Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot 1"

Transkriptio

1 1 Jari Kolehmainen & Mika Kautonen & Pasi Koski Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto p Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto p Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto p Tiivistelmä Innovaatiot ja oppiminen määrittelevät aiempaa keskeisemmin yritysten menestystä, mikä on nostanut kysymyksen korkeakoulujen merkityksestä sijaintialueidensa elinkeinoelämän kehittymisessä suuren mielenkiinnon kohteeksi. Sama taloudellinen kehitystendenssi on nostanut esiin myös alueellisen innovaatiopolitiikan tarpeen. Korkea-asteen koulutuksella ja tutkimuksella on kaiken kaikkiaan merkittävä aluepoliittinen rooli, mikä näkyy myös korkeakoulujen omassa kehittymisdynamiikassa. Viime aikoina onkin keskusteltu paljon korkeakoulujen nk. kolmannesta tehtävästä, jolla viitataan niiden toiminnan yhteiskunnallisiin ja etenkin alueellisiin hyötyvaikutuksiin. Alueellisen innovaatiopolitiikan näkökulmasta korkeakoulujen suhdetta sijaintialueensa elinkeinoelämään on mahdollista tarkastella jossakin määrin aiempaa jäsentyneemmin. Tässä paperissa tarkastellaankin korkeakoulujen roolia sijaintialueillaan alueellisen innovaatiopolitiikan näkökulmasta. Innovaatiopolitiikan kaksi eräänlaista perusvisiota, teknopolis ja oppiva talous luovat lähtökohdat tarkastelulle, joka tapahtuu kahden illustroivan empiirisen casen kautta. Tätä ennen tarkastellaan kuitenkin lyhyesti erilaisia näkökulmia alueelliseen innovaatiopolitiikkaan. Viimeisessä kappaleessa keskustellaan korkeakoulujen ja hiukan myös muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden alueellisesta roolista erilaisia alueellisen innovaatiopolitiikan visioita vasten. Tarkastelun keskeinen huomio on se, että etenkin nk. teknopolis-mallissa korkeakoulujen merkitys on erittäin suuri ja ne voivat toimia sijaintialueellaan ankkureina, dynamoina ja magneetteina. Ankkureina ne sitovat yrityksiä sijaintialueelleen aiempaa tiiviimmin, Dynamoina ne synnyttävät alueelle uutta yritys- ja liiketoimintaa esimerkiksi tutkimustoiminnan kautta. Magneettina toimiessaan korkeakoulut houkuttelevat yrityksiä läheisyyteensä. Oppivan talouden mallissa korkeakoulujen rooli on pienempi kuin teknopolis-mallissa, mutta silti erittäin tärkeä. Korkeakoulut voivat tukea alueen yritysten jatkuvaa modernisointia ja jatkuvaa kehittymistä, mikä on oleellisen tärkeää yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Johdanto: korkeakoulujen uudet tehtävät Monien mielestä ja 1970 luvuilla Suomessa toteutettu korkeakoulujen hajasijoittaminen on ollut tämän päivän näkökulmasta parasta aluepolitiikkaa. Ilman tuota maakuntayliopistojen nousua Suomen aluekehityksen voidaan arvioida olleen koettua huomattavasti epätasaisempaa. Maakuntayliopistoista on kehittynyt itsenäisiä, jopa kansainvälisen tason yliopistoja, jotka luovat ympärilleen hyvinvointia. Tätä korkeakoulujen hajasijoittamisen menestystarinaa voidaan kuitenkin punnita monilla akateemisen yhteisön sisäisilläkin kysymyksillä: miksi monissa maakuntayliopistoissa on edelleen paljon matkalaukkuprofessoreja ja miksi maakuntayliopistojen professorien urakierto näyttää edelleen suosivan pääkaupunkiseudun vanhoja yliopistoja (Michelsen 2001)? Yliopistojen ja korkeakoulujen todellisten alueellisten vaikutusten arvioinnin vaikeudesta huolimatta, on korkea-asteen koulutuksella ja tutkimuksella joka tapauksessa keskeinen aluepoliittinen rooli, jonka voisi väittää tulevaisuudessa jopa kasvavan. Tätä kuvaa myös se aktiivisuus, jolla eri puolella Suomea luodaan ja kehitetään erilaisia korkeakoulutoimintoja: tiedekorkeakoulut perustavat sekä koulutuksen että tutkimuksen erillisyksiköitä eri kaupunkeihin ja monet ammattikorkeakoulut näyttävät opetustarjonnan kehittämisen rinnalla vahvistavan vauhdilla omia tutkimus- ja kehitysyksiköitään. Aiempi korkeakoulujen (ja niiden edeltäjien) sijainnista seurannut hyöty alueelle koostui pääasiassa henkilöstön työpaikoista ja niiden tuottamista verotuloista sekä työvoiman kouluttamisesta alueen yrityksille ja muille organisaatioille. Nämä ovat toki edelleen relevantteja korkeakoulujen alueellisia vaikutusmuotoja, jotka ovat nykyisessä tietointensiivisessä globaalitaloudessa jopa entisestään ko- 1 Tämä paperi perustuu Tekesin rahoittamaan Verkostot, innovaatioympäristöt ja alueet tutkimusprojektin loppuraporttiin Yritysten innovaatioympäristöt: Pirkanmaa ja Keski-Suomi (ks. Kautonen ym. 2002). 1

2 rostuneet. Korkeakoulut ovat jo pelkästään perusfunktionsa kautta keskeisiä alueen inhimillisten voimavarojen lisääjiä, mutta niitä ei pitäisi ymmärtää liian kapeasti vain osaavan työvoiman tuottajiksi. Niillä on alueiden kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmasta myös laajempi tehtävä, sillä ne houkuttelevat alueelle laajalla säteellä opiskelijavirtoja, etenkin jos ne ovat riittävän korkeatasoisia ja houkuttelevia. Moni opiskelija jää myös töihin opiskelupaikkakunnalleen 2. On myös huomattava, että oppilaitokset ja opiskelijat luovat ympärilleen yleisemminkin myönteistä, uudistumishaluista ilmapiiriä. Opiskelijat ovat siis yleisemmänkin aluekehittämisen kannalta tärkeä ihmisryhmä. (Kolehmainen 2001.) Edellä mainittujen taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten sekä perinteisten akateemisten tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi korkeakouluihin on viime vuosina kohdistunut painetta toimia aiempaa voimakkaammin yhteiskunnan teknologis-taloudellisen kehityksen yhtenä keskeisenä moottorina. Monissa tapauksissa korkeakoulujen odotetaan toimivan tässä roolissa nimenomaan omalla sijaintialueellaan. Tämä on yksi keskeinen osa yliopistojen ja korkeakoulujen nk. kolmatta tehtävää. Korkeakouluihin ja yliopistoihin kohdistuvat yhteiskunnalliset ja erityisesti taloudelliset odotukset heijastelevat sitä yleistä taloudellisen toiminnan nykytrendiä, joka korostaa innovaatioiden ja oppimisen merkitystä. Yksittäisten yritysten, mutta myös alueiden ja kokonaisten kansakuntien taloudellista menestystä määrittää aiempaa voimakkaammin niiden kyky uusiutua ja innovoida. Yksittäisen yrityksen kohdalla se merkitsee täysin uudenlaisten tuotteiden ja palveluita kehittämistä sekä vanhojen tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämistä. Aluetalouden ja kansantalouden innovatiivisuus näkyy luonnollisesti siellä sijaitsevien yritysten kilpailukyvyn kehittymisenä, uusien yritysten syntymisenä ja työpaikkojen kasvuna. Edellä kuvaillun kaltaiset korkeakouluihin kohdistuvat paineet yhdessä niiden toimintaympäristön, eli esimerkiksi niiden rahoitusrakenteen muutoksen kanssa ovat aiheuttaneet sen, että korkeakoulut ovat lisänneet erilaisia ulkopuolelle suuntautuvia tai niiden ulkoisten sidosryhmien vaikutuksesta muodostettuja tai muotoiltuja tutkimus-, opetus- ja palvelutoimintoja. Virtanen (2002) on käsitellyt melko monipuolisesti nimenomaan yliopistojen nk. kolmanteen tehtävään liittyviä näkökulmia. Hän nostaa esiin kysymykseen siitä, tulisiko tämän yhteiskunnallisen vaikuttamistehtävän olla yliopistojen säädösperustainen tehtävä. Kuten Virtanen (emt., s. 25) toteaa, voimassa olevan yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta ja sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tämä muotoilu jo tavallaan pitää sisällään ajatuksen yliopistojen yhteiskunnallisesta tehtävästä, mutta on esitetty, että yliopistojen kolmas tehtävä tulisi kirjata selvemmin lakiin, jolloin se tulisi sisällyttää myös yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmiin. (Virtanen 2002.) Yliopisto- ja korkeakoululaitoksen yhteiskunnallisiin ja erityisesti alueellisiin tehtäviin on kiinnitetty joka tapauksissa runsaasti julkista huomiota ja asiaa on pyritty edistämään erilaisten selvityksien, muistioiden ja arviointien avulla (ks. esim. Huttula 2001 ja Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen 2001). Ammattikorkeakouluilla tällainen alueellinen kehittämistehtävä on ollut alusta lähtien, mikä on esimerkiksi niiden rahoitustaustaa vasten hyvin ymmärrettävää. Ammattikorkeakoulujenkin osalta alueelliseen vaikuttavuuteen on kuitenkin ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota, joskin samalla on huomattu, että samojen alueellisen vaikuttavuuden kriteereiden soveltaminen eri aloja edustavien ja eri alueilla sijaitsevien ammattikorkeakoulujen näkökulmasta ei ole välttämättä oikeudenmukaista. (ks. esim. Katajamäki & Huttula 2002). Etenkin tiedekorkeakoulusektorilla ajatus erityisistä yhteiskunnallisista ja alueellisista tehtävistä on otettu ristiriitaisesti vastaan. On esimerkiksi epäilty sitä, että yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikut- 2 Oma mielenkiintoinen tutkimuskysymyksensä on se, mistä korkeakoulut rekrytoivat opiskelijansa ja mihin he valmistumisensa jälkeen siirtyvät. Tätä aihepiiriä ovat käsitelleet tutkimuksissaan mm. Raivola ym. (2001) sekä Mäkinen ja Korhonen (1999). 2

3 tavuuden korostaminen rapauttaa tieteen perinteisiä pelisääntöjä, eli esimerkiksi vapautta, tuotetun tiedon julkisuutta ja tieteen itseään korjaavaa luonnetta. Yliopistojen yritysyhteistyön tutkimuksen alueella on pelätty johtavan siihen, että tutkimuksesta tulee luonteeltaan entistä soveltavampaa, rajattuihin ongelmiin suuntautunutta ja tieteen ulkopuolisista laatukriteereistä ohjautuvaa, vaikka näin ei tutkimusten perusteella ole välttämättä käynytkään (Nieminen & Kaukonen 2001). Toisaalta yliopistojen ja elinkeinoelämän vuorovaikutukseen voi liittyä tieteen arvoja koskevien potentiaalisten ongelmien lisäksi myös käytännöllisempiä ongelmia, jotka kuitenkin perimmältään pohjautuvat yliopistomaailman ja elinkeinoelämän erilaisiin toimintalogiikkoihin. Tämä käy hyvin esiin Pelkosen (2001) tutkimuksesta, jossa hän tarkastelee Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun erilaisia elinkeinoelämälle suunnattuja toimintoja ja niiden kehittämistä, kuten tiedepuiston perustamista, tutkimustulosten kaupallistamisen tehostamista ja kaupallista tutkimustoimintaa. Onkin hyvä tehdä ero arvoperustaisten ja käytännöllisten ongelmien välillä, sillä jälkimmäisiä on mahdollista ratkaista edellisiä helpommin esimerkiksi uusilla organisointija toimintatavoilla, asetuksilla tai hallinnollisilla päätöksillä. Tähän yliopistoissa ja korkeakouluissa tulisi myös aktiivisesti pyrkiä. Yleisessä taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset perustelevat yhtäältä myös sitä, miksi innovaatiopolitiikasta on kehittynyt tärkeä osa-alue aiemmin erillisten kilpailu-, teollisuus- ja elinkeino-, koulutus- ja teknologiapolitiikan sekä useiden muiden politiikka-alueiden välille. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että em. politiikka-alueet olisivat yksinkertaisesti fuusioituneet yhdeksi innovaatiopolitiikaksi. Innovaatiopolitiikan nousun taustalla onkin toisaalta se, että innovaatioprosessien systeemistä luonnetta ymmärretään nykyisin aiempaa paremmin. Innovaatiot ja niiden luominen nähdään monimutkaisina, vuorovaikutteisina ja avoimina prosesseina, joilla on myös kollektiivinen ulottuvuus. Ne ovat olennaisesti myös oppimisprosesseja, joissa muodolliset ja epämuodolliset instituutiot ovat tärkeässä osassa. Alueellisen ja paikallisen innovaatiopolitiikan kehittyminen selittyy puolestaan pitkälti sillä, että alueelliset ja paikalliset yhteisöt ovat aina pyrkineet vaikuttamaan oman taloudellisen perustansa kehittymiseen ja talouden logiikan muutos edellyttää myös paikalliselta kehittämistyöltä uusia välineitä. Tämän lisäksi on myös tiettyjä seikkoja, joiden vuoksi alue- tai paikallisyhteisö on jopa tehokkain innovaatiopolitiikan harjoittamisen taso. Aluetasolla voidaan esimerkiksi luoda helpommin myönteistä innovaatiokulttuuria sekä huomioida yritysten erityistarpeet kuin kansallisella tai kansainvälisellä tasolla toimittaessa. Tässä paperissa tarkastellaan korkeakoulujen roolia sijaintialueillaan alueellisen innovaatiopolitiikan näkökulmasta. Innovaatiopolitiikan kaksi eräänlaista perusvisiota, teknopolis ja oppiva talous luovat lähtökohdat tarkastelulle, joka tapahtuu kahden illustroivan empiirisen casen kautta. Tätä ennen tarkastellaan kuitenkin lyhyesti erilaisia näkökulmia alueelliseen innovaatiopolitiikkaan. Viimeisessä kappaleessa keskustellaan korkeakoulujen ja hiukan myös muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden alueellisesta roolista erilaisia alueellisen innovaatiopolitiikan visioita vasten. Alueellisen innovaatiopolitiikan tausta ja perusteet Innovaatiopolitiikan määrittely Tiedon ja informaation virrat ovat innovaatioprosessien ja innovaatiojärjestelmien toiminnan kulmakiviä. Näitä informaatiovirtoja ja tiedon kanavia on monenlaisia, ja osa niistä perustelee myös alueellisen innovaatiopolitiikan tarpeellisuutta. Alueellisesta näkökulmasta tieto- ja informaatiovirtojen edistämiseen liittyy keskeisesti yritysten keskittyminen, sillä keskittymissä monet tutkijat arvioivat varsinkin hiljaisen tiedon voivan siirtyä tehokkaasti ihmisten välisen jokapäiväisen, tiiviin vuorovaikutuksen myötä (ks. esim. Porter 1998). Siten niin sanottujen alueellisten klusterien ja osaamiskeskusten kehittäminen on kiinteä osa alueellista innovaatiopolitiikkaa. 3

4 Innovaatiopolitiikalla ei tarkoiteta kuitenkaan yksinomaan julkisen sektorin toimintaa tai hallintoa (government), vaan kaikkia sellaisia kollektiivisia toimia, jotka liittyvät innovaatiopolitiikan tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Näihin toimiin liittyy julkisen intressin lisäksi usein myös yksityisiä intressejä ja toteutus saattaa saada erilaisten yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden muotoja. Siten innovaatiopolitiikkaa leimaa usein perinteisen hallinnon sijasta hallinta (governance, ks. Sotarauta 1996, Nauwelaers & Wintjes 2000), jossa pyrkimyksenä on tunnistaa ja hyödyntää toimijoiden erilaisista strategioista joitakin yhteneviä intressejä ja edistää yhteistyössä näiden toteutumista. Vaikka innovaatiopolitiikan muotoilu ja toteuttaminen perustuu yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle, on julkisella sektorilla kuitenkin politiikan harjoittamisen suhteen eräänlainen moraalinen vastuu. Tästä näkökulmasta innovaatiopolitiikka voidaankin määritellä toimiksi, jotka tietoisesti tähtäävät uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen, diffuusioon ja tehokkaaseen käyttöön markkinoilla tai yksityisten ja julkisten organisaatioiden sisällä (Lundvall & Borras 1997, s. 37). Toisen samansuuntaisen määritelmän mukaan innovaatiopolitiikan ( ) tavoitteena on kehittää yritysten, verkostojen, toimialojen ja kokonaisten (alue- ja kansan-) talouksien kykyä innovaatiotoimintaan (Dodgson & Bessant 1996, s. 4). Alueellisen ja paikallisen innovaatiopolitiikan keinovalikoima rakentuu kertaluonteisista, uusista avauksista ja ohjelmista sekä toisaalta suhteellisen pysyväisluonteisista yrityspalveluista. Uudet ohjelmat ja hankkeet, strategiatyö sekä erilaiset foorumit ja tilaisuudet tuovat eri sidosryhmiä yhteen, nostavat esiin piileviä tarpeita, lisäävät tietoisuutta innovaatiotoiminnan merkityksestä sekä luovat paineita uusiutumiseen. Näiden kysyntää luovien ja aktivoivien uusien avauksien rinnalla pysyväisluonteisemmat palvelut ja rakenteet vastaavat yritysten kysyntään ja poistavat tai alentavat kynnystä ottaa innovaatiotoimintaan liittyviä riskejä. Innovaatiopolitiikan tasot Alueellisen innovaatiopolitiikan käytännön toimien fokus on karkeasti ottaen kahtalainen. Yhtäältä toimilla pyritään parantamaan yksittäisten yritysten innovaatiotoiminnan edellytyksiä, jolloin voidaan puhua yritystasoisesta innovaatiopolitiikasta. Toisaalta innovaatiopolitiikalla pitää vaikuttaa myös yleisemmin yritysten paikalliseen ja alueelliseen toimintaympäristöön. Tällöin voidaan puhua järjestelmätasoisesta innovaatiopolitiikasta. Yritystasoisessa innovaatiopolitiikassa on viime aikoina korostunut yritysten innovaatiokyvyn kehittäminen. Yrityksiä ei voikaan ajatella astioina, joihin innovaatioiden syntymisen kannalta välttämättömiä resursseja (tutkimustietoa, valmiita teknologioita, T&K-rahoitusta yms.) voitaisiin yksinkertaisesti kaataa ylhäältä päin ja mikä automaattisesti johtaisi innovaatioihin yrityksissä. Olennaista on kiinnittää huomiota yritysten kykyyn hyödyntää saatavilla olevia resursseja. Yritysten tulisi voida hahmottaa ja hankkia sekä sisäisiä että ulkoisia resursseja, muokata niistä yrityksen kompetensseja ja soveltaa niitä käytäntöön. Tässä nk. innovaatiokyvyssä on huomattavia eroja riippuen esimerkiksi yrityksen koosta, teknologisesta kehityspolusta sekä yritysjohdon ja henkilöstön osaamisesta. Yrityksen innovaatiokyky on monitahoinen asia, jossa eri osatekijät ovat kytköksissä toisiinsa. Siten innovaatiokyvyn kehittäminenkin vaatii laaja-alaista ja strategista lähestymistapaa. Yritystason tekijät ja niiden kehittäminen eivät yksinään riitä innovaatiopolitiikassa, koska innovaatioprosessien systeemisen luonteen mukaisesti yksittäisen yrityksen innovaatiotoimintaan vaikuttaa merkittävästi se ympäristö, jossa yritys toimii. Näitä yritysympäristöön liittyviä tekijöitä voidaan nimittää yleisesti järjestelmätasoisiksi, johdettuna innovaatiojärjestelmien käsitteestä. Tekijät voidaan edelleen jakaa rakenteellisiin ja institutionaalisiin. Rakenteellisia tekijöitä ovat muun muassa toimialalla ja alueella toimivien yritysten lukumäärä ja koko. Institutionaalisiin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi alueen tiede- ja teknologiaperusta, koulutuslaitokset ja rahoituspalvelut sekä toisella tasolla ei-organisationaaliset instituutiot, kuten erilaiset normit ja arvostukset. 4

5 Keskittymät innovaatiopolitiikan kohteena Yritysten alueellista tai paikallista toimintaympäristöä ei innovaatiopolitiikan näkökulmasta ole mielekästä käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan on hyödyllisempää ottaa erikseen tarkasteluun alueella mahdollisesti sijaitsevat toimialakeskittymät tai klusterit. Alueellisesta agglomeraatiosta eli toimialakeskittymästä voidaan puhua silloin, kun tietyllä alueella jonkin toimialan ja sen lähialojen yrityksiä (erityisesti avainyrityksiä) on runsaasti. Tyypillisiä keskittymätyyppejä ovat seuraavat (vrt. Gordon & McCann 2000): 1) klassinen, puhdas keskittymä, 2) tuotannollinen kompleksi ja 3) verkostoitunut keskittymä. Monissa tapauksissa erilaisten alueella sijaitsevien toimialakeskittymien kehittämismahdollisuudet ja toisaalta ongelmat määrittävät järjestelmätasoisen alueellisen innovaatiopolitiikan lähtökohdat. Suurilla kaupunkiseuduilla tilanne on useimmiten se, että alue muodostuu useiden toimialakokonaisuuksien yhdistelmästä, joka voi pitää sisällään hyvin erityyppisiä aloja. Tämä edellyttää samalla innovaatiopolitiikan toimenpidevalikoiman monipuolistamista. Toisaalta monilla alueilla tilanne on se, että alueelle ei ole muodostunut yhtään varsinaista keskittymää, jolloin tuotantorakennetta voi pitää ohuena. Yrityksiin ja keskittymiin kohdistuvan innovaatiopolitiikan lisäksi onkin muistettava myös alueen koko elinkeinorakenteeseen kohdistuvan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan merkitys. On pyrittävä edistämään olemassa olevien alojen modernisaatiota ja samanaikaisesti kannustettava uusien alojen ja liiketoimien syntymistä. On myös aktiivisesti luotava ja hyödynnettävä sellaisia alueellisia kompetensseja, joiden varaan alueen tulevaisuuden elinkeinorakennetta voidaan rakentaa (ks. Sotarauta 2000). Monesti alueellisen innovaatiopolitiikan harjoittamista määrittävät alueen yritysten ja toimialakeskittymien senhetkiset tarpeet ja ongelmat. Tämä on sinällään hyvä lähtökohta, koska se takaa lähtökohtaisesti tehtävien toimien relevanttiuden ja legitiimisyyden. Tällaisen ongelmakeskeisen tulipalojen sammuttamisen lisäksi yritys-, järjestelmä- ja elinkeinorakennetasoisessa alueellisessa innovaatiopolitiikassa tulisi kyetä luomaan myös pitkäjänteisempiä visioita kehittämistyön tueksi. Usein alueellisen innovaatiopolitiikan visiona on kuitenkin pidetty melko yksipuolisesti joko piilaaksomaista huipputeknologian keskittymän mallia (ks. esim. Kenney 2000) tai niin sanottua Kolmannen Italian mallia, joka perustuu perinteisten teollisuudenalojen pk-yritysten menestykselliseen verkostotoimintaan (ks. esim. Pyke & Sengenberger 1992). Nämä visiot ovat sinällään hyviä, mutta ne eivät useinkaan sovellu sellaisenaan suomalaisen alueellisen kehittämistyön lähtökohdaksi poikkeavien taloudellisten, kulttuuristen ja institutionaalisten olosuhteiden takia. Innovaatiopolitiikan visiot: teknopolis Yksipuolisten ja ulkopuolelta tuotujen mallien sijaan alueiden on kyettävä luomaan yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen tähtäävien strategioiden ja käytännön toimien taustaksi visioita aiempaa itsenäisemmin ja omaperäisemmin. Tällaisten visioiden muotoilu on tärkeää myös alueen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden oppilaitosten kannalta, koska niiden oletetaan yhä useammin liittyvän kiinteäksi osaksi alueellista kehittämistyötä, kuten edellä on todettu. Visioinnin perustaksi voidaan esittää kaksi geneeristä jäsennysmallia, joilla on toki yhtymäkohtia em. kansainvälisiin erityistapauksiin. Nämä mallit ovat teknopolis ja oppiva talous. Mallit eivät väistämättä ole toisilleen vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan ne voidaan nähdä toisiaan täydentävinä strategioina, jotka painottuvat eri ympäristöissä eri tavoin. Teknopolis visio soveltuu lähinnä yliopistokaupunkeihin ja korkean teknologian ja osaamisintensiivisten alojen kehittämisen lähtökohdaksi ( technopolis, ks. Gibson & Stiles 2000). Konsepti viittaa näitä aloja edustavien yritysten tai yritysten osien (esim. T&K-toiminnot) maantieteelliseen keskittymään, jossa pyritään kaupallistamaan tuotettua teknologiaa vaurauden ja korkeatasoisten työpaikkojen synnyttämiseksi. Keskittymän kehittymisessä keskeisenä nähdään seuraavat neljä perusedellytystä (emt.): 1) tieteellisen etevyyden saavuttaminen teknologisesti keskeisillä tutkimusaloilla, 2) uu- 5

6 sien teknologioiden kehittäminen syntyville, uusille toimialoille, 3) teknologisesti tärkeiden yritysten houkuttelu ja sitominen alueeseen sekä 4) uusien yritysten luominen alueella ja syntyneiden yritysten kehittäminen edelleen. Teknopolis-visio edellyttää, että alueella on vahva tiede- ja teknologiaperusta. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, sillä vision toteutuminen vaatii alueen muulta taloudelliselta ympäristöltä ja infrastruktuurilta tiettyjä asioita. Yritysten paikallisessa toimintaympäristössä tulisi olla riittävästi esimerkiksi liikkeenjohtoon, yrittäjyyteen, juridiikkaan, rahoitukseen, valmistukseen, myyntiin ja jakeluun liittyviä kompetensseja ja osaajia, jotta paikallisesti tuotettua tieteellistä ja teknologista tietoa voitaisiin kaupallistaa tehokkaasti. Tämän tyyppisten keskittymien suurin haaste on perinteisesti ollut toimivan akateemisen ja yritysmaailman sekä julkisen sektorin alueperustaisen yhteistyön synnyttäminen ja edistäminen. Teknopolis visio muistuttaa joiltakin osin teknologia- ja tarjontalähtöistä, lineaarista innovaatiomallia (vrt. Schienstock 1999). Innovaatiopolitiikan visiot: oppiva talous Oppivan talouden malli lähestyy innovaatiotoimintaa toisesta, laajemmasta näkökulmasta, jossa innovaatiopolitiikan tärkeitä kohteita ovat uuden teknologian ja muiden osaamisintensiivisten yritysten lisäksi myös perinteisten sekä teollisten että palvelualojen yritykset (vrt. learning economy, ks. esim. Foray & Lundvall 1996 ja Lundvall 1999). Mallin ydin on jatkuva, systemaattinen oppimiseen ja kehittämiseen perustuva tapa toteuttaa innovaatiotoimintaa. Malli ei siis tee eroa siinä, millaisista yrityksistä ja toimialoista on kyse, vaan olennaisempaa on kyetä varmistamaan yritysten jatkuva oppiminen ja innovaatiotoiminta. Vähittäisen uudistumisen ja oppimisen rinnalla on pidettävä esillä myös yritysten innovaatiokyvyn kehittämistä, koska se edesauttaa yrityksiä ottamaan myös vähittäistä innovaatiotoimintaa suurempia kehitysaskeleita (esim. alihankinnasta omiin tuotteisiin, vienti ja kansainvälistyminen). Oppivan talouden mallin tavoitteena on, että innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuus koko alueen yrityskannasta olisi mahdollisimman suuri. Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen rinnalla myös muut liiketoiminnan osa-alueet ja prosessit ovat yhtä tärkeitä. Näitä ovat esimerkiksi uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen, yhteistyön kehittäminen toisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, yrityksen ydinprosessien kehittäminen (esim. valmistusprosessin virtaviivaistaminen ja logistiikan tehostaminen), yrityksen tukiprosessien kehittäminen (ulkoistaminen, kannustinjärjestelmät, tietojärjestelmät jne.), uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien etsiminen, jakelukanavien kehittäminen sekä tuote- ja yrityskuvan kehittäminen. Näistä monet liittyvät teknologian sijasta selvästi yrityksen sisäiseen organisointiin, liiketoimintatapoihin ja palvelutoimintoihin. Oppivan talouden visio painottaa innovaatioprosessien vuorovaikutteista, monensuuntaista ja yhteiskunnallista luonnetta. Konseptissa painottuu olemassa olevan tiedon ja teknologian tehokas levittäminen ja hyödyntäminen. Oleellisia asioita oppivan talouden innovaatiopolitiikassa ovatkin esimerkiksi inhimillisten resurssien kehittäminen, uusien organisointimuotojen kehittäminen, innovaatioverkostojen rakentaminen sekä moninaisten instituutioiden integroiminen innovaatioprosesseihin. 6

7 Taulukko 1. Alueellisen innovaatiopolitiikan kaksi perusvisiota ja niiden soveltamisympäristö (Lähde: Kautonen ym. 2002, s. 197) Innovaatioiden luonne Teknopolis Teknologinen ja/tai syvällisesti markkinoita muuttava innovaatio Innovaatiomalli Lineaarinen Vuorovaikutteinen Innovaatiotoiminta yritystasolla Tyypillinen innovaatioverkosto Esimerkkejä keskeisistä yrityspalveluista Alueellinen innovaatioympäristö Alueellisen innovaatiostrategian painopisteitä T&K markkinalanseeraus Tutkimuslaitos teknologiayritys asiakas Riskirahoitus, konsultointi kansainvälistymisessä ja immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä Suuri yliopistokaupunki Tiede- ja teknologiaperusta, teknologiayrittäjyys, rahoitusjärjestelmä, ulkomaiset investoinnit Oppiva talous Jatkuva oppiminen ja inkrementaaliset innovaatioprosessit Tuotantoprosesseissa oppiminen, vähittäiset parannukset prosesseissa, tuotteissa ja palveluissa Osahankkija yritys asiakas Johdon ja henkilöstön koulutus, organisaation ja johtamisjärjestelmien sekä verkostojen kehittäminen Kaikilla alueilla Modernisointi, suuryritysten juurruttaminen, lukkiumien avaaminen Keskeinen tavoite Kansainvälinen kilpailuetu Koheesio alojen ja alueiden välillä Kahdessa seuraavassa osiossa tarkastellaan esimerkinomaisesti erilaisten oppi- ja tutkimuslaitosten roolia teknopolis- ja oppivan talouden mallissa. Teknopolis-mallia edustaa Tampereen digitaalisen median keskittymä ja oppivan talouden mallia Jyväskylän seudun metalliteollisuuden keskittymä. Oppi- ja tutkimuslaitokset teknopolis-mallissa: Tampereen digitaalisen median keskittymä Keskittymän peruskuvaus Tampereen digitaalisen median keskittymän 3 juuret ulottuvat pitkälle historiaan, mutta varsinaisesti se on muotoutunut vasta 1990-luvun aikana, jolloin alan yritysten ja etenkin henkilöstön määrä on kasvanut erittäin voimakkaasti. Vuosikymmenen alkupuoliskolla koko alaa ei vielä oikeastaan ollut, vaan pikemminkin oli useita eri toimialoja ja niillä toimivia yksittäisiä yrityksiä. Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on syntynyt runsaasti täysin uusia liiketoimintoja ja yrityksiä. Vähitellen nämä erilliset yritykset ja toimialat ovat konvergoituneet lähemmäksi toisiaan muodostaen edelleen melko löyhän ja monimuotoisen keskittymän. Vuonna 1996 keskittymään voitiin laskea kuuluvan noin 170 yritystä ja toimipaikkaa, joissa oli työntekijää. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli tuolloin noin 770 miljoonaa euroa. Vuonna 2000 yhteenlaskettu liikevaihto oli kaksinkertaistunut noin 1,5 miljardiin euroon. Yksityisissä yrityksissä työllisyys kasvoi noin 3.000:sta vuonna 1994 noin 6.800:aan vuonna 1997, mikä tarkoittaa noin 125 prosentin kasvua. (Tampereen osaamiskeskusohjelma 1998). Vuoteen 2000 mennessä keskittymän työllisyys oli kasvanut edelleen ja oli noin 10,000 henkeä. (Tilastokeskus 2000 / Tampereen osaamiskeskusohjelma, O Gorman & Kautonen 2001). Jos viestinnän alan yritykset sekä digitaaliseen 3 Digitaalisen median keskittymään kuuluvat kaikki ne Tampereen seutukunnassa sijaitsevat toimijat, jotka 1) tarjoavat digitaalisia tai digitaalisuuteen kytkeytyviä tuotteita ja palveluita, 2) tarjoavat tuotteita ja palveluita, joiden tuottaminen perustuu suurelta osin digitaaliseen teknologiaan, 3) tuottavat ja levittävät digitaalisuuteen liittyvää teknologiaa, tietoa ja osaamista (mm. oppi- ja tutkimuslaitokset) tai 4)edistävät jollakin muulla tavoin digitaalisuuteen liittyvää yritys-, tutkimus-, koulutus- tai kansalaistoimintaa. 7

8 mediaan liittyvä kauppa ja palvelut laskettaisiin mukaan, keskittymän työntekijöiden määrä olisi noin Tampereen digitaalisen median keskittymän yrityskenttä on monipuolinen ja sitä hallitsevat digitaalisen median kaikkien keskeisten sektoreiden suurten, osin kansainvälisten konsernien toimipaikat (esim. Nokia, Sonera, Alma Media, TietoEnator, YLE). Keskittymä on luonteeltaan T&Kpainotteinen, koska useiden monitoimipaikkaisten yritysten Tampereen yksiköt ovat keskittyneet nimenomaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Keskittymän toimipaikkavetoisuus voi olla sen kehittymisen ja vakauden kannalta potentiaalinen riski, koska monien keskittymässä sijaitsevien yritysorganisaatioiden päätöksenteko tapahtuu suurelta osin alueen ulkopuolella. Tämä koskee sekä suurten konsernien yksiköitä, että esimerkiksi yritysostoin hankittuja keskisuuria uusmedia- ja ohjelmistoyrityksiä. Toisaalta keskittymän monipuolisuus ja edellä mainittu toimipaikkojen T&K-painotteisuus tuovat vakautta ja pitkäjänteisyyttä keskittymän kehitykseen. Keskittymän suurten yritysten voimakkaan roolin eräänlainen kääntöpuoli on se, että voimakkaaseen kasvuun ja kansainvälisille markkinoille pyrkiviä uusia digitaalisen median pk-yrityksiä on olemassa ja syntyy kohtuullisen vähän suhteutettuna alueen monipuoliseen tiede-, teknologia- ja koulutusperustaan nähden. Seuraavassa käsitellään hiukan näitä keskittymän tärkeimpiä koulutus- ja tutkimusorganisaatioita. Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden toiminta Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen korkeakoulu on erittäin keskeinen oppi- ja tutkimuslaitos digitaalisen median keskittymässä. Se on perinteisesti ollut nk. teollisuuden korkeakoulu, mikä näkyy sekä koulutus- että tutkimustoiminnassa. TTKK on kyennyt luomaan toimivat vuorovaikutussuhteet sekä teollisuuden ja muun liike-elämän että muiden tutkimusta rahoittavien tahojen kanssa ja sen rahoituksesta yli puolet muodostuukin valtion budjetin ulkopuolisesta rahoituksesta. Runsaan tutkimus- ja koulutusyhteistyön lisäksi yhteistyöhön on haettu myös muunlaisia muotoja. Yritysten johtoon ja asiantuntijoihin kuuluvien henkilöiden osa-aikaiset professuurit ovat tästä hyvä esimerkki. Tietotekninen koulutus- ja tutkimustoiminta alkoi vahvistua TTKK:lla 1980-luvulla, jolloin tietojenkäsittelytieteestä tuli varsinainen pääaine. Tämän jälkeen tieto- ja sähköteknisen koulutuksen ja tutkimuksen volyymit ovat voimistuneet varsin nopeasti. Esimerkiksi tietotekniikan osastolta valmistuneiden diplomi-insinöörien määrä on yli kymmenkertaistunut vuodesta Tietotekniikan tutkintomäärät kasvoivat melko tasaisesti 1990-luvun puoliväliin saakka, jolloin lyhyessä ajassa suoritettujen tutkintojen määrä lähes kaksinkertaistui. Tämän jälkeen kehitys on jälleen ollut melko tasaisesti nousevaa. Sähköosastolta valmistuneiden määrän kehitys on ollut huomattavasti tasaisempaa, mutta koulutusvolyymeiltään se on kuitenkin koko ajan ollut erittäin merkittävä. Perustutkintoon ja tieteellisiin jatkotutkintoihin tähtäävän koulutuksen ohella TTKK tarjoaa myös täydentävää koulutusta. TTKK:n täydennyskoulutusyksikkö Edutech pyrkii toimimaan linkkinä korkeakoulun osaamisen ja asiakkaiden välillä ja tietotekniikka on yksi sen toiminnan painopisteistä. Valmiiden koulutuspakettien ohella Edutech tarjoaa myös yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutus- ja valmennusjaksoja yrityksille. Monet TTKK:n laitokset tarjoavat täydennyskoulutusta myös suoraan. Esimerkiksi Ohjelmistotekniikan laitoksen projektipäällikkökurssilla on pitkät perinteet, sillä sitä on järjestetty jo noin kymmenen vuoden ajan. Tuona aikana kurssin on käynyt jo noin 400 henkilöä eri yrityksistä ja organisaatioista, minkä johdosta se on toiminut varsinaisen sisällöllisen antinsa lisäksi tärkeänä paikallisen verkostoitumisen ja tiedonvälityksen foorumina. Tarkasteltaessa TTKK:n yritysyhteistyötä ei voida sivuuttaa Nokiaa, sillä TTKK:n eri yksiköiden ja Nokian yksiköiden välillä vallitsee todella monimuotoinen yhteistyö. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi tilaustutkimus- ja yhteistutkimusprojektit, harjoittelu- ja diplomityöpaikat, yhteistyö erityisesti jatko-, lisä- ja täydennyskoulutussuunnittelussa, mutta myös yleisempien painopisteiden valinnassa, konsultointi, työntekijävaihto, seminaarit ja niin edelleen. Näitä yhteistyömuotoja on 8

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA Työraportteja 67/2003 Working Papers Paula Hakola BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän tutkimuskeskus Työelämän

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Maakunnasta maailmalle

Maakunnasta maailmalle Maakunnasta maailmalle JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 17 MARKKU SOTARAUTA PÄIVI MYLLYKANGAS TAPIO VARMOLA Maakunnasta maailmalle UUDEN ETSINTÄ JA MANAGERIALISMIN KAHLEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Sisältö Tiivistelmä 4 Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.)

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (Toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011 Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Sarja B 235 Series Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2009 Kansi:

Lisätiedot