TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Ilmavälkkeen automaattinen luokittelu ja ominaisuudet 5 GHz:n kaksoispolarisaatiomittauksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Ilmavälkkeen automaattinen luokittelu ja ominaisuudet 5 GHz:n kaksoispolarisaatiomittauksissa"

Transkriptio

1 2012/816 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Ilmavälkkeen automaattinen luokittelu ja ominaisuudet 5 GHz:n kaksoispolarisaatiomittauksissa Tiivistelmä Teemu Mäkinen, Jarmo Koistinen, Seppo Pulkkinen, Pekka Rossi & Ari-Matti Harri Ilmatieteen laitos, PL 503, Helsinki / Tässä projektissa ilmavälkkeen tilastollisia ominaisuuksia tutkittiin datalähtöisesti valitsemalla operatiivisesta kaksoispolarisaatiotutkadatasta näytteitä eri tyyppisistä välkkeistä ja määrittämällä kunkin näytteen luokka meteorologisen asiantuntemuksen perusteella. Näin saatujen luokkien tilastolliset ominaisuudet mallinnettiin tarkoitusta varten kehitetyillä menetelmillä, jotka ottavat yksittäisen pisteen lisäksi huomioon ympäröivän alueen tekstuurin. Malleja vertailemalla voitiin kullekin luokalle määritellä yksinkertainen jäsenfunktio, joka mahdollistaa automaattisen ja reaaliaikaisen tutkadatan luokittelun. 1. Johdanto Troposfäärissä vallitsevien olosuhteiden tosiaikainen ja automaattinen tulkinta on hyvin merkityksellistä sotilaallisille operaatioille, erityisesti lento- ja tiedustelutoiminnalle. Haitallisten sääilmiöiden kuten rankkasade, pyry, jäätävä sade, rakeet, salamointi, turbulenssi, puuskat ja syöksyvirtaukset lisäksi siihen kuuluvat myös muut ilmakehässä mitatut ilmiöt kuten silppu, linnut, hyönteiset ja lentolaitteet, sekä todellista kohdetta vailla olevat häiriötekijät kuten vieraat lähettimet, peiliheijastukset, kohina ja sironta yksikäsitteisen tutkamittausalueen takaa. Laaja-alaisesta ilmakehän siroajajoukosta tulevaa tutkasignaalia nimitetään usein ilmavälkkeeksi. Ilmavälkkeen tunnistamisessa yllä mainittuihin eri aiheuttajiin on alettu etenemään vasta viime aikoina mitattujen polarisaatiosuureiden avulla, kun sääpalvelukäyttöön on otettu 5 GHz:n kaksoispolarisaatiosäätutkat. Laajemman mittaussuurevalikoiman johdosta kaksoispolarisaatio tarjoaa oivan välineen ilmavälkkeen ja muiden kohteiden tunnistamiseen. Operatiivista luokittelijaa kaikille kohteille ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut saatavilla, ja erityisesti ei-meteorologisten kohteiden tilastolliset ominaisuudet ovat olleet huonosti tunnettuja. Jatkuvasti mittaavia kaksoispolarisaatiotutkajärjestelmiä on Suomessa tällä hetkellä kolme sekä T&K-toiminnassa kaksi. Lähivuosina kaksoispolarisaatiojärjestelmät tulevat kattamaan koko Suomen. Kohteiden automaattinen luokittelija on mahdollista asentaa osaksi Ilmatieteen laitoksen operatiivista (24/7) säätutkapalvelutoimintaa Puolustusvoimille. Toinen tarve on sotilaallisessa suunnittelussa, missä täytyy mallintaa esimerkiksi lentävien järjestelmien selviytymistä erilaisissa skenaarioissa ilmavälkkeiden seassa. Mallinnusta varten on tunnettava ilmavälkkeen eri luokkien tilastolliset ominaisuudet tutkamittauksissa, mukaanlukien polarisaatiosuureet ja niiden tekstuurit. Tällainen tieto auttaa optimoimaan muun muassa oman kohteen häiveominaisuuksia ja toisaalta vieraan kohteen havaitsemisalgoritmeja. Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Tutkimuksen keskeinen tavoite oli kehittää tarvittavat välineet ilmavälkkeen tosiaikaiseen tunnistamiseen ja kerätä riittävä tilastollinen perustieto sen mallintamiseen. Tämä päätavoite jakautui kolmeen selkeään alakohtaan: 1. Kehitetään ja testataan uusi matemaattinen menetelmä, jolla voidaan mallintaa moniulotteista ja osin puutteellista dataa halutulla tarkkuudella. Tehokkuusvaatimus ulottuu varsinaisesta mallin parametrien määrittelemisestä keskeisiin analyysin vaatimiin operaatioihin kuten pisteen luokkaan kuulumisen todennäköisyyteen (jäsenfunktio) tai mallien väliseen yhtenevyysmittaan (divergenssi). 2. Lasketaan laajan, noin 30 ilmavälkeluokkaan jaetun, kokeneen asiantuntijan poimiman kaksoispolarisaatiotutkadatan eri luokkien tilastolliset ominaisuudet ja esitetään ne havainnollisesti. 3. Määritellään kullekin luokalle optimoitu jäsenfunktio, joka mahdollistaa tutkadatan automaattisen ja reaaliaikaisen luokittelun. 3. Aineisto ja menetelmät Käsitelty tutkamittausaineisto poimittiin Ilmatieteen laitoksen kolmelta 5.6 GHz:n kaksoispolarisaatiotutkalta, jotka sijaitsevat Vantaalla, Anjalankoskella ja Ikaalisissa. Poiminta tehtiin tunnin välein operatiivisista sääpalvelua varten tehdyistä mittauksista, eli erityistä tutkimusmittausohjelmaa ei tarvittu. Mittaukset ovat tutkalla IRIS-formaatissa (Vaisala/SIGMET), josta ne muunnetaan jatkokäsittelyä varten eurooppalaisen säätutkayhteistyön käyttämään HDF5/ODIM-formaattiin. Kaikki valitut mittaukset olivat PPI-tyyppisiä, sisältäen mittaussuureet kokonaisheijastus dbt, korjattu kokonaisheijastus dbz, säteittäisnopeus V, spektrin leveys W, signaalin laatuindeksi SQI, korrelaatiokerroin ρ HV, heijastusero ZDR, vaihe-ero Φ DP, vaihe-eron muutos K DP sekä indeksin HydroClass, jota ei tutkimuksessa käytetty. Datalähtöinen luokittelumenetelmä tarvitsee toimiakseen edustavan näytteen kustakin kohdeluokasta. Nämä näytteet poimi kokenut asiantuntija, joka pystyi nimeämään ne luotettavasti. Tätä metadatan lisäämistä olemassa oleviin mittauksiin kutsutaan tässä yhteydessä kouluttamiseksi. Kouluttaminen onnistuu parhaiten etsimällä näytteitä, jotka edustavat mahdollisimman puhtaita kohdeluokkia. Projektin aikana luotiin graafinen koulutuskäyttöliittymä tutkadatan selaamiseen ja yksittäisten näytteiden rajaamiseen. Käyttöliittymän avulla voidaan määritellä sekä kohteen alueellinen ulottuvuus että mahdolliset raja-arvot mittaussuureille, helpottaen mittausdatan rajattua poimintaa kussakin tapauksessa niin, että se parhaiten edustaa puhdasta luokkaa. Jotta luokista saataisiin riittävän kattavat näytteet koulutustapauksia määriteltiin yhteensä yli tuhat kappaletta, sisältäen noin 7.7 miljoonaa tutkapistettä. Alustavan analyysin perusteella oli käynyt ilmeiseksi, että edes laajennettu kaksoispolarisaatiosuurejoukko ei ole riittävän laaja kaikkien haluttujen luokkien erottamiseksi toisistaan pelkästään mittauspisteen arvojen perusteella. Käytännössä kohteita luokitteleva meteorologi perustaa päätelmänsä sekä suureiden arvoihin että kohteen laajempaan muotoon ja tekstuuriin. Nämä tekijät sisällytettiin järjestelmään määrittelemällä joukko filttereitä, jotka antavat tietoa yksittäisen pisteen lähiympäristön tilastollisista ominaisuuksista kuten entropiasta tai yksityiskohtien tyypillisestä skaalasta. Näin johdettuja lisäsuureita käsiteltiin samoin kuin varsinaisia mittaussuureita, laajentaen mallinnetun datajoukon 58-dimensioiseksi. Jo projektin alussa oli tiedossa, että olemassa olevat monidimensioiset analyysimenetelmät eivät olleet erityisen sopivia vaadittua tehtävää varten, ja tämän vuoksi merkittävä osa projektista käytettiin uuden menetelmän kehittämiseen, toteuttamiseen ja testaukseen. Mene-

3 telmä pohjautuu ortogonaalipolynomeihin normalisoidussa koordinaatistossa ja sen matemaattisista yksityiskohdista on valmisteilla erillinen julkaisu. Projektin kannalta menetelmän oleellisia ominaisuuksia ovat suora parametrien määrittely (mallia luotaessa kukin datapiste käydään läpi vain kerran) ja mallien eksakti summautuvuus (summattu malli on invariantti datan jakamiselle mielivaltaisiin osajoukkoihin), käyttäjän määriteltävissä oleva mallinnustarkkuus, aidosti moniulotteinen malli sisältäen virhearvion, sekä nopeasti laskettavissa olevat pistekohtainen todennäköisyystiheys ja kahden mallin yhdenmukaisuustekijä. Teoreettisten tarkastelujen perusteella oli myös tiedossa, että mallin tarkkuus suhteessa vaadittujen parametrien määrään on heikompi voimakkaasti yksittäisten arvojen ympäristöön keskittyville jakaumille. Tällä oli merkitystä vain korrelaatiokertoimen ρ HV yhteydessä, mitattujen arvojen painottuessa useimmilla luokilla vaihteluvälin toiseen ääripäähän. Suureeseen kohdistettiin ennen mallintamista epälineaarinen muunnos, joka levitti mitatut arvot tasaisemmin vaihteluvälin alueelle, parantaen näin mallin tarkkuutta. Luokkakohtaiset mallit muodostettiin laskemalla yhteen kunkin luokan tapausten yksittäiset mallit. Näiden avulla etsittiin matalaulotteinen aliavaruus, joka minimoi mallien yhdenmukaisuustekijöiden neliösumman. 4. Tulokset ja pohdinta Kehitetty mallinnusmenetelmä toimi asetettujen vaatimusten mukaisesti. Koulutusdata voitiin käsitellä kokonaisuudessaan yhdessä päivässä tavallisella henkilökohtaisella tietokoneella. Valitun koulutusdatan koko oli noin 1.2 GB pakattua binääridataa. Mallinnusjoukon kooksi muodostui noin 800 MB pakkaamatonta ASCII-dataa, josta täydellisten luokkamallien osuus oli noin 26 MB. Optimaaliseen aliavaruuteen projisoidut luokittelumallit veivät yhteensä 133 kb. Mallijoukon kokoa voidaan jatkossa pudottaa vielä tästäkin murto-osaan ottamalla käyttöön parametri-optimointi, mikä kuitenkin tarvittavan työmäärän laajuuden vuoksi rajautui tämän projektin ulkopuolelle. Menetelmää kehittäessä hankittua tietotaitoa ja työkaluja voidaan jatkossa käyttää muihin, moniulotteisen datan analyysia vaativiin projekteihin. Mallinnusmenetelmä tuotti suoraan luokkien todennäköisyystiheysjakaumat määritellyssä suureavaruudessa. Näiden jakaumien yksi- ja kaksiulotteisia projektioita tarkastelemalla voitiin todeta sekä mallin että aliavaruusoptimoinnin toiminnan oikeellisuus. Tämän lisäksi yksiulotteisia projektioita verrattiin samasta datasta laskettuihin yksinkertaisiin frekvenssijakaumiin ja todettiin niiden olevan yhteneviä määritellyn tarkkuuden rajoissa. Nämä luokkakohtaiset jakaumat ovat projektin välittömimmin käyttökelpoinen päätulos, ja niiden yksityiskohtaisempia tarkasteluja tullaan lähiaikoina julkaisemaan erikseen. Luokittelun kannalta optimaaliset aliavaruudet olivat, yhdestä viiteen ulottuvuuteen, { O(W) }, { Φ DP, SQI }, { Φ DP, SQI, O(V) }, { Φ DP, SQI, V, O(V) } ja { Φ DP, SQI, V, O(V), R(dbT) }, missä O(X) merkitsee suureeseen X kohdistettua entropiafiltteriä ja R(X) kaistanpäästödifferenssifiltteriä. Tätä ylempiulotteisilla malleilla ei saavutettu merkittävää luokittelutarkkuuden parantumista geneerisen luokittelijan tapauksessa. Vastaavaan keskimääräiseen tarkkuuteen päästiin myös kaksi- tai kolmiulotteisilla malleilla määrittämällä kullekin luokalle oma optimaalinen aliavaruus. Tässä yksityiskohtaisemmassa analyysissä voitiin havaita selkeä kahtiajako meteorologisten ja ei-meteorologisten kohteiden välillä, ensimmäisten luokittelun pohjautuessa pääasiassa kokonaisheijastukseen ja sen johdannaisiin, ja jälkimmäisten luokittelun tukeutuessa ensisijaisesti signaalin laatuindeksiin.

4 Yksittäisten luokkaryhmien, kuten linnut tai hyönteiset, alaluokkia keskenään vertailemalla voitiin arvioida alajaon tarkkuus ja tarpeellisuus. Koulutustapausten perusteella esimerkiksi päivä- ja yöhyönteisten välinen ero ei ollut tunnistamisen kannalta merkittävä tekijä, maa- ja merihyönteisten välinen ero sen sijaan oli. Paitsi että nämä tarkastelut ovat mielenkiintoisia tieteellisessä mielessä, niiden avulla on myös mahdollista rakentaa tarpeen mukaan hyvin tarkkaan määritelty tuote. Mallinnusjärjestelmän komponenteista rakennettiin automaattisen luokittelijan prototyyppi, joka määrittää todennäköisimmän luokan yksittäisille tutkamittauksille. Toisin kuin suhteellisen raskas analysointivaihe, kokonaisen tutkakuvan luokittelu tapahtuu sekunnin murtoosissa, mahdollistaen reaaliaikaisen automaattisen luokittelun. Käytännössä operatiivinen luokittelija pitää räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, ja projektin työkalujen modulaarinen toteutus sopii tähän erittäin hyvin. Suurin yksittäinen epävarmuustekijä on koulutustapausten luokittelun oikeellisuus. Tämä vaikutus todettiin minimaaliseksi vertaamalla kahden riippumattoman asiantuntijan luokittelua samalle aineistolle. Lisäksi itse mallinnusmenetelmää voitiin käyttää tarkastamaan luokan yhtenäisyys laskemalla yksittäisten tapausten väliset yhdenmukaisuustekijät, jotka todettiin korkeiksi. Tämä tulos osoittaa myös, että poimitut tapaukset muodostavat kattavan otoksen kustakin luokasta. 5. Loppupäätelmät Projekti saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet ja osittain ylittikin ne, nostaen esiin uusia, mielenkiintoisia etenemissuuntia jatkotutkimuksille. Määriteltyjen luokkien tilastolliset ominaisuudet ovat sellaisenaan julkaisukelpoista materiaalia, ja muodostavat erinomaisen perustan sekä teoreettisille että käytännön tarkasteluille. Kehitetty mallinnusmenetelmä todettiin toimivaksi ja tehokkaaksi. Järjestelmän kyky suorittaa automaattista luokittelua todennettiin, ja projektissa kehitettyjen työkalujen avulla on varsin suoraviivaista rakentaa operatiivisia tuotteita tarkemmin määriteltyihin tarpeisiin. Menetelmää on jatkossa mahdollista vielä parantaa nykyisestä ottamalla käyttöön teknisiä ratkaisuja kuten yllä mainittu parametri-optimointi tai ketjutettu luokittelu. Tämän, välittömästi hyödynnettävien tieteellisten tulosten ja rakennettavissa olevien operatiivisten tuotteiden vuoksi aihepiiriin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa kannattaa ehdottomasti jatkaa. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit Kehitetystä menetelmästä ja tutkimuksen päätuloksista on valmisteilla julkaisuja. 7. Hankkeen seuraajan lausunto raportista Hankkeessa tutkittiin C-alueen tutkavälkkeen luokittelua Ilmatieteen laitoksen säätutkadatoja hyödyntäen. Ensinnäkin hankkeen aikana luotiin työkaluja tutkamaalien tyyppien ihmisavusteiseksi tunnistamiseksi. Tämä työvaihe on välttämätön luotettavan opetusaineiston saamiseksi luokitinta varten, ja onnistuu vain Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden tekemänä. Kehitetyt työkalut parantavat suuren datamäärän käytettävyyttä myös muihin tutkimustarkoituksiin.

5 Varsinainen välke- ja maalityyppien luokittimen rakentaminen osoittautui sangen haastavaksi ongelmaksi. Ilmatieteen laitoksella kehitettiin erittäin innovatiivisia, täysin uusia, matemaattisia menetelmiä luokittimen eri toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Alustavat luokittelutulokset vaikuttavat hyvin lupaaville. Tutkimussuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin kiitettävästi. Tulosten hyödynnettävyys varsinaisen luokittimen osalta sekä luokittelun lopputuotteen - reaaliaikainen tieto tutkamaalien tyypistä - osalta on erittäin hyvä. MATINE-hankkeen loppulaskutuksen edellytyksenä on loppuraportointi, joka koostuu tälle pohjalle laaditusta Tiivistelmäraportista sekä erillisestä vapaamuotoisesta Kustannusselvityksestä. (Tiivistelmäraportti korvaa aiemmin vaaditut Loppuraportin ja Tiivistelmän). Tiivistelmäraportti keskittyy hankkeen tieteellisiin aikaansaannoksiin tiedon käytettävyyttä ja sovellettavuutta korostaen. Tutkimustulosten osalta MATINE kannustaa avoimeen tieteelliseen kansainväliseen tai kansalliseen julkaisutapaan ja/tai muuhun aktiiviseen omatoimiseen julkaisemiseen (esim. tutkimuslaitoksen omissa sarjoissa); näissä julkaisuissa tulee MATINE mainita rahoittajana. Tiivistelmäraportin tulee olla itsenäinen esitys MATINEn rahoittaman tutkimushankkeen tavoitteista, sisällöstä, toteutuksesta ja tuloksista. Tiivistelmäraportti on pituudeltaan 6-10 sivua ja se julkaistaan sellaisenaan MATINEn verkkosivuilla. Tiivistelmäraportti kirjoitetaan Word-tiedostoon joko suomeksi tai englanniksi. Poikkeustapauksissa jolloin hankkeessa käsitellään tai hankkeessa on syntynyt maanpuolustuksellisista syistä salassa pidettävää tietoa, tulee tiivistelmäraportin laadinnassa rajoittua julkiselle tasolle. Kirjoita teksti harmaalle alueelle pohjaan tehdyn jaottelun mukaisesti otsakkeen alle (poista otsikosta tarpeeton engl. / suomenkielinen vaihtoehto). Fontti Verdana 10. Omia väliotsakkeita saa käyttää jäsentelyn tueksi. Käytä otsakkeissa ja tekstissä pohjan tyylejä. Kohtaan Tiivistelmä/Abstract on tarkoitus tehdä koko tutkimusta lyhyesti kuvaava teksti, jonka lukemalla saa käsityksen tutkimuksen sisällöstä. Tutkimuksen johtaja voi halutessaan pyytää asiantuntijalausunnon hanketta seuranneelta jaostolta tai hallinnonalan edustajalta hankkeen tulosten sovellettavuudesta ja relevanssista toimialalla. MATINEn sihteeristö pyytää MPKK:n kirjastosta julkaisulle sähköisen ISBN tunnuksen (PDF), jolloin tiivistelmäraporttiin voidaan viitata julkaisuna. Verkkojulkaisun ISSN numero on

TIIVISTELMÄRAPORTTI VIAPRO: VARUSMIESTEN INFEKTIOSAIRASTAVUUS, ASTMA JA PRO- BIOOTIT

TIIVISTELMÄRAPORTTI VIAPRO: VARUSMIESTEN INFEKTIOSAIRASTAVUUS, ASTMA JA PRO- BIOOTIT 2012/MAT819 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2479-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI VIAPRO: VARUSMIESTEN INFEKTIOSAIRASTAVUUS, ASTMA JA PRO- BIOOTIT Kirjoittajien nimet ja organisaatiot (tutkimuksen

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013)

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013) Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM (Versio 5.0, joulukuu 2013) Dokumentin sisältö Tässä dokumentissa kuvataan tilastotuotannon yleinen prosessimalli (GSBPM) ja sen suhde muihin tilastotuotannon

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä 28 Maanmittaus 81:1-2 (2006) Saapunut 4.4.2006 ja tarkistettuna 28.6.2006 Hyväksytty 14.8.2006 Patrik Skogster Turun kauppakorkeakoulu, Kilpailuinstituutti Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku patrik.skogster@tse.fi

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

MATINEn vuonna 2003 päättyneiden tutkimusten tiivistelmät

MATINEn vuonna 2003 päättyneiden tutkimusten tiivistelmät Sarja B 2004/1 MATINEn vuonna 2003 päättyneiden tutkimusten tiivistelmät Sarja B 2004/1 MATINEn vuonna 2003 päättyneiden tutkimusten tiivistelmät Helsinki 2008 Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollinen korkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teollisen muotoilun osasto Lopputyöohje Ilpo Koskinen 1999 Huom! Oheinen ohje on tarkoitettu käytettäväksi Taideteollisen korkeakoulun lopputyöohjeen ohella. HTML-muotoinen versio

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Mika Virtanen Sisällysluettelo 0. Johdanto 5 1. Kuva, sen tallennus ja

Lisätiedot

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, SMART SIMULATORS -TUTKIMUSRYHMÄ Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke Loppuraportti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2013/MAT827 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2421-1 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) MIEHITTÄMÄTTÖMÄN VEDENALAISEN LAITTEEN NAVIGOINTI Jarmo Takala, Jussi Collin, Jarkko Tuomi

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot