28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto 28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9-20 SEKÄ KATU-, LIIKENNE JA VIRKISTYS- ALUEITA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SÄÄKSVUORI Päivämäärä

2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan kortteleita 9-20 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 28. kaupunginosan korttelit sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet. Uudet tiet ovat Kotiliedenkatu, Huuvakatu, Kattilakatu, Kasarikatu, Pannukatu, Pippurimyllynkatu, Maustehyllynkatu ja Kahvipannu. Sääksvuorentien asemakaavan mukainen linjaus on muuttunut. Kaavan nimi Sääksvuori Kaavan tunnus 28:010 Kaavan päiväys Kaavan laatijan yhteystiedot Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto PL Jyväskylä p Kaavan vireilletulosta ilmoittaminen Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti Hyväksymispäivämäärät Ltk KH KV Kaavan tarkoitus Kaavan tarkoitus on mahdollistaa Sääksvuoren läntisille alueille omakotitalo- ja muuta pientaloasumista. Voimassa olevissa kaavoissa kaavamuutosalue on teollisuus- ja työpaikkaaluetta. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee noin seitsemän -i kahdeksan kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Keljonkankaan eteläpuolella vanhan Muuramentien ja Muuramen Rajahongan läheisyydessä. Kaavan laadinta-aikana alue on tunnettu Sääksvuoren teollisuusalueena. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan vuosina rakentuvan Sääksvuorenrannan ensimmäiseen alueeseen ja Keljonkankaan omakotitaloalueeseen. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3 LIITTEET... 4 TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Yhdyskuntarakenne Rakennettu ympäristö Sosiaalinen ympäristö Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava / seutukaava Yleiskaava Voimassa oleva asemakaava Muut suunnitelmat ja päätökset Selvitykset ja inventoinnit ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin asettamat tavoitteet Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus luonnosvaiheessa Palvelut ALUEVARAUKSET LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVASSA Korttelialueet Muut alueet ja liikennejärjestelyt Muut kaavamerkinnät ja - määräykset Palvelut ASEMAKAAVAEHDOTUS Korttelialueet asemakaavaehdotuksessa Asemakaavan mitoitus asemakaavaehdotuksessa KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi

4 3.4.5 Lemminkäinen Oyj:n maa-ainestenottoalueen mahdollisen louhinta- ja murskaustoiminnan vaikutukset Sääksvuoren alueelle NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTUKSEN SEURANTA...22 LIITTEET LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote ajantasa-asemakaavasta Luontoselvitys Suunnittelun reunaehdot -kaavio Asemakaavaehdotus Asemakaavahavainne Asemakaavoituksen seurantalomake Alustava viheryleissuunnitelma Tonttijakokartat 4

5 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Hallintokuntien yhteinen kaavoituksen aloituspalaveri pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille ja julkaistiin myös Kaupunkisuunnittelutoimiston internet-sivuilla. Viranomaisneuvottelu käytiin Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutosluonnoksen MRA 30 :n mukaisesti nähtäville asettamista varten. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistossa xx.-yy.zz Lisäksi kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimiston internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa xx.yy Kaavamuutosehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä xx.yy Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.yy Kaavamuutosehdotus julkisesti nähtävillä xx.yy. xx.yy.2007 Asemakaavan sisältö Asemakaavan muutoksen tavoitteena mahdollistaa rakentamattomiin teollisuus- ja työpaikkakortteleihin ja alueen lounaispuolella olevalle rakentamattomalle viheralueelle omakotitalojen, pienkerrostalojen rakentaminen. Alueelle on suunniteltava ja rakennettava kunnallistekniset järjestelmät alusta alkaen. Ne liittyvät aikaisemmin kaavoitetun ja toteutetun Sääksvuorenranta I:n alueen ja Keljonkanakaan verkostoon. Asemakaavan toteutus Alueen kunnallistekniikan ja tiestön toteuttaa Jyväskylän kaupunki. Omatoimirakentajat rakentavat alueen omakotitalot. Alue toteutunee pientalorakentamisen vuoden 2007 kymppir -ohjelman mukaisesti vuosina , mikäli yleinen taloustilanne jatkuu riittävän hyvänä ja omakotirakentaminen pysyy edelleen suosittuna. 5

6 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee n. 7 km päässä kaupungin keskustasta vanhan Muuramentien itäpuolella. Suunnittelualueen lähituntumassa Muuramen kunnan puolella on Rajahongan asuinalue. Suunnittelualue on tavallista talousmetsää ja suoaluetta. Kauempana alueen itäpuolella kulkee Jyväskylän ja Tampereen välinen rautatie Maisema ja luonnonympäristö Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2003, jonka raportti on valmistunut talvella Selvityksen teki biologian opiskelija Tuomas Talvitie. Selvityksessä todetaan: Maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Alueen eteläosassa on kallioisempaa, mutta varsinaisia kalliopaljastumia on vähän (kuviot n:o 54 ja 79). Lisäksi kuviolla n:o 63 on pieni kalliojyrkänne. Selvitysalueen koillisnurkassa on entistä maatalousmaata, jonka maaperä on hienoa hietaa. Suokuvioita on lähinnä alueen koillisosassa (kuviot n:o 18, 19, 20, 33, 35, 37 ja 50). Selvitysalue on pinnanmuodoiltaan melko loivasti vaihtelevaa mäkimaata. Alueen korkein kohta, Sääksvuoren laki, kohoaa 103 metriä Sääksjärvestä. Merkittävän maisemavaurion aiheuttaa selvitysalueen halki kulkeva suurjännitevoimalinja, jonka alla kasvaa lehtipuutaimikkoa. Maisemavaurioita ovat aiheuttaneet lisäksi metsähakkuut. Selvitysalueesta suurin osa (noin 73 %) on metsää. Rakennettua maata, sisältäen alueen halkaisevan sähkölinjan on noin 13 %. Suunnittelualueen länsireunassa Sääksvuoren pohjoispuolella on havaintoja liito-oravasta. Alueen luonto-olosuhteet ovat muutoinkin säilyttämisen arvoisia. Sääksvuoren alueelle on tehty selvitys liito-oravan esiintymisestä. Ympäristönsuojelusihteeri Heikki Sihvonen toteaa raportissaan: Liito-oravan esiintymisen kannalta otollisinta aluetta on juuri tuo koilliskulma paitsi sen vuoksi, että alan kuuset ovat suojapuiksi soveliaita myös siksi, että ainoastaan siellä on lähimaastossa runsaasti tarjolla eläimen ravintopuuksi tarvitsemia lehtipuita, mm. leppää ja haapaa. Aiempien havaintojen perusteella eläintä tiedetään esiintyvän Sääksvuoren laen länsilaidalla vanhan nelostien molemmin puolin sekä toisaalta Säynätsalon tien itäpuolisessa Sarvivuoren maastossa. Näiltä esiintymiltä ei näyttäisi olevan yhteyksiä Vanhatien- Saniastien eteläpuoliselle Sääksvuoren alueelle Yhdyskuntarakenne Kaavoitettavan alueen vieressä, kilometrin päässä Muuramen ja Jyväskylän rajalla on kiviainesmurskaamo. Murskaamon toiminnan jatkuminen on epäselvä. Suunnittelualue rajautuu vasta rakenteilla olevaan Sääksvuorenrannan alueeseen, Keljonkankaan omakotiasutukseen ja Muuramen puolella olevaan Rajahongan kylään. Nämä alueet ovat kaikki pientalovaltaisia asuinalueita, joiden keskelle Sääksvuoren asuinalue tulee täydennykseksi. Virkistysalueet jäävät alueiden väliin ja osin myös sisään. 6

7 1.1.4 Rakennettu ympäristö Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia eikä kunnallisteknisiä järjestelmiä. Suunniteltavan alueen järjestelmät voidaan liittää ympäröivien alueiden kunnallisteknisiin järjestelmiin. Suunnittelualueen viereen rakennetaan kaavaa tehtäessä Sääksvuorenranta I:n omakotitaloaluetta. Sääksvuorenrannan omakotitaloalue on tyypillinen suomalainen 2000-luvulla rakennettu alue. Rakennukset ovat suurimmaksi osaksi ns. talopakettitaloja. Sääksvuorenranta I:n rakennusaikaista maisemaa Sosiaalinen ympäristö Sääksvuoren alue on Keljonkankaan ja Sääksvuorenrannan asukkaiden ulkoilu- ja marjastusaluetta Liikenne Ajoneuvoliikenne Suunnittelualueella ei ole ajoneuvoliikennettä. Aluetta halkovan voimalinjan alla kulkee moottorikelkkareitti. Joukkoliikenne Tällä hetkellä ei suunnittelualueella ole kiinteää aikataulua noudattavaa joukkoliikennettä. Lähimmät linja-autoyhteydet kulkevat vanhalla Muuramentiellä ja Säynätsalontiellä. 7

8 Linja-autoreitit Kevyt liikenne Suunnittelualueella ei ole kevyenliikenteenväyliä. Alueen länsiosassa kulkevaa museotietä voi kulkea polkupyörälläkin. Kevyenliikenteenväylä alkaa Sääksvuorentien rakennetulta osalta. Suunnittelulaue on liitettävissä kevyenliikenteenväylien verkostoon. Rautatieliikenne Kaavoitettavan alueen itäpuolella sijaitsevalla Jyväskylän ja Tampereen välisellä radalla kulkee päivittäin yli 20 henkilöjunaa, tämän lisäksi tulevat VR:n huolto- ja rahtiliikenne. Yöaikaan alueen ohi kulkee kolme junavuoroa. Rautatiealue on lähimmillään noin 670 metrin päässä suunnittelualueesta Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen viereisellä Sääksvuorenranta I:n alueella olevien pienyritysten toiminta on pienimuotoista. Niiden aiheuttama liikennemelu tai tuotannon aiheuttama melu on verraten vähäistä. Yritysten tuotannollinen toiminta Lassila&Tikanoja Oyj:tä lukuun ottamatta ei vaadi ympäristölupia. Lassila&Tikanoja Oyj:n ongelmajätehuolto (entinen Maraoil Oy), joka sijaitsee Sääksvuorenrannan korttelissa 1, on saanut Keski-Suomen Ympäristökeskukselta ympäristöluvan toiminnalleen vuonna 1996, jolloin ympäristöhäiriöt on arvioitu kattavasti. Ympäristöluvan saamiseksi tehtiin toimintaan parannuksia ja esimerkiksi joillekin toiminnolle annettiin aikarajoitteita. Yrityksen toiminta on ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta. Tuolloin arvioitiin myös sen haittavaikutukset lähistöllä olevalle asutukselle. Rataliikenteen aiheuttama melua ja tärinää ei tarvitse huomioida alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelualueen lähistöllä lähimmillään noin 800 metrin päässä on Lemminkäinen Oyj:n kiviainesmurskaamo. Toimijan teettämän meluselvityksen mukaan toiminta ei aiheuttaisi alueelle meluhäiriötä. Tätä asemakaavaa tehtäessä ei murskaamolla ole voimassa olevaa ympäristölupaa. 8

9 1.1.8 Maanomistus Suunnittelualueen maat omistaa suurimmaksi osaksi Jyväskylän kaupunki alueen itä- ja länsiosissa olevia alueita lukuun ottamatta. Yksityisen maan käytöstä tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus. 1.2 SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava / seutukaava Alueella on voimassa Seutukaava 5, joka on vahvistettu Kaavaa koskevat valistuspäätökset on ratkaistu KHO:ssa ja kaava on siten lainvoimainen. Seutukaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Asemakaavamuutos ei ole seutukaavan vastainen. Seutukaavaote. Vuonna 2007 hyväksymisvaiheessa olevassa Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja kylämäinen asutus alueeksi. Maakuntakaavassa on myös voimalinja merkittynä. 9

10 Ote seutukaavaehdotuksesta Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Muuramen - Sääksvuoren osayleiskaava. Osayleiskaavassa alueelle on esitetty teollisuus- ja työpaikkatoiminta sekä asumista. Asemakaavamuutos noudattaa osayleiskaavan henkeä ja linjauksia. Osayleiskaavassa annetut aluerajaukset, kaavamääräykset ja suositukset ovat ohjeellisia ja koskevat ensisijaisesti kuntien omia toimielimiä ja viranhaltijoita ohjaten heidän tulevia ratkaisujaan kaava-alueella. Osayleiskaavan yleistavoitteita ovat olleet: - Koko kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta olisi mahdollista kehittää entistä paremmin yhtenäisenä, yhdyskuntarakenteeltaan onnistuneena, teknis-taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena - Vältettäisiin epätarkoituksenmukaisien, erillisien, kalliiden alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ja säästettäisiin rakentamiskustannuksissa - Pystyttäisiin hyödyntämään paremmin jo olemassa oleva ulkoinen ja sisäinen infrastruktuuri - Taajamarakenne eheytyisi ja täydennysrakentaminen nopeutuisi - Asuntojen ja työpaikkojen keskinäinen sijoittelu olisi mahdollista tehdä aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin 10

11 Ote Muuramen-Sääksvuoren osayleiskaavasta Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa asemakaava 28:003 vuodelta Asemakaavan tarkoitus on ollut mahdollistaa alueelle teollisuus- ja työpaikkatoimintoja sekä asuintontteja yrittäjille. Kaava ei ole toteutunut Muut suunnitelmat ja päätökset Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä erityistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Sääksvuoren teollisuusalueen kaavamuutos vastaa tavoitteeseen. Esimerkiksi alueen yrityksissä työskentelevät voivat asua lähellä työpaikkojaan Selvitykset ja inventoinnit - Liito-oravaselvitys osalle aluetta keväällä 2003 (Heikki Sihvonen) - Luontoselvitys koko alueelle v (Tuomas Talvitie) - Kaupunkisuunnitteluosaston työryhmän tekemät maastokäynnit Muutoin alueen selvitykset perustuvat kirjallisiin tietolähteisiin, joita ovat olleet - Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelma - Muuramen - Sääksvuoren osayleiskaava ja selostusosa liitteineen 11

12 2 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 2.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Sääksvuoren teollisuusalueen asemakaava ei ole toteutunut. Vuoteen 2007 mennessä alueelle on toteutunut Lassila&Tikanoja Oyj:n ongelmajätteenkäsittelylaitos (entinen Maraoil Oy) ja metallialan sekä puualan pienyritykset. Alueelle on tehty oikeusvaikutukseton osayleiskaava, Muuramen - Sääksvuoren osayleiskaava, vuonna Sääksvuoren teollisuusaluetta on muutettu asuinalueeksi asemakaavoin vuodesta 2002 alkaen. Sääksvuoren alueen maasto- ja luonnonolosuhteet sekä sijainti kaupunkirakenteessa puoltavat sen kaavoittamista omakotitaloalueeksi. Sääksvuoren asemakaava on kaupunkisuunnitteluosaston laatiman ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen kohde. Asemakaava on ajoitettu vuosille Kaavatyön käynnistymisestä on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä nro 1/2007 ja kirjeitse maanomistajille ja naapureille. 2.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Maanomistajat Keljonkankaan asukasyhdistys, pj. Pentti Närhi (Tiedot maanomistajista on saatavilla kaupunkisuunnitteluosastolta.) Viranomaiset Keski-Suomen ympäristökeskus Muuramen kunta Tonttiosasto / Erja Saarivaara Katu- ja puisto-osasto / Jari Lohi, Jorma Lipponen ja Leena Rapo Jyväskylän Energia Oy / Anmari Ala-Kolu ja Heikki Aarnio Jyväskylän Energia / Vesilliiketoiminta / Jukka Tyrväinen Rakennusvalvontavirasto / Raimo Ström Ympäristövirasto / Heikki Sihvonen Keski-Suomen Museo Vattenfall Verkko Oy Kesnet Oy / Kari Hakola Vireilletulo Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille ja julkaistiin myös Kaupunkisuunnitteluosaston internet-sivuilla. 12

13 Aloitusvaiheessa saatiin palautetta JE - Vesiliiketoiminta Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Keski-Suomen museolta, Jarkko Kettuselta ja Ilkka Ratiselta.. Fingrid Oyj, Verkon hoito, Tapio Suominen Lausuntomme on vähän myöhässä, mutta Fingrid Oyj:llä ei ole voimajohtoja muutoksen kohteena olevalla asemakaava-alueella. Ko. 110 kv johdot ovat Vattenfall Verkko Oy:n, joten meillä ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Keski-Suomen museo, museonjohtaja, Heli-Maija Voutilainen Ohessa liitetiedostona Lampisen Ollin kokoamaa tietoa Vanhasta Laukaantiestä, joka kulkee Sääksvuoren kaavoitettavan alueen läpi. Kohde on siis muinaismuistolain piiriin kuuluva. Kun alueella aletaan tehdä jotain, kannatta olla meihin yhteydessä, ettei vahingossa tuhoudu jotain olennaista. Tarvittaessa arkelogimme Miikka Kumpulainen voi tulla maastokäynnille mukaan. Suuri osa Vanhasta Laukaantiestä on tuhoutunut jääden uuden asutuksen tai tiestöjen alle, osa on umpeutunut, mutta joitakin tielinjoja on säilynyt. Arvokkaimpia tienpätkiä on Muuramessa Ojalan ja Lamminmäen välinen tieosuus, Multamäestä Partasenmäelle vievä tieosuus sekä Rajahongan ja Keljonkankaan tieosuus. Näillä osuuksilla ovat säilyneet sekä vanhan tien rakenne, linja ja luonne erinomaisesti. Sääksvuoren kaavaehdotuksessa oleva tieosuus on inventoinnissa mainittu Rajahongan ja Keljonkankaan välinen tieosuus. Tiehistorian ja asutushistorian perusteella tie on muinaismuistolain mukainen muinaisjäännös, joka tulee suojella niin, ettei tien rakenne tai linja vaurioidu muun rakentamisen yhteydessä. Vanhaa tielinjaa ei tulisi päällystää, vaikka tiellä olisikin käyttöä. Suojelun lisäksi hyvin säilyneille tienpätkille tulisi laittaa opastustauluja ja muutoinkin informoida Vanhan Laukaantien olemassaolosta. Parhaimmin säilyneet pätkät ovat siis, Muuramessa, Jyväskylässä, Jyväskylän maalaiskunnassa ja Laukaassa. Viitoitus, opastus, teiden mahdollinen käyttö kevyenliikenteenväylinä, teiden umpeutumisen estäminen edesauttavat historiallisen väylän säilymistä. Tien informaatiota ja merkitystä voitaisiin korostaa myös uusilla kadunnimillä. Jyväskylän Energia Oy / vesiliiketoiminta, Jukka Tyrväinen, vesihuoltopäällikkö Alueiden kaavoituksen yhteydessä tulee laatia sekä katujen että vesihuollon yleissuunnitelmat. Vesihuollon yleissuunnitelmassa tulee tarkastella: 1) liittyminen JE:n vedenjakelujärjestelmään sekä alueen sisäinen vesijohtoverkosto 2) liittyminen JE:n viemäriverkostoon sekä alueen sisäinen viemäriverkosto 3) hulevesien johtaminen Yleissuunnitelmat voi laatia joko Mika Koliseva tai kapun niin halutessa ulkopuolinen konsultti. Jarkko Kettunen Varsinaista kaavaahan ko. suunnitelmassa ei vielä ole, mutta ottaisin tässä vaiheessa esille yhden, kiinteistöömme liittyvän asian. Nimittäin kiinteistössämme on maalämmitys ja sopimus kaupungin kanssa maalämpöputken sijoituksesta osalle rajaamastanne alueesta. Eli kiinteistöömme osoite on Kämmekkä 10 ( ) ja tämän sähköpostin liitteenä sopimus tuosta maankäytöstä. Millaiseenkohan käyttöön tuo Kämmekän ja vanhan Muuramentien väli meinataan ko. kaavoituksessa ottaa? Vai jääkö puistoalueeksi? Ilkka Ratinen FT Soittelin(kin) jo tuossa tuohtuneena kaavamuutoksesta. Alkuperäisen kaavan perusteella päätimme ottaa aikoinaan tämän pienen tontin. Jos tuleva kaava toteutuu kaikkein tiiveimmin, joudumme vakavasti harkitsemaan alueelta pois lähtöä. Tämä on tietysti yhden perheen kannanotto, mutta väitän kaavoitusasioita seuranneena, että huolimatta monista valistus- ja kuulemismahdollisuuksista kansalaisen kannat eivät paljon merkitse. Ei ihme, että ihmiset passivoituvat. No yritetään jotakin... 13

14 Teljintien päässä oleva siirtolohkareiden "valtaama" notkelma tulisi ehdottomasti säilyttää maisema-arvojen ja taloudellisten rasitteiden vuoksi. En käsitä kuinka ko. alueelle olisi järkevää soveltaa muuta kuin virkistysalueen kaavaa. Täyttömaan tarve olisi järjetön. Samaten Teljintien päässä oleva nuoren männikön pitäisi antaa rauhassa kehittyä komeaksi lakkapuumänniköksi (käykää hyvät ihmiset tutustumassa esim. Joensuussa Siilaistenpuron läheisyydessä olevaa virkistysalueeseen). Männikössä oleva polku pitäisi ehdottomasti olla tulevaisuudessa nykyisellä paikalla, sillä muuten ihmiset ulkoilevat nykyisten talojen "olohuoneissa". 80 metrin etäisyys talojen välillä on aivan liian pieni, sillä se vääjäämättä pirstaloisi virkistysalueen liian pieneksi (tässä on huomioitava tosiasia, että Sääksvuoren lakiosakin on kaavoituksen alla, jossa ei sitten enää ulkoiltaisi). Mutta jos virkistysalue huomattavasti pienenee ja harvapuustoisessa (olematon näkö- ja melueste) nuoressa männikössä oleva polku tulee lähemmäksi tonttiamme, nykyisen asukkaiden elinpiiri vähenee huomattavasti ja monet kokevat tulevansa jopa petetyiksi. Kävin syksyllä tonttiosastolla, ja silloinkin vakuuteltiin, että seuraavat tontit ovat noin 200 m päässä. Tällä hetkellä Teljintien viidessä viimeisessä talossa on 20 lasta ja 21. on tulossa, joten tilan tarve on ilmeinen, sillä kaikkein tontit ovat olemattoman pienet. Olen nyt sairasvuoteella, mutta tulen joskus erilaisten karttojen kanssa keskustelemaan kannoistani. Kaikkein eniten harmittaa luontotyyppien laiminlyönti Jyväskylän kaavoituksessa ylipäänsä. teknokraattisella otteella pilataan ainutlaatuisia luontokohteita Jyväsjärven ympäristöstä (kuulemma arvotonta risukkoa!!!) Halssilan kallioterasseista puhumattakaan. Kohta varmaan Haukanniemikin on tiiviisti rakennettu... Esimerkkejä riitäisi vaikka kuinka monta ja tiedät ne varmasti itsekin. Ehkä hirvittävin esimerkki suuruudenhulluudesta ja jatkuvan kasvun ihannoinnista on Etäläporttihanke. Millä matematiikalla ja sijainninanalyyseillä Jyväskylän päättäjät kuvittelevat asiakkaiden riittävän megalomaanisiin keskuksiin. Toivon, että juttu on aprillipila, vaikka sitä ei ko. päivänä uutisoitukaan! Ja tottakai Keljonlahden voimalaa suunnitellaan tuottavan lämpövoimaa lukuisiin kiintöistöihin (joka toteutuessaan kaataisi lopullisesti Maalaiskunnan ja JKL:n yhdistymisen. Voi ihmeiden aika. Kannatan tiivistä kaavoittamista, mutta jokin järki siinäkin pitäisi olla. Kuten sanoit puhelimessa Sääksvuori on päätetty kaavoittaa. Kaupungin veronmaksajana olen masentunut niistä hirvittävistä euromääristä, jota alueen infran rakentaminen tulee maksamaan. Hirvittävintä on, että Jyväskylässä ei osata oikein kiinnittää huomiota luontoarvoihin ja mikä yllättävää myös talousasiat laiminlöydään. Jyväskylä kasvaa vahvasti palveluiden ympärille, mutta kallistuva energia ja Jyväskylän olematon asukasmäärä takaa sen, että rajat on kohta saavutettu. Sen jälkeen kun palvelut eivät työllistä (kuka maksaa palvelualojen palkoilla kalliit asuntolainat huonosti valituilla rakennusalueilla, joissa rakennuskustannukset ovat hirvittävät?) enää merkittävästi, niin nahkurin orsilla tavataan. Tämän vuoksi toivoisin, että Sääksvuoren kaavassa otetaan järkevällä tavalla huomioon luontoarvot ja jopa unohdetaan sellaiset kohteet, joissa rakentaminen olisi kunnallisteknisesti kallista tai rakentajille kohtuuton taloudellinen rasite. Lopuksi totean, että liikennejärjestelyt tulevat olemaan todella ongelmalliset Sääksvuoren lakiosan kaavoituksen jälkeen. Alueen koosta päätellen alueelle on varmaan varattu noin 1000 asukkaalle kodit. Miten liikenne saadaan sujumaan? Kotiväylän risteys on jo nyt tulppa, Säynätsalon ja Sääkvuorentien risteys on toivoton ja Kaijanlammen asuinalue vaikeuttaa Sääksvuorentien toisen pään rakentamista. Etäläporttihankkeen kanssa tässä käy kuin Seppälässä (ellei tässä lennetä tulevaisuudessa se kai päättäjillä on visioissa, luoja paratkoon!). Entä sitten koulut, päivähoitoa nykyisin ei edes saa (olemme menettäneet tuhansia euroja, sillä kaupungilla ei ole hoitopaikkaa pojillimme) ja esimerkiksi leikkikentät. Onko entisestä BoKlokin alueesta mahdollista varata osa leikkikentälle?! Vastaamalla tähän postiin pyytäisin audienssia siitä, että miten tätä Jyväskylään tulevaisuudessa kaavoitetaan. Luonnosvaihe 14

15 Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistossa xx.- yy.xx Lisäksi kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimiston internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa xx.yy Asemakaavaluonnoksesta tuli ennen ehdotusvaihetta x lausuntoa ja x mielipidettä Viranomaisyhteistyö Sääksvuoren teollisuusalueen kaavamuutos käsiteltiin kaupunkisuunnitteluosaston ja Keski- Suomen Ympäristökeskuksen välisessä viranomaisneuvottelussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu palautetta JE - Vesiliiketoiminta Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Keski-Suomen museolta, Jarkko Kettuselta ja Ilkka Ratiselta. 2.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin asettamat tavoitteet Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Sääksvuoren alueelle laadukas, viihtyisä, turvallinen ja terveellinen omakotitalo- ja pientaloasutusalue. Asuinrakennusten toivotaan olevan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivia ja että ne muodostavat yhdessä virikkeellisen ja viihtyisän ympäristön. Asemakaavanmuutos noudattelee 1996 vahvistettua oikeusvaikutuksetonta osayleiskaavaa, jossa teemana oli työpaikka- ja teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi. Sääksvuoren alue sopii hyvin asumiselle ja virkistystoiminnalle. Jyväskylästä löytyy muita teollisuudelle soveltuvia alueita. Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa esitetään kaupungin yleiset tavoitteet, jotka koskevat arkkitehtuuria ja alueiden suunnittelua Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelun yleinen periaate on, että alueesta tulee viihtyisä ja turvallinen. Alueen korkeuserot, avokalliot, museotie ja erityiset luonnonolosuhteet pyritään ottamaan huomioon. Kaavoitettavalle alueelle jää viheralueita polkuverkostoineen, jotka yhtyvät luontevasti kevyenliikenteenväyliin ja laajempaan viherverkostoon Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Prosessin aikana on alueen luonto- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin kiinnitetty huomiota ja huomioitu ne suunnittelussa. 2.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT Julkisesti nähtävillä on yksi asemakaavaratkaisuvaihtoehto. Asemakaava on muotoutunut normaalissa suunnitteluprosessissa. Suunnittelutyön alkuvaiheessa on tehty lukuisia luonnoksia. Kaavan suunnitteluun on osallistunut Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnitteluosaston, katu- ja kunnallistekniikan ja tonttiosaston asiantuntijoita. 15

16 3 ASEMAKAAVAN KUVAUS 3.1 KAAVAN RAKENNE Ohjaavina reunatekijöinä ovat olleet alueen voimakkaat maastonmuodot, olemassa oleva asutus, maanomistusolot ja liittyminen olemassa oleviin kunnallisteknisiin järjestelmiin. Suunnittelu pohjautuu pääpiirteittäin osayleiskaavaan. Kaavamuutosalue muodostuu asuinpientalokortteleista (AO), asuinpientalokortteleista (AP, asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelista (AKR) ja viheralueista (VL). Suunnittelualue jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen. Suurimmat osa-alueet ovat voimalinjan etelä- ja pohjoispuolella olevat omakotitaloalueet. Oman kokonaisuuden muodostavat Muuramentietä lähimpänä oleva ympyrämäinen osa-alue AP-tontteineen ja alueen sisääntulon AKR kortteli Muuramentien varressa. Osa-alueet on tarkoitus suunnitella omaleimaisina. Keinoina voidaan käyttää seinien ja kattojen väritystä, materiaaleja ja kerroslukuja. Materiaaleja voivat olla esim. hirsi, lauta, harkot, betoni ja kattotiili tai kattohuopa. Alueidentiteettien suunnittelua tarkennetaan kaavatyön edetessä. Alueen kokoajakatu on Sääksvuorentie, jota pitkin on mahdollista järjestää myös joukkoliikenneyhteys. Sääksvuorentien ja Kotiliedenkadun varressa ovat muusta liikenteestä erotetut kevyenliikenteenväylät. Alueen eteläosasta on myös katuyhteys Muuramen Rajahonkaan. Museotie säilyy alueella kulkuyhteytenä katketen suunnitellun Sääksvuorentien ja suunnitellun Kahvakadun kohdalla. Kahvakatu on linjattu arkeologin suosituksesta museotien mukaisesti. Museotien ympäristö on säilytetty virkistysalueena alueen pohjoisosassa, kuten myös reunamoreenimuodostuman ympäristö. Alueen ja samalla suuralueen leikkipuisto (le) on sijoitettu Sääksvuorenrannan, Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueen keskelle jäävälle alueelle. Asemakaavaluonnoksessa esitetään Sääksvuoren alueelle: AO tonttia (pinta-ala n m 2, laskennallinen kerrosala n k-m 2 ) - 4 AP tonttia (pinta-ala n m 2, laskennallinen kerrosala n k-m 2 ) - 3 AKR tonttia (pinta-ala n m 2, laskennallinen kerrosala n k-m 2 ) Asemakaava-alueen länsireunaan voimalinjan eteläpuoleiselle VL -alueelle esitetään suojelualuetta (s) luontoarvojen säästämiseksi. Nykyistä voimalinjaa ja sen viereistä voimalinjan varausaluetta varten esitetään vaara-alue (v). Omakotitalotontit ovat lähes kaikki rinnemaastossa. Joillain osa-alueilla tontit suuntautuvat koillis-pohjoissuuntaan mutta suurin osa tonteista on valoisalla rinnealueella, josta voi avautua näkymä Sääksjärven ja Päijänteen suunnan laaksoalueelle suurmaisemaan. Parhaat näkymät ovat todennäköisesti alueen kokoojakadulta, Sääksvuorentieltä, josta tullee avautumaan muutamissa kohdissa kaukonäkymiä Sarvivuoren suuntaan ja aikaisemmin kaavoitetulle Sääksvuorenranta II:n alueelle Mitoitus luonnosvaiheessa Kaavamuutosalueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin k-m 2. AO -kortteleiden rakennusoikeus on k-m 2 AP kortteleiden 2330 k-m 2 ja AKR -kortteleiden 2900 k-m 2. Sääksvuoren asemakaavan toteutuessa kokonaan tulee alueelle noin uutta asukasta. Uusia asuntoja on mahdollista rakentaa noin kappaletta, joista omakoti- tai paritaloasuntoja on 253 kpl ja asuinpienkerrostaloasuntoja kpl. Uusia työpaikkoja kaavan toteutuessa alueelle ei tule. Normaalien AO -tonttien koko vaihtelee 870 m 2 ja 1740 m 2 välillä keskikoon ollessa 1230 m 2. Tontit ovat leveydeltään metriä ja syvyydeltään metriä. 16

17 3.1.2 Palvelut Sääksvuoren alue tukeutuu läheisen Keljonkankaan palveluihin, josta löytyvät niin päiväkoti-, koulu- kuin kaupalliset palvelut. Asuinalueen laajeneminen ja sen myötä tulevat uudet asukkaat omalta osaltaan auttavat olemassa olevia palveluja säilymään Keljonkankaalla. 3.2 ALUEVARAUKSET LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVASSA Korttelialueet Kortteleiden käyttötarkoitus on AO eli erillispientalojen korttelialue lukuun ottamatta korttelia 63, jossa käyttötarkoitus on AP eli pientalojen korttelialue. Kortteleiden kerrosluvut vaihtelevat 3/4kI ja II:n välillä. Kaikissa kortteleissa tehokkuusluku on e=0,25. Korttelissa 76 käyttötarkoitus on AKR eli asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Korttelin kerrosluku on II. Korttelin tonttitehokkuusluku e=0, Muut alueet ja liikennejärjestelyt Sääksvuoren ominaispiirre on voimakas metsäisyys. Alueelle on jätetty luonnontilaisia viheralueita, joissa on myös olemassa olevaa polkuverkostoa. Vieraspysäköintiä tai muuta tilapäistä pysäköintiä palvelevia pysäköintitaskuja on sijoitettu eri puolille suunnittelualuetta. Sääksvuoren alueella on kolme et aluetta. Ne ovat ympäristöteknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita. Näillä alueilla ovat alueen sähkömuuntamot, jotka on sijoitettu Jyväskylän Energian esityksen mukaisesti. Sääksvuoren alueen liikennejärjestelmän runko on Sääksvuorentie, jonka vieressä kulkee kevyenliikenteenyhteys Muut kaavamerkinnät ja - määräykset Rakennusten sijoittamista tonteille ohjataan määräyksellä: Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla vähintään neljä metriä, mikäli kaavakartassa ei ole toisin osoitettu. Viemäröintiä koskeva määräys: Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Asemakaavaluonnoksessa on määritelty rakennusten katto- ja julkisivumateriaalit sekä niiden väritys Palvelut Sääksvuoren alue tukeutuu läheisen Keljonkankaan palveluihin, josta löytyvät niin päiväkoti-, koulu- kuin kaupalliset palvelut. Asuinalueen laajeneminen ja sen myötä tulevat uudet asukkaat omalta osaltaan auttavat olemassa olevia palveluja säilymään Keljonkankaalla. 17

18 3.3 ASEMAKAAVAEHDOTUS Korttelialueet asemakaavaehdotuksessa Asemakaavan mitoitus asemakaavaehdotuksessa. 3.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Vaikutusten arviointia on tehty asiantuntija-arvioina perustuen olemassa oleviin lähtötietoihin, joita täydennetään tarvittavilta osin kaavoituksen edetessä. Asemakaavaehdotusvaiheeseen mennessä tehdyt selvitykset ja arviot ovat riittäviä Epävarmuustekijät Lassila&Tikanoja Oy:n ongelmajätehuolto, joka sijaitsee suunnittelualueesta yli kilometrin päässä, on saanut toiminnalleen ympäristöluvan vuonna Ympäristölupamenettelyn yhteydessä on arvioitu laitoksen mahdolliset haitat ympäristölle ja ne on minimoitu ympäristöluvan saamiseksi vaadituilla toimenpiteillä. Ympäristölupamenettelyn aikoihin esittivät alueen pohjoispuolella asuvat voimakasta kritiikkiä laitosta vastaan. Tuolloin Maraoil Oy nimisenä toiminut yritys toimi resursseihinsa nähden verrattain paljon yhteistoiminnassa alueen asukkaiden kanssa. Vähitellen kiistat loppuivat Haitallisten vaikutusten lieventäminen Ongelmajätehuoltolaitos on tehnyt mahdollisten poikkeustilanteiden varalta kokonaisvaltaisen palo- ja pelastussuunnitelman Jyväskylän palo- ja pelastuslaitoksen kanssa. Suunnitelmassa käsitellään sekä yrityksen sisällä tapahtuvat pelastustoimet, että ne toimet mitkä koskevat mahdollisesti lähiympäristön asukkaita ja pelastuslaitoksen henkilöstöä. Laitoksen tiloihin on asennettu palo- ja savuhälyttimet, joista hälytys tapahtuu suoraan aluehälytyskeskukseen. Ulkoalueen öljynerotuskaivot on varustettu hälytyksillä ja sulkuventtiileillä. Tarvittaessa koko ulkoalueen sade- ja valumavesijärjestelmät voidaan sulkea Vaikutusten arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Alueen nopea toteutuminen on todennäköisempää asuinalueena kuin se teollisuus- ja työpaikka-alueena olisi ollut. Jyväskylän kaupungilla on työpaikka-alueita kaavoitettuna esim. Seppälänkankaalla ja Etelä-Keljossa (Eteläportti). Sääksvuori on luonteeltaan sopivaa asuinrakentamiseen. Sääksvuoren kaavoittaminen asuinalueeksi on tutkittu osayleiskaavatyön yhteydessä. Yhdyskuntarakenteellisesti alue on tyypillinen kaupungin reuna-alueen omakotitalovaltainen alue. Sääksvuoren palvelut ovat Keljonkankaan alueella ja sieltä on nopeat yhteydet kaupungin keskustaan ja Keljonkeskukseen, josta löytyy kaupallisia palveluja suuressa mittakaavassa. Näiden lisäksi on läheiseen Eteläporttiin suunnitteilla mittava kaupallinen keskittymä. Alueen terveellisyys ja turvallisuus heikkenevät nykyiseen luonnontilaan verrattuna. Alueen tiestön ja rakennusten sijoittelu ja aluerakenne on tehty nykyaikaisen omakotitaloaluekaavoituksen periaatteiden mukaan, joten terveellisyyden ja turvallisuuden voidaan arvioida siellä olevan nykykäsityksen mukaan hyvät. Suunnittelualueen tuntumassa oleva ongelmajätehuoltolaitos ei aiheuta ympäristölleen terveydellistä tai turvallisuutta uhkaavaa haittaa. 18

19 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Alue muuttuu kaavan toteutuessa nykyisestä suhteellisen luonnontilaisesta, mutta kulttuurin vaikutuksen alaisena olleesta, metsätalousvaltaisesta alueesta tehokkaasti rakennetuksi. Maan pintaa peittävät suurelta osin kadut, rakennukset ja rakennetut pihat. Kookas puusto kaadetaan asuinkortteleiden ja katujen kohdalta ja maaperää käsitellään voimakkaasti teiden, tonttien, uuden kunnallistekniikan ym. vaatimusten mukaan. Alueella on runsaasti suuria kiviä ja kalliota, joita joudutaan kunnallistekniikkaa ja rakennuksia rakennettaessa siirtelemään ja räjäyttelemään. Kaava ei toteutuessaan vaikuta liito-oravien elinmahdollisuuksiin, koska alue, jossa niitä on todettu olevan jää virkistysalueeksi, jossa ei saa tehdä hakkuita eikä muokata maaperää. Asemakaavaan esitetyt viheralueet ovat riittävän suuria kokonaisuuksia, jotta puuston menestymiselle riittävän suuria yhtenäisiä havupuualueita säilyy. Alueen metsäluonnolle tyypillinen eläimistö ja kasvisto tulee monin paikoin vähenemään.taajamille tyypilliset lajit vastaavasti hyötyvät. Alueen vesitalous tulee muuttumaan tiestön, sadevesiviemäröinnin ja muun maan muokkaamisen myötä. Tällä on vaikutuksia puuston ja muun kasvillisuuden elinolosuhteisiin. Alueen hulevedet voidaan ainakin osittain johtaa suoalueelle, jolloin sen vesitalousolosuhteet voivat säilyä melkein ennallaan. Vaikutukset viheralueisiin ja virkistysyhteyksiin Sääksvuoren virkistyskäyttömahdollisuudet, erityisesti marjastus ja sienestys, heikkenevät alueen rakentumisen myötä. Kaavamuutoksessa on jätetty jäljelle riittävästi viheralueita ja niille on kaavassa esitetty kevyttä polustoa. Uudet polut mahdollistanevat virkistyskäytön kinttupolkuja paremmin myös erityisryhmille. Viheralueet muodostavat asuinalueiden lomitse ja ympärille virkistysreittiverkoston. Vaikutukset kaupunkikuvaan Suuri osa alueen rakennuksista tullee olemaan esirakennettuja talopaketteja. Uuden alueen rakentuessa saavat jo rakennetun Sääksvuorenrannan asuinalueen reunimmaiset korttelit naapureikseen uusia omakotitaloja. Uuden ja jo rakennetun alueen väliin on jätetty kapeimmillaan noin 40 metriä leveä vihervyöhyke. Vihervyöhykkeelle jäänee jonkin verran olemassa olevaa puustoa. Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arviointia ei katsottu tarpeelliseksi tehdä tälle alueelle, koska se on rakentamatonta. Sosiaaliset vaikutukset ilmenevät lähinnä alueen ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmahdollisuuksien vähentymisenä. Alueen sosiaalinen toimivuus on tyypillinen omakotitaloalueelle. Yhteistiloille ei ole erikseen suunniteltu tai kaavoitettu tiloja. Eri väestöryhmien toiminta alueella on mahdollista. Omakotitalorakentaminen mahdollistaa eri erityisryhmien asumiseen liittyvät toiveet ja vaatimukset hyvin. Liikenteelliset vaikutukset Ajoneuvoliikenne tulee lisääntymään. Sen vaikutukset saattavat tuntua Muuramen tiellä ja Säynätsalontiellä. Pääasiallinen liikennekuormitus aiheutuu omakotialueen normaalista kotien, palveluiden ja työpaikkojen välisestä liikenteestä ja jonkin verran myös huoltoliikenteestä. Sääksvuorentien alkupää on mitoitettu aikanaan teollisuusaluetta varten, joten tältä osin liikennejärjestelmä on tehokas ja turvallinen. 19

20 Alueen kevyenliikenteenyhteydet liittyvät olemassa olevaan väyläjärjestelmään. Alueelta on kohtalaisen lyhyt matka lähimpiin palveluihin. Se houkuttelee asiointi- ja työmatkojen kulkemiseen esim. polkupyörällä. Kadut tulevat olemaan reunakivettyjä ja kestopäällystettyjä. Siten kadut ovat mukavia ja turvallisia ajaa. Pysäköinti on ohjattu pääasiassa tonteille ja sille on omat määräykset. Yleistä ja vieraspysäköintiä varten on katualueen levennyksin suunniteltu pysäköintitaskuja. Tekninen huolto Alueelle joudutan rakentamaan uusia katuja, kevyenliikenteenväyliä ja muuta kunnallistekniikkaa, jotka tukeutuvat olemassa olevaan järjestelmään. Alueen lähistöllä on myös pumppaamo, joka yksittäisenä laitoksena on kallis rakentaa. Sääksvuoren aluerakenteeseen on suunnitteluvaiheessa vaikuttanut paljon sen kunnallisteknisiin järjestelmiin liittäminen. Alueen jätevesiviemäröinti liitetään olemassa oleviin järjestelmiin. Alueen liikenneverkko kehittyy alueen toteutuessa. Tiestö saa kestopäällysteen ja kadut ovat reunakiveyksellisiä. Kestopäällysteen myötä käyttömukavuus ja -turvallisuus paranevat Lemminkäinen Oyj:n maa-ainestenottoalueen mahdollisen louhinta- ja murskaustoiminnan vaikutukset Sääksvuoren alueelle Sääksvuoren alueen asemakaavoja laadittaessa on oletettu, että Muuramen kunnan puolella olevan kiviainesmurskaamon toiminta lakkaa. Murskaustoiminnalla ei ole ollut lainvoimaista ympäristölupaa asemakaavaprosessien aikana. Pääsyy luvan epäämiseen on ollut Sääksvuorenrannan alueelle jo rakennettu asutus ja alueen edelleen muuttuva maankäyttö. Murskaamon olemassa olo on kuitenkin huomioitu asemakaavatyössä. Alueen etäisyys murskaamolle on riittävän suuri. Suurin haitta asutukselle murskaamon mahdollisesta toiminnasta aiheutuisi murskaamolle menevästä ja tulevasta raskaasta liikenteestä. Tämä olisi pitkäaikainen asumismukavuutta alentava tekijä melun ja pölyn takia ja myös liikenteellinen vaaratekijä. Lemminkäinen Oyj on teettänyt Louhinnan ja murskauksen meluselvityksen ympäristölupapäätöksen harkintaa varten Vaasan hallinto-oikeuden siltä sitä edellyttäessä. Selvityksen teki insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Selvitys on päivätty Meluselvityksen yhteenvedossa todetaan: Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy on selvittänyt Muuramen Muuramen kylässä (Kinkomaalla) Sääksen tilalla (RN:o 5:320) kiviaineksen ottamisen aiheuttamaa melua laskennallisesti. Lähimmät häiriintyvät kohteet louhinta-alueen ympäristössä ovat loma-asunnot noin 300 m etäisyydellä suunnitelma-alueesta koilliseen sekä kaavoitettu asuinalue noin m etäisyydellä suunnitelma-alueesta koilliseen Louhinnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet muuttuvat hieman sitä mukaa kun louhinta etenee. Selvityksessä louhinnan melualueet laskettiin kahdessa louhintatilanteessa. Meluvyöhykkeet ovat laajimmillaan louhinnan alkuvaiheessa ja louhoksesta ympäristöön leviävä melu vähenee sitä mukaa kun louhinta etenee. Impulssimaisuuskorjaus huomioituna louhinnan melu ei ylitä päiväajan ohjearvoa lähimpien asuintalojen kohdalla louhinnan missään vaiheessa. Loma-asuntojen kohdalla melun ei arvioitu olevan impulssimaista eikä ohjearvo näin myöskään ylity. 20

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 5. K A U P U N G I N O S A N K O R T T E L I N 1 3 6 T O N T I N 1 S E K Ä K A T U A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A T U N N U S 05 082 K A A

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Jyväskylän kaupunki KISÄLLINTIE 4 / 19:083. Kaupunkisuunnitteluosasto. Osoite: Kisällintie 4

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Jyväskylän kaupunki KISÄLLINTIE 4 / 19:083. Kaupunkisuunnitteluosasto. Osoite: Kisällintie 4 Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS KISÄLLINTIE 4 / 19:083 ASEMAKAAVAN MUUTOS 19. KAUPUN- GINOSAN KORTTELIN 80 TONTEILLE 12, 13 JA 14 SEKÄ VIHERALUEELLE SEKÄ TONTTIJAON HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Jyväskylän asemakaavaprosessi 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Tavoite / tuote Laadukkaasti valmisteltu lainvoimainen asemakaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset,

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot