DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan numero: BA DT /12 FI

2 ProMinent Finland Oy Orapihlajatie Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: , 1, fi_fi

3 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 1.2 Turvaohjeiden merkintä sivulla 5 Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus Vakiotoimituksen sisältö Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Toimintojen lyhyt kuvaus Mittaussuure Anturin rakenne Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan Varastointi Kuljetus Anturin asennus Asennus Ota anturi käyttöön Kalibrointi Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Anturin huolto- ja korjaustyöt Jos anturi poistetaan käytöstä Tilausohjeet Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot Tekniset tiedot Hakemisto

5 Yleiskatsaus 1 Yleiskatsaus Tässä käyttöohjeessa kuvataan tensidittömän veden klooridioksidipitoisuutta mittaavan DULCOTEST - anturin (tyyppi CDE) tekniset tiedot ja toiminnot. 1.1 Vakiotoimituksen sisältö Vakiotoimituksen sisältö Kokonainen CDE-anturi käsittäen anturin suojuksen, suojakannen ja kiristysrenkaan CDE 2-mA-10 ppm tai CDE 2-mA-2 ppm, tai CDE 2-mA-0,5 ppm tai CDE 3-mA-0,5 ppm Elektrolyyttipullo (100 ml) Käyttöohje Ruuvimeisseli 1.2 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. 5

6 Yleiskatsaus HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. 6

7 Yleiskatsaus 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 7

8 Yleiskatsaus Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka Pro Minent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 1.4 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan Vain asianmukaisen koulutuksen omaavat henkilöt saavat asentaa, säätää, huoltaa ja käyttää anturia. HUOMIO! Toimintahäiriö Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot Tarkasta säännöllisesti, että anturissa ei ole epäpuhtauksia Tarkasta säännöllisesti, että kalvosuojuksessa ei ole ilmakuplia 8

9 Yleiskatsaus Noudata voimassa olevia hoito-, huolto- ja kalibrointivälejä koskevia kansallisia määräyksiä HUOMIO! Käytön edellytykset Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot Anturia saa käyttää vain virtausantureissa, jotka varmistavat oikeat virtausparametrit. Virtausanturin poistopuolella on oltava vapaa ulosvirtaus tai korkeintaan 1 baarin vastapaine. Kyseisten yksittäisosien suurinta sallittua käyttöpainetta on noudatettava. Anturin jännitteensyöttöä ei saa katkaista. Kun jännitteensyöttö on katkennut pitkäksi aikaa (> 2 h), anturi on käynnistettävä ja kalibroitava uudelleen. 1.5 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Määräystenmukainen käyttö Anturia saa käyttää vain klooridioksidipitoisuuden (ClO 2 ) mittaamiseen ja säätelemiseen Anturia ei saa käyttää tensidejä sisältävissä vesissä tai liuoksissa Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. Anturi ei ole DIN EN ISO : standardin määritelmän mukainen turvakomponentti. Jos mittaus- ja säätöpiirissänne on kysymys kriittisestä prosessista, on prosessin asianmukainen varmistaminen omalla vastuullanne. 9

10 Toimintojen lyhyt kuvaus 2 Toimintojen lyhyt kuvaus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCOTEST CDE on kalvosuojuksellinen, amperometrinen, kaksielektrodinen anturi. DULCOTEST CDE - anturin avulla voidaan mitata klooridioksidipitoisuuksia (ClO 2 ). Tyypillisiä käyttösovelluksia: Tyyppiä CDE 2 käytetään juomaveden desinfioinnissa tai panimoiden vedenkäsittelyssä. Anturia ei saa käyttää aineissa, jotka sisältävät pintajännitystä alentavia aineita (tensidit, pesuaktiiviset aineet). Tyyppiä CDE 3 käytetään juomaveden kaltaisen, korkeintaan 60 C -asteiden lämpimän veden klooridioksidikäsittelyssä (esim. legionella-bakteerin torjunta) Jatkuva käyttö aineen lämpötilan ollessa 5 C - 45 C 2.1 Mittaussuure Anturi mittaa tensidittömän veden klooridioksidipitoisuuden. 10

11 Toimintojen lyhyt kuvaus 2.2 Anturin rakenne Kuva. 1: Anturin rakenne 1. O-rengas 2. Vasta- ja referenssielektrodit 3. Työelektrodi 4. Kalvokupin suojus 5. Kalvokuppi 6. Tiiviste 7. O-rengas 8. Elektrodin varsi 9. Kiinnityslevy johdinliitäntä 11. Yläosa 12. Kaapeliläpiviennin M12-ruuviliitos 11

12 Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan 3 Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 OHJE! Alkuperäispakkaus Tuotteen vahingoittuminen Kuljeta, lähetä ja varastoi anturia vain alkuperäispakkauksessa Säilytä pakkaus kokonaisuudessaan solupolystyreeniosineen Muut tiedot: Ei pölyä, ei suoraa auringonvaloa Elektrolyytin suurin sallittu varastointiaika alkuperäispakkauksessa: katso pullon etiketti Anturin suurin sallittu varastointiaika alkuperäispakkauksessa ja normaalissa ilmassa: 2 vuotta 3.2 Kuljetus Kuljetuksen on tapahduttava alkuperäispakkauksessa ja sallittujen ympäristöolosuhteiden vallitessa. Muita erityisseikkoja ei ole huomioitava kuljetuksen yhteydessä. OHJE! Suurin sallittu varastointiaika Tuotteen vahingoittuminen Jos anturia on varastoitu liian kauan, lähetä se tarkastettavaksi tai luovuta se ProMinentille. Muussa tapauksessa turvallista toimintaa ja mittaustarkkuutta ei voida enää taata. 3.1 Varastointi Sallittu ympäristön lämpötila: +5 C C Kosteus: suurin suhteellinen ilmankosteus 90 % (ei kondensoiva) 12

13 Anturin asennus 4 Anturin asennus Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 VAROITUS! Vaarallisen aineen aiheuttama vaara! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on huomioitava vaarallisen aineen valmistajan laatimat, voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet. Tarvittavat toimenpiteet määritetään käyttöturvallisuustiedotteen sisällön mukaan. Koska yksittäisen aineen potentiaalista vaarallisuutta voidaan uusien tutkimustietojen perusteella joutua arvioimaan uudelleen, on käyttöturvallisuustiedote tarkastettava säännöllisesti ja se on tarvittaessa vaihdettava uudempaan versioon. Laitteiston omistaja on vastuussa siitä, että käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ja että sen tiedot ovat ajan tasalla ja että kyseisten työpaikkojen vaarallisuuden arviointi suoritetaan asianmukaisesti näiden tietojen mukaan. OHJE! Elektrolyytin täyttö Älä kosketa tai vioita kalvosuojuksessa olevaa kalvoa ja elektrodin varressa olevia elektrodeja Anturi ei saa joutua kosketuksiin rasvaisten aineiden kanssa Anturi ei silloin toimi enää tarkasti Jos havaitaan epäpuhtauksia, vaihda kalvon suojus uuteen tai toimita anturi elektrodin puhdistamista varten OHJE! Kalvon vaurioituminen Mahdollinen seuraus: Kalvon vaurioituminen ja siitä mahdollisesti seuraava anturin rikkoutuminen Anturin saa työntää sisään virtausanturiin tai vetää siitä ulos vain hitaasti Muuten kalvo voi vioittua Anturi on käyttöönoton jälkeen pidettävä aina kosteana esim. virtausanturi ei saa koskaan käydä kuivaksi Asenna anturi virtausanturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 13

14 Anturin asennus Elektrolyytin täyttö 4 3 Kuva. 2: Elektrolyytin täyttö 1 Kalvosuojus 2 Elektrolyytin täyttökorkeus 3 Pipetti 4 Ilmanpoistoaukko 6. Kierrä elektrodin vartta siten, että ilmanpoistoaukko osoittaa ylöspäin 7. Letkun tiivisteen alapuolella olevaa ilmanpoistoaukkoa ei saa tukkia sormilla 8. Ruuvaa kalvosuojus hitaasti käsin vasteeseen saakka. Yhteen ruuvattaessa ylimääräinen elektrolyytti poistuu ilmanpoistoaukon kautta 9. Huuhtele poistunut elektrolyytti juoksevalla vedellä pois anturista ja sormistasi OHJE! Suorita seuraavat työt lavuaarin yläpuolella. 1. Irrota suojus kokonaan suuttimesta ja käännä suutin merkkiin avataksesi suuttimen kanavan. 2. Vedä kalvosuojus irti ja ruuvaa kalvosuojus irti elektrodin varresta. 3. Täytä kalvosuojus alempaan ruuvinkierteeseen saakka 4. odota n. 1 minuutti, kunnes elektrolyytti on kostuttanut kalvon kokonaan 5. Aseta elektrodin varsi kohtisuorasti täytetyn kalvosuojuksen päälle 14

15 Asennus 5 Asennus Käyttäjän pätevyys: koulutetut ammattihenkilöt tai valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 VAROITUS! Ulkoisten laitteiden kytkeminen Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Liitetty mittaus-/säätölaite on eristettävä galvanisesti anturista Ohjeen mukaista syöttöjännitettä (16 V DC) ei saa alittaa, ei edes lyhytaikaisesti Virtalähdettä on voitava kuormittaa min. 35 ma:lla, kun min. 16 V DC Liian alhainen syöttöjännite voi aiheuttaa virheellisiä mittausarvoja Kun liitetään ProMinentin säätölaitteeseen, liitännälle asetettavat vaatimukset täyttyvät automaattisesti. HUOMIO! Virheannostus Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Älä kytke mittausjärjestelmää pois intervallikäytössä Kytke annostelulaitteet tarvittaessa viivytetysti päälle Mitattavan veden on aina sisällettävä riittävä määrä asianmukaista annosteluainetta Muuten on varauduttava käynnistymisaikojen pitenemiseen 15

16 Asennus Sähköasennus 1. Kierrä anturin yläosaa neljäsosakierroksen verran myötäpäivään ja vedä se irti 2. Avaa M12-ruuviliitoksen kiinnitysruuvi ja vie säätölaitteen mittausjohto läpi A0102 Kuva. 3: 2 johtimen liitäntä 3. Eristä johdon päät, varusta johdon päät johdonpääholkeilla ( maks = 0,5 mm 2 ) ja yhdistä 2 johtimen liitäntään: 1 = Plus, 2 = Minus 4. Jätä anturissa noin 5 cm vara mittausjohdolle 5. Kiristä ruuviliitoksen kiinnitysruuvi 6. Työnnä anturin yläosa kokonaan anturin varteen ja kierrä yläosaa myötäpäivään vasteeseen saakka 16

17 Ota anturi käyttöön 6 Ota anturi käyttöön Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 HUOMIO! Anturin rikkoutumisesta aiheutuva virheannostus Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Kun anturi on epäkunnossa, voi mittausarvo säätimen/mittauslaitteen tulossa olla virheellinen Tämä voi johtaa hallitsemattomaan annosteluun. Käyttäjän on sen vuoksi varmistettava, että tästä ei voi aiheutua muita vahinkoja. HUOMIO! Virheellinen annostus anturin ennenaikaisen vanhenemisen vuoksi Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Toimenpiteet: Älä kytke anturia irti sähkönsyötöstä mittaustaukojen ajaksi. Poikkeus: Jos mittaustauko kestää yli viikon ja desinfiointiaineen osuus mittausvedestä laskee tänä aikana arvoon 0 ppm, täytyy anturi kytkeä irti sähkönsyötöstä. Ilman desinfiointiainetta tapahtuneen käytön jälkeen on varauduttava uuteen käynnistymisaikaan. Kytke annostelulaite tarvittaessa viivytetysti päälle. Käynnistymisaika Jotta näyttöarvo olisi vakaa, anturi vaatii määrätyn käynnistymisajan. Ensimmäinen käyttöönotto: 1-24 h (yleensä 6 h)* * tarkka käynnistymisaika riippuu sovelluksesta. 17

18 Ota anturi käyttöön Käynnistymisaika Uudelleenkäyttöönotto: 1-24 h (yleensä 3 h)* Elektrolyytin tai kalvon vaihto: 0,5 h * tarkka käynnistymisaika riippuu sovelluksesta. 6.1 Kalibrointi Kalibrointi kohonneella veden lämpötilalla Päinvastoin kuin kloori, klooridioksidi liukenee vedessä vain fysikaalisesti. Klooridioksidi kaasuuntuu vedestä kohonneissa lämpötiloissa (> 30 C) erittäin nopeasti. Sen vuoksi DPD-mittauksessa on toimittava nopeasti. Näytteenottamisen ja reagenssilla määrittämisen välinen aika ei saa missään tapauksessa ylittää 1 minuuttia. Punainen väriaine on muodostettava heti näytteenottopaikassa annostelemalla reagenssia ja näyte on sen jälkeen toimitettava mahdollisimman nopeasti laboratorioon tutkittavaksi. HUOMIO! Kalvosuojuksen tai elektrolyytin vaihtamisen jälkeen on suoritettava jyrkkyyden tasaus Jotta anturi toimisi moitteettomasti, on jyrkkyyden tasaus toistettava säännöllisin väliajoin. Tämä kalibrointiväli on veden laadusta riippuen 3-4 viikkoa Vältä ilmakuplien muodostumista mittausveteen. Ne voivat aiheuttaa virheellisiä annostuksia. Anturin kalvossa olevat ilmakuplat voivat aiheuttaa liian alhaisen mittausarvon ja siten yliannostuksen Noudata voimassa olevia kalibrointivälejä koskevia kansallisia määräyksiä 18

19 Ota anturi käyttöön Edellytykset Vakaa virtaus virtausanturissa Mittausveden vakaa lämpötila Mittausvedellä ja anturilla sama lämpötila (odota noin 15 min.) Anturi on käynnistynyt oikein ph-arvo on vakio Nollapisteen tasaus Kun anturia käytetään ProMinentin säätölaitteessa, nollapisteen tasausta ei yleensä tarvita. Suorita nollapisteen tasaus kuitenkin silloin, jos asetat anturin alemman mittausalueen rajan kohdalle. 1. Upota anturi astiaan, jossa on puhdasta vettä, joka ei sisällä desinfiointiaineita tai hapetinta (esim. kaupoissa myytävä kuplimaton mineraalivesi) 2. Sekoita vettä anturilla n. 5 minuuttia, kunnes mittausarvo säätölaitteessa pysyy vakaana 3. Suorita säätölaitteen nollapisteen tasaus käyttöohjeensa mukaisesti. 4. Asenna anturi uudelleen virtausanturiin (esim. DGMA; DLG III) Jyrkkyyden tasaus 1. Määritä mittausveden desinfiointiainepitoisuus sopivalla mittauslaitteella (esim. DPD 1) 2. Säädä määritetty arvo säätölaitteessa käyttöohjeen mukaisesti. ð Toista kalibrointi yhden päivän jälkeen varmistaaksesi, että anturi on saavuttanut maksimaalisen herkkyytensä (jyrkkyys). 19

20 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten 7 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Virhe mahdolliset syyt Korjauskeino Anturia ei voi kalibroida ja anturin mittausarvo on suurempi kuin DPD-mittaus Anturia ei voi kalibroida ja anturin mittausarvo on pienempi kuin DPD-mittaus Käynnistymisaika liian lyhyt Kalvosuojus vioittunut Häiritsevät veden ainesosat Oikosulku mittausjohdossa Kalvon/elektrodin välinen etäisyys liian suuri DPD-kemikaalit vanhentuneet Huomioi käynnistymisaika Vaihda kalvosuojus Tutki, onko vedessä häiritseviä aineita, ja määritä korjauskeinot. Etsi oikosulku ja korjaa se Ruuvaa kalvosuojus kiinni vasteeseen saakka Käytä uusia DPD-kemikaaleja, toista kalibrointi ph-arvo < ph 6 nosta ph-arvoa (ph ,5) Käynnistymisaika liian lyhyt Mittausveden virtaus liian pieni Ilmakuplia kalvossa ulkopuolella Tensidiä mittausvedessä (kalvo on läpinäkyvä!) Huomioi käynnistymisaika Korjaa virtausta Nosta virtausta sallitun alueen sisällä Poista tensidi ja vaihda kalvosuojus, anna anturin käynnistyä ja kalibroi; käytä tarvittaessa CDP-anturia 20

21 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Virhe mahdolliset syyt Korjauskeino Kerrostumat (karbonaatti, mangaani, rautaoksidi) ovat tukkineet kalvon Vaihda kalvosuojus, anna anturin käynnistyä ja kalibroi Kalvosuojuksen pinnoite Anturin mittausarvo on 0 ppm ja säätimeen ilmestyy virheilmoitus Anturin mittausarvo on epävakaa Ei elektrolyyttiä kalvosuojuksessa Referenssielektrodi kulunut (näkyy hohtavia kohtia) Anturi liitetty säätimeen virheellisellä napaisuudella Mittausjohto katkennut ClO 2 -pitoisuus alittaa alemman mittausalueen alarajan Anturi viallinen Säädin viallinen Kalvo vioittunut Ilmakuplia kalvossa ulkopuolella Syy on säätimessä Lisää uutta elektrolyyttiä Lähetä anturi korjattavaksi Liitä anturi säätimeen oikein Vaihda mittausjohto Lisää ClO 2 :ta ja toista sen jälkeen kalibrointi tai käytä sopivaa anturia Lähetä anturi korjattavaksi Tarkasta säädin simulaattorilla (DULCO METER Simulator, tilausnumero ), lähetä se meille, jos se on viallinen Vaihda kalvosuojus; anna anturin käynnistyä ja kalibroi Ilmakuplat poistetaan koputtelemalla, tarvittaessa virtausta lisätään Poista syy 21

22 Anturin huolto- ja korjaustyöt 8 Anturin huolto- ja korjaustyöt Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Huoltoväli HUOMIO! Huolla anturi säännöllisesti välttääksesi anturin epäkuntoisuudesta aiheutuvan yliannostuksen Noudata voimassa olevia huoltovälejä koskevia kansallisia määräyksiä Älä koske elektrodeihin tai aseta niitä kosketuksiin rasvapitoisten aineiden kanssa Älä koskaan puhdista kalvoa emäksisillä liuoksilla, puhdistusreagensseilla tai mekaanisilla apuvälineillä (harjat tms.). Jäähdytysvesi: veden laadusta riippuen viikoittain - kuukausittain huoltotyöt 1. Tarkasta säännöllisesti, että kalvosuojuksessa ei ole kerrostumia, kuten kalkkia, ruostetta, levää tai ilmakuplia ð Poista kerrostumat tarvittaessa 2. Tarkasta säätölaitteessa oleva anturin näyttöarvo sopivalla mittauslaitteella (esim. DPD-1) ð Kalvon puhdistus Kalibroi anturi uudelleen tarvittaessa. Jos kalvo on likaantunut ja anturia ei voi kalibroida, voidaan kalvo yrittää puhdistaa varovaisesti. Irrota anturi ensin. Poista löyhästi tarttunut lika: huuhtele kalvoa pehmeällä, kylmällä vesisuihkulla ð Kalvon vaihto Nyt anturi on täytettävä elektrolyytillä, sen on annettava käynnistyä ja se on kalibroitava uudelleen. Jos kalibrointi ei ole enää mahdollista kalvon puhdistamisen jälkeenkään tai kalvo on vioittunut, täytyy kalvosuojus vaihtaa. Katso tähän liittyen, luvussa kalibrointi Anturin korjaaminen Anturin saa korjata vain tehtaalla. Lähetä se alkuperäispakkauksessaan. 22

23 Jos anturi poistetaan käytöstä 9 Jos anturi poistetaan käytöstä Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 1. kytke anturi irti sähkönsyötöstä 2. tee virtausanturi paineettomaksi 3. avaa kiinnitysruuvi 4. vedä anturi hitaasti ulos virtausanturista 5. ruuvaa kalvosuojus auki lavuaarin tms. päällä ja tyhjennä se 6. huuhtele elektrodit puhtaiksi jäämistä suuntaamalla niihin voimakkaita puhtaan veden suihkuja ja anna niiden kuivua pölyttömästi 7. ruuvaa uusi kalvosuojus löyhästi kiinni elektrodien suojaamiseksi 8. aseta kalvosuojus kalvon suojaksi Hävittäminen OHJE! Ongelmajäte Sähköromu on ongelmajätettä Huomio voimassa olevat paikalliset määräykset Elektrolyytti voidaan hävittää elektrolyytin käyttöturvallisuustiedotteessa olevien ohjeiden mukaan ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg, ottaa vanhat saastuneet laitteet vastaan lähettäjän maksaessa lähetyksen postimaksun. 23

24 Tilausohjeet 10 Tilausohjeet Anturin voi tilata vain täydellisessä pakkauksessa, joka sisältää seuraavat osat: 1 anturi 1 elektrolyyttipullo (100 ml) 1 käyttöohje 1 ruuvimeisseli Täydellinen pakkaus Nimike Tilausnumero CDE 2-mA-0,5 ppm CDE 2-mA-2 ppm CDE 2-mA-10 ppm CDE 3-mA-0,5 ppm Anturin voi tilata vain täydellisessä pakkauksessa Antureille on saatavana seuraavat varaosat: Nimike Tilausnumero Elektrolyyttipullo (100 ml) CDE 2 anturityypille CDE Elektrolyyttipullo (100 ml) CDM 1 anturityypille CDE Kalvosuojus CDE 2, täydellinen Kalvosuojus CDE 3, täydellinen DGM:n asennussarja DLG III:n asennussarja Kaksijohtiminen mittausjohto (2 x 0,25 mm 2, Ø 4 mm)

25 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot 11 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot EY-direktiivit EMC-direktiivi 89/336/ETY 91/263/ETY, täydennettynä 92/31/ ETY Kansainväliset standardit EN EN Tekniset tiedot Mittaussuure Klooridioksidi (ClO 2 ) Käyttöala CDE 2: Juomavesi ja juomaveden kaltainen laatu, ei sisällä tensidiä CDE 3: kuten CDE 2, kuitenkin korkeintaan 60 C:een saakka Mittausalueet CDE 2-mA-0,5 ppm: 0,01-0,5 mg/l, normijyrkkyys: 24 ma/ppm CDE 2-mA-2 ppm: 0,02-2 mg/l, normijyrkkyys: 6 ma/ppm CDE 2-mA-10 ppm: 0,1-10 mg/l, normijyrkkyys: 1,2 ma/ppm CDE 3-mA-0,5 ppm 0,01-0,5 mg/l, normijyrkkyys: 24 ma/ppm ph-alue 4,0-11 Lämpötila-alue 5-45 C (lämpötilakompensoitu) Ei lämpötilan nousua Varastointilämpötila 5-50 C Resoluutio vastaa mittausalueen alarajaa Suurin käyttöpaine DGM: 1,0 baaria (vapaa ulosvirtaus) Ei alipainetta DLG III: 1,0 baaria (vapaa ulosvirtaus) Ei alipainetta Virtaus Virtausanturi DLG III A/B / DGM optimaalinen: l/h vähintään: 40 l/h maksimi: 120 l/h Interferenssi O 3 Kalvosuojuksen käyttöaika tyypillisesti 1 vuosi, riippuen veden laadusta. Pintajännitystä alentavien aineiden (tensidit) olemassaolo voi lyhentää käyttöaikaa huomattavasti. ProMinent tarjoaa myös tensidiä kestävän anturityypin CDP 1-mA-2 ppm. 25

26 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot Materiaali CDE 2: Kalvosuojus, PVC, kirkas CDE 3: Kalvosuojus, PMMA CDE 2: Elektrodin varsi, PVC, musta ja PMMA, väritön CDE 3: Elektrodin varsi, PVC- C Syöttöjännite V DC Lähtösignaali 4-20 ma Suojausluokka IP 65 26

27 Hakemisto 12 Hakemisto A Alkuperäispakkaus Anturin rikkoutuminen E EY-direktiivit I Interferenssi K Kansainväliset standardit Kysymys: Miksi anturi ei ole turvakomponentti?... 9 Kysymys: Millainen on anturin rakenne? Kysymys: Miten anturi kalibroidaan? Kysymys: Miten anturi otetaan käyttöön? Kysymys: Miten anturi valmistellaan asennusta varten? Kysymys: Miten etsin vikoja/ häiriöitä ja poistan ne? Kysymys: Miten kauan anturia voidaan varastoida? Kysymys: Mitkä ovat anturin tärkeimmät toiminnot? Kysymys: Mitä anturi mittaa? Kysymys: Mitä anturissa voidaan huoltaa, puhdistaa ja korjata? Kysymys: Mitä on huomioitava, kun anturi otetaan pois käytöstä tai hävitetään? Kysymys: Mitä standardeja on noudatettu ja mitä teknisiä tietoja on olemassa? Kysymys: Mitä varaosia ja kulutusosia on saatavana? Käynnistymisaika Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset... 7 L Lähtösignaali M mittaussuure N Normijyrkkyys R Resoluutio S Suojausluokka T Tasa-arvoinen käsittely... 3 Turvaohjeet... 5 Y Yleinen tasa-arvoinen käsittely

DULCOTEST -kokonaiskloorianturi Tyyppi CTE 1-mA / CTE 1-DMT

DULCOTEST -kokonaiskloorianturi Tyyppi CTE 1-mA / CTE 1-DMT Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -kokonaiskloorianturi Tyyppi CTE 1-mA / CTE 1-DMT A0286 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu FI A0374 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia varten A0569 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu FI A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu A0374 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Työ 5 ph-lähettimen konfigurointi ja kalibrointi 2012 Tero Hietanen ja Heikki Kurki 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan nykyaikaiseen teollisuuden yleisesti

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

testo 206 ph- / lämpömittari Käyttöohje fin

testo 206 ph- / lämpömittari Käyttöohje fin testo 206 ph-/ lämpömittari Käyttöohje fin 2 Yleistä Yleistä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan sekä ominaisuuksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc

Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

testo 205 ph-/lämpömittari Käyttöohje fin

testo 205 ph-/lämpömittari Käyttöohje fin Käyttöohje testo 205 ph-/lämpömittari fin 2 Yleistä Yleistä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan sekä ominaisuuksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot