I r et't/ 1 LII ILL. Kuntotarkastus. Holman koulu. Kasakkamiientie orryesl 3.r0-t3.t0.20r I Hiimeen Talokatsastus fyri Tolkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I r et't/ 1 LII ILL. Kuntotarkastus. Holman koulu. Kasakkamiientie 45 35300 orryesl 3.r0-t3.t0.20r I Hiimeen Talokatsastus fyri Tolkki"

Transkriptio

1 I r et't/ 1 LII ILL Kuntotarkastus Holman koulu Kasakkamiientie orryesl 3.r0-t3.t0.20r I Hiimeen Talokatsastus fyri Tolkki

2 Kuntotarkast ia Hlmeen talokatsastus I Holman koulu Oriveden keupunki I. YHTEENVETO -\ t.t YLETSKUVAUS KOHTEESTA Holman koulu on kaksikerroksinen 1930-luvun loppupuolella rakennettu koulurakennus. Vanha, hirsinrnkoinen puuvuorattu alo, Alkuperiisten hirsien ikii ei ole arvioitu koska rakennus on siirretty Hirsilisti nykyiselle paikalleen. Rakennuksessa on kaksi varsinaisa sisiinkiyntii, toinen koulun ia toinen piivdkodin tarpeisiin. Lisiksi rakennuksen vasemmassa laidassa on huolto-ovi henkilokuntaa ia mahdollisia tavaran toimituksia varten. Rakennus silaitsee tasaisella maalla la on perustettu p ruskiville. Sokkelina on rusnatut luonnonkivet Tarkastuksen yhteydessi on haasateku tilojen kiyttiiii seki huohrohenkil<istoi. Kuntoarvion suorituksen tavoitt ena on l6ytii rakenteissa ia rakennusosissa esiintyvet vaurioprosessit ia toimivuuspuutteer Raporci toimii kiinteis<inpidon perusteena ia ohiaa tilaajaa kestivin kehityksen mukaisen koriaamisen ia kunnossapitosuunniftelun toteutamiseen. Merkittivimmit arkastuksessa hayaitut koriausarpeet ovat kohteessa vesikaton sammaloitumiseen ia iulkisivun kunnossaftiimiseen tihtiivit koriaustoimec Merkittiivii osuus rakennuksen iulkisivusta koostuu suurisa ikkunapinnoisa iotka ovat nykyisen micapuun mukaan teknisen kiyaiiikinsi loppupuolella. Tirkeimmit iatlotutkimusarpeet ovat matalan puisen alapohian kuntoon liittyvit lisitutkimustarp eq ioita arlostuksessa ei tehty, koska rakenneta ioudutaan rikkomaan kiytossi olerissa tiloissa. Tarkempi kuntotutkimus tulee aioitaa peruskoriausremonaien yhteyteen ia suoritettaraksi sellaiseen aikaan jolloin tilat eivit ole oppilas- tai Piivehoitokiptissi' Kohtcessa raiataan pois turkimuksesu alapohian alue josta ei arkastuksessa saatu teynii varmuutta sen kunnosa. Tarkastuksen yhteydessi suoritetusta kiyniiiihaastattelussa kerrottiin, eai ahpohian alue ia lattiat orat rakennuksessa kylmiii talvisaikaan' Kohteen tulevan kiyuin kannata kunnossapitojaksot \aihtelevat suuresti iohtuen rasitusoloista, kipetyisti materiaaleisa ia tfii'tavoista" ioihin voivat vaikuttaa mytis io tehdyt tydvirheet Pitkiiinteisen koriausohielman tueki koriaustarpeet kannarcaa rarmisaa siinn<illisin katselmuksin.

3 Kuntotarloseia Hilmeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaupunki I.2. OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Yiite Havainto Huollon tau"ve 6.2 Maanpinnat eivit kaikilta osin vietii poispiin rakenn u ksesta 6.3 Suositellaan salaojituksen rakentamista varsinkin kellarin alueelle Lisetutkimustarve Koriaus/ uusiminen x 6.4 Mahdollisesti Tola-levyd latiassa kouluviilinevarastossa x x 6.5 Alapohian lattiarakenteen tutkimustarve x 7.1 Seinien ia seinid kiertivien listoien vauriot x 8.r lkkunoiden huoltomaalaustarve ia tiivistysarve x x 9.1 nilikaton huolto, sammaleen pesu ia hoitoaine x 9.1 Savupiipun suoiarappauket puutteelliset x I t 3.l Eristiimittomii putkia pannuhuoneessa x t4.2 Sadevesien poislohaminen puufteellinen x x Ta;lu}ikoo;on loottu vain olennaisimmat riskg seka lisitutkimusta, huohoa, korfusta tai uusimista vaativat kohdat. on kisitelty pelkistirin hayaintoi n tfiteydesse' x Rbki. raken ne

4 Kuntotarkastaia Hem n talokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki Ylikerran toimistotilat noin 50rnr Kellarikerroksen tilat noin 70m2 nakennuwuosi siirretqr Hirsilin ranha koulu ioka rakennettu nykyiselle paikalle Arvid Minniston laatimien piirustusten mukaisesti. Nykytilaansa Tarkastuksen sly Kiinteiston teknisen kunnon selvittiiminen. Lisnii olleet Anja Vehmaa la Jyri Tolkki. Tarkastuksessa keiyt ttt mittalaittect Tarkastuksen raiaukset Doser BD pintakosteudentunnistin, Storch kosteusmittari, Vaisala suhteellisen kosteuden mittalaite, virtaamakuppi, LimSiimittari vedelle. Tarkastettu rakenneta rikkomata. Alapohia raiattu pois kohteesta. Muuta Siitila +8 Celsiusastetta, kosteus noin 80% (ilmatieteen laitos' Hyytiiild)

5 Kuntotarkastaja Hiimeen talokatsastus 3-13, Holman koulu Oriveden kauounki Tarkastlksessa ldtt&si olleet lihtiitieriot ashhrioista, piirustuksista seki klyttiiin henkikj,stiin havaintoien ia kertoman mukaan. Kerrnosluku Rakennustapa Perustukset 2 + kellarikerros osassa rakennusta. Paikalla rakennettu. Luonnonkivisti rakennettu. Alapohiarakenteet Puisettukipalkitlahaltijapalkic Ulkoceinirakenteet Hircirunko. Julkisivupinnoite V is inet Vapohia Ytlipohjat Kattomuoto Yesikate Limmdntuotto Uimmtinjako Puu, laudoitettu. Pliiosin puurakenteiset. Paikalla rakennetut kattotuolit Massiivipuuta. Kellarikerroksessa osin betonia, muuten puurakenteiset Hariakatto. Tiilikafto. Oliylimmiq/s. Siilio piharakennuksessa. Vesipatterit llmanvaihtoilrjestelml Koneellinen poisto. Osassa rakennusta painovoimainen ilma,aihto. Kunnallistekniildca On.Vesi-laviemiiriliiftymi. Hissi Ei. Kappaleen 3 tiedot eivit ole tarkastafn hav.intoia, yaan ne on sixrtu ashkirioista, iotl(a on lu teltu ylli tai mlkili ticdot Perustuvat iohonkin muuhun tietolihteeseen on tietohhde esitetty. Kappale$sa 3 ei ot ta kanta.e siihen mitki ovat todelliset iakenteet tai iiiriest lmtt Rakenamis n aikrna iokin rakennuspiirustuksissa oleva on voitu muuttaa toisenlais ki, eiki ole tiytti vermuutta siiti onko mahdolliset muutoket dokumentoitu tai muutospiirustuket laadiau ia hyyikytty.

6 Kuntotarkastaia Himeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaupunki a.t A[afi..$.ffil Tdorar lctrclmudiltm muk irdi t rlosbrrkdr& k 7".lL.tl Tiloisa ia ku n nossapidosta tietivi henkilokuna Tarkastuksessa mukana Anja Vehmaa. Ollut 80- luvulta tyossi kohteessa. Kohde tarkastettu piivinvalon aikana hyvissi valaistus la limpti,olosuhteissa. Tarl..ahd(3atca reedrt lbltlcdot dkeircrnmlrte huolbi. korieurgolmirtr Omistaiala saadut tiedor kiinteistossa tehdyisti koriaus ai muutostoisci Xftttryn h.v.lntoi. i. d.g{. ltorlrrtlrrkt, FtLr on 3.dr tdrtlvlnennon yhoydccrf ert{rtobse rli ytcrttlvirtf Unrtofte pts ko. ticdot tellcnnccorine. N&rA ticdot ecru*odedcccte vuonm 1988 t hdyn ruunnlt lrn n muk.n tfhfn nportdln on lddrttu RKI{ luldre Slukohn blcmlrtl rrlcnnu*.dej.ilofirla..t. Kiinteistossi tehty miftavia perusparannustoiti 980- luvun lopussa, Alapohian pinorakenteita on uusittu, la samalla parannettu limpoeristysti lisiimdlli 00mm mineraalivillaa. Ulkoseinien eristyskykyi on parannettu tekemilld 50 X 50 koolaus, ja asenamalla viiliin 50mm mineraalivillaa. Sisiiverhouslevyni kuitulevy tai vastaava, alaosassa puolipaneli. Sisikaaolen oikaisu la paneloind. Sisdovet maalauskunnostetlu. Ulko-ovet uudistettu limp<ieristetyiksi panelioviksi, lkkunat maalauskunnosteftu ia tiivistetty seki saranointia koriattu, pintaheloia koriattu tai uusittu. Kalusteita uusittu. Astianpesukone asenneft u. Pukuhuoneiden penkit ia naulakot uusittu. Limpdiohdot ja radiaacort uu3ittu. Vesi ja viemiirilohdot uusittu. Koneellista ilmanpoistoe uusittu. Ulkopuolisten viemireiden la viemiirikaivojen uusina. Kiinteistdn sihkoiiiriestelmii uusittu, laadittu erillinen siihkosuunnitelma iossa selvitetty koriauskohteec Tiedot on saatu suunnittelupapereista ja kokonaisvaltaisen toteutuksen laaiuudesta kuntoarkastaialla ei tiiyttii varmuuca, koska toteutuksesta on kulunut varsin pitki aika.

7 Kuntotarkastaia Hameen talokatsastus 3-3. I 0.20 I Holmn koulu Oriveden kaupunki 5.1 trrcnteohic Otsikot 6- l8 kisicelevat kuntotarkastuksessa tehtyii havaintoia. Osiossa on eritelty havainnot, iohtopiitokset, toimenpidesuositukset ia perustelut seu raavasti: - Havainnot on esitetty normaalilla fonaityypilli, - loh?3,paatdkset io tolmcnfide-chdotuksct on kirioitettu kurrivoituno jo llhovoituna. - Mohdollhet perusteet suositellulle teimenpiteelle, kuten iinouket ohiekiin tai miidrfikiin on esitetty kursiivrteksdlki 5.2 Sktlt66n liitt ^ref Koriausohjeiden tulkinta - Raportti ohjaa jatkotoimenpiteidi mutta ei ole koriaustyoselitys, minki vuoksi koriaustavan mdirittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. Mikili raponissa on esitetty iatkotutkimustarlre, rakenteen tai rakenneosan tutkiminen vaatii yleensi rakenteen avaamista, iota voitaisiin saada varmuus vaurioiden laaiuudesta ia vakavuusasteesta. Tekniset kii).ttoidt - Tekninen kiyaoiki tarkoittaa ki),ttdonoton jilkeisti aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, iiriestelmiin tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset tiiyttyvdt. Kun tekninen kiyaoikli on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, iiriestelmi tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tissi raponissa on kipetty kiinteistoien teknisen kiptoiin ja kunnossapitojakoien miiiritykseen KH seki LVI 0l kortistoia. Kunnossapitojaksot vaihtelevat palion laitteistoien iin, erilaisten kiiyao- ia rasitusolosuhteiden mukaan. Myits materiaalit, mahdolliset suunnittelu- tai asennusvirheet seki asetetut vaatimukset ia tavoifteet vaikuttavat kunnossapitoiaksoihin. Esitetyt keskimiiiriiset kiiyttciiit p rustuvat tutkimuksiin, selvityksiin ia kiytinn<isti saatuihin kokemuksiin. Nimikkeistoni tissi kiynoikitarkastelussa keytedien la Talotekniikka RYL nimikkeistoii. Viiftaukset nykyisiin rakentamisohieisiin Raponissa voi olla viiaauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohieisiin. Rakennukset ovat yleensii tehty oman aikakautensa ohieiden mukaan, eivetki nykyiset miiriykset ole liilkikiteen velvoittavia. Nykyisistii miiriyksisti ia ohieista saadaan kuitenkin viitteiti siihen mitii nykyisin pidetiiiin rakennuksen kestivyyden ja turvallisuuden kannalta hyvini rakennustapana.

8 Kuntotarkasaia Hlimeen talokatsasitus Holman koulu Oriveden kauounki a3.a.j Maanpintoien muotoilu ia rakennuksen siiainti Ryiimintitila Maan vastaiset seinirakenteet nikyvissi. Rakennus sijaitsee tasamaalla" Piha-oluclllo victtoo Poispitn rokcnnukscsto ctuplhan Puotctlo. Tolcopiho kohtolaken tasoincn kcrttitin etupuorclle jdii sulamisvetft etupihatte iosta ne voivot siiftyd rokennrrkien l<c ll a rli n. Alapohla kellarin osalta on betonirakeneinen jossa mahdollisesti on Toialevyi kipetty limpoeristeeni. Kellarin tuoku oli normaali, ei vaurioita havaittavissa. Kouluviillnc hunikevotcstosso sefti Kiydii miidii oleva n sourfor tiroisso lottiosso oli l<ohonnutta kostcutto. Mikili lattiarakenteessa on Toialevyii, se muodostaa merkittiviin riskin suurempiin vaurioihin. Lisdtutbmuston kostcusmittouktirn pororciiistii sekii sclvitcttiivd onko rokcntccsto ToJoJevyil. Ry<imintiitila on matala, eiki sinne ole piisyi. Laniarakenne voidaan tarkasaa tekemilli lattiaan avaus tai irrottamalla tuuletusventtiili, ioka on kiinnitetty sokkeliin polyuretaanilla. Lisiitutldmustorve Yaiftcon 26flryn Johdosto. Seinien alaosat kellarissa hieman kostuneet, vanhola kalkkihdrmeraitoia, ei merkittiviii riskiii vaurioihin nykytilassa. iossa Mustapilkkuhome on sinisdiiesieni, ei lahotaiasieni ia voidaan useinkin hefposti pesti pois leviinpoistoaineella. Suositcfloon P..ud Y6n&iimirr.i. Prrisisso kottcie uristorsso Jotko klcftavat ulkoseiniai huokomaatausto atta. Kuva l. tummuneita laudoituksia. Katkaisulistan huoltomaalaus keviiilli.

9 Kuntotarl staia Himeen talokatsastrrs Holman koulu Oriyeden kalpunki,.2 Ulkoseinirunko ja sisipuoliset havainnot 73 Ulkoseinirunko ja ulkopuoliset havainnot Huomioiarraa kun I isilimmoneristetiiiin & Ll villalla hirsirakennusa $doret ftr ull(o. (}vet lkkunat - Sisipinnoissa ei havaiftu mitiin ulkoseiniin yaurioihin viittaavaa. - Ulkoseiniiruntossaeihuomautuksia. Sisdpuolisella lisiliimmoneristeelli tehty ratkaisu voi olla toimiva mutta samalla riskialtis. Koska rakenne vaatisi h<iyrynsulun, on se vaikea yli- ja alapohjan liittymdkohdissa saada tiiviiksi jolloin vesihciyrypitoista ilmaa voi johtua villatilaan, iossa se putoaa alas, ia vetti kertyy seinin alaosiin, loka voi aiheuftaa lahoamisvaaran, koska kastepisteen syntymiselle on otolliset olosuhteet muutenkin kylmilll kaudella, la rakenteen kylmin kohta on iuuri tuossa pisteesse seiniin la lattian liittymdkohdassa. lkkunat kohteessa ovat siiilyneet melko hyvikuntoisina pitkille valkoisen virin ansiosta, jolloin auringon polte ei paista puuta pilalle. Huohomoalaulsttto jo ttlvistgldcn voihdolla sekii tolvioikoan titmopopcrttto tllvlrtiicn vedon miiiirdii voidoan viihcntiifl. lkkunoiden miirii rakennuksessa on suuri ia ikkunat ovat tiirked osa rakennuksen lulkisivua. Mikili ikkunoita ioskus uusitaan niiden tulisi olla mallilaan samanlaiset kuin nykyiset. Tulevaan energian siiistoon vedoten uusien ikkunoiden takaisinmaksuaika on todella pitli. Puitteiden karmiviili ehii, fasit ehjic tiiyisforygtto kormln Jo guitteiden naot suurio. Kuva 2. lkkunoissa karmin ia puitteiden vilissii suuria rakoia!.1 Ulko-ovet t. Vedlei.l vafhb - Hyvissi kunnossa, tiivistysarvette vuosittain. Ptenehkiilii rakoio ovien otoottr,co, iotka ioutuvat kulutukselle eniten alttiiksi.

10 Kuntotarkastaia Himeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki t0

11 Kuntotarkastaia Himeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki tl kosteutta suihkun lattiassa. (tiloia ei kiytetty varsinaisessa peseytymistarkoituksessa pitkiin aikoihin.) c havarnnot rakenteiden sisilti kosteuskartoituksen perusteella pesuhuoneeseen on perusteltua tehdi kosteusmittausta rakenteiden sisilti, kuitenkin vasa silloin los koriaustoimenpiteisiin ryhdsidn. havaittavissa, peruskuluneisuus ikiiiintyvissii liiylyhuoneissa tavallista. Ei huomautamista pintarakeneissa. - Loylyhuoneen lattian lattiat ia seinien alareunat miftadistevelille, Kosteugta havaiftiin lattiarakenteessa. Lisiitutkimustarve. (tilaa ei ole kiltetty pitkiin aikoihin varsinaiseen kdyttotarkoitukseen) 123 a2a 2.3 Wc- tilat (yleisesti arvioiden koko rakennuken osalta) Eteiset huonetilat Tekniset tilat ei havaittu rakenteelliseen vaurioon viiftaavaa. Kalusteiden pinnat, helat ja vetimet ovat kunnossa. Laftia-, katto-, ia seinipinnat kunnossa, Tuuletus toimii kunnolla. Pesukoneiden, vesipisteiden la kylmiilaitteiden edustalla olevat lattianpinnat kartoiteftiin kosteudentunnistimella 0.2-0,5 m mittaoisteviilillii. Kosteufta ei havaittu. Eritdin hyvdssd kunnossa kokonaisuutena. Ei huomautettavaa, Vanha kosteusvaurio eteisessi keittiiin ovensuussa, patteriputkisto vuotanut, arkastushetkellii tiiysin kuiva, matossa iiliet. Ei h uomautettavaa. Teknisten tiloien pinnoilla ei havaittu merkittiiviii rakenteelliseen vaurioon viittaavaa. a2.j Varastot - Varastoien, eiki muiden tilojen pinnoilla ei havaittu rakenteelliseen

12 Kuntotarkastaia Hiimeen talokatsastus Holnun koulu Oriveden kaup{rnki vaurioon viiftaavaa. - Viliseinissi ei ha ittu merkialviin rakenteelliseen vaurioon viittaavaa. Pstkct crirtctiifin. Kuva 4. Eristiimittdmlt putket pnnnuhuoneessa Oliylimmityskattila vuodelta 983, huollettu Teho 46kW. Kuva 5 limmityskattilan poltin

13 Kuntotarkastaia Hem n talokatsastus Holman koulu Oriyeden kaupunki t3 Tekniset kiyaoidt - Tekninen ka)rndike n.40vuotta. Kdytinnon teknistd kiywiikii ialiella. aa2 viemirilaitteista Havaitut Yauriot tai Puur el ia muovi, viemirit ja vesiiohdot ovat toimineet hyvin. Piiivdkodin Pasuottoatta joskus hfdos polco Sodcvcricn poisj ohta minen tol<o?thon puolclla helkko, suosltelloo n bctonlscn kourun oscntamtna iot'p yadct.iyat iaa sol<l<eltn olle Kuva 6, Sadevesien poislohtaminen puuceellinen. r ta.3 aa.1 ta.t Vesipisteiden virtaamat ia limpimiin veden limp<itilamitaukset Kiynciveden laatu Tekniset kiyttoiic Vesipisteiden virtaamat riiaivit yli l2umin. Limpimin kiya6veden limyjtila mitattiin keittiostl Veden limp<itila noin +50"c. Kiytt<iveden laadussa ei Brkastuksen aikana havaittu huomaute$avaa. Ktporlputkllo 1G.50 vuotu, muilla liiricstclmdssii kiipctyillii komponcntclllo tcknind kayniitkiii runsoasfi i Att.llii. 15,2 r53 PUUft et llmanraihtoventtiilien virtaussuu n nat Korveusilma Siirtoilmaraot Koneellinen poisto wc-tiloista seki pukeutumis- ia pese).tymistiloista, keittiiisti seki siivouskomerosta. Mikili ikkunat tiivistetiin liimapaperilla tms. suositcfloon Gttii?icni oso itdr;unolfia i?tctdiin tirvrstiimdttii konousllman saannin vormistomiscbi. Ei siirtoilmarakoja. Suuret ilmatilaq ei siirtoilmarakojen srrvetta.

14 Kuntotar*astaia Hlmeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kauplnki l4 llmanvaihtokone - Ei huomautuksia. tarkastettuna seki kiyttijikyselyiden puolesta h),vissii kunnossa. Havaitut vauriot tai PuuEeet Ei huomautuksia. Olen tarkastanut tiimin kiinteist<in puolueettomasti ja todennut sen kunnon tissii raportissa kerrotulla tavalla. Orivedelli 1,

15 KuntotarkastaiaHem entalokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki YLEFTA KUNTOTARKASTUKSESTA YAURIOIDEN KOTUAA],ITNEN'A KORJAAI.IATTA'ATTAHISEN RISKIT ^ Kuntotarkastusraportissa on esitetty koriaussuosituksia havaittujen vaurioiden korlaamiseksi. Korjaussuositukset eiviit ole sellaisenaan riittivie tydohieita, vaan liihes aina vaurioiden oikean koriaamistavan mdiritteleminen vaatii ykityiskohaisen koriaussuunnitelman laatimisen. Yleisenii ldhtcikohtana koriaamisessa ovat nykyiset nkennusmiiiriykset ia -ohieet, loita sovelletaan kiya6arkoituksen ja kohteen yaadmusten mukaan. Ennakoivat huoltotoimet la vaurioiden koriaaminen viipymitti siistiviit kustannuksia la pitivit ylli nkennuksen arvoa. Mikili tarka$uksessa on haraittu yaurioia tai puutteita, eike ehdot ttuihin korjauksiin ryhdyti, vaurio yleensi laaienee, koriaaminen hankaloituu ia koriauskustannukset kasvarrac Korlaamaton aurio voi mytis muodosaa haian kiinteistcin kiytiille. YLEISTA TARKASTUKSEN SFALLoSTA Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin seki tarkastuken yhteydessi asiakirioista, omisalalta, tai kiiyttaidlti saatuihin tietoihin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella arkastelulla havaitraviin rakenteelliseen kestivyyteen, tunrallisuuteen la kiiyttoterveellisyyteen oleellisesti vaikuttaviin puutteisiin, vikoihin ia riskeihin. Kuntotarkastukesa huolimatta ei voida pois sulkea siti mahdollisuutta, etti rakennuksessa voi esiintyi piileviii vaurioita, ioita ei arkastusmenetelmien tai -olosuhteiden raioissa ia arkastuksen pdiasiallisen pintapuolisuuden vuoksi ole voitu havaita. Kuntotarkastusmenefi ly'le ei yleensi voida arvioida maanalaisten rakenteiden ia iiirjestelmien, kuten salaoiien ai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa, toimivuutta tai olemassaoloa. Koska rakenteita ei avata, ei rakenteiden sisiiisii piilevii vaurioia vilttimitti voida havaita, ellei niistii ole kosteudentunnistimella hayairrarraa, muulla avalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalle niikyvii viitetti. Epiilyttivissi tapauksissa esitetidn lisiitutkimustarve, mikiili rakenteiden kunto olisi sytti selvittiiii tarkemmin, Kuntotarkastusrapoftissa esiteftyien lisatutkimussuositu$en peru$eena on tarkasajan kohteessa tekemii riskihavainto tai yleisesti kiiytossii oleva tieto kyseisen rakenteen vaurioriskialttiudesta. Lise- tai iatkotutkimussuosituksien noudartaminen on tirkedi, iorta rakenteiden todellinen kunto saadaan selvitettyl eikd osapuolille iid episelvyyttd rakennuksen mahdollisista koriausarpeista. Raponissa suositellut tutkimukset tai,a tarkastukset suorireean eri tilaukesa, mikili ne eiviit kuulu mukaan kuntotarkastuksen sisilt<iiin. Rakennukissa saataa olla my<is osia, ioita ei ole voitu tarkasaa, koska niihin ei ollut piisyi ai ne olivat lumipeitteen alla. Ndmi osat idiiviit arkastuksen ulkopuolelle, koska tarkastusraportti koskee vain tjlannetaa tarkastushetkellii. Niiden brkastuttaminen tilanteen tai olosuhteiden salliessa on yleensi my<is suositejavaa. Laatoitetuissa laaia- ia seinlpinnoissa esiintyy avanomaisesti kosteutta kosteudentunnistimella havainnoiaessa, ios pinnat ovat olleet sidnnollisesti roiskevedelle alttiina. Kyseiset kosteusharainnot eivdt velftimafti tarkoita kost us\raurioita tai koriaustarvefta. Mikeli laatoituksen alla on toimiva kosteuden- tai vedenerist, saattaa kosteus olla pelkistiin laattojen ja eristeen vlilissi, miki on laartapinnoifteelle ominaista. Vedeneristeiden olemassaoloa tai kuntoa ei pinapuolisessa tarkastelussa, kuten kuntoarkastuksessa voida yleensi selvittii, Tilanteessa, iolloin miirkitilat ovat olleet hyvin pittiin kiiyttiminomind, ei kosteudentunnistimella voida arvioida rakenteiden sisilli mahdollisesti piilevii kosteusvaurioituneia rakenteita eiki rakenteen kosteustekniste toimivuutta normaalin kiyton aikana.

16 Kuntotarkastaia Hilmeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kau9unki Johtopiiitoksissi esiintfvdt viittaukset nykyisiin rakennusmdirdyksiin tai ohjeisiin eivdt tarkoita, ettii ne olisivat vanhassa rakennuksessa voimassa takautuvasti ia iilkiketeen velvoittavia. Viittauket miiriyksiin ovat ohieena siihen 6soon, mitd nykyisin pidetidn hyvini rakennustapana ia niiden noudataminen on siksi yleisesti suositeltaraa pyrittiessi hyviin ia turralliseen rakennuken ylldpitoon. ASAESTI RAKENNUS}IATERIAALEISSA Asbestin kepto rakenamisessa on ajoittunut piiiiasiassa aianjaksolle 19.{0-1990, mini aikana useat suomalaiset rakennusmateriaalit ovat sisiltineet asbestia. Suomen rakennusaineteollisuus lopetti asbestipitoisten tuotteiden valmistuksen 1988 lilkeen. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuomi, valmistus ja myynti on ollut kiellettyi 1.1,1993 alkaen. Asbestin kiytt<i rakennusmateriaaleissa on kielletty kokonaan 1, Asbestia sisiiltiivi rakennusmateriaali ei ole terveydelle haitallinen, mikili rakennusmateriaali on ehii eiki siite irtoa asbestikuituia hengitysilmaan. Ehji, rakenteessa olera, asbestia sisiltivi rakennusmateriaali ei normaaliapauksessa aiheuta middn toimenpieid. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikili rakennusta koriataan ia asbestia sisiltivii materiaaleia puretaan tai tyostetiin, seki silloin, los asbestia sisikeyi materiaali on rikkoutunut siten, etti siiti voi a irroa asbestikuituia. Kuntoarkasruksen siseh&in ei kuulu asbestikartohusa. RADON Radon on maaperaste ilmaan ia esim, kaivoveteen tietyissii olosuhteissa pidsevii viritcin ia haiuton radioaktiivinen kaasu. Suomessa on ioiakin alueita, ioilla radonia esiintyy yleisesti. lietoa radonin esiintymisalueisa ia alueella tehdyisti radonmittauksisa on mahdollista saada joko Siteilyturvakeskuksesta tai kunnan rakennusvalvontavirastosta. Mikili kohde siiaitsee radon-alueella, on yleense suositeltavaa selvittlii, onko kohteessa ai kohteen ympiristossi miattu kohonneita radonpitoisuuksia. Kuntoar*astuken sisiltoon ei kuulu radonmittauksia. l.iikrobikasyusto Mikeli rakenteissa on kosteutb tai kosteusvaurioita. voi rakenteissa mahdollisesti olla mikrobikasvustoa (kansanomaisesti "hometa"). Mikrobikasvusto rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voi olla terveyshaitta tai esimerkiksi pelkistdin ulkonikohairra. Mahdollinen haitallisuus riippuu mm. mikrobikasvuston siiainnista, laajuudesta ia laiistose. Rakenteiden suhteellisen kosteuden ollessa pitkiiaikaisesti yli 70 % RH ovat olosuhteet mikrobikasvuston syntymiselle olemassa.

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, 04300 Tuusula Kuntotarkastus RS-3 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Jousitarha 5, Turku 1/7 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen asuinpinta-ala: n. 159 m2 (ei tarkistusmitattu) Kerrosluku: Rakennusvuosi: 2001 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Saaren Koulu Tarkastuspäivä 30..2013 Kaukolantie 84 31340 PORRAS Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 2(41) SISÄLTÖ YHTEENVET... 4 JHDANT... 5 LUENTAHJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -HJSIIN... 5 KRJAUSHJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Henrikin Koulu Moisiontie 16 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS TILAUSNUMERO 20132675 1/16 Tilaaja: Kohde: Lappeenrannan kaupunki Omakotitalo Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA Tarkastus pvm. Tarkastaja: 25.06.2013

Lisätiedot

Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316

Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316 1 ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316 1. Yleistä Ohjeen tarkoitus on opastaa asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

AS OY KAHISEVANRINNE

AS OY KAHISEVANRINNE AS OY KAHISEVANRINNE Kahisevantie 13 02710 ESPOO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 17.7.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4

Lisätiedot