Uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittaminen on monivaiheista ja kestää kauan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittaminen on monivaiheista ja kestää kauan"

Transkriptio

1 Lääketutkimus Pertti Happonen ja Veijo Saano Uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittaminen on monivaiheista ja kestää kauan Useimmat uudet lääkeaineet eivät kelpaa ihmisten lääkkeiksi, vaan ne hylätään monivaiheisen prekliinisen ja kliinisen tutkimuksen aikana. Vaikka myyntilupaan oikeuttava näyttö tehosta ja turvallisuudesta saataisiinkin, jää vielä paljon epävarmuutta uuden lääkkeen käytännön arvosta. Tutkimusta ja seurantaa on jatkettava lääkkeen kliinisen käytön aikana mm. harvinaisten haittojen havaitsemiseksi. U utta vaikuttavaa ainetta sisältävän lääkevalmisteen kehittäminen kestää vähintään kymmenen vuotta. Tavoitteena on kaupallisesti kannattava tuote. Tavoitteen saavuttamisen välttämätön ehto on lääkevalvontaviranomaisen myöntämä myyntilupa. Sen saa vain lääkevalmiste, joka on tarkoituksenmukainen ja jota ei voida pitää vaarallisena, kun otetaan huomioon valmisteen hyödyt suhteessa sen käyttöön liittyviin riskeihin, joka on farmaseuttisesti laadukas, jonka vaikutukset on selvitetty asianmukaisilla prekliinisillä ja kliinisillä tutkimuksilla ja jonka koostumus ja muut tiedot on asianmukaisesti ilmoitettu (Lääkelaki 1987/395 ja 2005/853). Lääkkeen käytön hyötyjen ja haittojen arvioiminen edellyttää yksiselitteistä käyttötarkoitusta. Lääkkeitä ei useinkaan käytetä parantamaan sairautta (kuten antibiootteja) vaan lievittämään sen oireita (kuten kipulääkkeitä), korjaamaan puutetta tai vajaatoimintaa (kuten monia hormonivalmisteita), diagnostisessa tarkoituksessa (kuten varjoaineita) tai sairastumisen tai sairauteen liittyvien komplikaatioiden ehkäisyyn (kuten verenpainelääkkeitä ja statiineja). Lääkevalmisteelle hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa käyttötarkoitus rajataan tarkasti kliinisen näytön mukaan (Eränkö, tässä numerossa). Lääkevalmisteita koskevat tiukat vaatimukset Lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittamista ohjaavat erilaiset yhteiskunnan asettamat säädökset ja normit, jotka vaihtelevat laeista eräänlaisiin»vinkkilistoihin» (points to consider document)(www.emea.eu.int/index/indexh1.htm, Varsinaisiin lääkkeisiin sovelletaan ankaraa sääntöä: ilman eri päätöstä lääkkeen myynti ja jopa käyttö on kielletty. Kielto kumotaan vain, jos lääkeainetta annetaan ihmisille huolellisesti suunnitelluissa ja valvotuissa kliinis farmakologisissa tutkimuksissa (kun aineen turvallisuus on riittävästi osoitettu prekliinisillä tutkimuksilla) tai lääkevalmiste hyväksytään käytettäväksi terveydenhuollon tarkoituksiin eli lääkkeelle annetaan myyntilupa. Tiukat vaatimukset koskevat»varsinaisia» lääkkeitä, eivät rohdosvalmisteita eivätkä antroposofisia ja homeopaattisia valmisteita, vaikka nekin kuuluvat nykyisen lääkelain mukaan lääkevalmisteisiin. Lääketieteellisen tarpeen lisäksi kaupalliset tavoitteet vaikuttavat siihen, mihin käyttötarkoituksiin lääkkeitä kehitetään. Ne ohjaavat lääkkeen kehitysohjelmaa jo alkuvaiheista lähtien. Tuotteelle asetetaan tavoiteprofiili (target Duodecim 2006;122:

2 product profile), jossa määritetään tavoiteltu käyttötarkoitus, lääkemuoto, annokset jne. (Kuhlmann 1997). Tämän perusteella arvioidaan kehitystyön kannattavuus ja tehdään päätös kehitystyöhön ryhtymisestä. Tavoitetta tarkastellaan uuden tiedon kertymisen myötä. Kehitystyön kannattavuus arvioidaan uudelleen, ja tarvittaessa tavoitetta muutetaan tai kehitystyö lopetetaan. Seuraavassa kuvaamme uutta vaikuttavaa ainetta sisältävän lääkkeen tehon ja turvallisuuden tutkimuksen vaiheita. Keskitymme ihmislääkkeisiin, mutta suuri osa tässä esitetystä pätee eläinlääkkeisiinkin. Prekliininen tutkimus Myyntilupahakemuksessa on esitettävä ihmisille tehtyjä tutkimuksia edeltävien eli prekliinisten farmakologisten ja toksikologisten tutkimusten tuottama tieto lääkeaineen vaikutuksista ja niiden mekanismeista, farmako ja toksikokinetiikasta ja toksisuudesta (kerta annos / akuutti toksisuus, pitkään kestävä altistus, lisääntymiseen kohdistuva toksisuus, mutageenisuus ja karsinogeenisuus, paikallinen siedettävyys, erityiset toksisuustutkimukset, ekotoksisuus ja vaarat ympäristölle). Kun haetaan lupaa uuden lääkeaineen käyttämiselle kliinisissä lääketutkimuksissa, tutkimusnäyttö lääkkeen farmaseuttisesta laadusta ja prekliinisillä tutkimuksilla osoitetusta turvallisuudesta on toimitettava tutkimuseettiselle toimikunnalle ja lääkevalvontaviranomaiselle eli Lääkelaitokselle. Prekliinisen tiedon perusteella mm. valitaan turvallinen aloitusannos ja määritetään annoksen suurentamisen turvallinen nopeus ensimmäisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa. Prekliinisten tutkimusten tuloksista saadaan myös käsitys mm. siitä, mihin elimiin ja millaisena (esim. onko haitta pysyvä) mahdollinen haittavaikutus kohdistuu kliinisessä käytössä. Myyntilupahakemuksen arvioinnin yhteydessä kiinnitetään huomiota siihen, onko kliinisissä tutkimuksissa painotettu niitä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka prekliinisen tiedon perusteella ovat kriittisiä. Prekliinisten tutkimusten tulokset antavat perustan myös eräille lääkkeen valmisteyhteenvedon tiedoille (mm. kohdat 4.6 Raskaus ja imetys, 5.1 Farmakodynamiikka, 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta)(ks. Eränkö, tässä numerossa). Kliiniset tutkimukset Myyntilupahakemuksen kliiniset tutkimukset sisältävä osa antaa tiedot ennen kaikkea lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta käytettäessä lääkettä sairauksien ehkäisyyn, diagnosointiin tai hoitoon. Mukana on myös terveille vapaaehtoisille tai potilaille (myös erityisryhmille, kuten vanhukset, lapset, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavat) tehtyjen, lääkeaineen vaikutuksia ja kinetiikkaa selvittävien tutkimusten tuloksia. Kliiniset lääketutkimukset on tapana luokitella tutkimusvaiheisiin,»faaseihin». Ensimmäisen vaiheen tutkimukset selvittävät lääkeaineen farmakodynamiikkaa, siedettävyyttä ja kulkua ihmisen elimistössä (farmakokinetiikkaa). Tulosten perusteella valitaan jatkotutkimuksiin sopiva lääkkeen antotapa ja taajuus ja valitaan tutkittavat annokset. Iän, sairauksien, rodun yms. tekijöiden vaikutusta kinetiikkaan selvitetään; nämä tiedot antavat viitteitä turvallisen lääkehoidon määrittämiseen erityisryhmien osalta. Toisen vaiheen tutkimuksissa on mukana sellaista sairautta potevia, jota uudella lääkkeellä aiotaan hoitaa. Toisen vaiheen kliinisten lääketutkimusten tulokset antavat vastauksen kysymykseen, onko lääkkeellä toivottua vaikutusta. Jos vaikutus on selvästi myönteinen, voidaan tutkimuksissa edetä. Toinen vaihe jaetaan a ja b vaiheeseen. Vaiheessa IIa tehdään alustavat tutkimukset tehosta, siedettävyydestä ja turvallisuudesta käyttäen rajattua potilasaineistoa. Tutkimuksissa selvitetään annoksen ja toivotun vaikutuksen suhdetta sekä vaikutuksen kestoa, jotta lääkkeen annos ja antotaajuus voidaan määrittää. Vaiheen IIb tutkimuksissa pyritään jo lähelle ennakoitua lääkkeen käyttötapaa siten, että otetaan huomioon vaiheen IIa tutkimuksista saatu tieto kerta annoksista ja antotaajuudesta. Tutki 954 P. Happonen ja V. Saano

3 muksissa on mukana muutamia kymmeniä tai satoja potilaita, ja lumevertailujakin tehdään. Harvinaisiin sairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden osalta on usein tyydyttävä vaiheen IIb tutkimusten antamaan näyttöön tehosta ja turvallisuudesta, kun myyntiluvan myöntämisestä päätetään. Tieto haittavaikutuksista on siksi pinnallista, ja vain yleisimmät haitat on voitu havaita. Jos myyntilupa annetaan vaiheen II tutkimusten tuloksiin tukeutuen, on lupa yleensä tyyppiä»under exceptional circumstances» tai»conditional». Myyntiluvan saanut yritys velvoitetaan lisätutkimuksien tekoon, ja ehdollisen myyntiluvan tapauksessa vain vuoden kerrallaan voimassa oleva myyntilupa voidaan jättää uusimatta, jos myöhemmät tulokset eivät tue käsitystä lääkkeen riittävän hyvästä hyöty haittasuhteesta. Kolmannen vaiheen kliinisiin lääketutkimuksiin otetaan potilaita, ja tutkimuksilla etsitään vastausta kysymykseen, kuinka tehokas ja turvallinen lääke on verrattuna lumelääkkeeseen tai toiseen käytössä olevaan vaikuttavaan lääkkeeseen. Tutkimusten luotettavuus pyritään saamaan hyväksi mm. satunnaistuksella ja kaksoissokkoutuksella (Korhonen ja Tuominen, tässä numerossa). Potilaita on kolmannen vaiheen kliinisissä lääketutkimuksissa mukana useita satoja, jopa tuhansia. Kukin tutkimus voi kestää pisimmillään vuosia, varsinkin jos kyseessä on sairauden esto tai kroonisen sairauden etenemisen ehkäisy. Myös kolmannen vaiheen tutkimukset jaetaan a ja b tyyppeihin. Vaiheen IIIa tutkimusten tulokset yleensä ratkaisevat myyntiluvan saannin, ja niiden tuloksien perusteella määritetään lääkkeen käyttötarkoitus. Vaiheen IIIb tutkimuksia tehdään sen jälkeen, kun valmisteen myyntilupahakemus on jätetty lääkevalvontaviranomaisille mutta lupaa ei vielä ole myönnetty. Näiden tutkimusten tarkoituksena on täydentää vaiheen IIIa tutkimusten tuloksia tai laajentaa lääkkeen käyttötarkoitusta. On vaikea vetää rajaa vaiheiden IIIa ja IIIb tutkimusten välille: usein myyntiluvan saannin epäonnistuminen olisi voitu välttää sillä, että vaiheen IIIb tutkimukset olisivat olleet vaiheen IIIa tutkimuksia. Lääkeyrityksen pyrkimys saada uusi valmiste myyntiin minimiajassa on kuitenkin johtanut raakilehakemuksen jättöön. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen voidaan tehdä neljännen vaiheen kliinisiä lääketutkimuksia. Niistä saadaan lisätietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta ja tehosta. Neljännen vaiheen tutkimukset ovat usein avoimia tai kontrolloimattomia. Vaihejakoon eivät aivan luontevasti sovi ne kliiniset tutkimukset, joilla selvitetään jo markkinoilla olevan lääkevalmisteen mahdollisia uusia käyttötarkoituksia. Sellaiset voivat olla sekä lääkekaupan että kliinisen tietämyksen kannalta tärkeitä. Esimerkkinä tästä on statiinien käytön laajentaminen hyperkolesterolemian hoidosta ateroskleroosin aiheuttamien kuolemien estoon myös sellaisilla potilailla, joiden veren kolesterolipitoisuus on normaali. Joissakin tällaista käyttöä selvittäneissä tutkimuksissa on ollut jopa yli potilasta (esim. Heart Protection Study Collaborative Group 2002). y d i n a s i a t Uuden lääkkeen kehittäminen kliiniseen käyttöön on pitkä ja kallis prosessi, jonka aikana suurin osa lääkekeksinnöistä hylätään. Kliinisen käytön alkaessa on vielä paljon epävarmuutta siitä, miten lääkkeen vaikutuksen suuruus riippuu muista sairauksista ja lääkityksistä, ikäryhmästä, hoitoon sitoutumisesta jne. Lääkkeen harvinaisia tai pitkäaikaiskäytön haittoja ei yleensä tunneta vielä rekisteröintivaiheen jälkeen, joten jatkuva haittojen seuranta on tarpeen. Käytännön lääkärin kannattaa käyttää vain niitä valmisteita, joiden ominaisuudet hän tuntee perusteellisesti ja joiden vaikutuksista hän pystyy kertomaan potilaalle ymmärrettävästi. Uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittaminen on monivaiheista ja kestää kauan 955

4 Prekliiniset tutkimukset Kliiniset tutkimukset Myyntilupahakemuksen arviointi Lääkkeen kliininen käyttö 4 6 vuotta 5 10 vuotta 210 päivää Muutamia yhdisteitä Useita tuhansia yhdisteitä, joista suurin osa karsiutuu In vitro -tutkimukset Yksi vaikutttava aine, lääkevalmiste Samaa vaikuttavaa ainetta voi olla useissa valmisteissa Eläinkokeet farmakologia toksikologia I vaihe farmakodynamiikka farmakokinetiikka muutamia kymmeniä terveitä tai potilaita 1 2 v II vaihe Annos, antotaajuus onko haluttua vaikutusta? tervettä tai potilasta 2 v III vaihe teho, turvallisuus satoja tai tuhansia potilaita IIIa 2 6 v IIIb IV vaihe lisätietoa suuria määriä potilaita Kuva 1. Lääkkeen kehitysprosessin vaiheet. Kuvassa 1 on esitetty lääkkeen kehittämisen eri vaiheet. Mitä lääkkeen tehosta tiedetään myyntiluvan saannin jälkeen? Myyntiluvan saamisen ehtona on, että lääkkeen teho on osoitettu yleensä vähintään kahdessa hyvin kontrolloidussa tutkimuksessa. On kuitenkin mahdollista, että on tehty tutkimuksia, joissa lääkkeen ja lumehoidon välillä ei ole ilmennyt eroa. Esimerkiksi paroksetiinin kehitysohjelmassa tehtiin kaikkiaan yhdeksän kolmannen vaiheen kliinistä tutkimusta, jotta kahden tutkimuksen vähimmäisvaatimus täyttyi (Fava ym. 2003).»Negatiivisia» tutkimustuloksia ei aina julkaista, mistä syystä julkisuudessa vallitseva käsitys toivotun vaikutuksen suuruudesta voi olla liian optimistinen (Idänpään Heikkilä ja Huupponen, tässä numerossa). Ylioptimismia uuden lääkkeen tehosta luo myös se, että kliinisiin tutkimuksiin valikoidaan yleensä henkilöitä, joilla ei ole muita sairauksia tai lääkityksiä. Varsinkin lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta koskevissa tutkimuksissa vanhuksia ja lapsia on mukana liian vähän (Food and Drug Administration 1999, Atuah ym. 2004). Lääketutkimuksissa hoitoon arvioidaan sitouduttavan selvästi paremmin kuin käytännön lääkehoitoon. Esimerkiksi statiinitutkimuksissa on 956 P. Happonen ja V. Saano

5 todettu, että vielä viiden vuoden jälkeen 85 % potilaista käyttää statiinia (Heart Protection Study Collaborative Group 2002). Käytännön hoidossa taas yli puolet potilaista on lopettanut statiinien säännöllisen käytön jo vuoden kuluessa lääkkeen määräämisestä (Benner ym. 2002). Viiden vuoden jälkeen statiinia käyttää enää 13 % (Catalan ja LeLorier 2000). Hoito ohjeesta poikkeaminen niin, että annosten väli on ohjeenmukaista pidempi, on yleistä. Potilaat pitävät usein myös monen päivän taukoja lääkkeen otossa (»lääkeloma») (Urquhart 1997). Kliinisen kehitysohjelman aikana tutkittu annos vaikutustieto pätee vain erisuuruisiin annoksiin annettuna määrävälein, ei niinkään vakioannoksiin annettuna vaihtuvin välein. Lääkkeen käytön tarkoitus voi olla joidenkin kliinisten päätetapahtumien esto tai muu pitkäaikaisvaikutus. Sen osoittaminen lyhytkestoisilla tutkimuksilla on mahdotonta, joten usein turvaudutaan korvikemuuttujiin, joiden tiedetään ennustavan toivottua kliinistä vaikutusta. Esimerkiksi verenpaine on tällainen korvikemuuttuja. ALLHAT tutkimuksessa hoidettiin :ta potilasta, jotka satunnaistettiin neljän eri verenpainelääkkeen ryhmiin (ALLHAT Collaborative Research Group 2000). Verenpaine saatiin laskemaan saman verran doksatsosiinilla (alfasalpaaja) ja klooritalidonilla (diureetti), mutta doksatsosiiniryhmässä esiintyi enemmän aivohalvauksia, sydämen vajaatoimintaa ja sepelvaltimoiden revaskularisaatioita. Korvikemuuttuja ennustaa yleensä epätäydellisesti vaikutusta kliinisiin päätetapahtumiin, eikä todellista hyöty haittasuhdetta voida aina arvioida sen avulla. Ääriesimerkki lääkkeen ristiriitaisesta vaikutuksesta korvikemuuttujaan ja varsinaiseen kliiniseen hoitotavoitteeseen on sydäninfarktin akuutin vaiheen hoidossa annettu lidokaiini, joka estää tehokkaasti kammiovärinän mutta lisää kuolleisuutta (MacMahon ym. 1988). Mitä lääkkeen turvallisuudesta tiedetään myyntiluvan saannin jälkeen? Kliinisen kehitysvaiheen aikana lääkkeelle altistuu tyypillisesti ihmistä; keskimäärin altistuneita on (Rawlins ja Jefferys 1991). Lääkkeen tavallisista haitoista ja niiden esiintymistaajuudesta saadaan tällöin kohtalaisen tarkka arvio mutta harvinaisten haittojen havaitsemiseksi henkilömäärä on usein riittämätön. Käytännön nyrkkisääntönä voidaan käyttää ns. kolmen sääntöä (Haenszel ym. 1962, Hanley ja Lippman Hand 1983), jonka mukaan mahdollinen haittavaikutus, jota ei havaita kehitysohjelman aikana yhtään tapausta, esiintyy uskottavasti enintään taajuudella 3/N (N on lääkkeelle tutkimuksissa haitan ilmaantumiseksi riittävän pitkän aikaa altistuneiden määrä). Esimerkiksi jos lääkettä on käyttänyt kaikkiaan henkilöä eikä agranulosytoositapauksia ole tullut esiin, on tämä havainto sopusoinnussa sen kanssa, että agranulosytoosin esiintymistaajuus on pienempi kuin 1/500 tai 0,002. Toisin sanoen agranulosytoosin esiintymistaajuuden 95 %:n luottamusvälin yläraja on likimäärin 0,002. Haittojen esiintymistaajuuden arvioinnissa toinen ongelma on se, että usein pitkäaikaiseenkin käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä tutkitaan vain muutamien kuukausien ajan. Yleinen vaatimus on, että :aa ihmistä tulee hoitaa vähintään puolen vuoden ajan ja vähintään sataa vuoden ajan (CPMP/ICH 1995). Tällöin tunnetaan parhaassakin tapauksessa vain ne pitkäaikaishaitat, joita esiintyy vähintään 0,5 1 %:lla potilaista, ja haittojen esiintymistaajuuden estimaatit ovat yleensä epätarkkoja. Yli vuoden kestäviin hoitoihin liittyvistä haitoista, kuten syöpäriskin lisääntymisestä, ei saada lainkaan kliinistä tietoa, vaan on tukeuduttava pelkästään prekliiniseen tietoon. Kehitysvaiheen kliinisiin tutkimuksiin valitaan yleensä potilaita, joilla ei ole muita sairauksia tai lääkityksiä (Atuah ym. 2004). Näin vältetään näistä tekijöistä mahdollisesti aiheutuva sekoittava vaikutus tutkittavan lääkkeen toivottuun vaikutukseen. Tämä kuitenkin johtaa siihen, että lääkkeiden tärkeitäkään yhteisvaikutuksia ei aina havaita kehitysohjelman aikana. Kliininen kehitysvaihe on erittäin kallis ja pitkäkestoinen, ja lääkkeen tuoton kannalta on edullista saada valmiste mahdollisimman nopeasti markkinoille. Siksi myyntilupaa edel Uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittaminen on monivaiheista ja kestää kauan 957

6 tävissä tutkimuksissa käytetään yleisesti suuria annoksia, jotta ero lumelääkkeeseen tai yhdenvertaisuus aktiiviseen vertailuvalmisteeseen nähden tulisi esiin mahdollisimman pian ja pienen tutkimushenkilömäärän avulla. Lääkeannokset saattavat olla tarpeettoman suuria, ja niitä joudutaan pienentämään lääkkeen rekisteröinnin jälkeen. Vuoden 1980 jälkeen rekisteröidyistä lääkkeistä joka viidennen suositeltua annosta on pienennetty vähintään 50 %, ja 1990 luvulla tämä osuus kasvoi edelleen (Cross ym. 2002, Heerdink ym. 2002). Tämä selittyy osin myös sillä, että lääkityksen haittoja on todettu odotettua runsaammin. Annosta pienentämällä haittojen esiintymistaajuus tai vaikeusaste tai molemmat pienenevät ja hyöty haittasuhde paranee. Kun uuden lääkkeen vaikutusta verrataan jo käyttöön vakiintuneeseen lääkkeeseen, voidaan viimeksi mainitun valinnalla ohjata sitä, näyttäytyykö uusi lääke samanlaisena vai erilaisena. Esimerkiksi rofekoksibin vaiheen III tutkimuksessa vertailuvalmisteeksi valittiin naprokseeni (vuorokausiannos mg), vaikka tiedettiin, että ibuprofeeniin verrattuna naprokseeni aiheuttaa kaksinkertaisen määrän ruoansulatuskanavan yläosan komplikaatioita (Henry ym. 1996). Naprokseeniin nähden rofekoksibi (50 mg) näytti vähentävän ruoansulatuskanavan yläosan komplikaatioiden määrää 50 % (Bombardier ym. 2000). Jos vertailuvalmisteeksi olisi valittu ibuprofeeni, eroa siedettävyydessä ei todennäköisesti olisi ollut ja rofekoksibin markkinoinnille tärkeä ominaisuus olisi jäänyt toteen näyttämättä. Potilaan näkökulma Kliinisissä tutkimuksissa mitattu lääkkeen toivottu vaikutus on yksilöllisten vaikutusten keskiarvo tai kaksiarvoisen tulostapahtuman osalta keskimääräinen todennäköisyys. Yksittäisen potilaan hoidossa ratkaisevaa on, mitä hyötyjä ja haittoja potilaalle on odotettavissa. Kuva 2 osoittaa, että astmaatikon yksilöllinen vaste inhalaatiosteroidiin vaihtelee huomattavasti. FEV 1 arvon keskimääräisestä 13 %:n suurentu Osuus potilaista (%) < FEV 1 :n muutos lähtöarvosta (%) Kuva 2. FEV 1 arvolla mitatun hoitovasteen jakauma beklometasonihoidon aikana astmaatikoilla (Malmstrom ym. 1999). Uudelleenjulkaistu American College of Physiciansin luvalla. American College of Physicians ei ole vastuussa käännöksen oikeellisuudesta. 958 P. Happonen ja V. Saano

7 misesta huolimatta joidenkin hoidettujen potilaiden keuhkojen toiminta heikkenee. Kun hoidon toivottu vaikutus on helposti mitattavissa, tämä ei yleensä muodostu ongelmaksi, koska hoitoa voidaan säätää vasteen mukaan. Jos yksilöllinen vaste ei ole mitattavissa, kuten ehkäisevissä hoidoissa, säätömahdollisuutta ei yleensä ole. Valmisteyhteenvedossa ja markkinointiaineistossa lääkkeen teho ilmoitetaan usein hoidon suhteellisena vaikutuksena, koska tämä estimaatti on vähemmän herkkä ulkoisten tekijöiden aiheuttamalle vaikutuksen suuruutta muovaavalle vaikutukselle (ks. Happonen ja Myllykangas 2004). Potilas ei kuitenkaan hyödy hoidon suhteellisesta vaan absoluuttisesta vaikutuksesta. Lääkärin tulee muuttaa suhteelliset vaikutusestimaatit»potilaan kielelle» ja arvioiksi odotettavissa olevan absoluuttisen vaikutuksen suuruudesta tai ehkäisyvaikutuksen todennäköisyydestä (Steiner 1999, Bjornson 2004). Valitettavasti tämä ei usein onnistu, koska kaikki tarvittava tieto ei ilmene lääkkeen valmisteyhteenvedosta. Sairauden hoidossa, oireiden lievityksessä tai vajaatoiminnan korvaamisessa lääkkeen toivotusta vaikutuksesta hyötyvät teoriassa kaikki hoidettavat. Ehkäisevästä hoidosta taas voivat hyötyä vain ne, jotka ilman hoitoa saisivat ehkäistävän tapahtuman. Yleensä tämä on vain pieni osa kaikista hoidetuista. Valitettavasti ei tunneta menetelmiä, joilla voitaisiin ennustaa, kuka hoidosta hyötyy ja kuka ei (Ranki Pesonen ja Mustonen, tässä numerossa). Potilaan todennäköisyys hyötyä ehkäisevästä hoidosta on yleensä pieni. Jokainen potilas kuitenkin altistuu lääkkeen käytön mukanaan tuomille velvoitteille ja kustannuksille. Vakavienkin haittojen todennäköisyys voi olla hyötyjä suurempi. Vain kohdistamalla hoito riittävän suuren riskin henkilöihin voidaan turvata myönteinen hyöty haittasuhde. Lopuksi Ennen yleistä käyttöönottoa lääke käy läpi vuosien kehitysprosessin, jonka tuloksena lääkkeen toivotun vaikutuksen keskimääräinen suuruus tunnetaan melko hyvin. Vaikutuksen suuruuden riippumista muista tekijöistä, kuten toisista sairauksista, lääkityksistä, ikäryhmästä, hoitoon sitoutumisesta jne., ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tunneta tarkasti. Näiden ulkoisten tekijöiden vuoksi lääkehoidolla ei käytännössä yleensä päästä yhtä suuriin vaikutuksiin kuin kehitysvaiheen kokeissa. Viime vuosina myös lääkkeen annos on ollut usein heti rekisteröinnin jälkeen suurempi, kuin mihin muutamien vuosien käytön seurannan jälkeen on päädytty. Lääkkeen harvinaisia tai pitkäaikaiskäyttöön liittyviä haittoja ei yleensä tunneta rekisteröintivaiheen jälkeen, joten jatkuva haittojen seuranta on tarpeen. Näin myös pystytään tarkentamaan arviota yleisempien haittojen esiintymistaajuudesta. Rekisteröintivaiheen jälkeisessä seurannassa myös paljastuu sellaisia mahdollisia yhteisvaikutuksia toisten lääkkeiden kanssa, joita ei ole pystytty ennakoimaan lääkkeen kehittämisen kliinisessä vaiheessa. Lääkkeen hyötyjen ja haittojen arviointi on moniulotteinen asia. Jokaisen lääkärin pitää rajoittaa lääkkeiden käyttö niihin valmisteisiin, joiden ominaisuudet hän tuntee perusteellisesti ja joiden vaikutuksista hän pystyy kertomaan potilaalle ymmärrettävästi. Kirjallisuutta ALLHAT Collaborative Research Group. Major cardiovascular events in hypertensive patients randomized to doxazosin vs chlorthalidone: the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT). JAMA 2000;283: Atuah KN, Hughes D, Pirmohamed M. Clinical pharmacology: special safety considerations in drug development and pharmacovigilance. Drug Saf 2004;27: Benner JS, Glynn RJ, Mogun H, Neumann PJ, Weinstein MC, Avorn J. Long-term persistence in use of statin therapy in elderly patients. JAMA 2002;288: Bjornson DC. Interpretation of drug risk and benefit: individual and population perspectives. Ann Pharmacother 2004;38: Bombardier C, Laine L, Reicin A, ym., VIGOR Study Group. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;343: Catalan VS, LeLorier J. Predictors of long-term persistence on statins in a subsidized clinical population. Value Health 2000;3: CPMP/ICH/375/95. Note for guidance on population exposure: the extent of population exposure to assess clinical safety. London (UK): European Medicines Agency; 1995, s Saatavilla: eu.int/pdfs/human/ich/037595en.pdf. Cross J, Lee H, Westelinck A, Nelson J, Grudzinskas C, Peck C. Postmarketing drug dosage changes of 499 FDA-approved new molecular Uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittaminen on monivaiheista ja kestää kauan 959

8 entities, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2002;11: Fava M, Evins AE, Dorer DJ, Schoenfeld DA. The problem of the placebo response in clinical trials for psychiatric disorders: culprits, possible remedies, and a novel study design approach. Psychother Psychosom 2003;72: Food and Drug Administration. From test tube to patient: improving health through human drugs. Washington (DC): US FDA CDER, 1999, s Haenszel W, Loveland DB, Sirken MG. Lung-cancer mortality as related to residence and smoking histories. I. White males. J Natl Cancer Inst 1962;28: Hanley JA, Lippman-Hand A. If nothing goes wrong, is everything all right? Interpreting zero numerators. JAMA 1983;249: Happonen P, Myllykangas M. NNT-luku ei ole oikotie onneen. Suom Lääkäril 2004;59: Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 highrisk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7 22. Heerdink ER, Urquhart J, Leufkens HG. Changes in prescribed drug doses after market introduction. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2002;11: Henry D, Lim LL, Garcia Rodriguez LA, ym. Variability in risk of gastrointestinal complications with individual non-steroidal antiinflammatory drugs: results of a collaborative meta-analysis. BMJ 1996;312: Kuhlmann J. Drug research: from the idea to the product. Int J Clin Pharmacol Ther 1997;35: MacMahon S, Collins R, Peto R, Koster RW, Yusuf S. Effects of prophylactic lidocaine in suspected acute myocardial infarction. An overview of results from the randomized, controlled trials. JAMA 1988;260: Malmstrom K, Rodriguez-Gomez G, Guerra J, ym. Oral montelukast, inhaled beclomethasone, and placebo for chronic asthma. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1999;130: Rawlins MD, Jefferys DB. Study of United Kingdom product licence applications containing new active substances, BMJ 1991;302: Steiner JF. Talking about treatment: the language of populations and the language of individuals. Ann Intern Med 1999;130: Urquhart J. The electronic medication event monitor. Lessons for pharmacotherapy. Clin Pharmacokinet 1997;32: Pertti Happonen, LL, MPH, ma. professori Kuopion yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos PL 1627, Kuopio Veijo Saano, dosentti, ylilääkäri Lääkelaitos PL 55, Helsinki 960

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

GLP myyntilupa-arvioijan näkökulmasta

GLP myyntilupa-arvioijan näkökulmasta GLP myyntilupa-arvioijan näkökulmasta Fimean GLP-keskustelupäivä 2.9. 2015 Kuopio Pauliina Lehtolainen-Dalkilic FIMEA GLPn periaatteiden tarkoitus on edistää korkealaatuisia testaustuloksia Periaatteita,

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Liite III Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Huomautus: Nämä valmistetiedot ovat tulos referraaliprosessista, johon tämä komission päätös liittyy. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Lääkkeen kehittäminen idean testaamisesta myyntilupaan

Lääkkeen kehittäminen idean testaamisesta myyntilupaan REIJO SALONEN Professori, dosentti, neurologian erikoislääkäri Johtaja, lääketutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj LÄÄKEKEHITYS eilen, tänään ja huomenna Lääkekehitys Jotkut lääketeollisuutta seuraavat uskovat,

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osat Tietoa sairauden esiintyvyydestä Lääkevalmiste Dormix 12,5 mg ja 25 mg kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic!

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3-4/2017 EX TEMPORE Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen Enni-Kaisa Mustonen / Kirjoitettu 18.12.2017 / Julkaistu Oligonukleotidit ovat nukleotideista

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Lääketurvatoiminta kehittyy

Lääketurvatoiminta kehittyy Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Lääketurvatoiminta kehittyy Suvi Loikkanen, Annikka Kalliokoski, Kirsti Villikka, Marja-Leena Nurminen / Kirjoitettu 16.7.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Lääketurvalakiuudistus

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 10.8.2012 Dexdor 100 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Orion

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Myyntilupahakemus. Lääkkeen turvallisuuden arviointi ja seuranta. Valmisteyhteenveto. Tie ideasta apteekin hyllylle

Myyntilupahakemus. Lääkkeen turvallisuuden arviointi ja seuranta. Valmisteyhteenveto. Tie ideasta apteekin hyllylle Myyntilupahakemus Lääkkeen turvallisuuden arviointi ja seuranta Pekka Rauhala 2013 EU Kansallinen menettely Tunnustamismenettely Keskitetty menettely Laaja dokumentaatio Käsittely kestää 1-2 v Valmisteyhteenveto

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huom! Nämä muutokset sisällytetään voimassa oleviin valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin ja pakkausselosteeseen, jotka ovat koordinaatioryhmämenettelyssä

Lisätiedot

Noin neljäsosa EU:ssa uuden myyntiluvan saavista. Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN

Noin neljäsosa EU:ssa uuden myyntiluvan saavista. Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN OLLI TENHUNEN LT, syöpätautien erikoislääkäri Ylilääkäri, Fimea Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN Jotta uusi syöpälääke pääsee markkinoille, edellytyksenä

Lisätiedot

Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2007

Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2007 Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2007 Sisällys 1 Yhteenveto 3 2 Ilmoitukset kliinisistä lääketutkimuksista 1997 2007 4 3 Tutkittavat henkilöt 6 4 Tutkimukset vaiheen mukaan 7 5 Tutkimusten ilmoitettu

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

TIETOISKU LÄÄKETUTKIMUSTEN OHJEISTOISTA JA SUOSITUKSISTA

TIETOISKU LÄÄKETUTKIMUSTEN OHJEISTOISTA JA SUOSITUKSISTA 1 TIETOISKU LÄÄKETUTKIMUSTEN OHJEISTOISTA JA SUOSITUKSISTA Outi Konttinen, ylitarkastaja STM/ETENE/TUKIJA Kirkkokatu 14, Helsinki PL 33, 00023 Valtioneuvosto puhelin 09-160 01 (vaihde), telekopio 09-160

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 19-20.09.2008 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 24 vuotta silmätautien klinikassa: osasto, pkl, ls Tutkimushoitajana 03/03 alkaen Selvittää erilaisten solutason tapahtumien,kuten

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Espumisan 100 mg/ml tipat, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: simetikoni 1 ml sisältää 100 mg simetikonia. Apuaine: sorbitoli (E420),

Lisätiedot

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Entecavir STADA 0,5 mg ja 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 14.6.2016, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Entecavir Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Kela lääketutkimuksen rahoittajana

Kela lääketutkimuksen rahoittajana Kela lääketutkimuksen rahoittajana Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Jaana Martikainen Kelan tutkimusosasto Kela rahoittaa lääkkeisiin liittyvää tutkimusta Kelan tutkimusosaston omana

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Lääketurvallisuus. kansallisella ja EU:n tasolla. Neuvotteleva virkamies, FaT Ulla Närhi STM

Lääketurvallisuus. kansallisella ja EU:n tasolla. Neuvotteleva virkamies, FaT Ulla Närhi STM Lääketurvallisuus kansallisella ja EU:n tasolla Neuvotteleva virkamies, FaT STM Lääketurvallisuus (Drug safety) Käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvän turvallisuuden: lääkkeen farmakologisten

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit v1.2 Mitä biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat? Tuotetaan elävissä soluissa useimmiten geenitekniikan avulla Suurempia ja rakenteeltaan huomattavasti monimutkaisempia

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät tieteelliset johtopäätökset ja valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen muuttamisen perusteet 22 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä

Lisätiedot

Verkkoilmoituksen käyttöohje

Verkkoilmoituksen käyttöohje Potilaiden terveyden suojelu Tämä verkkoilmoituksen käyttöohje sisältää tietoa verkkoilmoituksen tietoalkioista, ulkoasusta, tulkinnasta ja toiminnoista. 1. Tietoalkiot... 2 2. Tietoalkioita täydentävät

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT. TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos

SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT. TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos 24.9.2009 KÄSITEVIIDAKKO Seurantatutkimus Registry Non-interventional observational study Lääkeseurantaprojekti Kyselytutkimus

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

Orionilainen lääketutkimus ja -kehitys. 13.5.2014 Mikko Kuoppamäki, neurologian dosentti Lääketieteellisen yksikön päällikkö

Orionilainen lääketutkimus ja -kehitys. 13.5.2014 Mikko Kuoppamäki, neurologian dosentti Lääketieteellisen yksikön päällikkö Orionilainen lääketutkimus ja -kehitys 13.5.2014 Mikko Kuoppamäki, neurologian dosentti Lääketieteellisen yksikön päällikkö Maailman paras T&K vuonna 2017 tavoite vuodesta 2008 Paras rakenne Paras johtajuus

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF POTILAAN TIEDOTE Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF Arvoisa potilas, Tiedustelemme halukkuuttanne osallistua seuraavassa esitettävään tutkimukseen. Tutkimuksen tausta Idiopaattiset keuhkoparenkyymisairaudet

Lisätiedot

VALISTUNUT VANHEMPI. tietoa kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvan lapsen ja nuoren vanhemmille LÄÄKETIETOKESKUS

VALISTUNUT VANHEMPI. tietoa kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvan lapsen ja nuoren vanhemmille LÄÄKETIETOKESKUS VALISTUNUT VANHEMPI tietoa kliiniseen lääketutkimukseen osallistuvan lapsen ja nuoren vanhemmille PL 109, 00131 HELSINKI www.laaketietokeskus.fi LÄÄKETIETOKESKUS SISÄLTÖ HYVÄ LUKIJA......................................4

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Neste- ja elektrolyyttihukka esim. leikkauksen, trauman tai palovammojen yhteydessä.

VALMISTEYHTEENVETO. Neste- ja elektrolyyttihukka esim. leikkauksen, trauman tai palovammojen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ringer-acetat Fresenius Kabi, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 000 ml infuusionestettä sisältää: Natr. chlorid. 5,9 g Natr. acet.

Lisätiedot

Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeiden turvallisuus Lääkkeiden turvallisuus Lääke tulee markkinoille Myyntiluvan saamiseksi turvallisuus ja tehokkuus on osoitettava Haittavaikutusrekisteri Fimea ylläpitää lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä Ilmoituksia

Lisätiedot

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Geenitutkmukset lääkehoidon tukena Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Sama annos ei sovi kaikille Lääkehoidon turvallisuudesta Lääkehoidon ongelmien osuus kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO TURVALLINEN LÄÄKEHOITO Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 9.10.2017 Osastofarmaseutti Jenni Kauppi Jenni.Kauppi@tyks.fi AIHEENA TÄNÄÄN Alkuperäiset, rinnakkaiset lääkkeet ja ravintolisät

Lisätiedot

VALMISTE YHT E ENVET O

VALMISTE YHT E ENVET O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää:valerianae (Valeriana officinalis L.)

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN TILASTO Lääkelaitos

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN TILASTO Lääkelaitos KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN TILASTO 2008 Lääkelaitos laatinut erikoistutkija Anu Puomila Kliinisten lääketutkimusten jaosto, Lääkelaitos 1.7.2009 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Ilmoitukset kliinisistä

Lisätiedot

Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi

Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi Toksikologia Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi Pekka Rauhala 2012 Oppi vieraiden aineiden haitallisista vaikutuksista eläviin organismeihin Paracelsus (1493-1541): Ei ole myrkytöntä ainetta,

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää: Natriumalginaatti 250 mg Natriumvetykarbonaatti 133,5 mg Kalsiumkarbonaatti

Lisätiedot

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Pia Eloranta, Head of Clinical Research, Pfizer Oy 4.2.2009 Esityksen sisältö Yleistä lasten lääketutkimuksista Lasten lääketutkimuksen viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot