KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT 3138 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KATU- JA VIRKISTYSALUEET. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Vesijärven ranta Kaava-alueen sijainti VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN VALTUUSTO KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KESKUS

2 Oheismateriaali Rakennusinventointi, Kangasala, Huutijärven asemakaava-alue, Rakennuskulttuurityö Kivikenkä, Pauliina Tiusanen Taajamien osayleiskaava-alueen luonnon yleisselvitys v Pauliina Kulmala, Kangasalan kunta. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaava on ollut vireillä tällä alueella viimeksi vuonna Kaavan tavoitteena on laatia asemakaava alueelle, jossa sitä ei vielä ole. Maanomistajien kanssa ei aikanaan päästy yhteisymmärrykseen ja alue jäi pois hyväksyttävästä kaava-alueesta. Kahden maanomistajan kanssa on nyt päästy sopimukseen alueen toteuttamisesta. Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä Mielipiteen jättäneiden maanomistajien kanssa on neuvoteltu kaavan sisällöstä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Siitä jätettiin yksi muistutus. 2.2 Asemakaava Kaavalla osoitetaan kolme omakotitonttia, joista kaksi ovat rakentamattomia. Maakuntakaavan linjausten mukaan Vesijärven rannan tuntumaan osoitetaan virkistysalue- ja ulkoilureittiyhteys. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kunnan toteutettavia ovat uudet katuyhteydet, viemäri- sekä vesijohtolinjat ja virkistysalueet kunnan hoitoluokituksen mukaisesti. Asuinrakentamisen toteuttajia ovat yksityiset omistajat. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Huutijärven risteys on ollut maamme merkittävimpiä risteyspaikkoja jo keskiajalta lähtien. Harjujen lakia noudattanut tiestö, Sarsan uoman ylityspaikka ja lähistölle muodostettu Vääksyn kuninkaankartano vaikuttivat alueen palveluihin ja asutuksen syn- 2

3 tyyn. Tätä nykyä Huutijärvi on Tampereelta Kangasalle johtavan nauhataajaman ääripää, josta rakenne hajautuu eri suuntiin. Huutijärven alue on puoliksi harjun pohjoisja puoliksi etelärinnettä, minne nykyinen asuminen on sijoittunut. Asemakaavoitettava alue rajautuu pohjoisessa Vesijärveen ja muualla asemakaavoitettuihin alueisiin. Alueella on väljästi vanhaa asutusta sekä metsää. Luonnonympäristö Harjun rinteet, joilla maaperä on ollut otollista rakentamiseen, on asutettu jo varhain. Vesijärven harjuun rajoittuva ranta on hyvin loiva ja hiekkapohjainen. Harjun pohjoispuolella onkin laaja kylänranta ja kunnan uimaranta. Vääksynjoen rannassa kasvaa rehevä rantalehto, jossa on runsaslajinen lehtipuusto. Kaava rajoittuu lounaassa Huutijärven soramontun alueeseen. Montun reunoilla kasvaa nuoria puita, lähinnä mäntyjä, jyrkissäkin rinteissä. Kaava-alueen maaperä on pääosin hiekkaa. Alue on harjualuetta, joten radonin esiintyminen on todennäköistä. Rakennettu ympäristö Huutijärven koulu (1-6 luokat) sijaitsee noin kilometrin päässä, päiväkoti Mäyrävuoressa noin kahden kilometrin päässä. Huoltoasemalle sekä pienelle elintarvikeliikkeelle on matkaa noin kilometri. Kirkonkylän keskustan palveluihin on matkaa kolmisen kilometriä. Kylärannan alue on vanhan kyläasutuksen reuna-aluetta. Alueen naapurissa vanhaa rakentamista edustavat nk. Lievosen huvila Ristimäentien mäessä sekä rannassa vesijättömaalle rakennettu huvila, Ainola, todennäköisesti luvuilta. Vesijättö muodostui vuonna 1862, kun Vesijärven pintaa laskettiin 1,3 metriä. Jokioisten kylän yhteisranta esiintyy jo luvun asiakirjoissa. Näkymä Haakentieltä v Kuvassa oikealla kaava-alueeseen kuuluva laajennettu ja remontoitu omakotitalo. Haakenpolun varrella on vanha kesäpaikka, joka on vähitellen täyttynyt pienillä rakennelmilla. Vesijärven rannassa sijaitsee kyläläisten yhteisranta, venevalkama, jonka vieressä kaava-alueen itäpuolella sijaitsee kunnan uimaranta, Huutijärven uimaranta. Kuohunharjua käytetään aktiivisessa virkistyskäytössä. Asutuksen lomaan sijoittuu metsäalueita, jotka asemakaavassa on esitetty VR-alueiksi. 3

4 Maanomistus Asemakaava-alue on osittain kunnan omistama (violetti alue). 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pirkanmaan 1. Maakuntakaava. Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja Vesijärven rannassa kulkee ulkoilureitti. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä olemassa olevia tai kehitettäviä ohjeellisia polku- ja/tai latureittejä. Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistysalueisiin. Maakuntakaavan yleismääräys: Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja ne tulee osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. Oikeusvaikutuksettomassa Taajamien osayleiskaavassa alue on merkitty rannassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi ja muualla pientaloalueeksi. Taajamien osayleiskaava vuodelta

5 Alueen itäpuolella on voimassa asemakaava vuodelta 2009, jossa alue on varattu venevalkamalle ja erillispientaloille. Muualla alue rajoittuu vuonna 2006 hyväksyttyyn asemakaavaan, jossa on pientalo- ja virkistysalueita. Ote kaavayhdistelmäkartasta eli voimassa oleva asemakaavatilanne. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavalla pyritään osoittamaan kahdelle uudelle omakotitontille paikka ja muodostamaan yhtenäistä virkistysaluetta järven rantaan. Alueen rakentuminen täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja asemakaavoitettua aluetta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan suunnittelun käynnistämisestä on päätetty kaavoituslautakunnassa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Alueen maanomistajat ja asukkaat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, ympäristönsuojelu) Kangasalan Vesi -liikelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo Vireille tulo Vireille tulosta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. 5

6 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt LUONNOSVAIHE Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ja Siitä saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet. Lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseo Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Mikäli kaavahanke etenee luonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotusta ei ole välttämätöntä lähettää lausunnolle maakuntamuseoon. Yhdyskuntatekniikka Korttelin 3138 tontit 3 ja 4 vaativat talokohtaisen pumppaamon. Haakentien jatkon peruskorjaus ja tekeminen kääntöpaikkoineen kaavan mukaiselle paikalle kustannusarvio noin euroa. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelulla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa. Kangasalan vesi liikelaitos Kangasalan Vesi liikelaitoksella ei ole huomautettavaa. Mielipiteet 1. Haakenpolku 20 (1:38): Mielestäni tien linjaus pitäisi tehdä vanhaa tienpohjaa myötäillen. Jos kääntöpaikka tehdään ehdotuksen mukaisesti, Haakentie 20:nen etupihasta tulee ulkonäöllisesti oudon mallinen ja lisäksi se vaikuttaa pihan toiminnallisuuteen. Edellisessä kaavaselostuksessa oli muistaakseni maininta siitä, että vanhoja pihoja tulisi varjella ja säilyttää ne mahdollisuuksien mukaan vanhan tyylisinä, mutta uudesta selostuksesta en enää tällaisia ajatuksia löytänyt. Tässä tapauksessa ainoa vanha piha on meidän pihamme. Kuten kaavaselostukseen liitetystä valokuvasta voidaan nähdä, suunnitellun kääntöpaikan kohdalla suurin siivu tulisi vanhasta pihasta, vaikka ympärillä on pelkkää joutomaata ja pusikkoa. Yleensä kääntöpaikka on tien päässä ja tässäkin tapauksessa se olisi parempi paikka, sillä maa on kunnan omaa puistoaluetta ja esimerkiksi lumen säilömisen kannalta luonteva. Kääntöpaikkaa ei liene edes pakko tehdä, sillä aivan vieressä on väljä risteys, jossa autot ovat tähänkin saakka kääntyneet. Naapuritontillekin pääsee sujuvasti kääntymään vanhaa tielinjausta noudattaen. Tuntuu merkilliseltä, että hiljainen ja päättyvä tienpää, jossa liittymiä on vain toisella puolella ja niitäkin vain kolme, on leveämpi kuin huomattavasti tiuhempaan asuttu alkuosa. Kaavaselostuksessa on myös tietokoneella tehty luonnos rakennusten sijoittumisesta tontillemme. Tässä luonnoksessa autokatos/varasto on laitettu keskelle etupihaa. Muistan kaavan edellisen kerran esillä ollessa vuonna 2006 Aamulehdessä olleen artikkelin, jossa käsiteltiin hyvän kaavatontin tunnusmerkkejä. Siinä mainittiin mm. että etupihan tulisi olla suora ja asuinrakennuksen kohtisuoraan tietä kohden. Lisäksi autokatoksen olisi hyvä olla tontin sivulla, jolloin etupihasta tulee selkeä ja sisäänkäynnit ovat selvästi nähtävissä. Jos pihastamme otetaan kiila kääntöpaikkaa varten, tulee etupihasta muodoton torso. 6

7 Maallikkokin pystyy näkemään, ettei rakennusten sijoittaminen jonoon keskelle tonttia näytä hyvältä. Pihassamme on myös reilut 80 vuotta vanha tammi, joka sijaitsee tieltä katsoen vasemmalla, aivan sisäänajotien vieressä. Tämän puun varjeleminen on minulle hyvin tärkeää. Se on seissyt tontilla kauan ennen kuin olemme muuttaneet tänne ja tarkoitus on, että se seisoo paikallaan vielä kymmeniä vuosia. Mikäli nykyinen parkkipaikkamme siivutaan kääntöpaikaksi, tulee autokatoksen sijoittaminen järkevään ja esteettisesti siedettävään paikkaan mahdottomaksi. Joko puu on kaadettava tai tosiaan laitettava autokatos samaan linjaan keskelle tonttia asuinrakennuksen kanssa kuin domino-palikat ikään. Tämä tuntuu minusta jokseenkin älyttömältä uhraukselta. Tammi oli täällä ensin ja jos muuttaa tämän kaltaiseen ympäristöön, pitää minusta kunnioittaa ympäristöä ja tinkiä niistä nykyajan vaatimuksista, jotka eivät ole välttämättömiä. Tietä voidaan leventää ja rakentaa naapuritontille liittymä, mutta ei ole mitään syytä silpoa meidän pihaamme, koska vanhaa tietä myötäilevä levennys ja kääntöpaikan sijoittaminen luontevaan paikkaan viimeisen tontin jälkeen, on paitsi mahdollista myös ympäristöä säästävää. Meillä on myös rannassa 100 neliön osuus, joka on kai kautta aikain ollut lenkkeilijöiden käytössä. Minulla ei ole mitään aikomusta estää kulkijoita vastakaan, mutta on toki hyvä, että voin säilyttää venettä ilmaiseksi, mikäli joskus sellaisen hankin. Etupihallamme on vanhat porttipaadet ajalta, jolloin paikalle tultiin julkisilla. Portilta on kulkenut pihatie suoraa etuovelle ja olen teettänyt pihasuunnitelman, jossa etupiha saisi mahdollisimman vanhantyylisen ilmeen takaisin. Tällaiseen huvilapihan ei istu sen paremmin keskeisellä paikalla jököttävä varastorakennus kuin kääntöpaikkakaan. Pihan muoto tulee säilyttää sellaisena, että autotallirakennus voidaan sijoittaa huomaamattomasti sivulle ja maisema muuttuu mahdollisimman vähän. Pihamme on niitä harvoja asioita, mitä vanhasta asutuksesta on jäljellä ja rakennuksenkin remontoimme sillä mielellä, että vanha julkisivu säilyy. Vastine mielipiteeseen: Kääntöpaikka on muotoiltu uudelleen siten, että tontista ei mene lainkaan katualuetta kääntöpaikkaa varten. Jos ajoradan linjaus kulkisi vanhaa tienpohjaa pitkin, katualueelle ajoradan eteläpuolelle ei jää tilaa ojalle. Asemakaavakartassa on osoitettu talousrakennusten rakennusala, johon talousrakennus tai autokatos on mahdollista sijoittaa. Rakennusalaa on laajennettu luonnokseen nähden. Havainnekuvassa on esitetty vain yksi autosuojan sijoittamisvaihtoehto. Rakennus tai katos voidaan kaavan havainnekuvassa piirtää toiseen paikkaan. Tammen paikka on kartoitettu ja merkitty pohjakarttaan. Ranta on kaavassa merkitty edelleen puistoalueeksi. Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja ne tulee osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. Asemakaavassa pyritään muodostamaan asuintaajamassa mahdollisimman paljon yhtenäistä ja selkeää virkistysaluetta järven rantaan ja ulkoilureitin varteen. 2. Kesäranta (1:118): Retkeily- ja ulkoilualue (VR) merkintä on poistettava ja tilamme osalle on merkittävä joko loma-asuntojen korttelialue sekä näiden mukainen rakennusoikeus. Tilan nykyisten rakennusten käytön ja kunnossapitoon liittyviä rajoitteita ei tule esitetyllä tavalla hyväksyä ja ne on poistettava. Rakennuksia tulee saada korjata ja käyttää vapaasti ja kaavamuutoksessa esitetyt rajoitukset tu- 7

8 lee tältä osin poistaa. Mikäli vastoin mielipiteen esittäjien lausumaa sallittaisiin vain nykyisen rakennuskannan ylläpito, tulisi kaavamääräyksissä erikseen todeta, että rakennusten ylläpitävät korjaukset ovat sallittuja eikä kaavamääräys estä miltään osin tällaiselle korjaustyölle mahdollisesti tarvittavaa rakennuslupaa. Kiinteistölle käynti tulee sallia nykyistä tieyhteyttä myöden. Tieyhteyden käyttö ei häiritse alueen muita käyttäjiä. Perustelut Kesäranta-tila, sen käyttö ja rakennukset edustavat Vesijärven alkuperäistä ja perinteistä kesämökkiasutusta. Tila on ollut kesämökkikäytössä 1930-luvulta lähtien ja edustaa siten Vesijärven rannan perinteistä kesämökkiasutusta. Tila on ollut kesämökkikäytössä 1930-luvulta lähtien ja edustaa siten Vesijärven rannan perinteistä kulttuuriympäristöä. Kiinteistön rakennuksia on ylläpidetty, jätevesijärjestelmät on rakennettu ja tilan ympäristöstä, puustosta ja rannasta on huolehdittu. Kaavaluonnoksessa esitetty omistajan kiinteistön vapaan käytön rajoittaminen asettamalla kaavassa oikeus vain korjaus/ylläpitotoimenpiteisiin rakennuksiin edellyttäisi täysimääräistä korvausta kiinteistön omistajille. Muistutuksen tekijät katsovatkin määräyksen loukkaavan perustuslaillista omaisuuden suojaa. Asemakaavan tavoitteeksi on ilmoitettu alueen merkintä retkeily- ja ulkoilualueeksi seudullisen virkistysreitin vahvistamiseksi. Lisäksi suunnittelun lähtökohtana on ilmoitettu olevan Vesijärven rannan varaaminen virkistysalueeksi. Nyt esitetyssä kaavaluonnoksessa esitetyt toimenpiteet ja tavoitteet ovat ristiriitaiset. Seudullisen ulkoilureitin varmistaminen ei edellytä Kesäranta-nimisen kiinteistön merkitsemistä virkistyskäyttöön. Seudullinen ulkoilureitti voi mainiosti kulkea Kesärantakiinteistön takaa rinteestä, johon se on kaavaluonnoksessakin merkitty. Ulkoilureitin käyttö ei vaarannu mitenkään siitä, että sen ja rannan välissä on perinteistä Vesijärven ulkoilumaisemaan kuuluvaa kesämökkikantaa. Kaavoitustoimet ovat myös olleet ristiriitaiset. Tämän seudullisen ulkoilureitin ja Vesijärven rannan väliin on nyt vireillä olevassa kaavaehdotuksessa esitetty merkittäväksi vakituiseen asumiseen käytettävä omakotikiinteistö. Tällaisen uuden omakotitalo rakentaminen rannan ja ulkoilureitin väliin aiheuttaa paljon merkittävämmän muutoksen ulkoilureitin käytölle kuin siellä vuosikymmeniä olevan hoidetun kesämökkikiinteistön olemassaolo. Kaavoituksen tavoitteena ei muutenkaan ole rannan täysimääräinen luonnonvaraisena pitäminen. Tätä osoittaa jo nyt kaavoitettavana olevan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva uimaranta ja venevalkama-alue. Toisaalta ne myös osoittavat sen, että Vesijärven rannat ovat jo nyt tällä alueella laajasti kuntalaisten vapaassa virkistyskäytössä. Välttämätöntä tarvetta tällaisen alueen laajentamiseen ei siten ole. Kesäranta-nimisen kiinteistön omistajat muistuttavat lopuksi siitä, että kaavoituksen tavoitteena tulee olla myös rakennetun ympäristön ja luonnon ympäristön vaaliminen eikä kaavalla saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta rajoitusta tai kohtuutonta haittaa. Vastine mielipiteeseen: Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Vesijärven rannassa kulkee ulkoilureitti. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä olemassa olevia tai kehitettäviä ohjeellisia polku- ja/tai latureittejä. Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistysalueisiin. Maakuntakaavan yleismääräys: Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja ne tulee osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. Oikeusvaikutuksettomassa Taajamien 8

9 osayleiskaavassa vuodelta 2000 alue on merkitty rannassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi. Haakenpolun asemakaavassa pyritään muodostamaan asuintaajamassa mahdollisimman paljon yhtenäistä ja selkeää virkistysaluetta järven rantaan ja ulkoilureitin varteen. Ulkoilureitti voi jäädä kokonaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Kaavan mahdollistama uusi vakituiseen asumiseen tarkoitettu erillispientalotontti ei sijoitu aivan rantaan vaan rannasta katsottuna venevalkama-alueen taakse. Lähellä Kangasalan keskustaa olevassa asemakaavassa on tavoitteena pysyvän asumisen tai virkistysalueen osoittaminen. Näin ollen loma-asutuksen muodostaminen ei ole tarkoituksenmukaista paikan sijainnin vuoksi. Kiinteistöä ei voida merkitä asemakaavassa rakennuspaikaksi kiinteistön koon, muodon ja sijainnin takia. Pieni ja kapea kiinteistö sijaitsee aivan Vesijärven rannassa, nykyiset rakennukset aivan vesirajassa. Kiinteistö on kooltaan 880 m2 ja leveimmillään noin 25 metriä. Näiden seikkojen vuoksi kiinteistö ei sovellu suunnitelmallisen rakentamisen paikaksi, eikä täytä rakennuspaikalle maankäyttö- ja rakennuslain 116 :ssä asetettuja vaatimuksia. Kangasalan rakennusjärjestyksen mukaan rannalla olevan lomarakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden tulisi olla vähintään 30 metriä rantaviivasta ja saunarakennuksen 15 metriä. Kiinteistöllä yhden rakennuksen etäisyys rantaviivasta on enimmillään n. 9 metriä ja muut rakennukset ovat lähempänä, melkein kiinni rantaviivassa. Vain osa kiinteistön rakennuksista on vanhoja, eli ajalta, jolloin rakennuslupaa ei ole vaadittu. Ylläpitäviä korjauksia voi tehdä ilman rakennuslupaa. Luvan hakeminen vaaditaan vain suuremmissa muutostöissä. Rakennuksissa ei ole rakennushistoriallista arvoa, jonka vuoksi ne pitäisi merkitä säilytettäväksi. Edellä mainituista seikoista johtuen asemakaavalle asetetut tavoitteet eivät täyty muutoin kuin merkitsemällä kiinteistö virkistysalueeksi (MRL 54 ). Asemakaavalla ei aiheuteta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Mikäli alue tulee kunnalle tarpeelliseksi, mahdollisessa virkistysalueen lunastustoimituksessa määritellään paikan arvo. EHDOTUSVAIHE Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Siitä saatiin seuraavat lausunnot ja yksi muistutus. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnalla ei ole huomauttamista esitetyn kaavaehdotuksen johdosta. Kaavalla muodostetaan kolme omakotitalotonttia, joista kaksi on uusia. Vesijärven ranta-alue on osoitettu puistoalueeksi. Tekninen lautakunta Huutijärven asemakaavasta e ole huomautettavaa. Kesäranta (1:118): Aarre Suomilammi, Terhi Suomilammi-Salmela ja Matti Suomilammi Tilamme Kesäranta tulee säilyä omistuksessamme ja loma-asuntokäytössämme. Jos kaavoitusmenettely etenee niin, että alue tulee kaavoitetuksi virkistysalueeksi, tulee kaavaan kirjata että tila säilyy omistuksessamme jatkossakin entiseen tapaan ja ra- 9

10 kennusten ja rakennelmien ylläpitokorjaus on mahdollista. Lunastuslause kaavaehdotuksesta on poistettava. Jos kunta haluaa tilan itselleen virkistyskäyttöön, on kunnan esitettävä kohtuullinen korvaussumma tai muu vastine tilastamme. Lisäksi edellytämme riittävää siirtymäaikaa. Perustelut Pirkanmaan maakuntakaavassa on esitetty kaavamerkinnöin, että alue on merkitty virkistysalueeksi (V). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävä tai alueeltaan laajoja taajamiin liittyviä virkistysalueita tai taajamarakenteen viherverkon kannalta erityisen tärkeitä alueita. Ko. alueilla voi sijaita olemassa olevia asuin- ja lomarakennuspaikkoja. Näin ollen ei tilamme lunastukseen ole syytä ryhtyä. Tämän vuoksi, jos alue kaavoitetaan viheralueeksi, tulee kaavaan kirjata, että tilamme voi säilyä hallussamme lomakäytössä entiseen tapaan. Viitaten siihen, että nykyisen rakennusjärjestyksen mukaan lomarakennuspaikan ala tulisi olla 3000 m2, tulee huomioida, että kiinteistömme on hankittu lomaasuntokäyttöön ennen nykyisen rakennusjärjestyksen olemassaoloa. Kyseisenä aikana (1930-luvulla) ei myöskään ollut rakennuslainsäädäntöä olemassa. Rakennusten ja rannan etäisyysvaatimusta ei myöskään voi soveltaa. Vaikka vain osa rakennuksista on rakennettu ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa, on tilanne nykyisenkaltainen jo vuosia ja rakennukset on kunta huomioinut sellaisenaan jo vuosia sitten. Lisäksi tulee huomioida, että osa mainituista rakennuksista on kevyitä rakennelmia, jotka eivät täytä varsinaisen rakennuksen määritelmää. Kaavoituslautakunnan mukaan asemakaavalla ei aiheuteta meille kohtuutonta haittaa. Asemakaavassa kiinteistömme tultaisiin kaavoittamaan virkistysalueeksi ja mahdollisesti lunastamaan tarpeen tullen, jolloin paikan arvo määritellään. Käymissämme neuvotteluissa tämä on esitetty niin, että korvaussumma olisi käytännössä erittäin vähäinen tai sitä ei olisi lainkaan. Lisäksi kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on myös mainittu se, että meidän tulisi poistaa rakennukset omalla kustannuksellamme lunastustoiminnan yhteydessä. Mielestämme tämä on kohtuutonta. Tulee myös huomioida, että lainsäädännön mukaan lunastusta ei saa toimeenpanna, jos yksityinen haitta on suurempi kuin sen tuottama hyöty yleiselle edulle. Tilan menettämistä vailla todellista arvoa vastaavaa korvausta voidaan pitää todella suurena haittana. Lisäksi kaavaehdotuksessa oleva lunastuslause tulisi alentamaan tilan arvoa toteutuessaan aiheuttaen meille kohtuutonta haittaa. Laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta on mainittu myös, että lunastusta ei saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla. Kiinteistön omistajina olemme pyrkineet neuvottelemaan kunnan kanssa ja esittämään vaihtoehtoja sopuratkaisun löytämiseksi. Kunta ei kuitenkaan ole ollut halukas löytämään muita vaihtoehtoja kuin asemakaavaehdotuksessa esittämänsä. Jos kunta haluaa tilan joko ostamalla tai vaihtamalla sen kiinteistöön tai tonttiin, on tilasta maksettava kohtuullinen korvaus. Korvaus tulee perustua arvoon, joka tilalla on loma-asuntokäytössä, ei virkistysalueena. Korvaus tulee vastata sellaisen lomaasunnon markkinahintaa, jolla on vastaava sijainti (Tampereen läheisyys, hyvä ranta), vastaava rakennuskanta ja varusteet yms. 10

11 Kokonaisuutta ajatellen kuntalaisten käytössä tulee olemaan riittävästi ulkoilu- ym. virkistysalueita, vaikka kiinteistömme jääkin loma-asuntokäyttöön. Varsinaisia perusteita kiinteistömme virkistyskäyttöön ottamiselle ei ole, etenkään kun kyse ei ole rakentamattomasta luonnonympäristöstä. Näin ollen lunastuslauseen poistaminen kyseisestä kaavaehdotuksesta on perusteltua. Kunnan perusteltu vastine ehdotusvaiheen muistutukseen: Asemakaavan tavoitteet Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Vesijärven rannassa kulkee ulkoilureitti. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä olemassa olevia tai kehitettäviä ohjeellisia polku- ja/tai latureittejä. Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistysalueisiin. Maakuntakaavan yleismääräys: Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja ne tulee osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. Oikeusvaikutuksettomassa Taajamien osayleiskaavassa vuodelta 2000 alue on merkitty rannassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi. Haakenpolun asemakaavassa pyritään muodostamaan asuintaajamassa asukkaiden käyttöön mahdollisimman paljon yhtenäistä ja selkeää virkistysaluetta järven rantaan ja ulkoilureitin varteen. Ulkoilureitti voi jäädä kokonaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Lähellä Kangasalan keskustaa olevassa asemakaavassa on tavoitteena pysyvän asumisen tai virkistysalueen osoittaminen. Näin ollen loma-asutuksen muodostaminen ei ole tarkoituksenmukaista paikan sijainnin vuoksi. Kiinteistöä ei voida merkitä asemakaavassa rakennuspaikaksi kiinteistön koon, muodon ja sijainnin takia. Pieni ja kapea kiinteistö sijaitsee aivan Vesijärven rannassa, nykyiset rakennukset aivan vesirajassa. Kiinteistö on kooltaan 880 m2 ja leveimmillään noin 25 metriä. (Kangasalan rakennusjärjestyksen mukaan muun kuin saunarakennuksen etäisyyden tulisi olla vähintään 30 metriä rantaviivasta ja saunarakennuksen 15 metriä.) Kiinteistöllä yhden rakennuksen etäisyys rantaviivasta on enimmillään n. 9 metriä ja muut rakennukset ovat lähempänä, melkein kiinni rantaviivassa. Näiden seikkojen vuoksi kiinteistö ei sovellu suunnitelmallisen rakentamisen paikaksi asemakaavassa eikä täytä rakennuspaikalle maankäyttö- ja rakennuslain 116 :ssä asetettuja vaatimuksia. Vaikka joidenkin rakennusten rakennusvaiheessa kyseiset säännökset eivät ole olleet voimassa, niitä pitää noudattaa asemakaavaa laadittaessa. Ylläpitäviä korjauksia voi tehdä ilman rakennuslupaa. Luvan hakeminen vaaditaan vain suuremmissa muutostöissä. Rakennuksissa ei ole rakennushistoriallista arvoa, jonka vuoksi ne pitäisi merkitä säilytettäväksi. Edellä mainituista seikoista johtuen asemakaavalle asetetut tavoitteet eivät täyty muutoin kuin merkitsemällä kiinteistö virkistysalueeksi (Maankäyttö- ja rakentamislaki MRL 54 ). Kiinteistön omistus ja käyttö Asemakaavaan ei ole mahdollista merkitä alueen omistajaa. Asemakaavakartassa ei ole lunastuslausetta ja kaavaselostus ei vahvistu. MRL 96 :n mukaan kunnalla on oikeus lunastaa asemakaava-alueella yleinen alue, joka on tarkoitettu kunnan tarpeisiin. 11

12 Käytännössä nykytilanne ei maanomistajan kohdalla muutu, kiinteistöä voi käyttää nykyiseen tarkoitukseen kunnes kunnan tarve virkistysalueen toteuttamiseksi syntyy. Kunnalla ei ole tarvetta virkistysalueen toteuttamiseen lähivuosina. Asemakaava laaditaan pitkän aikavälin tarpeisiin laajemman virkistysalueen muodostamiseksi rantaan ja asemakaavan täydentämiseksi kaavoittamattomalle alueelle. Asemakaavalla ei aiheuteta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Kun alue tulee kunnalle tarpeelliseksi ja jos kiinteistön kauppahinnasta ei silloin päästä sopimukseen, lunastustoimituksessa määritellään paikan arvo sen nykyisen käytön mukaisesti. Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 ja 30 ). Kiinteistön arvo määritellään lunastuksessa siis nykyisen käytön eli loma-asuntokäytön mukaisesti kuten maanomistaja muistutuksessaankin esittää. Lunastustoimituksessa lunastetaan koko kiinteistö rakennuksineen, jolloin maanomistajalla ei ole purkamisvelvoitetta. Kunta on neuvotellut eri vaihtoehdoista maanomistajan kanssa ja myös esittänyt vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi, sopimukseen ei ole kuitenkaan päästy. Neuvotteluissa ei ole esitetty korvaussummaa. Kunta ei voi lunastustoimituksessa määritellä hintaa vaan lunastushinta määritellään lunastustoimituksessa, jonka suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu Maanmittauslaitoksen määräämä toimitusinsinööri sekä kaksi uskottua miestä. Jos maanomistaja haluaa luopua kiinteistöstä ennen kuin kunta tarvitsee sitä virkistysalueen toteuttamiseen, kunta on valmis kaupasta edelleen neuvottelemaan. Kaavaan on ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehty maanomistajan kanssa käytyyn neuvotteluun liittyen seuraavat tarkistukset: Haakenpolun katualuetta on hieman kavennettu Tontilla 3 ja 4 rakennusaloja on laajennettu. Tarkistukset ovat vähäisiä, eikä kaavaa sen vuoksi ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on saatu yhdyskuntatekniikan suostumus. Viranomaisyhteistyö Huutijärven laajasta kaava-alueen luonnoksesta, johon tämä kaava-alue on sisältynyt, on käyty viranomaisneuvottelu vuonna Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Tavoitteena on osoittaa kaksi uutta ja yksi nykyisen omakotitalon tontti ja osoittaa tilaa kadun rakentamiselle. Maakuntakaavan antamana tavoitteena on kunnollisen virkistysyhteyden luominen Vesijärven rantaan itä-länsisuunnassa. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehtoja on ollut esillä aikaisemmissa kaavoitusvaiheissa. Ulkoilureitti voi jäädä kokonaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön sillä autoliikenne länteen päin voi kulkea Venttiväylää pitkin. 12

13 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavaluonnoksen käsittely kaavoituslautakunnassa Valmisteluaineisto nähtävillä ja mahdollisuus jättää mielipiteitä ja Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa Asemakaavaehdotus nähtävillä ja mahdollisuus jättää muistutuksia Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Alueelle voi rakentaa kaksi uutta omakotitaloa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen rakentamisen ilmettä ohjataan kaavamääräyksin. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Korttelilla on käyttötarkoituksen merkinnässä vaatimus rakentamisen sopeuttamisesta alueen vanhaan rakennuskantaan. Erillispientaloille kaava varaa rakennusoikeutta 150 tai 230 kerrosalaneliömetriä ja lisäksi talousrakennuksille rakennusoikeutta. Kattokaltevuudeksi on kaikkien asuinkortteleiden osalta määrätty 1:1,5 1:2.5. Tonteille on annettu määräys, että rakennusten julkisivujen tulee olla peittomaalattua puuta. Muut alueet Rannan nykyinen lomamökkikiinteistö 1:118 on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Vanha tienpohja voidaan merkitä kävely- ja pyörätieksi, autoliikenne voi kulkea Venttiväylää pitkin länteen päin. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Uudisrakennukset sovitetaan ympäröivään rakennuskantaan. Omakotitalojen rakentamisen lisäksi vaikutukset ovat vähäisiä. Haakentien jatkaminen uusille ja nykyiselle tontille pienentää hieman nykyisiä kiinteistöjä. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Kaavatilanne selkeytyy. Alue on rakentunut viime vuosina voimakkaasti, kahden uuden omakotitalon rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia. Muut vaikutukset Kadun ja vesihuollon rakentamisen kustannukset ovat noin euroa. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 13

14 Havainnekuva. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Rakentamisen toteuttajia ovat yksityiset maanomistajat. Kunta rakentaa kadun ja vesihuollon, toteuttaminen edellyttää katualueiden hankkimista kunnalle. Alueelle laaditaan ensimmäistä kertaa asemakaavaa. Kunta voi lain mukaan ottaa haltuun katualueet. 6.3 Toteutuksen seuranta Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. KANGASALLA Suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo 14

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, EEROLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 798 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1007 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLÄVAINIONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 770 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3108

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KORTEKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kortesuontie 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 800 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKIOISTENTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 7.8.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 801 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3104 OSA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LINTURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PIKKUTIKANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 24.1.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 778 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELI 620 OSA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HEIKKILÄNTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 15.3.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 772 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELIT 1302 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 771 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3114 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.3.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 725 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI KYLÄ JOKIOINEN KORTTELIT

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VESANIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, UKINTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 774 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE VESANIEMI/10 KORTTELI 108d OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HALIMAJÄRVENTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 797 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA KORTTELIT 5500 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PITKÄTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 796 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19 KORTTELI 7270 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LINTURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULORASTAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 751 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELI 618

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUHMARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HUHMARINTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 30.4.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 741 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE VESANIEMI/10 KORTTELI 119b OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä 747-402-6-98 ja Elisabet 747-402-7-60 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12017 19.8.2017 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot