KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto

2 Kajaanin kaupungin painatuskeskus Kajaani 2009 ISBN

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 Kaupunginjohtajan katsaus...5 Kaupungin hallinto...7 Yleinen taloudellinen kehitys...12 Oman talousalueen kehitys...13 Kaupungin henkilöstö...15 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista...17 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä...18 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...20 Kaupungin kokonaistulot ja menot...28 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous...29 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä...29 Konsernin toiminnan ohjaus...29 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat...29 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä...30 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut...31 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet...35 Tilikauden tuloksen käsittely...35 Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN...36 Kaupungin strategiset linjaukset ja niiden toteutuma...36 Kaupungin strategian toteutuminen...37 Arvio tulevasta...37 Kaupungin strategian toiminnalliset tavoitteet...37 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen...42 Keskusvaalilautakunta...42 Kaupunginvaltuusto...42 Tarkastustoimi...42 Kaupunginhallituksen toimiala...44 Kaupunginhallitus...48 Työllisyyden hoito...48 Keskushallinto...51 Pysäköinninvalvonta...53 Maahanmuuttajapalvelut...54 Sivistystoimiala...57 Sivistyspalvelukeskus...62 Varhaiskasvatus...63 Perusopetus...65 Kaupunginkirjasto...67 Kainuun Museo...68 Kajaanin Taidemuseo...70 Kaukametsä...72 Kaukametsän opisto...73 Kainuun Musiikkiopisto...75 Yleinen kulttuuritoimi

4 Kaukametsän kongressikeskus Liikuntapalvelut Ympäristötekninen toimiala Ympäristötekninen lautakunta Ympäristö ja maankäyttö Kunnallistekniikka Tilapalvelu Kainuun pelastuslaitos Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kajaanin Ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy - Kiinteistöyksikkö Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Kunnan talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Talousarvion rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta (kaupunki) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kaupungin tuloslaskelma Kaupungin rahoituslaskelma Kaupungin tase Kaupungin ja liikelaitoksen tuloslaskelma Kaupungin ja liikelaitoksen rahoituslaskelma Kaupungin ja liikelaitoksen tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

5 1 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kertomusvuosi oli kaksijakoinen. Tilastokeskuksen helmikuussa 2008 keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntatalouden kehitysvire on myönteinen. Edellisen vuoden verotulojen määrä sekä kaupungin ylijäämäinen tilinpäätös olivat suunnitteluperuste kehikolle, johon kaupungin toiminta ja lähitulevaisuus keväällä soviteltiin. Kehikko meni syksyn 2008 kuluessa uusiksi. Yhdysvaltain asuntomarkkinat ajautuivat jo kesällä 2007 vaikeuksiin, jotka kärjistyivät syyskuussa 2008 finanssikriisiksi. Taloudellinen tilanne on ani harvoin huonontunut yhtä jyrkästi kuin syksyn aikana eikä syntyneen finanssikriisin kaikkia vaikutuksia tai kestoa tuolloin pystytty arvioimaan, ainoastaan alettiin arvailla. Siksi oli jo aiemmin käynnistetty kaupungin oma sopeutumisohjelma, koska kasvu ja menestys syntyvät järjestelmällisen ja tavoitteellisen toiminnan tuloksena. Kustannusjahti on välttämätöntä, mutta se ei ole vielä poikkeuksellista ajattelua. Uusiutumisen vaihtoehtoja ei voida esittää vain repikää näistä tyyliin. On pidettävä huoli siitä, ettei mennä muuttamaan niitä asioita, jotka toimivat - että hyviä asioita toteutuu enemmän ja huonoja vähemmän. Metsäteollisuuden rakennemuutokseen liittynyt UPM:n Kajaanin paperitehtaan sulkemispäätös syyskuussa lisäsi paikallista vaikeusastetta, se merkitsi yli 500 työpaikan häviämistä. Se merkitsi myös sitä, että UPM:n ja Kajaanin kaupungin yhdessä omistaman Kainuun Voima Oy:n omistusjärjestelyn ja monimutkaisen sopimusjärjestelyn selvitystyö aloitettiin välittömästi. Tämä sulkemispäätös opetti - kielteisyydestään huolimatta - että kun suuri häviää pitää tehdä pienestä suurta ja ymmärtää, että usein juuri pieni on suurta. Toisaalta Talvivaaran kaivoksen rakentamisvaiheen välittömät ja välilliset positiiviset työllisyysvaikutukset piristivät selvästi alueen elinkeinoelämää. Suomen talouden sanottiin olevan tavallista paremmin varustautunut ottamaan vastaan vaikeat ajat. Tämä oli seurausta edellisten vuosien hyvästä työllisyyskehityksestä sekä ylijäämäisestä valtiontaloudesta. Kuntatalouden väistämätöntä ajautumista kohti epämääräistä ahdinkoa ei kuitenkaan enää voinut estää. Vuoden 2007 syksyllä palkkoihin oli sovittu kahdelle seuraavalle vuodelle tavallista suuremmat nimelliskorotukset. Kuluttajahintojen nopea kasvu, kohonneet elintarvikkeiden ja energian hinnat sekä asumisen kallistuminen söivät vuoden 2008 aikana suuren osan korkeiden palkankorostusten ostovoimasta. Nämä sovitut virka- ja työehtosopimukset nostivat palkkamenoja huomattavasti ja ne ovat osaltaan kaventaneet kuntatalouden ahdasta liikkumatilaa entisestään. Loppuvuoden aikana käytiin sisäistä keskustelua hallintokokeilun rahoitusmallista. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että tasapuolisuus ei läheskään aina ole oikeudenmukaisuutta eikä se aina ole edes viisautta. Vannotaan yhteistyön, avoimuuden ja luottamuksen nimeen, mutta päätöksissä näkyykin keskinäinen epäluottamus ja lyhyen aikavälin etu. Yhteiskunnassa on pysyviä erimielisyyksiä ja demokratia on nimi sille prosessille, jossa näitä erimielisyyksiä ja epätasa-arvoisuuksia hallitaan. Kansalaiset kokevat, että heistä puhutaan, mutta heille ei puhuta. Kansalaiset kokevat, että yhteiskunta ei toimi reilusti. Toisena lähtökohtana oli ajatus sellaisesta toimivasta rahoitusjärjestelmästä, joka entistä enemmän kannustaa kuntia aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan, koska elinkeinopolitiikan asema kasvaa merkittävästi. Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden selviytymiseen ja mahdollisuuden kunnan voimavarojen turvaamiseen. Muuttoliikkeestä johtuva maakunnan väestön väheneminen on jatkunut, mutta se on ollut aikaisempia vuosia hitaampaa. Pitkään jatkuneen muuttoliikkeen seurauksena alueen väestörakenteisiin on tullut ja tulee suuria eroja. Myös koko yhteiskuntapolitiikan painopiste näyttää siirtyvän alueiden tasa-arvosta menestyvien seutujen kilpailukyvyn turvaamiseen. 5

6 Monien hyvin toteutuneiden asioiden ohella kertomusvuoden aikana varmistettiin korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen liittyen Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen tulevaisuus allekirjoittamalla korkeakoulukonsortiosopimus. Tätä sopimusta on täydennetty Kajaanin korkeakoulurakenteen kehittämishankkeella. Yhdessä muiden yliopistokeskuskaupunkien (Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki) kanssa tehtiin vuoden aikana johdonmukaista edunvalvontatyötä yliopistokeskusten aseman ja rahoituksen vakiinnuttamiseksi yliopistolainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Myös tässä työssä onnistuttiin. Kajaanin ammattikorkeakoulun asema kunnallisena liikelaitoksena on osoittautunut sen itsenäistä ja tuloshakuista toimintaa turvaavaksi ratkaisuksi. Samalla on pystytty varmistamaan maakunnallisesti olennaisen tärkeiden osaamisen rakenteiden säilyminen. Kaupunkikonsernin liikelaitosten tulokset kertomusvuodelta olivat ylijäämäisiä. Ei ole lainkaan aiheetonta jälleen kerran kiittää kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta niiden vuonna 2008 päättyneestä työkaudesta. Sen aikana ei ole ollut kertaakaan varaa tuudittautua hyvän olon tunteeseen, vaan vaadittiin sitoutuneisuutta, vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kaupungin henkilöstö on kiitettävästi osoittanut uusiutumishalunsa ja sitä vaaditaan vastakin. Muutoksissa tulevaisuus ei ole ongelma, vaan menneisyys ja tyytyväisyyden tunne menneisyyttä kohtaan. Mutta niin kauan kuin välitämme toisistamme meillä on toivoa. Tarvitsemme myös jatkossa strategista ketteryyttä, jonka keskeiset elementit ovat yhteispeli ja organisaation kyky toimia ennakoivasti. Erkki Vähämaa kaupunginjohtaja 6

7 Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Jäsenet Jäsenet Jäsenet Piirainen Raimo, pj Nissinen Matti, I vpj Sistonen Toivo, II vpj Ajeti Pirjo Alasalmi Aila Eerola Matti Enroth Paavo Haataja Eija Haataja Minna Heikkinen Jukka Heikkinen Setti alkaen Hekkala Heikki Hunziker Paula Huotari Tellervo Hurskainen Erja Huusko Vesa Härkönen Jouko Immonen Kauko Immonen Maarit Jaakkola Esa Jokelainen Anja Jokelainen Esa Juntunen Hannu Juntunen Ilkka Järvelin Matti (sdp) (kesk) (kok) (kesk) (kesk) (sdp) (kok) (vas) (vas) (kesk) (sdp) (kok) (sdp) (kesk) (vas) (kesk) (vas) (kesk) (kesk) (kok) (kesk) (kok) (kesk) (sdp) Järvelä Martti Jääskeläinen Raino Kaikkonen Vesa Karjalainen Ilpo Karppinen Ari Karppinen Veli-Matti Kauppinen Juha Kemppainen Hannu Kemppainen Hannu Koistinen Pekka Komulainen Eino Komulainen Tuomas Kunnas Karl Kurkinen Esko Lappalainen Arto Lappalainen Jaana Lehtisaari Timo Leinonen Niilo Leinonen Voitto Leppänen Marko Matero Vuokko Mikkonen Ritva Moilanen Erkki Myllylä Raili Mäkäräinen Raisa Määttä Anneli (vas) (vas) (vas) (sdp) (kesk) (yks) (vas) (kesk) (sdp) (kesk) (kesk) (kesk) (vihr) (kesk) (kesk) (kok) (kd) (sdp) (kok) (kok) (sdp) (vas) (kesk) (vas) (sdp) (kesk) Niemelä Paavo Nyman Lauri Oulujärvi Marjatta Parviainen Heikki Rajasalo Aimo saakka Rissanen Maija Roivainen Jari Ronkainen Arvo saakka Ronkainen Tauno Räisänen Aki Rönty Markku Savolainen Martti Suortti Juhani Suutari Eero Tartia-Jalonen Aila Tervonen Elina Tornberg Raimo Törrö Leena Vammaskoski Osmo Vatula Anneli Väisänen Sanni Väyrynen Matti Väyrynen Pentti kesk) (kesk) (sdp) (kesk) (kesk) (kesk) (vas) (sdp) (vas) (vas) (kok) (sdp) (kesk) (kok) (sdp) (kesk) (kesk) (sdp) (kesk) (yks) (vihr) (kesk) (vas) Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Kaupunginhallitus Jäsenet Kemppainen Hannu, puheenjohtaja Myllylä Raili, I varapuheenjohtaja Suutari Eero, II varapuheenjohtaja Ajeti Pirjo Immonen Maarit Koistinen Pekka Tornberg Raimo Huotari Tellervo Törrö Leena Huusko Vesa Jääskeläinen Raino Lappalainen Jaana Varajäsenet Suortti Juhani Malinen Päivi Rönty Markku Tervonen Elina Määttä Anneli Rajasalo Aimo Lappalainen Arto Järvelin Matti Leikkainen Tarja Räisänen Aki Roivainen Jari Halonen Auli 7

8 Keskusvaalilautakunta Jäsenet Majava Eino, puheenjohtaja Hartikainen Leena, varapuheenjohtaja saakka Vornanen Kirsti alkaen Latvakangas Osmo Haataja Olli Vatula Anneli saakka Hurskainen Erja alkaen Sivistyslautakunta Jäsenet Nyman Lauri, puheenjohtaja saakka Schroderus Antti, alkaen Vaarakallio Jouko, puheenjohtaja alkaen Haataja Minna, varapuheenjohtaja Hongisto Anja Immonen Marjatta Huusko Henna-Mari Kortelainen Jukka Ojala Katriina Karppinen Veli-Matti Ovaska Pekka Koskensalmi Leila Vammaskoski Osmo Kulttuurineuvosto Jäsenet Hongisto Anja, puheenjohtaja Kortelainen Jukka, varapuheenjohtaja Karvonen Marko Heikkinen Kirsi Piipponen Veikko Suopelto Lea Komulainen Harri Palokangas-Sirviö Minna Haukia Reijo saakka Rautiainen Lassi alkaen Davidow Elviira Piippo Esko Tervonen Elina alkaen Ympäristötekninen lautakunta Jäsenet Kyllönen Antero, puheenjohtaja Niemelä Paavo, varapuheenjohtaja Lindgren Seppo Määttä Hannele Mulari Eeva-Liisa Kurkinen Esko Törrö Tarja Seppänen Laila Leinonen Voitto Tartia-Jalonen Aila Alanko Hannu Karjalainen Ilpo ( alkaen) Varajäsenet 1. Väisänen Antero saakka Pääskylä Esko alkaen 2. Tikkanen Tyyne 3. Jaanus-Nykänen Elvi 4. Ohinmaa Onerva 5. Pesola Terho Varajäsenet Pokela Ilmari Schroderus Antti saakka Vainikainen Sami alkaen Väyrynen Tuula Lehto Arja Granqvist-Pellinen Annikki Kyllönen Sari Järvelä Martti Rantakurtakko Maarit Kuvaja Risto Oikarinen Markku Mäkäräinen Raisa Komulainen Tuomas Varajäsenet Immonen Marjatta Huusko Henna-Mari Heikkinen Esa Oikarinen Oskari Bombin Jaana Saxholm Sara Komulainen Tapani Saastamoinen Kirsi Rautiainen Lassi saakka Helo Pekka alkaen Airo-Karttunen Eija-Riitta Syvävirta Eine Jokelainen Esa alkaen Varajäsenet Fonselius Karl Heikkinen Jukka Kiviluoto Pentti Kivisilta Arja Kemppainen Aune Kyllönen Anssi Moilanen Riitta Reinikoski Heini Rönty Markku Heikkinen Raija Kepanen Pekka Järvelin Matti 8

9 Ympäristöteknisen lautakuntakunnan lupajaosto Jäsenet Varajäsenet Härkönen Jouko, puheenjohtaja Karppinen Timo Kemppainen Maarit, varapuheenjohtaja Koskensalmi Leila Granqvist-Pellinen Annikki Haukipuro Airi Kuvaja Risto Kyllönen Mika Surma-aho Timo Enroth Paavo Alasalmi Aila Hurskainen Erja Ammattikorkeakoulun johtokunta Jäsenet Piippo Esko, puheenjohtaja Leppänen Marko, varapuheenjohtaja Matero Vuokko Jurvanen Minna Rajasalo Aimo saakka Heikkinen Setti alkaen Romppainen Riitta Vanninen-Vaattovaara Janne Leinonen Raili Salonen Eero Väyrynen Pentti Hyvönen Marja Ammattikorkeakoulun hallitus Jäsenet Heikkinen Helena Soikkeli Maija Hakala Esko Leskinen Margit Räisänen Lasse Meriläinen Niina Rajander Tuula saakka Kemppainen Eero alkaen Itkonen Heli Mäkinen Merja, varapuheenjohtaja Määttä Mika Karjalainen Arto, puheenjohtaja Sievänen Teija, sihteeri Varajäsenet Hekkala Heikki Karjalainen Samuli Huotari Tellervo Saukkonen-Heino Liisa Toivo Juha Ohtonen Aila Heikkinen Setti saakka Koistinen Pekka alkaen Haapamäki Marja Hartikainen Taisto Karppinen Marja Auvinen Mirva Varajäsenet Ahonen Esa Hurskainen Timo Sissala Kari Sirviö Arja Javanainen Niina Peltoniemi Hannu saakka Pietarinen Johan alkaen Komulainen Päivi saakka Rajaniemi Outi alkaen Heikkinen Eija Kähkönen Jari Yli-Houhala Rauni Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Varajäsenet Myllylä Raili, puheenjohtaja Malinen Päivi Rissanen Maija, varapuheenjohtaja Hongisto Anja Sistonen Toivo Rönty Markku Ovaska Pekka Kivilahti Ritva Suhonen Kari (henkilöstön edustaja) Vatula Esko Hernetkoski Markku (henkilöstön edustaja) Seppänen Olli 9

10 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Vaarakallio Jouko, puheenjohtaja Latvakangas Osmo, varapuheenjohtaja Immonen Maarit Seppänen Laila Räisänen Aki Karppinen Sirkka (henkilöstön edustaja) Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Heikkinen Jukka, puheenjohtaja Myllylä Raili, varapuheenjohtaja Juutinen Eero Leikkainen Tarja Haataja Olli Saastamoinen Mauri Vimpari Jouni (henkilöstön edustaja) Varajäsenet Koistinen Pekka Tolonen Tapio Hurskainen Erja Reinikoski Heini Huusko Vesa Leikkainen Tarja Varajäsenet Komulainen Eino Malinen Päivi Roivainen Jari Törrö Leena Suutari Eero Kuvaja Risto Halonen Jarmo Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Jäsenet Varajäsenet Törrö Leena, puheenjohtaja Seppänen Laila, varapuheenjohtaja Fonselius Karl Nissinen Matti Soininen Timo Tuominen Anssi Mäkinen Merja Tilivelvolliset viranhaltijat Keskushallinto Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Atk-päällikkö Vastaanottokeskuksen johtaja Erkki Vähämaa Tuija Aarnio Jorma Kovalainen Pekka Sivonen Paula Tokkonen Tuula Karresmaa saakka Erkki Kemppainen alkaen Marja Lähde saakka Eira Ojalehto alkaen Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Perusopetuksen tulosalueen johtaja Kajaanin Mamsellin palvelujohtaja Kaukametsän johtaja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtaja Risto Brunou Sirpa Kemppainen Martti Niemi Liisa Meriläinen Tapani Lakaniemi Markku Haverinen 10

11 Ympäristötekninen toimiala Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö Kaupungingeodeetti Kaupungininsinööri Kainuun pelastuslaitoksen johtaja Rakennustarkastaja Timo Soininen Markku Haverinen Timo Soininen Leo Räsänen saakka Matti Nousiainen alkaen Anssi Parviainen Hannu Leskinen Kajaanin ammattikorkeakoulu AMK Rehtori Hallinto- ja talousjohtaja Kajaanin Vesi -liikelaitos Johtaja Arto Karjalainen Merja Mäkinen Juha Nurminen Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Teatterinjohtaja Talouspäällikkö Ilkka Laasonen Anne Kovalainen Kajaanin Mamselli -liikelaitos Johtaja Liisa Meriläinen Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos VILAKE Johtaja Markku Haverinen TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA 5 jäsentä ULKOINEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN TARKASTAJA KESKUSHALLINTO Hallintojohtaja KAUPUNKIORGANISAATIO LUPAJAOSTO 6 jäsentä YMPÄRISTÖ- TEKNINEN LAUTAKUNTA 12 jäsentä YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Tekninen johtaja TULOSALUEET Tilapalvelu Ympäristö- ja maankäyttö Kunnallistekniikka Kainuun pelastuslaitos KAUPUNGINVALTUUSTO 72 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 12 jäsentä KAUPUNGINJOHTAJA SIVISTYS- LAUTAKUNTA 12 jäsentä LIIKUNTA- NEUVOSTO 7 jäsentä SIVISTYSTOIMIALA Sivistysjohtaja KULTTUURI- NEUVOSTO 12 jäsentä Liikelaitokset KAJAANIN AMMATTI- KORKEAKOULU KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI KAJAANIN MAMSELLI KAJAANIN VESI VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS Tytäryhtiöt KAJAANIN TEKNOLOGIA- KESKUS OY KIINTEISTÖ OY KAJAANIN LOHTAJAN PALVELUKESKUS KAJAANIN ELOKUVAKESKUS OY VUOLIJOEN TEOLLISUUSKYLÄ OY OTANMÄEN LÄMPÖ OY TULOSALUEET KIINTEISTÖ OY Varhaiskasvatus KAJAANIN PIETARI Perusopetus Kulttuurilaitokset ja -palvelut (Kaukametsä, Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto, Kainuun Museo, Kajaanin taidemuseo) Liikuntapalvelut 11

12 Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalous on taantunut ja uuteen nousuun pääsy näyttää siirtyvän aiemmin arvioitua etäämmälle. Maailmantalouden vuoden takainen 4,5 prosentin kasvu hiipui nollan tuntumaan. Rahoituskriisin vaikutukset näkyvät mm. yleisen luottamuksen romahtamisena, luoton saannin vaikeutumisena ja varallisuusarvojen putoamisena. Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2008 n henkilöä eli 1,4 %. Työllisyysaste nousi 70,6 prosenttiin ja työttömyysaste aleni 6,3 prosenttiin. Alkuvuoden vahvan kasvun jälkeen työllisyystilanne kuitenkin heikentyi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 Suomen julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui 4,2 prosenttiin edellisen vuoden 5,2 prosentista. Julkisyhteisöjen EMU-velka pieneni vuoden aikana 0,9 miljardilla eurolla 62,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen aleni samalla 33,4 prosenttiin edellisvuoden 35,1 prosentista. Julkisyhteisöjen ylijäämä pieneni 1,6 miljardia euroa vuonna Kehityksen taustalla on mm. valtion verotulojen kasvun huomattava hidastuminen, mikä johtuu loppuvuoden aikana huonontuneesta taloustilanteesta. Valtiosektorin ylijäämä pieneni 3,8 miljardista eurosta 1,6 miljardiin euroon. Kuntasektori puolestaan pysyi lievästi alijäämäisenä vuoden 2008 alijäämän ollessa 0,2 miljardia euroa. Valtion velka pieneni 1,5 miljardia, kun taas kuntien velka kasvoi 0,7 miljardia euroa, joten yhteensä julkisyhteisöjen bruttovelka laski 0,8 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2008 yli 7 prosenttia. Palvelujen ja materiaalin ostot kasvoivat nopeasti. Kunta-alan palkkasumma kasvoi yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys oli 5,5 %. Palkkasumman kasvun nopeutuminen edellisestä vuodesta johtui mm. sopimuskorotusten tasosta. Palkkaliukumat sekä työpanoksen lisääntyminen kasvattivat myös palkkasummaa. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna 5,2 %. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi viime vuonna 8 % enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat suhteellisen voimakkaasti koko vuoden veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jakoosuuden johdosta. Yhteisöveron tilitykset vaihtelivat kuukausittain merkittävästi. Koko yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 n. 4 %. Kuntatalouden tilanne on nopeasti heikkenemässä verotulojen kasvun käännyttyä laskuun ja toimintamenojen kasvaessa vielä suhteellisen nopeasti. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut vuosikatteet näyttävät jäävän vuonna 2008 vuoden 2007 tasolle. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 44 kun niitä edellisenä vuonna oli 52. Kuntien yhteenlaskettu lainamäärä kasvoi 8,75 miljardiin euroon, joka on 1652 euroa/asukas. Edellisenä vuonna kunnilla oli lainaa asukasta kohden 1545 euroa. Lähteet: Tilastokeskus Suomen kuntaliitto Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 4/

13 Oman talousalueen kehitys Kainuun väestön määrä vuoden 2008 lopussa oli (vuonna ). Väkiluku väheni edellisestä vuodesta 619 hengellä eli 0,7 %. Ennakkotiedon mukaan muuttotappio oli 408 henkeä ja kuolleiden määrä oli 221 suurempi kuin syntyneiden. Väestö kasvoi vuonna 2008 Kajaanissa 43 hengellä (vuonna ). Ennakkotiedon mukaan Kajaanissa syntyi 60 % koko Kainuun syntyneiden määrästä (vuonna ,7 %). Kajaanin kaupungin väkiluku oli Kokonaispinta-ala oli 2 264,11 km 2 ja maapinta-ala oli 1 836,35 km 2. Asukastiheys oli 21 asukasta/maakm 2. Määrällisesti eniten muuttotappiona väestöään menettivät Kymenlaakson, Lapin ja Etelä-Savon maakunnat. Kymenlaakson muuttotappio oli vuoden lopussa henkeä, Lapin 900 ja Etelä- Savon 750 henkeä. Kainuun väkiluku on vähentynyt vuoden 1995 lopusta vuoden 2008 loppuun henkeä eli 926 henkeä/vuosi. Huolestuttavaa väestökehityksessä on se, että ainoastaan Kajaanissa syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan Kainuussa on vuonna henkeä. Alueen kehitystä mittaavalla tuotannon, työllisyyden ja väestökehityksen indikaattorilla (BTV ) mitattuna heikointa kehitys on ollut viime vuosina Etelä-Karjalan (-1,06), Kainuun (-0,83) ja Satakunnan (-0,64) maakunnissa. Seutukunnittain tarkasteltuna BTVluku oli ko. ajanjaksolla Kehys-Kainuussa -1,24 ja Kajaanissa -0,64 sekä esimerkiksi Oulussa + 1,23. Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kainuussa vuonna 2008 keskimäärin (vuonna 2007) 5 464) ja Kajaanissa (2 431). Työttömyysprosentti oli Kajaanissa vuonna ,6 % (vuonna ,5 %), Kainuussa 13,0 % (vuonna ,1 %). Koko maan työttömyysprosentti oli vuonna ,6 % (vuonna ,4 %). Kainuun työttömyys kasvoi roimasti vuoden 2008 lopulla. Lomautukset kohottivat työttömyyden jo selvästi vuoden takaista korkeammalle. Lähteet: Tilastokeskus ja Työministeriö 13

14 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Verotulot tulevat pienenemään vuonna 2009 n. 5 miljoonaa euroa vuoteen 2008 verrattuna ja talous tulee olemaan aikaisempaa tiukempi myös tulevina vuosina riippuen työllisyyden kehityksestä. Epävarmuutta aiheuttaa myös Kainuun hallintokokeilu, joka päättyy vuonna Koska Kainuun maakunta kuntayhtymän talous vaikeutuu vuonna 2010, vaikeuttaa se myös kuntien jo ennestään hankalaa taloustilannetta. Tilannetta on korjattava mm. erilaisten kehittämishankkeiden avulla ja näistä tällä hetkellä merkittävin on ajoneuvotestaustunnelin rakentamisen käynnistäminen. Vuoden 2008 tilinpäätös oli ylijäämäinen, joka johtui satunnaisesta maanmyyntivoitosta ja hyvästä verotulokehityksestä. Vastaavasti sivistystoimiala ylitti talousarvionsa ja maakunnan maksuosuuden kasvu oli poikkeuksellisen suuri johtuen osaksi kuntien maksuosuuden korotuksesta 60,1 prosenttiin ja kuntien hyvistä verotuloista vuonna

15 Kaupungin henkilöstö Henkilöstö Kajaanin kaupungin henkilöstömäärä henkilötyövuosina (= henkilötyövuodet vähennettynä palkattomilla poissaoloilla) vuonna 2008 oli 1 180, liikelaitosten 460. Voimassa olevan henkilöstöstrategian mukaan koko henkilöstö vastaa hyvästä laadusta ja tuloksellisesta toiminnasta. Toimintaa ohjaa yksilöllisyyden arvostaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Henkilöstöstrategian visiona on, että kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja ja että jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas. Henkilöstöstrategian uusimisprosessi on käynnissä. Toimintavuonna päivitettiin työpaikkojen työsuojelun toimintaohjelmia, Työhön perehdyttäminen Kajaanin kaupungilla ja Kajaanin kaupungin työpaikkojen päihdeohjelma -oppaat. Työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tuloksia on työyhteisöissä hyödynnetty vuonna Sairaankuljetuksen siirto pelastuslaitokselta maakuntahallinnon ylläpidettäväksi valmisteltiin syksyllä Kajaanin kaupunginteatteri/oulun läänin alueteatteri sekä Kajaanin Mamselli aloittivat toimintansa liikelaitoksina vuoden 2008 alusta. Kaupungin henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,31 * Muut henkilösivukulut , ,85 * Henkilöstökorvaukset , ,87 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,10 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,81 15

16 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,14 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,91 * Muut henkilösivukulut , ,06 * Henkilöstökorvaukset , ,03 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,08 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,61 * Muut henkilösivukulut , ,90 * Henkilöstökorvaukset , ,21 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,85 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 8 185, ,79 Henkilöstökulut yhteensä , ,64 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivukulut ,26 * Henkilöstökorvaukset ,15 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan ,61 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot ,47 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,82 * Muut henkilösivukulut ,16 * Henkilöstökorvaukset ,95 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan ,50 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupunki Työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilökuntakorttietuudet * Koulutusapuraha* Työyksikkökohtainen virkistysraha Yhteensä Työterveys, korvausluokka I kaupunki Työterveys, korvausluokka II kaupunki Työterveyshuollon kustannukset *)Henkilökuntakorttietuuksiin ja koulutusapurahoihin sisältyy myös liikelaitokset. 16

17 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Toiminnallisista riskeistä merkittävimpiä on mm. ennalta arvaamaton kustannusten nousu erityisesti palkoissa ja energian hinnassa, joka vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin. Lähivuosina tapahtuva henkilöstön voimakas eläköityminen on riski, ellei siihen varauduta ajoissa. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus voi olla ongelma tietyillä aloilla. Lisäksi asioiden hoitaminen on entistä enemmän riippuvainen tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta, joten on panostettava siihen, että uusia järjestelmiä ja ohjelmia voidaan hyödyntää tehokkaasti. Rahoitusriskit Tällä hetkellä korkotaso on alhaalla ja niiden on arvioitu olevan vielä vuoden ajan matalalla tasolla, mutta tulevaisuuden korkotason ennustaminen on vaikeaa. Tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että Kajaani velkaantuu tulevina vuosina todennäköisesti edelleen ja tällöin korkomenoilla on merkittävä osuus rahoituskuluista. Korkoriskeiltä on mahdollista välttyä korkosuojausten avulla. Kaupungin lainasalkusta on 15 miljoonaa euroa suojattu ja lisäksi osa lainoista on kiinteäkorkoisia, jolloin niiden osalta korkokulut on ennakoitavissa. Pääosa lainoista on kuitenkin sidottu 6 tai 12 kuukauden euriboriin, jolloin euriborien noustessa myös korkokulut kasvavat. Oikea-aikaisilla korkosuojauksilla korkokuluja voidaan vähentää. Kassan riittävyys on myös rahoitusriski. Tähän on varauduttu sopimalla rahalaitosten kanssa kuntatodistusohjelmista, joiden limiitit vaihtelevat 10:stä 15:een miljoonaan euroon. Kuntatodistuslaina on lyhytaikaista maksuvalmiuslainaa, jonka saa tilille yleensä jo samana päivänä kun rahalaitoksista on kysytty puhelimitse tarjoukset. Vahinkoriskit Vahinkoriskeihin on varauduttu ottamalla tarvittavat vakuutukset. Vakuutukset kilpailutettiin v Kaupungin ottama vakuutusturva kattaa kaikki keskeisimmät toiminnot. Takaukset eivät muodosta kaupungille kovin merkittävää riskiä, koska viime aikoina takauksia on myönnetty pääasiassa vesihuolto-osuuskunnille ja kaupungin omille tytäryhtiöille. Sijoituksia kaupungilla ei ole merkittävästi, joten niiden viime vuosina tapahtunut varallisuusarvojen putoaminen ei ole kaupungin kannalta merkittävä. Varautuminen tulevaisuuden uhkakuviin Viime vuoden lopulla alkanut taantuma on nopeasti heikentänyt työllisyystilannetta ja pienentänyt samalla kaupungin verotuloja erityisesti yhteisöverojen osalta. Verotulojen pienentyminen vaarantaa kaupungin mahdollisuudet panostaa innovaatioiden kehittämiseen ja osaamispohjan tukemiseen. Odottamattomien riskien välttämiseksi kaupungin on tehtävä riskianalyysi. 17

18 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden sitovan ohjeen kunnille ja kuntayhtymille tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Ohjeen mukaan johdon tulee selvittää viimeistään vuoden 2008 toimintakertomuksessa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen näkyy selkeimmin siinä, miten toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaan on tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalituksia, korvaus- ja oikaisuvaatimuksia syytteeseen asettamisia tai muita oikeusseuraamuksia. Luottamushenkilöt, ulkoinen ja sisäinen tarkastaja suorittavat edellä mainittujen asioiden valvontaa. Kuluneena vuonna kuntalaisten korvaus- ja oikaisuvaateet ovat kohdistuneet kadun kuntoon liittyviin autovaurioihin, koululaiskuljetuksiin ja jäähallin remontin myöhästymiseen. Tehdyt valitukset, korvaus- ja oikaisuvaatimukset eivät aiheuta sisäisen valvonnan osalta muutoksia. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Toimintaperiaatteita ja ohjeistusta on uusittu muuttuneen toimintaympäristön mukaan mm. uudistamalla johtosääntöjä ja toimintaohjelmia mm. kaupunginhallituksen johtosääntö, konserniohje ja Koko Kajaani 2020 aluerakenne ja toimenpideohjelma. Toimintavaltuuksia koskevat määräykset ovat selkeitä ja niiden noudattamisen seuranta on osa toimintaprosesseja. Toimintavaltuudet tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Kaupungin strategiset valinnat ja suuntaviivat on tarkistettu vuosittain ja ne on viety käyttösuunnitelmissa toimialoille ja tulosaluille sekä tulosyksiköihin toimenpiteiksi tekemisen tasolle. Palvelujen käyttäjät ovat voineet antaa mm. asiakaskyselyillä palautetta toimijoille ja tuottajille. Toimialojen, tuloalueiden ja yksikköjen toiminnan ja talouden tavoitteita seurataan säännöllisesti raportoinnilla, jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttamiseksi kirjatut toimenpiteiden onnistuminen. Toiminnan osalta tavoitteiden toteutuma on ollut kohtuullista, mutta taloudellisten tavoitteiden osalta ei ole pysytty annetuissa raameissa. Tuloksellisuudella tarkoitetaan kaupungin kykyä onnistua palvelujen järjestämisessä taloudellisesti vaikuttavuuden, palvelun laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen. Tuloksellisuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyvin kaupunki palvelujen järjestäjänä on onnistunut tavoitteissaan ja palvelujen vaikuttavuudessa. Lisäksi arvioinnissa tarvitaan tietoa vaikutuksista, palvelujen laadusta, prosessien toimivuudesta sekä henkilöstövoimavaroista. Osin tuloksellisuutta on pystytty arvioimaan suoritteiden ja toteutettujen asiakaskyselyjen tulosten perusteella, mutta asia vaatii kokonaisvaltaista arviointityökalujen kehittämistä asian parantamiseksi. Kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulee aloittaa systemaattinen mittareiden kehittämistyö, jotta tuloksellisuuden arvioinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa päästään eteenpäin. Asetettuihin toiminnan tavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin tulee liittää niihin sopivat mittaristot. 18

19 Riskien hallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti haavoittuvuusanalyysi tulee tehdä mm. seuraaville osa-alueille: toimintaedellytykset, organisointi, henkilöstö, talous, omaisuus, keskeytykset ja sidosryhmät ja ympäristötekijät. Riskien hallinnan välineitä ovat oikea organisointi, henkilöstöön liittyvät turvallisuusasiat, rakenteelliset suojaukset ja vakuuttaminen. Toimialat ovat kirjanneet palvelustrategiaansa tärkeimmiksi katsomansa riskit ja toteutuksen yhteydessä raportoineet niiden toteutumaa. Erityisesti vuodelta 2008 toimialojen tuli antaa selvitystä riskienhallintaprosessin toimivuudesta. Konkreettisella tasolla esille nostettiin mm. hankintoihin liittyvät riskit. Hankintamenettelyjä on kehitetty erilaisin toimenpitein koko kaupungin tasolla. Hankintasopimukset on vastuutettu ja huomiota on kiinnitetty sopimusmenettelyn kehittämiseen ja -ehtojen tarkkaan dokumentointiin. Riskienhallinnan parantamiseksi toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulee laatia riskienhallintaohjelma voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sopimustoiminta Sopimuksista ei ole tullut esille vuonna 2008 negatiivisia seuraamuksia. Vaikka rikkeitä ei ole ollutkaan, niin sopimustoimintaa tulee parantaa nykyisestä. Sopimustoiminnan kehittämiseksi kaikki sopimusten laatijat velvoitetaan kirjaamaan sopimukset asiahallintarekisteriin vanhentumisaikoineen ja vastuuhenkilöineen. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupungilla on vakituinen sisäinen tarkastaja, jonka tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa sen arviointitehtävän suorittamisessa sekä muiden annettujen tehtävien mukaisesti tarkastaa ja arvioida kaupunkikonsernin toimintojen tarkoituksenmukaisuutta. Vuoden 2008 työohjelman mukaisesti sisäinen tarkastaja on avustanut tarkastuslautakuntaa sen tavoitteiden toteuttamisessa, konserniohjeiden valmistelussa, hankintojen seurannassa ja muiden toimeksiantojen hoitamisessa. Toiminnan arviointi on ollut päättyneellä toimintavuodella monipuolista, sillä arviointikertomuksen lisäksi on toteutettu koko valtuustokautta kattava palvelujen arviointi. Lisäksi kaupunginvaltuuston ja hallituksen itsearviointiraportit ja erilaiset asiakasarvioinnit ovat antaneet laaja-alaista tietoa kaupungin eri toiminnoista ja toimintatavoista. Kaupungin toimintaympäristö ja organisointi on muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävistä, joten kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje tule uusia vuoden 2009 aikana. Yhteenveto Kaupungin toimialoilta, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä saatujen selvitysten perusteella voidaan sanoa, että kaupungin sisäisen valvonnan osa-alueet on hoidettu kohtuullisesti. Toimintaympäristön ja organisoinnin johdosta parantamiskohteiksi otetaan seuraavat asiat: - Systemaattinen mittareiden kehittämistyö, jotta tuloksellisuuden arvioinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa päästään eteenpäin - riskienhallintaohjelma voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella - sopimusten asiahallintarekisteri vanhentumisaikoineen ja vastuuhenkilöineen. - kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjeen uudistaminen 19

20 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus KAUPUNGIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT * sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut * Toimintatuotot / toimintakulut, % 15,8 18,4 * Vuosikate / poistot, % 93,8 127,4 * Vuosikate, euro/asukas * Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 * toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina. Vuosikate prosenttia poistoista =100*vuosikate/poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä: Asukasmääränä tunnusluvuissa käytetään väestölaskennan mukaista asukaslukua tilikauden lopussa (31.12.) 20

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot