Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ 3 TALOUSPALVELUJEN KATSAUS 2 KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN TOIMINTA 4 3 ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLAN TOIMINTA 5 4 HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA 6 5 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 7 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN EDELLISEN VUODEN 8 HUOMAUTUSTEN SEURANTA 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN 9 NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 8 SEURAAVA KOKOUS 10 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2013 LASKUJEN 11 HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN 10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 11 TILINTARKASTAJAN VALINNAN VALMISTELU ILMOITUSASIAT 16 Puheenjohtaja ANNIKKI VÄNTTINEN

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 10:00-13:05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vänttinen Annikki 10:00-13:05 puheenjohtaja Pakarinen Jari 10:00-13:05 varapuheenjohtaja Heiskanen Pentti 10:00-13:05 jäsen Heiskanen Tarja 10:00-13:05 jäsen Karvinen Pirkko 10:00-13:05 jäsen MUU Koskelo Lilja 10:00-13:05 JHTT-tilintarkastaja Salo Asta 10:00-13:05 hallintosihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Heiskanen ja Jari Pakarinen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annikki Vänttinen Asta Salo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Pentti Heiskanen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Jari Pakarinen :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ TALOUSPALVELUJEN KATSAUS TARKLK 1 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti vuorossa on yleishallinnon ja talouspalvelujen toimintojen selontekoa; yleiskuva kunnan johtajamis- ja ohjausjärjestelmästä sekä eri toiminnoista, kunnan palvelustrategia, hankkeet ja elinkeinotoimi, vuoden 2012 talousarvion sisäiset vuokrat ja vyörytyserät, talouskatsaus ja v tilinpäätöksen ennakkotiedot. Kunnansihteeri Sinikka Lappalainen kunnanjohtajan poissa ollessa ja taloussihteeri Kristiina Räsänen on kutsuttu selostamaan em. aiheita. Tarkastuslautakunta kuuli kunnansihteerin ja taloussihteerin selonteot kyseisistä aiheista.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN TOIMINTA TARKLK 2 Toimitusjohtaja Kristiina Räsänen on kutsuttu kokoukseen antamaan katsauksen Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen toiminnasta. Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtajan katsauksen Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen toiminnasta. Toimintaa on tehostettu ja ensimmäisen kerran yhtiön toiminnan aikana näyttäisi tulevan voitollinen tilinpäätös.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLAN TOIMINTA TARKLK 3 Asunto Oy Heinäveden Vihantolan toiminnasta on kutsuttu antamaan katsauksen hallituksen puheenjohtaja Pertti Koponen tai isännöitsijä Jari Heiskanen. Tarkastuslautakunta kuuli isännöitsijä Jari Heiskasen selonteon yhtön toiminnasta. Taloyhtiön talous on hyvä eikä isompia remontteja ole tulossa.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA TARKLK 4 Heinäveden Aluelämpö Oy:n toiminnasta on kutsuttu antamaan katsauksen toimitusjohtajan poissa ollessa kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen. Kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen antoi katsauksen Heinäveden Aluelämpö Oy:n toiminnasta. Vapon kanssa on tehty sopimus turpeen toimittamisesta hakkeen käytön rinnalle. Kattilaremontteja on voitu tehdä omana työnä. Verkosto vanhaa, jota on ruvettava uusimaan järjestelmällisesti. Yhtiön tilinpäätös näyttäisi tulevan hieman ylijäämäiseksi.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TARKLK 5 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti tilintarkastaja raportoi sääntöjen, maksujen ja taksojen ajantasaisuudesta (esim. päivähoitomaksut). Tilintarkastajan raportointi siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN EDELLISEN VUODEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA TARKLK 6 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenet kukin oman hallinnon seurantavastuunsa mukaisesti selvittävät edellisen vuoden arviointikertomuksessa mainittujen huomautusten seurannan. Hallinnon seurantavastuu on tarkastuslautakunnan kokouksessa jaettu seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tytäryhteisöt Tiejaosto Kaikki Kaikki Annikki Vänttinen ja Tarja Heiskanen Pirkko Karvinen (Osmo Puustinen) Jari Pakarinen Pentti Heiskanen Pentti Heiskanen Esityslistan liitteenä nro 1 on arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta kävi hallinnonaloittain läpi arviointikertomuksessa mainittuja huomautuksia, eikä löytänyt niiden toimeenpanon johdosta huomautettavaa.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN TARKLK 7 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina klo , jolloin pöytäkirjat laitetaan myös kunnan kotisivuille. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta SEURAAVA KOKOUS TARKLK 8 Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta, jolloin johtavat luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat antavat selonteon vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi maanantain klo 10.00, jolloin on vuorossa tilinpäätöksen esittely ja hallintokuntien kuulemiset.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2013 LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN TARKLK 9 Kunnanhallituksen antaman vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja kunnanhallituksen on vuoden alussa nimettävä ne virat (virkanimike, ei henkilön nimi) ja heidän varahenkilönsä, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Laskun hyväksyjän on oltava viranhaltija ja hän vastaa myös laskun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksenmukaisuudesta. Hyväksyjä vastaa myös määrärahan riittävyydestä. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Päätös hyväksyjistä on toimitettava kirjanpitoon torstaihin mennessä. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta nimeää laskujen hyväksyjäksi vuodelle 2013 kunnansihteerin ja hänen varalleen hallintosihteerin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TARKLK 10 Kunnanhallituksen antaman vuoden 2013 talousarvion täy tän töön pa no-ohjei den mukaan käyttösuunnitelmat / tuloslaskelmat tulee vahvistaa lau takun nis sa. Pöytäkirjanote vahvistetuista käyttösuunnitelmista on toi mi tet tava torstaihin mennessä kirjanpitoon. Käyttösuunnitelmine hyväksyjien on varmistettava, että käyt tö suun ni telmien loppusummat täsmäävät valtuuston hyväksymän talousarvion osasto ta so 03 loppusummiin. Käyttösuunnitelma sitoo samalla tavalla kuin talousarviokin. Jos käyt tösuun ni tel miin tulee muutoksia, on ne hyväksyttävä asianmukaisesti. Esityslistan liitteenä nro 2 on tarkastuslautakunnan tuloslaskelma ja talous ar vio vuodelle Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2013 käyt tö suun ni telman / tuloslaskelman. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TILINTARKASTAJAN VALINNAN VALMISTELU TARKLK Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Lakimuutos tuli voimaan Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. Keväällä 2013 tulee siten olemaan kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. Tilintarkastajien valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Ehdotuksen kunnan tilintarkastajista tekee vuosiksi valittu tarkastuslautakunta. Uuden tarkastuslautakunnan ensimmäinen tehtävä on tehdä valtuustolle esitys tilintarkastajien valinnasta. Kuntaliitto suosittelee, että uutta tilintarkastuskautta koskevan tarjouspyynnön ja -vertailun, mukaan lukien esitys tilintarkastajan toimikauden pituudesta, valmistelee vuosiksi valittu tarkastuslautakunta, joka pystyy hankkimansa kokemuksen perusteella paremmin arvioimaan tarvittavien tarkastuspäivien määrän ja tarkastuspalvelujen laatua koskevat vaatimukset. Tarkastuslautakunnan on perusteltua kilpailuttaa tytäryhtiöiden tilintarkastus samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä vastaavaksi ajanjaksoksi. Samoin on toimittu jo aiempienkin kilpailutusten suhteen. Konsernitarkastuksen yhtenäisyyden kannalta on tärkeää, että kunnan tytäryhteisöön valitaan kunnan JHTT-tarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista. Hankintalain mukaan kunnan tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvot ylittävien tilintarkastuspalvelujen hankinta. Kynnysarvot määräytyvät hankintakokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvon mukaan ilman arvonlisäveroa. Ennakoidun arvon perusteella tarkistetaan, ylittääkö hankinta EU:n vai kansalliset kynnysarvot. EU:n kynnysarvo on ja kansallinen kynnysarvo on Kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Em. kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli ns. pienhankintoihin tulee soveltaa avointa ja syrjimätöntä hankintamenettelyä sekä kuntien omia hankintaohjeita pienhankintojen kilpailuttamisesta. Kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuspalveluja käsitellään erillisinä hankintakokonaisuuksiena arvioitaessa kynnysarvojen ylittymistä. Heinäveden kunnan yleisten hankintaohjeiden mukaisesti kynnysarvon alittavissa hankinnoissa on mahdollista käyttää suoraa hankintaa. Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen tai aikaisemman sopimuksen

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta perusteella. Suora hankinta on sallittu vai erityisin perustein. Tämä toteutuu esimerkiksi silloin, jos 1. hankinnan arvo on vähäinen; tai 2. tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia; tai 3. laatu ja hintataso ovat tiedossa; tai 4. hankittavaa tavaraa ei ole muualta saatavissa; tai 5. kysymyksessä on ennalta arvaamaton hankintayksiköstä riippumaton poikkeuksellisen kiireinen hankinta; tai 6. hankinta täyttää suoran neuvottelumenettelyn edellytykset. Heinäveden kunnan tilintarkastuspalvelut on hankittu tarjouskilpailujen perusteella vuodesta 1997 lähtien Audiator Oy:ltä. Tarjouksia on tullut joka kilpailutuskerralla 1-2. Audiator Oy:ltä saadun ennakkotarjouksen mukaan vuosien kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut jäävät alle :n. Hintaan sisältyvät myös vuosikorotukset. Esityslistan liitteenä - nro 1 on Kuntaliiton selvitystä tarkastuslautakuntien toiminnasta ja tilintarkastajien valinnasta valtuustokauden vaihtuessa - nro 2 on luonnos tarjouspyynnöstä Keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta päätti järjestää tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen. Asia valmistellaan joulukuun kokoukseen. Tilintarkastaja Lilja Koskelo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. TARKLK Esityslistan liitteenä - nro 1 on tarjouspyyntöluonnos - nro 2 on luettelo JHTT-yhteisöistä - nro 3 on luettelo JHTT-yhteisöistä, joille kunta edellisessä kilpailutuksessa lähetti tarjouspyynnöt Tarkastuslautakunta hyväksyi esityslistan liitteenä olleen tarjouspyyntöluonnoksen eräin muutoksin julkaistavaksi sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa. Tilintarkastaja Lilja Koskelo poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi TARKLK 11 Päätösehdotus:

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta käsittelee kokoukseen mennessä saapuneet tarjoukset ja valmistelee vertailun uudelle tarkastuslautakunnalle, joka tekee valtuustolle esityksen tilintarkastajien valinnasta kaudelle Tarkastuslautakunta merkitsi määräaikaan mennessä saapuneen BDO Audiator Oy.n tarjouksen tiedokseen Vuosiksi valittu tarkastuslautakunta tekee valtuustolle esityksen asiassa. Tilintarkastaja Lilja Koskelo poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta ILMOITUSASIAT TARKLK 12 Tarkastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kassantarkastuspöytäkirjat - keskustoimisto kirjastoauto kirjaston käteiskassa monitoimitalon käteiskassa / liikunta- ja nuorisotoimi päiväkeskus ravintokeskus työpaja yläkoulu ja lukio Teknisen johtajan viranhaltijapäätös , välittömien alaisten viranhaltijapäätösten tarkastus ajalta Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä 7, 9-10 Se, johon tarkastuslautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös vä lit tö mästi vaikut taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mainituista päätöksistä kirjal lisen oi kai suvaati muksen (Kun tala ki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi teh dä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosai nen). Kansallisen kynnysarvon ylittä vissä hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tar koitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaati muksen te kijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden tarkastuslautakunnalle (os. Kermanrannantie 7, Hei nä ve si) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kun nan jäsenen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytän töönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 1-6, 8, 11, 12 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oi keudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoi keuden kä siteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t ***

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin tarkastuslautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallis va li tuk sella (Kun ta la ki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnal lis va li tuksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa pää tök seen ha kea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). :n/ :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän valitusaika luetaan jo kaisen valittajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Maaherrankatu 21, Kuopio) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5 krs., Helsinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päi vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajal le voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/markkinaoikeuden valituksesta antama päätös voi olla maksullinen (laki tuomioistuin ten ja eräiden oikeushallin toviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/hankintaoikaisu/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot