28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto 28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9-20 SEKÄ KATU-, LIIKENNE JA VIRKISTYS- ALUEITA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SÄÄKSVUORI Päivämäärä

2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan kortteleita 9-20 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 28. kaupunginosan korttelit sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet. Uudet tiet ovat Kotiliedenkatu, Huuvakatu, Kattilakatu, Kasarikatu, Pannukatu, Pippurimyllynkatu, Maustehyllynkatu ja Kahvipannu. Sääksvuorentien asemakaavan mukainen linjaus on muuttunut. Kaavan nimi Sääksvuori Kaavan tunnus 28:010 Kaavan päiväys Kaavan laatijan yhteystiedot Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto PL Jyväskylä p Kaavan vireilletulosta ilmoittaminen Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti Hyväksymispäivämäärät Ltk KH KV Kaavan tarkoitus Kaavan tarkoitus on mahdollistaa Sääksvuoren läntisille alueille omakotitalo- ja muuta pientaloasumista. Voimassa olevissa kaavoissa kaavamuutosalue on teollisuus- ja työpaikkaaluetta. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee noin seitsemän -i kahdeksan kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Keljonkankaan eteläpuolella vanhan Muuramentien ja Muuramen Rajahongan läheisyydessä. Kaavan laadinta-aikana alue on tunnettu Sääksvuoren teollisuusalueena. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan vuosina rakentuvan Sääksvuorenrannan ensimmäiseen alueeseen ja Keljonkankaan omakotitaloalueeseen. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3 LIITTEET... 4 TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Yhdyskuntarakenne Rakennettu ympäristö Sosiaalinen ympäristö Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava / seutukaava Yleiskaava Voimassa oleva asemakaava Muut suunnitelmat ja päätökset Selvitykset ja inventoinnit ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin asettamat tavoitteet Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus luonnosvaiheessa Palvelut ALUEVARAUKSET LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVASSA Korttelialueet Muut alueet ja liikennejärjestelyt Muut kaavamerkinnät ja - määräykset Palvelut ASEMAKAAVAEHDOTUS Korttelialueet asemakaavaehdotuksessa Asemakaavan mitoitus asemakaavaehdotuksessa KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi

4 3.4.5 Lemminkäinen Oyj:n maa-ainestenottoalueen mahdollisen louhinta- ja murskaustoiminnan vaikutukset Sääksvuoren alueelle NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTUKSEN SEURANTA...22 LIITTEET LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote ajantasa-asemakaavasta Luontoselvitys Suunnittelun reunaehdot -kaavio Asemakaavaehdotus Asemakaavahavainne Asemakaavoituksen seurantalomake Alustava viheryleissuunnitelma Tonttijakokartat 4

5 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Hallintokuntien yhteinen kaavoituksen aloituspalaveri pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille ja julkaistiin myös Kaupunkisuunnittelutoimiston internet-sivuilla. Viranomaisneuvottelu käytiin Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutosluonnoksen MRA 30 :n mukaisesti nähtäville asettamista varten. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistossa xx.-yy.zz Lisäksi kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimiston internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa xx.yy Kaavamuutosehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä xx.yy Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.yy Kaavamuutosehdotus julkisesti nähtävillä xx.yy. xx.yy.2007 Asemakaavan sisältö Asemakaavan muutoksen tavoitteena mahdollistaa rakentamattomiin teollisuus- ja työpaikkakortteleihin ja alueen lounaispuolella olevalle rakentamattomalle viheralueelle omakotitalojen, pienkerrostalojen rakentaminen. Alueelle on suunniteltava ja rakennettava kunnallistekniset järjestelmät alusta alkaen. Ne liittyvät aikaisemmin kaavoitetun ja toteutetun Sääksvuorenranta I:n alueen ja Keljonkanakaan verkostoon. Asemakaavan toteutus Alueen kunnallistekniikan ja tiestön toteuttaa Jyväskylän kaupunki. Omatoimirakentajat rakentavat alueen omakotitalot. Alue toteutunee pientalorakentamisen vuoden 2007 kymppir -ohjelman mukaisesti vuosina , mikäli yleinen taloustilanne jatkuu riittävän hyvänä ja omakotirakentaminen pysyy edelleen suosittuna. 5

6 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee n. 7 km päässä kaupungin keskustasta vanhan Muuramentien itäpuolella. Suunnittelualueen lähituntumassa Muuramen kunnan puolella on Rajahongan asuinalue. Suunnittelualue on tavallista talousmetsää ja suoaluetta. Kauempana alueen itäpuolella kulkee Jyväskylän ja Tampereen välinen rautatie Maisema ja luonnonympäristö Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2003, jonka raportti on valmistunut talvella Selvityksen teki biologian opiskelija Tuomas Talvitie. Selvityksessä todetaan: Maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Alueen eteläosassa on kallioisempaa, mutta varsinaisia kalliopaljastumia on vähän (kuviot n:o 54 ja 79). Lisäksi kuviolla n:o 63 on pieni kalliojyrkänne. Selvitysalueen koillisnurkassa on entistä maatalousmaata, jonka maaperä on hienoa hietaa. Suokuvioita on lähinnä alueen koillisosassa (kuviot n:o 18, 19, 20, 33, 35, 37 ja 50). Selvitysalue on pinnanmuodoiltaan melko loivasti vaihtelevaa mäkimaata. Alueen korkein kohta, Sääksvuoren laki, kohoaa 103 metriä Sääksjärvestä. Merkittävän maisemavaurion aiheuttaa selvitysalueen halki kulkeva suurjännitevoimalinja, jonka alla kasvaa lehtipuutaimikkoa. Maisemavaurioita ovat aiheuttaneet lisäksi metsähakkuut. Selvitysalueesta suurin osa (noin 73 %) on metsää. Rakennettua maata, sisältäen alueen halkaisevan sähkölinjan on noin 13 %. Suunnittelualueen länsireunassa Sääksvuoren pohjoispuolella on havaintoja liito-oravasta. Alueen luonto-olosuhteet ovat muutoinkin säilyttämisen arvoisia. Sääksvuoren alueelle on tehty selvitys liito-oravan esiintymisestä. Ympäristönsuojelusihteeri Heikki Sihvonen toteaa raportissaan: Liito-oravan esiintymisen kannalta otollisinta aluetta on juuri tuo koilliskulma paitsi sen vuoksi, että alan kuuset ovat suojapuiksi soveliaita myös siksi, että ainoastaan siellä on lähimaastossa runsaasti tarjolla eläimen ravintopuuksi tarvitsemia lehtipuita, mm. leppää ja haapaa. Aiempien havaintojen perusteella eläintä tiedetään esiintyvän Sääksvuoren laen länsilaidalla vanhan nelostien molemmin puolin sekä toisaalta Säynätsalon tien itäpuolisessa Sarvivuoren maastossa. Näiltä esiintymiltä ei näyttäisi olevan yhteyksiä Vanhatien- Saniastien eteläpuoliselle Sääksvuoren alueelle Yhdyskuntarakenne Kaavoitettavan alueen vieressä, kilometrin päässä Muuramen ja Jyväskylän rajalla on kiviainesmurskaamo. Murskaamon toiminnan jatkuminen on epäselvä. Suunnittelualue rajautuu vasta rakenteilla olevaan Sääksvuorenrannan alueeseen, Keljonkankaan omakotiasutukseen ja Muuramen puolella olevaan Rajahongan kylään. Nämä alueet ovat kaikki pientalovaltaisia asuinalueita, joiden keskelle Sääksvuoren asuinalue tulee täydennykseksi. Virkistysalueet jäävät alueiden väliin ja osin myös sisään. 6

7 1.1.4 Rakennettu ympäristö Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia eikä kunnallisteknisiä järjestelmiä. Suunniteltavan alueen järjestelmät voidaan liittää ympäröivien alueiden kunnallisteknisiin järjestelmiin. Suunnittelualueen viereen rakennetaan kaavaa tehtäessä Sääksvuorenranta I:n omakotitaloaluetta. Sääksvuorenrannan omakotitaloalue on tyypillinen suomalainen 2000-luvulla rakennettu alue. Rakennukset ovat suurimmaksi osaksi ns. talopakettitaloja. Sääksvuorenranta I:n rakennusaikaista maisemaa Sosiaalinen ympäristö Sääksvuoren alue on Keljonkankaan ja Sääksvuorenrannan asukkaiden ulkoilu- ja marjastusaluetta Liikenne Ajoneuvoliikenne Suunnittelualueella ei ole ajoneuvoliikennettä. Aluetta halkovan voimalinjan alla kulkee moottorikelkkareitti. Joukkoliikenne Tällä hetkellä ei suunnittelualueella ole kiinteää aikataulua noudattavaa joukkoliikennettä. Lähimmät linja-autoyhteydet kulkevat vanhalla Muuramentiellä ja Säynätsalontiellä. 7

8 Linja-autoreitit Kevyt liikenne Suunnittelualueella ei ole kevyenliikenteenväyliä. Alueen länsiosassa kulkevaa museotietä voi kulkea polkupyörälläkin. Kevyenliikenteenväylä alkaa Sääksvuorentien rakennetulta osalta. Suunnittelulaue on liitettävissä kevyenliikenteenväylien verkostoon. Rautatieliikenne Kaavoitettavan alueen itäpuolella sijaitsevalla Jyväskylän ja Tampereen välisellä radalla kulkee päivittäin yli 20 henkilöjunaa, tämän lisäksi tulevat VR:n huolto- ja rahtiliikenne. Yöaikaan alueen ohi kulkee kolme junavuoroa. Rautatiealue on lähimmillään noin 670 metrin päässä suunnittelualueesta Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen viereisellä Sääksvuorenranta I:n alueella olevien pienyritysten toiminta on pienimuotoista. Niiden aiheuttama liikennemelu tai tuotannon aiheuttama melu on verraten vähäistä. Yritysten tuotannollinen toiminta Lassila&Tikanoja Oyj:tä lukuun ottamatta ei vaadi ympäristölupia. Lassila&Tikanoja Oyj:n ongelmajätehuolto (entinen Maraoil Oy), joka sijaitsee Sääksvuorenrannan korttelissa 1, on saanut Keski-Suomen Ympäristökeskukselta ympäristöluvan toiminnalleen vuonna 1996, jolloin ympäristöhäiriöt on arvioitu kattavasti. Ympäristöluvan saamiseksi tehtiin toimintaan parannuksia ja esimerkiksi joillekin toiminnolle annettiin aikarajoitteita. Yrityksen toiminta on ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta. Tuolloin arvioitiin myös sen haittavaikutukset lähistöllä olevalle asutukselle. Rataliikenteen aiheuttama melua ja tärinää ei tarvitse huomioida alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelualueen lähistöllä lähimmillään noin 800 metrin päässä on Lemminkäinen Oyj:n kiviainesmurskaamo. Toimijan teettämän meluselvityksen mukaan toiminta ei aiheuttaisi alueelle meluhäiriötä. Tätä asemakaavaa tehtäessä ei murskaamolla ole voimassa olevaa ympäristölupaa. 8

9 1.1.8 Maanomistus Suunnittelualueen maat omistaa suurimmaksi osaksi Jyväskylän kaupunki alueen itä- ja länsiosissa olevia alueita lukuun ottamatta. Yksityisen maan käytöstä tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus. 1.2 SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava / seutukaava Alueella on voimassa Seutukaava 5, joka on vahvistettu Kaavaa koskevat valistuspäätökset on ratkaistu KHO:ssa ja kaava on siten lainvoimainen. Seutukaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Asemakaavamuutos ei ole seutukaavan vastainen. Seutukaavaote. Vuonna 2007 hyväksymisvaiheessa olevassa Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja kylämäinen asutus alueeksi. Maakuntakaavassa on myös voimalinja merkittynä. 9

10 Ote seutukaavaehdotuksesta Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Muuramen - Sääksvuoren osayleiskaava. Osayleiskaavassa alueelle on esitetty teollisuus- ja työpaikkatoiminta sekä asumista. Asemakaavamuutos noudattaa osayleiskaavan henkeä ja linjauksia. Osayleiskaavassa annetut aluerajaukset, kaavamääräykset ja suositukset ovat ohjeellisia ja koskevat ensisijaisesti kuntien omia toimielimiä ja viranhaltijoita ohjaten heidän tulevia ratkaisujaan kaava-alueella. Osayleiskaavan yleistavoitteita ovat olleet: - Koko kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta olisi mahdollista kehittää entistä paremmin yhtenäisenä, yhdyskuntarakenteeltaan onnistuneena, teknis-taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena - Vältettäisiin epätarkoituksenmukaisien, erillisien, kalliiden alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ja säästettäisiin rakentamiskustannuksissa - Pystyttäisiin hyödyntämään paremmin jo olemassa oleva ulkoinen ja sisäinen infrastruktuuri - Taajamarakenne eheytyisi ja täydennysrakentaminen nopeutuisi - Asuntojen ja työpaikkojen keskinäinen sijoittelu olisi mahdollista tehdä aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin 10

11 Ote Muuramen-Sääksvuoren osayleiskaavasta Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa asemakaava 28:003 vuodelta Asemakaavan tarkoitus on ollut mahdollistaa alueelle teollisuus- ja työpaikkatoimintoja sekä asuintontteja yrittäjille. Kaava ei ole toteutunut Muut suunnitelmat ja päätökset Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä erityistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Sääksvuoren teollisuusalueen kaavamuutos vastaa tavoitteeseen. Esimerkiksi alueen yrityksissä työskentelevät voivat asua lähellä työpaikkojaan Selvitykset ja inventoinnit - Liito-oravaselvitys osalle aluetta keväällä 2003 (Heikki Sihvonen) - Luontoselvitys koko alueelle v (Tuomas Talvitie) - Kaupunkisuunnitteluosaston työryhmän tekemät maastokäynnit Muutoin alueen selvitykset perustuvat kirjallisiin tietolähteisiin, joita ovat olleet - Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelma - Muuramen - Sääksvuoren osayleiskaava ja selostusosa liitteineen 11

12 2 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 2.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Sääksvuoren teollisuusalueen asemakaava ei ole toteutunut. Vuoteen 2007 mennessä alueelle on toteutunut Lassila&Tikanoja Oyj:n ongelmajätteenkäsittelylaitos (entinen Maraoil Oy) ja metallialan sekä puualan pienyritykset. Alueelle on tehty oikeusvaikutukseton osayleiskaava, Muuramen - Sääksvuoren osayleiskaava, vuonna Sääksvuoren teollisuusaluetta on muutettu asuinalueeksi asemakaavoin vuodesta 2002 alkaen. Sääksvuoren alueen maasto- ja luonnonolosuhteet sekä sijainti kaupunkirakenteessa puoltavat sen kaavoittamista omakotitaloalueeksi. Sääksvuoren asemakaava on kaupunkisuunnitteluosaston laatiman ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen kohde. Asemakaava on ajoitettu vuosille Kaavatyön käynnistymisestä on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä nro 1/2007 ja kirjeitse maanomistajille ja naapureille. 2.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Maanomistajat Keljonkankaan asukasyhdistys, pj. Pentti Närhi (Tiedot maanomistajista on saatavilla kaupunkisuunnitteluosastolta.) Viranomaiset Keski-Suomen ympäristökeskus Muuramen kunta Tonttiosasto / Erja Saarivaara Katu- ja puisto-osasto / Jari Lohi, Jorma Lipponen ja Leena Rapo Jyväskylän Energia Oy / Anmari Ala-Kolu ja Heikki Aarnio Jyväskylän Energia / Vesilliiketoiminta / Jukka Tyrväinen Rakennusvalvontavirasto / Raimo Ström Ympäristövirasto / Heikki Sihvonen Keski-Suomen Museo Vattenfall Verkko Oy Kesnet Oy / Kari Hakola Vireilletulo Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille ja julkaistiin myös Kaupunkisuunnitteluosaston internet-sivuilla. 12

13 Aloitusvaiheessa saatiin palautetta JE - Vesiliiketoiminta Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Keski-Suomen museolta, Jarkko Kettuselta ja Ilkka Ratiselta.. Fingrid Oyj, Verkon hoito, Tapio Suominen Lausuntomme on vähän myöhässä, mutta Fingrid Oyj:llä ei ole voimajohtoja muutoksen kohteena olevalla asemakaava-alueella. Ko. 110 kv johdot ovat Vattenfall Verkko Oy:n, joten meillä ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Keski-Suomen museo, museonjohtaja, Heli-Maija Voutilainen Ohessa liitetiedostona Lampisen Ollin kokoamaa tietoa Vanhasta Laukaantiestä, joka kulkee Sääksvuoren kaavoitettavan alueen läpi. Kohde on siis muinaismuistolain piiriin kuuluva. Kun alueella aletaan tehdä jotain, kannatta olla meihin yhteydessä, ettei vahingossa tuhoudu jotain olennaista. Tarvittaessa arkelogimme Miikka Kumpulainen voi tulla maastokäynnille mukaan. Suuri osa Vanhasta Laukaantiestä on tuhoutunut jääden uuden asutuksen tai tiestöjen alle, osa on umpeutunut, mutta joitakin tielinjoja on säilynyt. Arvokkaimpia tienpätkiä on Muuramessa Ojalan ja Lamminmäen välinen tieosuus, Multamäestä Partasenmäelle vievä tieosuus sekä Rajahongan ja Keljonkankaan tieosuus. Näillä osuuksilla ovat säilyneet sekä vanhan tien rakenne, linja ja luonne erinomaisesti. Sääksvuoren kaavaehdotuksessa oleva tieosuus on inventoinnissa mainittu Rajahongan ja Keljonkankaan välinen tieosuus. Tiehistorian ja asutushistorian perusteella tie on muinaismuistolain mukainen muinaisjäännös, joka tulee suojella niin, ettei tien rakenne tai linja vaurioidu muun rakentamisen yhteydessä. Vanhaa tielinjaa ei tulisi päällystää, vaikka tiellä olisikin käyttöä. Suojelun lisäksi hyvin säilyneille tienpätkille tulisi laittaa opastustauluja ja muutoinkin informoida Vanhan Laukaantien olemassaolosta. Parhaimmin säilyneet pätkät ovat siis, Muuramessa, Jyväskylässä, Jyväskylän maalaiskunnassa ja Laukaassa. Viitoitus, opastus, teiden mahdollinen käyttö kevyenliikenteenväylinä, teiden umpeutumisen estäminen edesauttavat historiallisen väylän säilymistä. Tien informaatiota ja merkitystä voitaisiin korostaa myös uusilla kadunnimillä. Jyväskylän Energia Oy / vesiliiketoiminta, Jukka Tyrväinen, vesihuoltopäällikkö Alueiden kaavoituksen yhteydessä tulee laatia sekä katujen että vesihuollon yleissuunnitelmat. Vesihuollon yleissuunnitelmassa tulee tarkastella: 1) liittyminen JE:n vedenjakelujärjestelmään sekä alueen sisäinen vesijohtoverkosto 2) liittyminen JE:n viemäriverkostoon sekä alueen sisäinen viemäriverkosto 3) hulevesien johtaminen Yleissuunnitelmat voi laatia joko Mika Koliseva tai kapun niin halutessa ulkopuolinen konsultti. Jarkko Kettunen Varsinaista kaavaahan ko. suunnitelmassa ei vielä ole, mutta ottaisin tässä vaiheessa esille yhden, kiinteistöömme liittyvän asian. Nimittäin kiinteistössämme on maalämmitys ja sopimus kaupungin kanssa maalämpöputken sijoituksesta osalle rajaamastanne alueesta. Eli kiinteistöömme osoite on Kämmekkä 10 ( ) ja tämän sähköpostin liitteenä sopimus tuosta maankäytöstä. Millaiseenkohan käyttöön tuo Kämmekän ja vanhan Muuramentien väli meinataan ko. kaavoituksessa ottaa? Vai jääkö puistoalueeksi? Ilkka Ratinen FT Soittelin(kin) jo tuossa tuohtuneena kaavamuutoksesta. Alkuperäisen kaavan perusteella päätimme ottaa aikoinaan tämän pienen tontin. Jos tuleva kaava toteutuu kaikkein tiiveimmin, joudumme vakavasti harkitsemaan alueelta pois lähtöä. Tämä on tietysti yhden perheen kannanotto, mutta väitän kaavoitusasioita seuranneena, että huolimatta monista valistus- ja kuulemismahdollisuuksista kansalaisen kannat eivät paljon merkitse. Ei ihme, että ihmiset passivoituvat. No yritetään jotakin... 13

14 Teljintien päässä oleva siirtolohkareiden "valtaama" notkelma tulisi ehdottomasti säilyttää maisema-arvojen ja taloudellisten rasitteiden vuoksi. En käsitä kuinka ko. alueelle olisi järkevää soveltaa muuta kuin virkistysalueen kaavaa. Täyttömaan tarve olisi järjetön. Samaten Teljintien päässä oleva nuoren männikön pitäisi antaa rauhassa kehittyä komeaksi lakkapuumänniköksi (käykää hyvät ihmiset tutustumassa esim. Joensuussa Siilaistenpuron läheisyydessä olevaa virkistysalueeseen). Männikössä oleva polku pitäisi ehdottomasti olla tulevaisuudessa nykyisellä paikalla, sillä muuten ihmiset ulkoilevat nykyisten talojen "olohuoneissa". 80 metrin etäisyys talojen välillä on aivan liian pieni, sillä se vääjäämättä pirstaloisi virkistysalueen liian pieneksi (tässä on huomioitava tosiasia, että Sääksvuoren lakiosakin on kaavoituksen alla, jossa ei sitten enää ulkoiltaisi). Mutta jos virkistysalue huomattavasti pienenee ja harvapuustoisessa (olematon näkö- ja melueste) nuoressa männikössä oleva polku tulee lähemmäksi tonttiamme, nykyisen asukkaiden elinpiiri vähenee huomattavasti ja monet kokevat tulevansa jopa petetyiksi. Kävin syksyllä tonttiosastolla, ja silloinkin vakuuteltiin, että seuraavat tontit ovat noin 200 m päässä. Tällä hetkellä Teljintien viidessä viimeisessä talossa on 20 lasta ja 21. on tulossa, joten tilan tarve on ilmeinen, sillä kaikkein tontit ovat olemattoman pienet. Olen nyt sairasvuoteella, mutta tulen joskus erilaisten karttojen kanssa keskustelemaan kannoistani. Kaikkein eniten harmittaa luontotyyppien laiminlyönti Jyväskylän kaavoituksessa ylipäänsä. teknokraattisella otteella pilataan ainutlaatuisia luontokohteita Jyväsjärven ympäristöstä (kuulemma arvotonta risukkoa!!!) Halssilan kallioterasseista puhumattakaan. Kohta varmaan Haukanniemikin on tiiviisti rakennettu... Esimerkkejä riitäisi vaikka kuinka monta ja tiedät ne varmasti itsekin. Ehkä hirvittävin esimerkki suuruudenhulluudesta ja jatkuvan kasvun ihannoinnista on Etäläporttihanke. Millä matematiikalla ja sijainninanalyyseillä Jyväskylän päättäjät kuvittelevat asiakkaiden riittävän megalomaanisiin keskuksiin. Toivon, että juttu on aprillipila, vaikka sitä ei ko. päivänä uutisoitukaan! Ja tottakai Keljonlahden voimalaa suunnitellaan tuottavan lämpövoimaa lukuisiin kiintöistöihin (joka toteutuessaan kaataisi lopullisesti Maalaiskunnan ja JKL:n yhdistymisen. Voi ihmeiden aika. Kannatan tiivistä kaavoittamista, mutta jokin järki siinäkin pitäisi olla. Kuten sanoit puhelimessa Sääksvuori on päätetty kaavoittaa. Kaupungin veronmaksajana olen masentunut niistä hirvittävistä euromääristä, jota alueen infran rakentaminen tulee maksamaan. Hirvittävintä on, että Jyväskylässä ei osata oikein kiinnittää huomiota luontoarvoihin ja mikä yllättävää myös talousasiat laiminlöydään. Jyväskylä kasvaa vahvasti palveluiden ympärille, mutta kallistuva energia ja Jyväskylän olematon asukasmäärä takaa sen, että rajat on kohta saavutettu. Sen jälkeen kun palvelut eivät työllistä (kuka maksaa palvelualojen palkoilla kalliit asuntolainat huonosti valituilla rakennusalueilla, joissa rakennuskustannukset ovat hirvittävät?) enää merkittävästi, niin nahkurin orsilla tavataan. Tämän vuoksi toivoisin, että Sääksvuoren kaavassa otetaan järkevällä tavalla huomioon luontoarvot ja jopa unohdetaan sellaiset kohteet, joissa rakentaminen olisi kunnallisteknisesti kallista tai rakentajille kohtuuton taloudellinen rasite. Lopuksi totean, että liikennejärjestelyt tulevat olemaan todella ongelmalliset Sääksvuoren lakiosan kaavoituksen jälkeen. Alueen koosta päätellen alueelle on varmaan varattu noin 1000 asukkaalle kodit. Miten liikenne saadaan sujumaan? Kotiväylän risteys on jo nyt tulppa, Säynätsalon ja Sääkvuorentien risteys on toivoton ja Kaijanlammen asuinalue vaikeuttaa Sääksvuorentien toisen pään rakentamista. Etäläporttihankkeen kanssa tässä käy kuin Seppälässä (ellei tässä lennetä tulevaisuudessa se kai päättäjillä on visioissa, luoja paratkoon!). Entä sitten koulut, päivähoitoa nykyisin ei edes saa (olemme menettäneet tuhansia euroja, sillä kaupungilla ei ole hoitopaikkaa pojillimme) ja esimerkiksi leikkikentät. Onko entisestä BoKlokin alueesta mahdollista varata osa leikkikentälle?! Vastaamalla tähän postiin pyytäisin audienssia siitä, että miten tätä Jyväskylään tulevaisuudessa kaavoitetaan. Luonnosvaihe 14

15 Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistossa xx.- yy.xx Lisäksi kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimiston internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa xx.yy Asemakaavaluonnoksesta tuli ennen ehdotusvaihetta x lausuntoa ja x mielipidettä Viranomaisyhteistyö Sääksvuoren teollisuusalueen kaavamuutos käsiteltiin kaupunkisuunnitteluosaston ja Keski- Suomen Ympäristökeskuksen välisessä viranomaisneuvottelussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu palautetta JE - Vesiliiketoiminta Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Keski-Suomen museolta, Jarkko Kettuselta ja Ilkka Ratiselta. 2.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin asettamat tavoitteet Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Sääksvuoren alueelle laadukas, viihtyisä, turvallinen ja terveellinen omakotitalo- ja pientaloasutusalue. Asuinrakennusten toivotaan olevan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivia ja että ne muodostavat yhdessä virikkeellisen ja viihtyisän ympäristön. Asemakaavanmuutos noudattelee 1996 vahvistettua oikeusvaikutuksetonta osayleiskaavaa, jossa teemana oli työpaikka- ja teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi. Sääksvuoren alue sopii hyvin asumiselle ja virkistystoiminnalle. Jyväskylästä löytyy muita teollisuudelle soveltuvia alueita. Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa esitetään kaupungin yleiset tavoitteet, jotka koskevat arkkitehtuuria ja alueiden suunnittelua Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelun yleinen periaate on, että alueesta tulee viihtyisä ja turvallinen. Alueen korkeuserot, avokalliot, museotie ja erityiset luonnonolosuhteet pyritään ottamaan huomioon. Kaavoitettavalle alueelle jää viheralueita polkuverkostoineen, jotka yhtyvät luontevasti kevyenliikenteenväyliin ja laajempaan viherverkostoon Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Prosessin aikana on alueen luonto- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin kiinnitetty huomiota ja huomioitu ne suunnittelussa. 2.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT Julkisesti nähtävillä on yksi asemakaavaratkaisuvaihtoehto. Asemakaava on muotoutunut normaalissa suunnitteluprosessissa. Suunnittelutyön alkuvaiheessa on tehty lukuisia luonnoksia. Kaavan suunnitteluun on osallistunut Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnitteluosaston, katu- ja kunnallistekniikan ja tonttiosaston asiantuntijoita. 15

16 3 ASEMAKAAVAN KUVAUS 3.1 KAAVAN RAKENNE Ohjaavina reunatekijöinä ovat olleet alueen voimakkaat maastonmuodot, olemassa oleva asutus, maanomistusolot ja liittyminen olemassa oleviin kunnallisteknisiin järjestelmiin. Suunnittelu pohjautuu pääpiirteittäin osayleiskaavaan. Kaavamuutosalue muodostuu asuinpientalokortteleista (AO), asuinpientalokortteleista (AP, asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelista (AKR) ja viheralueista (VL). Suunnittelualue jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen. Suurimmat osa-alueet ovat voimalinjan etelä- ja pohjoispuolella olevat omakotitaloalueet. Oman kokonaisuuden muodostavat Muuramentietä lähimpänä oleva ympyrämäinen osa-alue AP-tontteineen ja alueen sisääntulon AKR kortteli Muuramentien varressa. Osa-alueet on tarkoitus suunnitella omaleimaisina. Keinoina voidaan käyttää seinien ja kattojen väritystä, materiaaleja ja kerroslukuja. Materiaaleja voivat olla esim. hirsi, lauta, harkot, betoni ja kattotiili tai kattohuopa. Alueidentiteettien suunnittelua tarkennetaan kaavatyön edetessä. Alueen kokoajakatu on Sääksvuorentie, jota pitkin on mahdollista järjestää myös joukkoliikenneyhteys. Sääksvuorentien ja Kotiliedenkadun varressa ovat muusta liikenteestä erotetut kevyenliikenteenväylät. Alueen eteläosasta on myös katuyhteys Muuramen Rajahonkaan. Museotie säilyy alueella kulkuyhteytenä katketen suunnitellun Sääksvuorentien ja suunnitellun Kahvakadun kohdalla. Kahvakatu on linjattu arkeologin suosituksesta museotien mukaisesti. Museotien ympäristö on säilytetty virkistysalueena alueen pohjoisosassa, kuten myös reunamoreenimuodostuman ympäristö. Alueen ja samalla suuralueen leikkipuisto (le) on sijoitettu Sääksvuorenrannan, Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueen keskelle jäävälle alueelle. Asemakaavaluonnoksessa esitetään Sääksvuoren alueelle: AO tonttia (pinta-ala n m 2, laskennallinen kerrosala n k-m 2 ) - 4 AP tonttia (pinta-ala n m 2, laskennallinen kerrosala n k-m 2 ) - 3 AKR tonttia (pinta-ala n m 2, laskennallinen kerrosala n k-m 2 ) Asemakaava-alueen länsireunaan voimalinjan eteläpuoleiselle VL -alueelle esitetään suojelualuetta (s) luontoarvojen säästämiseksi. Nykyistä voimalinjaa ja sen viereistä voimalinjan varausaluetta varten esitetään vaara-alue (v). Omakotitalotontit ovat lähes kaikki rinnemaastossa. Joillain osa-alueilla tontit suuntautuvat koillis-pohjoissuuntaan mutta suurin osa tonteista on valoisalla rinnealueella, josta voi avautua näkymä Sääksjärven ja Päijänteen suunnan laaksoalueelle suurmaisemaan. Parhaat näkymät ovat todennäköisesti alueen kokoojakadulta, Sääksvuorentieltä, josta tullee avautumaan muutamissa kohdissa kaukonäkymiä Sarvivuoren suuntaan ja aikaisemmin kaavoitetulle Sääksvuorenranta II:n alueelle Mitoitus luonnosvaiheessa Kaavamuutosalueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin k-m 2. AO -kortteleiden rakennusoikeus on k-m 2 AP kortteleiden 2330 k-m 2 ja AKR -kortteleiden 2900 k-m 2. Sääksvuoren asemakaavan toteutuessa kokonaan tulee alueelle noin uutta asukasta. Uusia asuntoja on mahdollista rakentaa noin kappaletta, joista omakoti- tai paritaloasuntoja on 253 kpl ja asuinpienkerrostaloasuntoja kpl. Uusia työpaikkoja kaavan toteutuessa alueelle ei tule. Normaalien AO -tonttien koko vaihtelee 870 m 2 ja 1740 m 2 välillä keskikoon ollessa 1230 m 2. Tontit ovat leveydeltään metriä ja syvyydeltään metriä. 16

17 3.1.2 Palvelut Sääksvuoren alue tukeutuu läheisen Keljonkankaan palveluihin, josta löytyvät niin päiväkoti-, koulu- kuin kaupalliset palvelut. Asuinalueen laajeneminen ja sen myötä tulevat uudet asukkaat omalta osaltaan auttavat olemassa olevia palveluja säilymään Keljonkankaalla. 3.2 ALUEVARAUKSET LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVASSA Korttelialueet Kortteleiden käyttötarkoitus on AO eli erillispientalojen korttelialue lukuun ottamatta korttelia 63, jossa käyttötarkoitus on AP eli pientalojen korttelialue. Kortteleiden kerrosluvut vaihtelevat 3/4kI ja II:n välillä. Kaikissa kortteleissa tehokkuusluku on e=0,25. Korttelissa 76 käyttötarkoitus on AKR eli asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Korttelin kerrosluku on II. Korttelin tonttitehokkuusluku e=0, Muut alueet ja liikennejärjestelyt Sääksvuoren ominaispiirre on voimakas metsäisyys. Alueelle on jätetty luonnontilaisia viheralueita, joissa on myös olemassa olevaa polkuverkostoa. Vieraspysäköintiä tai muuta tilapäistä pysäköintiä palvelevia pysäköintitaskuja on sijoitettu eri puolille suunnittelualuetta. Sääksvuoren alueella on kolme et aluetta. Ne ovat ympäristöteknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita. Näillä alueilla ovat alueen sähkömuuntamot, jotka on sijoitettu Jyväskylän Energian esityksen mukaisesti. Sääksvuoren alueen liikennejärjestelmän runko on Sääksvuorentie, jonka vieressä kulkee kevyenliikenteenyhteys Muut kaavamerkinnät ja - määräykset Rakennusten sijoittamista tonteille ohjataan määräyksellä: Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla vähintään neljä metriä, mikäli kaavakartassa ei ole toisin osoitettu. Viemäröintiä koskeva määräys: Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Asemakaavaluonnoksessa on määritelty rakennusten katto- ja julkisivumateriaalit sekä niiden väritys Palvelut Sääksvuoren alue tukeutuu läheisen Keljonkankaan palveluihin, josta löytyvät niin päiväkoti-, koulu- kuin kaupalliset palvelut. Asuinalueen laajeneminen ja sen myötä tulevat uudet asukkaat omalta osaltaan auttavat olemassa olevia palveluja säilymään Keljonkankaalla. 17

18 3.3 ASEMAKAAVAEHDOTUS Korttelialueet asemakaavaehdotuksessa Asemakaavan mitoitus asemakaavaehdotuksessa. 3.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Vaikutusten arviointia on tehty asiantuntija-arvioina perustuen olemassa oleviin lähtötietoihin, joita täydennetään tarvittavilta osin kaavoituksen edetessä. Asemakaavaehdotusvaiheeseen mennessä tehdyt selvitykset ja arviot ovat riittäviä Epävarmuustekijät Lassila&Tikanoja Oy:n ongelmajätehuolto, joka sijaitsee suunnittelualueesta yli kilometrin päässä, on saanut toiminnalleen ympäristöluvan vuonna Ympäristölupamenettelyn yhteydessä on arvioitu laitoksen mahdolliset haitat ympäristölle ja ne on minimoitu ympäristöluvan saamiseksi vaadituilla toimenpiteillä. Ympäristölupamenettelyn aikoihin esittivät alueen pohjoispuolella asuvat voimakasta kritiikkiä laitosta vastaan. Tuolloin Maraoil Oy nimisenä toiminut yritys toimi resursseihinsa nähden verrattain paljon yhteistoiminnassa alueen asukkaiden kanssa. Vähitellen kiistat loppuivat Haitallisten vaikutusten lieventäminen Ongelmajätehuoltolaitos on tehnyt mahdollisten poikkeustilanteiden varalta kokonaisvaltaisen palo- ja pelastussuunnitelman Jyväskylän palo- ja pelastuslaitoksen kanssa. Suunnitelmassa käsitellään sekä yrityksen sisällä tapahtuvat pelastustoimet, että ne toimet mitkä koskevat mahdollisesti lähiympäristön asukkaita ja pelastuslaitoksen henkilöstöä. Laitoksen tiloihin on asennettu palo- ja savuhälyttimet, joista hälytys tapahtuu suoraan aluehälytyskeskukseen. Ulkoalueen öljynerotuskaivot on varustettu hälytyksillä ja sulkuventtiileillä. Tarvittaessa koko ulkoalueen sade- ja valumavesijärjestelmät voidaan sulkea Vaikutusten arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Alueen nopea toteutuminen on todennäköisempää asuinalueena kuin se teollisuus- ja työpaikka-alueena olisi ollut. Jyväskylän kaupungilla on työpaikka-alueita kaavoitettuna esim. Seppälänkankaalla ja Etelä-Keljossa (Eteläportti). Sääksvuori on luonteeltaan sopivaa asuinrakentamiseen. Sääksvuoren kaavoittaminen asuinalueeksi on tutkittu osayleiskaavatyön yhteydessä. Yhdyskuntarakenteellisesti alue on tyypillinen kaupungin reuna-alueen omakotitalovaltainen alue. Sääksvuoren palvelut ovat Keljonkankaan alueella ja sieltä on nopeat yhteydet kaupungin keskustaan ja Keljonkeskukseen, josta löytyy kaupallisia palveluja suuressa mittakaavassa. Näiden lisäksi on läheiseen Eteläporttiin suunnitteilla mittava kaupallinen keskittymä. Alueen terveellisyys ja turvallisuus heikkenevät nykyiseen luonnontilaan verrattuna. Alueen tiestön ja rakennusten sijoittelu ja aluerakenne on tehty nykyaikaisen omakotitaloaluekaavoituksen periaatteiden mukaan, joten terveellisyyden ja turvallisuuden voidaan arvioida siellä olevan nykykäsityksen mukaan hyvät. Suunnittelualueen tuntumassa oleva ongelmajätehuoltolaitos ei aiheuta ympäristölleen terveydellistä tai turvallisuutta uhkaavaa haittaa. 18

19 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Alue muuttuu kaavan toteutuessa nykyisestä suhteellisen luonnontilaisesta, mutta kulttuurin vaikutuksen alaisena olleesta, metsätalousvaltaisesta alueesta tehokkaasti rakennetuksi. Maan pintaa peittävät suurelta osin kadut, rakennukset ja rakennetut pihat. Kookas puusto kaadetaan asuinkortteleiden ja katujen kohdalta ja maaperää käsitellään voimakkaasti teiden, tonttien, uuden kunnallistekniikan ym. vaatimusten mukaan. Alueella on runsaasti suuria kiviä ja kalliota, joita joudutaan kunnallistekniikkaa ja rakennuksia rakennettaessa siirtelemään ja räjäyttelemään. Kaava ei toteutuessaan vaikuta liito-oravien elinmahdollisuuksiin, koska alue, jossa niitä on todettu olevan jää virkistysalueeksi, jossa ei saa tehdä hakkuita eikä muokata maaperää. Asemakaavaan esitetyt viheralueet ovat riittävän suuria kokonaisuuksia, jotta puuston menestymiselle riittävän suuria yhtenäisiä havupuualueita säilyy. Alueen metsäluonnolle tyypillinen eläimistö ja kasvisto tulee monin paikoin vähenemään.taajamille tyypilliset lajit vastaavasti hyötyvät. Alueen vesitalous tulee muuttumaan tiestön, sadevesiviemäröinnin ja muun maan muokkaamisen myötä. Tällä on vaikutuksia puuston ja muun kasvillisuuden elinolosuhteisiin. Alueen hulevedet voidaan ainakin osittain johtaa suoalueelle, jolloin sen vesitalousolosuhteet voivat säilyä melkein ennallaan. Vaikutukset viheralueisiin ja virkistysyhteyksiin Sääksvuoren virkistyskäyttömahdollisuudet, erityisesti marjastus ja sienestys, heikkenevät alueen rakentumisen myötä. Kaavamuutoksessa on jätetty jäljelle riittävästi viheralueita ja niille on kaavassa esitetty kevyttä polustoa. Uudet polut mahdollistanevat virkistyskäytön kinttupolkuja paremmin myös erityisryhmille. Viheralueet muodostavat asuinalueiden lomitse ja ympärille virkistysreittiverkoston. Vaikutukset kaupunkikuvaan Suuri osa alueen rakennuksista tullee olemaan esirakennettuja talopaketteja. Uuden alueen rakentuessa saavat jo rakennetun Sääksvuorenrannan asuinalueen reunimmaiset korttelit naapureikseen uusia omakotitaloja. Uuden ja jo rakennetun alueen väliin on jätetty kapeimmillaan noin 40 metriä leveä vihervyöhyke. Vihervyöhykkeelle jäänee jonkin verran olemassa olevaa puustoa. Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arviointia ei katsottu tarpeelliseksi tehdä tälle alueelle, koska se on rakentamatonta. Sosiaaliset vaikutukset ilmenevät lähinnä alueen ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmahdollisuuksien vähentymisenä. Alueen sosiaalinen toimivuus on tyypillinen omakotitaloalueelle. Yhteistiloille ei ole erikseen suunniteltu tai kaavoitettu tiloja. Eri väestöryhmien toiminta alueella on mahdollista. Omakotitalorakentaminen mahdollistaa eri erityisryhmien asumiseen liittyvät toiveet ja vaatimukset hyvin. Liikenteelliset vaikutukset Ajoneuvoliikenne tulee lisääntymään. Sen vaikutukset saattavat tuntua Muuramen tiellä ja Säynätsalontiellä. Pääasiallinen liikennekuormitus aiheutuu omakotialueen normaalista kotien, palveluiden ja työpaikkojen välisestä liikenteestä ja jonkin verran myös huoltoliikenteestä. Sääksvuorentien alkupää on mitoitettu aikanaan teollisuusaluetta varten, joten tältä osin liikennejärjestelmä on tehokas ja turvallinen. 19

20 Alueen kevyenliikenteenyhteydet liittyvät olemassa olevaan väyläjärjestelmään. Alueelta on kohtalaisen lyhyt matka lähimpiin palveluihin. Se houkuttelee asiointi- ja työmatkojen kulkemiseen esim. polkupyörällä. Kadut tulevat olemaan reunakivettyjä ja kestopäällystettyjä. Siten kadut ovat mukavia ja turvallisia ajaa. Pysäköinti on ohjattu pääasiassa tonteille ja sille on omat määräykset. Yleistä ja vieraspysäköintiä varten on katualueen levennyksin suunniteltu pysäköintitaskuja. Tekninen huolto Alueelle joudutan rakentamaan uusia katuja, kevyenliikenteenväyliä ja muuta kunnallistekniikkaa, jotka tukeutuvat olemassa olevaan järjestelmään. Alueen lähistöllä on myös pumppaamo, joka yksittäisenä laitoksena on kallis rakentaa. Sääksvuoren aluerakenteeseen on suunnitteluvaiheessa vaikuttanut paljon sen kunnallisteknisiin järjestelmiin liittäminen. Alueen jätevesiviemäröinti liitetään olemassa oleviin järjestelmiin. Alueen liikenneverkko kehittyy alueen toteutuessa. Tiestö saa kestopäällysteen ja kadut ovat reunakiveyksellisiä. Kestopäällysteen myötä käyttömukavuus ja -turvallisuus paranevat Lemminkäinen Oyj:n maa-ainestenottoalueen mahdollisen louhinta- ja murskaustoiminnan vaikutukset Sääksvuoren alueelle Sääksvuoren alueen asemakaavoja laadittaessa on oletettu, että Muuramen kunnan puolella olevan kiviainesmurskaamon toiminta lakkaa. Murskaustoiminnalla ei ole ollut lainvoimaista ympäristölupaa asemakaavaprosessien aikana. Pääsyy luvan epäämiseen on ollut Sääksvuorenrannan alueelle jo rakennettu asutus ja alueen edelleen muuttuva maankäyttö. Murskaamon olemassa olo on kuitenkin huomioitu asemakaavatyössä. Alueen etäisyys murskaamolle on riittävän suuri. Suurin haitta asutukselle murskaamon mahdollisesta toiminnasta aiheutuisi murskaamolle menevästä ja tulevasta raskaasta liikenteestä. Tämä olisi pitkäaikainen asumismukavuutta alentava tekijä melun ja pölyn takia ja myös liikenteellinen vaaratekijä. Lemminkäinen Oyj on teettänyt Louhinnan ja murskauksen meluselvityksen ympäristölupapäätöksen harkintaa varten Vaasan hallinto-oikeuden siltä sitä edellyttäessä. Selvityksen teki insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Selvitys on päivätty Meluselvityksen yhteenvedossa todetaan: Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy on selvittänyt Muuramen Muuramen kylässä (Kinkomaalla) Sääksen tilalla (RN:o 5:320) kiviaineksen ottamisen aiheuttamaa melua laskennallisesti. Lähimmät häiriintyvät kohteet louhinta-alueen ympäristössä ovat loma-asunnot noin 300 m etäisyydellä suunnitelma-alueesta koilliseen sekä kaavoitettu asuinalue noin m etäisyydellä suunnitelma-alueesta koilliseen Louhinnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet muuttuvat hieman sitä mukaa kun louhinta etenee. Selvityksessä louhinnan melualueet laskettiin kahdessa louhintatilanteessa. Meluvyöhykkeet ovat laajimmillaan louhinnan alkuvaiheessa ja louhoksesta ympäristöön leviävä melu vähenee sitä mukaa kun louhinta etenee. Impulssimaisuuskorjaus huomioituna louhinnan melu ei ylitä päiväajan ohjearvoa lähimpien asuintalojen kohdalla louhinnan missään vaiheessa. Loma-asuntojen kohdalla melun ei arvioitu olevan impulssimaista eikä ohjearvo näin myöskään ylity. 20

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE Selostuksen päivämäärä 26.6.2012 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 2 Ortokuva

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009 Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009 Tekninen osasto Tammelan kunta PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavalla muodostuvat Tammelan kunnan Kaukjärven kylän teollisuusalueen

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 8.5.2015 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK 19-008 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot