Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kaupungin kokonaistulot ja -menot v Kuntakonsernin toiminta ja talous Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Kaupungin toimintatuotot- ja kulut tulosalueittain Satunnaiset erät Tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Suunnitelmanmukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmat Kuopion Energia Kuopion Vesi Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion Ateria Kallaveden Työterveys Ympäristötilinpäätös Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Luettelo vuonna 2006 käytetyistä kirjanpitokirjoista 85 2 Talousarvion strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Strategisten tavoitteiden seuranta Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista Talousarvion toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset 3 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 3

3

4 1. Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot

5

6 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %, jääden hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Suhdannehuippu on ohitettu. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon menojen voimakas kasvu. Ennakoimatonta lisäpainetta aiheutui myös kuntasektorin korkeasta palkankorotustasosta. Ydinkaupungin toiminnoista sosiaali- ja terveyssektorin (SosTe, Esh ja Toimeentulotuki) yhteenlasketut toimintamenot kasvoivat 19,1 milj. (7,3 %) ja muun kaupungin yhteenlasketut toimintamenot 6,5 milj. (3,4 %). Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talous heikkeni vuonna Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti tilinpäätöstä. Kuopion talouskehitys oli kuntatalouden yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset, joilla ei ollut vastinetta reaalisessa rahavirrassa. Keskeisiä tulosta heikentäneitä tekijöitä olivat verotulojen kasvun jääminen 6,3 %:iin, mikä jäi alle valtakunnan 7,5 % keskiarvon, Kuopion Energian eriyttämisratkaisu, kohonneet rahoituskustannukset sekä 7 Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun väestömäärän lisäys oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Kuopion teknologiakeskus Teknian myynti Technopolis Oyj:lle päätettiin vuoden 2007 lopulla. Technopoliksen tulo Kuopioon vauhdittanee edelleen teknologiaintensiivisen yritystoiminnan kehittymistä alueellamme. Osaamiskeskus- ja alueellisen hanketoiminnan jatkuminen varmistetaan perustettavan, kaupungin pääosin omistaman Kuopio Innovation Oy:n toimesta. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa..

7 Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) toimeenpanosuunnitelman sekä yhdessä seudun neljän kunnan kesken Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman. Suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi toteutettiin Paras -prosessin jatkona syksyllä Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset jatkosta tehdään kevään 2008 aikana. Vuoden 2007 alusta käynnistyi uusi EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi. Uusi EU-ohjelmakausi ei näkynyt vielä vuoden 2007 aikana käytännön hanketoimintana. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat erityisesti yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, työllisyyden ja kansainvälisyyden edistämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla edistetään kaupungin vetovoimaisuutta ja rakenteellista toimivuutta. Kaupungin oma hanketoiminta mahdollistaa uusien toimintatapojen kokeilemista, henkilöstön osaamisen ja EU-valmiuksien kehittämistä sekä edistää verkostoitumista. Vuoden 2007 kuluessa hyväksyttiin mm. Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kulttuuriympäristöstrategia ja taiteen kaava. Kaupunkitasoinen palveluprosessien kehittämistyö sekä toiminnan tuotteistaminen eteni. Vuosi 2007 oli monipuolinen ja menestyksekäs vuosi kuopiolaisessa matkailu-, tapahtuma- ja kulttuurielämässä. Vietimme mm. Minna Canthin juhlavuotta. Valtiovalta juhlisti vuotta kuopiolaisesta aloitteesta määräämällä Canthin syntymäpäivän kansalliseksi liputuspäiväksi. Lokakuussa 2007 allekirjoitettiin päivitetty valtuustoryhmien välinen talouden ja toimintojen kehittymistä ohjaava sopimus. Sopimus antaa tavoitteet talouden, mukaan lukien velkaantumisen, hallinnalle sekä kaupungin työnteon kehittämiselle. Koko kaupungin tasolla on käynnistetty sopimuksen mukaisen toiminnan täytäntöönpano. Kaupungin taloudellisen tilanteen kohentaminen pysyy seuraavina vuosina suurena haasteena luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle. Tiukan voimavarakehyksen käyttö asukkaiden kannalta tasapuolisella ja palvelut riittävästi turvaavalla tavalla edellyttää olevaa toimintaa ehdollistaviakin linjauksia. Erityisen haasteen muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen saaminen voimavarojen mahdollistamalle tasolle. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa siitä, että vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2007 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Keskustapuolue 16 3 Sdp 15 3 Kokoomus 12 3 Vasemmistoliitto 7 1 Vihreät 6 1 KD 3 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja terveydenhoitaja Leila Savolainen I varapuheenjohtaja, TtM, toiminnanjohtaja Irja Sokka saakka ja opettaja Jaakko Kosunen alkaen II varapuheenjohtaja Markku Söderström. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen I varapuheenjohtaja, TtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti II varapuheenjohtaja, professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtajana Jukka Pulkkinen. määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta, joiden tilavuus oli yhteensä m 3 ja kerrosalaa oli yhteensä m 2. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta ja myönnettyjä lupia on myös tavanomaista enemmän. Asuntorakentaminen jatkui edelleen Keskustan kohteissa ja Saaristokaupungissa. Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Teollisuustilaa valmistui vuonna 2007 noin ka-m 2 ja m 3. Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä; syntyneitä oli 970 lasta ja kuolleita 757 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun kasvu oli jonkin verran edellisvuotta heikompaa. Väestömäärän lisäys seudulla oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen 9 Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 erittäin vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %. Bkt:n kasvu jäi kuitenkin hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Kansantalous kasvoi vielä tilinpäätösvuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 5 prosentin vauhtia, mutta kasvu hidastui vuoden loppupuolella 3,5 prosentin tasolle. Suhdannehuippu on ohitettu ja korkeasuhdanne on tasaantunut. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. Työllisyyden kehitys oli suotuisaa ja työllisten määrä lisääntyi ennakkotietojen mukaan noin henkeä. Työllisyysaste kohosi noin yhden prosenttiyksikön 70 prosenttiin. Työttömyysaste supistui vajaalla yhdellä prosenttiyksiköllä. Suhteellisen korkeasta työttömyys-

9 asteesta huolimatta avoimia työpaikkoja oli vuoden 2007 loppupuolella keskimäärin Tässä on lisäystä edelliseen vuoteen noin viidennes. Tilanne kuvastaa työmarkkinoiden kireyttä ja kohtaanto-ongelmaa, joka on sekä ammatillinen että alueellinen. In aatio kiihtyi vuonna Kuluttajahintaindeksin nousu on ennakkotietojen mukaan 2,5 %. Vastaava muutos oli v noin 1,6 % ja tätä edeltävänä vuonna 0,9 %. Indeksin nousua ovat kiihdyttäneet mm. öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä syksyn palkankorotukset, jotka nousivat oletettua korkeammiksi. In aatiopaineet ovat edelleen kasvamassa vuonna Valtiovarainministeriö arvioi maaliskuun 2008 suhdannekatsauksessa kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen suuruudeksi 3,3 %. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti noin 4 % ja reaalisestikin yli 2 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat 5,9 % ja sosiaalietuudet 2,6 %. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat edelleen tulojen muutosta enemmän eli noin 5,4 %. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui. Velkaantumisaste ylitti yhden vuoden käytettävissä olevan tulon ja oli vuoden 2007 lopussa korkeampi kuin koskaan. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi vuoden 2007 aikana noin 13 %. Yritysten voitot olivat suurempia kuin koskaan ja yritysten maksamien verojen määrä kasvoi yli 20 prosenttia. Kiinteät investoinnit kotimaahan lisääntyivät noin 16 %. Osinkoja yritykset maksoivat 2 % edellistä vuotta enemmän. Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Valtionosuuksien kasvu oli liki 5 prosenttia. Valtionosuuksien kasvu oli euromääräisesti huomattavasti suurempaa kuin korkomenojen ja poistojen kasvu, joten kuntatalouden tuloslaskelma vuodelta 2007 on edellistä vuotta enemmän ylijäämäinen. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % 10 investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talouden kehitys Kuopion talous heikkeni vuonna 2007 merkittävästi. Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti ja kirjanpidollisesti tilinpäätöstä. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 47,2 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 16,6 milj. euron ylijäämää. Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa alijäämäinen, jolloin vertailukelpoisen tuloksen heikkenemiseksi muodostui 9,6 milj. euroa. Tuloksen heikkenemisen keskeisiä syitä ovat: 1. Energian eriyttämisratkaisun myötä kaupungin toiminnasta siirtyi merkittävästi enemmän tulovirtaa yhtiöön, kuin menovirtaa. Tuloslaskelman erittäin ilmaistuna toimintakatetta siirtyi 8,4 milj. euroa, vuosikatetta 5,5 milj. euroa ja tilikauden tulosta 3,4 milj. euroa 2. Toimintakate kasvoi 21,6 milj. euroa (ilman Kuopion Energiaa tarkasteltuna), kun vastaavasti verorahoitus kasvoi 20,6 milj. euroa. Tulosta heikentävä vaikutus 1,0 milj. 3. Rahoituserät heikkenivät rahoitustuottojen pienenemisen sekä korkomenojen kasvun myötä 3,2 milj. 4. Poistot kasvoivat 2,0 milj. euroa Kaupungin tulorahoitus investointeja varten muodostui 11,9 milj. euroon. Investointimenot olivat 72,0 milj. euroa, rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myynnit yhteensä 22,0 milj. euroa, jolloin nettoinvestointimenot olivat 50,0 milj. euroa. Näin ollen toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui 38,1 milj. euron alijäämä. Tämä katettiin ottamalla lainaa 33 milj. euroa sekä kassavarojen pienentämisellä. Muuhun kuntakenttään verrattuna Kuopion talouskehitys oli yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset. Kuntatalouden yleisen ja Kuopion talouden kehityksen eroa vuonna 2007 kuvataan seuraavassa keskeisillä talouden osatekijöillä: - Kuopion verotulot kasvoivat 6,3 %. Kuntien yhteenlaskettu verotulojen muutos oli viidenneksen tätä suurempi eli 7,5 %. - toimintakatteen nimellinen kasvu oli Kuopiossa 9,8

10 %. Kuntatalouden vastaava muutos jäi 5,9 prosenttiin. Kuopion Energian eriyttämisratkaisu vähensi Kuopion kaupungin tuloja huomattavasti menoja enemmän. Kuopion toimintakatteen kasvu on 6,4 %, kun vuosien välisestä vertailusta poistetaan Kuopion Energian luvut. - Kuopion korkomenot nettona (= korkomenojen ja tulojen erotus) sekä laskennalliset poistot kasvoivat talouden epätasapainosta ja mittavista investoinneista johtuen yli kolminkertaisesti maan keskimääräiseen muutokseen verrattuna euroa per asukas-mittarilla. Muutosta selittää voimakkaan velkaantumisen lisäksi sairaanhoitopiirin päätös lakkauttaa peruspääoman koron tilittäminen omistajakunnille. - asukasta kohti laskettu velkamäärä kasvoi Kuopiossa 336 euroa. Vastaava muutos oli kuntien yhteisenä hieman alle 100 euroa. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2007 kattamaan noin 59 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 131 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 32 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli 68 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi kuitenkin edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2007 viimeisenä päivänä Kuopiossa euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien rahavarat ovat kuitenkin pääsääntöisesti suurempia kuin Kuopion kaupungin. Kuopion pitkäaikaiset lainat vähennettyinä rahavaroilla olivat vuoden 2007 lopussa asukasta kohden noin neljänneksen koko kuntatalouden vastaava lukua suuremmat (Kuopio euroa, kunnat yhtensä 895 euroa). kasvoi vuodesta 2006 yhteensä 30 henkilötyövuotta. Alla olevasta taulukosta puuttuvat Kuopion Energian henkilötyövuodet. Työaikakäytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta on selvitetty vuoden 2007 aikana ja asiaa on käsitelty kaupungin kehittämistoimikunnassa Selvitystyö jatkuu vuonna Henkilöitä keskimäärin toimialoittain Hallinto- ja kehittämiskeskus Ympäristökeskus Koulutuspalvelukeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajankeskus Tekninen toimi Tekninen virasto (380) (371) - Tilakeskus (335) (332) - Rakennusvalvonta (13) (14) Peruskaupunki yht Liikelaitokset - Kallaveden työterveys 31 - Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö - Pohjois-Savon pelastuslaitos Kaupunki yht Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa oli n. 460 henkilöä. Liikelaitosten henkilöstövähennys johtuu siitä, että osa Kuopion Energian liikelaitoksen henkilöstöstä on siirtynyt Kuopion Energia Oy:n palvelukseen (n. 130 henkilöä). Vuoden 2007 alusta aloitti Kallaveden työterveys toimintansa liikelaitoksena ja sen palvelukseen siirtyi sosiaali- ja terveyskeskuksesta n. 30 henkilöä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä lisääntyi n. 60 henkilöä, joka johtuu Kevättömän sairaalan kahden osaston toiminnan käynnistämisestä. Peruskaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 24 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 143 henkilöä. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain 11

11 Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain Hallintokunta Hake 165,1 173,0 187,9 168,7 Maaseutukeskus 40,0 36,1 Ympäristökeskus 71,6 70,8 72,2 61,6 Koulutuspalv.keskus 1 093, , ,9 1175,4 Sosiaali- ja terv.keskus 2 436, , ,1 2548,9 Kallaveden työterveys 30,4 Kulttuuripalv.keskus 269,1 276,0 266,3 272,1 Vapaa-ajankeskus 150,7 154,7 153,1 156,7 Tekninen toimi (sis. Kuopion Vesi) 780,8 787,9 767,7 756,1 Kuopion Ateria 249,1 262,4 254,4 247,6 P-S pelastuslaitos 253,6 253,3 252,3 247,1 Yhteensä 5 509, , , ,6 Kaupungin seutuyhteistyö Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras) tuli voimaan Lain tavoitteena on edistää kehitystä, jolla luodaan elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa. Valtioneuvosto ei antamassaan palautteessa edellyttänyt Kuopion kaupungilta lisäselvityksiä laadittuun suunnitelmaan. Samanaikaisesti kaupungin oman suunnitelman kanssa valmisteltiin lain edellyttämä Kuopion seudun seutusuunnitelma. Suunnitelman laadintaan liittyivät kaksi laajapohjaista seminaaria sekä teemaryhmätyöskentely. Seutusuunnitelma laadittiin seudun neljän kunnan kattavalle alueelle ja se hyväksyttiin seudun jokaisessa valtuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointityö Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi alkoi helmikuussa 2007, jolloin hallitukset hyväksyivät selvityksen toteuttamistavan, vastuutukset sekä aikataulun. Varsinainen selvitystyö toteutettiin Paras-prosessin jatkona elokuusta joulukuuhun ulottuvana ajanjaksona. Työ organisoitiin elinkaariajattelun mukaisesti ja teemaryhmien yksimieliset raportit valmistuivat annetussa aikataulussa. Koko aineisto julkaistiin Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset prosessin jatkamisesta kuntaliitosneuvotteluihin ja kuntaliitokseen tullaan tekemään helmikuussa Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatupolitiikka-työn tilanne 2007 Laatupolitiikan määrittelyä varten perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli toteuttaa laatupolitiikan määrittely vuonna Laatupolitiikka on kaupungin yhteinen hyvän toiminnan tahdonilmaus. Se ei ota kantaa työn sisältöihin, vaan pikemminkin tapaan kohdata asiakkaamme, tehdä työtämme, suunnitella resurssejamme, hyödyntää ja kehittää henkilöstömme osaamista ja johtaa eri osa-alueita. Laatupolitiikka jakautuu siis sisällöltään pääpiirteissään tuloskortti näkökulmiin. Laatupolitiikan sisältöä käsiteltiin lokakuussa 2007 kaupungin johtoryhmässä ja marraskuussa 2007 kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa. Työryhmä halusi varmistaa, että laatupolitiikan sisältö myös toimeenpannaan käytännön toimenpiteiksi ja on työstänyt keväällä 2008 laatupolitiikasta johdetun laatukäsikirjan. Laatukäsikirjan sisällön viitekehyksenä ovat tuloskortin näkökulmat sekä PDCA (=Plan- Do-Check-Act) toimintamalli jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi. Laatupolitiikka, sen toimeenpanoon liittyvä asiakirja sekä aikataulusuunnitelma tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuussa Toimeenpano käynnistyy keväällä Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin tilanne 2007 Projekti käynnistyi syksyllä 2007, jolloin projektin projektisuunnitelma hyväksyttiin. Projektin toteuttajana on toimialan kehittämisvastaavista koostuva projektiryhmä ja ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Marras-joulukuussa projektin tiimoilta järjestettiin 2 päi- 12

12 vän mittainen koulutus- ja työseminaari, jonka pohjalta projektiryhmä aloitti työnsä. Vuoden vaihteeseen mennessä projektiryhmä oli saanut määriteltyä palvelualueluonnoksen (kaupunkitasoiset palvelukokonaisuudet), jota käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä tammikuussa 2008 ja projekti- ja ohjausryhmän yhteisessä työseminaarissa helmikuussa Tuotteistaminen Kaupunkitasoinen tuotteistussuunnitelma ja siihen liittyvät tuotteistusvaiheet on laadittu sekä aikataulutettu vuoteen 2010 saakka. Tavoitteena on, että ensisijaisesti tuotteistettavien kohteiden tuoterakenne ja laskentamallit on määritelty vuoden 2008 loppuun mennessä ja loppujen tuotteistuskohteiden osalta vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että tuotekohtaisen budjetoinnin ja seurannan perusteet on koottu vuoden 2010 loppuun mennessä. Tuotteistusvaiheet koostuvat viidestä kokonaisuudesta, joiden avulla tuotteistustyön edistymistä seurataan ja tuotteistustyön toteuttamista koordinoidaan. Toimialakohtaisten tuotteistussuunnitelmien toteuttaminen on aloitettu toimialoilla jo syksyllä 2007 ja se jatkuu edelleen. Toimialoilla tuotteistustyötä toteuttaa ja koordinoi toimialan nimeämä tuotteistusverkosto, joka muodostaa tarvittaessa joko projekti- tai työryhmiä tuotteistuskohteittain. 13

13 1.1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 29,4 % 34,2 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 59,1 % 88,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.1.4 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 31,5 % 41,5 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 30,7 % 24,6 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 3,9 8,4 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 10 6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 7 10 Asukasmäärä

16 17

17 1.1.5 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 40 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

18 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,64 % 71,29 % Rahoitusvarallisuus /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 40,4 % 33,1 % Lainakanta Lainat /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

19 1.1.6 Kaupungin kokonaistulot ja -menot v TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,5 Valtionosuudet , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot 760 0, ,4 Satunnaiset tuotot 0 0, ,2 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset , ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 257 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,2 - Valmistus omaan käyttöön 0 Korkokulut , ,4 Muut rahoituskulut 10 0,0 6 0,0 Satunnaiset kulut 0 0, ,4 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 157 0, ,1 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot -5 0, ,0 Investoinnit Investointimenot , ,5 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset , ,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,2 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0, ,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus

20 1.1.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutokset Kuopion kaupungilla on 11 tytäryhtiötä, joista 10 on yhdistelty konsernitaseeseen. Lisäksi on yhdistelty Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n tytär Kiinteistö Oy Turontalo ja Kiinteistö-KYS Oy:n tytär Asunto Oy Litmasenrinne. Konsernitaseeseen on yhdistelty ensimmäistä kertaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottavan Kuhilas Oy:n tilinpäätös. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkoi varsinaisen toiminnan alkaessa lokakuussa Tytäryhtiöistä Kuopion Energia Oy harjoittaa sähkön myynti- ja kaukolämmön ja sähkön tuotantoliiketoimintaa. Muut tytäryhtiöt ovat pääasiassa kiinteistö- tai asuntoyhtiöitä. Kuopion kaupunki on myynyt tilikauden aikana omistuksensa Pohjois-Savon YH-Rakennuttaja Oy:ssä. Konsernitaseeseen on jätetty yhdistelemättä Kuopion Pysäköinti Oy. Yhdistelemättä jättämisellä ei ole vaikutusta konsernitaseeseen. Kuopion kaupunki on jäsenenä kuudessa kuntayhtymässä, jotka kaikki on yhdistelty konsernitaseeseen. Lisäksi kaupungilla on omistuksia kahdeksassa osakkuusyhteisössä ja määräysvalta yhdessä yhdistyksessä, joita ei ole yhdistelty taseeseen, mutta niiden omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. ja toiminnallisia tavoitteita kaupungin vuoden 2008 talousarviossa. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnastaan kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle. Konsernin talous Konsernitaseen loppusumma oli 946,8 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 21,5 milj. euroa. Taseen vastaavien merkittävin varallisuuserä oli rakennukset tasearvoltaan 554,1 milj. euroa ja se kasvoi 11,1 milj. euroa. Vastattavissa konsernin oma pääoma pieneni 11,1 milj. euroa johtuen pääasiassa emoyhteisön 13,5 milj. euron alijäämästä. Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi konsernissa 26,5 milj. euroa, jolloin konsernin asukasta kohden laskettu lainamäärä oli euroa (ed. v euroa). Oman pääoman pienentyessä ja lainamäärän kasvaessa konsernin omavaraisuusaste heikkeni 34,1 %:iin (ed. v. 35,2 %). Edellisen vuoden vertailuluvuissa on huomioitu konsernirakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutokset. Kuopion kaupunki on myynyt alkuvuodesta 2008 omistamansa Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n osakkeet. Yhtiön myynti pienentää konsernin tasetta noin 59 milj. euroa. Konsernin toiminnanohjaus Kuluneella tilikaudella konsernin toiminnanohjausta on toteutettu kaupunginhallituksen hyväksymien Kuopion kaupungin konserniohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan johdolla on käyty tilikauden aikana tuloskeskustelut tytäryhteisöjen johdon kanssa. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle. Konsernin toiminnanohjausta on kehitetty vuoden 2007 aikana. Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien asiakirjojen Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Konserniyhteisöille on asetettu ensimmäisen kerran taloudellisia 21

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot