LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinto 10.4.2012"

Transkriptio

1 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, LASTENOHJAAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto Koulutuskeskus Agricolan rehtorin hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut ry Y-tunnus Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

2 1 (25) Sisältö 1 TUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon tavoitteet Tutkinnon muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot 3 2 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus Arvioinnin periaatteet 7 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT ILMAISUTAITOJEN OHJAUS (ILMO) ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA PERHEIDEN KOHTAAMINEN JA OHJAUS (ETKO) MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN (MOKU) KRISTILLINEN KASVATUS (KRIKA) PALVELUJEN TUOTTAMINEN (PATU) TUTKINNON OSAT AMMATILLISISTA PERUSTUTKINNOISTA TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOISTA 24 4 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) TUTKINNON OSAT MUISTA AMMATILLISISTA TUTKINNOISTA Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista 25

3 2 (25) LAPSI JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 TUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 TUTKINNON TAVOITTEET Ks. valtakunnalliset ammatillisen perustutkinnon perusteet TUTKINNON MUODOSTUMINEN Lapsi- ja perhetyön perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma: lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma, jonka tavoitteet ovat samat kuin perustutkinnon tavoitteet. Tutkinnon suorittanut voi syventää osaamistaan valinnaisten tutkinnon osien perusteella. Näyttötutkinto Ammatilliset tutkinnon osat 1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 1.1 Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 1.2 Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 1.3 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava kaksi osaa. Kohdista valittava vähintään yksi tutkinnon osa. 2.1 Ilmaisutaitojen ohjaus 2.2 Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 2.3 Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen 2.4 Kristillinen kasvatus 2.5 Palvelujen tuottaminen 2.6 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 2.7 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 3 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) 3.1 Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osat ammattitutkinnoista - Nukketeatterikasvatus Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä lapsi- ja perhetyön perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista.

4 3 (25) Koko tutkinnon suorittaminen on koulutuksen ensisijainen tavoite. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tutkinnon suorittajilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.3 ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka Tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja.

5 4 (25) Aloitekyky ja yrittäjyys Tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa mediaaineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet Tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 2 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 2.1 YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä työnantajataho, työntekijätaho ja opetusala tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkinnon perusteissa on määritelty ammattitaito työelämässä tarvittavina osaamisvaatimuksina. Tutkinnot rakentuvat osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia.

6 5 (25) 2.2 NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. 2.3 NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 2.4 NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi. 2.5 HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA Koulutuskeskus Agricola huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen. 2.6 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTÖTUTKINNOSSA Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan

7 6 (25) ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 2.7 TODISTUKSET Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 2.8 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osal-

8 7 (25) listuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. 2.9 ARVIOINNIN PERIAATTEET Kurssikohtaisessa numeroarvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden kriteeristöä. 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 3.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO LKOH 0:Työn suunnittelu ja arviointi Tutustutaan oppilaitokseen, opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin. Perehdytään tutkinnon kokonaisrakenteeseen, ajoitukseen sekä valinnaisuuksiin. Tutustutaan tutkinnon arvioinnin tehtäviin ja tavoitteisiin ja käytäntöihin. Aloitetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta. Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä yrittäjyys läpäisyperiaatteella (= sisältyy kaikkiin opintokokonaisuuksiin) Työskentelyä yksin ja ryhmässä Oppilaitoksen opetussuunnitelma Hylätty hyväksytty Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osallistumista yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. Sanallinen itsearviointi jokaisen opintokokonaisuuden jälkeen LKOH 1: Varhaiskasvatus, lastenohjaajan ammatin perusta ja diakoninen työote LKOH 1,1: Varhaiskasvatuksen säädökset, 2 ov Johdantoluento, jonka pohjalta yhteinen opintokokonaisuuden (päivähoitolaki- ja asetus, YK:n lapsenoikeuksien sopimus, lastensuojelulaki) suunnittelu, opetuskeskustelu, ryhmätyöskentely LKOH 1,2: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 2 ov Tutustutaan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu). Tehdään oppimistehtäviä ja ryhmätöitä, joilla selvitetään varhaiskasvatuksen keskeisiä käsitteitä (varhaiskasvatus, päivähoito, lapsilähtöisyys, ohjaava kasvatus, kasvatuskumppanuus, sisällölliset orientaatiot, lapselle ominaiset tavat toimia, esiopetus). Tutustutaan lapsilähtöisiin toiminnan suunnittelutapoihin. Huomioidaan sisällölliset orientaatiot toiminnan suunnittelussa. Tehdään erilaisia teema- ja tuokiosuunnitelmia

9 8 (25) LKOH 1,3: Uskontokasvatuksen tavoitteet ja sisällöt, 1 ov Tutustutaan uskonnonvapauslakiin, varhaiskasvatuksen arvopohjaan, VASUn eettiseen ja uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon, esiopetuksen etiikan ja katsomuksen sisältöalueeseen. Käydään läpi päivähoidon uskonnollisen kasvatuksen tavoitteet, sisältö ja suunnittelu. Perehdytään kirkkovuoteen kulttuurikasvatuksen apuvälineenä. Tutustutaan 5 aistin pedagogiikkaan. LKOH 1,4: Symbolididaktiikka, 1 ov Tutustutaan symbolididaktiikan tai muiden uskonnonpedagogiikan menetelmin (esim. lattiakuvat, Godly Play) keinoin kristinuskon/ muun uskonnon tai katsomuksen keskeiseen sisältöön, kristinopin/ muiden oppien tai katsomusten keskeisiin kohtiin ja/ tai eri kirkkokuntien liturgisiin väreihin LKOH 1,5: Usko ja/ tai katsomus lapsen ja perheen arjessa, 1,5, ov Tutustutaan VAKE-asiakirjaan, Raamattuun/ muun uskonnon tai katsomuksen keskeiseen sisältöön, menetelmiin ja pedagogiikkoihin (esim. kirkkopedagogiikka, lasten pyhiinvaellus, Raamattuleikki, bibliodraama, Scräppiraamattu, Raamatturäppi) ja niiden käyttöön lapsi- ja perhetyössä, kristillisiin/uskonnollisiin tai katsomuksellisiin perinteisiin ja/ tai jumalanpalveluskasvatukseen. Käydään läpi kristillisen kasvatuksen / eettisen ja moraalikasvatuksen tavoitteet, sisältö ja suunnittelu. Suunnitellaan päivähoidon elämyksellinen uskonto- tai katsomushetki ja/ tai elämyksellinen hartaus. LKOH 1,6: Diakoninen työote, 1 ov Tutustutaan lapsityön diakoniaan. Perehdytään lastenohjaajan ammattietiikkaan. Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Verkko-opetus Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Sovitaan kurssin alussa Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. LKOH 2: Lapsen kehitysvaiheet LKOH 2.1: Lapsen psykososiaalinen kehitys, 1 ov Perehdytään lapsen psykososiaaliseen kehitykseen ja keskeisiin psykologisiin käsitteisiin luentojen, opetuskeskustelujen ja oppimistehtävien avulla.

10 9 (25) LKOH 2.2; Alle kouluikäisen fyysinen kehitys, 1 ov Perehdytään alle kouluikäisen lapsen fyysiseen kasvuun (raskausaika, vauva- ja leikki-ikä) ja motoriseen kehitykseen sekä hänen perustarpeistaan ja turvallisuudestaan huolehtimiseen. Aihetta käsitellään videoiden, opetuskeskusteluiden, ryhmätöiden ja luentojen avulla sekä esimerkiksi lasten terveydenhuollon yksikköön suuntautuvan opintokäynnin avulla LKOH 2.3: Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa, 2 ov Tutustutaan erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin ja kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmiin sekä yleisimpiin kasvun ja kehityksen häiriöihin. Tehdään lehtileikekansio. LKOH 2.4:Leikkivä lapsi, 1 ov Tutustutaan leikin kehitykseen, leikin lajeihin, leikkivälineisiin ja leikin ohjausmenetelmiin. Perehdytään lapsen omaehtoisen leikin tukemiseen sekä turvallisen ja monipuolisen leikkiympäristön luomiseen. Tehdään erilaisia leikkivälineitä ja -materiaaleja leikin tukemiseen Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Verkko-oppiminen Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. LKOH 3: Lapsen kehityksen tukeminen ilmaisun keinoin LKOH 3.1: Lastenkirjat kasvatuksen välineenä, 1ov Perehdytään lukemisen merkitykseen lapsille. Tutustutaan lastenkirjallisuuden lajeihin ja eri teemoja käsitteleviin kirjoihin. Harjoitellaan eläytyvää lukemista. LKOH3.2: Liikkuminen, 1 ov Suunnitellaan ja toteutetaan liikuntaleikkituokiot. Harjoitellaan eri liikuntamuotojen sovellutuksia ja sääntöjä lapsen näkökulmasta. Käytetään monipuolisesti eri liikuntalajeja, välineitä sekä liikuntapaikkoja. LKOH 3.3:Ilmaisutaito, 1 ov LKOH 3.4: Nukketeatteri ilmaisun välineenä, 1 ov LKOH 3.5: Kädentaidot ja kuvallinen ilmaisu, 1 ov LKOH 3.6:Taidekasvatus, 1 ov Toiminnallisilla satutunneilla (kirjastossa tai muualla) integroidaan taideaineet. Liikunnan, musiikin, nukketeatterin ja kädentaitojen tunneilla valmistetaan myös materiaalia toiminnallisten satutuntien tuokioihin. Kaikessa toiminnassa huomioidaan VASUn esteettinen orientaatio ja integroidaan toiminta Vasun muihin orientaatiosisältöihin.

11 10 (25) Tutustutaan nukketeatteriin: valmistetaan nukke ja pieni esitys satutunneille. Ilmaisutaidossa oman kehon, liikkeen, puheen ja vuorovaikutuksen avulla tunnistetaan tunteita ja omaa persoonaa. Harjoitellaan sanattoman viestinnän eri muotoja, harjoitellaan eri tunteiden tunnistamista ja niiden vaikutusta vuorovaikutukseen. Tehdään pieniä näytelmiä ryhmissä. Ilmaisutaidon tunnit voidaan käyttää myös satutunteihin. Kädentaidoissa tutustutaan ja työskennellään eri materiaalien kanssa maalaten, piirtäen, askarrellen, huovuttaen, muovaillen, rakentaen ym. tavoin..kuvallisessa ilmaisussa tutustutaan ja tehdään eri materiaaleilla omia tuotoksia. Harjoitellaan myös tuotoksien esillepanoa ja kuvaanalyysiä. Taidekasvatuksessa tutustutaan eri taidesuuntiin ja tyyleihin. Tehdään oman paikkakunnan kulttuuriesittely. Vieraillaan jossain taideesityksessä tai tehdään opintomatka. Valmistetaan esim. oma taidesatukirja. LKOH 3.7: Musisoiminen, 1 ov Valmistetaan musiikkituokio. Tutustutaan musiikin monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin lastenohjaajan työssä. Tutustutaan esim. Orff-pedagogiseen elementtiympyrään, voidaan opetella hyödyntämään elementtiympyrän osioita lapsen ikään sopivalla tavalla (elementtiympyrän sisältämiä aihealueita: laulu, äänenkäyttö, lorut, soitto, improvisointi, kehosoittimet, kuvallinen ilmaisu, kuuntelu, liike, tanssi, mielikuvitus, sadut). Pohjatunnit; työskentelyä yksin ja ryhmissä. Opettaja ilmoittaa käytettävän kirjallisuuden ym. materiaalit tarkemmin kurssilla Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. Käytetään vertaisarviointia liikuntatuokioiden yhteydessä. Sanallinen itsearviointi opintokokonaisuuden jälkeen. LKOH 4: Lapsen kasvuympäristö LKOH 4.1: Omat ja toisten tunteet, 1 ov Tunnistetaan ja huomioidaan omia ja toisten tunteita vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Tehdään yhteistyö- ja vuorovaikutusharjoituksia LKOH 4.2: Terveyttä edistävä kasvu- ja työympäristö, 1 ov Perehdytään alle kouluikäisten lasten yleisimpiin infektio-sairauksiin ja niiden ehkäisyyn ja hoitoon. Perehdytään ergonomiseen työskentelyyn ja työympäristön terveyshaittoihin sekä terveyttä edistävään kasvuympäristöön esimerkiksi

12 11 (25) aihetta käsittelevien ajankohtaisten artikkelien ja opetuskeskustelujen avulla. Opiskelija työstää itselleen aiheeseen liittyvän materiaalikansion tai tekee oppimistehtävän. Kokonaisuuteen sisältyy Ensiapu 1 -tasoinen kurssi. LKOH 4.3: Päivähoitoruokailu, 1ov Tutustutaan elintarvikehygienian perusteisiin. Opiskelija suorittaa ns. hygieniapassin. Tutustutaan lasten päivähoitoruokailun tavoitteisiin ja toteuttamiseen sekä lasten yleisimpiin erityisruokavalioihin (yleisimmät allergiat, keliakia, laktoosi-intoleranssi, ummetus, ripuli, kuume ja vammaisen lapsen ravitsemus). Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa erityisruokavaliota noudattavan lapsen ateriakokonaisuuden Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, verkko-opetus Aterioiden valmistaminen Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita. (myös verkkojulkaisuna) Hylätty K3 Hygieniapassin suoritus edellyttää hygieniaosaamistestin läpäisemistä. TYÖSSÄOPPIMINEN PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ PYK 0: Opo Valmistumisen edistäminen Perehdytään opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Seurataan ja tarkennetaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa sekä hahmotellaan alustavaa urasuunnitelmaa. Työskentelyä yksin ja ryhmässä Oppilaitoksen opetussuunnitelma Hyväksytty/hylätty PYK 1: Perheen kehitysvaiheet ja tarpeet PYK 1.1: Perhe ja vanhemmuus Tutustutaan perheen määritelmiin ja perhekeskeiseen toimintatapaan. Selvitetään käsitteet yhteisöllisyys, osallisuus ja voimaantuminen.

13 12 (25) Tutustutaan vanhemmuuden roolikarttaan ja sen käyttöön. Kukin opiskelija tekee yksilötyönä haastattelun vanhemmuuden roolikartan pohjalta sekä esittelee sen muulle ryhmälle. PYK 1.2: Parisuhteen ja perheen kehitysvaiheet 1 ov Perehdytään parisuhteen kehitysvaiheisiin, perheen kehitysvaiheisiin sekä perheen eri kehitystehtäviin kussakin kehitysvaiheessa. Tutustutaan hyvin toimivan perheen vuorovaikutuksen piirteisiin. Opiskelija arvioi mallin avulla perheensä vuorovaikutusta PYK 1.3: Perheen muutosvaiheet 1 ov: Käsitellään perheen yleisimmät muutosvaiheet, haasteet ja ongelmat (esim. muutto, erotilanteet, lapsen tai vanhemman sairastuminen, siirtymävaiheet, murrosikä) sekä harjoitellaan perheiden ohjaamista auttamis- ja tukijärjestelmien piiriin. Selvitetään kriisi-käsitteen sisältö (kehitykselliset / traumaattiset kriisit). Tutustutaan keskeisimpiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksiin ja seurauksiin sekä auttamistahoihin. PYK 1.4: Erityistä tukea tarvitseva perhe, 2 ov Perehdytään erityistä tukea tarvitsevan perheen kehitysvaiheisiin ja lapsen erityisyyden mukanaan tuomiin haasteisiin perheen näkökulmasta. Tutustutaan huolen puheeksi ottamisen menetelmään. Käsitellään voimavaralähtöisestä näkökulmasta pitkäaikaissairaan (syöpä, reuma, diabetes, astma)lapsen perheen tukemista. PYK 1.5: Liikkuva perhe, 1 ov Perehdytään perheliikuntatapahtuman järjestämiseen. Tutustutaan perheille soveltuviin liikuntapaikkoihin. Perehdytään opastamaan perheitä liikunnan harrastamiseen sekä terveellisiin elämäntapoihin. Pohjatunnit, työskentely yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. www- sivut Opettajan tuomat materiaalit Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen, Vilèn: Lapsen aika. WSOY Hylätty K3 Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. PYK 2: Perhetyön arvopohja PYK 2.1: Uskonnollisen/ katsomuksellisen kotikasvatuksen tukeminen, 1 ov Learning cafe -menetelmän avulla perehdytään Raamatun ja/ muiden uskontojen ja katsomusten perhekäsityksiin ja vertaillaan niitä nykyajan perheisiin. Tutustutaan perhekerhon, pyhäkoulun ja / tai muiden

14 13 (25) perhetapahtumien tavoitteisiin, rakenteisiin, sisältöihin ja suunnitteluun, mm. Elävä kirjasto -menetelmän avulla. Opiskelija tekee perhekerhon toimintasuunnitelman vuodeksi. PYK 2.2: Vaihtoehtoiset tavat kasvattaa, 1 ov Tutustutaan keskeisimpiin vaihtoehtoisiin pedagogisiin suuntauksiin, niiden keskeiseen sisältöön ja menetelmiin. Parityönä oma päiväkoti, toiminta-ajatus jne. PYK 2.3: Monikulttuurinen kasvatustyö, 1 ov Tutustutaan VASU-asiakirjan ohjeisiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksesta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin. Perehdytään Suomessa vaikuttaviin yleisimpiin uskontoihin. Tutustutaan siihen, mitä on kasvatuskumppanuus monikulttuuristen perheiden kanssa. Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Sovitaan kurssin alussa www -sivut Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien tekoa. PYK 3: Perhetyö eri toimintaympäristöissä PYK 3.1: Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö, 2 ov Johdantoluennon pohjalta sovitaan yhteisesti opintokokonaisuuden suorittamisesta. Opetuskeskusteluiden ja ryhmätöiden avulla tutustutaan yhteiskunnan päätöksentekoon ja yhteiskunnan perheelle antamiin tukiin ja palveluihin sekä varhaiskasvatuksen yritystoimintaan. PYK 3.2: Muuttuva kirkollinen/uskonnollinen toimintaympäristö, 1,5 ov Käydään läpi kirkon/muun uskonnon/katsomuksen keskeinen historia mm. kirkkopuun avulla. Käyttäen caseja, nettityöskentelyä, luentoja sekä yksilö- ja paritöitä perehdytään kirkon/muun uskonnon/katsomuksen toimintaan, hallintoon ja sen päätöksentekojärjestelmään Tutustutaan kirkon/muun uskonnon/katsomuksen maahanmuuttajatyöhön. Perehdytään sielunhoidon käsitteisiin, sisältöön ja sielunhoidolliseen työotteeseen. Tutustutaan kirkon/muun uskonnon/katsomuksen keskeisiin auttamisjärjestelmiin.

15 14 (25) Pohjatunnit, työskentelyä yksin ja ryhmissä. Sisällössä mainitut menetelmät. Sovitaan kurssin alussa www -sivut Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien tekoa. PYK 4: Yhteistyö perheiden kanssa PYK 4.1: Ammatillinen vuorovaikutus ja perhetyön menetelmät, 2 ov Vuorovaikutus perheiden ja lasten kanssa toimiessa; vuorovaikutus työyhteisössä ja moniammatillisessa työskentelyssä. Tutustutaan erilaisiin perhetyön menetelmiin. PYK 4.2: Ilmaisun keinot yhteistyön tukena, 2 ov Integroidaan eri ilmaisumuotoja (kädentaidot, suullinen ilmaisu, draama, nukketeatteri) valmistamalla esimerkiksi laatikkoteatteri ja siihen esitys sadun tai Raamatun kertomuksen pohjalta. Tutustutaan musiikin käyttömahdollisuuksiin yhteisöllisyyden tukemisessa, esim. erityyppiset laulut ja/ tai lastenvirret. PYK 4.3: Yhteistyö verkkoympäristöissä, 1ov Harjoitellaan verkkoympäristöissä tarjottavien sovellusten ja palvelujen käyttöä. Tutustutaan verkko-oppimisympäristön ja erilaisten yhteisöpalvelujen (sosiaalinen media) mahdollisuuksiin perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tutustutaan henkilötietolakiin ja tietosuojakysymyksiin sekä tekijänoikeuksiin niiltä osin, kun se lastenohjaajan työssä on oleellista ammatinharjoittamisen kannalta. PYK 4.4: Perheiden ruokakäyttäytyminen, 1 ov Tutustutaan lasta odottavan, imeväis- ja leikki-ikäisen lapsen perheen ravitsemusohjaukseen (lapsen ruokaportaat). Valmistetaan imeväis- ja leikki-ikäisen lapsen aterioita. Tutustutaan erilaisten perheiden ruokakulttuureihin. Opiskelija toteuttaa kirjallisen, perheen ravitsemusohjaukseen ja eri ruokakulttuureihin liittyvän tehtävän. Tutustutaan lapsiperheiden ravitsemuskasvatuksen yhteistyöverkostoihin. Opiskelumenetelmänä on ohjattu projektityöskentely ryhmissä. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät Aterioiden valmistaminen

16 15 (25) Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. Edita Prima Oy. Helsinki. Fogelholm, M.(toim.) Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari. Pelmenia-kustannus. Helsinki. Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisten tehtävien sekä muiden sovittujen tehtävien tekemistä. TYÖSSÄOPPIMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS KAI 0: Opintojen ohjaus Opiskelun suunnitelmallisuus Perehdytään opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Seurataan ja tarkennetaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Työskentelyä yksin ja ryhmässä Oppilaitoksen opetussuunnitelma Hyväksytty-hylätty-asteikko Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja aktiivista osallistumista yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. KAI 1: Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet KAI 1.1: Aamu- ja iltapäivätoiminnan säädökset, 1 ov Johdantoluennon pohjalta sovitaan yhdessä aiheen opiskelusta. Opetuskeskustelun ja ryhmätöiden avulla perehdytään koulun yhteistyötahoihin, turvallisuuskysymyksiin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeviin lakeihin erityisesti perusopetuslakiin ja asetukseen. Perehdytään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtiin, sisältöihin ja tavoitteisiin (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden tunteminen) sekä perusopetuksen yleisiin tavoitteisiin KAI 1.2: Kouluikäisen lapsen kehityksen haasteet, 1 ov Mietitään kouluikäisen lapsen kehityksen haasteita lapsen ja kasvattajien näkökulmasta. Perehdytään lapsen käyttäytymiseen ja sosiaalisiin taitoihin sekä niiden häiriöihin mm. tapakasvatukseen, toisten huomioimiseen, suvaitsevaisuuteen, erilaisuuden hyväksymiseen ja koulukiusaamiseen.

17 16 (25) Tutustutaan aamu- ja iltapäivätoiminnan erityispiirteisiin esim. perehdytään OPH:n aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin Tutustutaan erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden iltapäivätoiminnan erityispiirteisiin. KAI 1.3: Seurakunnan / muun yhteisön tuki kouluikäisille, 1 ov Tutustutaan seurakuntien / muiden yhteisöjen aamu- ja iltapäivä- sekä retki- ja leiritoimintaan. Tutustutaan peruskoulun alaluokkien uskonnonopetuksen ja/ tai eettisen kasvatuksen perusteisiin ja seurakuntien / muiden yhteisöjen mahdollisuuksiin tukea koulun arvokasvatusta. Ryhmä- ja parityöt, tiedon haku, nettityöskentely, iltapäivä- ja retkisuunnitelmien (kausi-) teko. Sovitaan kurssin alussa. www - sivut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista yhteisesti sovittuihin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. KAI 2:Retki- ja leiritoiminnan perusteet Retkitaidot ja ympäristökasvatus, 1 ov Harjoitellaan retkeilyyn liittyviä perusasioita. Tehdään kirjallisesti retkipäivän/tapahtuman suunnitelma Tutustutaan eri retkeilyvälineisiin Otetaan selvää lähiseudun retkeilymahdollisuuksista. Tutustutaan turvallisuuslainsäädäntöön. Toimitaan ympäristökasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Välipala- ja retkiruokailu, 1 ov Tutustutaan kouluikäisen lapsen välipalan suunnitteluun ja toteutukseen. Tutustutaan kouluikäisen lapsen erityisruokavalioihin (painonhallinta, syömishäiriöt, diabetes). Tutustutaan lasten retkiruokailuun. Opiskelija tekee ja toteuttaa arvioitavan kirjallisen suunnitelman. Suunnitelma käsittää kouluikäisen lapsen välipala- ja retkiruoan huomioiden erityisruokavaliot. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät Välipalojen ja retkiruoan valmistaminen Leiri

18 17 (25) Hasunen, K. ym Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. Edita Prima Oy. Helsinki. Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetukseen ja kirjallisen tehtävän tekemistä. Kirjallinen tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. KAI 3: Sattuu ja tapahtuu Mediakasvatus, 0,5 ov Lähiopetuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ensimmäisellä oppitunnilla. Koulu- ja murrosikäisen fyysinen kasvu ja kehitys, 1 ov Kokonaisuuteen sisältyy ensiapu 2 -tasoinen kurssi. Käydään läpi myös lasten ja nuorten tavallisimmat tapaturmat sekä niiden ehkäisy. Pohjatunnit; yksilö- ja ryhmätyöt Sovitaan erikseen. Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. KAI 4: Projektityö Opinnäytetyö Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektityön. Työtä tehdään pitkäkestoisesti noin yhden lukukauden ajan. Projektityön tulee sisältää toiminnallinen ja kirjallinen osuus. Toiminnallinen osuus voi olla tuote, esitys tai muu toiminta. Lähiopetustunneilla opiskelijat perehdytetään työn tekemiseen. Projektityö esitellään toisille ja opiskelijat opponoivat toistensa töitä. Projektityön kirjoittamisessa noudatetaan oppilaitoksen kirjallisten töiden ohjetta. Pohjatunnit; työskentelyä yksin ja ryhmissä Oppilaitoksen kirjallisen työn ohjeet ja muut ohjeet, joita työn tekemiseen annetaan. Arvioidaan asteikolla Hylätty K 3.

19 18 (25) Projektityön arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin kohtiin: kirjallisen työn sisältö; kieliasu ja lähteiden käyttö tuote tai toiminta oman työn esittäminen ja toisen työn opponointi projektityön prosessi (mm. ohjauksen hyödyntäminen, yhteistyö, sovittujen sääntöjen ja aikataulujen noudattaminen, omatoimisuus ja johdonmukaisuus). Opiskelijan tulee työtä tehdessään olla yhteydessä ohjaajan kanssa vähintään neljä kertaa. Ohjauksen hakeminen on opiskelijan vastuulla. Pyydettäessä opiskelija kirjoittaa oman työnsä aiheesta tekstin valvotuissa oloissa. TYÖSSÄOPPIMINEN 3.2 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT ILMAISUTAITOJEN OHJAUS (ILMO) ILMO 1: Ilmaisun taidot ja menetelmät Ilmaisun teemaprojekti Integroidaan oppiaineet yhteiseen teemaprojektiin, jossa opiskelijat voivat kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutus-, ilmaisu ja ohjaustaitojaan erilaisin ilmaisun ohjausmenetelmin motoriikka, kehon kieli, ääni, tanssi, ilmaisuvälineet, leikki, rentoutuminen teemaan perehtyminen luovan kirjoittamisen menetelmin; neuvottelutaito, muistion kirjoittaminen esteettinen havainnointi, kuvallisten menetelmien ja materiaalien avulla teeman käsittely esineet ja figuurit teeman käsittelyssä, esineen elävöittäminen eri tekniikoin; mahd. integrointi tarinankerronnan avulla rytmi, äänenkäyttö, laulu soitto/soittimet esteettinen havainnointi, tunneilmaisu, kokemuksellinen oppiminen, draamamenetelmät, tarinankerronta, dramaturgia integroimassa teematyöskentelyä. 1.viikko: yhteinen aloitus, jossa johdatetaan teemaan vk: opiskelijan omaa kokemuksellista teematyöskentelyä (liikunta, uskonto- /katsomuskasvatuksen menetelmät, äidinkieli/luova kirjoittaminen, kädentaidot, nukketeatteri, musiikki, ilmaisutaito/draama) 2.vk:n lopussa yhteinen demonstraatiotilaisuus henkilökohtaisista teematöistä 3. vk: Yhteinen johdanto vk: Työpajojen suunnittelu ryhmissä; alussa neuvottelutaitotunteja vk: Työpajat (esim. 3 kerran jatkumo) työpaikoilla lapsille 7.vk:n lopuksi yhteinen palaute

20 19 (25) Pohjatunnit; työskentelyä yksin ja ryhmissä Sovitaan erikseen. Hylätty K3 Osakokonaisuuksien hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osanottoa yhteisesti sovittaviin toimintoihin sekä tehtävien tekoa. ryhmätehtävät itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan palaute harjoituksiin liittyvät kirjalliset työt. TYÖSSÄOPPIMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA PERHEIDEN KOHTAAMINEN JA OHJAUS (ETKO) ETKO 1: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ETKO 1.1: Lapsen mielenterveys, 1 ov Lapsen mielenterveyteen ja sen häiriöihin perehdytään luentojen, opetuskeskustelujen ja oppimistehtävien avulla. ETKO 1.2: Diagnoosien viidakossa, 1ov Tutustutaan erilaisiin erityistä tukea tarvitseviin lapsiryhmiin (mm. kielelliset häiriöt, tarkkaavaisuushäiriöt, autismin kirjo, aistivammat, kehitysvammaisuus). ETKO 1.3: Auttamis- ja tukijärjestelmät, 2 ov Perehdytään mm. lastenneuvolatoimintaan opintokäynnin avulla. Havainnollistetaan ja jäsennetään tukijärjestelmää opetusvideon avulla. Käsitellään Kelan, kunnan, järjestöjen ja yksityisen sektorin antamaa apua ja tukea luennon, tehtävien ja opetuskeskustelun kautta. Perehdytään kirkon / muun yhteisön erilaisiin auttamismenetelmiin ja tukimuotoihin kuten esim. tukea antava sielunhoito, päihdetyön teologia, auttavan keskustelun perusehdot, kriisiauttaminen sielunhoidossa, hengellisyyden tuki lapsen ja perheen tukemisessa jne. Luennot, opetuskeskustelut, videot, oppimistehtävät Opintokäynnit Sisällöissä mainitut opetusmenetelmät www- sivut Opettajan antamat materiaalit Hylätty K3 Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa, aktiivista osallistumista yhteisesti sovittuihin toimintoihin sekä tehtävien tekoa.

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp 1 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Minä lastenohjaajana 5 osp Hyvinvoiva lapsi 8 osp Lapsen hyvä arki 10 osp

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikka ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 LIITTEET Liite 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

lapsi- ja perhetyön perustutkinto,

lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lapsi- ja perhetyön perustutkinto, LASTENOHJAAJA 2009 LAPSI- JA PERHETYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 18/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot