KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 1 _ SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus Tilinpäätöksen perusta Kiikoisten kunnan toiminta-ajatus ja yleistavoitteet vuosille toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan tavoitteet sekä suunnittelun taustatiedot Yleistavoitteiden toteutumatietoja sekä muutoksia yleisissä toimintaedellytyksissä vuonna 2007 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja henkilöstö Yleinen sekä taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys - Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen - Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2008 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 2. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 4. Tasetarkastelu tunnuslukuineen 5. Kuntakonsernin toiminta ja talous Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitase ja sen tunnusluvut 6. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Säädösperusta Esitykset tilikauden tuloksen käsittelystä 7. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2007 Käyttötalousosan toteutumisvertailu päävastuualueittain Tarkastuslautakunta Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu hankkeittain Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

3 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 2 _ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2007 aikana kuntien toimintaan vaikutti erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistus hanke (PARAS hanke). Elokuun loppuun mennessä kuntien tuli toimittaa valtioneuvostolle selvitys ja toimeenpanosuunnitelma siitä, miten ns. puitelain mukaiset tehtävät hoidetaan jatkossa. Tämä edellytti kunnilta laajaa yhteistyötä yhteistoiminnan ja vastausten valmistelussa. Kunnan peruspalvelut säilyivät menneenä vuonna edelleen entisellä hyvällä tasolla. Toiminta jatkui kaikilla hallinnonaloilla kutakuinkin ennallaan. Maaseututoimessa käynnistyi yhteistoiminta Kokemäen kaupungin kanssa vuoden 2007 alusta lukien. Vakinaisen henkilökunnan määrä pysyi myös muuttumattomana liikunta- ja nuorisosihteerin aloittaessa kunnan palveluksessa ja maaseutusihteerin siirtyessä Kokemäen palvelukseen. Koska perusturvatoimen palvelut muodostavat vuodesta toiseen noin 70 % kunnan käyttötalouden kaikista menoista, kunnan taloudellisen tilanteen kannalta on olennaista, miten hyvin, tehokkaasti ja taloudellisesti pystymme erityisesti nämä perusturvatoimen palvelut järjestämään. Kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti loppuvuonna valmisteltiin siirtoa erikoissairaanhoidossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Syys-lokakuussa valmistui erikoissairaanhoidon potilasohjauksen ohje, josta sovittiin keväällä kunnan, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Sastamalan perusturvakuntayhtymän välisissä kumppanuussopimusneuvotteluissa. Ohjeistuksesta huolimatta hoitosuhteiden siirto ei sujunut aivan odotetulla tavalla, sillä ohjeistuksen informoimisessa ja noudattamisessa esiintyi eräillä tahoilla puutteita. Ilolan vanhainkodin tulevaisuutta käsittelevän kehittämistyöryhmän työskentely jatkui ja työryhmä teki esityksensä toukokuussa. Esityksen mukaan Ilolan vanhainkoti muutetaan kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi eli Palvelukoti Ilolaksi vuoden 2008 alusta lukien. Tätä koskevat päätökset tehtiin molemmissa jäsenkunnissa, Kiikoisissa ja Kokemäellä, kesäkuussa. Muutoksen toteuttaminen siirtyi kuitenkin helmikuun 2008 alkuun Kelan tarkistettua ennakkokannanottoaan. Lisäksi palvelukotiin tuli jättää 10 paikkaa laitoshoidon potilaille. Kunnan investoinnit jatkuivat edelleen varsin mittavina. Halmesmäen asuntoalueen kunnallistekniikka valmistui kesä-heinäkuun vaihteessa. Alueen tontteja päästiin markkinoimaan toden teolla syksyllä, jolloin kunnan yhteistyökumppanien kanssa järjestämä tontti- ja rakentamispäivä saa runsaasti rakentamisesta kiinnostuneita liikkeelle. Vuoden aikana ehdittiin myydä jo kolme omakotitalotonttia alueelta. Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu käynnistyi ja jatkui yli vuodenvaihteen. Tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi alkuvuoden aikana. Tonttikauppa jatkui myös Vuolteen teollisuusalueella kahden teollisuus- ja yhden liiketontin myymisellä. Edellisenä syksynä käynnistynyt tieliikenteen palvelualue valmistui kesällä. Hankkeeseen saatu EU-rahoitus oli olennaista koko teollisuusalueen rakennushankkeiden käynnistymiselle. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana alueelle ABC Kiikoinen liikennemyymälään ja liikerakennuksen yrityksiin poikenneiden asiakkaiden määrä on ollut hyvin suuri. Tällä on ollut erityisen tärkeä merkitys myös kunnalle kunnan markkinoimisessa ja kuntalaisille sekä matkailijoille palvelutarjonnan lisääntymisenä. Yhtenä esimerkkinä palvelutarjonnan lisääntymisestä oli kunnan ensimmäinen ottoautomaatti, joka otettiin alueella käyttöön kesäkuussa.

4 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 3 _ Kunnan tilinpäätöksestä muodostui alijäämäinen, mutta alijäämä jäi kuitenkin budjetoitua pienemmäksi. Alijäämä oli noin yhden tuloveroprosentin tuoton suuruinen. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämistä, joita tämän jälkeen jää jäljelle vielä lähes 1,2 milj. euroa. Kunnan käyttötalousmenot olivat yhteensä noin (101,9 % tarkistetusta talousarviosta) ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 %. Tilinpäätöksessä vuosikate oli noin Tilikauden alijäämäksi muodostui suunnitelmanmukaisten poistojen, jotka olivat noin , ja tuloksen käsittelyerien jälkeen noin Asukasta kohden vuosikate oli siten 106 eli sama kuin edellisenä vuonna. Kirjanpidollisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tappio aiheutui poistojen ja jäännöspääoman korvauksen suuruudesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuonna 2007 noin :lla ja uutta lainaa nostettiin , joten lainamäärä väheni noin :lla. Lainojen määrä vuoden lopussa oli noin eli 336 /asukas. Tämä on alle viidennes kuntien keskiarvosta. Konsernitasolla kuntaa rasittaa kuitenkin lisäksi As Oy Hämeenrannan noin :n euron lainamäärä. Kunnan bruttoinvestoinnit olivat noin ja nettoinvestoinnit noin rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden nettomyyntivoittojen vähentämisen jälkeen. Rahavarat vähenivät rahoituslaskelman mukaan noin :lla. Kuntien välisen yhteistyön merkitys on koko ajan kasvamassa ja se korostuu entisestään kunta- ja palvelurakenteen uudistushankkeen myötä puitelain mukaisten yhteistyöalueiden muodostamisena. Osa kunnista on valinnut kuntarakenteen muutoksen tien ja osa yhteistyöalueiden muodostamisen. Kiikoisten kunnan toimintaympäristössä kuntarakenteen muutoksen tie näkyy uuden Sastamalan kaupungin (Vammala, Äetsä ja Mouhijärvi) muodostamisena vuoden 2009 alusta lukien. Sastamalan kaupunki on myös osa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-aluetta yhdessä Kiikoisten, Lavian ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Haluan lopuksi kiittää kunnan koko henkilöstöä, kunnanvaltuuston ja hallituksen jäseniä ja muita luottamushenkilöitä sekä kaikkia kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta viime vuodesta ja samalla toivottaa menestystä jo hyvän matkaa eletylle vuodelle 2008, jolloin jälleen kunnallisvaaleissa lokakuussa valitaan uudet valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tapio Rautava kunnanjohtaja

5 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTA TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalaki (365/1995) Kirjanpitolaki (655/1973) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot lakien soveltamisesta Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 68a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelma ja tase sekä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista on kirjoitettava sidottuun ja välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. Kunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja, johon sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Julkistaminen koskee myös tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tilinpäätösasiakirjojen säilytysajat: Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi (valtion arkiston ohje). Tase-erittelyt ja pää- ja peruskirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Käyttöaikaa koskeviin merkinnöin varustettuina tilipuitteet, kirjaussuunnitelma ja koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus (vähintään 10 vuotta). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto on mahdollista määrätyissä rajoissa säilyttää koneellisten menetelmien avulla mikrofilmille kuvattuna, optiselle levylle tai muulle vastaavalle tietovälineelle siirrettynä ja mikrofilmille tai koneelliselle tietovälineelle tulostettuna.

6 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 5 _ TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Kunnan julkistettavaan tilinpäätökseen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältyä tuloslaskelma liitetietoineen tase liitetietoineen rahoituslaskelma liitetietoineen konsernitilinpäätös liitetietoineen talousarvion toteutumisvertailu toimintakertomus. Tilinpäätökseen kuuluvat kirjanpitolain 9 :n mukaan lisäksi tase-erittelyt, jotka ovat kunnan sisäisiä, ei julkistettavia tilinpäätösasiakirjoja. Tilinpäätösaineisto sidotaan yhtenä kokonaisuutena tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan. Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden: Tasekirja Toimintakertomus talouden ja toiminnan kokonaistarkastelu talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat tuloslaskelma rahoituslaskelma tase konsernitase Liitetiedot Luettelot ja selvitykset luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista selvitys kirjanpidon säilytyksestä Allekirjoitukset ja merkinnät tilinpäätöksen allekirjoitus tilinpäätösmerkintä Muut tilinpäätösasiakirjat Tase-erittelyt Liitetietojen erittelyt Tilikartta Kirjaussuunnitelma Menetelmäkuvaus Talousarvion toteutumisvertailu esitetään toimintakertomuksessa. Rahoituslaskelma esitetään tasekirjassa muissa liitetiedoista erikseen tuloslaskelman jälkeen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.

7 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 6 _ KIIKOISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA YLEISTAVOITTEET Toiminta-ajatus: Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Yleistavoitteet: onnellinen, tyytyväinen kuntalainen viihtyisä, terveellinen asuinympäristö palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta riittävä väestöpohja monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne hyvä kuntaimago vakaa, kestävä kuntatalous

8 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 7 _ PERUSTIEDOT KUNNASTA / SUUNNITTELUN TAUSTAA Väestö Vuoden 2006 alussa kiikoislaisia oli ja vuoden 2007 alussa Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan asukasluku oli ja asukkaita oli Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan asukasluku olisi lähivuosina edelleen voimakkaassa laskussa (15 %:lla vuoteen 2030). Väestön ikäjakautuma: enn vuotiaita 17 % 17 % 16 % vuotiaita 58 % 58 % 52 % yli 64-vuotiaita 25 % 25 % 32 % Väestön määrä Tavoite: Kunnan asukasluvun lisääminen ja ikäjakautumaan vaikuttaminen poismuuttoa vähentäviin, paikkakunnalle muuttoa lisääviin tekijöihin panostamalla Työvoima ja elinkeinorakenne: Elinkeinojakauma työvoima työpaikat maa- ja metsätalous 23,4 % 18,9 % jalostus 19,8 % 23,3 % palvelut 45,5 % 50,4 % tuntematon 11,4 % 7,4 % Kunnan työpaikkaomavaraisuus on n. 69 %. Kunnan työttömyysaste oli 1990-luvulla alueen alhaisimpia; vuonna 2007 työttömyysaste on ollut keskimäärin 8,7 %, joka on noin 2 %- yksikköä edellisvuotista matalampi. Työttömien määrä on ollut vuonna 2007 keskimäärin 47 henkilöä. Kunnan huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä yhtä työllistä kohden) on yli 1,81 %. Yleisen kansantaloudellisen kehityksen kääntyminen suotuisammiksi on mahdollistanut viime vuosina myös Kiikoisissa aiempaa aktiivisemman otteen elinkeinopoliittisten asioiden hoidossa. Tavoite: Paikkakunnan työpaikkojen ja työssäkäyntimahdollisuuksien lisääminen.

9 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 8 _ Sijainti ja alueellinen rakenne: Kunnan sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella, vt 11:n ja Pohjanmaantien risteyskohdassa, luo erinomaiset edellytykset kunnan elinkeinoelämän kehittämiselle ja elinkeinorakenteen monipuolistamiselle. Lyhyet välimatkat seutukunnallisiin ja maakunnallisiin keskuksiin osaltaan tukevat näitä kehittämispyrkimyksiä. Kunnan nauhamainen keskustaajama sekä luonnonläheiset kyläkeskukset tarjoavat vaihtelevan ympäristön niin yritystoiminnan kuin asumisenkin tarpeisiin. Tavoite: Liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Taloudelliset lähtökohdat: V tuloslaskelman tulot % käyttötalouden toimintatuotot verotulot valtionosuudet rahoitustuotot 1 25 tulot yhteensä Taloussuunnitelman pohjana on 18 %:n tuloveroprosentti. Kunnallisverotulojen määrä on /asukas. Kunnan verotulopohjasta n. 55 % muodostuu palkkatuloista, n. 35 % eläketuloista ja n. 10 % erilaisista työttömyys- ja sosiaalietuuksista. Yhteisöverotulojen määrä on 158 /asukas. Valtionosuuksien määrä on /asukas, josta verotulotasauksen osuus on 756 /asukas. Kunnan tuloissa ei tulevinakaan vuosina ole odotettavissa sanottavaa kasvua nykyisen verotuspohjan ja valtionosuusjärjestelmän vallitessa. Kunnan tuleekin vakaan kuntatalouden ylläpitämiseksi sopeuttaa toimintansa ja painopistealueensa tulojensa mukaan. Kunnan lainamäärä vuoden 2007 lopussa oli 336 /asukas ja on vuoden 2008 lopussa 256 /asukas, mikäli budjetoitu 100 t :n suuruinen lainanotto toteutuu ja siitä ei vielä makseta lyhennyksiä. Tavoitteet: Talouden tasapaino suunnitelmakaudella: vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnoiltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen

10 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 9 _ KUNNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET VUOSILLE Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen - lakisääteisten peruspalvelujen ylläpito - asuntotuotannon ohjaaminen kysynnän mukaan - ympäristöseikkojen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa - kihlakunnan turvallisuussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat - myönteisen kuntakuvan ja yrittäjäystävällisen ilmapiirin edistäminen - pienyritystoiminnan toimintaedellytysten edistäminen - palveluyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen - maaseutuelinkeinojen kehittäminen - alkutuotannon korvaavien työpaikkojen luominen - yrittäjyyteen kannustaminen - kehittämisprojekteihin osallistumisen kriteerit: työllisyysnäkökohdat, pienyritystoimintaan kannustaminen ja kouluttaminen, matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen - seudullisen elinkeinostrategian / kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen - aktiivisuuden lisääminen rakennustoiminnan käynnistymistä kannustavin toimenpitein - kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen - kunnan sijainnin hyödyntäminen markkinoinnissa - Vuolteen teollisuusalueen tonttien ja palvelujen markkinoiminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö - taloudellisuuden ja tasapuolisuuden huomioonottaminen yhteistyössä - yhteistyötahoina ensisijaisesti naapuri- ja lähikunnat: Sastamalan alueen kunnat, Pohjois-Satakunnan seutukunnan kunnat ja Keski-Satakunnan kunnat Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen - puitelain mukaisten suunnitelmien laatiminen - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön lisääminen - perusterveydenhuollon palvelujen kehittäminen - ikäihmispoliittisen strategian toteuttaminen - Ilolan vanhainkodin toiminnan kehittäminen - erikoissairaanhoidon menojen hallinta Talouden tasapaino - tasapainoiset budjetit - verotulopohjan laajentaminen - taksojen tarkistukset - investointien jaksottaminen - hankintojen ja ostopalvelujen kilpailuttamisella saavutettavat kustannussäästöt

11 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 10 _ KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ta2007 ts2008 ts2009 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakinainen henkilöstö Työllistetyt yht. (keskim.) 2,5 2,5 2,5 Projektihenkilöstö (keskim.) Yhteensä 62,5 62,5 62,5 Henkilöstökulut () Työllisyyden hoito: Työllisyyden hoitoon määrärahoja on varattu vuodelle 2007 noin Vastaava työllistämistuen määrä on Työllistämismäärärahat on suunniteltu jaettavaksi seuraavasti: Keskustoimisto (1 x 6 kk) Kotipalvelu (2 x 6 kk) Ilolan vanhainkoti (2 x 6 kk) Tavoitteet: Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen KUNNAN ORGANISAATIO Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi

12 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 11 _ YLEISTAVOITTEIDEN TOTEUMATIETOJA SEKÄ MUUTOKSIA YLEISISSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ VUONNA 2007 Väestö: Kunnan asukasluku (-2) (-22) (+18) (-9) Väestönmuutokset vuonna 2007 (Tilastokeskus): v syntyneet 14 6 kuolleet tulomuutto lähtömuutto Lähtömuutto on ollut hieman suurempaa kuin tulomuutto : Vuoden 2007 aikana syntyneitä oli kaksi enemmän kuin viime vuonna. Lähtömuutto oli hieman suurempaa kuin tulomuutto. KUNNAN ASUKASLUKU VUOSI

13 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 12 _ KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA yli 64-vuotiaita 24,6 % vuotiaita 16,8 % vuotiaita 11,8 % vuotiaita 28,1 % vuotiaita 18,6 % Työllisyystilanne: Työllisyystilanteen kehitys: työttömiä 71, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 13,1 % työttömiä 81, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 15,1 % työttömiä 85, joista pitkäaikaistyöttömiä 26 työttömyysaste 15,9 % työttömiä 88, joista pitkäaikaistyöttömiä 32 työttömyysaste 16,7 % työttömiä 69, joista pitkäaikaistyöttömiä 27 työttömyysaste 12,8 % työttömiä 79, joista pitkäaikaistyöttömiä 23 työttömyysaste 14,6 % työttömiä 59, joista pitkäaikaistyöttömiä 25 työttömyysaste 10,6 % työttömiä 56, joista pitkäaikaistyöttömiä 15 työttömyysaste 10,2 % työttömiä 56, joista pitkäaikaistyöttömiä 8 työttömyysaste 10,4 %

14 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 13 _ Kesäkuun 2007 lopussa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella keskimääräinen työttömyysaste oli 9,5 % ja koko Satakunnan TE-keskuksen alueella 9,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,3 %. Vuoden lopussa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella keskimääräinen työttömyysaste oli 10,6 % ja koko Satakunnan TE-keskuksen alueella 10,5 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,4 %. KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE ,0 16,0 14,0 12,0 10, ,0 6, KUUKAUSI KUNNAN TYÖTTÖMÄT MIEHET NAISET LUKUMÄÄRÄ

15 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 14 _ Työllistämiseen liittyvät toimenpiteet: Työllistämisjärjestelmän kautta kunnan palvelukseen palkattiin vuoden aikana yhteensä 2 määräaikaista työntekijää. Kunnan palvelukseen palkattiin kesällä suunnitellulla tavalla 10 nuorta kahden viikon jaksoksi eri hallintokuntien alaisiin tehtäviin. Yritysten kesätyöllistämistukea haki 7 yritystä ja tukea myönnettiin 6 yritykselle tai yhteisölle. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen: Kunta on ollut Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kautta mukana erilaisissa elinkeinoelämän kehittämishankkeissa. Seudullisen elinkeinostrategian toteuttaminen on jatkunut. Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi on jatkunut. Vuoden aikana on alueelta myyty kaksi teollisuustonttia ja yksi liiketontti. Lisäksi yhden liiketontin kaupasta on allekirjoitettu esisopimus. Tieliikenteen palvelualue on valmistunut Vuolteen teollisuusalueelle EUrahoituksella Tiehallinnon Turun tiepiirin rakennuttamana. Kunnan päivitettyä elinkeino- ja asuntopoliittisen strategiaa on toteutettu. Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa edistää teollisuus- ja liikerakentamista Vuolteen teollisuusalueella osallistumalla yhteisen väestönsuojatilan rakentamiseen. Kunta luovuttaa myöhemmin osuutensa väestönsuojatilasta alueelle sijoittuville uusille yrityksille. Rakentamistoiminnan kannustaminen: Kunnan tontteja on markkinoitu mm. kunnan kotisivuilla, lehti-ilmoituksilla ja esitteillä ABC Kiikoinen liikennemyymälässä sekä erillisellä paljon kävijöitä houkutelleella tontti- ja rakentamispäivällä. Halmesmäen uudelta alueelta on alkuvuonna myyty yksi omakotitalotontti ja loppuvuonna kaksi omakotitalotonttia. Lisäksi on myyty määräaloja tonttien lisämaaksi. Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen: Tieliikenteen palvelualue on valmistunut (ks. edellä). Kiikoisten ABC-liikennemyymälän käyttö on ollut ennakoitua paljon vilkkaampaa, minkä vuoksi myös kunta on tullut entistä useammalle tutummaksi. Liikennemyymälä ja sen yhteydessä oleva erillinen liikerakennus edistävät siten myös kunnan markkinointia. Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö: Maaseututoimen yhteistyö Kokemäen kaupungin kanssa on käynnistynyt vuoden 2007 alusta lukien. PARAS-hankkeen johdosta on valmisteltu yhteistyöasioita lukuisissa kokouksissa sekä Pohjois-Satakunnan, Sastamalan alueen että Keski-Satakunnan kuntien kanssa.

16 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 15 _ Talous: Kunnan veroprosentti on 1980-luvun alusta saakka ollut 18,00 %. Kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2007 olivat: vakituiset asuinrakennukset 0,25 % (+0,03 %) muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,75 % (+0,05 %) yleinen veroprosentti 0,60 % (+0,05 %) yleishyödyllisten yhteisöt / rakennukset 0,00 % (ennallaan) Verokertymät vuonna 2007: Ta 2007 Ta:n muutos Tot Tot % % Kunnallisvero , ,2 Yhteisövero , ,0 Kiinteistövero , ,9 Yhteensä , ,1 Valtionosuuskertymät vuonna 2007: Ta 2007 Ta:n Muutos Tot Tot % % Yleinen , ,7 Sosiaali/terveys , ,5 Opetus/kulttuuri , ,1 Yhteensä , ,7 Kunnan lainamäärä oli eli 322 /asukas ja vuoden lopussa eli 336 /asukas. Tuloslaskelman tuotot (sis. sisäiset erät) % % käyttötalouden toimintatuotot verotuotot valtionosuudet ,0 rahoitustuotot satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 tuotot yhteensä , ,0

17 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 16 _ KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus

18 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 17 _ 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. KUNNAN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ ORGANISAATIOKAAVIO PÄÄVASTUUALUEITTAIN Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanjohtaja Päävastuualue I Päävastuualue II Päävastuualue III Päävastuualue IV HALLINTO- JA PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA TEKNINEN TOIMI ELINKEINOTOIMI VAPAA-AIKATOIMI Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Maaseutulautakunta Koululautakunta Keskusvaalilautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Hallinto- ja Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa- Tekninen toimi elinkeinotoimi aikatoimi Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Koulutoimen hallinto Perusopetus Teknisen toimen hallinto Elinkeino- ja kehittä- Ilolan vanhainkoti Toisen asteen koulutus Kiinteistötoimi mistehtävät Muu vanhustenhuolto Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja Metsienhoito Yksityistieasiat Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Kirjasto- ja kulttuuritoimi yleiset alueet Vesihuoltolaitos Liikunta- ja nuoriso- Jätehuolto toimi Rakennusvalvonta Pelastustoimi Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Kunnanviraston päällikkö (kunnanjohtaja) ja osastojen päälliköt muodostavat neuvottelevan johtoryhmän.

19 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 18 _ Osastot on jaettu tehtäväkokonaisuuksien mukaisesti vastuualueisiin. Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä sekä osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueiksi ja vastuualueen esimiehestä. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty tilivelvolliset viranhaltijat voimassa olevien sääntöjen sekä talousarviorakenteen perusteella: Kunnanjohtaja Kunnansihteeri Maaseutusihteeri (nyk. maaseutuasiamies) Perusturvajohtaja Sosiaaliohjaaja Koulunjohtaja Kirjastosihteeri (nyk. kirjasto- ja kulttuurisihteeri) Liikunta- ja nuorisosihteeri Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari HALLINTOSÄÄNTÖ Päävastuualueitten johtosäännöt on kumottu lukien ja samalla hyväksytty uusi hallintosääntö, joka on tullut voimaan Hallintosääntöä tarkistettiin vuoden 2006 aikana kahdesti. Uusin tarkistus astui voimaan LUOTTAMUSHENKILÖSTÖ Kunnan omat luottamushenkilöelimet valtuustokaudella : Kunnanvaltuusto 17 jäsentä Kunnanhallitus 7 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä Perusturvalautakunta 7 jäsentä Koululautakunta 7 jäsentä Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 5 jäsentä Liikunta- ja nuorisolautakunta 7 jäsentä Tekninen lautakunta 7 jäsentä Maaseutulautakunta 7 jäsentä Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä Kunnanhallituksen toimikaudekseen asettamat toimikunnat: rakennustoimikunta vesihuoltotöiden arviointitoimikunta riskienhallintatoimikunta Lisäksi kunta nimeää edustajiaan eri yhteisöjen ja valtionhallinnon toimielimiin.

20 TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 19 _ KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuuston paikkajakautuma valtuustokaudella on seuraava: Suomen Keskusta 11 valtuutettua (ääniä 466 kpl, 61,6 %) Kansallinen Kokoomus 4 valtuutettua (ääniä 207 kpl, 27,1 %) Vasemmistoliitto 1 valtuutettu (ääniä 46 kpl, 6,0 %) Suomen Sosiaalidemokraatit 1 valtuutettu (ääniä 44 kpl, 5,8 %) Kunnanvaltuusto v Mattila Antti-Matti, pj maanviljelijä KESK Jaakola Birgit P., I varapj kotiseutuneuvos, FM KESK Virtanen Esa, II varapj varastomies SDP Ala-Erkkilä Tuija luokanopettaja KOK Haapala Arvo maanviljelijä KOK Honkanen Petri maanviljelijä KOK Huhdanmäki Matti opettaja KOK Isonokari Olavi maanviljelijä KESK Jaakola Jari maatalousyrittäjä KESK Kärki Pertti toimitusjohtaja KESK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Marjamäki Leena keittäjä, emäntä KESK Niemi Taina kotiteollisuusohjaaja KESK Nieminen Leena myyjä VAS Rajaniemi Kari lehtori KESK Sirola Jarmo metsätalousyrittäjä KESK Suoniemi Marko maatalousyrittäjä SIT KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus Isonokari Olavi, puheenjohtaja maanviljelijä KESK Niemi Taina, I varapj kotiteollisuusohjaaja KESK Mattila Timo, II varapj eläkeläinen KOK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Koivuniemi Irja eläkeläinen KOK Marjamäki Leena keittäjä, emäntä KESK Sirola Jarmo metsätalousyrittäjä KESK Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2010-2012 (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) Talousarvio 2010 Kunnanvaltuusto 16.12.2009 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot