LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinto 10.4.2012"

Transkriptio

1 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, LASTENOHJAAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto Koulutuskeskus Agricolan rehtorin hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut ry Y-tunnus Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

2 1 (25) Sisältö 1 TUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon tavoitteet Tutkinnon muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot 3 2 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus Arvioinnin periaatteet 7 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT ILMAISUTAITOJEN OHJAUS (ILMO) ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA PERHEIDEN KOHTAAMINEN JA OHJAUS (ETKO) MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN (MOKU) KRISTILLINEN KASVATUS (KRIKA) PALVELUJEN TUOTTAMINEN (PATU) TUTKINNON OSAT AMMATILLISISTA PERUSTUTKINNOISTA TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOISTA 24 4 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) TUTKINNON OSAT MUISTA AMMATILLISISTA TUTKINNOISTA Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista 25

3 2 (25) LAPSI JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 TUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 TUTKINNON TAVOITTEET Ks. valtakunnalliset ammatillisen perustutkinnon perusteet TUTKINNON MUODOSTUMINEN Lapsi- ja perhetyön perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma: lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma, jonka tavoitteet ovat samat kuin perustutkinnon tavoitteet. Tutkinnon suorittanut voi syventää osaamistaan valinnaisten tutkinnon osien perusteella. Näyttötutkinto Ammatilliset tutkinnon osat 1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 1.1 Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 1.2 Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 1.3 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava kaksi osaa. Kohdista valittava vähintään yksi tutkinnon osa. 2.1 Ilmaisutaitojen ohjaus 2.2 Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 2.3 Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 2.4 Kristillinen kasvatus 2.5 Palvelujen tuottaminen 2.6 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 2.7 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 3 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) 3.1 Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osat ammattitutkinnoista - Nukketeatterikasvatus Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä lapsi- ja perhetyön perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista.

4 3 (25) Koko tutkinnon suorittaminen on koulutuksen ensisijainen tavoite. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tutkinnon suorittajilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.3 ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka Tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja.

5 4 (25) Aloitekyky ja yrittäjyys Tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa mediaaineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet Tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 2 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 2.1 YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä työnantajataho, työntekijätaho ja opetusala tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkinnon perusteissa on määritelty ammattitaito työelämässä tarvittavina osaamisvaatimuksina. Tutkinnot rakentuvat osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia.

6 5 (25) 2.2 NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. 2.3 NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 2.4 NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi. 2.5 HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA Koulutuskeskus Agricola huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen. 2.6 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTÖTUTKINNOSSA Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan

7 6 (25) ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 2.7 TODISTUKSET Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 2.8 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osal-

8 7 (25) listuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. 2.9 ARVIOINNIN PERIAATTEET Kurssikohtaisessa numeroarvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden kriteeristöä. 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 3.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH 0:Työn suunnittelu ja arviointi Tutustutaan oppilaitokseen, opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin. Perehdytään tutkinnon kokonaisrakenteeseen, ajoitukseen sekä valinnaisuuksiin. Tutustutaan tutkinnon arvioinnin tehtäviin ja tavoitteisiin ja käytäntöihin. Aloitetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta. Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä yrittäjyys läpäisyperiaatteella (= sisältyy kaikkiin opintokokonaisuuksiin) Työskentelyä yksin ja ryhmässä Oppilaitoksen opetussuunnitelma Hylätty hyväksytty Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osallistumista yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. Sanallinen itsearviointi jokaisen opintokokonaisuuden jälkeen LKOH 1: Varhaiskasvatus, lastenohjaajan ammatin perusta ja diakoninen työote LKOH 1,1: Varhaiskasvatuksen säädökset, 2 ov Johdantoluento, jonka pohjalta yhteinen opintokokonaisuuden (päivähoitolaki- ja asetus, YK:n lapsenoikeuksien sopimus, lastensuojelulaki) suunnittelu, opetuskeskustelu, ryhmätyöskentely LKOH 1,2: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 2 ov Tutustutaan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu). Tehdään oppimistehtäviä ja ryhmätöitä, joilla selvitetään varhaiskasvatuksen keskeisiä käsitteitä (varhaiskasvatus, päivähoito, lapsilähtöisyys, ohjaava kasvatus, kasvatuskumppanuus, sisällölliset orientaatiot, lapselle ominaiset tavat toimia, esiopetus). Tutustutaan lapsilähtöisiin toiminnan suunnittelutapoihin. Huomioidaan sisällölliset orientaatiot toiminnan suunnittelussa. Tehdään erilaisia teema- ja tuokiosuunnitelmia

9 8 (25) LKOH 1,3: Uskontokasvatuksen tavoitteet ja sisällöt, 1 ov Tutustutaan uskonnonvapauslakiin, varhaiskasvatuksen arvopohjaan, VASUn eettiseen ja uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon, esiopetuksen etiikan ja katsomuksen sisältöalueeseen. Käydään läpi päivähoidon uskonnollisen kasvatuksen tavoitteet, sisältö ja suunnittelu. Perehdytään kirkkovuoteen kulttuurikasvatuksen apuvälineenä. Tutustutaan 5 aistin pedagogiikkaan. LKOH 1,4: Symbolididaktiikka, 1 ov Tutustutaan symbolididaktiikan tai muiden uskonnonpedagogiikan menetelmin (esim. lattiakuvat, Godly Play) keinoin kristinuskon/ muun uskonnon tai katsomuksen keskeiseen sisältöön, kristinopin/ muiden oppien tai katsomusten keskeisiin kohtiin ja/ tai eri kirkkokuntien liturgisiin väreihin LKOH 1,5: Usko ja/ tai katsomus lapsen ja perheen arjessa, 1,5, ov Tutustutaan VAKE-asiakirjaan, Raamattuun/ muun uskonnon tai katsomuksen keskeiseen sisältöön, menetelmiin ja pedagogiikkoihin (esim. kirkkopedagogiikka, lasten pyhiinvaellus, Raamattuleikki, bibliodraama, Scräppiraamattu, Raamatturäppi) ja niiden käyttöön lapsi- ja perhetyössä, kristillisiin/uskonnollisiin tai katsomuksellisiin perinteisiin ja/ tai jumalanpalveluskasvatukseen. Käydään läpi kristillisen kasvatuksen / eettisen ja moraalikasvatuksen tavoitteet, sisältö ja suunnittelu. Suunnitellaan päivähoidon elämyksellinen uskonto- tai katsomushetki ja/ tai elämyksellinen hartaus. LKOH 1,6: Diakoninen työote, 1 ov Tutustutaan lapsityön diakoniaan. Perehdytään lastenohjaajan ammattietiikkaan. Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Verkko-opetus Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Sovitaan kurssin alussa Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. LKOH 2: Lapsen kehitysvaiheet LKOH 2.1: Lapsen psykososiaalinen kehitys, 1 ov Perehdytään lapsen psykososiaaliseen kehitykseen ja keskeisiin psykologisiin käsitteisiin luentojen, opetuskeskustelujen ja oppimistehtävien avulla.

10 9 (25) LKOH 2.2; Alle kouluikäisen fyysinen kehitys, 1 ov Perehdytään alle kouluikäisen lapsen fyysiseen kasvuun (raskausaika, vauva- ja leikki-ikä) ja motoriseen kehitykseen sekä hänen perustarpeistaan ja turvallisuudestaan huolehtimiseen. Aihetta käsitellään videoiden, opetuskeskusteluiden, ryhmätöiden ja luentojen avulla sekä esimerkiksi lasten terveydenhuollon yksikköön suuntautuvan opintokäynnin avulla LKOH 2.3: Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa, 2 ov Tutustutaan erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin ja kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmiin sekä yleisimpiin kasvun ja kehityksen häiriöihin. Tehdään lehtileikekansio. LKOH 2.4:Leikkivä lapsi, 1 ov Tutustutaan leikin kehitykseen, leikin lajeihin, leikkivälineisiin ja leikin ohjausmenetelmiin. Perehdytään lapsen omaehtoisen leikin tukemiseen sekä turvallisen ja monipuolisen leikkiympäristön luomiseen. Tehdään erilaisia leikkivälineitä ja -materiaaleja leikin tukemiseen Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Verkko-oppiminen Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. LKOH 3: Lapsen kehityksen tukeminen ilmaisun keinoin LKOH 3.1: Lastenkirjat kasvatuksen välineenä, 1ov Perehdytään lukemisen merkitykseen lapsille. Tutustutaan lastenkirjallisuuden lajeihin ja eri teemoja käsitteleviin kirjoihin. Harjoitellaan eläytyvää lukemista. LKOH3.2: Liikkuminen, 1 ov Suunnitellaan ja toteutetaan liikuntaleikkituokiot. Harjoitellaan eri liikuntamuotojen sovellutuksia ja sääntöjä lapsen näkökulmasta. Käytetään monipuolisesti eri liikuntalajeja, välineitä sekä liikuntapaikkoja. LKOH 3.3:Ilmaisutaito, 1 ov LKOH 3.4: Nukketeatteri ilmaisun välineenä, 1 ov LKOH 3.5: Kädentaidot ja kuvallinen ilmaisu, 1 ov LKOH 3.6:Taidekasvatus, 1 ov Toiminnallisilla satutunneilla (kirjastossa tai muualla) integroidaan taideaineet. Liikunnan, musiikin, nukketeatterin ja kädentaitojen tunneilla valmistetaan myös materiaalia toiminnallisten satutuntien tuokioihin. Kaikessa toiminnassa huomioidaan VASUn esteettinen orientaatio ja integroidaan toiminta Vasun muihin orientaatiosisältöihin.

11 10 (25) Tutustutaan nukketeatteriin: valmistetaan nukke ja pieni esitys satutunneille. Ilmaisutaidossa oman kehon, liikkeen, puheen ja vuorovaikutuksen avulla tunnistetaan tunteita ja omaa persoonaa. Harjoitellaan sanattoman viestinnän eri muotoja, harjoitellaan eri tunteiden tunnistamista ja niiden vaikutusta vuorovaikutukseen. Tehdään pieniä näytelmiä ryhmissä. Ilmaisutaidon tunnit voidaan käyttää myös satutunteihin. Kädentaidoissa tutustutaan ja työskennellään eri materiaalien kanssa maalaten, piirtäen, askarrellen, huovuttaen, muovaillen, rakentaen ym. tavoin..kuvallisessa ilmaisussa tutustutaan ja tehdään eri materiaaleilla omia tuotoksia. Harjoitellaan myös tuotoksien esillepanoa ja kuvaanalyysiä. Taidekasvatuksessa tutustutaan eri taidesuuntiin ja tyyleihin. Tehdään oman paikkakunnan kulttuuriesittely. Vieraillaan jossain taideesityksessä tai tehdään opintomatka. Valmistetaan esim. oma taidesatukirja. LKOH 3.7: Musisoiminen, 1 ov Valmistetaan musiikkituokio. Tutustutaan musiikin monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin lastenohjaajan työssä. Tutustutaan esim. Orff-pedagogiseen elementtiympyrään, voidaan opetella hyödyntämään elementtiympyrän osioita lapsen ikään sopivalla tavalla (elementtiympyrän sisältämiä aihealueita: laulu, äänenkäyttö, lorut, soitto, improvisointi, kehosoittimet, kuvallinen ilmaisu, kuuntelu, liike, tanssi, mielikuvitus, sadut). Pohjatunnit; työskentelyä yksin ja ryhmissä. Opettaja ilmoittaa käytettävän kirjallisuuden ym. materiaalit tarkemmin kurssilla Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. Käytetään vertaisarviointia liikuntatuokioiden yhteydessä. Sanallinen itsearviointi opintokokonaisuuden jälkeen. LKOH 4: Lapsen kasvuympäristö LKOH 4.1: Omat ja toisten tunteet, 1 ov Tunnistetaan ja huomioidaan omia ja toisten tunteita vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Tehdään yhteistyö- ja vuorovaikutusharjoituksia LKOH 4.2: Terveyttä edistävä kasvu- ja työympäristö, 1 ov Perehdytään alle kouluikäisten lasten yleisimpiin infektio-sairauksiin ja niiden ehkäisyyn ja hoitoon. Perehdytään ergonomiseen työskentelyyn ja työympäristön terveyshaittoihin sekä terveyttä edistävään kasvuympäristöön esimerkiksi

12 11 (25) aihetta käsittelevien ajankohtaisten artikkelien ja opetuskeskustelujen avulla. Opiskelija työstää itselleen aiheeseen liittyvän materiaalikansion tai tekee oppimistehtävän. Kokonaisuuteen sisältyy Ensiapu 1 -tasoinen kurssi. LKOH 4.3: Päivähoitoruokailu, 1ov Tutustutaan elintarvikehygienian perusteisiin. Opiskelija suorittaa ns. hygieniapassin. Tutustutaan lasten päivähoitoruokailun tavoitteisiin ja toteuttamiseen sekä lasten yleisimpiin erityisruokavalioihin (yleisimmät allergiat, keliakia, laktoosi-intoleranssi, ummetus, ripuli, kuume ja vammaisen lapsen ravitsemus). Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa erityisruokavaliota noudattavan lapsen ateriakokonaisuuden Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, verkko-opetus Aterioiden valmistaminen Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita. (myös verkkojulkaisuna) Hylätty K3 Hygieniapassin suoritus edellyttää hygieniaosaamistestin läpäisemistä. TYÖSSÄOPPIMINEN PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK 0: Opo Valmistumisen edistäminen Perehdytään opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Seurataan ja tarkennetaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa sekä hahmotellaan alustavaa urasuunnitelmaa. Työskentelyä yksin ja ryhmässä Oppilaitoksen opetussuunnitelma Hyväksytty/hylätty PYK 1: Perheen kehitysvaiheet ja tarpeet PYK 1.1: Perhe ja vanhemmuus Tutustutaan perheen määritelmiin ja perhekeskeiseen toimintatapaan. Selvitetään käsitteet yhteisöllisyys, osallisuus ja voimaantuminen.

13 12 (25) Tutustutaan vanhemmuuden roolikarttaan ja sen käyttöön. Kukin opiskelija tekee yksilötyönä haastattelun vanhemmuuden roolikartan pohjalta sekä esittelee sen muulle ryhmälle. PYK 1.2: Parisuhteen ja perheen kehitysvaiheet 1 ov Perehdytään parisuhteen kehitysvaiheisiin, perheen kehitysvaiheisiin sekä perheen eri kehitystehtäviin kussakin kehitysvaiheessa. Tutustutaan hyvin toimivan perheen vuorovaikutuksen piirteisiin. Opiskelija arvioi mallin avulla perheensä vuorovaikutusta PYK 1.3: Perheen muutosvaiheet 1 ov: Käsitellään perheen yleisimmät muutosvaiheet, haasteet ja ongelmat (esim. muutto, erotilanteet, lapsen tai vanhemman sairastuminen, siirtymävaiheet, murrosikä) sekä harjoitellaan perheiden ohjaamista auttamis- ja tukijärjestelmien piiriin. Selvitetään kriisi-käsitteen sisältö (kehitykselliset / traumaattiset kriisit). Tutustutaan keskeisimpiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksiin ja seurauksiin sekä auttamistahoihin. PYK 1.4: Erityistä tukea tarvitseva perhe, 2 ov Perehdytään erityistä tukea tarvitsevan perheen kehitysvaiheisiin ja lapsen erityisyyden mukanaan tuomiin haasteisiin perheen näkökulmasta. Tutustutaan huolen puheeksi ottamisen menetelmään. Käsitellään voimavaralähtöisestä näkökulmasta pitkäaikaissairaan (syöpä, reuma, diabetes, astma)lapsen perheen tukemista. PYK 1.5: Liikkuva perhe, 1 ov Perehdytään perheliikuntatapahtuman järjestämiseen. Tutustutaan perheille soveltuviin liikuntapaikkoihin. Perehdytään opastamaan perheitä liikunnan harrastamiseen sekä terveellisiin elämäntapoihin. Pohjatunnit, työskentely yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. www- sivut Opettajan tuomat materiaalit Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Hylätty K3 Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. PYK 2: Perhetyön arvopohja PYK 2.1: Uskonnollisen/ katsomuksellisen kotikasvatuksen tukeminen, 1 ov Learning cafe -menetelmän avulla perehdytään Raamatun ja/ muiden uskontojen ja katsomusten perhekäsityksiin ja vertaillaan niitä nykyajan perheisiin. Tutustutaan perhekerhon, pyhäkoulun ja / tai muiden

14 13 (25) perhetapahtumien tavoitteisiin, rakenteisiin, sisältöihin ja suunnitteluun, mm. Elävä kirjasto -menetelmän avulla. Opiskelija tekee perhekerhon toimintasuunnitelman vuodeksi. PYK 2.2: Vaihtoehtoiset tavat kasvattaa, 1 ov Tutustutaan keskeisimpiin vaihtoehtoisiin pedagogisiin suuntauksiin, niiden keskeiseen sisältöön ja menetelmiin. Parityönä oma päiväkoti, toiminta-ajatus jne. PYK 2.3: Monikulttuurinen kasvatustyö, 1 ov Tutustutaan VASU-asiakirjan ohjeisiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksesta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin. Perehdytään Suomessa vaikuttaviin yleisimpiin uskontoihin. Tutustutaan siihen, mitä on kasvatuskumppanuus monikulttuuristen perheiden kanssa. Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Sovitaan kurssin alussa www -sivut Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien tekoa. PYK 3: Perhetyö eri toimintaympäristöissä PYK 3.1: Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö, 2 ov Johdantoluennon pohjalta sovitaan yhteisesti opintokokonaisuuden suorittamisesta. Opetuskeskusteluiden ja ryhmätöiden avulla tutustutaan yhteiskunnan päätöksentekoon ja yhteiskunnan perheelle antamiin tukiin ja palveluihin sekä varhaiskasvatuksen yritystoimintaan. PYK 3.2: Muuttuva kirkollinen/uskonnollinen toimintaympäristö, 1,5 ov Käydään läpi kirkon/muun uskonnon/katsomuksen keskeinen historia mm. kirkkopuun avulla. Käyttäen caseja, nettityöskentelyä, luentoja sekä yksilö- ja paritöitä perehdytään kirkon/muun uskonnon/katsomuksen toimintaan, hallintoon ja sen päätöksentekojärjestelmään Tutustutaan kirkon/muun uskonnon/katsomuksen maahanmuuttajatyöhön. Perehdytään sielunhoidon käsitteisiin, sisältöön ja sielunhoidolliseen työotteeseen. Tutustutaan kirkon/muun uskonnon/katsomuksen keskeisiin auttamisjärjestelmiin.

15 14 (25) Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Sovitaan kurssin alussa www -sivut Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien tekoa. PYK 4: Yhteistyö perheiden kanssa PYK 4.1: Ammatillinen vuorovaikutus ja perhetyön menetelmät, 2 ov Vuorovaikutus perheiden ja lasten kanssa toimiessa; vuorovaikutus työyhteisössä ja moniammatillisessa työskentelyssä. Tutustutaan erilaisiin perhetyön menetelmiin. PYK 4.2: Ilmaisun keinot yhteistyön tukena, 2 ov Integroidaan eri ilmaisumuotoja (kädentaidot, suullinen ilmaisu, draama, nukketeatteri) valmistamalla esimerkiksi laatikkoteatteri ja siihen esitys sadun tai Raamatun kertomuksen pohjalta. Tutustutaan musiikin käyttömahdollisuuksiin yhteisöllisyyden tukemisessa, esim. erityyppiset laulut ja/ tai lastenvirret. PYK 4.3: Yhteistyö verkkoympäristöissä, 1ov Harjoitellaan verkkoympäristöissä tarjottavien sovellusten ja palvelujen käyttöä. Tutustutaan verkko-oppimisympäristön ja erilaisten yhteisöpalvelujen (sosiaalinen media) mahdollisuuksiin perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tutustutaan henkilötietolakiin ja tietosuojakysymyksiin sekä tekijänoikeuksiin niiltä osin, kun se lastenohjaajan työssä on oleellista ammatinharjoittamisen kannalta. PYK 4.4: Perheiden ruokakäyttäytyminen, 1 ov Tutustutaan lasta odottavan, imeväis- ja leikki-ikäisen lapsen perheen ravitsemusohjaukseen (lapsen ruokaportaat). Valmistetaan imeväis- ja leikki-ikäisen lapsen aterioita. Tutustutaan erilaisten perheiden ruokakulttuureihin. Opiskelija toteuttaa kirjallisen, perheen ravitsemusohjaukseen ja eri ruokakulttuureihin liittyvän tehtävän. Tutustutaan lapsiperheiden ravitsemuskasvatuksen yhteistyöverkostoihin. Opiskelumenetelmänä on ohjattu projektityöskentely ryhmissä. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät Aterioiden valmistaminen

16 15 (25) Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. Edita Prima Oy. Helsinki. Fogelholm, M.(toim.) Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari. Pelmenia-kustannus. Helsinki. Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisten tehtävien sekä muiden sovittujen tehtävien tekemistä. TYÖSSÄOPPIMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAI 0: Opintojen ohjaus Opiskelun suunnitelmallisuus Perehdytään opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Seurataan ja tarkennetaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Työskentelyä yksin ja ryhmässä Oppilaitoksen opetussuunnitelma Hyväksytty-hylätty-asteikko Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osallistumista yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. KAI 1: Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet KAI 1.1: Aamu- ja iltapäivätoiminnan säädökset, 1 ov Johdantoluennon pohjalta sovitaan yhdessä aiheen opiskelusta. Opetuskeskustelun ja ryhmätöiden avulla perehdytään koulun yhteistyötahoihin, turvallisuuskysymyksiin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeviin lakeihin erityisesti perusopetuslakiin ja asetukseen. Perehdytään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtiin, sisältöihin ja tavoitteisiin (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden tunteminen) sekä perusopetuksen yleisiin tavoitteisiin KAI 1.2: Kouluikäisen lapsen kehityksen haasteet, 1 ov Mietitään kouluikäisen lapsen kehityksen haasteita lapsen ja kasvattajien näkökulmasta. Perehdytään lapsen käyttäytymiseen ja sosiaalisiin taitoihin sekä niiden häiriöihin mm. tapakasvatukseen, toisten huomioimiseen, suvaitsevaisuuteen, erilaisuuden hyväksymiseen ja koulukiusaamiseen.

17 16 (25) Tutustutaan aamu- ja iltapäivätoiminnan erityispiirteisiin esim. perehdytään OPH:n aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin Tutustutaan erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden iltapäivätoiminnan erityispiirteisiin. KAI 1.3: Seurakunnan / muun yhteisön tuki kouluikäisille, 1 ov Tutustutaan seurakuntien / muiden yhteisöjen aamu- ja iltapäivä- sekä retki- ja leiritoimintaan. Tutustutaan peruskoulun alaluokkien uskonnonopetuksen ja/ tai eettisen kasvatuksen perusteisiin ja seurakuntien / muiden yhteisöjen mahdollisuuksiin tukea koulun arvokasvatusta. Ryhmä- ja parityöt, tiedon haku, nettityöskentely, iltapäivä- ja retkisuunnitelmien (kausi-) teko. Sovitaan kurssin alussa. www - sivut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista yhteisesti sovittuihin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. KAI 2:Retki- ja leiritoiminnan perusteet Retkitaidot ja ympäristökasvatus, 1 ov Harjoitellaan retkeilyyn liittyviä perusasioita. Tehdään kirjallisesti retkipäivän/tapahtuman suunnitelma Tutustutaan eri retkeilyvälineisiin Otetaan selvää lähiseudun retkeilymahdollisuuksista. Tutustutaan turvallisuuslainsäädäntöön. Toimitaan ympäristökasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Välipala- ja retkiruokailu, 1 ov Tutustutaan kouluikäisen lapsen välipalan suunnitteluun ja toteutukseen. Tutustutaan kouluikäisen lapsen erityisruokavalioihin (painonhallinta, syömishäiriöt, diabetes). Tutustutaan lasten retkiruokailuun. Opiskelija tekee ja toteuttaa arvioitavan kirjallisen suunnitelman. Suunnitelma käsittää kouluikäisen lapsen välipala- ja retkiruoan huomioiden erityisruokavaliot. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät Välipalojen ja retkiruoan valmistaminen Leiri

18 17 (25) Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. Edita Prima Oy. Helsinki. Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetukseen ja kirjallisen tehtävän tekemistä. Kirjallinen tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. KAI 3: Sattuu ja tapahtuu Mediakasvatus, 0,5 ov Lähiopetuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ensimmäisellä oppitunnilla. Koulu- ja murrosikäisen fyysinen kasvu ja kehitys, 1 ov Kokonaisuuteen sisältyy ensiapu 2 -tasoinen kurssi. Käydään läpi myös lasten ja nuorten tavallisimmat tapaturmat sekä niiden ehkäisy. Pohjatunnit; yksilö- ja ryhmätyöt Sovitaan erikseen. Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. KAI 4: Projektityö Opinnäytetyö Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektityön. Työtä tehdään pitkäkestoisesti noin yhden lukukauden ajan. Projektityön tulee sisältää toiminnallinen ja kirjallinen osuus. Toiminnallinen osuus voi olla tuote, esitys tai muu toiminta. Lähiopetustunneilla opiskelijat perehdytetään työn tekemiseen. Projektityö esitellään toisille ja opiskelijat opponoivat toistensa töitä. Projektityön kirjoittamisessa noudatetaan oppilaitoksen kirjallisten töiden ohjetta. Pohjatunnit; työskentelyä yksin ja ryhmissä Oppilaitoksen kirjallisen työn ohjeet ja muut ohjeet, joita työn tekemiseen annetaan. Arvioidaan asteikolla Hylätty K 3.

19 18 (25) Projektityön arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin kohtiin: kirjallisen työn sisältö; kieliasu ja lähteiden käyttö tuote tai toiminta oman työn esittäminen ja toisen työn opponointi projektityön prosessi (mm. ohjauksen hyödyntäminen, yhteistyö, sovittujen sääntöjen ja aikataulujen noudattaminen, omatoimisuus ja johdonmukaisuus). Opiskelijan tulee työtä tehdessään olla yhteydessä ohjaajan kanssa vähintään neljä kertaa. Ohjauksen hakeminen on opiskelijan vastuulla. Pyydettäessä opiskelija kirjoittaa oman työnsä aiheesta tekstin valvotuissa oloissa. TYÖSSÄOPPIMINEN 3.2 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT ILMAISUTAITOJEN OHJAUS (ILMO) ILMO 1: Ilmaisun taidot ja menetelmät Ilmaisun teemaprojekti Integroidaan oppiaineet yhteiseen teemaprojektiin, jossa opiskelijat voivat kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutus-, ilmaisu ja ohjaustaitojaan erilaisin ilmaisun ohjausmenetelmin motoriikka, kehon kieli, ääni, tanssi, ilmaisuvälineet, leikki, rentoutuminen teemaan perehtyminen luovan kirjoittamisen menetelmin; neuvottelutaito, muistion kirjoittaminen esteettinen havainnointi, kuvallisten menetelmien ja materiaalien avulla teeman käsittely esineet ja figuurit teeman käsittelyssä, esineen elävöittäminen eri tekniikoin; mahd. integrointi tarinankerronnan avulla rytmi, äänenkäyttö, laulu soitto/soittimet esteettinen havainnointi, tunneilmaisu, kokemuksellinen oppiminen, draamamenetelmät, tarinankerronta, dramaturgia integroimassa teematyöskentelyä. 1.viikko: yhteinen aloitus, jossa johdatetaan teemaan vk: opiskelijan omaa kokemuksellista teematyöskentelyä (liikunta, uskonto- /katsomuskasvatuksen menetelmät, äidinkieli/luova kirjoittaminen, kädentaidot, nukketeatteri, musiikki, ilmaisutaito/draama) 2.vk:n lopussa yhteinen demonstraatiotilaisuus henkilökohtaisista teematöistä 3. vk: Yhteinen johdanto vk: Työpajojen suunnittelu ryhmissä; alussa neuvottelutaitotunteja vk: Työpajat (esim. 3 kerran jatkumo) työpaikoilla lapsille 7.vk:n lopuksi yhteinen palaute

20 19 (25) Pohjatunnit; työskentelyä yksin ja ryhmissä Sovitaan erikseen. Hylätty K3 Osakokonaisuuksien hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. ryhmätehtävät itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan palaute harjoituksiin liittyvät kirjalliset työt. TYÖSSÄOPPIMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA PERHEIDEN KOHTAAMINEN JA OHJAUS (ETKO) ETKO 1: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ETKO 1.1: Lapsen mielenterveys, 1 ov Lapsen mielenterveyteen ja sen häiriöihin perehdytään luentojen, opetuskeskustelujen ja oppimistehtävien avulla. ETKO 1.2: Diagnoosien viidakossa, 1ov Tutustutaan erilaisiin erityistä tukea tarvitseviin lapsiryhmiin (mm. kielelliset häiriöt, tarkkaavaisuushäiriöt, autismin kirjo, aistivammat, kehitysvammaisuus). ETKO 1.3: Auttamis- ja tukijärjestelmät, 2 ov Perehdytään mm. lastenneuvolatoimintaan opintokäynnin avulla. Havainnollistetaan ja jäsennetään tukijärjestelmää opetusvideon avulla. Käsitellään Kelan, kunnan, järjestöjen ja yksityisen sektorin antamaa apua ja tukea luennon, tehtävien ja opetuskeskustelun kautta. Perehdytään kirkon / muun yhteisön erilaisiin auttamismenetelmiin ja tukimuotoihin kuten esim. tukea antava sielunhoito, päihdetyön teologia, auttavan keskustelun perusehdot, kriisiauttaminen sielunhoidossa, hengellisyyden tuki lapsen ja perheen tukemisessa jne. Luennot, opetuskeskustelut, videot, oppimistehtävät Opintokäynnit Sisällöissä mainitut opetusmenetelmät www- sivut Opettajan antamat materiaalit Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa, aktiivista osallistumista yhteisesti sovittuihin toimintoihin sekä tehtävien tekoa.

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan rakenteen, siihen kuuluvat toimijat ja sidosryhmät. Hän on innostunut ja motivoitunut

Lisätiedot