KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:00-18:21 puheenjohtaja Koskinen Marko 16:00-18:21 varapuheenjohtaja Poissa :t 55 ja 68 Romppanen Ilkka 16:00-18:21 jäsen Tiittanen Soili 16:00-18:21 jäsen Havukainen Arja 16:00-18:21 varajäsen Laukkanen Johannes 16:38-16:46 varajäsen Läsnä :t 55 ja 68 POISSA Palviainen Sanna jäsen Rahunen Timo jäsen Suomalainen Esa jäsen Tolvanen Paula jäsen Väkeväinen Unto kh edustaja Lötjönen Riku Juvonen Maarit nuorisovaltuuston edustaja jäsen MUU Lahtela Esa 16:00-17:32 kh puheenjohtaja Poissa :t 56-67, Auvinen Eeva-Liisa 16:00-18:21 kaupunginjohtaja Poissa 68 Asikainen Antti 16:00-18:21 esittelijä, tekninen johtaja Hakulinen Anja 16:00-18:21 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Matti Kosonen puheenjohtaja Anja Hakulinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Soili Tiittanen Ilkka Romppanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Anja Hakulinen hallintosihteeri

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 53 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi / ensimmäinen vuosikolmannes 54 Teknisen lautakunnan talouden tasapanottaminen vuosina Marko Koskisen poikkeamishakemus 9 56 Asko Leinosen poikkeamishakemus Lausunto Jorma ja Raija Revon poikkeamishakemukseen Matti Turusen poikkeamishakemus Ritva Aleniuksen tekemä oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään päätökseen 62 koskien ekopistejätemaksusta tehtyä muistutusta 60 Irja Juvosen tekemä oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään päätökseen 58 koskien ekopistejätemaksusta tehtyä muistutusta 61 Mauri Karrin tekemä oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään päätökseen 59 koskien vuoden 2014 ekopistejätemaksusta tehtyä muistutusta 62 Maantiet kaduiksi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville 63 UPM-Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäville 64 Korpelan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville 65 Postinrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäville 66 Kiteen vanhan terveyskeskuksen purku-urakkatarjoukset vaihe Kastehelmi-talon (Kytänniemen asumisyksikkö) A-rakennuksen kunnostustyö Kiteen Lämpö Oy:n tarjous kaukolämpöliittymien rakentamisesta Meijerinrannan alueelle Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 51 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 52 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Juvonen ja Timo Rahunen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Romppanen ja Soili Tiittanen.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi / ensimmäinen vuosikolmannes 395/ /2013 Tekninen lautakunta 53 Kiteen kaupunginhallituksen antamien vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Ensimmäisen vuosikolmanneksen raportointi ajankohta on tilanteesta. Kolmannesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt. KÄYTTÖTALOUS Teknisen lautakunnan käyttötalouden vuoden 2014 talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 34,6 % ja toimintakulujen toteutuma 32,5 %. Tasainen kertymäprosentin ollessa 33,3 %. Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteamasta voidaan todeta, että talousarvio on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella talousarvion mukaisesti. Loppuvuodesta kustannusten osuus kasvaa valtion katujen siirtyessä kaupungin hoidettavaksi. INVESTOINNIT Investoinneista voidaan todeta, että hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Kaasun tankkausaseman rakentamista johon ei vielä ole saatu valtionavustusta. Teknisen lautakunnan osavuosiraportti (käyttötalous ja investoinnit) 1/2014 tulosalue- ja tulosyksikkötasoilla on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: hallintosihteeri Anja Hakulinen puh , Valmistelija: siivous- ja ruokapalvelu päällikkö Jaana Kuittinen puh , Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen puh , Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen puh , Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh ,

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuman tiedokseen. Tekninen lautakunta toimittaa tulosalueita koskevat osavuosiraportit kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talouden tasapanottaminen vuosina / /2013 Tekninen lautakunta 54 Kiteen kaupunginjohtaja ja vs. talousjohtaja ovat laatineet päivätyn ohjeen toimialajohtajille ja lautakunnille ta louden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseen. Kuntalain 65 :n mukaan Kiteen kaupungin taloussuunnitelman on ol ta va tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suun nit te lu kau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioi da kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lu kau te na taloussuunnitelman yhteydessä, on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijää mä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (ali jää män kattamisvelvollisuus). Kiteen suunnittelukausi on 4 vuotta ja ulottuu vuoteen Suunnit te lu kau del la alijäämää, 11,1 milj. euroa (991 euroa/asukas), ei saa da katetuksi. Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion kä sit te lyn yhteydessä, että yksilöity toimenpideohjelma laaditaan vuo sil le Toimenpiteitä kohdistetaan myös vuodelle Teknisen lautakunnan talouden tasapanottaminen (toimintakatteen kar si mi nen) on yhteensä jakaantuen vuosille seu raa vas ti: Ohje talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseen on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen puh , ta pa Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen puh , Valmistelija: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ant Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Teknisen lautakunnan hyväksyy liitteen mukaisen talouden ta sa painot ta mis suun ni tel man.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Matti Kosonen teki esityksen, että talouden tasapainottamissuun nitel mas ta poistetaan kuntaliitossopimuksen vastaisena Sovintola, Kesä lah den terveyskeskus, Nuorisotalo ja Kesälahden yläaste. Tek ninen toimi jatkaa säästöjen etsimistä muista kohteista. Marko Kos kinen kannatti Kososen tekemää esitystä. Keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kanna tet tu esitys joten asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritetaan nimen huu to ää nes tyk se nä. Ne jotka kannattavat Kososen tekemää esi tys tä äänestävät EI ja ne jotka kannattavat päätösehdotusta äänes tä vät JAA. Kososen tekemää esitystä äänestivät Kosonen, Koskinen, Ha vu kainen ja päätösehdotusta äänestivät Romppanen ja Tiittanen. Puheenjohtaja totesi Matti Kososen tekemän esityksen tulleen hyväk sy tyk si äänin 3-2. Antti Asikainen jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Esa Lahtela poistui kokouksesta klo 17:32. Liitteet Ohje talouden tasapanottamiseksi vuosina

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Marko Koskisen poikkeamishakemus 101/10.03/2014 Tekninen lautakunta 55 Hakija ja kohde: Marko Koskinen hakee poikkeamislupaa lo ma-asun non ra ken ta misel le omis ta mal leen, Lehtiluoto ni mi sel le ti lal le Kiteen kau pun gin Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavoitustilanne: Alueelle laadittu Pyhäjärven rantaosayleiskaava on korkeimman hallin to-oi keu den toimesta hylätty ja alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Kaavassa Lehtiluoto tilalle on osoitettu lomarakennuksen ra ken nus paik ka olemassa olevana lomarakennuksena. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka muodostuu noin 1,4 ha tilasta, jossa muunnetun ran ta vii van pi tuus on 0,174 km. Olemassa olevat rakennukset si joittu vat, savusaunaa lukuun ottamatta, tilan eteläosaan. Uusi ke sämök ki, 62 m², sijoittuu 27 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja 14 m pää hän vanhasta lomarakennuksesta. Hakijan perustelut: Olemassa oleva mökki ei täytä viisihenkisen perheen ma joi tus tar vetta. uuden mökin rakentaminen ja vanhan mökin muuttaminen talous ra ken nuk sek si ei aiheuta negatiivisia ympäristövaikutuksia. Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Asianosaisten kuuleminen: Hakija on on kuulleet naapurit. Naa pu reil la tai muilla asian osai sil la ei ole ol lut huomautettavaa ha ke muk sen johdosta. Lisätietoja: Rakennuspaikalle on 3 t painorajoitettu tieyhteys. Jätehuolto ta pahtuu samassa kunnassa olevan vakituisen asunnon jätehuollon kaut-

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta ta. Uuteen kesämökkiin ei tule vedenkäsittelypistettä. Juomavesi tuo daan kanisterissa vakituiselta asunnolta. Peseytymistä varten on eril li nen rantasauna, jossa kantovesi. Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Uuden, alle 80 k-m² lomarakennuksen rakentaminen 27 m:n etäi syydel le rantaviivasta olemassa olevan lomarakennuksen sijaan on mah dol lis ta kun vanha lomarakennus samalla muutetaan ta lous raken nuk sek si. Rakentamisella ei ole MRL 172 :n mukaisia merkittäviä vaikutuksia. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 141 hyväksytyn taksan mukainen maksu 180,00 euroa. annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaa mos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle hyväksyttiin yksimielisesti. Marko Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä ja varajäsen

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Johannes Laukkanen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Asko Leinosen poikkeamishakemus 119/10.03/2014 Tekninen lautakunta 56 Hakija ja kohde Asko Leinonen hakee poikkeamislupaa loma-ajan asunnon muut tami sel le asuinrakennukseksi, omistamalleen Kalliola nimiselle tilalle Ki teen kaupungissa Ätäskön ran ta-alu eel la. Ra kennus paik ka sijaitsee osoitteessa Hiekkasolantie 4, Puhos. Raken nus pai kan koko on noin m². Ra kennus sijaitsee noin 20 m etäi syy del le rantaviivasta. Hakemuksen kohde Hakemuksen mukaan tähän mennessä käytetty rakennusoikeus on 136 k-m². Tontilla sijaitsee asuinrakennukseksi muutettavan lo ma raken nuk sen lisäksi kaksi aittaa, halkovarasto ja autokatos/varasto. Hakemuksen perustelut Muutamme sinne asumaan, talo myyty. Kuuleminen Kaupunki on kuullut naapurit. Naapureilla tai muilla asianosaisilla ei ole huomauttamista hanketta kohtaan. Lisätietoja Biojäte kompostoidaan, sekajäte ja umpisäiliö järjestetty jät teen kulje tuk seen. Tieoikeus Hiekkasolan yksityistiehen Rakentamisrajoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksen mu kaan vakituisen asuinrakennuksen etäisyyden kes ki ve den kor keuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla 40 metriä. Mitoitusta ja hanketta koskevat muut tiedot Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit tei-

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta den saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Poikkeamishakemuksella haetaan poikkeamista rakentamiselle ranta-alu eel la olemassa olevalle rakennuspaikalle ja poikkeamista Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan py sy vän asunnon etäisyys rantaviivasta tu lee olla vähintään 40 m. Perustelu Rakennuspaikka on Pyhäjärven hylätyssä rantaosayleiskaavassa osoi tet tu lomarakennuksen rakennuspaikaksi olemassa olevan raken ta mi sen perusteella. Rakennuksen sijainti poikkeaa ra ken nus järjes tyk sen määräyksestä lomarakennuksenakin, ja sen muuttaminen asuin ra ken nuk sek si aiheuttaa olosuhteisiin vain vähäisen muu toksen. Ra ken nuk sen soveltuvuus muilta osin asuinrakennukseksi ratkais taan ra ken nus lu pa vai hees sa. Hanke ei aiheuta merkittävää hait taa kaavoitukselle tai alueenkäytön muul le järjestelylle. Ei vaikeuta luon non suo je lun tavoitteiden saa vutta mis ta. Ei vaikeuta rakennetun ym pä ris tön suojelemista koskevien ta voit tei den saavuttamista, eikä ai heu ta merkittävästi haitallista yhdys kun ta ke hi tys tä ja on sopiva mai se mal li sel ta kannalta. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 141 hyväksytyn taksan mukainen maksu 180,00 euroa. annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Kuopion hallinto-oikeuden kir jaamos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Lausunto Jorma ja Raija Revon poikkeamishakemukseen 135/10.03/2014 Tekninen lautakunta 57 Hakija ja kohde Jorma ja Raija Repo hakevat poikkeamislupaa uuden 38 m²:n suurui sen varastorakennuksen rakentamiseen omistamalleen Män tynie mi nimisille tilalle Kiteen kaupungin Purujärven kyläs sä Puruveden ranta-alueella. Rakennuspaikan koko on 6790 m². Li sä ra ken ta mi nen ylittää Kiuruniemen rantakaavan ran ta osa yleiskaa van AO-rakennuspaikan rakennusoikeuden vähäistä enemmän, jo ten poikkeamishakemuksen toimivaltainen viranomainen on Pohjois-Kar ja lan ELY-keskus. Hakemuksen kohde Tilalle on tarkoitus rakentaa 38 m²:n varastorakennus. Hakemuksen perustelut Vuonna 2002 rakennettu ympäristökeskuksen poikkeusluvalla 162 m² loma-asunto, joka on muutettu 2006 vakituiseksi asunnoksi. Haluai sim me rakentaa varastorakennuksen, jotta pihalta saataisiin trakto rit, työkoneet, työkalut ym. siististi katon alle. Ranta-alueen ja piha-alu een siisteydellä merkittävä asia. Telttatallit eivät ole komistus ke nen kään silmille. Kuuleminen Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettava hankkeen johdosta. Lisätietoja Tieyhteydet, vesi- ja jätehuolto ovat kunnossa. Rakennettu jo pää raken nuk sen yhteydessä. Rakentamisrajoitus Kiuruniemen rantakaavan mukainen Loma-asuntojen korttelialue (RA-1 I ½) kaavamääräyksen mukaan kukin rakennuspaikan ra kennus oi keu den enimmäismäärä talousrakennukset mukaan lukien on 125 k-m². Ympäristökeskuksen poikkeusluvalla rakennusoikeus on yli tet ty ja Kesälahden kunnan poikkeusluvalla loma-asunto on muutet tu vakituiseksi asunnoksi. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on päätöksellään hylännyt

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta k-m² varastorakennuksen poikkeamishakemuksen, koska poikkea mi sen mukainen rakentaminen, rakennuksen mitat ja muoto, vaikut ta vat merkittävästi ympäröivän alueen maisemarakenteeseen. Kiuruniemen rantakaavan Erillispientalojen korttelialueen (AO-II) kaa va mää räyk sen mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enin tään kaksikerroksisen ja kerrosalaltaan enintään 180 m² suu ruisen asuinrakennuksen, sekä lisäksi yhden yksikerroksisen ja ker rosalal taan enintään 40 m² suuruisen varasto-/huoltorakennuksen. Asuin ra ken nuk sen tulee sijaita vähintään 50 m etäisyydellä kes ki veden mukaisesta rantaviivasta. Mitoitusta ja hanketta koskevat muut tiedot Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut Poikkeamishakemuksella haetaan poikkeamista ra ken nus oi keu desta. Poikkeaminen voimassa olevasta rantakaavasta on vähäinen eikä vaikeuta voimassa olevan kaavan toteuttamista eikä alueiden käy tön muuta järjestämistä. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Tekninen lautakunta puoltaa Jorma ja Raija Revon poikkeamisluvan myön tä mis tä varastorakennuksen rakentamiselle. Pohjois-Karjalan ELY-kes kus voi ratkaista poikkeamisluvan kokonaisuudessaan. hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Matti Turusen poikkeamishakemus 102/10.03/2014 Tekninen lautakunta 58 Hakija ja kohde: Matti Turunen hakee poikkeamislupaa entisen seurakuntatalon käyttö tar koi tuk sen muutokselle asuinrakennukseksi ase ma kaa va-alu eella, yhdessä Mari Kotilaisen kanssa omis ta mal leen, Seurakoti ni misel le ti lal le Kiteen kaupungin Puhoksen ase ma kaava-alu eel la. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Puhoksen asemakaava. Kaavassa ra ken nuspaik ka on merkitty merkinnällä Yk Kirkkojen ja muiden seu ra kun nallis ten rakennusten korttelialue. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Kiteen ev.lut. seurakunta on kauppakirjalla myynyt Seu rako ti-ni mi sen kiinteistön ja kiinteistöllä sijaitsevat kerhoja kokoustiloina toimineen rakennuksen ja varastorakennuksen Matti Tu ru sel le ja Mari Kotilaiselle. Hakijan perustelut: Tontti on erittäin hyvä paikka omakoti asumista varten. Naapurit ovat kaik ki asuinrakennuksia. Ei vaikutusta alueen muuhun käyttöön, eikä yhteisön arkirutiineihin. Rakentamisrajoitus: Puhoksen vahvistetussa asemakaavassa rakennuspaikka on osoitettu Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten kortte li alu eek si. Asianosaisten kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit. Naa pu reil la tai muilla asianosaisilla ei ole ol lut huomautettavaa ha ke muk sen johdosta. Lisätietoja: Tieyhteys, vesi- ja jätehuolto on kunnossa.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Asemakaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on e=0,4 ja suurin sal lit tu kerrosluku on ½ I.Hakemuksen mukaan tähän mennessä käy tet ty rakennusoikeus on 144 k-m², laajennus 12 k-m² ja autotalli 60 k-m². Perustelut: Rakennuspaikka on osa asemakaavan mukaista Yk ra ken nus paikkaa, josta seurakunta on tarpeettomana luopunut. Rakennuspaikan muu osa on Kiteen kaupungin omistamaa rakentamatonta aluetta. Haet tu käyttötarkoituksen muutos ei vaikeuta kaavan toteuttamista ja Puhoksen asemakaavan tarkistuksen yhteydessä kaa va mer kinnän muuttaminen tarkastellaan erikseen. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 141 hyväksytyn taksan mukainen maksu 180,00 euroa. annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaa mos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ritva Aleniuksen tekemä oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään päätökseen 62 koskien ekopistejätemaksusta tehtyä muistutusta 111/ /2014 Tekninen lautakunta 59 Ritva Alenius on saapuneella sähköpostilla tehnyt oi kaisu vaa ti muk sen Kiteen kaupungin ympäristöpäällikön te kemään pää tök seen 62 koskien vuoden 2014 ekopistejätemaksusta teh tyä muis tu tus ta. Päätöksessään ympäristöpäällikkö on todennut muis tu tuk sen olevan aiheeton, koska lasku on jätemaksutaksan mukai nen ei kä muistutuksessa ole esitetty mitään sellaisia erityisiä perus tei ta, mik si maksu olisi poistettava. Vapaa-ajankiinteistö on käytös sä vuonna 2014, joten perusteita maksun alentamiselle ei myöskään ole. Oikaisuvaatimuksessaan Ritva Alenius vaatii ekopistejätemaksun koh tuul lis ta mis ta, koska hän ei käytä ko. palvelua. Ritva Aleniuksen tekemä oikaisuvaatimus, kopio te ke mästä muistutuksesta ja ym pä ris tö pääl li kön tekemästä pää tökses tä ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen, puh , Tekninen lautakunta hylkää Ritva Aleniuksen tekemän oi kai su vaa timuk sen aiheettomana, sillä ekopistejätemaksu on voimassaolevan jä te mak su tak san mukainen ja poikkeaminen jätemaksutaksan mukai ses ta maksusta loukkaisi yhdenvertaisuusperiaatetta. Ekopistejätemaksu sisältää asumisessa syntyvien niin hyöty- kuin on gel ma jät tei den kin käsittely- ja kuljetusmaksun sekä ekopisteiden pe rus ta mi ses ta ja käytöstä aiheutuvat investointi- ja kul je tus kus tannuk set. Ekopistemaksu määräytyy syntyvän ekopistejätemäärän mukaan suhteutettuna asuinkiinteistön käyttötarkoitukseen. Ritva Aleniuk sen omistuksessa oleva vapaa-ajanrakennus on käytössä vuonna 2014, joten perusteita ekopistejätemaksun muuttamiselle Kar ja lajär ven tie 15:ssa sijaitsevan vapaa-ajanrakennuksen osalta ei ole ole mas sa. Sovelletut oikeusohjeet: Jätelaki (646/2011) 32, 41, 79 ja 81 :t Kiteen kaupungin jätemaksutaksa 2014 Tähän päätökseen liitetään valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Irja Juvosen tekemä oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään päätökseen 58 koskien ekopistejätemaksusta tehtyä muistutusta 111/ /2014 Tekninen lautakunta 60 Irja Juvonen on saapuneella kirjeellä tehnyt oi kai su vaa timuk sen Kiteen kaupungin ympäristöpäällikön tekemään pää tök seen 57 koskien vuoden 2014 ekopistejätemaksusta tehtyä muis tu tus ta. Päätöksessään ympäristöpäällikkö on todennut muis tutuk sen olevan aiheeton, koska lasku on jätemaksutaksan mukainen ei kä muistutuksessa ole esitetty mitään sellaisia erityisiä perusteita, mik si maksu olisi poistettava. Muistutuskirjeen mukaan ko. oma ko tita lo ra ken nus on käytössä vuonna Oikaisuvaatimuksessaan Irja Juvonen pitää ekopistejätemaksua aiheet to ma na, koska hän itse kuljettaa pahvin, paperin, lasin, metallin ym. ekojätteet kaatopaikalle samalla, kun Osto- ja Myyntiliike Ju vosen jätteet. Irja Juvosen tekemä oikaisuvaatimus, tekemä muistutus ja ym pä ris tö pääl li kön tekemä päätös ovat esityslistan oheisma te ri aa li na. Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen, puh Tekninen lautakunta hylkää Irja Juvosen tekemän oi kai su vaa ti muksen aiheettomana, sillä ekopistejätemaksu on voimassaolevan jä temak su tak san mukainen ja poikkeaminen jätemaksutaksan mu kaises ta maksusta loukkaisi yhdenvertaisuusperiaatetta. Ekopistejätemaksu sisältää asumisessa syntyvien niin hyöty- kuin on gel ma jät tei den kin käsittely- ja kuljetusmaksun sekä ekopisteiden pe rus ta mi ses ta ja käytöstä aiheutuvat investointi- ja kul je tus kus tannuk set. Ekopistemaksu määräytyy syntyvän ekopistejätemäärän mukaan suhteutettuna asuinkiinteistön käyttötarkoitukseen. Irja Ju vosen omistuksessa oleva omakotitalorakennus on käytössä vuonna 2014, joten perusteita ekopistemaksun muuttamiselle Rantatie 25:ssa sijaitsevan omakotitalorakennuksen osalta ei ole olemassa. Sovelletut oikeusohjeet: Jätelaki (646/2011) 32, 41, 79 ja 81 :t Kiteen kaupungin jätemaksutaksa 2014 Tähän päätökseen liitetään valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Mauri Karrin tekemä oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään päätökseen 59 koskien vuoden 2014 ekopistejätemaksusta tehtyä muistutusta 111/ /2014 Tekninen lautakunta 61 Mauri Karri on saapuneella kirjeellä tehnyt oi kai su vaa timuk sen Kiteen kaupungin ympäristöpäällikön tekemään pää tök seen 59 koskien vuoden 2014 ekopistejätemaksusta tehtyä muis tu tus ta. Päätöksessään ympäristöpäällikkö on todennut muis tutuk sen olevan aiheeton, koska lasku on jätemaksutaksan mukainen ei kä muistutuksessa ole esitetty mitään sellaisia erityisiä perusteita, mik si maksu olisi poistettava. Muistutuskirjeen mukaan ko. oma ko tita lo ra ken nus on käytössä vuonna Oikaisuvaatimuksessaan Mauri Karri vaatii ekopistejätemaksun puolit ta mis ta, koska ei käytä ekopistettä johtuen sen kaukaisesta si jainnis ta. Hänen mielestään keräyspaikan pitäisi sijaita eläkeläisille käve ly mat kan päässä. Mauri Karrin tekemä oikaisuvaatimus, tekemä muistutus ja ym pä ris tö pääl li kön tekemä päätös ovat esityslistan oheisma te ri aa li na. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen, puh , Tekninen lautakunta hylkää Mauri Karrin tekemän oi kai su vaa ti muksen aiheettomana, sillä ekopistejätemaksu on voimassaolevan jä temak su tak san mukainen ja poikkeaminen jätemaksutaksan mu kaises ta maksusta loukkaisi yhdenvertaisuusperiaatetta. Ekopistejätemaksu sisältää asumisessa syntyvien niin hyöty- kuin on gel ma jät tei den kin käsittely- ja kuljetusmaksun sekä ekopisteiden pe rus ta mi ses ta ja käytöstä aiheutuvat investointi- ja kul je tus kus tannuk set. Ekopistemaksu määräytyy syntyvän ekopistejätemäärän mukaan suhteutettuna asuinkiinteistön käyttötarkoitukseen. Mauri Karrin omistuksessa oleva omakotitalorakennus on käytössä vuonna 2014, joten perusteita ekopistejätemaksun muuttamiselle Mar jo niemen tie 51a:ssa sijaitsevan omakotitalorakennuksen osalta ei ole ole mas sa. Mitä tulee ns. sekajätteeseen (kierrätykseen kelpaamaton jäte), johon oikaisuvaatimuksessa myös viitataan, niin uuden jätelain (646/2011) 41 :n mukaan jokaisen kiin teis tön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vas tuul le kuuluva jäte alueella jär jes tet tyyn kiinteistöittäiseen jät teen kul je tuk seen. Tämä säännös vas taa kumoutuneen jätelain (1072/1993) 11 :ää eikä järjestetystä jät teen kul je tuk ses ta ny kyi sen kään jätelain nojalla voida antaa ko ko-

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 23.10.2013 klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot