tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:55 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Käki puheenjohtaja Matti Tuominen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Vesa Kaarlampi Kirsi Seppälä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski Matti Tuominen hallintopäällikkö

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Osallistujat Jäsenet Käki Jari puheenjohtaja Seppälä Kirsi varapuheenjohtaja Hasari Eine jäsen Kaarlampi Vesa jäsen Koivikko Stefan jäsen Laine Raimo jäsen Saarela Kirsti jäsen Muut Lonka Mirja kaupunginhallituksen edustaja Laurila Julia nuorisovaltuuston edustaja Sorri Ilona nuorisovaltuuston edustaja Ryynänen Tapani esittelijä Friman Hannu esittelijä Tuominen Matti sihteeri Poissa Lehtomäki Maija kaupunginhallituksen edustaja Luotonen Hannu tekninen johtaja Posti Jukka kaupunkikehitysjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Valio Oy, Tehontie 31, Kouvola, höyrylaitokselle myönnetyn 422 ympäristöluvan rauettaminen 105 Ympäristöluvan myöntäminen Kouvolan kaupungin 424 Sivistystoimelle Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen toimintaan 106 Ympäristöluvan myöntäminen Baltic Bulk Oy:lle kemikaalien 457 varastointiin ja käsittelyyn 107 Lausunto vesihuolto-osuuskuntien ehdotuksista toiminta-alueiksi Maa-ainesten ottamislupahakemus kiinteistöille ja , LT-Granit Oy 109 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä , 494 Kansakouluntie Kaupunkikehityksen toimialan kuukausiraportti 1-7/ Ilmoitusasiat 497

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Rymla 102 Hallintosäännön 39 :n mukaan avattuaan kokouksen puheen johtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa ku kin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen lail lisuus ja päätösvaltaisuus. Vt. ympäristöjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Rymla 103 Vt. ympäristöjohtajan ehdotus: Lautakunta va lit see tä män ko kouk sen pöy tä kirjan tar kas ta jiksi Vesa Kaarlammen ja Kirsi Seppälän. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Valio Oy, Tehontie 31, Kouvola, höyrylaitokselle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen 2133/ /2013 Rymla 104 YMPÄRISTÖLUPA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan myöntänyt Kouvola Valio Oy:lle ympäristöluvan höyryvoimalan rakentamiselle ja toiminnalle Kouvolan kaupungin Tornionmäen kaupunginosaan, kiinteistötunnus , osoitteeseen Tehontie 31. Höyryvoimala, jota lupa koskee, on purettu ja poistettu käytöstä vuonna Ympäristöluvan höyrylaitos on toimittanut enintään 15 t/h höyryä, höyrynpaine on ollut enintään 10 bar. Laitoksen varapolttoaineena on ollut käytössä kevyen polttoöljyn säiliö. Säiliö oli tilavuudeltaan 25 m3 oleva kaksivaippainen suoja-altaassa oleva maanpäällinen säiliö. Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassaolevana. Luvassa ei ole annettu määräyksiä toiminnan lopettamisesta. ILMOITUS TOIMINNAN LOPETTAMISESTA Janne Sahlstein Valio Oy:lta on ilmoittanut sähköpostilla, että höyryvoimala on poistettu käytöstä ja purettu ASIAN KÄSITTELY Ympäristönsuojelulain 57 :n 2 momentin mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. ELY-keskus ei nähnyt tarvetta lausua asiasta. Entisellä höyrylaitoksella on tehty tarkastus Valio Oy:n Janne Sahlsteinin ja Tehokeskuksen Kai Rauhamäen kanssa. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMISESTA Ympäristönsuojelulain 57 :n 1 momentin kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on keskeytetty pysyvästi. Janne Sahlstein Valio Oy:lta on ilmoittanut toiminnan loppuneen ja että kyseessä oleva höyryvoimala on purettu vuonna Tarkastuksella käytiin läpi höyryvoimalan purkamiseen ja

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta öljysäiliön poistamiseen liittyviä asioita. Voimala ja öljysäiliö on purettu ja myyty vuonna Valio Oy:n pohjavedenottamo on tontteineen myyty vesilaitokselle. Myös maakaasun tulo höyryvoimalan paikalle on lopetettu. Mikäli myöhemmin ilmenee Valio Oy:n höyryvoimala toiminnasta aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pilaantumista, voidaan yhtiö edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laajuus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt (YSL 75 ja 77 ). Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 90 :n mukaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. Valio Oy:lle ei toiminnan lopettamisen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä. KÄSITTELYMAKSU Päätös on maksuton. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan kirjallisena Valio Oy:lle ja sähköpostitse Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus päätöksestä toimitetaan sähköpostitse toiminnan sijoituspaikan nykyiselle toimijalle (Tehokeskus) Kai Rauhamäen kautta. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Maria-Pia Karppela vs. ympäristötarkastaja p , maria-pia.karppela(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 57 :n nojalla, että Valio Oy:n höyrylaitokselle Kouvolan kaupungissa, osoitteessa Tehontie 31 (Rn:o ), myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminnanharjoittaja on ilmoittanut toiminnan lopettamisesta ja toiminnan on todettu loppuneen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöluvan myöntäminen Kouvolan kaupungin Sivistystoimelle Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen toimintaan 18/ /2013 Rymla 105 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta aloit taa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Kouvolan kaupunki, Sivistystoimi Torikatu 10, PL KOUVOLA Yhteyshenkilöt: Ismo Korhonen, puh , ismo.korhonen(a)kouvola.fi Hannu Koverola, puh , hannu.koverola(a)kouvola.fi LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Lupahakemus koskee Kouvolan kaupungin Valkealan kylässä, Jun no lantien läheisyyteen, kiinteistölle Rno suunniteltua Yr tin kankaan ampumaurheilukeskusta. Kyseessä on uusi toiminta. Luvan ha ki ja omistaa tilan. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Am pu ma ra tahank kee seen kuuluu kuusi haulikkoampumarataa, kaksi hir vi ra taa, yksi luodikkorata ja practical-pistooliampumarata. LUPAVELVOLLISUUS Ulkona sijaitsevalla ampumaradalla on oltava ympäristölupa ym pä ris tönsuo je lu ase tuk sen 1 :n kohdan 14 a) mukaan. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ulkona sijaitsevan ampu ma ra dan ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 14 a) mukaan. HAKEMUS Hakemuksen vireilletulo ja tausta Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluihin Lisäselvityksiä hakemukseen on saapunut 28. ja sekä 2. ja Ampumaradan suunnittelu Yrtinkankaalle on käynnistynyt v Koeammunnat ja niiden yhteydessä melumittauksia tehtiin jo vuonna 2006 ampumaradan paikan esiselvityksen yhteydessä ympäristöpalvelujen

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta toimesta ja tehtiin uudet mittaukset. Ensimmäinen ympäristölupahakemus ampumaradan perustamisesta jätettiin Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tuli ilmi, että ampumarata-alue oli suunniteltu siten, että alueen luontoarvoista liito-oravalle ja luonnontilaiselle uomalle olisi voinut aiheutua haittaa. Myös melumallinnuksen tulosten mukaan ampumamelun ohjearvot olisivat voineet lähimmillä asuin- ja loma-asuinkiinteistöillä ylittyä. Ampumaradan suunnittelun ja hakemuksen käsittelyn aikana pidettiin neuvotteluita hakijan kanssa sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Asian valmistelua varten saatiin lisäselvityksiä mm. melun leviämisen osalta (koeammunnat ja melumittaukset hakijan/ramboll Oy:n toimesta) sekä maaperän ja pintavesien suojaamisesta. Hakemuksen ja siitä saapuneiden muistutusten johdosta järjestettiin koeammunnat ja melumittaustilanne ja samalla kuulemistilaisuus lähimmillä asunnoilla ja loma-asunnolla Tilaisuuteen kutsuttiin muistutuksen tehneet. Rakennus- ja ympäristölautakunnan katselmus koeammuntojen ja melumittauksen yhteydessä järjestettiin lähimmillä asunnoilla ja loma-asunnolla Paikalla oli myös asukkaita. Kouvolan kaupungin yleiskaavoitus lausui annetussa lausunnossaan Majalammen rannan käytöstä mm. seuraavaa: Majalammen ranta on Etelä-Valkealan rantayleiskaavassa merkitty MU-alueeksi. Lausunnossa todetaan, ettei ampumaradan rakentaminen vaaranna Etelä-Valkealan rantayleiskaavan toteutumista, koska Majalammen rannat säilyvät edelleen rakentamattomina ja Majalammen alue on edelleen käytettävissä ulkoiluun ja virkistykseen. Nyt jätetty hakemus korvaa toimitetun hakemuksen. Am pu mara dan sijaintia on muutettu ja melusuojauksia esitetty lisää aikaisempaan näh den. Ampumaradan sijoituksen muutoksella saatiin myös vai ku tuk set luonnontilaiseen uomaan ja liito-oravaan pienemmäksi ai kai sem paan hakemukseen nähden. Lupatilanne Toiminnalla ei ole aikaisempia lupia. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta-alue sijaitsee Valkealan kylässä, Majalammen eteläpuolella. Alueel le liikennöidään Lönnintien ja Junnolantien kautta. Kiinteistön ko ko on 129,9 ha, josta ampumaratatoimintaan käytetään 26,6 ha. Alue on Kymenlaakson maakuntakaavassa merkitty erityisalueeksi kan sal li sen tason ampumaradan perustamista varten. Alue on pääosin ta lous met sää ja sen suot ovat ojitettuja. Alueella on tehty metsähakkuita. Hau lien putoamisalueen ulkoreunasta on n. 260 m etäisyys Ma ja lam peen, josta vedet purkavat edelleen länteen Pieneen Majalampeen ja edel leen Antunojaan ja Lintjärveen. Etäisyys lähimpään asutukseen on asu tus ta lähimmältä ampumapaikalta n. 1,9 km luoteeseen (Erkkilä, Ma tik ka) ja

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta loma-asutukseen pohjoiseen (Kiviharjunkuja) n. 2,3 km. Alue ei ole pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue (Korkiakangas) si jait see n. 3 km:n päässä. Myös lähin Natura-alue (Somuranmäki) sijaitsee 3 km:n päässä. Suunnitellun ampumaradan alueen päämaalaji on mo ree ni ja kallion pinta on lähellä maanpintaa. Majalammen ympäristöstä poh joi seen päämaalajina on turve. Alueelta on tehty luontoselvitys. Luontoselvityksen mukaan alueen huomion ar voi set luontokohteet ovat keskiosastaan luonnontilainen puro, jo ka kulkee selvitysalueen lounaiskulmasta Majalampeen. Koska puron uo ma on tältä kohden luonnontilainen, on se vesilain 17a :n mukainen koh de. Puron uoman luonnontilaan ei kuitenkaan ampumarataa ra ken net taes sa tarvitse kajota. Majalammen itäpuolella sijaitsee melko pienialainen, puustoltaan luon nonti lai sen kaltainen metsäkuvio. Kuvio poikkeaa ympäristön hoi de tuis ta talousmetsistä, ja se olisi suositeltavaa säilyttää. Tämä alue ei ole suun nitel lul la ampumaradalla. Luontoselvityksen mukaan Majalammen vesistön suojaaminen haulien ja luotien haitta-aineilta on tärkeää alueella esiintyvän viitasammakon ja mah dol li ses ti myös sirolampikorennon takia. Liito-oravan papanoita ha vaittiin muutamissa paikoissa ja ruokailupuita alueen koillisosassa. Alu eel la jo tehtyjen metsähakkuiden takia on epävarmaa, riittävätkö jäljelle jää neet metsäalueet täyttämään liito-oravan elinaluevaatimukset. Lii to-ora val le mahdollinen, pieni, elinympäristö havaittiin luonnontilaisen uo man läheisyydessä. Tähän alueeseen ei kuitenkaan tarvitse am pu ma ra taa rakennettaessa kajota. Toiminnan kuvaus Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansallisen tason am pu ma ur hei lu keskus, jossa harrastetaan haulikko- ja luotilajien ampumaurheilua, har joi tellaan kilpailutoimintaa varten ja järjestetään lähinnä kansallisia kil pai lu ja. Lisäksi suoritetaan hirviammuntakokeita ja koh dis tus am mun to ja. Tulevasta ampumatoiminnasta vastaa Kouvolan Urheiluampujat ry. Alueelle rakennetaan kuusi haulikkorataa, joista reunimmaiset ovat trap-ra to ja ja neljä näiden välistä rataa ovat yhdistelmäratoja trap/skeet. Skeet-ra doil la on kahdeksan ampumapaikkaa eri suuntiin. Suunnat ovat täs sä tapauksessa noin luoteesta pohjoisen kautta koilliseen. Trap-ra doil la ammutaan suoraan eteenpäin, miltei pohjoiseen. Alueelle rakennetaan seuraavat luotiaseradat: Kaksi 100 m:n hirvirataa sekä 100 m:n luodikkorata ja kolme practical-pistooliampumarataa. Hirvija luodikkoradoilta am mu taan suoraan eteenpäin, tässä tapauksessa miltei pohjoiseen. Kolmella rakennettavalla prac ti cal-radalla ammutaan kolmeen suuntaan: takavallia kohden (n. poh joi nen) ja molempiin sivuvalleihin (n. länsi ja itä). Kaikki rakennettavat radat on mitoitettu ope tus mi nis te riön liikuntapaikkajulkaisun ohjeiden mukaisesti ja ne täyt tä vät myös lajiliittojen sääntövaatimukset.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaan arkisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 12-21, kilpailupäivinä klo Toiminta keskittyy kesäkauteen siten, että n. 70 % toiminnasta tapahtuu tou ko-syys kuus sa. Toiminnan ollessa suunnitellussa laajuudessaan, sa vi kiek ko ja arvioidaan ammuttavan noin kpl vuodessa ja luotilaukauksia olevan kpl vuodessa. Haulikkoradoilla on ampumapaikat ja -katokset sekä maanalaiset kiekonheitinsuojat. Luotiradoilla on ampumasuojat, näyttö- ja taulusuojat sekä sivu- ja taustavallit. Lisäksi rakennetaan toimisto- ja varastorakennus, pysäköintialueita, sisäiset liikenneväylät, jätteenkeräyspisteet, valaistusta ja kuivakäymälät hankkeen käynnistysvaiheessa. Haulikkolajien savikiekot ja luotilajien taulut varastoidaan varastorakennukseen ja siirretään suorituspaikoille tarpeen mukaan. Tulotien alkupäähän rakennetaan lukittava portti ja toimistorakennuksen läheisyyteen infotaulu. Hakemukseen saadussa lisäselvityksessä todetaan mm. - Vuo sit tain n. 100 päivän aikana ammutaan laukausta/d. Kilpai lu päi vi nä ammutaan n laukausta/d. - Haulikkoradalla käytetään pääsääntöisesti.12 kaliiperista haulikkoa. hirviradoilla yleisin on 7,62 kaliiperinen kivääri ja luodikkoradalla 5,7 kaliiperinen ase. Practical ammunnassa käytetään kaliiperiltaan 9 ja 10 mm sekä.38,.44 ja.45 pistooleita. - Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa neljä läntisintä haulikkorataa. Lupaa haetaan kuitenkin täydessä laajuudessa olevalle toiminnalle. - Kansallisia kilpailuja järjestetään lisäselvityksen mukaan noin kerran kolmessa vuodessa. Paikallisia kilpailuja järjestetään vuosittain. Harjoitusleirejä pyritään järjestämään etenkin nuorisotoiminnassa. - Ratamaksulaitteet "valvovat" ammuttujen kiekkojen määrää ja radan auki ollessa siellä on valvoja paikalla. Kivääriradalla elektroniset ratalaitteet laskevat ammuttujen laukausten määrää ja lisäksi pidetään harjoituskirjaa. - Alue aidataan tärkeimmiltä kohdilta ja puomit asen ne taan kulku-urille. Maastossa käytetään maastomerkintöjä ja lip pu ja. Tarvittavilta osin käytetään kameravalvontaa. Haulikkoradan rakentaminen ja rakenne Haulikkoampuma-alue, johon ampumapaikat sijoitetaan, rakennetaan leikkaa mal la ja pengertämällä irtomaakerroksia ja osittain kalliota. Am puma-alu een koko on noin 50 m x 350 m. Kukin kuudesta am pu ma pai kas ta tasataan likimain vaakasuoraksi, mutta vierekkäiset am pu ma pai kat voivat olla keskenään jossain määrin eri korkeusasemassa. Am pu ma paik ko jen alustavat korkeusasemat ovat m. Vertailuna, Ma ja lam men pinta on tasolla +75,2 m. Alueen pinta nurmetetaan pö lyä mi sen estämiseksi, jotta pöly ei häiritse aseiden toimintaa.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ampuma-alueen edessä on ampumasuunnassa noin 70 m leveä kiek ko jen ja haulien putoamisalue, josta poistetaan puut ja pensaat, mutta maa pe rän humuskerros säilytetään ennallaan. Kiekkojen pu toa mis alu een takana ja sivupäädyissä on maarakenteinen valli, jolla vai men ne taan ampumamelun leviämistä ympäristöön. Vallin harjakorkeus on itä pää dys tä +94 m, keskeltä +96 m ja länsipäädystä +99 m. Joten am pu ma paik kaan nähden vallin korkeus on 9-12 m. Pääosa hauleista putoaa ampumapaikkojen ja vallin väliselle alueelle. Vallin taakse noin 250 m etäisyydelle ampumapaikoista ulottuu suo ja-alue, johon kauemmaksi lentävät haulit viimeistään putoavat. Alue säi ly te tään pääosin luonnontilaisena, mutta suurimmat puut poistetaan ai na kin ampumapaikkojen puoleisesta osasta aluetta. Ampumapaikoille rakennetaan betoniset ruudut ampumasuoritusta var ten. Trap-radoille rakennetaan ampumakatokset, jotka voivat olla siir ret tä viä. Ampumapaikkojen taakse rakennetaan kevytrakenteiset tuo ma ri ko pit, joihin sijoitetaan myös kiekkojen heiton automatiikka. Energian ja veden käyttö Alue liitetään sähköverkkoon. Energiaa kuluu rakennusten ja ul ko aluei den valaistukseen, huoltotoimintaan sekä kiekonheitinlaitteisiin. Alue valmistaudutaan liittämään paikallisen vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkkoon, jonka liitospaikka on n. 2,7 km etäisyydellä, Lön nin tiel lä. Toiminnan alkuvaiheessa alueelle rakennetaan kuivakäymälöitä ja käyttövesi tuodaan paikalle erityisjärjestelyin. Jätehuolto Ampumaratatoiminnasta syntyy yhdyskuntajätettä ja patruuna- ja sa vi kiekko jen pakkausten ja taulujen pahvijätettä, savikiekkojen sir pa le jä tet tä ja käytettyjä patruunoita. Sirpaloituneet kiekot valmistaudutaan pois ta maan määräajoin. Yhdyskuntajätteen osalta liitytään järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Savi kiek ko jä te kuljetetaan jätekeskukseen ja käytetyt patruunat kier rä te tään. Jätteitä varastoidaan konteissa. Paikalle hankitaan kontti, johon pat ruu nat puristetaan ja toimitetaan Keltakankaan jätekeskukseen. Toiminnassa käytetään hakemuksen lisäselvityksen mukaan ekologisia savikiekkoja. Liikenne ja päästöt ilmaan Liikennöinti alueelle tapahtuu Lönnintien ja Junnolantien kautta. Am pu mara ta kiin teis töl lä on tieoikeus Junnolan yksityistiehen. Toiminnan ke hit tyessä Junnolantien tierakenteita joudutaan parantamaan kan ta vuu den osalta ja rakentamaan ajoneuvojen kohtaamispaikkoja. Liikenne on pää asias sa henkilöautoliikennettä n. 20 autoa/d. Kilpailuja järjestetään muu ta mia vuodessa, joiden aikana liikennettä on enemmän. Luo ti ra to jen käyttäjille rakennetaan oma paikoitusalue, johon liikennöidään hau lik ko ra to jen eteläpuolelta. Liikenteen ohjaamiseksi Lönnintien ja Jun no lan tien kautta

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta asennetaan opasteita. Tien kunnosta vastaa tienhoitokunta. Tien pölyämistä voidaan estää esim. suolaamalla. Metsähukalantien sulkemisesta puomilla on keskusteltu aikaisemman ympäristölupahakemuksen yhteydessä Metsähukalan yk si tyis tie osuus kunnan sekä maanomistajan ja toiminnanharjoittajan edus ta jan kesken. Puomi estäisi kulkemisen ampumaradalle Met sä hu ka lan tien kautta ja ohjaisi liikenteen oikeaa, Junnolantien reittiä. Päästöt ilmaan ovat hakemuksen mukaan aseiden ruutikaasuja. Päästöt maaperään, pohjaveteen ja vesistöön ja niiden estäminen Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia ympäristöriskejä ovat haulit ja luodit, joiden merkittävin haitta-aine on lyijy. Alueella maaperä on tiivistä moree nia ja kallio lähellä maanpintaa, jolloin varsinaista pohjavettä ei muodos tu. Tämän vuoksi myöskään erityisiä päästöjä maaperään tai poh ja veteen ei muodostu, vaan pääosa vesistä kulkeutuu pin ta va lun ta na rakennettaviin selkeytysaltaisiin. Myöskään vesistöön ei ha ke muk sen mukaan pääse suoria päästöjä selkeytysaltaiden toimiessa. Metallit kulkeutuvat veden mukana sekä liuenneena, että hie no ai nek ses sa. Veden keräys ja tarvittaessa käsittely estävät metallien kul keu tu mi sen ampumarata-alueelta ympäristöön. Alueella muodostuvat vedet ke rä tään laskeutusaltaisiin hyödyntäen luonnollisia virtauksia, maaston luon tais ta muotoa ja pintaojituksin. Ulkopuolelta virtaavat vedet voi daan ohjata ampumarata-alueen ohi ojituksin ja olemassa olevia uomia kään täen. Haulikkoradat Haulikkoratojen alu eel la maaperän suojaus on yhdistelmä haulien laskeuma-alueen pie nen tä mis tä ja suolle ampumisen välttämistä ampumapaikkojen si joit te lul la sekä vesien hallintaa. Haulien leviämisaluetta rajataan meluvallien avulla. Maaperän pintakerros voidaan hakemuksen mukaan tulkita am pu ma rata-alu eel la ratarakenteeksi, jonka kuormitus ei ole maaperän pi laan tu mista. Majalammen lähiympäristö ja sen pohjoispuolinen alue on suota. Haulik ko ra ta on sijoitettu siten, että vältetään haulien ropina suo alu eel le. Maaperää haulien laskeuma-alueella ei muokata tarpeettomasti. Sir pa loitu neet kiekot valmistaudutaan poistamaan määräajoin. Maan pinnoitusvaihtoehtoa on tarkasteltu haulikkoradan osalta, mutta se vaatisi mittavia maansiirtotöitä alueen kivikkoisuuden ja puuston vuok si, eikä vaihtoehto ole realistinen. Haulikkorata-alueen osalta massanvaihto ei hakemuksen mukaan ole tarpeen kuormituksen vähentämiseksi, mikäli haitta-aineiden kul keu tu mi nen pintavesien mukana estetään. Toiminnan päätyttyä maaperän pin ta ker ros tulee puhdistaa. Veden käsittely haulikkoradoilla perustuu kahteen erilliseen altaistoon, jotka rakennetaan Majalammen eteläpuolelle, alavalle alueelle. Al tais to ja rakennetaan kaksi, koska pintavalunnan suunnat näin edellyttävät.toiseen

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta altaistoon johdetaan myös luotiaseradoilta kertyvät vedet. Al tais to koostuu kahdesta altaasta. Ensimmäiseen altaaseen laskeutuu no peas ti laskeutuva, karkea kiintoaines ja siihen sitoutunut lyijy. Toisen al taan tilavuus on suurempi ja altaan purkupäässä on m leveä suo to penger. Toinen allas levenee purkupäähän kohti. Altaat on mi toi tet tu valuma-alueen sateesta ja lumien sulamisesta muodostuvalle ve si mää räl le huomoiden virtauksen riittävä hidastuminen altaissa. Suo to pen ke reen jälkeen vesi kerätään poisto-ojaan, josta vesi virtaa Ma ja lam peen. Luotiradat Luotiradoilla luodit iskeytyvät pienelle alueelle radan taustavalliin. Iskemäalueen taakse valliin rakennetaan tiivis maakerros tai keinotekoinen tiiviste, jota pitkin vedet valuvat reunaojaan, jonka veden laatua tarkkaillaan ja tarvittaessa toimitaan vastaavasti kuin haulikkoradoilla. Pintavesien tarkkailu Pintavesien laatua tarkkaillaan ottamalla valumavesistä näytteitä ja ana lysoi mal la pudonneiden haulien mahdollisia vaikutuksia valumavesien laatuun. Valumavesien hallintaa varten rakennetaan kaksi kaksiosaista altaistoa, jo ihin alueen pintavedet johdetaan, ja joissa vedet selkeytyvät. Näytteet ote taan altaistojen ensimmäiseen altaaseen tulevasta vedestä ja toisesta altaasta pois tu vas ta vedestä. Hakemuksen liitteenä olevassa tarkkai lu oh jel mas sa on esitetty, että vesinäytteistä analysoidaan happi- ja kiinto ai ne pi toi suus, sähkönjohtavuus ja ph sekä lyijyn, antimonin, kuparin, nikkelin ja ar see nin kokonaispitoisuudet. Taustapitoisuudet selvitetään ennen toiminnan alkamista. Toiminnan käynnis tyt tyä otetaan näytteet puolen vuoden ja vuoden päästä. Mikäli muutoksia taus ta pi toi suuk siin ei ole havaittavissa, jatketaan tarkkailua vuoden vä lein. Mikäli vaikutuksia veden laadussa havaitaan, selvitetään tar vit taes sa keinot pitoisuuksien alentamiseksi. Yhtenä keinona on esim. ad sorb tiora e mas san käyttö haitta-aineiden sitouttamisessa sekä hiek kasuo da tuk seen yhdistetty aktiivihiilisuodatus. Hakemukseen saadussa lisäselvityksessä ilmoitetaan, että laskeutusaltaiden pohjalle kertyvän lietteen paksuutta tarkkaillaan ja lie te poistetaan kaivamalla, kun lietepaksuus on n. 30 cm. En nen lietteen poistamista, siitä otetaan näyte, josta analysoidaan seu raa vien metallien kokonaispitoisuudet: lyijy, antimoni, kupari, nikkeli ja arseeni. Liete toimitetaan hakemuksen mukaan hait ta-ai ne mää ris tä riippuen esim. Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai Ekokem Oy:lle. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain valvontaviranomaiselle. Melu Toiminnasta on tehty melumallinnukset haulikon ja kiväärin ai heut ta mal le melulle ampumaradan lähialueella. Yhteenvetona me lu mal lin nuk ses ta hakemuksessa esitetään, että suunnitelman mukaisella am pu ma ra dan sijainti- ja meluvalliratkaisulla päästään ohjearvot täyttävään ti lan tee seen sekä asuin- että loma-asuntojen osalta. Lisäksi lähimpien kiin teis tö jen pihapiirissä on mitattu haulikoiden ja kiväärien melua.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Haulikkoratojen melumallinnus Neljän läntisimmän radan rakentamisen yhteydessä ra ken ne taan meluvallin osat A (läntisin) ja B (keskimmäinen) sekä 5 m korkeat sei näkkeet ratojen 2,3,4 ja 5 (skeet-ratoja) väleihin. Skeet 4- ja trap 5 ja 6-radat toteutetaan myöhemmässä vai hees sa, jolloin rakennetaan valli C (itäisin). Ohjearvovertailussa tulee ottaa huomioon laskentamallin tarkkuus, joka on arvioitu olevan lähimpien asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla ±5 db. Mallinnuksen tulokset, kun käytössä on alkuvaiheen 4 läntisintä rataa: Vakituisella asutuksella mallinnetut melutasot (LAimax) alittavat las ken taepä var muus huomioiden ohjearvon 65 db. Koillispuolen lähimmän loma-asun non kohdalla mallinnetut melutasot (LAimax ) ovat noin 60 db, eli laskentaepävarmuus huomioiden ohjearvon 60 db tasalla. Suu rim mat melutasot aiheutuvat ammuttaessa skeet-radoilla am pu ma pai koil ta 1. Pohjoispuolen lähimmän loma-asunnon (Kiviharjunkuja) koh dal la melutasot (LAimax) ovat alle 60 db, laskentaepävarmuus huo mioi den ohjearvon tasalla. Muiden loma-asuntojen luona melutaso alittaa oh je arvon 60 db. Mallinnuksen tulokset, kun käytössä kaikki 6 rataa: Vakituisella asutuksella mallinnetut melutasot (LAimax) alittavat las ken taepä var muus huomioiden ohjearvon 65 db. Koillispuolen lähimmän loma-asun non kohdalla mallinnettu melutaso (LAimax) on noin 60 db, eli las ken ta epä var muus huomioiden ohjearvon 60 db tasalla. Pohjoispuolen lähimmän loma-asunnon (Kiviharjunkuja) kohdalla me lu ta so (LAimax) on alle 60 db, laskentaepävarmuus huomioiden oh je ar von puitteissa. Muiden loma-asuntojen luona melutaso alittaa ohjearvon 60 db. Hakemuksen melumallinnusraportissa on mainittu, että vaikka lau kaus äänien mallinnettu enimmäisäänitaso kahden yksittäisen loma-asunnon kohdal la on lähellä 60 db, on mallinnustulosten ja mittaustulosten ver tai lus sa havaittu, että 70-80% laukausten mitatuista äänitasoista on las ket tu ja tasoja alhaisempia. Melumallinnusraportin mukaan esitetyillä melusuojausratkaisuilla pääs tään ohjearvot täyttävään tilanteeseen ympäristön asuin- ja lo ma ra ken nuk sil la. Meluvallien ja ampumapaikkojen korkeustasoja voidaan tar vit taes sa muuttaa kunhan ampumaratojen ja meluvallien ylätason kor keus erot pysyvät esitettyjen mitoitusten mukaisina. Luotiratojen melumallinnus Luotiratojen melumallinnuksessa tutkittiin kahta vaihtoehtoa: suun ni tel maa ja Suunnitelmassa Hirvi- ja luo dik ko ra to jen korko on n. +86 m ja sivu- ja taustavallien korko n m, jo ten vallin korkeus on 7-9 m. Practical-radat ovat korossa +80 ja vallit +84, joten vallin korkeus on 4 m. Ampumasuunta 358.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Suunnitelman mukaan ratoja käännettiin 8.5. suunnitelmasta 15 myötäpäivään, ampumasuuntana nyt 13. Hirvi- ja luodikkoratojen taus ta- ja sivuvallien yläpinta mallinnettiin tasoon +93 m, muutoin kor keusase mat säilyivät ennallaan. Vallin korkeus olisi siis 7m. Ohjearvovertailussa tulee ottaa huomioon laskentamallin tarkkuus, joka on arvioitu olevan lähimpien asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla ±5 db suunnitelman mukaisessa tilanteessa kaikki luotiratojen me lu tasot ovat alle 60 db ympäristön asuin- ja lomarakennuksilla. Practical -radoil ta ammuttaessa alitetaan ohjearvo 60 db kaikkien lo ma-asun to jen kohdalla ja 65 db kaikkien vakituisten asuntojen kohdalla suunnitelman mukaisessa mallinnustilanteessa hirvi- ja luo dik kora doil ta ammuttaessa taustavallit rajoittavat tehokkaasti melun le viä mis tä suoraan pohjoiseen. Sivuvallien pohjoispäistä melu pääsee le viä mään pidemmälle. Kaikkien vakituisten asuintalojen kohdalla alitetaan oh je ar vo 65 db. Pohjoispuolen lähimmän loma-asunnon (Ki vi har jun ku ja) kohdalla hirvi- ja luodikko-ratojen melutasot ovat ohjearvovertailun mu kaan ohjearvon 60 db tasalla (laskentaepävarmuus huomioiden), vaik ka kin mallinnettu melutaso on alle 60 db. Muiden loma-asuntojen koh dal la melutasot alittavat ohjearvon 60 db. Vaihtoehtona suunnitelmalle tarkasteltiin radan kääntämistä (suun ni tel ma ) 15 astetta myötäpäivään, jolloin hirvi- ja luo dik kora to jen taustavalliin riittää matalampi taustavalli (yläpinta laskettiin ta sol le +93). Tällöin meluvyöhykkeet leviävät pidemmälle pohjoiseen kuin suunnitelman tilanteessa, mutta kivääriratojen melu suun tau tuu pohjoisen loma- asunnon (Kiviharjunkuja) ja koillispuolen asutuksen (Ot tola, Metsäranta, Mikkola, Peltola, Mäntylä) väliin. Myös tällä ra ta jär jes te lyl lä päästään mallinnuksen mukaan hyväksyttävään me lu ti lan tee seen, eli kaikki asuin- ja lomarakennukset ovat 60 db meluvyöhykkeen ul ko puo lel la. Hakemukseen saadussa lisäselvityksessä on ilmoitettu, että luotiradat rakennetaan suunnitelman 8.5. mukaisesti. Melumittaukset Ampumaradan perustamisen tiimoilta on tehty koeammuntoja ja me lu mittauk sia siten, että Kouvolan Urheiluampujien edustajia on ollut ole te tuil la ampumapaikoilla maastossa ampumassa tulevaan am pu ma suun taan. Samaan aikaan ampumamelua mitattiin Kiviharjunkujan lo ma-asun nol la ja vakituisen asutuksen osalta kiinteistöjen Erkkilä ja Ma tik ka (=Lönni) läheisyydessä. Mittausten aikaan on ammuttu nykyiseltä maan pin nal ta, ilman meluntorjuntarakenteita. Ammunnat on tehty radan ai em man (hakemus ) sijoitussuunnitelman mukaisesti. Hakemuksen mukaan Kouvolan ympäristöpalvelut suoritti koe am mun to jen melumittauksia vuoden 2006 kesäkuussa ja 2011 marraskuussa. Ha kemuk sen mukaan melutasot ovat olleet merkittävästi pienempiä kuin aikaisemman radan sijoittelun melumallinnuksessa laskennallisesti saa dut arvot ja ampumamelun ohjearvot. Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelun mukaan kuitenkin osa mit taus tu-

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta lok sis ta ylitti ohjearvot. Karkea yhteenveto melumittauksien tuloksista/ohjearvojen ylityksistä yk sit täis ten laukausten osalta: Syksy 2011 ylityksiä Lönnissä (mittauksen teki Kouvolan ym pä ris tönsuo je lu) Kevät 2012 ylityksiä Kiviharjunkujalla etenkin kivääri (Mittauksen suo ritti hakija/ramboll) Kesällä 2012 yhteislaukaukset (haulikko+kivääri/ haulikko+haulikko) ylit tää Kiviharjunkujalla. (Mukana asukkaita/silloin muistutuksen tehneitä, mittaus Kouvolan ym pä ris tön suo je lu) Syksy 2012 kaikki paitsi pistooli ylittää Kiviharjunkujalla. (Rakennus- ja ympäristölautakunta ja asukkaat mukana, mittaus ym pä ris tön suo je lu, säätila sumuinen.) Mittauksien aikana todettiin, että jos kiväärissä käytetään ää nen vai men ninta, vaimentaa se melua etenkin Lönnin suuntaan, eli sivulle, huo mat ta vasti. Laukausmelutaso voi vaihdella hyvin paljon riippuen säätilasta. Melumittauspöytäkirjat jaetaan oheismateriaalina kokoukseen. Meluntorjuntarakenteet Haulikkoradoille rakennetaan meluvalli jonka harjakorkeus lännessä ja luotees sa (asutuksen suunnassa) on noin 12 metriä ampumatason ylä puo lella, pohjoisessa noin 10 metriä ja idässä noin 9 metriä. Mikäli val leil la ei saavuteta riittävän alhaista ampumamelun ohjearvojen vaa ti mus ten mukaista melutasoa, rakennetaan ampumaratojen väliin melua vai men tavat, noin 5 metriä korkeat väliseinäkkeet (3 kpl) ra ta suun ni tel man mukaisiin paikkoihin. Kivääriradat varustetaan Z-tyypin mukaisilla ampumasuojilla, joissa spektrin mukainen korjausaste C ja jotka rajoittavat tehokkaasti melun le viä misen radan sivuilla (länsi ja itä) ja takana (etelässä). Z-tyypin mu kai ses sa ampumasuojassa on kiinteät ja umpinaiset taka- ja sivuseinät. Poh joi ses sa melua rajoittavat lisäksi ampumaradan vallit. Mikäli ra ken teel li sil la ratkaisuilla ei saavuteta riittävä melua vaimentavaa vaikutusta, ra joi te taan melua aseisiin kiinnitettävillä äänenvaimentimilla. Melupäästöjen tarkkailu Laukausmelua mitataan lähimpien asuin- ja loma-asuinkiinteistöjen pi hoil la ampumatoiminnan käynnistyttyä. Mittausten aikana ammutaan hau lik ko-, hirvi- ja practical-radoilla. Mikäli eri aselajien radat val mis tu vat eri aikoina, mitataan melua ensimmäisen valmistuvan radan lajin ra dal ta. Alustavasti mittauspisteet sijaitsevat vakituisen asutuksen kiinteistöjen Erk ki lä ja Matikka piha-alueilla sekä lomakiinteistön, Kiviharjunkuja, pi halla, joissa ampumamelua on mitattu jo aiemmin. Mittauspisteiden si joit ta mises sa huomioidaan aiemmat mittaukset, jolloin voidaan mah dol li ses ti verrata mittaustuloksia aiempiin tuloksiin. Melumittaukset tehdään Ym päris tö mi nis te riön ohjeen ampumaratamelun mittaamisesta (1999) mu kai sesti. Melumittausraportissa esitetään mm. mittauskohteina olleet aseet ja lau-

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta kaus mää rät, ympäristömelumittausten tulokset (LAimax) ase koh tai ses ti sekä vertailu ohjearvoihin ja lupaehtoihin. Lisäksi esitetään mit taus lait teet, -menetelmät ja olosuhteet. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Hankkeen suunnitelmien laadinnassa on käytetty "Kansallinen BAT-han ke, parhaat käyttökelposet tekniikat ulkona sijaitsevien am pu ma ra to jen ympäristövaikutusten hallinnassa" - selvitystyön tuloksia ja ko ke muk sia. Lisäksi on huomioitu ohjeet, joita on esitetty Ym pä ris tö mi nis te riön Suomen Ympäristö-oppaassa nro 23/2012 Ampumaratojen ym pä ris tö lu pa. Lisäksi sovelletaan valtakunnallisia ampumaharrastus- ja kilpailutoiminnan toimintatapoja. Toiminnan suunnittelussa on huo mioi tu Opetusministeriön julkaisun nro 87: Ampumarataopas 2005 oh jeet. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Yleinen viihtyisyys ja ihmisten terveys Alue ympäristöineen muodostaa poikkeuksellisen laajan, erämaisen asumat to man ympäristökokonaisuuden Kymenlaakson olosuhteissa, mi kä minimoi yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen kohdistuvat hai tal liset vaikutukset. Lyijyllä ja muilla haitta-aineilla ei ole vaikutuksia ul ko puolis ten terveyteen toimittaessa suunnitelmallisesti. Ampumamelu py syy ohjearvojen alapuolella. Luonto, luonnonsuojeluarvot ja rakennettu ympäristö Vaikutukset luontoon ovat normaaleja ampumaratojen aiheuttamia vai kutuk sia. Vaikutukset on minimoitu paikan valinnalla maakuntakaavaa laa dittaes sa. Vesistö ja sen käyttö Etäisyys lähimmältä ampumapaikalta Majalammen rantaan on 520 m ja am pu ma sek to rin ulkoreunasta 260 m. Etäisyys Rapojärveen on noin 3 km. Pintavalumavesien maahiukkasten mukana kulkeutuva lyijy ja muut haitta-ai neet laskeutetaan saostusaltaissa, jolloin niiden vaikutukset ve sis töön ovat pienet. Altaista purkautuvan veden laatua seurataan ja tar vit taes sa ryhdytään toimenpiteisiin liukoisen lyijyn osalta. Ilmaan joutuvat päästöt Ruutikaasujen merkitys on vähäinen. Maaperä ja pohjavesi Vaikutukset maaperään ovat vähäiset, koska maaperä on tiivistä mo ree nia ja kallio on lähellä maanpintaa. Melun ja tärinän vaikutukset Melupäästöt on selvitetty ja todettu olevan hyväksyttävällä tasolla. Tä ri nää ei synny.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sa no mat-sa no maleh des sä Hakemus ja siihen liit ty vät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kouvolan kau pun gin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa. Hakemuksesta on lä het ty tieto kirjeellä naapureille sekä lähimmille asukkaille ja lo ma-asuk kail le. Tarkastukset ja neuvottelut Alueelle on tehty useampi tarkastuskäynti ja osallistuttu koeammuntoihin. Tarkastuksilla ovat käyneet ympäristöpäällikkö Hannu Friman ja ympäristötarkastajat Marleena Naukkarinen ja Katja Kangas. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta jätettiin kuusi muistutusta/mielipidettä. Helena ja Pekka Heiramon saapuneessa muistutuksessa esi tetään seuraavaa: Vastustamme ympäristöluvan myöntämistä otsikoidulle am pu ma ra ta hankkeel le seuraavin perustein: 1) Suunnitelmaselostuksen sivulla 7 viimeisessä virkkeessä on kir joi tet tu: " Melumittauksissa melutasot ovat olleet merkittävästi pie nem piä kuin melumallinnuksessa laskennallisesti saadut arvot. Mit taus ten melutasot ovat olleet Valtioneuvoston päätöksen (53/1997) oh je ar vo jen alapuolella." Suunnitelmaselostuksen kirjoittaja ei ole viit si nyt edes vilkaista ammuntapöytäkirjoja ja Pyy däm me liittämään kyseiset pöytäkirjat materiaaliin, joka jaetaan lau ta kun nan jäsenille. Kun ollaan todellisessa tilanteessa, las ken nal li sil la arvoilla ei juuri ole merkitystä. Ilman olosuhteet vaihtuvat, kos teus, tuuli jne., ja ne vaikuttavat melun kuuluvuuteen niin kor vaan kuin kehoonkin. Ramboll Finland Oy:n haulikkoratojen me lu mal lin nuk sen sivulla 6 kohdassa yleistä, on havaittu, että %:a on alle ohjearvojen. Ampumamelussa ei yksikään laukaus saa ylit tää ohjearvoja. Rambollin luotiratojen melumallinnuksessa sivulla 6 on todettu, että melu on 60 db ohjearvojen kohdalla. Kuten jo ai kai sem min olemme todenneet, eivät laskennalliset luvut pidä paik kaa todellisen tilanteen vallitessa. Ympäristölupahakemuksen koh das sa D / melupäästöt ja tärinä, on jo todettu epävarmuus ki vää ri ra jo jen melupäästöstä: "Mikäli rakenteellisilla ratkaisuilla ei saavuteta riit tä vää melua vaimentavaa vaikutusta rajoitetaan melua aseisiin kiin ni tet tä vil lä äänenvaimentimilla." Tämä tarkoittaa, että ampujat, joil la ei ole aseessaan äänenvaimentimia, ei voi radalla ampua. Täs sä suunnitelmassa on jätetty pois kokonaan monilaukausten me lu vai kutus. Kilpailutilanteissa ja myös harjoitustilanteissa syntyy mo ni lau kausme lua. Yhteislaukauksista on todettu Valtioneuvoston oh jees sa sen nostavan melutasoa 15 %. 60 db:n tasossa se tarkoittaa 69 db. Koska

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Rakennus- ja ympäristölautakunta hakemuksessa on monta rataa jokaiselle am pu ma la jil le, ei yhteis-ja monilaukausmelulta voida välttyä. Tällöin ylitetään reip paas ti annetut arvot. 1) Liiketoimintasuunnitelmassa on lähdetty siitä, että ensin ra ken net tai siin I-vaihe Kouvolan liikunta- ja nuorisolautakunta on kokouksessaan tullut :n kustannusarvioon. Nyt suunnitelmaselostuksessa on tultu :n kustannukseen ta sossa joulukuu 2011, Jos I-vaihetta aletaan rakentaa keväällä 2014, on todellinen hinta jotain aivan muuta. Kaupunginjohtaja Lam min mä ki on niin julkisesti kuin yksityisesti useaan kertaan ilmoittanut kau pun gin osuuden olevan :oon saakka, eikä enempää. Suun nit te luhank kee seen saatiin kaupungille Manner-Suomen maa seu tu oh jel masta Mikä oli kokonaiskustannus, koska 100 %:a ei sieltä saa? Suunnitelman mukaisesti kaupunki hakee avus tus ta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 75 % ko ko nais kus tan nuk sis ta, jolloin omavastuuosuudeksi jää noin Kenen pii kis sä? Liiketoimintasuunnitelmassa pääosa seuran tuloista tulee sa vi kiek kojen myynnistä. Jos, kuten laskelma osoittaa, myydään kiekkoa, tulee ylijäämää , mutta jos kiekkoja myy dään kpl, tulee alijäämää Entä jos kiekkoja myy dään vain kpl? 0llaan tosi veitsenterällä talouden kanssa. Ku ka vastaa ratojen maanvaihdosta / puhdistuksesta, jos seuran va rat eivät riitä? Lain mukaan se on maanomistajan kontolla, eli kau pun gin. Kouvolan kaupungilla on jo yksi iso projekti Anttilan sul je tun ampumaradan maa-aineksien vaihdossa. Kyseessä on kustannus Toukosen ilmoituksen mukaan. Nyt sitä ale taan todennäköisesti syksyllä 2013 toteuttamaan ja silloin to del li suu des sa puhutaan yli :n summasta. Liiketoiminta- suun ni tel mas ta ei selviä, miten rahoitus, investoinnit ja vastuut (esim. ta kauk set) jakautuvat! Olisi oltava yksiselitteinen selvitys, jossa ker ro taan kaupungin osuudet ja seuran osuudet, sekä todelliset tu le vai suu des sa tarvittavat rahamäärät, jotka todella kattavat investointien kus tan nuk set. Yhteenveto kohdasta 1. (Heiramoiden tekemä) Suomen ympäristö 39/2007 kirjoittaa melun yleisistä piirteistä mm. seu raavas ti sivu 12: " Ympäristömelun merkittävin vaikutus on häiritsevyys. Ympä ris tö me lun fysiologiset vaikutukset kohdistuvat sydän- ja ve ren kier to elimis töön sekä sisäeritystoimintaan.... Häiritsevyyteen vai kut ta vat äänitason lisäksi mm. äänen spektri ja ajalliset ominaisuudet....sivu 13: "Taajama-alueen ulkopuolella ympäristön hiljaisuuden odotus voi li sä tä eroa vielä 10 db verran. Tästä syystä yhtäkkinen uusi ääni voi enim mil lään olla jopa 15 db pienemmällä tasolla yhtä häiritsevää." Am pu ma me lus ta sivu 15: "Ympäristössä ampumamelu on merkittävä häi riön aiheuttaja, mm. koska se kantautuu kauas ja erottu helposti muus ta melusta tai ääniympäristöstä.... Tähän voivat olla syynä esimerkiksi orien toi tu mis- ja säikähdysreaktiot.... Lisäksi impulssimainen ja joskus myös pienitaajuisen ampumamelun vaimentaminen on hyvin vaikeaa ja kal lis ta." Laukausten lukumäärä sivu 41: "Ratkaisevia kysymyksiä ovat, mi kä on yhden laukauksen voimakkuuden vaihtelun vaikutus häi rit se vyy teen ja mikä on laukausten lukumäärän vaikutus.... Käytännössä tär kein kysymys on siis, mikä on laukausten lukumäärän vaikutus ver rat tu na yksittäisten laukausten voimakkuuden muutoksiin.... Toista ky sy mys tä (kevyet aseet)

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata

Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata Ympäristölautakunta 123 20.11.2014 Lisämääräyksen antaminen ampumaradan meluntorjuntatoimenpiteistä, Vieremän eränkävijät ry:n ulkona sijaitseva Pöytämäen ampumarata 459/11.01.00/2013 Ymplk 123 Valmistelija:

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Ampumaurheilun monitoimikeskus

Ampumaurheilun monitoimikeskus Ampumaurheilun monitoimikeskus 1 Kouvolan seudun ampumaradat Kouvolan seudulla on 17 ampumaseuraa, joissa on yhteensä yli 1276 jäsentä Kouvolan kaupungin alueella on 69 metsästysseuraa ja näissä jäseniä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Tulevaisuuslautakunta AIKA 01.07.2008 klo 16:30-17:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot