MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-19:55 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Matti van Strienin eläinsuojan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 30 Korkein hallinto-oikeus Diaarin:o 3999/1/14 / Vastine Ruoksuo III 1:26 maa-aineslupa 31 Korkein hallinto-oikeus Diaarin:o 3998/1/14 / Vastine Sora-alue 1:100 maa-aineslupa 32 Korkein hallinto-oikeus Diaarin:o 3991/1/14 / Vastine Ylikumiruona 1:9 maa-aineslupa Huoltorakennuksen purku / Häävuoren palvelukeskus Karjalankylän alueen katuvalojen suunnittelun ja rakentamisen urakkatarjoukset Päällystystöiden urakkatarjoukset Hämölänalueen jätevesiviemärin saneerauksen urakkatarjoukset Tilinpäätös 2014/tekninen lautakunta Talousarvion seuranta 2/2015 / tekninen lautakunta Vuoden 2015 investointiohjelma / muutos Päiväkodin laajennus / lisämääräraha Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 82

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Iltanen Marko puheenjohtaja Numminen Lauri varapuheenjohtaja Karkoinen Kimmo jäsen Lainio Sirpa jäsen Laitinen Taina jäsen Lassila Hanne jäsen Randell' Miika jäsen Setälä Marko jäsen Jaakola Timo kunnanhall. edustaja Oja Timo tekninen johtaja/pk:n pitäjä Hilska Suvi kiinteistöpäällikkö Kauppila Matti työpäällikkö Veck Heidi ympäristösihteeri Valtanen Jenni varajäsen (Jaakkola) Verainen Anna-Leena varajäsen (Järvi) Vilola Mika varajäsen (Laine) POISSA Jaakkola Marianne jäsen Järvi Kirsi jäsen Laine Tapani jäsen Maisila Päivi kunnanhall. puheenjohtaja Österberg Seija kunnanjohtaja Heikola Annika rakennustarkastaja Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa varajäsen (Iltanen) Kytömaa Jarmo varajäsen (Numminen) Ylis-Junttila Markus varajäsen (Karkoinen) Halminen Petri varajäsen (Lainio) Kaskinen Anu varajäsen (Laitinen) Elo Tarja varajäsen (Lassila) Nikkilä Sami varajäsen (Randell') Olli Riku varajäsen (Setälä) ALLEKIRJOITUKSET Marko Iltanen puheenjohtaja Timo Oja esittelijä / pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Sirpa Lainio Lauri Numminen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Tarja Marttila toimistosihteeri

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta Ehdotus (pj.): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta Ehdotus (pj.): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Numminen ja Sirpa Lainio. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Numminen ja Sirpa Lainio.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Matti van Strienin eläinsuojan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 864/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija (ympäristösihteeri): ESAVI/16/04.08/2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mynämäen kunnan ym päris tön suo je lu vi ran omai sen lausuntoa Matti van Strienin ha ke mukses ta, joka koskee ympäristölupamääräysten tarkistamista. Ym päris tö lu van on myöntänyt Lounais-Suomen ympäristökeskus Lupa on myönnetty 75 lypsylehmän, 20 hiehon ja 40 nuor kar ja pai kan navetalle, sekä 7000 munivan kanan kanalalle. Tilan nykyinen eläinmäärä on 70 lypsylehmää, 30 hiehoa ja 20 alle 6 kk ikäistä vasikkaa. Kanalan toiminta on lopetettu 2000-luvun al kupuo lel la. Navetta sijaitsee Lemmin kylässä tilalla Valtonen 2:32, osoitteessa Val to sen tie 34. Lemminojaan on matkaa noin 700 m. Lähimmät kaksi naapureiden asuinrakennusta ovat m päässä na vet ta raken nuk ses ta. Navetta toimii lietelantajärjestelmällä. Liete johdetaan 80 m3:n ka tettuun säiliöön, josta se separoidaan. Separoitu neste johdetaan 2500 m3:n virtsasäiliöön (Metro-Matto-allas). Kuiva-aines varastoidaan kah des sa lantalassa, joista toinen on katettu. Kuivalantaloiden yhteis ti la vuus on 1800 m3. Lannanlevitysalaa on käytettävissä yhteensä 120 ha, josta omaa pel toa on 50 ha ja vuokrapeltoa 70 ha. Pohjavesialueella lan nan le vitys pel toa on 6 ha. Lannanlevitykseen käytettävistä pelloista on toi mitet tu kartat hakemuksen liitteenä. Edellisellä lupakaudella ympäristösihteereille on tullut toiminnasta muu ta ma valitus, mutta ne eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. Eläinsuo jan ympäristölupaa valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus. Esityslistan oheismateriaalina on Matti van Strienin ympäristölupa ja ha ke mus ilman karttaliitteitä. Karttaliitteet ovat nähtävillä ko kouk sessa. Ehdotus: (ympäristösihteeri) Etelä-Suomen aluehallintovirastolle annetaan seuraava lausunto: Mynämäen tekninen lautakunta edellyttää, että pohjavesialueella ta-

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta pah tu van lannanlevityksen kieltävä määräys on sisällytettävä myös uu siin määräyksiin. Muuten lautakunnalla ei ole huomautettavaa hake muk ses ta. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Ehdotus (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen ja päätti antaa Etelä-Suomen AVI:lle seuraavan lausunnon: Mynämäen tekninen lautakunta edellyttää, että pohjavesialueella tapah tu van lannanlevityksen kieltävä määräys on sisällytettävä myös uu siin määräyksiin. Muuten lautakunnalla ei ole huomautettavaa hake muk ses ta.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Korkein hallinto-oikeus Diaarin:o 3999/1/14 / Vastine Ruoksuo III 1:26 maa-aineslupa 44/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt vastinepyynnön koskien My nämä en-mie tois ten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valitusta Turun hal linto-oi keu den päätöksestä , päätösnro 14/0329/1, di aa rinro 02027/13/5404. Turun hallinto-oikeuden päätös koskee My nämäen kunnanhallituksen myöntämää maa-ai neksen ottamislupaa / Mynämäen kunta Ruoksuo III RN:o 1:26. Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. Jatkoaikaa on saatu asti. Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii hal lin to-oikeu den päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan ja kun nan hal lituk sen kunnalle itselleen myöntämän maa-ainesluvan kumoamista. Mi kä li tätä ja kahta muuta vireillä olevaa kunnanhallituksen kunnalle it sel leen myöntämää ainestenottolupaa ja Veraisen Sora Ky:n samal le yhtenäiselle pohjavesiharjualueelle myöntämää maa-ai nes lupaa ei erillisinä kumota suoraan, vaatii yhdistys että: 1. tämä kunnanhallituksen kunnalle itselleen myöntämä maa-aines lu pa, 2. kunnan kunnalle itselleen viereiselle kiinteistölle samalle har juosuu del le myöntämä toinen maa-ainestenottolupa, 3. kunnan kunnalle itselleen samalle harjuosuudelle myöntämä kol mas maa-ainestenottolupa, 4. kunnan Veraisen Sora Ky:lle samalle harjuosuudelle myön tämä nel jäs maa-aineslupa, 5. kunnan aiemmin Veraisen Sora Ky:lle kunnan kiinteistöjen väliin val tion luonnonsuojelualueelle myöntämä viides maa-aines ten ot to lu pa ja 6. samalla harjuosuudella tapahtuneiden luvallisten ja /tai lainvas tais ten soranottojen toteutumattomien jälkihoitotoimien edel lyt tä mät maa-ai nes lu vat katsotaan yhdeksi suureksi maa-ai nes ten ot to hank keek si, jonka osista annetut päätökset on näin ollen kumottava lain vas tai si na ja lakien kier tä mi se nä. Lisäksi yhdistys esittää että korkein hallinto-oikeus suorittaisi alu eelle katselmuksen. Asian käsittelyvaiheet/päätökset: Mynämäen kunnan maa-aineslupahakemus on tullut vireille Mynämäen kunta myönteinen maa-aineksen ot ta mis lu pa päätös

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Turun hallinto-oikeuden päätös , hallinto-oikeus hylkä si Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n te kemän valituksen Kunnanhallituksen selitys Ehdotus vastineeksi: Mynämäen tekninen lautakunta uudistaa Turun hallinto-oikeudelle an ne tus sa selityksessä todetut asiat. Valituksessa korostetaan, että kunta on myöntänyt lupia itselleen. Maa-ai nes lu van myöntää kun nan määräämä viranomainen, My nämäen kunnan hallintosäännön mu kai ses ti kunnanhallitus. Kunta voi myön tää maa-aineksen ottamisluvan kunnalle it sel leen. Maa-ai neslu van on myöntänyt Mynämäen kunnanhallitus ha ki jal le Mynämäen kun ta (tekninen osasto). Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii, että korkein hal lin to-oi keus käsittelee Mynämäen kunnan kolmesta maa-ai neksen ottamislupapäätöksestä ja Veraisen Sora Ky:n lupapäätöksestä teh dyt valitukset yhdessä. Veraisen Sora Ky:lle myönnetystä maa-aines lu vas ta tehtyyn valitukseen (Soukon sora-alue 1:25 ja Rajamäki 1:27) on korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen , päätök ses sä luonnonsuojeluyhdistyksen valitus on hylätty ja maa-ai neslu pa pää tös on tullut lainvoimaiseksi. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut Mynämäen kunnan hal li tuk sen Veraisen Sora Ky:lle (Ylistalon sora-alue 1:64) myöntämän maa-ai nek sen ottamislupapäätöksen pe ruut ta mista. Hakemuksessa ELY-Lii ken ne vas tuu alue on todennut toi mi neensa virheellisesti ja et tä alue on siirtynyt jo vuonna 2001 Met sä hal lituk sen hallintaan. Mynämäen kunnanhallitus on pää tök sel lä peruuttanut ko. maa-ainesluvan. Mynämäen tekninen lautakunta katsoo, että Mynämäen-Mietoisten luon non suo je lu yh dis tys ry:n valitus tulee hylätä perusteettomana. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta esittää vastineena korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta edellä olevan teknisen johtajan valmistelun mukaisen vastineen. Lautakunta esittää, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen perusteettomana. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Anna-Liisa Verainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Korkein hallinto-oikeus Diaarin:o 3998/1/14 / Vastine Sora-alue 1:100 maa-aineslupa 44/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt vastinepyynnön koskien My nämä en-mie tois ten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valitusta Turun hal linto-oi keu den päätöksestä , päätösnro 14/0328/1, di aa rinro 02026/13/5404. Turun hallinto-oikeuden päätös koskee My nämäen kunnanhallituksen myöntämää maa-ai neksen ottamislupaa / Mynämäen kunta Sora-alue RN:o 1:100. Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. Jatkoaikaa on saatu asti. Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii hal lin to-oikeu den päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan ja kun nan hal lituk sen kunnalle itselleen myöntämän maa-ainesluvan kumoamista. Mi kä li tätä ja kahta muuta vireillä olevaa kunnanhallituksen kunnalle it sel leen myöntämää ainestenottolupaa ja Veraisen Sora Ky:n samal le yhtenäiselle pohjavesiharjualueelle myöntämää maa-ai nes lupaa ei erillisinä kumota suoraan, vaatii yhdistys että: 1. tämä kunnanhallituksen kunnalle itselleen myöntämä maa-aines lu pa, 2. kunnan kunnalle itselleen viereiselle kiinteistölle samalle har juosuu del le myöntämä toinen maa-ainestenottolupa, 3. kunnan kunnalle itselleen samalle harjuosuudelle myöntämä kol mas maa-ainestenottolupa, 4. kunnan Veraisen Sora Ky:lle samalle harjuosuudelle myöntämä nel jäs maa-aineslupa, 5. kunnan aiemmin Veraisen Sora Ky:lle kunnan kiinteistöjen väliin val tion luonnonsuojelualueelle myöntämä viides maa-aines ten ot to lu pa ja 6. samalla harjuosuudella tapahtuneiden luvallisten ja/tai lain vastais ten soranottojen toteutumattomien jälkihoitotoimien edellyttämät maa-ai nes lu vat katsotaan yhdeksi suureksi maa-ai nes ten ot to hank keek si, jonka osista annetut päätökset on näin ollen kumottava lain vas tai si na ja lakien kiertämisenä. Lisäksi yhdistys esittää, että korkein hallinto-oikeus suorittaisi alu eelle katselmuksen. Asian käsittelyvaiheet/päätökset: Mynämäen kunnan maa-aineslupahakemus on tullut vireille Mynämäen kunta myönteinen maa-aineksen ot ta mis lu pa päätös

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Turun hallinto-oikeuden päätös , hallinto-oikeus hylkä si Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n te kemän valituksen Ehdotus vastineeksi: Mynämäen tekninen lautakunta uudistaa Turun hallinto-oikeudelle annetussa selityksessä todetut asiat. Valituksessa korostetaan, että kunta on myöntänyt lupia itselleen. Maa-ainesluvan myöntää kun nan määräämä viranomainen, Mynämäen kunnan hallintosäännön mu kai ses ti kunnanhallitus. Kunta voi myöntää luvan kunnalle it sel leen. Maa-ainesluvan on myöntänyt Mynämäen kunnanhallitus ha ki jal le Mynämäen kunta (tekninen osasto). Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii, että korkein hal lin to-oi keus käsittelee Mynämäen kunnan kolmesta maa-ai neksen ottamislupapäätöksestä ja Veraisen Sora Ky:n lupapäätöksestä teh dyt valitukset yhdessä. Veraisen Sora Ky:lle myönnetystä maa-aines lu vas ta tehtyyn valitukseen (Soukon sora-alue 1:25 ja Rajamäki 1:27) on korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen , päätök ses sä luonnonsuojeluyhdistyksen valitus on hylätty ja maa-ai neslu pa pää tös on tullut lainvoimaiseksi. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut Mynämäen kunnanhallituksen Veraisen Sora Ky:lle (Ylistalon sora-alue 1:64) myöntämän maa-ai nek sen ottamislupapäätöksen peruuttamista. Hakemuksessa ELY-Lii ken ne vas tuu alue on todennut toimineensa virheellisesti ja et tä alue on siirtynyt jo vuonna 2001 Metsähallituksen hallintaan. Mynämäen kunnanhallitus on päätöksellä peruuttanut ko. maa-ainesluvan. Mynämäen tekninen lautakunta katsoo, että Mynämäen-Mietoisten luon non suo je lu yh dis tys ry:n valitus tulee hylätä perusteettomana Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta esittää vastineena korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta edellä olevan teknisen johtajan valmistelun mukaisen vastineen. Lautakunta esittää, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen perusteettomana. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Anna-Liisa Verainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Korkein hallinto-oikeus Diaarin:o 3991/1/14 / Vastine Ylikumiruona 1:9 maa-aineslupa 44/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt vastinepyynnön koskien My nämä en-mie tois ten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valitusta Turun hal linto-oi keu den päätöksestä , päätösnro 14/0330/1, di aa rinro 02028/13/5404. Turun hallinto-oikeuden päätös koskee My nämäen kunnanhallituksen myöntämää maa-ai neksen ottamislupaa / Mynämäen kunta Ylikumiruona RN:o 1:9. Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. Jatkoaikaa on saatu asti. Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii hal lin to-oikeu den päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan ja kun nan hal lituk sen kunnalle itselleen myöntämän maa-ainesluvan kumoamista. Mi kä li tätä ja kahta muuta vireillä olevaa kunnanhallituksen kunnalle it sel leen myöntämää ainestenottolupaa ja Veraisen Sora Ky:n samal le yhtenäiselle pohjavesiharjualueelle myöntämää maa-ai nes lupaa ei erillisinä kumota suoraan, vaatii yhdistys että: 1. tämä kunnanhallituksen kunnalle itselleen myöntämä maa-aines lu pa, 2. kunnan kunnalle itselleen viereiselle kiinteistölle samalle har juosuu del le myöntämä toinen maa-ainestenottolupa, 3. kunnan kunnalle itselleen samalle harjuosuudelle myöntämä kol mas maa-ainestenottolupa, 4. kunnan Veraisen Sora Ky:lle samalle harjuosuudelle myön tämä nel jäs maa-aineslupa, 5. kunnan aiemmin Veraisen Sora Ky:lle kunnan kiinteistöjen väliin val tion luonnonsuojelualueelle myöntämä viides maa-aines ten ot to lu pa ja 6. samalla harjuosuudella tapahtuneiden luvallisten ja/tai lain vastais ten soranottojen toteutumattomien jälkihoitotoimien edel lyttä mät maa-ai nes lu vat katsotaan yhdeksi suureksi maa-ai nes ten ot to hank keek si, jonka osista annetut päätökset on näin ollen kumottava lain vas tai si na ja lakien kier tä mi se nä. Lisäksi yhdistys esittää että korkein hallinto-oikeus suorittaisi alu eelle katselmuksen. Asian käsittelyvaiheet/päätökset: Mynämäen kunnan maa-aineslupahakemus on tullut vireille Mynämäen kunta myönteinen maa-aineksen ot ta mis lu pa päätös

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Turun hallinto-oikeuden päätös , hallinto-oikeus hylkä si Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n te kemän valituksen Ehdotus vastineeksi: Mynämäen tekninen lautakunta uudistaa Turun hallinto-oikeudelle annetussa lausunnossa todetut asiat. Valituksessa korostetaan, että kunta on myöntänyt lupia itselleen. Maa-ai nes lu van myöntää kun nan määräämä viranomainen, My nämäen kunnan hallintosäännön mu kai ses ti kunnanhallitus. Kunta voi myön tää luvan kunnalle it sel leen. Maa-ainesluvan on myöntänyt Mynä mäen kunnanhallitus ha ki jal le Mynämäen kunta (tekninen osasto). Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii, että korkein hal lin to-oi keus käsittelee Mynämäen kunnan kolmesta maa-ai neksen ottamislupapäätöksestä ja Veraisen Sora Ky:n lupapäätöksestä teh dyt valitukset yhdessä. Veraisen Sora Ky:lle myönnetystä maa-aines lu vas ta tehtyyn valitukseen (Soukon sora-alue 1:25 ja Rajamäki 1:27) on korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen , päätök ses sä luonnonsuojeluyhdistyksen valitus on hylätty ja maa-ai neslu pa pää tös on tullut lainvoimaiseksi. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut Mynämäen kunnan hal li tuk sen Veraisen Sora Ky:lle (Ylistalon sora-alue 1:64) myöntämän maa-ai nek sen ottamislupapäätöksen pe ruut ta mista. Hakemuksessa ELY-Lii ken ne vas tuu alue on todennut toi mi neensa virheellisesti ja et tä alue on siirtynyt jo vuonna 2001 Met sä hal lituk sen hallintaan. Mynämäen kunnanhallitus on pää tök sel lään peruuttanut ko. maa-ainesluvan. Mynämäen tekninen lautakunta katsoo, että Mynämäen-Mietoisten luon non suo je lu yh dis tys ry:n valitus tulee hylätä perusteettomana. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta esittää vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta edellä olevan teknisen johtajan valmistelun mukaisen vastineen. Lautakunta esittää, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen perusteettomana. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Anna-Liisa Verainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Huoltorakennuksen purku / Häävuoren palvelukeskus 215/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Mynämäen vanhustentaloyhdistys ry pyytää kiinteistön omistajalta (My nä mäen kunta) suostumusta Häävuoren palvelukeskuksen huolto ra ken nuk sen purkamiseen. Yhdistys suunnittelee uudisrakennusta pal ve lu kes kuk sen alueelle. Uudisrakennus tulisi osittain nykyisen huol to ra ken nuk sen päälle. Yhdistys hakee purkuluvan erikseen. Lisäksi vanhustentaloyhdistys pyytää kuntaa osallistumaan pur kukus tan nuk siin. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta antaa suostumuksen huoltorakennuksen purkamiseen. Kun ta ei osallistu purkukustannuksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Karjalankylän alueen katuvalojen suunnittelun ja rakentamisen urakkatarjoukset 897/10.03/2015 Tekninen lautakunta Valmistelija (työpäällikkö): Karjalan kylän risteysalueelle Karjalantie - Katinhännäntie - Suu ti lantie on jätetty lupa-anomus Ely-keskukselle tievalaistuksen ra ken tami ses ta alueelle. Karjalantie suuntana Mynämäki 800 m, Ka tin hännän tie 200 m ja Suutilantie 1380 m. Tievalaistuksen rakentamisesta on pyydetty kokonaishinta sisältäen suun nit te lun ja rakentamisen. Valaistuksena led- tai mo ni me tal li valai sin.toteuttamiseen on varattu määräraha. Rakentamisaikataulu mennessä. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta urakoitsijoilta Sähkö-Oskari Mynämäki Tmi Jyrki Stenroos Mynämäki AlfaSähkö Oy Taivassalo Eltel Networks Pöytyä Raision SähköInsto Oy Raisio Turun Seudun Sähköasennus Oy Naantali Vertek Oy Laitila Empower Oy Raisio Turku Energia Turku Turun LaatuSähkö Turku Tarjousten jättöpäivä on klo mennessä Yritysvaikutukset: Kilpailuttamalla työllistetään yrityksiä. Lisätietoja: työpäällikkö Matti Kauppila (02) Ehdotus (tekn. johtaja): Päätösehdotus esitetään kokouksessa jätettyjen tarjousten pohjalta. Määräaikaan klo mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%):

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Valitaan katuvalaistuksen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt Eltel Networks Oy. Päätös: Karjalankylän alueen katuvalaistuksen suunnittelijaksi ja rakentajaksi valittiin halvimman tarjouksen tehnyt Eltel Networks Oy :n verottomalla kokonaishinnalla.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Päällystystöiden urakkatarjoukset 888/10.03/2015 Tekninen lautakunta Valmistelija (työpäällikkö): Päällystettäviä teitä vuodelle 2015 ovat sekoitusjyrsintä Luhtatie ja murskepintaisia Hakakuja, Kilkkamäentie klv, Gadolinintie, Hedviginkuja ja Jurttipellontie, yhteensä noin m². Määrärahavaraus on ja paikkauksille Tarjouspyynnöt on pyydetty seuraavilta urakoitsijoilta Asfaltti Sarvo Oy Raisio HTG-Asfaltti Oy Laitila NCC Roads Oy Raisio Lemminkäinen Infra Oy Turku Päällystysyksikkö Super Asfaltti Oripää Destia Turku Laatu-asfaltti P.Kankare Oy Lieto Tarjousten jättöpäivä on klo mennessä Päällystystöiden tulee olla valmiina mennessä. Yritysvaikutukset: Kilpailuttamalla työllistetään urakoitsijoita. Lisätietoja: työpäällikkö Matti Kauppila (02) Ehdotus (tekn. johtaja): Päätösehdotus esitetään kokouksessa jätettyjen tarjousten pohjalta. Määräaikaan klo mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%):

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Valitaan vertailuhinnaltaan edullisin NCC Road Oy. Päätös: Valittiin vuoden 2015 päällystystöiden urakoitsijaksi

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyt NCC Roads Oy.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Hämölänalueen jätevesiviemärin saneerauksen urakkatarjoukset 895/10.03/2015 Tekninen lautakunta Valmistelija (työpäällikkö): Viemärilinjojen saneerauksesta on pyydetty tarjoukset Hämölän alueen viemärilinjasta. Linjan pituus on 615 m. Uusittavan betoniputken 300 mm ja kaivojen korjaamisesta on pyydetty tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta: Aarsleff Oy Nurmijärvi Uponor Infra Oy Vaasa NRG Nordig Renovation Group Lahti Oy Putkistosaneeraus Eerola Oy Espoo Suomen Putkisto palvelu Oy Espoo Vaakaporaus VPP Oy Vesikoski Suomen Pohjarakennusyhtymä Turku Oy NCC Rakennus Oy Lahti Raision Pesuhuolto Oy Raisio Hämeen Vesihuolto Oy Lempäälä HRV Palvelut Oy Lempäälä Rakenne-Kylänpää Oy Mynämäki Tarjousten jättöpäivä on klo mennessä. Määrärahavaraus on Saneeraustyön tulee olla valmiina mennessä. Yritysvaikutukset: Kilpailuttamalla työllistetään urakoitsijoita. Lisätietoja: työpäällikkö Matti Kauppila (02) Ehdotus (tekn. johtaja): Päätösehdotus esitetään kokouksessa jätettyjen tarjousten pohjalta. Määräaikaan klo mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%):

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Uponor Infra Oy. Päätös: Valittiin Hämölän alueen viemärilinjan ja kaivojen saneeraustöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt Uponor Infra Oy ,50 kokonaishinnalla.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014/tekninen lautakunta 838/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Lautakunta hyväksyy vuosittain laaditun edellisen vuoden tilinpäätöksen toiminnallisen ja taloutta koskevan osan ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle. Poikkeamat sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumatta jäämisen osalta on lyhyesti perusteltava. Teknisen toimen hallinto Tulojen ylitys: käyttöomaisuuden myyntivoitto (tontinmyynti). Tilalaitos Tulojen ylitys: Ateriamyyntitulot arvioitu alakanttiin; Häävuoren palvelukeskus, TK / Akselin ostot. Koivikkokuja kaukolämpö MKTO:n kautta. Pikkulaurin työmaasähkö (laskutus pääurakoitsijalta). Kiinteistönhoitokeskuksen laskuttamat työt (esim. Teollisuuskiinteistöltä). Koivulehdon kiinteistönhoito laskutetaan yhdistykseltä. Menojen ylitys: sijaisjärjestelyjen palkkamenot ylittyivät e (sairaslomat). Rakentaminen ja kunnossapito ylittyi euroa. Kunnallistekniikka Menojen alitus: Kunnossapito ja kalustomenot alittuivat. Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi Tulojen ylitys: rakennus- ja toimenpidelupamaksut n ja ympäristölupamaksut Investoinnit Investointien kokonaismenot alittuivat euroa. Loppusumma Talonrakennus Investointimenot alittuivat euroa. 565 Uusi päiväkoti: vuoden 2014 toisessa osavuosiraportissa uusi määräraha Infrastruktuuri Investointimenot alittuivat euroa. Tulot alittuivat euroa: MAL-avustuksesta tuloutui , loppuosa( ) vuonna Vesihuoltolaitos Investointimenot alittuivat euroa.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Irtain omaisuus Investointimenot alittuivat euroa. Kiinteä omaisuus Ei tapahtumia; menot alittuivat euroa. Teknisen osaston toimintakertomus ja siihen liittyvät selvitykset sekä toiminnan arviointi ovat tämän esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta hyväksyy osaltaan teknisen osaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Taina Laitinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Liitteet Tilinpäätös 2014/tekninen lautakunta

24 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Talousarvion seuranta 2/2015 / tekninen lautakunta 647/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin. Tekninen johtaja esittelee tässä kokouksessa teknisen toimen talouden toteutumista helmikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 16,7 %. Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat (raportti ): Teknisen toimen hallinto 13,1 % Tilalaitos 13,2 % Kunnallistekniikka 11,1 % Rak.valvonta ja ymp.toimi 9,8 % Tekninen kulut yhteensä 12,8 % Investoinnit: Talonrakennus 44,2 % Infrastruktuuri 8,1 % Vesihuoltolaitos 0,0 % Irtain omaisuus 0,0 % Investoinnit yhteensä 13,8 % Oheismateriaalina toteumaraportit tulosyksikkö 1 - tasolla. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla tiedokseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

25 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 investointiohjelma / muutos Tekninen lautakunta Valmistelija (kiinteistöpäällikkö): Vuoden 2015 investointiohjelmassa Talonrakennus-kohdassa on kohde Varaston ovien uusiminen, määräraha euroa. Ovet uusittiin loppuvuodesta 2014 siten, että kustannukset saatiin vuodelle MKTO:n vanhan puukoulun ympäriltä kaadettiin huonokuntoiset puut. Rakennuksen julkisivu on maalauksen tarpeessa. Maalaustyö olisi tarkoitus suorittaa touko-kesäkuun aikana. Vuoden 2015 investointiohjelmassa ei ole määrärahaa puukoulun maalaamiseen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Suvi Hilska, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että vuoden 2015 investointiohjelmaan perustetaan uusi hanke Puukoulun maalaus, jolle siirretään määräraha euroa hankkeelta Varaston ovien uusiminen. Esittelijä muutti ehdotusta siten, että perustetaan hanke Puukoulun katon korjaus. Maalaustyön suorittamisesta neuvotellaan Rasekon kanssa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

26 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Päiväkodin laajennus / lisämääräraha 43/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Uuden päiväkodin laajennuksen urakka valmistuu maaliskuussa. Laajennusurakan vuoden 2014 määrärahasta jäi käyttämättä euroa. Vuodelle 2015 varatusta määrärahasta on käyttämättä euroa. Päiväkodin avajaistilaisuus on toukokuussa. Urakasta on maksamatta vielä euroa. Lisäksi lisäkustannuksia tulee kalustehankinnoista, lukitusmuutoksista ja kuraeteisten massalattioista; arvio euroa. Metsolan purkamisen sekä päiväkodin laajentamisen myötä rakennettava piha-alue laajeni. Piha-alue sisältää pienten leikkialueen ja ulkovaraston, kenttäalueen sekä tarvittavat kaivot ja valaistuksen. Pienten ja isojen leikkipihat erotetaan matalalla aidalla; kentän ympärille tulee korkea aita. Kenttä varustetaan vesipostilla jäädytystä varten. Pihan ja varaston kustannusarvio on euroa. Projektilta 565 voidaan siirtää euroa projektille 587. Tarvittava lisäraha pihan rakentamiseen on euroa. Lisämäärärahan tarve yhteensä on euroa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle lisämäärärahaa projektille 587 Uusi laajennus, yht euroa. Lisäksi lautakunta päättää siirtää projektilta euroa projektille 587. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot