PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman Paavo 17:05-20:00 Jäsen Huusko Ritva 17:05-20:00 Jäsen Keränen Kari 17:05-20:00 Jäsen Keski-Liikala Arja 17:05-20:00 Jäsen Korvajärvi Tuula 17:05-20:00 Varajäsen, pöytäkirjantarkastaja Nieminen Markku 17:05-20:00 Jäsen Palm Pirkko 17:05-20:00 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Väisänen Markku 17:05-20:00 Jäsen POSSA Nuottimäki Pirjo Jäsen Keränen Seppo Kunnanvaltuuston 2.vpj Pirjo Nuottimäen varajäsen MUU OSALLSTUJA Jarva Marisanna 17:05-20:00 Kv:n puheenjohtaja Horto Arja 17:05-20:00 Kunnanvaltuuston 1.vpj Laurikainen Arto 17:05-20:00 Kunnanjohtaja, esittelijä Nuortimo Paavo 17:05-20:00 Sivistyspalveluiden johtaja, sihteeri Lindroos Harri 17:05-17:37 Aluearkkitehti, asiantuntija :t ALLEKRJOTUKSET Pasi Ahoniemi Paavo Nuortimo Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Tuula Korvajärvi Pirkko Palm _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Paavo Nuortimo, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ AKA 17:05-20: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunto kunnallisvaalien ajankohdan muuttamisesta Lupahakemus teiden käyttöön ja sulkemiseen , 7 Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat 181 Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto Likasuon turvetuotantoalueen ympäristö ja 15 toiminnanaloittamislupahakemuksesta, Paltamo ja Vaala 184 Kontiomäen rautatieasema-alueen asemakaavan muutos Luhtaniemen asemakaava Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden tekemät päätökset Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat Määräalan myynti tilasta Kallio RN:o 10:19 31 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 177 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen ko kous kut su esityslistoineen pos ti te taan jä se nil le ja varajäsenille kokousta edeltä vänä keskiviikkona. Kuntalain 58 mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämä esityslista on postitettu Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 178 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aak kosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Pirjo Nuottimäki ja Pirkko Palm. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Korvajärvi ja Pirkko Palm., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto kunnallisvaalien ajankohdan muuttamisesta KH 179 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut esityksen kunnal lis vaa lien ajankohdan muuttamiseksi lokakuun neljännestä sunnun tais ta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja neuvoa antavan kan san ää nes tyk sen järjestämismahdollisuutta kunnallisvaalien yhtey des sä. Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensimmäisen kerran huhtikuussa vuonna Vuoden 2016 säännön mu kai set kunnallisvaalit siirtyisivät siten vuoden 2017 huh ti kuuhun, ja nykyisten vuoden 2016 lopussa toimikautensa päättävien val tuus to jen toimikautta jatkettaisiin viidellä kuukaudella vuoden 2017 toukokuun loppuun. Esitystä perustellaan sillä, että uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seu raa van vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Näin uuden val tuus ton vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Pyrkimyksenä on myös lisätä äänestysaktiivisuutta siirtämällä vaalipäivä keväälle. Työryhmän esitys löytyy osoitteesta: html Lausunnot pyydetään mennessä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esityksestä. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunto toimitetaan sähköisesti Oikeusministeriöl le. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lupahakemus teiden käyttöön ja sulkemiseen , Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat 4/5/2014 KH 180 Valmistelija: rkm Mervi Kilpeläinen, p Rakennusmestarin ehdotus: Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry on jättänyt Paltamon kun taan teiden käyttö- ja sulkulupahakemuksen jär jes tettä väk si suunnitellun rallisprint -kilpailun ajaksi. Kilpailulle on AKK-Mo to sport ry:n myöntämä suullinen kilpailulupa ja -vakuutus. Kir jal lis ta lupaa järjestäjät hakevat kun radan tarkastus on suo ri tet tu. Paltamon Moottoriurheilijat/Urheiluautoilijat ry:n suunnittelema ral lisprint kilpailureitti sijaitsee Paltamon kunnan taajamassa liitekartan mu kai ses ti. Karttaan on merkitty kilpailureitti, siirtymäreitit varikko -alu eet, suljettavat tieosat sekä P-alueet. Kaavatiet olisivat sul jet tuina lauantaina klo välisenä aikana. Lisäksi kilpailujen järjestäjät anovat kunnalta hidastetöyssyjen madal lus ta/loi ven nus ta kahteen kohtaan reitin varrelle. Hidasteiden madal lus ten/loi ven nus ten asfaltointi ja poistokustannukset n (alv 0%). Paltamon kunta on kuullut kuntalaisia rallisprint -kilpailusta. Asiasta on tiedotettu Teknisten palveluiden Facebook sivulla ja kunnan sivuil la sekä julkaistu ilmoitus paikallislehti Väylässä Kirjalliset huomautukset on pitänyt toimittaa klo mennessä Paltamon kuntaan. Määräaikaan mennessä tuli 8 huomautusta. Näistä yhdessä oli seitse män taloyhtiön kannanotto sekä muissa huomautuksissa oli yhteen sä 41 allekirjoittanutta. Huomautuksissa (liitteet 1-8) otettiin kantaa mm. seuraaviin asioihin: tiedotus- ja keskustelutilaisuus ennen kuntalaisten kuulemista kuulemisajankohta huono, koska kunnantalo kiinni kilpailua ei saa järjestää näin tiheään asutun alueen kaduilla, kos ka tulee melu, pakokaasu, pöly ja turvallisuusriskejä sekä kun ta lais ten kulkemista rajoitetaan hälytysajoneuvot eivät pääse kulkemaan haittaa vuorotyöntekijöiden lepoa haittavaikutukset pitää selvittää Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh , pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Esitän, että kunnanhallitus hyväksyy Paltamon Moot to ri ker ho/ur heilu au toi li jat ry:n tekemän lupahakemuksen ja myöntää heille teiden käyt tö- ja sulkuluvan klo väliseksi ajaksi sillä va rauk sel la, että kilpailun järjestäjät saavat kilpailun järjestämiseksi kil pai lu lu van ja -vakuutuksen AKK-Motorsport ry:ltä. Järjestäjien täytyy laatia turvallisuussuunnitelma joka täytyy toimittaa Paltamon kunnal le sekä järjestäjien täytyy noudattaa rallisprintin sääntöjä (liite 9). Li säk si kunta tekee esitetyt madallutukset/loivennukset hidasteisiin käyt tö ta lous puo len määrärahoilla. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin ehdotuksen. Jär jes täjien tulee myös huolehtia siitä, ettei yksityisiä pihoja käytetä luvatta kat so mo aluei na. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti: Asia jätetään pöydälle. Ennen jatkokäsittelyä järjestäjien tulee jär jestää asianmukaiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet asukkaille ja päät tä jil le. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun pää tös eh do tuk sen. Toimeenpano: Ote, Paltamon Moottoriurheilijat/Urheiluautoilijat ry, tek nis ten palveluiden johtaja, rkm M.Kilpeläinen Muutoksenhakukielto. Liitteet Kilpailureitti Huomautukset, liitteet 1-8 Rallisprintin säännöt, pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista KH 181 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Oikeusministeriön asettama nettiäänestystyöryhmä on laatinut väliraportin, jossa käsitellään nettiäänestystä kunnallisessa neuvoa antavassa kansanäänestyksessä. Tekninen vuoropuhelu osoitti, että markkinoilla on varteenotettavia netti ää nes tys jär jes tel miä toimittavia yrityksiä. Yksikään järjestelmistä ei sel lai se naan sovellu käytettäväksi Suomen vaaleissa tai neu voa-an tavis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä. Nettiäänestyksen käyt töön otto edellyttää monien teknisten ja toiminnallisten yksityiskohtien sel vit tämis tä ja ratkaisemista. Työryhmä esittää, että työtä nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseksi tu lee jatkaa. Tavoitteena olisi ottaa nettiäänestys käyttöön neu voa-anta vis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä ja että sitä varten osana oikeus mi nis te riön demokratiaverkkopalveluja toteutetaan net ti ää nes tysjär jes tel mä, joka olisi kuntien käytettävissä ilman eri korvausta. Net ti äänes tys tä ei kuitenkaan käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kansan ää nes tyk sis sä silloin, kun äänestys järjestetään vaalien yhteydessä. Nettiäänestys otettaisiin käyttöön muiden äänestystapojen rinnalle. Netti ää nes tyk sen edut, joita ovat muun muassa parempi erilaisten ää nestä jä ryh mien osallistaminen ja sähköisen käyttöliittymän tuomat mah dolli suu det parempiin käyttökokemuksiin sekä mahdollisuus äänestää ajas ta ja oleskelupaikasta riippumatta, pitäisi arvioida suhteessa jär jestel män kehitys- ja ylläpitokustannuksiin. Työryhmä ehdottaa, että nettiäänestyksen käyttöönottamisesta ylei sissä vaaleissa päätetään myöhemmin erikseen. Päätöksenteossa voidaan käyttää hyödyksi kunnallisissa kansanäänestyksissä net ti ää nestyk ses tä saatavia kokemuksia. Työryhmän raportti löytyy osoitteesta: html Lausunnot pyydetään mennessä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa, että nettiäänestysmahdollisuutta tulee kehittää ny kyi sen äänestystavan rinnalla. Samalla on huolehdittava jär jes tel-, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus män uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunto toimitetaan sähköisesti Oikeusministeriölle. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 85/10.101/2014 KH 182 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalain hallituksen esi tysluon nok ses ta. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toi min ta ym päris tös tä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edel leen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koske va yleislaki. Heinäkuussa 2012 VM asetti kokonaisuudistusta varten par la mentaa ri sen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toi mi eli met ja johtaminen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja mark ki nat -jaostot. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsite (6 ) - kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista koskevat ehdotukset (7-9 ) - kuntatalousohjelma (12 ) - kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muuttaminen (15 ) - valtuuston kokoa koskeva sääntely (16 ) - osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vaikuttamistoimielimiä kuten nuorisovaltuustoja koskevat ehdotukset (5 luku) - kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoiset organisointitavat (31, 34 ja 38 ) - alueellisia toimielimiä koskevat ehdotukset (37 ) - kuntasrategia (39 ) - kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät (40 ja 41 ) - johtajasopimus (43 ) - omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevat ehdotukset (6, ) - kuntien yhteistoimintaa koskevat ehdotukset (8 luku) - luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetut muutokset, erityisesti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevat ehdotukset (74 1 ja 4 mom) - päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luottamushenkilön oikeutta saada vapaata työstään koskevat ehdotukset (81 ja 82 ), pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: - sidonnaisuuksien ilmoittaminen (85 ) - kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevat ehdotukset (19 2 mom ja 83 3 mom) - otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) - toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevat ehdotukset ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkoissa (109 ja 110, 141 ) - alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) - erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettely (119 ja 120 ) - tarkastuslautakuntaa koskevat ehdotukset (122 ) - tilintarkastus ( 123 ) - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeus (125 ) - kunnantoimintaa markkinoilla koskevat ehdotukset kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajaaminen, kunnan kiinteistön luovutus ja julkisen palvelun velvoite (15 luku) - lakiluonnoksen rakenne ja siirtymäsäännökset Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään säh köpos til la VM:lle. Lausunnossa toivotaan käytettävän em. otsikointia. Lausuntoa antavien kun tien toivotaan sisällyttävän omiin lau sun toihin sa nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Lain on tarkoitus tulla voimaan Siirtymäsäännösten pe rusteel la eräät yksittäiset säännökset tulevat voimaan myöhemmin. Lakiluonnos on luettavissa osoitteessa: 508Lausun/name.jsp tai Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: : Neuvottelumenettelyn sisältö ja neuvottelukunnan toi minta tulee olla sellainen, että sillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa asioi hin. 16 : On hyvä asia että kunta voi päättää vähimmäismäärää suurem mas ta valtuutettujen lukumäärästä. 19 : Kunnallinen puoluetuki ei istu Suomen kuntapolitiikkaan, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus : Kahden/neljän/viiden prosentin rajan määrittely voi olla ra ja ta pauk sis sa hyvin vaikeaa jos ei ole määritelty tarkkaa ajan kohtaa jonka väkiluku on perustana : Erilaisten erityisryhmien lakisääteiset toimielimet ovat yleis ty mäs sä. Ehdotuksessa on epäloogista, että jotkut ovat pa kol lisia ja jotkut ei. Erilaisten lakisääteisten yhden asian neuvostojen tai vas taa vien elinten lisääminen nykyisestä ei ole suotavaa. 39 : Strategiaa koskevat määräykset voisivat olla väljempiä jättäen enem män tilaa paikallisille toimintamalleille. 43 : Johtajasopimuksen voisi hyväksyä myös hallitus. Sen te ke minen tulee olla myös vapaaehtoista. 74 : Miten määritellään "kunnanhallituksen alaisena toimiva" jos kun nas sa ei ole osastoja eikä lautakuntia? Koskeeko pu heen joh tajan vaalikelpoisuusrajoite myös kuntayhtymiä, jos yhdellä kunnalla on enemmistö äänivallasta? 85 : Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on hyvä lisäys : Jaosta työ- ja virkasuhteeseen tulisi jo luopua. Kum matkin, kuten myös luottamushenkilöt, toimivat käytännössä samalla virka- ja rikosoikeudellisella vastuulla. 111 : Tasapainottamisvaatimuksen ja alijäämän kat ta mis vel voitteen rinnalla on huolehdittava siitä, että kuntien velvoitteet ja re surssoin ti ovat suhteessa keskenään. Nyt ne eivät sitä ole. Kat ta mis velvoi te ai kaa ei tule lyhentää tässä tilanteessa. 115 : Konsernitilinpäätös antaa oikeamman kuvan kunnan ta loudes ta. Siksi myös konsernitilinpäätökset tulee jatkossa tilastoida nykyis tä paremmin. 123 : Tilintarkastusyhteisön luonnollinen toimikausi on val tuus tokau si, eli neljä vuotta : Se milloin toimitaan kilpailutilanteessa ja milloin ei kaipaa tarkempaa rajausta. Miten esim. määritellään luonnollinen mono po li kussakin tapauksessa. Mitä on "vähäinen toiminta"? 130 : Rajoitukset pienentävät varsinkin taantuvien kuntien mah dolli suuk sia tukea aloittavaa tai laajentavaa yritystoimintaa. Toisaalta sil lä pienennetään veronmaksajille tulevaa riskiä ja parannetaan kilpai luneut ra li teet tiä. Muutoin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa la ki luon nok sesta., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa: : Paltamon nuorisoneuvosto on esittänyt, että nuo ri so neuvos ton kuuleminen nuoria koskevissa asioissa on toimiva ratkaisu. 122 : Tarkastuslautakunnan nimi tulisi muuttaa sen toi min taa parem min kuvaavaksi arviointilautakunnaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan pää tös eh dotuk sen ja esitetyt täydennykset. Toimeenpano: lausunto toimitetaan sähköisesti Valtiovarainministe riöl le. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Likasuon turvetuotantoalueen ympäristö ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta, Paltamo ja Vaala 103/419/2014 KH 183 Valmistelija: teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen p. (08) , Aluehallintovirasto pyytää Paltamon kunnan lausuntoa Likasuon turve tuo tan to alu een ympäristölupahakemuksesta (Dnro PSA- V/62/04.08/2014). Lausunto on toimitettava aluehallintovirastoon mennessä. Vapo Oy hakee ympäristölupaa Paltamon kunnassa sijaitsevan Lika suon toiminnassa olevalle 54,6 ha turvetuotantoalueelle. Vapo Oy ha kee myös toiminnan aloittamislupaa eli tässä tapauksessa lupaa jat kaa toimintaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Li kasuo on vanha toiminnassa oleva turvetuotantoalue, joka on siirtynyt UPM:ltä Vapolle vuonna Tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoteen 2025 saakka.keskimääräinen tuotanto on ollut noin m3 jyr sin polt to tur vet ta. Likasuon turvetuotantoalue sijaitsee Oulujoen päävesistöalueen (59) Li min pu ron valuma-alueella (59.312), jolle Likasuon kuivatusvedet joh de taan koko 54,6 hehtaarin tuotantoalueelta. Liminpuron va luma-alu eel la ei sijaitse muita turvetuotantosoita. Likasuon nykyistä pe rus ta son ve sien kä sit te lyä parannetaan rakentamalla uusi kas vil lisuus kent tä. Li ka suon kuivatusvedet johdetaan tuotantokaudesta 2015 alkaen su lan maan aikaisen kasvillisuuskentän kautta ala puo liseen ve sis töön reittiä Laskuoja - Pöljänpäänpuro - Liminpuro - Ou lujär vi. Vapo Oy:n hakemuksen mukaan Likasuon turvetuotannolla ei ar vioida olevan vaikutusta suojelualueisiin tai luokiteltuihin poh ja ve si alueisiin, eikä siitä katsota aiheutuvan kohtuutonta rasitusta pölyn tai melun muodossa naapurikiinteistöjen käytölle, eikä se vaikeuta ta lousve den ottoa eikä virkistysalueen virkistyskäyttöä. Hakijan arvion mukaan rantakiinteistöille ja niiden käytölle ei aiheudu korvattavaa virkis tys hait taa. Laskennallisen ravinne- ja kiintoainevaikutusten perusteella han kealu een kuivatusvesillä ei hakemuksen mukaan ole merkittävää vaiku tus ta alapuolisen vesistön tilaan tai kalastoon. Vesistökäsittelyn pa ran ta mi sen myötä ja tuotantopinta-alan supistuessa ve sis tö vai kutuk set vähenevät nykyisestä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh , pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnalla ei ole huomautettavaa Likasuon turvetuotantoalueen ympä ris tö lu pa ha ke muk ses ta. Likasuo on vanha toiminnassa oleva turve tuo tan to alue. Likasuon vesienkäsittelyä tullaan parantamaan 2015 alkaen. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa sen vaikutusalueella oleville kiinteis töil le, tulee aiheutuva haitta korvata kiinteistönomistajille täy simää räi se nä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan pää tös eh dotuk sen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunnon toimittaminen aluehallintovirastoon mennessä. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kontiomäen rautatieasema-alueen asemakaavan muutos 140//2011 KH 212 Valmistelija: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Kontiomäen aseman yhteydessä olevan rakennuskannan poistuessa alkuperäisestä käytöstä, siirtyessä yksityisomistukseen ja pääosin asuinkäyttöön, on noussut esiin tarve uudistaa alueen asemakaavaa vastaamaan nykytilannetta. Kiinteistöjen myynnin yhteydessä on alueella tehty lohkomisia ilman kaavaa ja siten, ettei lohkomisissa ole huo mioitu mm. olemassa olevaa kulkuyhteyttä radan varren asema ra vintolalle. Alueella on tarve selvittää kaavallisesti myös muut tar vit tavat kulkuyhteydet, tonttijako ja tonttien rakennusoikeudet sekä muut alueiden käyttötarkoitukset. Liitteenä kiinteistörekisteriote, ote asemakaavasta / alustava kaavamuutosrajaus. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää, että Paltamon kunta käynnistää Kontiomäen asema-alueen kaavamuutoksen laatimisen, tiedottaa sen vireilletulosta ja asettaa MRL 63 :n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Paavo Arffman poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asianosainen). Pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Kari Keränen. Toimeenpano: vireilletuloilmoitus. Ote: aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja. Muutoksenhakukielto., pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Paltamon kunnanhallitus teki ( 212) päätöksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä Kontiomäen aseman alueelle oheisen liitekartan mukaiselle alueelle (rajaus 1). Päätöksen jälkeen on noussut esiin vastaava kaavamuutoksen tarve myös viereiselle Puutteenperäntien varrelle. Molemmat alueet sijoittuvat voimassa olevassa asemakaavassa rautatieliikenteen alueena osoitetulle alueelle (LR). Alueet muodostavat yhtenäisen aluekokonaisuuden, eikä kaavamuutoksia siten ei ole tarkoituksenmukaista valmistella erillisinä. Em. perusteella asema-alueen asemakaavan muutoksen rajaus esitetään laajennettavaksi käsittämään molemmat alueet (liitekartan alueet 1 ja 2). Kunnanhallitus päättää, että Kontiomäen aseman alueen kaavamuutoksen kaavatarkastelua laajennetaan käsittämään liitekartalla 2 esitetylle Puutteenperäntien varrella olevalle alueelle. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan päätösehdotuksen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH Toimeenpano: vireilletuloilmoitus Ote: aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja Muutoksenhakukielto Valmistelijana: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Kaavamuutoksen vi reil le tulosta on kuulutettu Ase ma kaava muu tos kohdistuu Kontiomäen asemanseudun ja ra ta pi han alueel le ja sen lähiympäristöön Puutteenperäntien varrelle. Val ta osa alu een rakennuskannasta on asuinrakennuksia, jotka si joit tu vat voimas sa olevassa kaavassa LR-merkinnällä rau ta tie lii ken teel le osoi tetul le alueelle. Tällä alueella ei ole osoitettu katuverkkoa, tont ti ja koa ei kä rakennusoikeuksia. Rakennuskantaa on jo osin siir ty nyt yk si-, pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tyis omis tuk seen ja kiinteistöjä on lohkottu ilman kaavallista tar kas telua, mistä on jo aiheutunut ongelmia. Lohkomisissa ei ole huo mioi tu mm. olemassa olevaa kulkuyhteyttä radan varren ase ma ra vin to lal le. Kon tio mäen asema on yksi valtakunnallisesti mer kit tä vis tä suo jelluis ta asema-alueista, asema-alueella osa rakennuksista on suojeltu ns. rautatiesopimuksen nojalla (Ympäristöministeriön pää tös ). Asema-alue sisältyy valtakunnallisesti ar vok kai den raken net tu jen kulttuuriympäristöjen kohteisiin. Keskeisiä asioita ovat erityisesti: Kunnan ja yksityisten omistamien rakennusten kiin teis tönjaon sel vit tä mi nen, tarvittavien liikenneyhteyksien jär jes tämi nen ja osoit ta mi nen kaavassa rautatiealueeksi osoi te tulla alueella Tonttien rakennusoikeuksien määrittäminen ja li sä ra ken tamis mah dol li suuk sien selvittäminen. Asema-alueen suojeltuja rakennuksia koskevien kaa vamää räys ten mää rit tä mi nen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdyt vaihtoehtotarkastelut ovat keskittyneet yksittäisiin liikennejärjestelyvaihtoehtoihin ja tont tija koon liittyviin vaihtoehtoihin erityisesti Puutteenperän alueella sekä ra ken nus suo je lu mää räys ten tarkasteluihin. Vaihtoehtojen perusteella on laadittu oheinen kaavaluonnos. Luonnok ses sa rakennuspaikkojen rakennusoikeudet on osoitettu tont ti tehok kuus lu vuil la e, rakentamistehokkuuksissa on huomioitu li sä raken ta mis mah dol li suu det painottuen keskeisillä osilla ta lous ra kennuk siin siten, että yhtenäisesti toteutettujen asuinalueiden yleisilme säi lyy. Puutteenperän alueella alueen nykyisen rakennuskannan ja täy si kas vui sen havupuuston ohjaamana talousrakennusten li sä raken nus pai kat tarkennetaan kaavaehdotukseen tarvittaessa sitovilla ra ken nus ala mer kin nöil lä. Koska alue on aikanaan toteutettu yhtenäiselle rautatiealueelle, alueel la on runsaasti erilaisia talousrakennuksia, joita ei ole suo ra naises ti korvamerkitty liittymään mihinkään yksittäiseen rakennukseen. Myös niiden sijainti on osin sellainen, että niitä on hankala liittää suo raan mihinkään yksittäiseen tonttiin ilman yksityiskohtaisempaa tie toa niiden tulevasta käyttötarkoituksesta. Näitä rakennuksia on osoi tet tu kortteleiden yhteiskäyttöön, mikä mahdollistaa niiden jousta van käytön, ratkaisulla pyritään edistämään niiden käyttöä ja siten myös kunnossa säilymistä., pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Ajoyhteys Puutteenperäntieltä yksityistielle/ Koivistontielle poistuu. Yh teys asemaravintolalle osoitetaan kevyenliikenteen yhteytenä, jolla tontille ajo on sallittu. Rakennusalueiden ja viheralueiden suhde ei alueella muutu, ra kennet ta vien/ rakennettujen alueiden määrä säilyy ennallaan. Liitteenä alustavia tarkasteluja ja varsinainen kaavaluonnos (pie nennös) Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuu le mis ta varten MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtäville ja pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan pää tös eh dotuk sen. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH Merkittiin pöytäkirjaan, että aluearkkitehti Harri Lindroos oli ko koukses sa kutsuttuna asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Paavo Arffman pois tui esteellisen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hal lin tola ki 28, asianosainen). Toimeenpano: ote aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja. Muutoksenhakukielto. Valmistelijana: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutos on ollut luon nokse na nähtävillä Luonnoksesta ovat lausuntonsa, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: an ta neet Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Kainuun Mu seo, Liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy. Luonnoksesta ei jätetty kir jal li sia mielipiteitä. Nähtävilläoloaikana jätjestetyssä ylei sö ti lai suudes sa kävi kaksi henkilöä. Lausunnot ja niiden käsittelyyn laadittu tiivistelmä ja vastineet sekä vas ti nei den mukaan korjattu kaavakartta ovat liitteenä. Kaavaan on lisäksi tehty joitakin yksittäisiä rajausten ja merkintöjen tar ken nuk sia, lisäksi tehdään teknisiä tarkennuksia mm. säh kö lin joihin liittyen ennen nähtäville asettamista. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus hyväksyy vastineiden mukaan laaditun kaa va eh dotuk sen siihen tehtävine teknisine tarkistuksineen ja päättää asettaa sen MRL:n 65 :n mukaisesti ehdotuksena nähtäville sekä pyytää sii tä tarvittavat viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan pää tös eh dotuk sen. Vastineita täydennettiin Pekka Härkösen jättämällä mielipiteellä. KH Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Paavo Arffman poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asianosainen). Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Kari Keränen. Toimeenpano: ote aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja Muutoksenhakukielto Valmistelijana: aluearkkitehti Harri Lindroos, puh Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 67 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä 20.6., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Kontiomäen rautatieasema-alueen asemakaavan muutos

Kontiomäen rautatieasema-alueen asemakaavan muutos Kunnanhallitus 212 04.10.2011 Kunnanhallitus 258 22.11.2011 Kunnanhallitus 90 26.03.2013 Kunnanhallitus 146 11.06.2013 Kunnanhallitus 77 24.03.2014 Kunnanhallitus 119 13.05.2014 Kontiomäen rautatieasema-alueen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 klo 17:00-18:45 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 6/2016 1 Kunnanhallitus 11.04.2016 AKA 17:00-20:36 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:36 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 17.08.2015 AKA 17:29-19:50 PAKKA Kunnnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:29-19:50 Puheenjohtaja Huusko

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2016 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2016 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2016 1 Kunnanhallitus 19.09.2016 AKA 17:00-20:02 PAKKA Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:02 Puheenjohtaja Huusko

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot