FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA"

Transkriptio

1 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/ FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uusista määräyksistä ja ohjeista, jotka koskevat finanssipalvelujen asiakassopimuksia (jäljempänä MOK-luonnos). FK esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan. 1 Kaikkia asiakassopimuksia koskevat kommentit 1.1 Yleiset kommentit Soveltamisala (1.1) Asiakassopimuksia koskevassa MOK-luonnoksessa soveltamisalaa on laajennettu nykyisestä rahoitussopimusstandardista ottamalla mukaan vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten ja maksulaitosten tekemät sopimukset. Soveltamisala asiakasryhmien osalta on sen sijaan säilytetty ennallaan. MOK-luonnoksen mukaan määräykset ja ohjeet koskevat finanssipalvelusopimuksia, joita soveltamisalan piirissä olevat toimijat tekevät kuluttajien, kuluttajiin rinnastettavien pienyritysten sekä muiden kuin ammattimaisten sijoittajien kanssa. Tämä luo asetelman, jossa ohjeet eivät välttämättä ole yhteensopivia kaikkien soveltamisalaan kuuluvien sopimusten kanssa. Olisi hyvä määritellä tarkemmin, minkä asiakasryhmien sopimuksiin mitäkin MOKluonnoksen jaksoa on tarkoitus soveltaa. Esimerkiksi muiden kuin ammattimaisten asiakkaiden käsite liittyy sijoituspalveluiden tarjoamiseen, jota MOK-luonnos enää erityissääntele eikä esimerkiksi vakuutusyhtiöillä ole minkäänlaista juridista tai liiketoiminnallista perustetta luokitella asiakkaitaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin asiakkaisiin. Esimerkiksi suuryritykset ja säätiöt voivat olla ei-ammattimaisia sijoittajia. Tämän vuoksi muiden kuin ammattimaisten sijoittajien käsitteen tulisi poistaa MOKluonnoksesta kokonaan. Kuluttajiin rinnastettava pienyritys on puolestaan rahoitussopimusstandardissa jo nyt, mutta sitä ei ole tarkemmin määritelty. Esimerkiksi vakuutussopimuslain 1:3 :n on otettu lain pakottavuutta koskeva säännös, joka koskee sopimusehtoja, kun vakuutuksenantajan sopijapuolena on kuluttajaan rinnastettavissa oleva oikeushenkilö. Pienyritysten sopimusten tuominen laajemmin soveltamisalaan edellyttää käsitteen määrittelemistä. Eräs ajankohtainen kysymys on esimerkiksi asunto-osakeyhtiön luonne yrityksenä. Lienee selvää, ettei monen kerrostalon käsittävää asunto-osakeyhtiötä voida pitää kuluttajaan

2 2 (15) rinnastettavana pienyrityksenä. Asunto-osakeyhtiöitä ei voi käsitellä tässä yhteydessä kategorisesti yhtenä ryhmänä. Tarve suojata asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajia riippuu siitä, millainen tämä omistaja on. Asunto-osakeyhtiön osakekannan voi esimerkiksi omistaa sataprosenttisesti kiinteistösijoittamista harjoittava yhteisö, tai asunto-osakeyhtiö voi kuulua konserniin. Finanssialaa yhdistävä sääntelyperusta on kuluttajansuojalaki. Muilta osin on erityissääntelyä ja vakiintuneita markkinakäytäntöjä. Yleinen käytäntö on, että finanssipalvelut jaotellaan joko yrityksille tai yksityishenkilöille tarjottaviksi palveluiksi. FK esittää harkittavaksi, että asiakassopimuksia koskevan MOK-luonnoksen yleisenä soveltamisalana olisi kuluttajien kanssa tehtävät sopimukset. Muilta osin soveltamisala voitaisiin määritellä tarvittaessa erikseen. Esimerkiksi luottosopimuksia koskeva osuus voisi vakiintuneen markkinakäytännön vuoksi soveltua myös kuluttajiin rinnastettaviin pienyrityksiin. On kuitenkin osa-alueilta ja toimijoita, joille kuluttajaan rinnastettavan pienyrityksen käsite on vieras. Laissa määrittelemättömän käsitteen ulottaminen koko MOK-luonnokseen heikentää oikeusvarmuutta. Siksi käytetyt käsitteet tulisi vähintäänkin määritellä MOK-luonnoksessa. Määritelmät (1.2) On hyvä, että MOK-luonnokseen on lisätty määritelmiä koskeva jakso. Edellä olevaan viitaten pidämme tärkeänä pienyritykseen rinnastettavan pienyrityksen määrittelemistä. Pienyrityksen käsite on ollut esillä muun muassa Suomen Pankkiyhdistyksen valmistellessa vuonna 1994 malliehtoja pienyritysten luottoasiakirjoille. Käytyjen viranomaiskeskustelujen pohjalta pienyrityksen tunnusmerkkinä pidettiin seuraavia seikkoja: Yrityksen palveluksessa työskentelee keskimäärin korkeintaan neljä henkilöä yrityksessä toimiva omistaja ja hänen yrityksessä työtä tekevä perheenjäsenensä mukaan lukien. Pienyritys ei ole sidottu liiketoiminnan harjoittamiseen käytettävään muotoon. Pienyrityksen toiminnassa on omistajan työpanos yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevaa. Pienyrityksessä omistajan henkilökohtainen varallisuus on yleensä joko yritysmuodon tai muun sitoumuksen vuoksi yrityksen lainojen vakuutena. Pienyritys ei harjoita sijoitustoimintaa pääasiallisena toimintanaan eikä pienyritys ole tilintarkastus- tai vastaava asiantuntijayhteisö. Pienryitys ei ole osa konsernia. Sen sijaan ei ole erikseen määritelty sitä, mitkä näistä pienyrityksistä olisivat kuluttajaan rinnastettavia. Finanssipalvelulla ja tuotteilla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita ja tuotteita, joita kohdassa 1.1 mainitut palveluntarjoajat tarjoavat. Finanssialan toimijoita yhdistää kuluttajasuojalaki (KSL). KSL 6 a luvun 1 määrittää lain mukaisen rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden käsitteen kattavuuden. Käsite kattaa FK:n näkemyksen mukaan nyt säänneltävänä olevat sopimustyypit. FK esittää harkittavaksi, että finanssipalveluiksi ja -tuotteiksi katsottaisiin joko KSL 6 a luvun 1 mukaiset rahoituspalvelut tai vaihtoehtoisesti sellaiset finanssipalvelut ja -tuotteet, joiden tuottaminen ja/tai tarjoaminen vaatii toimilupaa.

3 3 (15) Jäljempänä esitetään myös sopimuksen määrittelemistä erikseen. Tavoitteet (3) MOK-luonnoksen tavoitteena on muun muassa asiakkaansuojan turvaaminen asiakassopimuksia tehtäessä ja sopimussuhteen aikana. Nykyisessä rahoitussopimusstandardissa on lisäksi korostettu, että huolellisesti laaditut vakiosopimukset vähentävät osaltaan myös asiakassopimuksiin liittyvää muuta oikeudellista riskiä. Mielestämme riskienhallinnallinen näkökohta on tässä yhteydessä tärkeä, joten esitämme sen sisällyttämistä myös uuden MOK-luonnoksen tavoitteisiin. Ajallinen soveltaminen FK pitää ensiarvoisen tärkeänä, että uutta MOK-luonnosta sovelletaan vain MOKluonnoksen voimaantulon jälkeen solmittaviin asiakassuhteisiin. Tämä koskee erityisesti ohjeiden vaikutuksia sopimuksen sisältöön. Palveluntarjoajilla on nykyisten asiakkaidensa kanssa voimassa olevat sopimukset, joissa asiakkaat ovat hyväksyneet tietyt ehdot. Suositusluonteinen ohje ei voi syrjäyttää lainmukaisen, voimassa olevan sopimuksen sisältöä. Esimerkki ehtokohdasta, jossa ajallisella soveltamisalalla on suuri merkitys, on MOKluonnoksen kohta 4.4 (25) maksun tai palkkion muutosmenettelystä. Ennen MOKluonnoksen voimaantuloa solmituissa sopimuksissa tulee noudattaa niitä sopimusehdon muutosmenettelyjä, joista osapuolet ovat sopineet ja jotka siis asiakkaat ovat hyväksyneet. MOK-luonnoksen vaikutukset sopimuksen sisältöön MOK-luonnoksessa ei tulisi lähtökohtaisesti määritellä palveluntarjoajien sopimusrakennetta eli sitä, missä osassa sopimuskokonaisuutta asioista tulisi sopia. Nyt esimerkiksi kohdassa 4.6 käytetään ilmaisua sopimus ja sen ehdot, mikä johtaa epätietoisuuteen käsitteiden käytöstä ja mahdollisesta vastakohtaispäätelmästä muissa MOK-luonnoksen kohdissa. Rahoituspalvelusopimuksia koskevassa standardissa todettiin nimenomaisesti kohdassa 5.1 (9), että palveluntarjoaja voi itse valita käyttämänsä sopimusrakenteen. Sopimuskokonaisuuden muuttamiset massatuotteille ovat hyvin merkittäviä ja kalliita prosesseja. Palveluntarjoajien tulisi voida ylläpitää aiemman Fivan ohjeistuksen mukaisesti rakentamansa sopimuskokonaisuus jatkossakin. FK ehdottaa MOK-luonnoksen määritelmiin lisättäväksi sopimuksen määritelmän. Sopimus muodostuisi kokonaisuudesta, johon kuuluvat sopimuskirja ja siihen sovellettavat ehdot. Jatkossa MOK-luonnoksessa voitaisiin käyttää termiä sopimus, ja jos jossain erikoistapauksessa on oltava maininta sopimuskirjassa, voitaisiin käyttää sopimuskirjan käsitettä. Tällöin vältyttäisiin siltä, että sana sopimus tarkoittaa välillä sopimuskirjaa ja välillä sopimuskokonaisuutta. Johdonmukainen sääntelykokonaisuus Jotta finanssialan toimijoita koskeva sääntelykokonaisuus olisi mahdollisimman selkeä ja

4 4 (15) looginen, kunkin ohjeen yhteydessä tulisi mainita, mihin säädökseen ohje liittyy. Tämä edistäisi myös yhdenmukaisia tulkintakäytäntöjä. Nyt osiossa 2 määritellyn säädöstaustan yhteys MOK-luonnokseen jää epäselväksi. Maininta lain kanssa ristiriitaisista suosituksista vaikuttaa siinä mielessä tarpeettomalta, ettei sellaisia tulisi alun perinkään antaa. Lain kanssa ristiriitaiset ohjeet voisivat ruokkia vääriä käsityksiä sääntelyn sisällöstä ja tarkoituksesta ja sitä kautta vaikeuttaa yhteisymmärryksen löytämistä riitatilanteissa. Toimijoiden liikkuma-alaa ei lähtökohtaisesti tule suosituksilla kaventaa siitä, minkä lainsäädäntö määrittelee. Erityisiä ongelmia voi ilmetä sellaisten tuotteiden ja palveluiden osalta, joista annetaan tarkkaa pakottavaa sääntelyä laissa (esim. vakuutus- ja PS-sopimukset). Fivan antamat ohjeet tulisi kirjoittaa siten, että ohjeen noudattaminen on yksiselitteistä ja selkeää ottaen huomioon kohdesektoria koskeva voimassa oleva sääntely ja siinä käytetty terminologia. 1.2 Erityisesti vakuutussektorista MOK-luonnoksen soveltaminen työeläkevakuutusyhtiöihin ja lakisääteisiin vahinkovakuutuksiin Kappaleessa 1.1 todetaan, että MOK-luonnos koskee vakuutusyhtiöitä. FK:n näkemyksen mukaan määräysten ja ohjeiden soveltaminen työeläkevakuutusyhtiöihin tulisi rajata MOKluonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle. Työeläkevakuutuksen luonteen vuoksi FK ei näe tarpeelliseksi, että MOK koskisi työeläkevakuutusyhtiöiden myöntämiä TyEL- ja YELvakuutuksia. FK:n näkemyksen mukaan myös vahinkovakuutusyhtiöiden myöntämät muut lakisääteiset vakuutukset tulisi rajata MOK-luonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi lakisääteinen tapaturmavakuutus on työeläkevakuutuksen tapaan luonteeltaan sellainen, ettei siitä ole tarvetta antaa lisäohjeistusta asiakassopimuksia koskevassa MOK:ssa. Vakuutusyhtiön neuvottelukumppanina on tässä vakuutuslajissa työnantaja, jolloin sopimuksen tekemisessä ei ole ns. kuluttajansuojan tarvetta. Lakisääteisessä liikennevakuutuksessa vakuutusyhtiön sopimuskumppanina voi olla kuluttajan asemassa oleva henkilö tai yritys. Kuitenkin liikennevakuutussopimuksen tekemistä ja sen sisältöä ohjaa pakottava lainsäädäntö (vakuutussopimuslaki ja liikennevakuutuslaki). Näin ollen FK ei näe tarvetta sille, että FIVA antaisi lisäohjeita myöskään liikennevakuutussopimuksen tekemiseen liittyen. Jos ohjeita annettaisiin, niiden tulisi olla yhdenmukaiset vakuutussopimuslain ja liikennevakuutuslain asettamien vaatimusten kanssa. Vakuutussopimuslain vastaisuus Yleisperiaatteita koskeva jakso 4 on monin paikoin ongelmallinen vakuutussopimuslain näkökulmasta. Yleiseen muotoon kirjoitetut ohjeet ovat epäselviä ja joiltain osin selvästi ristiriidassa vakuutussopimuslain pakottavan sääntelyn kanssa. Ohjeet eivät ole yhdenmukaiset myöskään vakuutussopimuslain vakiintuneen tulkintakäytännön eikä hyvää vakuutustapaa koskevien käytäntöjen kanssa. FK ei pidä hyvänä ohjeenkirjoittamistapana sitä, että MOK-luonnokseen on sisällytetty

5 5 (15) eräänlainen vastuuvapautuslauseke, jonka mukaan ohjeita ei tule noudattaa, jos ne ovat ristiriidassa lain kanssa. FK:n näkemyksen mukaan Fivan tulisi poistaa MOK-luonnoksen ehdotettu vastuuvapautuslauseke ja kaikki sellaiset ohjeet, jotka ovat ristiriidassa vakuutussopimuslain kanssa. Annettujen ohjeiden tulee olla yhteensopivat vakuutussopimuslain vaatimusten kanssa. FK:n näkemyksen mukaan vakuutussopimuksiin ei tulisi soveltaa lainkaan yleisperiaatteita koskevaa jaksoa 4. Erityisen ongelmallisia ovat kappaleet 4.5 (sopimuksen ehtojen muuttaminen sopimuksen voimassaoloaikana) ja 4.7 (sopimuksen päättäminen), joissa ehdotetut ohjeet ovat räikeimmin ristiriidassa vakuutussopimuslain vaatimusten kanssa. Mikäli vakuutuksista haluttaisiin antaa ohjeita, tulisi ohjeissa ensisijaisesti viitata vakuutussopimuslain pakottaviin säännöksiin. Mahdollinen vakuutussopimuksia koskeva lisäsääntely tulisi antaa omana kappaleenaan siten, että ohjeet ovat yhteensopivat vakuutussopimuslain, siihen liittyvä tulkintakäytännön ja hyvän vakuutustavan kanssa. Sääntelyn laajentaminen finanssialan sektorilta toiselle Tavoiteltaessa yhtenäistä asiakkaansuojaa tulisi ottaa huomioon, että valmiita määräyksiä ja ohjeita tulevat lukemaan myös sellaiset tahot, jotka eivät omaa yhtä hyvää kokonaiskuvaa finanssialan sääntelystä kuin palveluntarjoajat (esim. asianajajat). Tällöin väljät ja ristiriitaiset ohjeet ovat omiaan antamaan vääriä käsityksiä sääntelystä ja vaikeuttamaan riitatilanteiden ratkaisuja. Lain kanssa ristiriidan luomista ei voi puolustella sillä, että Fiva antaa vain ohjeita, ei määräyksiä. Fivan ohjeet näyttäytyvät riitatilanteessa lautakunnille ja tuomioistuimille tosiasiassa sitovana sääntelynä. FK:n näkemyksen mukaan siltä osin kuin sääntelyn yhdenmukaistaminen sisältää uusien velvoitteiden asettamista tai olemassa olevien velvoitteiden laajentamista, tämä voidaan tehdä vain lainsäädännöllä. MOK-luonnoksessa finanssialan yhdenmukaisen sääntelyn taustalla lienee KSL, minkä tulisi näkyä MOK-luonnoksesta. Siirrettäessä sääntelyä yhdeltä sektorilta toiselle normien soveltuvuus ja niiden merkitys kohdesektorille tulisi olla riittävällä tavalla selvitetty. Säädöspohja on sinällään jo nykymaailmassa monimutkainen, ja ohjeen noudattamisen tulisi olla mahdollista ilman laaja-alaista toisen sektorin sääntelyyn perehtymistä. Yhtenäistäessään finanssialan eri sektoreiden sääntelyä Fivan tulisi kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, miten toiselta sektorilta tuotua sääntelyä voi soveltaa toisilla toimialoilla. MOK-luonnoksen ohjeista johtuvia tulkintaongelmia ei tulisi jättää valvottavien ratkaistavaksi. MOK-luonnoksen suhde jää epäselväksi pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskevaan määräyksiin ja ohjeisiin 10/2012 sisältöön nähden. Tämäkin puoltaisi vakuutussopimusten erottamista omaksi alakappaleekseen. FK on kiinnittänyt useisiin edellä mainittuihin seikkoihin huomiota jo aikaisemmissa lausunnoissaan Fivalle. 1 1 FK:n lausunto Finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinointia koskevasta määräyksistä ja ohjeista (lausuntopyyntö ).

6 6 (15) 2 Yksityiskohtaiset kommentit 2.1 Asiakassopimusten yleisperiaatteet Soveltamisala Nykyisessä rahoituspalvelusopimuksia koskevassa standardissa kohdassa 6 (1) todettiin, että sopimuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon rahoituspalvelun luonne ja sen perusteella harkita, mitkä standardin ehdoista on kulloinkin tarpeellisia. FK esittää kohdan palauttamista MOK-luonnoksen kohtaan 4.1. Ei liene kenenkään etujen mukaista, jos palvelun luonteeseen sopimattomia seikkoja lisätään sopimusasiakirjoihin sekoittamaan kokonaisuutta. Sopimusta ei pidä määritellä vain kirjalliseksi sopimukseksi. Kohdasta 4.1 (4) tulisi poistaa sana kirjallinen. FK esittää kohdan 4.1 (5) poistamista turhana. On selvää, että päämies vastaa aina suhteessa kolmanteen asiamiehensä tekemisistä. Mikäli ulkoistamisesta halutaan kuitenkin MOK-luonnoksessa säätää, tulisi käyttää ulkoistamisesta annetun MOK:n (1/2012) logiikkaa ja terminologiaa. Kohdassa käytetty verbi huolehtia on epämääräinen ja voi antaa mielikuvia jonkinlaiseen lakia laajempaan seuraamiseen tai valvomiseen. Sopimuksen tekeminen Kohdassa 4.2 (6) Fiva suosittaa, että finanssipalveluja koskevat sopimukset tehtäisiin kirjallisesti silloinkin, kun laki ei tätä suoraan edellytä. FK ehdottaa kohtaan lisättävän selventävän virkkeen siitä, että kirjallisen muodon vaatimuksen täyttää myös sähkökauppalain mukainen sähköinen sopimus. Tämä olisi perusteltua paitsi sen vuoksi, että asiasta on nimenomaisesti nykyisessä rahoituspalvelusopimusta koskevassa standardissa säädetty, myös siksi että finanssialan sääntelyä huonommin tuntevat ulkopuoliset pystyisivät paremmin hahmottamaan sääntelykokonaisuuden. FK esittää myös vastaavan täsmennyksen tekemistä kohtaan 4.2 (8) koskien sitä, miten asiakkaan katsotaan saaneen oma sopimuskappaleensa internetissä. Kohtaan 4.2 (7) on lisätty sana tosiasiallinen rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiin verrattuna. FK pyytää selvennystä, mitä rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin piirissä olevan toimijan on tehtävä, jotta se jatkossa täyttää tämän kriteerin. Kohta ei sovi vakuutusten myyntiin, koska vakuutussopimus syntyy niin, että asiakas tekee ensin yhtiölle vakuutushakemuksen, ja yhtiö toimittaa asiakkaalle vakuutuksen myöntämisen jälkeen vakuutuskirjan ja ehdot. Kohta vaikuttaa myös olevan ristiriidassa KSL 6 a 11.2 :n kanssa, jolloin sääntelyä huonosti tunteva taho voisi luulla, ettei finanssipalveluita voisi jatkossa myydä lainkaan puhelimitse. Uudessa kohdassa 4.2 (10) todetaan, että markkinoinnissa esiintyneet virheelliset tiedot tulisi oikaista ennen sopimuksen tekemistä. Asiasta on jo säädetty finanssipalveluiden markkinointia koskevassa MOK:ssa. Kohdan toistaminen tässä MOK-luonnoksessa antaa kuvan siitä, että toimijan tulisi vielä markkinoinnin oikaisemisen lisäksi tehdä jotain muita konkreettisia toimia ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tällaiset mahdolliset toimet ovat vaikeasti hahmotettavia. Virheellisten tietojen oikaisemista koskevat suositukset ovat lisäksi hyvin haasteellisia vakuutus- ja PS-sopimuksille, joiden osalta laissa on pakottavasti

7 7 (15) säännelty virheellisen markkinoinnin vaikutuksesta sopimuksen sisältöön. FK esittää, että kohta poistetaan tästä MOK-luonnoksesta tarpeettomana. FK kokee uusien lisäpalveluiden käyttöön ottamista koskevan kohdan 4.2 (11) liian rajoittavaksi. Lisäpalvelut tai uudet ominaisuudet eivät välttämättä lisää asiakkaiden velvollisuuksia tai riskejä lainkaan eikä niistä aina edes peritä lisämaksuja. Tällainen säännös voi kääntyä asiakasta vastaan, kun heidän mahdollisuuttaan päästä hyödyntämään tekniikan kehityksestä rajoitetaan turhaan. Sopimuksen sisältö Viitaten aiemmin sopimusrakenteesta lausuttuun, tämä alakohta suosittelee kaikki alakohdassa mainitut asiat sisällytettäväksi sopimukseen. Kaikki alakohdan luettelemat asiat eivät liene sellaisia, että niistä tulisi sopia nimenomaan sopimusasiakirjassa (esim. ylivoimaista estettä koskevat asiat, reklamaation menettelytapaan liittyvät asiat jne.), vaan kohdan täytynee koskea sopimuskokonaisuutta. Alakohta on hyvä esimerkki sopimuksen käsitteen lisäämisen tarpeesta MOK-luonnokseen. Kohta 4.3 (13) koskee asiakkaan asiointikieltä. FK esittää, että asiaa säänneltäisiin äidinkielen sijasta asiakkaan palveluntarjoajan palveluvalikoimasta valitseman asiointikielen näkökulmasta. Asiakas voi haluta valita palvelukieleksi muun kuin äidinkielensä useista eri syistä. On myös monia tilanteita, joissa asiakas voi toivoa saavansa asiakirjoja muulla kuin valitsemallaan asiointikielellä. Asiakkaan valitsemasta asiointikielestä on tarvetta voida poiketa asiakkaan suostumuksella, mutta sana nimenomainen rajoittaa poikkeamismahdollisuutta liikaa. Nimenomaisuus sisältää vahvan dokumentointivelvoitteen, mikä voi johtaa siihen, että palvelu muilla kielillä kielletään asiakkailta kokonaan. Tällainen lopputulos ei voi olla asiakkaan edun mukainen. Kohta 4.3 (15) kieltää liittämästä sopimukseen ehtoja, jotka eivät ole tarpeellisia kyseisen sopimuksen tai asiakassuhteen järjestämisen osalta. FK huomauttaa, että asiakas valitsee itse haluamansa palvelut, ja valittuihin palveluihin on voitava liittää niitä koskevat ehdot. FK:n ja Fivan tapaamisessa vahvistui, ettei kohdan tarkoituksena ei ollut kieltää ns. ehtovihkojen käyttöä, koska niiden suhteen ei ole havaittu ongelmia. FK esittää kohdan poistamista tarpeettomana. Kohta 4.3 (16) suosittaa uutena tietona sopimukseen yhteystietojen merkitsemistä. FK toteaa, että yhteystietojen merkitseminen sopimukseen on ongelmallista sen vuoksi, että esimerkiksi asiakasvastuuhenkilöt voivat vaihtua suhteellisen tiheään. Asiakkaan osalta yhteystietoja ylläpidetään palveluntarjoajan järjestelmissä, eikä kaikissa sopimuksissa ole edes tarpeen olla asiakkaan yhteystietoja (esim. sähköisesti tehtävät sopimukset). Tulisi olla riittävää, että ajantasaiset yhteystiedot on saatavilla internetistä tai toimipisteistä. Kohta 4.3 (17) vaikuttaa olevan ristiriidassa KSL 7:25 kanssa, minkä vuoksi FK esittää sen poistamista MOK-luonnoksesta. Vaihtoehtoisesti kohtaa tulisi täsmentää niin, ettei edellä mainittua ristiriitaa esiinny. Kohta 4.3 (18) säätää, että sopimusosapuolen vaihdon tulisi perustua nimenomaiseen sopimusehtoon. FK huomauttaa, että sopimusosapuolen vaihto voi johtua myös laista, esimerkkeinä tällaisista yhtiöjärjestelyissä tapahtuva yleisseuraanto, kuten talletuskannan siirto luottolaitoslain ja vakuutuskantojen siirrot vakuutusyhtiölain mukaisesti. Jos näin

8 8 (15) suositellaan toimittavan, tulisi suosituksen yhteyteen selvyyden vuoksi listata myös tilanteet, joissa siirtäminen ei perustu ehtomuutokseen vaan lakiin. Lisäksi kohta vaikuttaa itsessään ristiriitaiselta; ensin todetaan velkojan oikeus siirtää saatava kolmannelle ja sitten rajoitetaan kyseistä oikeutta. Onko rajoitus katsottava kielloksi siirtää velkakin kolmannelle, vai onko tarkoitettu sanoa, että muissa tuotteissa ja palveluissa vaihdon tulisi perustua ehtoon? Kohdan 4.3 (20) sisältö jää hieman epäselväksi; kohdassa tarkoitettaneen, että mikäli sopimuskokonaisuudessa on ylivoimaista ehtoa koskeva lauseke, tulee molempien osapuolien pystyä vetoamaan kyseisiin tekijöihin. Kohtaa 4.3 (22) on muutettu epäsymmetriseksi rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiin verrattuna (siellä kohta 6.7 (13)). FK esittää, että rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin sanamuoto pidetään. Kohdan 4.3 (23) mukaan asiakasta koskevien tietojen luovuttamiseen tulisi lähtökohtaisesti saada asiakkaan nimenomainen hyväksyntä, esim. rasti ruutuun sopimukseen. FK esittää kohdan poistamista. Tietojen luovuttaminen on mahdollista suoraan lain nojalla (mm. henkilötietolaki, luottolaitoslaki, vakuutusyhtiölaki, rahanpesulaki ja maksupalvelulaki), ja pitäisi riittää, että toiminnassa noudatetaan lakia. Ylimääräiset nimenomaiset hyväksynnät ja rastit eivät ole tietosuojalainsäädännön ja -käytännön mukaisia. Lisäksi esim. arvopaperikaupassa ja maksupalveluiden tarjoamisessa palvelun luonne edellyttää tietojen välittämistä, eikä jokaiseen tiedonsiirtoon ole mahdollista saada nimenomaista suostumusta. Myös konsernin sisällä on oltava mahdollisuus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja lain mukaisesti ilman asiakkaan nimenomaista hyväksyntää. Mikäli kohta jätetään MOK-luonnokseen, tulisi edellä esitetyt poikkeamat selvyyden vuoksi listata kohtaan. Maksut ja palkkiot Kohtaan 4.4 (24) on uutena lisätty määräytymisperusteiden ilmoittaminen maksujen ja palkkioiden lisäksi. FK katsoo, että määräytymisperusteet tulisi ilmoittaa vain silloin, kun maksuja ja palkkioita ei voida ilmoittaa. Kohdassa tulisi siis lukea maksut ja palkkiot tai näiden määräytymisperusteet. Tämä logiikka löytyy myös esim. - KSL 2 luvun 8 :stä (kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet) - KSL 6 a luvun 10 :stä ( tai jos täsmällistä määrää ei voida ilmoittaa, kulujen määräytymisperusteet) - Rahoituspalveluiden tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (2.1) kohta 7.2 (48) (asiakkaalta veloitettava kokonaishinta, tai jos tarkkaa kokonaishintaa ei voida ilmoittaa, sen laskentaperusteet). Määräytymisperusteiden merkitys eri finanssipalveluissa on epäselvä. Joillakin tuotteilla tai palveluilla määräytymisperuste voi olla esimerkiksi markkinahinta. Mikäli vakuutussopimukset sisältyvät yleisten asiakassopimusten periaatteiden piiriin, tulee Fivan erityisesti selventää se, mitä määräytymisperusteilla tarkoitetaan vakuutussopimusten osalta. Määräytymisperusteiden avaaminen on erityisesti vakuutussopimusten osalta hankalaa ja ne voivat osittain kuulua liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Kohdassa 4.4 (25) on poistettu rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin mukainen

9 9 (15) mahdollisuus noudattaa sopimusehtojen mukaista muutosmenettelyä uudesta maksusta tai palkkiosta sovittaessa. FK pitää tämän ns. massamuutosmenettelyn poistamista liian pitkälle menevänä toimena sekä pidemmän päälle asiakkaan edun vastaisena, ja esittää kohdan palauttamista MOK-luonnokseen. Massatuotteita koskevista muutoksista on mahdotonta neuvotella MOK-luonnoksen edellyttämällä tavalla erikseen kunkin asiakkaiden kanssa, jolloin kohta tosiasiassa kieltäisi kaikki muutokset. Tällainen rajaa tarpeettomasti esim. hinnoittelurakenteen muutoksia sopimuksissa, jotka parhaimmillaan kestävät vuosikymmeniä. Asiakkaan suojelu on tällöin ylimitoitettua, koska asiakas voi irtisanoa sopimuksen. Se, että vakuutukset voivat olla poikkeus tästä, puhuu taas niitä koskevan erityiskappaleen puolesta, eikä argumenttia tulisi käyttää kaikkien muiden sopimustyyppien vahingoksi. Maksut ja palkkiot eivät aina riipu palveluntarjoajasta. Tällaisia ovat esimerkiksi arvopaperikeskuksen perimät palkkiot, ulkomaisten arvopaperien säilytyspalkkiot sekä arvonlisäveron periminen aikaisemmin verottomasta palvelusta. Mikäli uusia maksuperusteita ei voida kohdistaa palvelua käyttäville asiakkaille, nostavat ne kaikkien asiakkaiden maksamia hintoja. Kohdassa tulisi joka tapauksessa selvyyden vuoksi mainita, että vähintään laista tai viranomaisen päätöksestä johtuvat uudet maksut ja palkkiot voidaan aina tehdä sopimusehtojen mukaista muutosmenettelyä noudattaen. FK huomauttaa, että lainsäädäntöön saattaa sisältyä sopimusehtojen muuttamista koskevia erityissäännöksiä, joita sovelletaan myös maksuihin ja palkkioihin. Uuden maksun ja palkkion sopimisesta säädetään mm. maksupalvelulaissa ja vakuutussopimuslaissa. Maksupalvelulain 30 :ää sovelletaan paitsi puitesopimusten muutoksiin myös lain :ssä tarkoitettuihin ennakkotietoihin. FK:n näkemyksen mukaan myös ehtojen massamuutosmenettely on sallittu, kunhan noudatetaan lain tai ehtojen mukaista muutosmenettelyä. 4.4 (26); kohdan soveltuvuus vakuutusyhtiöihin on kyseenalainen, koska niillä ei ole vastaavalla tavalla hinnastoa kuin esim. pankeilla. Pyydämme tarkentamaan kohtaa Kyseistä palvelua koskeva hinnasto tulisi antaa asiakkaalle tai Ehtojen muuttaminen Vakuutus- ja PS-sopimusehtojen muuttamisesta säädetään pakottavasti vakuutussopimuslaissa ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa. Osapuolet eivät voi keskenään sopia ehtojen muuttamisesta ja ehtojen muuttamista yksipuolisesti on myös rajoitettu. Toisaalta esimerkiksi maksupalvelulain 30 :n mukaan kuluttajan katsotaan hyväksyneen palveluntarjoajan yksipuolisesti ehdottamat muutokset, jollei hän vastusta muutoksia muutoksen voimaantulopäivään mennessä. Edellytyksenä on, että tällainen muutosmenettelyä koskeva ehto sisältyy sopimukseen ja asiakkaalle annettavaan ennakkoinformaatioon (maksupalvelulain 15 ). Ennakkoinformaatio on puolestaan annettava asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä (maksupalvelulain 10 ). Maksupalvelulain sisältyy lisäksi koron ja valuutan vaihtokurssin välitöntä soveltamista koskeva säännös (lain 32 ).

10 10 (15) Sopimusehtojen muuttamiseen voi liittyä sopimustyyppikohtaista erityislainsäädäntöä, mikä tulisikin ottaa myös MOK:issa huomioon. 4.5 (29) kohdan ensimmäinen alakohta tuo uutena vaatimuksena muutosperusteiden sekä muutosten ilmoitustavan ja -ajan yksilöimisen sopimuksessa. Toimijan on käytännössä mahdotonta nimetä tulevaisuuden mahdolliset muutosperusteet, joita on tarpeen saada käyttää pitkäkestoisissa, toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa. Palveluntarjoajalla tulee olla mahdollisuus kehittää tuotteitaan ja niiden ehtoja ajan kuluessa, ja asiakkaan tulee voida hyötyä tuotteiden kehittymisestä. 4.5 (29) kohdan toinen alakohta tulisi FK:n näkemyksen mukaan poistaa tarpeettomana. Määräaikaisen vakuutussopimuksen voi muuttaa vakuutussopimuslain mukaan tietyillä ehdoilla. PS-sopimukset ovat myös pitkäaikaisia määräaikaisia sopimuksia, ja niidenkin osalta lainsäätäjä on tunnustanut muutosten tekemisen tarpeen säätämällä siitä lain tasolla. Koska lain tasollakin on tunnustettu tarve voida muuttaa määräaikaisia sopimuksia, ei MOK-luonnoksessa tulisi sivuuttaa tätä tarvetta muita finanssipalvelusopimusten osalta. Lainsäädännössä lähtökohta on kuitenkin sopimusvapaus kuluttajansuojasääntely huomioon ottaen. 4.5 (29) kohdan kolmannessa alakohdassa FK vastustaa Fivan uutta suositusta siitä, että uusi hinnoitteluperuste olisi lähtökohtaisesti olennainen sopimusmuutos ja sellaisena sopimusmuutosmenettely olisi niiden osalta kielletty. Hinnoitteluperusteen lisääminen ei automaattisesti vaikuta asiakkaan oikeuksia vähentävästi. Esimerkki tästä olisi vuosimaksun muuttaminen kuukausimaksuksi ilman, että asiakkaan kulurasitus nousee. Lisäksi vakuutuspuolella asiakkaat eivät ole edes tietoisia hinnoitteluperusteista, sillä ne ovat liikesalaisuuksia. Uusi hinnoitteluperuste tulisi poistaa esimerkkinä olennaisesta sopimusmuutoksesta. FK toivoo täsmennettävän, mitä tosiasiallisella mahdollisuudella tarkoitetaan kohdan 4.5 (29) viidennessä alakohdassa. Täyttääkö esim. maksupalvelulain säätämä muutostapa tosiasiallisuuden kriteerit? Kohdan 4.5 (29) kuudenteen alakohtaan on lisätty virke: Ehdotetut muutokset eivät irtisanomisaikana koske asiakasta. Kyseessä oleva kohta on maksupalvelulaista, eikä Fivan tule laajentaa sen soveltamisalaa kaikkia finanssipalveluita koskevaksi. Lisäksi FK esittää, että asiakkaan tulisi vastustaa muutosta kohtuullisessa ajassa. Suositus, jonka mukaan palveluntarjoajan tulisi itse irtisanoa sopimus, jos asiakas on vastustanut muutosta muttei irtisano sopimusta, vaikuttaa olevan ristiriidassa vakuutussopimuslain kanssa. Sopimusten hallinnointi FK ehdottaa kohdan 4.6 (31) poistamista tarpeettomana. Sopimusten ja ehtojen säilyttämisajasta on säädetty useissa eri laeissa sekä Fivan määräyksissä ja ohjeissa. Jos asiasta halutaan antaa uutta sääntelyä, tulisi samalla kertoa uuden säännöksen suhde jo olemassa olevaan sääntelyyn sekä täsmentää, mitä riittävä aika tarkoittaa. Sopimuksen päättäminen Vakuutus- ja PS-sopimusten päättämisestä säädetään pakottavasti vakuutussopimuslaissa ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa, eikä kohtaa tulisi siksi soveltaa

11 11 (15) näihin sopimustyypeihin. 2.2 Talletussopimukset Kohdan 5.1 (2) mukaan talletussopimuksia koskevat ehdot olisi toimitettava Fivalle hyvissä ajoin ennen ehtojen voimaantuloa. Talletussopimuksia koskevia vakioehtoja tulisi lähtökohtaisesti kohdella samoilla kriteereillä kuin muitakin vakiosopimusehtoja Kohtaan 5.3 (4) liittyen FK pyytää, että Fiva ottaa huomioon talletussuojarahaston hallituksen antaman suosituksen, jonka mukaan talletuspankin olisi suositeltavaa tiliehdoissaan todeta, ettei sijoitussidonnaisen talletuksen lisäkorko lähtökohtaisesti kuulu talletussuojan piiriin. Kohtaan 5.4 (6) kohdan osalta toteamme, että maksutili on avista-talletustili, joka avataan pankin normaalista tuotevalikoimasta (esim. käyttötili). Se, onko kyse maksutilistä ja sovelletaanko maksupalvelulakia, riippuu ensisijaisesti tilin käyttötarkoituksesta ja tiliehdoista. Maksupalvelulain edellyttämät ehdot (lain 30 37, ja 69 ) sisällytetään tilin ehtoihin tarvittaessa. Tiedolla maksupalvelulain soveltamisesta ja siitä, onko kyseessä maksutili, ei ole käytännössä mielestämme informaatioarvoa. FK esittää, että maininnat maksupalvelulaista ja maksutilistä poistetaan ja kohdassa pitäydytään rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin sanamuodossa. Uuden kohdan 5.6 (10) mukaan talletussopimukseen ei voida liittää vakiomuotoista ehtoa, jonka mukaan luottolaitoksella on oikeus siirtää asiakkaan talletus toiselle luottolaitokselle. Talletuspankilla on oikeus siirtää talletus toiselle yleisseuraannon (sulautuminen, jakautuminen ja liiketoiminnan myynti) johdosta (talletuskannan siirto). Kohtaa tulisi täsmentää niin, että tilisopimukseen voi sisältyä talletuksen siirtoa koskevia ehtoja lainsäädännön niin salliessa. Kohdan 5.7 (11) mukaan talletussopimuksessa tulisi olla erillinen ehto, jos luottolaitos haluaa poikkeuksellisesti varata itselleen oikeuden sulkea talletustilin muussa kuin lainsäädännössä määritellyssä tilanteessa. Voimassa olevan rahoituspalvelusopimuksia koskevan standardin mukaan talletuspankilla on oikeus sulkea tili vain, jos sulkemisesta on erillinen ehto, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Poikkeuksellisuuden lisääminen avaa monia kysymyksiä, vaikka Fivalla ei ole FK:n tietojen mukaan ollut tarkoitusta muuttaa kohdan sisältöä. FK ehdottaa, että kohdassa säilytetään selvyyden vuoksi nykyinen sanamuoto. Tilinkäyttövälineitä koskeva kohta 5.9 (13) on uusi. Tilinkäyttöväline ei ole välttämätön osa talletustiliä ja joihinkin talletustileihin ei tilinkäyttövälinettä voida edes liittää. Tilinkäyttöväline ei myöskään välttämättä liity talletustiliin (esim. erillinen korttiluotto ja siihen liittyvä kortti). Tilinkäyttövälinettä koskevat ehdot sisältyvät kyseistä välinettä koskeviin ehtoihin, kuten kortti- ja verkkopankkisopimuksiin. Edellä mainituista syistä kohta voitaisiin sisällyttää maksupalvelujen tarjoamista koskeviin ohjeisiin. Talletussopimusten osalta ohjeistus voisi koskea lähinnä sitä, voidaanko talletustiliin liittää tilinkäyttövälinettä vai ei. FK jättää Fivan harkittavaksi, tulisiko kohdassa puhua tilinkäyttövälineen sijasta maksuvälineestä.

12 12 (15) 2.3 Luottosopimukset Kohdassa 6.2 (3) on uusi suositus, että velkakirjassa tulisi mainita, jos luottoa voidaan käyttää kiinteistövakuudellisen joukkolainan vakuutena, sekä kertoa asiakkaan kuittaamisoikeudesta pankin selvitystilassa tai konkurssissa. FK esittää kohdan poistamista lainsäädännössä jo säädettynä asiana. Toissijaisesti, jos kohtaa ei poisteta, siitä tulisi käydä selvästi ilmi, että tällaisen informaation antamatta jättäminen asiakkaalle ei vaikuta vakuusoikeuteen poolissa eikä kuittausrajoitukseen, jotka molemmat tulevat laista. Asiasta ei tämän vuoksi tarvitse erikseen sopia asiakkaan kanssa. Kuittausoikeuden menettäminen on aina seurauksena, kun velkoja vaihtuu. Jos luottosopimuksessa mainitaan, että kuittausoikeutta ei ole joukkolainan vakuustilanteissa, sopimusehto on harhaanjohtava. Varainhankinnan järjestämisen tulee olla luottolaitoksen itsensä päätettävissä eikä asiakassopimuksiin voida vaatia sisällytettävän erityisiä mainintoja siitä, miten luotto käyttäytyy eri varainhankintatilanteissa. Asia on vaikea selittää asiakkaalle, lisäksi tietoa voidaan pitää asiakkaansuojan kannalta merkityksettömänä. Lisäksi FK toteaa, että tällainen tieto pitäisi pystyä antamaan myös muussa sopimuskokonaisuuden osassa kuin velkakirjassa. Kohdan 6.2 (4) mukaan Fiva pitää kiellettynä sopimusehtoa, jonka mukaan koron määrään vaikuttaa jokin epäasiallinen peruste. Esimerkkinä tällaisesta mainitaan se, ottaako lainanottaja vakuutuksen tietyltä vakuutuksenantajalta. FK:n mielestä kohta laajentaa liikaa luottolaitoslain 126 kieltoa, joka kieltää vain sellaiset sopimusehdot, jotka kokonaisuutena arvioiden asiattomasti vaikuttavat luoton saamiseen, sopimuksen voimassaoloon tai muihin sopimuksen ehtoihin taikka jos asiakkaan oikeutta ryhtyä sopimussuhteeseen muun elinkeinonharjoittajan kanssa rajoitetaan. Mahdollista asiattomuutta tulee siis arvioida kokonaistilanne huomioon ottaen. Esimerkiksi kokonaisasiakkuus yritysryhmässä voi vaikuttaa koron määrään, kunhan vaikutus ei ole kohtuuton. FK:n mielestä kohta ja sen esimerkki ovat epätarkkoja ja sellaisina omiaan luomaan riitatilanteita. FK esittää kohdan poistamista. Kohdan 6.2 (6) mukaan vakuussitoumusten tulisi pääsäännön mukaan olla erityisvakuuksia. Varautumista mahdollisen uuden lainan myöntämiseen ei tulisi pitää perusteltuna syynä yleisvakuuden käyttöön. Nykyisessä rahoituspalvelujen menettelytapastandardin jaksossa 6.2 Vakuudet on suositus (8), jonka mukaan varsinkin vieraasta velasta annettujen vakuussitoumusten tulisi olla pääsäännön mukaan erityisvakuuksia. MOK-luonnoksessa viittaus vieraaseen velkaan on poistettu. Tämä tarkoittaisi, että myös omasta velasta tuli pääsäännön mukaan antaa erityisvakuus ja yleisvakuuden käyttö edellyttäisi perusteltua syytä. FK:n näkemyksen mukaan tämä suositus ei ole sopusoinnussa vakuuksia koskevan sääntelyn kanssa. Luotonantajalla on vakiintuneesti katsottu olevan oikeus vakuusharkintaan ja vakuuksien hyväksymiseen. Asiakassuojan kannalta perustetta kieltää edes pääsäännön tasolla yleisvakuuksien käyttöä silloin, kun kyseessä on velallisen oma pantti. Kohta hankaloittaa tarpeettomasti pankin omien sitoumusten sisältöä, minkä lisäksi asialla on vaikutusta velkojien keskinäisiin suhteisiin: erityispanttia uusittaessa velkojen keskinäinen etusijajärjestys muuttuu. Yleisvakuuden käyttö laskee luotonmyöntämiskustannuksia ja tekee asiakkaan asioinnista pankissa yksinkertaisempaa ja joustavampaa. Markkinoilla ei ole ollut ongelmia omasta velasta annettujen yleispanttien suhteen, ja toimijoilla on omia

13 13 (15) sisäisiä ohjeistuksia tilanteista, jolloin tulee käyttää erityispanttia mahdollisen yleispantin sijasta. MOK:n mukaan vakuudenantajan tulisi voida vaikuttaa siihen, antaako tämä erityisvai yleisvakuuden. Tämä vapaus hänelle tulee antaa ilman erityisiä perusteita. Kohtaan valittua esimerkkiä ei voida pitää kovin onnistuneena, koska yleispantin ainoa tarkoitus on varautuminen uuden lainan myöntämiseen. Pankkilautakunta katsoi reilun vuoden takaisessa ratkaisussaan (dnro PKL 35/11), että yleisvakuuksien käyttö vastaavantyyppisessä tilanteessa oli perusteltua ja hyvän pankkitavan mukaista. Vierasvelkapanttaukseen liittyvät tilanteet säännellään laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. FK:n ja Fivan keskustelussa esiin noussut esimerkkitapaus aviopuolisoiden kodin panttaamisesta ensin yhteiseen asuntolainaan ja sittemmin toisen puolison yritystoimintaan koskee kuitenkin vieraasta velasta annettua yleispanttia, ei omaa yleispanttia. Tällaisessa tapauksessa lainsäätäjä on jo suojannut asiakasta vaatimalla, että sitoumuksessa tulee mainita yleispantin kattamien vastuiden rahamäärän yläraja sekä panttauksen voimassaoloaika tai päivämäärä, jota ennen vastuiden tulee syntyä tai erääntyä. Muussa tilanteessa pantinantajan vastuu on rajoitettu takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 2:5.2 mukaisesti. Lisäksi pankin tulee ilmoittaa lisävelan myöntämisestä vieraspantinantajalle panttausvastuun sovittelun uhalla ja vierasvelkapantinantajalla on oikeus rajoittaa vastuutaan sen voimassaoloajan osalta ilmoittamalla siitä pankille. Yleisvakuuden antajalla on lisäksi oikeus ilmoittaa ajankohta, jonka jälkeen syntyneistä veloista vakuus ei vastaa. FK huomauttaa, että jos lainsäätäjä on tietoisesti päätynyt takauslaissa suojaamaan ainoastaan luonnollista henkilöä takaajana/pantinantajana, ei Fivan tule ohittaa lainsäätäjän valintaa laajentamalla suojaa kaikkiin kuluttajiin rinnastettaviin pienyrittäjiin. Pienyrityksillä velan ottamisen tarve on toistuvampaa ja usein pantattavien vakuuksien määräkin on suurempi, jolloin yleispanttauksen käyttäminen on asiakkaankin näkökulmasta järkevämpää ja helpompaa kuin tehdä joka kerta uusi erityispanttaus. Kohdassa 6.3 (7) kohta kiinteää korkoa tai viitekorkosidonnaisten luottojen korkomarginaalia ei tulisi muuttaa ilman molempien osapuolten suostumusta on samassa muodossa kuin nykyisessä rahoitussopimusstandardissa. FK katsoo, ettei suositus sovellu sellaisenaan kuluttajiin rinnastettaviin pienyrityksiin, joiden osalta kiinteän koron ja korkomarginaalin muutosehtojen ottaminen luottosopimukseen on laajemmin mahdollista. Kohdasta 6.3 (8) tulisi poistaa tai muuten perusteena syntyä perusteltu käsitys luottolaitoksen suostumuksesta muutoksiin ilman muiden ehtojen muuttamista. Asiakkaan käsityksen on tullut syntyä luoton markkinoinnista tai sopimustekstistä, ei mistä tahansa asiasta. Lisäksi viimeinen lause eikä asiasta ole aiemmin toisin sovittu jää epäselväksi lukijalle virkkeen monimutkaisen rakenteen vuoksi. Mikäli kohdassa 6.4 (12) tarkoitetaan pankin oikeutta saada korvaus luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, FK huomauttaa että, korvauksen perusteet voidaan kyllä määritellä velkakirjassa, mutta määrää ei luonnollisestikaan voi ilmoittaa, koska se riippuu luoton takaisinmaksun ajankohdasta. 2.4 Pitkäaikaissäästämissopimukset PS-sopimuksista säädetään hyvin kattavasti laissa sidotusta pitkäaikaissäästämisestä.

14 14 (15) Vastikään voimaan tullut kulu-mok koskee myös PS-sopimuksia. Lisäksi Fiva on julkaissut pitkäaikaissäästämispalvelun tarjoamista koskevan valvottavatiedotteen 9/2010. FK katsoo, että ottaen huomioon PS-sopimusten markkinoiden koon ja edellä mainitun sääntelyn, lisäsääntelyä PS-sopimuksista ei ole tarpeen antaa. PS-sopimuksen sopimusasiakirjan sisältö on määritelty pakottavasti laissa. Viittaamme tältä osin aiemmin lausumaamme sopimusrakenteesta. Kohtaan 7.2 (4) FK:n näkemyksen mukaan palveluntarjoajat eivät sovi muista kuin asiakkaan valitsemista sijoituskohteista asiakkaan kanssa. Palveluntarjoajien tulee kuitenkin voida esitellä sijoituskohteiden tuotevalikoimaa laajemminkin ja antaa siitä asiakkaille tietoja. FK esittää kohtaa täydennettäväksi selvyyden vuoksi maininnalla siitä, että asiakkaan antaessa itsenäisesti toimeksiantoja PS-sopimuksen sijoituskohteista (esim. internetissä), kyse on tällaisesta sopimuksen täydentämisestä. Kohdasta 7.2 (5) FK huomauttaa, ettei PS-sopimuksia voida käytännössä tehdä ilman siihen kuuluvaa tilisopimusta ja sijoituspalvelusopimusta. Näin ollen vaikuttaa keinotekoiselta pilkkoa sopimuskokonaisuus osiin, joita ei itsenäisesti voi olla olemassa. Kohdan 7.2 (8) viimeisen virkkeen osalta FK toteaa, että sijoitusstrategian ja riskitason muuttaminen tapahtuu aina asiakkaan toimesta tai aloitteesta. Kyse ei ole palveluntarjoajan tekemästä yksipuolisesta sopimusehtojen muutoksesta, joten muutoksia ei tule rinnastaa palveluntarjoajan yksipuolisesti tekemiin sopimusehtojen muutoksiin. FK esittää kyseisen virkkeen poistamista MOK-luonnoksesta. Kohdasta tulisi myös käydä ilmi, että asiakkaan itsenäinen sijoitustoiminta esim. internetissä on sopimuksen muuttamista ja ettei palveluntarjoajalla ole velvollisuutta valvoa asiakkaan sijoitustoimintaa tai sopimuksen noudattamista tältä osin. Kohdassa 7.2 (13) viittaus MOK-luonnoksen jaksoon 4 aiheuttaa ristiriitoja pakottavan lain ja MOK-luonnoksen kesken. Viittaus kappaleeseen 4 tulisi poistaa. PS-sopimus on pitkäaikainen sopimus myös palveluntarjoajalle ja palveluntarjoajan kustannukset voivat ajan kuluessa nousta merkittävästi. Asiakkaalla on aina mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa, kun taas palveluntarjoajalla ei ole yleensä mahdollisuutta irtisanoa asiakkaan sopimusta. Tämä huomioiden merkittävän hinnan korotuksen ei tulisi aina ja automaattisesti olla olennainen sopimusmuutos, joka edellyttää asiakkaan suostumusta. Kohdassa 7.2 (15) puhutaan epämääräisesti palveluntarjoajan vastuusta ja asiakkaan sijoitusstrategian ja riskitason noudattamisesta. Tällainen ohjeistus on erityisen altista luomaan ristiriitoja. Palveluntarjoajan antaman sijoitusneuvonnan tulee luonnollisesti olla asianmukaista, mutta palveluntarjoajalla ei voi koskaan olla vastuuta asiakkaan tekemistä sijoituspäätöksistä. PS-sopimuksissa asiakas tekee tyypillisesti itse sijoituspäätökset. Palveluntarjoajan tulee voida rajata vastuutaan sijoitusstrategian ja riskitason noudattamisesta siltä osin kun asiakas antaa itsenäisesti toimeksiantoja. Palveluntarjoajalle ei myöskään tule tällöin asettaa seurantavastuita asiakkaan sijoitustoiminnasta. FK esittää kohdan poistamista MOK-luonnoksesta hyvin todennäköisten väärinkäsitysten estämiseksi tai, mikäli kohta halutaan säilyttää, selventävää muotoilua vastuiden yksiselitteisen esille tuomisen suhteen.

15 15 (15) 2.5 Vakuutusmeklarin toimeksiantosopimus ja valtakirja FK pitää ehdotettua määräystä vakuutusmeklarin toimeksiantosopimuksesta ja valtakirjasta kannatettavana. 3 Tekniset huomautukset - Kohta 1.1; MOK-luonnos koskee finanssipalvelusopimuksia vs. 1.2 määritelmä finanssipalveluista ja tuotteista. - Kohdassa 6.1 (1) viitataan kohtaan 6.3 (9), jota ei ole olemassa. Tarkoitus lienee viitata kohtaan 6.3 (8). FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Lea Mäntyniemi johtaja

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot