FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA"

Transkriptio

1 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/ FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uusista määräyksistä ja ohjeista, jotka koskevat finanssipalvelujen asiakassopimuksia (jäljempänä MOK-luonnos). FK esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan. 1 Kaikkia asiakassopimuksia koskevat kommentit 1.1 Yleiset kommentit Soveltamisala (1.1) Asiakassopimuksia koskevassa MOK-luonnoksessa soveltamisalaa on laajennettu nykyisestä rahoitussopimusstandardista ottamalla mukaan vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten ja maksulaitosten tekemät sopimukset. Soveltamisala asiakasryhmien osalta on sen sijaan säilytetty ennallaan. MOK-luonnoksen mukaan määräykset ja ohjeet koskevat finanssipalvelusopimuksia, joita soveltamisalan piirissä olevat toimijat tekevät kuluttajien, kuluttajiin rinnastettavien pienyritysten sekä muiden kuin ammattimaisten sijoittajien kanssa. Tämä luo asetelman, jossa ohjeet eivät välttämättä ole yhteensopivia kaikkien soveltamisalaan kuuluvien sopimusten kanssa. Olisi hyvä määritellä tarkemmin, minkä asiakasryhmien sopimuksiin mitäkin MOKluonnoksen jaksoa on tarkoitus soveltaa. Esimerkiksi muiden kuin ammattimaisten asiakkaiden käsite liittyy sijoituspalveluiden tarjoamiseen, jota MOK-luonnos enää erityissääntele eikä esimerkiksi vakuutusyhtiöillä ole minkäänlaista juridista tai liiketoiminnallista perustetta luokitella asiakkaitaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin asiakkaisiin. Esimerkiksi suuryritykset ja säätiöt voivat olla ei-ammattimaisia sijoittajia. Tämän vuoksi muiden kuin ammattimaisten sijoittajien käsitteen tulisi poistaa MOKluonnoksesta kokonaan. Kuluttajiin rinnastettava pienyritys on puolestaan rahoitussopimusstandardissa jo nyt, mutta sitä ei ole tarkemmin määritelty. Esimerkiksi vakuutussopimuslain 1:3 :n on otettu lain pakottavuutta koskeva säännös, joka koskee sopimusehtoja, kun vakuutuksenantajan sopijapuolena on kuluttajaan rinnastettavissa oleva oikeushenkilö. Pienyritysten sopimusten tuominen laajemmin soveltamisalaan edellyttää käsitteen määrittelemistä. Eräs ajankohtainen kysymys on esimerkiksi asunto-osakeyhtiön luonne yrityksenä. Lienee selvää, ettei monen kerrostalon käsittävää asunto-osakeyhtiötä voida pitää kuluttajaan

2 2 (15) rinnastettavana pienyrityksenä. Asunto-osakeyhtiöitä ei voi käsitellä tässä yhteydessä kategorisesti yhtenä ryhmänä. Tarve suojata asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajia riippuu siitä, millainen tämä omistaja on. Asunto-osakeyhtiön osakekannan voi esimerkiksi omistaa sataprosenttisesti kiinteistösijoittamista harjoittava yhteisö, tai asunto-osakeyhtiö voi kuulua konserniin. Finanssialaa yhdistävä sääntelyperusta on kuluttajansuojalaki. Muilta osin on erityissääntelyä ja vakiintuneita markkinakäytäntöjä. Yleinen käytäntö on, että finanssipalvelut jaotellaan joko yrityksille tai yksityishenkilöille tarjottaviksi palveluiksi. FK esittää harkittavaksi, että asiakassopimuksia koskevan MOK-luonnoksen yleisenä soveltamisalana olisi kuluttajien kanssa tehtävät sopimukset. Muilta osin soveltamisala voitaisiin määritellä tarvittaessa erikseen. Esimerkiksi luottosopimuksia koskeva osuus voisi vakiintuneen markkinakäytännön vuoksi soveltua myös kuluttajiin rinnastettaviin pienyrityksiin. On kuitenkin osa-alueilta ja toimijoita, joille kuluttajaan rinnastettavan pienyrityksen käsite on vieras. Laissa määrittelemättömän käsitteen ulottaminen koko MOK-luonnokseen heikentää oikeusvarmuutta. Siksi käytetyt käsitteet tulisi vähintäänkin määritellä MOK-luonnoksessa. Määritelmät (1.2) On hyvä, että MOK-luonnokseen on lisätty määritelmiä koskeva jakso. Edellä olevaan viitaten pidämme tärkeänä pienyritykseen rinnastettavan pienyrityksen määrittelemistä. Pienyrityksen käsite on ollut esillä muun muassa Suomen Pankkiyhdistyksen valmistellessa vuonna 1994 malliehtoja pienyritysten luottoasiakirjoille. Käytyjen viranomaiskeskustelujen pohjalta pienyrityksen tunnusmerkkinä pidettiin seuraavia seikkoja: Yrityksen palveluksessa työskentelee keskimäärin korkeintaan neljä henkilöä yrityksessä toimiva omistaja ja hänen yrityksessä työtä tekevä perheenjäsenensä mukaan lukien. Pienyritys ei ole sidottu liiketoiminnan harjoittamiseen käytettävään muotoon. Pienyrityksen toiminnassa on omistajan työpanos yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevaa. Pienyrityksessä omistajan henkilökohtainen varallisuus on yleensä joko yritysmuodon tai muun sitoumuksen vuoksi yrityksen lainojen vakuutena. Pienyritys ei harjoita sijoitustoimintaa pääasiallisena toimintanaan eikä pienyritys ole tilintarkastus- tai vastaava asiantuntijayhteisö. Pienryitys ei ole osa konsernia. Sen sijaan ei ole erikseen määritelty sitä, mitkä näistä pienyrityksistä olisivat kuluttajaan rinnastettavia. Finanssipalvelulla ja tuotteilla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita ja tuotteita, joita kohdassa 1.1 mainitut palveluntarjoajat tarjoavat. Finanssialan toimijoita yhdistää kuluttajasuojalaki (KSL). KSL 6 a luvun 1 määrittää lain mukaisen rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden käsitteen kattavuuden. Käsite kattaa FK:n näkemyksen mukaan nyt säänneltävänä olevat sopimustyypit. FK esittää harkittavaksi, että finanssipalveluiksi ja -tuotteiksi katsottaisiin joko KSL 6 a luvun 1 mukaiset rahoituspalvelut tai vaihtoehtoisesti sellaiset finanssipalvelut ja -tuotteet, joiden tuottaminen ja/tai tarjoaminen vaatii toimilupaa.

3 3 (15) Jäljempänä esitetään myös sopimuksen määrittelemistä erikseen. Tavoitteet (3) MOK-luonnoksen tavoitteena on muun muassa asiakkaansuojan turvaaminen asiakassopimuksia tehtäessä ja sopimussuhteen aikana. Nykyisessä rahoitussopimusstandardissa on lisäksi korostettu, että huolellisesti laaditut vakiosopimukset vähentävät osaltaan myös asiakassopimuksiin liittyvää muuta oikeudellista riskiä. Mielestämme riskienhallinnallinen näkökohta on tässä yhteydessä tärkeä, joten esitämme sen sisällyttämistä myös uuden MOK-luonnoksen tavoitteisiin. Ajallinen soveltaminen FK pitää ensiarvoisen tärkeänä, että uutta MOK-luonnosta sovelletaan vain MOKluonnoksen voimaantulon jälkeen solmittaviin asiakassuhteisiin. Tämä koskee erityisesti ohjeiden vaikutuksia sopimuksen sisältöön. Palveluntarjoajilla on nykyisten asiakkaidensa kanssa voimassa olevat sopimukset, joissa asiakkaat ovat hyväksyneet tietyt ehdot. Suositusluonteinen ohje ei voi syrjäyttää lainmukaisen, voimassa olevan sopimuksen sisältöä. Esimerkki ehtokohdasta, jossa ajallisella soveltamisalalla on suuri merkitys, on MOKluonnoksen kohta 4.4 (25) maksun tai palkkion muutosmenettelystä. Ennen MOKluonnoksen voimaantuloa solmituissa sopimuksissa tulee noudattaa niitä sopimusehdon muutosmenettelyjä, joista osapuolet ovat sopineet ja jotka siis asiakkaat ovat hyväksyneet. MOK-luonnoksen vaikutukset sopimuksen sisältöön MOK-luonnoksessa ei tulisi lähtökohtaisesti määritellä palveluntarjoajien sopimusrakennetta eli sitä, missä osassa sopimuskokonaisuutta asioista tulisi sopia. Nyt esimerkiksi kohdassa 4.6 käytetään ilmaisua sopimus ja sen ehdot, mikä johtaa epätietoisuuteen käsitteiden käytöstä ja mahdollisesta vastakohtaispäätelmästä muissa MOK-luonnoksen kohdissa. Rahoituspalvelusopimuksia koskevassa standardissa todettiin nimenomaisesti kohdassa 5.1 (9), että palveluntarjoaja voi itse valita käyttämänsä sopimusrakenteen. Sopimuskokonaisuuden muuttamiset massatuotteille ovat hyvin merkittäviä ja kalliita prosesseja. Palveluntarjoajien tulisi voida ylläpitää aiemman Fivan ohjeistuksen mukaisesti rakentamansa sopimuskokonaisuus jatkossakin. FK ehdottaa MOK-luonnoksen määritelmiin lisättäväksi sopimuksen määritelmän. Sopimus muodostuisi kokonaisuudesta, johon kuuluvat sopimuskirja ja siihen sovellettavat ehdot. Jatkossa MOK-luonnoksessa voitaisiin käyttää termiä sopimus, ja jos jossain erikoistapauksessa on oltava maininta sopimuskirjassa, voitaisiin käyttää sopimuskirjan käsitettä. Tällöin vältyttäisiin siltä, että sana sopimus tarkoittaa välillä sopimuskirjaa ja välillä sopimuskokonaisuutta. Johdonmukainen sääntelykokonaisuus Jotta finanssialan toimijoita koskeva sääntelykokonaisuus olisi mahdollisimman selkeä ja

4 4 (15) looginen, kunkin ohjeen yhteydessä tulisi mainita, mihin säädökseen ohje liittyy. Tämä edistäisi myös yhdenmukaisia tulkintakäytäntöjä. Nyt osiossa 2 määritellyn säädöstaustan yhteys MOK-luonnokseen jää epäselväksi. Maininta lain kanssa ristiriitaisista suosituksista vaikuttaa siinä mielessä tarpeettomalta, ettei sellaisia tulisi alun perinkään antaa. Lain kanssa ristiriitaiset ohjeet voisivat ruokkia vääriä käsityksiä sääntelyn sisällöstä ja tarkoituksesta ja sitä kautta vaikeuttaa yhteisymmärryksen löytämistä riitatilanteissa. Toimijoiden liikkuma-alaa ei lähtökohtaisesti tule suosituksilla kaventaa siitä, minkä lainsäädäntö määrittelee. Erityisiä ongelmia voi ilmetä sellaisten tuotteiden ja palveluiden osalta, joista annetaan tarkkaa pakottavaa sääntelyä laissa (esim. vakuutus- ja PS-sopimukset). Fivan antamat ohjeet tulisi kirjoittaa siten, että ohjeen noudattaminen on yksiselitteistä ja selkeää ottaen huomioon kohdesektoria koskeva voimassa oleva sääntely ja siinä käytetty terminologia. 1.2 Erityisesti vakuutussektorista MOK-luonnoksen soveltaminen työeläkevakuutusyhtiöihin ja lakisääteisiin vahinkovakuutuksiin Kappaleessa 1.1 todetaan, että MOK-luonnos koskee vakuutusyhtiöitä. FK:n näkemyksen mukaan määräysten ja ohjeiden soveltaminen työeläkevakuutusyhtiöihin tulisi rajata MOKluonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle. Työeläkevakuutuksen luonteen vuoksi FK ei näe tarpeelliseksi, että MOK koskisi työeläkevakuutusyhtiöiden myöntämiä TyEL- ja YELvakuutuksia. FK:n näkemyksen mukaan myös vahinkovakuutusyhtiöiden myöntämät muut lakisääteiset vakuutukset tulisi rajata MOK-luonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi lakisääteinen tapaturmavakuutus on työeläkevakuutuksen tapaan luonteeltaan sellainen, ettei siitä ole tarvetta antaa lisäohjeistusta asiakassopimuksia koskevassa MOK:ssa. Vakuutusyhtiön neuvottelukumppanina on tässä vakuutuslajissa työnantaja, jolloin sopimuksen tekemisessä ei ole ns. kuluttajansuojan tarvetta. Lakisääteisessä liikennevakuutuksessa vakuutusyhtiön sopimuskumppanina voi olla kuluttajan asemassa oleva henkilö tai yritys. Kuitenkin liikennevakuutussopimuksen tekemistä ja sen sisältöä ohjaa pakottava lainsäädäntö (vakuutussopimuslaki ja liikennevakuutuslaki). Näin ollen FK ei näe tarvetta sille, että FIVA antaisi lisäohjeita myöskään liikennevakuutussopimuksen tekemiseen liittyen. Jos ohjeita annettaisiin, niiden tulisi olla yhdenmukaiset vakuutussopimuslain ja liikennevakuutuslain asettamien vaatimusten kanssa. Vakuutussopimuslain vastaisuus Yleisperiaatteita koskeva jakso 4 on monin paikoin ongelmallinen vakuutussopimuslain näkökulmasta. Yleiseen muotoon kirjoitetut ohjeet ovat epäselviä ja joiltain osin selvästi ristiriidassa vakuutussopimuslain pakottavan sääntelyn kanssa. Ohjeet eivät ole yhdenmukaiset myöskään vakuutussopimuslain vakiintuneen tulkintakäytännön eikä hyvää vakuutustapaa koskevien käytäntöjen kanssa. FK ei pidä hyvänä ohjeenkirjoittamistapana sitä, että MOK-luonnokseen on sisällytetty

5 5 (15) eräänlainen vastuuvapautuslauseke, jonka mukaan ohjeita ei tule noudattaa, jos ne ovat ristiriidassa lain kanssa. FK:n näkemyksen mukaan Fivan tulisi poistaa MOK-luonnoksen ehdotettu vastuuvapautuslauseke ja kaikki sellaiset ohjeet, jotka ovat ristiriidassa vakuutussopimuslain kanssa. Annettujen ohjeiden tulee olla yhteensopivat vakuutussopimuslain vaatimusten kanssa. FK:n näkemyksen mukaan vakuutussopimuksiin ei tulisi soveltaa lainkaan yleisperiaatteita koskevaa jaksoa 4. Erityisen ongelmallisia ovat kappaleet 4.5 (sopimuksen ehtojen muuttaminen sopimuksen voimassaoloaikana) ja 4.7 (sopimuksen päättäminen), joissa ehdotetut ohjeet ovat räikeimmin ristiriidassa vakuutussopimuslain vaatimusten kanssa. Mikäli vakuutuksista haluttaisiin antaa ohjeita, tulisi ohjeissa ensisijaisesti viitata vakuutussopimuslain pakottaviin säännöksiin. Mahdollinen vakuutussopimuksia koskeva lisäsääntely tulisi antaa omana kappaleenaan siten, että ohjeet ovat yhteensopivat vakuutussopimuslain, siihen liittyvä tulkintakäytännön ja hyvän vakuutustavan kanssa. Sääntelyn laajentaminen finanssialan sektorilta toiselle Tavoiteltaessa yhtenäistä asiakkaansuojaa tulisi ottaa huomioon, että valmiita määräyksiä ja ohjeita tulevat lukemaan myös sellaiset tahot, jotka eivät omaa yhtä hyvää kokonaiskuvaa finanssialan sääntelystä kuin palveluntarjoajat (esim. asianajajat). Tällöin väljät ja ristiriitaiset ohjeet ovat omiaan antamaan vääriä käsityksiä sääntelystä ja vaikeuttamaan riitatilanteiden ratkaisuja. Lain kanssa ristiriidan luomista ei voi puolustella sillä, että Fiva antaa vain ohjeita, ei määräyksiä. Fivan ohjeet näyttäytyvät riitatilanteessa lautakunnille ja tuomioistuimille tosiasiassa sitovana sääntelynä. FK:n näkemyksen mukaan siltä osin kuin sääntelyn yhdenmukaistaminen sisältää uusien velvoitteiden asettamista tai olemassa olevien velvoitteiden laajentamista, tämä voidaan tehdä vain lainsäädännöllä. MOK-luonnoksessa finanssialan yhdenmukaisen sääntelyn taustalla lienee KSL, minkä tulisi näkyä MOK-luonnoksesta. Siirrettäessä sääntelyä yhdeltä sektorilta toiselle normien soveltuvuus ja niiden merkitys kohdesektorille tulisi olla riittävällä tavalla selvitetty. Säädöspohja on sinällään jo nykymaailmassa monimutkainen, ja ohjeen noudattamisen tulisi olla mahdollista ilman laaja-alaista toisen sektorin sääntelyyn perehtymistä. Yhtenäistäessään finanssialan eri sektoreiden sääntelyä Fivan tulisi kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, miten toiselta sektorilta tuotua sääntelyä voi soveltaa toisilla toimialoilla. MOK-luonnoksen ohjeista johtuvia tulkintaongelmia ei tulisi jättää valvottavien ratkaistavaksi. MOK-luonnoksen suhde jää epäselväksi pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskevaan määräyksiin ja ohjeisiin 10/2012 sisältöön nähden. Tämäkin puoltaisi vakuutussopimusten erottamista omaksi alakappaleekseen. FK on kiinnittänyt useisiin edellä mainittuihin seikkoihin huomiota jo aikaisemmissa lausunnoissaan Fivalle. 1 1 FK:n lausunto Finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinointia koskevasta määräyksistä ja ohjeista (lausuntopyyntö ).

6 6 (15) 2 Yksityiskohtaiset kommentit 2.1 Asiakassopimusten yleisperiaatteet Soveltamisala Nykyisessä rahoituspalvelusopimuksia koskevassa standardissa kohdassa 6 (1) todettiin, että sopimuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon rahoituspalvelun luonne ja sen perusteella harkita, mitkä standardin ehdoista on kulloinkin tarpeellisia. FK esittää kohdan palauttamista MOK-luonnoksen kohtaan 4.1. Ei liene kenenkään etujen mukaista, jos palvelun luonteeseen sopimattomia seikkoja lisätään sopimusasiakirjoihin sekoittamaan kokonaisuutta. Sopimusta ei pidä määritellä vain kirjalliseksi sopimukseksi. Kohdasta 4.1 (4) tulisi poistaa sana kirjallinen. FK esittää kohdan 4.1 (5) poistamista turhana. On selvää, että päämies vastaa aina suhteessa kolmanteen asiamiehensä tekemisistä. Mikäli ulkoistamisesta halutaan kuitenkin MOK-luonnoksessa säätää, tulisi käyttää ulkoistamisesta annetun MOK:n (1/2012) logiikkaa ja terminologiaa. Kohdassa käytetty verbi huolehtia on epämääräinen ja voi antaa mielikuvia jonkinlaiseen lakia laajempaan seuraamiseen tai valvomiseen. Sopimuksen tekeminen Kohdassa 4.2 (6) Fiva suosittaa, että finanssipalveluja koskevat sopimukset tehtäisiin kirjallisesti silloinkin, kun laki ei tätä suoraan edellytä. FK ehdottaa kohtaan lisättävän selventävän virkkeen siitä, että kirjallisen muodon vaatimuksen täyttää myös sähkökauppalain mukainen sähköinen sopimus. Tämä olisi perusteltua paitsi sen vuoksi, että asiasta on nimenomaisesti nykyisessä rahoituspalvelusopimusta koskevassa standardissa säädetty, myös siksi että finanssialan sääntelyä huonommin tuntevat ulkopuoliset pystyisivät paremmin hahmottamaan sääntelykokonaisuuden. FK esittää myös vastaavan täsmennyksen tekemistä kohtaan 4.2 (8) koskien sitä, miten asiakkaan katsotaan saaneen oma sopimuskappaleensa internetissä. Kohtaan 4.2 (7) on lisätty sana tosiasiallinen rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiin verrattuna. FK pyytää selvennystä, mitä rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin piirissä olevan toimijan on tehtävä, jotta se jatkossa täyttää tämän kriteerin. Kohta ei sovi vakuutusten myyntiin, koska vakuutussopimus syntyy niin, että asiakas tekee ensin yhtiölle vakuutushakemuksen, ja yhtiö toimittaa asiakkaalle vakuutuksen myöntämisen jälkeen vakuutuskirjan ja ehdot. Kohta vaikuttaa myös olevan ristiriidassa KSL 6 a 11.2 :n kanssa, jolloin sääntelyä huonosti tunteva taho voisi luulla, ettei finanssipalveluita voisi jatkossa myydä lainkaan puhelimitse. Uudessa kohdassa 4.2 (10) todetaan, että markkinoinnissa esiintyneet virheelliset tiedot tulisi oikaista ennen sopimuksen tekemistä. Asiasta on jo säädetty finanssipalveluiden markkinointia koskevassa MOK:ssa. Kohdan toistaminen tässä MOK-luonnoksessa antaa kuvan siitä, että toimijan tulisi vielä markkinoinnin oikaisemisen lisäksi tehdä jotain muita konkreettisia toimia ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tällaiset mahdolliset toimet ovat vaikeasti hahmotettavia. Virheellisten tietojen oikaisemista koskevat suositukset ovat lisäksi hyvin haasteellisia vakuutus- ja PS-sopimuksille, joiden osalta laissa on pakottavasti

7 7 (15) säännelty virheellisen markkinoinnin vaikutuksesta sopimuksen sisältöön. FK esittää, että kohta poistetaan tästä MOK-luonnoksesta tarpeettomana. FK kokee uusien lisäpalveluiden käyttöön ottamista koskevan kohdan 4.2 (11) liian rajoittavaksi. Lisäpalvelut tai uudet ominaisuudet eivät välttämättä lisää asiakkaiden velvollisuuksia tai riskejä lainkaan eikä niistä aina edes peritä lisämaksuja. Tällainen säännös voi kääntyä asiakasta vastaan, kun heidän mahdollisuuttaan päästä hyödyntämään tekniikan kehityksestä rajoitetaan turhaan. Sopimuksen sisältö Viitaten aiemmin sopimusrakenteesta lausuttuun, tämä alakohta suosittelee kaikki alakohdassa mainitut asiat sisällytettäväksi sopimukseen. Kaikki alakohdan luettelemat asiat eivät liene sellaisia, että niistä tulisi sopia nimenomaan sopimusasiakirjassa (esim. ylivoimaista estettä koskevat asiat, reklamaation menettelytapaan liittyvät asiat jne.), vaan kohdan täytynee koskea sopimuskokonaisuutta. Alakohta on hyvä esimerkki sopimuksen käsitteen lisäämisen tarpeesta MOK-luonnokseen. Kohta 4.3 (13) koskee asiakkaan asiointikieltä. FK esittää, että asiaa säänneltäisiin äidinkielen sijasta asiakkaan palveluntarjoajan palveluvalikoimasta valitseman asiointikielen näkökulmasta. Asiakas voi haluta valita palvelukieleksi muun kuin äidinkielensä useista eri syistä. On myös monia tilanteita, joissa asiakas voi toivoa saavansa asiakirjoja muulla kuin valitsemallaan asiointikielellä. Asiakkaan valitsemasta asiointikielestä on tarvetta voida poiketa asiakkaan suostumuksella, mutta sana nimenomainen rajoittaa poikkeamismahdollisuutta liikaa. Nimenomaisuus sisältää vahvan dokumentointivelvoitteen, mikä voi johtaa siihen, että palvelu muilla kielillä kielletään asiakkailta kokonaan. Tällainen lopputulos ei voi olla asiakkaan edun mukainen. Kohta 4.3 (15) kieltää liittämästä sopimukseen ehtoja, jotka eivät ole tarpeellisia kyseisen sopimuksen tai asiakassuhteen järjestämisen osalta. FK huomauttaa, että asiakas valitsee itse haluamansa palvelut, ja valittuihin palveluihin on voitava liittää niitä koskevat ehdot. FK:n ja Fivan tapaamisessa vahvistui, ettei kohdan tarkoituksena ei ollut kieltää ns. ehtovihkojen käyttöä, koska niiden suhteen ei ole havaittu ongelmia. FK esittää kohdan poistamista tarpeettomana. Kohta 4.3 (16) suosittaa uutena tietona sopimukseen yhteystietojen merkitsemistä. FK toteaa, että yhteystietojen merkitseminen sopimukseen on ongelmallista sen vuoksi, että esimerkiksi asiakasvastuuhenkilöt voivat vaihtua suhteellisen tiheään. Asiakkaan osalta yhteystietoja ylläpidetään palveluntarjoajan järjestelmissä, eikä kaikissa sopimuksissa ole edes tarpeen olla asiakkaan yhteystietoja (esim. sähköisesti tehtävät sopimukset). Tulisi olla riittävää, että ajantasaiset yhteystiedot on saatavilla internetistä tai toimipisteistä. Kohta 4.3 (17) vaikuttaa olevan ristiriidassa KSL 7:25 kanssa, minkä vuoksi FK esittää sen poistamista MOK-luonnoksesta. Vaihtoehtoisesti kohtaa tulisi täsmentää niin, ettei edellä mainittua ristiriitaa esiinny. Kohta 4.3 (18) säätää, että sopimusosapuolen vaihdon tulisi perustua nimenomaiseen sopimusehtoon. FK huomauttaa, että sopimusosapuolen vaihto voi johtua myös laista, esimerkkeinä tällaisista yhtiöjärjestelyissä tapahtuva yleisseuraanto, kuten talletuskannan siirto luottolaitoslain ja vakuutuskantojen siirrot vakuutusyhtiölain mukaisesti. Jos näin

8 8 (15) suositellaan toimittavan, tulisi suosituksen yhteyteen selvyyden vuoksi listata myös tilanteet, joissa siirtäminen ei perustu ehtomuutokseen vaan lakiin. Lisäksi kohta vaikuttaa itsessään ristiriitaiselta; ensin todetaan velkojan oikeus siirtää saatava kolmannelle ja sitten rajoitetaan kyseistä oikeutta. Onko rajoitus katsottava kielloksi siirtää velkakin kolmannelle, vai onko tarkoitettu sanoa, että muissa tuotteissa ja palveluissa vaihdon tulisi perustua ehtoon? Kohdan 4.3 (20) sisältö jää hieman epäselväksi; kohdassa tarkoitettaneen, että mikäli sopimuskokonaisuudessa on ylivoimaista ehtoa koskeva lauseke, tulee molempien osapuolien pystyä vetoamaan kyseisiin tekijöihin. Kohtaa 4.3 (22) on muutettu epäsymmetriseksi rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiin verrattuna (siellä kohta 6.7 (13)). FK esittää, että rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin sanamuoto pidetään. Kohdan 4.3 (23) mukaan asiakasta koskevien tietojen luovuttamiseen tulisi lähtökohtaisesti saada asiakkaan nimenomainen hyväksyntä, esim. rasti ruutuun sopimukseen. FK esittää kohdan poistamista. Tietojen luovuttaminen on mahdollista suoraan lain nojalla (mm. henkilötietolaki, luottolaitoslaki, vakuutusyhtiölaki, rahanpesulaki ja maksupalvelulaki), ja pitäisi riittää, että toiminnassa noudatetaan lakia. Ylimääräiset nimenomaiset hyväksynnät ja rastit eivät ole tietosuojalainsäädännön ja -käytännön mukaisia. Lisäksi esim. arvopaperikaupassa ja maksupalveluiden tarjoamisessa palvelun luonne edellyttää tietojen välittämistä, eikä jokaiseen tiedonsiirtoon ole mahdollista saada nimenomaista suostumusta. Myös konsernin sisällä on oltava mahdollisuus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja lain mukaisesti ilman asiakkaan nimenomaista hyväksyntää. Mikäli kohta jätetään MOK-luonnokseen, tulisi edellä esitetyt poikkeamat selvyyden vuoksi listata kohtaan. Maksut ja palkkiot Kohtaan 4.4 (24) on uutena lisätty määräytymisperusteiden ilmoittaminen maksujen ja palkkioiden lisäksi. FK katsoo, että määräytymisperusteet tulisi ilmoittaa vain silloin, kun maksuja ja palkkioita ei voida ilmoittaa. Kohdassa tulisi siis lukea maksut ja palkkiot tai näiden määräytymisperusteet. Tämä logiikka löytyy myös esim. - KSL 2 luvun 8 :stä (kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet) - KSL 6 a luvun 10 :stä ( tai jos täsmällistä määrää ei voida ilmoittaa, kulujen määräytymisperusteet) - Rahoituspalveluiden tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (2.1) kohta 7.2 (48) (asiakkaalta veloitettava kokonaishinta, tai jos tarkkaa kokonaishintaa ei voida ilmoittaa, sen laskentaperusteet). Määräytymisperusteiden merkitys eri finanssipalveluissa on epäselvä. Joillakin tuotteilla tai palveluilla määräytymisperuste voi olla esimerkiksi markkinahinta. Mikäli vakuutussopimukset sisältyvät yleisten asiakassopimusten periaatteiden piiriin, tulee Fivan erityisesti selventää se, mitä määräytymisperusteilla tarkoitetaan vakuutussopimusten osalta. Määräytymisperusteiden avaaminen on erityisesti vakuutussopimusten osalta hankalaa ja ne voivat osittain kuulua liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Kohdassa 4.4 (25) on poistettu rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin mukainen

9 9 (15) mahdollisuus noudattaa sopimusehtojen mukaista muutosmenettelyä uudesta maksusta tai palkkiosta sovittaessa. FK pitää tämän ns. massamuutosmenettelyn poistamista liian pitkälle menevänä toimena sekä pidemmän päälle asiakkaan edun vastaisena, ja esittää kohdan palauttamista MOK-luonnokseen. Massatuotteita koskevista muutoksista on mahdotonta neuvotella MOK-luonnoksen edellyttämällä tavalla erikseen kunkin asiakkaiden kanssa, jolloin kohta tosiasiassa kieltäisi kaikki muutokset. Tällainen rajaa tarpeettomasti esim. hinnoittelurakenteen muutoksia sopimuksissa, jotka parhaimmillaan kestävät vuosikymmeniä. Asiakkaan suojelu on tällöin ylimitoitettua, koska asiakas voi irtisanoa sopimuksen. Se, että vakuutukset voivat olla poikkeus tästä, puhuu taas niitä koskevan erityiskappaleen puolesta, eikä argumenttia tulisi käyttää kaikkien muiden sopimustyyppien vahingoksi. Maksut ja palkkiot eivät aina riipu palveluntarjoajasta. Tällaisia ovat esimerkiksi arvopaperikeskuksen perimät palkkiot, ulkomaisten arvopaperien säilytyspalkkiot sekä arvonlisäveron periminen aikaisemmin verottomasta palvelusta. Mikäli uusia maksuperusteita ei voida kohdistaa palvelua käyttäville asiakkaille, nostavat ne kaikkien asiakkaiden maksamia hintoja. Kohdassa tulisi joka tapauksessa selvyyden vuoksi mainita, että vähintään laista tai viranomaisen päätöksestä johtuvat uudet maksut ja palkkiot voidaan aina tehdä sopimusehtojen mukaista muutosmenettelyä noudattaen. FK huomauttaa, että lainsäädäntöön saattaa sisältyä sopimusehtojen muuttamista koskevia erityissäännöksiä, joita sovelletaan myös maksuihin ja palkkioihin. Uuden maksun ja palkkion sopimisesta säädetään mm. maksupalvelulaissa ja vakuutussopimuslaissa. Maksupalvelulain 30 :ää sovelletaan paitsi puitesopimusten muutoksiin myös lain :ssä tarkoitettuihin ennakkotietoihin. FK:n näkemyksen mukaan myös ehtojen massamuutosmenettely on sallittu, kunhan noudatetaan lain tai ehtojen mukaista muutosmenettelyä. 4.4 (26); kohdan soveltuvuus vakuutusyhtiöihin on kyseenalainen, koska niillä ei ole vastaavalla tavalla hinnastoa kuin esim. pankeilla. Pyydämme tarkentamaan kohtaa Kyseistä palvelua koskeva hinnasto tulisi antaa asiakkaalle tai Ehtojen muuttaminen Vakuutus- ja PS-sopimusehtojen muuttamisesta säädetään pakottavasti vakuutussopimuslaissa ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa. Osapuolet eivät voi keskenään sopia ehtojen muuttamisesta ja ehtojen muuttamista yksipuolisesti on myös rajoitettu. Toisaalta esimerkiksi maksupalvelulain 30 :n mukaan kuluttajan katsotaan hyväksyneen palveluntarjoajan yksipuolisesti ehdottamat muutokset, jollei hän vastusta muutoksia muutoksen voimaantulopäivään mennessä. Edellytyksenä on, että tällainen muutosmenettelyä koskeva ehto sisältyy sopimukseen ja asiakkaalle annettavaan ennakkoinformaatioon (maksupalvelulain 15 ). Ennakkoinformaatio on puolestaan annettava asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä (maksupalvelulain 10 ). Maksupalvelulain sisältyy lisäksi koron ja valuutan vaihtokurssin välitöntä soveltamista koskeva säännös (lain 32 ).

10 10 (15) Sopimusehtojen muuttamiseen voi liittyä sopimustyyppikohtaista erityislainsäädäntöä, mikä tulisikin ottaa myös MOK:issa huomioon. 4.5 (29) kohdan ensimmäinen alakohta tuo uutena vaatimuksena muutosperusteiden sekä muutosten ilmoitustavan ja -ajan yksilöimisen sopimuksessa. Toimijan on käytännössä mahdotonta nimetä tulevaisuuden mahdolliset muutosperusteet, joita on tarpeen saada käyttää pitkäkestoisissa, toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa. Palveluntarjoajalla tulee olla mahdollisuus kehittää tuotteitaan ja niiden ehtoja ajan kuluessa, ja asiakkaan tulee voida hyötyä tuotteiden kehittymisestä. 4.5 (29) kohdan toinen alakohta tulisi FK:n näkemyksen mukaan poistaa tarpeettomana. Määräaikaisen vakuutussopimuksen voi muuttaa vakuutussopimuslain mukaan tietyillä ehdoilla. PS-sopimukset ovat myös pitkäaikaisia määräaikaisia sopimuksia, ja niidenkin osalta lainsäätäjä on tunnustanut muutosten tekemisen tarpeen säätämällä siitä lain tasolla. Koska lain tasollakin on tunnustettu tarve voida muuttaa määräaikaisia sopimuksia, ei MOK-luonnoksessa tulisi sivuuttaa tätä tarvetta muita finanssipalvelusopimusten osalta. Lainsäädännössä lähtökohta on kuitenkin sopimusvapaus kuluttajansuojasääntely huomioon ottaen. 4.5 (29) kohdan kolmannessa alakohdassa FK vastustaa Fivan uutta suositusta siitä, että uusi hinnoitteluperuste olisi lähtökohtaisesti olennainen sopimusmuutos ja sellaisena sopimusmuutosmenettely olisi niiden osalta kielletty. Hinnoitteluperusteen lisääminen ei automaattisesti vaikuta asiakkaan oikeuksia vähentävästi. Esimerkki tästä olisi vuosimaksun muuttaminen kuukausimaksuksi ilman, että asiakkaan kulurasitus nousee. Lisäksi vakuutuspuolella asiakkaat eivät ole edes tietoisia hinnoitteluperusteista, sillä ne ovat liikesalaisuuksia. Uusi hinnoitteluperuste tulisi poistaa esimerkkinä olennaisesta sopimusmuutoksesta. FK toivoo täsmennettävän, mitä tosiasiallisella mahdollisuudella tarkoitetaan kohdan 4.5 (29) viidennessä alakohdassa. Täyttääkö esim. maksupalvelulain säätämä muutostapa tosiasiallisuuden kriteerit? Kohdan 4.5 (29) kuudenteen alakohtaan on lisätty virke: Ehdotetut muutokset eivät irtisanomisaikana koske asiakasta. Kyseessä oleva kohta on maksupalvelulaista, eikä Fivan tule laajentaa sen soveltamisalaa kaikkia finanssipalveluita koskevaksi. Lisäksi FK esittää, että asiakkaan tulisi vastustaa muutosta kohtuullisessa ajassa. Suositus, jonka mukaan palveluntarjoajan tulisi itse irtisanoa sopimus, jos asiakas on vastustanut muutosta muttei irtisano sopimusta, vaikuttaa olevan ristiriidassa vakuutussopimuslain kanssa. Sopimusten hallinnointi FK ehdottaa kohdan 4.6 (31) poistamista tarpeettomana. Sopimusten ja ehtojen säilyttämisajasta on säädetty useissa eri laeissa sekä Fivan määräyksissä ja ohjeissa. Jos asiasta halutaan antaa uutta sääntelyä, tulisi samalla kertoa uuden säännöksen suhde jo olemassa olevaan sääntelyyn sekä täsmentää, mitä riittävä aika tarkoittaa. Sopimuksen päättäminen Vakuutus- ja PS-sopimusten päättämisestä säädetään pakottavasti vakuutussopimuslaissa ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa, eikä kohtaa tulisi siksi soveltaa

11 11 (15) näihin sopimustyypeihin. 2.2 Talletussopimukset Kohdan 5.1 (2) mukaan talletussopimuksia koskevat ehdot olisi toimitettava Fivalle hyvissä ajoin ennen ehtojen voimaantuloa. Talletussopimuksia koskevia vakioehtoja tulisi lähtökohtaisesti kohdella samoilla kriteereillä kuin muitakin vakiosopimusehtoja Kohtaan 5.3 (4) liittyen FK pyytää, että Fiva ottaa huomioon talletussuojarahaston hallituksen antaman suosituksen, jonka mukaan talletuspankin olisi suositeltavaa tiliehdoissaan todeta, ettei sijoitussidonnaisen talletuksen lisäkorko lähtökohtaisesti kuulu talletussuojan piiriin. Kohtaan 5.4 (6) kohdan osalta toteamme, että maksutili on avista-talletustili, joka avataan pankin normaalista tuotevalikoimasta (esim. käyttötili). Se, onko kyse maksutilistä ja sovelletaanko maksupalvelulakia, riippuu ensisijaisesti tilin käyttötarkoituksesta ja tiliehdoista. Maksupalvelulain edellyttämät ehdot (lain 30 37, ja 69 ) sisällytetään tilin ehtoihin tarvittaessa. Tiedolla maksupalvelulain soveltamisesta ja siitä, onko kyseessä maksutili, ei ole käytännössä mielestämme informaatioarvoa. FK esittää, että maininnat maksupalvelulaista ja maksutilistä poistetaan ja kohdassa pitäydytään rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin sanamuodossa. Uuden kohdan 5.6 (10) mukaan talletussopimukseen ei voida liittää vakiomuotoista ehtoa, jonka mukaan luottolaitoksella on oikeus siirtää asiakkaan talletus toiselle luottolaitokselle. Talletuspankilla on oikeus siirtää talletus toiselle yleisseuraannon (sulautuminen, jakautuminen ja liiketoiminnan myynti) johdosta (talletuskannan siirto). Kohtaa tulisi täsmentää niin, että tilisopimukseen voi sisältyä talletuksen siirtoa koskevia ehtoja lainsäädännön niin salliessa. Kohdan 5.7 (11) mukaan talletussopimuksessa tulisi olla erillinen ehto, jos luottolaitos haluaa poikkeuksellisesti varata itselleen oikeuden sulkea talletustilin muussa kuin lainsäädännössä määritellyssä tilanteessa. Voimassa olevan rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin mukaan talletuspankilla on oikeus sulkea tili vain, jos sulkemisesta on erillinen ehto, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Poikkeuksellisuuden lisääminen avaa monia kysymyksiä, vaikka Fivalla ei ole FK:n tietojen mukaan ollut tarkoitusta muuttaa kohdan sisältöä. FK ehdottaa, että kohdassa säilytetään selvyyden vuoksi nykyinen sanamuoto. Tilinkäyttövälineitä koskeva kohta 5.9 (13) on uusi. Tilinkäyttöväline ei ole välttämätön osa talletustiliä ja joihinkin talletustileihin ei tilinkäyttövälinettä voida edes liittää. Tilinkäyttöväline ei myöskään välttämättä liity talletustiliin (esim. erillinen korttiluotto ja siihen liittyvä kortti). Tilinkäyttövälinettä koskevat ehdot sisältyvät kyseistä välinettä koskeviin ehtoihin, kuten kortti- ja verkkopankkisopimuksiin. Edellä mainituista syistä kohta voitaisiin sisällyttää maksupalvelujen tarjoamista koskeviin ohjeisiin. Talletussopimusten osalta ohjeistus voisi koskea lähinnä sitä, voidaanko talletustiliin liittää tilinkäyttövälinettä vai ei. FK jättää Fivan harkittavaksi, tulisiko kohdassa puhua tilinkäyttövälineen sijasta maksuvälineestä.

12 12 (15) 2.3 Luottosopimukset Kohdassa 6.2 (3) on uusi suositus, että velkakirjassa tulisi mainita, jos luottoa voidaan käyttää kiinteistövakuudellisen joukkolainan vakuutena, sekä kertoa asiakkaan kuittaamisoikeudesta pankin selvitystilassa tai konkurssissa. FK esittää kohdan poistamista lainsäädännössä jo säädettynä asiana. Toissijaisesti, jos kohtaa ei poisteta, siitä tulisi käydä selvästi ilmi, että tällaisen informaation antamatta jättäminen asiakkaalle ei vaikuta vakuusoikeuteen poolissa eikä kuittausrajoitukseen, jotka molemmat tulevat laista. Asiasta ei tämän vuoksi tarvitse erikseen sopia asiakkaan kanssa. Kuittausoikeuden menettäminen on aina seurauksena, kun velkoja vaihtuu. Jos luottosopimuksessa mainitaan, että kuittausoikeutta ei ole joukkolainan vakuustilanteissa, sopimusehto on harhaanjohtava. Varainhankinnan järjestämisen tulee olla luottolaitoksen itsensä päätettävissä eikä asiakassopimuksiin voida vaatia sisällytettävän erityisiä mainintoja siitä, miten luotto käyttäytyy eri varainhankintatilanteissa. Asia on vaikea selittää asiakkaalle, lisäksi tietoa voidaan pitää asiakkaansuojan kannalta merkityksettömänä. Lisäksi FK toteaa, että tällainen tieto pitäisi pystyä antamaan myös muussa sopimuskokonaisuuden osassa kuin velkakirjassa. Kohdan 6.2 (4) mukaan Fiva pitää kiellettynä sopimusehtoa, jonka mukaan koron määrään vaikuttaa jokin epäasiallinen peruste. Esimerkkinä tällaisesta mainitaan se, ottaako lainanottaja vakuutuksen tietyltä vakuutuksenantajalta. FK:n mielestä kohta laajentaa liikaa luottolaitoslain 126 kieltoa, joka kieltää vain sellaiset sopimusehdot, jotka kokonaisuutena arvioiden asiattomasti vaikuttavat luoton saamiseen, sopimuksen voimassaoloon tai muihin sopimuksen ehtoihin taikka jos asiakkaan oikeutta ryhtyä sopimussuhteeseen muun elinkeinonharjoittajan kanssa rajoitetaan. Mahdollista asiattomuutta tulee siis arvioida kokonaistilanne huomioon ottaen. Esimerkiksi kokonaisasiakkuus yritysryhmässä voi vaikuttaa koron määrään, kunhan vaikutus ei ole kohtuuton. FK:n mielestä kohta ja sen esimerkki ovat epätarkkoja ja sellaisina omiaan luomaan riitatilanteita. FK esittää kohdan poistamista. Kohdan 6.2 (6) mukaan vakuussitoumusten tulisi pääsäännön mukaan olla erityisvakuuksia. Varautumista mahdollisen uuden lainan myöntämiseen ei tulisi pitää perusteltuna syynä yleisvakuuden käyttöön. Nykyisessä rahoituspalvelujen menettelytapastandardin jaksossa 6.2 Vakuudet on suositus (8), jonka mukaan varsinkin vieraasta velasta annettujen vakuussitoumusten tulisi olla pääsäännön mukaan erityisvakuuksia. MOK-luonnoksessa viittaus vieraaseen velkaan on poistettu. Tämä tarkoittaisi, että myös omasta velasta tuli pääsäännön mukaan antaa erityisvakuus ja yleisvakuuden käyttö edellyttäisi perusteltua syytä. FK:n näkemyksen mukaan tämä suositus ei ole sopusoinnussa vakuuksia koskevan sääntelyn kanssa. Luotonantajalla on vakiintuneesti katsottu olevan oikeus vakuusharkintaan ja vakuuksien hyväksymiseen. Asiakassuojan kannalta perustetta kieltää edes pääsäännön tasolla yleisvakuuksien käyttöä silloin, kun kyseessä on velallisen oma pantti. Kohta hankaloittaa tarpeettomasti pankin omien sitoumusten sisältöä, minkä lisäksi asialla on vaikutusta velkojien keskinäisiin suhteisiin: erityispanttia uusittaessa velkojen keskinäinen etusijajärjestys muuttuu. Yleisvakuuden käyttö laskee luotonmyöntämiskustannuksia ja tekee asiakkaan asioinnista pankissa yksinkertaisempaa ja joustavampaa. Markkinoilla ei ole ollut ongelmia omasta velasta annettujen yleispanttien suhteen, ja toimijoilla on omia

13 13 (15) sisäisiä ohjeistuksia tilanteista, jolloin tulee käyttää erityispanttia mahdollisen yleispantin sijasta. MOK:n mukaan vakuudenantajan tulisi voida vaikuttaa siihen, antaako tämä erityisvai yleisvakuuden. Tämä vapaus hänelle tulee antaa ilman erityisiä perusteita. Kohtaan valittua esimerkkiä ei voida pitää kovin onnistuneena, koska yleispantin ainoa tarkoitus on varautuminen uuden lainan myöntämiseen. Pankkilautakunta katsoi reilun vuoden takaisessa ratkaisussaan (dnro PKL 35/11), että yleisvakuuksien käyttö vastaavantyyppisessä tilanteessa oli perusteltua ja hyvän pankkitavan mukaista. Vierasvelkapanttaukseen liittyvät tilanteet säännellään laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. FK:n ja Fivan keskustelussa esiin noussut esimerkkitapaus aviopuolisoiden kodin panttaamisesta ensin yhteiseen asuntolainaan ja sittemmin toisen puolison yritystoimintaan koskee kuitenkin vieraasta velasta annettua yleispanttia, ei omaa yleispanttia. Tällaisessa tapauksessa lainsäätäjä on jo suojannut asiakasta vaatimalla, että sitoumuksessa tulee mainita yleispantin kattamien vastuiden rahamäärän yläraja sekä panttauksen voimassaoloaika tai päivämäärä, jota ennen vastuiden tulee syntyä tai erääntyä. Muussa tilanteessa pantinantajan vastuu on rajoitettu takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 2:5.2 mukaisesti. Lisäksi pankin tulee ilmoittaa lisävelan myöntämisestä vieraspantinantajalle panttausvastuun sovittelun uhalla ja vierasvelkapantinantajalla on oikeus rajoittaa vastuutaan sen voimassaoloajan osalta ilmoittamalla siitä pankille. Yleisvakuuden antajalla on lisäksi oikeus ilmoittaa ajankohta, jonka jälkeen syntyneistä veloista vakuus ei vastaa. FK huomauttaa, että jos lainsäätäjä on tietoisesti päätynyt takauslaissa suojaamaan ainoastaan luonnollista henkilöä takaajana/pantinantajana, ei Fivan tule ohittaa lainsäätäjän valintaa laajentamalla suojaa kaikkiin kuluttajiin rinnastettaviin pienyrittäjiin. Pienyrityksillä velan ottamisen tarve on toistuvampaa ja usein pantattavien vakuuksien määräkin on suurempi, jolloin yleispanttauksen käyttäminen on asiakkaankin näkökulmasta järkevämpää ja helpompaa kuin tehdä joka kerta uusi erityispanttaus. Kohdassa 6.3 (7) kohta kiinteää korkoa tai viitekorkosidonnaisten luottojen korkomarginaalia ei tulisi muuttaa ilman molempien osapuolten suostumusta on samassa muodossa kuin nykyisessä rahoitussopimusstandardissa. FK katsoo, ettei suositus sovellu sellaisenaan kuluttajiin rinnastettaviin pienyrityksiin, joiden osalta kiinteän koron ja korkomarginaalin muutosehtojen ottaminen luottosopimukseen on laajemmin mahdollista. Kohdasta 6.3 (8) tulisi poistaa tai muuten perusteena syntyä perusteltu käsitys luottolaitoksen suostumuksesta muutoksiin ilman muiden ehtojen muuttamista. Asiakkaan käsityksen on tullut syntyä luoton markkinoinnista tai sopimustekstistä, ei mistä tahansa asiasta. Lisäksi viimeinen lause eikä asiasta ole aiemmin toisin sovittu jää epäselväksi lukijalle virkkeen monimutkaisen rakenteen vuoksi. Mikäli kohdassa 6.4 (12) tarkoitetaan pankin oikeutta saada korvaus luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, FK huomauttaa että, korvauksen perusteet voidaan kyllä määritellä velkakirjassa, mutta määrää ei luonnollisestikaan voi ilmoittaa, koska se riippuu luoton takaisinmaksun ajankohdasta. 2.4 Pitkäaikaissäästämissopimukset PS-sopimuksista säädetään hyvin kattavasti laissa sidotusta pitkäaikaissäästämisestä.

14 14 (15) Vastikään voimaan tullut kulu-mok koskee myös PS-sopimuksia. Lisäksi Fiva on julkaissut pitkäaikaissäästämispalvelun tarjoamista koskevan valvottavatiedotteen 9/2010. FK katsoo, että ottaen huomioon PS-sopimusten markkinoiden koon ja edellä mainitun sääntelyn, lisäsääntelyä PS-sopimuksista ei ole tarpeen antaa. PS-sopimuksen sopimusasiakirjan sisältö on määritelty pakottavasti laissa. Viittaamme tältä osin aiemmin lausumaamme sopimusrakenteesta. Kohtaan 7.2 (4) FK:n näkemyksen mukaan palveluntarjoajat eivät sovi muista kuin asiakkaan valitsemista sijoituskohteista asiakkaan kanssa. Palveluntarjoajien tulee kuitenkin voida esitellä sijoituskohteiden tuotevalikoimaa laajemminkin ja antaa siitä asiakkaille tietoja. FK esittää kohtaa täydennettäväksi selvyyden vuoksi maininnalla siitä, että asiakkaan antaessa itsenäisesti toimeksiantoja PS-sopimuksen sijoituskohteista (esim. internetissä), kyse on tällaisesta sopimuksen täydentämisestä. Kohdasta 7.2 (5) FK huomauttaa, ettei PS-sopimuksia voida käytännössä tehdä ilman siihen kuuluvaa tilisopimusta ja sijoituspalvelusopimusta. Näin ollen vaikuttaa keinotekoiselta pilkkoa sopimuskokonaisuus osiin, joita ei itsenäisesti voi olla olemassa. Kohdan 7.2 (8) viimeisen virkkeen osalta FK toteaa, että sijoitusstrategian ja riskitason muuttaminen tapahtuu aina asiakkaan toimesta tai aloitteesta. Kyse ei ole palveluntarjoajan tekemästä yksipuolisesta sopimusehtojen muutoksesta, joten muutoksia ei tule rinnastaa palveluntarjoajan yksipuolisesti tekemiin sopimusehtojen muutoksiin. FK esittää kyseisen virkkeen poistamista MOK-luonnoksesta. Kohdasta tulisi myös käydä ilmi, että asiakkaan itsenäinen sijoitustoiminta esim. internetissä on sopimuksen muuttamista ja ettei palveluntarjoajalla ole velvollisuutta valvoa asiakkaan sijoitustoimintaa tai sopimuksen noudattamista tältä osin. Kohdassa 7.2 (13) viittaus MOK-luonnoksen jaksoon 4 aiheuttaa ristiriitoja pakottavan lain ja MOK-luonnoksen kesken. Viittaus kappaleeseen 4 tulisi poistaa. PS-sopimus on pitkäaikainen sopimus myös palveluntarjoajalle ja palveluntarjoajan kustannukset voivat ajan kuluessa nousta merkittävästi. Asiakkaalla on aina mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa, kun taas palveluntarjoajalla ei ole yleensä mahdollisuutta irtisanoa asiakkaan sopimusta. Tämä huomioiden merkittävän hinnan korotuksen ei tulisi aina ja automaattisesti olla olennainen sopimusmuutos, joka edellyttää asiakkaan suostumusta. Kohdassa 7.2 (15) puhutaan epämääräisesti palveluntarjoajan vastuusta ja asiakkaan sijoitusstrategian ja riskitason noudattamisesta. Tällainen ohjeistus on erityisen altista luomaan ristiriitoja. Palveluntarjoajan antaman sijoitusneuvonnan tulee luonnollisesti olla asianmukaista, mutta palveluntarjoajalla ei voi koskaan olla vastuuta asiakkaan tekemistä sijoituspäätöksistä. PS-sopimuksissa asiakas tekee tyypillisesti itse sijoituspäätökset. Palveluntarjoajan tulee voida rajata vastuutaan sijoitusstrategian ja riskitason noudattamisesta siltä osin kun asiakas antaa itsenäisesti toimeksiantoja. Palveluntarjoajalle ei myöskään tule tällöin asettaa seurantavastuita asiakkaan sijoitustoiminnasta. FK esittää kohdan poistamista MOK-luonnoksesta hyvin todennäköisten väärinkäsitysten estämiseksi tai, mikäli kohta halutaan säilyttää, selventävää muotoilua vastuiden yksiselitteisen esille tuomisen suhteen.

15 15 (15) 2.5 Vakuutusmeklarin toimeksiantosopimus ja valtakirja FK pitää ehdotettua määräystä vakuutusmeklarin toimeksiantosopimuksesta ja valtakirjasta kannatettavana. 3 Tekniset huomautukset - Kohta 1.1; MOK-luonnos koskee finanssipalvelusopimuksia vs. 1.2 määritelmä finanssipalveluista ja tuotteista. - Kohdassa 6.1 (1) viitataan kohtaan 6.3 (9), jota ei ole olemassa. Tarkoitus lienee viitata kohtaan 6.3 (8). FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Lea Mäntyniemi johtaja

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013 Määräykset ja ohjeet Asiakassopimukset Dnro FIVA 3/01.00/2013 Antopäivä 1.10.2013 Voimaantulopäivä 1.10.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö määräyksistä ja ohjeista 3/2015 (Dnro FIVA 1/01.00/2017)

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö määräyksistä ja ohjeista 3/2015 (Dnro FIVA 1/01.00/2017) Lausunnon antajan ja yhteyshenkilön nimi: Finanssialan Keskusliitto, Inna Aaltonen Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 tehtävistä muutoksista. Lausunnot pyydämme toimittamaan

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi Lausunto 1 (6) Finanssivalvonnalle Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliiton (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw.

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw. 1(9) H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E L L E ASIA Kirjallinen lausuma DNRO 06/2753 KANTAJA Rights Agency Ltd. KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot