Tietotuotantoon ja tutkimukseen perustuva kehittäminen kunnissa osaamiskeskusten yhteistyöhaaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotuotantoon ja tutkimukseen perustuva kehittäminen kunnissa osaamiskeskusten yhteistyöhaaste"

Transkriptio

1 Tietotuotantoon tutkimukseen perustuva kehittäminen kunnissa osaamiskeskusten yhteistyöhaaste Huolta-säätiön, valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin sosiaalialan osaamiskeskusten työseminaari , Kehitysjohta Arto Rautajoki SONet BOTNIA Ketterä moniosaa 1

2 Sosiaalialan osaamiskeskukset kuntien kehittämisen tukena: Kuntalain 1 : Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia kestävää kehitystä alueellaan Sosiaalihuoltolain 13 : kunnan on huolehdittava sosiaalihuoltoa muuta sosiaaliturvaa koskevan mm. tutkimustoiminnan järjestämisestä. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat koko maan kattava alueellinen yhteistyörakenne, mukana kaikki kunnat, laa kehittämisvastuu, tukevat alueellista kehittämistoiminta (L 1230/2001) THL tukee sosiaalialan osaamiskeskuksia tutkimustoiminnassa muussa kehittämistyössä Ketterä moniosaa 2

3 Näkökulmia: 1 Sosiaalialan osaamiskeskukset kehittämisrakenteena tehtävät 2. Tietotuotantoon tutkimukseen perustuvan sosiaalihuollon kehittämisen merkityksestä haasteista kuntien tukena 3. Kokemuksia kansallisen sektoritutkimuksen, alueellisen paikallisen tietotuotannon tutkimuksen yhteensovittamisesta Aikuissosiaalityön vaikuttavuushankkeessa (case Seinäjoen osahanke) 4. Tietotuotantoon tutkimukseen perustuvan kehittämisen rakenteen haasteita kuntien tukena osaamiskeskusten yhteistyössä Ketterä moniosaa 3

4 Sosiaalialan osaamiskeskukset perustamisankohdan mukaan (kk/v) POSKE 8/2001 SONetBotnia 8/2002 FSKC 12/2001 Pikassos 11/2001 KOSKE 3/2001 Vasso 9/2002 Socca 4/2002 Sosiaalitaito 12/2001 Verso 4/2002 ISO 2/2001 Socom 10/2001

5 Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävät : Kehittää välittää sosiaalialan osaamista asiantuntemusta Kehittää peruspalvelu erityisosaamista vaativia erityis- asiantuntipalvelu Sosiaalialan perus-, tko- täydennyskoulutuksen käytännön työn monipuolinen yhteys Sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- kehittämistoiminnan toteutuminen Ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- asiantuntipalvelujen tuottamiseksi Ketterä moniosaa 5

6 Sosiaalialan osaamiskeskukset alueellisessa tietotuotannossa tutkimuksessa mm. Käytäntöä palvelevaa kunta- asiakaslähtöistä kehittämistä, hankkeita tutkimusta yliopisto- ym. yhteistyössä Palvelujen tila- hyvinvointiselvityksiä, palvelujen hankkeiden arviointe arviointitutkimusta Alueellisen tietotuotannon tutkimustarpeiden arviointia verkostopohisessa yhteistyössä Keskeistä toiminnassa on tietotuotannon tutkimuksen, tiedonhallinnan tiedon hyödyntämisen kehittäminen kuntien tarpeisiin Opetus- tutkimusklinikkatoimintaa yhteistyössä mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut kunnat Sosiaalihuollon päätöksentekijä-, työntekijä- asiakasymmärryksen lisääminen tutkittuun tietoon perustuvan kehittämisen merkityksestä konkreettisesti käytännönläheisesti Ketterä moniosaa 6

7 Sosiaalialan tietotuotantoon tutkimukseen perustuvan kehittämisen merkityksestä kunnissa Normi- resurssiohuksesta siirrytty 80-luvun puolivälistä alkaen informaatio- asiakasohukseen Johtamisen suunnittelun keskeisin työkalu Kasvava merkitys sosiaalipoliittisesti vastattaessa yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutoshaasteisiin mm. Palvelurakenteiden muutos palveluinnovaatiot Väestön ikääntyminen palvelutarpeiden kasvu Kuntien alueiden erilaistuminen Työvoiman saatavuuden kysymykset Tulo- hyvinvointierojen kasvu Kansalaisten valinnan mahdollisuudet Tuottavuuden vaikuttavuuden vaatimukset Tieto pyrkii tuomaan järjestystä kaaoksen keskelle (mm. tilastot) Sosiaalihuollon tietotuotanto tutkimus on tärkeä saada lähemmäksi vahvistuvaksi osaksi sosiaalihuollon asiakastyötä, myös ns. hilisen tiedon systemaattinen kokoaminen: sosiaalihuollon äänen näkyväksi tekeminen Ketterä moniosaa 7

8 Tietotuotantoon/ tutkimukseen perustuva kehittäminen yhteistyöhaasteena Toimintaympäristön, hyvinvoinnin /sosiaalihuollon rakenteiden muutos Kuntalaisten / asiakkaiden kokemustiedon systemaattisempi tuottaminen hyödyntäminen / sosiaalihuollon kehittämisen perustana (yliopisto, amk, Thl, oske-, kunta- ym. toimit ) Todennettua tietoa: Todennettu tieto A) Kansalaisten hyvinvoinnin tilasta muutoksista: A) hyvinvoinnin, tilastotieto, tilasta asiantuntitieto, muutoksista: ennakointitieto, tilastotieto, asiantuntitieto, ennusteet, vertailtavuus ennakointitieto B) B) hyvinvointia hyvinvointia edistävien edistävien haittaavien haittaavien tekijöiden tekijöiden muutoksista: muutoksista: tilastotieto, tilastotieto, prosessitieto prosessitieto ym. ym. C) C) sosiaalihuollon Sosiaalihuollon (hyvinvoinnin) (hyvinvoinnin) palvelujärjestelmän palvelujärjestelmän palvelujen tilasta tilasta muutossuunnista: muutossuunnista: tilastotilasto rekisteritieto, rekisteritieto, historia/pitkittäistieto, historia/pitkittäistieto, trenditieto, trenditieto, ennakointitieto, ennakointitieto vertailtavuus D) D) alueellinen Alueellinen paikallinen paikallinen elinolojen elinolojen hyvinvoinnin hyvinvoinnin erilaistuminen: erilaistuminen: paikkatieto, paikkatieto, vertailutieto, vertailutieto, seurantaseuranta ennakointitieto ennakointitieto Muuttuva lainsäädäntö: Sosiaalihuollon tietoperustaisuuden varmistaminen: suunnittelun, strategiatyön, johtamisen, asiakastyön kehittämisen ym. tukena, välitystehtävä Sosiaalihuollon työkäytäntöjen menetelmien, palveluprosessien -kokonaisuuksien vaikuttavuus: kustannustehokkuus vaikuttavuustieto: osaaminen, työ, tutkimus, opetus kehittäminen integrointi, juurruttaminen

9 Esim. AIKUISSOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUSHANKE: : THL-sosiaalialan osaamiskeskus-kuntayhteistyönä käytännönläheistä kehittämistä tutkimusta THL- SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS-KUNTAyhteistyötä: Esimerkkinä Aikuissosiaalityön vaikuttavuushanke Ketterä moniosaa 9

10 Esimerkkinä Seinäjoen osahanke Kehitettiin aikuissosiaalityöhön vaikuttavuuden arviointimittari AVAIN THL:n tutkijoiden, SONet BOTNIAn Seinäjoen sosiaalityön esimiesten kanssa AVAIN on verkkopohinen mittari, jolla mitataan sosiaalityön tavoitteiden toteutumista työmenetelmien vaikuttavuutta Alku- loppuarviointi tehtiin 172 asiakkaan kohdalla Hanke on raportoitu THL:n sarssa, linkki: Ketterä moniosaa 10

11 Esimerkkinä Seinäjoen osahanke Työkokoukset, konsultaatio SONet BOTNIA yhteistyössä Tiedonlevittäminen sosiaalialan osaamiskeskuksen tiedotteessa + verkostot Jatkotoimena: EMPOWER-hanke: - Tutkitaan malle, joilla sosiaalityössä voidaan poistaa huono-osaisuutta Kunnallisalan kehittämissäätiö, THL, kunnat, Seinäjoen sosiaalivirasto SONet BOTNIA mukana: Mediapa-toiminta, uusi tehostetun sosiaalityön malli Seinäjoen sosiaalivirastoon nuorille toimeentulotuen asiakkaille, toimintamallin levitys, THL tutkii toiminnan vaikuttavuutta, yliopistoyhteistyönä (Tay) pro gradututkielmaan perustuva vaikuttavuuden arviointi, SONet BOTNIA integroi tutkimukset osaksi alueellisen hyvinvointitietotuotannon maakunnallista kehittämissuunnitelmaa Ketterä moniosaa 11

12 Kokemuksia havainto: Yhteistyössä on tunnistettu kehittämisen tarpeet, tutkimus suunnattu aiempi kehittäminen huomioon ottaen, selkeämpi kehittämisen tkumo Tiedon tuottaminen suoraan sosiaalityöstä / asiakkaalta saatavan tiedon kehittäminen Valtakunnallinen tutkimus kehittäminen lkautettu sujuvasti alueellisen tietotuotannon, tutkimuksen kehittämisen tueksi Johdon hyväksyntä: yhteistyön ra-aidat matalia, tutkimusperustaiselle kehittämiselle on annettu tilaa Ketterä moniosaa 12

13 Havaitsemiamme haasteita 1: Tutkimustietoa hyödynnetään liian vähän sosiaalialan työssä => haaste sosiaalialan tutkimuksen kehittämisen rakenteille sekä sosiaalialan koulutukselle Käytännön toimit eivät tiedä, miten tietoa voitaisiin tuottaa hyödyntää => Tietotuotantoa tutkimusta tilanteisiin, joissa tietoa tullaan käyttämään Alueet ovat eriarvoisia tutkimustiedon tuottamisessa hyödyntämisessä Hankkeissa kuluu liikaa aikaa kaiken aloittamiseen alusta: tarvitaan tiivis yhteistyö sektoritutkimuksen, yliopistojen, osaamiskeskusten kuntien kanssa tuotetun, tutkitun tiedon levittämiseen, hyödyntämiseen juurruttamiseen Ketterä moniosaa 13

14 Havaitsemiamme haasteita 2.: Kuntien alueellinen kehittämistoiminta kärsii hankerahoituksen huonosta suuntaamisesta kehittämistyön suunnitelmallisen tkumon puutteesta Tulisi siirtyä hankerahoituksesta kuntia alueita tukevaan pitkäjänteisen kehittämistyön mahdollistavaan tutkimuksen kehittämisen rakenteeseen sen rahoitukseen Lähde: Rautajoki, Arto & Suonen, Riitta & Kivipelto, Minna (2014): Voiko sosiaalityön tutkimus kehittäminen muuttaa käytäntöjä? Kokemuksia valtakunnallisen alueellisen tutkimus- kehittämistoiminnan yhteistyön vaikutuksista. Kunnallistieteellinen aikakauskir 2014 (1), Ketterä moniosaa 14

15 HAASTEITA TIETOTUOTANTOON JA TUTKIMUKSEEN PERUSTUVALLE KEHITTÄMISEN RAKENTEELLE KUNTIEN TUKENA YHTEISTYÖSSÄ 1. Lakisääteinen kehittämisrakenteen toimintamandaatti on oltava Myös kuntien kehittämisresursseista huolehdittava Selkeä kehittämisrakenteen tarkoitus konkreettiset tehtävät Kehitettävän toiminnan kannalta mielekäs toiminta-alue => yhteensovitus sosiaali- terveydenhuollonuudistuksen kanssa Jatkuva, kohtuullinen perusrahoitus tehtäviin Riittävä, osaava henkilöstö johto (vrt. Kauppila 2013) Ketterä moniosaa 15

16 HAASTEITA TIETOTUOTANTOON JA TUTKIMUKSEEN PERUSTUVALLE KEHITTÄMISEN RAKENTEELLE KUNTIEN TUKENA YHTEISTYÖSSÄ 2.: Tasapainoinen sosiaali- terveydenhuollon kehittämisrakenteen yhteensovittaminen kuntien kehittämistyön tukena (toiminnallinen integraatio ensisiista) Päätöksenteko kehittäminen tutkittuun tietoon perustuvaksi muutoksia ennakoivaksi Tietotuotanto, tutkimukseen perustuva tieto, arviointi ennakointi ovat osa sosiaalihuollon ammattilaisten työtä => tutkimuksen kehittämisen rakenne tukee Asiakkaalta saatavan tiedon asiakkaista saatavan tietotuotannon kehittäminen systematisointi => Asiakasymmärrys vaatii monipuolista asiakastietoa Sosiaalihuollon tutkimusevo tai vastaava rahoitus välttämätön, sosiaalihuollon tutkimusta sosiaali- terveydenhuollon rapintojen tutkimusta vahvistettava Ketterä moniosaa 16

17 HAASTEITA TIETOTUOTANTOON JA TUTKIMUKSEEN PERUSTUVALLE KEHITTÄMISEN RAKENTEELLE KUNTIEN TUKENA YHTEISTYÖSSÄ 3.: Paikallisen alueellisen antasaisen tiedon saaminen korostuu tulevaisuudessa: Millaiseen tietopohan sosiaalihuollon kehittäminen kunnissa noa? Miten tutkimusta muuta systemaattista tietotuotantoa integroidaan kunnissa palvelujen kehittämisen tueksi? Millainen tieto on relevanttia? Perustutkimuksen turvaaminen on perusta: Kiinteä yhteys yliopistolliseen, tieteelliseen tutkimukseen opetukseen Kiinteä yhteys kansalliseen sektoritutkimukseen kehitystyöhön (THL) Kiinteä integrointi kunnan muuhun tutkimustoimintaan kehittämiseen Kiinteä yhteys kuntien lakisääteiseen hyvinvointikertomustyöhön Ketterä moniosaa 17

18 HAASTEITA TIETOTUOTANTOON JA TUTKIMUKSEEN PERUSTUVALLE KEHITTÄMISEN RAKENTEELLE KUNTIEN TUKENA YHTEISTYÖSSÄ 4.: Soveltavan tutkimus- kehittämistoiminnan yhteistyö Tarvitaan systemaattista, antasaista, helposti hyödynnettävää sosiaalihuollon tietotuotantoa tutkimusta sekä kriittistä sosiaalihuollon työkäytäntöjä menetelmiä arvioivaa sosiaalityön tieteellistä tutkimusta Tietoperustaiseen kehittämiseen motivointi kunnissa on iso haaste sosiaalialan osaamiskeskuksille vaatii vahvo kumppaneita Ketterä moniosaa 18

19 Sosiaalihuollon tietotuotanto tutkimus kuntien tukena PAIKKATIETO -alueellisista palveluvaihteluista väestöryhmittäisistä eroista KOKEMUSTIETO (mm. kansalaisraadit, asiakkaan kokema vaikuttavuus ) Kuntalaisten kokemuksia näkemyksiä hyvinvoinnista, palvelutarpeista - tyytyväisyydestä. - henkilökohtainen tulkinta -kokemuksellisesti rakentuva SOSIAALIHUOLLON KOKONAISKUVA - sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeet - yhteiskunnan toiminta - palvelujärjestelmä - ammatillinen henkilöstö, osaaminen - Sosiaalihuollon tietotuotanto tutkimus, mm. ymmärtämiseen tähtäävä tieto, ennakointitieto, sosiaalinen raportointi, kustannustehokkuus- vaikuttavuustieto REKISTERITIETO (Asiakasrekisteri-, kuntien tietokannat ) Reaaliaikainen rekisteritieto palvelutapahtumista TILASTOLLINEN TIETO (hyvinvointikertomuskehittäminen) tilastollinen tieto palvelukokonaisuuksista (mm. ATH ) ASIANTUNTIJATIETO Asiantuntinäkemykset: - kyselyt, fokusryhmät, = professionaalinen havainto toimintaympäristön muutoksista - Työprosessi- - menetelmätieto

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin:

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin: Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi:

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lappi Itä-Suomi. Jyväskylä. Tampere. Turku. Helsinki. Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.

Lappi Itä-Suomi. Jyväskylä. Tampere. Turku. Helsinki. Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosiaalityön koulutusta järjestävät yliopistot ovat pitkäjänteisesti kehittäneet käytännönopetusta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tämä julkaisu on

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot