Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Sisällys 1. Varhaiskasvatussuunnitelma - miten, miksi, kenelle? 2. Arvot 2.1 Varhaiskasvatuksen arvot 2.2 Työyhteisön arvot 3. Lapsikäsitys 4. Oppimiskäsitys 5. Tietokäsitys 6. Toiminta-ajatus 7. Visio ja strategia 8. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Myllyhaan päiväkodissa 8.1 Luontokasvatus 8.2 Mediakasvatus 8.3 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen Liikkuminen Tutkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu 9. Varhaiskasvattaja Myllyhaan päiväkodissa 10. Varhaiskasvatusympäristö 11. Kasvatuskumppanuus 12. Varhainen erityinen tuki 13. Arviointi 14. Lähteet Liitteet

3 1. Varhaiskasvatussuunnitelma miten, miksi ja kenelle Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelma on syntynyt työyhteisössä käytyjen keskustelujen pohjalta. Aloitimme vasun työstämisen pitkäkestoisella arvokeskustelulla syksyllä Vasun luomisprosessi on vienyt aikaa, koska aloittaessamme olimme nykyisenä työyhteisönä uusi ja prosessin aikana teimme myös muutostyötä ja loimme yhteistä ymmärrystä. Yhteisten keskustelujen kokoajaksi keräsimme vasutyöryhmän, joka kirjasi asiat lopulliseen muotoonsa. Vasutyöryhmään kuului 3 työntekijää ja johtaja. Vasuryhmä teki koosteita keskusteluista, sopimuksista ja päätöksistä ja antoi koosteet kommentoitavaksi vasutyöhön tarkoitetulle ilmoitustaululle. Ilmoitustaululta koko työyhteisö sai lukea ja kommentoida valmiita osioita, kommenttien pohjalta vasuryhmä teki mahdolliset muutokset. Varhaiskasvatussuunnitelmamme on työmme ja päiväkodissamme toteutettavan varhaiskasvatuksen perusta. Se ohjaa toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Käymme yhteisiä keskusteluja suunnitelmamme päivittämiseksi ja käytäntöjemme pohtimiseksi säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmamme on myös hyvä väline vanhemmille ja huoltajille sekä uusille työntekijöille tutustua päiväkodissamme tehtävään kasvatustyöhön. Päivitämme varhaiskasvatussuunnitelmaamme säännöllisesti.

4 2. Arvot Arvot Työyhteisön arvot Varhaiskasvatuksen arvot Ammatillisuus Yhteisöllisyys Joustavuus Empatia Vuorovaikutus Turvallisuus Arvokas lapsuus Kestävä kehitys Kasvatuskumppanuus vanhemmat työyhteisö muut kasvattajatahot Lapset suhteessa aikuisiin suhteessa toisiin lapsiin Ympäristö lapset osana yhteiskuntaa luonto media Ratkaisukeskeinen ja myönteinen ilmapiiri

5 2.1 Varhaiskasvatuksen arvot Kestävä kehitys - ihmisen suhde ympäristöön - oman kulttuurin arvostaminen - erilaisten kulttuurien ja ihmisten kunnioittaminen - hyvät tavat - kierrätys Arvokas lapsuus - hyvä perushoito - lapsen oikeus olla lapsi - eletään tässä hetkessä - lapsen kuuleminen ja huomioiminen - lapsilähtöisyys - myönteinen asenne lapsen kohtaamisessa: lapsi tarvitsee rohkaisua ja kannustusta - lapselle ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu - luovuuden ja elämänilon vahvistaminen - epäonnistumisista oppiminen ja onnistumisen ilo Turvallisuus - fyysinen: riittävästi varhaiskasvattajia, turvallinen varhaiskasvatusympäristö, johdonmukainen kasvatus - psyykkinen: lapsi hyväksytään ja huomioidaan omana itsenään, aikuinen on läsnä lapselle, lapsen oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu - sosiaalinen: lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään, mahdollisuus ilmaista itseään avoimesti Vuorovaikutus -avoimuus, luottamus - läsnäolo - vastavuoroisuus - keskustelu, kuuntelu, ei oletuksia - puheen ja äänettömän viestinnän tulee tukea toisiaan

6 2.2 Työyhteisön arvot Joustavuus - kokonaisuuden huomioiminen - auttaminen yli ryhmärajojen - valmius muuttaa suunnitelmia -> tilannetaju Yhteisöllisyys - luottamus, avoimuus, rehellisyys - yhteistyö talon sisällä - myönteinen ja rohkaiseva ilmapiiri Empatia - toisen kunnioittaminen - inhimillisyys ja myötäeläminen - tasavertaisuus Ammatillisuus - vastuu omasta työstä - oman toiminnan ja sen perusteiden tiedostaminen - avoimuus uuden oppimiselle - moniammatillisuuden huomioiminen ja osaamisen jakaminen Vuorovaikutus - asioista keskustelua - ystävällisyys - rakentavan palautteen ja sen vastaanottaminen - suoraan puhuminen ei ole arvo sinänsä, vaan taito

7 3. Lapsikäsitys Lapsikäsityksemme taustalla vaikuttaa humanistis-kognitiivinen ihmiskäsitys. Lapsen hyvinvoinnin perustana on rakkaus, rajat ja huolenpito. Lapsi toimii aktiivisesti leikkien, liikkuen, tutkien ja itseään ilmaisten. Lapsi nauttii toistojen luomasta turvallisuuden tunteesta. Lapsella on oikeus olla lapsi. Lapsi toimii vuorovaikutuksessa sekä toisten ihmisten että ympäristönsä kanssa. Lapsi on utelias ja hänellä on halu oppia. Lapsi on psyko-fyysissosiaalinen kokonaisuus. Lapsi ajattelee konkreettisesti.

8 4. Oppimiskäsitys Oppimiskäsityksemme taustalla vaikuttaa sosiokonstruktiivinen oppimisnäkemys. Aiemmin opittu vaikuttaa uuden oppimiseen. Lapsen oppiminen tapahtuu konkretiasta kohti abstraktia ajattelua. Lapsi oppii: leikkimällä toimimalla tutkimalla kokeilemalla harjoittelemalla mallista ajattelemalla Lapsi oppii eri aisteja käyttäen. Lähtökohtana oppimiselle on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen kasvuympäristö. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

9 5. Tietokäsitys Tieto muuttuu, lisääntyy ja tarkentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä aikuisten ja lasten kesken. Tieto on sidoksissa aikaan. Tietoa on paljon, itselle tärkeä tieto tulee valikoida.

10 6. Toiminta-ajatus Käsi kädessä yhteisellä polulla elämyksiä luonnossa ja mediakasvatuksen maailmassa keräten.

11 7. Visio ja Strategia Läsnä arjessa yli ryhmärajojen toimien 2011 Tilojen yhteiskäyttö ja yhteinen suunnittelu Ryhmien yhteistyö Ryhmien rakenteiden miettiminen (tilat, päiväjärjestys) Koko talon uusien rakenteiden miettiminen Toimitaan pienissä ryhmissä

12 8. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Myllyhaan päiväkodissa Yhteisesti sovitut käytännöt luovat lapselle turvallisuuden tunteen, koska lapsi tietää miten missäkin tilanteessa toimitaan. Olemme sopineet yhtenäiset tavat toimia päivittäin toistuvissa tilanteissa, joissa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat yhteen. Olemme miettineet myös ristiriitojen ratkaisutavat, joissa vuorovaikutuksen ja jaetun ymmärryksen merkitys korostuu. Luonto- ja mediakasvatus yhdistyvät lapselle ominaisiin tapoihin toimia (leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaisu) jokapäiväisessä toiminnassamme.

13 Ruokailu Ruoka on selkeästi esillä. Kaikkea maistetaan. Kerrotaan lapsille, mitä ruokaa on tarjolla. Ruokarauha taataan kaikille. Ruokailu on rauhallinen tilanne, jolloin myös aikuiset rauhoittuvat. Harjoittelemme omatoimisuutta ikätason mukaan ja opettelemme syömään ruokailuvälineillä oikein. Hyvät tavat: kiitos, ole hyvä, saisinko, rauhallinen pöytäkeskustelu. Hygienia ennen ja jälkeen ruokailun. Käsien ja kasvojen pesu. Xylitol-pastilli ruuan jälkeen.

14 Lepohetki Lepohetki kestää tunnin. Sen jälkeen voi nousta rauhallisiin leikkeihin. Päiväkodissamme jokainen lapsi rauhoittuu omaan sänkyynsä. Nukkua ei tarvitse. Päiväkotiin voi tuoda oman unikaverin, jota säilytetään päiväkodissa. Lepohetkellä luetaan satua ja kuunnellaan musiikkia lasten iästä riippuen.

15 Ristiriitatilanne lasten kesken Ristiriitatilanne lapsen ja aikuisen välillä Tavoitteena on, että lapset opettelevat ratkaisemaan pienet keskinäiset ristiriitatilanteensa itse. Tarvittaessa aikuinen ohjaa ja tukee. Aikuinen puuttuu aina kiusaamiseen, satuttamiseen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitys, silmiin katsominen. Aikuinen herättelee lapsen empatiaa toista kohtaan. Aikuinen ei vähättele tilanteita. Lapsia ohjataan oikean ja väärän ymmärtämiseen. Askeleittain ohjelman avulla esiopetusikäiset lapset opettelevat vuorovaikutus ja empatiataitoja. Aikuinen on aikuinen, eikä mene mukaan lapsen tunnereaktioon. Katsekontakti lapseen lapsen kasvojen korkeudella. Lapsen on hyvä huomata, että myös aikuinen voi erehtyä tai olla väärässä. Aikuisen ja lapsen välinen ristiriitatilanne keskustellaan lapsen kanssa niin, että molemmat tietävät mistä on kyse. Selkeät rajat. Rajojen asettamisessa huomioidaan lapsen kehitystaso. Toimitaan oikeudenmukaisesti. Periaatteena, että samat säännöt koskevat kaikkia lapsia kehitystaso huomioden.

16 8.1 Luontokasvatus Ulkoilemme joka säällä - Ulkoilun merkityksen ymmärtäminen ihmisen hyvinvoinnille. Retkeilemme säännöllisesti - elämykset luonnossa - luonnossa tapahtuvien muutosten havainnointi - eläimet (havainnointi, tiedon etsiminen, kokemukset) - kevätretki Kierrätys päiväkodissamme - Jokaisessa ryhmässä on seka- ja biojätteelle sekä paperin ja pahvin lajitteluun omat astiat. Lapset opetetaan lajittelemaan jätteensä. - Päiväkodissamme on luontonurkkauksen yhteydessä kierrätyspiste, jossa on metallin ja lasin keräysastiat. - Lapset käyvät yhdessä aikuisen kanssa tyhjentämässä astioita pihassamme oleviin jätesäiliöihin. - Lasin ja metallin kierrätyksestä huolehtivat isompien lasten ryhmät retkillään. Ekologinen ajattelu - jätemateriaalin käyttö askartelumateriaalina - tavaroiden kierrätys - energian säästäminen (sähkö, vesi) Sadonkorjuutalkoot - koko päiväkodin yhteinen haravointipäivä - makkaranpaisto - vihannestori Välineistö - Monipuolinen tutkimiseen ja luontoon liittyvä välineistö on koottu luontonurkkaukseen.

17 8.1 Luontokasvatus Metsän tarjoamat mahdollisuudet Metsässä teemme monenlaisia asioita. Saatamme ottaa kynät matkaan ja piirtää, valokuvata tai tutkia luontoa luupeilla. Metsässä harjoittelemme myös erilaisia taitoja mm. matematiikkaa mitaten, laskien, arvioiden ja vertaillen, opettelemme kasvi- ja eläinlajien tunnistamista. Seuraamme luonnon ja vuodenaikojen muuttumista esimerkiksi valokuvaamalla sama paikka säännöllisin väliajoin ja vertaamalla kuvia toisiinsa. Syksyisin poimimme marjoja ja leivomme piirakkaa päiväkodilla. Metsän siimeksessä on mahdollista ruokailla ja ihan vain levätä ja ihastella luontoa. Metsäretkillä keräämme luonnonmateriaaleja lasten taideteoksiin luvat ja muut säännöt huomioiden. Kuuntelemme luonnon ääniä ja toisinaan voimme soittaa luonnonmateriaaleilla. Metsä on myös mukava leikkipaikka, jossa rakennamme majoja ja eläinten pesiä sekä leikimme liikuntaleikkejä. Seikkailemme, liikumme esteiden yli ja ali sekä kiipeilemme. Isompien lasten kanssa keräämme metsästä sytykkeitä varastoon päiväkodilla järjestämme joskus puutalkoot, joissa lapset voivat sahata ohuita rankoja. Metsässä kulkiessamme kiinnitämme huomiota suuntavaistoon ja maamerkkeihin. Keskustelemme lasten kanssa ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista eläimiä ja luontoa kohtaan. Nuotiota tehdessämme puhumme luvista ym. tulentekoon liittyvistä asioista ja vaaroista.

18 8.2 Mediakasvatus Mediakasvatus arjessa - päivittäinen lukeminen ja kirjoista keskustelu - lasten itse tekemät tarinat, sarjakuvat, kirjat, lorut ja niiden kuvitus. -tekstien tekeminen kuviin - roolivaatteiden käyttö eri tilanteissa mm. lasten leikeissä, syntymäpäivillä, lauluhetkillä jne. - valokuvat lasten arjesta - aikuisten, lasten ja vierailijoiden esittämät näytelmät: varjo-, nukke-, pöytä- ym. teatteri - lasten mediahahmoista keskustelu (leikit, haastattelut) Välineistö ja materiaalit -käsinuket -sylikirjat -keskustelukuvat -diaprojektori ja diatarinat -pöytäteatterinuket - kasvovärit - kirjallisuus Median analysointi - oikean ja väärän ymmärtäminen - toden ja tarun erottaminen Sähköinen media -tietokoneen käyttäminen lasten kanssa mm. tiedon etsintään, animaatioiden, kuvakansioiden tekemiseen ja sadutukseen. - valokuvaus lasten kanssa - kuunnelmat, äänimaisemat

19 8.3 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen Liikkuminen Tutkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu

20 8.3.1 Leikkiminen Leikkiympäristössämme on erilaisia tiloja, joissa välineet ovat helposti saatavilla. Rajatut tilat mahdollistavat leikkirauhan ja leikin jatkamisen myöhemmin. Pidämme tärkeänä, että leikkivälineet ovat ehjiä, lasta kiinnostavia ja niitä käsitellään asianmukaisella tavalla. Metsä on osa leikkiympäristöämme ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden mielikuvitusta rikastavaan leikkiin ilman valmiita välineitä. Päiväkodissamme lapset voivat leikkiä yhdessä yli ryhmärajojen. Näin mahdollistamme leikin kehittymisen ja sisarusten tapaamisen sekä hyödynnämme eri ryhmien leikkitiloja. Leikin syntyminen edellyttää kokemuksia ja elämyksiä. Mahdollistamme näiden syntymisen monipuolisissa arjen toiminnoissa, keskustelemalla retkillä, tapahtumissa jne. Tavoitteenamme on mahdollistaa pitkäkestoinen leikki. Kiinnitämme huomiota, että leikkiryhmät ovat sopivan kokoisia. Tarvittaessa aikuinen ohjaa lapsen leikkiä ja leikkikaverin valintaa sekä mahdollistaa leikin jatkumisen esim. osallistumalla itse leikkiin.

21 8.3.2 Liikkuminen Pihamme on iso ja siellä on monipuolisen liikunnan mahdollistavat telineet ja välineet lasten omaehtoiseen liikkumiseen sekä ohjattuun liikuntaan. Päiväkodissamme on suuri sali, jossa on monipuoliset välineet erilaiseen liikkumiseen. Varhaiskasvatusympäristössämme on huomioitu lasten luontaisen liikunnan mahdollistuminen (käytävä, lattiakuviot ryhmissä). Hyödynnämme aktiivisesti lähiympäristöämme, mikä tarjoaa hyvät puitteet liikkumiselle. Retkiä lähiympäristöön tehdään viikoittain mm. lähimetsä, lähiurheilukentät, leikkikenttä, hiihtolatu ja luistinrata. Liikunta on osana jokaista päivää, jokaisessa ryhmässä on mm. liikuntakorit, joista lapset voivat valita tekemisen. Jokaisessa ryhmässä on myös liikuntakortit ja liikuntalorut, joita käytetään ohjatusti.

22 8.3.3 Tutkiminen Luonnossa havainnoimme ja tutkimme mm. muutoksia, ilmiöitä ja eläimiä, jälkiä ja jätöksiä. Tutustumme ympäröivän maailman ihmeisiin eri aisteja käyttämällä. Kannustamme lasta lisäämään tietoaan tutkimalla. Vertailemme eri materiaalien ominaisuuksia, mm. kevyt ja painava, sileä ja karkea, mikä pysyy pinnalla. Arjessa tutkimme mm. lämpötilaa ja säätä, lasten pituutta, aikaa, esim. kuinka pitkä on sekunti. Mittaamme etäisyyksiä ja teemme mielipidetutkimuksia, joita havainnollistamme esim. palikoilla.

23 8.3.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Varhaiskasvatusympäristössämme on esillä lasten maalauksia, piirustuksia ja muita lasten töitä. Päiväkodissamme on monipuoliset materiaalit ja välineet taidekasvatukseen sekä erillinen kuvataidehuone kaikkien käytössä. Järjestämme päiväkodissamme näyttelyitä mm. lasten taideteoksista, valokuvanäyttelyt lasten arjesta, vanhojen tavaroiden näyttely. Jokaisessa ryhmässä on perusrytmisoittimet, jolloin rytmisoittimia voidaan käyttää päivittäin lauluissa arjen tilanteissa. Lisäksi salissamme on monipuolinen soitinvalikoima ryhmien omiin ja päiväkodin yhteisiin lauluhetkiin. Koko päiväkodin yhteinen lauluhetki on joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Lapset käyvät eri tahojen järjestämissä konserteissa, näyttelyissä ym. Mahdollisuuksien mukaan päiväkodissamme vierailee taiteen eri alojen esiintyjiä. Kiinnitämme lasten huomion luonnon estetiikkaan retkeillessämme sekä teemme ympäristötaidetta retkillä ja pihassamme. Henkilökunnallamme on monipuolista tietotaitoa toteuttaa erilaisia kuvallisia tekniikoita, musiikkikasvatusta ja digitaalista mediaa.

24 9. Varhaiskasvattaja Myllyhaan päiväkodissa Huolehtii hyvästä perushoidosta - huolehtii lapsen perustarpeiden tyydyttämisestä ja siisteydestä - luo perushoidon tilanteet mukaviksi ja kiireettömiksi Takaa turvallisuuden - välittää lapsen tunteista ja luo luottamuksellisen suhteen lapseen ja vanhempiin - asettaa selkeät rajat ja on johdonmukainen - valvoo lasten turvallisuutta - saattaa aloittamansa asiat loppuun asti ja perustelee toimintansa ammatillisesti Auttaa lapsen minuuden rakentumista - auttaa lasta näkemään vahvuutensa - kannustaa lasta yrittämään ja onnistumaan, tarjoaa tukea lapselle haastavissa tilanteissa On lasta varten - kuuntelee mitä lapsella on sanottavana ja suhtautuu lapseen lämmöllä - on läsnä lasten kanssa - huomioi lapsen ja hänen läheisyyden ja sylin tarpeen syliä ja läheisyyttä lapselle Mahdollistaa ja rikastuttaa - monipuolista leikkiä ja toimintaa - tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia lapselle Havainnoi lasta - havainnoi mm. lapsen leikkiä ja sosiaalisia tilanteita - huomioi lapsen vahvuudet ja tuettavat osa-alueet - huomioi lasten ajatukset ja ideat toiminnan suunnittelussa sekä suunnittelee toimintaa yhdessä lasten kanssa Kasvattaa ja opettaa - ohjaa ja opastaa lasta - toimii esimerkkinä lapselle - auttaa lasta erottamaan oikean ja väärän - tukee lapsen omatoimisuutta - ihmettelee asioita ja ilmiöitä sekä etsii niihin vastauksia yhdessä lapsen kanssa

25 10. Varhaiskasvatusympäristö Fyysinen ympäristö Päiväkotimme piha mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja leikkimisen. Päiväkodin läheisyydessä oleva metsä kallioineen, puroineen ja nuotiopaikkoineen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn ja leikkiin luonnossa. Talvisin hiihdämme päiväkodin vierestä lähtevällä ladulla ja luistelemme lähikentällä. Kirjastoautolla käymme säännöllisesti.päiväkodissamme on erilaisia tiloja, joissa lapset voivat leikkiä mm. hiekkaleikki liite Sosiaalinen, psyykkinen ja emotionaalinen ympäristö Päiväkodissamme on sovittu yhteiset toimintatavat päivittäin toistuviin tilanteisiin ja ristiriitojen ratkaisuun, lasten empatiakykyä toista kohtaan herätellään ristiriitojen ratkaisujen yhteydessä. Toimintatapoja miettiessämme olemme kiinnittäneet huomiota myönteisen ja rauhallisen ilmapiirin luomiseen. Olemme sopineet tavoitteeksemme läsnäolon vahvistamisen, aikuiset kuuntelevat ja ovat lasta varten. Tuemme lapsen terveen itsetunnon rakentumista kannustamalla lasta yrittämään ja onnistumaan. Pettymykset ja epäonnistumisetkin kuuluvat elämään, autamme lasta käsittelemään ja ymmärtämään niitä. Esiopetuksessa hyödynnämme Askeleittain ohjelmaa. Sen avulla keskustelemme erilaisista tunteista ja niiden hallinnasta. Kognitiivinen ympäristö Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat toiminnan suunnittelua. Tarjoamme lapsille erilaisia elämyksiä ja kokemuksia arjessa sekä Mahdollistamme kokemusten käsittelyn leikissä. Kiinnitämme huomiota kielellisen kehityksen tukemiseen esim. retkeillessä nimeämme asioita, mietimme syy-seuraus suhteita ja keskustelemme havainnoista lasten kanssa.

26 11. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus on avointa ja kunnioittavaa yhteistyötä lapsen parhaaksi. Ajattelemme, että vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Olemme laatineet prosessikuvaukset päivittäisiin kasvatuskumppanuustilanteisiin, joista pyydämme vuosittain palautetta asiakaskyselyillä. Päivittäisen kohtaamisen lisäksi kasvatuskumppanuutta arjessamme ovat säännöllisesti käytävät Vasu- keskustelut vanhempien tai huoltajien kanssa. Lapsen vasuun kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut asiat ja havainnot lapsesta. Lapsen vasu on perustana lapsen yksilölliselle hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle. Vasukeskustelujen lisäksi vanhempien kanssa käydään HALI (3v.), KEHU (5v.) ja TSEMPPI- keskustelut. Muita yhteistyömuotojamme ovat vanhempainillat, erilaiset tapahtumat ja juhlat. Arvostamme myös ammatillista asiantuntijuutta sekä omaamme että yhteistyökumppaneidemme. Päiväkodissamme jaetaan henkilökunnan osaamista ja esim. koulutuksiin osallistuvat tuovat uuden tiedon päiväkotiin ja jakavat sen yhteisissä keskusteluissa. Tavoitteenamme on huomioida henkilökunnan osaaminen ja vahvuudet entistä paremmin.

27 11.1 Saapuminen päiväkotiin aamulla Tervehtiminen Lapsen ja vanhempien huomioiminen Lapsen vastaanottaminen Toimintaan ohjaaminen Katsekontakti, henkilökunta menee vastaan lasta ja vanhempaa. Vanhemmalla mahdollisuus kertoa aamun sujumisesta. Henkilökunta huomioi lapsen tunnetilan. Henkilökunnalla tulee olla herkkyyttä nähdä lapsen tarve syliin tai omaan rauhaan. Henkilökunta auttaa tarvittaessa vanhempaa lapsen päiväkotiin jäämisessä. Vilkutus vanhemmalle, syli mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa. Ohjataan lapsi leikkimään mahdollisuuksien ja lapsen mielenkiinnon mukaan.

28 11.2 Lapsen kotiin lähtö Havainto vanhemmasta Vanhemman kohtaaminen Kuulumisten vaihtaminen Lapsen luovuttaminen vanhemmalle Mennään kasvotusten vanhemman kanssa, lapsi mukaan tilanteeseen, lapsen huomioiminen, kohteliaisuus. Kuulumisten vaihtaminen on vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa annetaan tilaa lapselle ja vanhemmalle. Lapseen liittyvä pieni huoli kerrotaan aina siten, että lapsi ei ole mukana kuulemassa. Katsekontakti, heipat, kättely, jos ryhmässä sovittu kättelystä. Lapsi on luovutettu, kun lapsi ja vanhempi ovat poistuneet portista (ulkoa haettaessa). Tarvittaessa autetaan vanhempaa lapsen kotiinlähdössä.

29 11.3 Lapsen siirtyminen kesken toimikauden ryhmästä toiseen Joskus toimikauden aikana lapsi saatetaan siirtää toiseen ryhmään paikkatilanteesta johtuen. Olemme sopineet seuraavanlaisen toimintatavan kyseiseen tilanteeseen. Siirtoa mietittäessä ajatellaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, aina siirtyjä ei ole ryhmän vanhin lapsi. 1. Keskustelu henkilökunnan kanssa lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään. 2. Keskustelu siirtymisestä vanhempien kanssa. 3. Ryhmän vaihdoksesta kerrotaan lapselle. 4. Kerrotaan uuden ja vanhan ryhmän lapsille siirtymisestä. 5. Tutustuminen uuteen ryhmään: 1) sovitaan aika vanhempien kanssa (vanhemmilla mahdollisuus tutustua ryhmään, lapsi voi tutustua useamman kerran) 2) tutustumistilanteessa tuttu aikuinen aluksi mukana, näytetään lapselle tilat, hänen sänkynsä, ruokapaikkansa, naulakko, ryhmän lapset ja aikuiset sekä piha). 6. Ryhmien henkilökunta sopii ja pitää siirtopalaverin. (Mahdollisimman moni ryhmien aikuisista mukana, vasu mukana, asioiden kirjaus). 7. Lapsi aloittaa uudessa ryhmässä. 8. Mahdollisuus vanhojen kavereiden tapaamiseen (leikkivierailut vanhassa ryhmässä tai vanhan ryhmän kavereiden pyytäminen uuteen ryhmään).

30 11.4 Vanhemmille tiedottaminen Toimintatavoista ja käytännöistä tiedotetaan kirjallisesti ja suullisesti vanhempainilloissa, nettisivuilla, ryhmien omissa tiedotteissa. Informoitavat asiat (soitto, tekstiviesti, sähköposti, kirjallinen, suullinen asiasta riippuen). Päivittäiset kuulumiset kerrotaan vanhemmille hakiessa ja mahdollisesti kirjallisesti (tapettikirjassa yleiskuvausta, valokuvat ). Tapaturmista tiedotetaan vanhemmille aina. Ryhmät tiedottavat muuttuvista tilanteista (mm. uudet lapset, henkilökunta, opiskelijat). Kuukausikirjeet ryhmän toiminnasta ja tapahtumista. Tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla, ovi-ilmoituksilla ja kuukausitiedotteilla.

31 12. Varhainen erityinen tuki Toimintatapaamme kuuluu toiminta pienemmissä ryhmissä, jolloin myös jokainen lapsi tulee ohjatuksi yksilöllisemmin ja tarpeitaan vastaavalla tavalla. Päiväkodissamme käy säännöllisesti konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (konsu) ohjaamassa työntekijöitä sekä seuraamassa lasten toimintaa. Mikäli konsu tulee havainnoimaan erityisesti tiettyä lasta, vanhempien kanssa keskustellaan asiasta aina ensin. Päiväkodissamme toimii pienennetty ryhmä, jossa pystytään tarjoamaan paremmin yksilöllistä tukea sitä tarvitsevalle lapselle. Ryhmä koostuu tukea tarvitsevista ja tukilapsista. Nokialla on kehitetty menetelmiä, joiden avulla tukea tarvitsevat lapset pystytään kartoittamaan varhaisessa vaiheessa. Kaikille nokialaislapsille tehdään 3- vuotiaana HALI- ja 5- vuotiaana KEHU- arvioinnit sekä TSEMPPI- arviointi esiopetusikäisenä. Tarvittaessa käytämme arviointeihin tehtyjä materiaaleja (Tähti-kerho, Halinalle- kerho, Äännekerho) sekä hyödynnämme Perusharjaannuttamiskansiota toiminnan suunnittelussa. Päivittäiset havainnot lapsesta antavat arvokasta tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Huolen herätessä ryhmän henkilökunta ottaa asian puheeksi vanhempien kanssa. Yhteistyökumppaneitamme konsun lisäksi ovat mm. terveydenhoitaja, puheterapeutti, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, koulun erityisopettaja, sosiaalityöntekijä.

32 13. Arviointi ja laatu - Tiimisopimus jokaisella tiimillä - Työyhteisöarviointi tiimeittäin tiimi-kehityskeskusteluissa - Yksilökehityskeskustelut - Toiminnan suunnittelu 2 krt/ vuosi (koko päiväkoti), 2 krt/vuosi (tiimit) - Varhaiskasvatuksen suunnittelu- ja arviointilolomake -> vasun toteutuminen varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa - HALI, KEHU, VASU, TSEMPPI - Asiakaskyselyt (Varhaiskasvatuksen ja prosessien arviointi) - Lasten haastattelut ja itsearviointi - Arviointipäivät ryhmittäin 2 krt/vuosi - Tiimien viikottainen suunnittelu - Koko työyhteisön keskustelupalaverit 1 krt/kk - Vanhempainillat

33 Lähteet Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Nokian kaupungin esiopetussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma Turun yliopisto Rauman OKL Ympäristökasvatus opetustyössä 9.9.2009-21.4.2010 Rautiainen Sari Sisällys 1. Johdanto...3 2. Ympäristökasvatus päivähoidossa...3

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot