Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kaupungin kokonaistulot ja -menot v Kuntakonsernin toiminta ja talous Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Kaupungin toimintatuotot- ja kulut tulosalueittain Satunnaiset erät Tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Suunnitelmanmukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmat Kuopion Energia Kuopion Vesi Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion Ateria Kallaveden Työterveys Ympäristötilinpäätös Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Luettelo vuonna 2006 käytetyistä kirjanpitokirjoista 85 2 Talousarvion strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Strategisten tavoitteiden seuranta Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista Talousarvion toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset 3 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 3

3

4 1. Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot

5

6 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %, jääden hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Suhdannehuippu on ohitettu. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon menojen voimakas kasvu. Ennakoimatonta lisäpainetta aiheutui myös kuntasektorin korkeasta palkankorotustasosta. Ydinkaupungin toiminnoista sosiaali- ja terveyssektorin (SosTe, Esh ja Toimeentulotuki) yhteenlasketut toimintamenot kasvoivat 19,1 milj. (7,3 %) ja muun kaupungin yhteenlasketut toimintamenot 6,5 milj. (3,4 %). Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talous heikkeni vuonna Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti tilinpäätöstä. Kuopion talouskehitys oli kuntatalouden yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset, joilla ei ollut vastinetta reaalisessa rahavirrassa. Keskeisiä tulosta heikentäneitä tekijöitä olivat verotulojen kasvun jääminen 6,3 %:iin, mikä jäi alle valtakunnan 7,5 % keskiarvon, Kuopion Energian eriyttämisratkaisu, kohonneet rahoituskustannukset sekä 7 Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun väestömäärän lisäys oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Kuopion teknologiakeskus Teknian myynti Technopolis Oyj:lle päätettiin vuoden 2007 lopulla. Technopoliksen tulo Kuopioon vauhdittanee edelleen teknologiaintensiivisen yritystoiminnan kehittymistä alueellamme. Osaamiskeskus- ja alueellisen hanketoiminnan jatkuminen varmistetaan perustettavan, kaupungin pääosin omistaman Kuopio Innovation Oy:n toimesta. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa..

7 Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) toimeenpanosuunnitelman sekä yhdessä seudun neljän kunnan kesken Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman. Suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi toteutettiin Paras -prosessin jatkona syksyllä Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset jatkosta tehdään kevään 2008 aikana. Vuoden 2007 alusta käynnistyi uusi EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi. Uusi EU-ohjelmakausi ei näkynyt vielä vuoden 2007 aikana käytännön hanketoimintana. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat erityisesti yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, työllisyyden ja kansainvälisyyden edistämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla edistetään kaupungin vetovoimaisuutta ja rakenteellista toimivuutta. Kaupungin oma hanketoiminta mahdollistaa uusien toimintatapojen kokeilemista, henkilöstön osaamisen ja EU-valmiuksien kehittämistä sekä edistää verkostoitumista. Vuoden 2007 kuluessa hyväksyttiin mm. Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kulttuuriympäristöstrategia ja taiteen kaava. Kaupunkitasoinen palveluprosessien kehittämistyö sekä toiminnan tuotteistaminen eteni. Vuosi 2007 oli monipuolinen ja menestyksekäs vuosi kuopiolaisessa matkailu-, tapahtuma- ja kulttuurielämässä. Vietimme mm. Minna Canthin juhlavuotta. Valtiovalta juhlisti vuotta kuopiolaisesta aloitteesta määräämällä Canthin syntymäpäivän kansalliseksi liputuspäiväksi. Lokakuussa 2007 allekirjoitettiin päivitetty valtuustoryhmien välinen talouden ja toimintojen kehittymistä ohjaava sopimus. Sopimus antaa tavoitteet talouden, mukaan lukien velkaantumisen, hallinnalle sekä kaupungin työnteon kehittämiselle. Koko kaupungin tasolla on käynnistetty sopimuksen mukaisen toiminnan täytäntöönpano. Kaupungin taloudellisen tilanteen kohentaminen pysyy seuraavina vuosina suurena haasteena luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle. Tiukan voimavarakehyksen käyttö asukkaiden kannalta tasapuolisella ja palvelut riittävästi turvaavalla tavalla edellyttää olevaa toimintaa ehdollistaviakin linjauksia. Erityisen haasteen muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen saaminen voimavarojen mahdollistamalle tasolle. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa siitä, että vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2007 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Keskustapuolue 16 3 Sdp 15 3 Kokoomus 12 3 Vasemmistoliitto 7 1 Vihreät 6 1 KD 3 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja terveydenhoitaja Leila Savolainen I varapuheenjohtaja, TtM, toiminnanjohtaja Irja Sokka saakka ja opettaja Jaakko Kosunen alkaen II varapuheenjohtaja Markku Söderström. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen I varapuheenjohtaja, TtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti II varapuheenjohtaja, professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtajana Jukka Pulkkinen. määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta, joiden tilavuus oli yhteensä m 3 ja kerrosalaa oli yhteensä m 2. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta ja myönnettyjä lupia on myös tavanomaista enemmän. Asuntorakentaminen jatkui edelleen Keskustan kohteissa ja Saaristokaupungissa. Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Teollisuustilaa valmistui vuonna 2007 noin ka-m 2 ja m 3. Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä; syntyneitä oli 970 lasta ja kuolleita 757 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun kasvu oli jonkin verran edellisvuotta heikompaa. Väestömäärän lisäys seudulla oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen 9 Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 erittäin vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %. Bkt:n kasvu jäi kuitenkin hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Kansantalous kasvoi vielä tilinpäätösvuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 5 prosentin vauhtia, mutta kasvu hidastui vuoden loppupuolella 3,5 prosentin tasolle. Suhdannehuippu on ohitettu ja korkeasuhdanne on tasaantunut. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. Työllisyyden kehitys oli suotuisaa ja työllisten määrä lisääntyi ennakkotietojen mukaan noin henkeä. Työllisyysaste kohosi noin yhden prosenttiyksikön 70 prosenttiin. Työttömyysaste supistui vajaalla yhdellä prosenttiyksiköllä. Suhteellisen korkeasta työttömyys-

9 asteesta huolimatta avoimia työpaikkoja oli vuoden 2007 loppupuolella keskimäärin Tässä on lisäystä edelliseen vuoteen noin viidennes. Tilanne kuvastaa työmarkkinoiden kireyttä ja kohtaanto-ongelmaa, joka on sekä ammatillinen että alueellinen. In aatio kiihtyi vuonna Kuluttajahintaindeksin nousu on ennakkotietojen mukaan 2,5 %. Vastaava muutos oli v noin 1,6 % ja tätä edeltävänä vuonna 0,9 %. Indeksin nousua ovat kiihdyttäneet mm. öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä syksyn palkankorotukset, jotka nousivat oletettua korkeammiksi. In aatiopaineet ovat edelleen kasvamassa vuonna Valtiovarainministeriö arvioi maaliskuun 2008 suhdannekatsauksessa kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen suuruudeksi 3,3 %. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti noin 4 % ja reaalisestikin yli 2 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat 5,9 % ja sosiaalietuudet 2,6 %. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat edelleen tulojen muutosta enemmän eli noin 5,4 %. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui. Velkaantumisaste ylitti yhden vuoden käytettävissä olevan tulon ja oli vuoden 2007 lopussa korkeampi kuin koskaan. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi vuoden 2007 aikana noin 13 %. Yritysten voitot olivat suurempia kuin koskaan ja yritysten maksamien verojen määrä kasvoi yli 20 prosenttia. Kiinteät investoinnit kotimaahan lisääntyivät noin 16 %. Osinkoja yritykset maksoivat 2 % edellistä vuotta enemmän. Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Valtionosuuksien kasvu oli liki 5 prosenttia. Valtionosuuksien kasvu oli euromääräisesti huomattavasti suurempaa kuin korkomenojen ja poistojen kasvu, joten kuntatalouden tuloslaskelma vuodelta 2007 on edellistä vuotta enemmän ylijäämäinen. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % 10 investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talouden kehitys Kuopion talous heikkeni vuonna 2007 merkittävästi. Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti ja kirjanpidollisesti tilinpäätöstä. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 47,2 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 16,6 milj. euron ylijäämää. Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa alijäämäinen, jolloin vertailukelpoisen tuloksen heikkenemiseksi muodostui 9,6 milj. euroa. Tuloksen heikkenemisen keskeisiä syitä ovat: 1. Energian eriyttämisratkaisun myötä kaupungin toiminnasta siirtyi merkittävästi enemmän tulovirtaa yhtiöön, kuin menovirtaa. Tuloslaskelman erittäin ilmaistuna toimintakatetta siirtyi 8,4 milj. euroa, vuosikatetta 5,5 milj. euroa ja tilikauden tulosta 3,4 milj. euroa 2. Toimintakate kasvoi 21,6 milj. euroa (ilman Kuopion Energiaa tarkasteltuna), kun vastaavasti verorahoitus kasvoi 20,6 milj. euroa. Tulosta heikentävä vaikutus 1,0 milj. 3. Rahoituserät heikkenivät rahoitustuottojen pienenemisen sekä korkomenojen kasvun myötä 3,2 milj. 4. Poistot kasvoivat 2,0 milj. euroa Kaupungin tulorahoitus investointeja varten muodostui 11,9 milj. euroon. Investointimenot olivat 72,0 milj. euroa, rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myynnit yhteensä 22,0 milj. euroa, jolloin nettoinvestointimenot olivat 50,0 milj. euroa. Näin ollen toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui 38,1 milj. euron alijäämä. Tämä katettiin ottamalla lainaa 33 milj. euroa sekä kassavarojen pienentämisellä. Muuhun kuntakenttään verrattuna Kuopion talouskehitys oli yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset. Kuntatalouden yleisen ja Kuopion talouden kehityksen eroa vuonna 2007 kuvataan seuraavassa keskeisillä talouden osatekijöillä: - Kuopion verotulot kasvoivat 6,3 %. Kuntien yhteenlaskettu verotulojen muutos oli viidenneksen tätä suurempi eli 7,5 %. - toimintakatteen nimellinen kasvu oli Kuopiossa 9,8

10 %. Kuntatalouden vastaava muutos jäi 5,9 prosenttiin. Kuopion Energian eriyttämisratkaisu vähensi Kuopion kaupungin tuloja huomattavasti menoja enemmän. Kuopion toimintakatteen kasvu on 6,4 %, kun vuosien välisestä vertailusta poistetaan Kuopion Energian luvut. - Kuopion korkomenot nettona (= korkomenojen ja tulojen erotus) sekä laskennalliset poistot kasvoivat talouden epätasapainosta ja mittavista investoinneista johtuen yli kolminkertaisesti maan keskimääräiseen muutokseen verrattuna euroa per asukas-mittarilla. Muutosta selittää voimakkaan velkaantumisen lisäksi sairaanhoitopiirin päätös lakkauttaa peruspääoman koron tilittäminen omistajakunnille. - asukasta kohti laskettu velkamäärä kasvoi Kuopiossa 336 euroa. Vastaava muutos oli kuntien yhteisenä hieman alle 100 euroa. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2007 kattamaan noin 59 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 131 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 32 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli 68 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi kuitenkin edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2007 viimeisenä päivänä Kuopiossa euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien rahavarat ovat kuitenkin pääsääntöisesti suurempia kuin Kuopion kaupungin. Kuopion pitkäaikaiset lainat vähennettyinä rahavaroilla olivat vuoden 2007 lopussa asukasta kohden noin neljänneksen koko kuntatalouden vastaava lukua suuremmat (Kuopio euroa, kunnat yhtensä 895 euroa). kasvoi vuodesta 2006 yhteensä 30 henkilötyövuotta. Alla olevasta taulukosta puuttuvat Kuopion Energian henkilötyövuodet. Työaikakäytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta on selvitetty vuoden 2007 aikana ja asiaa on käsitelty kaupungin kehittämistoimikunnassa Selvitystyö jatkuu vuonna Henkilöitä keskimäärin toimialoittain Hallinto- ja kehittämiskeskus Ympäristökeskus Koulutuspalvelukeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajankeskus Tekninen toimi Tekninen virasto (380) (371) - Tilakeskus (335) (332) - Rakennusvalvonta (13) (14) Peruskaupunki yht Liikelaitokset - Kallaveden työterveys 31 - Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö - Pohjois-Savon pelastuslaitos Kaupunki yht Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa oli n. 460 henkilöä. Liikelaitosten henkilöstövähennys johtuu siitä, että osa Kuopion Energian liikelaitoksen henkilöstöstä on siirtynyt Kuopion Energia Oy:n palvelukseen (n. 130 henkilöä). Vuoden 2007 alusta aloitti Kallaveden työterveys toimintansa liikelaitoksena ja sen palvelukseen siirtyi sosiaali- ja terveyskeskuksesta n. 30 henkilöä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä lisääntyi n. 60 henkilöä, joka johtuu Kevättömän sairaalan kahden osaston toiminnan käynnistämisestä. Peruskaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 24 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 143 henkilöä. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain 11

11 Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain Hallintokunta Hake 165,1 173,0 187,9 168,7 Maaseutukeskus 40,0 36,1 Ympäristökeskus 71,6 70,8 72,2 61,6 Koulutuspalv.keskus 1 093, , ,9 1175,4 Sosiaali- ja terv.keskus 2 436, , ,1 2548,9 Kallaveden työterveys 30,4 Kulttuuripalv.keskus 269,1 276,0 266,3 272,1 Vapaa-ajankeskus 150,7 154,7 153,1 156,7 Tekninen toimi (sis. Kuopion Vesi) 780,8 787,9 767,7 756,1 Kuopion Ateria 249,1 262,4 254,4 247,6 P-S pelastuslaitos 253,6 253,3 252,3 247,1 Yhteensä 5 509, , , ,6 Kaupungin seutuyhteistyö Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras) tuli voimaan Lain tavoitteena on edistää kehitystä, jolla luodaan elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa. Valtioneuvosto ei antamassaan palautteessa edellyttänyt Kuopion kaupungilta lisäselvityksiä laadittuun suunnitelmaan. Samanaikaisesti kaupungin oman suunnitelman kanssa valmisteltiin lain edellyttämä Kuopion seudun seutusuunnitelma. Suunnitelman laadintaan liittyivät kaksi laajapohjaista seminaaria sekä teemaryhmätyöskentely. Seutusuunnitelma laadittiin seudun neljän kunnan kattavalle alueelle ja se hyväksyttiin seudun jokaisessa valtuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointityö Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi alkoi helmikuussa 2007, jolloin hallitukset hyväksyivät selvityksen toteuttamistavan, vastuutukset sekä aikataulun. Varsinainen selvitystyö toteutettiin Paras-prosessin jatkona elokuusta joulukuuhun ulottuvana ajanjaksona. Työ organisoitiin elinkaariajattelun mukaisesti ja teemaryhmien yksimieliset raportit valmistuivat annetussa aikataulussa. Koko aineisto julkaistiin Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset prosessin jatkamisesta kuntaliitosneuvotteluihin ja kuntaliitokseen tullaan tekemään helmikuussa Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatupolitiikka-työn tilanne 2007 Laatupolitiikan määrittelyä varten perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli toteuttaa laatupolitiikan määrittely vuonna Laatupolitiikka on kaupungin yhteinen hyvän toiminnan tahdonilmaus. Se ei ota kantaa työn sisältöihin, vaan pikemminkin tapaan kohdata asiakkaamme, tehdä työtämme, suunnitella resurssejamme, hyödyntää ja kehittää henkilöstömme osaamista ja johtaa eri osa-alueita. Laatupolitiikka jakautuu siis sisällöltään pääpiirteissään tuloskortti näkökulmiin. Laatupolitiikan sisältöä käsiteltiin lokakuussa 2007 kaupungin johtoryhmässä ja marraskuussa 2007 kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa. Työryhmä halusi varmistaa, että laatupolitiikan sisältö myös toimeenpannaan käytännön toimenpiteiksi ja on työstänyt keväällä 2008 laatupolitiikasta johdetun laatukäsikirjan. Laatukäsikirjan sisällön viitekehyksenä ovat tuloskortin näkökulmat sekä PDCA (=Plan- Do-Check-Act) toimintamalli jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi. Laatupolitiikka, sen toimeenpanoon liittyvä asiakirja sekä aikataulusuunnitelma tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuussa Toimeenpano käynnistyy keväällä Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin tilanne 2007 Projekti käynnistyi syksyllä 2007, jolloin projektin projektisuunnitelma hyväksyttiin. Projektin toteuttajana on toimialan kehittämisvastaavista koostuva projektiryhmä ja ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Marras-joulukuussa projektin tiimoilta järjestettiin 2 päi- 12

12 vän mittainen koulutus- ja työseminaari, jonka pohjalta projektiryhmä aloitti työnsä. Vuoden vaihteeseen mennessä projektiryhmä oli saanut määriteltyä palvelualueluonnoksen (kaupunkitasoiset palvelukokonaisuudet), jota käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä tammikuussa 2008 ja projekti- ja ohjausryhmän yhteisessä työseminaarissa helmikuussa Tuotteistaminen Kaupunkitasoinen tuotteistussuunnitelma ja siihen liittyvät tuotteistusvaiheet on laadittu sekä aikataulutettu vuoteen 2010 saakka. Tavoitteena on, että ensisijaisesti tuotteistettavien kohteiden tuoterakenne ja laskentamallit on määritelty vuoden 2008 loppuun mennessä ja loppujen tuotteistuskohteiden osalta vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että tuotekohtaisen budjetoinnin ja seurannan perusteet on koottu vuoden 2010 loppuun mennessä. Tuotteistusvaiheet koostuvat viidestä kokonaisuudesta, joiden avulla tuotteistustyön edistymistä seurataan ja tuotteistustyön toteuttamista koordinoidaan. Toimialakohtaisten tuotteistussuunnitelmien toteuttaminen on aloitettu toimialoilla jo syksyllä 2007 ja se jatkuu edelleen. Toimialoilla tuotteistustyötä toteuttaa ja koordinoi toimialan nimeämä tuotteistusverkosto, joka muodostaa tarvittaessa joko projekti- tai työryhmiä tuotteistuskohteittain. 13

13 1.1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 29,4 % 34,2 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 59,1 % 88,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.1.4 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 31,5 % 41,5 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 30,7 % 24,6 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 3,9 8,4 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 10 6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 7 10 Asukasmäärä

16 17

17 1.1.5 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 40 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

18 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,64 % 71,29 % Rahoitusvarallisuus /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 40,4 % 33,1 % Lainakanta Lainat /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

19 1.1.6 Kaupungin kokonaistulot ja -menot v TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,5 Valtionosuudet , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot 760 0, ,4 Satunnaiset tuotot 0 0, ,2 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset , ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 257 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,2 - Valmistus omaan käyttöön 0 Korkokulut , ,4 Muut rahoituskulut 10 0,0 6 0,0 Satunnaiset kulut 0 0, ,4 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 157 0, ,1 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot -5 0, ,0 Investoinnit Investointimenot , ,5 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset , ,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,2 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0, ,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus

20 1.1.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutokset Kuopion kaupungilla on 11 tytäryhtiötä, joista 10 on yhdistelty konsernitaseeseen. Lisäksi on yhdistelty Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n tytär Kiinteistö Oy Turontalo ja Kiinteistö-KYS Oy:n tytär Asunto Oy Litmasenrinne. Konsernitaseeseen on yhdistelty ensimmäistä kertaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottavan Kuhilas Oy:n tilinpäätös. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkoi varsinaisen toiminnan alkaessa lokakuussa Tytäryhtiöistä Kuopion Energia Oy harjoittaa sähkön myynti- ja kaukolämmön ja sähkön tuotantoliiketoimintaa. Muut tytäryhtiöt ovat pääasiassa kiinteistö- tai asuntoyhtiöitä. Kuopion kaupunki on myynyt tilikauden aikana omistuksensa Pohjois-Savon YH-Rakennuttaja Oy:ssä. Konsernitaseeseen on jätetty yhdistelemättä Kuopion Pysäköinti Oy. Yhdistelemättä jättämisellä ei ole vaikutusta konsernitaseeseen. Kuopion kaupunki on jäsenenä kuudessa kuntayhtymässä, jotka kaikki on yhdistelty konsernitaseeseen. Lisäksi kaupungilla on omistuksia kahdeksassa osakkuusyhteisössä ja määräysvalta yhdessä yhdistyksessä, joita ei ole yhdistelty taseeseen, mutta niiden omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. ja toiminnallisia tavoitteita kaupungin vuoden 2008 talousarviossa. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnastaan kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle. Konsernin talous Konsernitaseen loppusumma oli 946,8 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 21,5 milj. euroa. Taseen vastaavien merkittävin varallisuuserä oli rakennukset tasearvoltaan 554,1 milj. euroa ja se kasvoi 11,1 milj. euroa. Vastattavissa konsernin oma pääoma pieneni 11,1 milj. euroa johtuen pääasiassa emoyhteisön 13,5 milj. euron alijäämästä. Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi konsernissa 26,5 milj. euroa, jolloin konsernin asukasta kohden laskettu lainamäärä oli euroa (ed. v euroa). Oman pääoman pienentyessä ja lainamäärän kasvaessa konsernin omavaraisuusaste heikkeni 34,1 %:iin (ed. v. 35,2 %). Edellisen vuoden vertailuluvuissa on huomioitu konsernirakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutokset. Kuopion kaupunki on myynyt alkuvuodesta 2008 omistamansa Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n osakkeet. Yhtiön myynti pienentää konsernin tasetta noin 59 milj. euroa. Konsernin toiminnanohjaus Kuluneella tilikaudella konsernin toiminnanohjausta on toteutettu kaupunginhallituksen hyväksymien Kuopion kaupungin konserniohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan johdolla on käyty tilikauden aikana tuloskeskustelut tytäryhteisöjen johdon kanssa. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle. Konsernin toiminnanohjausta on kehitetty vuoden 2007 aikana. Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien asiakirjojen Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Konserniyhteisöille on asetettu ensimmäisen kerran taloudellisia 21

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot