Kokous 5/50-4. Esille tullut asia Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,"

Transkriptio

1 Kokous 5/50-4. Esille tullut asia Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen oli valittu seuraavat johtajat ja osanotta jat: Hiihtä j ät: Leevi ja Veikko Perälä (LIV), V. Suhonen (VarT), V. Timonen (LaKa), U. Niemi (KuPu) ja S. Hietala (PoPo), varalle Lauri Perälä (LIV), yhteensä Naishiihtäjät: Tyyne Tikkanen (KKV), Saara Valtonen (LauT) ja Elli Hämäläinen (LieP), yhteensä 3. Mäenlaskijat: L. Pälli (NokP), E. Tanninen (TaiT) ja M. Suoniemi (TaV), yhteensä 3. (Lisäksi varalle T. Käki (VaE) yhdistettyyn. ) Joukkueen johtajaksi E. Nenonen, mäenlaskijain johtajaksi ja samalla kansainvälinen tuomari V. Peura Nokialta, hiihtäjien johtajaksi K. A. Leikas Savonlinnasta sekä valmentajaksi ja joukkueen huoltajaksi E. Airaksin ~änekoske~ta, yhteensä 4. gi ~A Vakuudeksi ~t (

2 Kokous 6/50-1. Työväen Urhei luliitto r.y:n l iittotoimikunnan lii to toimistossa hel mi kuun 9 päivänä 1950 pidetyn kokouksen pöyti:ikirja. E s i t Y s 1 i s ta ~. - Kokouksen päätösval taisuus. Todetaan l iit totoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokow:sen päätösvaltaisuus ~. - Pöytä.irjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöyttl~irja Yhteistyökysymys. Kuullaan puheenj ohtaja Olavi Suvannon selostus h:: nen ja ka upune;inj ohta j a :~ydmannin sekä puheenj ohtaj ien 1 1 rocke llin ja Xarikosken välil lä kl.i.ydystä keskustelusta ja p~ tetään mahollisista toimen~iteisttl Tukholman kaupungin lähettämänä on kielr:kovalr.!cntajaksi saapunut 1 kk: n ajaksi ~Cl).rt 3vanber;. Päivärah~ si - josta valmentaja suorittaa ylläpidon - on v~hvistettu : - vuorokaude 1 ta. UTT c. si ttäi: toimenpi teon vahvistettavaksi :. - l~o l mimaaotte lu pikaluistelus sa. Lii t on e dustaj iksi tor jassa pidettävä.:0:1 kolltimaaotteluun on valittu luistelijat II. ;:ehto, R. Kousa ja J. J:":'rvinen, HTL. Johtajaksi Y. Pirhonen (Pirhonen ei päässyt matkustamaan MosKovaan). Liit on on kustannettava j oukkueen matka- ja ylläpitokulut päivärahoi neen. UTr esittää jaoston ehdotuksen hyväl'syttäv~:".si. : ainittuun t3r_~oitukseen on kurssimenoarviossa varattu : - suuruinen määräraha, joka tuskin räittänee tarkoi tukseen (. - R. Evävaara :r..rr:- kilpailuihin. Lui stelujaosto esittää, että R. :vävaara lähetettl'i~iin l iiton kustannuksella tarl:kailijana Zskilstunassa pidettäviin pikal uistelun!!j:.l- kilpailuihin. Jaosto perustclee esitystään sill ä, että valm. Evävaara on erittäin ansiokkaasti hoitanut luisteluvalmennustehtävät kuluneen talven aikana. IJatka olisi h~nelle erittäin sopiva täydentääkseen tällä ~avalla valmenta~apätevyyttä~n ~. - J "::<.:.kiekko joukkue Bodeniin. Jääkiekkojaosto, kuultuaan valitsijamiestcn mi~lipiteen, on "Podeniin lähetettävätin jähkiekkojoulw,ueeseen valinnut seuraavat pelaajat: Joukkueen johtaja P. Boström, huoltaja ja varamiespelaaja U. Teromaa TKV, muut pelaajat : Blomqvist, ~uhak ka ja Leppänen ypa, rielsen KTP, Huusari KoRe, Jictola, :uranen ja ualrr:ela HKu, Leiniö, rla lm ja l'tikkilä 'l.pv, Losl:inen, _alanto ja Rautanen TZV, varamieho:{si räjpilä T]~l' sek:":' vali ts ijamies Salokankaan esittämä pelaaja. Joukkueen kokonaisvahvuus 18 miestä. UTT esittää joukkueen valinnan vahvistettav a_~ si Ruotsinkielisen toimikunnan täydernys. Kun ruotsinkiel isen toimikunnan jäsen P. 'ndersson on toistaiseksi estetty ottamasta osaa toimikunnan ty~hö ', esittää toimikunta hänen tilalleen valittavaksi HelsinGfors 3partan jäsenen Börje Liljebergin ~. - Palkintolahjoitus. Kansan rika- Arpajaiset on lahjoittanut 14 palkintoa piireille kilpail tavaksi piirien l ähemmin määräämillä urheilualoilla. Palkintojen luovutus tapahtui ja olivat liiton puolesta niitä vastaanottamassa : uokko, Rantanen ja Helvi Ahtio ~. - Uusia seuroja. Järjestöohjaaja esittää seuraavat seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi:

3 Kokous 6/50-2. ~y~e~l~a~s~n_p~ iei~t~ : V.- ja U-seura Kymin Vesa, per. Kymissä Karjalan piiristä: Sivakan V.- ja U-seura Syöksy, per Valt~ mossa. Piirien puoltolauseet on. Samalla esitetään vahvistettavaksi Karjaan- Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura r.y:n sääntöjenmuutosehdotus. Pää t ö k s et Kokouksen päiit svaltaisuus. r.2 odettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (5) sekä jäsenet Yrjö Enne (6), ~rvi Heiskanen (6)~ Unto Siivonen (6), Pauli Koponen (6), Helvi Raatikainen (3), Lennart Kivi (6), Lauri ljurmi (6), arne Leskinen (5), Vieno Aaltonen (5), Kustaa Vuori (5) sekä liiton toinitsij at Pekka,1artin, Toivo Järvinen, Keijo Viianen, Unto Hutcunen, Leo Huttunen, Toivo _ustonen, Toivo 0alonen, Toivo ::li~ttti, Urho Niemenkari, Eino A.. 'vuokko ja siht eerinä Eino 3.anta~en, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin PöytäKirjan tarkistus. Luettiin pöytäkirja 5/50 ja vahvistettiin tehdyt päätökset ~. - Yhteistyökysymys. Kuultiin puheenj ohtajan selostus kes"custelutilai suudesta, jonka kaupunginjohtaja Rydman oli koollekutsunut. _\.aupunginjohtaja Rydman oli tilaisuudessa tiedustellut, onko mahdollisuuksia urheiluskisman selvittelyyn uuden välitysehdotuksen pohjalla, lisäksi esittäen, että liittojen päätösvaltaelimet kokoontuisivat samanaikaisesti koolle Helsinkiin neuvottelemaan ja päättämään mahdollisen sopimuksen aikaansaamisesta. Asiasta syntyneen keskustelun jälkeen liittotoimi ~unta päätti ä~nestyksen jalkeen 5-2 vastaan koollekutsua ylimääräisen liittoneuvoston kokouksen l ähemmin SVULn kanssa sovittavana päivänä. sian hoitaminen jätettiin sihteeri~ huoleksi. Tämän lisäksi käytiin lyhyt keskustelu mahdollises ~ saatavan uuden sopimuksen sisällöstä, jonka yhteydessä liittotoimikunnan jäsenet Enne ja Heiskanen ilmaisivat ajatll~sen, et ä uusiin neuvotteluihin olisi l ähdettävä entisen vuonna 1947 tehdyn sopimuksen pohjalla. rl/lahdollisia neuvotteluja varten asetti liittotoimikunta neuvottelukuntaan entiset jäsenet. Asian käsittelyn yhteydessä luettiin norjan Urheiluliitolta saapunut kirje, missä ilmaistiin huolestuminen Suomessa syntyneen urheilukriisin johdosta. Samassa kirjeessä ITor jan liitto pyysi', että SVUL ja TUL lähettäisivät kol e edustajaa Osloon tutustumaan Norjan Urheiluliiton toimintaan ja saamaan vaikutteita Norjan urheilueliimästä liittojen yhtylisel j~l~een. Kirjelmä ei liittotoimikunnan taholta tässä vaiheessa antanut aihetta lopullisen päätöksen tekemiseen. Puheenjohtaja Suvanto lisäksi ilmoitti, että hän oli saanut kutsun Ruotsin urheilujohtomiehiltä käynnistä Ruotsiin selostaakseen siellä Suomen urheilupoliittista tilannetta. Liittotoimikunta piti tarpeellisena, ett~~ puheenjohtaja tämän matkan suorittaisi mahdollisimman pian, jos se suinkin on mahdollista. oisena vaihtoehtona olisi puheenjohtajan henkilökohtainen kirjallinen selostus tilanteesta JääkiekKovalme t a ja. UTTn toimenpiteet vahvistettiin Kolmimaaottelu pikaluistelussa. Jaoston esitys, mihin UTT oli yhtynyt, hyväksyttiin.

4 Kokous 6/ R. vävaara ]m-kilpailuihin. Keskustelun jälkeen lii ctotoimikunta aan~n 4-3 päätti lähettää R. Evävaaran MM-kilpailuihin opintomatkalle Jääkiekkojoukkue Bodeniin. Jääkiekkojaoston esitys hyväksyttiin korjauksella, että esteen saaneen Salmelan tilalle vruittiin Piirtamo KTP:sta ja valitsijamies Salokankaan esittämä E. Hellfors Turusta Ruotsinkielisen toimikunnan täydennys. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen jaoston esitystä siten täsmentäen, että Lil~bergin jäsenyys päättyy sen jälkeen, kun toimikunnan vakituinen jäsen Andersson voi osallistua toimikunnan työhön Palkintolahjoitus. Lahjoitus merkittiin vastaanotetuksi. LahjoittajalIe päätettiin lähettää l i ittotoimikunnan kiitoskirjelmä lo.. - Uusia seuroja. Esityslistalla mainitut seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Samalla vahvistettiin Karjaan - Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura r.y:n sääntöjenmuutosehdotus. Kokouksessa esille tulleet asiat ll.. - Käsipallomaajoukkue Ruotsiin. Sihteeri Niemenkari ilmoi t ti, että pohjoismaisiin käsipallo-otteluihin on maajoukkueeseen vali~tu liitostamme J. Vanne TuKT ja E. Eriksson TuTo. Valinta 'merkittiin tiedoksi, Samalla N. tiedusteli, voisiko liitto lähettää matkalle yhden joukkueen j ohtajistoon kuuluvan henkilön. Liittotoimikunta pää~ ti, ettei ole riittävää aihetta johtajan matkalle lähettämiseen Mäenlaskija Norjaan. UTT suosittamana päätti liittotoimikunta lähettää Norjassa järjestettävälie mäenlaskijain leirille Käpylän Kunnon jäsenen K. ännyksen. Matka on vastavierailu, norjalaiset kustantava ännyksen täysihoidon, liiton korvattavaksi jää matkakulut Kutsu BSI kongressiin. Belgian toveriliiton BSI:n lähettämään kutsuun, jossa toivottiin liiton lähettävän edustajan pidettävään kongressiin, päätettiin kii ~ tää kutsusta ja tervehtiä lii ~ tokongressia kirjeellisesti. a V akuudeks i :

5 Liite Nolo Ltkn pk:an 6/50. Selostus ruotsala is ~ \)n seuroj en neuvottelupäivistä Pv.julahden urheiluopistolla Ko~ous aloitettiin lauantaina 28.1 klo 18. Tuimikunnan puheenohto Bruno Sundman piti tervehdyspuheen. Kokouksen puhj. valittiin Sundman, alter Hulden ja Erik Sandström, siht. Meri Lahtinen, pöytäkirjant. Alvar Malmherg ja Max Persson sekä jnlkilausumek. Sundman, Scndström, Toivo Hänninen ja Lassi Lassila. Seuraavista 15 seurasta oli 28 jäsentä saapuvilla: Helsingfors AIK s Henry Qvick, Helsingfors SFarta: V. Hulden ja Börje Liljeberg, Isnäs Start : Nils Liljeblad ja Hilding Johansson sekä H. Olander, Forsby Stjärnan: Olof Sarelin ja Boris V~kman, Tolkis Herculesl Toi~o Hänninen ja Bertel Andersson, Karis Urat Bertel Björklöv, Dalsbruk Jäntevä: Helge Fagerström ja B ~ Lindström, Pojo Sport: A. Lindholm ja H. Henriksson. Oravais Gnistan: Aatos Hemminki, ja Lennart Nygvist, Jakobst. Bullklubb: Lars Ström ja Erik Sandström, Jakobst. Stjärnan~ Lassi Lassila, Pepot Union: Göran Pettersson, FiskaFs AIFg Torsten Nyst ed t., Ant skog Yritys: Rtl iner Sj öblom ja V~lkon Visa: Helge Gustafsson sekä toimi~unnan jäsenet Bruno Sundman, Alvar Malmberg, ~a.x Persson ja Hans Ll.mdberg. l okysymys : ~UL ja tämän het~en urhei~olitiikka. Alustuksessaan Bruno Sundman esitti mm ne kohdat, joista yhteistoimintaneuvotteluissa on esiintynyt erimielisyyttä ja missä vaiheessa neuvottelut nyt ovat. Kosketellessaan ruotsalaisten asennetta yhteistoimint aan hän mainitsi, että toimikunnan puolesta on oltu kosketuksissa ruotsal aisen keskusj ärj estön kanssa ja että sillä taholla odotetaan mitä päätöksiä tässä neuvottelutilaisuudessa tehdään, joista sitten voitaisiin keskustella virallisesti CIF:n kanssa. Hän ilmoitti samalla liiton olevan takana ruotsalaisten kans sa mahdollisesti aikaansaatavassa yhteistyössä. Kokous antoi yksimielisen tunnustuksensa liittotoimikunnan toimenpiteille. Monissa puheenvuoroissa paheksuttiin SVULn kantaa. Erikoisen vilkkaaksi muodostui keskustelu yhteistyöstä maan ruotsalaisten kanssa, johon yhteistyöhön pitäisi olla mahdollisuuksia ja olisi toimikunnan seur'attava tilannetta liittotoimikunnan hyväks;ymin valtuuksin ja ohjein. E delleen hyväksyttiin julkilausuma (alempana). 2. kysymys: Sbnomalehti u Kuultiin toimikunnan esitys erikoisen koenumeron julkaisemisesta? johon tarkoitukseen liiton työvaliokunta oli myöntänyt määrärahan. Suunnitelman muka an ilmestyy heti neuvottelupäivien jälkeen 4-sivuinen, TUL-lehden kokoinen, AlF S p 0 r t -niminen koaaumero, painosmäärän 011esS kpl, irtonumeron maksaessa 10 mk. L~ijoiden mielipiteiden selvillesaamiseksi on lehdessä kupunki Gallup-tutkimusta varten. Seurat itse hoitavat mehden myynnin ja ylijäävän osan jakavat ilma iseksl Koska massamme on vain yksi ruotsalainen urheilulehti, piti kokous oman äänenkannattajan saamista tarpeellisena ja tässä mielessä olisi toimikunnan ryhdyttävä kehittämään asiaa. Lehti saisi olla 4-sivuinen kuten koenumerokin, mutta koska missään tapauksessa ei ole mabdollisuuksia oman urheilulehden ilmestymiseen joka viikko, päädyttiin kerran kuussa ilmestyvään lehteen, jonka nimestä käytiin keskustelua. Olisi toimeenpantava nimikilpailu ja ' periaatteessa oltiin yksimielisiä siitä, että nimestä olis i jossakin muodossa käytävä selvästi ilmi julkaisija. ~ysymys : Järjestötoiminta$ Todettiin, että mahdollisuuksia uusien seurojen perustamiseen on, jopa niin, että nykyisten ruotsalaisten seurojen lukumäärä voitaisiin kaksinkertaistaa. T~män työn ja jo olevien seurojen toiminnan kehittämistä rten katsoi kokous välttämättömäksi saada liittokokouksessa luvatun järjestäjän, joka samalla hoitaisi mm lehden ja muut toimikunnan tehtävät. Sisäistä järjestöt yötä varten toimikunnan on ryhdyttävä hankimaan ruotsalaisia puheita, ohjelmia (piirijuhlaohjelmien kääntäminen), pailusääntöjä jne. Erilaisia suunnitelmia oman jäsenistön mukaanvetäseksi aktiivisempaan toimintaan esitettiin ja toivottiin toimikunnan teasiassa aloitteen.

6 4. kys~~ys: Kurssitoiminta. Kuxsseista tulisivat llh1dft1 kl...,tseea to1mitsijakursa1t, joita toimibl~an olisi kiireisesti r1b4r.''iii-~lrjestämään. Edelleen t arvittaisiin seuraohjaajakursseja ja es a.,alktpal1oi11joita varten t uomari- ja ohjaajakursseja.? kysymys~ Kilpailutoiminta, Toimikunta oli ajatellut urheilupäiv.en pitimistä ensi kesänä o Moni oli sitä mieltäfettä sitten kuin näiltä urheilupäiviltä on saatu riittävää pohjaa, olisi P,yrittävä omien Mestaruuskilpailujen järjestämiseen 9 muttei vielä tänä kesänä, Koska kuitenkin enemmistö kannatti Mestaruuskilpailujen järjestämistä jo tulevana kesänä, tuli tämä kokouksen päätökseksi.. kys~mys: Vuosittaiset neuvottelupäivät,, :"~~.l:u,;v ~ii:l. n, et'ti:1 'Vuosittain 'talviså'1:kasn toimikunta järjestää vast88vanlaiset neuvottelupä1.ät. PääXäjäispuheen piti Bruno ~undman ja k~kous päättyi sunnuntaina klo 15 yhteisesti laulettuun ~yöväea Mars~iin. Julkilauaum~ ~ ' TULn ruotsalaisten seurojen edustajat kokoontuneiaa neuvottelupäivilie PC1julahteen l950 ovat käsiteltyään nykyhetken urheilupoliittista tilannetta päättäneet lau8ua kysymyksen johdosta seuraavaa~ Kokous toteaa, että ne toimenpiteet ja se linja, jota TULn liittotoimikunta on noudattanut neuvotteluissa ~udesta yhteistoimint~sopimuksesta muiden urheilun keskusjärjestön kanssa on ollut ainoa kannatettava ja oikea myönteisen ratkei~ saavuttamiseksi yhteistyokysymyksessä. Neuvottelupäivät antavat sen tähdeft l1ittotoimikunnalle täyden ja kiitollisen tunnustuksenesa ja tukena Samalla kokous toteaa, että valitettavasti SVUL:n johdolta puuttuu ymmärtämystä urhei1un yhteistyön merkitykseen ftlhden, yhteistyöhön, joka kuitenkin on ainoa edellytys maamme ur.e11ua 3atkuvasn menestymiseen~ Ruotsalaiset TULn jäsenet asettavat kaikesta huolimatta toivonsa siihen, että yhteisymmärrys voidaan saavuttaa. Siitä huolimatta miten TUln ja SVULn välinen yhteistyö keh1ttyneekään kehoittaa kokous toimikunnan hallitusta ottamaan yhteyden CIP,lIn ja t.tk1maan mahdollisuuksia urheilullisen yhteistyön aikaansaamiseksi meldäa ruotsalaieseuduilla. \ \

7 Liite m 2 ltk:n pk:an 6/SÖ. Lentopallotoiminnan järjestäminen. UTTn asettama lentopallotoimikunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Eino Rantanen, sihteerinä Pentti Salmi ja jäseninä K. Viianen. E. Nenonen ja U. Niemenkari on käsitellyt lentopallotoimibnan järjestä~ mistä ja kehittämistä koskevaa asiaa ja esittää la~suntonaan seuraavaas Tutustuessaan viime vuoden tilastokaavakkeisiiri~ QBoittivat ne, että lentopalloilu.dh yllättävän paljon saan~t jalahsijåa aeurbissa~ Tämä on sitäkih me~k1ttävämpää, kun toistaiseksi ei liiton puolesta asiaa hyväksi ole paljoakaan Uhrattu työtä. Yhtenä seikkåna pelin leviämiseen on ollut se. että lubrtteeltaan peli sopii erihomaisesti seurapeliksi, on kevyttä, jota voi har joi ttaa niin aikuset kuin n.uoretkin sukupuoleen katsoma tta. V 6~ sinaisten urheiluliittojen taholta ei vielä ole ohjaavaa kättä ojennettu lentopalloilun hyväksi. Sen sijaan propagandaluontoisia sarjoja on toimeanpantu Suomen Ladun aloitteesta viime syksynä, jotka saivat melkoisen myönteisen vastaanoton. UTTn asettama toimikunta toteaakin, että lentopallotoiminnan kehittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen on liiton puolesta kiinnitettävä huomiota, koska tämän avulla on mahdollisuuksia saada ~rheilun piiriin uutta urheilevaa joukkoa. Koska liiallinen innostuo. palloilua kohtaan etenkin sisäurheil~kautena saattaisi synnyttää ahtautta harjoitusssleille, olisi toiminta kohdistettava enemmän kesäkauteen, jolloin siitä muodostuisi enemmän ulkopel.i. Toiminnan järjestämiseksi toimikunta esittää: 1) että lentopallotoiminnan järjestelyä toistaiseksi liitossa hoitaa UTTn asettama toimikunta ja mahdollisesti ensi keväänä kokoontuvan liittokokouksen teht&väksi jäisi erityisen lentopallojaoston asettaminen. Toimikunnan tehtävänä 01is1: a) antaa ohj.1i ta piireille ja seuroille lentopallosääntöjä ja tuomarikoulutusta koskevissa asioissa ja hankkia tarpeellista materiaalia tätä varten, b) ryhtyä toimenpiteisiin, että piirei~sä ja mahdollisesti se~roissa muodostettaisiin erityiset lentopallojaoetot huolehtimaan lentopalloilua koskevista asioista,. c) antaa lähinnä»iireille o~ita kilpailutoiminnan järjestämiseksi siten, että toiminta lähinnä rajoit~uisi piirikunnalliseen kilpailutoiminta2hhuomioonottaen myöskin koulut ja työpaikat; e) välittää seuroille lentopalloilussa tarvittavia pelivälineltä.. Koska lentopalloilun kehittäminen ed.ellyttää myöskin ohjaajavoi... mien koqluttamista, esittää valittu toimikunta, että se saisi käytettäväkseen :- suurisen määrärahan lentopalloilun ne~vontapäivien järjestämiseksi Pajulahden Urheiluopistossa huhtikuun 6-7 päivinä. Tarkoituksena oh kutsua "päivilie" jokaisesta piiristä yksi edustaja ~' 'kä lisäksi voivat seurat lähettää omia edustajia. Osanottojamäärän on toimikunta arvioinut n. 40. Liiton puolesta korvattaisiin osanottajille vain 2 päivän ylläpito opistossa.

8 Kokous 7/50-1. ~yövi.:.en Ur::eiluL.. it-'go r. y:n lii ttotoioikwlnan lii tol~ toi istossa he Imikuun 23 päivänä 1 ::50 pidety'l CQ kou1csen pöytukirja. ~ s i t y g 1 i s ta Kokouksen pdätbsvaltaisuus. Todetaan lii ttotoimikunnad j äsentcn sa~'_ llvillao1o ja kokouksen p"ätösval taisuus Pöytäkirjan tar:i stus. Tar:: istetaan ede llisen ko.wu.csen pö~-t~ ' -i_' j c l Vuod en 1950 kurss i toin:int' }~uor i sova1iokunta esitti:., että si lle.yönllgtt~ i siin oilceuc huhtikuun äivien välisenä ai:~l.._a järjgst'iä menoarvioghdotul,::sen puitteissa nuorten ceuraohja~ ~[L-lll'ssit _ajulahdessa. U~T puoltaa esitystä. Vali stus jaosto e si ttää, että sille.. ~ ö;:...r_ett; isiin lupa raittiuskurssin toimeen~ane.iseen huhtikuw. J- 9 päivinä. ~si tys liittyy kuluvan vuoden menoarvioehdotuksecj."" UI~ puoltaa esitystti. Pa 'loilujaosto e si tt<i", ett~' SG sc.::'di j ' ;.1' j stäi.:i. palloiluväen neuvottelulro -ouksen, j oasa käsitel c:..;.::. ::'i:l yhtei... Gn ja liiton sarjan asioila sekä li.~ä' -ai va1mennu8- -':l l:ollu-'..ustoimintaa koskevia kysylayksiä. -T: ei puolla, mutta esittää asian liittotoirni unnan ratkaistavaksi. 58. vgl1ska ""orpo:::-ationsför u d järjest.. ~ elo.. uu"'sa Skäldervik- nimisellä pai~\:':akunnal1a '31-gi viikko'" ': sti.:ivlit työ :::>ai}:kavoimistelun ohjaaja. urssi t. Toimistelujao.. J~o esi ttä", että n ko e kursseille varattaisiin 2 kpl. stipendgj"' : uO: - (toinen naiselle ja toinen mi8he'11e) ja julistettaisiin stil1endi t haet- - taviks i. Samalla jaosto esi ttä:i, että liiton t aholta kii,ilmyttäisiin liikelaitosten puoleen t Oivomuksella, että näu:.l l" hettä isivät 'i'ul: ään kuuluvia asiaan i n.. ostunei ta voirnistehmohjaajia kursseille Nyrkkeilyn maajou~kue. Suomen jjyrklceilyl{omi tea on he lmikul.ll_ 2l~ p i v nä,arhusissa ~::mskassa suori tettavaan n rkl::tjilyr'a<.:l.o t vol."ul valinnut seuraavan j ouk.. ug en: 51 kg. Pentti Hä...:' Liiner.. :,., varalle Pel.l.tti ~i inivuori.r:a, 54 kg. 7eijo iringn l"uor, vul'nlle Paul Dufva Vaaieri.:i, 5u k b li~ ReY' J. yo.jr.; : Ta z varalle :~alevi... lo.nne TVS, 62 kg.2entti Laitinen TyP, varalle ~oivo :ei..:il eni:u., 67 ~e;. "lalls "':iljander J!o~)y, van:.. lle auno Laine ::Jy, 73 k~. ' ino Salo H~ S, v ralle orje Lindholm Lrl~ 80 k~. :;:"':.:'17 'iljander :=. ~,.., varalle leo Ojanen ujy ja yli 86 kg. eo._u ~.. uuscla IIrT', varalle :0. C a:llstr dm 04-:r Jou ~. ueen johtajn.roi nimettiin...?~a TO,0 _~::'1 en ~r, tuomari csi ~ iku pnlonen K'"v ja j ouj:kuee J. huol taj ::.,:'.'L'VTJ or:nakka KoJ. llevi";vatut ovat TULll edustajia.,.yöher' in on P. _tonkanen kiel täyt"... :_J j jolrj.;ajan tehtl:.vust: i ja h:.inen tilalleen on valit-':;u. rie en.rnri J;' 'JCllloilwl maajou,.1.c:ueet. - joulc.l.le: Kullervo.aurinen, pas, Juha i - TTä_ - e - 11: ~ Kau'w r.lö -35, Per. ::illes,.eino \.rvola (\1C!, iilo Imr:lOnen. -)?, nen OF, r ijo 0:110 - J, :eino v.o;ja len ~u J, Jyry.,Tara"l1ie.let : ain r 'loj a"18n ~ y, 'Te ikko ~rkl~ i 1"Y;yrynl:ångas OLS. 3t.:' r: johtaja;;. '3uonlel IIeik::i >.3ril~os~_i :?L, huolt'1~a ',Tieno _ uots i<..o. vasta' n pe lattaviin j" "]!allo-ot JJG - - luihin on VK valinl\;.~ seuraavat j ouk:~ueet: (lul:ic... a'l1:::'v:.l:1dista vasehl an laitadn) -jou.m.e: L uri _itvola, Leo 1urLllen,..atti Laal~ - s one!":. L:issa, - ele -StoIpe ':r_ -~, L.artti : J' ys '3 1..C 11, ~r j:.5 Jussi la,. I'P- 35, =:e ik':i Ollikainen PS, Tilho YUlit P '3n -35, '.!:a:..'i 'aio HU~Ult, entti :::~'JLlonen 1'- 35 ja StiC- "uran j-'ntti,r-:..'~.,rul'amiehet: ::?:;nt-':;i ~nth:aj.nen, 1,'äinö.. ar:: ':: nen :P-,)5, -"D.:rl-~ ' v lantz Tr:::,~~, ::?ent i i,tuore :!..'.ei as j.. 1 ar:g.., 11' eck r Rein ~ohv'l~a.11e7ii va- 1

9 :.cokous 7/50-2. tut ~ULn edustajia. U'",:_: ll~; ei ole ollut huomautt:j.mis ~ N' ),,- k i.!.oaill t. ~. - kilpailut j; rjestei,<. n ~~essllhall..,ja.;:a""lis'{,uun p"ivin". 'V<o'"vi~taokseen liito.. osanoton es::.tt;oo. jao to, e... t.. sille myöimet ~ mk.ooytett; v; ksi li.:.t..,e... tal'uug - kil~o.ilui 83 lnmnostautune':'den nyr... ceili~t.5i.. e...., ";~'::2... : lnjen korvaa i ~e si. U~ ~' e ' puoll"" r." "r'~rah3n ljyönt;l is J.;:. OGol1o ~taj icn ill3tka.uf;, nnulcsi211 Juori ttamiceb;i. Csanottaj jc l 1,..,t <:Q]CO-L V... US 01::'8':' Ei opi y~ lc ta {'..111a j ;:r j "'s J-ett ;'v:; ~-:L_ ai] u~ e'" j 'r jo ste lylrul uh~in. f)~ r." klo 19 "unta, ~nne j :: St dior:- ä tiön vuos iko~:ous pi let... 1:.. e_sill ir -aupun.,;inhalli tu "'en ht; oneuotossa maaliskuun 7 p;;':' v; 11 ':_ kou!-:sessa vali taal1 J:..d. halli tuk Je... puheen j olltaja j[ jiisey'_\.,;t, tilinterkastaja ja ntiille varamiehet sekä l{al~si kosoov8.rojen tarka.jtajaa. Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet liiton edustajina Unto..::iii vonen ja ennart.k.i vi, tilintarkastajana toiminut.. ustaa Vuori. l Suomen :Fuorisojärjestojen edustajisto. Nuorisovaliokunta kokouksessaan u valitsi S TEn vuosikokoukseen seuraavat edustajat: Arvi Heis.. ~L..l.e.,.. ~ar tti Ennoila, Harry :L'apola,. nn- Lari ""in ja Keijo K. V: h:.1en sek;i varalle Orvo~[ i ~omu l ainen. Ha llituksee _ 's itet ~fu1 Arvi He i skas ~a. :\.i::ai3e::! min on hallituksessa ollut lennart ~_ i vi. Si h t t;eri esittää vaalii..lii ttotoirai.t.:mma vahviotettavaksi Yht.:.~t övalio~{ul.t i el eduotus. PUätetäiin liiton edustuksesta eri alojen yhteist--; valiokunnissa. u aostot esittävät: _Y Ek~e1);z :_ -/ki ner., C. ndersin ja li;::... e'ustajalla Ie Litc.11.en, vjrlata U. Yiernenkari, TT. :~ur..lio jc.1. r.,ske- Ii en. oriualloilu: J. r rk."ii nen,.,t' ::"a.ion ~ lt:-:n ed. L. Kivi, varalta -.- r.-",lkari, II. _':"01' ~~. ~"~.. :~eil1el1. Suunnista.::tinen: ":. Pull~:.inen, "'..wu... )et~, varalta =JY. n ja Ö. - annole-. - "'::k: 1. edustaja U 0 ~ o:'lut _. ~lkl:iner... "si 110: _.,,-irri ja U. iemen.ari, vg.:"'llltc.. '. Jokinen, V l :- :.ol:.- ~t':: clustaja.l.a 0.. ollut ie cl1.~""ri. ";i.r..ti: oininer: ja Ylle Le ltine s"'r.lal.!.a lt.:n edustajll.l8. Ilar - 1.:8. -!'viner;.. Lui'itelu' :. PirhoneJ.,. Joo.l.. tt.:. j :_.lenins, -;,... \ c.w.,.,"'1 C<..J.. +-a) V l..w H'""va-'-'r-, U -, ~ _ 11 vo nen _ ~ J' a T _. -.ll t.l v u.l... e.... I' u_.:. OG, t.i-. 1 a 01 ollllt J ntti. J :":'äkie ko: urn:i, P. T30,t:.,"1,... _ttlu1.r.., v "alta ~ oriman,- - -;'ur.f' jl uJl'inen. Ltk:_l cd ol_u4.; L. rur::.... i. ur ~ e ld us : I.. py8riti Iy -: -. Lam~ lnen -; 1 t.: : "orsten ja V. n,':'in(jl t. alasti, O. Via. der u edustaja.. si jaosto csi c n1 ;:en7esi,.. :.. O. ~.~i:...nc:;,er ' in. T> ~al.l.:onnoo t 0 :. --0 f.1 k.. an n, l"l0 l 0_a_.... e.11. J3.' TT <> \,.. I J..... U.l~l:ul'i, varalta- -: =e:1tlne.l-:- Ltk:n edustajana 0 o~_l t '. _el hicu:::-l. ~rl~iju:,,' i.l:..1:~. Sal iner ja ~_.... U '1e1'C, v'11'alta r. Korlonen j3 -: ~ :ai~ -: Lt~:n edusta~a'si e~i~t:' ~ os~o L. lutt sen. (6. - 1?. - Lii "'.:.totoimikwlna V"lita n liittotoi, i.unn'j.n ed~sta~:j.t...,~l"..r!j.av.lln alf<toimi.u,tii~ j jaogtoihin (... ulni- a ny "yiset j" c.et):..:yövaliokunta: (3uvant 0, ~. ne jo. 1 '" '. ;'.ane.r.., v ralla 'iivonpn, ivi }a- urr.i) -

10 Ko>..ous 7/50-3. Le lt.:.\ lio:;:un~a: C.uolcko, "TuTl~i, a~t..:.' L..":'l:.cn, 1 ivi,.. altonc. ja ~~rvinc::') ~ oimi tu8neuv stot: ~UI-leht i (.unne, :T lll,. i ja J "rvinen), 1: isten - Urho ilulciiti: - C: a. t ' lc i nen,. UltO~l~. j u J alairuo),... ivrl (lreiska1:'n, 'nnoilu ja '\.nn- rt-ri ;in). Ui"h ilc; teknillinc toird cun~a: CT i'l2-0 C, - 1 tomii _i, ~-iä - er,- uok 0 Ja - sihte erlna - ntar.e..l ' j ~i!i~ _ ~:r~.~i!ija~: _(Leskine n' ~ o! CL) TaI a"'u:r..nanliitto o... iteq: ([;uvan~o,,n11c, :-c::"81::anen, varalla uol:kö ~a- IVI) :ro. a2:3. "atoimikunt'l: (...:eisknnen, ~:Ul'! J;'l'vinen) i, nokko ja ruorisovalio1'unta: C:ei"'!;:a.len) ~ aistolwlkunta: t~3atikainen) Vali~t~sJaosf07 ( aatikainen) 1uot~i~ Iari~ ~ toimikunta: ( ) J '1os-::-ot :-hli::tö f1-skineii)~ jb. '~:.e::=o " n::.' i), Loripallo (:.civi), - c""'sip;-lio (. ieruenl ari;, luis:;e:l" 'TTutt llen, oclonta (lenone'/1..1a.ttori (P_lto.ä~i), Iwr2.keily 1,-2- ::' en), _ai~~i j (Vuori;, painon... osto ( eulu:uri" palloilu ( 'uo:c:o;, )8s;'pallo (. t:nonen), pur j hdu8 (luok.o), pyör~ily (Peuh.ul'i) ~ suunni...itus (- ui kinen), uinti (Lesj~inen), voimistelu (Ko~one::!;, leisurheilu ( iivonen) jo naiste~ yleisurheilu (Huttun0~) Yhteistoimin t;~ 1:"euvotte~ ut. Yl-'is urhe i lun f;,teistoimintnneuvot'~e lut, J OlGSa lii t. toa epävirallisesti edustiv:.:n; Unto uiivone j_' eo Luttun"'.tl, aloi, tettiin alustavasti eilen. '.euvotteluvsa laadittiin so~ L.usluonnos, jolka neuvottelij'3.t esitti:iv'it liittotoimi "Lmna. l;:;';.siteltiiv;'l-:si. -:-~uullaan selostus neuvotteluista. Sa.. alla jaostosihteeri esittää vali tta~,7::lsi jatkoneuvotteluja vurte. koi e neuvottelijaa. T U katoimikunta esi ttä~ lii ttotoin_i ';:llnn<.:n ~Csi telt:;y"bji laatim3.nga suunnitelman (liite 1 ) ~ iirikokoukset. J"rj '3t()O'l~aaj,-, s att3.a ic"oksi, ett':,arsin issuo 1 p~iri~oim';kunta tehnyt. t... en, ~or::-:j. mw'aan liiton seuro':'1,,3 e'!:'tääh edust lsol~eus ':'il''; ko':ou:,essa siit.. huoli ':lt., et j" zcurat OV.lt sä~:det;ys"'ä J"r,~ st, ~Ges"';' suori ttaneet lii ttcvprot. iiri toimikunta nerus"caa... t:.j:mensii uiiri. vel'ojen l~ästcihi. ) ';'tö8 on selvästi ricti ~:':'i' ;... 8, liitto\;oimikt;mnan 6/106/2 t. 2. 4C1 antaman ptiät~jksen kanssa. - ";" cttfin toimenpiteistä eekilökuntl3 palkat. r.1..-övaliokunta esittää lii ttoto':'u:i' l.:':1.::c. vahvistettavnj.::si esi t;-k en - en -ilökunnan palkkojen tark sta...':'seg' ( liite lr 2) ele, atio n6. i tä- v,yöhyl<:keen u.. aihin. '::/ö v alio.;:unta e si tt:,iii, että n8. i t~' -v ':';Ir-1:I::een maihin HLletettäväL dele a~ioon vali ttaisiin :rj ö :1;'.18, : elvi -'aatikainen ja Lauri' urmi. ":OiLlistop;';'ällikkö il. oi,;'~aa valiokunnan päutö.s en nulcaisesti r:rhtync ensä as ia r:jukaisiin - al.. is 'ce lut oimenpiteisiin :. - Kansallis- Osake- Panl:in laina. Ty" valiokunta ilmoittaa, ett~,8.00! tila: vastaan otettua 10 milj melrkan suuruista k2-inn -lain a or.. valio ::unta lyhent:i,nyt 8 milj. markalla. palkinnot. J:~u.o:.'isoval iokunta esi ttii.", ettci sille '.;,ö.i.,-,.ett;'isiin 0'; xeus k 'yttäi:.:. 30.ooa r~:::,kk,-,a vuoden 195 nuorte~ 'coininlakilpailun palkintojel ostoon. V toim.intasllunni tel~!1assa on.j: ö... ctt,' l;'itä kilpailuja varten tarvittava määräraha, mutta n_io':'1.n~a ei katu::". n_, vaan vasta sonut ~s~allise si ostael palkintoja ko e vuode nyt sopivana aj2nl'.:ohtana. 74. lii ttotoimi~~unn.1 ::"s':'tc~ t"v"ksi

11 :Kokous 7/50-4. Helsingin ~yöv1en ~ihtäjien valistusohjaaja _oivo alolta koskevan kirj lm"n. :Tiinik i.in sihte ri esittää lii ttotci i _unnon k"sitel t v; ~:::;i va i --;tusohja' jan selostuksen menettcl:-st;' 'n euvostoliiton voimistelujou~kue n vierailussa ~uomespa :':-u..,ia seuroja... J;'r jcstöohj aja psi ttä;i sytt"v ":'ks i liiton r' senj"'r j c st Ji~:si : SatakQD~an piiristä: Vam ~iy rvrr"n kunnäs-:a: - eura 01 teriin. P ä ~ t d k G C t. seura:.1vat U'.l"ct sel.uat hyväk... as\os re 8_10 l~. y., per. jo mer ~i tt: yh -istygrekis ~. - Kokoul:sen iiätösvaltaisuus. ~odettiin, ettti saapuvilla olivat va~a_~leenjohta ja Y"i.'jö Er,ne (7), jokc.. toimi puheenjo!1tajal1a oe:~e liit~otol.. i \:Ul1l18li j ;;sellet : rvi Eieskane 1 en, Unto 0ii vone'1 ''l),.. auli 1 0- ponen (7), :~elvi Raatitainel (~" Lennart l:..1vi (7), Luuri :.u.r. i (7),.~arile Les.:iner.:. (6), -ieno <_altonen (6), ~slro ::?elto.. 1L..i'~i (4),.j it,( r., 1" t.j.. ".J..".J..,." J." "'J _:..us.;aa,uorl 0 l' I seka u OlIDl us1j a u ~ Ol\'O...;.r-.-1ne", _ e c!:a :.artin, Greta ajala-._illlle, J..oivo ::äättä, "Jnto -.ut J GUllC:., ~oivo "aionen, ~ino ::tantanee, Joonas K;yk~d.inen, Keijo Viiane11, Leo Euttmlen, 'TeiKko Peuhl:uri ja sihteeri 1ino i. "uokko, joka laati ko~ou~sesta pöyt~xirjan. PLätösval-i;aisLlus merkittiin :. - Pöytäkirja tarkistus. Luettii kokollsen 6/50 pöytäkir ja ja va lvistettiin tehdyt päätökset ~. - 'luoden 1950 kurssitoi inta. Liit",jotoimikurl'J.;a hyvi.i.ksyi nuorisovaliol::wmal :;sityksen, palautti valistusjaovton esityksen uutta esitygt~ v~rten, koska se ei pi ",":...yt puhtaa8t..:. raittiu.skurs ien ~":~~ "G~.;:,.iGt:.:. tarkoi tuksenmwmisena, j'1 palloilujaoston esi ty.. c...ien :.---, ~!~'S;;ri ij,;'iljs t"tk",en j;'lj een 5 iiänell;'. 3 vastaan. 5J ~sitys palautettiin '('sitel t::v"ki. lsiasta ilmoi teta<l!l rnjös piireille...:1:1 ol_:"oia '~oimenpiteitä varten ~. - ryrkkcilyn!!1uaj OUKl-:uc. Lii ttotoir. il:wl"ta hyvi;;.ksyi esi ty... ::sen t Jääpalloilun maajol~kueet. Liittotoi ikunta hyväksyi esit ':sen ~. - l:yrkke ilyn SI. - kilpailut. Liittotoimikunta yhtyi U':C '} h rl:diivlil.: b.:n.j';ad.ll. P;~:..;tds. ~ehtiin äg.nini:.:.ärin XV Olympia Helsinki 1952 r. Y:L VUOGil;:o-,wus. Lii torl edustaj iksi y... dist./ksen VUOSl w_::ou~cseel1 valittiil ~auri :Tu.r..-;.i,?auli l"oponen ja...jino?antanen. ~~ä.1ivaltaa 1::':'" tt:..:.ä :Turmi. J"r jestelytoi ikuntaan esi et: :"n cntioet jäscnet, tilintarkastaj a csi -"..Tuokko ~. - Stadion- Säätiön vuosikokous.,stadion- Säätiön halli tu';:seen.joi tetti:i:'! cnt'iset, tilintarkastaja :si Kustaa Vuori ja kassatark:tailija~:s:::" Leo 1 uttunen :. - Suomen _~uorisojärjest"jen edustaj:"8.j.;0. Lii ttotoimikunta hyvä 'syi esi t,,-.~sen ucn:":::1avin ::,uutoksin: Orvokki ~omulainen valittiin vakinaiseksi ja.rvi ~. I:eiskanen varaj ;;sene1;:oi. idusta": ioton h:111i t ukscea os:.totu:':;'n Keijo Viianen.

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot