Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone klo alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri"

Transkriptio

1

2

3

4

5 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone klo alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Markku Järvelä Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Hanna Kauppila Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Markku Kujanpää Seinäjoen kaupunki, pj Jari Jokinen Seinäjoen kaupunki Hilkka Jaakola Seinäjoen kaupunki Jari Vähätiitto Seinäjoen kaupunki Taru-Maaria Herttua-Suokko Seinäjoen kaupunki Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki, siht Kokous järjestäytyi ja muistio sovittiin laadittavaksi. Kokous oli kutsuttu kokoon käsittelemään Tiehallinnon jättämää valitusta Seinäjoen kaupungin Pohjan alueen asemakaavasta.. Länsi-Suomen ympäristökeskus on jättänyt ko. kaavasta oikaisukehotuksen. Markku Kujanpää alusti aiheen. Valtatien 18 ja Kuortaneentien eritasoliittymän läheisyyteen suunnitteilla oleva kauppakeskus on tarkoitus avata syksyllä Alueen kaavamuutos on tehty ja asemakaava (Asemakaavan muutos: Pohja, 6. korttelit 73 ja Kapernaumi (5) korttelit 19 (osa) ja 71 sekä näihin liittyvät katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysalueet) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa , 122. Valituksessaan Tiehallinto on halunnut kytkeä tiettyjen valtatiehen liittyvien liikennejärjestelyiden rakentamisen kaavan korttelialueiden käyttöönottoon. Asemakaavoitusta varten tehdyn liikenneselvityksen mukaan liikenteellisiä toimenpiteitä tarvitaan Pohjankaarelle sekä Kullervonkadun ja Yhdystien liittymille maankäytön aiheuttaman liikenteen vuoksi. Lisäksi Tiehallinto on valituksessaan ollut huolissaan hulevesien tilanteesta alueella. Käytyä keskustelua Valtatien liittymille tehty liikenneselvitys todettiin hyväksi. Selvitys osoittaa liikennejärjestelyiden olevan tarpeen toimivuuden turvaamiseksi. Myös Pohjoisen ohikulkutien avaaminen lähiaikoina lisää liikennettä alueella. Kari Havunen esitteli Kullervonkadun ja Yhdystien liittymiin ratkaisuperiaatteita. Kullervonkadun liittymään rakennetaan suuntaisliittymäsaareke ja jatketaan valtatien varressa erkanemiskaistaa. Yhdystielle rakennetaan väistötila. Markku Järvelä selvittää, riittääkö Yhdystiellä väistötila vai tarvitaanko päätien kanavointirakenteita. LIITE 10

6 Hulevesiasia on yleisesti noussut esiin viimeaikoina. Tiehallinto ei hyväksy hulevesien suunnittelematonta ja luvatonta johtamista valtatien ojiin. Todettiin, että tulevan kaava-alueen hulevedet on mahdollista (ja on aikomuksenakin) johtaa Pohjan sadevesiviemäriin, jota on viime vuosina rakennettu alueen reunalle. Aiemmin sadevedet ovat avo-ojassa menneet valtatien sivuojaan. Keskusteltiin siitä, voidaanko kaavan määräyksissä sitoutua noudattamaan liikennejär- jestelyiden aikatauluja. Kaavoituspäällikön mukaan asia olisi tuotava esiin mieluummin kaavaselostuksessa. Käytiin keskustelua myös ympäristökeskuksen oikaisukeho- ja siihen liittyen kaavan tuksesta käsittelystä. Tiehallinto edellyttää, että kaupunki sitoutuu ko. liikennejärjestelyiden toteuttamiseen joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhtey- Valituksen pois vetäminen on tällöin dessä. mahdollista Yhteenveto: Kaupunki tekee päätöksen Kullervonkadun suuntaisliittymän, Yhdystien liittymän väistötilan tai kanavoinnin sekä Pohjankaaren alikulun rakentamisesta joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Kullervonkadun suuntaisliittymä rakennetaan ennen korttelialueiden käyttöönottoa (v ) Yhdystien liittymän parantaminen kytketään Minimanin valmistumiseen, ellei joku muu syy sitä aiemmin vaadi. Pohjankaaren alitus rakennetaan, kun loput ko. lii- Liikenneturvallisuuden niin vaatiessa liittymä muutetaan suuntaisliit- kekorttelialueesta (Citymarketin jälkeiset alueet) otetaan käyttöön. Alkuvaiheessa Pohjankaaren rampin liittymä valtatiehen voidaan tehdä T-liittymänä kanavointeineen. tymäksi. Suunnitteluun tiealueella haetaan Tiehallinnolta suunnittelulupa ja suunnitelmat hy- väksytetään Tiehallinnossa. Muistion laati Keijo Kaistila LIITE 10

7 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu SEINÄJOKI:POHJAN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVA Viranomaisneuvottelu Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, Alvarinkulma Aika: , klo alkaen Läsnä: Asia: VIRANOMAISNEUVOTTELU OIKAISUKEHOTUKSEN JOHDOSTA Pertti Savola Länsi-Suomen ympäristökeskus Matti Rantala Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Jorma Rasinmäki Seinäjoen kaupunki => klo Kari Maunula Mauri Hietala Jari Jokinen Hilkka Jaakola Martti Norja Keijo Kaistila Jari Vähätiitto 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kari Maunula avasi kokouksen. Järjestäytymisen jälkeen puheenjohtajaksi saapui Jorma Rasinmäki. 2. Kaavan lyhyt esittely Hilkka Jaakola esitteli kaavoituksen taustoja, myös liikenteestä ja kaupan rakenteesta tehtyjä selvityksiä. Valtuuston kesäkuussa 2009 hyväksymällä liikekäyttöön varatun alueen kaavan muutoksella mahdollistetaan kahden vähittäiskaupan suuryksikön rakentuminen. Kokonaisrakennusoikeus alueella nousee hieman vajaa 4000 kem2. Kaavasta on käyty viranomaispalaveri Kaava ei ole saanut lainvoimaa tiehallinnon valituksen ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi. Kaupungin tavoitteena on löytää kaavalle myönteinen ratkaisu mahdollisten täsmennysten, lisäselvitysten ja niihin liittyvien neuvonpitojen kautta. 3. Tiehallinnon valitus ja sen johdosta pidetyn neuvottelun muistio Veijo Voutilainen esitteli tiehallinnon valitukseen vaikuttaneita asioita. Kaavaselostustekstissä kiertoliittymän rakentaminen oli aikataulutettu. Muita valtatie 18 liittymiä ei oltu kaavaselostuksessa aikataulutettu. Suunnittelualueen tehostamisen/rakentumisen johdosta tulee seuraaviin vt 18 liittymäkohtiin tehdä rakentamistoimenpiteitä ja ne tulee aikatauluttaa. Kullervonkatu suuntaisliittymänä tulee olla rakennettuna, ennen kuin KM (CityMarketin) toiminta otetaan käyttöön. Yhdystien rakentaminen vaatii jo nyt nykyisessä tilanteessaan liittymän rakentamisen ja tähän risteykseen tulee rakentaa kanavointina. Yhdystien liittymän osalta tiehallinto on uudelleen pohtinut ko. risteyskohdan tavoitteita. Pohjankaaren rakentaminen tulisi aloittaa noin kolmen vuoden päästä. Tämän liittymäkohdan rakentamiseen sitoutuminen pitäisi käyttää erillisenä päätöksenä valtuustossa tai kaavaan tulisi merkitä rakentamisaikataulutieto. Kaavakarttaan ja/tai selostukseen voi laittaa liäsykset em. asioista. Myös hulevesisuunnitelma olisi hyvä huomioida kaavaan. Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

8 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 4. Ympäristökeskuksen oikaisukehotus Pertti Sevola kertoi, että oikaisukehotus vaatii uuden valtuustokäsittelyn. Jos oikaisukehotusta ei käsitellä valtuustossa 6 kuukauden sisään, niin kaavanmuutos raukeaa. Tiehallinnon sitoumusasiat ja ympäristökeskuksen oikaisukehotusasiat voi viedä samaan valtuustoon. Matti Rantala totesi alueen olevan yhdyskuntarakenteellisesti hyvällä paikalla ja että kevyen liikenteen yhteyksiin kannattaa kiinnittää erityishuomiota. Kaupallisen selvityksen osalta tulisi tehdä lisäselvityksiä. Olisi myös hyvä pystyä selvittämään onko asemakaava synkronissa tehtyyn kaupalliseen selvitykseen. Pystytäänkö tilanne jollakin lailla toteamaan?. Matti Rantala kertoi kaavaprosessin viranomaispalaverin ja eri lausuntokierrosten aikaisista ympäristökeskuksen tekemistä kommenteista eri kaavavaiheissa (muistioon lisättynä Rantalan esittämä LSUn vaatimusluettelo). -Valtuusto hyväksynyt asemakaavan Vaasan tiepiiri: valitus Länsi-Suomen ympäristökeskus: oikaisukehotus Yhteistyö LSU:n kanssa kauppakaavasta: Viranomaisneuvottelu (aloitusneuvottelu) => vaikutukset keskustan liikkeille arvioitava ja huomioitava kaupallinen selvitys tarvitaan yleiskaavan puuttuminen vaikuttaa selvitysten määrään, laajuuteen yleiskaavojen yhteydessä toimitettu koko Seinäjoen kauppaselvitys ei ole riittävä. liikenneverkkoselvitykset niin, että varmistetaan valtateiden liikenne (18 ja 19). kevyen liikenteen järjestelyt erityisen tarpeellisia selvittää todettu ehdotusvaiheen vir.om.neuv. tarpeelliseksi vielä + työkokouksia LSU:n lausunto => viittaa _ neuvotteluun selvityksiä ja arviointeja tarpeen täydentää mm.: mitoitusperusteiden, kaupallisten selvitysten, palvelujen saatavuuden ja liikenne selvitysten osalta huomioitava kaupunki seudun ja maakunnan palveluverkko liikenneselvityksissä varmistettava valtateiden toimivuus ja myös asemakaava-alueen liikenneverkko ja välityskyky (katu- ja liikenneverkkoselvitys tarpeen) sosiaalisten vaikutusten selvittäminen erittäin tärkeää, KM-toiminnot LSU:n oikaisukehotus => selvitykset ja vaikutusarvioinnit eivät riittäviä erityisesti mitoitusperusteiden kaupallisten selvitysten, palvelujen saatavuuden ja liikenne selvitysten osalta (VAT, MRL 5, 9, 54 ) kaupunginvaltuuston on tehtävä asiassa uusi päätös Miten hankkeessa voi nyt edetä? Kaupunginvaltuuston on käsiteltävä asia uudestaan, oltava valtuuston käsittelyssä 6 kk:n kuluttua kehotuksesta, muutoin asemakaavan hyväksymispäätös raukeaa. Kaupallinen selvitys (Entrecon / ): ostovoimaluvut ovat vanhentuneita nykyisessä taloudellisessa tilanteessa (vuodelta 2002 ja 2005); väestön ikääntymisen vaikutusta ei ole mitenkään huomioitu; selvityksen yhteys asemakaavan sisältöön epäselvä, koska asemakaavassa ei ole selvitystä vastaavia kaupan pinta-aloja eri kauppatyypeille (ptr, et, tilaa vievä kauppa); paljon tilaa vievän kaupan selvitys on puutteellinen (sijainti, mitoitus) Sosiaaliset selvitykset puuttuvat vaikka olennainen vaikutus Liikenteen järjestäminen: Parempi vaihtoehto olisi käsitellä kaava-alue siltä laajuudelta, jolla liikenteellisiä järjestelyjä kaavan johdosta joudutaan tekemään. Joka tapauksessa on voitava varmistaa, että tarpeelliset liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa huomioiden voimassaolevat kaavat ja että järjestelyjen Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

9 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu rahoitus ja aikataulu on selvillä. Tämä on voitava varmistaa kaavaan liitettävällä selvityksellä, joka osoittaa liikennejärjestelmän toimivan kokonaisuudessaan sekä yleisen tieverkon että katuverkon osalta kevyt liikenne mukaan lukien. Liikenneturvallisuusarviot ovat tarpeellisia. Kaavan sisältö: asemakaavan tarkemmasta sisällöstä on hyvä pitää jatkossa neuvottelu, jolloin on etukäteen tutustuttu kaavaan tehtyihin muutoksiin ja asia näin saadaan kaikin puolin kuntoon; kaavan (muuntuvan tai täydentyvän) sisältöä ei tässä kannata lähteä tarkemmin arvioimaan koska asiaa nyt valmistellaan; kaavan sisältöön voi tässä vaiheessa kiinnittää huomiota kuitenkin pariin seikkaan: korttelista 73 K-tontilta puuttuu rakennusoikeus! ; kaupan laatu on jatkossa syytä kaavassa tarkemmin esittää (paljon tilaa vievä, päivittäistavara jmv.), tämähän on ollut kaupallisen selvityksen lähtökohtana. Kun kaavan valmistelu näin etenee, on ympäristökeskuksen tavoitteet asiassa saavutettu. Kaavasta tulisi vielä pitää työpalaveri kaupungin ja ympäristökeskuksen kanssa ja myös tiehallinnon edustajan olisi hyvä osallistua siihen. Palaveri olisi hyvä pitää ennen valtuustoon vientiä ja palaverin tavoitteena olisi todeta, että kaavaan on tehty tarvittavat muutokset. Palaveri sovittiin pidettäväksi 18.9 klo 9:00 Länsi- Suomen ympäristökeskuksessa. Kaava viedään 21.9 kaupunginhallituksen kautta valtuustoon. 5. Keskustelu ja johtopäätökset Mauri Hietala esitteli Pohjan liikealueelle tehdyn selvityksen avainkohtia. Hietala ei pitänyt Entrecon Oy:n tekemää selvitystä ylioptimistisena vaan kasvu on realistisesti perusteltu. Hietala esitteli lukuja. Ympäristökeskus toivoi, että alueelta tehtäisiin vielä Sosiaalisien vaikutusten osalta täydennys. Hietala tilaa Entrecon Oy:ltä lisäselvitystä sosiaalisista vaikutuksista ja selvitys esitellään sovittussa työnpalaverissa (18.9.).Ympäristökeskus toivoi myös perusteellisempaa ja laajempaa selvitystä liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kaupungin kunnallistekniikan suunnitelu toimittaa aineiston kaavaselostukseen kuten myös hulevesistä. Hilkka Jaakola huomautti että kasvu tulee arvioida pitkällä tähtäimellä eikä lyhytaikaisten heilahdusten perusteella. Kaupan toimijat seuraavat myös tarkasti kehitystä, eivätkä investoi turhaan. Jari Jokinen huomautti, että jos kaavaan tulee suuria muutoksia tulee kaavaehdotus laittaa uudelleen nähtäville. Martti Norja muistutti, että alue nimenomaan täyttää juuri uudistetut ja täsmennetyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet erityisesti eheytyvän yhdyskuntarakenteen osalta. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan: Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Mauri Hietala lisäsi alueen ja Seinäjoen hyvän saavutettavuuden olevan yksi hyvä syy tehostaa rakentamista ko. alueella. Kaavamuutosalue on asuntoalueiden keskellä. Kari Maunula totesi, että muutokset tulee olemaan niin pieniä, että kaavaa ei tarvitse uudelleen laittaa nähtäville. Kaavamääräysten tulee olla joustavia. 6. Jatkotoimenpiteet Kuten yllä todettiin, sovittiin pidettäväksi työneuvottelu ympäristökeskuksen, tiehallinnon ja Seinäjoen kaupungin välillä. Kokous pidetään Vaasassa (perjantaina) klo Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

10 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 7. Päätös Puheenjohtaja kiitti rakentavasta kokouksesta ja päätti kokouksen. Muistion laati Jari Vähätiitto Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

11 LIITE 12 Kapernaumin-Pohjan kaupan hankkeet Sosiaaliset vaikutukset

12 2 LIITE 12 Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset Tämä raportti täydentää Entrecon Oy:n selvitystä Kapernaumin-Pohjan kaupan hankkeet. Kaupalliset vaikutukset ( ) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta. Tässä ohjeena on käytetty ympäristöministeriön julkaisua Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Avauksia sisältöön ja menetelmiin. Seinäjoen Kapernaumin-Pohjan alueelle suunnitellaan Peab Seiconin ja Minimanin toimesta merkittävää kaupallista keskittymää. Hankkeet pitävät sisällään mm. kaksi päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Suurin osa pintaalan lisäyksestä olisi kuitenkin suurta pinta-alaa vaativaa erikoistavarakauppaa. Alueen sosiaalinen luonne Kapernaumin-Pohjan hanke muuttaa alueen sosiaalista luonnetta. Alue mielletään nykyisin pääosin teollisuusalueena, vaikkakin alueelle on sijoittunut myös tilaa vievää kauppaa. Hankkeen myötä alueen rooli kaupan keskuksena vahvistuu selvästi. Alueen tilaa vievän erikoiskaupan ja muun erikoiskaupan tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu merkittävästi. Lisäksi Kapernaumin alueesta syntyy nykyisten Joupin ja Hyllykallion lisäksi kolmas päivittäistavarakaupan suuryksiköiden sijaintialue Seinäjoen kaupunkiseudulle. Tämä parantaa päivittäistavarakaupan suuryksiköiden saavutettavuutta. Hankkeen myötä Kapernaumin-Pohjan alue mielletään yhtenä merkittävänä kaupan alueena tulevaisuudessa. Alue muodostaa yhtenäisen ja selkeästi hahmotettavan kaupan vyöhykkeen keskeiselle ja näkyvälle paikalle taajamarakenteen sisään. Nykyiset teollisuusrakennukset korvautuvat kaupan rakennuksilla, ja samalla keskeisellä paikalla sijaitseva rakentamaton tila saadaan kaupunkimaiseen käyttöön. Työpaikka-alueesta tulee vilkkaampi ja avoimempi alue, jolla liikkuu merkittävästi enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Hanke on myös merkittävä työllistäjä jo rakennusaikanaan, ja se luo alueelle huomattavan määrän pysyviä pääosin palvelualan työpaikkoja. Palvelutarjonnan kohentuminen, työpaikkojen lisääntyminen ja Seinäjoen kaupunki Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset 2009

13 3 LIITE 12 ympäristön viihtyisyyden paraneminen vaikuttavat alueen imagoon positiivisesti. Tällä on välillinen positiivinen vaikutus myös läheisten asuinalueiden arvostukseen. Hankkeella on eniten vaikutuksia lähiseudun asukkaille ja alueella työssäkäyville. Etenkin hankkeen lähialueella asuvien päivittäistavarakaupan asiointiin käytetty aika ja matka lyhenee. Erityisesti saavutettavuus paranee suuria päivittäistavarakauppoja suosivien talouksien, kuten lapsiperheiden, kannalta. Keskimäärin koko kaupunkiseudun asukkaiden kauppa-asiointiin käytetty aika vähenee ja vaihtoehtoisten asiointipaikkojen määrä kasvaa. Kapernaumin alueella on jo nykyisellään melko paljon työpaikkoja. Kaupan hanke alueella kohentaa alueella työssäkäyvien palvelutasoa työmatkojen yhteydessä tai työpäivän aikana tehtävien asiointien (esim. lounasruokailu) suhteen. Toiminnallisuus Kapernaumin vähittäiskaupan suuryksiköt kilpailevat pääosin muiden suurten päivittäistavarakauppojen kanssa. Näitä ovat etenkin Joupin Citymarket ja Hyllykallion Prisma. Seinäjokelaisille ja koko Seinäjoen markkina-alueen asukkaille Kapernaumin myymälät tarjoavat uuden vetovoimaisen vaihtoehdon myös päivittäistavarakaupan ostoskohteena. Pääosin kilpailu kiristyy kuitenkin nimenomaan suurmyymälöiden välillä. Kilpailun kiristyessä hintataso pysyy alhaisena verrattuna alueelliseen monopolitilanteeseen. Seinäjoen asuinalueiden lähikauppojen toimintaedellytyksiin Kapernaumin hankkeella ei ole suoraa vaikutusta. Myöskään muiden Seinäjoen markkina-alueen päivittäistavarakaupan lähipalveluiden toimintaedellytyksiin hankkeella ei ole olennaisia vaikutuksia. Kuntakeskuksille ja asuinalueiden myymälöille jää edelleen rooli päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan lähipalvelujen ostopaikkoina. Muiden kaupallisten lähipalveluiden kuten apteekkien, ravintoloiden ja hyvinvointipalvelujen kannalta Kapernaumin hanke tuo uuden potentiaalisen sijaintipaikan lähelle asukkaita ja työpaikkoja. Nykyinen lähipalvelujen palveluverkko kuitenkin lähinnä täydentyy ja palveluiden saavutettavuus siten paranee. Julkisiin peruspalvelujen sijaintiin hankkeella ei ole suoraa vaikutusta. Kapernaumin-Pohjan hanke sijaitsee keskeisellä paikalla Seinäjoen taajamarakenteen sisällä. Hankkeen sijaintipaikassa yhdistyy sijainti lähellä asutusta sekä liikenteellinen sijainti valtatien varressa, joka mahdollistaa ohikulkijoiden vaivattoman asioinnin keskuksessa. Kaupunki on yhdessä kaupan hankkeiden toimijoiden kanssa kehittämässä alueen katuverkkoa mm. toteuttamalla Kuortaneentielle kiertoliittymän, joka helpottaa alueelle saapumista. Myös Seinäjoen paikallisliikenteen bussilinjat (4 ja 4 P) kulkevat hankkeen vierestä ja mahdollistavat asiointi- ja työmatkaliikenteen myös julkisilla liikennevälineillä. Lisäksi hanke sijaitsee Seinäjoen kaupunki Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset 2009

14 4 LIITE 12 asuinalueiden ja työpaikka-alueiden ympäröimänä: nykyisin kävelyetäisyydellä eli noin 500 m säteellä hankkeista on yli 1000 asukasta ja 1000 työpaikkaa. Suurelle osalle Seinäjoen keskustaajaman asukkaista alue on polkupyörämatkan päässä esimerkiksi keskustasta matkaa on 1,5 kilometriä. Turvallisiin ja toimiviin kevyenliikenteen yhteyksiin tullaan kiinnittämään huomiota keskuksen suunnittelun yhteydessä. Aiemmin alueen autottomat ovat olleet pienen lähikaupan varassa ja suuremmat paremman valikoiman omaavat päivittäistavarakaupat ovat olleet kauempana. Palvelujen saavutettavuus varsinkin autottomille kotitalouksille keskustaajaman itäosissa paranee. Kapernaumin-Pohjan alue tarjoaa hyvän vaihtoehdon etenkin tilaa vievän kaupan ja muun suurta pinta-alaa vaativan erikoiskaupan sijoittumiselle. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen sisällä ja siten hanke tiivistää yhdyskuntarakennetta. Kapernaumi-Pohja tarjoaa useille kaupan toimialoille sijaintimahdollisuuden, joka saattaa estää tai ainakin hidastaa kaupan siirtymistä uuden, suunnitteilla olevan itäisen ohitustien varteen yhdyskuntarakenteen reunalle. Koettu ympäristö/elämyksellisyys Kapernaumin-Pohjan kaupan hankkeet todennäköisesti vaikuttavat koko lähialueen tulevaan kehitykseen. Asiointiliikenteen kasvu ja siten lisääntyvä kuluttaja-asiakaspotentiaali nostavat alueen maanhintaa ja kiinteistöjen arvoa. Kiinnostus naapurikortteleiden kehitykseen asteittain kasvaa, ja siten ympäristö siistiytyy ja viihtyisyys sitä kautta lisääntyy. Hankkeen myötä alueen sosiaalinen kontrolli paranee, kun alueella liikkuu entistä enemmän ihmisiä myös ilta-aikaan verrattuna nykytilanteeseen, jossa työpäivän jälkeen alue hiljenee lähes täysin. Ympäristön laatutaso kohenee mm. valaistuksen ja kevyenliikenteen yhteyksien osalta. Nämä tekijät ovat omiaan lisäämään alueen turvallisuutta. Espoossa Kyösti Pätynen KTM, konsultti Saku Järvinen KTM, konsultti Seinäjoen kaupunki Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset 2009

15 Kh , 556 Neuvottelut Jätetyn valituksen ja oikaisukehotuksen johdosta ryhdyttiin valmistelemaan Pohjan asemakaavan jatkokäsittelyä välittömästi. Tiehallinnon valituksen johdosta pidettiin neuvottelu, jossa käytiin läpi valitukseen sisältyneet vaatimukset ja neuvoteltiin kaavan jatkokäsittelyn ehdoista ja periaatteista. Neuvottelumuistion yhteenvetona tärkeimmistä valituskriteereistä todetaan seuraavaa: Kaupunki tekee päätöksen Kullervonkadun suuntaisliittymän, Yhdystien liittymän väistötilan tai kanavoinnin sekä Pohjankaaren alikulun rakentamisesta joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Viranomaispalaverissa täsmennettiin myös Länsi-Suomen ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen sisältöä ja neuvoteltiin edelleen kaavan jatkokäsittelystä. Neuvottelussa oli jo esillä kaavan jatkokäsittelyn periaatteita ja mahdollisuuksia. Koska kaupungin tavoitteena on viimeistellä asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi mahdollisimman pian alueelle vireillä olevien hankkeitten suunnittelun mahdollistamiseksi, neuvotteluissa sovittiin toimenpiteistä ja vielä tarkistusneuvonpito ennen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyä. Tiehallinnon valitus ja toimenpiteet Tiehallinnon esittämistä vaateista kaavaehdotuksessa voidaan käsitellä vain Kullervonkadun liittymää ja sen rakentamista koskevat täsmennykset sekä perustella ja täydentää alueen hulevesisuunnitelma ja kevyen liikenteen yhteysverkostoja. Yhdystie kuului kaavaprosessin alkuvaiheessa vielä Nurmon kunnan alueelle eikä sen liittymän kanavointi edellytä kaavallisia muutoksia. Kanavointi voidaan suunnitella ja toteuttaa nykyisellä katu- ja liikennealueella välittömästi. Vt 18:n, Pohjankaaren (Päivölänkadun) ja Perävainionkadun eritasoliittymän toteutus tulee ajankohtaiseksi liikenneselvitysten mukaan maankäytön tiivistyessä, tiehallinnon näkemyksen mukaan noin kolmen vuoden kuluttua. Risteysalueen järjestelyt edellyttävät kaavallista tarkistamista. Neuvotteluissa on esitetty kaupungin valtuustotasoista periaatepäätöstä sitoutumisesta valtatien ja katuverkon risteysten toteuttamiseen. Päätösesitys Yhdystien ja Pohjankaaren liittymien osalta valmistellaan valtuustoon erikseen. Tarvittava asemakaavan muutos laitetaan vireille kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Tiehallinnon huoli hulevesien johtamisesta valtatien ojiin on aiheeton. Alueen kuivatus perustuu kuivatussuunnitelmaan, jonka mukaan vedet johdetaan jo rakennettua ja täydennettävää sadevesien viemäriverkostoa pitkin ja puretaan Pajuluomaan. Alueen asemakaavakartassa on ollut merkintä Pohajan korttelialueelle 73 suunnitelluista kuivatusviemäreistä. Tiehallinnon valituksen johdosta kuivatussuunnitelmaa perustellaan kaavaselostuksen täydennyksessä. Asemakaavamääräyksiin täydennetään korttelialueitten hulevesien käsittelyä koskeva määräys. Ympäristökeskuksen oikaisukehotus ja vastine LIITE 13

16 Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan: Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen eikä sen voida katsoa tältä osin täyttävän asemakaavan selvityksille ja vaikutusarvioinneille maankäyttö- ja rakennuslain 5, 9 ja 54 4 momentissa asetettuja vaatimuksia. Vastine: Pohjan kauppakeskuksen kaavoituksen yksi päätavoite on ollut tiivistää ja täydentää kaupunkirakennetta juuri sillä tavalla kuin valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteisiin on kirjattu. Kohdan 4.3 Eheytyvä elinympäristö ja elinympäristön laatu yleistavoitteisiin on kirjattu: Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Ympäristökeskuksen edustajat ovat neuvotteluissa todenneet kaavan tältä osin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisiksi. Ympäristökeskus ei pidä asemakaavan selvityksiä ja vaikutusarviointeja riittävinä erityisesti mitoitusperusteiden, kaupallisten selvitysten, palvelujen saatavuuden ja liikenneselvitysten osalta. Yleisen edun kannalta on tarpeen, että vähittäiskauppojen suuryksiköiden sijoittamista ja liikenneverkkoa ohjaavat asemakaavat perustuvat riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin Vastine: Tiehallinnon edustajat ovat todenneet kaavaa varten tehdyt liikenneselvitykset riittäviksi ja neuvotteluissa esitettyjen toimenpiteiden johdosta vaikutuksia on riittävästi selvitetty. Selvityksiä on täydennetty kaupan hankkeitten sosiaalisten vaikutusten, toiminnallisten vaikutusten, mutta myös kiinteistövaikutusten arvioinnin osalta. Selvityksen johtopäätökset osoittavat palveluiden saatavuuden koko kaupunkialueella paranevan. Selvitykset tukevat ja täsmentävät alkuperäistä kaavaratkaisua ja alueen kaupan mitoitusperusteita. Kaupallisen rakenteen mitoitusperusteita, vähittäiskaupan suuryksikköjen ja muun kaupan osuutta täsmennetään selostusasiakirjoihin. Neuvotteluissa ympäristökeskus edellytti täsmennyksiä myös eräisiin yksityiskohtiin, kuten KM- korttelialueille sallitun maanalaisen pysäköinnin sekä polttoaineenjakelupisteiden sijoitukseen sekä Pohjan korttelin 73 alueella olemassa olevia rakennuksia ja mahdollista muuntoasemaa palvelevaan ajo-merkinnällä varattuun tieyhteyteen. KM merkinnällä vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentamisen mahdollistavissa kortteleissa ei ole täsmällisesti rajattu päivittäistavaran ja tilaa vievän kaupan suhdetta, vaan se on sidottu toteutuvaan kerrosalamäärään ja kerroslukuun sekä kaupan rakenteeseen. Molemmissa kortteleissa rakennusoikeutta säädellään ensinnäkin peittoluvulla: yhteen tasoon saa rakentaa rakennusoikeutta vain 35 % korttelialueen pinta-alasta, joten jos kaikki rakennusoikeus käytetään, on rakennettava kahteen kerrokseen. Autopaikkamääräykset ovat kireämmät päivittäistavarakaupalle (1 ap/ 30 kam2) kuin tilaa vievälle kaupalle (1 ap/ 50 kam2). Pohjan korttelialueen esisuunnitelmissa on esitetty edellä mainitun peittoluvun mukainen rakennusmassa, jolloin pihatasoon voidaan sijoittaa maksimissaan noin 1400 autopaikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutunee noin kam2:n laajuinen Citymarket autopaikkoineen. Kaavalla annetaan LIITE 13

17 mahdollisuudet kaupan sijoittumiselle, mutta myös selkeät rajat tulevien hankkeitten jatkosuunnittelulle, koska niiden sisältö tai aikataulu ei ole tiedossa. Koska erityisesti ympäristökeskuksen edustajat olivat huolissaan kauppakeskuksen vaikutuksesta keskustan kauppaan, kaavaratkaisun perusteluissa ja selostuksen täydennyksessä on syytä viitata myös käynnissä olevaan keskustanrakennemallityöhön. Rakennemallityön yhtenä päätavoitteena on ylläpitää ja kohottaa ydinkeskustan kaupallista toimivuutta, monipuolisuutta ja houkuttavuutta, koska kauppa on myös keskustamiljöön kukoistuksen tärkeimpiä tekijöitä. Rakennemallityön alkuvaiheessa päivitettiin myös kaupungin ydinkeskustan kaupallisen rakenteen selvitykset. Kuten aiemmissa kaupallisissa selvityksissä, myös keskustan rakennemallityön yhteydessä on todettu Seinäjoen kaupallisen vetovoiman kestävän sekä kaupunkikeskuksen kehittämisen erityisesti erityiskaupan ja palveluiden alueena, mutta samalla mahdollistavan kaupunkirakenteen sisäisten kaupallisten alueiden merkittävän tiivistämisen. Myös kaupan toimijat ovat lausunnoissaan todenneet Seinäjoien seudun kasvun ja kuntien yhdistymisen nostaneen Seinäjoen kaupallista uskottavuutta ja kaupunkirakenteen sisäisten suuryksiköiden tukevan myös keskustan rakenteen tiivistämistä. Kaupungin tehtävä on kaavoituksen kautta antaa mahdollisuudet tälle kehitykselle. Menettely valituksen ja oikaisukehotuksen johdosta Ympäristökeskus kehottaa Seinäjoen kaupunginvaltuustoa saattamaan päätöksensä tältä osin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaiseksi. Tämän oikaisukehotuksen johdosta Seinäjoen kaupunginvaltuuston on meneteltävä maankäyttö- ja rakennuslain momentissa edellytetyllä tavalla. Tiehallinnon valituksen ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta on kaavaehdotuksen tueksi tehty kaupalliseen selvitykseen liittyvä sosiaalisten vaikutusten arviointi. Kaavaselostukseen on tehty täsmennyksiä ja lisäperusteluja edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja kaavaehdotusta on täsmennetty vähäisessä määrin. Täsmennykset ja muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen pitää uudelleen nähtävänä. Kaavaehdotus esitetään uudestaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tiehallinnon valituksen johdosta on erikseen valmisteltu esitys valtatien 18 sekä Kullervonkadun, Yhdystien ja Pohjankaaren risteysalueitten rakentamisen ajoituksesta sekä vt 18 ja Päivölänkadun - Pohjankaaren liittymäalueen ja siihen liittyvien korttelialueitten kaavan tarkistuksen käynnistämisestä. Asemakaavaehdotuksen täsmennykset ja muutokset - Kullervonkadun liittymäalueelle on täsmennetty ohjeellisella merkinnällä liittymän muoto. Kaavaselostukseen on kuvattu liittymän tavoiteltu rakentamisaika. - Asemakaavamääräyksiin on lisätty hulevesien käsittelyä koskeva asemakaavamääräys. Kaavaselostuksessa on kuvattu alueen kuivatussuunnitelma ja kaavaan sen huomioimiseksi aiemmin tehdyt merkinnät sekä liitetty kuivatussuunnitelmaa kuvaava kartta. - Kortteliin 73 (Pohja) on täsmennetty ohjeellisena rakennusalat, pysäköintialueet ja sisäisen liikenteen väylät alueelle suunnitellun supermarketin osalta. Kaavaselostukseen on täydennetty kaavamerkintöjen perusteluja ja tiedossa olevia suunnitelmia liitekartoilla. LIITE 13

18 - KM- korttelialueille varattu poltonesteiden jakeluaseman rakennusalamerkintä on täsmennetty ja rakennusalalle on lisätty enintään 20 neliöisen huoltotilan rakentamismahdollisuus. Täsmennetty asemakaavakartta jaetaan esityslistan liitteenä. Valitus ja oikaisukehotus sekä vastineet sisällytetty asemakaavan selostukseen. Muutokset ovat niin vähäisiä ja valtuuston hyväksymää asemakaavaratkaisua täydentäviä, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen pitää uudelleen nähtävänä. Asemakaavan muutos koskee Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 73 sekä katu- ja liikennealueita ja Kapernaumin, 5. kaupunginosan korttelin 19 tonttia 6, 23 ja 71 sekä katu-, liikenne-, rautatie- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Pohjan, 6. kaupunginosan korttelit 73 sekä katu- ja liikennealueet ja Kapernaumin, 5. kaupunginosan korttelit 19 ja 71 sekä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - todeta tiehallinnon valituksen ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta edellä asiaselostuksessa esitellyt toimenpiteet, - hyväksyä valituksesta ja oikaisukehotuksesta valmistellut vastineet, - hyväksyä asemakaavaan tehdyt vähäiset tarkistukset ilman uutta nähtävänä pitoa ja - esittää täsmennetyn asemakaavan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: LIITE 13

19 VALTATIE 18:N LIITTYMIEN PARANTAMINEN / ASEMAKAAVAN MUUTOSTARVE Kh , Valtatie 18:n ja Kuortaneentien eritasoliittymän läheisyyteen suunnitteilla oleva kauppakeskus on tarkoitus avata syksyllä Alueen kaavamuutos on tehty ja asemakaava (Asemakaavan muutos: Pohja, 6. korttelit 73 ja Kapernaumi (5) korttelit 19 (osa) ja 71 sekä näihin liittyvät katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysalueet) on hyväksytty Seinäjoen kaupunginvaltuustossa , 122. Tiehallinto on valittanut kaavapäätöksestä. Valituksessaan Tiehallinto on halunnut kytkeä tiettyjen valtatiehen liittyvien liikennejärjestelyiden rakentamisen kaavan korttelialueiden käyttöönottoon. Asemakaavoitusta varten tehdyn liikenneselvityksen mukaan liikenteellisiä toimenpiteitä tarvitaan Pohjankaarelle sekä Kullervonkadun ja Yhdystien valtatieliittymille maankäytön aiheuttaman liikenteen vuoksi Tiehallinnon kanssa käydyn, valitusta tarkentavan neuvottelun yhteenvetona todettiin seuraavaa: Kaupunki tekee päätöksen Kullervonkadun suuntaisliittymän, Yhdystien liittymän väistötilan tai kanavoinnin sekä Pohjankaaren alikulun rakentamisesta joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Kullervonkadun suuntaisliittymä rakennetaan ennen korttelialueiden käyttöönottoa (v ) Yhdystien liittymän parantaminen kytketään Minimanin valmistumiseen, ellei joku muu syy sitä aiemmin vaadi. Pohjankaaren alitus rakennetaan, kun loput ko. liikekorttelialueesta (Citymarketin jälkeiset alueet) otetaan käyttöön. Alkuvaiheessa Pohjankaaren rampin liittymä valtatiehen voidaan tehdä T- liittymänä kanavointeineen. Liikenneturvallisuuden niin vaatiessa liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Suunnitteluun tiealueella haetaan Tiehallinnolta suunnittelulupa ja suunnitelmat hyväksytetään Tiehallinnossa Tiehallinnon ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa pidetyn neuvottelun yhteydessä Tiehallinto kertoi tutkineensa Yhdystien liittymän kanavointitarvetta tarkemmin ja on siltä osin muuttanut em. yhteenvedossa sovittua aikataulutusta ko. rakentamistoimenpiteelle. Tiehallinnon mukaan jo nykyiset liikennemäärät vaatisivat Yhdystien liittymään pääsuunnan (vt 18) kanavointia. Siksi Tiehallinto neuvottelussa edellytti, että kaupunki sitoutuu Yhdystien kanavoinnin rakentamiseen ennen liikekorttelialueiden käyttöönottoa. Käytännössä tämä tarkoittaa vuotta Vt 18:n, Pohjankaaren (Päivölänkadun) ja Perävainionkadun liikennejärjestelyiden toteutus tulee ajankohtaiseksi liikenneselvitysten mukaan maankäytön tiivistyessä, tiehallinnon näkemyksen mukaan noin kolmen vuoden kuluttua. Risteysalueen järjestelyt edellyttävät kaavallista tarkistamista. Neuvotteluissa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Tiehallinnon edustajien kanssa täsmennettiin toimenpiteitten käynnistysmenettelyjä: 1. Asemakaavaehdotus viedään täydennysten jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 2. Kaupunginvaltuustolle esitellään hyväksyttäväksi periaatepäätös valtatien nro 18 ja Kullervonkadun ja Yhdystien liittymien toteutuksesta. Liittymien suunnittelusta ja rakentamisesta on syytä tehdä yhteistoiminta- ja suunnittelusopimus virkatyönä sen jälkeen, kun valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen. LIITE 14

20 3. Päivölänkadun Pohjankaaren ja vt 18:n liittymäalueen ja siihen liittyvien korttelialueiden suunnittelu ja toteutus todennäköisesti edellyttää kaavallista tarkastelua ja asemakaavan muutosta. Tämän vuoksi sekä ympäristökeskuksen, että tiehallinnon edustajat esittivät, että päätös asemakaavan muuttamisesta on syytä tehdä virallisesti samanaikaisesti edellä 1-2 kohdissa mainittujen ja jo muutoin kaupunginhallituksen esityslistalla olevien toimenpiteitten lisäksi. Valmistelija: toimialajohtaja Markku Kujanpää Kaupunginjohtajan ehdotus: - Kaupunginhallitus päättää käynnistää valtatien 18 ja Päivölänkadun Pohjankaaren liittymäalueen ja siihen liittyvien korttelialueitten asemakaavan muutoksen suunnittelun ja - antaa sen tekniikkakeskuksen valmisteltavaksi. Päätös: LIITE 14

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12408 Hankenro 1541_8 HEL 2015-010121 27.9.2016 1 (4) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Tähtitorninkatu 16 18, asemakaavan muutos (nro 12408) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu MARTTILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv TEKNIIKKAKESKUS TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu Alue on rajattu

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot