PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 4/1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 4/1

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta VARSINAINEN TOIMINTA Toiminta Päijät-Hämeen ulkopuolella Päijät-Hämeen kansainvälinen toiminta keskittyy Eurooppaan...17 Päijät-Hämeen ulkoinen edunvalvonta...18 Toiminta Päijät-Hämeessä Maakunnan suunnittelun ja kehittämisen tuottamat muutokset Maakuntastrategiset muutokset...21 Alueidenkäytöllä tavoiteltavat keskeiset muutokset...22 Kehittämistyöllä saatavia muutoksia...23 Tutkimustoiminnalla tavoiteltavat muutokset...24 Liiton toiminnan sisäiset muutokset...25 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO VARSINAINEN TOIMINTA KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMAVERTAILU TASE PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TASEVERTAILU TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT JÄSENKUNTEIN MAKSUOSUUDET VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT PERUSPÄÄOMA SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAHINTOJEN EROTUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET TOIMIELINTEN KOKOONPANO Maakuntavaltuusto Vaalilautakunta Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Pelastuslaitoksen johtokunta Maakunnan yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmän sihteeristö

3 YVA-ryhmä ESR-jaosto Maaseutujaosto LIITON HENKILÖKUNTA VUONNA

4 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on siis osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta. Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus Kulunut vuosi oli kaikin puolin onnistunut. Kaikki hyväksytyt tavoitteet saavutettiin ja lisäksi saatiin toteutetuksi maakunnan kehityksen kannalta useita odotettua suurempia kokonaisuuksia tai kokonaan uusia tavoitteita. Luottamushenkilöhallinnon suurimmat haasteet vuonna 2006 koskivat maakuntakaavan hyväksymistä. Maakuntakaavan sisältöön kuuluivat vuosikymmeniä hiertäneen Lahden eteläisen ohitien linjauksesta päättäminen, kaupan rakenteiden määrittäminen ja uusista kasvusuunnista ja kasvualueista päättäminen. Maakuntakaavasta äänestettiin maakuntavaltuustossa, mutta lopputuloksena syntyi kaava, josta tehtiin poikkeuksellisen vähän valituksia. Kaava alistettiin ympäristöministeriölle alkukesästä ja kaavan odotetaan vahvistuvan vuoden kuluessa. Toinen merkittävä asia maakuntavaltuustossa oli maakuntahallituksen uuden puheenjohtajan valinta Metalliliittoon siirtyneen Kari Hyytiän jälkeen. Maakuntavaltuusto valitsi Mika Karin uudeksi puheenjohtajaksi. Vuoden 2006 aikana laadittiin hyvinkin puutteellisten kansallisten ohjeiden pohjalta uudet EU:n rakennerahasto-ohjelmat. Päijät-Hämeen liitto oli vastuullinen vetäjä Etelä-Suomen EAKRohjelman osalta. Lisäksi liitolla oli edustus kaikissa keskeisissä kansallisissa valmisteluryhmissä, kuten kansallisessa strategiaryhmässä ja ohjelmaan liittyvissä lainsäädäntöä valmistelleissa ryhmissä. Ohjelman yhteydessä päätettiin, että Päijät-Hämeen liitto tulee vastaamaan Etelä- Suomen EAKR-ohjelman hallinnoinnista uudella ohjelmakaudella. Tämä ei edellytä liiton omien resurssien käyttöä. Ohjelman sisällöstä tuli hyvin Päijät-Hämeen strategiaa tukeva ja onnistunut. Sen sijaan se, että kansallisesti päädyttiin ratkaisuihin, joilla leikattiin merkittävästi aluepoliittisia tukia Etelä- Suomeen, oli suuri pettymys. Vuoden lopulla tehtiin viimeiset päätökset vanhan ohjelman osalta. Valtion viranomaiset voivat vielä täydentää omia päätöksiään vuoden 2007 alkupuolella. Tämä huomioon ottaen saatiin ohjelma kokonaisuudessaan toteutetuksi määräajassa ja MYR:n päättämien linjausten mukaisesti. Ohjelman sulkemiseen liittyy toki vielä pieni riski, koska ennen kuin kaikki hankkeet ovat päättyneet, ei ole mahdollista tietää, toteutuvatko vielä kesken olevat hankkeet suunnitellusti. Pelastustoimen osalta saatiin valmiiksi pitkään vireillä ollut maksuosuuksien jakoperusteiden oikeudenmukaistaminen. Myös kiinteistöille saatiin määriteltyä yhtenäiset vuokraperusteet. Muutokset edellyttivät tarkistuksia yhteistoimintasopimukseen. Kaikki jäsenkunnat hyväksyivät ja al- 4

5 lekirjoittivat uuden yhteistoimintasopimuksen, joka tuli takautuvasti voimaan vuoden 2006 alusta lukien. Etelä-Suomen yhteistyön osalta Päijät-Hämeen liitto sai vastuulleen liittouman johdon seuraaviksi kahdeksi vuodeksi poikkeuksellisen jännittyneissä oloissa. Liittouman kehitys on vaiheessa, missä on suuri tarve uudistaa ja selkeyttää yhteistyön muotoja ja toimintatapoja. Vuoden 2006 suurin erillinen tehtävä on ollut kuntien palvelurakenteen ja kuntarakenteen uudistamista pohtiva ja valmisteleva PARAS-hanke. Hanke on yhdessä seutuhallinnon kanssa organisoitu prosessi, jonka tavoitteena on tämän kunnallisvaalikauden aikana luoda puitteet päijäthämäläiselle uudistukselle. Hankkeeseen osallistuu maakunnan kunnista eri toimijoita useita satoja henkilöitä parissa kymmenessä ryhmässä tai alaryhmässä. Hanke tuottaa myös lain edellyttämät asiakirjat valtiolle vuoden 2007 kesällä. Päijät-Hämeen liitto on antanut hankkeelle pääsihteerin ja hanke rahoitetaan seutuhallinnon ja Päijät-Hämeen liiton varoin sekä hankkeelle myönnetyllä kehittämisrahalla. Uudella rakennerahastokaudella on lisäksi käytettävissä merkittävästi resursseja erilaisten rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen. Erityisen kiitoksen ansaitsee liiton henkilökunta, joka kaiken toimitilojen remonttiin liittyvän häiriön, pölyn, melun ja muuttotouhujen keskellä on pystynyt saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Toukokuussa käyttöön saadut uudistetut toimitilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja tehokkaiksi. Kokonaispinta-alan pieneneminen on myös parantanut tilojen taloudellista tehokkuutta selvästi. Vuoden lopulla saatiin myydyksi ullakolla olleet tilat. Esa Halme maakuntajohtaja 5

6 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Liiton toiminta-alue, päätarkoitus ja välineet Päijät-Hämeen liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 12 jäsenkuntaa: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Liitto on lakisääteinen ns. pakollinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät sillä on ollut vuodesta 1968, aluekehitystehtävät liitolle määrättiin vuoden 1994 alusta. Lisäksi liiton lakisääteisenä tehtävänä on vuoden 2000 alusta lähtien ollut huolehtia rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa ja asetuksessa maakunnan liitolle määrätyistä tehtävistä. Kansallista alueiden kehittämistä ohjaa alueiden kehittämislaki 602/2002 sekä asetus alueiden kehittämisestä 1224/2002, jotka tulivat voimaan ja maankäyttöä ja suunnittelua maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Päijät-Hämeen liitto: 1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa; 2) vastaa maakunnan suunnitteluun kuuluvan maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisesta ja hyväksyy sen; 3) valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja siihen sisältyvän valtion rahoitusta koskevan maakunnan valtionrahoitusesityksenä toimivan osan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa, hyväksyy ne ja neuvottelee valtionrahoitusesityksenä toimivasta osasta ministeriöiden kanssa; 4) vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta maakuntaa varten; 5) edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kanssa; 6) seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä; 7) hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; sekä 8) hoitaa muut laissa säädetyt tehtävänsä. Alueellisen pelastustoimen hallinto siirtyi liitolle vuoden 2004 alusta lukien. Liiton ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Pelastuslaitos on kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, jonka tilinpäätöksen maakuntavaltuusto hyväksyy osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Liiton roolit eri tehtävissä määräytyvät tavoitteiden ja käytettävien välineiden perusteella. Liitto voi toimia tehtävästä riippuen mm. kehittäjänä, suunnittelijana, toteuttajana, edunvalvojana, hallinnoijana ja rahoittajana. Liiton toiminnan ohjausjärjestelmän tavoitteena on, että luottamuselimillä olisi todellinen mahdollisuus resursseja suuntaamalla ohjata liiton toimintaa ja sitä kautta maakunnan kehitystä kulloinkin haluamaansa suuntaan. Asteittain tarkentuvassa järjestelmässä maakuntavaltuusto päättää taloussuunnitelmassa ja -arviossa suurista linjauksista, joita maakuntahallitus tarkentaa työohjelmalla ja käyttösuunnitelma I:llä. Toimistossa käytännön toimintaa ohjaa työsuunnitelma ja käyttösuunnitelma II. Tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi maakuntavaltuusto on kokouksessaan todennut maakuntajohtajan, kehittämisjohtajan ja hallintojohtajan sekä pelastuslaitoksen osalta pelastusjohtajan ja hallintopäällikön. 6

7 Liiton toimisto Päijät-Hämeen liitto on maakunnan pienimpiä kuntayhtymiä voimavaroiltaan. Liitossa on vakinaista henkilökuntaa 23 henkilöä. Liiton toimintamenot olivat noin 2,4 miljoonaa euroa. Näillä voimavaroilla liitto on päävastuussa vuosittain useiden miljoonien eurojen EU-varoista. Liitto hoitaa myös alueen maakuntakaavoituksen, jonka hyvä hoito saattaa tuoda maakuntaan huomattavia välillisiä säästöjä kerrannaisvaikutuksineen. Liitossa on ns. matriisiorganisaatio, jossa liiton tehtäväkenttä on jaettu kahdeksaan vastuualueeseen. Kullekin vastuualueelle on nimetty vetäjä, joka vastaa vastuualueelle kuuluvien tehtävien toteuttamisesta. Tehtävien toteuttamiseksi toimisto on jaettu 16 osaamisalueeseen, joista neljä keskittyy seuraamaan eri hallinnonalojen kehitystä ja tuomaan näitä koskevan erityisosaamisen toimintaan, muut ovat luonteeltaan ammatillista erityisosaamista vaativia tehtäviä. Kaikkien henkilöiden hallinnollinen esimies on maakuntajohtaja. Toimiston henkilökunta on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. Toimielimet Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Edustajainkokous valitsee jäsenet maakuntavaltuustoon siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa 5000 asukasta kohti, kuitenkin enintään 35 % rajoittamattomasta äänimäärästä. Tämän mukaisesti maakuntavaltuustossa on yhteensä 39 jäsentä. Poliittisesti paikat jakautuvat seuraavasti: SDP 12, KESK 6, KOK 12, VIHR 2, KD 3, VAS 3 ja SIT 1. Maakuntavaltuuston kokoonpano on toimintakertomuksen liitteenä. Maakuntavaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin , jolloin se valitsi toimikaudekseen puheenjohtajaksi maakuntaneuvos Jorma Pitkälän Hämeenkoskelta, I varapuheenjohtajaksi sosionomi Marjaleena Tuliaisen Hollolasta ja II varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Tero Mölsän Orimattilasta. Maakuntavaltuusto valitsi toimikaudekseen maakuntahallituksen, johon kuuluu neljätoista jäsentä, vähintään yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Puheenjohtajaksi valittiin tullivalvontatarkastaja Heikki Vierumäki Lahdesta ja varapuheenjohtajaksi insinööri Matti Viljanen Lahdesta. Pian valintakokouksen jälkeen edesmenneen Heikki Vierumäen tilalle maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi aluetoimitsija Kari Hyytiän. Kokouksessaan maakuntavaltuusto myönsi eron Kari Hyytiälle oleellisesti muuttuneiden työtehtävien takia ja valitsi hänen tilalleen puheenjohtajaksi Mika Karin. Maakuntahallituksen paikkajakauma on seuraava: SDP 5, KESK 2, KOK 5, KD 1 ja VAS 1. Maakuntahallituksen kokoonpano on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. Maakuntahallituksen esittelijänä toimii maakuntajohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Maakuntavaltuusto asetti kokouksessaan tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnassa on pu- 7

8 Tilintarkastaja heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan paikkajakauma on seuraava: SDP 1, KESK 1 ja KOK 2. Puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Simo Ajo Nastolasta ja varapuheenjohtajaksi keskusoperaattori Martti Aslamaa Kärkölästä. Tarkastuslautakunnan kokoonpano on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan vuosien toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. Oy Audiator Ab on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja Jarmo Paanasen. Pelastuslaitoksen johtokunta Maakuntahallitus asetti pelastuslaitoksen johtokunnan ohjaamaan pelastuslaitoksen toimintaa. Johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Johtokunnan paikkajakauma on seuraava: SDP 3, KOK 3, KESK 2, VAS 1 ja KD 1. Puheenjohtajana toimii Juha Kolu Lahdesta ja varapuheenjohtajana Ensio Hartikainen Lahdesta. Johtokunnan kokoonpano on toimintakertomuksen liitteenä. Maakunnan yhteistyöryhmä Maakuntahallitus on asettanut maakunnan yhteistyöryhmän, johon kuuluu 24 jäsentä ja puheenjohtaja. Yhteistyöryhmän toimikausi on koko ohjelmakausi eli lukuun ottamatta maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajia, joiden toimikausi on kunnallisvaalikausi. Maakuntahallitus valitsi kokouksessaan maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat ja varaedustajat maakunnan yhteistyöryhmään toimikaudeksi Puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen puheenjohtaja Kari Hyytiä saakka ja sen jälkeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen jaostojen kokoonpano on toimintakertomuksen liitteenä. Taloudellinen kehitys Talouskasvu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä yli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Valtiovarainministeriö arvioi kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2007 noin kolmeen prosenttiin. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuonna 2006 noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan lähes vuoden 2006 tapaan eli puolitoista prosenttia. Työttömyysaste on ollut vuonna 2006 keskimäärin alle kahdeksan prosenttia. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan vuonna 2007 puolisen prosenttiyksikköä. Työllisyysasteen arvioidaan kohoavan edelleen ja työllisten osuudeksi arvioidaan työikäisestä väestöstä noin 70 %. Kunta-alan kustannustaso on kohonnut viime vuosina melko nopeasti. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on kasvanut vuonna 2006 noin 3,5 prosenttia eli hieman hitaammin kuin edellisenä vuonna. Kunta-alan keskimääräisen ansiotason kohoaminen hidastuu vuonna 2007 mm. sen vuoksi, että tulopoliittinen sopimus ei sisällä yleiskorotuksia vuodelle Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan noin kolme prosenttia vuonna Kunnallisveron tilitykset kohosivat vuonna 2006 noin 6,4 prosenttia eli puolitoista prosenttia 8

9 enemmän kuin ennakoitiin. Vuonna 2007 kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan hieman hidastuvan edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan lisääntyvän lähes 5,7 prosenttia. Kuntien toimintamenot kasvavat edelleen mm. sen vuoksi, että palvelujen ostot lisääntyvät nopeasti. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen arvioidaan kuitenkin edelleen paranevan vuonna Päijät-Hämeen yleinen ja taloudellinen kehitys Päijät-Hämeen väkiluku kasvoi edelleen vuonna Tilastokeskuksen arvion mukaan lisäystä oli 268 henkeä. Väkiluku kasvoi eniten Lahdessa (358) ja Nastolassa (98). Väkiluku väheni eniten Heinolassa (115) ja Hartolassa (57). Työttömyysprosentti oli vuoden 2006 lopussa 11,9 kun se vuoden 2005 lopussa oli 13,5. Koko maan työttömyysaste vuoden 2006 lopussa oli 9,5 %. Päijät-Hämeen kuntien taloustilanne parani viime vuonna selvästi. Vuoden 2006 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Päijät-Hämeessä vuosikate oli asukasta kohti 281 euroa eli sama kuin koko maan keskiarvo. Vuonna 2005 Päijät-Hämeen vuosikate asukasta kohti oli 67 euroa. Päijät-Hämeen lainakanta on yksi suurimmista, 2107 euroa/asukas kun koko maan keskiarvo on 1481 euroa/asukas. Työpaikat Päijät-Hämeessä vuosina Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakennustoiminta Kauppa Liikenne Rah. ym. toiminta Palvelukset Tuntematon Lahde: Tilastokeskus 9

10 Työttömyysaste Päijät-Hämeessä vuosina ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, keskiarvo 4,0 9,8 16,7 22,6 23,5 24,4 21,5 19,8 18,1 16,9 15,1 14,1 13,7 13,6 13,5 12,9 12,2 Lähde: Hämeen TE-keskus Päijät-Hämeen liiton taloudellinen kehitys Liiton toiminta ja talous on raamitettu maakuntavaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Liiton talous pysyi toimintavuonna vakaana. Liiton työn luonteesta johtuen tavoitteet ovat määrärahan perusteluja, eivät mitattavissa olevia sitovia tavoitteita. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintamenot ja toimintatulot nettomääräisinä sekä tavoitteet määrärahan perusteluna. Liiton maksuvalmius on toimintavuonna ollut kohtuullisen hyvä. Talousarvion toteutuminen Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset toimintatulot olivat euroa ja toimintamenot euroa eli toimintakate (tuottojen ja kulujen erotus) oli euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja kertyi ,03 euroa eli ,03 euroa arvioitua enemmän. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 19,5 %. Toimintakulut olivat yhteensä ,89 euroa, joten ylitys oli ,89 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 11,54 %. Rahoitustuotot olivat 9 708,46 euroa ja rahoituskulut ,88 euroa. Suunnitelmanmukaisia poistoja oli ,89 euroa ja poistoeron lisäystä ,69 euroa. Näin ollen ylijäämää muodostui ,52 euroa, mikä on ,52 euroa arvioitua enemmän. Liitolla on aikaisemmilta vuosilta ylijäämää ,56 euroa. Em. lukuihin sisältyy projektien osuutta ,05 euroa. Näistä suurimmat ovat Päijät- Hämeen liikennejärjestelmä-suunnitelma noin euroa, Verkkotietokeskus euroa, Tacis Gis-projekti noin euroa, PARAS-projekti (Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke) noin euroa, Mallinnus -hanke (Lahden kaupunkiseudun ilmanlaadun mallinnus) noin euroa, FEM-hanke (Naisyrittäjyys Itämeren alueella) noin euroa, Hajaasutuksen jätevesiohjeistus hanke noin euroa ja Turvallisuusalan koulutushanke noin euroa. Verkkotietokeskus-projektin toimintaa liitto rahoittaa euroa. Muuten projektit toimivat ns. 0-periaatteella eikä niillä ole vaikutusta liiton tulokseen. 10

11 Maakuntavaltuusto on hyväksyessään talousarvion antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi talousarviovuonna mahdollisesti käynnistyviä projekteja, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoitukseen ei käytetä jäsenkuntien maksuosuuksia. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinnon tulot talousarviossa olivat ja toteutuma ,87 euroa eli toteutumisaste oli 96,5 %. Tulopuoli muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista euroa ja EU:n teknisestä tuesta, jota käytettiin maakunnan yhteistyöryhmän ja sen jaostojen toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin ,87 euroa. Luottamushenkilöhallinnon menot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma ,57 euroa eli käyttöaste oli 112,1 %. Henkilöstökulut ylittyivät noin euroa, palveluiden ostot noin euroa ja muut toimintakulut ylittyivät noin 190 euroa. Sen sijaan hankintoihin varattu määräraha alittui noin euroa. Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tulot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma ,11 euroa eli toteutumisaste oli 108,2 %. Pääosa tuloista muodostui jäsenkuntien maksuosuuksista euroa. EU:n teknisen tuen osuus oli noin euroa ja muiden EU-tukien ja maakunnan kehittämisrahan osuus yhteensä noin euroa. Talousarviossa EU-tukien ja maakunnan kehittämisrahan osuudeksi arvioitiin yhteensä euroa, joten tältä osin tulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempana. Lisäksi tuloja kertyi yhteisestä Brysselin toimistosta Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen osuuksina yhteensä noin euroa, CPMR:n Itämeri-komission sihteeristön tehtävien hoitamisesta noin euroa ja 2-ohjelman hankekoordinaattorin tehtävien hoitamisesta euroa. Muita tukia kertyi yhteensä noin euroa. Muut toimintatuotot noin euroa muodostuivat pääasiassa päättyneiden projektien tuloutuksista aikaisemmilta tilikausilta. Varsinaisen toiminnan menot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma ,27 euroa eli käyttöaste oli 103,2 %. Henkilöstökulut alittuivat noin eurolla. Alitus aiheutui osa-aikaeläkeratkaisuista. Palveluiden ostoihin varattu määräraha ylittyi noin euroa. Ylitykset aiheutuivat lähinnä sellaisista hankkeista, joiden rahoitukseen saatiin vastaavasti EUrahoitusta ja maakunnan kehittämisrahaa. Hankintoihin varattu määräraha alittui noin euroa. Muut toimintakulut alittuivat noin euroa. Toimitilojen peruskorjauksen lopulliseksi kustannukseksi muodostui ,61 euroa, josta tilakaudella toteutui ,57 euroa. Peruskorjauksen kustannusarvio oli euroa. Lisäksi maksettiin taloyhtiön teettämän ikkunaremontin rahoitusosuus ,63 euroa. Rahoitustuotot ja kulut Talousarviossa rahoitustuotoiksi arvioitiin euroa. Rahoitustuottoja kertyi 9 708,46 euroa. Rahoituskulut olivat ,88 euroa. Talousarviossa korkokuluihin oli varauduttu euroon. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksina se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Näin ollen talousarviossa vahvistettu maksuosuus on liiton lopullista tuloa, joka ei mahdollista jälkikäteisperintää eikä palautusta. Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksia euroa. Varsinaisia toimintatuottoja oli euroa, mikä on 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Investointien rahoituskuluihin kerättiin euroa. Maksuosuus oli 86,3 % perustoimintojen koko tulorahoituksesta. 11

12 Jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määräytyy asukaslukujen suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetietona. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2007 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Määrärahojen osalta vuoden 2007 talousarvio näyttää olevan perusteiltaan laadittu oikealle tasolle lukuun ottamatta Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman hallinnoinnin tarvitsemien tilojen kunnostustöitä, jotka eivät sisälly talousarvioon. Kunnostustöistä aiheutuvat talousarvion muutokset tuodaan maakuntavaltuuston käsiteltäviksi kevätkokoukseen. Vuoden 2007 talousarviossa on tilikauden alijäämä euroa. 12

13 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ei sisällä pelastuslaitosta eikä projekteja) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Korkotulot Korkomenot Vuosikate Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/toimintamenot 105,50 96,99 % 98,64 % Vuosikate 4,56-2,76 % 0,97 % 13

14 TOIMINNAN RAHOITUS PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTALOUDEN RAHAN LÄHTEET JA RAHAN KÄYTTÖ (ei sisällä pelastuslaitosta eikä projekteja) RAHAN LÄHTEET Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Rahoitustulot Korkotulot Satunnaiset tulot Rahan lähteet yhteensä RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut menot Rahoitusmenot Korkomenot Toimintapääoman lisäys/vähennys Rahan käyttö yhteensä

15 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 70, 86 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntahallitus esittää, että liiton vuoden 2006 tilikauden tulos ,83 euroa käsitellään siten, että tuloksen käsittelyerinä kirjataan poistoeron lisäystä ,69 euroa ja näin syntynyt ylijäämä ,52 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. (Pelastuslaitoksen tuloksen käsittely lisätään päätöksen jälkeen) 15

16 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston kokouksia pidettiin toimintavuonna kolme ja niissä käsiteltiin yhteensä 44 asiaa. Maakuntakaava hyväksyttiin Kongressikeskus Fellmannissa pidetyssä kokouksessa. Kevätkokous pidettiin Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä Kevätkokouksessa maakuntavaltuusto mm. hyväksyi vuoden 2005 tilinpäätöksen asetti pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2007 hyväksyi Etelä-Suomen alueellista kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmaa koskevat painopisteet hyväksyi Manner-Suomen ESR-ohjelmaa koskevat alueelliset painopisteet myönsi eron Kari Hyytiälle maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtävästä valitsi maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Mika Karin Kokousesitelmän piti terveysliikunnan professori Tommi Vasankari aiheesta Terveysliikunta hyvinvoinnin tuottajana alikäytetty tuloksentekijä vai ylisuurten odotusten toiveiden tynnyri. Syyskokous pidettiin Sysmän kunnanviraston valtuustosalissa. Syyskokouksessa maakuntavaltuusto mm. hyväksyi osaltaan Päijät-Hämeen pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyi ylitysoikeuden pelastuslaitoksen talousarvioon hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2007 hyväksyi maakuntaohjelman muodosti poliittisen tahdon eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen hallitusohjelmaan Kokousesitelmän piti Euroopan historian professori Laura Kolbe aiheesta Alueiden Eurooppa vahvistuu uusia tuulia Päijät-Hämeeseen? Toimintavuonna järjestettiin kaksi maakuntavaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien neuvottelua, joissa käsiteltiin maakuntavaltuuston kokouksiin tulevia asioita. Maakuntahallitus kokoontui toimintavuoden aikana11 kertaa ja käsitteli yhteensä 265 asiaa. Maakuntahallitus on luonnollisesti valmistellut kaikki maakuntavaltuuston päättämät asiat. Tammikuun kokouksessa maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksesta annettujen muistutusten ja lausuntojen vastineet ja päätti esittää maakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta, maakuntaohjelmaa ja Etelä-Suomen alueellista kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmaa käsiteltiin useissa kokouksissa. Lukumääräisesti suurin osa maakuntahallituksen päätöksistä on EU- ja maakunnan kehittämisrahapäätöksiä sekä aluesuunnittelua ja aluekehitystä koskevia lausuntoja. Maakuntahallituksen työskentelyä selostetaan myös varsinaisen toiminnan yhteydessä. Kokouksista viisi pidettiin muualla kuin liiton omissa kokoustiloissa. Maaliskuun ja syyskuun kokoukset pidettiin Kongressihotelli Fellmannissa. Näiden kokousten yhteydessä pidettiin yhteiskokous Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen kanssa. Huhtikuun kokous pidettiin Brys- 16

17 selin matkan yhteydessä ja kesäkuun kokous Padasjoen kunnan kutsusta Padasjoen Kuntalassa. Lokakuun kokous pidettiin Etelä-Suomen liittouman yhteiskokouksen yhteydessä Naantalin kylpylässä. Perinteinen kuntakierros korvattiin toimintavuonna liiton uusissa toimitiloissa järjestetyillä tilaisuuksilla, joihin osallistui jäsenkuntien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tilaisuuksissa esiteltiin liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoja ja käytiin niistä keskusteluja. Maakuntahallitus teki matkan Brysseliin Matkan aikana tutustuttiin yhteisen Brysselin toimiston lisäksi Flaamin aluehallintoon, parlamentin toimintaan ja asemaan EU:n päätöksenteossa ja tavattiin Pysyvän edustuston ja Olli Rehnin kabinetin edustajat. Luottamushenkilöiden rooli kansainvälisessä edunvalvonnassa on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti CPMR:n ja sen Itämeri-komission työskentelyssä. Maakuntavaltuuston ja hallituksen puheenjohtaja ovat osallistuneet CPMR:n yleiskokouksiin. Tarkastuslautakunta Lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja käsitteli yhteensä 31 asiaa. Tarkastuslautakunta on laatinut oman toimintasuunnitelmansa, jonka pohjalta se on työskennellyt. Maakuntavaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa lautakunta arvioi, miten maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. VARSINAINEN TOIMINTA Toiminta Päijät-Hämeen ulkopuolella Päijät-Hämeen kansainvälinen toiminta keskittyy Eurooppaan Päijät-Hämeen asema saadaan turvatuksi uudella rakennerahastokaudella. Päijät-Häme nimettiin kokonaisuudessaan haasteelliseksi alueeksi, joten koko maakunnassa on myös käytettävissä Etelä-Suomen EAKR-ohjelman haasteellisille alueille kohdennettu 67-prosentin rahoitusosuus. Maakunta on ns. rajoittuvana alueena jatkossa myös Keskisen Itämeren ohjelmassa ja sen Viro-Suomi alaohjelmassa sekä Kaakkois-Suomen ja Venäjän ohjelmassa. Samoin maakunta pääsi mukaan komission uuteen Regions for economic change aloitteeseen yhdessä muiden Etelä-Suomen maakuntien kanssa. Brysselin toimisto on käynnistänyt jo vuoden 2013 jälkeisen kauden EU-politiikan suuntaamisen ja edunvalvonnan. Päijät-Hämeen toimijoille syntyy hyvä valmius toimia laajentuneessa EU:ssa ja erityisesti lähialueilla Päijät-Hämeen toimijoille järjestettiin useita tilaisuuksia niin Suomessa kuin Brysselissä. Tilaisuuksissa käytiin läpi alkavan kauden (2007- ) rahoitusmahdollisuuksia EU:sta. Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Itä-Uudenmaan yhteinen kansainvälinen verkosto jatkoi aktiivista toimintaansa ja verkosto järjesti erityisesti kulttuuritoimijoille yhteisen matkan Brysseliin. Matkan aikana luotiin ja kehitettiin niin kansallisia kuin kansainvälisiä verkostoja. Maakunnan toimijat saavat erityisrahoitushankkeita rahoitetuksi Vuosi 2006 oli ns. välivuosi rahoituksessa, sillä vanhat ohjelmat loppuivat ja uusia vasta suunniteltiin. Päijäthämäläiset valmistautuivat kuitenkin jo vilkkaasti uuteen rahoituskauteen. Brysselin toimisto auttoi mm. Koulutuskeskus Salpausta, LAMKin Innovaatiokeskusta, Lahden tiede- ja yrityspuistoa ja yliopistotoimijoita projektien suunnittelussa ja kehittämisessä. Samoin komission 17

18 kanssa suunniteltiin laajaa kunnallisiin palveluihin keskittyvää Living Lab -hanketta Päijät- Hämeeseen. Päijät-Hämeen liitto osallistui LAKESin kanssa vuosina toteutettavaan CPMR:n Itämeri-komission liikennetyöryhmän valmistelemaan InterBaltic-hankkeeseen, joka sai Interreg III B ohjelman rahoituksen vuonna Hankkeessa luodaan strategia Itämeren alueen kattavalle liikennejärjestelmälle. Maakunnan kehittämisen tavoitteita toteutetaan tehokkaasti ulkomaisten yhteistyösuhteiden avulla Päijät-Hämeen liiton kansainvälisen toiminnan alueellisena prioriteettina vuonna 2006 on ollut Itämeren alue. Toiminnan alueelliseen painopisteen valintaan ovat vaikuttaneet CPMR:n Itämeri-komission sihteeristön tehtävien hoitaminen sekä Päijät-Hämeen liiton aiemmin solmimat sopimukset kahdenvälisestä kansainvälisestä yhteistyöstä (Viron 3+3 yhteistyö ja Liettuan Kaunas). Yhteistyötä Itämeren ulkopuolisiin alueisiin on jatkettu Unkarin Baranyan kanssa. Jäsenyys CPMR:n Itämeri-komissiossa on avannut uusia yhteyksiä kahdenväliseen yhteistyöhön kuten Latvian Riian alueelle. Vuonna 2006 delegaatiot Latvian Riian alueelta ja Liettuan Kaunasista vierailivat Päijät-Hämeessä keskustellen tulevaisuuden yhteistyömuodoista. Päijät-Hämeen liitto tekee kansainvälistä yhteistyötä yhdessä muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jorma Pitkälä valittiin vuoden 2006 lokakuussa CPMR:n hallituksen suomalaiseksi jäseneksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi vuosiksi Päijät-Hämeen tavoitteet ja aloitteet tulevat näin huomioon otetuiksi CPMR:n edunvalvonnassa ja EU:n hallinnossa. Päijät-Hämeen liitto hoiti CPMR:n Itämeri-komission sihteeristöä vuoden 2003 alusta lähtien. Vuonna 2006 CPMR:n Itämeri-komission sihteeristö siirtyi Päijät-Hämeestä Gotlantiin Ruotsiin. Pääsihteerin tehtäviä hoiti erityisasiantuntija Marko Mälly ja hänen assistenttinaan toimi palvelusihteeri Kati Oja lokakuun loppuun saakka. Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Itä-Uudenmaan yhteinen Brysselin toimisto on käyttänyt erityisesti CPMR:n kautta tulevia kontakteja ja yhteistyöverkostoja hyväkseen viedäkseen eteenpäin niin uuden rahoituskauden asioita kuin myös muissa edunvalvontatöissä, joilla on ollut yhteyttä maakunnan kehittämiseen (mm. EU:n budjetin välitarkastelu, alueiden rooli EU:ssa sekä mahdollisuudet erillisrahoitushankkeissa). Edellä olevan lisäksi Esa Halme ja Tuula Loikkanen kirjoittivat julkaisun Europe 2013+, joka oli ensimmäinen Suomessa julkaistu asiakirja koskien uuden rakennerahastokauden väliarviointia ja siihen liittyviä kansallisia tavoitteita ja sen yhteydessä tehtäviä linjauksia vuonna 2014 alkavaa seuraavaa rakennerahastokautta varten. Liitto on toiminut lead partnerina TACIS Gis -hankkeessa, jossa kehitettiin paikkatietojärjestelmä luonnon monimuotoisuuden seurannan sekä maaseutu- ja luontomatkailun käyttöön Gatsinan alueella. Etelä-Suomen maakuntien yhteistyönä on valmisteltu Interreg hanke, jonka tarkoitus on saada Viron ja koko Itämeren piirin alueelle vapaaehtoisuuteen perustuvaa meripelastustoimintaa Suomen, Ruotsin ja Saksan mallien mukaisesti. Pilottihanke käynnistää Viron vapaaehtoisen meripelastustoiminnan elvyttämisen Suomenlahden itäpäästä. Kolmelta eri paikkakunnilla kootaan vapaaehtoisryhmät, joiden peruskoulutus annetaan Virossa ja koulutusta merellä alusten käyttäjiksi annetaan Suomessa. Päijät-Hämeen ulkoinen edunvalvonta Päijät-Hämeen ja Etelä-Suomen tavoitteet yhteensovitetaan valtuuston hyväksymässä yhteisessä ohjelmapolitiikassa 18

19 Maakuntasuunnitelman strategiset tavoitteet ovat yhdensuuntaisia Etelä-Suomen kilpailukykyja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman tavoitteiden kanssa. Etelä-Suomen liittouman EUohjelmatyö valmisteltiin Päijät-Hämeen liitossa. Maakuntaohjelmien arviointi tehtiin yhdessä viiden Etelä-Suomen maakunnan kanssa. Näin saatiin yhteistä näkemystä uusien ohjelmien valmisteluun. EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan ensisijaisesti alueellisesti Maakuntajohtaja edusti Etelä-Suomen liittoumaa Suomen rakennerahastostrategiaa laatineessa ryhmässä ja kehittämisjohtaja uutta Rakennerahastolakia laatineessa ryhmässä. Kehittämisjohtaja edusti kaikkia maakuntien liittoja uusien ohjelmien hallintoa valmistelleessa ryhmässä sekä valtiovarainministeriön tarkastusstrategia- ja riskienhallintatyhmissä. Uutta EAKR-ohjelmaa toteutetaan pääasiassa maakuntatasolla. ESR-ohjelmasta puolet toteutetaan suuraluetasolla, käytännössä TE-keskuksittain. Erityisesti tehtiin työtä kuntien rahoitusosuuden pitämiseksi realistisena uudella ohjelmakaudella. Etelä-Suomen tulevaisuuden suunnitelmissa Päijät-Häme määritellään merkittäväksi kasvukeskukseksi ja Lahti kasvavaksi osaamis- ja korkeakoulupaikkakunnaksi sekä keskeiseksi logistiseksi paikkakunnaksi Maakuntastrategia (2005) ja siitä johdettu maakuntaohjelma nostavat alueen Itämeren kehitykseen kytkeytyneeksi kasvualueeksi ja entistä merkittävämmäksi aikuiskoulutuksen, käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja uusien tuottavien toimintatapojen maakunnaksi. Etelä-Suomessa korostuvat kansainväliset yhteydet, liikenteen palvelutaso ja väylästön kyky palvella logististen keskusten verkostoa. Liikenneyhteydet lyhentävät Etelä-Suomen keskusten välisiä matkoja erityisesti itä-länsisuunnassa. Oikoradan avaaminen syyskuussa 2006 vahvisti Lahden logistista asemaa ja loi radan varteen merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Maakuntaan saadaan alueellistettavia toimintoja maakunnan kehittämisen kannalta oikeille toimialoille Alueellistamistoimenpiteet ovat tuoneet alueelle Sotilaslääketieteen keskuksen ja 2008 Valtion asuntorahaston, jotka tuovat yhteensä noin 145 työpaikkaa. Maaseutuviraston osalta toteutettiin runsaasti vaikuttamistoimenpiteitä ja Lahti oli valtakunnantasolla tehdyssä selvityksessä vahvana vaihtoehtona. Virasto päätettiin kuitenkin sijoittaa Seinäjoelle. Ylivoimaisesti eniten alueellistamisesta hyötyy Hämeenlinnan seutu, joka saa lisää työpaikkoja noin 600. Osaamiskeskusohjelmaan haettiin vuoden 2006 aikana ympäristöteknologian- ja asumisen klustereihin, joihin myös alue nimettiin. Vuoden 2007 alussa vahvistui päätös ympäristöteknologian kansallisesta vetovastuusta osaamiskeskusohjelmassa. Ympäristöhallinnon toimintojen alueellistamista on jatkuvasti pidetty esillä ja ne on kirjattu myös hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnan päätöksiin. Valtion menojen kohdentumaa Päijät-Hämeeseen parannetaan Valtion menojen jakautumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosien 2002 ja 2004 välisenä aikana ja vuoden 2006 tiedot eivät ole vielä käytettävissä. Valtion budjettimenoja kohdentui asukasta kohden Päijät-Hämeeseen 4425 euroa (max Kainuu 7799 euroa). Aluekehityksen ja EU-ohjelmarahoituksen rooli on tässä muutoksessa pieni ja uusi ohjelmakausi heikentää alueen tilannetta edelleen verrattaessa Itä- tai Pohjois-Suomen maakuntiin. 19

20 Liitto organisoi yhdessä Hämeen liiton kanssa koko vaalipiirin kansanedustajien tilaisuuksia. Kansanedustajat sopivat kokouksissaan ajankohtaisten edunvalvontakohteiden edistämisestä. Valmisteltiin ja jätettiin eduskunta-aloitteet. Kansanedustajat vierailivat toimintavuoden aikana Päijät-Hämeen kunnissa. Kunnat esittelivät ajankohtaisia asioitaan ja tapaamisissa sovittiin niistä toimenpiteistä, joita kansanedustajat voivat edistää. Maakunnan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyy Kansallisessa markkinoinnissa alueen tunnettavuus on lisääntynyt mm. liikunnan megamaakuntana, kulttuurimaakuntana, ympäristöteknologian ja asumisen maakuntana. Oikoradan valmistuminen lisäsi alueen näkyvyyttä ja kytkeytymistä entistä tiiviimmin pääkaupunkiseudun kasvuun. Liitto on sekä rahoittanut maakunnan kehittämisrahalla hankkeita että ollut mukana useissa maakunnan tunnettavuuden ja vetovoiman lisäämistä koskevissa toimenpiteissä. Näistä esimerkkeinä ovat Lahti 2011 kulttuuripääkaupunkihanke, yhdessä Kymenlaakson liiton kanssa toteutettava ylimaakunnalliset ulkoilu- ja luontomatkailureitit -hanke ja Mika Waltari 100 vuotta vuonna 2008-hanke. Myös maakunnassa pidettyjen tapahtumien (esim. Lahden EUhuippukokous) yhteydessä on toteutettu maakunnan markkinointia. Näkyvyyttä on lisännyt myös Lahden seudun vahva markkinointi (LAKES), jota Päijät-Hämeen liitto on rahoittanut. Maakuntakaavan ehdotusvaiheen aluevaraukset ja määräykset ovat olleet internetissä tarjoamassa tietoa karttamuodossa maakunnan arvokkaista luonnon- ja virkistysalue kohteista sekä matkailukohteista. Maakunnan arvokkaista rakennetun ympäristön kohteista on laadittu helppokäyttöinen internetkarttasovellus, joka palvelee paitsi kaavoituksen lähtötietona myös maakunnan asukkaiden omatoimista kulttuuriperinnön vaalimista sekä kulttuurimatkailun tarpeita. Vellamon päivän juhla vietettiin maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Sysmässä Kokousesitelmän piti Euroopan historian professori Laura Kolbe aiheesta Alueiden Eurooppa vahvistuu uusia tuulia Päijät-Hämeessä. Maakuntahallituksen myöntämät vuoden 2006 Päijät-Häme -mitalit luovutettiin Kemppi Oy:lle ja Sysmän entiselle kunnanjohtajalle Matti Nupposelle. Toiminta Päijät-Hämeessä Päijäthämäläisellä hallinnolla on näkemys hallinnon uudistamisen keskeisistä kysymyksistä. Maakunnan sidosryhmien toimintaa yhdensuuntaistetaan Päijät-Hämeessä käynnistettiin keväällä 2006 kuntien yhteinen Palvelurakenneuudistus projekti, joka tukee alueella valtakunnallista kunta- ja palvelurakennehanketta. Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto yhdessä toteuttavat kuntien palvelutuotannon yhteistyöprosesseja. Päijät-Hämeen liitto on projektin hallinnoija. Yhteisen hallinnon näkemys muodostuu toteutettavan prosessin aikana vuoden 2008 loppuun mennessä. Projekti on lisännyt kuntien välistä vuorovaikutusta ja kasvattanut henkilökohtaisten yhteyksien varassa toimivaa sosiaalista pääomaa, minkä voi laskea edistysaskeleeksi kohti maakunnan visiota yhdestä suurkunnasta. Palvelutuotannon uudet käytännöt valtakunnalliseen toteutukseen. Päijät-Häme on ollut valtakunnan tason edelläkävijänä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä ja organisoinnissa käynnistyneen Heimo-hyvinvointipiirin suunnittelussa Päijät-Hämeen liitolla on ollut merkittävä rooli. Sote-sektorin alueella testatut hyvät käytännöt ovat saaneet kokeilijoita myös muualla Suomessa. Hyvien käytäntöjen edistämistä on tuettu maakunnan kehittämisrahalla. Kuntien palvelutuotannon yhteistyöprosesseja on suunniteltu ja käynnistetty. Päijät-Hämeen liitto on ollut mukana kehittämässä uudenlaisia palvelutuotannon ratkaisuja, mm. Suomen suurin 20

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto @Jari_Parkkonen #PHliitto MAAKUNNAT ITSEHALLINTOALUEIDEN PURISTUKSESSA VAI TOISINPÄIN? Päijät-Häme osana suurmetropolia, sen rajalla vai ulkopuolella? Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Ossi Savolainen,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä. Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, Asko Peltola

Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä. Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, Asko Peltola Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, 17.9.2009 Asko Peltola Mikä on maakunnan liitto? Suomessa on 19 maakunnan liittoa (+ Ahvenanmaa) Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet,

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet, muut olennaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot