Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla"

Transkriptio

1 Erityisopettajassa pitää olla ripaus maailmanparantajaa. Työ ei sovi kyynikoille, pessimisteille eikä mielestään jo kaiken tietäville. Erityisopettajan työ koostuu joukosta palasia, joista oikein aseteltuna hahmottuu yhtenäinen kokonaiskuva. Muodostunut kuva on monimuotoinen ja näyttää hiukan erilaiselta sen mukaan, kuka sitä katselee. Lisäksi kuva on jatkuvassa liikkeessä. Erityisopettajan työ on kuin muuntuva monimuotoinen mosaiikki, jota kukin erityisopettaja rakentaa omanlaisekseen. Suomalainen erityisopetus voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Ensiksi on kokoaikainen erityisopetus eli erityisluokkaopetus. Tällöin oppilas opiskelee pääasiassa erityisluokassa ja oppilaan ryhmää opettaa erityisluokanopettaja. Toiseksi on osa-aikainen erityisopetus, jolloin oppilas saa vain osan opetuksestaan (yleensä 1 3 tuntia viikossa) erityisopettajalta. Tätä osa-aikaista erityisopetusta antaa laaja-alainen erityisopettaja. Nämä kaksi erilaista erityisopetusmuotoa ovat alkaneet lähestyä toisiaan. Keskityn tässä kirjassa peruskoulun alaluokkien (luokkien 0 6) laaja-alaiseen erityisopetukseen, josta käytän yksinkertaisesti termiä erityisopetus. Opetussuunnitelman perusteissa laaja-alaisen erityisopettajan työstä sanotaan näin (OPH 2010): Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa³². Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi 8

2 oppilaalle, jolla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-aikaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista osaamista. 32 Perusopetuslaki 16 2 mom. (642/2010) Erityisopetusta annetaan useimmiten oppilaille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeus eli lukivaikeus (dysleksia). Lukiopetuksen sisältö vaihtelee oppilaiden ikävaiheen mukaan. Pienemmille oppilaille se on pääasiassa lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelua tai matematiikkaa. Ylemmillä alakoulun luokilla sitä annetaan sen oppiaineen yhteydessä, jossa vaikeudet ovat suurimmat eli useimmiten matematiikassa, äidinkielessä tai englannin kielessä. Lisäksi erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on virheellinen artikulaatio tai vaikeuksia keskittyä opiskeluun luokassa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Laaja-alainen erityisopetus on vahvasti mukana suomalaisissa peruskouluissa. Tilastokeskuksen (2009) mukaan lukuvuonna alakoulun oppilaista 26,5 % (93 028) sai laaja-alaista (osa-aikaista) erityisopetusta. Erityisopetuksen saamisen ensisijaisen syyn mukaan oppilaat jakautuivat seuraavasti: 15,9 % (14 800) puhehäiriö, 52,1 % (48 453) luku- tai kirjoitushäiriö, 20,5 % (19 074) matematiikan oppimisen vaikeudet, 2,7 % (2 545) vieraan kielen oppimisen vaikeudet, 3,3 % (3 020) sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö, 5,5 % (5 136) muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy. Osa-aikaista erityisopetusta on pidetty eräänä mahdollisena syynä Suomen Pisa-menestykseen. Pisa-testissä oli vähän todella huonosti menestyneitä oppilaita (Airinen & Karjalainen 2007). Osasyynä tähän arvellaan olevan oppilaiden saama tuki, jota tarjoavat pääasiassa erityisopettajat. (Takala, Pirttimaa & Törmänen 2009, 162.) Laaja-alaisen erityisopettajan työ on kuitenkin paljon monimutkaisempaa kuin opetussuunnitelman perusteiden lyhyt kuvaus antaa ymmärtää. Laaja-alaisen erityisopettajan ammattikäytäntöjä ei juuri tunneta, eikä niistä ole juurikaan kirjoitettu. Erityisopetuksen työtapa siir- 9

3 tyy pääasiassa opetusharjoitteluissa oppipoika kisälli-periaatteella. Kun vastavalmistunut erityisopettaja aloittaa työnsä, saatavilla olevat kirjalliset ohjeet ovat vähäiset. Luokanopettajalla on opetussuunnitelmansa ja opettajanoppaansa, mutta erityisopettajalla on vain tyhjä lukujärjestys, harjoittelusta saatu malli ja mahdollisen edellisen kollegan jättämä henkinen ja materiaalinen perintö. Koulutus harjoitteluineen antaa toki eväitä, mutta sen aikana ei millään ehditä käsitellä kattavasti sitä monisyistä tehtäväkenttää, joka laaja-alaista erityisopettajaa odottaa. Tämä teos ei ole teoreettinen tai didaktinen esitys erityisopetuksesta. Kuvaan kirjassani sitä, miten erityisopettajan työtä alaluokilla voi tehdä, millaisia opetuskäytäntöjä voi olla, mitä kaikkea työ voi sisältää ja miten se voidaan järjestää. Laaja-alaisen erityisopettajan työstä on vaikea kirjoittaa yleispätevää ja kattavaa käsikirjaa, sillä toimenkuva muodostuu tekijöidensä ja olosuhteidensa muokkaamana hyvinkin erityyppiseksi. Jopa saman kaupungin sisällä erityisopettajan työssä on eroja, jotka johtuvat koulun koosta, pedagogisesta kulttuurista, oppilaista ja käytettävissä olevista resursseista. Lisäksi erityisopettajan omat vahvuudet ja tapa tehdä työtä muokkaavat työnkuvaan. Tämä tulee muistaa luettaessa tätä kirjaa. Kirja perustuu omiin kokemuksiini ja käytäntöihini erityisopettajana eri kouluissa. Kirjaa kirjoittaessani olen ammentanut siitä, mitä olen 17 vuoden aikana erityisopettajana nähnyt, kuullut ja lukenut erilaissa yhteyksissä. Ammatilliset verkostot, jäsenyydet erilaisissa työryhmissä, työskentely erilaisissa kouluissa, toimiminen Joensuun kaupungin erityisopetuksen osa-aikaisena koordinaattorina, täydennyskoulutukset Suomessa ja ulkomailla, vierailut eri kouluissa ja kunnissa, opetusharjoittelujen ohjaaminen ja opettaminen yliopistolla ovat antaneet paljon tietoa ja näkökulmia. Suomalaisen alakoulun laaja-alaisen erityisopettajan työn sisältöä on tutkittu yllättävän vähän. Tämä teos ei ole tieteellinen tutkimus vaan käytännön työssä kiinni olevan erityisopettajan kirjoittama ammatillinen kirja. Tämän takia kirja ei sisällä kattavaa ja järjestelmällistä esitystä olemassa olevasta tutkimustiedosta. Tuoreinta tutkimustietoa laaja-alaisen erityisopettajan työn sisällöistä on tuottanut Helsingin yliopiston erityispedagogiikan dosentti ja kasvatustieteen tohtori Marjat- 10

4 ta Takala tutkimusryhmänsä kanssa. Yleistä vertailumateriaalia omiin kokemuksiini ja havaintoihini olen saanut Takalan, Pirttimaan ja Törmäsen (2009) artikkelista, jossa käsitellään laaja-alaisen erityisopettajan työn osa-alueita, ajankäyttöä ja opetuksen menetelmiä. Takalan (2010) toimittamassa kirjassa Erityispedagogiikka ja kouluikä on esitelty myös laaja-alaisten erityisopettajien työn sisältöjä. Nämä kaksi edellä mainittua julkaisua ovat harvinaisia. Varsinaisia tutkimuksia, joissa keskityttäisiin erityisopettajan työn sisältöihin, ei ole. Muut tutkimukset voivat sivuta työn sisältöjä mutta kohdistuvat kuitenkin muihin erityiskysymyksiin. Esimerkiksi Kristiina Huhtasen (2000) kiertävistä laaja-alaisista erityisopettajista tekemä väitöstutkimus Maattomat kuninkaat sivuaa erityisopettajan työtä, sillä siinä tutkitaan työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Itä-Suomen yliopiston erityiskasvatuksen oppiaineyksikössä on nyt käynnissä tutkimushankkeita, joissa paneudutaan tiettyihin laaja-alaisen erityisopetuksen painopistealueisiin, mutta niiden tuloksia ei ole vielä julkaistu. Kirja on kurkistus erityisopettajan työhön. Se tarjoaa käytännön vinkkejä, ottaa kantaa erityisopetuksen kysymyksiin ja tarjoaa muille erityisopettajille peilin omaan työhönsä. Kirja nostaa esille kysymyksiä, mutta vastauksia se ei kaikkeen anna. Teos on kirjoitettu pääasiassa keskisuuren kaupungin alakouluissa laaja-alaisena erityisopettajana työskennelleen naisen näkökulmasta. Mikä on sopinut minulle kulloiseenkin kouluuni ja niissä vallitseviin olosuhteisiin, ei suoraan sovi kaikille ja kaikkialle. Lisäksi työnkuva on jatkuvassa muutoksessa: se, mikä on hyvää ja toimivaa nyt, ei välttämättä ole sitä enää ensi vuonna. Kirjassa on runsaasti käytännön koulutyöhön ja erityisopetukseen soveltuvia ohjeita ja toimintamalleja. Haluan välittää lukijalle vahvan uskoni erityisopettajan mahdollisuudesta vaikuttaa myönteisesti koulun ja lasten elämään. Kirja on tarkoitettu myös muille kuin erityisopettajille. Luokanopettajat ja rehtorit voivat saada kirjasta ajatuksia yhteistyöhönsä koulunsa erityisopettajan kanssa. Alalle aikovat nuoret voivat kirjan avulla miettiä, sopisiko työ heille. Jo alalla opiskelevat voivat teoksen avulla tutustua erityisopetuksen käytäntöihin. Jos vielä joku opetustoimen suunnittelija tai päätöksentekijä saa kirjasta tietoa erityisopetuksesta, teos on saavuttanut tavoitteensa. 11

5 Olen jakanut kirjan kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa esittelen erityisopettajan opetustyötä ja siihen kiinteästi liittyviä asioita. Toisessa osassa tarkastelen erityisopettajan työskentelyä laajoissa yhteistyöverkostoissa, jotka tukevat opetustyötä ja ovat tärkeitä opetuksen onnistumisen kannalta. Olen myös liittänyt mukaan tärkeiden yhteistyökumppaneiden, kuten luokanopettajan ja rehtorin, ajatuksia yhteistyöstään erityisopettajan kanssa. Kirjan tekee erityisen ajankohtaiseksi uusi perusopetuslain muutos (POL 2010), joka määrittelee oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportaiseksi. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä uudet vaatimukset kirjani sisällössä. Vaikka odotettavissa on uusia käytäntöjä, jotka tulevat vakiintumaan ajan kuluessa, uudistukset eivät tietenkään tee kaikkia aikaisempia järjestelyjä vanhanaikaisiksi. Laaja-alainen erityisopettaja tekee tärkeää työtä, jolla onnistuessaan on sekä suoria että välillisiä positiivisia vaikutuksia. Erityisopetuksen avulla yksittäisen oppilaan käsitys itsestään oppijana vahvistuu. Auttamalla oppilasta auttaa myös oppilaan perhettä. Kaikilla näillä toimilla erityisopettaja auttaa koko yhteiskuntaa ja nyt en yhtään suurentele! Yksikin koulutuksellisesti syrjäytynyt oppilas maksaa yhteiskunnalle paljon. Estämällä tämän on erityisopettaja hankkinut monen vuoden palkkansa. Suomen tietokirjailijat ry on tukenut apurahalla tämän kirjan valmistumista. Joensuussa Pirjo Laatikainen 12

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Matkaraportti Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Yhteenveto Vietin syksyllä 2010 noin 2,5 kk Kanadassa perheeni kanssa tutustuen paikalliseen elämänmenoon ja koulukulttuuriin.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt?

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? George Malaty Professori Joensuun yliopisto george.malaty@joensuu.fi Suomen PISA-menetys on yllättänyt matemaatikot ja matematiikan opetuksen asiantuntijat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut?

Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut? 198 Harri Saine Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut? Tässä artikkelissa etsitään syitä erityisopetukseen osallistuvien oppilaiden määrän voimakkaaseen lisääntymiseen.

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU

ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU Kannen kuva: Antero Aaltonen ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU Julkaisija Opetushallitus 2006 Toimittanut Annu Kekäläinen Toimituskunta Anna-Kaisa Mustaparta Erja Vitikka

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS LÄHTEITÄ SEKÄ 13 PERUSTETTA INKLUUSIOTA VASTAAN Timo Saloviita 12.1.2011 http://users.jyu.fi/~saloviit/tutkimus/inclusion.html "Segregaatio on tapa, jolla yhteiskunta

Lisätiedot