Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Released : 12/12/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014. Released : 12/12/2014"

Transkriptio

1 Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Released : 12/12/2014 Tampere, :00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote klo TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n saneerausohjelmat Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut -- Liikevaihto 15,34 (14,15) milj. euroa, kasvua 8,4 % -- Liiketappio -0,37 (-4,33) milj. euroa. Liikevoittoa rasittaa vielä saneeraukseen liittyvät kulut yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Neljännen kvartaalin liikevoitto oli 0,23 milj. euroa -- Kokonaistulos / osake -11,1 (-63,0) senttiä -- Jatkuvien toimintojen tulos / osake -5,8 (-25,7) senttiä. Tilikauden kokonaistulosta -1,74 (-9,87) milj. euroa rasittaa lopetettujen liiketoimintojen n. -0,83 (-5,27) milj. euron tappio. -- Oma pääoma / osake 0,04 euroa (0,15 euroa). Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti pääomistaja on muuntanut 1,3 milj. euron lainansa pääomalainaksi -- Jatkuvien liiketoimintojen tilauskertymä 17,41 (11,90) milj. euroa, kasvua 5,52 milj. euroa eli 46,4 % -- Tilauskanta 6,49 (4,45) milj. euroa, kasvua 45,8 % LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 15,34(14,15) milj. euroa, kasvua viime tilikaudesta oli 8,4 %. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta tuli voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen 82 % (84 %), energiaja prosessiteollisuuden laitevalmistajille 13 % (12

2 %)sekä muun teollisuuden tarpeisiin 5 % (4 %). Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,37 (-3,75) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavat saneeraukseen liittyvät kulut noin 0,4 milj. euroa, jotka kertyivät pääosin kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Vertailukauden poistoissa on esitetty liikearvosta tehty arvonalennuskirjaus 2,5 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto -% oli -2,4 % (-30,6 %) katsauskauden liikevaihdosta. Neljännen kvartaalin liikevoitto oli 0,23 milj. euroa. TILIKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,57(-0,05) milj. euroa. Rahoituskuluissa on 0,3 milj. euroa saneeraukseen liittyviä kulukirjauksia. Vertailuvuoden nettorahoituskuluja pienentää tytäryhtiöiltä veloitetut konsernirahoituksen korkotuotot, jotka on kirjattu luottotappioksi tytäryhtiöiden konkurssiin asettamisen jälkeen. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,72 (-4,38) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -1,74 (-9,87) milj. euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus -0,83 (-5,27) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen viimeisen neljänneksen tulosta parantaa konkurssipesistä tuloutuneet erät yhteensä 0,65 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -11,1 (-63,0) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -5,8 (-25,7) senttiä ja lopetettujen -5,3 (-37,3) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,6(-25,7) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt yhtiöiden saneerausohjelmat ja tase-erät on luokiteltu tilinpäätökseen saneerausohjelman mukaisesti. Panostaja Oyj:n lainan (1,31 milj. euroa) Takoma Oyj:lle, joka on konvertoitu pääomalainaksi. Laina on vakuudeton eikä sille makseta korkoa lähtien. Velkaa ei saa lyhentää, ennen kuin saneerausohjelma on päättynyt ja kaikki saneerausohjelman mukaiset velvoitteet on maksettu saneerausohjelman mukaisesti kaikille velkojaryhmille. Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 0,56 (-0,90) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 0,95 (2,88) milj. euroa. Nettokäyttöpääoma oli 6,74 (3,30) milj. euroa

3 katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman muutos katsauskaudella johtui saneerausohjelman toteuttamisesta, jossa noin 3,6 milj. euroa vakuudettomia ja korottomia velkoja on luokiteltu saneerausveloiksi. Investointien nettorahavirta oli positiivinen 1,81 (-0,06) milj. euroa, mikä johtui realisointien päätökseen viemisestä. Rahoituksen nettorahavirta oli -1,94(0,33) milj. euroa. Tilikauden aikana nostettu lyhytaikainen laina on Panostaja Oyj:n antama lyhytaikainen ja vakuudetonkäyttöpääomarahoituslaina. Lainojen takaisin maksuista (2,82 milj. euroa) suurimmat ovat saneerausmenettelyn aikana maksettuja vakuudellisen rahoituksen poismaksua, joka on ollut maksu- tai kuittauskelpoista. Likvidejä varoja konsernilla oli tilikauden lopussa 0,55 (0,12) milj. euroa, josta emoyhtiön käytettävissä 0,04 milj. euroa. Pitkäaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli yhteensä 5,00 milj. euroa, joista korollisia 2,34 milj. euroa. Lyhytaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 0,74 milj. euroa, joista korollisia yhteensä 0,30 milj. euroa. Edellisellä tilikaudella korollisia rahoitusvelkoja oli 9,7 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä factoring-luoton limiitti oli 3,0 milj. euroa, josta oli käytössä 2,11 milj. euroa. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 0,56(2,30) milj. euroa. Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 4,1 (11,3) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 952,4 (420,6) %. Nettovelkaa laskettaessa pääomalainaa ei ole otettu velkoihin, koska se on saneerausohjelman mukaisesti korotonta. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilauskanta 6,49 (4,41) milj. euroa, kasvua 47,2%. Vertailukelpoinen tilauskertymä 17,41 (11,90) milj. euroa, kasvua 5,52 milj. euroa eli 46,4 %. INVESTOINNIT Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt merkittäviä investointeja ja bruttoinvestoinnit olivat 0,05 (0,54) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset, yhtiön käytössä olleiden koneiden, poistot olivat 0,95 (3,94) milj. euroa. Vertailuvuonna poistoissa on esitetty myytäviin koneisiin kohdistuneet

4 arvonalennukset 0,60 milj. euroa sekä liikearvon arvon alennus 2,5 milj. euroa. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Tilikauden aikana yhtiön tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy on asetettu konkurssiin sekä Takoma Systems Oy Näiden yhtiöiden omaisuuseriä tai velkoja ei ole enää yhdistetty konsernitaseeseen. Mahdolliset jako-osuudet Takoma Oyj:lle konkurssipesistä tarkentuvat alkaneen tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana. Ulkomaiset tytäryhtiöt AS Takoma Eesti sekä Takoma Norge AS eivät olleet toiminnassa tilinpäätöshetkellä. TAKOMAN TAVOITTEET Saneerausohjelman toteuttamiseksi yhtiön ja sen johdon tavoitteena tulee olemaan voimansiirtoliiketoiminnan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen varmistaminen. Tämä tulee tapahtumaan henkilöstön osaamista kehittämällä sekä varmistamalla saneerausohjelman puitteissa tuottavuutta ja kyvykkyyttä parantavien investointien toteuttaminen. Saneeraustoimet näkyvät jo viimeisen neljänneksen aikana jatkuvien toimintojen kannattavuuden paranemisena. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoman varsinainen yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2013 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä alennettiin viiteen. Viisijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu, Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen

5 päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Takoman hallituksella ollut yhtiökokouksen antama valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta on päättynyt. HENKILÖSTÖ Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 92 (95). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 86 (95). Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 21 (32) ja tuotannon työntekijöitä 71 (63). Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut eri yksiköissä. Lopetettuihin toimintoihin liittyen konkurssien kautta on päättynyt 39 työsuhdetta ja keskitetyistä toiminnoista on huhtikuun loppuun mennessä päättynyt 10 työsuhdetta ja kaksi henkilöä on siirretty Takoma Gears Oy:n organisaatioon. Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 91 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 1 henkilö. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Toimitusjohtaja Ari Virtanen vapautettiin tehtävästään ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Ilkka Miettinen. Myyntijohtaja Ari Kesti on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 6,58 (3,76) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 0,42 (0,24) euroa. Tilikauden aikana Takoman osakevaihto oli ( ) osaketta vaihtoarvoltaan 1,47 (1,92) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 37,63 (27,32) %:a koko osakekannasta. Takoman osakkeen markkinatakaus on päättynyt Osakkeenomistajien

6 kokonaismäärä oli (1.119) tilikauden lopussa. OSAKEPÄÄOMA Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. OMAT OSAKKEET Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. JOHDON OSAKEOMISTUS Tilikauden lopussa Takoman hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on osaketta (0,06 %). Hallituksen jäsenillä Tapio Tommilalla on 467 (0,00 %)osaketta ja Esa Pyöriällä (0,11 %). Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa Vuosikertomus päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan viimeistään yhtiön internet-sivuilla. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä, lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien hallituksen jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Takoman viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2014 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä. Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön

7 taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista. RISKIENHALLINTA Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä 2009 ja päivittänyt sitä kokouksessaan Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen. Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: Strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. Rahoitustilanteestaan johtuen yhtiö ei ole kyennyt strategiassa määriteltyyn toiminnan laajentamiseen erityisesti yritysostoin vaan se on keskittänyt voimavaransa liiketoiminnan fokusointiin ja rakenteiden uudelleen organisointiin. Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2014 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä.

8 RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Saneerausohjelman vahvistaminen vakautti yhtiön toimintaympäristöä sekä asiakkaiden että toimittajien luottamusta. Tavarantoimittajien vaatimukset ennakkomaksuista lisäsivät käyttöpääomarahoituksen tarvetta saneerauksen alussa. Ohjelman vahvistamisen jälkeen yhtiö käynnisti neuvottelut tavarantoimittajien kanssa maksuehtojen normalisoimiseksi, joissa on edistytty etenkin kotimaisten toimijoiden kanssa. Euroopan talouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Ukrainan kriisi ja sitä seuranneet talouspakotteet eivät ainakaan vielä ole vaikuttaneet yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaan, mutta tilanteen pitkittymisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakaspohjaansa, nykyinen volyymin kasvu on tullut muutamalta pääasiakkaalta. Siten asiakasriippuvuus on edelleen yhtiön liiketoimintaan vaikuttava riski. Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät hyväksytyn yrityssaneerausohjelman lyhennysohjelman toteuttamiseen ja Takoman kykyyn hankkia riittävä rahoitus rahoittaakseen käyttöpääomatarpeensa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit. Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää lopetettujen liiketoimintojen konkurssipesiltä saatavien arvioitujen jako-osuuksien tuloutumista aikataulussa sekä Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelmassa määritellyt hallintopalveluveloitukset. MARKKINANÄKYMÄT Offshore markkinoiden kehitys näyttää edelleen vakaalta. Öljyn hinnan jyrkkä lasku saattaa muuttaa offshore -teollisuuden investointihaluja. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle, mutta valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään. Takoman asiakaskunnan tilauskannassa on tapahtunut myönteistä kehitystä, minkä odotetaan osittain parantavan myös Takoman tilannetta. SANEERAUSOHJELMA JA TOIMINNAN JATKUVUUS Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Johto tiedostaa, että yrityksellä on edelleen tietty epävarmuus rahoituksensa

9 varmistamiseksi, mikä liittyy mm. asiakkaiden sekä tavarantoimittajien käyttäytymiseen ja siten toiminnan kannattavuuteen. Toiminnasta tehdyillä oletuksilla, kannattavuuden parantamiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi tehdyillä toimenpiteillä sekä hyväksytyn saneerausohjelman lyhennysohjelma toteuttamalla, Takomalla on johdon arvion mukaan riittävät edellytykset turvata toiminnan rahoitus seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Takoma Oyj:n sekä Takoma Gears Oy:n yrityssaneerausohjelmat Saneerausohjelmassa Takoma Gears Oy:n saneerausvelkoja ei leikattu lainkaan, koska saneerausohjelmaehdotuksessa esitettiin perustellusti, että Takoma Gears Oy pystyy maksamaan kaikki saneerausvelkansa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit tulorahoituksellaan sekä osin uusia luottoja nostamalla konerahoitustarpeisiin. Takoma Oyj:n saneerausvelkoja leikattiin 35 % ja sen saneerausvelkojen hoito perustuu konkurssiin asetettujen tytäryhtiöiden konkurssipesien jako-osuuksiin tai muuhun rahoitukseen. Yhtiö ei voi jakaa osinkoa tai antaa pääomanpalautusta, kunnes saneerausohjelma on päättynyt. Saneerausohjelman valvojaksi on asetettu asianajaja Jussi Laakkonen Asianajotoimisto Ylikraka Oy:stä. Yrityssaneerausohjelman vahvistamisella on ollut positiivinen vaikutus sekä asiakkaiden että tavaran- ja palveluntoimittajien käyttäytymiseen. Takoman saneerausmenettelyn alettua tavarantoimittajien vaatimukset ennakkomaksuista vaikuttavat edelleen käyttöpääoman tarpeeseen. Mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa, mutta se on olennaisesti vähentynyt saneerausohjelma vahvistuttua. Saneerausohjelamaehdotuksessa esitetty maksuohjelma saneerausveloille ja sen vaikutukset on esitetty Takoman taseessa sekä liitetiedoissa. Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät vahvistuneen tilauskannan käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen sekä toimituskyvyn ylläpitämiseen. Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää lopetettujen liiketoimintojen konkurssipesien arvioitujen jako-osuuksien tuloutumisesta aikataulussa sekä Takoma Gears Oy:n kykyä

10 maksaa saneerausohjelmassa määritellyt hallintoveloitukset. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain Takoman toiminnallinen kehitys ja hallitus tarkastelee kokouksissaan toiminnan kehitystä sekä sen edellyttämää rahoitusta. Saneerausohjelman perustana ovat olleet tietyt kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset, joita päivitetään kuukausittain sekä mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2015 Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä ( ) euroa. Saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus ei voi ehdottaa osingonjakoa. TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2015 Tilikaudelta Takoma julkaisee yhden osavuosikatsauksen (6 kk) sekä kaksi johdon osavuotista selvitystä (3 ja 9 kk) seuraavasti: Osavuotinen selvitys (3 kk) Osavuosikatsaus (6 kk) Osavuotinen selvitys (9 kk) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tiistaina kello 10. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ei olennaisia raportoitavia tilikauden jälkeisiä tapahtumia. LAATIMISPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS-34 standardien mukaisesti. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi

11 yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin tilikauden aikana. Takoma Oyj katsoo menettäneensä määräysvallan konkurssiin asetettuihin tytäryhtiöihin konkurssiin asettamishetkellä. Tytäryritysten varat ja velat ovat kirjattu pois taseesta määräysvallan menettämispäivän kirjanpitoarvoihin. Näihin yhtiöihin liittyvä tulos on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa. Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Takoma Oyj:n ja sen tytäryhtiön Takoma Gears Oy:n osalta Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt yrityssaneerausohjelmat Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT SANEERAUSOHJELMA JA TOIMINNAN JATKUVUUS Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Johto tiedostaa, että yrityksellä on edelleen tietty epävarmuus rahoituksensa varmistamiseksi, mikä liittyy mm. asiakkaiden sekä tavarantoimittajien käyttäytymiseen ja siten toiminnan kannattavuuteen. Toiminnasta tehdyillä oletuksilla, alla esitetyillä kannattavuuden parantamiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi tehdyillä toimenpiteillä sekä hyväksytyn saneerausohjelman lyhennysohjelma toteuttamalla,

12 Takomalla on johdon arvion mukaan riittävät edellytykset turvata toiminnan rahoitus seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Takoma Oyj:n sekä Takoma Gears Oy:n yrityssaneerausohjelmat Saneerausohjelmassa Takoma Gears Oy:n saneerausvelkoja ei leikattu lainkaan, koska saneerausohjelmaehdotuksessa esitettiin perustellusti, että Takoma Gears Oy pystyy maksamaan kaikki saneerausvelkansa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit tulorahoituksellaan sekä osin uusia luottoja nostamalla konerahoitustarpeisiin. Takoma Oyj:n saneerausvelkoja leikattiin 35 % ja sen saneerausvelkojen hoito perustuu etupainoisesti konkurssiin asetettujen tytäryhtiöiden konkurssipesien jako-osuuksista tai muusta rahoituksesta. Yhtiö ei voi jakaa osinkoa tai antaa pääomanpalautusta, kunnes saneerausohjelma on päättynyt. Saneerausohjelman valvojaksi on asetettu asianajaja Jussi Laakkonen Asianajotoimisto Ylikraka Oy:stä. Yrityssaneerausohjelman vahvistamisella on ollut positiivinen vaikutus sekä asiakkaiden että tavaran- ja palveluntoimittajien käyttäytymiseen. Takoman saneerausmenettelyn alettua tavarantoimittajien vaatimukset ennakkomaksuista vaikuttavat edelleen käyttöpääoman tarpeeseen. Mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa, mutta se on olennaisesti vähentynyt saneerausohjelma vahvistuttua. Saneerausohjelamaehdotuksessa esitetty maksuohjelma saneerausveloille ja sen vaikutukset on esitetty Takoman taseessa sekä liitetiedoissa. Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät vahvistuneen tilauskannan käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen sekä toimituskyvyn ylläpitämiseen. Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää lopetettujen liiketoimintojen arvioitujen konkurssijakoosuuksien tuloutumisesta aikataulussa sekä Takoma Gears Oy:n kyvystä maksaa saneerausohjelmassa määritellyt hallintoveloitukset. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain Takoman toiminnallinen kehitys ja hallitus tarkastelee kokouksissaan toiminnan kehitystä sekä sen edellyttämää rahoitusta. Saneerausohjelman perustana ovat olleet

13 tietyt kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset, joita päivitetään kuukausittain sekä mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 eur 08/13-11/13-11/12-10/13 10/14 10/13 3 kk 12 kk 12 kk 08/14-10/14 3 kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto% 4,9 % -7,0 % -2,4 % -26,5 % Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista Tilikauden tulos Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton Jatkuvat liiketoiminnot -0,004-0,036-0,058-0,294 Lopetetut liiketoiminnot 0,040-0,219-0,053-0,336 Laimentamaton ja laimennettu 0,036-0,255-0,111-0,630

14 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1000 eur 08/13-11/13-11/12-10/13 10/14 10/13 3 kk 12 kk 12 kk 08/14-10/14 3 kk Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verojen jälkeen Muuntoero Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille KONSERNIN TASE 1000 eur 10/ /2013 muutos% VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Saamiset 0 0 Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä ,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä ,9 Myytävänä olevat pitkäaik. omaisuuserät

15 Varat yhteensä ,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot 0 3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä ,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Pääomalaina Velat saman konsernin yrityksille Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä ,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat yhteensä ,3 Velat yhteensä ,9 Oma pääoma ja velat yhteensä ,3 RAHOITUSASEMA 1000 eur 10/ /2013 muutos% Korolliset saneerausvelat Korolliset rahoitusvelat Velat saman konsernin yrityksille Korolliset lyhytaikaiset saamiset 45 Rahavarat Korolliset nettovelat ,9 Oma pääoma ,7 Velkaantumisaste % 952,4 420,6 Omavaraisuusaste % 4,1

16 11,3 Nettovelkaa laskettaessa pääomalainaa (1,31 milj. euroa) ei ole otettu velkoihin, koska se on saneerausohjelman mukaisesti korotonta. KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 eur 11/13-11/12- muutos-% 10/14 10/13 12 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut Käyttöpääoman muutokset Rahoituserien ja verojen rahavirta Liiketoiminnan nettorahavirta ,5 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettorahavirta ,6 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainojen takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos ,6 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 eur Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma rahasto oman tot voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset

17 21 21 Muuntoero 1 1 Oma pääoma Oma pääoma muu ero Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset -2-2 Muuntoero 0 0 Oma pääoma AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 1000 eur 10/ /2013 muutos% Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus -51 Yritysten hankinnan vaikutus Lisäykset 0 11 Vähennykset Siirrot taseryhmien välillä Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo kauden lopussa ,6 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus Yritysten hankinnan vaikutus Lisäykset Vähennykset Siirrot taseryhmien välillä Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo kauden lopussa ,0 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot tuhatta euroa Lopetettujen toimintojen tulos Tuotot Kulut Tulos ennen veroja Verot Tulos verojen jälkeen

18 Rahavirrat Liiketoiminnan rahavirrat Investointien rahavirrat Rahoituksen rahavirrat Rahavirrat yhteensä TUNNUSLUVUT 10/ /2013 Oman pääoman tuotto (ROE), % -122,0-136,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,6-25,7 Bruttoinvestoinnit, 1000 eur Korolliset velat, 1000 eur Omavaraisuusaste, % 4,1 11,3 Nettovelkaantumisaste, % 952,4 420,6 Oma pääoma per osake, eur 0,04 0,15 Osakemäärä keskimäärin, Osakemäärä tk:n lopussa, Osakekohtainen tulos, eur -0,111-0,630 Osakekohtainen osinko, eur Osinko tuloksesta, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku -3,8-0,4 Osakkeen ylin kurssi, eur 0,46 0,93 Osakkeen alin kurssi, eur 0,11 0,21 Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,26 0,45 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,42 0,24 Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 6,58 3,76 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 37,6 27,3 * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi TOIMINTASEGMENTTITIEDOT Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään budjettiin tilikaudelle 2015 ja ennusteisiin Liikearvo on testattu neljännellä kvartaalilla. KVARTAALITIEDOT 1000 eur Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 TULOSLASKELMA Liikevaihto

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus... 6 Johto... 7 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 8 Riskienhallinta

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 * Liikevaihto 18,40 milj. euroa (Q4: 5,11 milj. euroa) * Liikevoitto 0,74 milj. euroa (Q4: 0,19

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Strategiset painospistealueemme... 6 Takoma brandi ja tavoitteet... 7 Asiakascase:

Lisätiedot

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 31.1.2015 (3 kk) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). Liikevoitto pysyi samalla

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma...

sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma... TAKOMA vuosikertomus 2013 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma... 7 Asiakkaamme Steerprop... 8 Asiakkaamme

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

ASPOCOMP. Vuosikertomus 2009

ASPOCOMP. Vuosikertomus 2009 ASPOCOMP Vuosikertomus 2009 Tietoja osakkeenomistajille Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2010 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014 Tilinpäätöstiedote 2013 2 / 24 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 83,3 Me (101,3 Me) laski 18 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä oli 63 Me (116 Me). Liiketulos oli +1,8 Me (+5,0 Me). Tulos ennen

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot