SISÄLTÖ JOHDANTO HANKEEN SYNNYN TAUSTAA HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ JOHDANTO HANKEEN SYNNYN TAUSTAA HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 0 SISÄLTÖ JOHDANTO HANKEEN SYNNYN TAUSTAA HANKESUUNNITELMA I. Hankkeen tarpeellisuus 2 II. Hankkeen lähtötilanne 3 III. Hankkeen tavoitteet 3 A. Tiedotus, valistus B. Ammattitaidon säilyminen ja kehittyminen C. Hankkeen kohteiden hyödyntäminen konkreettisessa koulutustoiminnassa D. Tietojen keruu E. Käytettyjen rakennusosien talteenoton ja uudelleenkäytön vakiintuminen HANKEEN TOTEUTUMINEN IV. Hankkeen kohderyhmät 4 V. Hankkeen kohde- eli toiminta-alue 4 VI. Hankkeen toteutus ja toimenpiteet korjauskohteissa 5 1. Kohteet 5 2. Kohteiden restauroinnin suunnittelu 8 3. Kohteiden korjaustöiden toteutus 9 VII. Hankkeen toimintatavat ja valistustyön toteutus 9 1.Koulutus, kurssit 9 - Kurssien toteutus eri paikkakunnilla 2. Neuvonta Valistustoiminta hankkeessa Käytettyjen rakennusosien uudelleenkäyttö Tietojen keruu alueen rakennusperinteestä ja taitajarekisterin luominen 14 VIII. Hankkeen resurssit. Kustannusten muodostuminen Hankkeen henkilöresurssit Ostopalvelut Matkakustannukset Muut kustannukset Talkootyön osuus 16 IX. Yhteistyö 16 X. Hankkeesta tiedottaminen 16 XI. Hankkeen rahoitus 17 XII. Hankkeen ohjausryhmä 18 XIII. Hankkeen määrälliset tulokset 19 LOPPUARVIOINTI XIV. Arvio hankkeen vaikutuksista eli laadulliset tulokset 19 - Tavoitteet - Hankkeen vaikutukset toteuttajan arviointi XV. Loppuarviointi hankkeen toteutuksesta 20 Liitteet: Korjauskohteiden restaurointisuunnitelmat ja työmaaraportit Laajempien kurssiemme ohjelma

2 1 JOHDANTO Vanha rakennus kertoo historiasta konkreettisella tavalla kokemuksen kautta. Rakennusperintöämme uhkaa purkamisen lisäksi ymmärtämätön korjaaminen. Ajallisen syvyyden turvaamiseksi tarvitaan tietoa rakennuskantamme säilyttävästä korjaamisesta. Elävä rakennusperinne hankkeen tavoitteena oli tietotaidon levittäminen rakennusperinnön hoidosta. Ajatuksena oli, että tehokkain tapa välittää tietoa oikeista korjaustavoista ja materiaaleista olisi tutustumalla toimenpiteisiin työn aikana kohteissa, jotka toimivat elävinä korjausrakentamiskeskuksina. Kohteiden osalta hankeemme oli kunnianhimoinen, sekä Kemiön leivintuvassa sekä Paraisten Björkfeltin tuvassa oli laajoja vaurioita. Kohteet, ja niiden vauriot, olivat kuitenkin hyvin erilaiset ja siten ne täydensivät hyvin toisiaan. Lisämausteen hankkeeseen toi kohteena Nilsbyn vanha koulu. Säästöliekillä Kemiön Leivintuvasta v.2003 käyntiin lähtenyt hanke pääsi täyteen vauhtiin vasta v. 2004, mikä tarkoitti töiden kasautumista hankkeen loppuun ja erityisesti viimeiselle vuodelle. Björkfeldtin tuvan työt Paraisten Vanhalla Malmilla käynnistyivät vasta v.2005 maaliskuussa. Vauriot osoittautuivat oletettua suuremmiksi ja varsinkin hirsiseinien ja välipohjien korjauksesta tuli varsin mittava. Unelmamme elävästä korjausrakentamiskeskuksesta, jossa ongelmiin ja töihin voi tutustua kohteessa niiden ollessa ajankohtaista, oli täyttä totta ensin Kemiössä ja sitten vuorostaan Paraisilla! Loppukesällä 2005 mukaan tuli vielä Nilsbyn koulun säilymisen kannalta välttämättömät työt, johon liitettiin myös talon ilmettä parantavia toimenpiteitä. Nämä työmaat, huolimatta työllistävyydestään, ovat tarjonneet erinomaiset puitteet toteuttaa hanketta monipuolisen kurssitarjonnan muodossa. Myös yleisö on löytänyt erityisesti Björkfeldtin talon, joka onkin ollut oivallinen kohde esitellä hirsirakennuksen säilyttävää korjaamista. Oman lisänsä hankkeeseen, ja paljon kävijöitä, toi Björkfeltin talon asema Airiston loma-asuntomessujen oheiskohteena. Hankkeen puitteissa järjestettiin myös laadukkaita seminaareja. Talotekniikkaa vanhoissa rakennuksissa käsittelevä seminaari oli uraa uurtava, luennoitsijoista osa tuli Ruotsista saakka. Vanhan talon huollosta, kunnossapidosta ja korjauttamisesta järjestettiin kurssi kiinteistöstä vastaaville, esimerkkikohteena Nilsbyn vanha koulu. Hanke on poikinut myös jatkoa, mukana olleiden yhteistyö jatkuu korjausrakentamisosuuskuntana, jossa Curatio on mukana. Suuren urakan jälkeen yhdistystoiminta jatkuu pienimuotoisempana. Varaosapankit jatkavat toimintaansa ja Curation toimisto muuttaa Björkfeldtin restauroituun taloon, jonka materiaalimyymälään ja kirjastoon ovat kaikki tervetulleita jatkossa. Talo siis toimii hankkeen jälkeenkin korjausrakentamiskeskuksena. Hankkeen läpivieminen ei olisi onnistunut ilman rakennusperintöasioille omistautunutta henkilökuntaa ja erityisesti työhönsä sitoutunutta projektinvetäjää, joka optimismillaan on selvittänyt vastoinkäymiset ja huolehtinut jatkuvuudesta hankkeesta muista henkilövaihdoksista huolimatta. Ohjausryhmän puolesta haluaisin kiittää myös hankkeen rahoittajia; TE-keskus (VALMArahoitus), Turunmaan ja Sauvon kunnat, Svenska kulturfonden, Waldemar von Frenckells Stiftelse, Konstsamfundet sekä yhdistyksen hallituksen ja työryhmien jäseniä, jotka aina yhtä innostuneina ovat valmiita uhraamaan vapaa-aikaansa rakennusperintöasioille sekä Partelille yhteistyöstä Björkfeltin talon korjauksessa. Anna-Leena Seppälä, Curation ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

3 2 HANKKEEN SYNNYN TAUSTAA HANKESUUNNITELMA I Hankkeen tarpeellisuus Saariston omaleimainen luonto ja kulttuurimaisema niihin liittyvine perinteisine rakennuksineen ja elämänmuotoineen ovat piirteitä, jotka vahvistavat asukkaiden identiteettiä ja viihtyvyyttä kotipaikkakunnallaan ja tunnetusti toimivat kesäasukkaiden ja matkailijoiden vetonaulana. Yhä useammat taaja-asutusalueilla asuvistakin kokevat nämä ominaisuudet oleellisina tulevaa asuinpaikkaansa valitessaan. Curatio on toimintansa aikana saanut kokea varsinkin nuorten, jotka voivat harjoittaa ammattiaan paikkakunnasta riippumatta, kiinnostuksen löytää "peruspilaamaton perinteinen maalaistalo" kodikseen. Turunmaalla on säilynyt suhteessa paljon ennen itsenäisyysaikaamme rakennettuja rakennuksia. Tähän lienee useita syitä. Mm. tapakulttuuri on suosinut vanhan rakennuskannan säilymistä. Vanhasta rakennuskannasta suurehkon osan toimiessa kesäasuntoina sekä rakennusten periytyminen sukupolvelta toiselle ovat saattaneet jarruttaa voimakkaita muutostyöpaineita. Toisaalta erityisesti vakinaisen väestön omistuksessa olevia rakennuksia on jo vuosikymmenien ajan modernisoitu, jolloin niissä tehdyt muutostyöt ovat aikansa tuotteita, eli luvuille tyypillisiä korjausvirheitä on tehty ja tehdään yhä. Myös kesäasuntoina toimivat perinnetalot ovat vaarassa, koska niiden omistajat usein tekevät korjauksia harrastelijataidoin. Asiallinen, puolueeton tiedonjako on katsottu välttämättömäksi, jotta jatkossa vältyttäisiin epäonnistuneilta, uudisrakentamiseen tarkoitetuilla materiaaleilla ja menetelmillä tehdyiltä korjauksilta. Turunmaalla ja sen lähikunnissa, kuten muuallakin Suomessa, on rakennusperinteen säilymisen ongelmana rakennusperinteen taitajien puute. Korjauksia tehdään usein uudisrakentamisen parissa taitonsa hankkineiden toimesta. On myös osoittautunut, että on rakentajia, jotka tosiasiassa taitavat säästävän korjausrakentamisen menetelmät eivät sovella niitä käytäntöön, pitäessään niitä toisarvoisina tai vanhentuneina. Tietoisuus perinteisten menetelmien ja materiaalien käyttökelpoisuudesta ja ensisijaisuudesta puuttuu usein. Alueella toimii runsaasti korjausrakentajia, kirvesmiehiä ja muita käsityöläisiä, jotka ovat hankkineet ammattitaitonsa joko uudisrakentamisen koulutuksen tai kokemuksen kautta - tai kuten useimmiten, tarpeesta löytää maaseutuelinkeinolleen sivutuloja tai sitä korvaava elinkeino. Ma a- seudun työllisyyden kannalta korjausrakentamisella onkin olennainen merkitys. Vaikka uudisrakennusala on suhdanneherkkää, tapahtuu korjausrakentamista jatkuvasti. Rakennusperinteen vaalimiseen tarvittavan korjausrakentamisen osaamista ja ammattitaitoa lisäämällä voidaan maaseudun ja eritoten syrjäisen saariston työllistymistä siis parantaa, erityisesti kun huomioidaan kesäasukkaidenkin tarpeet. Eri ammattiryhmien yhteinen näkemys korjausrakentamisen tavoitteista ja työtavoista on välttämätöntä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Tämä vaatii myös korjaushankkeen suunnittelijalta, paitsi rakennushistorian tuntemusta ja perehtymistä rakennusperinteen korjaustapoihin, myös yhteistyötaitoja ja aikaa työmaalla. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi korjaustyöhön osallistuvien eri ammattiryhmien tulee osata kunnioittaa toistensa ammattiosaamista ja yhdistää taitojaan. Vanhempien rakennusten omistajien keskuudessa oli selvästi heräämässä kiinnostus rakennusperinteeseen ja säilyttävään korjaamiseen. Kiinnostukseen tuli vastata käyttämällä resursseja tietotaidon lisäämiseen.

4 3 II Hankkeen lähtötilanne Aikaisemman toimintansa kautta Curatio oli hankkinut, paitsi kokemusta projektityöskentelystä, myös tietämystä Turunmaan rakennusperinteen tilasta ja sen vaalimiseen tarvittavista toimenpiteistä. Toiminnallamme olimme olleet mukana lisäämässä tietoutta ja tiedostamista rakennetun kulttuuriperintömme arvosta ja korjausrakentamisen menetelmistä. Rakentajat, niin yksityiset kuin ammattirakentajat, olivat löytäneet Curation tietotaitopankin ja varaosapankit. Lähtökohtaisesti hankesuunnittelu perustuikin toiminnan aikana saatuihin kokemuksiin ja muotoutuneisiin yhteistyömuotoihin ja -verkostoihin. Yhdistykselle oli muotoutunut suhteellisen mittava alueellinen tietotaitopankki ja yhteistyöverkosto, joita kyseisessä hankkeessa tarvittiin. Rakennusperinteen säilymisen kannalta ongelmalliset seikat ovat tiedossa ja niiden ratkomiseksi hankeidea pohjimmiltaan syntyikin. Yhdistyksen hallitus on muodostunut rakennusperinteen parissa ammatikseen työskentelevistä henkilöistä ja intressiryhmien edustajista: suunnittelijat, ympäristöhallinnon ja museoalan virkamiehet, käsityöläiset, korjausrakentajat, taidehistorioitsijat, yrittäjät jne. sekä aivan tavalliset kulttuuriympäristöä arvostavat ihmiset. Toteuttajan fyysiset resurssit Toimitilat Yhdistyksellä oli toimiva toimisto Paraisilla, kaupungin vuokratiloissa. Toimiston perustarpeisto oli hankkeen käytettävissä ja niitä täydennettiin ja uusittiin hankkeen tarpeiden mukaan. Paraisten varaosapankki toimii Partekin vuokratilassa, Sauvon varaosapankin tilat yhdistys vuokraa pientä nimellistä vuokraa vastaan TOK:lta. Korppoon paikallisvarastosta toimii toiminnanjohtajan navetan ylisillä, ei vuokraa. Henkilökunta Yhdistyksellä oli toiminnanjohtaja, joka toimi edellisen hankkeen vetäjänä 90% työajastaan sekä yhdistelmätuella palkattu varaosapankin hoitaja. Varallisuus Yhdistys oli velaton, joten arvioitiin hankkeen käynnistämistoimien aloittamisen omalla vastuulla ja omin varoin olevan mahdollista. III Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena oli Turunmaan ja lähikuntien rakennetun kulttuuriperinnön historiallisten kerrostumien säilyminen seuraaville sukupolville kannustamalla niin asukkaita kuin ammattirakentajia ja suunnittelijoita taidolla vaalimaan rakennusperinnettämme ja kestävää kehitystä. Hankkeen pyrkimyksenä oli levittää tietoa rakennushistoriasta sekä opettaa rakennusperinteessä käytettäviä menetelmiä ja materiaalituntemusta. A. Tiedotus, valistus - Maaseudun asukkaat, rakennusten omistajat, alan toimijat - Rakennusperinteen arvostus ja säilyttävä asenne - Julkiseen keskusteluun osallistuminen.

5 4 - Asukkaiden ja omistajien tietoisuuden lisääminen korjausrakentamisen menetelmistä ja rakennusten jatkuvan huollon tarpeesta ja tavoista. B. Ammattitaidon säilyminen ja kehittyminen - Rakennusperinteen toimijat - Korjausrakentamisalalla toimivien osaamistason nostaminen - Täydentämällä rakentajien ammattitaitoa rakennusperinteen tietotaidon osalta näiden maaseudun pienyrittäjien asema ja työllistyminen vakiintuu. - Asenteiden muuttuessa rakennusperinnettä kunnioittavaksi kasvaa tietoisuus sen vaalimiseksi säästäviä toimenpiteitä käyttäen. Kysyntä ammattitaitoisista toimijoista kasvaa. - Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön tiivistäminen korjausrakentamisessa. Osaamisen yhdistäminen (esim: suunnittelu rakennustöiden toteutus LVISteknisten töiden toteutus) - Korjausrakentamiseen soveltuvien materiaalien saatavuuden parantaminen - Vanhojen osaajien tietotaitojen hyödyntäminen ja uusien toimijoiden houkutteleminen alalle. C. Hankkeen kohteiden hyödyntäminen konkreettisessa koulutustoiminnassa. Kohteiden kunnostaminen. D. Tietojen keruu Turunmaan ja sen lähikuntien rakennusperinne - Turunmaan ja sen lähikuntien rakennusperinteen ja korjausrakentamismenetelmien dokumentointi osana toimintaa - Taitajarekisterin luominen yrityskyselyin etc. E Käytettyjen rakennusosien talteenoton ja uudelleenkäytön vakiintuminen osaksi yritysten ja kuntien purku- korjaus- ja rakennustoimintaa ja siten kestävän kehityksen tukeminen. HANKKEEN TOTEUTUMINEN IV Hankkeen kohderyhmät - rakennusalan eri ammattiryhmät alueella - rakennusalalle aikovat - omakotirakentajat, yksityiset - suuri yleisö - oppilaitosten oppilaat yhteistyössä oppilaitosten kanssa - työttömät, joilla kiinnostusta ja edellytyksiä alalle - yhteisöt ja kunnat - yritykset V Hankkeen kohde- eli toiminta-alue Hankkeen kohdealueeksi valittiin Turunmaa lähikuntineen alueen muodostaessa toimivan kokonaisuuden. Seurannaisvaikutukset hanketoiminnasta oletettiin leviävän kuitenkin laajemmalle. Varsinkin neuvonta- ja valistustoiminnan tuli kohdistua koko Varsinais-Suomen alueelle. Kenttäkäyntien tekeminen rajoittui kuitenkin pääsääntöisesti kohdealueeseen. - Turunmaan saariston kunnat, joista Kemiö, Parainen ja Västanfjärd on luokiteltu ydinmaaseutuun ja loput ns. harvaan asuttuun maaseutuun.

6 5 - Lähikunnista oli toivottu saatavan mukaan lähinnä Peimarin alueen kunnat (Sauvo, Piikkiö, Paimio), joista kaksi ensin mainittua kuuluvat kaupunkien läheiseen maaseutuun ja Sauvo ydinmaaseutuun. Hankkeeseen osallistui näistä lopulta ainoastaan Sauvon kunta. - Ensisijaiset koulutuskohteet oli valittu Kemiöstä ja Paraisilla, toissijaisena Sauvon Funkistalo. Lopulliset kohteet olivat Kemiön Leivintupa, Paraisilta Paraisten Puhelin OY:n omistama Björkfeldtin talo sekä kaupungin omistama Nilsbyn vanha koulu. VI Hankkeen toteutus ja toimenpiteet korjauskohteissa Hankkeessa korjausmenetelmiä siis havainnollistettiin korjauskohteiden avulla. Keskeisenä tarkoituksena oli, että etupäässä hankealueen asukkaat ja ammattitoimijat voivat kohteissa seurata ja konkreettisesti harjoitella restaurointia. Kohteista tuli näin muodostua "eläviä korjausrakentamiskeskuksia" restauroinnin ajaksi. Kohteissa järjestettiin kursseja, talkoita ja näytösluonteisia työesityksiä. Lisäksi eri työvaiheet olivat kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä kohteiden ollessa jatkuvasti yleisölle avoinna. Työnjohtajaa saattoi nykiä hihasta ja kysyä neuvoa omiin korjaustöihinsä kuten myös hankkeen vetäjä toimi korjausneuvojana. Hankkeen puitteissa suoritettiin ken t- täkäyntejä hankealueella. Ajatuksena oli, että viemällä kurssi- ja työnäytetyöt eri paikkakunnille Turunmaalla, kohderyhmiä lähelle, saataisiin myös kiireiset yrittäjät osallistuminen kursseille. Kynnystä osallistumiselle madallettiin myös toteuttamalla kurssit osioina, tarvittaessa viikonloppuisin, osallistujien äidinkielellä tai kaksikielisinä. Kohteissa korjaustyön pääperiaatteena oli korjata vauriot ei muuttaa tai alkuperäistää. R a- kennusten omistajien tai tulevien käyttäjien toivomat uudet mukavuudet tai tekniikka otettiin suunnittelussa ja töissä huomioon ja toteutettiin omistajan kustannuksella. 1. Kohteet Korjausrakentamisen näytöskohteiksi Curatio oli hankkeen suunnitteluvaiheessa valinnut kolme erilaista kohdetta, joista solmittiin aiesopimukset ja joissa hanke pääasiallisesti suunniteltiin toteutettavaksi. Nämä olivat Kemiön kunnan omistama vanhainkodin huonokuntoinen Leivintupa, Paraisilla Toijoisten Westergårdin vanhan pihapiirin rakennukset ja sivukohteina TOK:n Sauvon Aitta (Funkistalo) sekä Paraisten Seurojentalo. Toijoisten Westergårdin omistajan irtisanottua aiesopimuksen , Curatio etsi uutta sopivaa kohdetta lähinnä Paraisilta. Paraisten kaupunki taasen toivoi Seurojentalon jättämistä pois hankekohteena. Siitä huolimatta perustettiin hankkeen ja Åbolans Ungdomsförbundetin yhteisestä aloitteesta toimintaryhmä rakennuksen ostamiseksi PIF r.y:ltä sen säilymiseksi ja käyttökelpoiseksi saattamiseksi. Ryhmä saikin hankkeelleen paljon julkisuutta ja paraislaiset ykstyishenkilöt ja yhdistykset lähtivät innolla mukaan perustamaan Fastighets AB Pargas Föreningshus Paraisten Seurojentalon kiinteistöosakeyhtiötä. Kiinteistöosakeyhtiö haki Leader+ -rahoitusta korjaushankkeelle. Hanke olisikin saanut myönteisen rahoituspäätöksen sekä Leader+ että Svenska Kulturfondetista, mikäli tontin omistajan, Nordkalkin, kanssa olisi päästy sopimukseen tontin riittävän pitkästä vuokra-ajasta. Elävä rakennusperinne - hankkeen roolina olisi ollut lähinnä restauroinnin suunnittelu ja ikkunankunnostustalkoiden vetäjien koulutus. Panostamisesta Seurojentalon kunnostukseen yhdistysten käyttöön syntyi paikkakunnalla vilkas julkinen keskustelu puolesta ja vastaan, joka päättyi Nordkalkin ilmoittaessa ostaneensa rakennuksen Pargas Idrottsföreningiltä eikä aikonut luovuttaa sitä kiinteistöosakeyhtiölle korjattavaksi. Kiinteistöosakeyhtiö jouduttiin purkamaan Sauvon Funkistalon julkisivuremonttia kurssikohteena tutkittiin, mutta omistajan yrittäessä myydä kohdetta, se ei ollut enää halukas sijoittamaan korjaukseen varoja. Julkisivun asianmukainen korjaustyö olisi tutkimustemme mukaan nimittäin vaatinut suhteellisen suuren osuuden tehtäväksi ulkopuolisen urakoitsijan voimin.

7 6 Korvaaviksi kohteiksi löytyi luontevasti Paraisten Puhelin Oy:n omistuksessa oleva ns. Björkfeldtin talo Paraisten Vanhalta Malmilta sekä sivukohteeksi Paraisten kaupungin ehdotuksesta Nilsbyn vanha koulu, johon Curatio oli jo aikaisemmin tehnyt esityksen rakennussuojelulain mukaisesta suojelupäätöstä ja sitä edeltävävästä toimenpidekiellosta kaupungin tekemän purkupäätöksen takia. Rakennus määrättiinkin suojeltavaksi. Björkfeldtin talo oli jo kaavalla suojeltu. Kaikki kolme rakennusta olivat purku-uhan alaisia, joko suoranaisesti tai ollessaan huonokuntoisia ja ilman varsinaista käyttötarkoitusta ja asiallista kunnossapitoa. Kemiön Leivintupa Kemiön entinen vaivaistalon huoltorakennus, ns. Leivintupa tai Pakaritupa (Bagarstugan), on rakennettu vuosisadan (1900-luvun) alussa, luultavasti vaivaistalon rakentamisen yhteydessä, Toimintoina siinä on ollut vaivaistalon sauna, leivintupa, pyykkitupa sekä jossain vaiheessa suutarinverstas sekä mankeli. Talossa on emännöinyt yksi palkattu henkilö apunaan vaivaistalon asukkaita. Lisäksi pihapiiriin on kuulunut navetta, sikala ja talli. Vaivaistalothan perustettiin usein siihen aikaan omavaraisiksi maatiloiksi omine pehtooreineen ja vaivaiset työläisinä. Rakennus ei ole vuosikymmeniin ollut käytössä muutoin kuin kunnan varastona, mutta on pihapiireineen säilynyt keskeisellä paikalla terveyskeskuksen ja vanhainkodin välissä ja on kemiöläisille tärkeä osa kollektiivista muistia eikä sitä ole haluttu purkaa. Etsiessämme sopivaa kohdetta Kemiöstä ehdotus leivintuvasta tulikin Kemiön kunnanvaltuustosta. Rakennus oli kaikessa rauhassa saanut lahota seinän vierustalla kasvavien nuorten koivujen ja männynneulasten vaurioittaessa kattoa. Kolmen kattovuodon seurauksena välipohjat olivat osittain romahtaneet ja lopulta myös alapohja osassa rakennusta. Osa kattovesistä oli hiljalleen valunut hirsiseinää myöden. Länsiseinälle oli puhkaistu ladon oville reikä varastokäyttöä ajatellen. Rakennusta tuskin olisi korjattu huonokuntoisuutensa takia, mutta hankkeen puitteissa opetus- ja valistustarkoitukseen se oli mielekäs korjauskohde. Aikaisemmin tehdyt korjaukset olivat selvästi nähtävillä, samoin kuin yksinkertaisten huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin seurauksetkin. Leivintupaa käytettiin kurssikohteena heti alusta. Maaliskuussa 2003 aloitettiin dokumentointi-, vauriokartoitus- ja korjaussuunnittelukursseilla. Toukokuussa alkoivat varsinaiset raivaustyöt ja korjausta edeltävä rakenteiden purku. Korjaustyöt valmistuivat loppusyksystä 2005, betonilattian korjausvalua lukuun ottamatta, joka jäi odottelemaan sähköliitäntää ja sen mukanaan tuomaa jatkuvaa lämmitysmahdollisuutta. Rakenteita ja korjauksia dokumentoitiin jatkuvasti. Restaurointisuunnitelmaa päivitettiin tutkivan purkamisen antaman tiedon pohjalta. Suunnittelijana piti toimia alue-arkkitehti Tuula Rauma, mutta hänen siirryttyään toiselle paikkakunnalle uusiin tehtäviin, suunnittelu sälytettiin Curation puheenjohtajalle, arkkitehti Anna-Leena Seppälälle, joka pääosin vapaaehtoistyönä suunnitteli korjausta. Restaurointisuunnitelmat ja työmaaraportti erillisinä liitteinä. Kemiön kunta ja Sagalund Gillet r.f. on allekirjoittanut vuokrasopimuksen, jonka mukaisesti rakennus siirtyy Sagalun Gilletin käyttöön ainakin 10 vuodeksi. Tarkoituksena on ollut, että rakennus säilyy julkisessa käytössä ja mahdollisimman lähellä sitä käyttöä mihin se on rakennettu ja korjattu, eli saunana, leivintupana ja esim. mattojen pesupaikkana tahi kasvivärjäykseen tai vaikkapa yrttikylpyihin. Sagalund Gillet löytänee talolle sopivan toimintamuodon. Sauvon Funkistalo Aitta II, eli aikaisemmin Sauvon Osuuskaupan myymälä, on ensimmäinen kivirakenteinen myymälärakennus ja arkkitehti Erkki Huttusen piirtämänä alkuunpanija Suomen osuuskauppafunkikselle. Talo valmistui Rakennuksen julkisivut on suojeltu seutukaavassa.

8 7 Rakennuksen omistaa TOK, jolta Curatio on vuokrannut alun perin myymälätiloina olleet, myöhemmin oluttupana toimineet tilat. Tiloja vuokrattaessa Curation varaosapankkia varten vuokranantajan kanssa sovittiin, että yhdistys voi käyttää rakennuksen julkisivuja kohteena rappauksen korjauskurssilla. Edellinen rappaus ja maalaus on tehty vuonna 1988 ja julkisivut olivat jo nyt pahasti vaurioituneet johtuen ilmeisesti väärin valituista korjaustavoista. Rakennuksen julkisivun korjaustapoja tutkittiin kesällä 2004, asiantuntijoina maalarimestari Kalevi Järvinen ja K. Järvinen ja toimitusjohtaja Jarno Elo / V-S:n Rappaus ja Maalaus Oy yhdessä. Alkuperäinen ajatus liian kovan laastin poistamiseksi jyrsimällä todettiin mahdottomaksi, jolloin ainoaksi hyväksyttäväksi tavaksi jäi pintalaastin poistaminen piikkaamalla tai märkähiekkapuhalluksella. Ainoastaan vauriokohtien paikkaamisella ei olisi saatu kestävää tulosta. Märkähiekkapuhalluksesta ja kurssilaisten rappaustöiden ohjauksesta pyydettiin kyseiseltä yhtiöltä tarjous, mutta TOK perääntyi tässä vaiheessa em. syistä. Tässä vaiheessa kohteen korjaus jätettiin siis pois hankkeesta. Björkfeldtin talo Parainen Malmikatu 6, Parainen. Björkfeldtin tupa sijaitsee Paraisten vanhimmassa osassa Vanhalla Malmilla, kirkon eteläpuolisessa rinteessä mutkittelevan entisen pääkadun, Malmikadun varrella. Kadun linjaus oli vakiintunut jo 1700-luvulle tultaessa. Tontti on ollut rakennettu jo ennen vuotta 1760, mahdollisesti jo 1600-luvulla. Taloa, jossa asui räätäli Thomas Johansson, kutsuttiin Södergårdiksi 1700-luvun loppuvuosikymmenillä. V.1795 taloon muutti räätäli Jöran Björkfelt. Päärakennus, joka on tyypiltään perinteinen paritupa, on rakennettu ennen v Tuolloin tontilla, johon kuului vain länsiosa nykyisestä Paraisten Puhelimen tontista, oli nykyisen tuvan, kamarin ja salin käsittävän päärakennuksen lisäksi kadun varressa kaksi kamaria käsittävä rakennus (nykyinen pikkutupa), tupa pihalla sekä sauna tontin länsiosassa. Vanhahtavasta rakennustavasta kertovat yhä edelleen monet yksityiskohdat, kuten hirsien pitkänurkat, kiilamainen pontattu julkisivuverhous, ullakolla näkyvä vuoliaiskatto, alakerran kaikissa huoneissa näkyvissä olevat kattokannattajat, jäänteet tuvan seinien savirappauksesta ja muissa huoneissa tapeteista suoraan hirsipinnalle, komeat kattolistat, vinttikamarin ovi jne. Puhelinkeskus muutti taloon jo vuonna Poliisi Valter Rohde oli naimisissa Björkfeltin tyttären kanssa ja asui talossa v.1907, jolloin hän sai kunnian pitää suojissaan länteen paennutta venäläistä vallankumouksellista Leniniä. Talo oli Björkfeltin suvun hallussa aina vuoteen 1951, jolloin puhelinyhdistys hankki sen omistukseensa. Malmikadun kulmassa sijainneet kirkkotallit kuten muutkin talousrakennukset purettiin tuolloin uuden puhelinkeskusrakennuksen tieltä. Rakennuksessa on tehty suurehko muutos ja korjaustyö lukujen vaihteessa. Tuvan suuri muuri on korvattu tuolloin modernimmalla omilla jaloillaan seisovalla puuliedellä, tuvan sisäkattoa on korotettu, kivisokkeli korvattu betonisokkelilla, vintille tuvan päälle on tehty lisähuone ja aiemmin porstuasta kulkenut jyrkkäporras on korvattu uudella tuvasta. Lähteet: Rainer Fagerlund. Kyrkomalmen Tomtutveckling och nuvarande bebyggelse Pargas hembygdsföreningens publikationer nr 2 Pargas 1979 Walter Johansson Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, asemakaavalla suojeltu ja pyrkimyksenä oli restauroida se mahdollisimman paljon vanhaa rakennetta säilyttäen. Lähtökohtana rakennuksen restauroinnille oli senhetkinen tilanne, rakennus eri kerrostumineen. Autotalliksi muutettu sali kuitenkin palautettiin huonetilaksi. Lisäksi rakennuksen käyttöarvoa lisättiin tuomalla sisälle mukavuuksia (vesi, viemäri, wc ja keittomahdollisuus sekä laajakaista). Pintarakennetta pyrittiin korjaamaan säilyttäen ja hyväksyen ajan tuomaa patinaa. Noin 40 vuotta puhelinlaitoksen varastona oli kuitenkin jättänyt sisätiloihinkin senlaatuisia jälkiä, että vanhoja pintoja ei juurikaan pystytty säästämään muuten kuin säilömällä ne uuden pinkopahvin alle.

9 8 Rakennuksen vaurioiden laajuus yllätti. Pintapuolisesti tutkittuna eteläseinän hirsivaurio ja katon vauriot olivat tiedossa, mutta tutkivan purkutyön edetessä korjauksen tahdissa, paljastui hirsirungon ja välipohjien vaurioiden huomattava laajuus. Hirsirakenteen joustavuudesta ja kestävyydestä kertoo kuitenkin jo se, että talo kesti pystyssä ja oli ryhdissään. Kaikki syntyneet vauriot voidaan arvioida aiheutuneen aikaisemmin tehtyjen muutosten seurauksena ja huollon puutteesta. Näiden aiheuttamia kosteusvaurioita lukuun ottamatta rakenteet olivat kunnossa, pitkästä iästään huolimatta. Kohde oli hyvin suotuisa korjauksen havainnollistamiseen ja rakennuksen sijaitessa keskellä Vanhaa Malmia se houkutteli paikalle paljon kiinnostuneita niin naapurustosta kuin kauempaa seuraamaan korjauksen kulkua. Kohteessa järjestettiin kursseja dokumentoinnista hirsitöihin ja pintakäsittelyihin. Myös työnäytöksiä ja ohjattuja kiertokäyntejä oli tarjolla. Loma-asuntomessujen oheiskohteena hankkeen toiminta ja Björkfeldtin talo tuli tunnetuksi laajemminkin lehdistössä saadun julkisuuden ansiosta. Björkfeldtin talon korjaustöiden pääsuunnittelijana toimi Paraisten kaupungin suunnittelija Anna- Leena Seppälä kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kesällä 2005 hän vaihtoi työantajaa, mutta jatkoi pääsuunnittelijana, mutta tietysti rajallisemmin resurssein. Vastaavana mestarina toimi rakennusmestari Svante.Lehtonen, joka myös oli toiminut jo Leivintuvan vastaavana mestarina ja rakennesuunnittelijana kesästä 2004 lähtien. Nilsbyn vanha koulu Keskellä kylää sijaitsevan Nilsbyn koulun vanhin osa (pääkoulu) on rakennettu 1890-luvun puolivälissä. Koulu on harvoja vielä koulukäytössä olevia 1890-luvun koulurakentamisarkkitehtuuria edustavia julkisia rakennuksia ja siten sillä lienee kulttuurihistoriallista arvoa laajemminkin kuin Nilsbyn kyläyhteisön kannalta. Koulurakennukset rakennettiin kylän yhteisiksi julkisiksi rakennuksiksi laadukkaasti hyödyntäen paikkakunnan parasta osaamista. Koulurakennukset ovatkin useimmiten edustavia esimerkkejä aikakauden rakennustekniikasta sekä arkkitehtuurisuuntauksista, kuten Nilsbyn koulun hyvin säilynyt pääjulkisivu sekä hirsirunko osoittavat. Nilsbyn koulua on reilun vuosisadan ajan useaan otteeseen laajennettu ja koulunmäki, johon kuuluu myös 1930-luvulla rakennettu pikkukoulu, eri-ikäisine rakennuksineen (lukuun ottamatta ehkä 1960 ja 70-luvun lisäyksiä) muodostaa ainutlaatuisen historiallisesti kerroksellisen kulttuuriympäristön, jossa näkyy kouluarkkitehtuurimme kehitys 1800-luvulta meidän päiviimme. (Ote Curation rakennussuojeluesityksen perusteluista) Nilsbyn vanha koulurakennus jäi virallista käyttöä vaille, kun kaupunki rakensi vierelle kokonaan uuden koulun. Kaupungin kanssa sovittiin, että hankkeen puitteissa suoritetaan rakennuksen säilymiselle välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä parannetaan vanhan osan ilmettä poistamalla luvulla korjausten aiheuttamaa sokkeloisuutta ja hengittämättömiä materiaaleja. Kohde toimi kiinteistövastaaville järjestetyn kiinteistön hoidon ja huollon esimerkkikohteena. Kurssin puitteissa tehtiin vahinkokartoitus ja toimenpideohjelma. Kohde toimi myös harjoittelijoiden työkohteena ja pääosan konkreettisista korjaustöistä suorittivatkin TuAMK:in rakennusrestaurointiopiskelijat työnjohtajamme opastuksella. Suunnittelijana toimi ensin arkkitehti Anna-Leena Seppälä ja kesästä 2005 lähtien arkkitehti Turkka Michelsson. Korjaustöiden valvontaan osallistui sitä varten perustettu ohjausryhmä, johon kaupunki nimesi suunnittelijan, kiinteistölaitoksen päällikön Seppo Pihlin sekä opetustoimen päällikön Paula Sundqvistin. Kutsuttuna ohjausryhmätyöskentelyyn osallistui myös tekninen isännöitsijä Jari Salminen. Ryhmä kokoontui neljä kertaa. 2. Kohteiden restauroinnin suunnittelu Korjaussuunnittelu oli osana kurssikokonaisuutta ja toteutui kursseina Leivintuvassa sekä vauriokartoituksen ja toimenpideohjelman tekemisellä Nilsbyssä kurssilla. Muissa kohteissa suunnitteluprosessia esiteltiin kursseilla ja yleisökäyntien yhteydessä. Suunnittelijat: Kts kohdekuvaus. Curation hallitus osallistui myös aktiivisesti suunnittelun arviointiin.

10 9 3. Kohteiden korjaustöiden toteutus Pääosa korjauskohteiden rakennustöistä tehtiin hankkeen omana työnä palkattujen kirvesmiesten voimin. Kohteet olivat korjaustöiden ajan avoinna yleisölle ja näin koko korjausprosessi oli alusta loppuun yleisön seurattavissa. Jokaisesta korjausvaiheesta säästettiin kursseilla tehtäväksi opetuksellisesti paras mahdollinen työvaihe ja joistakin järjestettiin työnäytös. Pintakäsittelyjä varten palkattiin tai hankittiin ostopalveluna alan ammattilaisia, jotka myös toimivat pintakäsittelykurssien opettajina. LVIS-työt teetettiin myös ostopalveluna, jotka osittain tai kokonaan tulivat rakennuksen omistajan kustannettavaksi. Osa sähkötöistä tehtiin ammattilaisten työpajana, Myös muuraus- ja peltikattotyön tekivät alan ammattilaiset. Pystyimme tarjoamaan harjoittelija- sekä työkokeilupaikkoja kiinnostuneille. He osallistuivat taitojensa ja kykyjensä mukaan rakennustöihin ja heille järjestettiin ohjausta, mm. ikkunoiden kunnostuksesta järjestettiin erillistä opetusta. Korjaustöiden toteuttamisesta on tehty kohdekohtaiset työmaaraportit, jotka ovat raportin liitteinä. VII Hankkeen toimintatavat ja valistustyön toteutus 1. Koulutus, kurssit - Kohderyhmänä olivat ammattilaiset, yritykset ja yleisö. - Ennen korjausrakentamiskohteen kurssien alkamista pidettiin paikkakunnalla yrittäjille suunnattuja tiedotustilaisuuksia, Kemiönsaarella yksi ja Länsi- Turunmaalla eri kunnissa yhteensä neljä. - Opettajiksi kursseille pyrittiin ja onnistuttiin löytämään kokeneita oman alansa ammattilaisia, joilla oli opetuskokemusta ja halua. Jotkut kurssit saatoimme vetää oman henkilöstön ammattitaidon turvin. Opettajat joko palkattiin tuntiveloituksella tai ostopalveluna. - Kurssit olivat pääsääntöisesti maksullisia, mutta edullisia. Kurssien hinnoista oli keskusteltu yrittäjien kanssa ja he pitivät niitä sopivina. - Kurssit suunnattiin aiheesta riippuen joko erikseen ammattilaisille ja tee-se-itserakentajille tai yhteisinä kursseina. Kurssit muodostivat itsenäisiä moduuleja. Useampiin osallistumalla pystyi hankkimaan itselleen sopivan kokonaiskuvan korjausrakentamisen eri aihepiireistä. - Kurssit toteutettiin esitettyjen toivomusten mukaisesti yleensä viikonlopun yhteydessä, jotta mahdollisimman monella olisi ollut mahdollisuus osallistua. - Opetus toteutettiin pääsääntöisesti osallistujien pääosan äidinkielellä, lähtökohtaisesti ruotsiksi. - Työvoimaviranomaisten kanssa käytiin neuvotteluja työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämisestä - kiinnostusta työttömien puolelta oli osoitettu, kun hankesuunnitelmat Kemiön osalta tulivat julkisuuteen. Tähän ei kuitenkaan eri syistä ryhdytty. Kursseja toteutui 26 kpl. Yksi kurssi Ovien ja ikkunoiden puuosien korjauksesta jouduttiin perumaan tammikuussa 2004 osallistujien vähyyden vuoksi; Kemiössä Dokumentointi ja vauriokartoitus sekä restauroinnin periaatteet Kemiön Leivintuvassa Opettajina rak.ins. Jouko Sjöberg, arkkitehti Anna-Leena Seppälä ja rak.mest. Jan-Erik Aura. Osallistujina 6 Kemiönsaaren rakennusalan ammattilaista

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PERINNERAKENTAMISEN OSAAJIEN KARTOITUS

KYMENLAAKSON PERINNERAKENTAMISEN OSAAJIEN KARTOITUS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Restauroinnin koulutusohjelma /Rakennusrestaurointi Jaana Mikkilä KYMENLAAKSON PERINNERAKENTAMISEN OSAAJIEN KARTOITUS OSAAJAREKISTERIEN HYÖDYNTÄMINEN Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Näkymiä ympäristöön. raportteja 06 2009. - tienvarsien kunnostustöitä Etelä-Savossa. Harri Kaipainen, Hanna Kemppainen, Kati Kulmala

Näkymiä ympäristöön. raportteja 06 2009. - tienvarsien kunnostustöitä Etelä-Savossa. Harri Kaipainen, Hanna Kemppainen, Kati Kulmala EteläSavon ympäristökeskuksen raportteja 06 2009 Näkymiä ympäristöön tienvarsien kunnostustöitä EteläSavossa Harri Kaipainen, Hanna Kemppainen, Kati Kulmala EteläSavon ympäristökeskus ETELÄSAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

KORJAUSNEUVONTA. Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista. 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1

KORJAUSNEUVONTA. Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista. 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1 KORJAUSNEUVONTA Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1 SISÄLLYS Contents 20 VUOTTA VETERAANIEN ASUMISOLOJEN PARANTAMISTA 3 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014 Byggnadsvårdsförening i Åboland rf Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry. TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014 1. YLEISTÄ Yhdistys toimii Turunmaan ja lähialueiden rakennusperinteen vaalimiseksi sääntöjensä

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Saaristoyrittäjyys ja maisemanhoito 1.2.2004 28.2.2006

Saaristoyrittäjyys ja maisemanhoito 1.2.2004 28.2.2006 Saaristoyrittäjyys ja maisemanhoito 1.2.2004 28.2.2006 Loppuraportti Hankevastaava Jukka Tobiasson, Turunmaan seutu ry Projekti 15955 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Hankkeen synty 2.1. Ideointi ja suunnitelma

Lisätiedot

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet Suomen ympäristö 768 RAKENTAMINEN Katja Virtanen - Riikka Rahtola Risto Vahanen - Pekka Korhonen - Heimo Levamo Juha Salmi - Jouko Taskinen Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet IKE-esitutkimus...

Lisätiedot

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke Loppuraportti Anne Lahikainen 12/2007 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TAUSTAA 1 2. HANKKEEN YDINKYSYMYKSET 2 3.

Lisätiedot

KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS VUODEN TOIMINTAKERTOMUS / 2013 MUKANA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNTEILMA. kuvat Ulla Leppävuori

KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS VUODEN TOIMINTAKERTOMUS / 2013 MUKANA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNTEILMA. kuvat Ulla Leppävuori KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS VUODEN TOIMINTAKERTOMUS / 2013 MUKANA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNTEILMA kuvat Ulla Leppävuori 1 UTÖN RESIDENSSIN TOIMINTASUUNNITELMA /kirjoitettu joulukuussa 2012 yhdistystä perustettaessa

Lisätiedot

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013 Taito Pohjois-Karjala ry 2 3 Sisältö 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 5 2. hankekokonaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 05 2009 Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009-2014 Etelä-Savon kulttuuriympäristön

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

NILSBYN VANHAN KOULUN KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI

NILSBYN VANHAN KOULUN KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI NILSBYN VANHAN KOULUN KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI LEVANDE BYGGNADSTRADITION ELÄVÄ RAKENNUSPERINNE Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y. NILSBYN VANHAN KOULUN KUNNOSTUSTYÖT

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

KIERINGIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA MAASEUTUKYLÄSTÄ MATKAILUALUEEKSI

KIERINGIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA MAASEUTUKYLÄSTÄ MATKAILUALUEEKSI 2.10.2013 KIERINGIN KYLÄSEURA RY. KIERINGIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA MAASEUTUKYLÄSTÄ MATKAILUALUEEKSI 2013-2017 Kieringin kyläseura ry. Teija Holopainen Sisällysluettelo Kierinki esittely... 2 Maisemakuva...

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Riikka Rahtola - Kimmo Rönkä - Kristiina Tervaskanto. Hissi tuli taloon. Kokemuksia hissin rakentamisesta

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Riikka Rahtola - Kimmo Rönkä - Kristiina Tervaskanto. Hissi tuli taloon. Kokemuksia hissin rakentamisesta S u o m e n y m p ä r i s t ö 794 Riikka Rahtola - Kimmo Rönkä - Kristiina Tervaskanto Hissi tuli taloon Kokemuksia hissin rakentamisesta HELSINKI 2005........................ Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot