DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan numero: BA DT /12 FI

2 ProMinent Finland Oy Orapihlajatie Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: , 1, fi_fi

3 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 1.2 Turvaohjeiden merkintä sivulla 5 Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus Vakiotoimituksen sisältö Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Toimintojen lyhyt kuvaus Mittaussuure Anturin rakenne Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan Varastointi Kuljetus Anturin asennus Asennus Ota anturi käyttöön Kalibrointi Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Anturin huolto- ja korjaustyöt Jos anturi poistetaan käytöstä Tilausohjeet Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot Tekniset tiedot Hakemisto

5 Yleiskatsaus 1 Yleiskatsaus Tässä käyttöohjeessa kuvataan tensidittömän veden klooridioksidipitoisuutta mittaavan DULCOTEST - anturin (tyyppi CDE) tekniset tiedot ja toiminnot. 1.1 Vakiotoimituksen sisältö Vakiotoimituksen sisältö Kokonainen CDE-anturi käsittäen anturin suojuksen, suojakannen ja kiristysrenkaan CDE 2-mA-10 ppm tai CDE 2-mA-2 ppm, tai CDE 2-mA-0,5 ppm tai CDE 3-mA-0,5 ppm Elektrolyyttipullo (100 ml) Käyttöohje Ruuvimeisseli 1.2 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. 5

6 Yleiskatsaus HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. 6

7 Yleiskatsaus 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 7

8 Yleiskatsaus Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka Pro Minent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 1.4 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan Vain asianmukaisen koulutuksen omaavat henkilöt saavat asentaa, säätää, huoltaa ja käyttää anturia. HUOMIO! Toimintahäiriö Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot Tarkasta säännöllisesti, että anturissa ei ole epäpuhtauksia Tarkasta säännöllisesti, että kalvosuojuksessa ei ole ilmakuplia 8

9 Yleiskatsaus Noudata voimassa olevia hoito-, huolto- ja kalibrointivälejä koskevia kansallisia määräyksiä HUOMIO! Käytön edellytykset Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot Anturia saa käyttää vain virtausantureissa, jotka varmistavat oikeat virtausparametrit. Virtausanturin poistopuolella on oltava vapaa ulosvirtaus tai korkeintaan 1 baarin vastapaine. Kyseisten yksittäisosien suurinta sallittua käyttöpainetta on noudatettava. Anturin jännitteensyöttöä ei saa katkaista. Kun jännitteensyöttö on katkennut pitkäksi aikaa (> 2 h), anturi on käynnistettävä ja kalibroitava uudelleen. 1.5 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Määräystenmukainen käyttö Anturia saa käyttää vain klooridioksidipitoisuuden (ClO 2 ) mittaamiseen ja säätelemiseen Anturia ei saa käyttää tensidejä sisältävissä vesissä tai liuoksissa Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. Anturi ei ole DIN EN ISO : standardin määritelmän mukainen turvakomponentti. Jos mittaus- ja säätöpiirissänne on kysymys kriittisestä prosessista, on prosessin asianmukainen varmistaminen omalla vastuullanne. 9

10 Toimintojen lyhyt kuvaus 2 Toimintojen lyhyt kuvaus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCOTEST CDE on kalvosuojuksellinen, amperometrinen, kaksielektrodinen anturi. DULCOTEST CDE - anturin avulla voidaan mitata klooridioksidipitoisuuksia (ClO 2 ). Tyypillisiä käyttösovelluksia: Tyyppiä CDE 2 käytetään juomaveden desinfioinnissa tai panimoiden vedenkäsittelyssä. Anturia ei saa käyttää aineissa, jotka sisältävät pintajännitystä alentavia aineita (tensidit, pesuaktiiviset aineet). Tyyppiä CDE 3 käytetään juomaveden kaltaisen, korkeintaan 60 C -asteiden lämpimän veden klooridioksidikäsittelyssä (esim. legionella-bakteerin torjunta) Jatkuva käyttö aineen lämpötilan ollessa 5 C - 45 C 2.1 Mittaussuure Anturi mittaa tensidittömän veden klooridioksidipitoisuuden. 10

11 Toimintojen lyhyt kuvaus 2.2 Anturin rakenne Kuva. 1: Anturin rakenne 1. O-rengas 2. Vasta- ja referenssielektrodit 3. Työelektrodi 4. Kalvokupin suojus 5. Kalvokuppi 6. Tiiviste 7. O-rengas 8. Elektrodin varsi 9. Kiinnityslevy johdinliitäntä 11. Yläosa 12. Kaapeliläpiviennin M12-ruuviliitos 11

12 Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan 3 Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 OHJE! Alkuperäispakkaus Tuotteen vahingoittuminen Kuljeta, lähetä ja varastoi anturia vain alkuperäispakkauksessa Säilytä pakkaus kokonaisuudessaan solupolystyreeniosineen Muut tiedot: Ei pölyä, ei suoraa auringonvaloa Elektrolyytin suurin sallittu varastointiaika alkuperäispakkauksessa: katso pullon etiketti Anturin suurin sallittu varastointiaika alkuperäispakkauksessa ja normaalissa ilmassa: 2 vuotta 3.2 Kuljetus Kuljetuksen on tapahduttava alkuperäispakkauksessa ja sallittujen ympäristöolosuhteiden vallitessa. Muita erityisseikkoja ei ole huomioitava kuljetuksen yhteydessä. OHJE! Suurin sallittu varastointiaika Tuotteen vahingoittuminen Jos anturia on varastoitu liian kauan, lähetä se tarkastettavaksi tai luovuta se ProMinentille. Muussa tapauksessa turvallista toimintaa ja mittaustarkkuutta ei voida enää taata. 3.1 Varastointi Sallittu ympäristön lämpötila: +5 C C Kosteus: suurin suhteellinen ilmankosteus 90 % (ei kondensoiva) 12

13 Anturin asennus 4 Anturin asennus Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 VAROITUS! Vaarallisen aineen aiheuttama vaara! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on huomioitava vaarallisen aineen valmistajan laatimat, voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet. Tarvittavat toimenpiteet määritetään käyttöturvallisuustiedotteen sisällön mukaan. Koska yksittäisen aineen potentiaalista vaarallisuutta voidaan uusien tutkimustietojen perusteella joutua arvioimaan uudelleen, on käyttöturvallisuustiedote tarkastettava säännöllisesti ja se on tarvittaessa vaihdettava uudempaan versioon. Laitteiston omistaja on vastuussa siitä, että käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ja että sen tiedot ovat ajan tasalla ja että kyseisten työpaikkojen vaarallisuuden arviointi suoritetaan asianmukaisesti näiden tietojen mukaan. OHJE! Elektrolyytin täyttö Älä kosketa tai vioita kalvosuojuksessa olevaa kalvoa ja elektrodin varressa olevia elektrodeja Anturi ei saa joutua kosketuksiin rasvaisten aineiden kanssa Anturi ei silloin toimi enää tarkasti Jos havaitaan epäpuhtauksia, vaihda kalvon suojus uuteen tai toimita anturi elektrodin puhdistamista varten OHJE! Kalvon vaurioituminen Mahdollinen seuraus: Kalvon vaurioituminen ja siitä mahdollisesti seuraava anturin rikkoutuminen Anturin saa työntää sisään virtausanturiin tai vetää siitä ulos vain hitaasti Muuten kalvo voi vioittua Anturi on käyttöönoton jälkeen pidettävä aina kosteana esim. virtausanturi ei saa koskaan käydä kuivaksi Asenna anturi virtausanturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 13

14 Anturin asennus Elektrolyytin täyttö 4 3 Kuva. 2: Elektrolyytin täyttö 1 Kalvosuojus 2 Elektrolyytin täyttökorkeus 3 Pipetti 4 Ilmanpoistoaukko 6. Kierrä elektrodin vartta siten, että ilmanpoistoaukko osoittaa ylöspäin 7. Letkun tiivisteen alapuolella olevaa ilmanpoistoaukkoa ei saa tukkia sormilla 8. Ruuvaa kalvosuojus hitaasti käsin vasteeseen saakka. Yhteen ruuvattaessa ylimääräinen elektrolyytti poistuu ilmanpoistoaukon kautta 9. Huuhtele poistunut elektrolyytti juoksevalla vedellä pois anturista ja sormistasi OHJE! Suorita seuraavat työt lavuaarin yläpuolella. 1. Irrota suojus kokonaan suuttimesta ja käännä suutin merkkiin avataksesi suuttimen kanavan. 2. Vedä kalvosuojus irti ja ruuvaa kalvosuojus irti elektrodin varresta. 3. Täytä kalvosuojus alempaan ruuvinkierteeseen saakka 4. odota n. 1 minuutti, kunnes elektrolyytti on kostuttanut kalvon kokonaan 5. Aseta elektrodin varsi kohtisuorasti täytetyn kalvosuojuksen päälle 14

15 Asennus 5 Asennus Käyttäjän pätevyys: koulutetut ammattihenkilöt tai valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 VAROITUS! Ulkoisten laitteiden kytkeminen Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Liitetty mittaus-/säätölaite on eristettävä galvanisesti anturista Ohjeen mukaista syöttöjännitettä (16 V DC) ei saa alittaa, ei edes lyhytaikaisesti Virtalähdettä on voitava kuormittaa min. 35 ma:lla, kun min. 16 V DC Liian alhainen syöttöjännite voi aiheuttaa virheellisiä mittausarvoja Kun liitetään ProMinentin säätölaitteeseen, liitännälle asetettavat vaatimukset täyttyvät automaattisesti. HUOMIO! Virheannostus Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Älä kytke mittausjärjestelmää pois intervallikäytössä Kytke annostelulaitteet tarvittaessa viivytetysti päälle Mitattavan veden on aina sisällettävä riittävä määrä asianmukaista annosteluainetta Muuten on varauduttava käynnistymisaikojen pitenemiseen 15

16 Asennus Sähköasennus 1. Kierrä anturin yläosaa neljäsosakierroksen verran myötäpäivään ja vedä se irti 2. Avaa M12-ruuviliitoksen kiinnitysruuvi ja vie säätölaitteen mittausjohto läpi A0102 Kuva. 3: 2 johtimen liitäntä 3. Eristä johdon päät, varusta johdon päät johdonpääholkeilla ( maks = 0,5 mm 2 ) ja yhdistä 2 johtimen liitäntään: 1 = Plus, 2 = Minus 4. Jätä anturissa noin 5 cm vara mittausjohdolle 5. Kiristä ruuviliitoksen kiinnitysruuvi 6. Työnnä anturin yläosa kokonaan anturin varteen ja kierrä yläosaa myötäpäivään vasteeseen saakka 16

17 Ota anturi käyttöön 6 Ota anturi käyttöön Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 HUOMIO! Anturin rikkoutumisesta aiheutuva virheannostus Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Kun anturi on epäkunnossa, voi mittausarvo säätimen/mittauslaitteen tulossa olla virheellinen Tämä voi johtaa hallitsemattomaan annosteluun. Käyttäjän on sen vuoksi varmistettava, että tästä ei voi aiheutua muita vahinkoja. HUOMIO! Virheellinen annostus anturin ennenaikaisen vanhenemisen vuoksi Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Toimenpiteet: Älä kytke anturia irti sähkönsyötöstä mittaustaukojen ajaksi. Poikkeus: Jos mittaustauko kestää yli viikon ja desinfiointiaineen osuus mittausvedestä laskee tänä aikana arvoon 0 ppm, täytyy anturi kytkeä irti sähkönsyötöstä. Ilman desinfiointiainetta tapahtuneen käytön jälkeen on varauduttava uuteen käynnistymisaikaan. Kytke annostelulaite tarvittaessa viivytetysti päälle. Käynnistymisaika Jotta näyttöarvo olisi vakaa, anturi vaatii määrätyn käynnistymisajan. Ensimmäinen käyttöönotto: 1-24 h (yleensä 6 h)* * tarkka käynnistymisaika riippuu sovelluksesta. 17

18 Ota anturi käyttöön Käynnistymisaika Uudelleenkäyttöönotto: 1-24 h (yleensä 3 h)* Elektrolyytin tai kalvon vaihto: 0,5 h * tarkka käynnistymisaika riippuu sovelluksesta. 6.1 Kalibrointi Kalibrointi kohonneella veden lämpötilalla Päinvastoin kuin kloori, klooridioksidi liukenee vedessä vain fysikaalisesti. Klooridioksidi kaasuuntuu vedestä kohonneissa lämpötiloissa (> 30 C) erittäin nopeasti. Sen vuoksi DPD-mittauksessa on toimittava nopeasti. Näytteenottamisen ja reagenssilla määrittämisen välinen aika ei saa missään tapauksessa ylittää 1 minuuttia. Punainen väriaine on muodostettava heti näytteenottopaikassa annostelemalla reagenssia ja näyte on sen jälkeen toimitettava mahdollisimman nopeasti laboratorioon tutkittavaksi. HUOMIO! Kalvosuojuksen tai elektrolyytin vaihtamisen jälkeen on suoritettava jyrkkyyden tasaus Jotta anturi toimisi moitteettomasti, on jyrkkyyden tasaus toistettava säännöllisin väliajoin. Tämä kalibrointiväli on veden laadusta riippuen 3-4 viikkoa Vältä ilmakuplien muodostumista mittausveteen. Ne voivat aiheuttaa virheellisiä annostuksia. Anturin kalvossa olevat ilmakuplat voivat aiheuttaa liian alhaisen mittausarvon ja siten yliannostuksen Noudata voimassa olevia kalibrointivälejä koskevia kansallisia määräyksiä 18

19 Ota anturi käyttöön Edellytykset Vakaa virtaus virtausanturissa Mittausveden vakaa lämpötila Mittausvedellä ja anturilla sama lämpötila (odota noin 15 min.) Anturi on käynnistynyt oikein ph-arvo on vakio Nollapisteen tasaus Kun anturia käytetään ProMinentin säätölaitteessa, nollapisteen tasausta ei yleensä tarvita. Suorita nollapisteen tasaus kuitenkin silloin, jos asetat anturin alemman mittausalueen rajan kohdalle. 1. Upota anturi astiaan, jossa on puhdasta vettä, joka ei sisällä desinfiointiaineita tai hapetinta (esim. kaupoissa myytävä kuplimaton mineraalivesi) 2. Sekoita vettä anturilla n. 5 minuuttia, kunnes mittausarvo säätölaitteessa pysyy vakaana 3. Suorita säätölaitteen nollapisteen tasaus käyttöohjeensa mukaisesti. 4. Asenna anturi uudelleen virtausanturiin (esim. DGMA; DLG III) Jyrkkyyden tasaus 1. Määritä mittausveden desinfiointiainepitoisuus sopivalla mittauslaitteella (esim. DPD 1) 2. Säädä määritetty arvo säätölaitteessa käyttöohjeen mukaisesti. ð Toista kalibrointi yhden päivän jälkeen varmistaaksesi, että anturi on saavuttanut maksimaalisen herkkyytensä (jyrkkyys). 19

20 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten 7 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Virhe mahdolliset syyt Korjauskeino Anturia ei voi kalibroida ja anturin mittausarvo on suurempi kuin DPD-mittaus Anturia ei voi kalibroida ja anturin mittausarvo on pienempi kuin DPD-mittaus Käynnistymisaika liian lyhyt Kalvosuojus vioittunut Häiritsevät veden ainesosat Oikosulku mittausjohdossa Kalvon/elektrodin välinen etäisyys liian suuri DPD-kemikaalit vanhentuneet Huomioi käynnistymisaika Vaihda kalvosuojus Tutki, onko vedessä häiritseviä aineita, ja määritä korjauskeinot. Etsi oikosulku ja korjaa se Ruuvaa kalvosuojus kiinni vasteeseen saakka Käytä uusia DPD-kemikaaleja, toista kalibrointi ph-arvo < ph 6 nosta ph-arvoa (ph ,5) Käynnistymisaika liian lyhyt Mittausveden virtaus liian pieni Ilmakuplia kalvossa ulkopuolella Tensidiä mittausvedessä (kalvo on läpinäkyvä!) Huomioi käynnistymisaika Korjaa virtausta Nosta virtausta sallitun alueen sisällä Poista tensidi ja vaihda kalvosuojus, anna anturin käynnistyä ja kalibroi; käytä tarvittaessa CDP-anturia 20

21 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Virhe mahdolliset syyt Korjauskeino Kerrostumat (karbonaatti, mangaani, rautaoksidi) ovat tukkineet kalvon Vaihda kalvosuojus, anna anturin käynnistyä ja kalibroi Kalvosuojuksen pinnoite Anturin mittausarvo on 0 ppm ja säätimeen ilmestyy virheilmoitus Anturin mittausarvo on epävakaa Ei elektrolyyttiä kalvosuojuksessa Referenssielektrodi kulunut (näkyy hohtavia kohtia) Anturi liitetty säätimeen virheellisellä napaisuudella Mittausjohto katkennut ClO 2 -pitoisuus alittaa alemman mittausalueen alarajan Anturi viallinen Säädin viallinen Kalvo vioittunut Ilmakuplia kalvossa ulkopuolella Syy on säätimessä Lisää uutta elektrolyyttiä Lähetä anturi korjattavaksi Liitä anturi säätimeen oikein Vaihda mittausjohto Lisää ClO 2 :ta ja toista sen jälkeen kalibrointi tai käytä sopivaa anturia Lähetä anturi korjattavaksi Tarkasta säädin simulaattorilla (DULCO METER Simulator, tilausnumero ), lähetä se meille, jos se on viallinen Vaihda kalvosuojus; anna anturin käynnistyä ja kalibroi Ilmakuplat poistetaan koputtelemalla, tarvittaessa virtausta lisätään Poista syy 21

22 Anturin huolto- ja korjaustyöt 8 Anturin huolto- ja korjaustyöt Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Huoltoväli HUOMIO! Huolla anturi säännöllisesti välttääksesi anturin epäkuntoisuudesta aiheutuvan yliannostuksen Noudata voimassa olevia huoltovälejä koskevia kansallisia määräyksiä Älä koske elektrodeihin tai aseta niitä kosketuksiin rasvapitoisten aineiden kanssa Älä koskaan puhdista kalvoa emäksisillä liuoksilla, puhdistusreagensseilla tai mekaanisilla apuvälineillä (harjat tms.). Jäähdytysvesi: veden laadusta riippuen viikoittain - kuukausittain huoltotyöt 1. Tarkasta säännöllisesti, että kalvosuojuksessa ei ole kerrostumia, kuten kalkkia, ruostetta, levää tai ilmakuplia ð Poista kerrostumat tarvittaessa 2. Tarkasta säätölaitteessa oleva anturin näyttöarvo sopivalla mittauslaitteella (esim. DPD-1) ð Kalvon puhdistus Kalibroi anturi uudelleen tarvittaessa. Jos kalvo on likaantunut ja anturia ei voi kalibroida, voidaan kalvo yrittää puhdistaa varovaisesti. Irrota anturi ensin. Poista löyhästi tarttunut lika: huuhtele kalvoa pehmeällä, kylmällä vesisuihkulla ð Kalvon vaihto Nyt anturi on täytettävä elektrolyytillä, sen on annettava käynnistyä ja se on kalibroitava uudelleen. Jos kalibrointi ei ole enää mahdollista kalvon puhdistamisen jälkeenkään tai kalvo on vioittunut, täytyy kalvosuojus vaihtaa. Katso tähän liittyen, luvussa kalibrointi Anturin korjaaminen Anturin saa korjata vain tehtaalla. Lähetä se alkuperäispakkauksessaan. 22

23 Jos anturi poistetaan käytöstä 9 Jos anturi poistetaan käytöstä Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 1. kytke anturi irti sähkönsyötöstä 2. tee virtausanturi paineettomaksi 3. avaa kiinnitysruuvi 4. vedä anturi hitaasti ulos virtausanturista 5. ruuvaa kalvosuojus auki lavuaarin tms. päällä ja tyhjennä se 6. huuhtele elektrodit puhtaiksi jäämistä suuntaamalla niihin voimakkaita puhtaan veden suihkuja ja anna niiden kuivua pölyttömästi 7. ruuvaa uusi kalvosuojus löyhästi kiinni elektrodien suojaamiseksi 8. aseta kalvosuojus kalvon suojaksi Hävittäminen OHJE! Ongelmajäte Sähköromu on ongelmajätettä Huomio voimassa olevat paikalliset määräykset Elektrolyytti voidaan hävittää elektrolyytin käyttöturvallisuustiedotteessa olevien ohjeiden mukaan ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg, ottaa vanhat saastuneet laitteet vastaan lähettäjän maksaessa lähetyksen postimaksun. 23

24 Tilausohjeet 10 Tilausohjeet Anturin voi tilata vain täydellisessä pakkauksessa, joka sisältää seuraavat osat: 1 anturi 1 elektrolyyttipullo (100 ml) 1 käyttöohje 1 ruuvimeisseli Täydellinen pakkaus Nimike Tilausnumero CDE 2-mA-0,5 ppm CDE 2-mA-2 ppm CDE 2-mA-10 ppm CDE 3-mA-0,5 ppm Anturin voi tilata vain täydellisessä pakkauksessa Antureille on saatavana seuraavat varaosat: Nimike Tilausnumero Elektrolyyttipullo (100 ml) CDE 2 anturityypille CDE Elektrolyyttipullo (100 ml) CDM 1 anturityypille CDE Kalvosuojus CDE 2, täydellinen Kalvosuojus CDE 3, täydellinen DGM:n asennussarja DLG III:n asennussarja Kaksijohtiminen mittausjohto (2 x 0,25 mm 2, Ø 4 mm)

25 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot 11 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot EY-direktiivit EMC-direktiivi 89/336/ETY 91/263/ETY, täydennettynä 92/31/ ETY Kansainväliset standardit EN EN Tekniset tiedot Mittaussuure Klooridioksidi (ClO 2 ) Käyttöala CDE 2: Juomavesi ja juomaveden kaltainen laatu, ei sisällä tensidiä CDE 3: kuten CDE 2, kuitenkin korkeintaan 60 C:een saakka Mittausalueet CDE 2-mA-0,5 ppm: 0,01-0,5 mg/l, normijyrkkyys: 24 ma/ppm CDE 2-mA-2 ppm: 0,02-2 mg/l, normijyrkkyys: 6 ma/ppm CDE 2-mA-10 ppm: 0,1-10 mg/l, normijyrkkyys: 1,2 ma/ppm CDE 3-mA-0,5 ppm 0,01-0,5 mg/l, normijyrkkyys: 24 ma/ppm ph-alue 4,0-11 Lämpötila-alue 5-45 C (lämpötilakompensoitu) Ei lämpötilan nousua Varastointilämpötila 5-50 C Resoluutio vastaa mittausalueen alarajaa Suurin käyttöpaine DGM: 1,0 baaria (vapaa ulosvirtaus) Ei alipainetta DLG III: 1,0 baaria (vapaa ulosvirtaus) Ei alipainetta Virtaus Virtausanturi DLG III A/B / DGM optimaalinen: l/h vähintään: 40 l/h maksimi: 120 l/h Interferenssi O 3 Kalvosuojuksen käyttöaika tyypillisesti 1 vuosi, riippuen veden laadusta. Pintajännitystä alentavien aineiden (tensidit) olemassaolo voi lyhentää käyttöaikaa huomattavasti. ProMinent tarjoaa myös tensidiä kestävän anturityypin CDP 1-mA-2 ppm. 25

26 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot Materiaali CDE 2: Kalvosuojus, PVC, kirkas CDE 3: Kalvosuojus, PMMA CDE 2: Elektrodin varsi, PVC, musta ja PMMA, väritön CDE 3: Elektrodin varsi, PVC- C Syöttöjännite V DC Lähtösignaali 4-20 ma Suojausluokka IP 65 26

27 Hakemisto 12 Hakemisto A Alkuperäispakkaus Anturin rikkoutuminen E EY-direktiivit I Interferenssi K Kansainväliset standardit Kysymys: Miksi anturi ei ole turvakomponentti?... 9 Kysymys: Millainen on anturin rakenne? Kysymys: Miten anturi kalibroidaan? Kysymys: Miten anturi otetaan käyttöön? Kysymys: Miten anturi valmistellaan asennusta varten? Kysymys: Miten etsin vikoja/ häiriöitä ja poistan ne? Kysymys: Miten kauan anturia voidaan varastoida? Kysymys: Mitkä ovat anturin tärkeimmät toiminnot? Kysymys: Mitä anturi mittaa? Kysymys: Mitä anturissa voidaan huoltaa, puhdistaa ja korjata? Kysymys: Mitä on huomioitava, kun anturi otetaan pois käytöstä tai hävitetään? Kysymys: Mitä standardeja on noudatettu ja mitä teknisiä tietoja on olemassa? Kysymys: Mitä varaosia ja kulutusosia on saatavana? Käynnistymisaika Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset... 7 L Lähtösignaali M mittaussuure N Normijyrkkyys R Resoluutio S Suojausluokka T Tasa-arvoinen käsittely... 3 Turvaohjeet... 5 Y Yleinen tasa-arvoinen käsittely

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert.

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1673-1-8553 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1/1-kert. (SSA-F-1.1.1) 2/1-kert. (SSA-F-2.1.1) 2/2-kert. (SSA-F-2.2.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot