I r et't/ 1 LII ILL. Kuntotarkastus. Holman koulu. Kasakkamiientie orryesl 3.r0-t3.t0.20r I Hiimeen Talokatsastus fyri Tolkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I r et't/ 1 LII ILL. Kuntotarkastus. Holman koulu. Kasakkamiientie 45 35300 orryesl 3.r0-t3.t0.20r I Hiimeen Talokatsastus fyri Tolkki"

Transkriptio

1 I r et't/ 1 LII ILL Kuntotarkastus Holman koulu Kasakkamiientie orryesl 3.r0-t3.t0.20r I Hiimeen Talokatsastus fyri Tolkki

2 Kuntotarkast ia Hlmeen talokatsastus I Holman koulu Oriveden keupunki I. YHTEENVETO -\ t.t YLETSKUVAUS KOHTEESTA Holman koulu on kaksikerroksinen 1930-luvun loppupuolella rakennettu koulurakennus. Vanha, hirsinrnkoinen puuvuorattu alo, Alkuperiisten hirsien ikii ei ole arvioitu koska rakennus on siirretty Hirsilisti nykyiselle paikalleen. Rakennuksessa on kaksi varsinaisa sisiinkiyntii, toinen koulun ia toinen piivdkodin tarpeisiin. Lisiksi rakennuksen vasemmassa laidassa on huolto-ovi henkilokuntaa ia mahdollisia tavaran toimituksia varten. Rakennus silaitsee tasaisella maalla la on perustettu p ruskiville. Sokkelina on rusnatut luonnonkivet Tarkastuksen yhteydessi on haasateku tilojen kiyttiiii seki huohrohenkil<istoi. Kuntoarvion suorituksen tavoitt ena on l6ytii rakenteissa ia rakennusosissa esiintyvet vaurioprosessit ia toimivuuspuutteer Raporci toimii kiinteis<inpidon perusteena ia ohiaa tilaajaa kestivin kehityksen mukaisen koriaamisen ia kunnossapitosuunniftelun toteutamiseen. Merkittivimmit arkastuksessa hayaitut koriausarpeet ovat kohteessa vesikaton sammaloitumiseen ia iulkisivun kunnossaftiimiseen tihtiivit koriaustoimec Merkittiivii osuus rakennuksen iulkisivusta koostuu suurisa ikkunapinnoisa iotka ovat nykyisen micapuun mukaan teknisen kiyaiiikinsi loppupuolella. Tirkeimmit iatlotutkimusarpeet ovat matalan puisen alapohian kuntoon liittyvit lisitutkimustarp eq ioita arlostuksessa ei tehty, koska rakenneta ioudutaan rikkomaan kiytossi olerissa tiloissa. Tarkempi kuntotutkimus tulee aioitaa peruskoriausremonaien yhteyteen ia suoritettaraksi sellaiseen aikaan jolloin tilat eivit ole oppilas- tai Piivehoitokiptissi' Kohtcessa raiataan pois turkimuksesu alapohian alue josta ei arkastuksessa saatu teynii varmuutta sen kunnosa. Tarkastuksen yhteydessi suoritetusta kiyniiiihaastattelussa kerrottiin, eai ahpohian alue ia lattiat orat rakennuksessa kylmiii talvisaikaan' Kohteen tulevan kiyuin kannata kunnossapitojaksot \aihtelevat suuresti iohtuen rasitusoloista, kipetyisti materiaaleisa ia tfii'tavoista" ioihin voivat vaikuttaa mytis io tehdyt tydvirheet Pitkiiinteisen koriausohielman tueki koriaustarpeet kannarcaa rarmisaa siinn<illisin katselmuksin.

3 Kuntotarloseia Hilmeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaupunki I.2. OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Yiite Havainto Huollon tau"ve 6.2 Maanpinnat eivit kaikilta osin vietii poispiin rakenn u ksesta 6.3 Suositellaan salaojituksen rakentamista varsinkin kellarin alueelle Lisetutkimustarve Koriaus/ uusiminen x 6.4 Mahdollisesti Tola-levyd latiassa kouluviilinevarastossa x x 6.5 Alapohian lattiarakenteen tutkimustarve x 7.1 Seinien ia seinid kiertivien listoien vauriot x 8.r lkkunoiden huoltomaalaustarve ia tiivistysarve x x 9.1 nilikaton huolto, sammaleen pesu ia hoitoaine x 9.1 Savupiipun suoiarappauket puutteelliset x I t 3.l Eristiimittomii putkia pannuhuoneessa x t4.2 Sadevesien poislohaminen puufteellinen x x Ta;lu}ikoo;on loottu vain olennaisimmat riskg seka lisitutkimusta, huohoa, korfusta tai uusimista vaativat kohdat. on kisitelty pelkistirin hayaintoi n tfiteydesse' x Rbki. raken ne

4 Kuntotarkastaia Hem n talokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki Ylikerran toimistotilat noin 50rnr Kellarikerroksen tilat noin 70m2 nakennuwuosi siirretqr Hirsilin ranha koulu ioka rakennettu nykyiselle paikalle Arvid Minniston laatimien piirustusten mukaisesti. Nykytilaansa Tarkastuksen sly Kiinteiston teknisen kunnon selvittiiminen. Lisnii olleet Anja Vehmaa la Jyri Tolkki. Tarkastuksessa keiyt ttt mittalaittect Tarkastuksen raiaukset Doser BD pintakosteudentunnistin, Storch kosteusmittari, Vaisala suhteellisen kosteuden mittalaite, virtaamakuppi, LimSiimittari vedelle. Tarkastettu rakenneta rikkomata. Alapohia raiattu pois kohteesta. Muuta Siitila +8 Celsiusastetta, kosteus noin 80% (ilmatieteen laitos' Hyytiiild)

5 Kuntotarkastaja Hiimeen talokatsastus 3-13, Holman koulu Oriveden kauounki Tarkastlksessa ldtt&si olleet lihtiitieriot ashhrioista, piirustuksista seki klyttiiin henkikj,stiin havaintoien ia kertoman mukaan. Kerrnosluku Rakennustapa Perustukset 2 + kellarikerros osassa rakennusta. Paikalla rakennettu. Luonnonkivisti rakennettu. Alapohiarakenteet Puisettukipalkitlahaltijapalkic Ulkoceinirakenteet Hircirunko. Julkisivupinnoite V is inet Vapohia Ytlipohjat Kattomuoto Yesikate Limmdntuotto Uimmtinjako Puu, laudoitettu. Pliiosin puurakenteiset. Paikalla rakennetut kattotuolit Massiivipuuta. Kellarikerroksessa osin betonia, muuten puurakenteiset Hariakatto. Tiilikafto. Oliylimmiq/s. Siilio piharakennuksessa. Vesipatterit llmanvaihtoilrjestelml Koneellinen poisto. Osassa rakennusta painovoimainen ilma,aihto. Kunnallistekniildca On.Vesi-laviemiiriliiftymi. Hissi Ei. Kappaleen 3 tiedot eivit ole tarkastafn hav.intoia, yaan ne on sixrtu ashkirioista, iotl(a on lu teltu ylli tai mlkili ticdot Perustuvat iohonkin muuhun tietolihteeseen on tietohhde esitetty. Kappale$sa 3 ei ot ta kanta.e siihen mitki ovat todelliset iakenteet tai iiiriest lmtt Rakenamis n aikrna iokin rakennuspiirustuksissa oleva on voitu muuttaa toisenlais ki, eiki ole tiytti vermuutta siiti onko mahdolliset muutoket dokumentoitu tai muutospiirustuket laadiau ia hyyikytty.

6 Kuntotarkastaia Himeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaupunki a.t A[afi..$.ffil Tdorar lctrclmudiltm muk irdi t rlosbrrkdr& k 7".lL.tl Tiloisa ia ku n nossapidosta tietivi henkilokuna Tarkastuksessa mukana Anja Vehmaa. Ollut 80- luvulta tyossi kohteessa. Kohde tarkastettu piivinvalon aikana hyvissi valaistus la limpti,olosuhteissa. Tarl..ahd(3atca reedrt lbltlcdot dkeircrnmlrte huolbi. korieurgolmirtr Omistaiala saadut tiedor kiinteistossa tehdyisti koriaus ai muutostoisci Xftttryn h.v.lntoi. i. d.g{. ltorlrrtlrrkt, FtLr on 3.dr tdrtlvlnennon yhoydccrf ert{rtobse rli ytcrttlvirtf Unrtofte pts ko. ticdot tellcnnccorine. N&rA ticdot ecru*odedcccte vuonm 1988 t hdyn ruunnlt lrn n muk.n tfhfn nportdln on lddrttu RKI{ luldre Slukohn blcmlrtl rrlcnnu*.dej.ilofirla..t. Kiinteistossi tehty miftavia perusparannustoiti 980- luvun lopussa, Alapohian pinorakenteita on uusittu, la samalla parannettu limpoeristysti lisiimdlli 00mm mineraalivillaa. Ulkoseinien eristyskykyi on parannettu tekemilld 50 X 50 koolaus, ja asenamalla viiliin 50mm mineraalivillaa. Sisiiverhouslevyni kuitulevy tai vastaava, alaosassa puolipaneli. Sisikaaolen oikaisu la paneloind. Sisdovet maalauskunnostetlu. Ulko-ovet uudistettu limp<ieristetyiksi panelioviksi, lkkunat maalauskunnosteftu ia tiivistetty seki saranointia koriattu, pintaheloia koriattu tai uusittu. Kalusteita uusittu. Astianpesukone asenneft u. Pukuhuoneiden penkit ia naulakot uusittu. Limpdiohdot ja radiaacort uu3ittu. Vesi ja viemiirilohdot uusittu. Koneellista ilmanpoistoe uusittu. Ulkopuolisten viemireiden la viemiirikaivojen uusina. Kiinteistdn sihkoiiiriestelmii uusittu, laadittu erillinen siihkosuunnitelma iossa selvitetty koriauskohteec Tiedot on saatu suunnittelupapereista ja kokonaisvaltaisen toteutuksen laaiuudesta kuntoarkastaialla ei tiiyttii varmuuca, koska toteutuksesta on kulunut varsin pitki aika.

7 Kuntotarkastaia Hameen talokatsastus 3-3. I 0.20 I Holmn koulu Oriveden kaupunki 5.1 trrcnteohic Otsikot 6- l8 kisicelevat kuntotarkastuksessa tehtyii havaintoia. Osiossa on eritelty havainnot, iohtopiitokset, toimenpidesuositukset ia perustelut seu raavasti: - Havainnot on esitetty normaalilla fonaityypilli, - loh?3,paatdkset io tolmcnfide-chdotuksct on kirioitettu kurrivoituno jo llhovoituna. - Mohdollhet perusteet suositellulle teimenpiteelle, kuten iinouket ohiekiin tai miidrfikiin on esitetty kursiivrteksdlki 5.2 Sktlt66n liitt ^ref Koriausohjeiden tulkinta - Raportti ohjaa jatkotoimenpiteidi mutta ei ole koriaustyoselitys, minki vuoksi koriaustavan mdirittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. Mikili raponissa on esitetty iatkotutkimustarlre, rakenteen tai rakenneosan tutkiminen vaatii yleensi rakenteen avaamista, iota voitaisiin saada varmuus vaurioiden laaiuudesta ia vakavuusasteesta. Tekniset kii).ttoidt - Tekninen kiyaoiki tarkoittaa ki),ttdonoton jilkeisti aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, iiriestelmiin tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset tiiyttyvdt. Kun tekninen kiyaoikli on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, iiriestelmi tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tissi raponissa on kipetty kiinteistoien teknisen kiptoiin ja kunnossapitojakoien miiiritykseen KH seki LVI 0l kortistoia. Kunnossapitojaksot vaihtelevat palion laitteistoien iin, erilaisten kiiyao- ia rasitusolosuhteiden mukaan. Myits materiaalit, mahdolliset suunnittelu- tai asennusvirheet seki asetetut vaatimukset ia tavoifteet vaikuttavat kunnossapitoiaksoihin. Esitetyt keskimiiiriiset kiiyttciiit p rustuvat tutkimuksiin, selvityksiin ia kiytinn<isti saatuihin kokemuksiin. Nimikkeistoni tissi kiynoikitarkastelussa keytedien la Talotekniikka RYL nimikkeistoii. Viiftaukset nykyisiin rakentamisohieisiin Raponissa voi olla viiaauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohieisiin. Rakennukset ovat yleensii tehty oman aikakautensa ohieiden mukaan, eivetki nykyiset miiriykset ole liilkikiteen velvoittavia. Nykyisistii miiriyksisti ia ohieista saadaan kuitenkin viitteiti siihen mitii nykyisin pidetiiiin rakennuksen kestivyyden ja turvallisuuden kannalta hyvini rakennustapana.

8 Kuntotarkasaia Hlimeen talokatsasitus Holman koulu Oriveden kauounki a3.a.j Maanpintoien muotoilu ia rakennuksen siiainti Ryiimintitila Maan vastaiset seinirakenteet nikyvissi. Rakennus sijaitsee tasamaalla" Piha-oluclllo victtoo Poispitn rokcnnukscsto ctuplhan Puotctlo. Tolcopiho kohtolaken tasoincn kcrttitin etupuorclle jdii sulamisvetft etupihatte iosta ne voivot siiftyd rokennrrkien l<c ll a rli n. Alapohla kellarin osalta on betonirakeneinen jossa mahdollisesti on Toialevyi kipetty limpoeristeeni. Kellarin tuoku oli normaali, ei vaurioita havaittavissa. Kouluviillnc hunikevotcstosso sefti Kiydii miidii oleva n sourfor tiroisso lottiosso oli l<ohonnutta kostcutto. Mikili lattiarakenteessa on Toialevyii, se muodostaa merkittiviin riskin suurempiin vaurioihin. Lisdtutbmuston kostcusmittouktirn pororciiistii sekii sclvitcttiivd onko rokcntccsto ToJoJevyil. Ry<imintiitila on matala, eiki sinne ole piisyi. Laniarakenne voidaan tarkasaa tekemilli lattiaan avaus tai irrottamalla tuuletusventtiili, ioka on kiinnitetty sokkeliin polyuretaanilla. Lisiitutldmustorve Yaiftcon 26flryn Johdosto. Seinien alaosat kellarissa hieman kostuneet, vanhola kalkkihdrmeraitoia, ei merkittiviii riskiii vaurioihin nykytilassa. iossa Mustapilkkuhome on sinisdiiesieni, ei lahotaiasieni ia voidaan useinkin hefposti pesti pois leviinpoistoaineella. Suositcfloon P..ud Y6n&iimirr.i. Prrisisso kottcie uristorsso Jotko klcftavat ulkoseiniai huokomaatausto atta. Kuva l. tummuneita laudoituksia. Katkaisulistan huoltomaalaus keviiilli.

9 Kuntotarl staia Himeen talokatsastrrs Holman koulu Oriyeden kalpunki,.2 Ulkoseinirunko ja sisipuoliset havainnot 73 Ulkoseinirunko ja ulkopuoliset havainnot Huomioiarraa kun I isilimmoneristetiiiin & Ll villalla hirsirakennusa $doret ftr ull(o. (}vet lkkunat - Sisipinnoissa ei havaiftu mitiin ulkoseiniin yaurioihin viittaavaa. - Ulkoseiniiruntossaeihuomautuksia. Sisdpuolisella lisiliimmoneristeelli tehty ratkaisu voi olla toimiva mutta samalla riskialtis. Koska rakenne vaatisi h<iyrynsulun, on se vaikea yli- ja alapohjan liittymdkohdissa saada tiiviiksi jolloin vesihciyrypitoista ilmaa voi johtua villatilaan, iossa se putoaa alas, ia vetti kertyy seinin alaosiin, loka voi aiheuftaa lahoamisvaaran, koska kastepisteen syntymiselle on otolliset olosuhteet muutenkin kylmilll kaudella, la rakenteen kylmin kohta on iuuri tuossa pisteesse seiniin la lattian liittymdkohdassa. lkkunat kohteessa ovat siiilyneet melko hyvikuntoisina pitkille valkoisen virin ansiosta, jolloin auringon polte ei paista puuta pilalle. Huohomoalaulsttto jo ttlvistgldcn voihdolla sekii tolvioikoan titmopopcrttto tllvlrtiicn vedon miiiirdii voidoan viihcntiifl. lkkunoiden miirii rakennuksessa on suuri ia ikkunat ovat tiirked osa rakennuksen lulkisivua. Mikili ikkunoita ioskus uusitaan niiden tulisi olla mallilaan samanlaiset kuin nykyiset. Tulevaan energian siiistoon vedoten uusien ikkunoiden takaisinmaksuaika on todella pitli. Puitteiden karmiviili ehii, fasit ehjic tiiyisforygtto kormln Jo guitteiden naot suurio. Kuva 2. lkkunoissa karmin ia puitteiden vilissii suuria rakoia!.1 Ulko-ovet t. Vedlei.l vafhb - Hyvissi kunnossa, tiivistysarvette vuosittain. Ptenehkiilii rakoio ovien otoottr,co, iotka ioutuvat kulutukselle eniten alttiiksi.

10 Kuntotarkastaia Himeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki t0

11 Kuntotarkastaia Himeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki tl kosteutta suihkun lattiassa. (tiloia ei kiytetty varsinaisessa peseytymistarkoituksessa pitkiin aikoihin.) c havarnnot rakenteiden sisilti kosteuskartoituksen perusteella pesuhuoneeseen on perusteltua tehdi kosteusmittausta rakenteiden sisilti, kuitenkin vasa silloin los koriaustoimenpiteisiin ryhdsidn. havaittavissa, peruskuluneisuus ikiiiintyvissii liiylyhuoneissa tavallista. Ei huomautamista pintarakeneissa. - Loylyhuoneen lattian lattiat ia seinien alareunat miftadistevelille, Kosteugta havaiftiin lattiarakenteessa. Lisiitutkimustarve. (tilaa ei ole kiltetty pitkiin aikoihin varsinaiseen kdyttotarkoitukseen) 123 a2a 2.3 Wc- tilat (yleisesti arvioiden koko rakennuken osalta) Eteiset huonetilat Tekniset tilat ei havaittu rakenteelliseen vaurioon viiftaavaa. Kalusteiden pinnat, helat ja vetimet ovat kunnossa. Laftia-, katto-, ia seinipinnat kunnossa, Tuuletus toimii kunnolla. Pesukoneiden, vesipisteiden la kylmiilaitteiden edustalla olevat lattianpinnat kartoiteftiin kosteudentunnistimella 0.2-0,5 m mittaoisteviilillii. Kosteufta ei havaittu. Eritdin hyvdssd kunnossa kokonaisuutena. Ei huomautettavaa, Vanha kosteusvaurio eteisessi keittiiin ovensuussa, patteriputkisto vuotanut, arkastushetkellii tiiysin kuiva, matossa iiliet. Ei h uomautettavaa. Teknisten tiloien pinnoilla ei havaittu merkittiiviii rakenteelliseen vaurioon viittaavaa. a2.j Varastot - Varastoien, eiki muiden tilojen pinnoilla ei havaittu rakenteelliseen

12 Kuntotarkastaia Hiimeen talokatsastus Holnun koulu Oriveden kaup{rnki vaurioon viiftaavaa. - Viliseinissi ei ha ittu merkialviin rakenteelliseen vaurioon viittaavaa. Pstkct crirtctiifin. Kuva 4. Eristiimittdmlt putket pnnnuhuoneessa Oliylimmityskattila vuodelta 983, huollettu Teho 46kW. Kuva 5 limmityskattilan poltin

13 Kuntotarkastaia Hem n talokatsastus Holman koulu Oriyeden kaupunki t3 Tekniset kiyaoidt - Tekninen ka)rndike n.40vuotta. Kdytinnon teknistd kiywiikii ialiella. aa2 viemirilaitteista Havaitut Yauriot tai Puur el ia muovi, viemirit ja vesiiohdot ovat toimineet hyvin. Piiivdkodin Pasuottoatta joskus hfdos polco Sodcvcricn poisj ohta minen tol<o?thon puolclla helkko, suosltelloo n bctonlscn kourun oscntamtna iot'p yadct.iyat iaa sol<l<eltn olle Kuva 6, Sadevesien poislohtaminen puuceellinen. r ta.3 aa.1 ta.t Vesipisteiden virtaamat ia limpimiin veden limp<itilamitaukset Kiynciveden laatu Tekniset kiyttoiic Vesipisteiden virtaamat riiaivit yli l2umin. Limpimin kiya6veden limyjtila mitattiin keittiostl Veden limp<itila noin +50"c. Kiytt<iveden laadussa ei Brkastuksen aikana havaittu huomaute$avaa. Ktporlputkllo 1G.50 vuotu, muilla liiricstclmdssii kiipctyillii komponcntclllo tcknind kayniitkiii runsoasfi i Att.llii. 15,2 r53 PUUft et llmanraihtoventtiilien virtaussuu n nat Korveusilma Siirtoilmaraot Koneellinen poisto wc-tiloista seki pukeutumis- ia pese).tymistiloista, keittiiisti seki siivouskomerosta. Mikili ikkunat tiivistetiin liimapaperilla tms. suositcfloon Gttii?icni oso itdr;unolfia i?tctdiin tirvrstiimdttii konousllman saannin vormistomiscbi. Ei siirtoilmarakoja. Suuret ilmatilaq ei siirtoilmarakojen srrvetta.

14 Kuntotar*astaia Hlmeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kauplnki l4 llmanvaihtokone - Ei huomautuksia. tarkastettuna seki kiyttijikyselyiden puolesta h),vissii kunnossa. Havaitut vauriot tai PuuEeet Ei huomautuksia. Olen tarkastanut tiimin kiinteist<in puolueettomasti ja todennut sen kunnon tissii raportissa kerrotulla tavalla. Orivedelli 1,

15 KuntotarkastaiaHem entalokatsastus Holman koulu Oriveden kaudunki YLEFTA KUNTOTARKASTUKSESTA YAURIOIDEN KOTUAA],ITNEN'A KORJAAI.IATTA'ATTAHISEN RISKIT ^ Kuntotarkastusraportissa on esitetty koriaussuosituksia havaittujen vaurioiden korlaamiseksi. Korjaussuositukset eiviit ole sellaisenaan riittivie tydohieita, vaan liihes aina vaurioiden oikean koriaamistavan mdiritteleminen vaatii ykityiskohaisen koriaussuunnitelman laatimisen. Yleisenii ldhtcikohtana koriaamisessa ovat nykyiset nkennusmiiiriykset ia -ohieet, loita sovelletaan kiya6arkoituksen ja kohteen yaadmusten mukaan. Ennakoivat huoltotoimet la vaurioiden koriaaminen viipymitti siistiviit kustannuksia la pitivit ylli nkennuksen arvoa. Mikili tarka$uksessa on haraittu yaurioia tai puutteita, eike ehdot ttuihin korjauksiin ryhdyti, vaurio yleensi laaienee, koriaaminen hankaloituu ia koriauskustannukset kasvarrac Korlaamaton aurio voi mytis muodosaa haian kiinteistcin kiytiille. YLEISTA TARKASTUKSEN SFALLoSTA Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin seki tarkastuken yhteydessi asiakirioista, omisalalta, tai kiiyttaidlti saatuihin tietoihin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella arkastelulla havaitraviin rakenteelliseen kestivyyteen, tunrallisuuteen la kiiyttoterveellisyyteen oleellisesti vaikuttaviin puutteisiin, vikoihin ia riskeihin. Kuntotarkastukesa huolimatta ei voida pois sulkea siti mahdollisuutta, etti rakennuksessa voi esiintyi piileviii vaurioita, ioita ei arkastusmenetelmien tai -olosuhteiden raioissa ia arkastuksen pdiasiallisen pintapuolisuuden vuoksi ole voitu havaita. Kuntotarkastusmenefi ly'le ei yleensi voida arvioida maanalaisten rakenteiden ia iiirjestelmien, kuten salaoiien ai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa, toimivuutta tai olemassaoloa. Koska rakenteita ei avata, ei rakenteiden sisiiisii piilevii vaurioia vilttimitti voida havaita, ellei niistii ole kosteudentunnistimella hayairrarraa, muulla avalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalle niikyvii viitetti. Epiilyttivissi tapauksissa esitetidn lisiitutkimustarve, mikiili rakenteiden kunto olisi sytti selvittiiii tarkemmin, Kuntotarkastusrapoftissa esiteftyien lisatutkimussuositu$en peru$eena on tarkasajan kohteessa tekemii riskihavainto tai yleisesti kiiytossii oleva tieto kyseisen rakenteen vaurioriskialttiudesta. Lise- tai iatkotutkimussuosituksien noudartaminen on tirkedi, iorta rakenteiden todellinen kunto saadaan selvitettyl eikd osapuolille iid episelvyyttd rakennuksen mahdollisista koriausarpeista. Raponissa suositellut tutkimukset tai,a tarkastukset suorireean eri tilaukesa, mikili ne eiviit kuulu mukaan kuntotarkastuksen sisilt<iiin. Rakennukissa saataa olla my<is osia, ioita ei ole voitu tarkasaa, koska niihin ei ollut piisyi ai ne olivat lumipeitteen alla. Ndmi osat idiiviit arkastuksen ulkopuolelle, koska tarkastusraportti koskee vain tjlannetaa tarkastushetkellii. Niiden brkastuttaminen tilanteen tai olosuhteiden salliessa on yleensi my<is suositejavaa. Laatoitetuissa laaia- ia seinlpinnoissa esiintyy avanomaisesti kosteutta kosteudentunnistimella havainnoiaessa, ios pinnat ovat olleet sidnnollisesti roiskevedelle alttiina. Kyseiset kosteusharainnot eivdt velftimafti tarkoita kost us\raurioita tai koriaustarvefta. Mikeli laatoituksen alla on toimiva kosteuden- tai vedenerist, saattaa kosteus olla pelkistiin laattojen ja eristeen vlilissi, miki on laartapinnoifteelle ominaista. Vedeneristeiden olemassaoloa tai kuntoa ei pinapuolisessa tarkastelussa, kuten kuntoarkastuksessa voida yleensi selvittii, Tilanteessa, iolloin miirkitilat ovat olleet hyvin pittiin kiiyttiminomind, ei kosteudentunnistimella voida arvioida rakenteiden sisilli mahdollisesti piilevii kosteusvaurioituneia rakenteita eiki rakenteen kosteustekniste toimivuutta normaalin kiyton aikana.

16 Kuntotarkastaia Hilmeen talokatsastus Holman koulu Oriveden kau9unki Johtopiiitoksissi esiintfvdt viittaukset nykyisiin rakennusmdirdyksiin tai ohjeisiin eivdt tarkoita, ettii ne olisivat vanhassa rakennuksessa voimassa takautuvasti ia iilkiketeen velvoittavia. Viittauket miiriyksiin ovat ohieena siihen 6soon, mitd nykyisin pidetidn hyvini rakennustapana ia niiden noudataminen on siksi yleisesti suositeltaraa pyrittiessi hyviin ia turralliseen rakennuken ylldpitoon. ASAESTI RAKENNUS}IATERIAALEISSA Asbestin kepto rakenamisessa on ajoittunut piiiiasiassa aianjaksolle 19.{0-1990, mini aikana useat suomalaiset rakennusmateriaalit ovat sisiltineet asbestia. Suomen rakennusaineteollisuus lopetti asbestipitoisten tuotteiden valmistuksen 1988 lilkeen. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuomi, valmistus ja myynti on ollut kiellettyi 1.1,1993 alkaen. Asbestin kiytt<i rakennusmateriaaleissa on kielletty kokonaan 1, Asbestia sisiiltiivi rakennusmateriaali ei ole terveydelle haitallinen, mikili rakennusmateriaali on ehii eiki siite irtoa asbestikuituia hengitysilmaan. Ehji, rakenteessa olera, asbestia sisiltivi rakennusmateriaali ei normaaliapauksessa aiheuta middn toimenpieid. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikili rakennusta koriataan ia asbestia sisiltivii materiaaleia puretaan tai tyostetiin, seki silloin, los asbestia sisikeyi materiaali on rikkoutunut siten, etti siiti voi a irroa asbestikuituia. Kuntoarkasruksen siseh&in ei kuulu asbestikartohusa. RADON Radon on maaperaste ilmaan ia esim, kaivoveteen tietyissii olosuhteissa pidsevii viritcin ia haiuton radioaktiivinen kaasu. Suomessa on ioiakin alueita, ioilla radonia esiintyy yleisesti. lietoa radonin esiintymisalueisa ia alueella tehdyisti radonmittauksisa on mahdollista saada joko Siteilyturvakeskuksesta tai kunnan rakennusvalvontavirastosta. Mikili kohde siiaitsee radon-alueella, on yleense suositeltavaa selvittlii, onko kohteessa ai kohteen ympiristossi miattu kohonneita radonpitoisuuksia. Kuntoar*astuken sisiltoon ei kuulu radonmittauksia. l.iikrobikasyusto Mikeli rakenteissa on kosteutb tai kosteusvaurioita. voi rakenteissa mahdollisesti olla mikrobikasvustoa (kansanomaisesti "hometa"). Mikrobikasvusto rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voi olla terveyshaitta tai esimerkiksi pelkistdin ulkonikohairra. Mahdollinen haitallisuus riippuu mm. mikrobikasvuston siiainnista, laajuudesta ia laiistose. Rakenteiden suhteellisen kosteuden ollessa pitkiiaikaisesti yli 70 % RH ovat olosuhteet mikrobikasvuston syntymiselle olemassa.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe Kuntotarkastus Itäpalontie 16 92120 Raahe 6.5.2016 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA Rakennus on yksikerroksinen 1965 rakennettu puurunkoinen omakotitalo, jota on peruskorjattu.

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1920 rakennettu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI

Lisätiedot

CFU Oy KUNTOTARKASTUS 1 (28)

CFU Oy KUNTOTARKASTUS 1 (28) CFU Oy KUNTOTARKASTUS 1 (28) CFU Oy KUNTOTARKASTUS 2 (28) 1. YHTEENVETO TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohteena on vuonna 1987 rakennettu erillistalo. Kokonaan kivirakenteinen rakennus on perustettu loivasti

Lisätiedot

PINTAKOSTEUSTARKASTUS

PINTAKOSTEUSTARKASTUS TERVE TALO TIIMI PINTAKOSTEUSTARKASTUS Leskeläntie 11 B 1 PYHÄSALMI Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE Puh. 040-55 45 299 www.rakennustarkistus.fi 2 TARKASTUSLAUSUNTO 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Oppilaitos Tennistie 1 01370 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, 01370 VANTAA 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Varia Tennistie 1 01370 Vantaa Tilaaja Vantaan tilauskeskus Hankepalvelut

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot