Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti. Rakennusjärjestys. Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti. Rakennusjärjestys. Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto 8.4.2009 32. Voimaantulo 1.6."

Transkriptio

1 f 1: Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti Rakennusjärjestys Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto Voimaantulo

2 1 TOIVAKAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. yleistä 3 I T~o~ 3 2 Soveltamisala 3 3 Rakermusvalvontaviranomainen 3 5 Rakermustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin 4 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 4 6 Rakentamisen luvat. 4 7 Ilmoitusmenettely 4 8 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus 5 3. RAKENTAMINEN YLEENSÄ. 8 9 Rakermuksen sopeutuminen ympäristöön 8 10 Tontin rajan ylittäminen 9 11 Asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan ylittäminen 9 12 Rakermuks en korkeusasema Maanalainen rakentaminen PIHAMAAN RAKENTAMINEN Pihamaan rakentaminen Pihamaan korkeusasema Tontin luiskaaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle Tukimuurit j a pengerrykset Hule- ja perustusten kuivatusvesienjohtaminenja lumen varastointi Rakermuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä Aidat j a istutukset Tontin rannanja vesirajalaitteiden rakentaminen Pihamaan rakennelmat j a laitteet Tontinjarakermuksen valaistus Aj oneuvoj en j a muiden kulkuneuvoj en sekä laitteiden säilyttäminen asuntotontilla RAKENT AM INEN ASEMAKAA VA-ALU EEN ULKOPUOLELLA Suunnittelutarvealueet Rakermuspaikalle asetettavat vaatimukset Rakentamisen määrä RAKENT AM INEN RANT A-ALU EELLE Rakermuks en sij ainti ja sop eutuminen rantaan raj oittuvalle rakennuspaikalle Rakennuspaikan koko Rakentamisen määrä maankäyttö- ja rakermuslain 72 :n mukaisella ranta-alueella Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakermukseksi tai uuden tällaisen rakennuksen rakentaminen ranta-aluees een kuuluvalle rantavyöhykkeelle MAATILARAKENTAMINEN Maatilarakentaminen tai siihen verrattava rakentaminen RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA Maanrakennustyöt pohjavesialueillaja vedenhankintavesistön valuma-alueella Pohjaveden huomioon ottaminen rakentamisessa Rakentaminen pohj avesialueilla j a vedenhankintavesistöj en valuma-alueilla Pilaantuneiden maa-alueidenja radonin huomioon ottaminen rakentamisessa Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa Muinaismuistot 24

3 9. TURVALLISUUSjÄRJESTELyT Pelastustiet Pelastussuurmitelma Parvekelasituksen turvallisuus Sammutuslaitteistot, paloilmoittimet, hiilimonoksidivaroittimetja palovaroittimet Ilmajohdot, maanalaiset johdot, kaapelit ja muut rakenteet RAKENNUKSEN TEKNINEN LAATU JA HUOL TO Energiahuolto ja talotekniikka Rakermuks en kosteuden kestävyys ja työmaan kosteushallinta Rakermuksen sisäilma Rakennuksen energiatehokkuus RAKENNUKSEN ELlNKAARI Rakermuksen käyttöikäja materiaalivalinnat Rakermuks en kurmossapito ja korj aaminen Rakermuksen tai sen osan purkaminen RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA Rakermetun ymp äristön hoito Julkisen tilan kurmossapito ja hoito Rakermetun ympäristön valvonta Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt Kiinteistön puiden kaataminen ja niiden kurmon valvonta YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO Vesihuolto Jätehuollon keräyspisteet Jätehuolto TyÖMAAT Johtojen, rakenteiden, laitteiden ym. sijoittaminen Kadun tai muun yleisen alueen käyttäminen Rakermushankkeesta tiedottaminen Työmaan perustaminenja hoitaminen Työmaan purkaminenja siistiminen MAINOS-, TIEDOTUS- YM. LAITTEET Myynti-, tiedotus- ja mainos laitteet sekä markiisit Tontinja rakermuksen osoitenumerointi JULKINEN TILA Julkisen tilan määritelmä Julkisen tilan valaistus Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot Mastonja tuulivoimalan rakentaminen Tapahtumienjärjestäminen ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Rakermusjärjestyksen valvonta Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen säännöksistä Rakermusjärjestyksen liitteet Rakermusjärjestyksen voimaantulo 41 Ra ke n n usj ä rjestykse n keskei set käsitteet 43 2

4 3 1. YLEISTÄ 1 Tavoite Määräys Toivakan kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat tarpeelliset määräykset. Niillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologi sesti, taloudelli sesti, sosi aali sesti ja kulttu uri Ilisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa. Viittaus MRL 1 ja 14 Lähde Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät, tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön (Kuntali itto) 2 Soveltamisala Määräys Toivakan kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Viittaus MRL 14 ja 15, MRA 6 MRL:n 14 :n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle kohtu uttomi a. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesi huollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksen kohtiin "" ja 'Viittaus" voidaan tehdä muutoksia ilman MRL:n 15 :ssä ja MRA:n 6 :ssä edellytettyjä menettelytapoja. 3 Rakennus valvonta viranomainen Määräys Toivakan kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonnan vastuualue. Päätösvallan si irtämi sestä määrätään ympäri stölautakun nan johtosäännössä ja vastuualueen toimintasäännössä. Viittaus MRL 21 ja 124, MRA 4

5 4 4 Rakentamistapaohjeet Määräys Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristölautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Lupaa toimenpiteeseen ei tarvita, kun maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n mukainen toimenpide toteutetaan annetun rakentamistapaohjeen mukaisesti. Muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus ja ilmoitus menettelyn käyttö on esitetty tämän rakennusjärjestyksen 8 :ssä. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista. Viittaus MRL 124 MRA 62 5 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Määräys Yleis- ja asemakaavamääräykset sekä rakentamistapaohjeet ohjaavat rakentamisen sopeuttamista kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön historiallinen kerroksellisuus. Viittaus MRL 117 ja 118 rakennussuojel ulaki kirkkolaki (1054/93) Luku 14 5 mom ja 1950-luvun omakotitaloalueiden rakentamistapaohjeet Eri aikoina rakennetaan eri lähtökohdista. Alueiden ominaispiirteet muodostuvat rakentamisajankoh dalle tyypi liisistä piirtei stä. Rakennusjärjestyksen liitteeksi voidaan laatia rakentamistapaohjeita ja karttoja kunnan erityyppisistä, eri ajankohtina syntyneistä alueista ja niiden ominaispiirteistä. 2.LUPAJÄRJESTELMÄT 6 Rakentamisen luvat Määräys Rakennukselle tulee pääsääntöisesti hakea rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus. Lupatyypit ovat: - rakennuslupa - toimenpidelupa - rakennuksen purkamislupa - maisematyölupa Lisäksi voi olla tarpeen saada poikkeamislupa, mikäli poiketaan rakennusoikeudesta, kaavamääräyksistä tai rakennuksen etäisyys poikkeaa vähimmäisetäisyyksistä tai muista rakentamisen määräyksistä. 7 Ilmoitusmenettely Määräys Ilmoitusmenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen, rakennus- tai toi menpi deluvan asemesta (tämän rakenn usjärjestyksen 8 ).

6 5 IImoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakentamisilmoitukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset toimenpiteen sijainnista, laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa selvitys naapureiden kuulemisesta. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL momentti). Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Aika lasketaan siitä alkaen, kun ilmoituksen jättämisestä on kulunut 14 vuorokautta. Lähde Rakennusjärjestyksen malli 1999 Suositus perustelui neen (kuntali itto) 8 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus Määräys Toimenpideluvan hakemisesta ja ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Toivakan kunnan alueella määrätään seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukkoa sovelletaan tapauskohtaisesti, eikä se koske rakennuksen määritelmän täyttävää rakentami sta. Viittaus MRL mom, 126, 129 ja 168 MRA 62 ja 63 Kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön, eikä se saa olla haitaksi liikenteelle. kiintei stökohtaisen jätevesijärjestelmän rakenta- minen tai muuttaminen(katso 57 sisältö) käymälä (ei viemäröintiä) Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa kiinteistön haltijan muuttamaan rakennustoimenpiteen säännösten vaatimukset täyttäväksi, mikäli rakentamistapaohjeen tai ilmoitusmenettelyn nojalla suoritettu toimenpide ei täytä vaatimuksia. R Rakennuslupa TO Toimenpidelupa haettava IL Ilmoitus tehtävä E Ei valvontatoimenpiteitä kok-m2= kokonaisala T~~m~!'"lP'ij~(tyJ~~g~. ~ il{~~~it.t~~t 1) Rakennelma.: katos, vaja, grillikatos, maakellari, esiintymislava tai vastaava rakennelma i / <\\ii......iii/iii Ta, jos kok-m2 yli 10m2 enintään 25 m2 IL, jos 4-10 kok-m2 E, jos max 4 kok-m2....ji\$~m~i(j:l~~t.t~~i ~$:~m~i(j:l~~t.t~~h.. ljll«(:)pt.i lj~#t~t.t~#(... Ta, jos kok-m2 yli 10m2, enintään 20 m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2, enintään 102 E, jos max 4 kok-m2 Ta Ta Ta Ta, jos yli 10 kok-m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2,enint 10m2, E, jos max 4 kok-m2 Ta jos yli 10 kok-m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2, enint. 10m2, E, jos max 4 kok-m2 Ta, jos kok-m2 yli 20 m2, enintään 50 m2 IL, jos kok-m2 yli 4 m2, enint. 20 m2 E, jos max 4 kok-m2 Ta, jos yli10 kok-m2 IL,jos kok-m2 yli 4m2 enintään 10m2 E, jos max 4 kok-m2

7 6 lintutorni tai vastaava (etäi- TO TO TO syyden naapurin rajasta tulee olla vähintään tornin korkeuden suuruinen) kioski (kausi luontoi nen) TO TO TO 2) Yleisörakennelma.. urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue tai vastaava, katsomo, yleisö- TO TO TO teltta tai vastaava, kun paikallaan yli 2 viikkoa 3) Liikuteltava laite asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen TO TO TO retkeilyyn tai veneilyyn. 4) Erillislaite. (kåtsötu sisältö) masto, piippu, antenni TO TO IL 5-12 m korkeat valaisinpylväs, masto, piippu, antenni tai TO TO TO vastaava m korkeat kaikki yli 60 m korkeat mas- R R R tot tai vastaavat varastoi ntisäi liö yli 15 m", TO TO TO maanpäällinen osa (hake, pelletti, lämmitysöljy ym.) yli 150 m'.n maanpäällinen R R R varastoi ntisäi liö (vi Ijasi ilot, ym.), korkeus on yli 12 metriä (pienempikin voi täyttää rakennu ksen tun nus merkit, paikasta riippuen) hiihtohissi TO TO TO muistomerkki, tai deteos IL IL IL tuulivoimalat (teho TO* TO* TO* kw, kokonaiskorkeus 1G-40 metriä) lautasantenni, halkaisija alle E E tai IL, kun julkisivussa nä- E 1,0 m kyvällä paikalla lautasantenni, halkai sija yli TO TO TO 1,0 m silta, meluvalli ja vastaava TO TO TO ulkotarha yli 15 kok-m2 TO TO TO (kissa ja koira) ilmalämpöpumppu E TO tai IL, kun julkisivussa E näkyvällä paikalla 5) Vesirajalaite.. laituri yli 15 m2 tai pituus yli TO TO TO 15 m muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma (esim. kanava, TO** TO** TO**

8 7 aallonmurtaja, kelluva saunalautta tai yhden veneen venevaja tai vastaava) 6) Säilytys- ja. varastointialue muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue taikka tällai- Ta Ta Ta seen verrattava alue 7) Julkisivutoimenpide enintään 2 perheen talojen julkisivun muuttaminen, julkisivuverhouksen tai katteen IL IL IL materiaalin tai värin muutos (muissa kuin suojelukohteissa) rivitalon, kerrostalon tai vas- Ta Ta Ta taavan julkisivun muuttaminen tai kattomuodon muutos kattomuodon muutos enin- Ta Ta Ta tään 2 perheen talot katukuvaan tai maisemaan E Ta E vaikuttavan markiisin asentaminen ikkunajaon muuttaminen (edellytyksissä otettava- Ta Ta IL huo miaan suojelu kohteet) parveke-, terassi-, viherhuone, kuistilasitus tai vastaava Ta Ta E 8) Mainostoimenpide. (katso 6Ei sisältö)... muun kuin maantielaissa Rakennuslupa, jos mm. turvallisuus- tai ympäristönäkökohdat sitä edellyttävät tarkoitetun rakennelman (MRL 113 ja 125 ). Rakennuslu pa voi daan tarvita mm. ti envarsi myymälöi den (tienvarsimainonta), yli 0,5 kookkaisiin, rakennuksen määritelmän piiriin kuuluviin mainostorneihin. m2 tekstin tai kuvan asetta- Toimenpidelupa (MRL 126 ja MRA 62 ). Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi, minen ulkosalle tai raken- jos mainoksella on vaikutusta kunta- tai maisemakuvaan. nuksen julkisivuun mainos tai Ilmoitusmenettely (MRL 129 ja MRA 63 ), ilmoituksenvaraisia ovat sellaiset muussa kaupallisessa tarkoi- mainoslaiteet, jotka eivät merkittävästi vaikuta maisemakuvaan. tuksessa taikka ikkunaa yli 50% peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettami nen. 9) Aitaaminen ja tukimuuri.. (katsö1t Jä20 sisältö)/ - aita tai tukimuuri yli 1,6 m ja Ta Ta Ta kadunpuoleinen aita tai tukimuuri 10) Maisemajärjestely muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muu- Ta Ta Ta tokset (esim. melueste, ulkotarjoilutila yms.) 11) Asuin-tai Iiikehuoneis~ tonyhdlstärninen tai [aka-... TO TO Ta. minen(huoneistojärjeste~. Iy) asui nhuonei stan yhdi stämi- Ta Ta Ta seen ja jakaminen.

9 8 as~inhuoneiston märkätilojen I R*** I R*** I R*** korjaus *Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää yleensä rakennuslupaa. Eräissä tapauksissa riittää toimenpidelupa (maankäyttö- ja rakennuslaki 125 ja 126 ). Jos tuulivoimalat sijoittuvat ranta-alueelle, jota ei ole yksityiskohtaisessa kaavassa osoitettu tuulivoimarakentamiseen, tarvitaan aina myös poikkeamispäätös suunnittelutarpeesta ranta-alueella (maankäyttö- ja rakennuslaki 72 ja 172 ). Ranta-alueen ulkopuolella tuulivoimaloiden rakentaminen voi rakennusluvan lisäksi edellyttää suunnittelutarveratkaisua (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137 ). **Venevaja, joka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa mantereen puolelle mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Harjan suunta tulee olla kohtisuorassa rantaan nähden ja venevajan harjan korkeus tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden. Kelluva saunalautta tai vastaava voi jossain tapauksessa täyttää rakennuksen määritelmän, jolloin sille on saatava rakennuslupa ja tarvittaessa poikkeamislupa. *** Rakennus- ja muutostöille edellytetään rakennuslupaa mm. seuraavissa tapauksissa: 1. Asuinhuoneistojen märkätilojen rakentaminen tai laajentaminen entuudestaan ns. kuiviin tiloihin. 2. Olemassa olevan märkätilan rakentaminen uudestaan silloin, kun on todettu kosteus- tai home vaurio joka edellyttää laajamittaisia tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä. Edellä tarkoitettu lupa tai ilmoitus ei ole tarpeen, jos toi menpi de perustuu oi keusvai kutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain tai yksityisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tahi ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. 3. RAKENTAMINEN YLEENSÄ Tämän luvun määräyksiä noudatetaan asemakaava-alueella sekä soveltuvin osin kaikkeen rakentamiseen 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Määräys Uudisrakennuksen, lisärakennuksen ja korjausrakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan ja olevaan rakennuskantaan. Suunnittelussa on huomioitava rakennuksen sijoitus, koko, muoto, ulkomateriaalit, väritys, valaistus sekä julkisivujäsentely. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sekä maisemaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Edellä mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittää eritystä huomiota valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi arvioiduilla alueilla ja alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtenäi seksi kuten luvui lia rakennetui Ila omakotitaloaluei lia sekä muiila rakennuskultt uuri Itaan arvokkai lia aluei lia. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten ulko-ovet, ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten muutossuunnitelmista pyydetään asiantuntijan lausunto. Rakentami sessa on mah dolli suuksi en mukaan säi Iytettävä rakennuspai kan Iuonno nmukai suus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita. Rakennettaessa avoimeen maastoon rakentamisessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikkaa tulee tarvittaessa maisemaida istutuksin. Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.

10 9 Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen soveltuvaksi. Viittaus MRL 113,117,118 ja135 MRA 67 ja 75 RakMK C2, F2 ja F3 rakennussuojel ulaki kirkkolaki (1054/93) luku 5 tämän rakenn usjärjestyksen 14 ja 15 Huolellinen ympäristöolosuhteiden (kuten puuston, pienilmaston ja valaistusolosuhteiden selvittäminen) kartoittaminen on perusedellytys rakennuksen onnistuneelle sijoitukselle, suunnittelulle ja rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnille. Rakennuksen sijoittamisessa tulee välttää alavia paikkoja, joihin pintavedet kertyvät ja jotka yleensä ovat myös kantavuudeltaan huonoja. Alavat alueet kannattaa hyödyntää muun muassa istutusalueina. 10 Rakennuspaikan!ajan ylittäminen Määräys Mikäli rakennus saadaan rakentaa tontin kadun vastaiselle rajalle tai muun yleisen alueen rajalle, se saa yleensä ulottua tontin rajan yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet routaeristeineen maanpinnan alapuolella sekä muut vastaavat osat siten, ettei ylityksestä aiheudu haittaa kunnallistekniselle verkosto lie 2) katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat 1,8 metriä rajan yli. Ylityksestä ei saa aiheutua kadun käytölle, kunnossa- tai puhtaanapidolle eikä johtoverkostolle haittaa. Kadun pinnan ja rakennusosan alapinnan välillä on oltava vähintään 3,5 metriä vapaata tilaa jalkakäytävän kohdalla sekä vähintään 4,6 metriä ajoradan kohdalla ja 0,5 metriä ajorataa leveämmällä alueella. 3) Tekniset laitteet ja ulkoseinän lisäeristys harkinnan mukaan. 4) Väestönsuojan varauloskäytävät harkinnan mukaan. Rakenteiden ulottuessa emo tavalla katualueelle on asiasta aina hankittava alueen haltijan hyväksyntä. Rakennuksen portaita, laitteita tai muita ulokkeita ei saa sijoittaa katualueelle. Uudisrakentamisessa ei kattovesiä saa ohjata katualueelle. Kiinteistöjen julki sivujen korjaustöiden yhteydessä myös kattovedet tulee ohjata hulevesijärjestelmään vesi huoltolaitoksen toi minta-alueella. Viittaus MRA 59 RakMK F2 Kadunpitäjä edellyttää tarkastuksen suorittamista rakennuspaikalla ennen työhön ryhtymistä ja sen päättymisen jälkeen. Yleiselle alueelle ulottuvat rakennuksen osat on huollettava jatkuvasti niin, ettei niiltä johdu hallitsemattomasti sade- ja sulamisvesiä yleiselle alueelle. 11 Asemakaavassa määrätyn!akennusalan!ajan ylittäminen Määräys Ellei asemakaavassa toisin määrätä, rakennus saa ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella,

11 10 2) katokset, erkkerit, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ulokkeet 3) avokuistit, portaat, ulkoseinän lisäeristys, porrasaskelmat, ovipielet, syöksy torvet, tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat harkinnan mukaan. Tästä järjestelystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä naapureille ja hankkeen tulee sopeutua ympäristöön. Viittaus MRL 135 Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää luvan ulottaa rakennuksen osat ja tekniset laitteet tontin sisäisen rakennusrajan yli muissakin kuin edellä olevissa tapauksissa. Tämä edellyttää naapureiden kuulemista. Naapurilla tarkoitetaan maankäyttö ja rakennuslain 133 :n mukaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. 12 Rakennuksen korkeusasema Määräys Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympäristöön. Suunnittelussa on huomioitava katusuunnitelman mukaiset katukorkeudet. Rakennuslupapiirustuksissa tulee riittävällä tarkkuudella ilmetä rakennuspaikan ja ympäröivän alueen olemassa olevat korkeussuhteet. Rakennukset tulee sijoittaa rinnetontille niin, että vältytään turhilta ja rumilta leikkauksilta, täytöiltä ja korkeilta sokkeleilta. Sokkelin näkyvä osa maanpinnasta mitattuna saa olla enintään 1 metrin. Rakennusvalvontaviranomai nen voi rakennusl upa hakem uksen arvi oi miseksi edellyttää luvanhakijalta, että tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöksen tekemistä. Viittaus MRL 135 MRA 49 ja 75 vesihuoltolaki 10 Pintavaaituskartan voi tilata niiden tekemiseen erikoistuneilta ammatinharjoittajilta ja yrityksiltä. 13 Maanalainen rakentaminen Määräys Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvittää rakentamisen vaikutukset ympäristöön. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. Henkilöturvallisuuteen ja -terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos maanalainen tila on tarkoitettu ihmisten pysyvään tai tilapäiseen käyttöön. Maanpintaan johtavat yhteydet on suunniteltava niin, että ne ovat toimivia, turvallisia ja helposti ylläpidettäviä. Pelastusturvallisuuden takaamiseksi jokaisella maanalaisella tilalla on oltava osoite tai yksilöity tunnistetieto. Viittaus MRL 56, 113, 115 ja117 2 mom RakMk 83, pohjarakennus Maanalaista tilaa suunniteltaessa on aina otettava yhteys viranomaisiin olemassa olevien maanalai sten ti lojen sijai ntitietojen tarki stami seksi. Yhdyskuntatekni ikan vastuualueelta saa tietoja maaperästä ja pohjavedestä ja kaavoituksen vastuualueelta maanalaisten tilojen tilavarauksista. Palo- ja pelastustoimen vaatimukset on otettava huomioon jo tilan suunnittelussa. Maanalai sen rakentami sen luvanvaraisuudesta saa ti etoja rakennusvalvontavi ranomai selta.

12 11 Paloturvallisuuden kannalta maanalaisen tilan suurimpia vaikeuksia maanpäälliseen verrattuna ovat, että mahdollisessa tulipalossa tuli ja savu sekä ihmiset pyrkivät samaan suuntaan - ylöspäin - ja että maanalaisessa tilassa lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, koska lämpöenergia ei pääse siirtymään ulkoilmaan. Syttymisen jälkeen ensimmäiset minuutit ovat tärkeitä ihmisten turvaan ja raittiiseen ilmaan pääsemiseksi, sillä savun aiheuttaman huonon näkyvyyden vuoksi voi nopeasti eksyä poistumistieltä. Kuumuus ja huono näkyvyys vaikeuttavat myös savusukeltaji en pelastustyötä. 4. PIHAMAAN RAKENTAMINEN Tämän luvun määräyksiä noudatetaan asemakaava-alueella sekä soveltuvin osin kaikkeen rakentamiseen 14 Pihamaan takentaminen Määräys Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä eikä se aiheuta haittaa naapureille. Pihamaan rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös sen kulttuurihistorialliset arvot. Tanti n pi hajärjestelyjen muutokset, kuten autopai koitusalueen suurentami nen tai pienentäminen, edellyttävät toimenpidelupaa. Ellei asemakaavassa toisin määrätä, tulee rakennuspaikalla osoittaa autopaikkoja vähintään seuraavasti; - asuinrakennukset 2 autopaikkaa asuntoa kohden - liike- ja toimistorakennukset 1 autopaikka/ 50 k-m2 - teollisuus- ja yleiset rakennukset 1 autopaikka/100 k-m2 - kokoustilat 1 autopaikka 8 istumapaikkaa kohden - lisäksi suuremmissa kuin kahden perheen asuinrakennuksissa autopaikat liikuntaesteisille ja vieraille, vähintään 1 kumpaakin Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua liikuntaesteisille. Paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. Näiltä autopaikoilta sekä tontin tai rakennuspaikan rajalta on oltava liikuntaesteisille soveltuva kulkuväylä rakennukseen ja tiloihin. Autopaikat on järjestettävä siten, että asuminen ja piha-alueen käyttö häiriintyvät mahdollisimman vähän. Suunnitelmissa on esitettävä riittävästi tilaa polkupyörien säilytystä varten, kun haetaan lupaa asuin-, liike-, palvelu- ja työpaikkarakennuksille. Polkupyörien säilytyspaikkoja tulee olla vähintään kaksi paikkaa asuntoa kohden ja vähintään puolet paikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Viittaus MRL 1, 155, 156 ja 167, MRL luku 20, RakMK F1 tämän rakennusjärjestyksen 8 Autopaikoitusalueen ja katuliittymän muutos edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. 15 Pihamaan korkeusasema Määräys Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasemiin. Pihamaan korkeusasemaa ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan.

13 12 Asemakaavoitetuilla uusilla tonteilla ilmoitetaan aina katukorkeus, johon tontin korkeusasema ja liittymä tulee sovittaa. Viittaus MRL 165 Ennen pihan tasaamista on hyvä mittauksin tarkistaa pihan korkeusasema - erityisesti kadunpuoleisella tontinrajalla. Katua rakennetaan vaiheittain, joten katu ei yleensä ole vielä tontille rakennettaessa katusuunnitelman mukaisessa korkeudessaan. Maanpinnan korottaminen ja maaston muotoilu aiheuttavat puun juuristalie veden- ja hapensaantiongelmia. Puulajien sietokyky maanpinnan korottamiseen vaihtelee. Syväjuuriset puut kestävät täyttää kohtalaisesti, mutta pintajuuriset puut huonosti (koivu ja kuusi). Maaston muokkaaminen muuttaa maaperän rakennetta ja pohjaveden luontaista liikkumista. Pintavesien kulku voi katketa, jolloin alapuolinen maasto saattaa kuivua ja sen kasvupaikkatyyppi muuttua. Haitallisilta vaikutuksilta voidaan välttyä ja kustannuksissa säästetään, kun rakennus suunnitellaan maastoa myätäilevästi. Tontilta kaivettavat maamassat tulisi voida käyttää samalla paikalla. Porrastetut ja/tai useampaan kerrokseen perustuvat ratkaisut ovat suositeltavimpia rinnemaastossa. 16 Tontin luiskaaminen katll- tai muulle yleiselle alueelle Määräys Tontin luiskaaminen katu- ja muille yleisille alueille on kielletty, mikäli asiasta ei ole sovittu erikseen asiaomaisen viranomaisen kanssa. Mikäli tontin luiskaamiseen on saatu lupa., tontin tasaus ja luiskaus on suoritettava siten, että luiska sopeutuu luontevasti katuun tai olevaan maastoon. Luiskan tulee olla kaltevuudeltaan 1:3 tai sitä loivempi. 17 Tukimuurit ja pengerrykset Määräys Pihamaan tasaus voidaan toteuttaa tarvittaessa pengertämällä tai tukimuureilla. Tontin rajoille ei saa tehdä pengerryksiä, eikä tontin rajoilla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ilman naapuri n suostu musta, ellei rakennusvalvontavi ranomai nen hyväksy toi menpi dettä. Pengertäminen on toteutettava kokonaan omalla tontilla enintään 1:1 kaltevuudessa siten, niin ettei maa-ainekset ja hule- ja perustusten kuivatusvedet valu naapuritantin puolelle ja/tai yleiselle alueelle. Pengerryssuunnitelma on hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella, mikäli vaikeasti rakennettavalla tontilla joudutaan toteuttamaan sanottua korkeampia pengerryksiä. Tukimuurin sijoittaminen naapuritantin rajalle edellyttää naapuritantin haltijan suostumusta. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuurin naapurin rajaan kiinni, vaikka naapuri ei ole antanut suostumustaan. Asuintontilla tuki muurin tai penkereen näkyvä osa maanpinnasta saa olla naapurin rajalla enintään 0,7 m ellei asiasta ole muuta sovittu. Tukimuuri tai pengerrys tulee varustaa kaiteella, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Kaiteen tulee olla turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide. Suojakaidetta on käytettävä yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Viittaus RakMK F1 ja F2

14 13 Tukimuurin, kadun reunusmuurin, vesirajalle rakennettavan muurin ja muurin, josta aiheutuu olennai nen pi ha maajärjestelyjen muutos rakentami nen edellyttää toi menpi del upaa. Mi käli muuri n päälle on tarkoitus rakentaa aita, käsitellään tuki muuri n rakenta minen ai dan toi men pidelupahakemuksen yhteydessä. Tukimuuria rajalle suunniteltaessa on otettava huomioon sen soveltumi nen maastoon, korkeus ja huolta minen sekä muutki n myös naapuri n asemaan vaikuttavat seikat. Pihamaan tasaaminen on ensisijaisesti tehtävä luiskaamalia ja toissijaisesti pengertämällä tai tukimuureilla. Luiskaaminen ja pengertäminen on tehtävä kokonaan omalla tontilla siten, etteivät maa-ainekset ja sade- ja pintavedet valu naapuritantiile tai katualueelle. Luiskan kaltevuus saa olla enintään 1:1, jotta luiskan kasvillisuus voidaan hoitaa helposti nurmena, maanpeitekasveilla tai pensailla. Maanpaine ja rinteessä virtaava vesi murtavat ja kaatavat muureja ajan kuluessa, ellei niitä ole perustettu ja rakennettu korkeatasaisesti. Muurin ja tontin rajan välinen alue on pidettävä siistinä. 18 Hule- ja perustusten kuivatus vesien johtaminen ja lumen varastointi Määräys Kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkostoihin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan muutoin poistaa asianmukaisesti. Sade- ja hulevedet tulee imeyttää rakennuspaikan maaperään tai johtaa mahdolliseen avoojajärjestelmään, jos niitä ei voida johtaa hulevesiverkostoon Sade- ja hulevesien johtaminen on järjestettävä siten, että ympäristölle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella hulevesien purkupaikka on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän rajasta ja vähintään 20 metrin päähän vesistöstä ja siten, ettei se muutoinkaan haittaa naapuria. Sade- ja hulevesijärjestelmien mitoituksessa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutos. Lumen varastoinnille on varattava rakennuspaikalle riittävästi tilaa. Lunta ei saa varastoida tie-, katu- tai yleisille alueille. Lumet on tarvittaessa kuljetettava lumen keräyspaikkoihin, jotta vältytään sulamisvesien aiheuttamilta ongelmilta ja vaurioilta. Viittaus MRL mom 6 kohta ja 165 vesihuoltolaki 10, 11 Pintavaaituskartan voi tilata niiden tekemiseen erikoistuneilta ammatinharjoittajilta ja yrityksiltä. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Veden virtausta mahdollisessa sivuojassa tai niskaojassa ei saa estää. Lähde Hulevesien käsittely maankäyttösuunnittelussa, Uudenmaan ympäristökeskuksen raportti 3/2006

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS 26.3.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.9.2013 KAUPUNGINHALLITUS 30.9.2013 KAUPUNGINVALTUUSTO 23.1.2014 (Voimassa 20.3.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS EHDOTUS 28.8.2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO..2013..2013..2013 (Voimassa..20 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 5 1.1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja tekninen joht.

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja tekninen joht. -1, YMP 26.3.2013 17:30 Kokousaika 26.3.2013 kello 17.30-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.10.2014 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 RAKENTAMINEN YLEENSÄ 3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

TAIVASSALON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIVASSALON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2013 Kunnanhallitus 19.11.2012 290 Tekninen lautakunta 01.11.2012 84 Tämä rakennusjärjestys kumoaa Taivassalon kunnan 1.1.2003 hyväksytyn rakennusjärjestyksen.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakennustapaohjeet 5 Rakennuksen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET I YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat, toteuttajat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012 Kaupunginhallitus 24.10.2011 402 Rakennuslautakunta 29.9.2011 35 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Naantalin kaupungin huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEKSAN JA NURMEKSEN RAKENNUSJÄRJESTYS Luonnos 16.9.2014 LIEKSAN JA NURMEKSEN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Lieksa kaupunginvaltuustossa xx.xx.xxxx Hyväksytty Nurmeksen kaupunginvaltuustossa xx.xx.xxxx 2 Sisällys 1. Yleistä 4 1.1 Tavoite 4 1.2

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

RAKENNUSJÄRJESTYS. Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto on hyväksynyt 28.4.2014 Voimaantulo 1.6.2014 Ympäristölautakunta 11.3.2014 13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS. valtuusto 18.6.2003 76 voimaantulo 30.6.2003. ehdotus 18.2.2013

NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS. valtuusto 18.6.2003 76 voimaantulo 30.6.2003. ehdotus 18.2.2013 NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS valtuusto 18.6.2003 76 voimaantulo 30.6.2003 NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS ehdotus 18.2.2013 kuntakehitystoimikunta 23.10.2012 115 (luonnos) kunnanhallitus 5.11.2012 303 (luonnos)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuuston 16.11.2009 hyväksymä 2(33) JOHDANTO... 4 TAUSTA... 4 ERITYISALUEET JA OMINAISPIIRTEET... 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ... 4 I LUKU... 5 1. SOVELTAMISALA... 5 2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo x.x.2014 Tekn.ltk 20.02.2014 Khall Kvalt 2 SAVUKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot