TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 Lopen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA Käsittely: Kunnanhallitus ( 230) Valtuusto ( 63)

2 1 NIUKOIN RESURSSEIN MUUTOSTEN EDESSÄ Suomen kunnat ovat eläneet suurten muutospaineiden alla viimeiset kymmenen vuotta. Suomessa on jo useamman hallituksen voimin pyritty saamaan koko maan kattavaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta eteenpäin. Tulokset ovat olleet suhteellisen vähäisiä muutamia kuntaliitoksia on tehty ja palvelurakenteita on uudistettu lähinnä paikallisella tasolla. Nyt, vihdoinkin, vuoden 2015 kynnyksellä, odottelemme kunnallisen itsehallinnon kannalta erittäin suuren, konkreettisesti palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen vaikuttavan muutoksen reunaehtoja: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelain valmistelu on loppusuoralla ja eduskunta päässee käsittelemään lakia vaalikauden loppusuoralla. Kyseinen laki on viemässä yli 50 % kunnallisista palveluista yksittäistä kuntaa laajemman organisaation vastuulle. Laki tulee voimaantullessaan muuttamaan olennaisesti Lopen kunnan hallintorakennetta ja palveluiden tuotantorakennetta ja todennäköisesti myös palveluverkkoa. Vuoden 2015 talousarviovalmistelua ovat värittäneet useat epävarmuustekijät. Muutospaine on suuri ja muutokset ovat varmoja, mutta niiden sisällöstä, laajuudesta ja vaikutuksista ei ole kenelläkään vielä varmuutta. Vuosi 2015 tulee olemaan Lopen kunnalle historiallinen. Lopen kunta on mukana yhdessä Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin kanssa seudullisessa kuntarakenneselvityksessä, jonka tulosten pohjalta valtuustot päättävät, tehdäänkö seudulla kuntaliitos vai jatkavatko kunnat itsenäisinä toimijoina jatkossakin. Talouden tasapainotuspyrkimykset, tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen ovat olleet jo usean vuoden ajan kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun kulmakiviä. Näille lähtökohdille on rakennettu myös vuoden 2015 talousarvio. 0,5 %:n veronkorotuksesta ja erittäin tiukasta budjetointikurista huolimatta vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen. Suunnitelmavuosiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja todennäköistä on, ettei tulevinakaan vuosina talousarviota saada tasapainoon ilman veronkorotuksia. Tulevan vuoden aikana ei kunnassa aloiteta mitään merkittävää uutta toimintaa. Resurssit on sidottu nykyisten toimintojen ja palveluiden ylläpitämiseen sekä välttämättömiin rakenneuudistuksiin liittyviin selvitystehtäviin: Laadukkaan kuntarakenneselvityksen aikaansaamiseen, seutulukioselvitykseen, yhtenäiskouluselvitykseen, varhaiskasvatuksen optimaalisen hallinto- ja johtamismallin kartoittamiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päätöksenteko-organisaation uudistamiseen. Vuoden 2015 suurimpia investointeja ovat Launosten koulun laajennus- ja saneerausinvestointi ja Silmänkannon työpaikka-alueen kunnallistekninen toteuttaminen. Kunnan suurimpia haasteita tulevana ja sitä seuraavina vuosia ovat taloudellisten resurssien riittävyys ja osaavan ja pätevän henkilöstön saatavuus. Vuoden 2015 talousarvio on tulokseltaan euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvion toimintakulut ovat ja toimintatuotot Verotuloarvio on ja valtionosuuksien arvioitu kokonaismäärä Investointien nettomäärä on Toimintamenojen kasvu vuoteen 2014 verrattuna on 2,0 %. Taloussuunnitelmavuosien tasapaino edellyttää erittäin tiukkaa budjettikuria, uusia nykyistä tehokkaampia toimintamuotoja ja lakisääteisten tehtävien karsintaa. Jos nämä eivät toteudu, on tasapaino etsittävä veroja korottamalla. Kunnan velkamäärä ei enää vuonna 2015 pienene, merkittävien investointien vuoksi. Talousarvion valmistelu on edennyt hyvässä hengessä, kunnan virkamiesjohdon ja luottamushenkilöorganisaation yhteistyönä. Jokainen taho on ymmärtänyt, että rahaa on liian vähän ja tehtäviä, vaatimuksia ja odotuksia paljon. Seuraava ponnistus on tiukan talousarvion toteuttaminen hallitusti ja asetetut tavoitteet saavuttaen. Kiitän henkilöstöäni hyvästä talousarviovalmistelusta. Kiitän luottamushenkilöitä maltista ja talouden realiteettien ymmärtämisestä. Palvellaan kuntalaisia myös vuonna 2015 niin, että Lopella on hyvä asua, yrittää ja olla! Karoliina Viitanen kunnanjohtaja

3 2 1. LOPEN KUNNAN STRATEGIA LOPEN KUNNAN VISIO 2030 NOSTEESSA LOPPI Vireää, tasapainoista ja turvallista arkea lähellä luontoa Lopen kunta tuottaa ja järjestää kuntalaisten arkisen hyvinvoinnin edellyttämät palvelut sekä huolehtii asumisen ja yrittämisen perusedellytyksistä. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia Välitämme. Tuemme kotona selviytymistä, vahvistamme ennaltaehkäiseviä ja avohuollon palveluita, kehitämme terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen tähtääviä palveluita, pyrimme estämään syrjäytymisen, tuemme ja autamme varhaisessa vaiheessa, aktivoimme kuntalaisia huolehtimaan itsestään ja läheisistään. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Palvelemme. Palvelemme kuntalaisia aktiivisella otteella, tarjoamme asianmukaiset peruspalvelut, kehitämme palveluitamme, tarjoamme asumisen vaihtoehtoja ja tuemme yhteisöllisyyttä, monipuolisia vapaa-ajan palveluita, huolehdimme kunnan viihtyisyydestä ja turvallisuudesta, teemme yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen, mahdollistamme osallistumisen, teemme asioita rohkeasti loppilaisittain. Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan Autamme. Hankimme maata tulevaisuuden tarpeet ennakoiden, kaavoitamme aktiivisesti, kehitämme yritystoiminnan edellytyksiä (mm. Silmänkannon yritysalue), tuemme osaamisellamme ja verkostoillamme elinkeinoelämän hankkeita, huomioimme elinkeinoelämän tarpeet palvelutuotannossamme, innostamme ja tuemme nykyisiä ja uusia yrittäjiä uusiin elinkeinoihin. Kunnan talous pidetään tasapainossa. Kunnan toiminnan lähtökohtina ovat palveluhalu ja -kyky. Kunnassa on osaava ja motivoitunut johto ja henkilöstö. Kunta on yhteistyöhaluinen ja -kykyinen sekä aloitteellinen. Henkilöstöresurssit ovat tasapainossa palvelutuotannon ja -vaateiden kanssa. Kuntaomaisuudesta huolehditaan ja se on täysipainoisesti käytössä. ARVOMME OVAT Avoimuus Yhteistyö Vastuullisuus

4 3 Strateginen tavoite Mittarit, joilla onnistumista kuvataan Vastuuhenkilö 1. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia 2. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen 3. Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan Hyvinvointikertomus Laaditaan vuosittain ja kertomuksessa seurataan monipuolisen tilastoaineiston avulla kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä. Kuntalaiskysely Kysely toteutetaan kaikille vuosittain, vuoden lopussa. Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten kokemuksia arjesta, kunnan palvelutuotannon ja asiakaspalvelun toimivuudesta. Yrityskysely Kysely toteutetaan vuosittain, vuoden lopussa. Kyselyllä kartoitetaan yrittäjien ja sidosryhmien kokemuksia kunnan harjoittamasta elinkeinopolitiikasta ja elinkeinoelämää tukevista toimenpiteistä. Perusturvajohtaja Johtoryhmä Hallintopäällikkö Johtoryhmä Kehittämispäällikkö

5 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2.1. Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantaloudessa vuosina 2008 ja 2009 koetusta jyrkästä taantumasta toipuminen on ollut epävakaata, kasvu on pitkälti ollut nousevien talouksien varassa. Vuonna 2014 Yhdysvaltain talouskehitys on piristynyt selkeään kasvuun, jonka arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu jatkuu vahvana. Euroalue pääsi vuonna 2013 mukaan kansainväliseen talouskasvuun, mutta näkymät ovat kuitenkin jossain määrin uudelleen heikentyneet - bkt:n kasvu pysähtyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä eivätkä viimeaikaiset tiedot viittaa tilanteen nopeasti paranevan. Ukrainan kriisi tuo oman varjonsa tulevalle. Suomen Pankin ennusteessa maailmantalouden kasvun arvioidaan vuonna 2014 jäävän aiemmin ennustettua hitaammaksi. Yhdysvaltain keskuspankin elvytysohjelman supistuessa ja Euroopan keskuspankin elvyttäessä on USA:n dollari vahvistunut euroa vastaan, mikä parantaa euroalueen viejien kilpailukykyä. Tämä johtaa todennäköisesti keskuspankkien vastareaktioihin euroalueen kilpailijamaissa ja oletettavaa on, että korkotaso säilyy matalana vielä pitkään, mikäli talousympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Suomen talouden osalta vielä vuoden 2014 alussa näytti siltä, että vuodesta tulisi talouskasvultaan lievästi positiivinen ja vuonna 2015 kasvu olisi aavistuksen parempaa. Vuoden mittaan taloudesta esitetyt ennusteet ovat kuitenkin poikkeuksetta olleet edellistä heikommat. Viimeisimmissä ennusteissa on lähes kaikissa päädytty siihen, että kasvu olisi vuonna 2014 kolmatta vuotta peräkkäin yhä negatiivinen myönteisin ennuste on valtiovarainministeriöltä, joka sekin päätyy vain nollakasvuun. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset ovat heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät. Vuonna 2015 kehityksen arvioidaan olevan hieman parempi ja talouskehityksen ennustetaan kääntyvän positiiviseksi kuitenkin niin, että kasvu on aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvin vaatimatonta. On myös näkymiä, että vaatimaton kasvu jatkuisi pitkäänkin, koska pyrkimykset korjata taloutta menoleikkauksilla ja säästöillä ovat johtaneet vain entistä huonompaan tilanteeseen. Yhä useampi ekonomisti on huolissaan siitä, että lievästä taantumasta on tulossa talouden uusi normaali. Suomessa bkt:n kehitys on viime vuosien aikana ollut euroalueen keskiarvoa heikompaa ja maamme kansantalous on vajonnut muuta euroaluetta syvemmälle. Joissakin ennusteissa vuoden 2007 bkt:n taso saavutetaan Suomessa vasta vuonna Kuntatalouteen tämä heijastuu mm. heikkona verotulokehityksenä. Keskustelussa on tuotu esiin useita tekijöitä, jotka voivat jarruttaa talouskasvua tulevina vuosina. Yksi tällaisista tekijöistä on väestön ikääntyminen. Työikäisen väestön eli vuotiaiden määrän kasvu on nyt hidastumassa tai etenkin Euroopassa muuttumassa jopa supistumiseksi. Kansainvälisen ja etenkin Euroopan talouskehityksen vaimeus on näkynyt Suomen viennissä, mutta talousvaikeuksien taustalla on lisäksi Suomelle erityisiä tekijöitä. Yksi niistä on teollisuuden rakennemuutos. Viennin ja teollisuustuotannon edellytyksiä on heikentänyt myös kustannuskilpailukyvyssä koetut menetykset, kun mm. verotusratkaisuista johtuva yksikkötyökustannusten nousu on ollut kauppakumppanimaihin nähden nopeaa. Myös väestökehitys on Suomessa heikentänyt kasvuedellytyksiä poikkeuksellisen paljon, kun työikäisen väestön määrä on supistunut vuodesta 2010 lähtien. Suomen talousnäkymiä varjostaa myös se, että talouskasvun edellytyksiä heikentäneet tekijät ovat suurelta osin pitkäaikaisia. Näitä ongelmia ei voida ratkaista finanssi- ja rahapolitiikan avulla, vaan kasvuedellytysten pitkäaikainen parantaminen edellyttää rakenneuudistuksia. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Ennustekaudella alijäämän kuitenkin odotetaan pienenevän sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Sopeutustoimissa raskain taakka on kasattu kuntasektorin kannettavaksi, missä ongelman tekee se, että kuntien lakisääteisiä velvoitteita ei ole lupauksista huolimatta kevennetty. Päinvastoin kuntien velvoitteita jälleen lisätään vuonna 2015 ja samaan aikaan vähennetään kuntasektorin rahoitusta.

6 5 Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Työttömyysasteen ennustetaan olevan talousarviovuonna keskimäärin vuoden 2014 tasolla. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. Kuluttajahintojen nousuvauhti tulee hidastumaan vuonna Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuluttajahintaindeksi kohoaa vuonna 2014 keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. Välillisten verojen kiristysten lasketaan nostavan inflaatiota molempina vuosina noin 0,6 prosenttiyksikköä. Hallitus on luvannut vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita niin, että kuntien menot ovat vuonna 2017 miljardi euroa alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Odotetusti tehtävien karsinta on osoittautunut haasteelliseksi eikä hallitus ole niitä kyennyt vielä kokoamaan. Kunnilla on noin 550 lainsäädännöllä määrättyä tehtävää, määrää on 2000-luvulla kasvatettu noin 150:llä ja vuoteen 1990 verrattuna se on kaksinkertaistunut. Kuitenkin siitäkin huolimatta kuntasektorin osuus kansantuotteesta ei ole viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut, ei myöskään kuntasektorin osuus kokonaisveroasteesta, mitkä osoittavat kuntasektorin toiminnan tehokkuuden kasvua. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisen sijaan niitä päinvastoin lisätään. Vuoden 2015 alussa voimaan astuva työmarkkinatuen uudistus laajentaa ja lisää kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä kiristää kuntataloutta arvion mukaan 220 milj., jolle kompensaationa kuntien yhteisövero-osuutta korotetaan 75 milj.. Lisäksi kuntien velvoitteita vuonna 2015 lisäävät lainsäädännön kautta sosiaalihuoltolakiuudistus, vaikutus arviolta 120 milj., sekä päivähoitolain ja kotihoidon perustemuutokset 130 milj.. Lisäksi asiakasmaksuasetus vähentää kuntien maksutuloja 90 milj.. Tähän voidaan vielä lisätä se, että hallitusohjelman ja vuosien kehysriihipäätösten perusteella kuntien valtionosuuksia leikataan vuoteen 2014 verrattuna 292 milj.. Maan hallituksen valmistelun kautta tulevien tehtävien vähentämisestä saatavien, vielä kohdentamattomien säästöjen lisäksi kuntien tulee rakennepoliittisen ohjelman mukaan omin toimenpitein tasapainottaa talouttaan ja parantaa tuottavuuttaan pidemmällä aikavälillä kaikkiaan kahdella miljardilla eurolla. Kun kuntapalvelujen kysyntä kasvaa arviolta prosentin vuodessa, on tilanne kuntasektorin kannalta lievästi sanoen haasteellinen. Talouskasvun ollessa olematonta ei kuntien menoille ole kysynnän kasvusta huolimatta lainkaan kasvuvaraa. Oletettavaa on, että valtaosa tasapainotuksesta kohdistuu veronkorotuksiin. Vielä valmistelussa oleva sote-laki lienee kuntahistorian merkittävin lainsäädäntöuudistus. Lainsäädännön myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut tullaan siirtämään uusien organisaatioiden hoidettavaksi. Tällöin nykytiedoin Lopen sosiaali- ja terveyspalveluista tulee vastaamaan 10 muun kunnan tavoin koko Kanta-Hämeen maakunnan kattava kuntayhtymä, joka puolestaan kuuluu 63 kunnasta muodostettavan Tampereen sote-alueen alaisuuteen. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta, jolloin vuoden 2014 talousarvion mukaan laskettuna uusi organisaatio vastaa 51,7 %:sta kunnan käyttötalousmenoista. Koska lainsäädäntö on talousarvion valmisteluvaiheessa vielä kesken ja kun valmistelun aikana ei muutoinkaan ole esitetty kuntakohtaisia laskelmia, ei lain vaikutuksia yksittäisen kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan voi vielä arvioida, minkä johdosta sote-uudistusta ei ole huomioitu talousarviolaskennassa Kuntien taloudellinen kehitys Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvuvauhti hidastui tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna puoleen ja oli 2,5 prosenttia. Talousarviovuodelle toimintakulujen kasvun arvioidaan hidastuvan yhteen prosenttiin, osaltaan maltillisen palkkaratkaisun tuoman palkkamenojen kasvun hidastumisen ansiosta, mutta toisaalta siihen vaikuttavat merkittävästi myös kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset kuntalainsäädäntöön perustuen. Viimeksi mainittujen johdosta tehtävien satunnaisten erien kirjausten ansiosta kuntien yhteenlaskettu kirjanpidollinen tulos vuodelta 2014 tulee arvioiden mukaan olemaan reilusti positiivinen. Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2013 lopulla neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa asti. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,3 prosenttia, joten puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 prosenttia.

7 6 Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan laskevan talousarviovuonna vuoteen 2014 verrattuna 0,1 prosenttiyksikköä, niiden taso suhteessa palkkasummaan säilynee koko taloussuunnittelukauden keskimäärin noin 30 prosentissa. Kunta-alan kustannustaso nousi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 prosenttia, kun kasvu sitä edeltävänä vuonna oli 3,4 prosenttia. Vuonna 2014 kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan ja pysyvän talousarviovuonna samalla tasolla. Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia, paljolti johtuen kertaluontoisista tilityseristä. Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti putoaa Kuntaliiton arvion mukaan 2,2 prosenttiin. Kasvun hidastumiseen vaikuttavat muun muassa maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan vuonna 2014 jäävän 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti tuloveroprosenttiaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhdiksi ennustetaan noin 2 prosenttia, sillä palkkasumman arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttia. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. Palkkasumman kasvusta huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia, pääosin johtuen kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvusta. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Heikko talouskasvu ei näytä vielä vuonna 2014 välittyvän dramaattisesti kuntien yhteisöverokertymään lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden ansiosta. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan peräti 6,0 prosenttia. Vuonna 2015 sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee vuoden 2014 luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 milj. eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten osittaiseksi kompensoimiseksi kunnille. Arvio kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta vuonna 2015 on 36,26 prosenttia ja ennusteen mukaan yhteisöverotilitykset kasvaisivat 5,8 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti ja tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, osittain johtuen kiinteistöverolain muutoksen johdosta tulevista kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen korotuksista. Näyttää lisäksi siltä, että vuoden 2015 veroprosenttien korotukset painottuvat kunnissa aikaisempaa enemmän kiinteistöverotukseen, jolloin tilitysten kasvu myös olisi edellä esitettyä suurempi. Yleisen korkotason muutoksilla on kuntasektorin velkaantuneisuuden johdosta merkittävä vaikutus kuntien talouden kehitykseen. Korkotaso on yhä historiallisen alhaisella tasolla. Markkinoiden nykyennusteen mukaan 6 kk:n euriborin taso säilyisi syksyn 2014 tasolla kevääseen 2015 saakka ja sen jälkeenkin loppuvuotta kohden nousu olisi vähäistä. Alhainen korkotaso säilyy nykynäkymin vielä pitkään. Yleinen talouskehitys ja valtion vuoden 2015 budjettiesitys kiristävät kuntien taloutta merkittävästi. Tehdyt päätökset alentavat talousarviovuonna peruspalvelujen valtionosuuden tasoa runsaat 1,4 miljardia euroa eli 15 prosenttia. Vähennykset jatkuvat tämänkin jälkeen vielä vuosittain niin, että vuonna 2017 leikkausten vuotuinen taso yltää 1,5 miljardiin euroon. Arvioinnissa vuosikate ei talousarviovuonnakaan riitä investointien rahoittamiseen, mikä johtaa siihen, että kuntasektorin velkaantuneisuus jatkaa kasvuaan. 98 kuntaa nostaa tuloveroprosenttiaan vuodelle 2015, kiinteistöveroprosenttiaan korottaneita kuntia on 130. Valtio on siirtänyt valtionosuusleikkauksilla veronkorotuspaineet kunnille, mikä näkyy kuntien tekemissä korotuspäätöksissä. Keskimääräinen tuloveroprosentti nousee 0,10 prosenttiyksikköä 19,84 prosenttiin. Suurin kertakorotus on 1,00 prosenttia, korkein tuloveroprosentti 22,50 ja matalin 16,50.

8 Väestömuutokset ASUKASLUVUN KEHITYS Vuosi Asukasluku Muutos Muutos ka./v , , , , , ennakkotieto syyskuu 7,8 Loppi on ollut vahvasti kasvukunta niin, että asukasluvun kasvuvauhti on 2000-luvulla ollut suhteellisesti mitaten Kanta-Hämeen kunnista toiseksi kovin. Vuoden 2011 jälkeen kehitys on ollut huonompaa ja myös vuonna 2014 alkuvuoden väestökehitys on ollut muuttoliikkeen johdosta negatiivinen. Taustana on osaltaan yleinen taloustilanne ja sen mukanaan tuoma varovaisuus investoida, sillä kehitys on ollut yleisempääkin. Koko Kanta-Hämeen alueella väestö on alkuvuoden 2014 aikana lisääntynyt 12 hengellä. LOPEN KUNNAN IKÄRAKENNE Ikäryhmät Yht. Vuosi % 5,7 14,0 6,1 14,1 22,3 20,9 12,7 4,2 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi % 5,7 13,9 5,8 11,8 20,6 21,7 15,9 4,7 Koko maa 5,6 10,9 5,8 18,9 18,8 20,7 14,4 5,0 Tarkastelujaksolla suurimmat suhteelliset muutokset ovat tapahtuneet iäkkäämpien, yli 50-vuotiaiden ikäryhmissä. Suhteellisesti voimakkaimmin on lisääntynyt vuotiaiden osuus ja heidän osuutensa kasvuvauhti on viime vuosina jopa voimistunut. Koko maan ikärakenteeseen verrattuna Lopella on vuotiaiden osuus huomattavasti keskimääräistä pienempi johtuen siitä, että Lopelta mennään muualle opiskelemaan. Huomioitavaa on, että vuotiaiden osuus on Lopella 3,2 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 1,2 % yli maan keskiarvon kyse on ikäryhmistä, joissa kunnallisten palvelujen kysyntä on suurinta.

9 8 VÄESTÖENNUSTE Tilastokeskuksen vuodelta 2012 olevan väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku kasvaa voimakkaasti ja ylittää asukkaan rajan ennen vuotta Kahden viime vuoden kehitykseen verrattuna ennuste on lähivuosien osalta optimistinen, mutta kokonaisuutena noudattaa kunnan näkemystä asukasluvun tulevasta kehityksestä. Ikäryhmät Yht. Vuosi Vuosi Vuosi muutos %-osuus ,1 13,0 6,2 11,1 18,6 19,2 18,1 8,7 100,0 Yli 65-vuotiaiden määrä ja suhteellinen osuus kunnan väkiluvusta kasvavat nykyisestä selvästi. Ennusteessa näihin ikäluokkiin kuuluvien määrän prosentuaalinen kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2030 on 51,3 %. Kouluikäisten ikäryhmissä on lievää kasvua, mutta alle kouluikäisten määrässä ei juuri tapahdu muutosta. VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VUONNA vuotta täyttäneet tutkinnon suorittaneet keskiaste korkea-aste % % % Loppi ,7 42,0 20,7 Kanta-Häme ,0 40,9 26,1 - kaupungit ,7 40,2 27,5 - muut kunnat ,8 42,3 23,5 Koko maa ,7 39,5 28,2 Koulutusaste on Lopella hitaasti noussut, sillä vuonna 2000 oli 15 vuotta täyttäneistä henkilöistä tutkinnon suorittaneita 51,1 %, joista keskiasteen tutkinnon suorittaneita 35,0 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 16,1 %. Tutkinnon suorittaneiden osuus on Lopella keskimääräistä pienempi. Koulutustason alhaisuutta selittänee se, ettei Lopella ole lukion jälkeisiä opiskelumahdollisuuksia luvulla saatu oma lukio lienee osaltaan vaikuttanut koulutustason nousuun.

10 Työpaikat ja työllisyys TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Vuosi Loppi, % Riihimäen seutu, % Koko maa, % ,6 12,2 12, ,4 10,0 10, ,6 7,1 7, ,5 9,0 9, ,8 9,3 10, ,0 8,3 9, ,0 8,3 9, ,9 9,5 11,3 9/2014 7,7 9,9 12,0 Lopen työllisyystilanne on ollut keskimääriin verrattuna hyvä kunnan työttömyysaste on ollut helmikuusta 2010 alkaen Hämeen ELY-keskusalueen kunnista matalin ja selkeästi parempi kuin maassa keskimäärin. Lukumääräisesti työttömiä oli syyskuussa 2014 yhteensä 297, joista alle 25-vuotiaita oli 29 ja yli vuoden työttömänä olleita 85. Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 221, 21 ja 66 eli tilanne on myös Lopella heikentynyt Nettomuutto iän mukaan Yhteensä ka./v 33,2 3,6-56,6 45,2 42,8 3,4 71, ka./v 31,8 12,0-52,4 58,4 36,6-3,2 83, Yhteensä Lopelle muuttajat ovat pääosin nuoria lapsiperheitä. Lopelta muutetaan ainakin väliaikaisesti muualle jatko-opiskeluiässä. Vuonna 2014 tammi-syyskuun aikana nettomuutto on ollut negatiivinen 41 henkeä.

11 Työpaikat Lopella Elinkeino Maa- ja metsätalous Teollisuus; Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto Rakentaminen Kauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä; Rahoitus ja vakuutustoiminta; Kiinteistöala Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Tuntematon YHTEENSÄ Työlliset yhteensä Työpaikkaomavaraisuus % 59,04 61,83 Elinkeinoryhmittely yllä perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimialaluokitukseen. Sitä on muutettu vuonna 2008, minkä johdosta aikaisemmat vertailuluvut ko. ryhmittelyllä puuttuvat. Työpaikkaomavaraisuus on 2000-luvulla heikentynyt runsaan prosentin (vuonna 2000 = 63,19 %), mitä osaltaan selittää kunnan asukasluvun kasvu. Työpaikkaomavaraisuuden odotetaan paranevan Silmänkannon yritysalueen rakentumisen myötä. Työllisten määrä on 2000-luvulla kasvanut 387 hengellä ja kunnassa sijaitsevien työpaikkojen määrä 196:lla. Pääryhmittelyä tarkastellen maa- ja metsätalouden työpaikat ovat 2000-luvulla vähentyneet 137:llä. Eniten on kasvanut palvelusektori, jossa työpaikat ovat lisääntyneet 329:llä 1.474:een. Jalostuksen työpaikat ovat lisääntyneet 31:llä 450:een. Vuonna 2012 kävi muualta Lopella työssä 794 henkilöä (vuonna 2000 = 365), mikä on 35,9 % kunnassa olevista työpaikoista (18,1 %). Loppilaisista kävi työssä kunnan ulkopuolella, kun määrä vuonna 2000 oli

12 11 3. KUNNAN TALOUDEN TASAPAINO Kunnassa on viime vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota kunnan talouden tilan parantamiseen ja tehty myös joukko tervehdyttämistoimia talouden tasapainottamiseksi. Tilannetta on lisäksi helpottanut verotulojen myönteinen kehitys, suotuisa kehitys asiakaspalvelujen ostoissa sekä yleisen korkotason alhaisuus. Tapahtuneen kehityksen myötä kunta on vuonna 2014 tekemässä kuudentena vuonna peräkkäin ylijäämäisen tilinpäätöksen. Talouskehityksen suunnan kääntyminen ei olisi tapahtunut ilman, että hallintokunnat ovat vahvasti sitoutuneet käyttötaloutensa rajaamiseen ja talousarvion mukaiseen toteuttamiseen. Talouden tasapainottamistyössä iso merkitys on ollut kunnan henkilöstön ja päätöksentekijöiden asenteella. Kunnan strategian keskeisenä päämääränä on, että kunnan talous pidetään tasapainossa. Vuoden 2015 talousarvioon ei sisälly erityisiä uusia tervehdyttämistoimia, mutta käyttötaloudesta on etsitty keinoja, joilla palvelut voidaan tuottaa edullisemmin. Näitä on kirjattu jäljempänä tehtäväaluekohtaiseen tavoiteasetantaan ja muuhun tarkasteluun. Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen, mutta taloussuunnitelmakaudella talous saadaan uudelleen tasapainoon edellyttäen, että yleinen taloustilanne kehittyy oletetun mukaisesti, kunnan käyttötalous pidetään tiukkana ja eteen tulevat säästömahdollisuudet käytetään hyväksi. Näin siitäkin huolimatta, että valtionosuusrahoitukseen on tehty mittasuhteiltaan valtavia leikkauksia, jotka lähivuosina vielä lisääntyvät suunnitelmakauden lopussa valtionosuuspohjasta on leikattu kahden veroprosentin tuottoa vastaava määrä. Lisäksi vuoden 2015 alussa voimaan tuleva valtionosuusuudistus leikkaa kunnan rahoituspohjaa yli puolen tuloveroprosentin tuoton verran. Jos yleinen talouskehitys ei toteudu oletetun mukaisesti nykyistä positiivisempana ja säästötavoitteissa epäonnistutaan, on edessä suunnitelmakaudella 0,5-1,5 % veronkorotuspaine taloustasapainon varmistamiseksi. On huomioitava, että kunnan talouden tasapaino on herkkä ja tilanne saattaa nopeastikin kääntyä epäedulliseen suuntaan kunnasta riippumattomista syistä. Tästä osoituksena on myös talousarvion kääntyminen alijäämäiseksi selkeästi ylijäämäisten vuosien jälkeen. Lisäksi yleisen talouskehityksen arviointiin kohdistuu merkittäviä epävarmuustekijöitä ja terveydenhuollon kuntayhtymien alijäämäisen talouden tasapainottaminen edellyttää jäsenkunnilta lisäpanostuksia, joihin yksittäisen kunnan vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Sen johdosta on tärkeätä, että kunnan talous saadaan tasapainoon edessä olevista haasteista selviämiseksi. Kunnan velkamäärä ei saa merkittävästi kasvaa, koska yleinen korkotaso tulee jatkossa joka tapauksessa nousemaan ja rasittamaan käyttötaloutta. Pitemmällä tähtäimellä Lopella on edessään mittavat haasteet kasvavan vanhusväestön hoidon tarpeisiin, mutta näihin haasteisiin vastaaminen tulee jäämään perustettavan sote-alueen huoleksi. Kaikki edellä todettu edellyttää kunnan talouden sopeuttamista niukkeneviin resursseihin, minkä johdosta toimintamenoja leikkaavia ja kustannusten kasvua hillitseviä rakenteellisia muutoksia tulee toteuttaa silloin, kun olosuhteet ne mahdollistavat. Kunnan toimintamenoissa talouden todellinen liikkumavara on lakisääteisten palvelujen tuottamisen edellyttämän rahoituksen jälkeen niin pieni, ettei menojen merkittävä leikkaaminen ole mahdollista ilman rakenteellisia muutoksia. Tästä osoituksena on myös se, että kunnan toimintamenoihin käyttämä asukaskohtainen rahamäärä on selvästi alle valtakunnallisen keskitason vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan kunta käytti toimintamenoihin asukasta kohti laskien euroa vähemmän kuin samankokoiset kunnat keskimäärin, mikä kokonaissummana merkitsee noin 12,4 miljoonaa euroa. Kunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2009 alkaen 20,00, mutta talouden tasapainottamiseksi valtuusto päätti korottaa vuodelle 2015 tuloveroprosenttia 0,50 prosenttiyksiköllä 20,50:een. Vuoden 2015 talousarvioehdotus on valmisteltu tiiviissä vuoropuhelussa hallintokuntien kanssa taloudelliset realiteetit tunnustaen tiukalla menoraamilla. Talouden viime vuosien hyvä kehitys antaa hyvän pohjan talousarviolle. Investointiohjelma on lähivuosien osalta raskas ja johtaa velkamäärän kasvuun. Investointiohjelman toteuttaminen tulee lisäämään talouden tasapainottamistarvetta usealla sadalla tuhannella eurolla lisääntyvien poistojen ja lainojen korkokulujen johdosta. Tämän takia on välttämätöntä pitää käyttötalous tiukkana niin, että investointeja voidaan terveen käyttötalouden kautta rahoittaa mahdollisimman paljon omalla tulorahoituksella lainarahoituksen sijaan ja näin rajata velkamäärän kasvua. Talousarvioehdotus sisältää aikaisempien tervehdyttämisohjelmien noudattamisen, joista hallintokunnittain keskeisimpiä ovat:

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2014. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76), 27.4.2015 ( 114) Valtuusto 8.6.2015 ( 35)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2014. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76), 27.4.2015 ( 114) Valtuusto 8.6.2015 ( 35) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76), 27.4.2015 ( 114) Valtuusto 8.6.2015 ( 35) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 18.12.2014 46 Sivu 0 / 105 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT...2 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE...2 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...16 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...19

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot