PELTOLA KYNTÖMIEHENTIE, KORTTELI 1169 JA OSA KORTTELIA 1168

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOLA KYNTÖMIEHENTIE, KORTTELI 1169 JA OSA KORTTELIA 1168"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI 150 PELTOLA KYNTÖMIEHENTIE, KORTTELI 1169 JA OSA KORTTELIA 1168 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 1168 ja korttelia 1169 sekä niihin liittyviä katualueita. Vireilletulo Kaavoituskatsaus 2009 ja kaavoitusohjelma Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Teknisen johtajan päätöksellä Asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen Teknisen johtaja päätöksellä Asemakaavamuutos hyväksytty Tekninen lautakunta (8.11.) Kaavan voimaantulosta kuulutettu Kaupungin ilmoitustaululla Orimattilan Sanomissa Orimattilan Aluelehdessä ORIMATTILAN KAUPUNKI, TEKNINEN PALVELUKESKUS, MAANKÄYTTÖ RAIMO IKÄHEIMONEN PIRKKO-LEENA JAKONEN TIINA HEIKKILÄ TEKNINEN JOHTAJA KAAVOITUSINSINÖÖRI KAAVASUUNNITTELIJA

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan keskustan itäpuolella Peltolan kaupunginosassa. Matkaa alueelle kertyy keskustasta noin 1,5km. Aluetta rajaavat pohjoisessa Kyntömiehentie ja etelässä Raivaajankuja. Itä- ja länsipuolella on pientaloasutusta. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi omakotitaloa, puisto- ja muuntaja-alue. Kaava-alueen ilmakuva ja seutukartta. 2. TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutosta on hakenut kiinteistön maanomistaja. Kiinteistön itäpuolella sijaitseva toteutumaton katualuevaraus on ehdotettu poistettavaksi ja liitettäväksi alue tonttiin. Tällä hetkellä alue sisältää aktiivisessa käytössä olevaa piha-aluetta. Kaava tarkistetaan toteutumattoman katualuevarauksen ja muiden kaavamääräysten osalta. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee rakennuskannaltaan vaihtelevalla erillispientalojen asuntoalueella Peltolassa. Ympäristön rakennuskanta on iältään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan sekä väreiltään vaihtelevaa. Suunnittelualueen ja sen ympäristön kasvillisuus on vehreää. Kiinteistöllä 4:62 sijaitsee vuonna 1962 valmistunut puutalo. Kaksikerroksisen ja harjakattoisen rakennuksen lautaverhous on väriltään keltainen ja peltikatto vihreä. Kiinteistö 4:201 on rakentamaton. Kiinteistöllä 4:208 sijaitsee vuonna 2001 valmistunut vaalean harmaa puutalo. Suunnittelualueella sijaitsee pieni pusikoitunut puistoalue sekä vanha ja huonokuntoinen muuntaja. Suunnittelualueella on kolme maanomistajaa. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (ympäristöministeriön vahvistama ) alue kuuluu keskustan taajamatoimintojen itäosan alueeseen (A121).

3 Ote maakuntakaavasta, jossa suunnittelualue näkyy nuolen osoittamassa kohdassa Yleiskaava Alueella on voimassa Keskusta-Virenojan osayleiskaava (kaupunginvaltuuston hyväksymä ), jossa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Tumma rasteri osoittaa nykyiset asuinalueet ja vaalea uudet tai olennaisesti muuttuvat alueet. Ote osayleiskaavasta, jossa suunnittelualue näkyy nuolen osoittamassa kohdassa Asemakaavat Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 3. Keskusta, vahvistettu Käkelän ja Peltolan alueet, vahvistettu Asemakaavassa erillispientalojen korttelialueiden (AO) väliin sijoittuu toteutumaton katualuevaraus, muuntaja-alue (VM) sekä istutettava puistoalue (PI). Kiinteistöjen 4:201 ja 4:208 läpi kulkee voimansiirtoalue (vs). Ote ajantasa-asemakaavasta.

4 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Tarve asemakaavan muutokselle tuli kiinteistön 4:62 omistajan aloitteesta liittää tontin itäpuolella sijaitseva toteutumaton katualuevaraus osaksi nykyistä tonttia. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Hakemuksen kaavamuutoksen käynnistämiseksi on jättänyt Maarit Eskelinen. Kaavamuutoksen vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsauksen 2009 hyväksymisen yhteydessä. Tekninen johtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 ) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia Kyntömiehentien asemakaavamuutoksessa ovat: kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat Kymenlaakson Sähkö Oy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Orimattilan Vesi Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Kaavan nähtävilläolosta kuulutettiin kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla sekä paikallisissa lehdissä. Kaavaehdotus oli nähtävillä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla Kaavaehdotus lähetettiin kiinteistöjen 4:62 ja 4:201 maanomistajille myös postitse Viranomaisyhteistyö Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kymenlaakson Sähköltä, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä sekä Orimattilan Vedeltä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on selvittää voidaanko toteutumaton katualue poistaa kaavasta ja kuinka sen poistaminen mahdollisesti vaikuttaisi lähiympäristön liikenteeseen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavamuutosta valmisteltaessa lähdettiin siitä, että erillispientalojen korttelialue rajataan nykyisten kiinteistörajojen mukaan, mikäli olemassa oleva katualuevaraus ei sitä estä. Vaihtoehtoina mietittiin katualuevarauksen siirtämistä PI ja VM alueille, joka näin ollen pienentäisi näiden alueiden pinta-aloja. 4.6 Kaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Orimattilan Vedeltä, Kymenlaakson Sähköltä sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Lisäksi saatiin suullista palautetta yhdeltä kiinteistönomistajalta. Orimattilan Vedellä ei ole kommentoitavaa kaavamuutoksesta.

5 Kymenlaakson Sähköllä ei ole huomauttamista itse asemakaavaehdotuksesta. Lausunnossaan Kymenlaakson Sähkö Oy huomauttaa, että tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen ja laitteiden siirtokustannuksista. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä huomauttaa, että koska määräys radonhaitan torjumisesta rakentamisen yhteydessä on usein liitetty Orimattilan kaupungin asemakaavojen yleisiin kaavamerkintöihin, olisi määräyksen lisääminen myös tässä asemakaavamuutoksessa suositeltavaa. Vastineena todetaan, että kaavamääräyksiin on lisätty merkintä radonin torjuntaan varautumisesta. Kiinteistönomistaja (kiinteistö 4:201) ehdottaa tontillaan sijaitsevan toteutumattoman puistoalueen poistamista kaavasta Työneuvottelu 7.9. Kaavahanketta on käsitelty työneuvottelussa Neuvotteluun osallistuivat kaupungin tekninen johtaja, kaavoitusinsinööri, kaupungininsinööri ja kaavasuunnittelija. Neuvottelussa todettiin seuraavaa: Nykyisessä asemakaavassa katualuevarauksen leveys (17m) on mitoitettu turhan leveäksi. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee asemakaavoittamatonta ja pääosin rakentamatonta aluetta, joka on merkitty osayleiskaavassa uudeksi tai olennaisesti muuttuvaksi alueeksi. Jotta mahdollinen kulkuyhteys tälle alueelle säilyisi, ei katualuevarausta voida poistaa. Vaihtoehtoina katualuevarauksen kaventaminen ja siirtäminen kohti itää (muuntaja-alueen pienentämismahdollisuuksien mukaan) tai asemakaavan säilyttäminen nykyisessä muodossa Tehdyt muutokset Saadun palautteen, työneuvottelun ja Kymenlaakson Sähkön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kaavaehdotusta on muutettu siten, että katualuevaraus on kavennettu 17 metristä 10 metriin ja siirretty linja kulkemaan tasapuolisesti kiinteistöjen 4:62 ja 4:201 väliin. Näin ollen kiinteistön 4:62 asuinkorttelialueen koko kasvaa 1210 neliömetristä 1600 neliömetriin. Kiinteistön 4:201 asuinkorttelialueen koko kasvaa 1190 neliömetristä 1525 neliömetriin. Toteutumaton puistoalue on poistettu kaavasta. Kymenlaakson Sähkön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella myös muuntaja-alue on poistettu kaavasta. Vanha ja rakenteiltaan huonokuntoinen muuntamo sijaitsee lähes kiinni Raivaajankujalla. Tulevaisuudessa muuntamo tullaan uusimaan, joten samalla se voidaan sijoittaa paremmalle paikalle. Uudeksi paikaksi on ehdotettu Raivaajankujan ja kiinteistön 4:201 ja 4:208 väliin jäävää kapeaa luonnontilaista aluetta. Uusi paikka myös mahdollistaisi ilmajohtojen paremman sijoittelun. 4.7 Kaavaehdotus Kaavaehdotus on nähtävillä Lausunnot ja muistutukset Tehdyt muutokset 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavaehdotuksessa toistaiseksi toteutumatonta katualuevarausta on kavennettu 17 metristä 10 metriin ja samalla siirretty se kulkemaan tasapuolisesti kiinteistöjen 4:62 ja 4:201 väliin. Näin ollen kiinteistön 4:62 asuinkorttelialueen koko kasvaa 1210 neliömetristä 1600 neliömetriin. Kiinteistön 4:201 asuinkorttelialueen koko kasvaa 1190 neliömetristä 1525 neliömetriin. Toteutumaton puistoalue ja muuntaja-alue on poistettu kaavasta. Suurin sallittu kerrosluku on edelleen kaksi ja

6 rakennusoikeusluku on korvattu tehokkuusluvulla e=0.20. Voimansiirtoalueen vanhentunut merkintä (vs) on korvattu johtoa varten varatun alueen osan merkinnällä. 5.2 Kaavan vaikutukset Katualuevarauksen kaventaminen 17 metristä 10 metriin ja siirtäminen kohti itää ei hankaloita alueen liikenneyhteyksiä eikä vähennä liikenneturvallisuutta. Varauksen poistaminen olisi tulevaisuudessa hankaloittanut alueen liikenneverkon suunnittelua, jos ja kun asuinaluetta lähdetään tulevaisuudessa laajentamaan kohti etelää pelto-alueelle. Toteutumattoman puisto-alueen poistamisella ei ole negatiivisia vaikutuksia alueen maisemaan eikä virkistysmahdollisuuksiin. Kun puisto-alue liitetään asuinkorttelialueeseen, tämä pusikoitunut ja alle 300 neliömetrin palanen todennäköisesti liitetään osaksi pihaa ja siistitään. Muuntamo-alueen poistaminen kaavasta ei hankaloita alueen sähköverkon suunnittelua. Kymenlaakson Sähkön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella uusittava muuntamo voidaan tulevaisuudessa sijoittaa Raivaajankujan ja kiinteistön 4:201 ja 4:208 väliin jäävälle kapealle luonnontilaiselle alueelle. Uusi paikka myös mahdollistaisi ilmajohtojen paremman sijoittelun. 5.3 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty kaavakartan määräysosassa. 5.4 Nimistö Kaavassa ei ole uutta nimistöä. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavan toteutus riippuu siitä, millä aikataululla suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevalle ja osayleiskaavassa uudeksi tai olennaisesti muuttuvaksi alueeksi merkitylle peltoalueelle lähdetään tekemään asemakaavaa. Toistaiseksi kaavan vireilletulosta ei ole tehty päätöstä.

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 74, Vuoksenniska Asemakaavan muutos: Korttelin 22 osa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot