Oppilaan tuen käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaan tuen käsikirja"

Transkriptio

1 Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen

2

3 Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki

4 Taitto ja valokuvat Reima Orvasto Kaarinan kaupunki ISBN (nid.) ISBN (pdf.) 1. painos Kirjapaino T.Nieminen Oy Painotalo Painola

5 Sisältö Johdanto... 5 Koulupolku...7 Oppioikeuden tavoite...7 Normalisaation tavoite ja lähikouluperiaate...7 Koulupaikkajärjestelyt Kaarinassa...7 Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tavoite... 8 Opetusmenetelmät ja työtavat... 9 Tuen kolme porrasta...10 Yleinen tuki...10 Pedagoginen arvio...10 Tehostettu tuki...14 Erityinen tuki...14 Huolen puheeksi ottaminen...15 Tukimuodot...16 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki...16 Ohjauksellinen ja muu tuki...21 Roolit oppilaan tuen järjestämisessä Erityisen tuen päätös ja HOJKS Oppilaan tuen asiakirjat ja Wilman käyttö Prosessit ja asiakirjat Vinkkejä Wilma-lomakkeiden täyttöön Oppilashuolto...40 Yleistä Oppilashuoltoryhmä (OHR) ja sen toiminta koululla...41 Kokoonpano...41 Moniammatillinen yhteistyö ja salassapitovelvollisuus Terveydenhuolto ja kouluruokailu Vakuutusturva Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Ongelma- ja kriisitilanteita sekä niiden ratkaisuja Poissaolojen seuranta Päihteet ja tupakka... 47

6 Kasvatuskeskustelu eli KAKE Yhteistyö lastensuojelun kanssa Eräs kiusaamisen vastainen toimintamalli Kun oppilas katoaa...51 Kurinpito...51 Opinpolun nivelvaiheet Ammatinvalinnan lisätuki...57 Ammatinvalintaan lisätukea tarvitsevien 9.-luokkalaisten ohjaus ja koulutuskokeilut...57 Jälkiohjaus...57 Tukea keskeyttämisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntiin Peruskoulun jälkeisessä opiskelussa keskeyttäminen Kaarinan kaupungin toimintamalli kaarinalaisen nuoren kohdalla Keskeyttäneiden uuden urapolun suunnittelu ja toteutus Valmistumisen jälkeiset tukitoimet Koulukuljetusten periaatteet...61 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Lähteet Liitteet Keskeisinä pidettäviä säädöksiä ja niihin liittyviä pykäliä Linkkejä Yhteystietoja... 69

7 Johdanto 5 Johdanto Perusopetuslain muutokset edellyttävät muutoksia kuntien ja niiden oppilaitosten sekä oppilashuollon eri toimijoiden toimintatavoissa. Uudistettujen säädösten mukaan oppilaan oikeus opiskelun aikaiseen tukeen rakentuu kolmiportaisen tuen mallille: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikkien koulussa oppilaiden kanssa toimivien tavoite on yhteinen: oppilaan hyvä koulupäivä. Tämän saavuttaminen edellyttää kaikilta oppilaiden kanssa toimivilta kehittyvää osaamista, yhteistyötä ja uusien asioiden omaksumista. Tämä käsikirja perustuu kansallisiin säädöksiin ja KELPO-hankeen aikana rakennetuille kaarinalaisille toimintatavoille. Käsikirjan viimeisin päivitetty versio löytyy sähköisenä Kaarinan kaupungin intranetistä osoitteesta: https://www.kaarina.fi/intra/sivistys/perusopetus/ oppilaan_tuki/fi_fi/oppilaan_tuki/

8 6 Oppilaan tuen käsikirja

9 Koulupolku 7 Koulupolku Oppioikeuden tavoite Jokaisella oppilaalla on oikeus suorittaa peruskoulun oppimäärä ja saada jatko-opintokelpoisuus. Jos oppilas tarvitsee tukea oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on hänellä mahdollisuus ja oikeus hyötyä koulun tukitoimista, joita ovat mm. eriyttäminen, koulunkäyntiavustajan tuki, osa-aikainen erityisopetus, oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja joissakin tapauksissa erityisluokka- tai pienryhmäopetus. Normalisaation tavoite ja lähikouluperiaate Perusopetuksen oppilaan ensisijainen koulu on hänelle osoitettu lähikoulu, jossa koulun kaikilla oppilailla on mahdollisuus hyvään oppimispolkuun. Myös erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus opiskella ensisijaisesti omassa lähikoulussaan, jossa hänelle osoitetaan riittävä tuki yksilöllisen opinpolun suorittamiseen. Mikäli lähikoulun hänelle osoittama tuki ei riitä, tulee hänellä olla oikeus siihen kouluun, jossa hänelle voidaan osoittaa riittävä tuki. Tämä koulu osoitetaan oppilaan uudeksi lähikouluksi. Inkluusioajatuksen mukaisesti myös esim. kehitysvammaisilla lapsilla on oikeus opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä tai kotiluokassa oman HOJKS:n mukaisin tavoittein (kun se on lapsen edun mukaista). Niille erityistä tukea tarvitseville lapsille, jotka eivät vahvoista tukitoimistakaan huolimatta pysty opiskelemaan yleisopetuksen luokissa, järjestetään opetusta pienryhmissä, joita opettaa erityisluokanopettaja. Erityisopetuksen pienryhmien oppilaita pyritään integroimaan yleisopetuksen ryhmiin aina, kun se on oppilaan oppimisen yksilölliset piirteet huomioon ottaen mahdollista. Pienryhmään voi tilapäisesti sijoittua myös lyhytaikaista tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva oppilas. Koulupaikkajärjestelyt Kaarinassa Kaarina on opetuksen aluemallissa jaettu neljään alueeseen yhtenäiskoulujen perusteella. Pyrkimyksenä on, että oppilas käy koulua omassa lähikoulussaan mahdollisimman pitkään. Mikäli lähikoulun tarjoama tuki ei riitä tai oppimisympäristö ei syystä tai toisesta oppilaalle sovellu, siirtyy oppilas ensisijaisesti oman alueensa yhtenäiskouluun (esimerkiksi pienryhmään). Laajimmat ja parhaat tuen resurssit ovat Piikkiön Yhtenäiskoulussa ja Valkeavuoren koulussa, jotka toimivat erityisen tuen osaamis- ja resurssikeskuksina.

10 8 Oppilaan tuen käsikirja Mikäli Kaarinan koulujen omat tukimahdollisuudet eivät riitä, voidaan lapselle osoittaa koulupaikka Kaarinan ulkopuolelta. Mahdollinen siirtyminen Kaarinan ulkopuolelle valmistellaan huolellisesti ja yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Lähikoulun osoitteminen kaikille: koulutusjohtaja. Tammikuu. Yleisen ja tehostetun tuen lasten pedagoginen nivelvaihepalaveri: lto, varhaiskasvatuksen eo, koulun edustus. Luokkien muodostaminen ja kouluun tutustuminen: rehtori. Toukokuun alku. HUOLI => pedagoginen arvio/selvitys. Vanhempien anomus toissijaisesta koulusta: rehtorien palaveri. Päätös maaliskuussa. Koulutusjohtajan päätös erityisestä tuesta. Mahdolliset lisätutkimukset Helmi-huhtikuu. Moniammatillisen oppilashuoltyoryhmän esitys lapsen tuesta/ koulumuodosta/ koululykkäykset. Maalis-huhtikuu. Erityisen tuen lasten sijoituspalaveri: eroítyisopettajan ja koulun OHR:n edustajat, koulutusjohtaja. Maalis-huhtikuu. 11-vuotisen oppivalvollisuuden oppilas. Kuvio 1: koulutulokkaan hallinnollinen polku Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tavoite Oppimisen esteiden vähentämiseksi Kaarinan kouluissa: toteutetaan varhaisen puuttumisen periaatetta työskennellään tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa lisätään varhaista puuttumista ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä toiminnassa painotetaan moniammatillista työtä työskentelee riittävä määrä koulunkäyntiavustajia luokkien oppilasmäärät pysyvät riittävän pieninä

11 Koulupolku 9 lisätään yleisopetuksen opettajien valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa kehitetään yleis- ja erityisopetuksen avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä tiedonkulku ja yhteistyö sujuvat erityisesti oppilaan opiskelun nivelvaiheissa. Opetusmenetelmät ja työtavat Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat että ne: virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen. kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. (KOPS 2011)

12 10 Oppilaan tuen käsikirja Tuen kolme porrasta Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito oppilaan hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Varhainen havaitseminen ja tuen nopea aloittaminen ovat olennaisia periaatteita. Oppimissuunnitelma (vapaaehtoinen) Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma Pedagoginen selvitys TEHOSTETTU Erityisen tuen päätös HOJKS ERITYINEN YLEINEN Kuvio 2: Oppilaan tukipolun lakisääteiset prosessit ja asiakirjat Yleinen tuki Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea. Yleisen tuen keskeisiä toimintatapoja ovat eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, tukiopetus ja samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Oppilaan osallistuminen osa-aikaiseen erityisopetukseen ei edellytä erillistä päätöstä. Oppilaalle voidaan laatia opetussuunnitelmaan perustuva oppimissuunnitelma. Mikäli yleisistä tukijärjestelyistä huolimatta oppilaan oppiminen ei etene odotetulla tavalla, tehdään oppilasta ja hänen opetustaan sekä oppimistaan koskeva pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tämän arvion pohjalta suunnitellaan mahdollisen tehostetun tuen määrä ja muodot. Pedagoginen arvio Pedagogisessa arviossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena oppilaan saama yleinen tuki (mm. tukiopetus ja arvio sen vaikutuksista)

13 Tuen kolme porrasta 11 oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen että koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla ratkaisuilla oppilasta voidaan tukea. Pedagogista arviota tehtäessä tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: Työskentelytaidot toiminnan aloittaminen toiminnan ylläpito, keskittymiskyky tarkkaavaisuus jaksaminen, motivaatio tavaroista huolehtiminen. Sosiaaliset taidot käyttäytyminen kielenkäyttö suhtautuminen aikuisiin kaverisuhteet väkivaltaisuus kiusaaminen. Oppimiseen liittyvä huoli osaamisen heikkous huoli mahdollisesta oppimisvaikeudesta todettu oppimisvaikeus läksyjen tekemättömyys terveyteen liittyvä Muut myöhästyminen poissaolot muu huomio Pedagogista arviota tehtäessä arvioidaan oppilaan toiminnan lisäksi sekä jo toteutettuja tukitoimia että mahdollisia oppimisympäristön muutoksia Oppilaanohjaukselliset, käyttäytymisen ja tunne-elämän tukimuodot opintojen alkuvaiheen tiedot oppiaineen opiskelumenetelmistä, sisällöstä ja tavoitteista miten läksyjen tekoa on ohjattu (esim. läksyvihko) itsearvioinnin opettaminen ja vahvistaminen, arviointikeskustelut

14 12 Oppilaan tuen käsikirja miten oppilaan osallisuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja on kehitetty onko oppilas ohjattu koulukuraattorille, terveydenhoitajalle, koulupsykologille, rehtorille, tms. oppilaanohjaajan henkilökohtaiset tukimuodot nivelvaiheen ohjaus muu tuki (mikä?). Oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt istumapaikka luokassa ylimääräiset ärsykkeet karsittu tavaroilla paikkansa luokan säännöt apuvälineet (mitkä?) muut järjestelyt (mitkä?). Oppimisen tukeminen ennakointi struktuuri ja rutiinit havainto- ja apumateriaalit tehtävien eriyttäminen koetilanteiden järjestelyt säännöllinen palaute lisäajan anto toisen oppilaan tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus tulkitsemis- ja avustajapalveluiden käyttö nyt ja arvio tarpeesta konsultointi samanaikaisopetus (esim. erityisopettajan kanssa) muu tuki (mikä?). Pedagoginen arvio kuten muutkin pedagogiset asiakirjat tehdään Wilmassa kirjautumalla oppilaan Tuki-välilehdelle. Kuva 1: Wilman Tuki-välilehti

15 Tuen kolme porrasta 13 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, kasvua ja kehitystä tukeva toimintakulttuuri, yhteisöllisyys, kodin ja koulun yhteistyö, turvallisuus... Pedagoginen arvio Pedagoginen selvitys YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma (vapaaehtoinen) Lakisääteiset prosessit Erityisen tuen päätös ja HOJKS eriyttäminen oppilaanohjaus oppilashuollon tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus apuvälineet yms. avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut TUKIMUODOT eriyttäminen oppilaanohjaus oppilashuollon tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus apuvälineet yms. avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut eriyttäminen oppilaanohjaus oppilashuollon tuki tukiopetus osa-aikainen erityisopetus kokoaikainen erityisopetus apuvälineet yms. avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut TUEN JÄRJESTÄMINEN joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoko, samanaikaisopetus Kuvio 3: Lihavoidut tukimuodot ovat ko. tuen portaan keskeisiä tukimuotoja; esim. eriyttäminen yleisessä tuessa.

16 14 Oppilaan tuen käsikirja Tehostettu tuki Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta mm. tukitoimien määrän ja keston suhteen. Oppilas voi saada tehostettua tukea koko perusopetuksen ajan. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppimisen, vuorovaikutustaitojen ja kehitykseen liittyvien ongelmien lisääntymistä, monimuotoistumista ja kasaantumista. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja tehostettua oppilaan tukea, joka perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Vuosien 2011 ja 2012 aikana Kaarinan perusopetuksen koulujen sähköisessä toimintaympäristössä Wilmassa toteutetut muutokset mahdollistavat uusien toimmintamallien mukaisen dokumentoinnin ja tuen eri prosesseihin liittyvien lomakkeiden täyttämisen. Erityinen tuki Kun tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee pidempikestoista ja tehostettua tukea laajempaa tukea, voidaan hakea hallinnollista erityisen tuen päätöstä (koulutusjohtajan päätös). Erityistä tukea varten laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Pedagogista selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Kokoaikaisessa luokkamuotoisessa erityisopetuksessa oleva oppilas on erityisen tuen oppilas. Mikäli oppilas ei selviydy jonkin aineen yleisopetuksen oppimäärästä hyväksytysti (arvosana 5), voidaan hänen opetussuunnitelmansa (oppimääränsä) yksilöllistää. Yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätös on aina määräaikainen ja se tarkistetaan vähintään kolmannella luokalla mennessä ja kuudennella luokalla viimeistään Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

17 Tuen kolme porrasta 15 Ei huolta Pieni huoli Tuntuva huoli Suuri huoli Omat voimat riittävät Omat voimat riittävät Omat voimat ehtymässä Omat voimat loppumassa tai lopussa Normaali luokkaopetus riittää Tehdään jotakin toisin: tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus tukena Tehdään enemmän toisin: enemmän tukea, joustavia ratkaisuja Tehdään intensiivisesti toisin: paljon tukea, psykologin arvio, jne. YLEINEN TUKI TEHOSTET- TU TUKI ERITYINEN TUKI Pedagoginen arvio Pedagoginen selvitys Kuvio 4: Huolen vyöhykkeet opetuksessa (Tom Arnkil & Esa Eriksson, THL) yhdistettynä tuen portaisiin Huolen puheeksi ottaminen Vaikeakin asia tulee ottaa huoltajien kanssa puheeksi, vaikkapa soittamalla, ei sähköpostilla: Hei. Olen huolestunut Liisan poissaoloista ja läksyjen laiminlyönnistä. Hän on ollut viiden viikon aikana poissa kuusi päivää, myöhästynyt kolmesti ja läksyt ovat olleet ainakin osittain tekemättä kahdeksan kertaa. Hän on kuitenkin käyttäytynyt hyvin ja saanut kokeista 8 ja 9,5. Voisimmeko tavata ja yhdessä miettiä, miten voisimme koulussa ja kotona auttaa Liisaa?

18 16 Oppilaan tuen käsikirja Tukimuodot Oppilaalle annettava tuki kirjataan Wilmaan. Kun oppilaalle tehdään pedagogista lomakkeita, voidaan kirjatut tukitoimet tuoda hae tukitoimet -toiminnolla näkyviin. Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Eriyttäminen ja tukiopetus Eriyttäminen on opiskelun laajuuden, syvyyden ja nopeuden vaihtelua. Mitä voi eriyttää? opetuksen sisällöt opetusmateriaalit ja -menetelmät (apuvälineet yms.) työtavat tehtävien määrä ja niihin käytettävissä oleva aika oppimisympäristön muokkaus (tilojen käyttö, oppilaiden ryhmittelyt joustavasti) arvioinnin menetelmät ja palautteen antaminen: lisäaika, suullinen koe, avustajan käyttö, yksilölliset tehtävät, työkansiot, jne. tukiopetus (aloitteen tekee ensisijaisesti opettaja). Perusopetuslain 16 mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun tuen tarve on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetus: voi olla koulupäivän aikana tai ulkopuolella (esim. iltapäiväkerhosta) läsnä voi olla yksi tai useampia oppilaita ei tarvitse olla koko oppituntia, vaan esim. välituntitukiopetus opettaja (ei välttämättä oma) antaa, ei (mielellään) avustaja. Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Sen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.

19 Tuen kolme porrasta 17 Koulutusjohtaja Psykologi Kuraattori Terveydenhoitaja Rehtori Erityisopettaja Opettaja Oppilas Huoltaja Koulutusjohtaja Psykologi Kuraattori Terveydenhoitaja Rehtori Erityisopettaja Opettaja Oppilas Huoltaja Tehostettu tuki Oppimissuunnitelma Opettajan huoli Päätös erityisestä tuesta (koulutusjohtaja) Päätöksen purku Pedagoginen selvitys (OHR, huoltajat) HOJKS Oppimissuunnitelman tarkistaminen TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Keskustelu huoltajan kanssa Lisätään yleistä tukea (opp.suunn. tarvittaessa) Selviytyy yleisen tuen avulla Ei enää tarvitse yleistä tukea Opettajan huoli, yleinen tuki ei riitä Pedagoginen arvio (opattajat) YLEINEN TUKI Päätöksen uusinta Kuvio 5: Oppilaan tukiprosessi.

20 18 Oppilaan tuen käsikirja Opettajat arvioivat yhdessä oppilaan osaamista sekä suunnittelevat hänen tarvitsemaansa osa-aikaista erityisopetusta. Samanaikaisopetuksessa samaa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia (=resurssiopettaja, jousto-opettaja). Samanaikaisopetus voi olla samanaikaisesti eriyttämistä tai osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopetus Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. HOJKS:ssa määritetään erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat: opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Mikäli oppilas ei selviydy opiskelustaan yleisopetuksen tavoitteilla hyväksytysti (arvosana vähintään 5), oppimäärä voidaan yksilöllistää (erityisen tuen päätös). Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen lukuvuositodistuksen numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Oppilaan vapauttaminen oppimäärän opiskelusta edellyttää erityisen painavia syitä. Pidennetty oppivelvollisuus Jos oppilaan ei ole mahdollista saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita vammaisuuden tai sairauden vuoksi yhdeksässä vuodessa, alkaa oppilaan oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi siis pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Pidennetty oppivelvollisuus vaatii erityisen tuen päätöksen. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta

21 Tuen kolme porrasta 19 Esimerkkivaihtoehtoja: 1. Lapsi aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa varhaiskasvatuksen piirissä sen vuoden syyslukukauden alussa, kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa (6v.) ja tämän jälkeen aloittaa perusopetuksen (7v.). Järjestelyn tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. 2. Lapsi aloittaa opiskelun sinä vuonna, kun täyttää kuusi vuotta. Ensimmäinen vuosi on oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvaa esiopetusta, jonka jälkeen lapsi jatkaa perusopetuksessa (7v.). 3. Lapsen perusopetuksen alkamista lykätään niin, että lapsi aloittaa perusopetuksen koulussa sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Tätä ennen lapsi osallistuu esiopetukseen oppivelvollisuuteen kuuluvana yhden vuoden (7v.) tai kaksi vuotta (6v.+7v.) Varhaiskasvatuksessa Perusopetuksessa oppivelvollisena 5-vuotias 6-vuotias 7-vuotias 8-vuotias Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta Toteutuu päivähoidossa HOJKS Oppivelvollisuus alkaa esiopetusryhmässä HOJKS Perusopetus alkaa HOJKS Perusopetus jatkuu HOJKS Varhaiskasvatuksessa HOPS/HOJKS Varhaiskasvatuksessa HOPS/HOJKS Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta Oppivelvollisuus alkaa esiopetusryhmässä HOJKS Oppivelvollisuus alkaa esiopetusryhmässä HOJKS Koululykkäys Perusopetus alkaa HOJKS Esiopetus oppivelvollisena eoryhmässä jatkuu HOJKS Perusopetus jatkuu HOJKS Perusopetus alkaa HOJKS Kuvio 6: Pidennetty oppivelvollisuus

22 20 Oppilaan tuen käsikirja Koululykkäys Koululykkäyksen anominen lapselle on vanhempien tehtävä ja päätöksen asiasta tekee koulutusjohtaja. Koulunaloituksen lykkäämisen perusteena voi olla esim. lapsen loppuvuoteen sijoittuva syntymäaika. Tällöin esiopetushenkilöstön ei tarvitse ryhtyä lapsen kohdalla mihinkään erityistoimenpiteisiin. Mikäli lykkäystä suositellaan lapsen kasvun ja kehityksen hitauden ja näihin tekijöihin liittyvien pulmien takia, tehdään lapsen tilanteesta pedagoginen arvio. Pedagogisen arvion perusteella lapsi siirretään tehostettuun tukeen, jotta hänen kehityksensä ja oppimisensa tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan välittömästi vielä alkaneen kevätkauden aikana. Lapsi aloittaa uuden esiopetusvuoden tehostetussa tuessa, mikäli lasta ei uuden pedagogisen arvion perusteella siirretä takaisin yleisen tuen piiriin. Pedagoginen arvio: Lapsi jää toiseksi vuodeksi esiopetukseen Vk:n eo tiedottaa koulutoimiston toimistopäällikköä Vanhemmat anovat lapselleen koululykkäystä Koulutusjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen koululykkäyksestä (päätöksen perusteena pedagoginen arvio ja vanhempien anomus) Lapsi siirtyy esiopetuksessa heti tehostettuun tukeen ja hänelle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma Päiväkodin johtaja myöntää lapselle esiopetuspaikan (ja päivähoitopaikan) seuraavaksi esiopetusvuodeksi Kuvio 7: Koululykkäys Toiminta-alueittain opiskelu Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Pääsääntöisesti toiminta-alueittain opiskelevat lapsen saavat koulupaikan Kaarinan ulkopuolelta. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toimintaalueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

23 Tuen kolme porrasta 21 Ohjauksellinen ja muu tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten turvallisuutta, hyvinvointia ja huolehtia hyvistä oppimisen edellytyksistä sekä koulussa että kotona. Kaarinassa toimii alueellinen vanhempainyhdistys KAAVARY ry. Sen lisäksi kaikilla kouluilla toimii oma vanhempainyhdistyksensä. Huoltajat on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen luokkatoimikuntien, vanhempainiltojen ja vanhempainyhdistysten kautta. Koulut tiedottavat toiminnastaan kotisivuillaan, lukuvuosi- tai muissa tiedotteissaan, Wilmassa sekä omissa tilaisuuksissaan. Huoltajat voivat keskustella koulun edustajien kanssa vanhempainilloissa, kehityskeskusteluissa (vanhempainvartit) sekä muissa yksittäistä oppilasta koskevissa tapaamisissa Oppilaiden koulunkäyntiä, opiskelumenestystä ja mm. poissaoloja lukuvuoden aikana seurataan Wilman kautta (ks. tarkemmin KOPS). Ohjauksen järjestäminen Kaikkien koulun opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta hänen opiskelussaan, auttaa häntä kehittämään omia oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ehkäistä opintoihin liittyvien vaikeuksien syntymistä. Jokaisen opettajan ja koulussa toimivan aikuisen tehtävänä on omalla toiminnallaan ja yhteistyössä muiden lasten kanssa toimivien kanssa tukea lapsen persoonallisuuden kasvua ja kehitystä. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen annetaan tietoa opetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Huoltajalle järjestetään tilaisuuksia, joissa he voivat neuvotella opettajan ja vuosiluokilla 7 9 myös oppilaanohjaajan kanssa oppilaan opintoihin liittyvistä asioista. Koulun ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Kaarinassa oppilaan ohjauksessa on keskeistä oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen ja työelämätiedon lisääminen. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisen tavoitteena on luoda tukea tarvitsevalle oppilaalle turvallinen ja kannustava oppimisympäristö.

24 22 Oppilaan tuen käsikirja Tulkitsemispalvelut Oppimissuunnitelmassa, erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden tulkitsemispalvelut. Koulunkäyntiavustajapalvelut Koulunkäyntiavustajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä. Koulunkäyntiavustajan työn tavoitteena on oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen opiskelun eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Avustajan lähiesimiehenä toimii koulun rehtori. Koulunkäyntiavustajien sijoittaminen eri kouluihin ja luokkiin määräytyy kulloisenkin arvioidun tarpeen mukaan. Koulunkäyntiavustajien määrästä ja sijoittamisesta tekee päätöksen koulutusjohtaja kuultuaan asiantuntijoita (esim. oppilashuoltoryhmä). Perusopetus tekee avustaja-asioissa yhteistyötä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vammaispalveluiden kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan käyttämään samoja avustajia, jolloin avustajalle tehdään vain yksi työsopimus. Avustajahenkilöstön rekrytointi suoritetaan pääsääntöisesti keskitetysti koulutoimiston koordinoimana. Avustajien työtehtävät sovitaan yhdessä rehtorin ja opettajan kanssa. Tehtävien sisältö ja määrä riippuvat oppilaiden tarpeista. Sekä oppimissuunnitelmassa että erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden avustajapalvelut. Tarvetta avustajan tukeen voi tilapäisesti ilmetä muillakin oppilailla osana yleistä tai tehostettua tukea. Koulunkäyntiavustajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä sovittaviin käytäntöihin. Työparityöskentelyn alussa luodaan joustavat toimintatavat ja sovitaan työn jakamisesta kummankin vahvuudet huomioon ottaen. Koulunkäyntiavustajan ja opettajan roolit ovat erilaiset. Opettajalla on vastuu opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja oppilasarvioinnista. Toimivan työparityöskentelyn edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus ja työtehtäviin sitoutuminen. Kouluohjaaja Kaikissa Kaarinan yläkouluissa työskentelee kouluohjaaja, joka omalla toiminnallaan tukee opetus- ja kasvatustyötä. Kouluohjaajalla on keskeinen rooli koulun JOPO-toiminnassa. Perusopetusta tukeva muu toiminta Kerhotoiminta Koulun tarjoaman kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa vapaa-ajantoimintaa, joka

25 Tuen kolme porrasta 23 kytkeytyy osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään ohjaamaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta tai kiinnostusta säännölliseen harrastustoimintaan. Kerhotoimintaa järjestettäessä otetaan huomioon myös koulua ympäröivän asuinalueen tarjoamat harrastusmahdollisuudet. Koulun kerhotoimintaa toteuttavat koulun opettajat tai mahdolliset yhteistyökumppanit. Rehtorit ottavat kerhotoiminnan huomioon suunnitellessaan työjärjestyksiä. Koulun vuosisuunnitelmassa kuvataan tarkemmin koulun kerhotoiminta ja osoitetaan siihen käytettävät resurssit. Koulut tiedottavat kerhotoiminnastaan vuosittain mm. omissa tiedotteissaan, vanhempainilloissaan, kotisivuillaan ja Wilmassa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kaarinan kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa jokaisen koulun yhteydessä tai läheisyydessä. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan hakulomakkeella leikkitoiminnan johtajalle. Hakuajasta tiedotetaan vuosittain Kaarina-lehdessä, Kaarinan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi hakemus lähetetään postitse ensimmäistä luokkaa aloittavien lasten vanhemmille kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Iltapäiväkerhopaikkaa voivat hakea 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat (3 9 luokan). Mikäli toiminnan piiriin hakeutuu enemmän koululaisia kuin toiminnan piiriin voidaan ottaa, ovat etusijalla ne ensimmäisen luokan oppilaat, jotka tarvitsevat iltapäiväkerhopaikan kasvatuksellisista ja kehityksellisistä syistä ja ne lapset, joiden vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia estyneet itse hoitamasta lastaan iltapäivisin. Muilta osin paikat myönnetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Joustava perusopetus (JOPO-toiminta) Kohderyhmä Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7 9 -luokkien oppilaille, jotka alisuoriutuvat opiskelussaan, kärsivät koulumotivaation puutteesta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. Toiminta ja tavoitteet Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea.

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA - käsikirja henkilöstölle TUEN TASOT ARVIOINTI - erityisen tuen päätös - pedagoginen selvitys tarkistusta varten tehdään 2. ja 6. luokan keväällä - HOJKS - säännöllinen

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Nousiainen Tammikuu 2012 Sisältö Sisältö...2 1 Nousiaisten koulut...2 2 Ennen koulua...2 2.1 Tukea tarvitsevien lasten päivähoito... 2 2.2

Lisätiedot

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Kaarinan kaupunki Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 15.6.2011 Liite 9 / 2011 Muuttuneet luvut 15.6.2011 Kaarinan kaupungin sivistyslautakunta 1.2. muutos kursiivilla 2.3.

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa 1 Sisällysluettelo Kolmiportainen tuki... 3 Yleinen tuki... 4 Tehostettu tuki... 5 Pedagoginen arvio... 6 Tehostetun tuen oppimissuunnitelma...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot