Insinöörityöohjeet. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinöörityöohjeet. Metropolia Ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Insinöörityöohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulu

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Insinöörityön tekeminen Insinöörityön tavoitteet, aihe, sisältö ja laajuus Työn järjestelyt ja ohjaus Työn kulku ja aikataulu Opinnäytetyön tekniikkaa Insinöörityön etiikka Suullinen esittely Insinöörityön arviointi 6 3 Raportointiohjeet Insinöörityöraportti Tekstin asettelu ja otsikointi Kannet, nimiösivu, tiivistelmät, sisällysluettelo ja liitteet Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Kielenkäyttöohjeita 24 4 Kypsyyskoeohjeet 32 5 Yhteenveto 33 Kirjallisuutta 34 Liitteet Liite 1. Insinöörityön tarkistuslista Liite 2. Nimiösivun malli Liite 3. Tiivistelmän mallit Liite 4. Englanninkielisen tiivistelmän pohja Liite 5. Sisällysluettelon esimerkit Liite 6. Lyhenneluettelon esimerkki Liite 7. Lähdeluetteloesimerkki: numeroviitejärjestelmä Liite 8. Lähdeluetteloesimerkki: nimi-vuosijärjestelmä

3 1 1 Johdanto Näihin ohjeisiin on koottu asioita, jotka tulee ottaa huomioon tehtäessä insinöörityötä Metropolia Ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen alalla. Koulutusohjelmissa voi olla lisäksi muitakin ohjeita. Ohjeista poikkeamisesta on aina sovittava työn ohjaajien kanssa. Opinnäytetyön kokonaisuuteen kuuluu työn tekemisen sekä sen suullisen ja kirjallisen raportoinnin lisäksi myös kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyyskoetta varten on ohje luvussa 4. Insinöörityö tulee myös syöttää PDF-muodossa ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-verkkokirjastoon. Ohje opinnäytetyön syöttämiseen on Metropolian kirjaston sivulla (www.metropolia.fi/palvelut/kirjasto/opinnaytetyot/). 2 Insinöörityön tekeminen 2.1 Insinöörityön tavoitteet, aihe, sisältö ja laajuus Insinöörityö on laajahko itsenäinen harjoitustyö. Tarkoituksena on valmentaa valmistuva insinööri työskentelemään johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti tekemään yhteistyötä etsimään ja käyttämään oikein lähdeaineistoa yhdistelemään opetuksen eri osien antamia tietoja käyttämään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä tekemään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja päätelmiä harjaantumaan hyvään kirjoitus-, kuva- ja puheilmaisuun. Työllä pyritään yhdistämään teoreettinen opiskelu ja käytännön työelämä sekä helpottamaan opiskelijan siirtymistä insinöörin tehtäviin. Insinöörityön tulisi olla tyypillinen insinöörin työtehtävä. Se voi olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun kehitystehtävä valmistusmenetelmän valinta- tai kehitystehtävä tietokoneohjelman tai ohjelmasovelluksen laadinta

4 2 projektin, tuotantolinjan, laadun, organisaation, työmaan tai jokin muu kehittämis- tai suunnittelutehtävä tutkimus- tai selvitystyö. Työnsä aiheen opiskelija hankkii itse. Useimmiten aihe saadaan yritykseltä tai muulta yhteisöltä. Ellei opiskelija onnistu aiheen hankinnassa, ammattikorkeakoulu voi antaa aiheen. Valitun aiheen tulee liittyä opiskelijan koulutusohjelman alaan. Työn aiheen hyväksyy koulutuspäällikkö tai koulutusohjelmavastaava. Insinöörityö vastaa laajuudeltaan vähintään kahden ja puolen kuukauden tiivistä kokopäivätyöskentelyä (15 opintopistettä). Työhön on varattu tilaa neljännen opiskeluvuoden ohjelmassa. Työn aihe pyritään jo alun perin rajaamaan mahdollisimman tarkoin. Työn edetessä aihetta voidaan tarvittaessa täsmentää. Tekijä antaa työlle sen sisältöä kuvaavan nimen. Insinöörityön kulkua seurataan insinöörityöseminaarissa, johon osallistuminen on pakollista. Työhön kuuluvat varsinainen työsuoritus, kirjallisen dokumentin laadinta ja työn suullinen esittely seminaaritilaisuudessa, johon osallistuu opiskelijoita ja opettajia. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kypsyyskoe. 2.2 Työn järjestelyt ja ohjaus Insinöörityöstä tehdään suunnitelma. Jos aihe on yrityksen antama, yrityksen on nimettävä ohjaaja, joka huolehtii työn välittömästä ohjauksesta. Ohjaaja antaa työstä lausunnon arvostelua varten. Koulutuspäällikkö tai koulutusohjelmavastaava määrää ennen työn aloittamista työtä ohjaavan opettajan. Raportin ulkoasua ja kielenkäyttöä ohjaavat lisäksi tekstinohjaajat (kielenopettajat). Jos opinnäytetyö tehdään palkattuna työnä, opiskelijan ja työn teettäjän on sovittava palkkauksesta keskenään. Opinnäytetyöt ovat julkisia. Opetusministeriön ohjeen mukaan opinnäytetöihin ei tule sisällyttää salassa pidettävää aineistoa ja opinnäytteiden tulee olla julkisia heti, kun ne

5 3 on hyväksytty (Opinnäytetöiden julkisuus. Opetusministeriön kirje yliopistoille ja ammattikorkeakouluille ). Työn ohjaava opettaja antaa neuvoja, ja tekstinohjaaja seuraa ja ohjaa kielenkäyttöä. Sisällön ja kielen korjaukset tekee ja niistä on vastuussa opiskelija itse. 2.3 Työn kulku ja aikataulu Insinöörityö kuuluu neljännen opintovuoden ohjelmaan, mutta monet aloittavat sen suunnittelun ja tekemisenkin jo kolmannen opintovuoden harjoittelujaksolla tai kesätyössä. Työn kulku voi olla suurin piirtein taulukossa 1 esitettävän kaltainen. Taulukko 1. Insinöörityön vaiheet, seuranta ja arviointi. Työn vaihe Seminaari Seuranta Päätös aiheen valinta ja hyväksytys ohjaaja koulutuspäällikkö tai koulutusohjelmavastaava taustaan perehtyminen sekä aikataulun ja menetelmien suunnittelu työn tekeminen ja raportin luonnostelu raportin kirjoittaminen raportin muokkaaminen ja viimeistely työn ja sen tulosten suullinen raportointi kypsyyskoe insinöörityöraportin syöttö Theseus-verkkokirjastoon raportin luovuttaminen kansissa arvioitavaksi työn arviointi ja hyväksyminen aiheen ja menetelmien esittely työn kulun ja ongelmien esittely päätösseminaari ohjaaja, ohjaava opettaja ohjaaja, ohjaava opettaja ohjaaja, ohjaava opettaja, tekstinohjaaja ohjaaja, ohjaava opettaja, tekstinohjaaja ohjaava opettaja, tekstinohjaaja ohjaava opettaja, tekstinohjaaja ohjaava opettaja ohjaava opettaja ohjaava opettaja Koulutuspäällikkö tai koulutusohjelmavastaava antaa työn suositusaikataulun. Omaan työaikatauluun pitää varata myös ohjaajien lukuajat. Työn edistymisen seurantaan on käytössä sähköinen seurantalomake, Webinssi, tai Tuubin työtila.

6 4 Metropoliaan, ohjaavalle opettajalle, luovutetaan insinöörityöraportti kahtena kansitettuna kappaleena. Työ tulee lisäksi syöttää PDF-muodossa Theseus-verkkokirjastoon Metropolian kirjaston www-sivulla (www.metropolia.fi/palvelut/kirjasto/opinnaytetyot/) olevan ohjeen mukaisesti. 2.4 Opinnäytetyön tekniikkaa Opinnäytetyöhön kuuluva tutkimus- ja selvitystyö opiskelijan on tehtävä omin voimin, mutta työn ohjaajien neuvoja voi tietenkin käyttää hyväksi. Ensiksi työn tekijän on syytä kriittisesti tutustua aihetta käsitteleviin aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lähdeteoksista kannattaa heti käytettäessä tehdä riittävän tarkat lähdeviitemuistiinpanot (ks. jaksoa Lähdeluettelo), ettei tietoja joudu metsästämään uudelleen. Lähteitä voi etsiä muun muassa Metropolian kirjaston kotisivujen avulla tai suoraan käymällä alan kirjastoissa. Mahdollisiin kaukolainauksiin kannattaa varautua ajoissa. Metropolian kirjastossa ovat luettavissa ammattikorkeakoulun aikaisemmat opinnäytetyöt. Myös suullisista tiedoista on syytä merkitä heti muistiin antajan nimi, tehtävänimike, yritys ja paikkakunta sekä saantipäivä. Kirjaston henkilökunta ja informaatikot avustavat tarvittaessa tiedonhaussa. Metropolian kirjaston kotisivuilta pääsee tekemään tiedonhakuja eri tekniikan alojen tietokannoista ja elektronisista lehdistä. Niitä on hankittu erityisesti insinööritöiden tekijöitä varten. Usein insinöörityö on osa projektia, josta lopputulokseksi saadaan jokin laite, järjestelmä tai ohjelmisto. Tällainen kehittämisprojekti jaetaan yleensä seuraaviin päävaiheisiin: määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Insinöörityö voi sisältää nämä kaikki vaiheet tai keskittyä vain joihinkin niistä. Tulosten ja päätelmien ohella kirjallisessa dokumentissa on esitettävä myös työn kulkua, mahdollisia virheitä ja tulosten virhelähteitä. Koko insinöörityöprosessin ajan kannattaa pitää työpäiväkirjaa, johon tapahtumat, virheet, ongelmat ja lähdeviitteetkin kirjataan.

7 5 2.5 Insinöörityön etiikka Insinöörityön tekijän tulee noudattaa rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta työssä sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä. Työssä tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä avoimuutta tulosten julkistamisessa. Insinöörityön tekijä ottaa asianmukaisella tavalla huomioon muiden työn ja saavutukset sekä antaa niille asiaankuuluvan arvon oman työnsä tuloksia julkistaessaan. Insinöörityö tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ryhmätyönä tehtävässä insinöörityössä muun muassa ryhmän jäsenten osuus tekijyydestä on selkeästi määriteltävä johdannossa. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002: 3, jossa on asiasta yksityiskohtaisemminkin.) Vaikka esimerkiksi kirjalliset ja suulliset kysely- ja haastatteluaineistot tulee asianmukaisesti dokumentoida, on joskus tarpeen huolehtia myös tiedonantajien intimiteettisuojasta. Jo haastatteluja suunniteltaessa on harkittava myös eettisiä asioita. 2.6 Suullinen esittely Insinööriyö esitellään sovittuna aikana noin 20 minuutin pituisessa suullisessa esityksessä, jonka kuulijoina on opiskelijoita ja opettajia. Esittelyssä tehdään lyhyesti selkoa työn tavoitteista, toteutuksesta ja tuloksista. Esitystä on hyvä havainnollistaa esimerkiksi Powerpoint-esitysgrafiikkaohjelmalla. Kuulijoiden kanssa keskustellaan esityksen jälkeen. Esittelyyn voi osallistua myös työelämän edustajia sen mukaan, onko insinöörityö tehty esimerkiksi toimeksiantona jollekin yritykselle. Esitys on luonnollisesti hyvä suunnitella kulloisenkin kohdeyleisön mukaisesti.

8 6 2.7 Insinöörityön arviointi Insinöörityön asiasisällön arvioi ohjaava opettaja. Raportin ja sen suomenkielisen ja englanninkielisen tiivistelmän kieliasun arvioivat tekstinohjaajat (kielenopettajat). Työtä arvioidaan sen vielä kestäessä ja raportinteon eri vaiheissa. Työn arvioinnissa otetaan huomioon aiheen valinta, tarkoituksenmukaisuus, suunnittelu ja tavoitteet työn toteutus: taustatietojen selvittely, suoritustavat, menetelmät, luovuus tulosten käsittely: tulosten oikeellisuuden ja laadun arviointi, virhearvio, tulkinta yhteenveto, päätelmät ja pohdinta työn vaativuus, tavoitteiden saavuttaminen, työn hyödynnettävyys sekä tulosten paino- ja uutuusarvo kirjallinen raportointi: sisältö, rakenne, ulkoasu, esitystapa ja havainnollisuus kirjallinen raportti: kieliasu ja muotorakenteet työprosessi suullinen esittely kypsyyskoe. Näiden arviointien ja työelämäohjaajan lausunnon pohjalta lopullisen arvosanan antaa ohjaava opettaja. Tutkintotodistukseen merkitään työn aihe, laajuus ja arvosana.

9 7 3 Raportointiohjeet 3.1 Insinöörityöraportti Insinöörityöraportti noudattaa yleistä tutkimusraportin rakennetta. Sen lukijaksi voi ajatella alaa tuntevan henkilön, joka ei kuitenkaan ole perehtynyt juuri insinöörityössä käsiteltävään aiheeseen, esimerkiksi saman koulutusohjelman valmistumassa olevan opiskelijan. Insinöörityöraporttia laadittaessa ja viimeisteltäessä kannattaa hyödyntää liitteenä 1 olevaa tarkistuslistaa. Insinöörityöraportin osat ovat kannet nimiösivu tiivistelmä englanninkielinen tiivistelmä sisällysluettelo (lyhenne- tai symboliluettelo) johdanto käsittely (aineisto ja menetelmät, työn kulku, tulokset, tulosten tarkastelu) yhteenveto lähteet liitteet. Johdanto Varsinainen raportointiosa alkaa johdannolla, joka on työn ensimmäinen pääluku. Johdannon tehtävänä on esitellä työn aihe ja tavoitteet ja herättää lukijan kiinnostus. Tarkoituksena on antaa sellaista taustatietoa aiheesta, että itse raporttiosaan on helpompi perehtyä. Tilaaja, jolle työ on tehty, esimerkiksi yritys, esitellään johdannossa, ja samalla kerrotaan tiiviisti, mikä on työn arvo tilaajalle, miksi juuri tämä aihe valittiin ja mitä uutta se antaa. Johdannossa ei kerrota työn tuloksista, eikä siinä tehdä yhteenvetoa koko työstä; se esitetään tiivistelmässä.

10 8 Tutkimusongelman määrittelyn perustana ovat kysymykset, joihin tutkimuksessa etsitään vastauksia. Jos aiheena on esimerkiksi mittauslaitteiston kehittäminen, tutkimuskysymyksiä voivat olla vaikkapa seuraavat: Mikä on nykyisen laitteiston rakenne? Mitkä ovat tuotekehityksen pääasialliset kohteet? Millä tavoin kehittäminen toteutetaan? Johdannossa tehtävänmäärittelyn aikamuotona on yleensä preesens (esim. - - tavoitteena on - -), jolloin johdanto kirjoitetaan siitä näkökulmasta, että työtä ei vielä ole tehty. Tavoitteenmäärittely voidaan esittää esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Insinöörityössä tutkitaan kokeellisesti, miten Windows 7 -käyttöjärjestelmän poisto- ja alustustoiminnot todellisuudessa muuttavat kiintolevyn sisältöä ja kuinka luotettavia ne ovat. Tavoitteena on selvittää tavallisia tietoturvariskejä, kuvata niiden luonnetta ja antaa suosituksia tiedon turvallisesta käsittelystä Windows-ympäristössä. Työn tavoitteena on kehittää vanhan PC-pohjaisen pyöreydenmittausjärjestelmän tilalle uusi, sulautettu järjestelmä. Tuotekehityksen mahdollisina hyötyinä ovat laitteen halvempi valmistus, pienempi fyysinen koko, lisäominaisuudet ja mahdollisesti myös mittauksellisesti tarkempi kokonaisuus. Toisaalta, jos opinnäytetyö on luonteeltaan (esim. kehittämis- tai kokeiluprojektin) raportti, johdannon tavoitteenmäärittelyssä voidaan käyttää menneen ajan aikamuotoa, jolloin selostetaan jo tehdyn työn tavoitteita ja menetelmiä. Seuraavassa esimerkissä on havainnollistettu tehtävänmäärittelyn ilmaisemista johdannossa: Tämä opinnäytetyö tehtiin osana älykoneprojektia. Sen pääasiallisena tavoitteena oli tehdä mittauksia ohjausjännitteen ja hydraulisen tilavuusvirran välisestä suhteesta. Hydrauliikkajärjestelmä pyrittiin säätämään kuormaajan tavanomaista käyttöä vastaavaksi. Mittausten tavoitteena oli selvittää ohjausjännitteen ja tilavuusvirran välinen riippuvuus. Työssä tehtyjä käytännön mittauksia varten rakennettiin hydrauliikkajärjestelmä, jossa on riittävän monipuoliset mittausmahdollisuudet ohjausfunktioiden määrittämiseksi. Käsittely Käsittely on opinnäytetyöraportin varsinainen runko-osa. Käsittelytapa ja -järjestys sekä jako lukuihin riippuvat kulloisenkin raportin sisällöstä.

11 9 Käsittelyosaan kuuluu seuraavanlaisia asioita: aiheen tietoperustan esittely tehtävän yleisperiaatteet, tehtävän kuvaus, mahdollisen työpaikan kuvaus, tutkimus- tai työmenetelmä, välineet, aineet (osa ehkä jo johdannossa) työn tai tutkimuksen suoritus, tehdyt havainnot ja laskelmat, saadut tulokset tulosten luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden sekä työn tavoitteiden saavuttamisen arviointi tulosten sovellusmahdollisuuksien selvittäminen sekä tulosten teknisen ja taloudellisen merkityksen arviointi. Yhteenveto Yhteenveto-osassa luodaan lyhyt katsaus työhön ja sen ongelmiin, tuloksiin ja päätelmiin. Mitä ei tiedettäisi, ellei tätä työtä olisi tehty? Mitä jäi selvittämättä? Miten tutkimusta voisi jatkaa? Miten työtä hyödynnetään? Käsittelyosassa mainittuja arviointeja voidaan sijoittaa yhteenveto-osaankin. Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan pohdintaosuutta, jossa johdannossa esitetty tavoite kerrataan: Insinöörityössä selvitettiin tilavuusvirran ja ohjausjännitteen riippuvuutta Hiab 022-2L -nosturissa. Lisäksi tavoitteena oli säätää hydrauliikkajärjestelmä parhaaseen mahdolliseen mittaus- ja toimintakuntoon. Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan pohdintaosuutta, jossa työn tuloksia esitellään ja arvioidaan: Mittauslaitteiston valinta ja tehdyt mittaukset onnistuivat erittäin hyvin, ja tuloksena saatiin odotusten mukaisesti muodostettua tarvittavat funktiot. Hydrauliikkajärjestelmän toiminnasta ja sen kyvystä suoriutua sille suunnitelluista tehtävistä saatiin myös riittävä kuva. Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan pohdintaosuutta, jossa työssä saavutettu tulos ja sen käyttömahdollisuus esitellään:

12 10 Mittaustietovarasto määriteltiin verkkoyhtiön tämänhetkisten tarpeiden mukaan. Tarpeet muuttuvat, kun kaukoluennasta saadaan lisää kokemuksia ja järjestelmät ja teknologiat kehittyvät. Määrityksiä tuleekin päivittää ja tarkentaa. Työssä tehtyjä määrityksiä voidaan kuitenkin käyttää pohjana esimerkiksi vertailtaessa eri valmistajien tarjoamia tuotteita. Insinöörityössä kehitettiin asennonosoitin, joka on matalampi kuin nykyinen laite. Rakennetta pystyttiin osittain yksinkertaistamaan. Valmistettavien osien lukumäärää ei onnistuttu pienentämään merkittävästi, mutta laitteesta saatiin yhtenäisempi kokonaisuus. 3.2 Tekstin asettelu ja otsikointi Tekstin asettelun ja otsikoinnin ohjeet perustuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun yleiseen opinnäytetyön mallipohjaan, joka löytyy, kun avaa oppilaitoksen Wordohjelmassa uuden tiedoston kohdasta Omat mallit. Mallipohjan käyttöön on olemassa erillinen ohje. Samoja tekstin asettelun ja otsikoinnin ohjeita on noudatettu myös tätä ohjetta kirjoitettaessa. Leipäteksti Reunuksiksi jätetään kaikilla tekstisivuilla ylös 2,5 cm alas 3 cm vasemmalle 4 cm oikealle 2 cm. Näin palstan leveydeksi tulee 15 cm. Sopiva rivinväli on 1,5, teksti tasataan molemmista reunoista ja tavutetaan. Tästä asettelusta poikkeavat vain nimiösivu, tiivistelmät ja liitesivut, joiden laatimista ohjeistetaan erikseen luvussa 3.3. Kirjainlajiksi tulee valita Metropolia Ammattikorkeakoulun graafisen ohjeiston mukaisesti Tahoma. Suositeltava pistekoko on 11. Sivunumero merkitään oikeaan yläkulmaan, 1 cm:n päähän paperin yläreunasta ja 2 cm:n päähän paperin oikeasta reunasta. Sivuja aletaan laskea johdantosivusta lähtien. Juokseva sivunumerointi ei jatku työn liitteisiin. Liitteet numeroidaan erikseen (Liite 1, Liite 2 jne.) Jos liitteessä on useita sivuja, käytetään seuraavaa merkintätapaa:

13 11 Liite 1 1 (3). Tällöin sulkeissa oleva sivunumerointi osoittaa, kuinka monta sivua liitteeseen kuuluu. Word-ohjelmassa olevaan mallipohjaan on tehty myös liitesivumallit valmiiksi. Kappaleet erotetaan toisistaan leipätekstin tyhjää riviä vastaavalla välillä. Ensimmäistä riviä ei sisennetä. Kappaleesta ei ole syytä tehdä riviä pitempää, ettei sisällön hahmottaminen vaikeudu. Kappaleiden pituutta kannattaa kuitenkin vaihdella; vaihtelu tekee tekstin rytmin sujuvammaksi. Kappaleen alusta tai lopusta ei jätetä yhtä riviä yksin edelliselle tai seuraavalle sivulle (ns. leski- ja orporivit). Tekstiä voi tehostaa monin keinoin, muun muassa alleviivaamalla, kursivoimalla, lihavoimalla tai sisentämällä, mutta näitä keinoja kannattaa käyttää säästeliäästi ja johdonmukaisesti ja vain yhtä kerrallaan. Otsikot Otsikot alkavat vasemmassa reunassa samasta kohdasta kuin teksti. Ensimmäinen numeroitu pääotsikko on johdanto, joka on luku 1, ja viimeinen numeroitu luku on päätäntö, esimerkiksi otsikolla yhteenveto. Numerottomia pääotsikoita ovat Tiivistelmä, Sisällys, Lähteet ja Liitteet. Otsikoissa kannattaa käyttää tekstinkäsittelyohjelman otsikkotyylejä, jolloin sisällysluettelonkin saa tehtyä automaattisesti: pääotsikot ( otsikko 1 tekstinkäsittelyohjelman tyyleissä): Tahoma, 12 pt, lihavoitu väli- ja alaotsikot ( otsikko 2 ja otsikko 3 ) Tahoma, 11 pt. Otsikot numeroidaan hierarkkisesti, ja numero ja otsikko erotetaan kahdella välilyönnillä. Numeron loppuun ei merkitä pistettä. Otsikot erotetaan toisistaan ja edeltävästä tai seuraavasta tekstistä leipätekstin riviväliä isommalla, tyhjää riviä vastaavalla välistyksellä. Jokaisen pääluvun voi halutessaan aloittaa uudelta sivulta. Jos pääluvussa on numeroituja alalukuja, niistä ensimmäinen alkaa heti luvun pääotsikon alta. Pääotsikon alle ei siis ole tarpeen kirjoittaa yleistä esittelyä tai johdantoa. Jos

14 12 luvussa on alaotsikko, esimerkiksi 2.2.1, pitää olla myös 2.2.2, eli yksittäisiä alaotsikoita ei voi olla. Tekstiä ei tule pilkkoa otsikoilla kovin pieniin osiin, ja kolmipolvisia otsikoita tulee välttää. Numeroitujen otsikoiden lisäksi voi tarvittaessa käyttää kevyempiä, niin sanottuja ohjaavia otsikoita, jotka ovat numeroimattomia ja jotka eivät näy sisällysluettelossa. Ohjaavia otsikoitakaan ei kannata käyttää, jos niihin liittyy hyvin vähän tekstiä; tällöin tekstin sisällä olevia yksittäisiä käsitteitä voidaan korostaa kursivoimalla. Hyvä otsikko on lyhyt, helppolukuinen, informatiivinen ja siihen liittyvän tekstin aihepiirin kattava. Otsikoiden tulee olla tutkielman tyyliin sopivia, käsiteltävän asian nimeäviä otsikoita. Kysymysmuotoisia ja virkkeen muotoisia otsikoita ei käytetä. Otsikon jälkeen tulevan tekstin alussa ei tule viitata otsikkoon, eli tekstin tulee olla ymmärrettävää, vaikka otsikon jättäisi poiskin. Otsikkoon liittyvä teksti ei jatku suoraan otsikosta, vaan otsikko ja siihen liittyvä teksti ovat omia erillisiä kokonaisuuksia. Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan, miten leipäteksti aloitetaan otsikon jälkeen. Kiihdytysvirta Kiihdytysvirralla tarkoitetaan sitä virtaa, jonka hissi ottaa verkosta hissin kiihdyttäessä nimellisnopeuteen. Leipätekstiä ei siis tule aloittaa näin: Kiihdytysvirta Tarkoittaa sitä virtaa, joka Raportin otsikoiden tulee olla nimeäviä: Pakokaasujen puhdistaminen Pakokaasujen puhdistamista koskevia määräyksiä

15 13 Sen sijaan seuraavanlaisia otsikoita ei tule käyttää: Pakokaasut kuriin! Määräykset tiukkenevat Mitä öljyn jälkeen? Kuvat, taulukot ja yhtälöt Tekstiä kannattaa havainnollistaa kuvien, kaavioiden, piirustusten, kaavojen ja yhtälöiden, luetteloiden ja taulukkojen avulla. Ne sijoitetaan tekstin yhteyteen, jos ne liittyvät olennaisesti tiettyyn tekstikohtaan, jos niitä selostetaan tekstissä ja jos niitä ei ole kovin paljoa. Jos tällaista aineistoa on runsaasti tai se on isokokoista, se kannattaa sijoittaa liitteiksi tekstin loppuun. Tekstissä olevat taulukot ja kuvat numeroidaan ja otsikoidaan omina sarjoinaan (kuva 1, kuva 2, taulukko 1, taulukko 2 jne.). Kuvan numero, otsikko ja mahdollinen seloste kirjoitetaan kuvan alapuolelle; taulukon numero, otsikko ja seloste kirjoitetaan taulukon yläpuolelle. Jos kuva tai taulukko on lainattu muualta, otsikon perään merkitään lähdeviite. Kuvien ja taulukoiden otsikot kirjoitetaan kirjainkoolla 10 ja rivivälillä 1, kuten seuraavissa esimerkeissä on tehty (ks. kuva 1 ja taulukko 2). kosteus (%) / lämpötila ( C) :00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 kosteus lämpötila aika (klo) Kuva 1. Neuvotteluhuoneen sisäilmastomittaukset: ilman lämpötila ja kosteus (8, s. 16). Kuvia tai taulukoita ei kannata sijoittaa peräkkäin, vaan niiden väliin on hyvä kirjoittaa tekstiä, jossa selostetaan seuraavaksi tulevaan kuvaan tai taulukkoon liittyvää asiaa.

16 14 Taulukko 2. Suunnitellut ilmavirrat. Asunto Tuloilma (l/s) Poistoilma (l/s) Ulkoilma lto:lle (l/s) A A B B C C D D E F Tekstissä on muistettava viitata jokaiseen kuvaan ja taulukkoon sen numero mainiten ja kertoa lukijalle, mitä hänen pitäisi kuvasta tai taulukosta havaita eli mitä ne kertovat. Kuvissa ja taulukoissa itsessään olevia yksittäisiä sanoja ei ole syytä aloittaa isolla alkukirjaimella, elleivät ne ole erisnimiä tai suuraakkoslyhenteitä tai taulukossa otsikkoasemassa. Numerosarakkeet voi tapauksen mukaan tasata vasemmalle, keskelle tai oikealle, tai jos luvuissa on desimaaleja, desimaalipilkun mukaan. Kuvista ja taulukoista ei tarvitse tehdä erillistä luetteloa. Seuraavissa esimerkeissä on havainnollistettu kuviin viittaamista: Kuvassa 1 on havainnollistettu D2XX-ohjaimen arkkitehtuuria. Kuvassa 2 on esitetty Spy-yksikön tärkeimmät osat lohkokaavioina. Seuraavissa luvuissa käsitellään näitä lohkoja ja niiden suunnittelua ja toteutusta tarkemmin. Kuvan 3 käyrästöstä nähdään, että paineen kasvaminen lohkossa ei aiheuta merkittäviä muutoksia tilavuusvirtaan, vaan se pysyy lähes vakiona. Mittalaite (kuva 4) on tarkoitettu käytettäväksi hyvin haasteellisissa oloissa. Jos työssä on paljon yhtälöitä, ne kannattaa numeroida. Yhtälön numero sijoitetaan kaarisulkeissa saman rivin oikeaan reunaan: a Pa P P 1 P P 1 h (1) o P o on pintaan osuvan äänen teho P h on heijastuvan äänen teho P a on absorboituvan äänen teho P 1 on läpi menevän äänen teho. o

17 15 Tekstissä viitataan yhtälöihin numeron avulla. Yhtälöissä olevien muuttujien ja suureiden tunnuksien selitykset kirjoitetaan yhtälön alle. Selityksissä on parempi käyttää ollaverbiä kuin merkkiä = (yhtä suuri kuin). Jossa-sanan voi yhtälön ja selitysten välistä jättää pois. Kuitenkin silloin, kun yhtälö on kiinteä osa lausetta, jossa-sana on tietysti tarpeellinen, esimerkiksi seuraavanlaisessa yhteydessä: Kun painehäviön kannalta epäedullisin kiertopiiri on selvitetty, tarkistetaan linjaan vaikuttavan linjasäätöventtiilin ja patteriventtiilin vaikutusasteet. Yhtälöstä p1, (2) p p 1 2 jossa on vaikutusaste, p 1 on venttiilin painehäviö ja p 2 on säätöpiirin muun osan painehäviö, saadaan vaikutusaste, jonka tulee olla välillä 0,50 0,80. Erikoistapauksissa insinöörityöhön voi olla tarpeen lisätä myös muuita havainnollistamiskeinoja. Seuraavassa on esimerkkikoodi 1, jossa on hyvä käyttää jotain muuta kuin leipätekstin kirjainlajia. Koodiesimerkeissä yleinen kirjainlaji on Courier. ***moninpelit.php <html> <head> <title>villen korttipelisivu</title> </head> <body> <img src="logo.png"> <p><a href="etusivu.php">etusivu</a> <a href="pasianssit.php">pasianssit</a> <a href="moninpelit.php">moninpelit</a> <a href="palaute.php">palaute</a></p> <h1>moninpelit</h1> <p>omiin suosikkipeleihini kuuluvat pokeri ja skat, joista löytyykin paljon tietoa näiltä sivuilta...</p> <p>kirjoittaja: <a Virtanen</a></p> </body> </html> Esimerkkikoodi 1. Ote laaditusta koodista.

18 Kannet, nimiösivu, tiivistelmät, sisällys- ja lyhenneluettelo sekä liitteet Kannet Insinöörityö sidotaan koviin kansiin. Kannen väri on tekniikan kaikissa koulutusohjelmissa sama. Kannen ohje on saatavana erillisenä tiedostona Insinöörityön kansiohje. Nimiösivu Nimiösivu laaditaan Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisen nimiösivupohjan mukaisesti. Nimiösivun malli on liitteenä 2. Nimiösivun mallipohja löytyy Metropolian Wordtekstinkäsittelyohjelmasta kohdasta Omat mallit. Tiivistelmät Tiivistelmä on enintään yhden sivun pituinen itsenäinen, erillinen selostus, josta lukija saa kokonaiskuvan tehdystä työstä tutustumatta varsinaiseen raporttiin. Tiivistelmän paikka on nimiösivua seuraavalla sivulla. Sen alkuun merkitään työn bibliografiset ja muut tarvittavat tiedot (tekijä, otsikko, sivumäärä, päiväys, koulutusohjelma, tutkinto, ohjaaja ja ohjaava opettaja) ja loppuun 3 6 avainsanaa työn tiedonhakujärjestelmään sijoittamista varten. Ohjaajan ja ohjaavan opettajan nimen eteen merkitään tehtävänimike, esimerkiksi tuotantopäällikkö ja yliopettaja. Jos työtä on ohjannut sivutoiminen opettaja, hänen nimensä eteen merkitään oppiarvo, esimerkiksi dipl.ins., fil. maist. tai tekn. lis. Tiivistelmässä kerrotaan lyhyesti (enintään 250 sanaa) insinöörityön aihe, tavoite, käytetyt menetelmät, olennaiset tulokset, tuloksista johdettavat päätelmät sekä tulosten myöhemmät käyttömahdollisuudet ja merkitys. Tiivistelmä kirjoitetaan kokonaisin lausein ja passiivimuodossa (selvitettiin, havaittiin) tai 3. persoonan muodossa (tuloksista ilmeni, hajonta oli, mittaukset osoittivat). Tiivistelmän mallit ovat liitteessä 3. Englanninkielinen tiivistelmä sijoitetaan suomenkielisen tiivistelmän jälkeiselle sivulle. Esimerkki on liitteessä 4.

19 17 Sisällysluettelo Sisällysluettelon otsikoksi merkitään sana Sisällys (pistekoko 12, lihavoitu). Automaattisen sisällysluettelon tyyliksi valitaan selkeä ja pelkistetty, luvussa 3.2 otsikoista annettuja ohjeita noudattava tyyli. Sisällysluettelosivun reunukset ovat samat kuin tekstisivujen. Sisällysluettelon esimerkit ovat liitteenä 5. Lyhenteet, määritelmät ja symbolit Työssä toistuvista lyhenteistä, symboleista ja/tai termeistä voidaan laatia luettelo erilliselle sivulle heti sisällysluettelon jälkeen ennen johdanto-osuutta. Lyhenteet ja termit tulee siitä huolimatta selittää myös tekstissä, kun ne otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. Lyhenneluettelo on tarkoitettu työn lukijan avuksi, eli lukija voi tarvittaessa tarkistaa luettelosta, mitä lyhenteellä tai käsitteellä tarkoitetaan. Yleisesti tunnettuja käsitteitä ja mittayksiköitä ei merkitä luetteloon, koska ne ovat alaa tuntevalle lukijalle selviä. Luettelon nimenä voi olla esimerkiksi Symbolit tai Lyhenteet ja määritelmät. Lyhenteet ja termit luetteloidaan aakkosjärjestyksessä. Kirjainlyhenteiden kohdalla on selitettävä, mistä sanoista lyhenne on muodostettu. Tämän lisäksi on selvitettävä suomeksi, mitä lyhenteellä tarkoitetaan. Esimerkki lyhenne- ja käsiteluettelosta on liitteenä 6. Seuraavissa esimerkeissä on havainnollistettu lyhenteiden selostamista lyhenneluettelossa: CGI Java URL Common Gateway Interface. Rajapinta, jonka avulla voidaan lisätä dynaamisuutta www-sivuille. Sun Microsystemsin luoma olio-ohjelmointikieli. Uniform Resource Locator. Internetissä olevan sivuston tai tiedoston sekä näiden käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus. WWW-sivun osoite. Liitteet Sellainen aineisto, joka on tarpeellista työn havainnollistamiseksi mutta jota ei ole tarpeen sijoittaa tekstin yhteyteen, sijoitetaan raportin liitteiksi. Esimerkiksi laajat

20 18 käyttöohjeet, tietokoneohjelmien listaukset ja isokokoinen aineisto sijoitetaan aina liitteiksi. Liitteet numeroidaan siinä järjestyksessä, kuin niihin tekstissä viitataan, ja ne otsikoidaan. Liitteen numero ja otsikko (pistekoko 12, lihavoitu) merkitään jokaisen liitesivun yläreunaan sekä raportin sisällysluetteloon. Liitesivuillakin vasempaan reunaan kannattaa jättää noin 4 cm:n reunus, ettei osa tekstistä tai kuvasta jää piiloon, kun työ sidotaan. Yhdessä liitteessä voi olla useita sivuja. Liitesivujen otsikointi on samanlainen kuin tämän ohjeen liitesivujen. Jos liitteessä on muualta lainattua tietoa, kuvia tai muuta sellaista, lähdeviitteet merkitään näkyviin. Liitesivuilla olevat kuvat ja taulukot numeroidaan jokaisessa liitteessä erikseen alkaen kuvasta 1 ja taulukosta 1. Kaikkiin työn liitteisiin tulee viitata raportin tekstissä liitteen numero mainiten. Liitteisiin voidaan viitata esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Liitteen 5 käyrästöstä ja ohjausfunktioista nähdään, että trendikäyrä ei kuvaa tilavuusvirtaa yhtä hyvin kuin nostoliikkeessä. Käyrästöstä (liite 3) voidaan nähdä tilavuusvirran käyttäytyminen. Siitä huomataan asiaan vaikuttavat keskeiset elementit. 3.4 Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Lähdeviitteet tekstissä Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteitä ei sellaisenaan siteerata, vaan niitä referoidaan niin, että kieli on virheetöntä ja insinöörityön kirjoittajan oma tyyli säilyy yhtenäisenä läpi työn. Suoria lainauksia tulee käyttää säästeliäästi, ja niiden tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. Suora lainaaminen on paikallaan silloin, kun lähteessä asia on esitetty niin täsmällisesti ja vakuuttavasti, että se menettäisi referoitaessa tarkkuutensa. Tyypillisiä esimerkkejä näistä ovat lakitekstit. Yli kolme virkettä pidemmät suorat lainaukset erotetaan muusta tekstistä kappalevälillä, lainattu teksti sisennetään sarkaimen verran ja kirjoitetaan pistekoolla 10 sekä rivivälillä 1. Lainausmerkkejä tulee käyttää vain erikoistapauksissa. Lainauksen jälkeen merkitään lähdeviite. Lainaus tulee liittää sujuvasti osaksi omaa tekstiä johtolauseen

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Marjo-Riitta Näyhö Kari Laukkanen 7., uudistettu painos, 2005 Oppimateriaalit, D:1 2000 Marjo-Riitta Näyhö, Kari Laukkanen ja Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Tämän ohjeen

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. Pirjo Suhonen ja Pirkko Tenkama

RAPORTOINTIOHJEET. Pirjo Suhonen ja Pirkko Tenkama RAPORTOINTIOHJEET Pirjo Suhonen ja Pirkko Tenkama SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 ASIAKIRJOITTAMINEN... 7 3 RAPORTIN RAKENNE... 11 3.1 Raportin alkuosa... 12 3.2 Raportin runko-osa... 15 3.3 Raportin loppuosa...

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE

OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE Katriina Kaakkolammi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEEN Opintomoniste Syyskuu 2012

Lisätiedot

OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN

OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Ilkka Mäkinen, Mikko Pennanen, Mikko Tanni ja Sinikka Jokiniemi Tampereen yliopisto Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle VIKSUMPI OPAS Vinkkejä tutkielman tekijälle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE 2 2. TUTKIMUKSEN VAIHEET 2 2.1 Tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen 2 2.2 Tutkimuksen suunnittelu 3 2.3 Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) OPINNÄYTETYÖOHJE. Katri Halonen, Auli Jämsänen & Titta Pohjola (toim.)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) OPINNÄYTETYÖOHJE. Katri Halonen, Auli Jämsänen & Titta Pohjola (toim.) OPINNÄYTETYÖOHJE Katri Halonen, Auli Jämsänen & Titta Pohjola (toim.) SISÄLLYS 1. OPINNÄYTETYÖN LUONNE... 2 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen ja opinnäytetyön tavoitteet...

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VIRPI VIERTOLA OLLI MÄKINEN VIRPI JUPPO Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 57 PEDAGOGIIKKA 1 OPETUS 2., uudistettu painos VAASA 2011

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot