KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Heidi Hanhijärvi Jouko Kankainen TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2

3 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Heidi Hanhijärvi Jouko Kankainen TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

4 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN X ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2003

5 Heidi Hanhijärvi 3 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Suunnittelua sisältävät urakat tutkimusta. Tutkimuksen päätavoitteena on hankkia perustietoa suunnittelua sisältävien urakoiden yleisten menettelyohjeiden ja pelisääntöjen luomista varten. Tutkittavat osa-alueet ovat urakoiden hankkiminen, kilpailuttaminen ja hankkeen läpivienti. Lisäksi tavoitteena on selventää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä rakennusurakoissa ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen teoriaa. Suunnittelua sisältävät urakat tutkimus on osa Tekesin ProBuild kehittyvä rakentamisprosessi teknologiaohjelmaa. Tutkimuksen päärahoittaja on Tekes. Lisäksi tutkimusta rahoittaa Rakenusteollisuus RT ry. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Reijo Kangas Ilkka Romo Pirjo Pernu Tuomo Poutiainen Jouko Kankainen Tekes Rakennusteollisuus RT ry YIT Rakennus Oy SRV Viitoset Oy Teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Espoossa Heidi Hanhijärvi

6 Heidi Hanhijärvi 4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA KÄSITTEET TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT SEKÄ AIHEEN RAJAUS TUTKIMUSOTTEEN JA METODIN VALINTA TUTKIMUKSEN RAKENNE OSA I RAKENNUSHANKE RAKENNUSMARKKINAT RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET Tilaaja Rakennuttaja Urakoitsija Suunnittelijat Rakennuttajakonsultti Käyttäjä YHTEISTYÖ RAKENNUSHANKKEESSA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVÄT HANKKEET RAKENTAMISPROSESSIN KEHITYSTARPEET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVÄT URAKKAMUODOT Hankesuunnittelu Esivalintamenettely Tarjousten arviointi ja urakkasopimuksen solmiminen Yhteistoiminta suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa SUUNNITTELUA SISÄLTÄVIEN HANKKEIDEN EDUT JA ONGELMAT OSAPUOLTEN VASTUUT HAASTATTELUT HAASTATTELUJEN TOTEUTUS Haastattelututkimus Haastattelun kohderyhmät HANKKEEN KULKU Suunnittelua sisältävien urakoiden tunnettavuus Asiakasviestintä hankkeen aikana Yhteistyökumppanin hankinta Konsultin rooli hankkeessa... 41

7 Heidi Hanhijärvi Tarjouksen hyväksyminen ja tilaajan antamat lähtötiedot Toteutusmuodon ongelmat Hankkeiden onnistuminen YHTEISTYÖ YLEISIÄ KÄSITYKSIÄ SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA KEHITYSAJATUKSIA JOHTOPÄÄTÖKSET URAKOITSIJOIDEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA TILAAJIEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA RAKENNUTTAJAKONSULTTIEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA ONGELMAT JA TOIMENPITEET OSA II ASIAKKUUSAJATTELU PROSESSIN KEHITTÄMISEN PERUSTANA ASIAKKUUSAJATTELU JA ASIAKASLÄHTÖISYYS RAKENNUSHANKKEEN ASIAKKUUS HENKILÖSUHTEIDEN MERKITYS ASIAKKUUDELLE ASIAKKUUDEN HALLINTA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMINEN RAKENTAMISESSA RAKENNUSPROSESSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN ASIAKKAIDEN KOKEMUSTEN SELVITTÄMINEN TUTKIMUSMENETELMÄ Survey eli kyselytutkimus Tavoitteet Luotettavuus Paikkansapitävyys Puolueellisuus Merkityksellisyys Tarkkuus ASIAKASPALAUTEKYSELYN SUUNNITTELU ASIAKASPALAUTEKYSELYN LAATIMINEN VASTAAMATTA JÄTTÄNEET DATAN ANALYSOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PROSESSIN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET

8 Heidi Hanhijärvi 6 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Rakentamisen prosessin kehittämistä on laiminlyöty viime vuosikymmenenä. Vastuu prosesseista on hajaantunut ja hankkeiden suunnittelu on ostettu useilta eri tahoilta. Tällöin vastuu suunnittelun koordinoinnista ja kokonaisohjauksesta on jäänyt avoimeksi. Perinteiset urakoitsijat eivät ole osallistuneet juuri ollenkaan suunnitteluun eivätkä olleet tekemisissä asiakkaan tarvekysymysten kanssa. Tuotteiden ja materiaalien hankintaprosessi on korostanut määrää ja hintaa eikä asiakkaan tarvetta. Perinteisessä urakassa ei siis ole lisäarvoa tuottavaa arvoketjua, vaan kaikissa vaiheissa kustannuksia minimoiva ketju. 1 Viime aikoina hankekehitys (gryndaus) on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä on osaltaan johtunut aiheeseen suunnatusta kehittämispanoksesta sekä osaltaan myös yleisestä taloudellisesta suhdannetilanteesta. Noususuhdanteissa suunnittelua sisältävien urakoiden käyttö lisääntyy, sillä sen avulla on mahdollista saada rakennushanke toteutettua kokonaisuudessaan nopeammin kuin niin sanotuilla perinteisillä toteutusmuodoilla. Urakoitsijat haluavat käyttää suunnittelua sisältäviä toteutusmuotoja, koska ne nostavat jalostusastetta ja siten katetta. Suunnittelua sisältävien toteutusmuotojen kehittyminen ja kokeilu tarjoavat urakoitsijalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Toteutusmuodolle on tärkeää, että urakoitsija kykenee tekemään suunnittelijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Samoin urakoitsijan on ymmärrettävä asiakkaiden vaatimuksia, ovat ne sitten kuinka epätarkkoja tai virheellisiä tahansa. Eri osapuolten rooleja pitää siis korostaa nimenomaan yhteistyön näkökulmasta. Suunnittelua sisältävien urakoiden käyttöön liittyvä aloite voi tulla tilaajalta tai urakoitsijalta. Kuitenkin sekä tilaajien että rakennusurakoitsijoiden sovellukset ovat olleet hyvin monimuotoisia, eikä kirjallisuudessa esitetyn mallin mukaista suunnittelua sisältäviä urakoita ole paljoa käytetty. Alustavasti eri yhteyksissä on tullut esille, että toteutusmuotoon ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä ja toteutusmuodon avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä nopeuttaa rakennushankkeen kokonaisaikaa. Toisaalta toteutusmuotoon liittyy ajoittain sangen vaikeasti ratkaistavia urakkariitoja, jotka heijastavat toteutusmuotoon liittyvien yhteisten pelisääntöjen ja menettelyohjeiden vähäistä käyttöä sekä sitä, että eri osapuolten kehittämät sovellukset eivät ole toimineet tyydyttävästi molempien osapuolten näkökulmasta. Lisäksi tilaajien ammattitaito vaihtelee runsaasti. Urakoitsijan suoritus 1 Leppävuori, E

9 Heidi Hanhijärvi 7 voi sisältää suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös ylläpitoon ja kiinteistöjohtamiseen liittyvien palvelujen organisoinnin ja vuokralaishankinnan. 1.2 Käsitteet Asiakassuhteen hallinta, asiakkuudenhallinta (CRM, Customer Relationship Management) on liiketoimintastrategia, joka tähtää yrityksen kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden optimointiin. CRM:n avulla pystytään merkittävästi tehostamaan yrityksen toimintaa, parantamaan kannattavuutta ja vahvistamaan asiakassuhteita. CRM:n tehokas hyödyntäminen edellyttää uutta liiketoimintamallia ja -ajattelutapaa tukevan teknologian käyttöönottoa. Design-build eli Suunnittelu ja toteutus urakkamuoto, jossa urakoitsija sopimuksen kautta vastaa projektin suunnittelusta sekä toteutuksesta kokonaisuudessaan rakennushankkeen tilaajalle. Vastuu suunnitelmista voi vaihdella huomattavasti eri tyyppisissä hankkeissa. 2 Urakkamuoto painottaa kahdenkeskeisen kommunikoinnin merkitystä urakan onnistumiselle. 3 BOOT (build-own-operate-transfer) ja BOT (build-operate-transfer) - käyttöoikeusurakkamuotoihin sisältyy suunnittelun lisäksi myös rahoitus, omistus ja ylläpitovastuu. Näitä urakkamuotoja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun urakoitsija omistaa kohteelle sopivan tontin. 4 KVR eli kokonaisvastuurakentaminen on urakkamuoto, johon sisältyy kohteen toteuttamisen lisäksi suunnittelu. Kokonaisvastuurakentaminen tunnetaan myös avaimet käteen toimituksena ja totaaliurakkana. 5 SR urakat tulee sanoista suunnittelu ja rakentaminen. SR urakkamuotoja voidaan kutsua myös nimityksellä ST muodot, joka tulee sanoista suunnittelu ja toteutus. 6 SR urakkamuodot eroavat toisistaan sen mukaan, mitä kilpailuttamismallia niissä käytetään. Yhteistä kaikille näille muodoille on se, että tilaajalla on sopimussuhde vain yhteen tahoon. 2 Lahdenperä, P s Ylikangas, T s. 5 4 Suunnittelua sisältävät urakat s. 6 5 Liuksiala, A s Pekkanen, J s. 29

10 Heidi Hanhijärvi 8 SR hinta tarkoittaa sitä, että urakan kilpailumenetelmäksi on valittu hintapainotteinen kilpailu. Tässä menetelmässä kohteen laatutason määrittelee rakennuttaja, ja tarjouksen antajat kilpailevat vain pelkällä hinnalla. Halvin tarjous, joka ylittää määrättyjen laatuvaatimusten tason, on hyväksyttävä 7. SR laadun laatukilpailussa tarjoushinnaksi on määritelty joko kiinteä hinta tai maksimihinta. Laadultaan paras tarjous voittaa kilpailun. Laadun arvioimisessa laatu jaetaan visuaaliseksi, toiminnalliseksi ja tekniseksi laaduksi. Parhaimman laadun löytämiseksi annetaan tarjouspyynnössä suunnitteluratkaisuista arviointikriteerit. 8, 9 SR edullisuuden kilpailun vertailu perustuu ratkaisun hinta-laatu suhteen arvioimiseen. Hinta ja laatu pyritään saamaan yhteismitallisiksi antamalla yksittäisille osille, joita ovat esimerkiksi hinta ja suunnitelmien laatu, painoarvot ja pisteyttämällä nämä ominaisuudet. 10 ST muodoissa tilaaja hankkii sekä suunnittelun että toteutuksen yhdeltä päätoteuttajalta eli urakoitsijalta. 11 Suunnittelu-toteutus muodot voidaan määritellä kuten SR muodot. Ks. yllä. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä aiheen rajaus Tutkimuksen ensimmäisen osan tavoitteena on hankkia perustietoa suunnittelua sisältävien urakoiden yleisten menettelyohjeiden ja pelisääntöjen luomista varten. Tutkittavat osa-alueet ovat urakoiden hankkiminen, kilpailuttaminen ja hankkeen läpivienti. Lisäksi tavoitteena on selventää osapuolten vastuita ja velvoitteita hankkeen eri vaiheissa. Tutkimuksen päätavoite voidaan jakaa osatavoitteisiin, joita ovat: Kerätä tilaajien, urakoitsijoiden, käyttäjien ja rakennuttajakonsulttien kokemukset toteutetuista suunnittelua sisältäneistä urakoista. Tilaajien ja urakoitsijoiden keskuudessa olevien kehitysajatusten kokoaminen suunnittelua sisältävän urakkamenettelyn kehittämiseksi. 7 Pernu, P. ym s. 7 8 Pernu, P. ym s. 6 9 Pernu, P s. 4, liite 2 10 Pernu, P s Nykänen, V s. 4

11 Heidi Hanhijärvi 9 Keskeisiä tutkimusongelmia ovat: suunnittelua sisältävien urakoiden käsitteistön selvittäminen ja yhdenmukaistaminen urakkamuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden selvittäminen urakoiden hankkimisen ja kilpailuttamisen keinojen selvittäminen osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen urakkamuodon ongelmatilanteiden määrittäminen urakkamuodon tuomien etujen ja haittojen tunnistaminen. Tutkimuksen toisen osan tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen teoriaa. Tutkimus on rajattu koskemaan vain toimitiloja. 1.4 Tutkimusotteen ja metodin valinta Tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimus kohdistuu neljään valittuun toimitilakohteeseen, joissa on käytetty suunnittelua sisältävää urakkamuotoa ja jotka ovat jo valmiita. Kohteiden valinnassa käytetään hyödyksi johtoryhmän organisaatioita. Näin varmistetaan, että yritykset saavat omalle organisaatiolleen sopivaa ja hyödyllistä tietoa tutkimuksen avulla. Aineisto kerätään puolistrukturoiduilla haastatteluilla urakoitsijoilta, kohteiden tilaajilta sekä rakennuttajakonsulteilta. Näin saadaan tietoa siitä, miten osapuolet näkevät rakennusprosessin onnistuneen eri osa-aluilla. Haastattelurunko luodaan jokaiselle ryhmälle erikseen ja sitä sovelletaan haastattelutilanteessa kunkin haastateltavan kohdalla soveltuvin osin. Haastateltavat henkilöt valitaan mahdollisimman monipuolisesti hankkeen toteuttavien organisaatioiden eri tasoilta. Haastateltavan tulee olla mukana hankkeessa aktiivisesti ja hänellä tulee olla tietoa prosessin kulusta. Haastattelumateriaalin analysoinnissa tutkitaan ovatko haastateltujen vastaukset yhdenmukaisia organisaatioittain ja toisaalta eri hankkeiden kesken. Mikäli tulokset eivät joiltakin osin kohtaa, selvitetään ristiriidat ja mahdolliset syyt niihin. Haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä. Virheitä aiheutuu yleensä sekä haastattelijasta että haastateltavasta. Tavanomaisia virhelähteitä ovat 12 koehenkilö kiusaantuu joutuessaan observoinnin tai testauksen kohteeksi koehenkilön oletetut tai todelliset roolit prosessin vaikutus koehenkilöön vallitsevat stereotypiat ja preferenssit haastattelija-vastaaja -vuorovaikutus. 12 Anttila, P

12 Heidi Hanhijärvi 10 On myös mahdollista, että haastateltavalla saattaa olla taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Näitä virhelähteitä pyritään seuraamaan haastatteluissa ja eliminoimaan niitä keskustelemalla samoista asioista usealta eri kantilta ja useaan eri kertaan. Haastattelujen analysointivaiheessa pyritään karsimaan saatu epärelevantti tieto pois tuloksista. Käyttäjien kokemuksia hankkeista kerätään lomakehaastatteluilla. Lomakekysely painottuu käyttäjien tyytyväisyyteen valmiiseen kohteeseen sekä hankkeen aikaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Lomakkeet lähetetään käyttäjäyrityksissä sekä johtoportaan eri tasoille että rivityöntekijöille. Menetelmällä pyritään saamaan tietoa siitä kuinka paljon päättävien tahojen ja työntekijöiden mielipiteet ja arvostukset eroavat toisistaan. Haastattelujen ja lomakekyselyjen perusteella muodostetaan kootusti suunnittelua sisältäviä urakoita koskevat kokemukset, joiden perusteella toteutusmuodon jatkokehittäminen on mahdollista. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään suunnittelua sisältävää urakkamenettelyä sekä kirjallisuuden että tehtyjen haastattelujen perusteella. Toisessa osassa keskitytään rakennushankkeen käyttäjäosapuoleen sekä asiakaspalautekyselyn luomiseen ja prosessin kehittämiseen sen avulla. Suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja käydään teoriapohjalta lyhyesti läpi ja keskitytään pääosin Design-build muotoon. Toteutusmuoto esitellään lyhyesti ja määritellään sen ominaisuuksia, etuja ja huonoja puolia. Haastattelututkimuksen tulokset on esitetään yhteenvetona teema-alueittain ja tulokset muokataan eri haastateltujen vastauksia analysoimalla. Yksittäisiä suoria lainauksia ei käytetä. Tulosten käsittelyssä käytetään apuna graafisia kuvaajia, jotka ovat 100 %:n pinottuja palkkikaavioita. Ne esittävät kunkin kysymyksen vaihtoehtojen prosentuaalista osuutta vastausten määrästä. Koska rakentaminen perustuu asiakkaan tarpeeseen, selvitetään tutkimuksen toisessa osassa käyttäjänäkökulmaa rakennusprojektissa. Teoriaosassa käsitellään lyhyesti asiakkuusajattelua ja asiakkuudenhallintaa rakentamisessa. Lisäksi selvitetään asiakastyytyväisyyden mittaamista ja keskitytään tarkemmin asiakaspalautekyselyn luomiseen.

13 Heidi Hanhijärvi 11 Osa I 2 RAKENNUSHANKE 2.1 Rakennusmarkkinat Rakentaminen on perinteisesti ollut ja on edelleen erittäin tärkeä osa Suomen kansantaloutta sekä yhteiskuntaa. Rakentamisen vuotuinen volyymi Suomessa vuonna 2000 oli yhteensä noin 16 miljardia euroa, josta talonrakentamisen osuus oli kaksitoista miljardia euroa ja maa- ja vesirakentamisen osuus neljä miljardia euroa. 13 Rakentamisella on huomattava yhteiskunnallinen merkitys ja se heijastuu muuhun teollisuuteen ja koko kansantalouteen. Rakentamiseen käytetään noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta. Osuus on ollut jo pitkään laskussa, mutta se on silti kansainvälisesti verrattuna varsin korkea. Rakentamisen väheneminen on ollut tasaista sen kaikilla osa-alueilla. Asunto- ja muun talonrakentamisen osuus putosi 1990-luvun alussa jyrkemmin kuin maa- ja vesirakennustuotannon. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen muuttaa ja luo uutta rakennuskysyntää. Muun muassa korjausrakentaminen ja ympäristörakentaminen ovat kasvussa. Rakennuskanta on maamme tärkein kansallisomaisuus (Kuva 1). Rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on noin 70 prosenttia ja puolet kansallisuusvarallisuudesta on taloja. Rakennetun ympäristön tuottamiseen, parantamiseen, hoitoon ja käyttöön menee vuosittain noin 40 prosenttia kansantuotteesta. 14 Vesi- ja maaalueet 3 % Koneet, laitteet ym. 14 % Asuinrakennukset 26 % Metsä 11 % Rakennettu maa 11 % Maa- ja vesirakenteet 12 % Muut talonrakennukset 23 % Kuva 1 Suomen kansallisvarallisuuden jakauma vuonna 1997 (Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 7) 13 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 6-7

14 Heidi Hanhijärvi 12 Rakennusalan toiminnan tarkoitus on tuottaa jokapäiväisen toiminnan vaatimat tilat ja näin tyydyttää ihmisten inhimillisiä tarpeita. Rakennusteollisuus siis vastaa asiakkaidensa tarpeisiin 15. Talonrakennustuotanto tuottaa tiloja muun muassa asumista, tuotantoelämää, koulutusta ja terveydenhuoltoa varten. Uudisrakentamisen lisäksi talonrakennustuotantoon kuuluu vanhan rakennuskannan korjaaminen eli korjausrakentaminen. Rakentamisen painopiste onkin muuttuvan yhteiskunnan myötä siirtymässä täydennys- ja korjausrakentamiseen. Rakentaminen on kehittynyt menneinä vuosikymmeninä paljon (Kuva 2). Rakentaminen nähdään nykyisin yhä enemmän yhteistoimintana osapuolten välillä, jossa myös asiakkaalla on tärkeä rooli. Ominaispiirteet Asiakkaiden osallistuminen Ei rohkaistu Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa Valtio merkittävä asiakas Asiakkaat painottavat kustannuksia, aikatauluja ja laatua Projektien aloitukseen ja ohjeistukseen käytetään paljon aikaa Valtio vähemmän merkittävä asiakas 2. Hankkeen urakkamuodot Kokonaishintaurakat Perinteiset urakkamuodot menettäneet Suunnittelun ja rakentamisen merkitystä erottaminen Design-Build mallit, projektinjohtomuodot 3. Projektiorganisaatio Arkkitehti- ja insinöörivaltaisia Projektin johtajat vetävät suunnittelutiimejä ja Arkkitehdit suunnittelijoiden huolehtivat asiakkaiden tarpeista johtajina Konsulttien rooli kasvanut Kapea osaaminen Suunnittelu nähdään palveluna Arvojohtamisen ja FM:n lisääntyminen 4. Urakoitsijat Hierarkisia, suunnittelijoiden Yritykset kilpailukykyisempiä ja halukkaampia arvovallan hyväksyminen Ammattitaitoisempi ote markkinoihin Taloudellinen johtaminen Taloudellisen pohjan parantaminen huonoa, konkursseja asiakastyytyväisyyttä lisäämällä Parempi kassavirta sekä reklamaatioiden johtaminen 5. Rakennusmenetelmät Sijaintiperusteiset ja perinteiset Enemmän paikasta riippumattomia toimintoja Perinteiset kumppanit Tarjoukset yrityksiltä kansallisesti Teknologian alhainen taso Rakennettavuus, aika ja kustannukset määrääviä Ammattiyhdistykset tekijöitä Ei rakentajien rekisteröintiä Johtamistekniikoiden lisääntynyt käyttö 6. Koulutus Harjoittelu ja kaupanteko Monialainen osaaminen liiketoiminnassa erillään Suunnittelijoilla ja projektin johtajilla yhteistä koulutusta Kuva 2 Rakennusteollisuuden menneisyyden ja nykyisyyden vertailu (Smith, J. & Love, P s. 6) 15 Smith, J. & Love, P s. 5.

15 Heidi Hanhijärvi 13 Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa ja sille on tyypillistä hanketasolla toiminnan kertaluonteisuus ja osapuolten jatkuva vaihtuminen. Hankkeet myös suunnitellaan lähes aina uudelleen eri paikkaan, jolloin aikaisempia kokemuksia ei voida tehokkaasti hyödyntää. Rakentamisen teollisen toiminnan luonteesta huolimatta on rakentaminen ensisijaisesti palveluelinkeino. Rakentamisen perusta on siis osapuolten yhteistyö. 16 Koska rakentaminen on kertaluontoista toimintaa, tulee konsulttien ja urakoitsijoiden aina arvioida uudelleen tarjoamansa palvelut, jotta ne vastaavat asiakkaiden muuttuvia taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia. Mikäli asiakkaalle tarjotaan rakentamisen ohessa muita palveluja, tulee niiden lisätä sekä rakennustuotteen että asiakkaan liiketoiminnan arvoa Rakennushankkeen vaiheet Rakennushanke käynnistyy, kun uuden tilan rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta on päätetty. Rakennushankkeesta muodostuu projekti, jonka ajallisesti etenevät vaiheet ovat talonrakentamisessa seuraavat 18 : tarveselvitys hankesuunnittelu rakennussuunnittelu tekninen suunnittelu rakentaminen ja käyttöönotto. Projektin jokaisessa vaiheessa hankkeeseen osallistuu useita osapuolia, joilla on omat tehtävänsä. Rakennuttamisen tehtävät voidaan organisoida usealla eri tavalla ja niiden tuloksena syntyy suunnitelma-asiakirjoja, projektista vastaavien tai viranomaisten päätöksiä sekä rakennussuorituksia. Jokaisen vaiheen lopussa tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, joilla luodaan puitteet hankkeen tuleville vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä voidaan myös luopua hankkeesta tai siirtää sen toteutusta Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 23, Smith, J. & Love, P s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 10

16 Heidi Hanhijärvi Rakennushankkeen osapuolet Tilaaja Rakennushankkeeseen osallistuu aina useita osapuolia. Osapuolia voivat olla omistaja, rakennushankkeen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materiaalintoimittajat sekä viranomaiset. Tilaaja on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. Tilaaja voi toimia rakennushankkeessa monessa eri roolissa. Näitä rooleja ovat rakennuksen omistaja, tilojen lopullinen käyttäjä tai hankkeen rahoittaja. Rahoittajana toimiessaan tilaaja voi kohteeseen sijoittamisen lisäksi hoitaa tilojen vuokrausta käyttäjille. 20 Tilaaja voi olla kertatilaaja tai jatkuvasti rakennuttava tilaaja. Jatkuvasti rakennuttavista tilaajista merkittävimpiä ovat 21 : suuret teollisuuden ja kaupan yritykset valtio ja suuret kunnat suuret kiinteistösijoittajat vakuutusyhtiöt suuret vuokra-asuntojen pitäjät rakennusliikkeet. Lukumääräisesti valtaosa tilaajista on tahoja, jotka rakennuttavat vain harvoin. Suurin osa näistä harvoin rakennuttavista tahoista hankkivat tilat omaan käyttöönsä. Omaan käyttöön harvoin rakennuttavia ovat 22 : pienet ja keskisuuret teollisuuden ja kaupan yritykset pienet ja keskisuuret kunnat ja kuntainliitot yksityiset tilaajat. Tilaaja määrittelee rakennushankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset. Koska rakennettavien tilojen tulee kokonaisuudessaan vastata käyttäjän tarpeita ja odotuksia, kuuluu tilaajan tehtäviin myös projektin laajuuden sekä kiireellisyyden arvioiminen. 23 Tilaajan vaatimukset siis kohdistuvat sekä hankkeen suunnitteluratkaisuihin eli lopputulokseen että hankeprosessiin. Hankkeeseen kohdistuvia tilaajan tarpeita ovat muun muassa tarvittavan tontin- tai maanhankinta, kohteen hyvä sijainti, laajuus, laatutaso, toimivuus, rakennuksen hinta sekä rakennuksen käyttökustannukset. Hankeprosessiin kohdistuvia tilaajan tarpeita ovat puolestaan muun muassa suunnitteluratkaisujen tarpeet toteutukselle, tilaajan tarve ja mahdollisuus osallistua hankkeen toteutukseen, 20 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Nykänen, V s Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 12

17 Heidi Hanhijärvi 15 hankeriskien hallinta tilaajan kannalta sekä valmistumisaika. 24 Tilaaja vastaa myös rakennuttamisen organisaatiotehtävistä, joita ovat rakennuttamistoimeksianto ja siihen liittyvät tehtävät, rakennuttamissopimuksen valmistelu ja laatiminen sekä rakennuttamisen seuranta. 25 Tilaajan tehtävät vaihtelevat hankkeen toteutusmuodon mukaan. Tässä raportissa käsiteltäville suunnittelua sisältäville toteutusmuodoille on tyypillistä, että tilaajalla on sopimussuhde vain yhteen tahoon, joka vastaa sekä rakennuksen suunnittelusta että rakentamisesta. Tilaajan tärkeimpiä tehtäviä suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa on 26 : tarpeen määrittely suunnittelukriteerien määritys hankkeen aika-, laatu- ja kustannustavoitteiden asettaminen osallistuminen hankkeen johtamiseen ja päätöksentekoon pääurakoitsijan esivalinta suunnitteluratkaisujen hyväksyntä ja lopputuloksen tarkastaminen ja vastaanotto. Suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa vastuu laadusta on selkeästi päätoteuttajayrityksellä eli urakoitsijalla. Tilaajan vastuulla on omien tarpeiden määrittely riittävän aikaisin. Tämä on monelle tilaajalle varsin vaativa tehtävä Rakennuttaja Rakennuttaja on Rakennus- ja maankäyttölain mukainen hankkeen toimeksiantaja. Rakennuttajalla tarkoitetaan siis organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeiden tyydyttäminen. Rakennuttamistehtävissä voi toimia yksittäinen asiaan perehtynyt henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. 28 Rakennuttajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa tilaajan aloitteesta hankkeen tavoitteiden asettamiseen, rakennushankkeen suunnitteluun ja toteuttamisedellytysten selvittelyyn sekä huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta ja organisoinnista. Lisäksi rakennuttaja muun muassa hankkii rakennustöille tarvittavat päätökset ja luvat ja valvoo suunnittelua ja toteutusta. 29 Rakennuttajan velvollisuudet ja vastuut alkavat siis jo ennen urakkasopimuksen solmimista. 24 Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Nykänen, V s Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 13

18 Heidi Hanhijärvi Urakoitsija Rakennustyön toteuttaja on rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt, tai rakennusurakoitsija. Jos rakennuttaminen suoritetaan omana työnä, hankkii rakennuttaja itse tarvittavat työvoiman, materiaalit, koneet ja laitteet. Myös työn organisointi ja lopputuloksesta vastaaminen kuuluu tällöin rakennuttajan työnkuvaan. Mikäli hanke toteutetaan urakkamenettelyä käyttäen, tilaa rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti rakennussuorituksen urakoitsijalta. Urakoitsija voi olla hankkeen päätoteuttaja, aliurakoitsija tai sivu-urakoitsija. Jos hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, kutsutaan häntä pääurakoitsijaksi. 30 Tämän tutkimuksen esimerkkihankkeet olivat suunnittelua sisältäviä urakoita, eli työt teetettiin pääurakoitsijalla. Tästä pääurakoitsijasta käytetään haastattelujen yhteydessä lyhyemmin nimitystä urakoitsija. Urakoitsijan päävelvollisuus on aikaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työ, joka luovutetaan määrättynä aikana rakennuttajalle. Lisäksi urakoitsijalle kuuluvat rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) mainitut velvollisuudet, jotka ovat tarpeen rakennussuorituksen aikaansaamiseksi. Toiminnassaan urakoitsija on velvollinen huolehtimaan lakien, asetusten, ministeriöiden päätösten sekä muiden viranomaispäätösten noudattamisesta Suunnittelijat Suunnittelijat vastaavat hankkeen tuotesuunnittelusta. He ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat yhteistyötä tekevän suunnitteluryhmän. Pääurakoitsija vastaa suunnitteluryhmän työn koordinoinnista sekä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Yleensä suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakennetekniset suunnittelijat sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat tarpeen mukaan automaatio- ja tietotekniikkasuunnittelijat, liikenne-, geotekniikka- sekä maisemasuunnittelijat. 32 Suunnittelun merkitys rakennushankkeelle on suuri. Suunnitteluvaiheen ratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävästi rakentamiseen. Mikäli rakentaminen on aloitettu puutteellisilla suunnitelmilla, on kustannuksia runsaasti lisäävien lisä- ja muutostöiden todennäköisyys suuri. Kun hankkeen kustannusennusteet eivät pidä paikkaansa, ilmenee myös viivästyksiä. Suunnittelun tasokkuuden ja suunnitelmien valmiuden lisäksi myös suunnittelijoiden valintaan on kiinnitettävä hanketta käynnistettäessä huomiota Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Liuksiala, A s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Liuksiala, A s. 18

19 Heidi Hanhijärvi Rakennuttajakonsultti Tilaajalla on yleensä apunaan rakennuttajakonsultti. Rakennuttajakonsultti valvoo tilaajan etuja rakennushankkeen eri vaiheissa, ja johtaa toimeksiannoissaan määritellyin valtuuksin rakennuttamistoimintaa. Rakennuttajakonsultti edustaa toimeksiantajansa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden. 34 Konsultti voi huolehtia rakennushankkeen johtamisesta kokonaisuudessaan tai avustaa tilaajaa erikseen sovituissa tehtävissä. Niitä voivat olla kustannusarviot, suunnittelu- ja urakka-asiat, viranomaisyhteydet tai rakennustöiden koordinointi ja valvonta. Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan ja urakoitsijan asiakasrajapinnassa valvoen tilaajan etuja ja sopimusten noudattamista Käyttäjä Rakennuksen tilojen loppukäyttäjä on usein rakennushankkeessa varsinkin julkisella sektorilla niin sanottu asiakkaan asiakas. Loppukäyttäjä on siis rakennusprosessin tilaajan asiakas. Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantuntemusta, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän esittämät toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hankkeelle. Hankkeen muiden osapuolten ammattitaito varmistaa käyttäjän tarpeiden toteutumisen. Rakennuksen lopullinen käyttäjä on varsin laaja käsite. Käyttäjäkunta koostuu toiminnasta vastaavasta organisaatiosta, varsinaisista käyttäjistä, kuten eri henkilöstö-, käyttäjä- ja asiakasryhmistä, sekä kiinteistönpidon organisaatiosta Yhteistyö rakennushankkeessa Rakennushankkeen onnistuminen edellyttää hankkeeseen osallistuvien hyvää yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana on hyvän rakennuttamis- ja urakointitavan noudattaminen. 36 Hyvällä rakennuttamis- ja urakointitavalla ei ole lain eikä sopimuksen kaltaista sitovuutta, mutta sillä on merkitystä tutkittaessa alalla noudatettavaa yleistä ja hyvää käytäntöä. 34 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s RT kortti s Kankainen, J s. 79

20 Heidi Hanhijärvi 18 Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) määritetään hankkeen osapuolten vastuut ja velvollisuudet, kuvataan yhteistyössä noudatettavat muodot ja keinot sekä osoitetaan häiriötilanteiden ratkaisemisessa noudatettavat menettelyt. Sopimusehdot pyrkivät edistämään osapuolten välistä yhteistyötä. Tilaajan ja urakoitsijan yhteistoimintaa ovat mm. päivittäinen kanssakäyminen, sopimuksessa määrättyjen kokousten, katselmusten, tarkastusten ja neuvottelujen pitäminen ja dokumentointi sekä osapuolten välinen kirjeenvaihto. Onnistuneen yhteistyön periaatteet ovat: kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammatillista kukin osapuoli vastaa velvollisuuksien täyttämisestä osapuolet pitävät kiinni omista oikeuksistaan asiallisesti ja 37, 38 osapuolet etsivät toistensa ongelmiin toimivia ratkaisuja. 37 Kankainen, J s Korhonen, E s. 36

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto. Pääurakoitsijan toiminta laatutekijä-analyysin valossa Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.fi

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen

Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Tiivistelmä RALA-projektipalautetiedon suunnittelijapalautteen analyysista Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Lahden kaupungin tavoitteet hankintaklinikalle Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Lähtökohta Lähtökohta - Kaksi 1970-luvun

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen

17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen 17.2.2003 Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Lähtökohdat... 2 1.2 Tavoite... 3 2 JULKISYHTEISÖ RAKENNUSHANKKEEN TILAAJANA... 4 3 RAKENNUSHANKE...

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna. Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut

RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna. Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut Projektiorganisaation menestyminen perustuu kykyyn käsitellä riskejä

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Case Fira Oy. Firan Verstas. Anni Rouvinen Head of Sales and Marketing 27.11.2012 RIL Tehokkaan rakentamisen seminaari. Rakennamme kuin itsellemme.

Case Fira Oy. Firan Verstas. Anni Rouvinen Head of Sales and Marketing 27.11.2012 RIL Tehokkaan rakentamisen seminaari. Rakennamme kuin itsellemme. Case Fira Oy Firan Verstas Anni Rouvinen Head of Sales and Marketing 27.11.2012 RIL Tehokkaan rakentamisen seminaari Rakennamme kuin itsellemme. 3/18/09 1 Rakennusalan lähtökohtia Talouselämä 7.5.2010

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN Korjausrakentamispalvelut/MVi 29.08.2007 1(5) NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN NCC tarjoaa taloyhtiön korjauksiin vaiheittaista kokonaisratkaisua, joka kattaa taloyhtiön korjaustarpeen

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen 2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta,

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä. ApRemodel - Apartment House Remodelling

Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä. ApRemodel - Apartment House Remodelling Rakennettu ympäristö ohjelma - Tekes Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä ja vuokrataloissa ApRemodel - Apartment House Remodelling Pertti Lahdenperä, Pekka Lahti VTT, Veijo Nykänen VTT,Olli

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot