Oppilaan tuen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaan tuen käsikirja"

Transkriptio

1 Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen

2

3 Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki

4 Taitto ja valokuvat Reima Orvasto Kaarinan kaupunki ISBN (nid.) ISBN (pdf.) 1. painos Kirjapaino T.Nieminen Oy Painotalo Painola

5 Sisältö Johdanto... 5 Koulupolku...7 Oppioikeuden tavoite...7 Normalisaation tavoite ja lähikouluperiaate...7 Koulupaikkajärjestelyt Kaarinassa...7 Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tavoite... 8 Opetusmenetelmät ja työtavat... 9 Tuen kolme porrasta...10 Yleinen tuki...10 Pedagoginen arvio...10 Tehostettu tuki...14 Erityinen tuki...14 Huolen puheeksi ottaminen...15 Tukimuodot...16 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki...16 Ohjauksellinen ja muu tuki...21 Roolit oppilaan tuen järjestämisessä Erityisen tuen päätös ja HOJKS Oppilaan tuen asiakirjat ja Wilman käyttö Prosessit ja asiakirjat Vinkkejä Wilma-lomakkeiden täyttöön Oppilashuolto...40 Yleistä Oppilashuoltoryhmä (OHR) ja sen toiminta koululla...41 Kokoonpano...41 Moniammatillinen yhteistyö ja salassapitovelvollisuus Terveydenhuolto ja kouluruokailu Vakuutusturva Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Ongelma- ja kriisitilanteita sekä niiden ratkaisuja Poissaolojen seuranta Päihteet ja tupakka... 47

6 Kasvatuskeskustelu eli KAKE Yhteistyö lastensuojelun kanssa Eräs kiusaamisen vastainen toimintamalli Kun oppilas katoaa...51 Kurinpito...51 Opinpolun nivelvaiheet Ammatinvalinnan lisätuki...57 Ammatinvalintaan lisätukea tarvitsevien 9.-luokkalaisten ohjaus ja koulutuskokeilut...57 Jälkiohjaus...57 Tukea keskeyttämisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntiin Peruskoulun jälkeisessä opiskelussa keskeyttäminen Kaarinan kaupungin toimintamalli kaarinalaisen nuoren kohdalla Keskeyttäneiden uuden urapolun suunnittelu ja toteutus Valmistumisen jälkeiset tukitoimet Koulukuljetusten periaatteet...61 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Lähteet Liitteet Keskeisinä pidettäviä säädöksiä ja niihin liittyviä pykäliä Linkkejä Yhteystietoja... 69

7 Johdanto 5 Johdanto Perusopetuslain muutokset edellyttävät muutoksia kuntien ja niiden oppilaitosten sekä oppilashuollon eri toimijoiden toimintatavoissa. Uudistettujen säädösten mukaan oppilaan oikeus opiskelun aikaiseen tukeen rakentuu kolmiportaisen tuen mallille: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikkien koulussa oppilaiden kanssa toimivien tavoite on yhteinen: oppilaan hyvä koulupäivä. Tämän saavuttaminen edellyttää kaikilta oppilaiden kanssa toimivilta kehittyvää osaamista, yhteistyötä ja uusien asioiden omaksumista. Tämä käsikirja perustuu kansallisiin säädöksiin ja KELPO-hankeen aikana rakennetuille kaarinalaisille toimintatavoille. Käsikirjan viimeisin päivitetty versio löytyy sähköisenä Kaarinan kaupungin intranetistä osoitteesta: https://www.kaarina.fi/intra/sivistys/perusopetus/ oppilaan_tuki/fi_fi/oppilaan_tuki/

8 6 Oppilaan tuen käsikirja

9 Koulupolku 7 Koulupolku Oppioikeuden tavoite Jokaisella oppilaalla on oikeus suorittaa peruskoulun oppimäärä ja saada jatko-opintokelpoisuus. Jos oppilas tarvitsee tukea oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on hänellä mahdollisuus ja oikeus hyötyä koulun tukitoimista, joita ovat mm. eriyttäminen, koulunkäyntiavustajan tuki, osa-aikainen erityisopetus, oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja joissakin tapauksissa erityisluokka- tai pienryhmäopetus. Normalisaation tavoite ja lähikouluperiaate Perusopetuksen oppilaan ensisijainen koulu on hänelle osoitettu lähikoulu, jossa koulun kaikilla oppilailla on mahdollisuus hyvään oppimispolkuun. Myös erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus opiskella ensisijaisesti omassa lähikoulussaan, jossa hänelle osoitetaan riittävä tuki yksilöllisen opinpolun suorittamiseen. Mikäli lähikoulun hänelle osoittama tuki ei riitä, tulee hänellä olla oikeus siihen kouluun, jossa hänelle voidaan osoittaa riittävä tuki. Tämä koulu osoitetaan oppilaan uudeksi lähikouluksi. Inkluusioajatuksen mukaisesti myös esim. kehitysvammaisilla lapsilla on oikeus opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä tai kotiluokassa oman HOJKS:n mukaisin tavoittein (kun se on lapsen edun mukaista). Niille erityistä tukea tarvitseville lapsille, jotka eivät vahvoista tukitoimistakaan huolimatta pysty opiskelemaan yleisopetuksen luokissa, järjestetään opetusta pienryhmissä, joita opettaa erityisluokanopettaja. Erityisopetuksen pienryhmien oppilaita pyritään integroimaan yleisopetuksen ryhmiin aina, kun se on oppilaan oppimisen yksilölliset piirteet huomioon ottaen mahdollista. Pienryhmään voi tilapäisesti sijoittua myös lyhytaikaista tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva oppilas. Koulupaikkajärjestelyt Kaarinassa Kaarina on opetuksen aluemallissa jaettu neljään alueeseen yhtenäiskoulujen perusteella. Pyrkimyksenä on, että oppilas käy koulua omassa lähikoulussaan mahdollisimman pitkään. Mikäli lähikoulun tarjoama tuki ei riitä tai oppimisympäristö ei syystä tai toisesta oppilaalle sovellu, siirtyy oppilas ensisijaisesti oman alueensa yhtenäiskouluun (esimerkiksi pienryhmään). Laajimmat ja parhaat tuen resurssit ovat Piikkiön Yhtenäiskoulussa ja Valkeavuoren koulussa, jotka toimivat erityisen tuen osaamis- ja resurssikeskuksina.

10 8 Oppilaan tuen käsikirja Mikäli Kaarinan koulujen omat tukimahdollisuudet eivät riitä, voidaan lapselle osoittaa koulupaikka Kaarinan ulkopuolelta. Mahdollinen siirtyminen Kaarinan ulkopuolelle valmistellaan huolellisesti ja yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Lähikoulun osoitteminen kaikille: koulutusjohtaja. Tammikuu. Yleisen ja tehostetun tuen lasten pedagoginen nivelvaihepalaveri: lto, varhaiskasvatuksen eo, koulun edustus. Luokkien muodostaminen ja kouluun tutustuminen: rehtori. Toukokuun alku. HUOLI => pedagoginen arvio/selvitys. Vanhempien anomus toissijaisesta koulusta: rehtorien palaveri. Päätös maaliskuussa. Koulutusjohtajan päätös erityisestä tuesta. Mahdolliset lisätutkimukset Helmi-huhtikuu. Moniammatillisen oppilashuoltyoryhmän esitys lapsen tuesta/ koulumuodosta/ koululykkäykset. Maalis-huhtikuu. Erityisen tuen lasten sijoituspalaveri: eroítyisopettajan ja koulun OHR:n edustajat, koulutusjohtaja. Maalis-huhtikuu. 11-vuotisen oppivalvollisuuden oppilas. Kuvio 1: koulutulokkaan hallinnollinen polku Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tavoite Oppimisen esteiden vähentämiseksi Kaarinan kouluissa: toteutetaan varhaisen puuttumisen periaatetta työskennellään tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa lisätään varhaista puuttumista ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä toiminnassa painotetaan moniammatillista työtä työskentelee riittävä määrä koulunkäyntiavustajia luokkien oppilasmäärät pysyvät riittävän pieninä

11 Koulupolku 9 lisätään yleisopetuksen opettajien valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa kehitetään yleis- ja erityisopetuksen avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä tiedonkulku ja yhteistyö sujuvat erityisesti oppilaan opiskelun nivelvaiheissa. Opetusmenetelmät ja työtavat Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat että ne: virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen. kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. (KOPS 2011)

12 10 Oppilaan tuen käsikirja Tuen kolme porrasta Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito oppilaan hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Varhainen havaitseminen ja tuen nopea aloittaminen ovat olennaisia periaatteita. Oppimissuunnitelma (vapaaehtoinen) Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma Pedagoginen selvitys TEHOSTETTU Erityisen tuen päätös HOJKS ERITYINEN YLEINEN Kuvio 2: Oppilaan tukipolun lakisääteiset prosessit ja asiakirjat Yleinen tuki Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea. Yleisen tuen keskeisiä toimintatapoja ovat eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, tukiopetus ja samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Oppilaan osallistuminen osa-aikaiseen erityisopetukseen ei edellytä erillistä päätöstä. Oppilaalle voidaan laatia opetussuunnitelmaan perustuva oppimissuunnitelma. Mikäli yleisistä tukijärjestelyistä huolimatta oppilaan oppiminen ei etene odotetulla tavalla, tehdään oppilasta ja hänen opetustaan sekä oppimistaan koskeva pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tämän arvion pohjalta suunnitellaan mahdollisen tehostetun tuen määrä ja muodot. Pedagoginen arvio Pedagogisessa arviossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena oppilaan saama yleinen tuki (mm. tukiopetus ja arvio sen vaikutuksista)

13 Tuen kolme porrasta 11 oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen että koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla ratkaisuilla oppilasta voidaan tukea. Pedagogista arviota tehtäessä tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: Työskentelytaidot toiminnan aloittaminen toiminnan ylläpito, keskittymiskyky tarkkaavaisuus jaksaminen, motivaatio tavaroista huolehtiminen. Sosiaaliset taidot käyttäytyminen kielenkäyttö suhtautuminen aikuisiin kaverisuhteet väkivaltaisuus kiusaaminen. Oppimiseen liittyvä huoli osaamisen heikkous huoli mahdollisesta oppimisvaikeudesta todettu oppimisvaikeus läksyjen tekemättömyys terveyteen liittyvä Muut myöhästyminen poissaolot muu huomio Pedagogista arviota tehtäessä arvioidaan oppilaan toiminnan lisäksi sekä jo toteutettuja tukitoimia että mahdollisia oppimisympäristön muutoksia Oppilaanohjaukselliset, käyttäytymisen ja tunne-elämän tukimuodot opintojen alkuvaiheen tiedot oppiaineen opiskelumenetelmistä, sisällöstä ja tavoitteista miten läksyjen tekoa on ohjattu (esim. läksyvihko) itsearvioinnin opettaminen ja vahvistaminen, arviointikeskustelut

14 12 Oppilaan tuen käsikirja miten oppilaan osallisuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja on kehitetty onko oppilas ohjattu koulukuraattorille, terveydenhoitajalle, koulupsykologille, rehtorille, tms. oppilaanohjaajan henkilökohtaiset tukimuodot nivelvaiheen ohjaus muu tuki (mikä?). Oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt istumapaikka luokassa ylimääräiset ärsykkeet karsittu tavaroilla paikkansa luokan säännöt apuvälineet (mitkä?) muut järjestelyt (mitkä?). Oppimisen tukeminen ennakointi struktuuri ja rutiinit havainto- ja apumateriaalit tehtävien eriyttäminen koetilanteiden järjestelyt säännöllinen palaute lisäajan anto toisen oppilaan tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus tulkitsemis- ja avustajapalveluiden käyttö nyt ja arvio tarpeesta konsultointi samanaikaisopetus (esim. erityisopettajan kanssa) muu tuki (mikä?). Pedagoginen arvio kuten muutkin pedagogiset asiakirjat tehdään Wilmassa kirjautumalla oppilaan Tuki-välilehdelle. Kuva 1: Wilman Tuki-välilehti

15 Tuen kolme porrasta 13 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, kasvua ja kehitystä tukeva toimintakulttuuri, yhteisöllisyys, kodin ja koulun yhteistyö, turvallisuus... Pedagoginen arvio Pedagoginen selvitys YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma (vapaaehtoinen) Lakisääteiset prosessit Erityisen tuen päätös ja HOJKS eriyttäminen oppilaanohjaus oppilashuollon tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus apuvälineet yms. avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut TUKIMUODOT eriyttäminen oppilaanohjaus oppilashuollon tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus apuvälineet yms. avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut eriyttäminen oppilaanohjaus oppilashuollon tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus kokoaikainen erityisopetus apuvälineet yms. avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut TUEN JÄRJESTÄMINEN joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoko, samanaikaisopetus Kuvio 3: Lihavoidut tukimuodot ovat ko. tuen portaan keskeisiä tukimuotoja; esim. eriyttäminen yleisessä tuessa.

16 14 Oppilaan tuen käsikirja Tehostettu tuki Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta mm. tukitoimien määrän ja keston suhteen. Oppilas voi saada tehostettua tukea koko perusopetuksen ajan. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppimisen, vuorovaikutustaitojen ja kehitykseen liittyvien ongelmien lisääntymistä, monimuotoistumista ja kasaantumista. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja tehostettua oppilaan tukea, joka perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Vuosien 2011 ja 2012 aikana Kaarinan perusopetuksen koulujen sähköisessä toimintaympäristössä Wilmassa toteutetut muutokset mahdollistavat uusien toimmintamallien mukaisen dokumentoinnin ja tuen eri prosesseihin liittyvien lomakkeiden täyttämisen. Erityinen tuki Kun tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee pidempikestoista ja tehostettua tukea laajempaa tukea, voidaan hakea hallinnollista erityisen tuen päätöstä (koulutusjohtajan päätös). Erityistä tukea varten laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Pedagogista selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Kokoaikaisessa luokkamuotoisessa erityisopetuksessa oleva oppilas on erityisen tuen oppilas. Mikäli oppilas ei selviydy jonkin aineen yleisopetuksen oppimäärästä hyväksytysti (arvosana 5), voidaan hänen opetussuunnitelmansa (oppimääränsä) yksilöllistää. Yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätös on aina määräaikainen ja se tarkistetaan vähintään kolmannella luokalla mennessä ja kuudennella luokalla viimeistään Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

17 Tuen kolme porrasta 15 Ei huolta Pieni huoli Tuntuva huoli Suuri huoli Omat voimat riittävät Omat voimat riittävät Omat voimat ehtymässä Omat voimat loppumassa tai lopussa Normaali luokkaopetus riittää Tehdään jotakin toisin: tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus tukena Tehdään enemmän toisin: enemmän tukea, joustavia ratkaisuja Tehdään intensiivisesti toisin: paljon tukea, psykologin arvio, jne. YLEINEN TUKI TEHOSTET- TU TUKI ERITYINEN TUKI Pedagoginen arvio Pedagoginen selvitys Kuvio 4: Huolen vyöhykkeet opetuksessa (Tom Arnkil & Esa Eriksson, THL) yhdistettynä tuen portaisiin Huolen puheeksi ottaminen Vaikeakin asia tulee ottaa huoltajien kanssa puheeksi, vaikkapa soittamalla, ei sähköpostilla: Hei. Olen huolestunut Liisan poissaoloista ja läksyjen laiminlyönnistä. Hän on ollut viiden viikon aikana poissa kuusi päivää, myöhästynyt kolmesti ja läksyt ovat olleet ainakin osittain tekemättä kahdeksan kertaa. Hän on kuitenkin käyttäytynyt hyvin ja saanut kokeista 8 ja 9,5. Voisimmeko tavata ja yhdessä miettiä, miten voisimme koulussa ja kotona auttaa Liisaa?

18 16 Oppilaan tuen käsikirja Tukimuodot Oppilaalle annettava tuki kirjataan Wilmaan. Kun oppilaalle tehdään pedagogista lomakkeita, voidaan kirjatut tukitoimet tuoda hae tukitoimet -toiminnolla näkyviin. Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Eriyttäminen ja tukiopetus Eriyttäminen on opiskelun laajuuden, syvyyden ja nopeuden vaihtelua. Mitä voi eriyttää? opetuksen sisällöt opetusmateriaalit ja -menetelmät (apuvälineet yms.) työtavat tehtävien määrä ja niihin käytettävissä oleva aika oppimisympäristön muokkaus (tilojen käyttö, oppilaiden ryhmittelyt joustavasti) arvioinnin menetelmät ja palautteen antaminen: lisäaika, suullinen koe, avustajan käyttö, yksilölliset tehtävät, työkansiot, jne. tukiopetus (aloitteen tekee ensisijaisesti opettaja). Perusopetuslain 16 mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun tuen tarve on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetus: voi olla koulupäivän aikana tai ulkopuolella (esim. iltapäiväkerhosta) läsnä voi olla yksi tai useampia oppilaita ei tarvitse olla koko oppituntia, vaan esim. välituntitukiopetus opettaja (ei välttämättä oma) antaa, ei (mielellään) avustaja. Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Sen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.

19 Tuen kolme porrasta 17 Koulutusjohtaja Psykologi Kuraattori Terveydenhoitaja Rehtori Erityisopettaja Opettaja Oppilas Huoltaja Koulutusjohtaja Psykologi Kuraattori Terveydenhoitaja Rehtori Erityisopettaja Opettaja Oppilas Huoltaja Tehostettu tuki Oppimissuunnitelma Opettajan huoli Päätös erityisestä tuesta (koulutusjohtaja) Päätöksen purku Pedagoginen selvitys (OHR, huoltajat) HOJKS Oppimissuunnitelman tarkistaminen TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Keskustelu huoltajan kanssa Lisätään yleistä tukea (opp.suunn. tarvittaessa) Selviytyy yleisen tuen avulla Ei enää tarvitse yleistä tukea Opettajan huoli, yleinen tuki ei riitä Pedagoginen arvio (opattajat) YLEINEN TUKI Päätöksen uusinta Kuvio 5: Oppilaan tukiprosessi.

20 18 Oppilaan tuen käsikirja Opettajat arvioivat yhdessä oppilaan osaamista sekä suunnittelevat hänen tarvitsemaansa osa-aikaista erityisopetusta. Samanaikaisopetuksessa samaa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia (=resurssiopettaja, jousto-opettaja). Samanaikaisopetus voi olla samanaikaisesti eriyttämistä tai osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopetus Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. HOJKS:ssa määritetään erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat: opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Mikäli oppilas ei selviydy opiskelustaan yleisopetuksen tavoitteilla hyväksytysti (arvosana vähintään 5), oppimäärä voidaan yksilöllistää (erityisen tuen päätös). Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen lukuvuositodistuksen numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Oppilaan vapauttaminen oppimäärän opiskelusta edellyttää erityisen painavia syitä. Pidennetty oppivelvollisuus Jos oppilaan ei ole mahdollista saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita vammaisuuden tai sairauden vuoksi yhdeksässä vuodessa, alkaa oppilaan oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi siis pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Pidennetty oppivelvollisuus vaatii erityisen tuen päätöksen. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta

21 Tuen kolme porrasta 19 Esimerkkivaihtoehtoja: 1. Lapsi aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa varhaiskasvatuksen piirissä sen vuoden syyslukukauden alussa, kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa (6v.) ja tämän jälkeen aloittaa perusopetuksen (7v.). Järjestelyn tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. 2. Lapsi aloittaa opiskelun sinä vuonna, kun täyttää kuusi vuotta. Ensimmäinen vuosi on oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvaa esiopetusta, jonka jälkeen lapsi jatkaa perusopetuksessa (7v.). 3. Lapsen perusopetuksen alkamista lykätään niin, että lapsi aloittaa perusopetuksen koulussa sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Tätä ennen lapsi osallistuu esiopetukseen oppivelvollisuuteen kuuluvana yhden vuoden (7v.) tai kaksi vuotta (6v.+7v.) Varhaiskasvatuksessa Perusopetuksessa oppivelvollisena 5-vuotias 6-vuotias 7-vuotias 8-vuotias Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta Toteutuu päivähoidossa HOJKS Oppivelvollisuus alkaa esiopetusryhmässä HOJKS Perusopetus alkaa HOJKS Perusopetus jatkuu HOJKS Varhaiskasvatuksessa HOPS/HOJKS Varhaiskasvatuksessa HOPS/HOJKS Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta Oppivelvollisuus alkaa esiopetusryhmässä HOJKS Oppivelvollisuus alkaa esiopetusryhmässä HOJKS Koululykkäys Perusopetus alkaa HOJKS Esiopetus oppivelvollisena eoryhmässä jatkuu HOJKS Perusopetus jatkuu HOJKS Perusopetus alkaa HOJKS Kuvio 6: Pidennetty oppivelvollisuus

22 20 Oppilaan tuen käsikirja Koululykkäys Koululykkäyksen anominen lapselle on vanhempien tehtävä ja päätöksen asiasta tekee koulutusjohtaja. Koulunaloituksen lykkäämisen perusteena voi olla esim. lapsen loppuvuoteen sijoittuva syntymäaika. Tällöin esiopetushenkilöstön ei tarvitse ryhtyä lapsen kohdalla mihinkään erityistoimenpiteisiin. Mikäli lykkäystä suositellaan lapsen kasvun ja kehityksen hitauden ja näihin tekijöihin liittyvien pulmien takia, tehdään lapsen tilanteesta pedagoginen arvio. Pedagogisen arvion perusteella lapsi siirretään tehostettuun tukeen, jotta hänen kehityksensä ja oppimisensa tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan välittömästi vielä alkaneen kevätkauden aikana. Lapsi aloittaa uuden esiopetusvuoden tehostetussa tuessa, mikäli lasta ei uuden pedagogisen arvion perusteella siirretä takaisin yleisen tuen piiriin. Pedagoginen arvio: Lapsi jää toiseksi vuodeksi esiopetukseen Vk:n eo tiedottaa koulutoimiston toimistopäällikköä Vanhemmat anovat lapselleen koululykkäystä Koulutusjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen koululykkäyksestä (päätöksen perusteena pedagoginen arvio ja vanhempien anomus) Lapsi siirtyy esiopetuksessa heti tehostettuun tukeen ja hänelle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma Päiväkodin johtaja myöntää lapselle esiopetuspaikan (ja päivähoitopaikan) seuraavaksi esiopetusvuodeksi Kuvio 7: Koululykkäys Toiminta-alueittain opiskelu Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Pääsääntöisesti toiminta-alueittain opiskelevat lapsen saavat koulupaikan Kaarinan ulkopuolelta. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toimintaalueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

23 Tuen kolme porrasta 21 Ohjauksellinen ja muu tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten turvallisuutta, hyvinvointia ja huolehtia hyvistä oppimisen edellytyksistä sekä koulussa että kotona. Kaarinassa toimii alueellinen vanhempainyhdistys KAAVARY ry. Sen lisäksi kaikilla kouluilla toimii oma vanhempainyhdistyksensä. Huoltajat on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen luokkatoimikuntien, vanhempainiltojen ja vanhempainyhdistysten kautta. Koulut tiedottavat toiminnastaan kotisivuillaan, lukuvuosi- tai muissa tiedotteissaan, Wilmassa sekä omissa tilaisuuksissaan. Huoltajat voivat keskustella koulun edustajien kanssa vanhempainilloissa, kehityskeskusteluissa (vanhempainvartit) sekä muissa yksittäistä oppilasta koskevissa tapaamisissa Oppilaiden koulunkäyntiä, opiskelumenestystä ja mm. poissaoloja lukuvuoden aikana seurataan Wilman kautta (ks. tarkemmin KOPS). Ohjauksen järjestäminen Kaikkien koulun opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta hänen opiskelussaan, auttaa häntä kehittämään omia oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ehkäistä opintoihin liittyvien vaikeuksien syntymistä. Jokaisen opettajan ja koulussa toimivan aikuisen tehtävänä on omalla toiminnallaan ja yhteistyössä muiden lasten kanssa toimivien kanssa tukea lapsen persoonallisuuden kasvua ja kehitystä. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen annetaan tietoa opetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Huoltajalle järjestetään tilaisuuksia, joissa he voivat neuvotella opettajan ja vuosiluokilla 7 9 myös oppilaanohjaajan kanssa oppilaan opintoihin liittyvistä asioista. Koulun ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Kaarinassa oppilaan ohjauksessa on keskeistä oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen ja työelämätiedon lisääminen. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisen tavoitteena on luoda tukea tarvitsevalle oppilaalle turvallinen ja kannustava oppimisympäristö.

24 22 Oppilaan tuen käsikirja Tulkitsemispalvelut Oppimissuunnitelmassa, erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden tulkitsemispalvelut. Koulunkäyntiavustajapalvelut Koulunkäyntiavustajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä. Koulunkäyntiavustajan työn tavoitteena on oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen opiskelun eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Avustajan lähiesimiehenä toimii koulun rehtori. Koulunkäyntiavustajien sijoittaminen eri kouluihin ja luokkiin määräytyy kulloisenkin arvioidun tarpeen mukaan. Koulunkäyntiavustajien määrästä ja sijoittamisesta tekee päätöksen koulutusjohtaja kuultuaan asiantuntijoita (esim. oppilashuoltoryhmä). Perusopetus tekee avustaja-asioissa yhteistyötä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vammaispalveluiden kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan käyttämään samoja avustajia, jolloin avustajalle tehdään vain yksi työsopimus. Avustajahenkilöstön rekrytointi suoritetaan pääsääntöisesti keskitetysti koulutoimiston koordinoimana. Avustajien työtehtävät sovitaan yhdessä rehtorin ja opettajan kanssa. Tehtävien sisältö ja määrä riippuvat oppilaiden tarpeista. Sekä oppimissuunnitelmassa että erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden avustajapalvelut. Tarvetta avustajan tukeen voi tilapäisesti ilmetä muillakin oppilailla osana yleistä tai tehostettua tukea. Koulunkäyntiavustajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä sovittaviin käytäntöihin. Työparityöskentelyn alussa luodaan joustavat toimintatavat ja sovitaan työn jakamisesta kummankin vahvuudet huomioon ottaen. Koulunkäyntiavustajan ja opettajan roolit ovat erilaiset. Opettajalla on vastuu opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja oppilasarvioinnista. Toimivan työparityöskentelyn edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus ja työtehtäviin sitoutuminen. Kouluohjaaja Kaikissa Kaarinan yläkouluissa työskentelee kouluohjaaja, joka omalla toiminnallaan tukee opetus- ja kasvatustyötä. Kouluohjaajalla on keskeinen rooli koulun JOPO-toiminnassa. Perusopetusta tukeva muu toiminta Kerhotoiminta Koulun tarjoaman kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa vapaa-ajantoimintaa, joka

25 Tuen kolme porrasta 23 kytkeytyy osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään ohjaamaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta tai kiinnostusta säännölliseen harrastustoimintaan. Kerhotoimintaa järjestettäessä otetaan huomioon myös koulua ympäröivän asuinalueen tarjoamat harrastusmahdollisuudet. Koulun kerhotoimintaa toteuttavat koulun opettajat tai mahdolliset yhteistyökumppanit. Rehtorit ottavat kerhotoiminnan huomioon suunnitellessaan työjärjestyksiä. Koulun vuosisuunnitelmassa kuvataan tarkemmin koulun kerhotoiminta ja osoitetaan siihen käytettävät resurssit. Koulut tiedottavat kerhotoiminnastaan vuosittain mm. omissa tiedotteissaan, vanhempainilloissaan, kotisivuillaan ja Wilmassa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kaarinan kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa jokaisen koulun yhteydessä tai läheisyydessä. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan hakulomakkeella leikkitoiminnan johtajalle. Hakuajasta tiedotetaan vuosittain Kaarina-lehdessä, Kaarinan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi hakemus lähetetään postitse ensimmäistä luokkaa aloittavien lasten vanhemmille kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Iltapäiväkerhopaikkaa voivat hakea 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat (3 9 luokan). Mikäli toiminnan piiriin hakeutuu enemmän koululaisia kuin toiminnan piiriin voidaan ottaa, ovat etusijalla ne ensimmäisen luokan oppilaat, jotka tarvitsevat iltapäiväkerhopaikan kasvatuksellisista ja kehityksellisistä syistä ja ne lapset, joiden vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia estyneet itse hoitamasta lastaan iltapäivisin. Muilta osin paikat myönnetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Joustava perusopetus (JOPO-toiminta) Kohderyhmä Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7 9 -luokkien oppilaille, jotka alisuoriutuvat opiskelussaan, kärsivät koulumotivaation puutteesta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. Toiminta ja tavoitteet Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea.

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot