Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kaupungin kokonaistulot ja -menot v Kuntakonsernin toiminta ja talous Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Kaupungin toimintatuotot- ja kulut tulosalueittain Satunnaiset erät Tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Suunnitelmanmukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmat Kuopion Energia Kuopion Vesi Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion Ateria Kallaveden Työterveys Ympäristötilinpäätös Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Luettelo vuonna 2006 käytetyistä kirjanpitokirjoista 85 2 Talousarvion strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Strategisten tavoitteiden seuranta Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista Talousarvion toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset 3 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 3

3

4 1. Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot

5

6 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %, jääden hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Suhdannehuippu on ohitettu. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon menojen voimakas kasvu. Ennakoimatonta lisäpainetta aiheutui myös kuntasektorin korkeasta palkankorotustasosta. Ydinkaupungin toiminnoista sosiaali- ja terveyssektorin (SosTe, Esh ja Toimeentulotuki) yhteenlasketut toimintamenot kasvoivat 19,1 milj. (7,3 %) ja muun kaupungin yhteenlasketut toimintamenot 6,5 milj. (3,4 %). Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talous heikkeni vuonna Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti tilinpäätöstä. Kuopion talouskehitys oli kuntatalouden yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset, joilla ei ollut vastinetta reaalisessa rahavirrassa. Keskeisiä tulosta heikentäneitä tekijöitä olivat verotulojen kasvun jääminen 6,3 %:iin, mikä jäi alle valtakunnan 7,5 % keskiarvon, Kuopion Energian eriyttämisratkaisu, kohonneet rahoituskustannukset sekä 7 Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun väestömäärän lisäys oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Kuopion teknologiakeskus Teknian myynti Technopolis Oyj:lle päätettiin vuoden 2007 lopulla. Technopoliksen tulo Kuopioon vauhdittanee edelleen teknologiaintensiivisen yritystoiminnan kehittymistä alueellamme. Osaamiskeskus- ja alueellisen hanketoiminnan jatkuminen varmistetaan perustettavan, kaupungin pääosin omistaman Kuopio Innovation Oy:n toimesta. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa..

7 Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) toimeenpanosuunnitelman sekä yhdessä seudun neljän kunnan kesken Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman. Suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi toteutettiin Paras -prosessin jatkona syksyllä Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset jatkosta tehdään kevään 2008 aikana. Vuoden 2007 alusta käynnistyi uusi EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi. Uusi EU-ohjelmakausi ei näkynyt vielä vuoden 2007 aikana käytännön hanketoimintana. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat erityisesti yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, työllisyyden ja kansainvälisyyden edistämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla edistetään kaupungin vetovoimaisuutta ja rakenteellista toimivuutta. Kaupungin oma hanketoiminta mahdollistaa uusien toimintatapojen kokeilemista, henkilöstön osaamisen ja EU-valmiuksien kehittämistä sekä edistää verkostoitumista. Vuoden 2007 kuluessa hyväksyttiin mm. Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kulttuuriympäristöstrategia ja taiteen kaava. Kaupunkitasoinen palveluprosessien kehittämistyö sekä toiminnan tuotteistaminen eteni. Vuosi 2007 oli monipuolinen ja menestyksekäs vuosi kuopiolaisessa matkailu-, tapahtuma- ja kulttuurielämässä. Vietimme mm. Minna Canthin juhlavuotta. Valtiovalta juhlisti vuotta kuopiolaisesta aloitteesta määräämällä Canthin syntymäpäivän kansalliseksi liputuspäiväksi. Lokakuussa 2007 allekirjoitettiin päivitetty valtuustoryhmien välinen talouden ja toimintojen kehittymistä ohjaava sopimus. Sopimus antaa tavoitteet talouden, mukaan lukien velkaantumisen, hallinnalle sekä kaupungin työnteon kehittämiselle. Koko kaupungin tasolla on käynnistetty sopimuksen mukaisen toiminnan täytäntöönpano. Kaupungin taloudellisen tilanteen kohentaminen pysyy seuraavina vuosina suurena haasteena luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle. Tiukan voimavarakehyksen käyttö asukkaiden kannalta tasapuolisella ja palvelut riittävästi turvaavalla tavalla edellyttää olevaa toimintaa ehdollistaviakin linjauksia. Erityisen haasteen muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen saaminen voimavarojen mahdollistamalle tasolle. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa siitä, että vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2007 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Keskustapuolue 16 3 Sdp 15 3 Kokoomus 12 3 Vasemmistoliitto 7 1 Vihreät 6 1 KD 3 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja terveydenhoitaja Leila Savolainen I varapuheenjohtaja, TtM, toiminnanjohtaja Irja Sokka saakka ja opettaja Jaakko Kosunen alkaen II varapuheenjohtaja Markku Söderström. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen I varapuheenjohtaja, TtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti II varapuheenjohtaja, professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtajana Jukka Pulkkinen. määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta, joiden tilavuus oli yhteensä m 3 ja kerrosalaa oli yhteensä m 2. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta ja myönnettyjä lupia on myös tavanomaista enemmän. Asuntorakentaminen jatkui edelleen Keskustan kohteissa ja Saaristokaupungissa. Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Teollisuustilaa valmistui vuonna 2007 noin ka-m 2 ja m 3. Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä; syntyneitä oli 970 lasta ja kuolleita 757 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun kasvu oli jonkin verran edellisvuotta heikompaa. Väestömäärän lisäys seudulla oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen 9 Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 erittäin vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %. Bkt:n kasvu jäi kuitenkin hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Kansantalous kasvoi vielä tilinpäätösvuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 5 prosentin vauhtia, mutta kasvu hidastui vuoden loppupuolella 3,5 prosentin tasolle. Suhdannehuippu on ohitettu ja korkeasuhdanne on tasaantunut. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. Työllisyyden kehitys oli suotuisaa ja työllisten määrä lisääntyi ennakkotietojen mukaan noin henkeä. Työllisyysaste kohosi noin yhden prosenttiyksikön 70 prosenttiin. Työttömyysaste supistui vajaalla yhdellä prosenttiyksiköllä. Suhteellisen korkeasta työttömyys-

9 asteesta huolimatta avoimia työpaikkoja oli vuoden 2007 loppupuolella keskimäärin Tässä on lisäystä edelliseen vuoteen noin viidennes. Tilanne kuvastaa työmarkkinoiden kireyttä ja kohtaanto-ongelmaa, joka on sekä ammatillinen että alueellinen. In aatio kiihtyi vuonna Kuluttajahintaindeksin nousu on ennakkotietojen mukaan 2,5 %. Vastaava muutos oli v noin 1,6 % ja tätä edeltävänä vuonna 0,9 %. Indeksin nousua ovat kiihdyttäneet mm. öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä syksyn palkankorotukset, jotka nousivat oletettua korkeammiksi. In aatiopaineet ovat edelleen kasvamassa vuonna Valtiovarainministeriö arvioi maaliskuun 2008 suhdannekatsauksessa kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen suuruudeksi 3,3 %. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti noin 4 % ja reaalisestikin yli 2 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat 5,9 % ja sosiaalietuudet 2,6 %. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat edelleen tulojen muutosta enemmän eli noin 5,4 %. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui. Velkaantumisaste ylitti yhden vuoden käytettävissä olevan tulon ja oli vuoden 2007 lopussa korkeampi kuin koskaan. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi vuoden 2007 aikana noin 13 %. Yritysten voitot olivat suurempia kuin koskaan ja yritysten maksamien verojen määrä kasvoi yli 20 prosenttia. Kiinteät investoinnit kotimaahan lisääntyivät noin 16 %. Osinkoja yritykset maksoivat 2 % edellistä vuotta enemmän. Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Valtionosuuksien kasvu oli liki 5 prosenttia. Valtionosuuksien kasvu oli euromääräisesti huomattavasti suurempaa kuin korkomenojen ja poistojen kasvu, joten kuntatalouden tuloslaskelma vuodelta 2007 on edellistä vuotta enemmän ylijäämäinen. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % 10 investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talouden kehitys Kuopion talous heikkeni vuonna 2007 merkittävästi. Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti ja kirjanpidollisesti tilinpäätöstä. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 47,2 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 16,6 milj. euron ylijäämää. Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa alijäämäinen, jolloin vertailukelpoisen tuloksen heikkenemiseksi muodostui 9,6 milj. euroa. Tuloksen heikkenemisen keskeisiä syitä ovat: 1. Energian eriyttämisratkaisun myötä kaupungin toiminnasta siirtyi merkittävästi enemmän tulovirtaa yhtiöön, kuin menovirtaa. Tuloslaskelman erittäin ilmaistuna toimintakatetta siirtyi 8,4 milj. euroa, vuosikatetta 5,5 milj. euroa ja tilikauden tulosta 3,4 milj. euroa 2. Toimintakate kasvoi 21,6 milj. euroa (ilman Kuopion Energiaa tarkasteltuna), kun vastaavasti verorahoitus kasvoi 20,6 milj. euroa. Tulosta heikentävä vaikutus 1,0 milj. 3. Rahoituserät heikkenivät rahoitustuottojen pienenemisen sekä korkomenojen kasvun myötä 3,2 milj. 4. Poistot kasvoivat 2,0 milj. euroa Kaupungin tulorahoitus investointeja varten muodostui 11,9 milj. euroon. Investointimenot olivat 72,0 milj. euroa, rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myynnit yhteensä 22,0 milj. euroa, jolloin nettoinvestointimenot olivat 50,0 milj. euroa. Näin ollen toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui 38,1 milj. euron alijäämä. Tämä katettiin ottamalla lainaa 33 milj. euroa sekä kassavarojen pienentämisellä. Muuhun kuntakenttään verrattuna Kuopion talouskehitys oli yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset. Kuntatalouden yleisen ja Kuopion talouden kehityksen eroa vuonna 2007 kuvataan seuraavassa keskeisillä talouden osatekijöillä: - Kuopion verotulot kasvoivat 6,3 %. Kuntien yhteenlaskettu verotulojen muutos oli viidenneksen tätä suurempi eli 7,5 %. - toimintakatteen nimellinen kasvu oli Kuopiossa 9,8

10 %. Kuntatalouden vastaava muutos jäi 5,9 prosenttiin. Kuopion Energian eriyttämisratkaisu vähensi Kuopion kaupungin tuloja huomattavasti menoja enemmän. Kuopion toimintakatteen kasvu on 6,4 %, kun vuosien välisestä vertailusta poistetaan Kuopion Energian luvut. - Kuopion korkomenot nettona (= korkomenojen ja tulojen erotus) sekä laskennalliset poistot kasvoivat talouden epätasapainosta ja mittavista investoinneista johtuen yli kolminkertaisesti maan keskimääräiseen muutokseen verrattuna euroa per asukas-mittarilla. Muutosta selittää voimakkaan velkaantumisen lisäksi sairaanhoitopiirin päätös lakkauttaa peruspääoman koron tilittäminen omistajakunnille. - asukasta kohti laskettu velkamäärä kasvoi Kuopiossa 336 euroa. Vastaava muutos oli kuntien yhteisenä hieman alle 100 euroa. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2007 kattamaan noin 59 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 131 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 32 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli 68 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi kuitenkin edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2007 viimeisenä päivänä Kuopiossa euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien rahavarat ovat kuitenkin pääsääntöisesti suurempia kuin Kuopion kaupungin. Kuopion pitkäaikaiset lainat vähennettyinä rahavaroilla olivat vuoden 2007 lopussa asukasta kohden noin neljänneksen koko kuntatalouden vastaava lukua suuremmat (Kuopio euroa, kunnat yhtensä 895 euroa). kasvoi vuodesta 2006 yhteensä 30 henkilötyövuotta. Alla olevasta taulukosta puuttuvat Kuopion Energian henkilötyövuodet. Työaikakäytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta on selvitetty vuoden 2007 aikana ja asiaa on käsitelty kaupungin kehittämistoimikunnassa Selvitystyö jatkuu vuonna Henkilöitä keskimäärin toimialoittain Hallinto- ja kehittämiskeskus Ympäristökeskus Koulutuspalvelukeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajankeskus Tekninen toimi Tekninen virasto (380) (371) - Tilakeskus (335) (332) - Rakennusvalvonta (13) (14) Peruskaupunki yht Liikelaitokset - Kallaveden työterveys 31 - Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö - Pohjois-Savon pelastuslaitos Kaupunki yht Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa oli n. 460 henkilöä. Liikelaitosten henkilöstövähennys johtuu siitä, että osa Kuopion Energian liikelaitoksen henkilöstöstä on siirtynyt Kuopion Energia Oy:n palvelukseen (n. 130 henkilöä). Vuoden 2007 alusta aloitti Kallaveden työterveys toimintansa liikelaitoksena ja sen palvelukseen siirtyi sosiaali- ja terveyskeskuksesta n. 30 henkilöä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä lisääntyi n. 60 henkilöä, joka johtuu Kevättömän sairaalan kahden osaston toiminnan käynnistämisestä. Peruskaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 24 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 143 henkilöä. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain 11

11 Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain Hallintokunta Hake 165,1 173,0 187,9 168,7 Maaseutukeskus 40,0 36,1 Ympäristökeskus 71,6 70,8 72,2 61,6 Koulutuspalv.keskus 1 093, , ,9 1175,4 Sosiaali- ja terv.keskus 2 436, , ,1 2548,9 Kallaveden työterveys 30,4 Kulttuuripalv.keskus 269,1 276,0 266,3 272,1 Vapaa-ajankeskus 150,7 154,7 153,1 156,7 Tekninen toimi (sis. Kuopion Vesi) 780,8 787,9 767,7 756,1 Kuopion Ateria 249,1 262,4 254,4 247,6 P-S pelastuslaitos 253,6 253,3 252,3 247,1 Yhteensä 5 509, , , ,6 Kaupungin seutuyhteistyö Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras) tuli voimaan Lain tavoitteena on edistää kehitystä, jolla luodaan elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa. Valtioneuvosto ei antamassaan palautteessa edellyttänyt Kuopion kaupungilta lisäselvityksiä laadittuun suunnitelmaan. Samanaikaisesti kaupungin oman suunnitelman kanssa valmisteltiin lain edellyttämä Kuopion seudun seutusuunnitelma. Suunnitelman laadintaan liittyivät kaksi laajapohjaista seminaaria sekä teemaryhmätyöskentely. Seutusuunnitelma laadittiin seudun neljän kunnan kattavalle alueelle ja se hyväksyttiin seudun jokaisessa valtuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointityö Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi alkoi helmikuussa 2007, jolloin hallitukset hyväksyivät selvityksen toteuttamistavan, vastuutukset sekä aikataulun. Varsinainen selvitystyö toteutettiin Paras-prosessin jatkona elokuusta joulukuuhun ulottuvana ajanjaksona. Työ organisoitiin elinkaariajattelun mukaisesti ja teemaryhmien yksimieliset raportit valmistuivat annetussa aikataulussa. Koko aineisto julkaistiin Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset prosessin jatkamisesta kuntaliitosneuvotteluihin ja kuntaliitokseen tullaan tekemään helmikuussa Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatupolitiikka-työn tilanne 2007 Laatupolitiikan määrittelyä varten perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli toteuttaa laatupolitiikan määrittely vuonna Laatupolitiikka on kaupungin yhteinen hyvän toiminnan tahdonilmaus. Se ei ota kantaa työn sisältöihin, vaan pikemminkin tapaan kohdata asiakkaamme, tehdä työtämme, suunnitella resurssejamme, hyödyntää ja kehittää henkilöstömme osaamista ja johtaa eri osa-alueita. Laatupolitiikka jakautuu siis sisällöltään pääpiirteissään tuloskortti näkökulmiin. Laatupolitiikan sisältöä käsiteltiin lokakuussa 2007 kaupungin johtoryhmässä ja marraskuussa 2007 kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa. Työryhmä halusi varmistaa, että laatupolitiikan sisältö myös toimeenpannaan käytännön toimenpiteiksi ja on työstänyt keväällä 2008 laatupolitiikasta johdetun laatukäsikirjan. Laatukäsikirjan sisällön viitekehyksenä ovat tuloskortin näkökulmat sekä PDCA (=Plan- Do-Check-Act) toimintamalli jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi. Laatupolitiikka, sen toimeenpanoon liittyvä asiakirja sekä aikataulusuunnitelma tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuussa Toimeenpano käynnistyy keväällä Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin tilanne 2007 Projekti käynnistyi syksyllä 2007, jolloin projektin projektisuunnitelma hyväksyttiin. Projektin toteuttajana on toimialan kehittämisvastaavista koostuva projektiryhmä ja ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Marras-joulukuussa projektin tiimoilta järjestettiin 2 päi- 12

12 vän mittainen koulutus- ja työseminaari, jonka pohjalta projektiryhmä aloitti työnsä. Vuoden vaihteeseen mennessä projektiryhmä oli saanut määriteltyä palvelualueluonnoksen (kaupunkitasoiset palvelukokonaisuudet), jota käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä tammikuussa 2008 ja projekti- ja ohjausryhmän yhteisessä työseminaarissa helmikuussa Tuotteistaminen Kaupunkitasoinen tuotteistussuunnitelma ja siihen liittyvät tuotteistusvaiheet on laadittu sekä aikataulutettu vuoteen 2010 saakka. Tavoitteena on, että ensisijaisesti tuotteistettavien kohteiden tuoterakenne ja laskentamallit on määritelty vuoden 2008 loppuun mennessä ja loppujen tuotteistuskohteiden osalta vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että tuotekohtaisen budjetoinnin ja seurannan perusteet on koottu vuoden 2010 loppuun mennessä. Tuotteistusvaiheet koostuvat viidestä kokonaisuudesta, joiden avulla tuotteistustyön edistymistä seurataan ja tuotteistustyön toteuttamista koordinoidaan. Toimialakohtaisten tuotteistussuunnitelmien toteuttaminen on aloitettu toimialoilla jo syksyllä 2007 ja se jatkuu edelleen. Toimialoilla tuotteistustyötä toteuttaa ja koordinoi toimialan nimeämä tuotteistusverkosto, joka muodostaa tarvittaessa joko projekti- tai työryhmiä tuotteistuskohteittain. 13

13 1.1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 29,4 % 34,2 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 59,1 % 88,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.1.4 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot