle kiinteälle aidalle tarvitaan kuitenkin aina toimenpidelupa Ulkovarastoinnin näkösuojaksi tulee tarvittaessa rakentaa umpinainen ja/tai maisemakuvaan sopeutuva aita, jolle tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan. Rajalle aitaa rakennettaessa rajamerkkiä ei saa siirtää tai hävittää.

16 15 Puita ei saa istuttaa teknisten verkostojen päälle tai 3,0 metriä lähemmäksi maanalaista putkistoa. Viittaus MRL 62 1 mom 9 kohta MRA 82 tämän rakennusjärjestyksen 8 Aidan, joka ei ole rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitää kunnossa rakennuspaikan haltija. Kiinteistönomistajalla on, jollei asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä toisin määrätä tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen erityisestä syystä toisin päätä, oikeus rakentaa aita tontin rajalle. Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarvittaessa aidan rakentamisvelvollisuudesta, aidan laadusta ja sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken. 21 Tontin tannan ja vesitajalaitteiden takentaminen Määräys Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa: 1 ) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvitse yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toime npitei siin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toi menpi de perustuu maanti elai n tai ylei sistä teistä annetun lain tahi ratalain mukaiseen hyväksyttyyn suunnitelmaan. Vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava vesirajalaite, kuten tuki muuri vaatii rakenn usvalvontavi ranomai sen toi menpi del uvan. Pengerlaituri n tai vastaavan rakentami nen saattaa vaatia vesilain mukaisen luvan, jota haetaan ympäristölupavirastolta. Toimenpidelupaa ei tarvitse hakea yhden enintään 15 neliömetrin suuruisen laiturin rakentamiseen. Viittaus MRL 128 MRA 62 1 mom 5 kohta vesi laki ympäri stönsuojelu laki tämän rakennusjärjestyksen 8 Rakennuspaikan rannan ja vesirajalaitteiden rakentaminen saattaa vaatia rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristölupaviraston tai alueellisen ympäristökeskuksen luvan. Hanke voidaan toteuttaa vasta, kun molemmat luvat on saatu. Luvat eivät ole toisistaan riippuvaisia. Rannan ruoppaukset ja rantaviivan muuttamiset ovat vesirakennustöitä, joita säädellään vesilailla. Toimivaltaisia viranomaisia ovat ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset (1 luvun VL 30 ). Rakennusvalvontaviranomainen on toimivaltainen viranomainen, kun päätetään maisemat yö- ja toimenpideluvasta. (maankäyttö- ja rakennuslaki 128, maankäyttö- ja rakennusasetus 62 ). Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-ai neslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

17 16 Esimerkiksi läjitykselle on haettava maisematyölupa, jos alueella on asemakaava (rantaasemakaava). Lupaa ei tarvita, jos täyttö on vaikutuksiltaan vähäinen. Luonnon kivi on peri ntei nen materi aali rantatuki muuri n pinta materi aali ksi. Vesilain (264/61) mukaan vesistössä tehtävät toimenpiteet eivät saa vähentää vesistöympäristön luonnonkauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuri arvoja. 22 Pihamaan rakennelmat ja laitteet Määräys Vajan, katoksen tai muun rakennelman etäisyyden naapurin rajasta on oltava vähintään rakennelman korkeuden suuruinen, ellei alueella voimassa olevassa kaavassa ole muuta määrätty. Vajat, rakennelmat ja laitteet on sijoitettava tontille siten, etteivät ne aiheuta haittaa naapurille eivätkä rumenna ympäristöä. Enintään 2 perheen asuintaloilie tarkoitetulla rakennuspaikalla saa olla enintään 5 erillistä rakennelmaa. Rakennelmia ovat esim. pienet varastot, puutarhamajat, kasvihuoneet, pihagrillit, maakellarit, jätekatokset, leikkimökit, koirankopit ja muut vastaavat. Grillikatoksen etäisyys naapuritantin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä asemakaava-alueella ja muualla vähintään 5 metriä naapuritantin rajasta. Naapurin suostumuksella lupa voidaan myöntää lähemmäs. Vaja tai umpinainen rakennelma on palo-osastoitava rajaa vasten, mikäli sen etäisyys naapurin rajaan on vähemmän kuin 4 metriä. Kuivakäymälä on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta. Postilaatikot tulee sijoittaa viestintäviraston valtakunnallisten ohjeiden ja suosituksien mukaisesti. Viittaus MRL 157 ja 168 MRA 56 ja 62 tämän rakennusjärjestyksen 8 postipalvelulaki 23 Viestintäviraston valtakunnalliset ohjeet ja suositukset postin jakelun järjestelyistä Muun muassa pressukatos ja -teltta ovat ympäristöä rumentavia erityisesti asemakaavaalueelia. 23 Tontin ja rakennuksen valaistus Määräys Tontin valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho tulee sovittaa siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta. Valaistus ei saa haitallisesti häiritä tai häikäistä alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapuri alueita. Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen maisemallista merkitystä. Merkittävissä kohteissa tulee suorittaa koevalaistus. Valaisinten tulee soveltua kunkin alueen ympäristöön. Häiriövalon eli valosaasteen syntyminen on estettävä oikeilla valaisinvalinnoilla. Valaistusratkaisun tulee olla energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen. Valaistuksessa tulee käyttää mahdollisimman energiaa säästäviä lamppuja ja valaisimia. Valaistus tulee ylläpitää suunnitelman mukaisena. Viittaus MRA 62 1 mom 10 kohta terveydensuojelulaki 26

18 17 24 Ajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen sekä laitteiden säilyttäminen asuntotontilla Määräys Asuinrakennusta varten tarkoitetulla tontilla ei saa asemakaava-alueella säilyttää linja-autoa, yhdistelmäajoneuvoa, suurehkoa asuntoautoa, asuntovaunua, työkonetta, venettä, laitteita tai muita vastaavia tavaroita eikä huomattavaa määrää polttoaineita ulkosäilytyksessä, ellei säilyttäminen perustu tontin vahvistettuun pihamaajärjestelyyn tai rakennusvalvontaviranomainen ole muutoin hyväksynyt toimenpidettä. Viittaus MRL 166 ja 169 MRA 62 Autojen korjaamista ja pesemistä asuintontin pihamaalla tulee välttää. Naapureita ei muutoinkaan pidä häiritä meluavilla ja saastuttavilla toimenpiteillä tai ympäristön viihtyisyyttä vähentäväliä varastoinnilla. Talvipakkasilla käynnistettävät työkoneet, linja-autot, yhdistelmäajoneuvot tai vastaavat aiheuttavat pakokaasupäästöjä lähiympäristöön. 5. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 25 Suunnittelutarvealueet Määräys Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia suunnittelutarvealueita ovat MRL 16 1 momentissa mainitut alueet, 2 momentissa tarkoitettu rakentaminen sekä kunnan oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa ja tässä rakennusjärjestyksessä (MRL 16 3 momentin) määrätyt alueet. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 3 momentin mukaisia suunnittelutarvealueita ovat kaavaalueen ulkopuolella valtateiden molemmin puolin 500 metrin etäisyydelle ulottuvat alueet. Viittaus MRL 16 ja 137 Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealueella rakennusluvan myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä tarkoitettujen erityisten edellytysten täyttymistä sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin on säädetty. Suunnittelutarveratkaisua tehtäessä on otettava huomioon maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja se, että ratkaisu ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 2 momentin mukaan ilman suunnittelutarveratkaisua saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, 1 momentissa säädetyt rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa olevaa asutusta täydentävän, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen rakennuksen osalta on katsottava selvitetyn yleiskaavassa (MRL momentti). Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 :ssä.

19 18 26 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset Määräys Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperäitään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä ennakkoon riittävät ennakkotiedot rakennuspai kan soveli aisuudesta. Selvitykset on tarvittaessa esitettävä rakennusvalvontavi ranomai selle. Mikäli alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai siinä ei ole esitetty rakennuspaikan vähimmäisvaatimuksia, niin rakennuspaikan vähimmäispinta-ala määräytyy seuraavasti: 1) 2000 m2 a) rakennus liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon tai rakennetaan pienpuhdistamo. 2) 5000 m2 a) rakennetaan oma jätevedenpuhdistamo (pienpuhdistamo, suodatus- tai imeytyskenttä) 3) m2 a) pohjavesi alueella tai b) metsäalueella tai c) maisemallisesti herkällä avoimella alueella ja suurilla yhtenäisillä peltoaukealla, jos rakentaminen sijoittuu olemassa olevan pihapiirin yhteyteen tai metsäsaarekkeen, avoimen alueen tai peltoalueen reunaan. 4) m2 a) maisemallisesti herkällä avoimella alueella ja yhtenäisellä peltoalueella tai b) maakun nai Iisesti ja valtakunnaili sesti merkittävällä ku Ittuuri mai sema-alueella. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana eikä laista tai sen nojalla annetuista määräyksistä muuta johdu (melu, tärinä, etäisyys rantaviivasta, vi emäröi nti). Ranta-alueen rakennuspaikan koosta määrätään tämän rakennusjärjestyksen 30 :ssä. Viittaus MRL 14, 116 ja 136 ympäri stönsuojelu laki ympäri stönsuojelu määräykset maantielaki Rakennusvalvontaviranomaiselle annettavia ennakkotietoja rakennuspaikasta ovat muun muassa radanmittaukset, pohjavedenkorkeus, pohjatutkimukset sekä tiedot tärinästä, liikenneturvallisuudesta, talousveden saannista ja jätevesien käsittelymahdollisuudesta. Pohjavesi alueelle rakentami sesta käsitellään kappaleessa 8 "RAKENT AM INE N ERITYI SALU- EILLA".

20 19 27 Rakentamisen määrä Määräys Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen tai enintään yhden yksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen lomaasunnon. Rakennuspaikalle rakennettavan rakennuksen kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 600 k-m2. Rakennuspaikan rakennusoikeus on kuitenkin vähintään 350 k-m2, mikäli rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m2. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Talousrakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintään 100 m2. Yli yhden hehtaarin rakennuspaikalle voidaan myöntää lupa enintään 300 k-m2 pääasiassa rakennuspaikan omistajien tai haltioiden rakennuspaikalla tapahtuvaan pienyritystoimintaan käytettävän erillisen rakennuksen rakentamiseen omakotitalon rakentamisen yhteydessä tai olemassa olevan omakotitalon rakennuspaikalle. Toiminnan edellyttämät työ- ja toimistotilat saavat olla enintään 100 k-m2 ja varastotilat enintään 200 k-m2. Vastaavan suuruista rakennusta koskeva lupa voidaan myöntää maatilatalouden talousrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen vastaavaan tarkoitukseen. Pienyritystoimintaan käytettävän rakennuksen täytyy sopeutua rakennuspaikan muihin rakennuksiin. Toiminnasta ei saa aiheuttaa pysyvää haittaa lähellä asuville eikä ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia. Maatilarakentamisen määrä on määritelty tämän rakennusjärjestyksen 33 :ssä 28 Rakentaminen kellariin ja ullakolle Määräys Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön on ma hdolli sta. Maankäyttö- ja rakennuslain 115 :n mukaan asemakaavassa voidaan sallia useamman kuin yhden kellarikerroksen rakentaminen sekä rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle 6. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 29 Rakennuksen sijainti ja sopeutuminen rantaan rajoittuvalie rakennuspaikalle Määräys Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomioita kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen sen lisäksi mitä kappaleessa 3 "RAKENTA- MINEN YLEENSÄ" on määrätty. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua. Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee lomarakennuspaikoilla olla vähintään 40 metriä ja vakituiseen asumiseen tarkoitetuilla rakennuspaikoilla vähintään 80 metriä, ellei oikeusvaikutteisessa kaavassa ole muuta esitetty. Rakennus tulee rakentaa siten, että alapohjan alin lattiataso on vähintään yhden metrin ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesiraja ole tiedossa, alimman lattiatason on oltava vähintään 1,7 metriä keskivedenpintaa korkeammalla. Etäisyysvaatimukseen vaikuttavat aina myös maaston muoto ja muut luonnonolosuhteet.

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys 1.6.2011 alkaen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. YLIKIIMINGIN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 14.11.2001 69 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

MAANINGAN KUNTA. Rakennusjärjestys 2010

MAANINGAN KUNTA. Rakennusjärjestys 2010 MAANINGAN KUNTA Rakennusjärjestys 2010 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat,

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin rakennusjärjestys

Kuopion kaupungin rakennusjärjestys Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin rakennusjärjestys 14.6.2013 Kuopion kaupunginvaltuusto 2.5.2012 Kuopion hallinto-oikeus 29.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET:... 6 I YLEISTÄ... 7 1 Tavoite...

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS, muutosluonnos ( )

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS, muutosluonnos ( ) 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS, muutosluonnos (15.3.2016) 1. YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 4 Rakennusjärjestyksen rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit LAKIEHDOTUS Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2 Muuramen kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS (MRL 137 ) POIKKEAMISHAKEMUS (MRL 23 luku) Saapunut Lupanumero 1. Hakija Nimi Osoite sähköposti Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 2. Rakennuspaikka Kaupunki/kunta

Lisätiedot

Muuramen kunnan. rakennusjärjestys

Muuramen kunnan. rakennusjärjestys 1 Muuramen kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty: valtuusto 26.1.2009 23 Voimassa: 2.2.2009 - 2 MUURAMEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ... 4 1 Tavoite... 4 2 Soveltamisala... 4 3 Rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005 MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 9.5.2005 Voimaantulo 15.7.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala ja viranomaiset 4 1.1 Soveltamisala 4 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016.

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Rautalammin kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Sisällysluettelo Tavoite....................................................... 4 Tavoite.........................................................

Lisätiedot

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Kaupunginhallituksen 2.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 6.11.2001 hyväksymä Sovelletaan 13.1.2005 lukien. YLEISTÄ 1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö-

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2004 KÄRSÄMÄEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS... SISÄLLYSLUETTELO... I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Rakentamistapaohjeet... 1 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Määräyskohtaiset perustelut muutoksille / luonnosvaihe (rakennus- ja ympäristölautakunta

Määräyskohtaiset perustelut muutoksille / luonnosvaihe (rakennus- ja ympäristölautakunta Määräyskohtaiset perustelut muutoksille / luonnosvaihe (rakennus- ja ympäristölautakunta 22.3.2016): 1 Tavoite Rakennusjärjestyksen tavoitteesta ja sisällöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 14 :ssä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 8.11.2010 Voimaantulo 22.12.2010 2 Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien PERUSTELUT 1. Yleinen osa Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille entistä laajemmat mahdollisuudet hoitaa ympäristöään koskevaa suunnittelua

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

LOVIISAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(15) LOVIISAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisältö JOHDANTO...2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...2 Soveltamisala...2 Rakennusvalvontaviranomainen...3 Tavoitteet...3 Rakentamistapaohjeet...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...3

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 1. HRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 2. Hirvensalmen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS sivu Sisällysluettelo 1. 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS AUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kara ltk. 29.08.2001 138 Kunnanhallitus 01.10.2001 221 Kunnan valtuusto 15.10.2001 54 2 SISÄYSUETTEO 1. SOVETAMISAA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVETAMISAA... 3 1.2 RAKENNUSVAVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Luku YLEISTÄ RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ JA RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIOSTA 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2.

Lisätiedot

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo:

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo: 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITE, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 TAVOITE. 1.2 SOVELTAMISALA.. 1.3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.4 RAKENTAMISTAPAOHJEET.. 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALONRAKENNUKSEN LUVAN-

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA 27.09.2004 36 PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 I

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002 HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002 I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä 3 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 4 Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

RANTA-ALUEEN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI

RANTA-ALUEEN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI Rakennusvalvonta 22.1.2016 1 RANTA-ALUEEN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI POIKKEAMISLUPA Ranta-alueella maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 :n mukaan rakennuksen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2016 Kunnanhallitus 17.08.2015 193 Tekninen lautakunta 17.06.2015 49 Tämä rakennusjärjestys kumoaa Vehmaan kunnan 1.1.2002 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS, muutokset voimassaolevaan rakennusjärjestykseen, luonnos

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS, muutokset voimassaolevaan rakennusjärjestykseen, luonnos 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS, muutokset voimassaolevaan rakennusjärjestykseen, luonnos 1. YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 4 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, 59100 Parikkala puh. 0400 851 951, fax 05-430 136 e-mail: kunta@parikkala.fi www.parikkala.fi RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 26.10.2015 I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Voimaantulo Kokemäen kaupungin rakennusjärjestysluonnos 22.9.2015 1 Sisällys I LUKU... 2 YLEISTÄ... 2 1 SOVELTAMISALA... 2 2 TAVOITE... 2 3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

KEITELEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEITELEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Keiteleen kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.04.2001 43 KEITELEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT. 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUS- JÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ

RAKENNUS- JÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ RAKENNUS- JÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ 2 3 Sisällys 1 YLEISTÄ... 7 1.1 Tavoite... 7 1.2 Soveltamisala... 7 1.3 Määritelmät... 7 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 8 1.5 Rakentamistapaohjeet... 8

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

Rakennusjärjestystyöryhmän esitys rakennusjärjestysehdotukseksi: perustelumuistio

Rakennusjärjestystyöryhmän esitys rakennusjärjestysehdotukseksi: perustelumuistio 4710-2015 Rakennusjärjestystyöryhmän esitys rakennusjärjestysehdotukseksi: perustelumuistio Tiivistelmä: Tähän perustelumuistioon on koottu pykälittäin rakennusjärjestysehdotuksen perustelut. Mikäli pykälä

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen -osahankkeet. Matti Laitio ympäristöministeriö

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen -osahankkeet. Matti Laitio ympäristöministeriö Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen -osahankkeet Matti Laitio ympäristöministeriö Lähtökohta: Asemakaava-alueen ulkopuolella on erilaisia alueita X Z Z Y A X A

Lisätiedot

Turun kaupungin rakennusjärjestys

Turun kaupungin rakennusjärjestys Turun kaupungin rakennusjärjestys 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 RAKENTAMINEN YLEENSÄ 3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus 4 Rakentamisen sopeutuminen ympäristöön 5 Tontin rajan

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVALKOSKEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVALKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVALKOSKEN KUNTA VOIMAANTULO 11.8.2015 VALTUUSTO 4.6.2015 35 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 1.3 RAKENTAMISTAPOHJEET... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvitys Putkilahden kyläselvitys Kyläilta 22.10.2015 Arto Sipinen Jyväskylän kaupunki / yleiskaavoitus Rakentaminen KUIVALLA MAALLA Suunnittelu- Yleiskaava Asemakaava tarvealue Suunnittelu- tarveharkinta tai/ja

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Iisalmi Kiuruvesi Lapinlahti Sonkajärvi Vieremä Hyväksytty: Iisalmen kaupunginvaltuusto 14.11.2011 114

Iisalmi Kiuruvesi Lapinlahti Sonkajärvi Vieremä Hyväksytty: Iisalmen kaupunginvaltuusto 14.11.2011 114 RAKENNUSJÄRJESTYS Iisalmi Kiuruvesi Lapinlahti Sonkajärvi Vieremä Hyväksytty: Iisalmen kaupunginvaltuusto 14.11.2011 114 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 4 1.1. Tavoite 4 1.2. Soveltamisala 4 1.3. Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

1 Espoon kaupungin rakennusjärjestys 8.4 Valtuusto 12.9.2011 Voimaan 1.1.2012

1 Espoon kaupungin rakennusjärjestys 8.4 Valtuusto 12.9.2011 Voimaan 1.1.2012 1 Espoon kaupungin rakennusjärjestys 8.4 Valtuusto 12.9.2011 Voimaan 1.1.2012 Sisällysluettelo ESPOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 3 I LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Lite kv 22 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN 500 SÄÄNTÖKOKOELMA

JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN 500 SÄÄNTÖKOKOELMA 1 JONSUUN KAUPUNKI KUNNALLINN 500 SÄÄNTÖKOKOLMA JONSUUN KAUPUNGIN RAKNNUSJÄRJSTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 25.1.2010 Päätöksestä kuulutettu 18.3.2010 Voimassa 1.4.2010 alkaen 1. LUKU YLISTÄ...3 1

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot