KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Heidi Hanhijärvi Jouko Kankainen TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2

3 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Heidi Hanhijärvi Jouko Kankainen TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

4 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN X ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2003

5 Heidi Hanhijärvi 3 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Suunnittelua sisältävät urakat tutkimusta. Tutkimuksen päätavoitteena on hankkia perustietoa suunnittelua sisältävien urakoiden yleisten menettelyohjeiden ja pelisääntöjen luomista varten. Tutkittavat osa-alueet ovat urakoiden hankkiminen, kilpailuttaminen ja hankkeen läpivienti. Lisäksi tavoitteena on selventää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä rakennusurakoissa ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen teoriaa. Suunnittelua sisältävät urakat tutkimus on osa Tekesin ProBuild kehittyvä rakentamisprosessi teknologiaohjelmaa. Tutkimuksen päärahoittaja on Tekes. Lisäksi tutkimusta rahoittaa Rakenusteollisuus RT ry. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Reijo Kangas Ilkka Romo Pirjo Pernu Tuomo Poutiainen Jouko Kankainen Tekes Rakennusteollisuus RT ry YIT Rakennus Oy SRV Viitoset Oy Teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Espoossa Heidi Hanhijärvi

6 Heidi Hanhijärvi 4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA KÄSITTEET TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT SEKÄ AIHEEN RAJAUS TUTKIMUSOTTEEN JA METODIN VALINTA TUTKIMUKSEN RAKENNE OSA I RAKENNUSHANKE RAKENNUSMARKKINAT RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET Tilaaja Rakennuttaja Urakoitsija Suunnittelijat Rakennuttajakonsultti Käyttäjä YHTEISTYÖ RAKENNUSHANKKEESSA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVÄT HANKKEET RAKENTAMISPROSESSIN KEHITYSTARPEET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVÄT URAKKAMUODOT Hankesuunnittelu Esivalintamenettely Tarjousten arviointi ja urakkasopimuksen solmiminen Yhteistoiminta suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa SUUNNITTELUA SISÄLTÄVIEN HANKKEIDEN EDUT JA ONGELMAT OSAPUOLTEN VASTUUT HAASTATTELUT HAASTATTELUJEN TOTEUTUS Haastattelututkimus Haastattelun kohderyhmät HANKKEEN KULKU Suunnittelua sisältävien urakoiden tunnettavuus Asiakasviestintä hankkeen aikana Yhteistyökumppanin hankinta Konsultin rooli hankkeessa... 41

7 Heidi Hanhijärvi Tarjouksen hyväksyminen ja tilaajan antamat lähtötiedot Toteutusmuodon ongelmat Hankkeiden onnistuminen YHTEISTYÖ YLEISIÄ KÄSITYKSIÄ SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA KEHITYSAJATUKSIA JOHTOPÄÄTÖKSET URAKOITSIJOIDEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA TILAAJIEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA RAKENNUTTAJAKONSULTTIEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA ONGELMAT JA TOIMENPITEET OSA II ASIAKKUUSAJATTELU PROSESSIN KEHITTÄMISEN PERUSTANA ASIAKKUUSAJATTELU JA ASIAKASLÄHTÖISYYS RAKENNUSHANKKEEN ASIAKKUUS HENKILÖSUHTEIDEN MERKITYS ASIAKKUUDELLE ASIAKKUUDEN HALLINTA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMINEN RAKENTAMISESSA RAKENNUSPROSESSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN ASIAKKAIDEN KOKEMUSTEN SELVITTÄMINEN TUTKIMUSMENETELMÄ Survey eli kyselytutkimus Tavoitteet Luotettavuus Paikkansapitävyys Puolueellisuus Merkityksellisyys Tarkkuus ASIAKASPALAUTEKYSELYN SUUNNITTELU ASIAKASPALAUTEKYSELYN LAATIMINEN VASTAAMATTA JÄTTÄNEET DATAN ANALYSOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PROSESSIN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET

8 Heidi Hanhijärvi 6 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Rakentamisen prosessin kehittämistä on laiminlyöty viime vuosikymmenenä. Vastuu prosesseista on hajaantunut ja hankkeiden suunnittelu on ostettu useilta eri tahoilta. Tällöin vastuu suunnittelun koordinoinnista ja kokonaisohjauksesta on jäänyt avoimeksi. Perinteiset urakoitsijat eivät ole osallistuneet juuri ollenkaan suunnitteluun eivätkä olleet tekemisissä asiakkaan tarvekysymysten kanssa. Tuotteiden ja materiaalien hankintaprosessi on korostanut määrää ja hintaa eikä asiakkaan tarvetta. Perinteisessä urakassa ei siis ole lisäarvoa tuottavaa arvoketjua, vaan kaikissa vaiheissa kustannuksia minimoiva ketju. 1 Viime aikoina hankekehitys (gryndaus) on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä on osaltaan johtunut aiheeseen suunnatusta kehittämispanoksesta sekä osaltaan myös yleisestä taloudellisesta suhdannetilanteesta. Noususuhdanteissa suunnittelua sisältävien urakoiden käyttö lisääntyy, sillä sen avulla on mahdollista saada rakennushanke toteutettua kokonaisuudessaan nopeammin kuin niin sanotuilla perinteisillä toteutusmuodoilla. Urakoitsijat haluavat käyttää suunnittelua sisältäviä toteutusmuotoja, koska ne nostavat jalostusastetta ja siten katetta. Suunnittelua sisältävien toteutusmuotojen kehittyminen ja kokeilu tarjoavat urakoitsijalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Toteutusmuodolle on tärkeää, että urakoitsija kykenee tekemään suunnittelijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Samoin urakoitsijan on ymmärrettävä asiakkaiden vaatimuksia, ovat ne sitten kuinka epätarkkoja tai virheellisiä tahansa. Eri osapuolten rooleja pitää siis korostaa nimenomaan yhteistyön näkökulmasta. Suunnittelua sisältävien urakoiden käyttöön liittyvä aloite voi tulla tilaajalta tai urakoitsijalta. Kuitenkin sekä tilaajien että rakennusurakoitsijoiden sovellukset ovat olleet hyvin monimuotoisia, eikä kirjallisuudessa esitetyn mallin mukaista suunnittelua sisältäviä urakoita ole paljoa käytetty. Alustavasti eri yhteyksissä on tullut esille, että toteutusmuotoon ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä ja toteutusmuodon avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä nopeuttaa rakennushankkeen kokonaisaikaa. Toisaalta toteutusmuotoon liittyy ajoittain sangen vaikeasti ratkaistavia urakkariitoja, jotka heijastavat toteutusmuotoon liittyvien yhteisten pelisääntöjen ja menettelyohjeiden vähäistä käyttöä sekä sitä, että eri osapuolten kehittämät sovellukset eivät ole toimineet tyydyttävästi molempien osapuolten näkökulmasta. Lisäksi tilaajien ammattitaito vaihtelee runsaasti. Urakoitsijan suoritus 1 Leppävuori, E

9 Heidi Hanhijärvi 7 voi sisältää suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös ylläpitoon ja kiinteistöjohtamiseen liittyvien palvelujen organisoinnin ja vuokralaishankinnan. 1.2 Käsitteet Asiakassuhteen hallinta, asiakkuudenhallinta (CRM, Customer Relationship Management) on liiketoimintastrategia, joka tähtää yrityksen kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden optimointiin. CRM:n avulla pystytään merkittävästi tehostamaan yrityksen toimintaa, parantamaan kannattavuutta ja vahvistamaan asiakassuhteita. CRM:n tehokas hyödyntäminen edellyttää uutta liiketoimintamallia ja -ajattelutapaa tukevan teknologian käyttöönottoa. Design-build eli Suunnittelu ja toteutus urakkamuoto, jossa urakoitsija sopimuksen kautta vastaa projektin suunnittelusta sekä toteutuksesta kokonaisuudessaan rakennushankkeen tilaajalle. Vastuu suunnitelmista voi vaihdella huomattavasti eri tyyppisissä hankkeissa. 2 Urakkamuoto painottaa kahdenkeskeisen kommunikoinnin merkitystä urakan onnistumiselle. 3 BOOT (build-own-operate-transfer) ja BOT (build-operate-transfer) - käyttöoikeusurakkamuotoihin sisältyy suunnittelun lisäksi myös rahoitus, omistus ja ylläpitovastuu. Näitä urakkamuotoja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun urakoitsija omistaa kohteelle sopivan tontin. 4 KVR eli kokonaisvastuurakentaminen on urakkamuoto, johon sisältyy kohteen toteuttamisen lisäksi suunnittelu. Kokonaisvastuurakentaminen tunnetaan myös avaimet käteen toimituksena ja totaaliurakkana. 5 SR urakat tulee sanoista suunnittelu ja rakentaminen. SR urakkamuotoja voidaan kutsua myös nimityksellä ST muodot, joka tulee sanoista suunnittelu ja toteutus. 6 SR urakkamuodot eroavat toisistaan sen mukaan, mitä kilpailuttamismallia niissä käytetään. Yhteistä kaikille näille muodoille on se, että tilaajalla on sopimussuhde vain yhteen tahoon. 2 Lahdenperä, P s Ylikangas, T s. 5 4 Suunnittelua sisältävät urakat s. 6 5 Liuksiala, A s Pekkanen, J s. 29

10 Heidi Hanhijärvi 8 SR hinta tarkoittaa sitä, että urakan kilpailumenetelmäksi on valittu hintapainotteinen kilpailu. Tässä menetelmässä kohteen laatutason määrittelee rakennuttaja, ja tarjouksen antajat kilpailevat vain pelkällä hinnalla. Halvin tarjous, joka ylittää määrättyjen laatuvaatimusten tason, on hyväksyttävä 7. SR laadun laatukilpailussa tarjoushinnaksi on määritelty joko kiinteä hinta tai maksimihinta. Laadultaan paras tarjous voittaa kilpailun. Laadun arvioimisessa laatu jaetaan visuaaliseksi, toiminnalliseksi ja tekniseksi laaduksi. Parhaimman laadun löytämiseksi annetaan tarjouspyynnössä suunnitteluratkaisuista arviointikriteerit. 8, 9 SR edullisuuden kilpailun vertailu perustuu ratkaisun hinta-laatu suhteen arvioimiseen. Hinta ja laatu pyritään saamaan yhteismitallisiksi antamalla yksittäisille osille, joita ovat esimerkiksi hinta ja suunnitelmien laatu, painoarvot ja pisteyttämällä nämä ominaisuudet. 10 ST muodoissa tilaaja hankkii sekä suunnittelun että toteutuksen yhdeltä päätoteuttajalta eli urakoitsijalta. 11 Suunnittelu-toteutus muodot voidaan määritellä kuten SR muodot. Ks. yllä. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä aiheen rajaus Tutkimuksen ensimmäisen osan tavoitteena on hankkia perustietoa suunnittelua sisältävien urakoiden yleisten menettelyohjeiden ja pelisääntöjen luomista varten. Tutkittavat osa-alueet ovat urakoiden hankkiminen, kilpailuttaminen ja hankkeen läpivienti. Lisäksi tavoitteena on selventää osapuolten vastuita ja velvoitteita hankkeen eri vaiheissa. Tutkimuksen päätavoite voidaan jakaa osatavoitteisiin, joita ovat: Kerätä tilaajien, urakoitsijoiden, käyttäjien ja rakennuttajakonsulttien kokemukset toteutetuista suunnittelua sisältäneistä urakoista. Tilaajien ja urakoitsijoiden keskuudessa olevien kehitysajatusten kokoaminen suunnittelua sisältävän urakkamenettelyn kehittämiseksi. 7 Pernu, P. ym s. 7 8 Pernu, P. ym s. 6 9 Pernu, P s. 4, liite 2 10 Pernu, P s Nykänen, V s. 4

11 Heidi Hanhijärvi 9 Keskeisiä tutkimusongelmia ovat: suunnittelua sisältävien urakoiden käsitteistön selvittäminen ja yhdenmukaistaminen urakkamuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden selvittäminen urakoiden hankkimisen ja kilpailuttamisen keinojen selvittäminen osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen urakkamuodon ongelmatilanteiden määrittäminen urakkamuodon tuomien etujen ja haittojen tunnistaminen. Tutkimuksen toisen osan tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen teoriaa. Tutkimus on rajattu koskemaan vain toimitiloja. 1.4 Tutkimusotteen ja metodin valinta Tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimus kohdistuu neljään valittuun toimitilakohteeseen, joissa on käytetty suunnittelua sisältävää urakkamuotoa ja jotka ovat jo valmiita. Kohteiden valinnassa käytetään hyödyksi johtoryhmän organisaatioita. Näin varmistetaan, että yritykset saavat omalle organisaatiolleen sopivaa ja hyödyllistä tietoa tutkimuksen avulla. Aineisto kerätään puolistrukturoiduilla haastatteluilla urakoitsijoilta, kohteiden tilaajilta sekä rakennuttajakonsulteilta. Näin saadaan tietoa siitä, miten osapuolet näkevät rakennusprosessin onnistuneen eri osa-aluilla. Haastattelurunko luodaan jokaiselle ryhmälle erikseen ja sitä sovelletaan haastattelutilanteessa kunkin haastateltavan kohdalla soveltuvin osin. Haastateltavat henkilöt valitaan mahdollisimman monipuolisesti hankkeen toteuttavien organisaatioiden eri tasoilta. Haastateltavan tulee olla mukana hankkeessa aktiivisesti ja hänellä tulee olla tietoa prosessin kulusta. Haastattelumateriaalin analysoinnissa tutkitaan ovatko haastateltujen vastaukset yhdenmukaisia organisaatioittain ja toisaalta eri hankkeiden kesken. Mikäli tulokset eivät joiltakin osin kohtaa, selvitetään ristiriidat ja mahdolliset syyt niihin. Haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä. Virheitä aiheutuu yleensä sekä haastattelijasta että haastateltavasta. Tavanomaisia virhelähteitä ovat 12 koehenkilö kiusaantuu joutuessaan observoinnin tai testauksen kohteeksi koehenkilön oletetut tai todelliset roolit prosessin vaikutus koehenkilöön vallitsevat stereotypiat ja preferenssit haastattelija-vastaaja -vuorovaikutus. 12 Anttila, P

12 Heidi Hanhijärvi 10 On myös mahdollista, että haastateltavalla saattaa olla taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Näitä virhelähteitä pyritään seuraamaan haastatteluissa ja eliminoimaan niitä keskustelemalla samoista asioista usealta eri kantilta ja useaan eri kertaan. Haastattelujen analysointivaiheessa pyritään karsimaan saatu epärelevantti tieto pois tuloksista. Käyttäjien kokemuksia hankkeista kerätään lomakehaastatteluilla. Lomakekysely painottuu käyttäjien tyytyväisyyteen valmiiseen kohteeseen sekä hankkeen aikaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Lomakkeet lähetetään käyttäjäyrityksissä sekä johtoportaan eri tasoille että rivityöntekijöille. Menetelmällä pyritään saamaan tietoa siitä kuinka paljon päättävien tahojen ja työntekijöiden mielipiteet ja arvostukset eroavat toisistaan. Haastattelujen ja lomakekyselyjen perusteella muodostetaan kootusti suunnittelua sisältäviä urakoita koskevat kokemukset, joiden perusteella toteutusmuodon jatkokehittäminen on mahdollista. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään suunnittelua sisältävää urakkamenettelyä sekä kirjallisuuden että tehtyjen haastattelujen perusteella. Toisessa osassa keskitytään rakennushankkeen käyttäjäosapuoleen sekä asiakaspalautekyselyn luomiseen ja prosessin kehittämiseen sen avulla. Suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja käydään teoriapohjalta lyhyesti läpi ja keskitytään pääosin Design-build muotoon. Toteutusmuoto esitellään lyhyesti ja määritellään sen ominaisuuksia, etuja ja huonoja puolia. Haastattelututkimuksen tulokset on esitetään yhteenvetona teema-alueittain ja tulokset muokataan eri haastateltujen vastauksia analysoimalla. Yksittäisiä suoria lainauksia ei käytetä. Tulosten käsittelyssä käytetään apuna graafisia kuvaajia, jotka ovat 100 %:n pinottuja palkkikaavioita. Ne esittävät kunkin kysymyksen vaihtoehtojen prosentuaalista osuutta vastausten määrästä. Koska rakentaminen perustuu asiakkaan tarpeeseen, selvitetään tutkimuksen toisessa osassa käyttäjänäkökulmaa rakennusprojektissa. Teoriaosassa käsitellään lyhyesti asiakkuusajattelua ja asiakkuudenhallintaa rakentamisessa. Lisäksi selvitetään asiakastyytyväisyyden mittaamista ja keskitytään tarkemmin asiakaspalautekyselyn luomiseen.

13 Heidi Hanhijärvi 11 Osa I 2 RAKENNUSHANKE 2.1 Rakennusmarkkinat Rakentaminen on perinteisesti ollut ja on edelleen erittäin tärkeä osa Suomen kansantaloutta sekä yhteiskuntaa. Rakentamisen vuotuinen volyymi Suomessa vuonna 2000 oli yhteensä noin 16 miljardia euroa, josta talonrakentamisen osuus oli kaksitoista miljardia euroa ja maa- ja vesirakentamisen osuus neljä miljardia euroa. 13 Rakentamisella on huomattava yhteiskunnallinen merkitys ja se heijastuu muuhun teollisuuteen ja koko kansantalouteen. Rakentamiseen käytetään noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta. Osuus on ollut jo pitkään laskussa, mutta se on silti kansainvälisesti verrattuna varsin korkea. Rakentamisen väheneminen on ollut tasaista sen kaikilla osa-alueilla. Asunto- ja muun talonrakentamisen osuus putosi 1990-luvun alussa jyrkemmin kuin maa- ja vesirakennustuotannon. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen muuttaa ja luo uutta rakennuskysyntää. Muun muassa korjausrakentaminen ja ympäristörakentaminen ovat kasvussa. Rakennuskanta on maamme tärkein kansallisomaisuus (Kuva 1). Rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on noin 70 prosenttia ja puolet kansallisuusvarallisuudesta on taloja. Rakennetun ympäristön tuottamiseen, parantamiseen, hoitoon ja käyttöön menee vuosittain noin 40 prosenttia kansantuotteesta. 14 Vesi- ja maaalueet 3 % Koneet, laitteet ym. 14 % Asuinrakennukset 26 % Metsä 11 % Rakennettu maa 11 % Maa- ja vesirakenteet 12 % Muut talonrakennukset 23 % Kuva 1 Suomen kansallisvarallisuuden jakauma vuonna 1997 (Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 7) 13 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 6-7

14 Heidi Hanhijärvi 12 Rakennusalan toiminnan tarkoitus on tuottaa jokapäiväisen toiminnan vaatimat tilat ja näin tyydyttää ihmisten inhimillisiä tarpeita. Rakennusteollisuus siis vastaa asiakkaidensa tarpeisiin 15. Talonrakennustuotanto tuottaa tiloja muun muassa asumista, tuotantoelämää, koulutusta ja terveydenhuoltoa varten. Uudisrakentamisen lisäksi talonrakennustuotantoon kuuluu vanhan rakennuskannan korjaaminen eli korjausrakentaminen. Rakentamisen painopiste onkin muuttuvan yhteiskunnan myötä siirtymässä täydennys- ja korjausrakentamiseen. Rakentaminen on kehittynyt menneinä vuosikymmeninä paljon (Kuva 2). Rakentaminen nähdään nykyisin yhä enemmän yhteistoimintana osapuolten välillä, jossa myös asiakkaalla on tärkeä rooli. Ominaispiirteet Asiakkaiden osallistuminen Ei rohkaistu Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa Valtio merkittävä asiakas Asiakkaat painottavat kustannuksia, aikatauluja ja laatua Projektien aloitukseen ja ohjeistukseen käytetään paljon aikaa Valtio vähemmän merkittävä asiakas 2. Hankkeen urakkamuodot Kokonaishintaurakat Perinteiset urakkamuodot menettäneet Suunnittelun ja rakentamisen merkitystä erottaminen Design-Build mallit, projektinjohtomuodot 3. Projektiorganisaatio Arkkitehti- ja insinöörivaltaisia Projektin johtajat vetävät suunnittelutiimejä ja Arkkitehdit suunnittelijoiden huolehtivat asiakkaiden tarpeista johtajina Konsulttien rooli kasvanut Kapea osaaminen Suunnittelu nähdään palveluna Arvojohtamisen ja FM:n lisääntyminen 4. Urakoitsijat Hierarkisia, suunnittelijoiden Yritykset kilpailukykyisempiä ja halukkaampia arvovallan hyväksyminen Ammattitaitoisempi ote markkinoihin Taloudellinen johtaminen Taloudellisen pohjan parantaminen huonoa, konkursseja asiakastyytyväisyyttä lisäämällä Parempi kassavirta sekä reklamaatioiden johtaminen 5. Rakennusmenetelmät Sijaintiperusteiset ja perinteiset Enemmän paikasta riippumattomia toimintoja Perinteiset kumppanit Tarjoukset yrityksiltä kansallisesti Teknologian alhainen taso Rakennettavuus, aika ja kustannukset määrääviä Ammattiyhdistykset tekijöitä Ei rakentajien rekisteröintiä Johtamistekniikoiden lisääntynyt käyttö 6. Koulutus Harjoittelu ja kaupanteko Monialainen osaaminen liiketoiminnassa erillään Suunnittelijoilla ja projektin johtajilla yhteistä koulutusta Kuva 2 Rakennusteollisuuden menneisyyden ja nykyisyyden vertailu (Smith, J. & Love, P s. 6) 15 Smith, J. & Love, P s. 5.

15 Heidi Hanhijärvi 13 Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa ja sille on tyypillistä hanketasolla toiminnan kertaluonteisuus ja osapuolten jatkuva vaihtuminen. Hankkeet myös suunnitellaan lähes aina uudelleen eri paikkaan, jolloin aikaisempia kokemuksia ei voida tehokkaasti hyödyntää. Rakentamisen teollisen toiminnan luonteesta huolimatta on rakentaminen ensisijaisesti palveluelinkeino. Rakentamisen perusta on siis osapuolten yhteistyö. 16 Koska rakentaminen on kertaluontoista toimintaa, tulee konsulttien ja urakoitsijoiden aina arvioida uudelleen tarjoamansa palvelut, jotta ne vastaavat asiakkaiden muuttuvia taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia. Mikäli asiakkaalle tarjotaan rakentamisen ohessa muita palveluja, tulee niiden lisätä sekä rakennustuotteen että asiakkaan liiketoiminnan arvoa Rakennushankkeen vaiheet Rakennushanke käynnistyy, kun uuden tilan rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta on päätetty. Rakennushankkeesta muodostuu projekti, jonka ajallisesti etenevät vaiheet ovat talonrakentamisessa seuraavat 18 : tarveselvitys hankesuunnittelu rakennussuunnittelu tekninen suunnittelu rakentaminen ja käyttöönotto. Projektin jokaisessa vaiheessa hankkeeseen osallistuu useita osapuolia, joilla on omat tehtävänsä. Rakennuttamisen tehtävät voidaan organisoida usealla eri tavalla ja niiden tuloksena syntyy suunnitelma-asiakirjoja, projektista vastaavien tai viranomaisten päätöksiä sekä rakennussuorituksia. Jokaisen vaiheen lopussa tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, joilla luodaan puitteet hankkeen tuleville vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä voidaan myös luopua hankkeesta tai siirtää sen toteutusta Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 23, Smith, J. & Love, P s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 10

16 Heidi Hanhijärvi Rakennushankkeen osapuolet Tilaaja Rakennushankkeeseen osallistuu aina useita osapuolia. Osapuolia voivat olla omistaja, rakennushankkeen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materiaalintoimittajat sekä viranomaiset. Tilaaja on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. Tilaaja voi toimia rakennushankkeessa monessa eri roolissa. Näitä rooleja ovat rakennuksen omistaja, tilojen lopullinen käyttäjä tai hankkeen rahoittaja. Rahoittajana toimiessaan tilaaja voi kohteeseen sijoittamisen lisäksi hoitaa tilojen vuokrausta käyttäjille. 20 Tilaaja voi olla kertatilaaja tai jatkuvasti rakennuttava tilaaja. Jatkuvasti rakennuttavista tilaajista merkittävimpiä ovat 21 : suuret teollisuuden ja kaupan yritykset valtio ja suuret kunnat suuret kiinteistösijoittajat vakuutusyhtiöt suuret vuokra-asuntojen pitäjät rakennusliikkeet. Lukumääräisesti valtaosa tilaajista on tahoja, jotka rakennuttavat vain harvoin. Suurin osa näistä harvoin rakennuttavista tahoista hankkivat tilat omaan käyttöönsä. Omaan käyttöön harvoin rakennuttavia ovat 22 : pienet ja keskisuuret teollisuuden ja kaupan yritykset pienet ja keskisuuret kunnat ja kuntainliitot yksityiset tilaajat. Tilaaja määrittelee rakennushankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset. Koska rakennettavien tilojen tulee kokonaisuudessaan vastata käyttäjän tarpeita ja odotuksia, kuuluu tilaajan tehtäviin myös projektin laajuuden sekä kiireellisyyden arvioiminen. 23 Tilaajan vaatimukset siis kohdistuvat sekä hankkeen suunnitteluratkaisuihin eli lopputulokseen että hankeprosessiin. Hankkeeseen kohdistuvia tilaajan tarpeita ovat muun muassa tarvittavan tontin- tai maanhankinta, kohteen hyvä sijainti, laajuus, laatutaso, toimivuus, rakennuksen hinta sekä rakennuksen käyttökustannukset. Hankeprosessiin kohdistuvia tilaajan tarpeita ovat puolestaan muun muassa suunnitteluratkaisujen tarpeet toteutukselle, tilaajan tarve ja mahdollisuus osallistua hankkeen toteutukseen, 20 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Nykänen, V s Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 12

17 Heidi Hanhijärvi 15 hankeriskien hallinta tilaajan kannalta sekä valmistumisaika. 24 Tilaaja vastaa myös rakennuttamisen organisaatiotehtävistä, joita ovat rakennuttamistoimeksianto ja siihen liittyvät tehtävät, rakennuttamissopimuksen valmistelu ja laatiminen sekä rakennuttamisen seuranta. 25 Tilaajan tehtävät vaihtelevat hankkeen toteutusmuodon mukaan. Tässä raportissa käsiteltäville suunnittelua sisältäville toteutusmuodoille on tyypillistä, että tilaajalla on sopimussuhde vain yhteen tahoon, joka vastaa sekä rakennuksen suunnittelusta että rakentamisesta. Tilaajan tärkeimpiä tehtäviä suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa on 26 : tarpeen määrittely suunnittelukriteerien määritys hankkeen aika-, laatu- ja kustannustavoitteiden asettaminen osallistuminen hankkeen johtamiseen ja päätöksentekoon pääurakoitsijan esivalinta suunnitteluratkaisujen hyväksyntä ja lopputuloksen tarkastaminen ja vastaanotto. Suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa vastuu laadusta on selkeästi päätoteuttajayrityksellä eli urakoitsijalla. Tilaajan vastuulla on omien tarpeiden määrittely riittävän aikaisin. Tämä on monelle tilaajalle varsin vaativa tehtävä Rakennuttaja Rakennuttaja on Rakennus- ja maankäyttölain mukainen hankkeen toimeksiantaja. Rakennuttajalla tarkoitetaan siis organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeiden tyydyttäminen. Rakennuttamistehtävissä voi toimia yksittäinen asiaan perehtynyt henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. 28 Rakennuttajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa tilaajan aloitteesta hankkeen tavoitteiden asettamiseen, rakennushankkeen suunnitteluun ja toteuttamisedellytysten selvittelyyn sekä huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta ja organisoinnista. Lisäksi rakennuttaja muun muassa hankkii rakennustöille tarvittavat päätökset ja luvat ja valvoo suunnittelua ja toteutusta. 29 Rakennuttajan velvollisuudet ja vastuut alkavat siis jo ennen urakkasopimuksen solmimista. 24 Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Nykänen, V s Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 13

18 Heidi Hanhijärvi Urakoitsija Rakennustyön toteuttaja on rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt, tai rakennusurakoitsija. Jos rakennuttaminen suoritetaan omana työnä, hankkii rakennuttaja itse tarvittavat työvoiman, materiaalit, koneet ja laitteet. Myös työn organisointi ja lopputuloksesta vastaaminen kuuluu tällöin rakennuttajan työnkuvaan. Mikäli hanke toteutetaan urakkamenettelyä käyttäen, tilaa rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti rakennussuorituksen urakoitsijalta. Urakoitsija voi olla hankkeen päätoteuttaja, aliurakoitsija tai sivu-urakoitsija. Jos hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, kutsutaan häntä pääurakoitsijaksi. 30 Tämän tutkimuksen esimerkkihankkeet olivat suunnittelua sisältäviä urakoita, eli työt teetettiin pääurakoitsijalla. Tästä pääurakoitsijasta käytetään haastattelujen yhteydessä lyhyemmin nimitystä urakoitsija. Urakoitsijan päävelvollisuus on aikaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työ, joka luovutetaan määrättynä aikana rakennuttajalle. Lisäksi urakoitsijalle kuuluvat rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) mainitut velvollisuudet, jotka ovat tarpeen rakennussuorituksen aikaansaamiseksi. Toiminnassaan urakoitsija on velvollinen huolehtimaan lakien, asetusten, ministeriöiden päätösten sekä muiden viranomaispäätösten noudattamisesta Suunnittelijat Suunnittelijat vastaavat hankkeen tuotesuunnittelusta. He ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat yhteistyötä tekevän suunnitteluryhmän. Pääurakoitsija vastaa suunnitteluryhmän työn koordinoinnista sekä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Yleensä suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakennetekniset suunnittelijat sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat tarpeen mukaan automaatio- ja tietotekniikkasuunnittelijat, liikenne-, geotekniikka- sekä maisemasuunnittelijat. 32 Suunnittelun merkitys rakennushankkeelle on suuri. Suunnitteluvaiheen ratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävästi rakentamiseen. Mikäli rakentaminen on aloitettu puutteellisilla suunnitelmilla, on kustannuksia runsaasti lisäävien lisä- ja muutostöiden todennäköisyys suuri. Kun hankkeen kustannusennusteet eivät pidä paikkaansa, ilmenee myös viivästyksiä. Suunnittelun tasokkuuden ja suunnitelmien valmiuden lisäksi myös suunnittelijoiden valintaan on kiinnitettävä hanketta käynnistettäessä huomiota Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Liuksiala, A s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Liuksiala, A s. 18

19 Heidi Hanhijärvi Rakennuttajakonsultti Tilaajalla on yleensä apunaan rakennuttajakonsultti. Rakennuttajakonsultti valvoo tilaajan etuja rakennushankkeen eri vaiheissa, ja johtaa toimeksiannoissaan määritellyin valtuuksin rakennuttamistoimintaa. Rakennuttajakonsultti edustaa toimeksiantajansa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden. 34 Konsultti voi huolehtia rakennushankkeen johtamisesta kokonaisuudessaan tai avustaa tilaajaa erikseen sovituissa tehtävissä. Niitä voivat olla kustannusarviot, suunnittelu- ja urakka-asiat, viranomaisyhteydet tai rakennustöiden koordinointi ja valvonta. Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan ja urakoitsijan asiakasrajapinnassa valvoen tilaajan etuja ja sopimusten noudattamista Käyttäjä Rakennuksen tilojen loppukäyttäjä on usein rakennushankkeessa varsinkin julkisella sektorilla niin sanottu asiakkaan asiakas. Loppukäyttäjä on siis rakennusprosessin tilaajan asiakas. Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantuntemusta, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän esittämät toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hankkeelle. Hankkeen muiden osapuolten ammattitaito varmistaa käyttäjän tarpeiden toteutumisen. Rakennuksen lopullinen käyttäjä on varsin laaja käsite. Käyttäjäkunta koostuu toiminnasta vastaavasta organisaatiosta, varsinaisista käyttäjistä, kuten eri henkilöstö-, käyttäjä- ja asiakasryhmistä, sekä kiinteistönpidon organisaatiosta Yhteistyö rakennushankkeessa Rakennushankkeen onnistuminen edellyttää hankkeeseen osallistuvien hyvää yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana on hyvän rakennuttamis- ja urakointitavan noudattaminen. 36 Hyvällä rakennuttamis- ja urakointitavalla ei ole lain eikä sopimuksen kaltaista sitovuutta, mutta sillä on merkitystä tutkittaessa alalla noudatettavaa yleistä ja hyvää käytäntöä. 34 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s RT kortti s Kankainen, J s. 79

20 Heidi Hanhijärvi 18 Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) määritetään hankkeen osapuolten vastuut ja velvollisuudet, kuvataan yhteistyössä noudatettavat muodot ja keinot sekä osoitetaan häiriötilanteiden ratkaisemisessa noudatettavat menettelyt. Sopimusehdot pyrkivät edistämään osapuolten välistä yhteistyötä. Tilaajan ja urakoitsijan yhteistoimintaa ovat mm. päivittäinen kanssakäyminen, sopimuksessa määrättyjen kokousten, katselmusten, tarkastusten ja neuvottelujen pitäminen ja dokumentointi sekä osapuolten välinen kirjeenvaihto. Onnistuneen yhteistyön periaatteet ovat: kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammatillista kukin osapuoli vastaa velvollisuuksien täyttämisestä osapuolet pitävät kiinni omista oikeuksistaan asiallisesti ja 37, 38 osapuolet etsivät toistensa ongelmiin toimivia ratkaisuja. 37 Kankainen, J s Korhonen, E s. 36

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Kansallinen elinkaarimalli

Kansallinen elinkaarimalli Kansallinen elinkaarimalli Elinkaarimallin kehityshanke Elron Oy Helsinki 20.04.2009 1 Elinkaarimallin kehityshanke Jatkoa RT:n vuosina 2004-2006 koordinoimalle Elinkaarimallit- selvitykselle Hankkeen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus

Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus Aluekehittämisen taloudellinen tarkastelu Lähtökohdat ja riskit KUNNAN RISKIT ALUEKEHITYSHANKKEISSA Kunnalla on yleensä merkittävä riski

Lisätiedot

R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S

R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S Sivu 1/6 R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S 1. Sopijapuolet Toimeksiantaja: Oriveden kaupunki (0151789-6) PL 7 (Keskustie 23), 35301 ORIVESI Yhteyshenkilö: Veli-Pekka Naumanen, 040 1339 250, veli-pekka.naumanen@orivesi.fi

Lisätiedot

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY 30.9.2016 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY Konsultin valinta, pisteytysmenettely 1 Yleistä Konsultiksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous on paras hinta-laatusuhteeltaan.

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA

FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI LOPPUSEMINAARI FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 27.1.2015 Yhteistoimintaurakoiden kategorisointi

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot