Turun raitiotiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun raitiotiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma"

Transkriptio

1 Turun raitiotiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat ja vertailuperiaatteet 2. Vaihtoehtojen vertailu ja suosis jatkosuunnitteluvaihtoehdoista 3. Johtopäätökset LIITE: 1. Vertailutaulukot 2. Vertailun teemartat: 2a Kaupunkikuvallinen tarstelu 2b Muinaisjäännökset 2c Maanomiss 2d Raitiotien sijoitminen verkolla 2e Pehmeiköt 2f Kunnallistekniik 2g Pohjavesialueet

3 3 1. LÄHTÖKOHDAT JA VERTAILUPERIAATTEET 1.1 LÄHTÖKOHDAT Vertailu perusu raitiotielle asetetjen tavoitteiden toteumiseen. Tavoitteiden määrityksen yhteydessä listattiin kriteerit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteumista. Kriteerit määriteltiin sekä vaihtoehtojen vertailuun että päätöksentekoon raitiotien suunnittelun jatmisesta. Raitiotielle asetet tavoitteet määritettiin kevään 2013 aina. Tavoitteiden määrittelyä varten pidettiin sidosryhmille työpaja ja kysyttiin myös yleistä mielipidettä Internet-kyselyn avulla. Tämän jälkeen projektiryhmä laati ehdoksen tavoitteista, jon ohjausryhmä vahvisti omilla muutoksillaan. Tavoitteet hyväksyttiin upungin halliksen toimesta huhtikuussa TAVOITE 1: KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT ARVOVALINTA: Turun keskusta on upungille ja seudulle elintärkeä ja sen vetovoima lee rvata. Kaupungin svu mahdollistetaan parantamalla keskustan saavutettavuutta joukkoliikenteellä. KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa svaa. TAVOITE 2: KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE ARVOVALINTA: Maankäytön kehittäminen ja rakentaminen keskitetään keskustaan sekä intensiivisen joukkoliikenteen varteen, jossa rakentaminen on upunkimaista, tiivistä ja tehosta. KRITEERI 2: Yli 85 % Turun uudesta ja kehittyvästä maankäytöstä (asuminen ja keskustahakuiset työpait) vuoteen 2035 mennessä sijoitetaan jalankulun, jalankulun reunavyöhykkeen ja intensiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeille. TAVOITE 3: SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE ARVOVALINTA: Suositaan kestäviä liikkumistapoja Turun keskustassa ja keskustaan. KRITEERI 3: Turun upungin joukkoliikenteen matkustajamäärät svavat 55 % nykytilanteesta vuoteen 2035 mennessä eli keskimäärin Turun joukkoliikenteen matkustajamäärät svavat 2 % vuodessa. TAVOITE 4: KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT ARVOVALINTA: Kehittämispanokset sijoitetaan ensisijaisesti Turun keskustaan ja keskuksiin. KRITEERI 4: Kaupunkitilan laadun paraneminen keskustassa ja intensiivisen joukkoliikennevyöhykkeen varrella. TAVOITE 5: TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI ARVOVALINTA: Kaupunkilaiset haluavat kehittää upunkia joukkoliikenneratisuun perusen ja ovat valmiita maksamaan siitä lisämaksuina tai muiden hankkeiden rsimisena. KRITEERI 5: Turun upungin ssavirta ja taloudellinen kilpailukyky kestävät käyttö- ja pääomakustannukset. KRITEERI 6: Hanke on yhteiskuntataloudellisesti nnattava.

4 4 1.2 Vertailuperiaatteet Vaihtoehtojen vertailu on ryhmitelty päätavoitteiden muan. TAVOITE 1: KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT Vaihtoehdon vaikukset imagoon Vaihtoehdon vaikukset upunkikuvaan Vaihtoehdon vaikukset yrityksiin Vaihtoehdon vaikukset rakennetun ympäristöön TAVOITE 2: KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE Alueiden saavutettavuus (asukat, työpait ja palvelut 500 m etäisyydellä linjauksesta) Maankäytön kehittämismahdollisuudet linjauksen varrella levaisuudessa Merkittävien liikenneterminaalien saavutettavuus TAVOITE 3: SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE Linjan pius Pysäkkien lukumäärä Liikenteen sujuvuus (eri kulkumuodoilla) o raitioliikenteen mat-ai keskustaan o joukkoliikenteen häiriöherkkyys (omalla istalla, liikennevaloeudet), o raitiotien kytkentä muuhun joukkoliikennejärjestelmään lakutettavien bussilinjojen lkm (jot nyt menevät Kauppatorille) vaihdollisten joukkoliikenneyhteyksien lukumäärä (jot nyt ovat vaihdottomia) o joukkoliikenteen matkustajanäkökulma o kävelyn ja pyöräilyn sujuvuus, o autoliikenteen sujuvuus, Katilan riittävyys, työmaa-aiiset liikennejärjestelyt. TAVOITE 4: KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT Ihmisiin kohdisvat vaikukset o melu o päästöt o estevaikus o virkistysalueiden käyttö TAVOITE 5: TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI Radan toteutettavuus o geometria: tiut arresäteet, jyrkät mäet, tiut pyöristyssäteet o kunnallistekniik: johtosiirrot, suurjännitelinjat, putket o geotekniik: maaperä, pohjavahvisstarpeet o pohjavesialueet o muinaismuistokohteet o sillat, nnelit, muut rakenteet: nykyisten siltojen ntavuus, alikulkukorkeudet Varikon sijainti Raitiotien vaiheittain toteuttaminen ja laajennettavuus Vertailuhinta Taloudelliset ja aitaululliset riskit Osa vertailutekijöistä sopii useaan päätavoitteeseen. Arviointi on kuitenkin tehty eri tekijöiden osalta vain kertaalleen tasapuolisuuden vuoksi. Esimerkiksi raitiotien vaikukset rakennetun ympäristöön vaikuttavat myös upugin asukiden viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Samoin virkistysalueiden käyttö vaikuttaa myös kestävään upunkirakenteseen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteydet ovat tärkeä tekijä myös asukiden viihtyisyydessä ja hyvinvoinnissa sekä merkittävien liikenneterminaalien saavutettavuus vaikuttaa myös joukkoliikenteen houkuttelevuuteen. Vaikukset on tarkemmin arvioi liitteessä 1.

5 5 2. ALUSTAVIEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Raitiotieverkoston potentiaalisimmat kohteet on nnistet aiemmissa selvityksissä, muun muassa Turun upungin rakennemalli työssä. Verkoston rakentaminen on jaet vaiheisiin, joista ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Turun sisäistä raitiotieverkostoa. Tämä sisältää viisi kohdetta keskustasta. Nämä ovat Runosmäki, Varissuo, Snssi, Hirvensalo ja Linnaupunki. Toisessa vaiheessa raitiotieverkoston on suunnitel laajenvan naapurikuntiin. Raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelman lähtökohtana oli useita reittivaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vertailussa valitaan ensimmäisen vaiheen viiden haaran verkosto tkimalla paras mahdollinen reitti kohteeseen. Viiden haaran välistä vertailua ei tässä vaiheessa tehdä. Keskusta, jo rajauu rautatien ja Aurajoen sekä Aninistendun ja Humalistondun väliin, on erotet omaksi vertailukokonaisuudeksi. Vertailun alussa selvisi, että Aninistendun pystygeometrian pyöristyssäde on liian pieni raitiotielle Maariandun eteläpuolella. Jos raitiotie linjattaisiin Aninistendulla päästä päähän, ohittaisi linja Kauppatorin ja linjaus aiheuttaisi Maariandun liittymään liikennejärjestelyt, joissa ajoneuvojen vasemmalle kääntyminen tai Maariandulta suoraan ajaminen ei olisi mahdollista. Siksi Aninistendun päästä päähän olevasta linjausvaihtoehdosta luovuttiin jo vertailun aluksi. Auransilta todettiin mahdottomaksi hyödyntää raitiotielle. Silta on rakennet viime vuosisadan alussa eikä sen nykyinen ntavuus ole riittävä. Kos silta on suojel, ntavuuden vahvistaminen on erittäin llista ja haastavaa. Aurasilta hylättiin vaihtoehtojen vertailusta. Keskenään vertailtavat vaihtoehdot: Runosmäkeen kolme vaihtoehtoista pääreittiä ja pailliset alavaihtoehdot (3 kpl) Linnaupunkiin kolme vaihtoehtoista pääreittiä Varissuolle ksi vaihtoehtoista pääreittiä sekä Kupittaan aseman, Kalevantien ja uuden joukkoliikennesillan pailliset alavaihtoehdot Snssiin ksi vaihtoehtoista pääreittiä sekä Kupittaan aseman, Srppakullantien ja Itäaren joukkoliikennesillan alavaihtoehdot. Martinsillalle vaihtoehtona uusi joukkoliikennesilta Aurajoen yli tai siltapari siten että raitiovaunu hyödyntää Martinsiltaa keskustasta poisessa ja Myllysiltaa keskustaan saapuessa. Keskustan vaihtoehdot rautatien ylitykselle sekä Brahena tai Aninistena Kauppatorille, sekä vaihtoehdot lännestä Eerikina tai Läntistä Pitkäa.

6 6 Kuva 1. Linjausvaihtoehdot viiteen kohteeseen

7 7 Vaihtoehtoja vertaillaan sekä määrällisesti että keskenään. Osa loksista saadaan mittaamalla ja osa asianntija-arvioiden avulla. Vaikukset on arvioi vain kertaalleen, vaik osa arvioiduista tekijöistä vaikuttaa useampaan tavoitteeseen. Vertailua on havainnollistet myös värein: mman vihreä: merkittäviä positiivisia vaikuksia (toteuttaa parhaiten tavoitetta) vaalean vihreä: hieman positiivisia vaikuksia keltainen: neutraali, ei juurian vaikuksia tai kolmen vaihtoehdon paremmuusjärjestyksessä keskimmäinen vaalean punainen: hieman negatiivisia vaikuksia mman punainen: merkittäviä negatiivisia vaikuksia (vaikukset eniten tavoitteen vastaisia) valkoinen: kerrot tietoa, jota ei ole mielekästä arvottaa Värit osoittavat vaihtoehtoisten reittien keskinäisiä eroja. Raitiotiejärjestelmän vaikuksia arvioidaan toisessa suunnitteluvaiheessa valitjen reittien osalta. Tällöin raitiotiejärjestelmää verrataan myös bussivaihtoehtoon ja loksena saadaan miten hyvin raitiotiejärjestelmä toteuttaa tavoitteita. Vertailuhinta on arvioi yksikköhintojen ja alustavien luonnossuunnitelmien perusteella. Summiin on lisätty 25 % yleiskuluja, jot sisältävät rakennuttamis- ja suunnittelukulut sekä varauksen ennakoimattomista tehtävistä. Turun haasteellisten pohjaolosuhteiden vuoksi vertailuhinnan perässä suluissa on perustamisen mahdolliset lisäkulut. Suunnitelmat tarkenvat valitjen reittien osalta toisessa vaiheessa ja siten myös hinta-arviot saattavat vielä muuta. Taulukko 1. Vertailutaulukoissa olevien värien selitteet merkittäviä positiivisia vaikuksia hieman positiivisia vaikuksia neutraali hieman negatiivisia vaikuksia merkittäviä negatiivisia vaikuksia

8 8 2.1 Runosmäen linjausten keskinäinen vertailu Kuva 2. Runosmäen raitiolinjausten vaihtoehdot

9 9 Taulukko 2. Runosmäen vaihtoehtojen keskinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE1 Nättinummi VE2 Tampereen valtatie VE3 Kaerlantie Kaupungin kilpailukyky, svu ja keskustan vetovoima nousevat Kestävä upunkirakenne Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne Kaupungin asukiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Mahdollisuus parantaa Runosmäen, Hepokullan ja Nättinummen imagoa. Ei riskejä rakennen ympäristön nnalta. Eniten asukita ja parhaat kehittämismahdollisuudet reitin varrella. Reitin varrella myös urheilukeskus. Hitain linjaus, pidempi kuin VE2, luotettavampi kuin VE3. Korvaa 2 bussilinjaa. Raitiotie linjat virkistysalueen läpi Runosmäen ja Nättinummen välissä. Haitalliset vaikukset estettävissä. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei riskejä rakennen ympäristön nnalta. Jonkin verran asukita ja kehittämismahdollisuuksia reitin varrella. Nopein ja lyhin reitti Runosmäkeen. Raitiotien vaikukset asukisiin vähäisiä Tampereentien nykyisen luonteen vuoksi. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei riskejä rakennen ympäristön nnalta. Jonkin verran asukita ja kehittämismahdollisuuksia reitin varrella. Hitaampi ja pidempi kuin VE2. Pisin mat muun liikenteen seassa. Linjaus nykyisen, tiiviin rakenteen keskellä. Melunlähteen muutessa vaikukset kohdisvat eritavoin. Vuorovaikus: Sidosryhmien työpajassa ( ) eniten nnasta sai Nättinummen utta kulkeva vaihtoehto (VE1). Perusteluina esitettiin reitin varrella olevien asukiden ja työpaikkojen suurta määrää ja Impivaaran urheilupuistoa sekä vähäistä mat-aieroa vaihtoehtoon 2. Myös mahdollisuus jata länteen Länsikeskukseen ja Raisioon puolsivat vaihtoehdon 1 valintaa jatkoon. Internet-kyselyssä ( ) yli 70% äänestäneistä nnatti Nättinummen utta kulkevaa linjausta (VE1). Suosis: VE1 jatkoon Liinahaandun ja Munterindun utta. Valilla reitillä on eniten asukita ja kehitysmahdollisuuksia. Taloudellisesti kestävin investointi (rakentamiselle parhain maaperä ja vähän kunnallisteniika alueilla) Laajenemismahdollisuudet länteen. Viheralueen yhteydet huomioidaan suunnittelussa. Samoin joukkoliikenneyhteydet terveysasemalla huomioidaan suunniteltaessa raitiotien täydentävää bussilinjastoa. Taloudellisesti kestävä investointi Hyvä maaperä. Laajennusmahdollisuudet länteen. Virkistysalueen haitat minimoitavissa leveällä vihersillalla. Lyhin reitti ja vähän kunnallistekniika Reitillä merkittäviä pehmeikköalueita. Pisin reitti, paljon kunnallistekniika, reitillä merkittäviä pehmeikköalueita. Vertailuhinta (lasket Kauppatorilta Runosmäkeen kuvassa 2 esitetyn linjauksen muisesti) 57 M ( M ) 61 M ( M ) 68 M ( M )

10 Linnaupunki Kuva 3. Linnaupungin raitiolinjausten vaihtoehdot

11 11 Taulukko 3. Linnaupungin vaihtoehtojen keskinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE1 Rautatien vieressä VE2 Puutarha VE3 Sairashuoneen Kaupungin kilpailukyky, svu ja keskustan vetovoima nousevat Kestävä upunkirakenne Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne Kaupungin asukiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti kestävä investointi Vertailuhinta (lasket Kauppatorilta satamaan kuvassa 3 esitetyn linjauksen muisesti Positiiviset vaikukset levan Linnaupungin imagoon. Muutos nykyiseen Iso-Heikkilän alueeseen merkittävä. Linjaus Linnaupungin rakenteen keskellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen upunkirakenteeseen kuin VE2. Nopein reitti. Raitiotie Humalistona lukuun ottamatta kokonaan erotet muusta liikenteestä, mikä parantaa joukkoliikenteen täsmällisyyttä. Uudisrakennuskohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asukille. Kaksi uutta siltaa, raitiotie on rautatiealueella. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena riskinä Linnaupungin toteuksen myöhästyminen, jo heikentäisi alkuvaiheessa raitiotien nnattavuutta. Yhteys mahdolliselle Kiertotähdentien varikolle parhaiten järjestettävissä. Ohittaa osittain uuden Linnaupungin. Raitiotie saattaa aiheuttaa rakenteellista vahinkoa Port Arthurin suojelihin rakennuksiin. Raitiotie muuttaa Puutarhadun luonnetta. Palvelee Puutarhadun varren nykyisiä asukita ja osaa levan Linnaupungin asukista. Puutarhadulla raitiotie ja autot samoilla istoilla. Port Arthurissa raitiotiehen varauminen ja haittojen estäminen on vaikeaa vanhoissa puukortteleissa. Toisaalta tilanne on nykyisen bussiliikenteen osalta samanlainen. Huono maaperä ja paljon kunnallistekniika, ahdas ympäristö lisää riskiä. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena riskinä Linnaupungin toteuksen myöhästyminen, jo heikentäisi alkuvaiheessa raitiotien nnattavuutta. Positiiviset vaikukset levan Linnaupungin imagoon. Muutos nykyiseen Iso-Heikkilän alueeseen merkittävä. Sairashuoneen ja sen ympäristö sisältää arvoja, joihin raitiotie on sovitettava. Ohittaa Humalistondun luoteispään. Linjaus Linnaupungin rakenteen keskellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen upunkirakenteeseen kuin VE2. Nykytilanteessa hieman epälooginen reitti, jo on hieman hitaampi kuin VE1 mutta nopeampi kuin VE2. Pansiontien meluesteen purminen lisää melua Sairashuoneendun luoteispäässä. Sairashuoneendulla raitiotiehen varauminen ja haittojen estäminen on vaikeaa vanhoissa puukortteleissa, joita raitiotie sivuaa. Uudisrakennuskohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asukille. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Edellyttää Pansiontien tasauksen muutoksia. Keskustan duilla huono maaperä ja ahdas ympäristö. Vähän kunnallistekniika. Mahdollisuus hyödyntää Eerikindulla Hirvensalon suunnan raiteita. Taloudellisena riskinä Linnaupungin toteuksen myöhästyminen, jo heikentäisi alkuvaiheessa raitiotien nnattavuutta. 50 M (5 21 M ) 50 M (5 21 M ) 48 M (5 22 M ) + Pansiontien tasauksen muutos Vuorovaikus: Linnaupungin vaihtoehtojen vertailuun lisättiin kolmas linjausvaihtoehto (VE3) sidosryhmätyöpajan ja internet-kyselyn ja yleisötilaisuuden jälkeen. Sidosryhmien työpajassa ( ) vaihtoehto 1, jossa raitiotie on linjat levan Linnaupungin keskeltä, nykyisen rautatieaseman edestä, sai enemmän nnasta kuin Puutarhadun utta kulkeva linjaus. Perusteluina esitettiin muun muassa vähäisemmät toteusriskit. Myös linjauksen varrella oleva rautatieasema puolsi valintaa. Siten raitiotieverkosto palvelisi junamatkustajia matkeskuksen toteusajankohdasta riippumatta. Maankäytön kehityspotentiaali ja raitiotien oma arvon nousu Linnaupunkiin nähtiin myös valita linjausta puoltavana tekijänä. Toisaalta tyhjän alueen läpi kulkeminen nähtiin riskialttiina, jos Linnaupungin rakenminen viivästyy. Internet-kyselyssä ( ) äänet jauivat lähes tasan VE1 ja VE2 välille. Suosis: VE1 jatkoon. Luotettavin ja nopein reitti. Jatkoon suositeltava vaihtoehto edistää paremmin Linnaupungin toteumista kuin VE2. Jatkoon valit vaihtoehto on myös taloudellisesti kestävin johen Puutarhadun kunnallistekniista sekä Port Arthurissa olevista riskeistä ympäröiviin rakennuksiin ja Pansiontien tasauksien muutostarpeista. Humalistondun luoteispää parhaiten saavutettavissa. Yhteys mahdolliselle kiertotähdentien varikolle parhaiten järjestettävissä.

12 Varissuon linjausten keskinäinen vertailu Kuva 4. Varissuon raitiolinjausten vaihtoehdot

13 13 Taulukko 4. Varissuon vaihtoehtojen keskinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE1 Tykistö VE2 Hippoksensilta Kaupungin kilpailukyky, svu ja keskustan vetovoima nousevat Kestävä upunkirakenne Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne Kaupungin asukiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti kestävä investointi Vertailuhinta (lasket Kauppatorilta Varissuolle kuvassa 4 esitetyn linjauksen muisesti) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa sekä sisäänlon upunkikuvaa ja miljöötä. Positiiviset vaikukset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaikuksia arvokisiin kulturikohteisiin, mikä huomioitava suunnittelussa. Aninistendun ympäristö Tuomiokirkon länsipuolella on Turun ikoninen kohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heikennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan kestävän upunkirakenteen muisen uuden alueen eli Itäharjun kehittymistä ja parantaa Varissuon nykyisen asuinalueen ja Kupittaan nykyisen työpaik-alueen kestävien liikkumismuotojen palvelutasoa. Nopeampi ja lyhyempi reitti Varissuolle kehittyvän Itäharjun uuden rakenteen läpi. Heikentää keskustaan ja Kupittaalle saapuvan ajoneuvoliikenteen sujuvuutta (Tykistö, Tuomiokirkkosilta ja Hämeen). Merkittävimmät haitat kohdisvat henkilöautoliikenteeseen, joten VE1 edistää enemmän kestävää liikkumista kuin VE2. Haitalliset vaikukset virkistysalueisiin arvioi vähäisemmiksi kuin vaikukset päästöihin raitiotien myötä. Itäharjun kehittyminen parantaa raitiotien nnattavuutta (lisää matkustajapotentiaalia). Itäharjussa raitiotie on mahdollista rakentaa samaan aian muun verkon rakentamisen yhteydessä. Kehitysalueen rakenmisen viivästyminen on myös riski, jos raitiotie viedään keskelle nykyistä teollisuusaluetta. 77 M ( M ) 82 M ( M ) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa sekä alueen sisäänlon upunkikuvaa ja miljöötä. Kupittaan asema ja puisto saavutettavissa raitiotiellä, minkä avulla voidaan myös parantaa alueiden imagoa. Positiiviset vaikukset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaikuksia arvokisiin kulturikohteisiin, mikä huomioitava suunnittelussa. Aninistendun ympäristö Tuomiokirkon länsipuolella on Turun ikoninen kohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heikennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan kestävän upunkirakenteen muisen uuden alueen eli Itäharjun kehittymistä ja parantaa Varissuon nykyisen asuinalueen ja Kupittaan nykyisen työpaik-alueen kestävien liikkumismuotojen palvelutasoa. Lemminkäisendun ahtaus heikentää raitiotiereitin nopeutta ja luotettavuutta. Heikentää keskustaan saapuvan ajoneuvoliikenteen sujuvuutta (Tuomiokirkkosilta, Hämeen). Haitalliset vaikukset virkistysalueisiin arvioi vähäisemmiksi kuin vaikukset päästöihin raitiotien myötä. Erot ovat vähäiset: hieman enemmän johtosiirtoja ja huonompi maaperä. Itäharjun kehittyminen parantaa raitiotien nnattavuutta (lisää matkustajapotentiaalia). Kehitysalueen rakenmisen viivästyminen on myös riski, jos raitiotie viedään keskelle nykyistä teollisuusaluetta. Vuorovaikus: Sidosryhmien työpajassa ( ) vaihtoehto 1 eli Tykistödunsillan utta esitetty linjaus sai enemmän nnasta kuin linjaus Hippoksen sillan utta. Perusteluina olivat Kupittaan ja Itäharjun kytkeminen reitille. Työpajassa ehdotettiin myös uutta alavaihtoehtoa, jossa raitiotielle rakennetaan oma joukkoliikennesilta Kupittaan aseman läheisyyteen. Työpajan jälkeen tämä lisävaihtoehto otettiin vertailuun muan. Internet-kyselyssä ( ) äänet jauivat lähes tasan hden päävaihtoehdon välille. Uusi joukkoliikennesilta oli Internet-kyselyssä laitet VE2:n alavaihtoehdoksi. Suosis: VE1B jatkoon: Vaihtoehtojen välillä olevat erot ovat melko vähäisiä. VE1 on kuitenkin hieman parempi verrattaessa taloudellista ja liikenteellistä paremmuutta. VE1 palvelee Itäharjun koko aluetta. Raitiotien aiheuttamat liikennejärjestelyt Tykistödun sillalla vaikuttavat ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen haitallisesti, joten jatkoon valittiin uusi joukkoliikennesilta Kupittaan aseman vierestä. Uusi silta kytkee itäharjun ja kupittaan alueet nykyistä paremmin toisiinsa. Sillan sijainti ja liityntä verkkoon tarkenvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Sillan kustannusarviota ei ole huomioi päävaihtoehdon (VE1) vertailuhinnassa. Alustava arvio sillan kustannuksesta on noin 4M (ei sisällä ramppisiltoja). Varissuon reitinvalintaan vaikuttaa Snssin haaran reittivalinta (ja toisin päin), johon puolestaan vaikuttaa mahdollinen jatke Kaarinaan.

14 Snssin linjausten keskinäinen vertailu Kuva 5. Snssin raitiolinjausten vaihtoehdot

15 15 Taulukko 5. Snssin vaihtoehtojen keskinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE1 Uudenmaantie VE2 Lemminkäisen Kaupungin kilpailukyky, svu ja keskustan vetovoima nousevat Kestävä upunkirakenne Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne Kaupungin asukiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti kestävä investointi Vertailuhinta (lasket Kauppatorilta Snssiin kuvassa 5 esitetyn linjauksen muisesti) Mahdollisuus parantaa maantiemäistä ympäristöä upunkimaiseksi miljööksi. Aninistendun ympäristö Tuomiokirkon länsipuolella on Turun ikoninen kohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heikennä arvoa. Yhtä paljon nykyisiä ja levia asukita kuin VE2:ssa. Uudenmaantie eristetty nykyisestä upunkirakenteesta. Raitiotien sujuvuus on hyvä. Reitti toimii hyvin myös seudullisena runkoyhteytenä. Vaikuttaa keskustan sisäänloväylän ajoneuvoliikenteen toimivuuteen heikentävästi. Uudenmaantien nykyinen luonne huomioiden raitiotie ei muuta liikenteen haittavaikuksia ympäröiville asukille. Ei ole merkittävää kunnallistekniika, osittain hyvä maaperä, pysytään nykyisellä alueella, osittain rakennetaan suoraan nykyisten ajoistojen päälle. Raitiotien laajennettavuuden nnalta houkuttelevampi reitti nopeuden vuoksi jata Kaarinaan. Raitiotien nnattavuus perusu Snssin kehittymiseen, jon viivästyminen olisi merkittävä riski. 47 M ( M ) 68 M ( M ) Reitti yhdistää Snssin tiede- ja sairaalatyöpaik-alueeseen, mikä kee Snssin kehittämisen tavoitteita. Aninistendun ympäristö Tuomiokirkon länsipuolella on Turun ikoninen kohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heikennä arvoa. Reitin varrella paljon työpaikkoja ja potentiaalia lisätä työpaikkoja levaisuudessa. Suurin osa nykyisistä työpaikoista saavutettavissa myös Varissuon linjalta. Raitiotiereitistä yli puolet tiiviin upunkirakenteen keskellä. Raitiotien sujuvuus on heikko. Jos Lemminkäisendun eteläosien aluetta ei voida leventää nykyisestä, raitiotie on seistalla lähes koko matn. Lemminkäisendun pohjoisosissa raitiotie on jo tapauksessa seistalla. Raitiotie heikentää Kupittaan alueen muun liikenteen sujuvuutta. Reitin välittömässä läheisyydessä on vähän asumista suurimmalla osalla reittiä. Huono maaperä ja paljon kunnallistekniika. Lemminkäisendun leventäminen alueen ulkopuolelle nostaa kustannuksia. Kaarinasta Turun keskustaan llessa mat-ai saattaa olla jo kriittisen pitkä suoraan bussivaihtoehtoon verratna. Mahdollisuus hyödyntää Varissuon VE2:n raitiotietä pohjoisosassa. Raitiotien nnattavuus perusu Snssin kehittymiseen, jon viivästyminen olisi merkittävä riski. Vuorovaikus: Snssin suuntaan molemmat linjausvaihtoehdot saivat nnasta. Vaihtoehtoja vertailtaessa huomattiin, että Snssin reitinvalintaan vaikuttaa Varissuolle valittava reitti. Vaihtoehtoa 1 nnatettiin raitioverkoston ttavuuden näkökulmasta ja vaihtoehtoa 2 Kupittaan alueen ja Lemminkäisendun tiheän vuorovälin ja Varissuon linjauksen nssa yhteisen rataosuuden vuoksi. Internet-kyselyssä ( ) 2/3 vastanneista nnatti Uudenmaantien utta kulkevaa linjausta. Suosis: VE1 jatkoon (Uudenmaantien linjaus). Varissuon raitiotielinjaus palvelee Kupittaan aluetta hyvin. Uudenmaantien vaihtoehdon rakennus- ja operointikustannukset ovat Lemminkäisendun vaihtoehtoa huomattavasti halvemmat ja sisältävät vähemmän taloudellisia riskejä. Uudenmaantien linjaus on myös nopeampi ja luotettavampi. Raitiotien jatminen Kaarinaan on Uudenmaantien utta todennäköisempää.

16 Hirvensalon linjausten keskinäinen vertailu Kuva 6. Hirvensalon raitiolinjausten vaihtoehdot

17 17 Taulukko 6. Hirvensalon vaihtoehtojen keskinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE A Martinsilta VE B uusi silta VE C siltapari Martinsilta ja Myllysilta Kaupungin kilpailukyky, svu ja keskustan vetovoima nousevat Kestävä upunkirakenne Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne Kaupungin asukiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti kestävä investointi Vertailuhinta (lasket Kauppatorilta Hirvensaloon kuvassa 6 esitetyn linjauksen muisesti Ei vaikusta. Uusi silta vaikuttaa jokimaisemaan. Uuden sillan linjaus menee Vaahuoneen vierestä ja Ukko-Pen lairipain kohdalta. Ei vaikusta. Ei keskinäistä eroa. Ei keskinäistä eroa. Ei keskinäistä eroa. Heikentää liikenteen sujuvuutta Martinsillan läheisyydessä, mikä vaikuttaa erityisesti Hirvensalon suuntaan kulkevan liikenteen sujuvuutta. Raitiotie on toiseen suuntaan muun liikenteen seassa, mikä heikentää joukkoliikenteen luotettavuutta. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahu pysäkit. Reitillä nykyisin bussiliikennettä, jo muutisi raitiotien meluksi. Martinsilta säilyy nykyisellään, omat istat joukkoliikenteelle uudella sillalla. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahu pysäkit. Meluhaittoja Sotilaistendulle. Sillan alis rannan suuntaiselle kävelylle ja pyöräilylle. Houkuttelevampi reitti joen yli kuin nykyinen Martinsilta. Uuden sillan rakennuskustannukset: 4,5 M Molemmilla silloilla muutetaan yhdet istat vain joukkoliikenteelle. Muutos heikentää hieman muun liikenteen sujuvuutta, mutta parantaa joukkoliikenteen luotettavuutta ja nopeutta. Myllysillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen ei mahdu pysäkkiä. Sotalaistendun liittymä Martindulle poistettava raitiotiepysäkin vuoksi. Korvaava yhteys Matindun utta. Reitillä nykyisin bussiliikennettä, jo muutisi raitiotien meluksi. Kahden sillan osalta kustannuksia lisäävät hdet ajolanjärjestelmät ja useammat liikennevalot. Koko reitti: 56 M Koko reitti: 62 M Koko reitti: 57 M Vuorovaikus: Työpajassa ei käsitelty Hirvensalon sillan vaihtoehtoja. Internet-kyselyssä Martinsilta sai hieman enemmän nnasta (58 % vastanneista) kuin uusi joukkoliikennesilta. Martinsillan ja Myllysillan siltaparivaihtoehto lisättiin vertailuun vasta sidosryhmätyöpajan, yleisötilaisuuden ja Internet-kyselyn jälkeen. Suosis VEC jatkoon. Uuden sillan vaikukset ympäristöön arvioitiin merkittäviksi Aurajoen herkässä kulturiympäristössä. Joukkoliikenneistat puolestaan parantavat raitiotien luotettavuutta ja nopeutta. Siltaparivaihtoehdon vaikukset muun liikenteen sujuvuuteen arvioitiin kohullisiksi.

18 Keskustan linjausten keskinäinen vertailu pohjoisesta ja lännestä POHJOISESTA: Satakunnantien ja Tampereentien liittymä Kauppatori syntyy kuusi vaihtoehtoista reittiä Satakunnantien liittymästä Kauppatorille: Alustava pysäkin sijainti, tarkenu jatkosuunnittelussa Kauppakeskus Liikuntakeskus Impivaaran urheilupuisto Länsikeskus 1) Satakunnantie uusi matkeskussilta Brahen Eerikin Kauppatori KESKUSTA LÄNNESTÄ Reiƫvaihtoehdot: VE1 VE2 VE3 VE4 Tuleva matkeskus Ratapihan Humaliston Eerikin Kauppatori Ratapihan Humaliston L.Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori Puutarhan Humaliston Eerikin Kauppatori Puutarhan Humaliston L. Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori KESKUSTA LÄNNESTÄ Reiƫvaihtoehdot: VE1 VE2 VE3 VE4 KESKUSTA POHJOISESTA Reiƫvaihtoehdot: VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 puisto kin ri Ee iriok om a Tu nsilt ko ias Kauppatori SatakunnanƟe uusi matkeskussilta Brahen Eerikin Kauppatori VE1 SatakunnanƟe uusi matkeskussilta Brahen Kauppias Kauppatori VE2 SatakunnanƟe Maarian Aninistensilta L.Pitkä Brahen Eerikin Kauppatori VE3 SatakunnanƟe Aninistensilta L. Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori VE4 SatakunnanƟe Aninistensilta Aninisten Kauppatori VE5Maarian Kauppias SatakunnanƟe uusi matkeskussilta VE6 Maarian Brahen Eerikin Kauppatori KupiƩaan ten ais ink a nk he pp a nk to lis ma ta u Pu An Bra u Ka Urheilupuisto Hu rha SatakunnanƟe uusi matkeskussilta Brahen Eerikin Kauppatori SatakunnanƟe uusi matkeskussilta Brahen Maarian Kauppias Kauppatori SatakunnanƟe Aninistensilta L.Pitkä Brahen Eerikin Kauppatori SatakunnanƟe Aninistensilta L. Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori SatakunnanƟe Aninistensilta Aninisten Maarian Kauppias Kauppatori SatakunnanƟe uusi matkeskussilta Maarian Brahen Eerikin Kauppatori rioki om a Tu nsilt ko Ee n riki n iste in a iask pp n riki an ri aa Ee Kauppatori a rhak uta M ta Ra Silja Line Kau Maa ap Rat Pu a nk a pih rian ihan An Lä n isto L nɵ Nykyinen rautaɵeasema Pit hen Pi Nykyinen linjaautoasema kä nen Bra tkä mal Nykyinen rautaɵeasema Tuleva matkeskus Ratapihan Humaliston Eerikin Kauppatori Ratapihan Humaliston L.Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori Puutarhan Humaliston Eerikin Kauppatori Puutarhan Humaliston L. Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori Hu en Ɵn än KESKUSTA POHJOISESTA Nykyinen linja- Reiƫvaihtoehdot: autoasema 2) Satakunnantie uusi matkeskussilta Brahen Maarian Kauppias Kauppatori 3) Satakunnantie Aninistensilta L.Pitkä Brahen Eerikin Kauppatori 4) Satakunnantie Aninistensilta L. Pitkä Brahen Maarian Kauppias Kauppatori 5) Satakunnantie Aninistensilta Aninisten Maarian Kauppias Kauppatori Viking Line 6) Satakunnantie Aninistensilta Aninisten Maarian Brahen Eerikin Kauppatori kin ri Ee Kuva 7. Keskustan vaihtoehdot Urheilupuisto KupiƩaan puisto

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot LIITE 1: Raitiotlinjasten yksityiskohtaiset vertailtdot Vaihtoehtoja vertailtiin tavoitteiden misten kriteern persteella sekä määrällisesti että keskenään. Osa loksista on saa mittaamalla ja osa asianntija-arvioiden

Lisätiedot

Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa 17.1.2014

Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa 17.1.2014 1 2 ESIPUHE Espoon kaupunki on määrätietoisesti kehittänyt raideliikennettä alueellaan. Keskeiset hankkeet ovat olleet Länsimetro Ruoholahdesta Matinkylään ja siitä edelleen jatkaminen Kivenlahteen sekä

Lisätiedot

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012 Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti on laadittu Kauppatorin asemakaavaehdotuksen liikenteellisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Y L E I S K A A V A T O I M I S T O YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Selvitys Mikko Laaksonen PIKARAITIOTIE TURUN KAUPUNKISEUDULLA Keskusakseli Naantali - Raisio - Turku - Kaarina, Runosmäki, Varissuo 2002

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Alustava yleissuunnitelma 2009

Raide-Jokeri. Alustava yleissuunnitelma 2009 Raide-Jokeri Alustava yleissuunnitelma 200 2 Ideointia Raide-Jokerin Turvesuon pysäkin ympäristöksi. Havainnekuva Ilona Mansikan diplomityöstä TKK Arkkitehtiosastolle 2003. Kuva Ilona Mansikka, mallinnos

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA 30.1.2014 Sisällysluettelo 1. Nykytila-analyysi 1 1.1 Pyöräily 1 1.2 Kävely 4 1.3 Autoliikenne 4 1.4 Erikoiskuljetukset 6 1.5 Liikenneturvallisuus 6 1.6 Joukkoliikenne

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

V A R S I N A I S - S U O M E N

V A R S I N A I S - S U O M E N V A R S I N A I S - S U O M E N l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a Paikallisjunaliikenteen toteuttamisedellytykset rataosilla Turku Loimaa ja Turku Salo Sisältö Esipuhe... 5

Lisätiedot

RAUMAN YLEISKAAVAN STRATEGINEN OSA SELOSTUS 9.3.2012

RAUMAN YLEISKAAVAN STRATEGINEN OSA SELOSTUS 9.3.2012 luonnos SELOSTUS 9.3.2012 Kannen kuva: Rauman kaupunginvaltuutetut ja kaupungin eri hallintokuntien edustajat osallistuivat 25.03.2010 visioseminaariin, jossa he työryhmittäin pohtivat Rauman tulevaisuutta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin kantakaupungin laajentaminen Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot