KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 1 _ SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus Tilinpäätöksen perusta Kiikoisten kunnan toiminta-ajatus ja yleistavoitteet vuosille toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan tavoitteet sekä suunnittelun taustatiedot Yleistavoitteiden toteutumatietoja sekä muutoksia yleisissä toimintaedellytyksissä vuonna 2007 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja henkilöstö Yleinen sekä taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys - Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen - Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2008 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 2. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 4. Tasetarkastelu tunnuslukuineen 5. Kuntakonsernin toiminta ja talous Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitase ja sen tunnusluvut 6. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Säädösperusta Esitykset tilikauden tuloksen käsittelystä 7. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2007 Käyttötalousosan toteutumisvertailu päävastuualueittain Tarkastuslautakunta Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu hankkeittain Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

3 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 2 _ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2007 aikana kuntien toimintaan vaikutti erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistus hanke (PARAS hanke). Elokuun loppuun mennessä kuntien tuli toimittaa valtioneuvostolle selvitys ja toimeenpanosuunnitelma siitä, miten ns. puitelain mukaiset tehtävät hoidetaan jatkossa. Tämä edellytti kunnilta laajaa yhteistyötä yhteistoiminnan ja vastausten valmistelussa. Kunnan peruspalvelut säilyivät menneenä vuonna edelleen entisellä hyvällä tasolla. Toiminta jatkui kaikilla hallinnonaloilla kutakuinkin ennallaan. Maaseututoimessa käynnistyi yhteistoiminta Kokemäen kaupungin kanssa vuoden 2007 alusta lukien. Vakinaisen henkilökunnan määrä pysyi myös muuttumattomana liikunta- ja nuorisosihteerin aloittaessa kunnan palveluksessa ja maaseutusihteerin siirtyessä Kokemäen palvelukseen. Koska perusturvatoimen palvelut muodostavat vuodesta toiseen noin 70 % kunnan käyttötalouden kaikista menoista, kunnan taloudellisen tilanteen kannalta on olennaista, miten hyvin, tehokkaasti ja taloudellisesti pystymme erityisesti nämä perusturvatoimen palvelut järjestämään. Kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti loppuvuonna valmisteltiin siirtoa erikoissairaanhoidossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Syys-lokakuussa valmistui erikoissairaanhoidon potilasohjauksen ohje, josta sovittiin keväällä kunnan, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Sastamalan perusturvakuntayhtymän välisissä kumppanuussopimusneuvotteluissa. Ohjeistuksesta huolimatta hoitosuhteiden siirto ei sujunut aivan odotetulla tavalla, sillä ohjeistuksen informoimisessa ja noudattamisessa esiintyi eräillä tahoilla puutteita. Ilolan vanhainkodin tulevaisuutta käsittelevän kehittämistyöryhmän työskentely jatkui ja työryhmä teki esityksensä toukokuussa. Esityksen mukaan Ilolan vanhainkoti muutetaan kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi eli Palvelukoti Ilolaksi vuoden 2008 alusta lukien. Tätä koskevat päätökset tehtiin molemmissa jäsenkunnissa, Kiikoisissa ja Kokemäellä, kesäkuussa. Muutoksen toteuttaminen siirtyi kuitenkin helmikuun 2008 alkuun Kelan tarkistettua ennakkokannanottoaan. Lisäksi palvelukotiin tuli jättää 10 paikkaa laitoshoidon potilaille. Kunnan investoinnit jatkuivat edelleen varsin mittavina. Halmesmäen asuntoalueen kunnallistekniikka valmistui kesä-heinäkuun vaihteessa. Alueen tontteja päästiin markkinoimaan toden teolla syksyllä, jolloin kunnan yhteistyökumppanien kanssa järjestämä tontti- ja rakentamispäivä saa runsaasti rakentamisesta kiinnostuneita liikkeelle. Vuoden aikana ehdittiin myydä jo kolme omakotitalotonttia alueelta. Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu käynnistyi ja jatkui yli vuodenvaihteen. Tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi alkuvuoden aikana. Tonttikauppa jatkui myös Vuolteen teollisuusalueella kahden teollisuus- ja yhden liiketontin myymisellä. Edellisenä syksynä käynnistynyt tieliikenteen palvelualue valmistui kesällä. Hankkeeseen saatu EU-rahoitus oli olennaista koko teollisuusalueen rakennushankkeiden käynnistymiselle. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana alueelle ABC Kiikoinen liikennemyymälään ja liikerakennuksen yrityksiin poikenneiden asiakkaiden määrä on ollut hyvin suuri. Tällä on ollut erityisen tärkeä merkitys myös kunnalle kunnan markkinoimisessa ja kuntalaisille sekä matkailijoille palvelutarjonnan lisääntymisenä. Yhtenä esimerkkinä palvelutarjonnan lisääntymisestä oli kunnan ensimmäinen ottoautomaatti, joka otettiin alueella käyttöön kesäkuussa.

4 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 3 _ Kunnan tilinpäätöksestä muodostui alijäämäinen, mutta alijäämä jäi kuitenkin budjetoitua pienemmäksi. Alijäämä oli noin yhden tuloveroprosentin tuoton suuruinen. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämistä, joita tämän jälkeen jää jäljelle vielä lähes 1,2 milj. euroa. Kunnan käyttötalousmenot olivat yhteensä noin (101,9 % tarkistetusta talousarviosta) ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 %. Tilinpäätöksessä vuosikate oli noin Tilikauden alijäämäksi muodostui suunnitelmanmukaisten poistojen, jotka olivat noin , ja tuloksen käsittelyerien jälkeen noin Asukasta kohden vuosikate oli siten 106 eli sama kuin edellisenä vuonna. Kirjanpidollisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tappio aiheutui poistojen ja jäännöspääoman korvauksen suuruudesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuonna 2007 noin :lla ja uutta lainaa nostettiin , joten lainamäärä väheni noin :lla. Lainojen määrä vuoden lopussa oli noin eli 336 /asukas. Tämä on alle viidennes kuntien keskiarvosta. Konsernitasolla kuntaa rasittaa kuitenkin lisäksi As Oy Hämeenrannan noin :n euron lainamäärä. Kunnan bruttoinvestoinnit olivat noin ja nettoinvestoinnit noin rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden nettomyyntivoittojen vähentämisen jälkeen. Rahavarat vähenivät rahoituslaskelman mukaan noin :lla. Kuntien välisen yhteistyön merkitys on koko ajan kasvamassa ja se korostuu entisestään kunta- ja palvelurakenteen uudistushankkeen myötä puitelain mukaisten yhteistyöalueiden muodostamisena. Osa kunnista on valinnut kuntarakenteen muutoksen tien ja osa yhteistyöalueiden muodostamisen. Kiikoisten kunnan toimintaympäristössä kuntarakenteen muutoksen tie näkyy uuden Sastamalan kaupungin (Vammala, Äetsä ja Mouhijärvi) muodostamisena vuoden 2009 alusta lukien. Sastamalan kaupunki on myös osa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-aluetta yhdessä Kiikoisten, Lavian ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Haluan lopuksi kiittää kunnan koko henkilöstöä, kunnanvaltuuston ja hallituksen jäseniä ja muita luottamushenkilöitä sekä kaikkia kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta viime vuodesta ja samalla toivottaa menestystä jo hyvän matkaa eletylle vuodelle 2008, jolloin jälleen kunnallisvaaleissa lokakuussa valitaan uudet valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tapio Rautava kunnanjohtaja

5 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTA TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalaki (365/1995) Kirjanpitolaki (655/1973) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot lakien soveltamisesta Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 68a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelma ja tase sekä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista on kirjoitettava sidottuun ja välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. Kunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja, johon sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Julkistaminen koskee myös tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tilinpäätösasiakirjojen säilytysajat: Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi (valtion arkiston ohje). Tase-erittelyt ja pää- ja peruskirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Käyttöaikaa koskeviin merkinnöin varustettuina tilipuitteet, kirjaussuunnitelma ja koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus (vähintään 10 vuotta). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto on mahdollista määrätyissä rajoissa säilyttää koneellisten menetelmien avulla mikrofilmille kuvattuna, optiselle levylle tai muulle vastaavalle tietovälineelle siirrettynä ja mikrofilmille tai koneelliselle tietovälineelle tulostettuna.

6 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 5 _ TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Kunnan julkistettavaan tilinpäätökseen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältyä tuloslaskelma liitetietoineen tase liitetietoineen rahoituslaskelma liitetietoineen konsernitilinpäätös liitetietoineen talousarvion toteutumisvertailu toimintakertomus. Tilinpäätökseen kuuluvat kirjanpitolain 9 :n mukaan lisäksi tase-erittelyt, jotka ovat kunnan sisäisiä, ei julkistettavia tilinpäätösasiakirjoja. Tilinpäätösaineisto sidotaan yhtenä kokonaisuutena tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan. Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden: Tasekirja Toimintakertomus talouden ja toiminnan kokonaistarkastelu talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat tuloslaskelma rahoituslaskelma tase konsernitase Liitetiedot Luettelot ja selvitykset luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista selvitys kirjanpidon säilytyksestä Allekirjoitukset ja merkinnät tilinpäätöksen allekirjoitus tilinpäätösmerkintä Muut tilinpäätösasiakirjat Tase-erittelyt Liitetietojen erittelyt Tilikartta Kirjaussuunnitelma Menetelmäkuvaus Talousarvion toteutumisvertailu esitetään toimintakertomuksessa. Rahoituslaskelma esitetään tasekirjassa muissa liitetiedoista erikseen tuloslaskelman jälkeen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.

7 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 6 _ KIIKOISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA YLEISTAVOITTEET Toiminta-ajatus: Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Yleistavoitteet: onnellinen, tyytyväinen kuntalainen viihtyisä, terveellinen asuinympäristö palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta riittävä väestöpohja monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne hyvä kuntaimago vakaa, kestävä kuntatalous

8 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 7 _ PERUSTIEDOT KUNNASTA / SUUNNITTELUN TAUSTAA Väestö Vuoden 2006 alussa kiikoislaisia oli ja vuoden 2007 alussa Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan asukasluku oli ja asukkaita oli Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan asukasluku olisi lähivuosina edelleen voimakkaassa laskussa (15 %:lla vuoteen 2030). Väestön ikäjakautuma: enn vuotiaita 17 % 17 % 16 % vuotiaita 58 % 58 % 52 % yli 64-vuotiaita 25 % 25 % 32 % Väestön määrä Tavoite: Kunnan asukasluvun lisääminen ja ikäjakautumaan vaikuttaminen poismuuttoa vähentäviin, paikkakunnalle muuttoa lisääviin tekijöihin panostamalla Työvoima ja elinkeinorakenne: Elinkeinojakauma työvoima työpaikat maa- ja metsätalous 23,4 % 18,9 % jalostus 19,8 % 23,3 % palvelut 45,5 % 50,4 % tuntematon 11,4 % 7,4 % Kunnan työpaikkaomavaraisuus on n. 69 %. Kunnan työttömyysaste oli 1990-luvulla alueen alhaisimpia; vuonna 2007 työttömyysaste on ollut keskimäärin 8,7 %, joka on noin 2 %- yksikköä edellisvuotista matalampi. Työttömien määrä on ollut vuonna 2007 keskimäärin 47 henkilöä. Kunnan huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä yhtä työllistä kohden) on yli 1,81 %. Yleisen kansantaloudellisen kehityksen kääntyminen suotuisammiksi on mahdollistanut viime vuosina myös Kiikoisissa aiempaa aktiivisemman otteen elinkeinopoliittisten asioiden hoidossa. Tavoite: Paikkakunnan työpaikkojen ja työssäkäyntimahdollisuuksien lisääminen.

9 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 8 _ Sijainti ja alueellinen rakenne: Kunnan sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella, vt 11:n ja Pohjanmaantien risteyskohdassa, luo erinomaiset edellytykset kunnan elinkeinoelämän kehittämiselle ja elinkeinorakenteen monipuolistamiselle. Lyhyet välimatkat seutukunnallisiin ja maakunnallisiin keskuksiin osaltaan tukevat näitä kehittämispyrkimyksiä. Kunnan nauhamainen keskustaajama sekä luonnonläheiset kyläkeskukset tarjoavat vaihtelevan ympäristön niin yritystoiminnan kuin asumisenkin tarpeisiin. Tavoite: Liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Taloudelliset lähtökohdat: V tuloslaskelman tulot % käyttötalouden toimintatuotot verotulot valtionosuudet rahoitustuotot 1 25 tulot yhteensä Taloussuunnitelman pohjana on 18 %:n tuloveroprosentti. Kunnallisverotulojen määrä on /asukas. Kunnan verotulopohjasta n. 55 % muodostuu palkkatuloista, n. 35 % eläketuloista ja n. 10 % erilaisista työttömyys- ja sosiaalietuuksista. Yhteisöverotulojen määrä on 158 /asukas. Valtionosuuksien määrä on /asukas, josta verotulotasauksen osuus on 756 /asukas. Kunnan tuloissa ei tulevinakaan vuosina ole odotettavissa sanottavaa kasvua nykyisen verotuspohjan ja valtionosuusjärjestelmän vallitessa. Kunnan tuleekin vakaan kuntatalouden ylläpitämiseksi sopeuttaa toimintansa ja painopistealueensa tulojensa mukaan. Kunnan lainamäärä vuoden 2007 lopussa oli 336 /asukas ja on vuoden 2008 lopussa 256 /asukas, mikäli budjetoitu 100 t :n suuruinen lainanotto toteutuu ja siitä ei vielä makseta lyhennyksiä. Tavoitteet: Talouden tasapaino suunnitelmakaudella: vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnoiltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen

10 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 9 _ KUNNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET VUOSILLE Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen - lakisääteisten peruspalvelujen ylläpito - asuntotuotannon ohjaaminen kysynnän mukaan - ympäristöseikkojen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa - kihlakunnan turvallisuussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat - myönteisen kuntakuvan ja yrittäjäystävällisen ilmapiirin edistäminen - pienyritystoiminnan toimintaedellytysten edistäminen - palveluyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen - maaseutuelinkeinojen kehittäminen - alkutuotannon korvaavien työpaikkojen luominen - yrittäjyyteen kannustaminen - kehittämisprojekteihin osallistumisen kriteerit: työllisyysnäkökohdat, pienyritystoimintaan kannustaminen ja kouluttaminen, matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen - seudullisen elinkeinostrategian / kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen - aktiivisuuden lisääminen rakennustoiminnan käynnistymistä kannustavin toimenpitein - kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen - kunnan sijainnin hyödyntäminen markkinoinnissa - Vuolteen teollisuusalueen tonttien ja palvelujen markkinoiminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö - taloudellisuuden ja tasapuolisuuden huomioonottaminen yhteistyössä - yhteistyötahoina ensisijaisesti naapuri- ja lähikunnat: Sastamalan alueen kunnat, Pohjois-Satakunnan seutukunnan kunnat ja Keski-Satakunnan kunnat Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen - puitelain mukaisten suunnitelmien laatiminen - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön lisääminen - perusterveydenhuollon palvelujen kehittäminen - ikäihmispoliittisen strategian toteuttaminen - Ilolan vanhainkodin toiminnan kehittäminen - erikoissairaanhoidon menojen hallinta Talouden tasapaino - tasapainoiset budjetit - verotulopohjan laajentaminen - taksojen tarkistukset - investointien jaksottaminen - hankintojen ja ostopalvelujen kilpailuttamisella saavutettavat kustannussäästöt

11 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 10 _ KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ta2007 ts2008 ts2009 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakinainen henkilöstö Työllistetyt yht. (keskim.) 2,5 2,5 2,5 Projektihenkilöstö (keskim.) Yhteensä 62,5 62,5 62,5 Henkilöstökulut () Työllisyyden hoito: Työllisyyden hoitoon määrärahoja on varattu vuodelle 2007 noin Vastaava työllistämistuen määrä on Työllistämismäärärahat on suunniteltu jaettavaksi seuraavasti: Keskustoimisto (1 x 6 kk) Kotipalvelu (2 x 6 kk) Ilolan vanhainkoti (2 x 6 kk) Tavoitteet: Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen KUNNAN ORGANISAATIO Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi

12 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 11 _ YLEISTAVOITTEIDEN TOTEUMATIETOJA SEKÄ MUUTOKSIA YLEISISSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ VUONNA 2007 Väestö: Kunnan asukasluku (-2) (-22) (+18) (-9) Väestönmuutokset vuonna 2007 (Tilastokeskus): v syntyneet 14 6 kuolleet tulomuutto lähtömuutto Lähtömuutto on ollut hieman suurempaa kuin tulomuutto : Vuoden 2007 aikana syntyneitä oli kaksi enemmän kuin viime vuonna. Lähtömuutto oli hieman suurempaa kuin tulomuutto. KUNNAN ASUKASLUKU VUOSI

13 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 12 _ KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA yli 64-vuotiaita 24,6 % vuotiaita 16,8 % vuotiaita 11,8 % vuotiaita 28,1 % vuotiaita 18,6 % Työllisyystilanne: Työllisyystilanteen kehitys: työttömiä 71, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 13,1 % työttömiä 81, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 15,1 % työttömiä 85, joista pitkäaikaistyöttömiä 26 työttömyysaste 15,9 % työttömiä 88, joista pitkäaikaistyöttömiä 32 työttömyysaste 16,7 % työttömiä 69, joista pitkäaikaistyöttömiä 27 työttömyysaste 12,8 % työttömiä 79, joista pitkäaikaistyöttömiä 23 työttömyysaste 14,6 % työttömiä 59, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 10,6 % työttömiä 56, joista pitkäaikaistyöttömiä 15 työttömyysaste 10,2 % työttömiä 56, joista pitkäaikaistyöttömiä 8 työttömyysaste 10,4 %

14 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 13 _ Kesäkuun 2007 lopussa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella keskimääräinen työttömyysaste oli 9,5 % ja koko Satakunnan TE-keskuksen alueella 9,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,3 %. Vuoden lopussa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella keskimääräinen työttömyysaste oli 10,6 % ja koko Satakunnan TE-keskuksen alueella 10,5 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,4 %. KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE ,0 16,0 14,0 12,0 10, ,0 6, KUUKAUSI KUNNAN TYÖTTÖMÄT MIEHET NAISET LUKUMÄÄRÄ

15 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 14 _ Työllistämiseen liittyvät toimenpiteet: Työllistämisjärjestelmän kautta kunnan palvelukseen palkattiin vuoden aikana yhteensä 2 määräaikaista työntekijää. Kunnan palvelukseen palkattiin kesällä suunnitellulla tavalla 10 nuorta kahden viikon jaksoksi eri hallintokuntien alaisiin tehtäviin. Yritysten kesätyöllistämistukea haki 7 yritystä ja tukea myönnettiin 6 yritykselle tai yhteisölle. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen: Kunta on ollut Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kautta mukana erilaisissa elinkeinoelämän kehittämishankkeissa. Seudullisen elinkeinostrategian toteuttaminen on jatkunut. Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi on jatkunut. Vuoden aikana on alueelta myyty kaksi teollisuustonttia ja yksi liiketontti. Lisäksi yhden liiketontin kaupasta on allekirjoitettu esisopimus. Tieliikenteen palvelualue on valmistunut Vuolteen teollisuusalueelle EUrahoituksella Tiehallinnon Turun tiepiirin rakennuttamana. Kunnan päivitettyä elinkeino- ja asuntopoliittisen strategiaa on toteutettu. Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa edistää teollisuus- ja liikerakentamista Vuolteen teollisuusalueella osallistumalla yhteisen väestönsuojatilan rakentamiseen. Kunta luovuttaa myöhemmin osuutensa väestönsuojatilasta alueelle sijoittuville uusille yrityksille. Rakentamistoiminnan kannustaminen: Kunnan tontteja on markkinoitu mm. kunnan kotisivuilla, lehti-ilmoituksilla ja esitteillä ABC Kiikoinen liikennemyymälässä sekä erillisellä paljon kävijöitä houkutelleella tontti- ja rakentamispäivällä. Halmesmäen uudelta alueelta on alkuvuonna myyty yksi omakotitalotontti ja loppuvuonna kaksi omakotitalotonttia. Lisäksi on myyty määräaloja tonttien lisämaaksi. Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen: Tieliikenteen palvelualue on valmistunut (ks. edellä). Kiikoisten ABC-liikennemyymälän käyttö on ollut ennakoitua paljon vilkkaampaa, minkä vuoksi myös kunta on tullut entistä useammalle tutummaksi. Liikennemyymälä ja sen yhteydessä oleva erillinen liikerakennus edistävät siten myös kunnan markkinointia. Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö: Maaseututoimen yhteistyö Kokemäen kaupungin kanssa on käynnistynyt vuoden 2007 alusta lukien. PARAS-hankkeen johdosta on valmisteltu yhteistyöasioita lukuisissa kokouksissa sekä Pohjois-Satakunnan, Sastamalan alueen että Keski-Satakunnan kuntien kanssa.

16 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 15 _ Talous: Kunnan veroprosentti on 1980-luvun alusta saakka ollut 18,00 %. Kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2007 olivat: vakituiset asuinrakennukset 0,25 % (+0,03 %) muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,75 % (+0,05 %) yleinen veroprosentti 0,60 % (+0,05 %) yleishyödyllisten yhteisöt / rakennukset 0,00 % (ennallaan) Verokertymät vuonna 2007: Ta 2007 Ta:n muutos Tot Tot % % Kunnallisvero , ,2 Yhteisövero , ,0 Kiinteistövero , ,9 Yhteensä , ,1 Valtionosuuskertymät vuonna 2007: Ta 2007 Ta:n Muutos Tot Tot % % Yleinen , ,7 Sosiaali/terveys , ,5 Opetus/kulttuuri , ,1 Yhteensä , ,7 Kunnan lainamäärä oli eli 322 /asukas ja vuoden lopussa eli 336 /asukas. Tuloslaskelman tuotot (sis. sisäiset erät) % % käyttötalouden toimintatuotot verotuotot valtionosuudet ,0 rahoitustuotot satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 tuotot yhteensä , ,0

17 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 16 _ KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus

18 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 17 _ 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. KUNNAN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ ORGANISAATIOKAAVIO PÄÄVASTUUALUEITTAIN Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanjohtaja Päävastuualue I Päävastuualue II Päävastuualue III Päävastuualue IV HALLINTO- JA PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA TEKNINEN TOIMI ELINKEINOTOIMI VAPAA-AIKATOIMI Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Maaseutulautakunta Koululautakunta Keskusvaalilautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Hallinto- ja Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa- Tekninen toimi elinkeinotoimi aikatoimi Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Koulutoimen hallinto Perusopetus Teknisen toimen hallinto Elinkeino- ja kehittä- Ilolan vanhainkoti Toisen asteen koulutus Kiinteistötoimi mistehtävät Muu vanhustenhuolto Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja Metsienhoito Yksityistieasiat Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Kirjasto- ja kulttuuritoimi yleiset alueet Vesihuoltolaitos Liikunta- ja nuoriso- Jätehuolto toimi Rakennusvalvonta Pelastustoimi Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Kunnanviraston päällikkö (kunnanjohtaja) ja osastojen päälliköt muodostavat neuvottelevan johtoryhmän.

19 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 18 _ Osastot on jaettu tehtäväkokonaisuuksien mukaisesti vastuualueisiin. Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä sekä osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueiksi ja vastuualueen esimiehestä. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty tilivelvolliset viranhaltijat voimassa olevien sääntöjen sekä talousarviorakenteen perusteella: Kunnanjohtaja Kunnansihteeri Maaseutusihteeri (nyk. maaseutuasiamies) Perusturvajohtaja Sosiaaliohjaaja Koulunjohtaja Kirjastosihteeri (nyk. kirjasto- ja kulttuurisihteeri) Liikunta- ja nuorisosihteeri Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari HALLINTOSÄÄNTÖ Päävastuualueitten johtosäännöt on kumottu lukien ja samalla hyväksytty uusi hallintosääntö, joka on tullut voimaan Hallintosääntöä tarkistettiin vuoden 2006 aikana kahdesti. Uusin tarkistus astui voimaan LUOTTAMUSHENKILÖSTÖ Kunnan omat luottamushenkilöelimet valtuustokaudella : Kunnanvaltuusto 17 jäsentä Kunnanhallitus 7 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä Perusturvalautakunta 7 jäsentä Koululautakunta 7 jäsentä Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 5 jäsentä Liikunta- ja nuorisolautakunta 7 jäsentä Tekninen lautakunta 7 jäsentä Maaseutulautakunta 7 jäsentä Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä Kunnanhallituksen toimikaudekseen asettamat toimikunnat: rakennustoimikunta vesihuoltotöiden arviointitoimikunta riskienhallintatoimikunta Lisäksi kunta nimeää edustajiaan eri yhteisöjen ja valtionhallinnon toimielimiin.

20 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 19 _ KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuuston paikkajakautuma valtuustokaudella on seuraava: Suomen Keskusta 11 valtuutettua (ääniä 466 kpl, 61,6 %) Kansallinen Kokoomus 4 valtuutettua (ääniä 207 kpl, 27,1 %) Vasemmistoliitto 1 valtuutettu (ääniä 46 kpl, 6,0 %) Suomen Sosiaalidemokraatit 1 valtuutettu (ääniä 44 kpl, 5,8 %) Kunnanvaltuusto v Mattila Antti-Matti, pj maanviljelijä KESK Jaakola Birgit P., I varapj kotiseutuneuvos, FM KESK Virtanen Esa, II varapj varastomies SDP Ala-Erkkilä Tuija luokanopettaja KOK Haapala Arvo maanviljelijä KOK Honkanen Petri maanviljelijä KOK Huhdanmäki Matti opettaja KOK Isonokari Olavi maanviljelijä KESK Jaakola Jari maatalousyrittäjä KESK Kärki Pertti toimitusjohtaja KESK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Marjamäki Leena keittäjä, emäntä KESK Niemi Taina kotiteollisuusohjaaja KESK Nieminen Leena myyjä VAS Rajaniemi Kari lehtori KESK Sirola Jarmo metsätalousyrittäjä KESK Suoniemi Marko maatalousyrittäjä SIT KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus Isonokari Olavi, puheenjohtaja maanviljelijä KESK Niemi Taina, I varapj kotiteollisuusohjaaja KESK Mattila Timo, II varapj eläkeläinen KOK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Koivuniemi Irja eläkeläinen KOK Marjamäki Leena keittäjä, emäntä KESK Sirola Jarmo metsätalousyrittäjä KESK Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2014 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2014 Kunnanvaltuusto 8.6.2015 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2014 Sisällys 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot