KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Heidi Hanhijärvi Jouko Kankainen TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2

3 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Heidi Hanhijärvi Jouko Kankainen TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

4 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN X ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2003

5 Heidi Hanhijärvi 3 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Suunnittelua sisältävät urakat tutkimusta. Tutkimuksen päätavoitteena on hankkia perustietoa suunnittelua sisältävien urakoiden yleisten menettelyohjeiden ja pelisääntöjen luomista varten. Tutkittavat osa-alueet ovat urakoiden hankkiminen, kilpailuttaminen ja hankkeen läpivienti. Lisäksi tavoitteena on selventää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä rakennusurakoissa ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen teoriaa. Suunnittelua sisältävät urakat tutkimus on osa Tekesin ProBuild kehittyvä rakentamisprosessi teknologiaohjelmaa. Tutkimuksen päärahoittaja on Tekes. Lisäksi tutkimusta rahoittaa Rakenusteollisuus RT ry. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Reijo Kangas Ilkka Romo Pirjo Pernu Tuomo Poutiainen Jouko Kankainen Tekes Rakennusteollisuus RT ry YIT Rakennus Oy SRV Viitoset Oy Teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Espoossa Heidi Hanhijärvi

6 Heidi Hanhijärvi 4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA KÄSITTEET TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT SEKÄ AIHEEN RAJAUS TUTKIMUSOTTEEN JA METODIN VALINTA TUTKIMUKSEN RAKENNE OSA I RAKENNUSHANKE RAKENNUSMARKKINAT RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET Tilaaja Rakennuttaja Urakoitsija Suunnittelijat Rakennuttajakonsultti Käyttäjä YHTEISTYÖ RAKENNUSHANKKEESSA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVÄT HANKKEET RAKENTAMISPROSESSIN KEHITYSTARPEET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVÄT URAKKAMUODOT Hankesuunnittelu Esivalintamenettely Tarjousten arviointi ja urakkasopimuksen solmiminen Yhteistoiminta suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa SUUNNITTELUA SISÄLTÄVIEN HANKKEIDEN EDUT JA ONGELMAT OSAPUOLTEN VASTUUT HAASTATTELUT HAASTATTELUJEN TOTEUTUS Haastattelututkimus Haastattelun kohderyhmät HANKKEEN KULKU Suunnittelua sisältävien urakoiden tunnettavuus Asiakasviestintä hankkeen aikana Yhteistyökumppanin hankinta Konsultin rooli hankkeessa... 41

7 Heidi Hanhijärvi Tarjouksen hyväksyminen ja tilaajan antamat lähtötiedot Toteutusmuodon ongelmat Hankkeiden onnistuminen YHTEISTYÖ YLEISIÄ KÄSITYKSIÄ SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA KEHITYSAJATUKSIA JOHTOPÄÄTÖKSET URAKOITSIJOIDEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA TILAAJIEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA RAKENNUTTAJAKONSULTTIEN KOKEMUKSET SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ HANKKEISTA ONGELMAT JA TOIMENPITEET OSA II ASIAKKUUSAJATTELU PROSESSIN KEHITTÄMISEN PERUSTANA ASIAKKUUSAJATTELU JA ASIAKASLÄHTÖISYYS RAKENNUSHANKKEEN ASIAKKUUS HENKILÖSUHTEIDEN MERKITYS ASIAKKUUDELLE ASIAKKUUDEN HALLINTA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMINEN RAKENTAMISESSA RAKENNUSPROSESSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN ASIAKKAIDEN KOKEMUSTEN SELVITTÄMINEN TUTKIMUSMENETELMÄ Survey eli kyselytutkimus Tavoitteet Luotettavuus Paikkansapitävyys Puolueellisuus Merkityksellisyys Tarkkuus ASIAKASPALAUTEKYSELYN SUUNNITTELU ASIAKASPALAUTEKYSELYN LAATIMINEN VASTAAMATTA JÄTTÄNEET DATAN ANALYSOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PROSESSIN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET

8 Heidi Hanhijärvi 6 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Rakentamisen prosessin kehittämistä on laiminlyöty viime vuosikymmenenä. Vastuu prosesseista on hajaantunut ja hankkeiden suunnittelu on ostettu useilta eri tahoilta. Tällöin vastuu suunnittelun koordinoinnista ja kokonaisohjauksesta on jäänyt avoimeksi. Perinteiset urakoitsijat eivät ole osallistuneet juuri ollenkaan suunnitteluun eivätkä olleet tekemisissä asiakkaan tarvekysymysten kanssa. Tuotteiden ja materiaalien hankintaprosessi on korostanut määrää ja hintaa eikä asiakkaan tarvetta. Perinteisessä urakassa ei siis ole lisäarvoa tuottavaa arvoketjua, vaan kaikissa vaiheissa kustannuksia minimoiva ketju. 1 Viime aikoina hankekehitys (gryndaus) on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä on osaltaan johtunut aiheeseen suunnatusta kehittämispanoksesta sekä osaltaan myös yleisestä taloudellisesta suhdannetilanteesta. Noususuhdanteissa suunnittelua sisältävien urakoiden käyttö lisääntyy, sillä sen avulla on mahdollista saada rakennushanke toteutettua kokonaisuudessaan nopeammin kuin niin sanotuilla perinteisillä toteutusmuodoilla. Urakoitsijat haluavat käyttää suunnittelua sisältäviä toteutusmuotoja, koska ne nostavat jalostusastetta ja siten katetta. Suunnittelua sisältävien toteutusmuotojen kehittyminen ja kokeilu tarjoavat urakoitsijalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Toteutusmuodolle on tärkeää, että urakoitsija kykenee tekemään suunnittelijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Samoin urakoitsijan on ymmärrettävä asiakkaiden vaatimuksia, ovat ne sitten kuinka epätarkkoja tai virheellisiä tahansa. Eri osapuolten rooleja pitää siis korostaa nimenomaan yhteistyön näkökulmasta. Suunnittelua sisältävien urakoiden käyttöön liittyvä aloite voi tulla tilaajalta tai urakoitsijalta. Kuitenkin sekä tilaajien että rakennusurakoitsijoiden sovellukset ovat olleet hyvin monimuotoisia, eikä kirjallisuudessa esitetyn mallin mukaista suunnittelua sisältäviä urakoita ole paljoa käytetty. Alustavasti eri yhteyksissä on tullut esille, että toteutusmuotoon ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä ja toteutusmuodon avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä nopeuttaa rakennushankkeen kokonaisaikaa. Toisaalta toteutusmuotoon liittyy ajoittain sangen vaikeasti ratkaistavia urakkariitoja, jotka heijastavat toteutusmuotoon liittyvien yhteisten pelisääntöjen ja menettelyohjeiden vähäistä käyttöä sekä sitä, että eri osapuolten kehittämät sovellukset eivät ole toimineet tyydyttävästi molempien osapuolten näkökulmasta. Lisäksi tilaajien ammattitaito vaihtelee runsaasti. Urakoitsijan suoritus 1 Leppävuori, E

9 Heidi Hanhijärvi 7 voi sisältää suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös ylläpitoon ja kiinteistöjohtamiseen liittyvien palvelujen organisoinnin ja vuokralaishankinnan. 1.2 Käsitteet Asiakassuhteen hallinta, asiakkuudenhallinta (CRM, Customer Relationship Management) on liiketoimintastrategia, joka tähtää yrityksen kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden optimointiin. CRM:n avulla pystytään merkittävästi tehostamaan yrityksen toimintaa, parantamaan kannattavuutta ja vahvistamaan asiakassuhteita. CRM:n tehokas hyödyntäminen edellyttää uutta liiketoimintamallia ja -ajattelutapaa tukevan teknologian käyttöönottoa. Design-build eli Suunnittelu ja toteutus urakkamuoto, jossa urakoitsija sopimuksen kautta vastaa projektin suunnittelusta sekä toteutuksesta kokonaisuudessaan rakennushankkeen tilaajalle. Vastuu suunnitelmista voi vaihdella huomattavasti eri tyyppisissä hankkeissa. 2 Urakkamuoto painottaa kahdenkeskeisen kommunikoinnin merkitystä urakan onnistumiselle. 3 BOOT (build-own-operate-transfer) ja BOT (build-operate-transfer) - käyttöoikeusurakkamuotoihin sisältyy suunnittelun lisäksi myös rahoitus, omistus ja ylläpitovastuu. Näitä urakkamuotoja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun urakoitsija omistaa kohteelle sopivan tontin. 4 KVR eli kokonaisvastuurakentaminen on urakkamuoto, johon sisältyy kohteen toteuttamisen lisäksi suunnittelu. Kokonaisvastuurakentaminen tunnetaan myös avaimet käteen toimituksena ja totaaliurakkana. 5 SR urakat tulee sanoista suunnittelu ja rakentaminen. SR urakkamuotoja voidaan kutsua myös nimityksellä ST muodot, joka tulee sanoista suunnittelu ja toteutus. 6 SR urakkamuodot eroavat toisistaan sen mukaan, mitä kilpailuttamismallia niissä käytetään. Yhteistä kaikille näille muodoille on se, että tilaajalla on sopimussuhde vain yhteen tahoon. 2 Lahdenperä, P s Ylikangas, T s. 5 4 Suunnittelua sisältävät urakat s. 6 5 Liuksiala, A s Pekkanen, J s. 29

10 Heidi Hanhijärvi 8 SR hinta tarkoittaa sitä, että urakan kilpailumenetelmäksi on valittu hintapainotteinen kilpailu. Tässä menetelmässä kohteen laatutason määrittelee rakennuttaja, ja tarjouksen antajat kilpailevat vain pelkällä hinnalla. Halvin tarjous, joka ylittää määrättyjen laatuvaatimusten tason, on hyväksyttävä 7. SR laadun laatukilpailussa tarjoushinnaksi on määritelty joko kiinteä hinta tai maksimihinta. Laadultaan paras tarjous voittaa kilpailun. Laadun arvioimisessa laatu jaetaan visuaaliseksi, toiminnalliseksi ja tekniseksi laaduksi. Parhaimman laadun löytämiseksi annetaan tarjouspyynnössä suunnitteluratkaisuista arviointikriteerit. 8, 9 SR edullisuuden kilpailun vertailu perustuu ratkaisun hinta-laatu suhteen arvioimiseen. Hinta ja laatu pyritään saamaan yhteismitallisiksi antamalla yksittäisille osille, joita ovat esimerkiksi hinta ja suunnitelmien laatu, painoarvot ja pisteyttämällä nämä ominaisuudet. 10 ST muodoissa tilaaja hankkii sekä suunnittelun että toteutuksen yhdeltä päätoteuttajalta eli urakoitsijalta. 11 Suunnittelu-toteutus muodot voidaan määritellä kuten SR muodot. Ks. yllä. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä aiheen rajaus Tutkimuksen ensimmäisen osan tavoitteena on hankkia perustietoa suunnittelua sisältävien urakoiden yleisten menettelyohjeiden ja pelisääntöjen luomista varten. Tutkittavat osa-alueet ovat urakoiden hankkiminen, kilpailuttaminen ja hankkeen läpivienti. Lisäksi tavoitteena on selventää osapuolten vastuita ja velvoitteita hankkeen eri vaiheissa. Tutkimuksen päätavoite voidaan jakaa osatavoitteisiin, joita ovat: Kerätä tilaajien, urakoitsijoiden, käyttäjien ja rakennuttajakonsulttien kokemukset toteutetuista suunnittelua sisältäneistä urakoista. Tilaajien ja urakoitsijoiden keskuudessa olevien kehitysajatusten kokoaminen suunnittelua sisältävän urakkamenettelyn kehittämiseksi. 7 Pernu, P. ym s. 7 8 Pernu, P. ym s. 6 9 Pernu, P s. 4, liite 2 10 Pernu, P s Nykänen, V s. 4

11 Heidi Hanhijärvi 9 Keskeisiä tutkimusongelmia ovat: suunnittelua sisältävien urakoiden käsitteistön selvittäminen ja yhdenmukaistaminen urakkamuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden selvittäminen urakoiden hankkimisen ja kilpailuttamisen keinojen selvittäminen osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen urakkamuodon ongelmatilanteiden määrittäminen urakkamuodon tuomien etujen ja haittojen tunnistaminen. Tutkimuksen toisen osan tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen teoriaa. Tutkimus on rajattu koskemaan vain toimitiloja. 1.4 Tutkimusotteen ja metodin valinta Tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimus kohdistuu neljään valittuun toimitilakohteeseen, joissa on käytetty suunnittelua sisältävää urakkamuotoa ja jotka ovat jo valmiita. Kohteiden valinnassa käytetään hyödyksi johtoryhmän organisaatioita. Näin varmistetaan, että yritykset saavat omalle organisaatiolleen sopivaa ja hyödyllistä tietoa tutkimuksen avulla. Aineisto kerätään puolistrukturoiduilla haastatteluilla urakoitsijoilta, kohteiden tilaajilta sekä rakennuttajakonsulteilta. Näin saadaan tietoa siitä, miten osapuolet näkevät rakennusprosessin onnistuneen eri osa-aluilla. Haastattelurunko luodaan jokaiselle ryhmälle erikseen ja sitä sovelletaan haastattelutilanteessa kunkin haastateltavan kohdalla soveltuvin osin. Haastateltavat henkilöt valitaan mahdollisimman monipuolisesti hankkeen toteuttavien organisaatioiden eri tasoilta. Haastateltavan tulee olla mukana hankkeessa aktiivisesti ja hänellä tulee olla tietoa prosessin kulusta. Haastattelumateriaalin analysoinnissa tutkitaan ovatko haastateltujen vastaukset yhdenmukaisia organisaatioittain ja toisaalta eri hankkeiden kesken. Mikäli tulokset eivät joiltakin osin kohtaa, selvitetään ristiriidat ja mahdolliset syyt niihin. Haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä. Virheitä aiheutuu yleensä sekä haastattelijasta että haastateltavasta. Tavanomaisia virhelähteitä ovat 12 koehenkilö kiusaantuu joutuessaan observoinnin tai testauksen kohteeksi koehenkilön oletetut tai todelliset roolit prosessin vaikutus koehenkilöön vallitsevat stereotypiat ja preferenssit haastattelija-vastaaja -vuorovaikutus. 12 Anttila, P

12 Heidi Hanhijärvi 10 On myös mahdollista, että haastateltavalla saattaa olla taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Näitä virhelähteitä pyritään seuraamaan haastatteluissa ja eliminoimaan niitä keskustelemalla samoista asioista usealta eri kantilta ja useaan eri kertaan. Haastattelujen analysointivaiheessa pyritään karsimaan saatu epärelevantti tieto pois tuloksista. Käyttäjien kokemuksia hankkeista kerätään lomakehaastatteluilla. Lomakekysely painottuu käyttäjien tyytyväisyyteen valmiiseen kohteeseen sekä hankkeen aikaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Lomakkeet lähetetään käyttäjäyrityksissä sekä johtoportaan eri tasoille että rivityöntekijöille. Menetelmällä pyritään saamaan tietoa siitä kuinka paljon päättävien tahojen ja työntekijöiden mielipiteet ja arvostukset eroavat toisistaan. Haastattelujen ja lomakekyselyjen perusteella muodostetaan kootusti suunnittelua sisältäviä urakoita koskevat kokemukset, joiden perusteella toteutusmuodon jatkokehittäminen on mahdollista. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään suunnittelua sisältävää urakkamenettelyä sekä kirjallisuuden että tehtyjen haastattelujen perusteella. Toisessa osassa keskitytään rakennushankkeen käyttäjäosapuoleen sekä asiakaspalautekyselyn luomiseen ja prosessin kehittämiseen sen avulla. Suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja käydään teoriapohjalta lyhyesti läpi ja keskitytään pääosin Design-build muotoon. Toteutusmuoto esitellään lyhyesti ja määritellään sen ominaisuuksia, etuja ja huonoja puolia. Haastattelututkimuksen tulokset on esitetään yhteenvetona teema-alueittain ja tulokset muokataan eri haastateltujen vastauksia analysoimalla. Yksittäisiä suoria lainauksia ei käytetä. Tulosten käsittelyssä käytetään apuna graafisia kuvaajia, jotka ovat 100 %:n pinottuja palkkikaavioita. Ne esittävät kunkin kysymyksen vaihtoehtojen prosentuaalista osuutta vastausten määrästä. Koska rakentaminen perustuu asiakkaan tarpeeseen, selvitetään tutkimuksen toisessa osassa käyttäjänäkökulmaa rakennusprojektissa. Teoriaosassa käsitellään lyhyesti asiakkuusajattelua ja asiakkuudenhallintaa rakentamisessa. Lisäksi selvitetään asiakastyytyväisyyden mittaamista ja keskitytään tarkemmin asiakaspalautekyselyn luomiseen.

13 Heidi Hanhijärvi 11 Osa I 2 RAKENNUSHANKE 2.1 Rakennusmarkkinat Rakentaminen on perinteisesti ollut ja on edelleen erittäin tärkeä osa Suomen kansantaloutta sekä yhteiskuntaa. Rakentamisen vuotuinen volyymi Suomessa vuonna 2000 oli yhteensä noin 16 miljardia euroa, josta talonrakentamisen osuus oli kaksitoista miljardia euroa ja maa- ja vesirakentamisen osuus neljä miljardia euroa. 13 Rakentamisella on huomattava yhteiskunnallinen merkitys ja se heijastuu muuhun teollisuuteen ja koko kansantalouteen. Rakentamiseen käytetään noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta. Osuus on ollut jo pitkään laskussa, mutta se on silti kansainvälisesti verrattuna varsin korkea. Rakentamisen väheneminen on ollut tasaista sen kaikilla osa-alueilla. Asunto- ja muun talonrakentamisen osuus putosi 1990-luvun alussa jyrkemmin kuin maa- ja vesirakennustuotannon. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen muuttaa ja luo uutta rakennuskysyntää. Muun muassa korjausrakentaminen ja ympäristörakentaminen ovat kasvussa. Rakennuskanta on maamme tärkein kansallisomaisuus (Kuva 1). Rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on noin 70 prosenttia ja puolet kansallisuusvarallisuudesta on taloja. Rakennetun ympäristön tuottamiseen, parantamiseen, hoitoon ja käyttöön menee vuosittain noin 40 prosenttia kansantuotteesta. 14 Vesi- ja maaalueet 3 % Koneet, laitteet ym. 14 % Asuinrakennukset 26 % Metsä 11 % Rakennettu maa 11 % Maa- ja vesirakenteet 12 % Muut talonrakennukset 23 % Kuva 1 Suomen kansallisvarallisuuden jakauma vuonna 1997 (Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 7) 13 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 6-7

14 Heidi Hanhijärvi 12 Rakennusalan toiminnan tarkoitus on tuottaa jokapäiväisen toiminnan vaatimat tilat ja näin tyydyttää ihmisten inhimillisiä tarpeita. Rakennusteollisuus siis vastaa asiakkaidensa tarpeisiin 15. Talonrakennustuotanto tuottaa tiloja muun muassa asumista, tuotantoelämää, koulutusta ja terveydenhuoltoa varten. Uudisrakentamisen lisäksi talonrakennustuotantoon kuuluu vanhan rakennuskannan korjaaminen eli korjausrakentaminen. Rakentamisen painopiste onkin muuttuvan yhteiskunnan myötä siirtymässä täydennys- ja korjausrakentamiseen. Rakentaminen on kehittynyt menneinä vuosikymmeninä paljon (Kuva 2). Rakentaminen nähdään nykyisin yhä enemmän yhteistoimintana osapuolten välillä, jossa myös asiakkaalla on tärkeä rooli. Ominaispiirteet Asiakkaiden osallistuminen Ei rohkaistu Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa Valtio merkittävä asiakas Asiakkaat painottavat kustannuksia, aikatauluja ja laatua Projektien aloitukseen ja ohjeistukseen käytetään paljon aikaa Valtio vähemmän merkittävä asiakas 2. Hankkeen urakkamuodot Kokonaishintaurakat Perinteiset urakkamuodot menettäneet Suunnittelun ja rakentamisen merkitystä erottaminen Design-Build mallit, projektinjohtomuodot 3. Projektiorganisaatio Arkkitehti- ja insinöörivaltaisia Projektin johtajat vetävät suunnittelutiimejä ja Arkkitehdit suunnittelijoiden huolehtivat asiakkaiden tarpeista johtajina Konsulttien rooli kasvanut Kapea osaaminen Suunnittelu nähdään palveluna Arvojohtamisen ja FM:n lisääntyminen 4. Urakoitsijat Hierarkisia, suunnittelijoiden Yritykset kilpailukykyisempiä ja halukkaampia arvovallan hyväksyminen Ammattitaitoisempi ote markkinoihin Taloudellinen johtaminen Taloudellisen pohjan parantaminen huonoa, konkursseja asiakastyytyväisyyttä lisäämällä Parempi kassavirta sekä reklamaatioiden johtaminen 5. Rakennusmenetelmät Sijaintiperusteiset ja perinteiset Enemmän paikasta riippumattomia toimintoja Perinteiset kumppanit Tarjoukset yrityksiltä kansallisesti Teknologian alhainen taso Rakennettavuus, aika ja kustannukset määrääviä Ammattiyhdistykset tekijöitä Ei rakentajien rekisteröintiä Johtamistekniikoiden lisääntynyt käyttö 6. Koulutus Harjoittelu ja kaupanteko Monialainen osaaminen liiketoiminnassa erillään Suunnittelijoilla ja projektin johtajilla yhteistä koulutusta Kuva 2 Rakennusteollisuuden menneisyyden ja nykyisyyden vertailu (Smith, J. & Love, P s. 6) 15 Smith, J. & Love, P s. 5.

15 Heidi Hanhijärvi 13 Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa ja sille on tyypillistä hanketasolla toiminnan kertaluonteisuus ja osapuolten jatkuva vaihtuminen. Hankkeet myös suunnitellaan lähes aina uudelleen eri paikkaan, jolloin aikaisempia kokemuksia ei voida tehokkaasti hyödyntää. Rakentamisen teollisen toiminnan luonteesta huolimatta on rakentaminen ensisijaisesti palveluelinkeino. Rakentamisen perusta on siis osapuolten yhteistyö. 16 Koska rakentaminen on kertaluontoista toimintaa, tulee konsulttien ja urakoitsijoiden aina arvioida uudelleen tarjoamansa palvelut, jotta ne vastaavat asiakkaiden muuttuvia taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia. Mikäli asiakkaalle tarjotaan rakentamisen ohessa muita palveluja, tulee niiden lisätä sekä rakennustuotteen että asiakkaan liiketoiminnan arvoa Rakennushankkeen vaiheet Rakennushanke käynnistyy, kun uuden tilan rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta on päätetty. Rakennushankkeesta muodostuu projekti, jonka ajallisesti etenevät vaiheet ovat talonrakentamisessa seuraavat 18 : tarveselvitys hankesuunnittelu rakennussuunnittelu tekninen suunnittelu rakentaminen ja käyttöönotto. Projektin jokaisessa vaiheessa hankkeeseen osallistuu useita osapuolia, joilla on omat tehtävänsä. Rakennuttamisen tehtävät voidaan organisoida usealla eri tavalla ja niiden tuloksena syntyy suunnitelma-asiakirjoja, projektista vastaavien tai viranomaisten päätöksiä sekä rakennussuorituksia. Jokaisen vaiheen lopussa tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, joilla luodaan puitteet hankkeen tuleville vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä voidaan myös luopua hankkeesta tai siirtää sen toteutusta Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 23, Smith, J. & Love, P s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 10

16 Heidi Hanhijärvi Rakennushankkeen osapuolet Tilaaja Rakennushankkeeseen osallistuu aina useita osapuolia. Osapuolia voivat olla omistaja, rakennushankkeen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materiaalintoimittajat sekä viranomaiset. Tilaaja on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. Tilaaja voi toimia rakennushankkeessa monessa eri roolissa. Näitä rooleja ovat rakennuksen omistaja, tilojen lopullinen käyttäjä tai hankkeen rahoittaja. Rahoittajana toimiessaan tilaaja voi kohteeseen sijoittamisen lisäksi hoitaa tilojen vuokrausta käyttäjille. 20 Tilaaja voi olla kertatilaaja tai jatkuvasti rakennuttava tilaaja. Jatkuvasti rakennuttavista tilaajista merkittävimpiä ovat 21 : suuret teollisuuden ja kaupan yritykset valtio ja suuret kunnat suuret kiinteistösijoittajat vakuutusyhtiöt suuret vuokra-asuntojen pitäjät rakennusliikkeet. Lukumääräisesti valtaosa tilaajista on tahoja, jotka rakennuttavat vain harvoin. Suurin osa näistä harvoin rakennuttavista tahoista hankkivat tilat omaan käyttöönsä. Omaan käyttöön harvoin rakennuttavia ovat 22 : pienet ja keskisuuret teollisuuden ja kaupan yritykset pienet ja keskisuuret kunnat ja kuntainliitot yksityiset tilaajat. Tilaaja määrittelee rakennushankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset. Koska rakennettavien tilojen tulee kokonaisuudessaan vastata käyttäjän tarpeita ja odotuksia, kuuluu tilaajan tehtäviin myös projektin laajuuden sekä kiireellisyyden arvioiminen. 23 Tilaajan vaatimukset siis kohdistuvat sekä hankkeen suunnitteluratkaisuihin eli lopputulokseen että hankeprosessiin. Hankkeeseen kohdistuvia tilaajan tarpeita ovat muun muassa tarvittavan tontin- tai maanhankinta, kohteen hyvä sijainti, laajuus, laatutaso, toimivuus, rakennuksen hinta sekä rakennuksen käyttökustannukset. Hankeprosessiin kohdistuvia tilaajan tarpeita ovat puolestaan muun muassa suunnitteluratkaisujen tarpeet toteutukselle, tilaajan tarve ja mahdollisuus osallistua hankkeen toteutukseen, 20 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Nykänen, V s Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 12

17 Heidi Hanhijärvi 15 hankeriskien hallinta tilaajan kannalta sekä valmistumisaika. 24 Tilaaja vastaa myös rakennuttamisen organisaatiotehtävistä, joita ovat rakennuttamistoimeksianto ja siihen liittyvät tehtävät, rakennuttamissopimuksen valmistelu ja laatiminen sekä rakennuttamisen seuranta. 25 Tilaajan tehtävät vaihtelevat hankkeen toteutusmuodon mukaan. Tässä raportissa käsiteltäville suunnittelua sisältäville toteutusmuodoille on tyypillistä, että tilaajalla on sopimussuhde vain yhteen tahoon, joka vastaa sekä rakennuksen suunnittelusta että rakentamisesta. Tilaajan tärkeimpiä tehtäviä suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa on 26 : tarpeen määrittely suunnittelukriteerien määritys hankkeen aika-, laatu- ja kustannustavoitteiden asettaminen osallistuminen hankkeen johtamiseen ja päätöksentekoon pääurakoitsijan esivalinta suunnitteluratkaisujen hyväksyntä ja lopputuloksen tarkastaminen ja vastaanotto. Suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa vastuu laadusta on selkeästi päätoteuttajayrityksellä eli urakoitsijalla. Tilaajan vastuulla on omien tarpeiden määrittely riittävän aikaisin. Tämä on monelle tilaajalle varsin vaativa tehtävä Rakennuttaja Rakennuttaja on Rakennus- ja maankäyttölain mukainen hankkeen toimeksiantaja. Rakennuttajalla tarkoitetaan siis organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeiden tyydyttäminen. Rakennuttamistehtävissä voi toimia yksittäinen asiaan perehtynyt henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. 28 Rakennuttajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa tilaajan aloitteesta hankkeen tavoitteiden asettamiseen, rakennushankkeen suunnitteluun ja toteuttamisedellytysten selvittelyyn sekä huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta ja organisoinnista. Lisäksi rakennuttaja muun muassa hankkii rakennustöille tarvittavat päätökset ja luvat ja valvoo suunnittelua ja toteutusta. 29 Rakennuttajan velvollisuudet ja vastuut alkavat siis jo ennen urakkasopimuksen solmimista. 24 Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Nykänen, V s Nykänen, V s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s. 13

18 Heidi Hanhijärvi Urakoitsija Rakennustyön toteuttaja on rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt, tai rakennusurakoitsija. Jos rakennuttaminen suoritetaan omana työnä, hankkii rakennuttaja itse tarvittavat työvoiman, materiaalit, koneet ja laitteet. Myös työn organisointi ja lopputuloksesta vastaaminen kuuluu tällöin rakennuttajan työnkuvaan. Mikäli hanke toteutetaan urakkamenettelyä käyttäen, tilaa rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti rakennussuorituksen urakoitsijalta. Urakoitsija voi olla hankkeen päätoteuttaja, aliurakoitsija tai sivu-urakoitsija. Jos hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, kutsutaan häntä pääurakoitsijaksi. 30 Tämän tutkimuksen esimerkkihankkeet olivat suunnittelua sisältäviä urakoita, eli työt teetettiin pääurakoitsijalla. Tästä pääurakoitsijasta käytetään haastattelujen yhteydessä lyhyemmin nimitystä urakoitsija. Urakoitsijan päävelvollisuus on aikaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työ, joka luovutetaan määrättynä aikana rakennuttajalle. Lisäksi urakoitsijalle kuuluvat rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) mainitut velvollisuudet, jotka ovat tarpeen rakennussuorituksen aikaansaamiseksi. Toiminnassaan urakoitsija on velvollinen huolehtimaan lakien, asetusten, ministeriöiden päätösten sekä muiden viranomaispäätösten noudattamisesta Suunnittelijat Suunnittelijat vastaavat hankkeen tuotesuunnittelusta. He ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat yhteistyötä tekevän suunnitteluryhmän. Pääurakoitsija vastaa suunnitteluryhmän työn koordinoinnista sekä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Yleensä suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakennetekniset suunnittelijat sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat tarpeen mukaan automaatio- ja tietotekniikkasuunnittelijat, liikenne-, geotekniikka- sekä maisemasuunnittelijat. 32 Suunnittelun merkitys rakennushankkeelle on suuri. Suunnitteluvaiheen ratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävästi rakentamiseen. Mikäli rakentaminen on aloitettu puutteellisilla suunnitelmilla, on kustannuksia runsaasti lisäävien lisä- ja muutostöiden todennäköisyys suuri. Kun hankkeen kustannusennusteet eivät pidä paikkaansa, ilmenee myös viivästyksiä. Suunnittelun tasokkuuden ja suunnitelmien valmiuden lisäksi myös suunnittelijoiden valintaan on kiinnitettävä hanketta käynnistettäessä huomiota Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Liuksiala, A s Kankainen, J. & Junnonen, J-M s Liuksiala, A s. 18

19 Heidi Hanhijärvi Rakennuttajakonsultti Tilaajalla on yleensä apunaan rakennuttajakonsultti. Rakennuttajakonsultti valvoo tilaajan etuja rakennushankkeen eri vaiheissa, ja johtaa toimeksiannoissaan määritellyin valtuuksin rakennuttamistoimintaa. Rakennuttajakonsultti edustaa toimeksiantajansa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden. 34 Konsultti voi huolehtia rakennushankkeen johtamisesta kokonaisuudessaan tai avustaa tilaajaa erikseen sovituissa tehtävissä. Niitä voivat olla kustannusarviot, suunnittelu- ja urakka-asiat, viranomaisyhteydet tai rakennustöiden koordinointi ja valvonta. Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan ja urakoitsijan asiakasrajapinnassa valvoen tilaajan etuja ja sopimusten noudattamista Käyttäjä Rakennuksen tilojen loppukäyttäjä on usein rakennushankkeessa varsinkin julkisella sektorilla niin sanottu asiakkaan asiakas. Loppukäyttäjä on siis rakennusprosessin tilaajan asiakas. Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantuntemusta, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän esittämät toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hankkeelle. Hankkeen muiden osapuolten ammattitaito varmistaa käyttäjän tarpeiden toteutumisen. Rakennuksen lopullinen käyttäjä on varsin laaja käsite. Käyttäjäkunta koostuu toiminnasta vastaavasta organisaatiosta, varsinaisista käyttäjistä, kuten eri henkilöstö-, käyttäjä- ja asiakasryhmistä, sekä kiinteistönpidon organisaatiosta Yhteistyö rakennushankkeessa Rakennushankkeen onnistuminen edellyttää hankkeeseen osallistuvien hyvää yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana on hyvän rakennuttamis- ja urakointitavan noudattaminen. 36 Hyvällä rakennuttamis- ja urakointitavalla ei ole lain eikä sopimuksen kaltaista sitovuutta, mutta sillä on merkitystä tutkittaessa alalla noudatettavaa yleistä ja hyvää käytäntöä. 34 Kankainen, J. & Junnonen, J-M s RT kortti s Kankainen, J s. 79

20 Heidi Hanhijärvi 18 Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) määritetään hankkeen osapuolten vastuut ja velvollisuudet, kuvataan yhteistyössä noudatettavat muodot ja keinot sekä osoitetaan häiriötilanteiden ratkaisemisessa noudatettavat menettelyt. Sopimusehdot pyrkivät edistämään osapuolten välistä yhteistyötä. Tilaajan ja urakoitsijan yhteistoimintaa ovat mm. päivittäinen kanssakäyminen, sopimuksessa määrättyjen kokousten, katselmusten, tarkastusten ja neuvottelujen pitäminen ja dokumentointi sekä osapuolten välinen kirjeenvaihto. Onnistuneen yhteistyön periaatteet ovat: kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammatillista kukin osapuoli vastaa velvollisuuksien täyttämisestä osapuolet pitävät kiinni omista oikeuksistaan asiallisesti ja 37, 38 osapuolet etsivät toistensa ongelmiin toimivia ratkaisuja. 37 Kankainen, J s Korhonen, E s. 36

ASIAKKUUDEN HALLINTA SUUNNITTELU & TOTEUTUS URAKOINTIMALLISSA

ASIAKKUUDEN HALLINTA SUUNNITTELU & TOTEUTUS URAKOINTIMALLISSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 45 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 45 Espoo 2002 TKK-RTA-S45 ASIAKKUUDEN HALLINTA SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi Rakennustekn ikan laitos Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi TuomoLindstedt,AnniKärki,TuomoPalmu,Juha-Mati Junnonen TIEDE+ TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

ELINKAARITOTEUTUKSEN SOPIMUSOIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

ELINKAARITOTEUTUKSEN SOPIMUSOIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 231 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 231 Espoo 2005 TKK-RTA-R231 ELINKAARITOTEUTUKSEN

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT

TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 41 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 41 Espoo 2001 TKK-RTA-S41 TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

Espoossa 29. huhtikuuta 2011

Espoossa 29. huhtikuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos ALUEELLISEN KORJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten.

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot