KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto

2 Kajaanin kaupungin painatuskeskus Kajaani 2009 ISBN

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 Kaupunginjohtajan katsaus...5 Kaupungin hallinto...7 Yleinen taloudellinen kehitys...12 Oman talousalueen kehitys...13 Kaupungin henkilöstö...15 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista...17 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä...18 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...20 Kaupungin kokonaistulot ja menot...28 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous...29 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä...29 Konsernin toiminnan ohjaus...29 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat...29 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä...30 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut...31 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet...35 Tilikauden tuloksen käsittely...35 Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN...36 Kaupungin strategiset linjaukset ja niiden toteutuma...36 Kaupungin strategian toteutuminen...37 Arvio tulevasta...37 Kaupungin strategian toiminnalliset tavoitteet...37 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen...42 Keskusvaalilautakunta...42 Kaupunginvaltuusto...42 Tarkastustoimi...42 Kaupunginhallituksen toimiala...44 Kaupunginhallitus...48 Työllisyyden hoito...48 Keskushallinto...51 Pysäköinninvalvonta...53 Maahanmuuttajapalvelut...54 Sivistystoimiala...57 Sivistyspalvelukeskus...62 Varhaiskasvatus...63 Perusopetus...65 Kaupunginkirjasto...67 Kainuun Museo...68 Kajaanin Taidemuseo...70 Kaukametsä...72 Kaukametsän opisto...73 Kainuun Musiikkiopisto...75 Yleinen kulttuuritoimi

4 Kaukametsän kongressikeskus Liikuntapalvelut Ympäristötekninen toimiala Ympäristötekninen lautakunta Ympäristö ja maankäyttö Kunnallistekniikka Tilapalvelu Kainuun pelastuslaitos Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kajaanin Ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy - Kiinteistöyksikkö Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Kunnan talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Talousarvion rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta (kaupunki) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kaupungin tuloslaskelma Kaupungin rahoituslaskelma Kaupungin tase Kaupungin ja liikelaitoksen tuloslaskelma Kaupungin ja liikelaitoksen rahoituslaskelma Kaupungin ja liikelaitoksen tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

5 1 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kertomusvuosi oli kaksijakoinen. Tilastokeskuksen helmikuussa 2008 keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntatalouden kehitysvire on myönteinen. Edellisen vuoden verotulojen määrä sekä kaupungin ylijäämäinen tilinpäätös olivat suunnitteluperuste kehikolle, johon kaupungin toiminta ja lähitulevaisuus keväällä soviteltiin. Kehikko meni syksyn 2008 kuluessa uusiksi. Yhdysvaltain asuntomarkkinat ajautuivat jo kesällä 2007 vaikeuksiin, jotka kärjistyivät syyskuussa 2008 finanssikriisiksi. Taloudellinen tilanne on ani harvoin huonontunut yhtä jyrkästi kuin syksyn aikana eikä syntyneen finanssikriisin kaikkia vaikutuksia tai kestoa tuolloin pystytty arvioimaan, ainoastaan alettiin arvailla. Siksi oli jo aiemmin käynnistetty kaupungin oma sopeutumisohjelma, koska kasvu ja menestys syntyvät järjestelmällisen ja tavoitteellisen toiminnan tuloksena. Kustannusjahti on välttämätöntä, mutta se ei ole vielä poikkeuksellista ajattelua. Uusiutumisen vaihtoehtoja ei voida esittää vain repikää näistä tyyliin. On pidettävä huoli siitä, ettei mennä muuttamaan niitä asioita, jotka toimivat - että hyviä asioita toteutuu enemmän ja huonoja vähemmän. Metsäteollisuuden rakennemuutokseen liittynyt UPM:n Kajaanin paperitehtaan sulkemispäätös syyskuussa lisäsi paikallista vaikeusastetta, se merkitsi yli 500 työpaikan häviämistä. Se merkitsi myös sitä, että UPM:n ja Kajaanin kaupungin yhdessä omistaman Kainuun Voima Oy:n omistusjärjestelyn ja monimutkaisen sopimusjärjestelyn selvitystyö aloitettiin välittömästi. Tämä sulkemispäätös opetti - kielteisyydestään huolimatta - että kun suuri häviää pitää tehdä pienestä suurta ja ymmärtää, että usein juuri pieni on suurta. Toisaalta Talvivaaran kaivoksen rakentamisvaiheen välittömät ja välilliset positiiviset työllisyysvaikutukset piristivät selvästi alueen elinkeinoelämää. Suomen talouden sanottiin olevan tavallista paremmin varustautunut ottamaan vastaan vaikeat ajat. Tämä oli seurausta edellisten vuosien hyvästä työllisyyskehityksestä sekä ylijäämäisestä valtiontaloudesta. Kuntatalouden väistämätöntä ajautumista kohti epämääräistä ahdinkoa ei kuitenkaan enää voinut estää. Vuoden 2007 syksyllä palkkoihin oli sovittu kahdelle seuraavalle vuodelle tavallista suuremmat nimelliskorotukset. Kuluttajahintojen nopea kasvu, kohonneet elintarvikkeiden ja energian hinnat sekä asumisen kallistuminen söivät vuoden 2008 aikana suuren osan korkeiden palkankorostusten ostovoimasta. Nämä sovitut virka- ja työehtosopimukset nostivat palkkamenoja huomattavasti ja ne ovat osaltaan kaventaneet kuntatalouden ahdasta liikkumatilaa entisestään. Loppuvuoden aikana käytiin sisäistä keskustelua hallintokokeilun rahoitusmallista. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että tasapuolisuus ei läheskään aina ole oikeudenmukaisuutta eikä se aina ole edes viisautta. Vannotaan yhteistyön, avoimuuden ja luottamuksen nimeen, mutta päätöksissä näkyykin keskinäinen epäluottamus ja lyhyen aikavälin etu. Yhteiskunnassa on pysyviä erimielisyyksiä ja demokratia on nimi sille prosessille, jossa näitä erimielisyyksiä ja epätasa-arvoisuuksia hallitaan. Kansalaiset kokevat, että heistä puhutaan, mutta heille ei puhuta. Kansalaiset kokevat, että yhteiskunta ei toimi reilusti. Toisena lähtökohtana oli ajatus sellaisesta toimivasta rahoitusjärjestelmästä, joka entistä enemmän kannustaa kuntia aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan, koska elinkeinopolitiikan asema kasvaa merkittävästi. Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden selviytymiseen ja mahdollisuuden kunnan voimavarojen turvaamiseen. Muuttoliikkeestä johtuva maakunnan väestön väheneminen on jatkunut, mutta se on ollut aikaisempia vuosia hitaampaa. Pitkään jatkuneen muuttoliikkeen seurauksena alueen väestörakenteisiin on tullut ja tulee suuria eroja. Myös koko yhteiskuntapolitiikan painopiste näyttää siirtyvän alueiden tasa-arvosta menestyvien seutujen kilpailukyvyn turvaamiseen. 5

6 Monien hyvin toteutuneiden asioiden ohella kertomusvuoden aikana varmistettiin korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen liittyen Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen tulevaisuus allekirjoittamalla korkeakoulukonsortiosopimus. Tätä sopimusta on täydennetty Kajaanin korkeakoulurakenteen kehittämishankkeella. Yhdessä muiden yliopistokeskuskaupunkien (Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki) kanssa tehtiin vuoden aikana johdonmukaista edunvalvontatyötä yliopistokeskusten aseman ja rahoituksen vakiinnuttamiseksi yliopistolainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Myös tässä työssä onnistuttiin. Kajaanin ammattikorkeakoulun asema kunnallisena liikelaitoksena on osoittautunut sen itsenäistä ja tuloshakuista toimintaa turvaavaksi ratkaisuksi. Samalla on pystytty varmistamaan maakunnallisesti olennaisen tärkeiden osaamisen rakenteiden säilyminen. Kaupunkikonsernin liikelaitosten tulokset kertomusvuodelta olivat ylijäämäisiä. Ei ole lainkaan aiheetonta jälleen kerran kiittää kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta niiden vuonna 2008 päättyneestä työkaudesta. Sen aikana ei ole ollut kertaakaan varaa tuudittautua hyvän olon tunteeseen, vaan vaadittiin sitoutuneisuutta, vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kaupungin henkilöstö on kiitettävästi osoittanut uusiutumishalunsa ja sitä vaaditaan vastakin. Muutoksissa tulevaisuus ei ole ongelma, vaan menneisyys ja tyytyväisyyden tunne menneisyyttä kohtaan. Mutta niin kauan kuin välitämme toisistamme meillä on toivoa. Tarvitsemme myös jatkossa strategista ketteryyttä, jonka keskeiset elementit ovat yhteispeli ja organisaation kyky toimia ennakoivasti. Erkki Vähämaa kaupunginjohtaja 6

7 Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Jäsenet Jäsenet Jäsenet Piirainen Raimo, pj Nissinen Matti, I vpj Sistonen Toivo, II vpj Ajeti Pirjo Alasalmi Aila Eerola Matti Enroth Paavo Haataja Eija Haataja Minna Heikkinen Jukka Heikkinen Setti alkaen Hekkala Heikki Hunziker Paula Huotari Tellervo Hurskainen Erja Huusko Vesa Härkönen Jouko Immonen Kauko Immonen Maarit Jaakkola Esa Jokelainen Anja Jokelainen Esa Juntunen Hannu Juntunen Ilkka Järvelin Matti (sdp) (kesk) (kok) (kesk) (kesk) (sdp) (kok) (vas) (vas) (kesk) (sdp) (kok) (sdp) (kesk) (vas) (kesk) (vas) (kesk) (kesk) (kok) (kesk) (kok) (kesk) (sdp) Järvelä Martti Jääskeläinen Raino Kaikkonen Vesa Karjalainen Ilpo Karppinen Ari Karppinen Veli-Matti Kauppinen Juha Kemppainen Hannu Kemppainen Hannu Koistinen Pekka Komulainen Eino Komulainen Tuomas Kunnas Karl Kurkinen Esko Lappalainen Arto Lappalainen Jaana Lehtisaari Timo Leinonen Niilo Leinonen Voitto Leppänen Marko Matero Vuokko Mikkonen Ritva Moilanen Erkki Myllylä Raili Mäkäräinen Raisa Määttä Anneli (vas) (vas) (vas) (sdp) (kesk) (yks) (vas) (kesk) (sdp) (kesk) (kesk) (kesk) (vihr) (kesk) (kesk) (kok) (kd) (sdp) (kok) (kok) (sdp) (vas) (kesk) (vas) (sdp) (kesk) Niemelä Paavo Nyman Lauri Oulujärvi Marjatta Parviainen Heikki Rajasalo Aimo saakka Rissanen Maija Roivainen Jari Ronkainen Arvo saakka Ronkainen Tauno Räisänen Aki Rönty Markku Savolainen Martti Suortti Juhani Suutari Eero Tartia-Jalonen Aila Tervonen Elina Tornberg Raimo Törrö Leena Vammaskoski Osmo Vatula Anneli Väisänen Sanni Väyrynen Matti Väyrynen Pentti kesk) (kesk) (sdp) (kesk) (kesk) (kesk) (vas) (sdp) (vas) (vas) (kok) (sdp) (kesk) (kok) (sdp) (kesk) (kesk) (sdp) (kesk) (yks) (vihr) (kesk) (vas) Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Kaupunginhallitus Jäsenet Kemppainen Hannu, puheenjohtaja Myllylä Raili, I varapuheenjohtaja Suutari Eero, II varapuheenjohtaja Ajeti Pirjo Immonen Maarit Koistinen Pekka Tornberg Raimo Huotari Tellervo Törrö Leena Huusko Vesa Jääskeläinen Raino Lappalainen Jaana Varajäsenet Suortti Juhani Malinen Päivi Rönty Markku Tervonen Elina Määttä Anneli Rajasalo Aimo Lappalainen Arto Järvelin Matti Leikkainen Tarja Räisänen Aki Roivainen Jari Halonen Auli 7

8 Keskusvaalilautakunta Jäsenet Majava Eino, puheenjohtaja Hartikainen Leena, varapuheenjohtaja saakka Vornanen Kirsti alkaen Latvakangas Osmo Haataja Olli Vatula Anneli saakka Hurskainen Erja alkaen Sivistyslautakunta Jäsenet Nyman Lauri, puheenjohtaja saakka Schroderus Antti, alkaen Vaarakallio Jouko, puheenjohtaja alkaen Haataja Minna, varapuheenjohtaja Hongisto Anja Immonen Marjatta Huusko Henna-Mari Kortelainen Jukka Ojala Katriina Karppinen Veli-Matti Ovaska Pekka Koskensalmi Leila Vammaskoski Osmo Kulttuurineuvosto Jäsenet Hongisto Anja, puheenjohtaja Kortelainen Jukka, varapuheenjohtaja Karvonen Marko Heikkinen Kirsi Piipponen Veikko Suopelto Lea Komulainen Harri Palokangas-Sirviö Minna Haukia Reijo saakka Rautiainen Lassi alkaen Davidow Elviira Piippo Esko Tervonen Elina alkaen Ympäristötekninen lautakunta Jäsenet Kyllönen Antero, puheenjohtaja Niemelä Paavo, varapuheenjohtaja Lindgren Seppo Määttä Hannele Mulari Eeva-Liisa Kurkinen Esko Törrö Tarja Seppänen Laila Leinonen Voitto Tartia-Jalonen Aila Alanko Hannu Karjalainen Ilpo ( alkaen) Varajäsenet 1. Väisänen Antero saakka Pääskylä Esko alkaen 2. Tikkanen Tyyne 3. Jaanus-Nykänen Elvi 4. Ohinmaa Onerva 5. Pesola Terho Varajäsenet Pokela Ilmari Schroderus Antti saakka Vainikainen Sami alkaen Väyrynen Tuula Lehto Arja Granqvist-Pellinen Annikki Kyllönen Sari Järvelä Martti Rantakurtakko Maarit Kuvaja Risto Oikarinen Markku Mäkäräinen Raisa Komulainen Tuomas Varajäsenet Immonen Marjatta Huusko Henna-Mari Heikkinen Esa Oikarinen Oskari Bombin Jaana Saxholm Sara Komulainen Tapani Saastamoinen Kirsi Rautiainen Lassi saakka Helo Pekka alkaen Airo-Karttunen Eija-Riitta Syvävirta Eine Jokelainen Esa alkaen Varajäsenet Fonselius Karl Heikkinen Jukka Kiviluoto Pentti Kivisilta Arja Kemppainen Aune Kyllönen Anssi Moilanen Riitta Reinikoski Heini Rönty Markku Heikkinen Raija Kepanen Pekka Järvelin Matti 8

9 Ympäristöteknisen lautakuntakunnan lupajaosto Jäsenet Varajäsenet Härkönen Jouko, puheenjohtaja Karppinen Timo Kemppainen Maarit, varapuheenjohtaja Koskensalmi Leila Granqvist-Pellinen Annikki Haukipuro Airi Kuvaja Risto Kyllönen Mika Surma-aho Timo Enroth Paavo Alasalmi Aila Hurskainen Erja Ammattikorkeakoulun johtokunta Jäsenet Piippo Esko, puheenjohtaja Leppänen Marko, varapuheenjohtaja Matero Vuokko Jurvanen Minna Rajasalo Aimo saakka Heikkinen Setti alkaen Romppainen Riitta Vanninen-Vaattovaara Janne Leinonen Raili Salonen Eero Väyrynen Pentti Hyvönen Marja Ammattikorkeakoulun hallitus Jäsenet Heikkinen Helena Soikkeli Maija Hakala Esko Leskinen Margit Räisänen Lasse Meriläinen Niina Rajander Tuula saakka Kemppainen Eero alkaen Itkonen Heli Mäkinen Merja, varapuheenjohtaja Määttä Mika Karjalainen Arto, puheenjohtaja Sievänen Teija, sihteeri Varajäsenet Hekkala Heikki Karjalainen Samuli Huotari Tellervo Saukkonen-Heino Liisa Toivo Juha Ohtonen Aila Heikkinen Setti saakka Koistinen Pekka alkaen Haapamäki Marja Hartikainen Taisto Karppinen Marja Auvinen Mirva Varajäsenet Ahonen Esa Hurskainen Timo Sissala Kari Sirviö Arja Javanainen Niina Peltoniemi Hannu saakka Pietarinen Johan alkaen Komulainen Päivi saakka Rajaniemi Outi alkaen Heikkinen Eija Kähkönen Jari Yli-Houhala Rauni Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Varajäsenet Myllylä Raili, puheenjohtaja Malinen Päivi Rissanen Maija, varapuheenjohtaja Hongisto Anja Sistonen Toivo Rönty Markku Ovaska Pekka Kivilahti Ritva Suhonen Kari (henkilöstön edustaja) Vatula Esko Hernetkoski Markku (henkilöstön edustaja) Seppänen Olli 9

10 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Vaarakallio Jouko, puheenjohtaja Latvakangas Osmo, varapuheenjohtaja Immonen Maarit Seppänen Laila Räisänen Aki Karppinen Sirkka (henkilöstön edustaja) Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Heikkinen Jukka, puheenjohtaja Myllylä Raili, varapuheenjohtaja Juutinen Eero Leikkainen Tarja Haataja Olli Saastamoinen Mauri Vimpari Jouni (henkilöstön edustaja) Varajäsenet Koistinen Pekka Tolonen Tapio Hurskainen Erja Reinikoski Heini Huusko Vesa Leikkainen Tarja Varajäsenet Komulainen Eino Malinen Päivi Roivainen Jari Törrö Leena Suutari Eero Kuvaja Risto Halonen Jarmo Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Jäsenet Varajäsenet Törrö Leena, puheenjohtaja Seppänen Laila, varapuheenjohtaja Fonselius Karl Nissinen Matti Soininen Timo Tuominen Anssi Mäkinen Merja Tilivelvolliset viranhaltijat Keskushallinto Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Atk-päällikkö Vastaanottokeskuksen johtaja Erkki Vähämaa Tuija Aarnio Jorma Kovalainen Pekka Sivonen Paula Tokkonen Tuula Karresmaa saakka Erkki Kemppainen alkaen Marja Lähde saakka Eira Ojalehto alkaen Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Perusopetuksen tulosalueen johtaja Kajaanin Mamsellin palvelujohtaja Kaukametsän johtaja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtaja Risto Brunou Sirpa Kemppainen Martti Niemi Liisa Meriläinen Tapani Lakaniemi Markku Haverinen 10

11 Ympäristötekninen toimiala Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö Kaupungingeodeetti Kaupungininsinööri Kainuun pelastuslaitoksen johtaja Rakennustarkastaja Timo Soininen Markku Haverinen Timo Soininen Leo Räsänen saakka Matti Nousiainen alkaen Anssi Parviainen Hannu Leskinen Kajaanin ammattikorkeakoulu AMK Rehtori Hallinto- ja talousjohtaja Kajaanin Vesi -liikelaitos Johtaja Arto Karjalainen Merja Mäkinen Juha Nurminen Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Teatterinjohtaja Talouspäällikkö Ilkka Laasonen Anne Kovalainen Kajaanin Mamselli -liikelaitos Johtaja Liisa Meriläinen Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos VILAKE Johtaja Markku Haverinen TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA 5 jäsentä ULKOINEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN TARKASTAJA KESKUSHALLINTO Hallintojohtaja KAUPUNKIORGANISAATIO LUPAJAOSTO 6 jäsentä YMPÄRISTÖ- TEKNINEN LAUTAKUNTA 12 jäsentä YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Tekninen johtaja TULOSALUEET Tilapalvelu Ympäristö- ja maankäyttö Kunnallistekniikka Kainuun pelastuslaitos KAUPUNGINVALTUUSTO 72 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 12 jäsentä KAUPUNGINJOHTAJA SIVISTYS- LAUTAKUNTA 12 jäsentä LIIKUNTA- NEUVOSTO 7 jäsentä SIVISTYSTOIMIALA Sivistysjohtaja KULTTUURI- NEUVOSTO 12 jäsentä Liikelaitokset KAJAANIN AMMATTI- KORKEAKOULU KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI KAJAANIN MAMSELLI KAJAANIN VESI VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS Tytäryhtiöt KAJAANIN TEKNOLOGIA- KESKUS OY KIINTEISTÖ OY KAJAANIN LOHTAJAN PALVELUKESKUS KAJAANIN ELOKUVAKESKUS OY VUOLIJOEN TEOLLISUUSKYLÄ OY OTANMÄEN LÄMPÖ OY TULOSALUEET KIINTEISTÖ OY Varhaiskasvatus KAJAANIN PIETARI Perusopetus Kulttuurilaitokset ja -palvelut (Kaukametsä, Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto, Kainuun Museo, Kajaanin taidemuseo) Liikuntapalvelut 11

12 Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalous on taantunut ja uuteen nousuun pääsy näyttää siirtyvän aiemmin arvioitua etäämmälle. Maailmantalouden vuoden takainen 4,5 prosentin kasvu hiipui nollan tuntumaan. Rahoituskriisin vaikutukset näkyvät mm. yleisen luottamuksen romahtamisena, luoton saannin vaikeutumisena ja varallisuusarvojen putoamisena. Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2008 n henkilöä eli 1,4 %. Työllisyysaste nousi 70,6 prosenttiin ja työttömyysaste aleni 6,3 prosenttiin. Alkuvuoden vahvan kasvun jälkeen työllisyystilanne kuitenkin heikentyi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 Suomen julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui 4,2 prosenttiin edellisen vuoden 5,2 prosentista. Julkisyhteisöjen EMU-velka pieneni vuoden aikana 0,9 miljardilla eurolla 62,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen aleni samalla 33,4 prosenttiin edellisvuoden 35,1 prosentista. Julkisyhteisöjen ylijäämä pieneni 1,6 miljardia euroa vuonna Kehityksen taustalla on mm. valtion verotulojen kasvun huomattava hidastuminen, mikä johtuu loppuvuoden aikana huonontuneesta taloustilanteesta. Valtiosektorin ylijäämä pieneni 3,8 miljardista eurosta 1,6 miljardiin euroon. Kuntasektori puolestaan pysyi lievästi alijäämäisenä vuoden 2008 alijäämän ollessa 0,2 miljardia euroa. Valtion velka pieneni 1,5 miljardia, kun taas kuntien velka kasvoi 0,7 miljardia euroa, joten yhteensä julkisyhteisöjen bruttovelka laski 0,8 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2008 yli 7 prosenttia. Palvelujen ja materiaalin ostot kasvoivat nopeasti. Kunta-alan palkkasumma kasvoi yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys oli 5,5 %. Palkkasumman kasvun nopeutuminen edellisestä vuodesta johtui mm. sopimuskorotusten tasosta. Palkkaliukumat sekä työpanoksen lisääntyminen kasvattivat myös palkkasummaa. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna 5,2 %. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi viime vuonna 8 % enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat suhteellisen voimakkaasti koko vuoden veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jakoosuuden johdosta. Yhteisöveron tilitykset vaihtelivat kuukausittain merkittävästi. Koko yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 n. 4 %. Kuntatalouden tilanne on nopeasti heikkenemässä verotulojen kasvun käännyttyä laskuun ja toimintamenojen kasvaessa vielä suhteellisen nopeasti. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut vuosikatteet näyttävät jäävän vuonna 2008 vuoden 2007 tasolle. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 44 kun niitä edellisenä vuonna oli 52. Kuntien yhteenlaskettu lainamäärä kasvoi 8,75 miljardiin euroon, joka on 1652 euroa/asukas. Edellisenä vuonna kunnilla oli lainaa asukasta kohden 1545 euroa. Lähteet: Tilastokeskus Suomen kuntaliitto Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 4/

13 Oman talousalueen kehitys Kainuun väestön määrä vuoden 2008 lopussa oli (vuonna ). Väkiluku väheni edellisestä vuodesta 619 hengellä eli 0,7 %. Ennakkotiedon mukaan muuttotappio oli 408 henkeä ja kuolleiden määrä oli 221 suurempi kuin syntyneiden. Väestö kasvoi vuonna 2008 Kajaanissa 43 hengellä (vuonna ). Ennakkotiedon mukaan Kajaanissa syntyi 60 % koko Kainuun syntyneiden määrästä (vuonna ,7 %). Kajaanin kaupungin väkiluku oli Kokonaispinta-ala oli 2 264,11 km 2 ja maapinta-ala oli 1 836,35 km 2. Asukastiheys oli 21 asukasta/maakm 2. Määrällisesti eniten muuttotappiona väestöään menettivät Kymenlaakson, Lapin ja Etelä-Savon maakunnat. Kymenlaakson muuttotappio oli vuoden lopussa henkeä, Lapin 900 ja Etelä- Savon 750 henkeä. Kainuun väkiluku on vähentynyt vuoden 1995 lopusta vuoden 2008 loppuun henkeä eli 926 henkeä/vuosi. Huolestuttavaa väestökehityksessä on se, että ainoastaan Kajaanissa syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan Kainuussa on vuonna henkeä. Alueen kehitystä mittaavalla tuotannon, työllisyyden ja väestökehityksen indikaattorilla (BTV ) mitattuna heikointa kehitys on ollut viime vuosina Etelä-Karjalan (-1,06), Kainuun (-0,83) ja Satakunnan (-0,64) maakunnissa. Seutukunnittain tarkasteltuna BTVluku oli ko. ajanjaksolla Kehys-Kainuussa -1,24 ja Kajaanissa -0,64 sekä esimerkiksi Oulussa + 1,23. Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kainuussa vuonna 2008 keskimäärin (vuonna 2007) 5 464) ja Kajaanissa (2 431). Työttömyysprosentti oli Kajaanissa vuonna ,6 % (vuonna ,5 %), Kainuussa 13,0 % (vuonna ,1 %). Koko maan työttömyysprosentti oli vuonna ,6 % (vuonna ,4 %). Kainuun työttömyys kasvoi roimasti vuoden 2008 lopulla. Lomautukset kohottivat työttömyyden jo selvästi vuoden takaista korkeammalle. Lähteet: Tilastokeskus ja Työministeriö 13

14 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Verotulot tulevat pienenemään vuonna 2009 n. 5 miljoonaa euroa vuoteen 2008 verrattuna ja talous tulee olemaan aikaisempaa tiukempi myös tulevina vuosina riippuen työllisyyden kehityksestä. Epävarmuutta aiheuttaa myös Kainuun hallintokokeilu, joka päättyy vuonna Koska Kainuun maakunta kuntayhtymän talous vaikeutuu vuonna 2010, vaikeuttaa se myös kuntien jo ennestään hankalaa taloustilannetta. Tilannetta on korjattava mm. erilaisten kehittämishankkeiden avulla ja näistä tällä hetkellä merkittävin on ajoneuvotestaustunnelin rakentamisen käynnistäminen. Vuoden 2008 tilinpäätös oli ylijäämäinen, joka johtui satunnaisesta maanmyyntivoitosta ja hyvästä verotulokehityksestä. Vastaavasti sivistystoimiala ylitti talousarvionsa ja maakunnan maksuosuuden kasvu oli poikkeuksellisen suuri johtuen osaksi kuntien maksuosuuden korotuksesta 60,1 prosenttiin ja kuntien hyvistä verotuloista vuonna

15 Kaupungin henkilöstö Henkilöstö Kajaanin kaupungin henkilöstömäärä henkilötyövuosina (= henkilötyövuodet vähennettynä palkattomilla poissaoloilla) vuonna 2008 oli 1 180, liikelaitosten 460. Voimassa olevan henkilöstöstrategian mukaan koko henkilöstö vastaa hyvästä laadusta ja tuloksellisesta toiminnasta. Toimintaa ohjaa yksilöllisyyden arvostaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Henkilöstöstrategian visiona on, että kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja ja että jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas. Henkilöstöstrategian uusimisprosessi on käynnissä. Toimintavuonna päivitettiin työpaikkojen työsuojelun toimintaohjelmia, Työhön perehdyttäminen Kajaanin kaupungilla ja Kajaanin kaupungin työpaikkojen päihdeohjelma -oppaat. Työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tuloksia on työyhteisöissä hyödynnetty vuonna Sairaankuljetuksen siirto pelastuslaitokselta maakuntahallinnon ylläpidettäväksi valmisteltiin syksyllä Kajaanin kaupunginteatteri/oulun läänin alueteatteri sekä Kajaanin Mamselli aloittivat toimintansa liikelaitoksina vuoden 2008 alusta. Kaupungin henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,31 * Muut henkilösivukulut , ,85 * Henkilöstökorvaukset , ,87 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,10 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,81 15

16 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,14 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,91 * Muut henkilösivukulut , ,06 * Henkilöstökorvaukset , ,03 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,08 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,61 * Muut henkilösivukulut , ,90 * Henkilöstökorvaukset , ,21 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,85 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 8 185, ,79 Henkilöstökulut yhteensä , ,64 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivukulut ,26 * Henkilöstökorvaukset ,15 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan ,61 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot ,47 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,82 * Muut henkilösivukulut ,16 * Henkilöstökorvaukset ,95 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan ,50 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupunki Työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilökuntakorttietuudet * Koulutusapuraha* Työyksikkökohtainen virkistysraha Yhteensä Työterveys, korvausluokka I kaupunki Työterveys, korvausluokka II kaupunki Työterveyshuollon kustannukset *)Henkilökuntakorttietuuksiin ja koulutusapurahoihin sisältyy myös liikelaitokset. 16

17 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Toiminnallisista riskeistä merkittävimpiä on mm. ennalta arvaamaton kustannusten nousu erityisesti palkoissa ja energian hinnassa, joka vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin. Lähivuosina tapahtuva henkilöstön voimakas eläköityminen on riski, ellei siihen varauduta ajoissa. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus voi olla ongelma tietyillä aloilla. Lisäksi asioiden hoitaminen on entistä enemmän riippuvainen tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta, joten on panostettava siihen, että uusia järjestelmiä ja ohjelmia voidaan hyödyntää tehokkaasti. Rahoitusriskit Tällä hetkellä korkotaso on alhaalla ja niiden on arvioitu olevan vielä vuoden ajan matalalla tasolla, mutta tulevaisuuden korkotason ennustaminen on vaikeaa. Tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että Kajaani velkaantuu tulevina vuosina todennäköisesti edelleen ja tällöin korkomenoilla on merkittävä osuus rahoituskuluista. Korkoriskeiltä on mahdollista välttyä korkosuojausten avulla. Kaupungin lainasalkusta on 15 miljoonaa euroa suojattu ja lisäksi osa lainoista on kiinteäkorkoisia, jolloin niiden osalta korkokulut on ennakoitavissa. Pääosa lainoista on kuitenkin sidottu 6 tai 12 kuukauden euriboriin, jolloin euriborien noustessa myös korkokulut kasvavat. Oikea-aikaisilla korkosuojauksilla korkokuluja voidaan vähentää. Kassan riittävyys on myös rahoitusriski. Tähän on varauduttu sopimalla rahalaitosten kanssa kuntatodistusohjelmista, joiden limiitit vaihtelevat 10:stä 15:een miljoonaan euroon. Kuntatodistuslaina on lyhytaikaista maksuvalmiuslainaa, jonka saa tilille yleensä jo samana päivänä kun rahalaitoksista on kysytty puhelimitse tarjoukset. Vahinkoriskit Vahinkoriskeihin on varauduttu ottamalla tarvittavat vakuutukset. Vakuutukset kilpailutettiin v Kaupungin ottama vakuutusturva kattaa kaikki keskeisimmät toiminnot. Takaukset eivät muodosta kaupungille kovin merkittävää riskiä, koska viime aikoina takauksia on myönnetty pääasiassa vesihuolto-osuuskunnille ja kaupungin omille tytäryhtiöille. Sijoituksia kaupungilla ei ole merkittävästi, joten niiden viime vuosina tapahtunut varallisuusarvojen putoaminen ei ole kaupungin kannalta merkittävä. Varautuminen tulevaisuuden uhkakuviin Viime vuoden lopulla alkanut taantuma on nopeasti heikentänyt työllisyystilannetta ja pienentänyt samalla kaupungin verotuloja erityisesti yhteisöverojen osalta. Verotulojen pienentyminen vaarantaa kaupungin mahdollisuudet panostaa innovaatioiden kehittämiseen ja osaamispohjan tukemiseen. Odottamattomien riskien välttämiseksi kaupungin on tehtävä riskianalyysi. 17

18 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden sitovan ohjeen kunnille ja kuntayhtymille tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Ohjeen mukaan johdon tulee selvittää viimeistään vuoden 2008 toimintakertomuksessa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen näkyy selkeimmin siinä, miten toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaan on tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalituksia, korvaus- ja oikaisuvaatimuksia syytteeseen asettamisia tai muita oikeusseuraamuksia. Luottamushenkilöt, ulkoinen ja sisäinen tarkastaja suorittavat edellä mainittujen asioiden valvontaa. Kuluneena vuonna kuntalaisten korvaus- ja oikaisuvaateet ovat kohdistuneet kadun kuntoon liittyviin autovaurioihin, koululaiskuljetuksiin ja jäähallin remontin myöhästymiseen. Tehdyt valitukset, korvaus- ja oikaisuvaatimukset eivät aiheuta sisäisen valvonnan osalta muutoksia. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Toimintaperiaatteita ja ohjeistusta on uusittu muuttuneen toimintaympäristön mukaan mm. uudistamalla johtosääntöjä ja toimintaohjelmia mm. kaupunginhallituksen johtosääntö, konserniohje ja Koko Kajaani 2020 aluerakenne ja toimenpideohjelma. Toimintavaltuuksia koskevat määräykset ovat selkeitä ja niiden noudattamisen seuranta on osa toimintaprosesseja. Toimintavaltuudet tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Kaupungin strategiset valinnat ja suuntaviivat on tarkistettu vuosittain ja ne on viety käyttösuunnitelmissa toimialoille ja tulosaluille sekä tulosyksiköihin toimenpiteiksi tekemisen tasolle. Palvelujen käyttäjät ovat voineet antaa mm. asiakaskyselyillä palautetta toimijoille ja tuottajille. Toimialojen, tuloalueiden ja yksikköjen toiminnan ja talouden tavoitteita seurataan säännöllisesti raportoinnilla, jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttamiseksi kirjatut toimenpiteiden onnistuminen. Toiminnan osalta tavoitteiden toteutuma on ollut kohtuullista, mutta taloudellisten tavoitteiden osalta ei ole pysytty annetuissa raameissa. Tuloksellisuudella tarkoitetaan kaupungin kykyä onnistua palvelujen järjestämisessä taloudellisesti vaikuttavuuden, palvelun laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen. Tuloksellisuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyvin kaupunki palvelujen järjestäjänä on onnistunut tavoitteissaan ja palvelujen vaikuttavuudessa. Lisäksi arvioinnissa tarvitaan tietoa vaikutuksista, palvelujen laadusta, prosessien toimivuudesta sekä henkilöstövoimavaroista. Osin tuloksellisuutta on pystytty arvioimaan suoritteiden ja toteutettujen asiakaskyselyjen tulosten perusteella, mutta asia vaatii kokonaisvaltaista arviointityökalujen kehittämistä asian parantamiseksi. Kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulee aloittaa systemaattinen mittareiden kehittämistyö, jotta tuloksellisuuden arvioinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa päästään eteenpäin. Asetettuihin toiminnan tavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin tulee liittää niihin sopivat mittaristot. 18

19 Riskien hallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti haavoittuvuusanalyysi tulee tehdä mm. seuraaville osa-alueille: toimintaedellytykset, organisointi, henkilöstö, talous, omaisuus, keskeytykset ja sidosryhmät ja ympäristötekijät. Riskien hallinnan välineitä ovat oikea organisointi, henkilöstöön liittyvät turvallisuusasiat, rakenteelliset suojaukset ja vakuuttaminen. Toimialat ovat kirjanneet palvelustrategiaansa tärkeimmiksi katsomansa riskit ja toteutuksen yhteydessä raportoineet niiden toteutumaa. Erityisesti vuodelta 2008 toimialojen tuli antaa selvitystä riskienhallintaprosessin toimivuudesta. Konkreettisella tasolla esille nostettiin mm. hankintoihin liittyvät riskit. Hankintamenettelyjä on kehitetty erilaisin toimenpitein koko kaupungin tasolla. Hankintasopimukset on vastuutettu ja huomiota on kiinnitetty sopimusmenettelyn kehittämiseen ja -ehtojen tarkkaan dokumentointiin. Riskienhallinnan parantamiseksi toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulee laatia riskienhallintaohjelma voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sopimustoiminta Sopimuksista ei ole tullut esille vuonna 2008 negatiivisia seuraamuksia. Vaikka rikkeitä ei ole ollutkaan, niin sopimustoimintaa tulee parantaa nykyisestä. Sopimustoiminnan kehittämiseksi kaikki sopimusten laatijat velvoitetaan kirjaamaan sopimukset asiahallintarekisteriin vanhentumisaikoineen ja vastuuhenkilöineen. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupungilla on vakituinen sisäinen tarkastaja, jonka tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa sen arviointitehtävän suorittamisessa sekä muiden annettujen tehtävien mukaisesti tarkastaa ja arvioida kaupunkikonsernin toimintojen tarkoituksenmukaisuutta. Vuoden 2008 työohjelman mukaisesti sisäinen tarkastaja on avustanut tarkastuslautakuntaa sen tavoitteiden toteuttamisessa, konserniohjeiden valmistelussa, hankintojen seurannassa ja muiden toimeksiantojen hoitamisessa. Toiminnan arviointi on ollut päättyneellä toimintavuodella monipuolista, sillä arviointikertomuksen lisäksi on toteutettu koko valtuustokautta kattava palvelujen arviointi. Lisäksi kaupunginvaltuuston ja hallituksen itsearviointiraportit ja erilaiset asiakasarvioinnit ovat antaneet laaja-alaista tietoa kaupungin eri toiminnoista ja toimintatavoista. Kaupungin toimintaympäristö ja organisointi on muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävistä, joten kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje tule uusia vuoden 2009 aikana. Yhteenveto Kaupungin toimialoilta, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä saatujen selvitysten perusteella voidaan sanoa, että kaupungin sisäisen valvonnan osa-alueet on hoidettu kohtuullisesti. Toimintaympäristön ja organisoinnin johdosta parantamiskohteiksi otetaan seuraavat asiat: - Systemaattinen mittareiden kehittämistyö, jotta tuloksellisuuden arvioinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa päästään eteenpäin - riskienhallintaohjelma voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella - sopimusten asiahallintarekisteri vanhentumisaikoineen ja vastuuhenkilöineen. - kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjeen uudistaminen 19

20 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus KAUPUNGIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT * sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut * Toimintatuotot / toimintakulut, % 15,8 18,4 * Vuosikate / poistot, % 93,8 127,4 * Vuosikate, euro/asukas * Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 * toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina. Vuosikate prosenttia poistoista =100*vuosikate/poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä: Asukasmääränä tunnusluvuissa käytetään väestölaskennan mukaista asukaslukua tilikauden lopussa (31.12.) 20

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot