Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Sisällys 1. Varhaiskasvatussuunnitelma - miten, miksi, kenelle? 2. Arvot 2.1 Varhaiskasvatuksen arvot 2.2 Työyhteisön arvot 3. Lapsikäsitys 4. Oppimiskäsitys 5. Tietokäsitys 6. Toiminta-ajatus 7. Visio ja strategia 8. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Myllyhaan päiväkodissa 8.1 Luontokasvatus 8.2 Mediakasvatus 8.3 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen Liikkuminen Tutkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu 9. Varhaiskasvattaja Myllyhaan päiväkodissa 10. Varhaiskasvatusympäristö 11. Kasvatuskumppanuus 12. Varhainen erityinen tuki 13. Arviointi 14. Lähteet Liitteet

3 1. Varhaiskasvatussuunnitelma miten, miksi ja kenelle Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelma on syntynyt työyhteisössä käytyjen keskustelujen pohjalta. Aloitimme vasun työstämisen pitkäkestoisella arvokeskustelulla syksyllä Vasun luomisprosessi on vienyt aikaa, koska aloittaessamme olimme nykyisenä työyhteisönä uusi ja prosessin aikana teimme myös muutostyötä ja loimme yhteistä ymmärrystä. Yhteisten keskustelujen kokoajaksi keräsimme vasutyöryhmän, joka kirjasi asiat lopulliseen muotoonsa. Vasutyöryhmään kuului 3 työntekijää ja johtaja. Vasuryhmä teki koosteita keskusteluista, sopimuksista ja päätöksistä ja antoi koosteet kommentoitavaksi vasutyöhön tarkoitetulle ilmoitustaululle. Ilmoitustaululta koko työyhteisö sai lukea ja kommentoida valmiita osioita, kommenttien pohjalta vasuryhmä teki mahdolliset muutokset. Varhaiskasvatussuunnitelmamme on työmme ja päiväkodissamme toteutettavan varhaiskasvatuksen perusta. Se ohjaa toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Käymme yhteisiä keskusteluja suunnitelmamme päivittämiseksi ja käytäntöjemme pohtimiseksi säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmamme on myös hyvä väline vanhemmille ja huoltajille sekä uusille työntekijöille tutustua päiväkodissamme tehtävään kasvatustyöhön. Päivitämme varhaiskasvatussuunnitelmaamme säännöllisesti.

4 2. Arvot Arvot Työyhteisön arvot Varhaiskasvatuksen arvot Ammatillisuus Yhteisöllisyys Joustavuus Empatia Vuorovaikutus Turvallisuus Arvokas lapsuus Kestävä kehitys Kasvatuskumppanuus vanhemmat työyhteisö muut kasvattajatahot Lapset suhteessa aikuisiin suhteessa toisiin lapsiin Ympäristö lapset osana yhteiskuntaa luonto media Ratkaisukeskeinen ja myönteinen ilmapiiri

5 2.1 Varhaiskasvatuksen arvot Kestävä kehitys - ihmisen suhde ympäristöön - oman kulttuurin arvostaminen - erilaisten kulttuurien ja ihmisten kunnioittaminen - hyvät tavat - kierrätys Arvokas lapsuus - hyvä perushoito - lapsen oikeus olla lapsi - eletään tässä hetkessä - lapsen kuuleminen ja huomioiminen - lapsilähtöisyys - myönteinen asenne lapsen kohtaamisessa: lapsi tarvitsee rohkaisua ja kannustusta - lapselle ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu - luovuuden ja elämänilon vahvistaminen - epäonnistumisista oppiminen ja onnistumisen ilo Turvallisuus - fyysinen: riittävästi varhaiskasvattajia, turvallinen varhaiskasvatusympäristö, johdonmukainen kasvatus - psyykkinen: lapsi hyväksytään ja huomioidaan omana itsenään, aikuinen on läsnä lapselle, lapsen oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu - sosiaalinen: lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään, mahdollisuus ilmaista itseään avoimesti Vuorovaikutus -avoimuus, luottamus - läsnäolo - vastavuoroisuus - keskustelu, kuuntelu, ei oletuksia - puheen ja äänettömän viestinnän tulee tukea toisiaan

6 2.2 Työyhteisön arvot Joustavuus - kokonaisuuden huomioiminen - auttaminen yli ryhmärajojen - valmius muuttaa suunnitelmia -> tilannetaju Yhteisöllisyys - luottamus, avoimuus, rehellisyys - yhteistyö talon sisällä - myönteinen ja rohkaiseva ilmapiiri Empatia - toisen kunnioittaminen - inhimillisyys ja myötäeläminen - tasavertaisuus Ammatillisuus - vastuu omasta työstä - oman toiminnan ja sen perusteiden tiedostaminen - avoimuus uuden oppimiselle - moniammatillisuuden huomioiminen ja osaamisen jakaminen Vuorovaikutus - asioista keskustelua - ystävällisyys - rakentavan palautteen ja sen vastaanottaminen - suoraan puhuminen ei ole arvo sinänsä, vaan taito

7 3. Lapsikäsitys Lapsikäsityksemme taustalla vaikuttaa humanistis-kognitiivinen ihmiskäsitys. Lapsen hyvinvoinnin perustana on rakkaus, rajat ja huolenpito. Lapsi toimii aktiivisesti leikkien, liikkuen, tutkien ja itseään ilmaisten. Lapsi nauttii toistojen luomasta turvallisuuden tunteesta. Lapsella on oikeus olla lapsi. Lapsi toimii vuorovaikutuksessa sekä toisten ihmisten että ympäristönsä kanssa. Lapsi on utelias ja hänellä on halu oppia. Lapsi on psyko-fyysissosiaalinen kokonaisuus. Lapsi ajattelee konkreettisesti.

8 4. Oppimiskäsitys Oppimiskäsityksemme taustalla vaikuttaa sosiokonstruktiivinen oppimisnäkemys. Aiemmin opittu vaikuttaa uuden oppimiseen. Lapsen oppiminen tapahtuu konkretiasta kohti abstraktia ajattelua. Lapsi oppii: leikkimällä toimimalla tutkimalla kokeilemalla harjoittelemalla mallista ajattelemalla Lapsi oppii eri aisteja käyttäen. Lähtökohtana oppimiselle on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen kasvuympäristö. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

9 5. Tietokäsitys Tieto muuttuu, lisääntyy ja tarkentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä aikuisten ja lasten kesken. Tieto on sidoksissa aikaan. Tietoa on paljon, itselle tärkeä tieto tulee valikoida.

10 6. Toiminta-ajatus Käsi kädessä yhteisellä polulla elämyksiä luonnossa ja mediakasvatuksen maailmassa keräten.

11 7. Visio ja Strategia Läsnä arjessa yli ryhmärajojen toimien 2011 Tilojen yhteiskäyttö ja yhteinen suunnittelu Ryhmien yhteistyö Ryhmien rakenteiden miettiminen (tilat, päiväjärjestys) Koko talon uusien rakenteiden miettiminen Toimitaan pienissä ryhmissä

12 8. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Myllyhaan päiväkodissa Yhteisesti sovitut käytännöt luovat lapselle turvallisuuden tunteen, koska lapsi tietää miten missäkin tilanteessa toimitaan. Olemme sopineet yhtenäiset tavat toimia päivittäin toistuvissa tilanteissa, joissa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat yhteen. Olemme miettineet myös ristiriitojen ratkaisutavat, joissa vuorovaikutuksen ja jaetun ymmärryksen merkitys korostuu. Luonto- ja mediakasvatus yhdistyvät lapselle ominaisiin tapoihin toimia (leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaisu) jokapäiväisessä toiminnassamme.

13 Ruokailu Ruoka on selkeästi esillä. Kaikkea maistetaan. Kerrotaan lapsille, mitä ruokaa on tarjolla. Ruokarauha taataan kaikille. Ruokailu on rauhallinen tilanne, jolloin myös aikuiset rauhoittuvat. Harjoittelemme omatoimisuutta ikätason mukaan ja opettelemme syömään ruokailuvälineillä oikein. Hyvät tavat: kiitos, ole hyvä, saisinko, rauhallinen pöytäkeskustelu. Hygienia ennen ja jälkeen ruokailun. Käsien ja kasvojen pesu. Xylitol-pastilli ruuan jälkeen.

14 Lepohetki Lepohetki kestää tunnin. Sen jälkeen voi nousta rauhallisiin leikkeihin. Päiväkodissamme jokainen lapsi rauhoittuu omaan sänkyynsä. Nukkua ei tarvitse. Päiväkotiin voi tuoda oman unikaverin, jota säilytetään päiväkodissa. Lepohetkellä luetaan satua ja kuunnellaan musiikkia lasten iästä riippuen.

15 Ristiriitatilanne lasten kesken Ristiriitatilanne lapsen ja aikuisen välillä Tavoitteena on, että lapset opettelevat ratkaisemaan pienet keskinäiset ristiriitatilanteensa itse. Tarvittaessa aikuinen ohjaa ja tukee. Aikuinen puuttuu aina kiusaamiseen, satuttamiseen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitys, silmiin katsominen. Aikuinen herättelee lapsen empatiaa toista kohtaan. Aikuinen ei vähättele tilanteita. Lapsia ohjataan oikean ja väärän ymmärtämiseen. Askeleittain ohjelman avulla esiopetusikäiset lapset opettelevat vuorovaikutus ja empatiataitoja. Aikuinen on aikuinen, eikä mene mukaan lapsen tunnereaktioon. Katsekontakti lapseen lapsen kasvojen korkeudella. Lapsen on hyvä huomata, että myös aikuinen voi erehtyä tai olla väärässä. Aikuisen ja lapsen välinen ristiriitatilanne keskustellaan lapsen kanssa niin, että molemmat tietävät mistä on kyse. Selkeät rajat. Rajojen asettamisessa huomioidaan lapsen kehitystaso. Toimitaan oikeudenmukaisesti. Periaatteena, että samat säännöt koskevat kaikkia lapsia kehitystaso huomioden.

16 8.1 Luontokasvatus Ulkoilemme joka säällä - Ulkoilun merkityksen ymmärtäminen ihmisen hyvinvoinnille. Retkeilemme säännöllisesti - elämykset luonnossa - luonnossa tapahtuvien muutosten havainnointi - eläimet (havainnointi, tiedon etsiminen, kokemukset) - kevätretki Kierrätys päiväkodissamme - Jokaisessa ryhmässä on seka- ja biojätteelle sekä paperin ja pahvin lajitteluun omat astiat. Lapset opetetaan lajittelemaan jätteensä. - Päiväkodissamme on luontonurkkauksen yhteydessä kierrätyspiste, jossa on metallin ja lasin keräysastiat. - Lapset käyvät yhdessä aikuisen kanssa tyhjentämässä astioita pihassamme oleviin jätesäiliöihin. - Lasin ja metallin kierrätyksestä huolehtivat isompien lasten ryhmät retkillään. Ekologinen ajattelu - jätemateriaalin käyttö askartelumateriaalina - tavaroiden kierrätys - energian säästäminen (sähkö, vesi) Sadonkorjuutalkoot - koko päiväkodin yhteinen haravointipäivä - makkaranpaisto - vihannestori Välineistö - Monipuolinen tutkimiseen ja luontoon liittyvä välineistö on koottu luontonurkkaukseen.

17 8.1 Luontokasvatus Metsän tarjoamat mahdollisuudet Metsässä teemme monenlaisia asioita. Saatamme ottaa kynät matkaan ja piirtää, valokuvata tai tutkia luontoa luupeilla. Metsässä harjoittelemme myös erilaisia taitoja mm. matematiikkaa mitaten, laskien, arvioiden ja vertaillen, opettelemme kasvi- ja eläinlajien tunnistamista. Seuraamme luonnon ja vuodenaikojen muuttumista esimerkiksi valokuvaamalla sama paikka säännöllisin väliajoin ja vertaamalla kuvia toisiinsa. Syksyisin poimimme marjoja ja leivomme piirakkaa päiväkodilla. Metsän siimeksessä on mahdollista ruokailla ja ihan vain levätä ja ihastella luontoa. Metsäretkillä keräämme luonnonmateriaaleja lasten taideteoksiin luvat ja muut säännöt huomioiden. Kuuntelemme luonnon ääniä ja toisinaan voimme soittaa luonnonmateriaaleilla. Metsä on myös mukava leikkipaikka, jossa rakennamme majoja ja eläinten pesiä sekä leikimme liikuntaleikkejä. Seikkailemme, liikumme esteiden yli ja ali sekä kiipeilemme. Isompien lasten kanssa keräämme metsästä sytykkeitä varastoon päiväkodilla järjestämme joskus puutalkoot, joissa lapset voivat sahata ohuita rankoja. Metsässä kulkiessamme kiinnitämme huomiota suuntavaistoon ja maamerkkeihin. Keskustelemme lasten kanssa ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista eläimiä ja luontoa kohtaan. Nuotiota tehdessämme puhumme luvista ym. tulentekoon liittyvistä asioista ja vaaroista.

18 8.2 Mediakasvatus Mediakasvatus arjessa - päivittäinen lukeminen ja kirjoista keskustelu - lasten itse tekemät tarinat, sarjakuvat, kirjat, lorut ja niiden kuvitus. -tekstien tekeminen kuviin - roolivaatteiden käyttö eri tilanteissa mm. lasten leikeissä, syntymäpäivillä, lauluhetkillä jne. - valokuvat lasten arjesta - aikuisten, lasten ja vierailijoiden esittämät näytelmät: varjo-, nukke-, pöytä- ym. teatteri - lasten mediahahmoista keskustelu (leikit, haastattelut) Välineistö ja materiaalit -käsinuket -sylikirjat -keskustelukuvat -diaprojektori ja diatarinat -pöytäteatterinuket - kasvovärit - kirjallisuus Median analysointi - oikean ja väärän ymmärtäminen - toden ja tarun erottaminen Sähköinen media -tietokoneen käyttäminen lasten kanssa mm. tiedon etsintään, animaatioiden, kuvakansioiden tekemiseen ja sadutukseen. - valokuvaus lasten kanssa - kuunnelmat, äänimaisemat

19 8.3 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen Liikkuminen Tutkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu

20 8.3.1 Leikkiminen Leikkiympäristössämme on erilaisia tiloja, joissa välineet ovat helposti saatavilla. Rajatut tilat mahdollistavat leikkirauhan ja leikin jatkamisen myöhemmin. Pidämme tärkeänä, että leikkivälineet ovat ehjiä, lasta kiinnostavia ja niitä käsitellään asianmukaisella tavalla. Metsä on osa leikkiympäristöämme ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden mielikuvitusta rikastavaan leikkiin ilman valmiita välineitä. Päiväkodissamme lapset voivat leikkiä yhdessä yli ryhmärajojen. Näin mahdollistamme leikin kehittymisen ja sisarusten tapaamisen sekä hyödynnämme eri ryhmien leikkitiloja. Leikin syntyminen edellyttää kokemuksia ja elämyksiä. Mahdollistamme näiden syntymisen monipuolisissa arjen toiminnoissa, keskustelemalla retkillä, tapahtumissa jne. Tavoitteenamme on mahdollistaa pitkäkestoinen leikki. Kiinnitämme huomiota, että leikkiryhmät ovat sopivan kokoisia. Tarvittaessa aikuinen ohjaa lapsen leikkiä ja leikkikaverin valintaa sekä mahdollistaa leikin jatkumisen esim. osallistumalla itse leikkiin.

21 8.3.2 Liikkuminen Pihamme on iso ja siellä on monipuolisen liikunnan mahdollistavat telineet ja välineet lasten omaehtoiseen liikkumiseen sekä ohjattuun liikuntaan. Päiväkodissamme on suuri sali, jossa on monipuoliset välineet erilaiseen liikkumiseen. Varhaiskasvatusympäristössämme on huomioitu lasten luontaisen liikunnan mahdollistuminen (käytävä, lattiakuviot ryhmissä). Hyödynnämme aktiivisesti lähiympäristöämme, mikä tarjoaa hyvät puitteet liikkumiselle. Retkiä lähiympäristöön tehdään viikoittain mm. lähimetsä, lähiurheilukentät, leikkikenttä, hiihtolatu ja luistinrata. Liikunta on osana jokaista päivää, jokaisessa ryhmässä on mm. liikuntakorit, joista lapset voivat valita tekemisen. Jokaisessa ryhmässä on myös liikuntakortit ja liikuntalorut, joita käytetään ohjatusti.

22 8.3.3 Tutkiminen Luonnossa havainnoimme ja tutkimme mm. muutoksia, ilmiöitä ja eläimiä, jälkiä ja jätöksiä. Tutustumme ympäröivän maailman ihmeisiin eri aisteja käyttämällä. Kannustamme lasta lisäämään tietoaan tutkimalla. Vertailemme eri materiaalien ominaisuuksia, mm. kevyt ja painava, sileä ja karkea, mikä pysyy pinnalla. Arjessa tutkimme mm. lämpötilaa ja säätä, lasten pituutta, aikaa, esim. kuinka pitkä on sekunti. Mittaamme etäisyyksiä ja teemme mielipidetutkimuksia, joita havainnollistamme esim. palikoilla.

23 8.3.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Varhaiskasvatusympäristössämme on esillä lasten maalauksia, piirustuksia ja muita lasten töitä. Päiväkodissamme on monipuoliset materiaalit ja välineet taidekasvatukseen sekä erillinen kuvataidehuone kaikkien käytössä. Järjestämme päiväkodissamme näyttelyitä mm. lasten taideteoksista, valokuvanäyttelyt lasten arjesta, vanhojen tavaroiden näyttely. Jokaisessa ryhmässä on perusrytmisoittimet, jolloin rytmisoittimia voidaan käyttää päivittäin lauluissa arjen tilanteissa. Lisäksi salissamme on monipuolinen soitinvalikoima ryhmien omiin ja päiväkodin yhteisiin lauluhetkiin. Koko päiväkodin yhteinen lauluhetki on joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Lapset käyvät eri tahojen järjestämissä konserteissa, näyttelyissä ym. Mahdollisuuksien mukaan päiväkodissamme vierailee taiteen eri alojen esiintyjiä. Kiinnitämme lasten huomion luonnon estetiikkaan retkeillessämme sekä teemme ympäristötaidetta retkillä ja pihassamme. Henkilökunnallamme on monipuolista tietotaitoa toteuttaa erilaisia kuvallisia tekniikoita, musiikkikasvatusta ja digitaalista mediaa.

24 9. Varhaiskasvattaja Myllyhaan päiväkodissa Huolehtii hyvästä perushoidosta - huolehtii lapsen perustarpeiden tyydyttämisestä ja siisteydestä - luo perushoidon tilanteet mukaviksi ja kiireettömiksi Takaa turvallisuuden - välittää lapsen tunteista ja luo luottamuksellisen suhteen lapseen ja vanhempiin - asettaa selkeät rajat ja on johdonmukainen - valvoo lasten turvallisuutta - saattaa aloittamansa asiat loppuun asti ja perustelee toimintansa ammatillisesti Auttaa lapsen minuuden rakentumista - auttaa lasta näkemään vahvuutensa - kannustaa lasta yrittämään ja onnistumaan, tarjoaa tukea lapselle haastavissa tilanteissa On lasta varten - kuuntelee mitä lapsella on sanottavana ja suhtautuu lapseen lämmöllä - on läsnä lasten kanssa - huomioi lapsen ja hänen läheisyyden ja sylin tarpeen syliä ja läheisyyttä lapselle Mahdollistaa ja rikastuttaa - monipuolista leikkiä ja toimintaa - tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia lapselle Havainnoi lasta - havainnoi mm. lapsen leikkiä ja sosiaalisia tilanteita - huomioi lapsen vahvuudet ja tuettavat osa-alueet - huomioi lasten ajatukset ja ideat toiminnan suunnittelussa sekä suunnittelee toimintaa yhdessä lasten kanssa Kasvattaa ja opettaa - ohjaa ja opastaa lasta - toimii esimerkkinä lapselle - auttaa lasta erottamaan oikean ja väärän - tukee lapsen omatoimisuutta - ihmettelee asioita ja ilmiöitä sekä etsii niihin vastauksia yhdessä lapsen kanssa

25 10. Varhaiskasvatusympäristö Fyysinen ympäristö Päiväkotimme piha mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja leikkimisen. Päiväkodin läheisyydessä oleva metsä kallioineen, puroineen ja nuotiopaikkoineen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn ja leikkiin luonnossa. Talvisin hiihdämme päiväkodin vierestä lähtevällä ladulla ja luistelemme lähikentällä. Kirjastoautolla käymme säännöllisesti.päiväkodissamme on erilaisia tiloja, joissa lapset voivat leikkiä mm. hiekkaleikki liite Sosiaalinen, psyykkinen ja emotionaalinen ympäristö Päiväkodissamme on sovittu yhteiset toimintatavat päivittäin toistuviin tilanteisiin ja ristiriitojen ratkaisuun, lasten empatiakykyä toista kohtaan herätellään ristiriitojen ratkaisujen yhteydessä. Toimintatapoja miettiessämme olemme kiinnittäneet huomiota myönteisen ja rauhallisen ilmapiirin luomiseen. Olemme sopineet tavoitteeksemme läsnäolon vahvistamisen, aikuiset kuuntelevat ja ovat lasta varten. Tuemme lapsen terveen itsetunnon rakentumista kannustamalla lasta yrittämään ja onnistumaan. Pettymykset ja epäonnistumisetkin kuuluvat elämään, autamme lasta käsittelemään ja ymmärtämään niitä. Esiopetuksessa hyödynnämme Askeleittain ohjelmaa. Sen avulla keskustelemme erilaisista tunteista ja niiden hallinnasta. Kognitiivinen ympäristö Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat toiminnan suunnittelua. Tarjoamme lapsille erilaisia elämyksiä ja kokemuksia arjessa sekä Mahdollistamme kokemusten käsittelyn leikissä. Kiinnitämme huomiota kielellisen kehityksen tukemiseen esim. retkeillessä nimeämme asioita, mietimme syy-seuraus suhteita ja keskustelemme havainnoista lasten kanssa.

26 11. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus on avointa ja kunnioittavaa yhteistyötä lapsen parhaaksi. Ajattelemme, että vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Olemme laatineet prosessikuvaukset päivittäisiin kasvatuskumppanuustilanteisiin, joista pyydämme vuosittain palautetta asiakaskyselyillä. Päivittäisen kohtaamisen lisäksi kasvatuskumppanuutta arjessamme ovat säännöllisesti käytävät Vasu- keskustelut vanhempien tai huoltajien kanssa. Lapsen vasuun kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut asiat ja havainnot lapsesta. Lapsen vasu on perustana lapsen yksilölliselle hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle. Vasukeskustelujen lisäksi vanhempien kanssa käydään HALI (3v.), KEHU (5v.) ja TSEMPPI- keskustelut. Muita yhteistyömuotojamme ovat vanhempainillat, erilaiset tapahtumat ja juhlat. Arvostamme myös ammatillista asiantuntijuutta sekä omaamme että yhteistyökumppaneidemme. Päiväkodissamme jaetaan henkilökunnan osaamista ja esim. koulutuksiin osallistuvat tuovat uuden tiedon päiväkotiin ja jakavat sen yhteisissä keskusteluissa. Tavoitteenamme on huomioida henkilökunnan osaaminen ja vahvuudet entistä paremmin.

27 11.1 Saapuminen päiväkotiin aamulla Tervehtiminen Lapsen ja vanhempien huomioiminen Lapsen vastaanottaminen Toimintaan ohjaaminen Katsekontakti, henkilökunta menee vastaan lasta ja vanhempaa. Vanhemmalla mahdollisuus kertoa aamun sujumisesta. Henkilökunta huomioi lapsen tunnetilan. Henkilökunnalla tulee olla herkkyyttä nähdä lapsen tarve syliin tai omaan rauhaan. Henkilökunta auttaa tarvittaessa vanhempaa lapsen päiväkotiin jäämisessä. Vilkutus vanhemmalle, syli mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa. Ohjataan lapsi leikkimään mahdollisuuksien ja lapsen mielenkiinnon mukaan.

28 11.2 Lapsen kotiin lähtö Havainto vanhemmasta Vanhemman kohtaaminen Kuulumisten vaihtaminen Lapsen luovuttaminen vanhemmalle Mennään kasvotusten vanhemman kanssa, lapsi mukaan tilanteeseen, lapsen huomioiminen, kohteliaisuus. Kuulumisten vaihtaminen on vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa annetaan tilaa lapselle ja vanhemmalle. Lapseen liittyvä pieni huoli kerrotaan aina siten, että lapsi ei ole mukana kuulemassa. Katsekontakti, heipat, kättely, jos ryhmässä sovittu kättelystä. Lapsi on luovutettu, kun lapsi ja vanhempi ovat poistuneet portista (ulkoa haettaessa). Tarvittaessa autetaan vanhempaa lapsen kotiinlähdössä.

29 11.3 Lapsen siirtyminen kesken toimikauden ryhmästä toiseen Joskus toimikauden aikana lapsi saatetaan siirtää toiseen ryhmään paikkatilanteesta johtuen. Olemme sopineet seuraavanlaisen toimintatavan kyseiseen tilanteeseen. Siirtoa mietittäessä ajatellaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, aina siirtyjä ei ole ryhmän vanhin lapsi. 1. Keskustelu henkilökunnan kanssa lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään. 2. Keskustelu siirtymisestä vanhempien kanssa. 3. Ryhmän vaihdoksesta kerrotaan lapselle. 4. Kerrotaan uuden ja vanhan ryhmän lapsille siirtymisestä. 5. Tutustuminen uuteen ryhmään: 1) sovitaan aika vanhempien kanssa (vanhemmilla mahdollisuus tutustua ryhmään, lapsi voi tutustua useamman kerran) 2) tutustumistilanteessa tuttu aikuinen aluksi mukana, näytetään lapselle tilat, hänen sänkynsä, ruokapaikkansa, naulakko, ryhmän lapset ja aikuiset sekä piha). 6. Ryhmien henkilökunta sopii ja pitää siirtopalaverin. (Mahdollisimman moni ryhmien aikuisista mukana, vasu mukana, asioiden kirjaus). 7. Lapsi aloittaa uudessa ryhmässä. 8. Mahdollisuus vanhojen kavereiden tapaamiseen (leikkivierailut vanhassa ryhmässä tai vanhan ryhmän kavereiden pyytäminen uuteen ryhmään).

30 11.4 Vanhemmille tiedottaminen Toimintatavoista ja käytännöistä tiedotetaan kirjallisesti ja suullisesti vanhempainilloissa, nettisivuilla, ryhmien omissa tiedotteissa. Informoitavat asiat (soitto, tekstiviesti, sähköposti, kirjallinen, suullinen asiasta riippuen). Päivittäiset kuulumiset kerrotaan vanhemmille hakiessa ja mahdollisesti kirjallisesti (tapettikirjassa yleiskuvausta, valokuvat ). Tapaturmista tiedotetaan vanhemmille aina. Ryhmät tiedottavat muuttuvista tilanteista (mm. uudet lapset, henkilökunta, opiskelijat). Kuukausikirjeet ryhmän toiminnasta ja tapahtumista. Tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla, ovi-ilmoituksilla ja kuukausitiedotteilla.

31 12. Varhainen erityinen tuki Toimintatapaamme kuuluu toiminta pienemmissä ryhmissä, jolloin myös jokainen lapsi tulee ohjatuksi yksilöllisemmin ja tarpeitaan vastaavalla tavalla. Päiväkodissamme käy säännöllisesti konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (konsu) ohjaamassa työntekijöitä sekä seuraamassa lasten toimintaa. Mikäli konsu tulee havainnoimaan erityisesti tiettyä lasta, vanhempien kanssa keskustellaan asiasta aina ensin. Päiväkodissamme toimii pienennetty ryhmä, jossa pystytään tarjoamaan paremmin yksilöllistä tukea sitä tarvitsevalle lapselle. Ryhmä koostuu tukea tarvitsevista ja tukilapsista. Nokialla on kehitetty menetelmiä, joiden avulla tukea tarvitsevat lapset pystytään kartoittamaan varhaisessa vaiheessa. Kaikille nokialaislapsille tehdään 3- vuotiaana HALI- ja 5- vuotiaana KEHU- arvioinnit sekä TSEMPPI- arviointi esiopetusikäisenä. Tarvittaessa käytämme arviointeihin tehtyjä materiaaleja (Tähti-kerho, Halinalle- kerho, Äännekerho) sekä hyödynnämme Perusharjaannuttamiskansiota toiminnan suunnittelussa. Päivittäiset havainnot lapsesta antavat arvokasta tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Huolen herätessä ryhmän henkilökunta ottaa asian puheeksi vanhempien kanssa. Yhteistyökumppaneitamme konsun lisäksi ovat mm. terveydenhoitaja, puheterapeutti, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, koulun erityisopettaja, sosiaalityöntekijä.

32 13. Arviointi ja laatu - Tiimisopimus jokaisella tiimillä - Työyhteisöarviointi tiimeittäin tiimi-kehityskeskusteluissa - Yksilökehityskeskustelut - Toiminnan suunnittelu 2 krt/ vuosi (koko päiväkoti), 2 krt/vuosi (tiimit) - Varhaiskasvatuksen suunnittelu- ja arviointilolomake -> vasun toteutuminen varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa - HALI, KEHU, VASU, TSEMPPI - Asiakaskyselyt (Varhaiskasvatuksen ja prosessien arviointi) - Lasten haastattelut ja itsearviointi - Arviointipäivät ryhmittäin 2 krt/vuosi - Tiimien viikottainen suunnittelu - Koko työyhteisön keskustelupalaverit 1 krt/kk - Vanhempainillat

33 Lähteet Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Nokian kaupungin esiopetussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARI Tänne lämpöiseen syliin on lapsen hyvä aamulla tupsahtaa, aikuisen syliin kapsahtaa. Täällä Tiitiäiset, Männiäiset ja Sähikäiset yhdessä rämpivät,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VETURIPOLUN TOIMINTAYKSIKKÖ Opetuslautakunta 8.12.2015 Sisällys 1 Päivähoitoyksikön esittely... 3 2 Johdanto... 3 2.1 Arvolähtökohdat... 4 3 Kasvatuskumppanuus... 5 3.1 Yhteistyö

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot