DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan numero: BA DT /12 FI

2 ProMinent Finland Oy Orapihlajatie Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: , 1, fi_fi

3 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 1.2 Turvaohjeiden merkintä sivulla 5 Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus Vakiotoimituksen sisältö Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Toimintojen lyhyt kuvaus Mittaussuure Anturin rakenne Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan Varastointi Kuljetus Anturin asennus Asennus Ota anturi käyttöön Kalibrointi Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Anturin huolto- ja korjaustyöt Jos anturi poistetaan käytöstä Tilausohjeet Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot Tekniset tiedot Hakemisto

5 Yleiskatsaus 1 Yleiskatsaus Tässä käyttöohjeessa kuvataan tensidittömän veden klooridioksidipitoisuutta mittaavan DULCOTEST - anturin (tyyppi CDE) tekniset tiedot ja toiminnot. 1.1 Vakiotoimituksen sisältö Vakiotoimituksen sisältö Kokonainen CDE-anturi käsittäen anturin suojuksen, suojakannen ja kiristysrenkaan CDE 2-mA-10 ppm tai CDE 2-mA-2 ppm, tai CDE 2-mA-0,5 ppm tai CDE 3-mA-0,5 ppm Elektrolyyttipullo (100 ml) Käyttöohje Ruuvimeisseli 1.2 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. 5

6 Yleiskatsaus HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. 6

7 Yleiskatsaus 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 7

8 Yleiskatsaus Koulutus valtuutetut sähköasentajat asiakaspalvelu Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka Pro Minent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 1.4 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan Vain asianmukaisen koulutuksen omaavat henkilöt saavat asentaa, säätää, huoltaa ja käyttää anturia. HUOMIO! Toimintahäiriö Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot Tarkasta säännöllisesti, että anturissa ei ole epäpuhtauksia Tarkasta säännöllisesti, että kalvosuojuksessa ei ole ilmakuplia 8

9 Yleiskatsaus Noudata voimassa olevia hoito-, huolto- ja kalibrointivälejä koskevia kansallisia määräyksiä HUOMIO! Käytön edellytykset Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot Anturia saa käyttää vain virtausantureissa, jotka varmistavat oikeat virtausparametrit. Virtausanturin poistopuolella on oltava vapaa ulosvirtaus tai korkeintaan 1 baarin vastapaine. Kyseisten yksittäisosien suurinta sallittua käyttöpainetta on noudatettava. Anturin jännitteensyöttöä ei saa katkaista. Kun jännitteensyöttö on katkennut pitkäksi aikaa (> 2 h), anturi on käynnistettävä ja kalibroitava uudelleen. 1.5 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Määräystenmukainen käyttö Anturia saa käyttää vain klooridioksidipitoisuuden (ClO 2 ) mittaamiseen ja säätelemiseen Anturia ei saa käyttää tensidejä sisältävissä vesissä tai liuoksissa Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. Anturi ei ole DIN EN ISO : standardin määritelmän mukainen turvakomponentti. Jos mittaus- ja säätöpiirissänne on kysymys kriittisestä prosessista, on prosessin asianmukainen varmistaminen omalla vastuullanne. 9

10 Toimintojen lyhyt kuvaus 2 Toimintojen lyhyt kuvaus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCOTEST CDE on kalvosuojuksellinen, amperometrinen, kaksielektrodinen anturi. DULCOTEST CDE - anturin avulla voidaan mitata klooridioksidipitoisuuksia (ClO 2 ). Tyypillisiä käyttösovelluksia: Tyyppiä CDE 2 käytetään juomaveden desinfioinnissa tai panimoiden vedenkäsittelyssä. Anturia ei saa käyttää aineissa, jotka sisältävät pintajännitystä alentavia aineita (tensidit, pesuaktiiviset aineet). Tyyppiä CDE 3 käytetään juomaveden kaltaisen, korkeintaan 60 C -asteiden lämpimän veden klooridioksidikäsittelyssä (esim. legionella-bakteerin torjunta) Jatkuva käyttö aineen lämpötilan ollessa 5 C - 45 C 2.1 Mittaussuure Anturi mittaa tensidittömän veden klooridioksidipitoisuuden. 10

11 Toimintojen lyhyt kuvaus 2.2 Anturin rakenne Kuva. 1: Anturin rakenne 1. O-rengas 2. Vasta- ja referenssielektrodit 3. Työelektrodi 4. Kalvokupin suojus 5. Kalvokuppi 6. Tiiviste 7. O-rengas 8. Elektrodin varsi 9. Kiinnityslevy johdinliitäntä 11. Yläosa 12. Kaapeliläpiviennin M12-ruuviliitos 11

12 Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan 3 Näin anturia varastoidaan ja kuljetetaan Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 OHJE! Alkuperäispakkaus Tuotteen vahingoittuminen Kuljeta, lähetä ja varastoi anturia vain alkuperäispakkauksessa Säilytä pakkaus kokonaisuudessaan solupolystyreeniosineen Muut tiedot: Ei pölyä, ei suoraa auringonvaloa Elektrolyytin suurin sallittu varastointiaika alkuperäispakkauksessa: katso pullon etiketti Anturin suurin sallittu varastointiaika alkuperäispakkauksessa ja normaalissa ilmassa: 2 vuotta 3.2 Kuljetus Kuljetuksen on tapahduttava alkuperäispakkauksessa ja sallittujen ympäristöolosuhteiden vallitessa. Muita erityisseikkoja ei ole huomioitava kuljetuksen yhteydessä. OHJE! Suurin sallittu varastointiaika Tuotteen vahingoittuminen Jos anturia on varastoitu liian kauan, lähetä se tarkastettavaksi tai luovuta se ProMinentille. Muussa tapauksessa turvallista toimintaa ja mittaustarkkuutta ei voida enää taata. 3.1 Varastointi Sallittu ympäristön lämpötila: +5 C C Kosteus: suurin suhteellinen ilmankosteus 90 % (ei kondensoiva) 12

13 Anturin asennus 4 Anturin asennus Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 VAROITUS! Vaarallisen aineen aiheuttama vaara! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on huomioitava vaarallisen aineen valmistajan laatimat, voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet. Tarvittavat toimenpiteet määritetään käyttöturvallisuustiedotteen sisällön mukaan. Koska yksittäisen aineen potentiaalista vaarallisuutta voidaan uusien tutkimustietojen perusteella joutua arvioimaan uudelleen, on käyttöturvallisuustiedote tarkastettava säännöllisesti ja se on tarvittaessa vaihdettava uudempaan versioon. Laitteiston omistaja on vastuussa siitä, että käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ja että sen tiedot ovat ajan tasalla ja että kyseisten työpaikkojen vaarallisuuden arviointi suoritetaan asianmukaisesti näiden tietojen mukaan. OHJE! Elektrolyytin täyttö Älä kosketa tai vioita kalvosuojuksessa olevaa kalvoa ja elektrodin varressa olevia elektrodeja Anturi ei saa joutua kosketuksiin rasvaisten aineiden kanssa Anturi ei silloin toimi enää tarkasti Jos havaitaan epäpuhtauksia, vaihda kalvon suojus uuteen tai toimita anturi elektrodin puhdistamista varten OHJE! Kalvon vaurioituminen Mahdollinen seuraus: Kalvon vaurioituminen ja siitä mahdollisesti seuraava anturin rikkoutuminen Anturin saa työntää sisään virtausanturiin tai vetää siitä ulos vain hitaasti Muuten kalvo voi vioittua Anturi on käyttöönoton jälkeen pidettävä aina kosteana esim. virtausanturi ei saa koskaan käydä kuivaksi Asenna anturi virtausanturin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 13

14 Anturin asennus Elektrolyytin täyttö 4 3 Kuva. 2: Elektrolyytin täyttö 1 Kalvosuojus 2 Elektrolyytin täyttökorkeus 3 Pipetti 4 Ilmanpoistoaukko 6. Kierrä elektrodin vartta siten, että ilmanpoistoaukko osoittaa ylöspäin 7. Letkun tiivisteen alapuolella olevaa ilmanpoistoaukkoa ei saa tukkia sormilla 8. Ruuvaa kalvosuojus hitaasti käsin vasteeseen saakka. Yhteen ruuvattaessa ylimääräinen elektrolyytti poistuu ilmanpoistoaukon kautta 9. Huuhtele poistunut elektrolyytti juoksevalla vedellä pois anturista ja sormistasi OHJE! Suorita seuraavat työt lavuaarin yläpuolella. 1. Irrota suojus kokonaan suuttimesta ja käännä suutin merkkiin avataksesi suuttimen kanavan. 2. Vedä kalvosuojus irti ja ruuvaa kalvosuojus irti elektrodin varresta. 3. Täytä kalvosuojus alempaan ruuvinkierteeseen saakka 4. odota n. 1 minuutti, kunnes elektrolyytti on kostuttanut kalvon kokonaan 5. Aseta elektrodin varsi kohtisuorasti täytetyn kalvosuojuksen päälle 14

15 Asennus 5 Asennus Käyttäjän pätevyys: koulutetut ammattihenkilöt tai valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 VAROITUS! Ulkoisten laitteiden kytkeminen Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Liitetty mittaus-/säätölaite on eristettävä galvanisesti anturista Ohjeen mukaista syöttöjännitettä (16 V DC) ei saa alittaa, ei edes lyhytaikaisesti Virtalähdettä on voitava kuormittaa min. 35 ma:lla, kun min. 16 V DC Liian alhainen syöttöjännite voi aiheuttaa virheellisiä mittausarvoja Kun liitetään ProMinentin säätölaitteeseen, liitännälle asetettavat vaatimukset täyttyvät automaattisesti. HUOMIO! Virheannostus Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Älä kytke mittausjärjestelmää pois intervallikäytössä Kytke annostelulaitteet tarvittaessa viivytetysti päälle Mitattavan veden on aina sisällettävä riittävä määrä asianmukaista annosteluainetta Muuten on varauduttava käynnistymisaikojen pitenemiseen 15

16 Asennus Sähköasennus 1. Kierrä anturin yläosaa neljäsosakierroksen verran myötäpäivään ja vedä se irti 2. Avaa M12-ruuviliitoksen kiinnitysruuvi ja vie säätölaitteen mittausjohto läpi A0102 Kuva. 3: 2 johtimen liitäntä 3. Eristä johdon päät, varusta johdon päät johdonpääholkeilla ( maks = 0,5 mm 2 ) ja yhdistä 2 johtimen liitäntään: 1 = Plus, 2 = Minus 4. Jätä anturissa noin 5 cm vara mittausjohdolle 5. Kiristä ruuviliitoksen kiinnitysruuvi 6. Työnnä anturin yläosa kokonaan anturin varteen ja kierrä yläosaa myötäpäivään vasteeseen saakka 16

17 Ota anturi käyttöön 6 Ota anturi käyttöön Käyttäjän pätevyys: koulutettu käyttäjä, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 HUOMIO! Anturin rikkoutumisesta aiheutuva virheannostus Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Kun anturi on epäkunnossa, voi mittausarvo säätimen/mittauslaitteen tulossa olla virheellinen Tämä voi johtaa hallitsemattomaan annosteluun. Käyttäjän on sen vuoksi varmistettava, että tästä ei voi aiheutua muita vahinkoja. HUOMIO! Virheellinen annostus anturin ennenaikaisen vanhenemisen vuoksi Mahdollinen seuraus: Lieviä tai vähäisiä vammoja. Esinevahingot. Toimenpiteet: Älä kytke anturia irti sähkönsyötöstä mittaustaukojen ajaksi. Poikkeus: Jos mittaustauko kestää yli viikon ja desinfiointiaineen osuus mittausvedestä laskee tänä aikana arvoon 0 ppm, täytyy anturi kytkeä irti sähkönsyötöstä. Ilman desinfiointiainetta tapahtuneen käytön jälkeen on varauduttava uuteen käynnistymisaikaan. Kytke annostelulaite tarvittaessa viivytetysti päälle. Käynnistymisaika Jotta näyttöarvo olisi vakaa, anturi vaatii määrätyn käynnistymisajan. Ensimmäinen käyttöönotto: 1-24 h (yleensä 6 h)* * tarkka käynnistymisaika riippuu sovelluksesta. 17

18 Ota anturi käyttöön Käynnistymisaika Uudelleenkäyttöönotto: 1-24 h (yleensä 3 h)* Elektrolyytin tai kalvon vaihto: 0,5 h * tarkka käynnistymisaika riippuu sovelluksesta. 6.1 Kalibrointi Kalibrointi kohonneella veden lämpötilalla Päinvastoin kuin kloori, klooridioksidi liukenee vedessä vain fysikaalisesti. Klooridioksidi kaasuuntuu vedestä kohonneissa lämpötiloissa (> 30 C) erittäin nopeasti. Sen vuoksi DPD-mittauksessa on toimittava nopeasti. Näytteenottamisen ja reagenssilla määrittämisen välinen aika ei saa missään tapauksessa ylittää 1 minuuttia. Punainen väriaine on muodostettava heti näytteenottopaikassa annostelemalla reagenssia ja näyte on sen jälkeen toimitettava mahdollisimman nopeasti laboratorioon tutkittavaksi. HUOMIO! Kalvosuojuksen tai elektrolyytin vaihtamisen jälkeen on suoritettava jyrkkyyden tasaus Jotta anturi toimisi moitteettomasti, on jyrkkyyden tasaus toistettava säännöllisin väliajoin. Tämä kalibrointiväli on veden laadusta riippuen 3-4 viikkoa Vältä ilmakuplien muodostumista mittausveteen. Ne voivat aiheuttaa virheellisiä annostuksia. Anturin kalvossa olevat ilmakuplat voivat aiheuttaa liian alhaisen mittausarvon ja siten yliannostuksen Noudata voimassa olevia kalibrointivälejä koskevia kansallisia määräyksiä 18

19 Ota anturi käyttöön Edellytykset Vakaa virtaus virtausanturissa Mittausveden vakaa lämpötila Mittausvedellä ja anturilla sama lämpötila (odota noin 15 min.) Anturi on käynnistynyt oikein ph-arvo on vakio Nollapisteen tasaus Kun anturia käytetään ProMinentin säätölaitteessa, nollapisteen tasausta ei yleensä tarvita. Suorita nollapisteen tasaus kuitenkin silloin, jos asetat anturin alemman mittausalueen rajan kohdalle. 1. Upota anturi astiaan, jossa on puhdasta vettä, joka ei sisällä desinfiointiaineita tai hapetinta (esim. kaupoissa myytävä kuplimaton mineraalivesi) 2. Sekoita vettä anturilla n. 5 minuuttia, kunnes mittausarvo säätölaitteessa pysyy vakaana 3. Suorita säätölaitteen nollapisteen tasaus käyttöohjeensa mukaisesti. 4. Asenna anturi uudelleen virtausanturiin (esim. DGMA; DLG III) Jyrkkyyden tasaus 1. Määritä mittausveden desinfiointiainepitoisuus sopivalla mittauslaitteella (esim. DPD 1) 2. Säädä määritetty arvo säätölaitteessa käyttöohjeen mukaisesti. ð Toista kalibrointi yhden päivän jälkeen varmistaaksesi, että anturi on saavuttanut maksimaalisen herkkyytensä (jyrkkyys). 19

20 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten 7 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Virhe mahdolliset syyt Korjauskeino Anturia ei voi kalibroida ja anturin mittausarvo on suurempi kuin DPD-mittaus Anturia ei voi kalibroida ja anturin mittausarvo on pienempi kuin DPD-mittaus Käynnistymisaika liian lyhyt Kalvosuojus vioittunut Häiritsevät veden ainesosat Oikosulku mittausjohdossa Kalvon/elektrodin välinen etäisyys liian suuri DPD-kemikaalit vanhentuneet Huomioi käynnistymisaika Vaihda kalvosuojus Tutki, onko vedessä häiritseviä aineita, ja määritä korjauskeinot. Etsi oikosulku ja korjaa se Ruuvaa kalvosuojus kiinni vasteeseen saakka Käytä uusia DPD-kemikaaleja, toista kalibrointi ph-arvo < ph 6 nosta ph-arvoa (ph ,5) Käynnistymisaika liian lyhyt Mittausveden virtaus liian pieni Ilmakuplia kalvossa ulkopuolella Tensidiä mittausvedessä (kalvo on läpinäkyvä!) Huomioi käynnistymisaika Korjaa virtausta Nosta virtausta sallitun alueen sisällä Poista tensidi ja vaihda kalvosuojus, anna anturin käynnistyä ja kalibroi; käytä tarvittaessa CDP-anturia 20

21 Ohjeita vianmääritystä ja häiriöiden poistamista varten Virhe mahdolliset syyt Korjauskeino Kerrostumat (karbonaatti, mangaani, rautaoksidi) ovat tukkineet kalvon Vaihda kalvosuojus, anna anturin käynnistyä ja kalibroi Kalvosuojuksen pinnoite Anturin mittausarvo on 0 ppm ja säätimeen ilmestyy virheilmoitus Anturin mittausarvo on epävakaa Ei elektrolyyttiä kalvosuojuksessa Referenssielektrodi kulunut (näkyy hohtavia kohtia) Anturi liitetty säätimeen virheellisellä napaisuudella Mittausjohto katkennut ClO 2 -pitoisuus alittaa alemman mittausalueen alarajan Anturi viallinen Säädin viallinen Kalvo vioittunut Ilmakuplia kalvossa ulkopuolella Syy on säätimessä Lisää uutta elektrolyyttiä Lähetä anturi korjattavaksi Liitä anturi säätimeen oikein Vaihda mittausjohto Lisää ClO 2 :ta ja toista sen jälkeen kalibrointi tai käytä sopivaa anturia Lähetä anturi korjattavaksi Tarkasta säädin simulaattorilla (DULCO METER Simulator, tilausnumero ), lähetä se meille, jos se on viallinen Vaihda kalvosuojus; anna anturin käynnistyä ja kalibroi Ilmakuplat poistetaan koputtelemalla, tarvittaessa virtausta lisätään Poista syy 21

22 Anturin huolto- ja korjaustyöt 8 Anturin huolto- ja korjaustyöt Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Huoltoväli HUOMIO! Huolla anturi säännöllisesti välttääksesi anturin epäkuntoisuudesta aiheutuvan yliannostuksen Noudata voimassa olevia huoltovälejä koskevia kansallisia määräyksiä Älä koske elektrodeihin tai aseta niitä kosketuksiin rasvapitoisten aineiden kanssa Älä koskaan puhdista kalvoa emäksisillä liuoksilla, puhdistusreagensseilla tai mekaanisilla apuvälineillä (harjat tms.). Jäähdytysvesi: veden laadusta riippuen viikoittain - kuukausittain huoltotyöt 1. Tarkasta säännöllisesti, että kalvosuojuksessa ei ole kerrostumia, kuten kalkkia, ruostetta, levää tai ilmakuplia ð Poista kerrostumat tarvittaessa 2. Tarkasta säätölaitteessa oleva anturin näyttöarvo sopivalla mittauslaitteella (esim. DPD-1) ð Kalvon puhdistus Kalibroi anturi uudelleen tarvittaessa. Jos kalvo on likaantunut ja anturia ei voi kalibroida, voidaan kalvo yrittää puhdistaa varovaisesti. Irrota anturi ensin. Poista löyhästi tarttunut lika: huuhtele kalvoa pehmeällä, kylmällä vesisuihkulla ð Kalvon vaihto Nyt anturi on täytettävä elektrolyytillä, sen on annettava käynnistyä ja se on kalibroitava uudelleen. Jos kalibrointi ei ole enää mahdollista kalvon puhdistamisen jälkeenkään tai kalvo on vioittunut, täytyy kalvosuojus vaihtaa. Katso tähän liittyen, luvussa kalibrointi Anturin korjaaminen Anturin saa korjata vain tehtaalla. Lähetä se alkuperäispakkauksessaan. 22

23 Jos anturi poistetaan käytöstä 9 Jos anturi poistetaan käytöstä Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.3 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 1. kytke anturi irti sähkönsyötöstä 2. tee virtausanturi paineettomaksi 3. avaa kiinnitysruuvi 4. vedä anturi hitaasti ulos virtausanturista 5. ruuvaa kalvosuojus auki lavuaarin tms. päällä ja tyhjennä se 6. huuhtele elektrodit puhtaiksi jäämistä suuntaamalla niihin voimakkaita puhtaan veden suihkuja ja anna niiden kuivua pölyttömästi 7. ruuvaa uusi kalvosuojus löyhästi kiinni elektrodien suojaamiseksi 8. aseta kalvosuojus kalvon suojaksi Hävittäminen OHJE! Ongelmajäte Sähköromu on ongelmajätettä Huomio voimassa olevat paikalliset määräykset Elektrolyytti voidaan hävittää elektrolyytin käyttöturvallisuustiedotteessa olevien ohjeiden mukaan ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg, ottaa vanhat saastuneet laitteet vastaan lähettäjän maksaessa lähetyksen postimaksun. 23

24 Tilausohjeet 10 Tilausohjeet Anturin voi tilata vain täydellisessä pakkauksessa, joka sisältää seuraavat osat: 1 anturi 1 elektrolyyttipullo (100 ml) 1 käyttöohje 1 ruuvimeisseli Täydellinen pakkaus Nimike Tilausnumero CDE 2-mA-0,5 ppm CDE 2-mA-2 ppm CDE 2-mA-10 ppm CDE 3-mA-0,5 ppm Anturin voi tilata vain täydellisessä pakkauksessa Antureille on saatavana seuraavat varaosat: Nimike Tilausnumero Elektrolyyttipullo (100 ml) CDE 2 anturityypille CDE Elektrolyyttipullo (100 ml) CDM 1 anturityypille CDE Kalvosuojus CDE 2, täydellinen Kalvosuojus CDE 3, täydellinen DGM:n asennussarja DLG III:n asennussarja Kaksijohtiminen mittausjohto (2 x 0,25 mm 2, Ø 4 mm)

25 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot 11 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot EY-direktiivit EMC-direktiivi 89/336/ETY 91/263/ETY, täydennettynä 92/31/ ETY Kansainväliset standardit EN EN Tekniset tiedot Mittaussuure Klooridioksidi (ClO 2 ) Käyttöala CDE 2: Juomavesi ja juomaveden kaltainen laatu, ei sisällä tensidiä CDE 3: kuten CDE 2, kuitenkin korkeintaan 60 C:een saakka Mittausalueet CDE 2-mA-0,5 ppm: 0,01-0,5 mg/l, normijyrkkyys: 24 ma/ppm CDE 2-mA-2 ppm: 0,02-2 mg/l, normijyrkkyys: 6 ma/ppm CDE 2-mA-10 ppm: 0,1-10 mg/l, normijyrkkyys: 1,2 ma/ppm CDE 3-mA-0,5 ppm 0,01-0,5 mg/l, normijyrkkyys: 24 ma/ppm ph-alue 4,0-11 Lämpötila-alue 5-45 C (lämpötilakompensoitu) Ei lämpötilan nousua Varastointilämpötila 5-50 C Resoluutio vastaa mittausalueen alarajaa Suurin käyttöpaine DGM: 1,0 baaria (vapaa ulosvirtaus) Ei alipainetta DLG III: 1,0 baaria (vapaa ulosvirtaus) Ei alipainetta Virtaus Virtausanturi DLG III A/B / DGM optimaalinen: l/h vähintään: 40 l/h maksimi: 120 l/h Interferenssi O 3 Kalvosuojuksen käyttöaika tyypillisesti 1 vuosi, riippuen veden laadusta. Pintajännitystä alentavien aineiden (tensidit) olemassaolo voi lyhentää käyttöaikaa huomattavasti. ProMinent tarjoaa myös tensidiä kestävän anturityypin CDP 1-mA-2 ppm. 25

26 Noudatettavat direktiivit/standardit ja tekniset tiedot Materiaali CDE 2: Kalvosuojus, PVC, kirkas CDE 3: Kalvosuojus, PMMA CDE 2: Elektrodin varsi, PVC, musta ja PMMA, väritön CDE 3: Elektrodin varsi, PVC- C Syöttöjännite V DC Lähtösignaali 4-20 ma Suojausluokka IP 65 26

27 Hakemisto 12 Hakemisto A Alkuperäispakkaus Anturin rikkoutuminen E EY-direktiivit I Interferenssi K Kansainväliset standardit Kysymys: Miksi anturi ei ole turvakomponentti?... 9 Kysymys: Millainen on anturin rakenne? Kysymys: Miten anturi kalibroidaan? Kysymys: Miten anturi otetaan käyttöön? Kysymys: Miten anturi valmistellaan asennusta varten? Kysymys: Miten etsin vikoja/ häiriöitä ja poistan ne? Kysymys: Miten kauan anturia voidaan varastoida? Kysymys: Mitkä ovat anturin tärkeimmät toiminnot? Kysymys: Mitä anturi mittaa? Kysymys: Mitä anturissa voidaan huoltaa, puhdistaa ja korjata? Kysymys: Mitä on huomioitava, kun anturi otetaan pois käytöstä tai hävitetään? Kysymys: Mitä standardeja on noudatettu ja mitä teknisiä tietoja on olemassa? Kysymys: Mitä varaosia ja kulutusosia on saatavana? Käynnistymisaika Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset... 7 L Lähtösignaali M mittaussuure N Normijyrkkyys R Resoluutio S Suojausluokka T Tasa-arvoinen käsittely... 3 Turvaohjeet... 5 Y Yleinen tasa-arvoinen käsittely

DULCOTEST -anturi CDE Tyyppi: CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE Tyyppi: CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE Tyyppi: CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm FI A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu FI A0374 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu FI A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

testo 206 ph- / lämpömittari Käyttöohje fin

testo 206 ph- / lämpömittari Käyttöohje fin testo 206 ph-/ lämpömittari Käyttöohje fin 2 Yleistä Yleistä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan sekä ominaisuuksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Merkki Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kuuma-varoitus:

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R)

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) ENG DEU FRA ITA Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) For your safety fin ENG 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin huolellisesti

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot