SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen hyväksyminen 86 nähtäville asetettavaksi 62 Itärinteiden asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville 90 asetettavaksi 63 Golfpuiston asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtävälle 93 asetettavaksi 64 Yksityisteiden sorastuksen antaminen vuodelle Tienpitosopimuksen tekeminen Pekkalan yksityistien kanssa Eräiden yksityisteiden ottaminen kunnan avustuksen piiriin Yksityisteiden avustusten jakaminen vuonna Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuksen 104 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 69 Lausunto St1 Energy Oy:n ympäristölupavalituksesta Päätös ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamiseksi/ St1 111 Energy Oy:n polttonesteiden jakeluasema, Kainuuntie Lausunto aluehallintovirastolle Timo ja Marjatta Korhosen 117 eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 72 Destia Oy:n maa-ainesluvan muuttaminen; Pöllyvaara Maa-aineslupapäätös/ Lemminkäinen Infra Oy, Pöllyvaara Rakennuslupahakemus uuden koulurakennuksen, varaston ja 135 katoksen rakentamiseksi, hakijana Sotkamon kunta/tekninen toimiala 75 Suunnittelutarveratkaisupäätös Tommi Heikkiselle ja Henna 137 Tennolle 76 Suunnittelutarveratkaisu Sotkamon kunnalle Superpipe- ja Slope 141 Style -rinne 77 Urakoitsijoiden valinta Vuokatin uuden koulurakennuksen rakentamiseen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 151

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 17:00-20:26 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen POISSA Määttä Ari jäsen Röpelinen Päivi jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. MUU Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä Kemppainen Markku vs. kaavoittaja asiantuntija :t Tervo Erkki suunnitteluinsinööri asiantuntija :t Huttunen Taina ympäristötarkastaja asiantuntija :t ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Anni-Inkeri Törmänen Alpo Partanen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 58 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 59 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Ari Määttä ja Alpo Partanen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Anni-Inkeri Törmäsen ja Al po Partasen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 60 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että - esityslistan pykälien järjestys tä muutetaan siten, että pykälän 69 jälkeen otetaan käsittelyyn pykälä pöydälle jaettiin seuraavat pykälät palvelualuejohtajan ko kouk ses sa te kemäl lä uu del la ehdotuk sella lisättynä: - 68 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta - 78 Viranhaltijapäätökset - 79 Ilmoitusasiat Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotukset.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi 53/5/561/2010 KHALL 284 Kaavoittaja Nuasjärven yleiskaava on Sotkamon ensimmäinen rantaosayleiskaava ja sen laadintatyö on tehty 1990 luvun loppupuolella. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan ja lopullinen voimaantulo tapahtui valituksista johtuen Muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan kaava on tullut voimaan pian hyväksymispäätöksen jälkeen. Vt. kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Nuasjärven rantaosayleiskaavaa on nyt käytetty rakennusluvan myöntämisen perusteena pian kahdeksan vuoden ajan, ja tänä aikana kaavassa on havaittu jonkin verran virheellisyyksiä mm. rakennuspaikkojen sijainnin ja olevan rakennuskannan huomioimisen suhteen. Lisäksi rantarakentamista ja jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat muuttuneet sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla kaavan laatimisen jälkeen. Kaavaa olisikin syytä tarkistella uudelleen sekä havaittujen virheiden korjaamiseksi että määräysten ajantasaistamiseksi. Kunnanhallitus päättää käynnistää Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Kaavamuutos laaditaan kunnan omana työnä. Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLT 30 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristölautakunta hyväksyy Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Jäsen Ari Määttä oli jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut KHALL Kaavoittaja Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös YMPTEKLT 61 Kaavoittaja Kunnanhallitus on käynnistänyt Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutoksen Kaavan laadinnan yhteydessä on tullut esille tarve laajentaa kaavoitettavaa aluetta kolmen tilan osalta seuraavin perustein: - Ikola Maanomistaja on toivonut omistamansa kiinteistön mukaan ottamista kaava-alueeseen. Kiinteistö rajoittuu voimassa olevaan rantaosayleiskaava-alueeseen, eikä kaava-alueen laajentamiselle maanomistajan toivomalla tavalla ole esteitä. - Ahonalus Kiinteistö on Nuasjärven rannalla ja se on raken nettu. Ahonalus -tila on kuulunut alkuperäiseen Nuasjärven rantaosayleis kaava-alueeseen, mutta kaavan laadinnassa tapahtuneen virheen vuoksi yleiskaava on kumottu hallinto-oikeudessa tämän tilan osalta. - Suojala Kaava-alueen raja kulkee rakennetun pihapiirin halki. Pihapiiri on syytä sisällyttää kokonaan kaava-alueeseen. Kunnanhallitus hyväksyy rantaosayleiskaavan laajennuksen ti lojen Ikola , Ahonalus ja Suojala osalta. Kaavoittaja voi tehdä kaava-alueen rajaukseen hank keen edetessä muutoksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Kaava-alueella on todellista rantaviivaa yhteensä n. 82 km ja muunnettua rantaviivaa n. 62 km. Ran ta vyöhykkeelle sijoittuvia erillisiä lomarakennusja pientalo paik koja sekä maatilan talouskeskuksia on osoitettu kaikkiaan 511 kappa letta. Ran tara kennuspaikkojen osalta kokonaismitoitus on 6,2 rakennus paikkaa / to delli nen rantaviivakilometri ja 8,2 rakennuspaikkaa / muunnet tu rantavii vakilo metri. Kokonaan uusia rantarakennuspaikkoja on kaavamuutoksen myötä tullut 28 kappaletta. Näiden lisäksi muutettavan kaavan RM -alueita ja erillisen saunan rakennuspaikkoja on hyväksytyn mitoituksen ja rakennuslupatilanteen puitteissa muutettu lo marakennuspaikoiksi (RA). Kekkolanniemeen on osoitettu muutettavan kaavan RM -alueelle myös yksi omakoti-talon rakennuspaikka. Kaava-alu een laajentumisen myötä on tullut kaksi uutta lomarakennuspaikkaa, joista toinen on tosin jo rakennettu.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Matkailupalvelujen alueita on yhteensä kuusi, ja näistä kolme on sellaista, joilla kaava voi toimia suoraan rakennusluvan perusteena. Tällaiset rakennuspaikat on osoitettu merkinnällä RM-1. Kriteerit RM-1 merkinnälle ovat olleet seuraa vat: - kiinteistön alueella on olevaa matkailutoimintaa - hyväksytty mitoitus mahdollistaa kyseiset rakennuspaikat (1 RM = 1 ra ken nuspaikka) - rakennuspaikalle suunniteltu rakentaminen ei ole niin mitta vaa, että yleis kaava voi toimia rakennusluvan myöntämisen perusteena Yleiskaavan maltillisesta lähtökohtaisesta mitoituksesta huolimatta koko-naismitoitus nousee kaava-alueella kohtuullisen korkeaksi, sillä kaavaratkaisua muo dostettaessa on huomioitava maanomistajien tasapuolisen kohtelun li säksi myös muutettavan kaavan sisältö. Tietyiltä osin kaa va-alue on myös ollut hyvin tiiviiksi rakennettua jo ennen ensimmäisenkään yleiskaavan laa timis ta. Muutettavan kaavan keskimääräinen kokonaismitoitus on noin 7,8 ra kennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohti, joten jo läh töti lan teessa mitoitus on ollut verrattain korkea. Raken nus-paikat eivät kui ten kaan ole jakautuneet kaikilta osin tasapuolisesti kantatilatarkastelun si säl lön ja alueen olosuhteiden perusteella, ja juuri tämän epäkoh dan korjaa mi nen on ollut yk si kaavahankkeen käynnistämisen syy kin. Epäkohdan kor jaa minen kuiten kin vääjäämättä johtaa korkeaan mitoi tukseen. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle on osoitettu kaavassa 83 omakotitalon rakennuspaikkaa, 13 maatilan talouskeskusta ja kaksi lomarakennuspaikkaa. Lisäystä muutetta vaan kaavaan nähden on 13 rakennuspaikkaa. Lisäys johtuu pää osin siitä, että kyläalueella olevien tilojen rakennuspaik kojen lukumäärä on tarkasteltu yh tenäisin mitoitusperustein siten, että tasapuolinen kohtelu voi daan turva ta, mutta muutettavassa kaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja ei ole pois tettu. Osittain lisäys johtuu myös siitä, että ra kennusten kaavallis ta suojelua on kompensoitu osoittamalla ns. taka-maas ton rakennuspaikkoja sekä yh den ti lan osalta myös rakennuspaikkojen siir rosta. Kaavaluonnos sekä kaavoitukseen liittyvä valmisteluaineisto esitellään kokouksessa. Palvelu aluejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Nuasjärven rantayleiskaava-luonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otteet Kaavoituspalvelut

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Itärinteiden asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi 123/5/2011 KHALL 70 Kaavoittaja Aimo Korhonen hakee päivätyllä kirjeellä omasta ja alueen muiden maanomistajien puolesta asemakaavoituksen vireille tuloa ns. Itärinteen alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Vuokatissa Vuokatinvaaran asemakaavaalueella Nur mesradan länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu pohjoisosiltaan asemakaavoitettuun aluee seen käsittäen Kattivankkuri nimi sen karavaanarialueen ja sen eteläpuoliset alueet aina luonnonsuojelualueen rajalle saakka. Hankkeesta on neu voteltu asema kaa voituksen hakijoiden kanssa ja hakijat ovat jo laaditutta neet idea- ja toteutta mis suunnitelmia alueesta. Hakijoi den tavoit teena oli si mitta van lo ma- ja matkailu alueen toteuttaminen Itä rin teille. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-aluee seen. Kaavotettavaan alueeseen sisältyy yleiskaavassa osoitettuja matkailu- ja majoituspalvelujen alueita, virkis tys-, urheilu- ja retkeilyalueita, maaja metsäta lous alue se kä rei tis töjä, katuja ja virkistyspalvelupiste. Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Otteet Asemakaavoituksen vireilletuloanomus ja kaavoitettavan alueen alustava rajaus ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Vuokatinvaaran asema kaa va-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaa voitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tar ken nuksia, mi käli se tar koituksen mukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tar peen. Kaava muutoksen hakijat vel voitetaan maksamaan kaavoituk sesta ja kaa van toteut tami sesta kunnalle aiheutu neet kustannukset myö hemmin teh tävän so pi muk sen mu kaan. Kunnahallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Aimo Korhonen Haapalanlahdentie 2, Sotkamo

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ YMPTEKLT 89 Kaavoittaja Alueelle laadittu asemakaavaluonnos pohjautuu arkkitehti Mikko Kannisen laatimaan aluesuunnitelmaan, joka on kaavaprosessin aikana kokenut tiettyjä teknisen toteutuksen tarkentumisesta ja lisäselvitysten tuomasta uudesta tiedosta johtuvia muutoksia. Asemakaavaluonnoksessa Itärinteiden alueesta on suunniteltu laskettelurinteisiin ja läheisiin palveluihin tukeutuva uusi osakeskus. Alue jakautuu kahteen päävyöhykkeeseen, jotka ovat kokoojakadun sisäkehälle jäävä keskuskortteli ja kokoojakadun ulkokehälle lumikidemäisenä levittäytyvä matkailurakennusten alue. Keskuskortteli on varattu hotellirakentamiseen, mutta liikerakentaminen sekä pohjoisimmalla rakennuspaikalla myös urheilu-, huvi- ja viihdepalvelurakennukset ovat sallittuja. Liikerakentamisen sallimisella on haluttu mahdollistaa liiketilojen sijoittuminen keskusaukion ympärillä olevien hotellien maantasokerroksiin, mutta määrää on rajoitettu, jotta pääasiallisena käyttötarkoituksena säilyisi majoitusrakentaminen. Pohjoisimmalle rakennuspaikalle on suunniteltu kylpylän ja monitoimihallin rakentamista, minkä kaavaluonnoksessa oleva määräys mahdollistaa. Matkailurakennusten korttelialueet ovat tiiviitä kaksikerroksisten rakennusten sarjoja, joiden väliin jääviin aukkoihin sijoittuu paikoitus ja aputilat. Rakennusten väliin jää ajoyhteytenä osoitettu tiivis kulkutila, joka muodostaa yhtenäisen rakenteen ympäröivien rakennusten kanssa. Rakennusoikeutta asemakaavaluonnoksessa on lähes krs-m ², josta hotellirakentamisen ja keskusaukion toimintoja varten on varattu n krs-m ². Tästä rakennusoikeudesta on pohjoiskulmaan sijoittuvan autopaikkojen korttelialueen osuus n krs-m ². Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille on rakennusoikeutta n krs-m ², ja kaava-alueen pohjoisosassa olevalle vaunualueelle 650 krs-m ². Kaava-alue liittyy yleiseen tiehen kaavassa osoitetun Veikontien jatkeen kautta. Pohjoisosissa katualueen leveyttä kasvatetaan hieman nykyisestä, jotta kadun varteen mahtuisi kevyen liikenteen väylä. Kaava-alueen itäreunalla kulkee Vaaran valaistu latureitti, joka säilyy pääosin nykyisellä paikallaan. Sen sijaan alueen keskeltä halkaiseva Vaaran kilpalatu tulee jäämään rakentamisen alle ja sille on osoitettu korvaava linjaus rakentamisalueiden itäpuolelta. Kaava-alueen länsiosassa Eino Leino polku tulee siirtymään kaavassa osoitetulle uudelle ulkoilureitille. Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. Pienennös asemakaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Palvelualuejohtaja

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Itärinteiden asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 62 Vs. kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä välisenä aika na. Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lau sunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskuksilta, Lii kenneviras tolta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, EON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä, Kainuun museolta ja paloviranomaisilta. Kaavaluonnoksesta jätetyt mielipi teet ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastineet niihin ovat esi tyslis tan liit teenä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja tehtyjen lisäselvitysten perusteella kaavarat kaisua on muutettu luontoarvot paremmin huomioivaksi, katu-alueen lin jausta vaunu-alueen kohdalla on siirretty muutamia metrejä, keskusta-alu een liiketilojen suurin sallittu koko on rajoitettu 400 k-m2:iin ja määräyksiä on tarkennettu rakentamisen ohjauksen osalta sekä tehty muitakin pienem piä muutoksia. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty ennen kaikkea vai kutusten arvioinnin ja kaavaratkaisun perustelujen osalta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Pienennös kaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaa va-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspai kalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Itärinteiden asemakaavaehdotuksen nähtäville asetetta vaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Golfpuiston asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtävälle asetettavaksi YMPTEKLT 63 KHALL Kaavoittaja Holiday Club Resorts on esittänyt päivätyllä kirjeel lä kaavamuutoksen käynnistämistä Pisterinniemen ase makaava-alu eella. Kaavamuutos koskisi Katinkullan hotellirakennuksen lounaispuolel la olevan golfkentän väylien 1 ja 2 aluetta. Alue on tällä hetkellä asema kaavoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi golf -kenttää varten. Holiday Club Resorts Oy:n tarkoituksena olisi rakentaa alueelle lo ma-asuntoja. Esitetyn kaavamuutosalueen omis taa Sotkamon kunta, ja se on vuokrattu Katin Golf Oy:lle vuoteen 2038 saakka. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-aluee seen. Kaavoitettavalle alueelle on osoitettu yleiskaavassa varauksia matkai lu- ja majoituspalvelujen alueelle ja lähivirkistysalueelle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Otteet Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esitys listan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vi reilletulon Pisterinniemen asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alu een rajaukseen kaavapro sessin edetessä tarkennuksia, mi käli se tarkoi tuksenmukaiseen kaavaratkai suun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakijat velvoitetaan maksamaan kaavoitukses ta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mu kaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdo tuksen. Mer kittiin, että puheenjohtaja Aimo Korhonen ilmoitti olevansa intressijäävi ei kä osallistunut asian käsittelyyn ja pää töksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että puhetta tämän pykälän ajan johti kunnanhalli tuksen varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta KHALL Kaavoittaja Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos asemakaava tai kaavan muutos on yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta. Kaavoituskustannusten periminen maanomistajalta on kunnanvaltuuston hyväksymän Sotkamon kunnan maapoliittisen ohjelman mukai-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ nen menettelytapa. Sotkamon kunnan edustajat ovat neuvotelleet Holiday Cluib Resorts Oy:n edustajien kanssa sopimuk sen, joka koskee asemakaavamuutoksen laatimista kiinteistöstä Mäkipalte muodostetulle määräalalle sekä siihen liittyviä ehtoja ja kor vauksia. HCR korvaa kunnalle kaavan laatimisesta kokonaishintana Hinta sisältää palkkion kaavan laatimisesta ja kaavoitustyöstä, kuulutus- ja tiedotuskustannukset sekä matka-, päiväraha-, materiaali-, kopio-, yms. kulut. Kokonaishinta ei sisällä kaavahankkeeseen liittyvien, ulkopuolisilla konsulteilla teetettävien tutkimusten ja selvitysten palkkioita, vaan näistä ai heutuvat kustannukset HCR korvaa kunnalle täysimääräisinä. Lisäksi HCR luovuttaa kunnalle korvauksetta kaavaan sisältyvät yleiset alueet ja katualueet sekä antaa oikeuden sijoittaa johtoja ja laitteita sopimusalueelle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Otteet Kaavoitussopimus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Golfpuiston asemakaavoitusta koskevan kaavoitussopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Holiday Club Resorts Oy, Vesa Temgman, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLTK Kaavoittaja Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa loma-asuntorakentaminen Katinkullan kylpylähotellin välittömään läheisyyteen. Havainnekuvassa kaava-alueelle on suunniteltu 19 erillistä lomarakennusta, joissa jokaisessa olisi neljä huoneistoa. Mallina ovat toimineet ns. tähtitalot, joita HCR on rakentanut Juusonpolun varteen Jäätiönlahdelle. Kaava-alueen länsiosaan on varattu virkistys- ja urheilupalveluiden alue golfkenttää varten. Kaava muutosalueen lounaispuolella aivan alueen välittömässä läheisyydessä on lyöntipaikka, jonka turvasektorit ulottuvat kaava-alueelle. Ratkaisulla turva taan se, että golfkenttätoiminnot kaikkine sen vaatimine turva-alueineen py syvät sitä toimintaa varten varatulla alueella. Suunniteltu tiivis rakentaminen edellyttää alueen halkaisevan vesijohto- ja viemärilinjan siirtoa. Eri laisten vaihtoehtoselvitysten jälkeen tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoeh doksi todettiin johtokäytävän sijoittaminen itä-länsisuuntaisena korttelialu eelle havainnekuvassa osoitetun ajoväylän ja parkkialueiden alle. Sen jäl keen johdot kulkisivat golfkenttää varten varatulla alueella pumppaamolle, joka sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella Katintien

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ varrella. Eräänä vaihto ehtona tutkittiin myös johtojen sijoittamista katualueen reunaan, mutta ka turakenteesta, maaston muodoista ja johtojen vaatimasta työskentelytilasta johtuen tämä ratkaisu ei ollut kustannusten ja tilantarpeen vuoksi paras mahdollinen. Havainnekuva sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Golfpuiston asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Tuula Rossi-Määttä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo YMPTEKLT Vs. kaavoittaja Golfpuiston asemakaavaluonnos on pidetty nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Kainuun Museolta, E.On Kainuun sähköverkko Oy:ltä ja paloviranomaisilta. Katinkullan Kiinteistöyhtiöt, Katinkullan osakasklubi ry ja Katintien varren asukkaat ovat jättäneet mielipiteen kaavaluonnoksesta. Katintien varren asukkaiden mielipide kohdistuu Katintien puuttuvaan kevyenliikenteen väylään, liikennemerkkien sijaintiin ja sisältöön sekä risteyksen näkemäalueeseen. Katinkullan osakasklubi toivoo kaavamuutoksen kohteena olevan alueen toteuttamista siten että alue liittyy nykyiseen rakennettuun alueeseen ja alueen maisemaan mahdollisimman läheisesti samantasoisena. Toiveena on myös kasvaneen aluetehokkuuden kompensoiminen suuremmalla panostuksella ympäristörakentamiseen. Katinkullan kiinteistöyhtiöt pyytävät huomioimaan osakasklubin mielipiteen. Kaavaluonnoksesta saatujen vastineiden johdosta alueelle suunniteltujen rakennusten määrää on vähennetty ja tehokkuuslukua on pienennetty luvusta e=0,25 lukuun e=0,20. Havainnekuva sekä kaavaehdotus merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Golfpuiston asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vs kaavoittaja Markku Kemppainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Yksityisteiden sorastuksen antaminen vuodelle 2012 YMPTEKLT 64 Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelualue on pyytänyt tarjoukset Sotkamon Kuljetus Oy:ltä, Lemminkäinen Infra Oy:ltä, Destia Oy:ltä, Kuljetusliike Reima Komulainen Oy:ltä, Ylä-Sa von So ra Ay:ltä ja Jorma Määtältä kunnan hoidos sa olevien yksi tyisteiden so ras tuksesta vuodelle Ajettava murskemäärä on n t. Kunta voi teettää tai ostaa omaa mursketta myös muille haja-alueen montuille. Osa murskeesta ajetaan keväällä kelirikkoaikana ja suurin osa syksyllä elo-syyskuussa. Tarjouksessa pyydettiin ilmoittamaan seuraavaa: Soran ja murskeen ajon hinta ( /t, /m³) vuoden 2012 loppuun saakka. Murskeen hinta kuormattuna. Mainittava soramontun nimet, joissa murskaus tapahtuu tai mistä mursketta on saatavilla (0-18, 0-35, 0-55 mm). Kuormauksen hinta /m³, /t. Kuormauskoneen siirto. Alaterän käyttö /h. Alaterän käyttö (tasoitustyö) on merkittävä 5 min tarkkuudella. Sorastus voidaan antaa yksikköhinnat huomioiden useammalle toimittajalle. Murskeiden tulee täyttää tarjouspyynnön liitteenä olleet laatuvaatimukset ja siinä sallitaan poikkeamia hienoaineksen osalta. Tarjousten tarkempi esittely suoritetaan kokouksessa. Hankintalain mukaan tarjousten sisältöön liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia ennen päätöksen tekoa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksen Sotkamon Kuljetus Oy, Kuljetusliike Reima Komulainen Oy, J & M Määttä Ky ja Lemminkäi nen Infra Oy. Ottaen huomioon ajomatkat ja murskeen hinta, lautakunta päättää antaa Sotkamon kunnan hoidossa olevien yksityisteiden sorastuksen vuodelle 2012 seuraavien liikkeiden tarjoamilla yksikköhinnoilla ja suunnitteluinsinöörin laatiman tarkemman ajolistan mukaisesti seuraavasti:

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sotkamon Kuljetus Oy: Soidinvaara, Sipinen, Kokkovirta Kuljetusliike Reima Komulainen Oy: Ontojoki, Pohjois-Tipas, Tipasoja J & M Määttä Ky: Sumsa Lemminkäinen Infra Oy: Muut alueet. Lisäksi edellytetään, että tarjotut kunnossapitomurskeet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset (Tielaitos, Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Murskaustyöt, Helsinki 1999 ). Yhteenveto jätetyistä tarjouksista on liitteenä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Tienpitosopimuksen tekeminen Pekkalan yksityistien kanssa YMPTEKLT 65 Suunnitteluinsinööri Kunnanvaltuuston hyväksymien yksityisteiden avustusperusteiden mukaisesti kunta avustaa yksityisteiden parantamishankkeita siten, että rahoitus toteutetaan valtion, kunnan ja tieosakkaiden yhteisrahoituksena. Kokonaiskustannuksista vähennetään valtion avustus. Jäljelle jäävästä kustannusosuudesta yhteisöosakkaiden edellytetään vastaavan yksikköjaon mukaisen osuuden. Yksityisten tieosakkaiden osuuksista suorittaa kunta avustuksena 75 %:a. Pekkalan yksityistien tiekunnalle on myönnetty valtion avustus tien pe ruspa ran nukseen. Hyväksytty kustannusarvio on ja avus tus enin tään (50 %). Tiekunta on kokouksessaan valtuuttanut toimitsijamiehen tekemään tar vit tavat so pi mukset kunnan kanssa tien perusparannushankkeen toteut ta mi seksi. Pekkalan yksityistie ei ole kunnan hoidossa oleva tie. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Lautakunta päättää, että Pekkalan yksityistien tiekunnan kanssa teh dään liitteenä ole van tienpitosopimuksen mukainen sopimus. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aika na. Otteet Pekkalan yt Suunnitteluinsinööri

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Eräiden yksityisteiden ottaminen kunnan avustuksen piiriin YMPTEKLT 66 Suunnitteluinsinööri Seuraavien teiden osalta on jätetty tieavustushakemus: Koivurannan yksityistien tiekunta Ari Hakkarainen Piilolantie Sotkamo Rantalantie Eila Laulumaa Rantalantie 7 C Korholanmäki Tihruntie Jari Mäkäräinen Tihruntie Vuokatti Hietalantie Tuhkalantie Tuhkakylä Juurikkaniemen yksityistie Jukka Arffman Pohjakoskentie Juurikkalahti 470 m 970 m 360 m 230 m 1380 m Teiden pituudet on tarkastettu ja niiden vaikutuspiirissä on pysyvä asutus. Lisäksi rakennuksille on myönnetty asuinrakennuksen rakennuslupa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, tai Lautakunta päättää ottaa em. tiet kunnan avustuksen piiriin lähtien. Tihruntiellä on perustettu tiekunta vuoden 2011 aikana, avustus myönnetään tiekunnalle. Juurikkaniemen yksityistiellä tiekunnan vastuulla olevaa tieosuutta on 1130 m ja kiinteistön omistajan vastuulla olevaa tieosuutta 250 m. Juurikkaniemen yksityistien osalta avustus myönnetään 1130 m:n matkalta tiekunnalle ja 250 m:n matkalta hakijalle. Kun tienvarressa asutaan, kuuluu kunnossapitoon yksityistielain 6 :n pe-

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot