Suurelle valiokunnalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurelle valiokunnalle"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GMelintarvikkeet ja -rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkintä) Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunnan puhemies on 11 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnetuista elintarvikkeista ja rehuista sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (U 68/2001 vp) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määrännyt, että maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle. Asiantuntijat Valiokunnassa ovat olleet kuultavina - maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi ja erikoistutkija Leena Hömmö, maa- ja metsätalousministeriö - erikoistutkija Leena Mannonen, Elintarvikevirasto - ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos EELA - johtaja Kaija Varimo, Kasvintuotannon tarkastuskeskus - johtaja Antero Leino, Elintarviketeollisuusliitto ry - tiedotuspäällikkö Leena Packalén, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry - asiamies Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry. Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund Suomen Kuluttajaliitto ry U 68/2001 vp Versio 2.0

2 VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ Ehdotus Ehdotuksen pääasiallinen sisältö KOM(2001) 425 lopullinen Soveltamisala Ehdotus koskee sellaisia GM-elintarvikkeita ja -rehuja, jotka sisältävät geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO) tai koostuvat tai on tuotettu geneettisesti muunnetuista organismeista.yhteisön GMO:eja koskevan nykyisen lainsäädännön soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että siihen kuuluisivat myös GMO:sta valmistetut rehut. Hyväksyntämenettely Ehdotuksen mukaan yhteisön hyväksyntä GM-elintarvikkeelle tai -rehulle on myönnettävä avoimella ja keskitetyllä menettelyllä Euroopan elintarvikeviranomaisen tieteellisen riskinarvioinnin perusteella, edellyttäen että hyväksyntäkriteerit täyttyvät. Merkinnät Asetusehdotuksessa laajennettaisiin merkintäpakko koskemaan GMO:sta valmistettuja elintarvikkeita ja rehuja riippumatta siitä, voidaanko muunnettua DNA:ta tai proteiinia analysoida tuotteessa. Lisäksi, kuten uuselintarvikkeita koskevassa asetuksessa jo säädetään, annettaisiin kuluttajille ja tuottajille tietoa kaikista elintarvikkeen ja rehun ominaisuuksista, jotka aiheuttavat sen, että elintarvike tai rehu ei ole samanlainen vastaavan tavanomaisen elintarvikkeen tai rehun kanssa. Asetuksessa ehdotetaan käytännön syistä vahvistettavaksi yhden prosentin raja-arvo tahattomalle GM-kontaminaatiolle, jolloin kyseisiin elintarvikkeisiin tai rehuihin ei tulisi soveltaa tämän asetuksen mukaisia merkintävaatimuksia. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö KOM(2001) 182 lopullinen Soveltamisala Asetusehdotusta sovelletaan GMO:eista koostuviin tai niitä sisältäviin tuotteisiin, GMO:eista valmistettuihin elintarvikkeisiin ja niiden ainesosiin sekä GMO:eista valmistettuihin rehuihin, rehuseoksiin ja rehun lisäaineisiin. GMO:eista valmistetulla tuotteella tarkoitetaan asetusehdotuksessa tuotetta, joka on kokonaan tai osittain johdettu GMO:eista, mutta joka ei sisällä GMO:eja eikä koostu niistä. Jäljitettävyysjärjestelmä Toimijoilla on oltava käytössä järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla voidaan selvittää, kenen käyttöön tuotteet saatetaan ja keneltä ne saadaan käyttöön. Toimijoiden on toimitettava tuotteen vastaanottajalle asetuksessa määritellyt tuotteen tunnistetiedot sen sisältämien yksittäisten GMO:ien osalta sekä tieto siitä, onko elintarvike tai rehu valmistettu GMO:eista. Koska GMO:ien ja GMO:eista valmistettujen tuotteiden jäljitettävyyden tavoitteet eivät ole samat, niistä vaadittavat tiedot poikkeavat toisistaan. GMO:ien jäljitettävyys ja merkinnät Asetusehdotuksessa edellytetään, että toimijat antavat tuotteen vastaanottavalle toimijalle tiedon siitä, että tuote sisältää GMO:eja tai koostuu GMO:eista sekä tuotteen sisältämiin GMO:eihin liittyvät yksilölliset tunnisteet. Toimijoiden on varmistettava, että nämä tiedot toimitetaan edelleen siitä lähtien kun GMO:t on saatettu markkinoille ensimmäisen kerran siihen asti, kunnes ne lopullisesti käytetään elintarvikkeina, rehuina tai prosesseissa. Asetusehdotuksessa edellytetään, että GMO:eista koostuvat ja niitä sisältävät pakatut tuotteet varustetaan merkinnällä "Tuote sisältää geneettisesti muunnettuja organismeja". Myös pakkaamattomien tuotteiden osalta on varmistet- 2

3 tava, että tieto toimitetaan tuotteen vastaanottajalle. GMO:sta valmistettujen tuotteiden jäljitettävyys Asetusehdotuksessa velvoitetaan toimijat antamaan tuotteen vastaanottavalle toimijalle tiedot GMO:eista valmistettujen elintarvikkeiden ainesosista, lisäaineista ja aromeista sekä GMO:eista valmistetuista rehuaineista ja rehun lisäaineista. Jos elintarvikkeessa tai rehussa ei ole ainesosaluetteloa, tulee mainita siitä, että tuote on valmistettu GMO:eista Valtioneuvoston kanta Lyhennelmä valtioneuvoston alustavasta kannasta asetusehdotukseen KOM(2001) 425 lopullinen Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen soveltamisala kaipaa kuitenkin täsmennystä GMO:eista valmistettujen tuotteiden osalta. Tässä vaiheessa valtioneuvostolla ei ole vielä kantaa säädösehdotuksen yksityiskohtiin. Lyhennelmä valtioneuvoston alustavasta kannasta asetusehdotukseen KOM(2001) 182 lopullinen Valtioneuvosto suhtautuu periaatteessa myönteisesti komission asetusehdotukseen. Komission ehdotus kaipaa kuitenkin vielä täsmennystä muun muassa sen osalta, miten jäljitettävyys käytännössä toteutetaan. Tavoitteena tulisi olla järjestelmien riittävä joustavuus niin, että näillä järjestelmillä ei luoda tarpeetonta hallinnollista taakkaa yrityksille, jotka pyrkivät saamaan tuotteensa markkinoille. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että eri tahoilla valmisteilla olevaan yhteisölainsäädäntöön sisältyvät määritelmät, periaatteet ja toimintatavat harmonisoidaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja vältetään päällekkäistä sääntelyä. Asetusehdotuksen soveltamisala kaipaa täsmennystä erityisesti GMO:eista valmistettujen tuotteiden osalta. Asetusehdotusta tulisi täsmentää myös vastuukysymysten osalta. Tässä vaiheessa valtioneuvostolla ei ole vielä kantaa säädösehdotuksen yksityiskohtiin. VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut Geenitekniikalla muunnetuista (GM)-organismeista valmistettuja ainesosia sisältävien tuotteiden merkintä Valiokunnassa suoritetun asiantuntijakuulemisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota merkintöjen yksinkertaistamiseen ja täsmentämiseen. Esimerkiksi merkintä valmistettu geenitekniikalla muunnetusta soijasta mutta ei sisällä geenitekniikalla muunnettua organismia on huono ja vaikeasti ymmärrettävissä. Lisäksi merkintä tulee suorittaa eri ainesosille erikseen. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että säännösten mukaisia merkintöjä yksinkertaistetaan ja täsmennetään. Koska kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien kannalta on olennaista, että he saavat tiedon geenitekniikan käytöstä, ehdotettuja säännöksiä tulee muuttaa siten, että ehdotettu merkintä sisältää geneettisesti muunnetusta (organismin nimi) valmistettua (ainesosan nimi), mutta ei sisällä geneettisesti muunnettua organismia korvataan maininnalla siitä, että ainesosa on valmistettu geneettisesti muunnetusta organismista. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsoo, että tahattoman sekoituksen raja-arvo (1 %), jolloin GM-merkintäsäännöksiä ei sovellettaisi, on hyväksyttävissä. Myös GM-rehujen syöttäminen eläimille ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden merkintä on ollut esillä valiokunnan asiantuntijakuulemisessa. Valiokunta katsoo, että GM-merkintää ei 3

4 tule ulottaa tässä tapauksessa kotieläintuotteisiin. Asetuksen soveltamisalan laajentaminen tässä suhteessa ei ole perusteltua muun muassa valvontaan liittyvien ongelmien takia. Ravitsemuksellisten vaikutusten, käyttötarkoituksen ja tiettyihin väestönosiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen Valiokunta katsoo, että kansalliset erot tulee ottaa riittävästi huomioon EU:n elintarvikeviranomaisen (EFA) suorittamissa riskiarvioinneissa. Tästä syystä on tärkeää, että riittävä asiantuntemus eri yhteisömaista on edustettuna viranomaisen toiminnassa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoitukseen onkin suunniteltu verkostorakenne, jossa pääosa elintarvikeviranomaisen tieteellisestä asiantuntemuksesta muodostuu jäsenmaiden olemassa olevien, korkeatasoisten tutkimuslaitosten ja asiantuntijoiden yhteistyöstä. Valiokunta painottaa tässä yhteydessä myös sitä, että riittävien perusteiden ilmetessä jäsenmaalla tulee olla mahdollisuus soveltaa myös suojalauseketta (artikla 35) päätöksen muuttamiseksi. Eläintuotanto, jossa ei käytetä hyväksi geenitekniikalla muunnettuja ainesosia, ja tuotteiden erottuminen markkinoilla Valiokunta pitää ongelmana sitä, että sellainen eläintuotanto, jossa ei käytetä hyväksi geenitekniikalla muunnettuja ainesosia, ei aina pääse erottumaan markkinoilla. Luomutuotannon säädöksissä on tosin kielletty geenitekniikan käyttö koko tuotantoketjussa eläinlääkkeitä lukuun ottamatta. Vaikka siten on jo olemassa GM-vapaan tuotannon kategoria, valiokunta pitää tarpeellisena, että luodaan myös kategoria, jossa tavanomaista ja samalla GM-vapaata tuotantoa harjoittavat tilat pystyvät erottumaan. Valvonnan ongelmat, kun valvottava tuote ei sisällä geenitekniikalla muunnettua DNA:ta tai valkuaista Ehdotusten mukaan merkintäpakko ulotettaisiin koskemaan myös GMO:sta valmistettuja elintarvikkeita ja rehuja riippumatta siitä, voidaanko muunnettua DNA:ta tai proteiinia analysoida itse tuotteesta.valiokunta kiinnittääkin huomiota tiedeperustan ja valvonnan ongelmiin vaadittaessa merkintöjä tuotteille, joista alkuperä ei ole todennettavissa analyysien avulla ja jotka eivät eroa kemiallisesti millään tavalla muista vastaavista tuotteista. GM-tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat säännökset edellyttäisivät näidenkin tuotteiden valvontaa. Tällaisia tuotteita, joista alkuperää ei ole mahdollista analysoida, ovat esimerkiksi muunnettua DNA:ta tai valkuaista sisältämättömät tuotteet, kuten öljy, sokeri, tärkkelys, entsyymit, vitamiinit ja aminohapot. Vaihtoehtona on esitetty, että GM-organismien avulla tuotetut entsyymit, vitamiinit ja aminohapot rinnastetaan lääketuotteisiin ja suljetaan siten ehdotuksen merkintää koskevan soveltamisalan ulkopuolelle. GMO-raaka-aineen luotettava jäljitettävyys tuotteeseen asti Valiokunnan saaman selvityksen mukaan päivittäistavarakaupalla on jo toimiva tuotteiden takaisinvetojärjestelmä. Asiantuntijakuulemisessa onkin tuotu esiin, että tähän tarkoitukseen yksilöllisiä GMO-koodeja ei tarvita pakkausmerkinnöissä. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että huolehditaan raaka-aineen luotettavasta jäljitettävyydestä tuotteeseen asti. Merkintöjä ja jäljitettävyyttä koskeva asetusehdotus on tältä osin perusteltu. Yksilölliset koodit seuraavat eläviä GM-organismeja ensi sijassa ympäristöseurannan helpottamiseksi. Jo mainitusta syystä ja kun kuluttajat toivovat yksinkertaisia tuotemerkintöjä, koodit eivät ole tarpeen GMO:sta johdetuissa tuotteissa. Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä myös huomiota vastuukysymyksiin tuotantoketjussa. Tältä osin kasvinjalostajat ovat keskeisessä asemassa. Tärkeää on muun muassa riittävän vakuutussuojan rakentaminen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan komissio on luvannut antaa GM-organismeihin liittyviä vahinkoja koskevat säädökset yleisen ympäristövahinkoja koskevan direktiivin yhteydessä. 4

5 Elintarviketurvallisuutta koskeva valvonta Vaikka asetusehdotuksessa merkintä- ja jäljitettävyysvaatimuksia ei perustella elintarviketurvallisuudella vaan kuluttajan valinnan turvaamisella, valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että valvonta vaatii runsaasti taloudellisia ja aineellisia voimavaroja. GM-merkintöjen ja jäljitettävyyden valvonta ei saa kuitenkaan vähentää perinteisten elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan käytettäviä resursseja. Valiokunta tähdentääkin tehokkaan GM-valvonnan edellyttämien riittävien voimavarojen varmistamista ja edellyttää, että ennen asetusten antamista tehdään päätökset, joilla varmistetaan yhteisön mahdollisimman laaja osallistuminen valvonnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen. GM-valvonnan on oltava osa normaalia elintarvikevalvontaa, vaikka GM-tuotteet käyvät läpi tiukan ennakkohyväksynnän ennen niiden laskemista markkinoille. Tällä hetkellä elintarviketurvallisuuden merkittävät käytännön ongelmat ovat etenkin mikrobiologisissa riskeissä, joissa tehokas valvonta on edelleen tarpeen. Kansallisella tasolla valiokunta pitää tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeriön toimesta tehtävä selvitystyö kuntien ja valtion työnjaosta elintarvikevalvonnassa saatetaan nopeasti päätökseen. Asetuksessa GM-elintarvikkeista ja -rehuista säädettäisiin, että yhteisön alueella olisi yksi yhteinen referenssilaboratorio (Joint Research Center), jota avustaisi perustettava kansallisten referenssilaboratorioiden yhteenliittymä (Eurooppalainen GMO-laboratorioiden verkosto). Tähän verkostoon kuuluisi jäsenvaltioista useampi kuin yksi laboratorio GM-valvontamenetelmien kehittämiseksi ja standardisoimiseksi perustetusta yhteisön laboratorioverkostosta. Asetuksen toimeenpanovaiheessa tuleekin ratkaistavaksi kysymys valvontaan osallistuvista laboratorioista. Valiokunta pitää tärkeänä, että siinä yhteydessä huolehditaan tarkoituksenmukaisesta asiantuntemuksen ja voimavarojen jaosta sekä osallistuvien tahojen erikoistumisesta eri tarkastuskohteisiin (esim. kasvit, siemenet, elintarvikkeet, mikrobit). Lausunto Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ilmoittaa, että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan painottaen edellä esitettyjä näkökohtia ja erityisesti sitä, että GM-tuotteiden soveltamisalaa erityisesti rehun lisäaineiden suhteen tulee täsmentää, merkintäsäännöksiä tulee harkita siltä osin kuin ne koskevat entsyymejä, vitamiineja ja aminohappoja, säännösten edellyttämiä merkintöjä tulee lyhentää ja yksinkertaistaa, säännös tahattoman sekoituksen raja-arvosta (jolloin GM-merkintäsäännöksiä ei sovellettaisi) on teknisistä syistä tarpeen määritellä (1 %), GM-merkintää ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa kotieläintuotteisiin, jotka ovat peräisin eläimistä, joille on syötetty GM-rehuja, tavanomaista, GM-vapaata tuotantoa harjoittaville tiloille tulee luoda mahdollisuus erottua markkinoilla ja ennen asetusten antamista tulee tehdä päätökset, joilla varmistetaan yhteisön mahdollisimman laaja osallistuminen GM-valvonnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen. 5

6 Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001 Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj. vpj. jäs. Timo Kalli /kesk Kari Rajamäki /sd Hannu Aho /kesk Pertti Hemmilä /kok Nils-Anders Granvik /r Matti Kangas /vas Tapio Karjalainen /sd Marja-Leena Kemppainen /kd Jari Koskinen /kok Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtela /sd Eero Lämsä /kesk Pertti Mäki-Hakola /kok Olli Nepponen /kok Erkki Pulliainen /vihr Unto Valpas /vas. Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Carl Selenius. 6

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 21/2001 vp Valtioneuvoston selvitys yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Suuri valiokunta on 15 päivänä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ

LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ LAUREA AMMATTIKORKEAKOULU HYVINKÄÄ-INSTITUUTTI LUONNONVARA-ALA LUONNONMUKAISEN KASVITUOTANNON JA MUUNTOGEENISTEN KASVIEN RINNAKKAISELO SEKÄ SUOMALAISEN LUOMUVILJELIJÄN KÄSITYKSET SIITÄ Hannes Pekkala ympäristönhoidon

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

Geenitekniikkaa ja kasvinjalostusta koskevat osiot*

Geenitekniikkaa ja kasvinjalostusta koskevat osiot* Geenitekniikkaa ja kasvinjalostusta koskevat osiot* työryhmämuistiosta MMM 2005:9 Muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselon mahdollistaminen

Lisätiedot

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.11.2003 KOM(2003) 671 lopullinen 2003/0262 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä

Lisätiedot

hallintovaliokunnalle.

hallintovaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp Sivu 1/7 Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp YmVM 8/2012 vp - HE 161/2012 vp Tarkistettu versio 2.0 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 20/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (terrorismin torjuminen) Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunnan puhemies on 12 päivänä

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 5/2010 vp Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan, L 102/48 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot