Kokous 5/50-4. Esille tullut asia Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,"

Transkriptio

1 Kokous 5/50-4. Esille tullut asia Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen oli valittu seuraavat johtajat ja osanotta jat: Hiihtä j ät: Leevi ja Veikko Perälä (LIV), V. Suhonen (VarT), V. Timonen (LaKa), U. Niemi (KuPu) ja S. Hietala (PoPo), varalle Lauri Perälä (LIV), yhteensä Naishiihtäjät: Tyyne Tikkanen (KKV), Saara Valtonen (LauT) ja Elli Hämäläinen (LieP), yhteensä 3. Mäenlaskijat: L. Pälli (NokP), E. Tanninen (TaiT) ja M. Suoniemi (TaV), yhteensä 3. (Lisäksi varalle T. Käki (VaE) yhdistettyyn. ) Joukkueen johtajaksi E. Nenonen, mäenlaskijain johtajaksi ja samalla kansainvälinen tuomari V. Peura Nokialta, hiihtäjien johtajaksi K. A. Leikas Savonlinnasta sekä valmentajaksi ja joukkueen huoltajaksi E. Airaksin ~änekoske~ta, yhteensä 4. gi ~A Vakuudeksi ~t (

2 Kokous 6/50-1. Työväen Urhei luliitto r.y:n l iittotoimikunnan lii to toimistossa hel mi kuun 9 päivänä 1950 pidetyn kokouksen pöyti:ikirja. E s i t Y s 1 i s ta ~. - Kokouksen päätösval taisuus. Todetaan l iit totoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokow:sen päätösvaltaisuus ~. - Pöytä.irjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöyttl~irja Yhteistyökysymys. Kuullaan puheenj ohtaja Olavi Suvannon selostus h:: nen ja ka upune;inj ohta j a :~ydmannin sekä puheenj ohtaj ien 1 1 rocke llin ja Xarikosken välil lä kl.i.ydystä keskustelusta ja p~ tetään mahollisista toimen~iteisttl Tukholman kaupungin lähettämänä on kielr:kovalr.!cntajaksi saapunut 1 kk: n ajaksi ~Cl).rt 3vanber;. Päivärah~ si - josta valmentaja suorittaa ylläpidon - on v~hvistettu : - vuorokaude 1 ta. UTT c. si ttäi: toimenpi teon vahvistettavaksi :. - l~o l mimaaotte lu pikaluistelus sa. Lii t on e dustaj iksi tor jassa pidettävä.:0:1 kolltimaaotteluun on valittu luistelijat II. ;:ehto, R. Kousa ja J. J:":'rvinen, HTL. Johtajaksi Y. Pirhonen (Pirhonen ei päässyt matkustamaan MosKovaan). Liit on on kustannettava j oukkueen matka- ja ylläpitokulut päivärahoi neen. UTr esittää jaoston ehdotuksen hyväl'syttäv~:".si. : ainittuun t3r_~oitukseen on kurssimenoarviossa varattu : - suuruinen määräraha, joka tuskin räittänee tarkoi tukseen (. - R. Evävaara :r..rr:- kilpailuihin. Lui stelujaosto esittää, että R. :vävaara lähetettl'i~iin l iiton kustannuksella tarl:kailijana Zskilstunassa pidettäviin pikal uistelun!!j:.l- kilpailuihin. Jaosto perustclee esitystään sill ä, että valm. Evävaara on erittäin ansiokkaasti hoitanut luisteluvalmennustehtävät kuluneen talven aikana. IJatka olisi h~nelle erittäin sopiva täydentääkseen tällä ~avalla valmenta~apätevyyttä~n ~. - J "::<.:.kiekko joukkue Bodeniin. Jääkiekkojaosto, kuultuaan valitsijamiestcn mi~lipiteen, on "Podeniin lähetettävätin jähkiekkojoulw,ueeseen valinnut seuraavat pelaajat: Joukkueen johtaja P. Boström, huoltaja ja varamiespelaaja U. Teromaa TKV, muut pelaajat : Blomqvist, ~uhak ka ja Leppänen ypa, rielsen KTP, Huusari KoRe, Jictola, :uranen ja ualrr:ela HKu, Leiniö, rla lm ja l'tikkilä 'l.pv, Losl:inen, _alanto ja Rautanen TZV, varamieho:{si räjpilä T]~l' sek:":' vali ts ijamies Salokankaan esittämä pelaaja. Joukkueen kokonaisvahvuus 18 miestä. UTT esittää joukkueen valinnan vahvistettav a_~ si Ruotsinkielisen toimikunnan täydernys. Kun ruotsinkiel isen toimikunnan jäsen P. 'ndersson on toistaiseksi estetty ottamasta osaa toimikunnan ty~hö ', esittää toimikunta hänen tilalleen valittavaksi HelsinGfors 3partan jäsenen Börje Liljebergin ~. - Palkintolahjoitus. Kansan rika- Arpajaiset on lahjoittanut 14 palkintoa piireille kilpail tavaksi piirien l ähemmin määräämillä urheilualoilla. Palkintojen luovutus tapahtui ja olivat liiton puolesta niitä vastaanottamassa : uokko, Rantanen ja Helvi Ahtio ~. - Uusia seuroja. Järjestöohjaaja esittää seuraavat seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi:

3 Kokous 6/50-2. ~y~e~l~a~s~n_p~ iei~t~ : V.- ja U-seura Kymin Vesa, per. Kymissä Karjalan piiristä: Sivakan V.- ja U-seura Syöksy, per Valt~ mossa. Piirien puoltolauseet on. Samalla esitetään vahvistettavaksi Karjaan- Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura r.y:n sääntöjenmuutosehdotus. Pää t ö k s et Kokouksen päiit svaltaisuus. r.2 odettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (5) sekä jäsenet Yrjö Enne (6), ~rvi Heiskanen (6)~ Unto Siivonen (6), Pauli Koponen (6), Helvi Raatikainen (3), Lennart Kivi (6), Lauri ljurmi (6), arne Leskinen (5), Vieno Aaltonen (5), Kustaa Vuori (5) sekä liiton toinitsij at Pekka,1artin, Toivo Järvinen, Keijo Viianen, Unto Hutcunen, Leo Huttunen, Toivo _ustonen, Toivo 0alonen, Toivo ::li~ttti, Urho Niemenkari, Eino A.. 'vuokko ja siht eerinä Eino 3.anta~en, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin PöytäKirjan tarkistus. Luettiin pöytäkirja 5/50 ja vahvistettiin tehdyt päätökset ~. - Yhteistyökysymys. Kuultiin puheenj ohtajan selostus kes"custelutilai suudesta, jonka kaupunginjohtaja Rydman oli koollekutsunut. _\.aupunginjohtaja Rydman oli tilaisuudessa tiedustellut, onko mahdollisuuksia urheiluskisman selvittelyyn uuden välitysehdotuksen pohjalla, lisäksi esittäen, että liittojen päätösvaltaelimet kokoontuisivat samanaikaisesti koolle Helsinkiin neuvottelemaan ja päättämään mahdollisen sopimuksen aikaansaamisesta. Asiasta syntyneen keskustelun jälkeen liittotoimi ~unta päätti ä~nestyksen jalkeen 5-2 vastaan koollekutsua ylimääräisen liittoneuvoston kokouksen l ähemmin SVULn kanssa sovittavana päivänä. sian hoitaminen jätettiin sihteeri~ huoleksi. Tämän lisäksi käytiin lyhyt keskustelu mahdollises ~ saatavan uuden sopimuksen sisällöstä, jonka yhteydessä liittotoimikunnan jäsenet Enne ja Heiskanen ilmaisivat ajatll~sen, et ä uusiin neuvotteluihin olisi l ähdettävä entisen vuonna 1947 tehdyn sopimuksen pohjalla. rl/lahdollisia neuvotteluja varten asetti liittotoimikunta neuvottelukuntaan entiset jäsenet. Asian käsittelyn yhteydessä luettiin norjan Urheiluliitolta saapunut kirje, missä ilmaistiin huolestuminen Suomessa syntyneen urheilukriisin johdosta. Samassa kirjeessä ITor jan liitto pyysi', että SVUL ja TUL lähettäisivät kol e edustajaa Osloon tutustumaan Norjan Urheiluliiton toimintaan ja saamaan vaikutteita Norjan urheilueliimästä liittojen yhtylisel j~l~een. Kirjelmä ei liittotoimikunnan taholta tässä vaiheessa antanut aihetta lopullisen päätöksen tekemiseen. Puheenjohtaja Suvanto lisäksi ilmoitti, että hän oli saanut kutsun Ruotsin urheilujohtomiehiltä käynnistä Ruotsiin selostaakseen siellä Suomen urheilupoliittista tilannetta. Liittotoimikunta piti tarpeellisena, ett~~ puheenjohtaja tämän matkan suorittaisi mahdollisimman pian, jos se suinkin on mahdollista. oisena vaihtoehtona olisi puheenjohtajan henkilökohtainen kirjallinen selostus tilanteesta JääkiekKovalme t a ja. UTTn toimenpiteet vahvistettiin Kolmimaaottelu pikaluistelussa. Jaoston esitys, mihin UTT oli yhtynyt, hyväksyttiin.

4 Kokous 6/ R. vävaara ]m-kilpailuihin. Keskustelun jälkeen lii ctotoimikunta aan~n 4-3 päätti lähettää R. Evävaaran MM-kilpailuihin opintomatkalle Jääkiekkojoukkue Bodeniin. Jääkiekkojaoston esitys hyväksyttiin korjauksella, että esteen saaneen Salmelan tilalle vruittiin Piirtamo KTP:sta ja valitsijamies Salokankaan esittämä E. Hellfors Turusta Ruotsinkielisen toimikunnan täydennys. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen jaoston esitystä siten täsmentäen, että Lil~bergin jäsenyys päättyy sen jälkeen, kun toimikunnan vakituinen jäsen Andersson voi osallistua toimikunnan työhön Palkintolahjoitus. Lahjoitus merkittiin vastaanotetuksi. LahjoittajalIe päätettiin lähettää l i ittotoimikunnan kiitoskirjelmä lo.. - Uusia seuroja. Esityslistalla mainitut seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Samalla vahvistettiin Karjaan - Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura r.y:n sääntöjenmuutosehdotus. Kokouksessa esille tulleet asiat ll.. - Käsipallomaajoukkue Ruotsiin. Sihteeri Niemenkari ilmoi t ti, että pohjoismaisiin käsipallo-otteluihin on maajoukkueeseen vali~tu liitostamme J. Vanne TuKT ja E. Eriksson TuTo. Valinta 'merkittiin tiedoksi, Samalla N. tiedusteli, voisiko liitto lähettää matkalle yhden joukkueen j ohtajistoon kuuluvan henkilön. Liittotoimikunta pää~ ti, ettei ole riittävää aihetta johtajan matkalle lähettämiseen Mäenlaskija Norjaan. UTT suosittamana päätti liittotoimikunta lähettää Norjassa järjestettävälie mäenlaskijain leirille Käpylän Kunnon jäsenen K. ännyksen. Matka on vastavierailu, norjalaiset kustantava ännyksen täysihoidon, liiton korvattavaksi jää matkakulut Kutsu BSI kongressiin. Belgian toveriliiton BSI:n lähettämään kutsuun, jossa toivottiin liiton lähettävän edustajan pidettävään kongressiin, päätettiin kii ~ tää kutsusta ja tervehtiä lii ~ tokongressia kirjeellisesti. a V akuudeks i :

5 Liite Nolo Ltkn pk:an 6/50. Selostus ruotsala is ~ \)n seuroj en neuvottelupäivistä Pv.julahden urheiluopistolla Ko~ous aloitettiin lauantaina 28.1 klo 18. Tuimikunnan puheenohto Bruno Sundman piti tervehdyspuheen. Kokouksen puhj. valittiin Sundman, alter Hulden ja Erik Sandström, siht. Meri Lahtinen, pöytäkirjant. Alvar Malmherg ja Max Persson sekä jnlkilausumek. Sundman, Scndström, Toivo Hänninen ja Lassi Lassila. Seuraavista 15 seurasta oli 28 jäsentä saapuvilla: Helsingfors AIK s Henry Qvick, Helsingfors SFarta: V. Hulden ja Börje Liljeberg, Isnäs Start : Nils Liljeblad ja Hilding Johansson sekä H. Olander, Forsby Stjärnan: Olof Sarelin ja Boris V~kman, Tolkis Herculesl Toi~o Hänninen ja Bertel Andersson, Karis Urat Bertel Björklöv, Dalsbruk Jäntevä: Helge Fagerström ja B ~ Lindström, Pojo Sport: A. Lindholm ja H. Henriksson. Oravais Gnistan: Aatos Hemminki, ja Lennart Nygvist, Jakobst. Bullklubb: Lars Ström ja Erik Sandström, Jakobst. Stjärnan~ Lassi Lassila, Pepot Union: Göran Pettersson, FiskaFs AIFg Torsten Nyst ed t., Ant skog Yritys: Rtl iner Sj öblom ja V~lkon Visa: Helge Gustafsson sekä toimi~unnan jäsenet Bruno Sundman, Alvar Malmberg, ~a.x Persson ja Hans Ll.mdberg. l okysymys : ~UL ja tämän het~en urhei~olitiikka. Alustuksessaan Bruno Sundman esitti mm ne kohdat, joista yhteistoimintaneuvotteluissa on esiintynyt erimielisyyttä ja missä vaiheessa neuvottelut nyt ovat. Kosketellessaan ruotsalaisten asennetta yhteistoimint aan hän mainitsi, että toimikunnan puolesta on oltu kosketuksissa ruotsal aisen keskusj ärj estön kanssa ja että sillä taholla odotetaan mitä päätöksiä tässä neuvottelutilaisuudessa tehdään, joista sitten voitaisiin keskustella virallisesti CIF:n kanssa. Hän ilmoitti samalla liiton olevan takana ruotsalaisten kans sa mahdollisesti aikaansaatavassa yhteistyössä. Kokous antoi yksimielisen tunnustuksensa liittotoimikunnan toimenpiteille. Monissa puheenvuoroissa paheksuttiin SVULn kantaa. Erikoisen vilkkaaksi muodostui keskustelu yhteistyöstä maan ruotsalaisten kanssa, johon yhteistyöhön pitäisi olla mahdollisuuksia ja olisi toimikunnan seur'attava tilannetta liittotoimikunnan hyväks;ymin valtuuksin ja ohjein. E delleen hyväksyttiin julkilausuma (alempana). 2. kysymys: Sbnomalehti u Kuultiin toimikunnan esitys erikoisen koenumeron julkaisemisesta? johon tarkoitukseen liiton työvaliokunta oli myöntänyt määrärahan. Suunnitelman muka an ilmestyy heti neuvottelupäivien jälkeen 4-sivuinen, TUL-lehden kokoinen, AlF S p 0 r t -niminen koaaumero, painosmäärän 011esS kpl, irtonumeron maksaessa 10 mk. L~ijoiden mielipiteiden selvillesaamiseksi on lehdessä kupunki Gallup-tutkimusta varten. Seurat itse hoitavat mehden myynnin ja ylijäävän osan jakavat ilma iseksl Koska massamme on vain yksi ruotsalainen urheilulehti, piti kokous oman äänenkannattajan saamista tarpeellisena ja tässä mielessä olisi toimikunnan ryhdyttävä kehittämään asiaa. Lehti saisi olla 4-sivuinen kuten koenumerokin, mutta koska missään tapauksessa ei ole mabdollisuuksia oman urheilulehden ilmestymiseen joka viikko, päädyttiin kerran kuussa ilmestyvään lehteen, jonka nimestä käytiin keskustelua. Olisi toimeenpantava nimikilpailu ja ' periaatteessa oltiin yksimielisiä siitä, että nimestä olis i jossakin muodossa käytävä selvästi ilmi julkaisija. ~ysymys : Järjestötoiminta$ Todettiin, että mahdollisuuksia uusien seurojen perustamiseen on, jopa niin, että nykyisten ruotsalaisten seurojen lukumäärä voitaisiin kaksinkertaistaa. T~män työn ja jo olevien seurojen toiminnan kehittämistä rten katsoi kokous välttämättömäksi saada liittokokouksessa luvatun järjestäjän, joka samalla hoitaisi mm lehden ja muut toimikunnan tehtävät. Sisäistä järjestöt yötä varten toimikunnan on ryhdyttävä hankimaan ruotsalaisia puheita, ohjelmia (piirijuhlaohjelmien kääntäminen), pailusääntöjä jne. Erilaisia suunnitelmia oman jäsenistön mukaanvetäseksi aktiivisempaan toimintaan esitettiin ja toivottiin toimikunnan teasiassa aloitteen.

6 4. kys~~ys: Kurssitoiminta. Kuxsseista tulisivat llh1dft1 kl...,tseea to1mitsijakursa1t, joita toimibl~an olisi kiireisesti r1b4r.''iii-~lrjestämään. Edelleen t arvittaisiin seuraohjaajakursseja ja es a.,alktpal1oi11joita varten t uomari- ja ohjaajakursseja.? kysymys~ Kilpailutoiminta, Toimikunta oli ajatellut urheilupäiv.en pitimistä ensi kesänä o Moni oli sitä mieltäfettä sitten kuin näiltä urheilupäiviltä on saatu riittävää pohjaa, olisi P,yrittävä omien Mestaruuskilpailujen järjestämiseen 9 muttei vielä tänä kesänä, Koska kuitenkin enemmistö kannatti Mestaruuskilpailujen järjestämistä jo tulevana kesänä, tuli tämä kokouksen päätökseksi.. kys~mys: Vuosittaiset neuvottelupäivät,, :"~~.l:u,;v ~ii:l. n, et'ti:1 'Vuosittain 'talviså'1:kasn toimikunta järjestää vast88vanlaiset neuvottelupä1.ät. PääXäjäispuheen piti Bruno ~undman ja k~kous päättyi sunnuntaina klo 15 yhteisesti laulettuun ~yöväea Mars~iin. Julkilauaum~ ~ ' TULn ruotsalaisten seurojen edustajat kokoontuneiaa neuvottelupäivilie PC1julahteen l950 ovat käsiteltyään nykyhetken urheilupoliittista tilannetta päättäneet lau8ua kysymyksen johdosta seuraavaa~ Kokous toteaa, että ne toimenpiteet ja se linja, jota TULn liittotoimikunta on noudattanut neuvotteluissa ~udesta yhteistoimint~sopimuksesta muiden urheilun keskusjärjestön kanssa on ollut ainoa kannatettava ja oikea myönteisen ratkei~ saavuttamiseksi yhteistyokysymyksessä. Neuvottelupäivät antavat sen tähdeft l1ittotoimikunnalle täyden ja kiitollisen tunnustuksenesa ja tukena Samalla kokous toteaa, että valitettavasti SVUL:n johdolta puuttuu ymmärtämystä urhei1un yhteistyön merkitykseen ftlhden, yhteistyöhön, joka kuitenkin on ainoa edellytys maamme ur.e11ua 3atkuvasn menestymiseen~ Ruotsalaiset TULn jäsenet asettavat kaikesta huolimatta toivonsa siihen, että yhteisymmärrys voidaan saavuttaa. Siitä huolimatta miten TUln ja SVULn välinen yhteistyö keh1ttyneekään kehoittaa kokous toimikunnan hallitusta ottamaan yhteyden CIP,lIn ja t.tk1maan mahdollisuuksia urheilullisen yhteistyön aikaansaamiseksi meldäa ruotsalaieseuduilla. \ \

7 Liite m 2 ltk:n pk:an 6/SÖ. Lentopallotoiminnan järjestäminen. UTTn asettama lentopallotoimikunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Eino Rantanen, sihteerinä Pentti Salmi ja jäseninä K. Viianen. E. Nenonen ja U. Niemenkari on käsitellyt lentopallotoimibnan järjestä~ mistä ja kehittämistä koskevaa asiaa ja esittää la~suntonaan seuraavaas Tutustuessaan viime vuoden tilastokaavakkeisiiri~ QBoittivat ne, että lentopalloilu.dh yllättävän paljon saan~t jalahsijåa aeurbissa~ Tämä on sitäkih me~k1ttävämpää, kun toistaiseksi ei liiton puolesta asiaa hyväksi ole paljoakaan Uhrattu työtä. Yhtenä seikkåna pelin leviämiseen on ollut se. että lubrtteeltaan peli sopii erihomaisesti seurapeliksi, on kevyttä, jota voi har joi ttaa niin aikuset kuin n.uoretkin sukupuoleen katsoma tta. V 6~ sinaisten urheiluliittojen taholta ei vielä ole ohjaavaa kättä ojennettu lentopalloilun hyväksi. Sen sijaan propagandaluontoisia sarjoja on toimeanpantu Suomen Ladun aloitteesta viime syksynä, jotka saivat melkoisen myönteisen vastaanoton. UTTn asettama toimikunta toteaakin, että lentopallotoiminnan kehittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen on liiton puolesta kiinnitettävä huomiota, koska tämän avulla on mahdollisuuksia saada ~rheilun piiriin uutta urheilevaa joukkoa. Koska liiallinen innostuo. palloilua kohtaan etenkin sisäurheil~kautena saattaisi synnyttää ahtautta harjoitusssleille, olisi toiminta kohdistettava enemmän kesäkauteen, jolloin siitä muodostuisi enemmän ulkopel.i. Toiminnan järjestämiseksi toimikunta esittää: 1) että lentopallotoiminnan järjestelyä toistaiseksi liitossa hoitaa UTTn asettama toimikunta ja mahdollisesti ensi keväänä kokoontuvan liittokokouksen teht&väksi jäisi erityisen lentopallojaoston asettaminen. Toimikunnan tehtävänä 01is1: a) antaa ohj.1i ta piireille ja seuroille lentopallosääntöjä ja tuomarikoulutusta koskevissa asioissa ja hankkia tarpeellista materiaalia tätä varten, b) ryhtyä toimenpiteisiin, että piirei~sä ja mahdollisesti se~roissa muodostettaisiin erityiset lentopallojaoetot huolehtimaan lentopalloilua koskevista asioista,. c) antaa lähinnä»iireille o~ita kilpailutoiminnan järjestämiseksi siten, että toiminta lähinnä rajoit~uisi piirikunnalliseen kilpailutoiminta2hhuomioonottaen myöskin koulut ja työpaikat; e) välittää seuroille lentopalloilussa tarvittavia pelivälineltä.. Koska lentopalloilun kehittäminen ed.ellyttää myöskin ohjaajavoi... mien koqluttamista, esittää valittu toimikunta, että se saisi käytettäväkseen :- suurisen määrärahan lentopalloilun ne~vontapäivien järjestämiseksi Pajulahden Urheiluopistossa huhtikuun 6-7 päivinä. Tarkoituksena oh kutsua "päivilie" jokaisesta piiristä yksi edustaja ~' 'kä lisäksi voivat seurat lähettää omia edustajia. Osanottojamäärän on toimikunta arvioinut n. 40. Liiton puolesta korvattaisiin osanottajille vain 2 päivän ylläpito opistossa.

8 Kokous 7/50-1. ~yövi.:.en Ur::eiluL.. it-'go r. y:n lii ttotoioikwlnan lii tol~ toi istossa he Imikuun 23 päivänä 1 ::50 pidety'l CQ kou1csen pöytukirja. ~ s i t y g 1 i s ta Kokouksen pdätbsvaltaisuus. Todetaan lii ttotoimikunnad j äsentcn sa~'_ llvillao1o ja kokouksen p"ätösval taisuus Pöytäkirjan tar:i stus. Tar:: istetaan ede llisen ko.wu.csen pö~-t~ ' -i_' j c l Vuod en 1950 kurss i toin:int' }~uor i sova1iokunta esitti:., että si lle.yönllgtt~ i siin oilceuc huhtikuun äivien välisenä ai:~l.._a järjgst'iä menoarvioghdotul,::sen puitteissa nuorten ceuraohja~ ~[L-lll'ssit _ajulahdessa. U~T puoltaa esitystä. Vali stus jaosto e si ttää, että sille.. ~ ö;:...r_ett; isiin lupa raittiuskurssin toimeen~ane.iseen huhtikuw. J- 9 päivinä. ~si tys liittyy kuluvan vuoden menoarvioehdotuksecj."" UI~ puoltaa esitystti. Pa 'loilujaosto e si tt<i", ett~' SG sc.::'di j ' ;.1' j stäi.:i. palloiluväen neuvottelulro -ouksen, j oasa käsitel c:..;.::. ::'i:l yhtei... Gn ja liiton sarjan asioila sekä li.~ä' -ai va1mennu8- -':l l:ollu-'..ustoimintaa koskevia kysylayksiä. -T: ei puolla, mutta esittää asian liittotoirni unnan ratkaistavaksi. 58. vgl1ska ""orpo:::-ationsför u d järjest.. ~ elo.. uu"'sa Skäldervik- nimisellä pai~\:':akunnal1a '31-gi viikko'" ': sti.:ivlit työ :::>ai}:kavoimistelun ohjaaja. urssi t. Toimistelujao.. J~o esi ttä", että n ko e kursseille varattaisiin 2 kpl. stipendgj"' : uO: - (toinen naiselle ja toinen mi8he'11e) ja julistettaisiin stil1endi t haet- - taviks i. Samalla jaosto esi ttä:i, että liiton t aholta kii,ilmyttäisiin liikelaitosten puoleen t Oivomuksella, että näu:.l l" hettä isivät 'i'ul: ään kuuluvia asiaan i n.. ostunei ta voirnistehmohjaajia kursseille Nyrkkeilyn maajou~kue. Suomen jjyrklceilyl{omi tea on he lmikul.ll_ 2l~ p i v nä,arhusissa ~::mskassa suori tettavaan n rkl::tjilyr'a<.:l.o t vol."ul valinnut seuraavan j ouk.. ug en: 51 kg. Pentti Hä...:' Liiner.. :,., varalle Pel.l.tti ~i inivuori.r:a, 54 kg. 7eijo iringn l"uor, vul'nlle Paul Dufva Vaaieri.:i, 5u k b li~ ReY' J. yo.jr.; : Ta z varalle :~alevi... lo.nne TVS, 62 kg.2entti Laitinen TyP, varalle ~oivo :ei..:il eni:u., 67 ~e;. "lalls "':iljander J!o~)y, van:.. lle auno Laine ::Jy, 73 k~. ' ino Salo H~ S, v ralle orje Lindholm Lrl~ 80 k~. :;:"':.:'17 'iljander :=. ~,.., varalle leo Ojanen ujy ja yli 86 kg. eo._u ~.. uuscla IIrT', varalle :0. C a:llstr dm 04-:r Jou ~. ueen johtajn.roi nimettiin...?~a TO,0 _~::'1 en ~r, tuomari csi ~ iku pnlonen K'"v ja j ouj:kuee J. huol taj ::.,:'.'L'VTJ or:nakka KoJ. llevi";vatut ovat TULll edustajia.,.yöher' in on P. _tonkanen kiel täyt"... :_J j jolrj.;ajan tehtl:.vust: i ja h:.inen tilalleen on valit-':;u. rie en.rnri J;' 'JCllloilwl maajou,.1.c:ueet. - joulc.l.le: Kullervo.aurinen, pas, Juha i - TTä_ - e - 11: ~ Kau'w r.lö -35, Per. ::illes,.eino \.rvola (\1C!, iilo Imr:lOnen. -)?, nen OF, r ijo 0:110 - J, :eino v.o;ja len ~u J, Jyry.,Tara"l1ie.let : ain r 'loj a"18n ~ y, 'Te ikko ~rkl~ i 1"Y;yrynl:ångas OLS. 3t.:' r: johtaja;;. '3uonlel IIeik::i >.3ril~os~_i :?L, huolt'1~a ',Tieno _ uots i<..o. vasta' n pe lattaviin j" "]!allo-ot JJG - - luihin on VK valinl\;.~ seuraavat j ouk:~ueet: (lul:ic... a'l1:::'v:.l:1dista vasehl an laitadn) -jou.m.e: L uri _itvola, Leo 1urLllen,..atti Laal~ - s one!":. L:issa, - ele -StoIpe ':r_ -~, L.artti : J' ys '3 1..C 11, ~r j:.5 Jussi la,. I'P- 35, =:e ik':i Ollikainen PS, Tilho YUlit P '3n -35, '.!:a:..'i 'aio HU~Ult, entti :::~'JLlonen 1'- 35 ja StiC- "uran j-'ntti,r-:..'~.,rul'amiehet: ::?:;nt-':;i ~nth:aj.nen, 1,'äinö.. ar:: ':: nen :P-,)5, -"D.:rl-~ ' v lantz Tr:::,~~, ::?ent i i,tuore :!..'.ei as j.. 1 ar:g.., 11' eck r Rein ~ohv'l~a.11e7ii va- 1

9 :.cokous 7/50-2. tut ~ULn edustajia. U'",:_: ll~; ei ole ollut huomautt:j.mis ~ N' ),,- k i.!.oaill t. ~. - kilpailut j; rjestei,<. n ~~essllhall..,ja.;:a""lis'{,uun p"ivin". 'V<o'"vi~taokseen liito.. osanoton es::.tt;oo. jao to, e... t.. sille myöimet ~ mk.ooytett; v; ksi li.:.t..,e... tal'uug - kil~o.ilui 83 lnmnostautune':'den nyr... ceili~t.5i.. e...., ";~'::2... : lnjen korvaa i ~e si. U~ ~' e ' puoll"" r." "r'~rah3n ljyönt;l is J.;:. OGol1o ~taj icn ill3tka.uf;, nnulcsi211 Juori ttamiceb;i. Csanottaj jc l 1,..,t <:Q]CO-L V... US 01::'8':' Ei opi y~ lc ta {'..111a j ;:r j "'s J-ett ;'v:; ~-:L_ ai] u~ e'" j 'r jo ste lylrul uh~in. f)~ r." klo 19 "unta, ~nne j :: St dior:- ä tiön vuos iko~:ous pi let... 1:.. e_sill ir -aupun.,;inhalli tu "'en ht; oneuotossa maaliskuun 7 p;;':' v; 11 ':_ kou!-:sessa vali taal1 J:..d. halli tuk Je... puheen j olltaja j[ jiisey'_\.,;t, tilinterkastaja ja ntiille varamiehet sekä l{al~si kosoov8.rojen tarka.jtajaa. Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet liiton edustajina Unto..::iii vonen ja ennart.k.i vi, tilintarkastajana toiminut.. ustaa Vuori. l Suomen :Fuorisojärjestojen edustajisto. Nuorisovaliokunta kokouksessaan u valitsi S TEn vuosikokoukseen seuraavat edustajat: Arvi Heis.. ~L..l.e.,.. ~ar tti Ennoila, Harry :L'apola,. nn- Lari ""in ja Keijo K. V: h:.1en sek;i varalle Orvo~[ i ~omu l ainen. Ha llituksee _ 's itet ~fu1 Arvi He i skas ~a. :\.i::ai3e::! min on hallituksessa ollut lennart ~_ i vi. Si h t t;eri esittää vaalii..lii ttotoirai.t.:mma vahviotettavaksi Yht.:.~t övalio~{ul.t i el eduotus. PUätetäiin liiton edustuksesta eri alojen yhteist--; valiokunnissa. u aostot esittävät: _Y Ek~e1);z :_ -/ki ner., C. ndersin ja li;::... e'ustajalla Ie Litc.11.en, vjrlata U. Yiernenkari, TT. :~ur..lio jc.1. r.,ske- Ii en. oriualloilu: J. r rk."ii nen,.,t' ::"a.ion ~ lt:-:n ed. L. Kivi, varalta -.- r.-",lkari, II. _':"01' ~~. ~"~.. :~eil1el1. Suunnista.::tinen: ":. Pull~:.inen, "'..wu... )et~, varalta =JY. n ja Ö. - annole-. - "'::k: 1. edustaja U 0 ~ o:'lut _. ~lkl:iner... "si 110: _.,,-irri ja U. iemen.ari, vg.:"'llltc.. '. Jokinen, V l :- :.ol:.- ~t':: clustaja.l.a 0.. ollut ie cl1.~""ri. ";i.r..ti: oininer: ja Ylle Le ltine s"'r.lal.!.a lt.:n edustajll.l8. Ilar - 1.:8. -!'viner;.. Lui'itelu' :. PirhoneJ.,. Joo.l.. tt.:. j :_.lenins, -;,... \ c.w.,.,"'1 C<..J.. +-a) V l..w H'""va-'-'r-, U -, ~ _ 11 vo nen _ ~ J' a T _. -.ll t.l v u.l... e.... I' u_.:. OG, t.i-. 1 a 01 ollllt J ntti. J :":'äkie ko: urn:i, P. T30,t:.,"1,... _ttlu1.r.., v "alta ~ oriman,- - -;'ur.f' jl uJl'inen. Ltk:_l cd ol_u4.; L. rur::.... i. ur ~ e ld us : I.. py8riti Iy -: -. Lam~ lnen -; 1 t.: : "orsten ja V. n,':'in(jl t. alasti, O. Via. der u edustaja.. si jaosto csi c n1 ;:en7esi,.. :.. O. ~.~i:...nc:;,er ' in. T> ~al.l.:onnoo t 0 :. --0 f.1 k.. an n, l"l0 l 0_a_.... e.11. J3.' TT <> \,.. I J..... U.l~l:ul'i, varalta- -: =e:1tlne.l-:- Ltk:n edustajana 0 o~_l t '. _el hicu:::-l. ~rl~iju:,,' i.l:..1:~. Sal iner ja ~_.... U '1e1'C, v'11'alta r. Korlonen j3 -: ~ :ai~ -: Lt~:n edusta~a'si e~i~t:' ~ os~o L. lutt sen. (6. - 1?. - Lii "'.:.totoimikwlna V"lita n liittotoi, i.unn'j.n ed~sta~:j.t...,~l"..r!j.av.lln alf<toimi.u,tii~ j jaogtoihin (... ulni- a ny "yiset j" c.et):..:yövaliokunta: (3uvant 0, ~. ne jo. 1 '" '. ;'.ane.r.., v ralla 'iivonpn, ivi }a- urr.i) -

10 Ko>..ous 7/50-3. Le lt.:.\ lio:;:un~a: C.uolcko, "TuTl~i, a~t..:.' L..":'l:.cn, 1 ivi,.. altonc. ja ~~rvinc::') ~ oimi tu8neuv stot: ~UI-leht i (.unne, :T lll,. i ja J "rvinen), 1: isten - Urho ilulciiti: - C: a. t ' lc i nen,. UltO~l~. j u J alairuo),... ivrl (lreiska1:'n, 'nnoilu ja '\.nn- rt-ri ;in). Ui"h ilc; teknillinc toird cun~a: CT i'l2-0 C, - 1 tomii _i, ~-iä - er,- uok 0 Ja - sihte erlna - ntar.e..l ' j ~i!i~ _ ~:r~.~i!ija~: _(Leskine n' ~ o! CL) TaI a"'u:r..nanliitto o... iteq: ([;uvan~o,,n11c, :-c::"81::anen, varalla uol:kö ~a- IVI) :ro. a2:3. "atoimikunt'l: (...:eisknnen, ~:Ul'! J;'l'vinen) i, nokko ja ruorisovalio1'unta: C:ei"'!;:a.len) ~ aistolwlkunta: t~3atikainen) Vali~t~sJaosf07 ( aatikainen) 1uot~i~ Iari~ ~ toimikunta: ( ) J '1os-::-ot :-hli::tö f1-skineii)~ jb. '~:.e::=o " n::.' i), Loripallo (:.civi), - c""'sip;-lio (. ieruenl ari;, luis:;e:l" 'TTutt llen, oclonta (lenone'/1..1a.ttori (P_lto.ä~i), Iwr2.keily 1,-2- ::' en), _ai~~i j (Vuori;, painon... osto ( eulu:uri" palloilu ( 'uo:c:o;, )8s;'pallo (. t:nonen), pur j hdu8 (luok.o), pyör~ily (Peuh.ul'i) ~ suunni...itus (- ui kinen), uinti (Lesj~inen), voimistelu (Ko~one::!;, leisurheilu ( iivonen) jo naiste~ yleisurheilu (Huttun0~) Yhteistoimin t;~ 1:"euvotte~ ut. Yl-'is urhe i lun f;,teistoimintnneuvot'~e lut, J OlGSa lii t. toa epävirallisesti edustiv:.:n; Unto uiivone j_' eo Luttun"'.tl, aloi, tettiin alustavasti eilen. '.euvotteluvsa laadittiin so~ L.usluonnos, jolka neuvottelij'3.t esitti:iv'it liittotoimi "Lmna. l;:;';.siteltiiv;'l-:si. -:-~uullaan selostus neuvotteluista. Sa.. alla jaostosihteeri esittää vali tta~,7::lsi jatkoneuvotteluja vurte. koi e neuvottelijaa. T U katoimikunta esi ttä~ lii ttotoin_i ';:llnn<.:n ~Csi telt:;y"bji laatim3.nga suunnitelman (liite 1 ) ~ iirikokoukset. J"rj '3t()O'l~aaj,-, s att3.a ic"oksi, ett':,arsin issuo 1 p~iri~oim';kunta tehnyt. t... en, ~or::-:j. mw'aan liiton seuro':'1,,3 e'!:'tääh edust lsol~eus ':'il''; ko':ou:,essa siit.. huoli ':lt., et j" zcurat OV.lt sä~:det;ys"'ä J"r,~ st, ~Ges"';' suori ttaneet lii ttcvprot. iiri toimikunta nerus"caa... t:.j:mensii uiiri. vel'ojen l~ästcihi. ) ';'tö8 on selvästi ricti ~:':'i' ;... 8, liitto\;oimikt;mnan 6/106/2 t. 2. 4C1 antaman ptiät~jksen kanssa. - ";" cttfin toimenpiteistä eekilökuntl3 palkat. r.1..-övaliokunta esittää lii ttoto':'u:i' l.:':1.::c. vahvistettavnj.::si esi t;-k en - en -ilökunnan palkkojen tark sta...':'seg' ( liite lr 2) ele, atio n6. i tä- v,yöhyl<:keen u.. aihin. '::/ö v alio.;:unta e si tt:,iii, että n8. i t~' -v ':';Ir-1:I::een maihin HLletettäväL dele a~ioon vali ttaisiin :rj ö :1;'.18, : elvi -'aatikainen ja Lauri' urmi. ":OiLlistop;';'ällikkö il. oi,;'~aa valiokunnan päutö.s en nulcaisesti r:rhtync ensä as ia r:jukaisiin - al.. is 'ce lut oimenpiteisiin :. - Kansallis- Osake- Panl:in laina. Ty" valiokunta ilmoittaa, ett~,8.00! tila: vastaan otettua 10 milj melrkan suuruista k2-inn -lain a or.. valio ::unta lyhent:i,nyt 8 milj. markalla. palkinnot. J:~u.o:.'isoval iokunta esi ttii.", ettci sille '.;,ö.i.,-,.ett;'isiin 0'; xeus k 'yttäi:.:. 30.ooa r~:::,kk,-,a vuoden 195 nuorte~ 'coininlakilpailun palkintojel ostoon. V toim.intasllunni tel~!1assa on.j: ö... ctt,' l;'itä kilpailuja varten tarvittava määräraha, mutta n_io':'1.n~a ei katu::". n_, vaan vasta sonut ~s~allise si ostael palkintoja ko e vuode nyt sopivana aj2nl'.:ohtana. 74. lii ttotoimi~~unn.1 ::"s':'tc~ t"v"ksi

11 :Kokous 7/50-4. Helsingin ~yöv1en ~ihtäjien valistusohjaaja _oivo alolta koskevan kirj lm"n. :Tiinik i.in sihte ri esittää lii ttotci i _unnon k"sitel t v; ~:::;i va i --;tusohja' jan selostuksen menettcl:-st;' 'n euvostoliiton voimistelujou~kue n vierailussa ~uomespa :':-u..,ia seuroja... J;'r jcstöohj aja psi ttä;i sytt"v ":'ks i liiton r' senj"'r j c st Ji~:si : SatakQD~an piiristä: Vam ~iy rvrr"n kunnäs-:a: - eura 01 teriin. P ä ~ t d k G C t. seura:.1vat U'.l"ct sel.uat hyväk... as\os re 8_10 l~. y., per. jo mer ~i tt: yh -istygrekis ~. - Kokoul:sen iiätösvaltaisuus. ~odettiin, ettti saapuvilla olivat va~a_~leenjohta ja Y"i.'jö Er,ne (7), jokc.. toimi puheenjo!1tajal1a oe:~e liit~otol.. i \:Ul1l18li j ;;sellet : rvi Eieskane 1 en, Unto 0ii vone'1 ''l),.. auli 1 0- ponen (7), :~elvi Raatitainel (~" Lennart l:..1vi (7), Luuri :.u.r. i (7),.~arile Les.:iner.:. (6), -ieno <_altonen (6), ~slro ::?elto.. 1L..i'~i (4),.j it,( r., 1" t.j.. ".J..".J..,." J." "'J _:..us.;aa,uorl 0 l' I seka u OlIDl us1j a u ~ Ol\'O...;.r-.-1ne", _ e c!:a :.artin, Greta ajala-._illlle, J..oivo ::äättä, "Jnto -.ut J GUllC:., ~oivo "aionen, ~ino ::tantanee, Joonas K;yk~d.inen, Keijo Viiane11, Leo Euttmlen, 'TeiKko Peuhl:uri ja sihteeri 1ino i. "uokko, joka laati ko~ou~sesta pöyt~xirjan. PLätösval-i;aisLlus merkittiin :. - Pöytäkirja tarkistus. Luettii kokollsen 6/50 pöytäkir ja ja va lvistettiin tehdyt päätökset ~. - 'luoden 1950 kurssitoi inta. Liit",jotoimikurl'J.;a hyvi.i.ksyi nuorisovaliol::wmal :;sityksen, palautti valistusjaovton esityksen uutta esitygt~ v~rten, koska se ei pi ",":...yt puhtaa8t..:. raittiu.skurs ien ~":~~ "G~.;:,.iGt:.:. tarkoi tuksenmwmisena, j'1 palloilujaoston esi ty.. c...ien :.---, ~!~'S;;ri ij,;'iljs t"tk",en j;'lj een 5 iiänell;'. 3 vastaan. 5J ~sitys palautettiin '('sitel t::v"ki. lsiasta ilmoi teta<l!l rnjös piireille...:1:1 ol_:"oia '~oimenpiteitä varten ~. - ryrkkcilyn!!1uaj OUKl-:uc. Lii ttotoir. il:wl"ta hyvi;;.ksyi esi ty... ::sen t Jääpalloilun maajol~kueet. Liittotoi ikunta hyväksyi esit ':sen ~. - l:yrkke ilyn SI. - kilpailut. Liittotoimikunta yhtyi U':C '} h rl:diivlil.: b.:n.j';ad.ll. P;~:..;tds. ~ehtiin äg.nini:.:.ärin XV Olympia Helsinki 1952 r. Y:L VUOGil;:o-,wus. Lii torl edustaj iksi y... dist./ksen VUOSl w_::ou~cseel1 valittiil ~auri :Tu.r..-;.i,?auli l"oponen ja...jino?antanen. ~~ä.1ivaltaa 1::':'" tt:..:.ä :Turmi. J"r jestelytoi ikuntaan esi et: :"n cntioet jäscnet, tilintarkastaj a csi -"..Tuokko ~. - Stadion- Säätiön vuosikokous.,stadion- Säätiön halli tu';:seen.joi tetti:i:'! cnt'iset, tilintarkastaja :si Kustaa Vuori ja kassatark:tailija~:s:::" Leo 1 uttunen :. - Suomen _~uorisojärjest"jen edustaj:"8.j.;0. Lii ttotoimikunta hyvä 'syi esi t,,-.~sen ucn:":::1avin ::,uutoksin: Orvokki ~omulainen valittiin vakinaiseksi ja.rvi ~. I:eiskanen varaj ;;sene1;:oi. idusta": ioton h:111i t ukscea os:.totu:':;'n Keijo Viianen.

12 r:okous 7/ Yhteistyövaliokuntien edust's. Lii ttotoi::likunta hyvi.:.~:syi jäsenet Yllteir;to:'r,lintavaliokuntiili esityksen muka::'sesti. KLisi ttel yn yhteydessti. esi tettiii: painijaoston ehdotus pai nikomitean jäseniksi. Jaosto ehllotti valittavo~~si seuraavct : Suvanto, ~:8.kelä ja Koponen, vara l ta Fbajanel1 ja oihteel'iksi Veikko Peuhkuri. Liittotoimikunta siirsi asia. oeuraavaan <:okoukseen ~. - Liittotoimikunnall alatoimikulillat. Lii ttotoir:1ilclmta hyvu::syi entiset jlioenet alatoimikuntiin esitystl:. seuraavasti muuttaen: UrheiluteKnillinen toimikunta: Ji.:.senten valinta siirrettiin seur aavaan kokoukseen. Valtalcunnanl i i ttokomitea: ~i asetettu. Lii ttotoir.likunnan edustus jaostoissa: su1..mnis"uaoiseen... iemenkari, voimisteluun ::?e l tooä.r.:i ja naistcn yleiourheil u jaostoan Vieno ialtonen. Duuten edustus säil yi entisellään ,. - Yht eistoimintaneuvottelut. Kuultiin selostus neuvotteluista :,/lcisut:... cilusopihiuksen aikaansaalidsesta ja pä;',tettiin sen johdosta, cttli. neuvottelijat hyv::':ksyvät erikoissopimuksia varte._ luo. 10 -:::sen, joota ehdotu':sen laativat :uokko, Rantane:;'l ja Huttunen. 'Talittiin seuraavat 1 euvottelijat e~ii-:oissoijir.luk sia varten: painiin Suvanto, r. äkelä ja..2euh.ccur i, ~Tleisur.leilm;m Siivonen, HuttlL c~... ja Rantanen seke. nyrl::keilyyn Heiskm:en, l,:äki- 1 en ja :lantanen ~. - Kukkatoi ikunnan esitys. Lii ttotoi likunta hyväksyi e si tyksell t:luuto.coe lla, että seurojell osuutta lisättiin 1 nar1cj.118. eli 5 ~::tl"!;: ::.10.::, mikä mer~itsce sit[, että liitol_e tuleva os~us V"281i vaota::tvasti ~. - Piirikokoukset. Piiri toi!!likulll al ta pä 'tettiill py~'tl-;.i.i 1-::11' j allinen se l itys menettelystliän. Tu:-dentäen 3/18/50 teke.2':iinsä pei::i.t' otu, li~ ttot oi ~ikw_ta päätti l~hettk~ Varsinaissuoille 1 piirin vuosiko~o~-seen virallisiksi edhstajikseen ltk:n j~scnen Lennart Civan ja sihteeri ~il1o A. \,'uokon. Liittotoimikunnan jäsen Pauli Kop0lJ.cl1 i l... oitti pö täkirjaan merkittäv[ksi moitteen järjestöohjaa~alle siitti, että jär j estöohj aaja 01 i hoitanut sääntö jen mukais esti eriiidell seuroje~ verotilitykset.ääräaikana. Koposen miclest~ huolehtiminen tällaisista seurojell asioista johtuu poliittisista vaikuttimista ~. - Henkilökwll~an palkat. Liittotoimikunta vahvisti työvaliol~umlan asi tyksen seurqavin muutoksin : Jaostosihteeri Peuhkurin palkca : - (pätf.tös äänimäärin 4-4), järj estöohj aaja 1.artinin palkka : - (äänimä~in 5-4), toimittaja r.:ontosen palkka : - (i.i~:nic~i.irin 5-4), jaostosihteeri Unto Huttusen palkka : - (älll~_.. i~:rin 5-4), naissihteeri Rajala-Rintee palkka : - (i..:.i.:.ni12~:lrin <1,-4) ja kassanhoi~aja Kumpulaiscn palk a : - (ä''':nim:':'i;,rin 4-3). Liittotoimikunta päätti, että pal'~:~ohjep~~t~ksen u cainen 1-:oroi tus on tehtä7ä myös valmentaj ien pal::oissa. ~ ehtä "Iän hoitaa työvaliocunta. Päätös astuu voimaa :. - J ele,r;;atio ns. itä-vyöhykkeen maihin. Lii ttotoimikunta pätitti esityksen j ohclost8. sel:raavaa: 1) ~i::ill:":' Il atkalla e::' oteta yhtej ttu. Juooslav.iar: urheilujärjestuihin. 2) UT~ laatii kiireellise3ti ehdot 11:oc _ toivo uslista~si ja ja huolehtii ennakkoyhteydest~ asianouaisten maiden ur heiluji..:.r j estöihin. 3) Jeleg8.tion kokoonpano va~7istettiin äsestyksen jälkeen 5 [t~ellti ~ vast an Kansallis- Osal:e-_ an dn laina. 1yövaliokunnan toi... cnpi te8t hyv"ksytt~il1. -. L

13 :Col-::ous 7/ ~oimint9.kilpd.ilun palkinnot. rära:lan Lii ttotoimilcunta...j.y".oi ta2:'::oi tu :s ee D. ~otun 00:":'- llih:n kirjel ~~ johdosta pyy!ettiin vulistusohjaajal ta sel vi t otä. ~ ys: P.'!Y {sen lisub":'si ttely sa O:"nl:UiL voi' ise l.ltvieraill1.a kod:~e Ta seli tys siirl'etti i r~ ty"valio"lu'l!18,'. I'atcaistavaksi,.nutta 01 valio:cunta velvollinen an~a,~n8.1. :::>J.ät"::Cses tj;'n selof.'tu::sen lii ttotoimiln ' Le "usia ~euroja. Ui Lii ttotol i :Ul ta hyvi.-:...~syi Ta askos::c_~ ::'allon liitoll jäsenji.'i'jcst 'ksi edell t~rkse'... ä, että SCl:1..l'a to:".ii liiton =llisä"ntöjcil JlLtJ-aisesti. VakuudeKsi :, ~. ( 1..

14 Lj.i te N:o 1 0 Ltkn Ii~:an 7/50. Laskelma juhlakukan myynnistä Edellisessä kokouksessa liittotoimikunta tek~ per1aatepäät~ksen varastoon jääneiden piirijuhlakukkien myynnistä. jättäea läh&amän laskelman tekemisen sitä varten valitulle toimikunnalle. Toimikunta on käsitellyt myyntiä koskevan asian ja esittää myynnin tapahtuvaksi seuraavan laskelman puitteissa. I TulO~: Menot: 3q r:),, 00c kukkaa ~ 10:- Voitoksi Liiton kulut Lunastus lii toi ta ~ }c Postitus ja ~akkaus Painatukset (mainokset, ohjeet ym) Myynnin hoito ja valvonta Palkinnot Etappipalkintoihin seuroille 12 x : Lopulliset voittopalkinnot seuroille 6x6.000:- 20 kplo viikon lomaa Pajulahdessa matkoineen ~ kplo 3 vrkopajulahdessa matkoineen å : : : :- 75 '~ 000 : : : : :- ~i'sntipalkkiot euroille a: 4: Piireille h 1: : :- menot yhteensä mk mk ' '- =-a:z::i_======== 1, : : : : ': - -, :- '--" Palkintoihin käytetään :- ja. jakaantuvat pe seuraavasti: a) Seurat lu okit~ lla an kuuteen ryhmäänt. Tav61-t$ _ Tavoite yli 700 jäsentä 1500 kukkaa kukkaa II ti 400 II 1300" 2000" 111 " 300 " 1100" 1650" IV " 200 " 900" 1350" V ~~ 100 " 700 II 1050" VI a).le 100 " 500" 750 II ~~sakin ryhmässä jaettaisiin parhaalle tavoitteen s.avuttaneelle. myyjä~euralle etappipalkintoina urheilupuvustoa tai urhe11uvälineitä. Eta ~pipäiviksi nimettiin 1$50 ja 1.6. Vaatim~sena on myös, että tav~ttee;; on lii tolle tilitetty s \ \. / b) Lopullisin~ palkintoina jaetaan mennessä tilittäneille \ seuroille kussakin ryhmässä 3 palkintoa, joiden arvo on yhteensä ryhmää \ koht~ 6~ooo:- (2.500:-, 2.C00:- ja 1.500:-). \ j 0) Seurojen parhail~e päämyyjille jaetaan palkintoina 1 viikon Pajufahdessa oleskelu matko._neen, ~ o palkinti,a 20 x :-. f d) 20 seuraavaksi parnaille päämyyjille palkintoina 20 kpl. 3 vrk. Paj,ulahdes s a oleskelua ma tkoineen A 2,000: -.. / Ii Mikäli liittotoimikunta katsoo, että seurojen osuutta olisi li- /sättävä, voisi se tapahtua lii ton kukasta perimää 3:- osuutta vähentä / mällä. Sen sijaan piireille olisi 1:- osuus säilytettävä. I I I I I,.

15 Kokous 0/50-1. _yöväe Ur eil l i~tto r. y:n l iittotoi.i' unn l ' ito..,... i tossa ma~liskuun 2 ~jiv " nti 1S50 l~ ctt~ k o kouksen pöyt:: ir ja ~ s i t y s 1 i eta. 1 odetaan l iittotoi nikunnan jäsenten saa'jlplillaol o ja koko' kser p" ätösvaltaisuus Pöytä irjan tarkistus. Tarki stet aan edellisen k okouksen pöytä~irja ~Jdel. l.i sestl. k ok ouksesta s i i rtyneet asiat. 1) Painikomitean kok oonpano (esitys 7/65/ 50). 2) Ur heiluteknillinen toimi kunta (esitys 7/66/5u) Delegatio i tävyöhykkeen ma i h i n. IQ'sitellään dele.>ation matka- ja työol jel::m sekä päätetr ; r.l. muista mat ~aan lii ttyvist: asioista. UT":.l. e. d -tas lii t te e r.; ' SatqkUl'l.l.all piirin kirjelm.ä. r:':site:l.': n ~UL:l1 Sa"ta:.. unnan pllrln.;:lcjolr.:;;: p:l+;' , jossa piiri sittd" toimen.?iteitä ~leisra 'on u:d18iluaiheinen ohjelmatoiminnan tehostal ~se.. si ~. - Piirikokoukset. Kuullaan selostukset iirikokouksis"ca ~a se los tukeen ui 1euttami t' toimel. i teistä.. : tej.;i,i 'n 82. TUL:n yhteistoi~int sopinus. si, Yiiht:'jF'... 0 en in., ii11do yhtelltoir.j.in J v'11iokuru:a Sc.SPUlL1..t kutsu \. h-en hiil1 Ujun 1 J.1CJvt ise'... l3i 0 e~~ 1::' -~ ~012..'"' '-_r". :J. r-) järj s't,ctt"vill hii ltokisoi.1.in.,jao...,to csittä", et~-". -:; _ '1-; liiton ku tannlll~sella L'let tt"is'ir.:'"'10 Ij"i co ja' ~eo.. l,yo Jyv"s:i.Yläl ~overeista. uotannukset n. 10. ~00: -. UT_ esi ttä".rutsun l.:rv';l s ;) tt~,; "1"si ja ";8.:" :01 ~u1;:'jcen enevät kulut merkittäväksi tilille: Ulkolaine l~il_ o.':'lu toi i.ta yrkkeilijöitä "'orjann. rorjan.yrkke il~ liitto j"rjest~f.:laa_lu~'\j_". J.o ella 'iuu1"ct nyrkkeilykilpailut Jens Gullikoenin muistol:si, j".':'lui hin 0 kutsuttu osanott8.ji si myös _ULn nyrklceilij(j:~ ".,-ao...,to esi ttti.", ottae huomioon sen arvokkaar.. työn, jota nl..!.::..:;en 01. teh... yt' liitto 1e nyr Leilijoiden valme tajana, et J..;:' --i :::.::.1 i' in l"hetejc;iä ka 'si nyrl~1.~eilijää, jot:.. a nimet.. n. - -ii.ilujel r'l- ;:een. UIT ei 01 esi tys-tä kä",itel1yt. _unta 1.U:-.>e-'c ta ov <..t n..'lk : - p ~ ä t ö k s et Kokou'sen päätösraltaisuus. ~t \::'::'8- :':odett':'in, ett' saa_ uvill olivat V",,:,:J, l1..~;'2e.. jo.'u j Yrjö Enne (0), joca toi 1i puhee! ~o ta 'a11a selc" liittotcii ::..:'w... _ar:. j 'senet.rvi Leisk nen (8), U to Siivo en (8), PDll..~':' 1.,o:-o.e ~ (8), Helvi Raatikainen (5), Lennart Rivi (8), LaLU'i -~l'..l'~i (8/, _~~'nc Les -inen (7), 'Tieno. al to en (7),.w sko 1:'cl tomäki (5,... us ~aa "',~uori (7) sekl l iitol tol... itsijat ':oivo "ättä, f1reta :fa~:.la - ilme, eijo Viianen, Urho -~ier enkari, J oon",,9 ':yk.:i::.nen, ~)ek 1-:0. :.artin, Täinö '.lontonen, Unto Huttunen, Toivo ualol en, 1~eikko,-lluaela, Veikko Peuhkuri, To i vo Järvinen ja s l hteeri Ei n o.tu o k~w, joi-ra l aati k ok oukse sta pöytä.. i r j an. Päätosvalta i s uus merki t tii n.

16 Kokous 8/ Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 7/50 pöytäkirja ' a yvä~sy ttiin te' dyt päätökset seuraavin uornautuksin:.69/15: Ltk:n j~selen ~~ul i Koposen ~o~telau~e muutettii... sa amuodol taan seuraaval~s i: Ltk:n jusen Pauli Koponen ;::f '; il.. oitti pö täkirjaan merdttävtil-:si moitteen siitä, ettl:. ' LLrjestö-_. 0 jaaja oli hoitanl't eräiden seuroja verotilit. ~set.....,;. 74/20: Vo i mi steluvierailua wskevas-'.;a as~asta pä;'- _ // 1 tettiin pyytää Sr- seural ta sel vi tys. n ~ :. - :dellisestä kokouksest siirtyne et as"' a ~. 1) Paini komi tean ji:i.senten vali lta siirrettii. toistaiseksi. 2) Ur.1e ilut eknillis ee1. Toim.i kuntaan vnli ttiin VLJ.Odeksi 1950 ent ise t jäsenet eli Lellilart ::i vi rmhe e... ;j o~... t o.j 0.: n, Unto.~i i vonen varapuheerl.j oht aj... 1a s ek:.: j ~.seninii :sko _' 2. ~or:äki, On i Via ~ er ja :..J ino, ~. uokko. UT1:n si:1teeri 1:':' tcii~:::":' edelleenkin jaostop':älllckö '"'ino en. to.!' en Lii ttotoi.. ~i ;:un-:;a hyv:":'ks,;i UT m : 11 e' dotll'~ser ev"stykeksi. dele,-,cotiolle seura... vin lisä,,-:-:s ::'l: s e"l:oslova::ia:... ohjelr.1c<"'. lisb.ttiin oottori_~"'l'i:iily ja uinti, Bul~arial1 oh~el.. st:....ioistettii n pyör:':'il". Osanotta~ ille il~oi tetaen etu.. ~ ~e 1..., ett; liitto ei tule s uori ttamaan p~i värc'ho. a, ::tink~' vuol::si o:::jc.21.ottajia 1>:e hoi tetam ji' r je tctlä"n ke sälo ::?nsa 03 anottoo. silr.. ; ll~.::>i tl.ell. Pal- - ki.!1toky8... J 'sest ä ei erikseen päutett~r, r.1uttn k:-,'s r 1: S 1:01:0 laaj uudessaan l"hetettii VG istun' aoston kioi "el t:..:.vj. :si. ctil ta osilta UT1 e11 otus hyve:.ksyttiin sellbise11a~ ) ~. -il' jelmä. Kuultuaan kirjel ä liittotoiu.ilnmt, ::.;.tti e.e.~ät toi e11. i teet toimistopä"lliköl tehtäv;i :si. Ylei",:':B ':'ol2.e te. t~ vässti esit ksess~ otetaan huo ioo. se ksipuolis~un, ~olla :loisradio suhtautuu eri ur. eilufrjes u(j~ell toimi ICesLu... telw.,:uluess ij, itt"i. ositettiin usei"ta eo::' v~, ett~ yleisr~d':'o selostan laajaoti porvarillisto..' eate.:. ei tila~... uw:8ia,. utta j~tt : ly: ye... :1ainiYl!lC'.. 1 vas aavanl aatuisten arvo~isojen selosta isen. 81-5, - 1. ~ arapuheel jo ltaja BIJ.ne luki.t\:okoukselle l aati m' sa esityksen l'"uo:jion l)iirikokouksen ;Y lteydessä sattllnc':'s"ca to.~ eu1\: sisto.. Kes.{ustelussa valaistiin kysyi.1ystä eri puolil"ta ja Sel: j ohd os ta pä;~te"ttiin, et te i l ii ttotoi~ikunta puut l'!. l:ys~ r::.yksen selvi ttel' y..., koska sej. katsottiin kuuluvan iirin asic.::si. :"ui tenldn oltii. sitä _ieltä, että liiton taholtg voidaan ail'~nn apua ristir:'i <:.<n S Jlvittri!':lisessä, mi'-:iili välitystä uiirl taholta ')' r' ett~ Va:capuhe enj ohta ja peruutti e si"t rksej. sä ja"': YS~T"J ~ si ~e. J~' i koko- 2isuudesso.nn vastaiste!l toi.en_itei en varas.n. Uude11 a:,l piirin piirl::okouksesta anto':'!jelost'l... ~!Jel Lauri 1.l.1' i. Kokou,'3 sujui rauhalli...,esti ~.!Jdustus e:::us\jeet.däriteltiin liittov.eröjen tilitysten po jalla. Suont~er~ciclis;y~s iä ko'ouksessa ei ilnennyt. Tampereen piirikol,:ou -:SGssa käsiteltiin uni' t liinikä~n yhteisy~_ärryksen erteissä. ~s itettiin liito o'u~tujalle paljo valitteluja se! johdosta, että liito... toij...istosta Ga"!~ u vat sek" kir jee lliset että puhelintiedoi tu.:set tu.levnt ".;avallisesti liian!l~y".:~äl1, jottei niiden edellyttämit:. to~r:j.en_ ite':' tli e:'::i ajoissa hoitaa. Liito odus"tajal... a kokouksessa oli l"t'::n ~.sen Helvi. anti Ka inen. Varsinaissuo en piirikokouksessa, josta antoi selostuksen Lennnrt Kivi, käytiin kiistaa ns. lailliguug? crusteist~. Kun lllolempien eri ryl uien lcanssa oli neuvottelutiot~: p.. ;;.:;ty yhteisy. ärry {seen, sujui kokous asi allise khsi ttolyn.ol'.:eissä. Piirin toimintakertomuksel johdosta esitettiin pal~o:. lui... tutuksig. Karjala piirin vuosi~:okou'rsesta antoi nolostu sen Vieno al tol en, huo. auttae, että taloudellisista s 'ist; -" iirin toimi takertotiusta ei oltu en... :01 t.::l 1".1. etetty seul'oille.jiten toi i "takortomus esii..eltiil... vasta ko~{ou:sessa. Pfri :OkOU3 )ä:itti a.'c3a... iirl. toiminan viiteen alue';l.r~est 'ö L ' säksi a ettiin seloctukoet :eski- Sume_ (Jalo.en),.~ymel: L.J.aksOl ( eiskanen) ja ::u.rr.een (.,. oponen) piir ':'8. Vl'O L:ol~Ollk sista, joista i tä~n erikoista ei ollut r.j.&inittavaa.

17 I~okous 8/ ja TUL:n u teistoimintasopicus. Liittot oimikunta p;; titti, että yhteis toi.~in~asopimuksel'! edellyttämän ns. avoimen kilpailun järjes~~:'slc;3.l1 k".sittelee ja päättää asial.1.o!"llair:el:... jaosto, al1tael~ siinä ol" teessa menettelyto.paohjeet ;yhteistoimint8valio~cuntien j.senille. :>yc.!.'i:.iilyn y... teistoinil taa kojkeval.1. "O:?:... l"l'ser.. liittotoimilmll";;a l13.he tti työvaliokunnan J:l~rvi.:i ksyttäväks i. Käsi ttely y teydessä j aostos iht eeri... t!uh.~'1..':" i il oi t ti, että ~ainilii tto oli vnliru~ut W.I- kilpailuihin 'Juo:.. en joukkueen il... oi ttamalla, etti 1 -L saa ni. etti -alldel raskaar::m.n_~ sarjo.n edustajat. LiittotoiLikunta valtuutti jaoston hoitacd.211 ~sija edelleel, kuitenkin sellaisin evästyksill, ettli liitto ei ota osaa joukkueen kokoa6iseen, jos Painiliitto... itä~ kiinni voi~~s'hteista 6+2, joka ei vastaa IDa<.ln parhaan painijouk1cueen l;:ol:oonpanoa v - Hiihtäjiä Bodeniin. Liittotoimikunta!lyv;~ksyi esityksen :. - I~yrkkei l ijöitä... orjaan. Liittotoi::,.ikm ta pk::.ät ti hyväksyä jaosto_ es':' ty-6:sen. ~sille tullut asia Seurojen juhlatilaisuuksia. Liittotoimikunta valitsi edustajikseen seuro en juhlatilaisuuksiin seuraavat henkilöt: l~okian Pyryn 45-vuotisjuhlaan Yrjö.u teen, Vauht i!eikkojen uhlaan u.rvi Eeis:casen, Rii imäen Kiis~nyeickojen 20- vuotis. uhlaan edustaj an jä.r j estää toir.:listo ja HmpSn 25- vuotisj uhlaan luokon. Vakuudeksi: ~~ E.' luo eka (

18 n:o 1 ltktn pkjaan 8/50. UTT:n ehdotus urheiliain vaihdosta itä-euroopan maiden kanssa. JalkapallQ - samalle matkalle kuin joukkue matkustaisi Tshekkoslovakiaan. Pyöräily - Puolan ympäri-ajo Yleisurheilu - B-maaottelu liitto-ottelu tai pienempien urhe11uryhmien vaihtoa. (Myös naiset voisi huomioida) Naistem voimistelu - sam~la matkalla kun joukkue mat-, '. ', ' kustaisi Tshekkoslovakiaan Hiihto Zakopanen kisoihin osanotto ~yöräily. Ride-Pravo ajo Yleisurheilu ~ Y+ei~urheiluryhmien vaihtoa Naiavoimistelu - ~oukkueen vierailu ~shekkoslovakiaan Miesten voimistel,u - Joukkueen v~erailu " Jalkapallo ~ Joukkueen vierailu ' Tatran kisat - Joukkue ASKÖn liittojuhia UTT on alustavasti suunnitellut lähetettäväksi naisten ja miesten voimistelujoukkueet, yleisurheilijoita, uimareita, painijoita, painonnostajia ja mahd~llisesti koripallojoukkue. Miesten voima huomioitava, ettei MM-kilpailut ole häiritsevänä esteenä./ Eri urheilualojen (yksityislajien vaihtoa~. Kysymykeeen lulisi pienemmät ryhmät. Sama kuin yllä. ~yrkkeily1iitto-ottelu Joukkue vdisi samalla matkalla kilpailla myöskin toisess~ maassa. Pyöräily - Bulgarian ympäri-ajo 10-25,9. UTTn suunnitelma sama kuin osanotto "SR'ön lii tto juhlaan. Voimistelujaosto esittää liitto-ottelua. Alustavasti tiedustelt~ 1iikennöitBijä Vilkkaalta Kotkasta linja-auton käyttöä, mat-kaan ja olisi kustannukset n. J yi:f,kkoa k~tävästä matkasta ;OO.o.oO:-e....Auto voisi ot-\ 'ta..a matkalle n henkilöä" Sama auto kuljettaisi ", ~sanottajat myöskin ASKÖn liittojuhlaan. -_, ', Mui t a ph j ei ta ma tka& varten: ' '. ' YTT esittää, että sovittaisiin taloudelliset määräyk ~~t 8~anla~eiksi" eli että kilpailujen järjestäjä kusy~taa maan rajojen sisäpuolella kaikki kus~annukeet, ~öskin päivärahan, joksi esitetään 1 punta tai 2 dollat~a. päivää kohden... V~stavierailu tapahtuisi eamoin perustein. illei kilpailumatkaan sisälly vastavierailu, olisi ku~ äu.jamaan kustannettava kaikki kulut, ~. ' Neuvottelukunnan olisi sovittava siitä, minkä maan ~ielellä tapahtuu kirjeenvaihto (Esim_ ranskankielellä). ~. Valmenpuele1rille ~utsuttavien osanotto tapahtuu vas ~avierailun pohjalla. Lähettäjämaa kustantaa matkan ja järj es'täjämaa muut oleskelu- ym. kustannukset ~, 1,.?alkintQkyeymys - selvitettävä ll1iten suhtaudutaan palkintojen tai muistoesineiden jakamiseen. 5. VT,T esittää lisäksi, että delegatiolla annettaisiin la~udet.sopia muist.akin kuin ylläes~ tetyistä. Hiihtoj'OUlqcueen pålat,tua T~an kisoieta oli. tshekkil.ijj.sten ja o\1kkuee~ johtajiston välillä ollut kes~s. telua mm. mootoripyö~äilijäin kilpailu- ja näyt~smatkasta Suomeen. '.,amoin nuorten laulu- ja leikk,irynmästä (n; 10 henkilö.ä) ~nnen matkalle. lähtöä UTTrl puolesta esitetään yksi tyi,s' ~ohtaiset selvitykset siitä, etteivät kilpailukosketukset "a~u samoille ajoilie kuin on kotimaisesti sovittu maa- ~ tteluista, mestaruuskilpailuista ja niihin ~errattayisa.., Asialle olisi eduksi, että delegaatio ja UTT ennen ~atk~lle lähtöä vielä pitäisivät. yhteisen neuvottelun, jossq käsiteltäisiin kokonaisuudessaan urheilijain vaih-, oa koskevat asiat.,... T,Jrheilupolii ttiset kysymykset jä,ttää UTT lii ttotoimi ~nnan evästettävä~si.,, \, '.lo 1..' t f l r, r

19 Kokous 9/50-1. Työväen Urheiluliitto r. y : n liittotoimikunnan liiton toimistossa maaliskuun 9 pnä 1950 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s t a l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. koko~ksen Todetaan lii t totoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja huopion piirin piirikokous. Järjestöohjaaja saattaa liittotoimikunnan tietoon, että Kuopion piirin pidetystä vuosikokoukseta levitetään l i iton seurojen keskuuteen lentolehtistä, joka Qnt aa virheellisen käsityksen piirikokouksen kulusta ja jonka on allekirjoittanut toimikunta, joka käyttää itsestään nimitystä "TULn Kuo, ion piiritoimikunta r. y. ". Päätetään toimenpiteistä Vuoden 1950 kurssimenoarvio. Käsitellään kokouksesta 3/50 siirtynyt UTTn esitys liiton kurssimenoarvioksi v Hiihtäjiä Ruotsin pääkisoihin. Östersundissa järjeste~ään Ruotsin pääkisat hiihdossa, Svenska Skidspelen. SHL on jälleen valinnut itsenäisesti kisoihin jouhlcueen, johon huomioinut ainoastaan liitostamme Tyyne Widemanin, vaikka aikaisem ~ ien neuvottelujen mukaan ~ iti joukkueeseen kuulua myöskin Pentti Laitisen (OVi). Tällaisen menettelyn johdosta esittää hiihtojaosto, että Laitinen lähetettäisiin kisoihin sekä lisäksi liittomme hiihtäjien johtajana A. K. Leskinen. JOhtajan lähettäminen matkaan on sikäli tärkeätä, että mm. Tyyne \Vi:ieman on kokonaan kieltäytyvä, jos johtajisto on kokonaisuudess 2an SHL:stä,Tsillä hän on aikaisemminkin joutunut kär- - simään heidän taholtaan "er äänlaista painostusta". Matka-, passi- ja päivärahakulut henkilöä kohden yht mk. UTTn lqusunto esitetään liittotoimikunnan kokouksessa ~. - ~oottorijaoston esityksiä. 1. Tshekkiläisiä moottorimiehiä Suomeen. Mcottorijaosto esittää, että se saisi kutsua 3 tsekkiläistä ratapyöräilijää, 3 TT-ajaj~a ja 4 akrobaattipyöräilijåä mqaharnme väliseksi ajaksi. Tshekkiläiset lupautuneet vastaanottamaan vastaavansuuruisen joukkueen liitosta~me. Kulut jaosto esittaä siten, että tshekkiläiset maksavat matkakulunsa Suomeen, missä he ovat TULn vie raana ja vastaavasti TUL maksaa joukkueensa Tshekkoslovakiaan, missä joukkuee me on heidän vieraa- - naan. UTTn lausunto esitetään liittotoimikunnan kokouksessa. g._k ~a~nyä1igeg ~o~t!o~i~i!p~i!~i~r!u~. Moottorijaosto on suunnitellut kansainvälisen moottorikilpailukiertueen järjestämistä kaikkiaan 18 paikkakunnalla. Kilpailuissa olisivbt mukana edellisessä kohdassa mainitut tshekkiläiset. Kilpailujen rahallisen puolen noustessa useihin miljooniin markkoihin jaosto esittää, että tätä varten jaosto s2isi järjestää neuvottelukokouksen Tampereella 19 pnä mualisk Kustannuslaskelma: 25 osanottajan matkat 25 osanottajan majoitus Kokoushuoneen vuokra : : :- M.k :- ============== Jaosto on kokouks en suunnitellut Tampereelle siitä syystä, että samanaikaisesti Tampereella on TULn voimistelumestaruuskilpailut ja niiden ansiosta on osanottajilla mahdollis~us

20 Kokous 9/50-2. saada 25 fo:n rautatiealennus. UTTn lausunto esitetään liittotoimikunnan kokouksessa Voimistelun valmennuskurssi 8K-kiIpailuja yarten. Voimistelujaosto esittää, että järjestettäisiin valmennuskurssi A-sarjan seuraaville voimistelijoille: Paavo Aaltonen, Kauri Hiltunen, Veikko Huhtanen, Gunnar Karma, Kaino Lempinen, Esko Numminen ja Kalevi Viskari. Ohjaajana Kalle Lehtinen. Kustannusarvio: 7 osanottajan 7 " 7 II 1 valmentajan 1 " matkat ylläpito päiväraha matkat palkkio 5.600: :- 800: :- Mk :- ============= SM-kilpailujen ja mahdollisen Suomi-Tshekkoslovakiaottelun johiosta jaosto pitää valmennuskurssia välttämättömänä. Samalla jaosto ilmoittaa, että kurssi on ilmoitettu yhteistoimintavaliokunnalle olympiavalmennuskurssiksi, joten kurssiin käytettävät varat ilmeisesti saadaan takeisin. UTTn lausunto esitetään liittotoimikunnan kokouksessa Voimistelun yhteistoimintasopimuksen neuvottelijat. Voimistelujaosto esittää, että voimistelun yhteistoimintasopimuksen neuvottelijoiksi valittaisiin jaostosta Yrjö Ahtio ja Kalle Lehtinen. Kolmannen neuvottelijan nimeää liittotoimikunta Yhteistoimintavaliokuntien jäsenyys v Jaostojen ehdotukset: Melonta: Albert Moll, E. Mielonen, Itkn edustaja E. Nenonen. varalle E. Piiparinen. tesäpallo: T. Lehtonen, V. Suominen, ltkn edustaja E. Nenonen, aiaise~in ollut E. Peltomäki, varalle T. Vaahtera ja L. Kadenius. ~uorisourheilun yhteistyövaliokunta: Liisa ja Toivo 1iustonen ja Itkn edustaja Arvi Heiskanen lo.. - Painitoiminnan tilit yksiä. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan vahvistetta-. vaksi TULn Mestaruuskilp&ilujen tilitykset vuodelta Vapaapainin m-kilpailut, Lahden Kaleva. Tuloja :-, menoja :-, tappio 5.966:-. Kr.room. painin m-kilpailut, Kajaanin Kuohu. Tuloja :-, menoja :-, voitto , josta TULn os~us :- on tilitetty liiton t oimistoon. Vaasan Toverit, tuloja :-, menoja :-, tappio 5.231:-~ Aänekosken Huima, tuloja :-, menoja :-, voittoa :-, j osta liiton osuus :- on tilitetty liiton toimistoon. Vuoksenniskan Vesa, tuloja :-, menoja :- - voittoa :-, josta liiton osuus 6.800:- on tilitetty liiton toimistoon. Iisalmen Tv. Urheilijat, ikämies m-kilpailut, tuloja :-, menoja :-, tappio 5.400: ll.. - Jalkapalloilun sarja- ja maaottelutilitys. Työvaliokunta esittää vahvistettavaksi palloi lun sarja- ja maaottelutilit v Liite no Pohjanmaan urheiluopisto. Pohjanmaan urheiluopiston vihkiä isjuhla pidetään Kuortaneel la Liitolle saapunut kutsu Työväen Matkailuliiton edust jakokous. Työväen Matkailuliiton edustajiston s~äntömääräinen kokous p ide~ään HTYn talossa maaliskuun 23 päivänä. Liitolla on oikeus lähettää kokoukseen 4 edustajaa. Päätetään toimenpiteistä. ~ -

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot