MASENNUKSESTA KUNTOUTUMINEN OMA-APURYHMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MASENNUKSESTA KUNTOUTUMINEN OMA-APURYHMÄSSÄ"

Transkriptio

1 MASENNUKSESTA KUNTOUTUMINEN OMA-APURYHMÄSSÄ Milla Halme Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

2 1 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ALPPIKADUN YKSIKKÖ Milla Halme Masennuksesta kuntoutuminen oma-apuryhmässä Helsinki sivua, 5 liitettä Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa tietoa masennuksesta, masentuneen ihmisen auttamisesta sekä masennuksesta kuntoutumisesta oma-apuryhmässä sairaanhoitajille ja masentuneiden ihmisten omaisille. Teoriaosuudessa pyrittiin tuomaan esille masennuksen kuntoutumiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Masennus käsitteenä on hyvin monimuotoinen ja sitä tarkasteltiinkin tutkimuksessa eri näkökulmista käsin. Masentuneen ihmisen auttamistyön haasteellisuutta ja monipuolisuutta tuotiin työssä esiin. Oma-apuryhmiä käsiteltiin eräänä masentuneiden ihmisten auttamiskeinona. Työn empiirinen osa suoritettiin Belgiassa, psykiatrisen sairaalan päiväsairaalassa. Tutkimuksella pyrittiin kuvailemaan masentuneiden ihmisten kokemuksia omaapuryhmässä kuntoutumisesta sekä tutkia millaisia voimavaroja oma-apuryhmästä saatiin. Tutkimukseen haastateltiin kuutta päiväsairaalan potilasta. He olivat iältään vuotiaita, erilaisen taustan omaavia henkilöitä. Masennuksesta he olivat kärsineet yhdestä kolmeen vuotta. Tutkimuskysymykset olivat puoli-strukturoituja ja haastatteluista saatua aineistoa analysoitiin sisällön analyysiä hyväksi käyttäen. Tutkimustuloksista merkittävimmiksi nousivat vertaistuen, luottamuksen ja toivon merkitys oma-apuryhmässä. Oma-apuryhmässä kuntoutumista pidettiin pääosin onnistuneena kokemuksena, vaikka kaikilla haastatelluilla kuntoutumisprosessi olikin vielä kesken. Negatiivisiin kokemuksiin vaikuttivat oman tilanteen ymmärtämättömyys ja oma persoonallisuus. Oma-apuryhmässä vertaistuki mahdollisti oman masennuksen käsittämisen ja hyväksymisen. Luottamus ryhmässä kasvoi koko ajan, uskallettiin puhua joskus aroistakin asioista ja tunteiden näyttäminen sallittiin. Toivo on keskeinen ja tärkeä voimavara kuntoutumisprosessissa olevalle masentuneelle ihmiselle. Toivoa ylläpidettiin yhdessä ja toisten onnistuneista selviytymisen kokemuksista koettiin saavan lisää toivoa omaan kuntoutumiseen. Oma-apuryhmän myötä koettiin myös sosiaalisten taitojen parantuneen. Tätä pidettiinkin tärkeimpänä voimavarana, jonka masentuneet ihmiset löysivät itsestään oma-apuryhmässä. Masentuneen ihmisen kuntoutumisprosessi voi olla ajallisesti hyvin pitkä. Masentuneelle ihmiselle jaksaminen ja toivo selviytymisestä ovat tärkeitä voimavaroja. Masennuksesta ei kuitenkaan selviydytä yksin, vaan masentunut ihminen tarvitsee ympärilleen muita ihmisiä. Oma-apuryhmistä saadun tuen myötä yksinäisyys ja turvattomuus kaikkosivat ja omaan elämään uskallettiin taas tarttua. Avainsanat: Masennus, kuntoutuminen, kuntoutus, oma-apuryhmä

3 2 Diaconia Polytechnic in Finland, Alppikatu Training Unit Author: Halme Milla Title: Rehabilitation from Depression in a Self-help Group Date: Spring 2001 Pages: 56 Appendices: 5 ABSTRACT The purpose on these thesis was to help increase knowledge concerning rehabilitation from depression in self-help groups. This study is intended for nurses, depressed people and families the of the depressed person. The focus of the study is the presentation of how depressed people in the rehabilitation process feel about rehabilitation in a self-help group. The results also tell what the depressed people learned about themselves through the self-help group. The theoretical part of these thesis emphasises the fundamental theories and studies of depression rehabilitation. As depression is a highly multidimensional illness, it has been introduced from various perspectives. The empirical part was conducted in a Belgium psychiatric hospital. The purposive sampling group was composed of six patients. The criteria being as follows; they must be patients in a day-hospital, with ages ranging from 22 years till 52 years: they had to have been medically diagnosed with depression: they had to have suffered from depression for between one to three years. The qualitative study was carried out using questionnaires and interviews. The questionnaire questions were semi-structured and answers were then itemised through interviews. The study material was analysed using content analysis. The finding reveals that the key factors in recovery were the support of peers in the selfhelp groups and trust and hope. Rehabilitation in a self-help group was mainly seen as a progressive experience. The trust between the members of self-help groups grew constantly throughout the rehabilitation process. Also, the expression of feelings increased and the ability to discuss even the most difficult issues improved. Hope was maintained through other members of the group. The success experienced by other members of the group enhanced the motivation of individual rehabilitation. It was also shown that the social skills of those in the group improved. The rehabilitation process can be long. In order to recover from depression, one needs the help of other people. In isolation, recovery can be virtually impossible. With the support of the self-help group, feeling loneliness and insecurity faded away, and the individual s own life could be faced again. Keywords: Depression, recovery, rehabilitation, self-help group Filed and stored at: Diaconia Polytechnic Library, Alppikatu Training Unit

4 3 EMOTIES! Gevoelens spreken innerlijke werkelijkheid, prettige en minder prettige, maar wat je ermee doet? Vecht er tegen! Mat vallen en opstaan! Ben je gevallen, blijf niet liggen, maar sta op! Je zult zien Je komt er wel!! (Myra 06/01/2000) TUNTEET! Tunteet puhuvat sisäistä todellisuutta, kivoja ja vähemmän kivoja, mutta mitä voit tehdä? Taistele vastaan! Romahduksia ja selviytymisiä! Oletko pudonnut, älä jää makaamaan, älä luovuta! Tulet huomaamaan Sinä selviät!! (Käännös Myra ja Milla)

5 4 SISÄLLYS OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO.6 2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Masennus Näkökulmia masennukseen Masennuksen vaikutus perheeseen Masentuneen ihmisen auttaminen Masentuneen ihmisen auttamiskeinoja Moniammatillisuus masentuneen ihmisen auttamisessa Kuntoutumisen lähtökohdat Kuntoutujan motivaatio Ammattiauttajien apu Oma-apuryhmät TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimustehtävät Haastateltavien kuvaus Aineiston keruu Analyysi Kvalitatiivinen tutkimus Tutkimustulosten analysointi TUTKIMUSTULOKSET Kokemukset oma-apuryhmästä Positiiviset kokemukset Negatiiviset kokemukset Voimavarat Sosiaalinen selviytyminen Vertaistuki POHDINTA Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus Tutkimustulosten tarkastelua Jatkotutkimusaiheita JOHTOPÄÄTÖKSET.4

6 5 LÄHTEET 46 LIITTEET 52 Liite 1. Masennuksen kiertokulku. Liite 2. Masennuksen kiertokulun esimerkki (flaami) Liite 3. Masennuksen kiertokulun esimerkki (suomi) Liite 4. Tutkimustehtävät ja haastattelukaavake (flaami) Liite 5. Tutkimustehtävät ja haastattelukaavake (suomi)

7 6 1. JOHDANTO Tunnen oloni väsyneeksi, itkuiseksi enkä jaksa kiinnostua elämästä. Perhekin on alkanut minusta erkaantua. Töissä en ole ollut aikoihin, kun on niin outo olo. Huomaan myös kärsineeni päänsäryistä jo pitkän aikaa. Mietin mikä minua vaivaa. Oireeni viittaavat masennukseen. En halua uskoa tai en uskalla myöntää sitä itselleni. Minullako masennus, ei ikinä! Masennus on ajankohtainen ja kasvava ilmiö niin meillä Suomessa kuin maailmallakin. Vakavasta lääketieteellisesti todetusta masennuksesta kärsii tällä hetkellä maassamme n. 6% väestöstä. Masennukseen sairastuvat yleisemmin naiset kuin miehet. Masennus vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti heikentäen näin tämän työ- ja toimintakykyä. Masennus on noussut myös yhdeksi merkittävimmäksi työkyvyttömyyden aiheuttajaksi (Spoov & Syvälahti 1996, 5; Kansaneläkelaitos 1998, 128.) Masennuksen roimaa lisääntymistä lisäävät myös tiedot, joiden mukaan 1990-luvulla masennuslääkkeiden kulutus on kolminkertaistunut edellisvuosiin nähden. Spoov & Syvälahti (1996) arvioivatkin vuoden aikana kulutettavan masennuslääkkeisiin peräti 220 miljoonaa markkaa. Masennuslääkkeiden kulutuksen myötä myös lääkkeiden käyttäjämäärät ovat lisääntyneet (Spoov & Syvälahti 1996, 5.) Masennuksen lisääntyvästä esiintymisestä huolimatta masennusta tunnetaan melko puutteellisesti. Masennuksen ilmeneminen on moninaista sen aiheuttaessa niin psyykkisiä, fyysisiä kuin somaattisiakin oireita. Tietämättömyys masennuksesta on osaltaan vaikuttanut siihen, että masennuksesta kärsiviä ihmisiä ei ole kyetty auttamaan riittävästi. Perusterveydenhuollon palveluita käyttävistä ihmisistä peräti 10-15% kärsii masennuksesta. Kuitenkin näistä vain noin joka neljäs tunnistetaan masennuspotilaaksi (Suomen akatemia 1995, 8.) Masentuneen ihmisen tunnistaminen ja hoidon aikainen aloittaminen asettavatkin haasteita terveydenhuollolle. Hyvä hoitotyö tarkoittaa masentuneen ihmisen aikaista tunnistamista ja oikeiden auttamiskeinojen valitsemista. Masennus koskettaa koko perhettä. Masentuneen omaisen kärsimyksiä seurataan sivusta kykenemättä auttamaan. Perhe ei ole masentuneesta ihmisestä irrallaan oleva osa, vaan olennainen ja tärkeä tuki masentuneen ihmisen elämässä. Perheen mukaan ottamisella masentuneen ihmisen

8 7 auttamiseen on tarkoitus lisätä heidän tietämystään masennuksesta. Perhettä tulee myös osata auttaa jos masennus omaisella pitkittyy tai perheen omat voimavarat ehtyvät. On myös mahdollista, että masentuneen ihmisen muut perheen jäsenet sairastuvat masennukseen. Niinpä myös masentuneen ihmisen perheen auttaminen on hoitotyössä tärkeää. Masentuneen ihmisen auttamistyössä noudatetaan nykyään moniammatillistatiimityötä. Lääkäreistä, sairaanhoitajista, sosiaalihuollon edustajista sekä terapeuteista koostuvat tiimit pyrkivät masentuneen ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön tämän mielipiteitä ja valintoja kunnioittaen. Tämä opinnäytetyö käsittelee masennuksesta kuntoutumista oma-apuryhmässä. Työn tarkoituksena on antaa tietoa masennuksesta, masentuneen ihmisen auttamisesta sekä masennuksesta kuntoutumisesta sairaanhoitajille, masentuneille ihmisille ja masentuneiden ihmisten omaisille. Masentuneen ihmisen auttamistyö on monimuotoista ja auttamisen mahdollisuuksia on monia. Työssäni olen tuonut esiin keskeisimmät avohoidossa käytetyt auttamiskeinot. Oma-apuryhmät ovat eräs keino auttaa masentunutta ihmistä ja niistä saatu hyöty on ollut monipuolista ja antoisaa. Tämän työn myötä sairaanhoitajille avautuu mahdollisuus tutustua oma-apuryhmiin ja niiden vaikutuksiin masentuneen ihmisen hoidossa. Työn empiirinen osa on suoritettu Belgiassa psykiatrisessa sairaalassa. Masennus on kasvava ilmiö myös Belgiassa, jossa masennusta esiintyy suunnilleen yhtä paljon kuin Suomessa. Leimautumisen ja työpaikanmenettämisen pelosta johtuen apua ei uskalleta hakea ajoissa, vaan masennus monesti pitkittyy. Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata oma-apuryhmissä mukana olleiden ihmisten kokemuksia masennuksesta kuntoutumisesta. Tutkimustuloksia tarkastellaan masentuneiden ihmisten näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta kuntoutumisprosessissa ollutta masentunutta ihmistä. Kvalitatiivista tutkimusaineistoa on analysoitu sisällön analyysin avulla. Tutkimustulokset antavat uusia näköaloja masentuneille ihmisille kuntoutumiseen oma-apuryhmässä, sekä lisäävät käsitystä masennuksesta kärsivien ihmisten voimavaroista ja niiden löytymisestä oma-apuryhmässä. Masennukseen liittyvä tiedon vähyys, oma kiinnostuminen aiheeseen sekä käytännön harjoitteluni suorittaminen Belgiassa ovat vaikuttaneet aihealueen valintaan.

9 8 2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin on valittu tähän työhön keskeisemmin liittyvät käsitteet. Käsiteltävät käsitteet on valittu sen mukaan kenelle työ on suunnattu. Teoria pohjautuu kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tässä työn osassa tuodaan esille masennusta käsitteenä, käsitellään masentuneen ihmisen ja tämän perheen auttamista sekä auttamisen keinoja. Käsitellään moniammatillisen tiimityön merkitystä masentuneen ihmisen auttamistyössä, sekä tarkastellaan kuntoutumisen lähtökohtia. Oma-apuryhmiä käsitellään eräänä masennuksesta kuntoutumisen apukeinona. 2.1 Masennus Masennus, jota kutsutaan myös masentuneisuudeksi ja depressioksi on henkilökohtainen ihmisarvon vaurioitumisen kokemus. Masennuksesta puhutaan paljon ja käsitteenä sitä on runsaasti tutkittu. Kuitenkin itse masennuksesta tiedetään varsin vähän. Masennus käsitteenä on varsin monimuotoinen ja sitä voidaan tarkastella eri hoitotyön näkökulmista käsin (Suomen akatemia 1995, 1.) Terminologian selventämiseksi tässä työssä käytetään masennuksen käsitettä. Masennukseen sairastuminen ei katso ikää eikä sukupuolta. Masennusta esiintyy kaikkialla maailmassa. Rikkaiden teollisuusmaiden ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet sairastua masennukseen kuin köyhien maiden asukkaillakin. WHO:n arvion mukaan masennuksesta kärsii noin 3-5 % maapallon väestöstä. Tämä tarkoittaa noin miljoonaa ihmistä (Leroy & Van Tongele 1998, 22.) Masennus monesti yllättää ihmisen. Aluksi ei ymmärretä mistä johtuu, että ei saa unta tai olo on ärtyneen itkuinen. Kiinnostuminen muista asioista tuottaa vaikeuksia ja helposti vetäydytään muista ihmisistä. Negatiivisten asioiden pohtiminen on helpompaa kuin positiivisten. Masennus vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja monesti masentunut ihminen saattaa oirehtia myös somaattisesti kärsien mm. vatsakivuista ja päänsärystä. Päivittäisten negatiivisten kokemusten myötä masentunut ihminen rupeaa tuntemaan vihaa itseään ja muita kohtaan sekä hakemaan syitä masennukseensa. Elämää hallitsevat erilaiset ristiriidat, yksinäisyys ja toivottomuus (Laine 1997, 66-69; Ahonen, Kiikkala & Sohlman 1999, 13.)

10 9 Masennus on monesti reagointitapa kielteisiin elämän kokemuksiin. Käsittelemätön suru, uudet elämäntilanteet ja muutokset omassa persoonallisuudessa saattavat aiheuttaa masennusta. Syyllisyyden tunteet elämässä tapahtuneissa asioissa monesti lisäävät masennusta ja vaikeuttavat avun saantia (Almqvist, Iija & Kiviharju- Rissanen 1996, ) Masentunut ihminen kokee monesti olevansa yksin kärsimystensä kanssa ja tuntee häpeää omasta tilastaan. Masennuksesta selviytyäkseen masentunut ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Masentuneen ihmisen kokema häpeä ja leimautumisen pelko lisäävät avunhakemisen kynnystä. Masennus on sairaus, josta parantuminen vaatii henkilökohtaisia ponnisteluja sekä moniammatillisen tiimin ympärille (Suomen akatemia 1995, 3; Ahonen 1998, ) Masennusta saattaa pitkittää vaikea avunsaanti sekä useat epäonnistuneet yritykset selviytyä % masennuksesta selviytyneistä ihmistä tulee jossakin elämänsä vaiheessa sairastumaan uudelleen masennukseen. Arviolta n. 15% ihmisistä masennus jää krooniseksi. Heiltä masennus ei tule koskaan poistumaan. Masentunut ihminen pettyy itseensä ja saattaa jopa harkita itsemurhaa kärsimystensä poistajana (Ahonen ym. 1999, 37; Houtman 1996, 24.) Itsemurha-ajatukset ovat hyvinkin keskeisiä masentuneen ihmisen elämässä. Itsemurhaajatukset masentuneilla ihmisillä ovat spontaaneja ja vaikuttavat suoranaisesti koettuihin asioihin. WHO on esittänyt huolestumisensa masennuksen aiheuttamasta kuolleisuudesta % masentuneista ihmisistä päätyy itsemurhaan. Koska masennus on tunnetilaltaan vaihteleva, saattavat monet masentuneet ihmiset paremmaksi koetun päivän jälkeen säikähtää ajatuksiaan itsemurhasta (Ahonen ym. 1999, 37; Achté 1991, 63; Leroy & Van Tongele 1998, 22; Ahonen 1998, 78.) Masennukseen sairastuminen synnytyksen jälkeen on lisääntynyt huomattavasti. Tällöin masennuksen syntyyn vaikuttavat ylisuuret odotukset äitiydestä sekä ajatukset mahdollisesti vauvan satuttamisesta. Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivät naiset usein vähättelevät ongelmiaan eivätkä hakeudu helposti apuun. Lapsen syntymä ja synnytyksen jälkeinen aika ovat kriittisiä elämän tapahtumia jotka aiheuttavat muutoksia kaikissa biologisissa ja psykososiaalisissa järjestelmissä äideillä.

11 10 Synnytyksen jälkeistä masennusta hoidetaan yleensä masennuslääkkeillä ja psykoterapialla (Ugarriza 2000, 45.) Masennuksen esiintyvyyteen vaikuttavat myöskin synkät vuodenajat. Tällöin on kyse ns. kaamosmasennuksesta. Syksy ja talvi ovat synkkiä ja kylmiä vuodenaikoja. Masennuksen uskotaankin liittyvän tällöin vähentyneeseen valon saantiin. Hoidoksi kaamosmasennuksesta kärsivälle ihmiselle annetaan kirkasvalohoitoa (Leroy & Van Tongele 1998, ) Näkökulmia masennukseen Yleisen näkökulman mukaan masennusta pidetään sairautena joka aiheuttaa pitkiä sairaslomia, työkyvyttömyyseläkkeitä sekä rankkoja hoitosuhteita. Toisaalta masennusta pidetään elämän kiinnostuksen vähenemisenä (Savolainen & Sillanpää 1999, 6). Ahosen ym. (1999) mukaan masennus mielletään myös tunnetilaksi, mielenrauhan järkkymiseksi sekä kärsimykseksi (Ahonen ym. 1999, 7). Lääketieteellisen käsityksen mukaan masennuksen syntyyn vaikuttavat biokemialliset-, psyykkiset- ja sosiaaliset tekijät. Elämänkriisit ja sairaudet aiheuttavat jonkin edellä mainitun tekijän voimakkaampaan ilmenemiseen (Achté 1991, 8.) Hoitotieteellisesti masennuksen käsitettä voidaan lähestyä kahdella eri tavalla. Esimerkiksi Hendersson (1963), Abdellah (1970), Johnsson (1980), Orem (1980), Neuman (1981), Roper ym. (1985), Parse (1987), Yura & Walsh (1988) sekä Kiikkala & Munnukka (1995) pitävät loogis-empiiriseen ajattelutapaan liittyvää käsitystä ihmisestä summatiivisena kokonaisuutena. Ihmistä on tällöin tarkasteltu fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Masennus mielletään häiriöksi joko fyysisellä, psyykkisellä tai sosiaalisella alueella (Kiikkala 1996, 31.) Newman (1986), Parse (1987), Watson (1988), Kiikkala (1991), Kiikkala & Munnukka (1995) ajattelevat ihmistä fenomenologis- eksistentiaalisti jakamattomana yksilönä. Masennusta pidetään kokemuksellisesti rikkautena, ihmisen kasvun mahdollisuutena (Kiikkala 1996, 31.) Fenomenologis-eksistentiaalisessa ihmiskäsityksessä ihminen

12 11 mielletään ainutkertaiseksi yksilöksi ja auttamistyötä tehdään yksilö- ja tilannekohtaisesti (Suomala 1998, 15.) Boelens (1998) kuvaa masennusta ympyränä johon vaikuttavat ajatukset, tunteet ja toiminta (liite 1). Kaikki kolme osiota vaikuttavat toisiinsa ja mitä enemmän ihminen pyörii ympyrässä, sitä syvemmälle masennukseen hän vaipuu. Ajatuksissaan ihminen kokee alemmuuden tunnetta, eikä itsestä löydetä mitään hyvää. Tunnetasolla koetaan yksinäisyyttä sekä kärsitään itsesyytöksistä. Kun tunteet ja ajatukset ovat nollassa ruvetaan käyttäytymään myös niiden mukaisesti ja vetäydytään muista ihmisistä (liitteet 2 & 3) (Props 2001, haastattelu.) Masennuksen vaikutus perheeseen Masennus kokemuksena on yksilöllinen, mutta se koskettaa myös masentuneen ihmisen perhettä (Kiikkala 1996, 72). Masentuneen ihmisen omaiset kärsivät ja ovat ylikuormittuneita. Masennus monesti yllättää perheen, joka kärsii uudessa elämäntilanteessa tietämättömyydestä masennusta kohtaan. Masentunut ihminen herättää hämmennystä ja pelkoa perheessä, joka hakee syitä sairastumiseen kaikkialta. Perhe vaipuu helposti toisten syyttelyyn, häpeään tai kieltää ongelmien olemassaolon. On täysin mahdollista että masentuneen ihmisen perheen jäsenet sairastuvat myös itse masennukseen, mikäli koko perhettä ei oteta mukaan masentuneen ihmisen auttamistyöhön (Helasti 1999, 21, 50; Ahlfors, Saarikoski & Sova 1992, ) McGorryn (1996) mukaan perheet kuvaavat perheenjäsenensä sairastumista merkittävänä kriisinä, voimakkaana terveydenmenettämisenä ja tulevaisuuden suunnitelmien kaatumisena. Perheet tarvitsevat ammattilaisten apua selviytyäkseen äkillisesti yllättävästä omaisensa sairastumisesta. Hartfiel & Lefty (1990) ovat pahoillaan siitä, että mielenterveyspalvelut ja auttamiskeinot eivät aina ole olleet masennukseen sairastuneen ihmisen perheille niitä parhaimpia. Yhteistyötä perheen kanssa he pitävät joskus hyvinkin tunteettomina. Masentuneen ihmisen läheiset kuvaavat tunteitaan monesti turhautuneiksi ja he kokevat joutuneensa eristykseen sairastuneen omaisensa auttamistyöstä (Hamilton Wilson 1999, 23.)

13 12 Perhe tarvitsee myös tukea elämiseen masentuneen ihmisen kanssa. Koko perheen kattavalla auttamistyöllä pyritäänkin vapauttavaan tilaan, jossa toisten syyttelystä ja häpeästä on luovuttu. Elämäntilanne pyritään hyväksymään auttajan kertoessa masennuksesta ja auttamiskeinoista. Tärkeää on myös mahdollistaa koko perheen osallistuminen auttamistyöhön. Perheen auttamistyössä tulee auttajan muistaa myös puolueettomuus. Perhe pyrkii itse muuttamaan elämäntilannettaan, auttajan antaessa oman tukensa. Perheen auttamistyön tarkoituksena on antaa perheelle toivoa selviytymisestä. Yhdessä kärsivä perhe saattaakin huomaamattaan nousta toistensa tärkeiksi tukijoiksi (Ahlfors ym. 1992, ; Leroy & Van Tongele 1998, ) Perheen mukaan ottamisella auttamistyöhön saadaan erilaista tietoa masentuneesta ihmisestä. Kyseessä onkin tietojen vaihtoa ammattiauttajien ja perheen välillä. Omaisilla on mahdollisuus auttaa ammattihenkilöitä ymmärtämään enemmän heidän sairastunutta perheenjäsentään. Ammattiauttajat taas pyrkivät lisäämään perheen tietämystä masennuksesta (Hamilton Wilson 1999, ) Kuntouttavassa hoitotyössä on viimevuosina lisätty perheterapioiden määrä. Perhe terapioissa masentuneen ihmisen perheenjäsenet on otettu mukaan auttamistyöhön. Omaiset osallistuvat erilaisiin auttamistilanteisiin ja heille pidetään tiedotustilaisuuksia mm. masennuksesta. Mielenterveysongelmaisten omaisille on perustettu oma tukijärjestö (Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry). Omaisia on myös otettu mukaan eri ammattiryhmien tapaamisiin. Ennen omaisten pyytämistä mukaan hoitotyöhön keskustellaan aina asiakkaan kanssa. Vuoristorataa kulkeva masennus on raskasta perheelle, vaikka tietämystä asioista olisikin ja perheen väliset suhteet olisivat kunnossa. Tärkeää perheterapiassa on siis huolehtia myös masentuneen ihmisen perheenjäsenistä (Almqvist ym. 1996, 174.) Masentuneiden ihmisten perheen oikeanlainen auttaminen on niinikään haasteellista. Masennus monesti yllättää perheen ja uudet tilanteet tuntuvat vaikeilta käsittää. Myös Hintsanen & Stengård (1995) muistuttavat, että auttajan tulee kyetä auttamaan myös masentuneen ihmisen perhettä. Masentuneen ihmisen kanssa eläminen on raskasta ja voimia kysyvää. Perheen jäsenet pitävätkin tärkeänä, että myös heidän tarpeistaan huolehditaan. Masentuneen ihmisen kokonaisvaltainen hoito vaikuttaa myönteisesti

14 13 myös tämän perheeseen. Auttamistyössä perhettä huomioimalla, tuetaan myös masentunutta ihmistä (Hintsanen & Stengård 1995, ) 2.2 Masentuneen ihmisen auttaminen Hoitotyö on tarkoituksenmukaista, inhimillisyyttä ja terveyttä edistävää auttamistyötä. Hoitotyön asiakkaana voi olla potilas, perhe tai yhteisö (Kiikkala & Munnukka 1995, 124.) Hoitaminen on toisesta ihmisestä huolehtimista. Jokaisella ihmisellä on jollakin tavoin luonnostaan halu auttaa toisia ihmisiä. Hoito- ja sosiaalialalle hakeutuvat kokevat auttamisen halun voimakkaampana tarpeena. Auttaminen ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä. Auttamistyötä tekevät ovat koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa, joilla on erilaisia avuntarpeita (Almqvist ym. 1996, ) Tässä työssä käytetään auttaja käsitettä hoitajan sijasta. Auttajalla tarkoitetaan kaikkia hoitotyötä ammatikseen tekeviä ihmisiä. Potilas käsite määritetään sairaalahoidossa olevista, joten tässä työssä on mielekkäämpää käyttää asiakkaan käsitettä. Myös avohoidossa mielenterveyspalveluita tarvitsevia ihmisiä kutsutaan asiakkaiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mielletään asiakaspalveluksi, jossa asiakaspalvelija toimii suoranaisesti asiakkaan kanssa. Auttajan tulee asiakastyössä pyrkiä ymmärtämään masentuneen ihmisen tilannetta peilaamalla auttamista tämän tarpeisiin ja elämään. Tarpeiden oikealla ymmärtämisellä asiakkaalle pystytään tarjoamaan häntä parhaiten auttavat palvelut. Kuitenkaan aina asiakas itsekään ei tiedä mitä hän tarvitsee tai että hän yleensä tarvitsee apua (Ahonen 1992, 15.) Mielenterveyslaissa (1990) 1 annetaan säännökset mielenterveystyöstä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaalija terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). Mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä (Janhonen, Latvala & Visuri 1995, 146.)

15 14 Hoitotieteissä auttamista pidetään ammattityönä, jossa asiakkaalla on keskeinen rooli. Sosiaalista ympäristöä muuttamalla asiakkaan henkilökohtaista kasvua ja terveyttä pyritään edistämään. Auttaja pyrkii auttamaan asiakasta uusiin asioihin sopeutumisessa sekä tukee asiakasta itsenäiseen ajatteluun ongelmien ratkaisemiseksi (Ahonen 1992, 11.) Masentuneen ihmisen auttamistyössä ihmistä pidetään toisiin ihmisiin yhteydessä olevana yksilönä. Masentuneen ihmisen auttaminen ei sisällä selviä toimintamalleja. Koska masennus kokemuksena on yksilöllistä, on myös auttamistyön oltava yksilökeskeistä. Auttamistyössä pyritään luomaan ympäristö sellaiseksi, että masentunut ihminen voi rentoutua ja omassa tahdissaan alkaa purkaa masennuksensa ydintä. Masentuneen ihmisen auttamistyö etenee täysin masentuneen ihmisen ehdoilla, auttajan häntä kuunnellessa ja tukiessa. Masentuneen ihmisen ja auttajan keskinäisillä suhteilla on suuri merkitys avun vastaanottamiseen. Masentuneen ihmisen auttamisessa tuleekin pyrkiä luottamusta herättävään hoitosuhteeseen, jossa auttaja ja avunsaaja ovat tasavertaisia. Vuorovaikutus ja vertaistuki ovatkin tällöin avaimia onnistuneeseen hoitosuhteeseen. Aito toisesta välittäminen sekä rehellisyys ovat merkityksellisiä masentuneen ihmisen auttamisessa (Kiikkala 1996, ) Masentuneen ihmisen auttamistyön tekee haasteelliseksi yhteiskunnallinen suhtautuminen psyykkisesti sairaisiin. Omista ongelmista puhumista tai avun hakemista hävetään. Leimautumisen pelossa moni todellista ammattiapua tarvitseva jää vaille asianmukaista hoitoa. Pitkittyessään masennus syvenee ja ihminen saattaa vaipua syvään epätoivoon. Pelot työpaikan ja perheen menettämisestä kasvavat, toimeentulo askarruttaa ja pahimmassa tapauksessa syvästi masentunut ihminen ajautuu itsemurhaan (Almqvist ym. 1996, ) Onkin vaikeaa määritellä, koska ihminen tarvitsee ammattiapua. Syinä tähän ovat monesti muut yhtäaikaiset sairaudet tai häpeä omasta tilanteesta. Masennuksen laukaisijana toimii monesti käsittelemättömät elämäntilanteen muutokset ja surut. Auttajan tulisikin tunnistaa erilaiset elämän kriisivaiheet kyetäkseen ymmärtämään ja auttamaan oikein (Almqvist ym. 1996, ) Kriisiä voidaan määritellä monin eri tavoin. Yleisesti ottaen se kuitenkin mielletään elämänmuutokseksi, johon ihminen ei

16 15 ole varautunut. Äkisti muuttuvat elämäntilanteet saattavat tuntua raskailta ja mahdottomilta selvittää yksin (Salonen 1998, 71.) Masentunutta ihmistä autetaan tämän näkemyksiä ja arvoja kunnioittaen. Hoitoetiikan eräänä tärkeimpänä lähtökohtana voidaankin pitää ihmisarvon ja potilaanoikeuksien kunnioittamista. Hoitamiseen vaikuttaa myös auttajan omat asenteet. Auttaja on hoitotyön ammattilainen, joka pyrkii tukemaan ja auttamaan masentunutta ihmistä. Hoitotyön käsitteillä terveys, ihminen, ympäristö ja hoitotyö on tärkeä merkitys hoitotyön onnistumiseen. Nämä käsitteet muodostavat kokonaisen ihmisen. Kokonaisvaltainen auttamistyö ei onnistu ilman näiden käsitteiden perusteellista ymmärtämistä (Kalkas & Sarvimäki 1994, 59; Iivanainen, Jauhiainen & Korkiakoski 1996, 475.) Masentuneen ihmisen auttamiskeinoja Tässä työn osassa käsitellään keskeisimpiä auttamiskeinoja masentuneen ihmisen auttamistyössä. Masentuneen ihmisen auttaminen sairaalassa on jätetty pois, työn keskittyessä avohoidon masennustyöhön. Yksittäinen auttamiskeino masentuneen ihmisen auttamisessa on monesti riittämätöntä. Masentunut ihminen saa monesti hoitoa, joka koostuu eri auttamiskeinoista tukien masentunutta ihmistä kohti selviytymistä. Masentuneen ihmisen auttamiskeinoja on monia. Mikä on toiselle hyvä ei välttämättä vaikuta samoin toiseen avuntarvitsijaan. Ensimmäiset varsinaiset psykiatriset auttamiskeinot aloitettiin luvuilla, jolloin psyykkisesti sairaiden hoidossa käytettiin sähköshokki- ja insuliinihoitoja sekä lobotomiaa (Almqvist ym. 1996, 53.) Lobotomia eli leikkaaminen on aivoleikkaus, jossa katkaistaan väliaivojen ja otsalohkojen väliset yhteydet (Aikio 1993, 384). Masennuslääkkeet ovat yksi mahdollisuus auttaa masentunutta ihmistä. Lievissä masennustiloissa tai yksittäisissä masennusoireissa psykoterapeuttinen tuki saattaa riittää hoidoksi. Keskivaikeasta ja vaikeasta masennuksesta kärsivä ihminen tarvitsee lääkehoitoa muiden auttamiskeinojen lisäksi. Ilman masennuslääkitystä masennusoireet pitkittyvät ja kestävät keskimäärin 1/2-1 vuotta. Keskivaikeita ja vaikeita masennustiloja olisi suotavaa hoitaa masennuslääkkein n. puolen vuoden ajan (Spoov &

17 16 Syvälahti 1996, 22, ) Lääkityksen avulla masentunut ihminen rauhoittuu ja muuttuu aktiivisemmaksi avunsaajaksi. Masennuksen taustalle piiloutuneet selviytymisen voimavarat tulevat masentuneella ihmisellä paremmin esiin, kun piinavat tunteet on lääkehoidolla lievennetty (Ahlfors ym. 1992, 47.) Masennuslääkkeiden kuten muidenkin lääkkeiden periaatteena on, että niistä saatava hyöty on oltava suurempi kuin haitta. Masennuslääkkeitä on monenlaisia ja ne vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Monesti masennuslääkettä joudutaankin vaihtamaan, sillä korkeitaan 2/3 käyttäjistä saa tarvitsemansa hyödyn ensimmäiseksi määrätyistä masennuslääkkeistä. Spoovin & Syvälahden (1996) mukaan masennuslääkkeiden tehoon ja annosteluun vaikuttavat ratkaisevasti myös masennuksen vaikeusaste. Vaikka masennuslääkkeet ovatkin tällä hetkellä käytetyimpiä lääkkeitä maassamme, eivät kaikki lääkehoitoa ja psyykkistä tukea tarvitsevat ihmiset saa apua. Masentuneen ihmisen lääkehoidossa tulee ottaa huomioon masentunut ihminen, hänen mahdollisia pelkojaan ja ennakkoluulojaan masennuslääkkeistä ei tule vähätellä (Spoov & Syvälahti 1996, 22, 25-26) Masentuneen ihmisen auttamiskeinoista eräitä ovat erilaiset terapeuttiset ryhmät. Ryhmäterapiaa on kehitetty paljon vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Ryhmäterapioista yleisimpiä ovat keskusteluryhmät, toimintaterapiaryhmät, liikuntaryhmät, sekä musiikki- ja kuvataideryhmät. Uusien tarpeiden myötä uusia terapiaryhmiä perustetaan. Ei olekaan enää harvinaista että masentunut ihminen osallistuu tietotekniikan ryhmäterapiaan tai kielten opiskeluun. Ryhmäterapioissa ryhmä koostuu pienestä joukosta ihmisiä, ei välttämättä samaa diagnoosia omaavista. Ryhmän toimintaa ohjaa aina koulutuksen saanut ohjaaja, joka vetää ryhmiä kuunnellen ryhmäläisten tarpeita ja toiveita (Ahlfors ym. 1992, 130.) Psykoterapiaa käsitellään tässä osiossa tarkemmin kuin muita terapioita, sillä psykoterapialla on keskeinen merkitys masentuneen ihmisen hoidossa. Psykoterapian määrittely on moninaista ja se on yleiskäsite useille hoitomuodoille. Psykoterapia on ammatillista ja tietoista pyrkimystä tukea ja auttaa psyykkisistä häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Psykoterapialla pyritään psyykkisten häiriöiden hoitamiseen sekä psykologisen normaalikehityksen ja peruskykyjen häiriöiden poistumiseen tai lieventymiseen. Psykoterapiaa käytetään niin itsenäisenä hoitomuotona kuin muun hoidon osanakin.

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

PUHELINAUTTAMINEN AIDS-TUKIKESKUKSESSA

PUHELINAUTTAMINEN AIDS-TUKIKESKUKSESSA PUHELINAUTTAMINEN AIDS-TUKIKESKUKSESSA Sanna Laitinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION IN FINLAND/ ALPPIKATU TRAINING

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä Pasi Pouttu Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pouttu

Lisätiedot

OULUNKYLÄN ENSIKODIN JA KULOSAAREN PÄIVÄOSASTON TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ

OULUNKYLÄN ENSIKODIN JA KULOSAAREN PÄIVÄOSASTON TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ OULUNKYLÄN ENSIKODIN JA KULOSAAREN PÄIVÄOSASTON TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ Heini Huttunen - Miia Närhi Päättötyö Kevät 2000 Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

OIKEANLAISTA PALVELUA OIKEAAN AIKAAN? Asiakkaiden tyytyväisyys terveyssosiaalityön palveluihin Seinäjoen keskussairaalan sosiaalitoimen yksikössä

OIKEANLAISTA PALVELUA OIKEAAN AIKAAN? Asiakkaiden tyytyväisyys terveyssosiaalityön palveluihin Seinäjoen keskussairaalan sosiaalitoimen yksikössä OIKEANLAISTA PALVELUA OIKEAAN AIKAAN? Asiakkaiden tyytyväisyys terveyssosiaalityön palveluihin Seinäjoen keskussairaalan sosiaalitoimen yksikössä ANNU KINNUNEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RYHMÄN MERKITYS AMMATILLISESSA KUNTOUTUKSESSA

RYHMÄN MERKITYS AMMATILLISESSA KUNTOUTUKSESSA RYHMÄN MERKITYS AMMATILLISESSA KUNTOUTUKSESSA Tuomas Hyrkkänen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekijä(t) HYRKKÄNEN, Tuomas

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Jussi Pennanen E3 Tuomo Salo E3 Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot