PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman Paavo 17:05-20:00 Jäsen Huusko Ritva 17:05-20:00 Jäsen Keränen Kari 17:05-20:00 Jäsen Keski-Liikala Arja 17:05-20:00 Jäsen Korvajärvi Tuula 17:05-20:00 Varajäsen, pöytäkirjantarkastaja Nieminen Markku 17:05-20:00 Jäsen Palm Pirkko 17:05-20:00 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Väisänen Markku 17:05-20:00 Jäsen POSSA Nuottimäki Pirjo Jäsen Keränen Seppo Kunnanvaltuuston 2.vpj Pirjo Nuottimäen varajäsen MUU OSALLSTUJA Jarva Marisanna 17:05-20:00 Kv:n puheenjohtaja Horto Arja 17:05-20:00 Kunnanvaltuuston 1.vpj Laurikainen Arto 17:05-20:00 Kunnanjohtaja, esittelijä Nuortimo Paavo 17:05-20:00 Sivistyspalveluiden johtaja, sihteeri Lindroos Harri 17:05-17:37 Aluearkkitehti, asiantuntija :t ALLEKRJOTUKSET Pasi Ahoniemi Paavo Nuortimo Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Tuula Korvajärvi Pirkko Palm _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Paavo Nuortimo, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ AKA 17:05-20: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunto kunnallisvaalien ajankohdan muuttamisesta Lupahakemus teiden käyttöön ja sulkemiseen , 7 Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat 181 Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto Likasuon turvetuotantoalueen ympäristö ja 15 toiminnanaloittamislupahakemuksesta, Paltamo ja Vaala 184 Kontiomäen rautatieasema-alueen asemakaavan muutos Luhtaniemen asemakaava Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat Määräalan myynti tilasta Kallio RN:o 10:19 31 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 177 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen ko kous kut su esityslistoineen pos ti te taan jä se nil le ja varajäsenille kokousta edeltä vänä keskiviikkona. Kuntalain 58 mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämä esityslista on postitettu Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 178 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aak kosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Pirjo Nuottimäki ja Pirkko Palm. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Korvajärvi ja Pirkko Palm., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto kunnallisvaalien ajankohdan muuttamisesta KH 179 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut esityksen kunnal lis vaa lien ajankohdan muuttamiseksi lokakuun neljännestä sunnun tais ta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja neuvoa antavan kan san ää nes tyk sen järjestämismahdollisuutta kunnallisvaalien yhtey des sä. Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensimmäisen kerran huhtikuussa vuonna Vuoden 2016 säännön mu kai set kunnallisvaalit siirtyisivät siten vuoden 2017 huh ti kuuhun, ja nykyisten vuoden 2016 lopussa toimikautensa päättävien val tuus to jen toimikautta jatkettaisiin viidellä kuukaudella vuoden 2017 toukokuun loppuun. Esitystä perustellaan sillä, että uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seu raa van vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Näin uuden val tuus ton vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Pyrkimyksenä on myös lisätä äänestysaktiivisuutta siirtämällä vaalipäivä keväälle. Työryhmän esitys löytyy osoitteesta: html Lausunnot pyydetään mennessä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esityksestä. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunto toimitetaan sähköisesti Oikeusministeriöl le. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lupahakemus teiden käyttöön ja sulkemiseen , Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat 4/5/2014 KH 180 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, p Rakennusmestarin ehdotus: Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry on jättänyt Paltamon kun taan teiden käyttö- ja sulkulupahakemuksen jär jes tettä väk si suunnitellun rallisprint -kilpailun ajaksi. Kilpailulle on AKK-Mo to sport ry:n myöntämä suullinen kilpailulupa ja -vakuutus. Kir jal lis ta lupaa järjestäjät hakevat kun radan tarkastus on suo ri tet tu. Paltamon Moottoriurheilijat/Urheiluautoilijat ry:n suunnittelema ral lisprint kilpailureitti sijaitsee Paltamon kunnan taajamassa liitekartan mu kai ses ti. Karttaan on merkitty kilpailureitti, siirtymäreitit varikko -alu eet, suljettavat tieosat sekä P-alueet. Kaavatiet olisivat sul jet tuina lauantaina klo välisenä aikana. Lisäksi kilpailujen järjestäjät anovat kunnalta hidastetöyssyjen madal lus ta/loi ven nus ta kahteen kohtaan reitin varrelle. Hidasteiden madal lus ten/loi ven nus ten asfaltointi ja poistokustannukset n (alv 0%). Paltamon kunta on kuullut kuntalaisia rallisprint -kilpailusta. Asiasta on tiedotettu Teknisten palveluiden Facebook sivulla ja kunnan sivuil la sekä julkaistu ilmoitus paikallislehti Väylässä Kirjalliset huomautukset on pitänyt toimittaa klo mennessä Paltamon kuntaan. Määräaikaan mennessä tuli 8 huomautusta. Näistä yhdessä oli seitse män taloyhtiön kannanotto sekä muissa huomautuksissa oli yhteen sä 41 allekirjoittanutta. Huomautuksissa (liitteet 1-8) otettiin kantaa mm. seuraaviin asioihin: tiedotus- ja keskustelutilaisuus ennen kuntalaisten kuulemista kuulemisajankohta huono, koska kunnantalo kiinni kilpailua ei saa järjestää näin tiheään asutun alueen kaduilla, kos ka tulee melu, pakokaasu, pöly ja turvallisuusriskejä sekä kun ta lais ten kulkemista rajoitetaan hälytysajoneuvot eivät pääse kulkemaan haittaa vuorotyöntekijöiden lepoa haittavaikutukset pitää selvittää Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh , pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Esitän, että kunnanhallitus hyväksyy Paltamon Moot to ri ker ho/ur heilu au toi li jat ry:n tekemän lupahakemuksen ja myöntää heille teiden käyt tö- ja sulkuluvan klo väliseksi ajaksi sillä va rauk sel la, että kilpailun järjestäjät saavat kilpailun järjestämiseksi kil pai lu lu van ja -vakuutuksen AKK-Motorsport ry:ltä. Järjestäjien täytyy laatia turvallisuussuunnitelma joka täytyy toimittaa Paltamon kunnal le sekä järjestäjien täytyy noudattaa rallisprintin sääntöjä (liite 9). Li säk si kunta tekee esitetyt madallutukset/loivennukset hidasteisiin käyt tö ta lous puo len määrärahoilla. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin ehdotuksen. Jär jes täjien tulee myös huolehtia siitä, ettei yksityisiä pihoja käytetä luvatta kat so mo aluei na. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti: Asia jätetään pöydälle. Ennen jatkokäsittelyä järjestäjien tulee jär jestää asianmukaiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet asukkaille ja päät tä jil le. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun pää tös eh do tuk sen. Toimeenpano: Ote, Paltamon Moottoriurheilijat/Urheiluautoilijat ry, tek nis ten palveluiden johtaja, rkm M.Kilpeläinen Muutoksenhakukielto. Liitteet Kilpailureitti Huomautukset, liitteet 1-8 Rallisprintin säännöt, pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista KH 181 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Oikeusministeriön asettama nettiäänestystyöryhmä on laatinut väliraportin, jossa käsitellään nettiäänestystä kunnallisessa neuvoa antavassa kansanäänestyksessä. Tekninen vuoropuhelu osoitti, että markkinoilla on varteenotettavia netti ää nes tys jär jes tel miä toimittavia yrityksiä. Yksikään järjestelmistä ei sel lai se naan sovellu käytettäväksi Suomen vaaleissa tai neu voa-an tavis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä. Nettiäänestyksen käyt töön otto edellyttää monien teknisten ja toiminnallisten yksityiskohtien sel vit tämis tä ja ratkaisemista. Työryhmä esittää, että työtä nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseksi tu lee jatkaa. Tavoitteena olisi ottaa nettiäänestys käyttöön neu voa-anta vis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä ja että sitä varten osana oikeus mi nis te riön demokratiaverkkopalveluja toteutetaan net ti ää nes tysjär jes tel mä, joka olisi kuntien käytettävissä ilman eri korvausta. Net ti äänes tys tä ei kuitenkaan käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kansan ää nes tyk sis sä silloin, kun äänestys järjestetään vaalien yhteydessä. Nettiäänestys otettaisiin käyttöön muiden äänestystapojen rinnalle. Netti ää nes tyk sen edut, joita ovat muun muassa parempi erilaisten ää nestä jä ryh mien osallistaminen ja sähköisen käyttöliittymän tuomat mah dolli suu det parempiin käyttökokemuksiin sekä mahdollisuus äänestää ajas ta ja oleskelupaikasta riippumatta, pitäisi arvioida suhteessa jär jestel män kehitys- ja ylläpitokustannuksiin. Työryhmä ehdottaa, että nettiäänestyksen käyttöönottamisesta ylei sissä vaaleissa päätetään myöhemmin erikseen. Päätöksenteossa voidaan käyttää hyödyksi kunnallisissa kansanäänestyksissä net ti ää nestyk ses tä saatavia kokemuksia. Työryhmän raportti löytyy osoitteesta: html Lausunnot pyydetään mennessä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa, että nettiäänestysmahdollisuutta tulee kehittää ny kyi sen äänestystavan rinnalla. Samalla on huolehdittava jär jes tel-, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus män uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunto toimitetaan sähköisesti Oikeusministeriölle. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 85/10.101/2014 KH 182 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalain hallituksen esi tysluon nok ses ta. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toi min ta ym päris tös tä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edel leen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koske va yleislaki. Heinäkuussa 2012 VM asetti kokonaisuudistusta varten par la mentaa ri sen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toi mi eli met ja johtaminen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja mark ki nat -jaostot. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsite (6 ) - kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista koskevat ehdotukset (7-9 ) - kuntatalousohjelma (12 ) - kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muuttaminen (15 ) - valtuuston kokoa koskeva sääntely (16 ) - osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vaikuttamistoimielimiä kuten nuorisovaltuustoja koskevat ehdotukset (5 luku) - kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoiset organisointitavat (31, 34 ja 38 ) - alueellisia toimielimiä koskevat ehdotukset (37 ) - kuntasrategia (39 ) - kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät (40 ja 41 ) - johtajasopimus (43 ) - omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevat ehdotukset (6, ) - kuntien yhteistoimintaa koskevat ehdotukset (8 luku) - luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetut muutokset, erityisesti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevat ehdotukset (74 1 ja 4 mom) - päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luottamushenkilön oikeutta saada vapaata työstään koskevat ehdotukset (81 ja 82 ), pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: - sidonnaisuuksien ilmoittaminen (85 ) - kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevat ehdotukset (19 2 mom ja 83 3 mom) - otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) - toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevat ehdotukset ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkoissa (109 ja 110, 141 ) - alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) - erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettely (119 ja 120 ) - tarkastuslautakuntaa koskevat ehdotukset (122 ) - tilintarkastus ( 123 ) - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeus (125 ) - kunnantoimintaa markkinoilla koskevat ehdotukset kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajaaminen, kunnan kiinteistön luovutus ja julkisen palvelun velvoite (15 luku) - lakiluonnoksen rakenne ja siirtymäsäännökset Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään säh köpos til la VM:lle. Lausunnossa toivotaan käytettävän em. otsikointia. Lausuntoa antavien kun tien toivotaan sisällyttävän omiin lau sun toihin sa nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Lain on tarkoitus tulla voimaan Siirtymäsäännösten pe rusteel la eräät yksittäiset säännökset tulevat voimaan myöhemmin. Lakiluonnos on luettavissa osoitteessa: 508Lausun/name.jsp tai Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: : Neuvottelumenettelyn sisältö ja neuvottelukunnan toi minta tulee olla sellainen, että sillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa asioi hin. 16 : On hyvä asia että kunta voi päättää vähimmäismäärää suurem mas ta valtuutettujen lukumäärästä. 19 : Kunnallinen puoluetuki ei istu Suomen kuntapolitiikkaan, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus : Kahden/neljän/viiden prosentin rajan määrittely voi olla ra ja ta pauk sis sa hyvin vaikeaa jos ei ole määritelty tarkkaa ajan kohtaa jonka väkiluku on perustana : Erilaisten erityisryhmien lakisääteiset toimielimet ovat yleis ty mäs sä. Ehdotuksessa on epäloogista, että jotkut ovat pa kol lisia ja jotkut ei. Erilaisten lakisääteisten yhden asian neuvostojen tai vas taa vien elinten lisääminen nykyisestä ei ole suotavaa. 39 : Strategiaa koskevat määräykset voisivat olla väljempiä jättäen enem män tilaa paikallisille toimintamalleille. 43 : Johtajasopimuksen voisi hyväksyä myös hallitus. Sen te ke minen tulee olla myös vapaaehtoista. 74 : Miten määritellään "kunnanhallituksen alaisena toimiva" jos kun nas sa ei ole osastoja eikä lautakuntia? Koskeeko pu heen joh tajan vaalikelpoisuusrajoite myös kuntayhtymiä, jos yhdellä kunnalla on enemmistö äänivallasta? 85 : Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on hyvä lisäys : Jaosta työ- ja virkasuhteeseen tulisi jo luopua. Kum matkin, kuten myös luottamushenkilöt, toimivat käytännössä samalla virka- ja rikosoikeudellisella vastuulla. 111 : Tasapainottamisvaatimuksen ja alijäämän kat ta mis vel voitteen rinnalla on huolehdittava siitä, että kuntien velvoitteet ja re surssoin ti ovat suhteessa keskenään. Nyt ne eivät sitä ole. Kat ta mis velvoi te ai kaa ei tule lyhentää tässä tilanteessa. 115 : Konsernitilinpäätös antaa oikeamman kuvan kunnan ta loudes ta. Siksi myös konsernitilinpäätökset tulee jatkossa tilastoida nykyis tä paremmin. 123 : Tilintarkastusyhteisön luonnollinen toimikausi on val tuus tokau si, eli neljä vuotta : Se milloin toimitaan kilpailutilanteessa ja milloin ei kaipaa tarkempaa rajausta. Miten esim. määritellään luonnollinen mono po li kussakin tapauksessa. Mitä on "vähäinen toiminta"? 130 : Rajoitukset pienentävät varsinkin taantuvien kuntien mah dolli suuk sia tukea aloittavaa tai laajentavaa yritystoimintaa. Toisaalta sil lä pienennetään veronmaksajille tulevaa riskiä ja parannetaan kilpai luneut ra li teet tiä. Muutoin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa la ki luon nok sesta., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa: : Paltamon nuorisoneuvosto on esittänyt, että nuo ri so neuvos ton kuuleminen nuoria koskevissa asioissa on toimiva ratkaisu. 122 : Tarkastuslautakunnan nimi tulisi muuttaa sen toi min taa parem min kuvaavaksi arviointilautakunnaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan pää tös eh dotuk sen ja esitetyt täydennykset. Toimeenpano: lausunto toimitetaan sähköisesti Valtiovarainministe riöl le. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Likasuon turvetuotantoalueen ympäristö ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta, Paltamo ja Vaala 103/419/2014 KH 183 Valmistelija: teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen p. (08) , Aluehallintovirasto pyytää Paltamon kunnan lausuntoa Likasuon turve tuo tan to alu een ympäristölupahakemuksesta (Dnro PSA- V/62/04.08/2014). Lausunto on toimitettava aluehallintovirastoon mennessä. Vapo Oy hakee ympäristölupaa Paltamon kunnassa sijaitsevan Lika suon toiminnassa olevalle 54,6 ha turvetuotantoalueelle. Vapo Oy ha kee myös toiminnan aloittamislupaa eli tässä tapauksessa lupaa jat kaa toimintaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Li kasuo on vanha toiminnassa oleva turvetuotantoalue, joka on siirtynyt UPM:ltä Vapolle vuonna Tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoteen 2025 saakka.keskimääräinen tuotanto on ollut noin m3 jyr sin polt to tur vet ta. Likasuon turvetuotantoalue sijaitsee Oulujoen päävesistöalueen (59) Li min pu ron valuma-alueella (59.312), jolle Likasuon kuivatusvedet joh de taan koko 54,6 hehtaarin tuotantoalueelta. Liminpuron va luma-alu eel la ei sijaitse muita turvetuotantosoita. Likasuon nykyistä pe rus ta son ve sien kä sit te lyä parannetaan rakentamalla uusi kas vil lisuus kent tä. Li ka suon kuivatusvedet johdetaan tuotantokaudesta 2015 alkaen su lan maan aikaisen kasvillisuuskentän kautta ala puo liseen ve sis töön reittiä Laskuoja - Pöljänpäänpuro - Liminpuro - Ou lujär vi. Vapo Oy:n hakemuksen mukaan Likasuon turvetuotannolla ei ar vioida olevan vaikutusta suojelualueisiin tai luokiteltuihin poh ja ve si alueisiin, eikä siitä katsota aiheutuvan kohtuutonta rasitusta pölyn tai melun muodossa naapurikiinteistöjen käytölle, eikä se vaikeuta ta lousve den ottoa eikä virkistysalueen virkistyskäyttöä. Hakijan arvion mukaan rantakiinteistöille ja niiden käytölle ei aiheudu korvattavaa virkis tys hait taa. Laskennallisen ravinne- ja kiintoainevaikutusten perusteella han kealu een kuivatusvesillä ei hakemuksen mukaan ole merkittävää vaiku tus ta alapuolisen vesistön tilaan tai kalastoon. Vesistökäsittelyn pa ran ta mi sen myötä ja tuotantopinta-alan supistuessa ve sis tö vai kutuk set vähenevät nykyisestä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh , pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnalla ei ole huomautettavaa Likasuon turvetuotantoalueen ympä ris tö lu pa ha ke muk ses ta. Likasuo on vanha toiminnassa oleva turve tuo tan to alue. Likasuon vesienkäsittelyä tullaan parantamaan 2015 alkaen. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa sen vaikutusalueella oleville kiinteis töil le, tulee aiheutuva haitta korvata kiinteistönomistajille täy simää räi se nä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan pää tös eh dotuk sen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunnon toimittaminen aluehallintovirastoon mennessä. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kontiomäen rautatieasema-alueen asemakaavan muutos 140//2011 KH 212 Valmistelija: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Kontiomäen aseman yhteydessä olevan rakennuskannan poistuessa alkuperäisestä käytöstä, siirtyessä yksityisomistukseen ja pääosin asuinkäyttöön, on noussut esiin tarve uudistaa alueen asemakaavaa vastaamaan nykytilannetta. Kiinteistöjen myynnin yhteydessä on alueella tehty lohkomisia ilman kaavaa ja siten, ettei lohkomisissa ole huo mioitu mm. olemassa olevaa kulkuyhteyttä radan varren asema ra vintolalle. Alueella on tarve selvittää kaavallisesti myös muut tar vit tavat kulkuyhteydet, tonttijako ja tonttien rakennusoikeudet sekä muut alueiden käyttötarkoitukset. Liitteenä kiinteistörekisteriote, ote asemakaavasta / alustava kaavamuutosrajaus. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää, että Paltamon kunta käynnistää Kontiomäen asema-alueen kaavamuutoksen laatimisen, tiedottaa sen vireilletulosta ja asettaa MRL 63 :n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Paavo Arffman poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asianosainen). Pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Kari Keränen. Toimeenpano: vireilletuloilmoitus. Ote: aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Paltamon kunnanhallitus teki ( 212) päätöksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä Kontiomäen aseman alueelle oheisen liitekartan mukaiselle alueelle (rajaus 1). Päätöksen jälkeen on noussut esiin vastaava kaavamuutoksen tarve myös viereiselle Puutteenperäntien varrelle. Molemmat alueet sijoittuvat voimassa olevassa asemakaavassa rautatieliikenteen alueena osoitetulle alueelle (LR). Alueet muodostavat yhtenäisen aluekokonaisuuden, eikä kaavamuutoksia siten ei ole tarkoituksenmukaista valmistella erillisinä. Em. perusteella asema-alueen asemakaavan muutoksen rajaus esitetään laajennettavaksi käsittämään molemmat alueet (liitekartan alueet 1 ja 2). Kunnanhallitus päättää, että Kontiomäen aseman alueen kaavamuutoksen kaavatarkastelua laajennetaan käsittämään liitekartalla 2 esitetylle Puutteenperäntien varrella olevalle alueelle. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan päätösehdotuksen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH Toimeenpano: vireilletuloilmoitus Ote: aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja Muutoksenhakukielto Valmistelijana: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Kaavamuutoksen vi reil le tulosta on kuulutettu Ase ma kaava muu tos kohdistuu Kontiomäen asemanseudun ja ra ta pi han alueel le ja sen lähiympäristöön Puutteenperäntien varrelle. Val ta osa alu een rakennuskannasta on asuinrakennuksia, jotka si joit tu vat voimas sa olevassa kaavassa LR-merkinnällä rau ta tie lii ken teel le osoi tetul le alueelle. Tällä alueella ei ole osoitettu katuverkkoa, tont ti ja koa ei kä rakennusoikeuksia. Rakennuskantaa on jo osin siir ty nyt yk si-, pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tyis omis tuk seen ja kiinteistöjä on lohkottu ilman kaavallista tar kas telua, mistä on jo aiheutunut ongelmia. Lohkomisissa ei ole huo mioi tu mm. olemassa olevaa kulkuyhteyttä radan varren ase ma ra vin to lal le. Kon tio mäen asema on yksi valtakunnallisesti mer kit tä vis tä suo jelluis ta asema-alueista, asema-alueella osa rakennuksista on suojeltu ns. rautatiesopimuksen nojalla (Ympäristöministeriön pää tös ). Asema-alue sisältyy valtakunnallisesti ar vok kai den raken net tu jen kulttuuriympäristöjen kohteisiin. Keskeisiä asioita ovat erityisesti: Kunnan ja yksityisten omistamien rakennusten kiin teis tönjaon sel vit tä mi nen, tarvittavien liikenneyhteyksien jär jes tämi nen ja osoit ta mi nen kaavassa rautatiealueeksi osoi te tulla alueella Tonttien rakennusoikeuksien määrittäminen ja li sä ra ken tamis mah dol li suuk sien selvittäminen. Asema-alueen suojeltuja rakennuksia koskevien kaa vamää räys ten mää rit tä mi nen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdyt vaihtoehtotarkastelut ovat keskittyneet yksittäisiin liikennejärjestelyvaihtoehtoihin ja tont tija koon liittyviin vaihtoehtoihin erityisesti Puutteenperän alueella sekä ra ken nus suo je lu mää räys ten tarkasteluihin. Vaihtoehtojen perusteella on laadittu oheinen kaavaluonnos. Luonnok ses sa rakennuspaikkojen rakennusoikeudet on osoitettu tont ti tehok kuus lu vuil la e, rakentamistehokkuuksissa on huomioitu li sä raken ta mis mah dol li suu det painottuen keskeisillä osilla ta lous ra kennuk siin siten, että yhtenäisesti toteutettujen asuinalueiden yleisilme säi lyy. Puutteenperän alueella alueen nykyisen rakennuskannan ja täy si kas vui sen havupuuston ohjaamana talousrakennusten li sä raken nus pai kat tarkennetaan kaavaehdotukseen tarvittaessa sitovilla ra ken nus ala mer kin nöil lä. Koska alue on aikanaan toteutettu yhtenäiselle rautatiealueelle, alueel la on runsaasti erilaisia talousrakennuksia, joita ei ole suo ra naises ti korvamerkitty liittymään mihinkään yksittäiseen rakennukseen. Myös niiden sijainti on osin sellainen, että niitä on hankala liittää suo raan mihinkään yksittäiseen tonttiin ilman yksityiskohtaisempaa tie toa niiden tulevasta käyttötarkoituksesta. Näitä rakennuksia on osoi tet tu kortteleiden yhteiskäyttöön, mikä mahdollistaa niiden jousta van käytön, ratkaisulla pyritään edistämään niiden käyttöä ja siten myös kunnossa säilymistä., pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Ajoyhteys Puutteenperäntieltä yksityistielle/ Koivistontielle poistuu. Yh teys asemaravintolalle osoitetaan kevyenliikenteen yhteytenä, jolla tontille ajo on sallittu. Rakennusalueiden ja viheralueiden suhde ei alueella muutu, ra kennet ta vien/ rakennettujen alueiden määrä säilyy ennallaan. Liitteenä alustavia tarkasteluja ja varsinainen kaavaluonnos (pie nennös) Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuu le mis ta varten MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtäville ja pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan pää tös eh dotuk sen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH Merkittiin pöytäkirjaan, että aluearkkitehti Harri Lindroos oli ko koukses sa kutsuttuna asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Paavo Arffman pois tui esteellisen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hal lin tola ki 28, asianosainen). Toimeenpano: ote aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja. Muutoksenhakukielto. Valmistelijana: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutos on ollut luon nokse na nähtävillä Luonnoksesta ovat lausuntonsa, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: an ta neet Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Kainuun Mu seo, Liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy. Luonnoksesta ei jätetty kir jal li sia mielipiteitä. Nähtävilläoloaikana jätjestetyssä ylei sö ti lai suudes sa kävi kaksi henkilöä. Lausunnot ja niiden käsittelyyn laadittu tiivistelmä ja vastineet sekä vas ti nei den mukaan korjattu kaavakartta ovat liitteenä. Kaavaan on lisäksi tehty joitakin yksittäisiä rajausten ja merkintöjen tar ken nuk sia, lisäksi tehdään teknisiä tarkennuksia mm. säh kö lin joihin liittyen ennen nähtäville asettamista. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus hyväksyy vastineiden mukaan laaditun kaa va eh dotuk sen siihen tehtävine teknisine tarkistuksineen ja päättää asettaa sen MRL:n 65 :n mukaisesti ehdotuksena nähtäville sekä pyytää sii tä tarvittavat viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan pää tös eh dotuk sen. Vastineita täydennettiin Pekka Härkösen jättämällä mielipiteellä. KH Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Paavo Arffman poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asianosainen). Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Kari Keränen. Toimeenpano: ote aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja Muutoksenhakukielto Valmistelijana: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 67 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä 20.6., pöytäkirjanpitäjä

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2009 1 Kunnanhallitus 08.12.2009 AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot