Laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja hinnoittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja hinnoittelu"

Transkriptio

1 Laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja hinnoittelu Ohjausvaikutukset, arviointi, menettelylliset kysymykset ja päätöksentekomenettely Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Kevät 2013 Tekijä: Jaakko Gustafsson Ohjaaja: Tapio Määttä

2 Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yksikkö Oikeustieteiden laitos Tekijä Jaakko Gustafsson Työn nimi Laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja hinnoittelu Pääaine Ympäristöoikeus Työn laji Pro gradu tutkielma Aika Sivuja 114 Tiivistelmä Vesihuolto on keskeisimpiä jatkuvasti tarvittavia välttämättömyyshyödykkeitä, jonka häiriintyminen aiheuttaisi nopeasti vakavia vaikeuksia. Tästä syystä on katsottu välttämättömäksi ohjata vesihuoltoa laintasoisesti, ja tärkein erityislaki on vesihuoltolaki (VHL, 119/2001). Laitosmuotoinen vesihuolto on palveluluonteensa ohella myös liiketoimintaa, joten siitä aiheutuvat kustannukset tulee lähtökohtaisesti kattaa asiakkailta veloitettavilla maksuilla. Tähän velvoittaa osaltaan myös Euroopan yhteisöjen vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY), jonka mukaisesti vesipalvelujen hinnoittelu tulee toteuttaa siten, että huomiota kiinnitetään erityisesti aiheuttamisperiaatteen sekä kustannusten kattamisen periaatteen toteutumiseen. Vesihuoltopalvelujen hinnoittelu poikkeaa useimpien tavanomaisten palveluhyödykkeiden hinnoittelusta, sillä esim. välittömiä raaka-ainekustannuksia ei käytännössä ole, jonka lisäksi laitosmuotoiset vesihuoltopalvelut tuotetaan ns. luonnollisen monopolin puitteissa, jolloin niiden hinta ei määräydy normaalin markkinamekanismin tavoin. Vesihuoltolaitosten asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut kohtuulliseen hintaan, mutta samalla myös vesihuoltolaitosten tulee voida huolehtia taloudellisista toimintaedellytyksistään. Lisäksi vesihuoltolaitosten vastuullinen omistajapolitiikka on toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. Vesihuoltopalvelujen oikeasuhtainen hinnoittelu on taloudellisesti ja oikeudellisesti verraten haasteellinen prosessi, jonka menettelyllistä toteuttamista ja siinä huomioon otettavia seikkoja on käsitelty tämän tutkielman tutkimuskysymyksenä. Tutkimuskysymyksen haasteellisuus johtuu osittain VHL:n sijoittumisesta usean eri oikeudenalan rajapinnalle. Tutkimuskysymyksen käsittelyä voidaan pitää relevanttina siksi, että varsinaista vesihuoltooikeudellista tutkimustyötä ei Suomessa ole tähän saakka erityisen laaja-alaisesti tehty. Työn tutkimusnäkökulma perustuu lainsäädäntötutkimukseen. Työn puitteissa huomiota kiinnitetään erilaisiin, mm. vesitalouden kannalta merkityksellisiin näkökohtiin sekä VHL:n edellyttämään päätöksentekomenettelyyn ja oikeusturvaan liittyviin seikkoihin. Avainsanat Vesihuolto, vesihuoltolaki, vesipolitiikan puitedirektiivi, aiheuttamisperiaate, kustannusten kattaminen, lainsäädäntötutkimus, vesihuolto-oikeus, vesihuollon maksut.

3 SISÄLLYS SISÄLLYS I SISÄLLYS I I LÄHTEET... III 1. JOHDANTO Taustaa Kriittisiä huomioita tutkimuskysymyksen käsittelyyn liittyvistä ongelmista Lainsäädäntötutkimus tutkimuskysymyksen lähestymistapana Lainsäädäntötutkimuksen relevanssi tutkimuskysymyksen kannalta VESITALOUS, VESIAINEEN HALLINTA JA OHJAUSPERIAATTEET Vesi taloudellisena luonnonvarana Veden ja vesialueen omistus-, hallinta- ja vallintaoikeudesta Vesipolitiikan puitedirektiivin vaikutuksesta hinnoitteluvaatimuksiin Vesipolitiikan puitedirektiivin yleistavoitteista VPPD:n edellyttämistä veden hinnoitteluperiaatteista VPPD:ssä edellytetyistä kustannusten huomioimiseen liittyvistä periaatteista Aiheuttamisperiaate VPPD:n järjestelmässä Kustannusten kattamisen periaate Taloudellinen analyysi Vedenkäyttö ja vesipalvelu VPPD:n kustannustyyppiluokittelu Kustannusvastaavuuden määrittämisestä Kustannusten kattamisen välineistä VESIHUOLTOPALVELUT Vesihuollon hyödykeluonne ja tekninen määritelmä Johtojen ja rakenteiden sijoittaminen Vesihuoltolaki laitostoiminnan ohjaajana Vesihuoltolaitos Toiminnalliset tavoitteet Vesihuoltolaitos luonnollisena monopolina Luonnollisen monopolin säänteleminen Vesihuoltolaitosten tyypillisimmät toimintamuodot Kunnallinen vesihuoltolaitos Kuntayhtymä, kuntayhtymän liikelaitos ja liikelaitoskuntayhtymä Liikelaitoksen pääoma ja erot osakeyhtiöön I

4 3.5.4 Vesihuolto-osuuskunta Osakeyhtiö Toimintamuodon vaikutuksista Vesihuoltolaitoksen pääoma ja kustannusrakenne Vesihuoltolaitoksen kirjanpito kustannuslaskennan perustana Pääomakustannukset, poistot ja transaktiot Vesihuoltopalvelun hinnanmuodostuksen ja hinnoittelun ongelmia VESIHUOLLON MAKSUT, KUSTANNUKSET JA PÄÄTÖKSENTEKO Yleistä maksujen perusteista VHL:n mukaiset maksulajit Mistä ja millä perusteilla vesihuoltopalveluissa tosiasiallisesti maksetaan? Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusvastaavuus Vesihuoltolaitoksen pääoman tuoton kohtuullisuus Maksujen kohtuullisuus Laitostalouden valvonta Vesihuollon rahoitustuki ja vesihuollon hankinnat VESIHUOLTOLAIN MUKAISET TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET SEKÄ LAILLISUUSKONTROLLI VHL:n mukaisista viranomaisrooleista Vesihuollon järjestämisvastuu ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluepäätös Kunnan toimielinten päätösvalta vesihuollon maksujen ja taksarakenteen osalta VHL:n mukaisten maksujen ja sopimusten valvonta VHL:n mukaiset oikeussuojakeinot ja muutoksenhaku VHL:n mukaisen muutoksenhaun erityispiirteistä ja ongelmista VHL:n soveltumattomat menettelyt ARVIOINTIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Veden ja vesipalvelun hinnoittelu VPPD:n toimeenpano, vesilain uudistus sekä vaikutukset vesihuollon kannalta Monopoliasema valvonnan haasteena VHL yksityisoikeuden ja julkisoikeuden rajapinnalla Valvonnan vastuut hajallaan Valvonnan kehittämistarpeista VHL:n kehittämistarpeet ja vesihuollon toimintaympäristön muutokset Vesihuoltopalvelujen talouden tulevaisuuden haasteita II

5 LÄHTEET: KIRJALLISUUS: Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria: yleisen oikeustieteen oppikirja. Porvoo Airaksinen, Manne Pulkkinen, Pekka Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki I. Helsinki Alkio, Mikko Wik, Christian: Kilpailuoikeus. 2. uudistettu painos. Helsinki Andersson, Heidi: Oikeus veteen oikeustieteellinen tutkimus. Helsinki Andersson, Heidi: Vesikauppa. Ympäristöjuridiikka 4/2010, s (Andersson YJ 4/2010). Belinskij, Antti: Vedenkäytön etusijajärjestys kansainvälisen ja kansallisen oikeuden rajapinnassa. Ympäristöjuridiikka 4/2006, s (Belinskij YJ 4/2006). Belinskij, Antti: Oikeus veteen. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa. Helsinki Bell, Stuart McGillivray, Donald: Environmental Law. Oxford Bugge, Hans Christian: Justice Dilemmas in the polluter pays principle. Teoksessa Ebbesson, Jonas Okowa, Phoebe (toim.): Environmental Law and Justice in Context. Cambridge Haataja, Kyösti: Vesioikeus I. Vaasa Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki tausta ja tulkinnat. 8. uudistettu painos. Helsinki Hemmo, Mika: Sopimusoikeus III. Jyväskylä (Hemmo 2005a) Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus. Helsinki (Hemmo 2005b) Hollo, Erkki: Pilaamiskiellon sisältö vesilain mukaan. Vammala Hollo, Erkki: Ympäristöoikeus. Helsinki Hollo, Erkki J. Salila, Jari: Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) implementointi Suomen lainsäädäntöön. Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 34. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. Helsinki Hollo, Erkki Mehling, Michael Taina, Tuire: Vertaileva vesioikeus. Helsinki Hollo, Erkki: Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus. Jyväskylä Hollo, Erkki: Ympäristö ja oikeus. Helsinki Howarth, William McGillivray, Donald: Water Pollution and Water Quality Law. Bodmin Hukka, Jarmo Katko, Tapio: Yksityistäminen vesihuollossa? Vammala III

6 Järvinen, Ari Heikinheimo, Elina: Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi. Espoo Kaatra, Kai: Odotukset vesihuoltolain toimeenpanossa. MMM Kaatra, Kai: Vesipolitiikan puitedirektiivi ja vesivarojen käyttö. Vesitalous 2/2001, s Kajosaari, Eero: Vesihuolto. Artikkeli teoksessa Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa, s Tampere Kanniainen, Vesa Määttä, Kalle (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Tampere Ketola, Johanna: Kustannusten kattamisen periaatteen toteutuminen Suomen vesilainsäädännössä. Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 34. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. Helsinki Koskinen, Sakari Waris, Reetta: Vedenhankintaa koskeva lupa ja sen määräykset. Suomen ympäristökeskus, Helsinki Kuoppamäki, Petri: Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa. Jyväskylä Kuusiniemi, Kari Ekroos, Ari Kumpula, Anne Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. Juva 2001 (Vihervuori 2001). Laakso, Seppo Suviranta, Outi Tarukannel, Veijo: Yleishallinto-oikeus. Jyväskylä Lammila, Jyrki Nummelin, Minna: Haja-asutusalueiden vesihuolto vesihuolto kuntoon yhdessä! Ympäristö ja terveys 5/2011, s Lehto, Eero: Monopoli vai kilpailu? Juva Leivonen, Jorma: Taloudellisten vaikutusten arviointi. Artikkeli teoksessa Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa, s Tampere Malin, Kimmo: Sähkö- ja vesijohtojen sijoittaminen menettely, pysyvyys, muutoksenhaku. Artikkeli teoksessa Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja Matinvesi, Jukka: Vesipolitiikan puitedirektiivi ja sen toimeenpano. Ympäristö ja terveys 5/2003, s Mynttinen, Marjut Taipale, Paavo: Kuntien ja osuuskuntien yhteistyö vesihuoltopalveluissa. Kyselyraportti Myrsky, Matti Ossa, Jaakko: Verotuksen perusteet. Helsinki Myrsky, Matti Linnakangas, Esko: Elinkeinotulon verotus. 3. uudistettu painos. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus. Porvoo Mäkinen, Eija: Oikeudellinen kontrolli kunnan ympäristöasioissa. Tampere IV

7 Mäkinen, Susanna: Vesihuoltolaitosten liiketoiminnan valvonta. Vesitalous 6/2005, s Määttä, Kalle: Taloudellinen ohjaus ympäristönsuojelussa. Helsinki (Määttä 1999a) Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteellinen näkökulma ympäristönsuojeluun. Ympäristöjuridiikka 2/1999, s (Määttä 1999b) Määttä, Kalle: Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteen perusteet. Helsinki Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteellinen näkökulma kotimaiseen lainvalmisteluun. Helsinki Nyblin, Klaus: Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Helsinki Ojala, Marjo: EU kilpailuoikeus. Porvoo Ollikainen, Markku Iho, Antti Rinta, Susanna: Taloustieteellinen lähestymistapa kestävään vesitalouteen. Vesitalous 6/2005, s Ollila, Markku (toim.): Vesistöjen käyttöön liittyvä taloudellinen varallisuus. Suomen ympäristö 204. Suomen ympäristökeskus. Helsinki Ovaska, Risto: Välimiesmenettely kansallinen ja kansainvälinen riidanratkaisukeino. Helsinki Peltokangas, Jouko: Katsaus Euroopan vesihuoltoon. Artikkeli teoksessa Vesi, ympäristö ja oikeus, s Juhlakirja Pekka Kainlaurille. Vaasa Pohjola, Matti Pekkarinen, Jukka Sutela, Pekka: Taloustiede. Helsinki Pärnänen, Sinikka: Vesistöjen ennallistaminen uiton jälkeen. Helsinki Pöyhönen, Seppo: Osuuskunnan hallinto ja osuuskuntalaki. Helsinki Raitio, Juha: EU:n kehitys, periaatteet ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Helsinki Rinne, Tommi: Vesilainsäädännön uudistus ja vesihuolto. Ympäristö ja terveys 6/2004, s Rontu, Kirsi: Vesihuoltolaitosten talous ja toiminnan järjestäminen kunnan näkökulmasta. Kuntaliitto Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. Helsinki de Sadeleer, Nicolas: Environmental principles. Oxford Seppälä, Mika: Uusi vesilaki. Ympäristö ja terveys 5/2011, s Soininen, Niko: Intressien taloudellisesta arvottamisesta oikeuslähdeopilliseen painoarvoon vesilain mukaisessa intressivertailussa. Ympäristöjuridiikka 2/2011, s Stenbäck, Patrik: Kustannusten kattamisen periaate vesienkäytön sääntelyssä. Teoksessa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 34. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. Helsinki Tala, Jyrki: Lainsäädäntötutkimus turhaa vai tarpeellista? Oikeus 4/2004. V

8 Tala, Jyrki: Lakien laadinta ja vaikutukset. Helsinki Tenhunen, Jyrki Lohi, Tiina-Kaisa: Ekotehokkuus vesihuollossa. Suomen ympäristökeskus. Helsinki Tepora, Jarno: Johdatus esineoikeuteen. 2. täydennetty painos. Helsinki Tepora, Jarno & al: Kiinteistön kauppa, muu luovutus ja kirjaus. 6. uudistettu painos. Helsinki (Tepora & al. 2010). Tiainen, Anneli: Vesihuoltolaitosten hinnoittelusta. Vesitalous 6/2005, s. 47. Tiainen, Anneli: Kuntakonserni- ja liikelaitostyöryhmän mietinnöstä. Vesitalous 2/2006, s. 56. Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi. Vantaa Tolvanen, Jukka-Pekka Kaatra, Kai Maunula, Markku: Vesihuoltolakiopas. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki (Tolvanen & al. 2002) Tuomela, Heikki: Milloin vesihuoltolaitoksen tulee kilpailuttaa hankinta? Vesitalous 2/2007, s Valli-Lintu, Auli: Vesihuoltolain mukaiset kunnan viranomaistehtävät ja roolit. Kuntaliiton yleiskirje 18/80/2001. Valli-Lintu, Auli: Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset. Kuntaliiton yleiskirje 20/80/2001. Valli-Lintu, Auli: Vesihuoltolain mukaisista viranomaisrooleista. Ympäristö ja terveys 5/2003, s Vehmanen, Petri Koskinen, Kai: Tehokas kustannushallinta. Porvoo Warsta, Matias: Mielipiteitä vesihuoltolain kehittämiseksi. Edilex 2007/7. Ämmälä, Tuula: Suomen kuluttajaoikeus. Jyväskylä OIKEUSTAPAUKSET JA VIRANOMAISPÄÄTÖKSET: KHO:n vuosikirjaratkaisut: KHO 2005:3364 KHO 2012:39 Muut KHO:n ratkaisut: KHO t KHO t VI

9 KHO t KHO t KHO t Hämeenlinnan HaO nro 07/0668/3 Kilpailuvirasto 129/61/2002 Kuluttajavalituslautakunta dno 01/39/2873 Kuluttajavalituslautakunta dno 02/39/128 VIRALLISLÄHTEET: HE 85/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi. HE 19/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesihuollon tukemisesta. KM 2004:2 Vesilakitoimikunnan mietintö. Oikeusministeriö, Helsinki Vedenhankinnalle aiheutuvan vahingon arvioiminen ja suoja-aluemääräyksistä johtuvat korvaukset. Vahingonarviotyöryhmä Water Framework Directive. Determination of cost recovery. EUREAU (European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services), Brussels (Determination of cost recovery) MUUT LÄHTEET: 1974 OECD Recommendation on the Implementation of the Polluter Pays Principle, C(74)223. Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Helsinki Kunnat ja vesihuolto huomisen Suomessa. Kuntaliiton kannanotto, Helsinki Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma hyviä suunnittelukäytäntöjä. Ympäristöopas. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere Vesihuollon tukeminen. Ympäristöopas. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere VII

10 Vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyt ja talouden läpinäkyvyyden varmistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti. Työryhmämuistio MMM 2010:6. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus (RIL ). Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry. Saarijärvi Vesihuoltoliiketoiminnan kehittäminen ja valvonta. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki INTERNET-LÄHTEET: Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset. Kuntaliitto, Helsinki ( ) Vesiosuuskunnan ABC, osa 1. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki ( ) Vinnari, Eija: Vesihuoltolaitosten omistajapolitiikka. ( ) LYHENTEET: A asetus ALV arvonlisävero Dnro diaarinumero ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti HE hallituksen esitys HLL hallintolainkäyttölaki 586/1996 JäteL jätelaki 646/2011 KHO Korkein hallinto-oikeus VIII

11 KilpailuL kilpailulaki 948/2011 KilpRajL kilpailunrajoituslaki 480/1992 KML kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 KSL kuluttajansuojalaki 38/1978 L laki MK maakaari 540/1995 MMM maa- ja metsätalousministeriö MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 OK oikeudenkäymiskaari 4/1734 OKL osuuskuntalaki 1488/2001 Oy osakeyhtiö OYL osakeyhtiölaki 624/2006 STM sosiaali- ja terveysministeriö TervSL terveydensuojelulaki 763/1994 VHL vesihuoltolaki 119/2001 VHJL laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004 VHTL laki vesihuollon tukemisesta 686/2004 VL vesilaki 587/2011 VT Vesitalous-lehti VVL vanha vesilaki 264/1961 VPPD Euroopan yhteisöjen vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY YJ Ympäristöjuridiikka-lehti YSL ympäristönsuojelulaki 86/2000 YT Ympäristö ja terveys-lehti YVA ympäristövaikutusten arviointimenettely YvaA valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006 YvaL laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 IX

12 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Vesi luonnonvarana ja sen riittävän saannin turvaaminen ovat seikkoja, jotka ovat kaikkein keskeisimmässä asemassa kaikkien ihmisyhteisöjen kannalta. Vesi on kriittinen resurssi, ja tästä johtuen veden saatavuuden turvaaminen on kaikissa olosuhteissa ensiarvoisen tärkeää. Tämä on pakottanut kehittämään erilaisia keinoja näiden tarpeiden turvaamiseksi, ja vesiluonnonvaran hallintaa ja käyttöä ohjeistava oikeudellinen sääntely on ollut tässä vakiintuneesti keskeisessä asemassa. Asutuksen ja taloudellisen toiminnan kannalta erityisen keskeisessä asemassa on järjestetty vesihuolto. Kuten kaikki yhteiskunnallinen toiminta, myös vesihuollon järjestäminen aiheuttaa erilaisia kustannuksia, joiden kattamiseen joudutaan ottamaan kantaa sekä tekemään erilaisia tähän liittyviä päätöksiä. Tässä tutkielmassa on tarkoitus luoda yleiskatsaus vesihuoltolain (jatkossa VHL, 119/2001) 4 luvussa edellytettyjen kustannusten kattamiseen ja tätä tavoitetta ohjaaviin periaatteisiin, joilla on liityntä vesipolitiikan puitedirektiiviin (jatkossa VPPD, 2000/60/EY), erityisesti 9 artiklaan. VPPD:n merkitys kanavoituu myös vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun, joten keskeisyydestään johtuen sen oleellisin ohjausvaikutus vesihuollon kannalta on aiheellista käsitellä. Vesiaineen käytön ja hallinnan oikeudellinen perusta on puolestaan perusteltua esitellä yleispiirteisesti siksi, että tällä on keskeinen vaikutus vedenhankintaan ja vesihuoltopalvelujen järjestämiseen, ja tätä kautta niistä aiheutuviin kustannuksiin. Erilaisia kustannuksia on varsin monen tyyppisiä, joten tutkielmassa on tarkoitus pyrkiä tunnistamaan, mitä ja minkä tyyppisiä nämä kustannukset ovat ja millä tavoin niiden kattaminen tulee huomioida vesihuoltopalvelujen tuotannossa ja miten tämä vaikutus ohjautuu laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen taksoihin ja kuluttajilta veloitettaviin maksuihin. Osa kustannuksista on suoraa seurausta vesihuoltolaitoksen laitostalouden vaatimuksista, mutta myös erilaiset vesiluonnonvaran käyttöön, hallintaan ja tähän kytkeytyvään päätöksentekoon liittyvät seikat vaikuttavat omalta osaltaan sekä suoraan että välillisesti siihen, millaisiksi vesihuoltopalvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset lopulta muodostuvat ja millaisia maksuja kuluttajat joutuvat viimein tarvitsemistaan vesihuoltopalveluista maksamaan. Tutkielmassa esitellään myös yleisimmät syyt siihen, miksi ja millä tavoin vesihuoltopalvelujen hinnoittelu poikkeaa tavanomaisten kuluttajahyödykkeiden hinnoittelusta. Täten tutkielmassa otetaan kantaa siihen, kuinka erilaisten kustannusten tunnistaminen, kattaminen ja kustannusten kattamis- ja hinnoitteluprosessi joudutaan menettelyllisesti toteuttamaan. Kustannusten 1

13 määrittely ei liioin voi tapahtua yksinomaan juridisin menetelmin, joten tämä seikka korostaa osaltaan myös muun tyyppisten lähestymistapojen merkitystä tutkimuskysymyksen käsittelyn kannalta. Keskeisenä näkökulmana korostuvat siksi myös vesitalouden asettamat vaatimukset. Vesihuoltopalvelut ovat eräs tarpeellisimmista hyödykkeistä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Tästä johtuen on loogista, että vesihuollon organisointiin liittyy keskeisiä yhteiskunnallisia intressejä, kuten huoltovarmuuden ja yleisen hygienian turvaaminen. Toimivalla vesihuollolla on keskeinen merkitys niin ympäristön- kuin terveydensuojelunkin kannalta. Tästä johtuen on katsottu välttämättömäksi ohjeistaa asutuskeskusten ja taajamien vesihuollon järjestämistä laintasoisin säädöksin, joista tärkein on vesihuoltolaki. Vesihuoltopalveluihin lukeutuvat vedenotto, talousveden toimittaminen, jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen ja vesistöön palauttaminen sekä sade-, hule- ja valumavesien poisjohtaminen (VHL 3.1 ). Nämä vaikuttavat keskeisesti kansalaisten arkipäivän hyvinvointiin sekä rakennetun infrastruktuurin toimivuuteen ja turvallisuuteen. On siten väistämätöntä, että käytännössä jokainen kansalainen tarvitsee näitä palveluja ainakin jossain määrin. Kyseessä on täten välttämättömyyspalvelu, joten sen tulisi näin ollen olla jokaisen palveluja tarvitsevan saatavilla kohtuulliseen hintaan, sillä muussa tapauksessa kyseistä palvelua tarvitsevan asema kävisi nopeasti kohtuuttoman vaikeaksi. 1 Välttämättömyysluonne asettaa osaltaan tiettyjä rajoituksia vesihuoltoliiketoiminnassa sovellettaville menettelytavoille. Kyseiseen palveluun liittyy lisäksi tiettyjä julkishyödykkeen ominaisuuksia, sillä olisi niin teknologisesti kuin institutionaalisesti erittäin vaikeaa sulkea ketään tätä palvelua tarvitsevaa luonnollista henkilöä (täysin) sen ulkopuolelle. Palvelun välttämättömyysluonne yhdistyneenä sen tiettyihin julkishyödykemäisiin piirteisiin sekä toiminnan teknologinen luonne johtavat käytännössä luonnollisen monopolin syntymiseen. Näin ollen kyseisen palvelun tulee myös kustannusrakenteensa puolesta olla sellainen, että asiakkailta veloitettavat maksut eivät muodostu määränsä eivätkä määräytymisperusteidensa puolesta kohtuuttomiksi tai muuten syrjiviksi. Kuluttajansuojaan liittyvät seikat korostuvat tässä yhteydessä monin tavoin. 2 1 HE 85/2000, s HE 85/2000, s. 2. 2

14 Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella niitä erilaisia säädöksiä, asiakokonaisuuksia ja ohjausvaikutusmekanismeja, jotka vaikuttavat kyseisten palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä niiden kattamiseen (koko toimitusketjun osalta) ja jotka tulee kyetä kattamaan tarkoituksenmukaisesti ja toisaalta myös asiakkaiden edut huomioiden. Nämä seikat määrittävät huomattavasti vesihuoltolaitoksen tehtävien taloudellista sekä oikeudellista luonnetta ja edellä mainituilla on keskeinen vaikutuksensa myös vesihuoltopalvelujen maksujen muodostumisessa. VHL 4 luvussa asetetaan yleiset perusteet vesihuoltopalvelujen kustannusten kattamiselle ja täten myös maksujen määräytymiselle. VHL 4 luku ei kuitenkaan ohjeista täsmällisesti, mitä näihin kustannuksiin yksityiskohtaisesti tulee sisältyä, millä tavoin kustannusten kattaminen ja siihen kytkeytyvä hinnoitteluprosessi tulee hoitaa menettelyllisesti ja millaisiksi vesihuoltopalveluista veloitettavien maksujen tulisi muodostua määränsä ja rakenteensa puolesta ja minkä suuruista tuottoa vesihuoltolaitoksen pääomalle voidaan pitää kohtuullisena. VHL:n soveltamisessa tulee joka tapauksessa huomioida vesipolitiikan puitedirektiivin sisältämien ohjausperiaatteiden vaatimukset. Kustannusten kattamista voidaan lähestyä suppeasta näkökulmasta, jolloin pääpaino on lähinnä laitostaloudellisissa seikoissa. Laajassa näkökulmassa huomioidaan (laitostoiminnan lisäksi) myös muun toimitusketjun osalta kertyvät kustannukset, kuten ympäristö- ja luonnonvarakustannukset. 3 Tämän tutkielman kysymyksenasettelu perustuu laajaan näkökulmaan, jolloin tarkastellaan myös muiden kuin pelkästään laitostoiminnasta aiheutuvien kustannusten internalisoimista, huolimatta siitä että erityisesti laitostalouden osuus korostuu selkeimmin. Olen päätynyt tähän ratkaisuun (sen haastavuudesta huolimatta) siksi, että on nähdäkseni perusteltua tarkastella myös näitä toisinaan vajavaiselle huomiolle jääviä, välittömän laitostalouden ulkopuolisia vesipalvelun toimitusketjun osia, sillä muutoin ei nähdäkseni kyetä tuomaan esiin vesiaineen käytön aiheuttamien kustannusten kattamiseen liittyviä erityispiirteitä riittävän kattavasti ja informatiivisesti. Tarkasteltava tutkimuskysymys on siten moniulotteinen. Asiaan vaikuttavat mm. vesiaineen hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvät yleiset periaatteet (käsitellään lähinnä taustoittavasti), vesipolitiikan puitedirektiivin sisältämät vaatimukset ja ohjausperiaatteet sekä vesihuoltolain asettamat vaatimukset vesipalvelujen hinnoittelulle, vesihuoltolaitoksen rooli toimintaalueensa luonnollisena monopolina, vesihuoltolaitoksen hallintoon ja laitostalouteen liittyvä, 3 Stenbäck 2001, s

15 myös organisaatiomuodosta riippuvainen päätöksentekomenettely sekä asiakkaiden kuluttajansuojan ja oikeusturvan erityiset tarpeet. Tyypillisiä vesioikeudellisia ohjausperiaatteita, kuten intressivertailua ja resipienttiperiaatetta, sivutaan niiltä osin kuin tämä on nähdäkseni tässä yhteydessä pääaiheen käsittelyn kannalta tarpeellista. Näkemykseni siis on, että kaikkia edellä mainittuja seikkoja on tarkasteltava tämän tutkielman puitteissa ainakin jossain määrin, sillä pelkästään johonkin yksittäiseen edellä mainittuun seikkaan perustuva analyysi ei voi nähdäkseni sisältää riittävän kattavaa vastausta siihen, miten järjestetyn vesihuoltotoiminnan kustannusten kattaminen koko toimitusketjun laajuudessa tapahtuu. Tämä ohjaa samalla tutkimuskysymyksen käsittelyä lainsäädäntötutkimuksen suuntaan. Kaikkiin yllämainittuihin osatekijöihin ei voi kohdistaa tasapuolista huomiota, vaan joitakin niistä on korostettava muita selkeämmin. Tutkielmani ei aiheen monitahoisuudesta johtuen noudata täsmällisesti tiettyä tarkkarajaista metodia. Tutkielmani ei siten edusta lähestymistavaltaan klassista vesioikeudellista kysymyksenasettelua, eikä siihen sisälly täsmällisiä kannanottoja siitä, kuinka lakia (tässä asiayhteydessä erityisesti VHL) tulisi tulkita ja soveltaa (pois lukien ne seikat, esim. menettelylliset kysymykset, joiden osalta VHL tai muu sovellettavaksi tuleva säädös antaa selkeän oikeusohjeen), vaan huomio kiinnittyy säännösten tunnistamien erityyppisten kustannusten ja niiden taustalla olevien ohjausperiaatteiden (kuten aiheuttamisperiaatteen sekä kustannusten kattamisen periaatteen) huomioon ottamiseen ja vaikutusten tarkastelemiseen. Lainopillisen lähestymistavan kannalta olisi siten ongelmallista, että tutkielmassa joudutaan ottamaan kantaa sellaisiinkin asioihin, joihin sovellettavat säädökset (tässä: erityisesti VHL) ei vielä sinänsä anna erityisen yksiselitteisiä vastauksia (esim. vesihuoltolaitoksen pääoman tuoton kohtuullisuuden määritteleminen on enemmänkin oikeustaloustieteellinen sekä kustannuslaskentaan kiinteästi kytkeytyvä kuin varsinaisesti lainopin alaan sellaisenaan sijoittuva kysymys). Tutkielmassa kiinnitetään siten huomiota erityisesti vesihuoltoa koskevan sääntelyn ohjausvaikutuksiin. Pääpiirteissään tutkielman kysymyksenasettelu voidaan katsoakseni sijoittaa lainsäädäntötutkimuksen kategoriaan, ja tässä tutkielmassa tutkimuksen kohteena ovat järjestettyjen vesihuoltopalvelujen aiheuttamien kustannusten kattamisen tarkastelu koko toimitusketjun osalta. Lainsäädäntötutkimus tarjoaa nähdäkseni välineitä, joilla oikeudellista sääntelyä voidaan tässä asiayhteydessä tarkastella yksinomaista lainopillista tulkintaa monipuolisemmin. 4 Aiheen 4 Tala 2005, s

16 käsittelyssä on tarkoitus edetä yleisemmältä tasolta (vesiaineen hallinta, ohjausperiaatteet) kohti yksityiskohtaisempaa (laitostalous ja päätöksenteko) arviointia, joten tämäntyyppiseen deduktiivisuuteen lainsäädäntötutkimus soveltuu nähdäkseni induktiota korostavaa (puhtaan) lainopillista menetelmää joustavammin. 1.2 Kriittisiä huomioita tutkimuskysymyksen käsittelyyn liittyvistä ongelmista Tutkielmani laatimisen kannalta on osoittautunut ongelmalliseksi, että vesihuollon juridiikasta ei toistaiseksi ole ollut kattavampaa kotimaista kirjallisuutta. Aiheen keskeisestä yhteiskunnallisesta relevanssista huolimatta vesihuoltoa on käsitelty tähänastisessa, sinänsä laajaalaisessa ja laadukkaassa kotimaisessa vesioikeudellisessa kirjallisuudessa lähinnä jonkinlaisena kuriositeettina. 5 Lisäksi eräänä ongelmana on ollut, että (erityisesti) VHL 4 lukuun liittyvistä asioista ei ole sanottavammin kertynyt merkityksellistä, prejudikaattiarvoa omaavaa oikeuskäytäntöä. Tätä seikkaa voitaisiin pintapuolisesti tarkastellen tulkita eräänä indisiona nykymuotoisen VHL:n verraten hyvästä toimivuudesta, mutta pelkkä oikeusriitojen vähäisyys ei sinänsä riitä antamaan tästä luotettavaa kokonaiskuvaa. On nimittäin olemassa erinäisiä syitä, minkä vuoksi vesihuoltolaitoksen asiakkaiden kynnys riitauttaa VHL 4 luvun mukaisia asioita on huomattavan korkea, ja tämä on osaltaan syynä siihen, ettei oikeuskäytäntöä tästä asiakokonaisuudesta ole mainittavasti muodostunut. Lisäksi erilaiset VHL:n mukaiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvät muutoksenhakukäytännöt ovat osoittautuneet verraten monimutkaisiksi, johtuen VHL:n sisältämistä sekä julkis- että yksityisoikeudellisista elementeistä, joiden keskinäisestä konkurrenssista on myös ajoittain ilmennyt tiettyä epävarmuutta. Siksi tämäkin ongelma vaatii nähdäkseni yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Oikeuslähdeopin kannalta asian voisi nähdäkseni määritellä siten, että joudun tutkielmassani tukeutumaan etenkin vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin (tässä: VHL:n osalta etenkin 4 lukuun sekä muuhun aiheen kannalta relevanttiin lainsäädäntöön ja näiden lisäksi myös vesipolitiikan puitedirektiiviin, erityisesti 9 artiklaan) sekä toisaalta sallittuihin oikeuslähteisiin, kuten erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa esitettyihin näkökohtiin sekä aiheen kannalta relevanttiin reaaliargumentaatioon (esim. taloudelliset seikat). Varsinaisessa oikeuskirjallisuudessa esitettyjä kotimaisia kannanottoja tutkielmani aiheesta ei valitettavasti kovin runsaasti ole. Heikosti velvoittavina oikeuslähteinä tutkimuskysymykseen liittyvät keskeisimmin VHL:n 5 Vesihuoltoa on ryhdytty viime vuosina käsittelemään jossain määrin aiempaa runsaammin myös kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa, esimerkkeinä mm. Antti Belinskijn sekä Heidi Anderssonin väitöskirjat, joita on käytetty myös tämän tutkielman lähteinä. 5

17 esityöt sekä tutkielmassa esitellyt KHO:n ratkaisut. Reaaliargumentaation kannalta keskeisinä teemoina ovat erityisesti laitostalouden asettamat vaatimukset, asiakkaiden oikeusturvaan ja kuluttajansuojaan liittyvät näkökohdat, vesihuollon järjestämiseen liittyvä hallintoproseduuri sekä vesitaloudellisesta näkökulmasta esitetyt aiheeseen liittyvät huomiot. 6 Tavoitteenani olisi luoda perusteltu katsaus siihen, millaisia seikkoja vesihuollon oikeudellinen ja taloudellinen sääntely sekä vesihuoltolaitoksen päätöksenteko vaativat ottamaan huomioon, jotta kustannusten kattaminen ja aiheuttamisperiaate saataisiin toteutettua VHL 4 luvussa edellytettyjen vaatimusten mukaisesti. Tällä asiakokonaisuudella on huomattava merkitys kaikkien vesihuollon asianosaisten kannalta. On olemassa syitä, joista johtuen vesihuollon kustannusten kattaminen ja tähän perustuva vesihuoltopalvelujen hinnanmuodostus poikkeavat merkittävässä määrin useimpien muiden tavanomaisten hyödykkeiden vastaavasta menettelystä, joten on perusteltua tarkastella, millä tavoin ja millä perusteilla vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ohjautuu, mitä seikkoja tässä tulee huomioida ja mitä rajoituksia tähän prosessiin sisältyy. Lisäksi aiheuttamisperiaatteella sekä kustannusten kattamisella on asiayhteydestä riippuen jossain määrin toisistaan poikkeavia määritelmiä (esim. VHL vs. ympäristövahinkolaki), joten on nähdäkseni perusteltua määritellä yleisesti, mitä kyseisillä käsitteillä tässä tutkielmassa käsiteltyjen asiakokonaisuuksien kannalta tarkoitetaan. Tutkimuskysymyksen rajauksena tässä on, että VHL:a sovelletaan nimenomaisesti laitosmuotoiseen vesihuoltotoimintaan, käytännössä siis niihin laitoksiin joille on määrätty VHL 2 luvun mukainen toiminta-alue. Niillä alueilla, joilla ei ole laitosmuotoista vesihuoltoa käytettävissä, vesihuollon järjestämiseen sovelletaan pääasiassa muita säädöksiä, kuten VL:a, YSL:a sekä terveydensuojelulakia. Samaten haja-asutusalueen jätevesien käsittely tapahtuu pääasiallisesti vesihuoltolaitosten ulkopuolella, joten siihen vaikuttavat säädökset, kuten ns. hajajätevesiasetus (209/2011) eivät ole tämän tutkielman aiheen kannalta oleellisia eikä niitä siten ole tässä yhteydessä tarvetta käsitellä yksityiskohtaisemmin. Tutkielma keskittyy nimenomaisesti asutuksen järjestettyyn vesihuoltoon, joten myöskään teollisuuden ja muun asutukseen rinnastumattoman elinkeinotoiminnan vesihuoltoon liittyviä erityiskysymyksiä ei täten tarkastella yksityiskohtaisemmin, sillä tällaisiin erityiskysymyksiin VHL ei sovellu. Huolimatta siitä, että tutkielmassa vesihuoltotoiminnan kustannusten kattamista (VPPD:stä johtuen) tarkastellaan sinänsä laajasta näkökulmasta, itse vesihuoltoa käsitellään tässä suppeasta, ts. asutuksen 6 Oikeuslähteistä ja niiden keskinäisestä hierarkiasta yksityiskohtaisemmin, ks. Aarnio1989, s , Tolonen 2003, s

18 järjestetyn vesihuollon näkökulmasta. 7 Rajaus on siten vesihuollon osalta VHL:n mukainen, sillä VPPD:n soveltamisala olisi huomattavasti laajempi. Myöskään vesikaupan oikeudellisiin kysymyksiin ei tämän tutkielman puitteissa oteta kantaa. 8 Tutkielman aihetta tarkastellaan ensisijaisesti Suomen vesihuollon näkökulmasta, joten kyseessä ei siten ole liioin varsinainen oikeusvertaileva tutkimustyö. 1.3 Lainsäädäntötutkimus tutkimuskysymyksen lähestymistapana Tutkielmani teoreettisen tarkastelun eräänä haasteena on yhdistää kahden eri näkökulman pohjalta esiin nousevia kysymyksiä mielekkääksi kokonaisuudeksi. Tämä synteesi tulisi rakentaa lainsäädäntötutkimuksellisen näkökulman ja vesitaloudellisen tarkastelun välille. (Ympäristöoikeudellisesti tutkimuskysymys sijoittuu pääasiassa vesioikeuden piiriin, mutta ei edusta varsinaista klassista vesioikeutta, vaan se on painotetummin vesihuolto-oikeuden piirissä.) Vesihuolto-oikeutta puolestaan ei voida tarkastella yksinomaan ympäristöoikeuden kannalta. Tämä tehtävä ei ole aivan ongelmaton, sillä edellä mainituissa näkökulmissa ja painotuksissa on merkittäviäkin eroavuuksia, joiden yhteensovittaminen on haasteellista. Lainsäädäntötutkimuksen ensisijaisena mielenkiinnon kohteena on säädetyn (so. lainsäätäjän asettaman) oikeuden tutkimus. Lainsäädäntötutkimuksen kenttä voidaan edelleen jakaa pääpiirteissään kahteen sektoriin, lainsäädäntöä kokonaisuutena ja instituutiona koskevaan tutkimukseen sekä yksittäisiin laki- tai säädöshankkeisiin kohdistuvaan tarkasteluun. 9 Edelliseen kategoriaan lukeutuu itse asiassa kaikki säädetty oikeus, kuten lait, asetukset, alemmanasteinen norminanto, EU oikeus, kansainväliset sopimukset jne. Myös erilaisilla soft law- normistoilla on relevanssia lainsäädäntötutkimuksen kannalta, koska niillä näyttää olevan oikeuskehityksessä kasvava merkitys. 10 Lainsäädäntötutkimuksen kiinnostus ja tutkimusintressi yksittäisten laki- ja säädöshankkeiden osalta voidaan kiteyttää kysymykseen siitä, miksi ja miten säädökset syntyvät sekä miten ne toteutuvat ja vaikuttavat. 11 Tarkastelun kohteeksi tulevat siis tällaisissa tapauksissa säädöksen elinkaari sekä sen tavoitteet eli säädöksen ratio. 7 Vesihuollon suppeasta ja laajasta määritelmästä, ks. Ketola 2001, s. 174, Kajosaari 1992, s Vesikaupasta, ks. Andersson 2010, s Tala 2005, s Tala 2005, s Tala Oikeus 2004, s

19 Yksittäistä säädöshanketta koskeva lainsäädäntötutkimus kattaa siis periaatteessa säädöksen koko elinkaaren, lainvalmistelun, päätöksenteon, sekä säädöksen toteutumisen ja vaikutukset. Tutkimuksen ei tarvitse käydä läpi näitä kaikkia, vaan tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa myös yksi tai muutama edellä mainituista. Lisäksi kovin yksityiskohtaisen tarkastelun esteeksi voi tulla myös se seikka, että oikeussääntelyn tunnusomaisena piirteenä on monella alalla sääntelyn käyttöiän lasku ja sen kiertonopeuden kiihtyminen, jolloin säädöksiä muutetaan yhä tiheämmin. 12 Esimerkiksi VHL:n on odotettavissa tiettyjä muutoksia jo lähitulevaisuudessa. Lainsäädäntötutkimuksen ero muuhun oikeustutkimukseen, varsinkin lainoppiin, on verraten selkeä. Oikeustutkimuksen yleisin tutkimuskohde on säädös, joka syntyy ja tulee voimaan päätöksenteon jälkeen. Erityisesti lainopin kannalta mielenkiinto keskittyy ensisijaisesti säännösten soveltamisen, tulkinnan ja systematisoinnin kaltaisiin kysymyksiin. Lainsäädäntötutkimus pyrkii sen sijaan avartamaan kysymyksenasettelua ja näkökulmaa säädösten syntyja toteuttamisvaiheisiin. Kaikkineen lainsäädäntötutkimuksen tiedonintressi on näin ollen laajempi kuin tavanomaisella oikeustutkimuksella. Lainsäädäntötutkimus onkin itse asiassa ensisijaisesti tutkimusnäkökulma, ei tarkkarajainen oikeustieteellisen tutkimuksen alue. Lisäksi on syytä huomata, että huolimatta siitä että lainsäädäntötutkimuksen ydinaluetta on kirjallisessa muodossa ilmaistu, voimassa oleva norminanto, voidaan myös oikeudellisen sääntelyn mahdolliset vaihtoehdot ja niiden arviointi sisällyttää lainsäädäntötutkimuksen piiriin. Kyseessä voi olla aidoista vaihtoehdoista eri sääntelyvaihtoehtojen välillä (esim. norminanto vs. taloudelliset ohjauskeinot/itsesääntely). Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella myös vaihtoehtoja säädännäisen oikeuden sisällä, kuten komentosääntelylle rinnakkaisia ja/tai vaihtoehtoisia sääntelytapoja, kuten erilaisia sääntelyperiaatteita, velkajärjestelyn kaltaisia instrumentteja jne. Edellä mainittujen ohella eräänä tarkastelun kohteena voidaan käsitellä myös julkisen oikeussääntelyn suhdetta yksityiseen sääntelyyn (standardit, ohjeet, säännöt, itsesääntely, ym.) 13 Lainsäädäntötutkimusta käsiteltäessä ei voida sivuuttaa sääntelyn käsitettä. Tämä käsite voidaan ymmärtää suppeasti, esim. vain (julkista) oikeudellista sääntelyä tarkoittavaksi, tai siihen voidaan laajimmillaan sisällyttää hyvin monia erilaisia sosiaalisen kontrollin ja sen mekanismien käsiteitä. Erityisesti taloudellisen toiminnan eri osa-alueiden kyseessä ollen sääntelyn (regulation) käsite korostaa sellaista julkisvallan taloudelliseen toimintaan kohdistamaa 12 Tala Oikeus 2004, s Tala Oikeus 2004, s

20 sääntelyä, jossa kyseistä toimintaa pidetään sinänsä hyödyllisenä ja edistämisen arvoisena, mutta kuitenkin siten, että siihen samanaikaisesti kohdistetaan erilaisia ehtoja, rajoituksia ja sisällöllisiä vaatimuksia. 14 Taloudellisen toiminnan osalta huomattavan suuri osa erilaisesta sääntelystä on laintasoista ja toimintaa normitetaan myös monilla muilla tavoilla. Näin ollen lainsäädäntötutkimus tarjoaa erään hyödyllisen lähestymistavan myös vesitaloudellisen toiminnan sääntelyn tarkasteluun. Myös oikeusperiaatteilla on tarkastelun kannalta huomattavaa merkitystä, sillä ne ovat yksittäisiä sääntöjä kestävämpiä ja pysyvämpiä ajallisessa suhteessa. Oikeusperiaatteet ovat yksittäisiä sääntöjä laaja-alaisempia ja yleisluontoisempia toimintamalleja, joten niillä on tärkeä tehtävä lainsäädännön soveltamisessa, kehittämisessä ja systematisoinnissa. Tämän tutkielman kannalta keskeisimmiksi asemoituvat vedenkäytön ohjausta, hallintaa sekä kustannusten kattamista ohjaavat oikeusperiaatteet, joista tärkeimpinä tarkastelussa ovat aiheuttamisperiaate sekä kustannusten kattamisen periaate, tarpeelliseksi katsotuilta osin (suppeasti) sivutaan myös mm. intressivertailua sekä resipienttiperiaatetta Lainsäädäntötutkimuksen relevanssi tutkimuskysymyksen kannalta Tämän tutkielman aihe käsittelee laitosmuotoisen vesihuollon kustannusten kattamista sekä vesihuoltolaitoksen laitostalouteen kohdistuvia vaatimuksia, kuten maksujen ja vesihuoltolaitoksen pääoman tuoton kohtuullisuutta. Näin ollen lainsäädäntötutkimus on nähdäkseni parhaiten soveltuva lähestymistapa tarkastella tätä tutkimuskysymystä sekä oikeudellisen että taloudellisen sääntelyn näkökulmista. Tutkimusaiheeseen kytkeytyy varsin monenlaisia sääntelyyn liittyviä näkökohtia. Aiheensa puolesta tutkimuskysymys sijoittuu pääpiirteissään osaksi ympäristöoikeutta (liitynnät mm. vesioikeuteen ovat ilmeisiä), mutta sillä on yhteyksiä myös muihin oikeudenaloihin, kuten eurooppaoikeuteen, kunnallisoikeuteen, yritysoikeuteen, kuluttajansuojaoikeuteen sekä kilpailulainsäädäntöön. Merkittävänä taustatekijänä on myös Euroopan yhteisöjen vesipolitiikan puitedirektiivi, jonka ohjausvaikutukset ulottuvat (implementaation kautta) kotimaiseen lainsäädäntöön. Keskeisinä kotimaisina säädöksinä tarkastelun kohteina ovat vesihuoltolaki (VHL, 119/2001) erityisesti 4 luvun osalta sekä tietyin osin (vedenhankinta ja johtaminen) vesilaki (VL, 587/2011). Muita keskeisiä vesihuoltoon vaikuttavia säädöksiä ovat ympäristönsuojelulaki (YSL, 86/2000), maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL, 132/1999), terveydensuojelulaki (TervSL, 763/1994) sekä pelastuslaki (379/2011), joita sivutaan tutkimuskysymyksen kannalta tarpeellisin osin. 14 Tala Oikeus 2004, s Vesihuoltoon liittyvistä oikeusperiaatteista yksityiskohtaisemmin, ks. Andersson 2010, s

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta.

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. 3.8.2011 Ulkoinen tarkastus Ville Voima Lyhennelmä arviointimuistiosta sivut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu: Yritysjuridiikka

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu: Yritysjuridiikka TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu: Yritysjuridiikka Anna Tapio Tutkimus kuntayhtiöitä koskevan erityissääntelyn tarpeesta sähköntuotantoalan kuntayhtiöiden taloudellisen tilan ja tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro Gradu 10.5.2012 Tekijä: Mari Viiman Ohjaaja: Antti Kolehmainen II SISÄLLYS LÄHTEET... IV LYHENNELUETTELO...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Juho Aaltonen INFORMAATIOVELVOITTEET PANKIN JA KULUTTAJAN VÄLISESSÄ LUOTONANNOSSA Pro Gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Kunnan maapolitiikka:

Kunnan maapolitiikka: Ilari Hovila Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 129 Lapin yliopisto oikeustieteiden tiedekunta Ilari Hovila Kansi: Ruut Kiiskilä Taitto: Taittotalo

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ossi Rainakari TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Aino Saari NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu SAARI, AINO: Negatiivinen

Lisätiedot

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät 7 Esipuhe Järjestö- ja yhdistystoimintaa pidetään olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa sekä kansalaisyhteiskuntaa. Myös palvelujen tuottamista kansalaisten tarpeisiin on pidetty kolmannen sektorin

Lisätiedot

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) Päivämäärä 25.11.2010 Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) SISÄLLYS Lyhenteet... 1 Yhteenveto... 2 Yleiset kommentit... 4 Kommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit

Lisätiedot

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Katja Kuisma Maisterintutkielma Kevät 2013 Ympäristöoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö...

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö... Sisällysluettelo Sisällysluettelo... I Lähteet... III Kirjat ja artikkelit... III Viralliset asiakirjat... VII Lyhenteet... VII Oikeuskäytäntö... VII 1. Johdanto... 1 1.1. Yleistä... 1 1.2. Tutkimustehtävä

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa. tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa

Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa. tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa Maisteritutkielma Minna Helaranta-Koski Lapin yliopisto

Lisätiedot

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Ympäristöoikeuden Pro gradu

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

JURIDIIKKA M I L J Ö J U R I D I K 1/2003. Sisällys

JURIDIIKKA M I L J Ö J U R I D I K 1/2003. Sisällys YMPÄRISTÖ- JURIDIIKKA 1/2003 M I L J Ö J U R I D I K Jukka Similä - Mikael Hildén Sisällys Yhdennetty ympäristölupa - ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset...4 Per Mickwitz - Kimmo Ollikka - Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Juha Tuominen LIIKESOPIMUSTEN TARKASTAMISVELVOLLISUUS PÖRSSIYHTIÖSSÄ Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 I I Tiivistelmä Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Jussi Makkonen Pro gradu tutkielma Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot