Hyvinvointia työstä Jarmo Vorne 1. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 14.5.2014 Jarmo Vorne 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä 1

2 Työturvallisuus ja riskien hallinta Erityisasiantuntija Jarmo Vorne 2

3 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, kehittäjä ja tutkija Visiomme "Hyvinvointia työstä" Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia Itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sektoritutkimuslaitos Johtokunnassa kolmikanta sosiaali- ja terveysministeriö työ- ja elinkeinoministeriö työnantajajärjestöt (EK, KT) työntekijäjärjestöt (AKAVA, SAK, STTK) omaa työtä tekevien järjestö (MTK) Asiakkaamme työpaikat, kansalaiset, julkinen valta, työterveyshuollot, työsuojelu, kehittäjät, kouluttajat 3

4 "Eipä se minulle tapahdu " 4

5 Mitä uutta tapaturmatorjunnassa 2000-luvulla? Turvallisuus nähdään vahvasti ammattitaidon osana. Yhteinen työpaikka jokaisen on hoidettava oma tonttinsa turvallisuudessa hyvin. Vaaratekijöiden yhteisvaikutuksia osataan tarkastella entistä paremmin. Johdon ja esimiesten rooli tapaturmatorjunnassa on merkittävä. Väkivallan uhka otetaan vakavasti. Työnantajat ovat kiinnostuneita myös vapaa-ajan tapaturmien torjunnasta. 5

6 Tapaturmille erityisen herkät henkilöt tai tilanteet huomioi riskinarvioinnissa Värisokeus Liikuntaelinvammat Ulkomaalaiset henkilöt kielitaidon puutteet ja varoituskyltit Kulttuuriset lisäriskit vaatetus, suojautuminen Kokeneiden työntekijöiden perehdyttäminen uuteen tehtävään Esimiesten perehdyttämisen puutteet 6

7 Onko yhteisvaikutukset otettu riskinarvioinnissa huomioon? Liukastumisriski Kylmyys Paleltumisriski Hienomotoriikan heikentyminen Sähkö Sähkötapaturman riski 7

8 Onko yhteisvaikutukset otettu riskinarvioinnissa huomioon? Staattisen sähkön aiheuttama kipinä Tulipalo Työntekijän tahaton liike Koneisiin satuttamisen riski 8

9 Aiheutuuko vaara oman vai muiden toiminnan kautta? Huono valaistus ulkoalueella Tapaturmariski, koska ei nähdä Tapaturmariski, koska ei näytä 9

10 Laajenna tapaturmatutkintaa - Mitä häiriötekijöitä onnettomuustilanteessa oli? TAPATURMA Minähän sanoin! Ennen tapaturmaa Tapaturman jälkeen 10

11 Esimerkki tapaturmavaarojen tunnistamiskäytännöstä: Turvakehä Hahmota ympärillesi viiden metrin turvakehä. Tunnista tyypillisimmät vaarat. 5 m

12 Työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan tehokkuus työpaikoilla (TS-teho) hankkeen tavoitteena Merivirta M-L et al, Löytää toimintatapoja työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointihaasteiden hallintaan Tuottaa tietoa työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan tasosta vertailutietoa johon työpaikat voivat verrata omaa tilannettaan kooste työpaikkojen hyvistä käytännöistä 12

13 Työsuojelun yhteistoiminta ja organisointi Työturvallisuus = koneturvallisuus Lain minimitason noudattaminen Pienillä työpaikoilla korostuu käytännön yhteistoiminta, isommilla enemmän edustuksellista yleinen toimintakulttuuri näkyy myös työsuojelussa Johdon sitoutuminen näkyy - niin hyvässä kuin pahassa Valtuutetun ja päällikön tehtävät riippuvaisia henkilön ominaisuuksista Tiedonkulussa puutteita ennakoiva työsuojelu ei näy työntekijöille > koetaan että ei tehdä peräänkuulutetaan työntekijöiden aktiivisuutta Työsuojelun toimintaohjelmien laatu kirjavaa eivät välttämättä kuvaa työsuojelutoimintaa käytännössä 13

14 Työntekijöiden opetus ja ohjaus Pääsääntöisesti hyvät perehdytyskäytännöt Epäilyjä siitä, toteutuuko perehdytys samanlaisena kaikille Kuitataanko vain lomakkeet? Puutteita kirjallisissa materiaaleissa ja työohjeissa esim. ergonomia-asiat huomioitu harvalla työpaikalla Yhteisen työpaikan kysymykset perehdytyksessä usein puutteita tai ei ole huomioitu ollenkaan 14

15 Esimiesten ja organisaation toiminta Esimiesten turvallisuustietoisuudessa puutteita Ei tietoa, ei ymmärrystä omasta vastuusta Esimiehet yhdessä vuorossa, työntekijät kahdessa Yhteisesti sovitut toimintatavat auttavat Vastuun siirtoa edustuksellisen työsuojelun toimijoille Kiire ja tuotantopaineet voivat vaikuttaa Turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa vähäistä Kunnossapidosta pyrittiin huolehtimaan mahdollisimman hyvin 15

16 Omat työsuojelutarkastukset ja aloite- ja ilmoitusmenettelyt Omat tarkastukset turvallisuuskierrokset, siisteys- ja järjestyskierrokset osalla hiipuneet ajan myötä Vaaratilanneilmoitukset tavoitteita on, mutta niihin ei yleensä päästä Tapaturmatutkinta tehdään, mutta johtaako mihinkään? Henkilöstökyselyt toteutettu, mutta palautekäytännöt usein puutteelliset työsuojelutoiminnan kohdentamiselle henkisen puolen asioihin tarvetta Innostus katoaa kun palautteet ja toimenpiteet uupuvat! 16

17 Vaarojen selvitys ja arviointi Työntekijöiden mukaan ottaminen vaihteli työpaikoittain Keskitytään koneisiin ja laitteisiin sekä kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin Huomiotta jäävät usein henkiset kuormitustekijät, fyysinen kuormittavuus ja työympäristön muut vaaratekijät (esim. pihaalueet) 17

18 Miksi tapaturmia tapahtuu? Ajan saatossa erilaisia tapaturmateorioita Heinrichin dominoteoria Reasonin reikäjuustomalli 18

19 ja kun tapaturmalle ei löydetä muuta selitystä, siitä syytetään liian usein inhimillistä virhettä. 19

20 Ihmisen toiminta ei selitä yksin tapaturmaa Inhimillinen virhe ei ole todellinen selitys vaaratilanteelle, tapaturmalle tai onnettomuudelle Monet työhön, työympäristöön, työn organisointiin ja työyhteisöön liittyvät tekijät vaikeuttavat ihmisen kykyyn käsitellä tietoa -> voivat johtaa inhimillisiin virheisiin -> ja inhimilliset virheet tapaturmiin 20

21 Inhimilliset virheet työssä Lievimmillään heikentävät työn sujuvuutta, aiheuttavat viivästyksiä Voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä Pahimmillaan johtavat tapaturmiin ja onnettomuuksiin Tapaturmista % taustalla inhimillinen virhe (Heinrich, Peterson & Roos 1980, Hale & Glendon 1987) 21

22 Turvallisuuden jäävuorimalli (alkuperäisen jäävuorimallin kehittänyt Heinrich, mukailtu) Myös arkiset pikkuongelmat, hankaluudet, vaaranpaikat, virheet yms. saatava pinnalle! 22

23 Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke vuosina Kalakoski V et al TAVOITE Selvitetään mitkä työmenetelmiin, -välineisiin ja -ympäristöön liittyvät tekijät altistavat inhimillisille virheille ja vaaratilanteille Parannetaan työn sujuvuutta ja turvallisuutta ja vähennetään tapaturmia MENETELMÄT neljä organisaatiota mukana, joissa tehdään huolto-, kunnossapito-, varasto- ja tuotantotyötä SUJUVA -kysely koko henkilöstölle (n=1681) työolosuhteista ja inhimillisistä virheistä TURVANUPPI vaaratilanne-/tapaturmatutkinnat samoissa organisaatioissa (n=100) 23

24 Työssä on paljon virheille altistavia tekijöitä (Sujuva-tutkimuskysely) Yli 50 % työntekijöistä kohtaa työssään päivittäin tilanteita, joissa on varottava liikkuvia kohteita Yli 40 % joutuu tekemään tai tarkkailemaan työssä useaa asiaa yhtä aikaa 25 %:lla joka päivä työn tekeminen häiriintyy tai katkeaa toistuvasti 25 %:lla työssä on häiritsevää melua ja hälyä joka päivä Yli 30 %:lla työntekijöistä on viikoittain painetta kiirehtiä työssään 24

25 Työ altistaa inhimillisille virheille (Sujuva-tutkimuskysely) Kiire ja kuormittuminen esim. Painetta kiirehtiä, En ehdi tauoille, En ehdi palautua -> Työssä ei ehdi huomata kaikkea tarpeellista Informaation puute esim. Ohjeet puutteellisia, ristiriitaisia, vaikeita -> Vaikea asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, Muistiongelmia, Unohtelua Puutteet vaarojen merkitsemisessä esim. Vaaraa ei merkitty, Hälytyksiä vaikea kuulla -> Toimintalipsahdukset lisääntyvät, vaikea huomata kaikkea tarpeellista 25

26 Kiire ja työtapaturmat Pia Perttula,

27 Inhimillisten virheiden vähentäminen Ei kannata keskittyä analysoimaan yksittäisten työntekijöiden virheitä ja epäonnistumisia yksilöön liittyvien tekijöiden korostaminen yksittäisten työntekijöiden syyllistäminen -> virheitä peitellään -> jää huomaamatta, mitkä seikat altistavat virheille ->vaikea löytää ratkaisuja ja vähentää virheitä (Reason 2000) Jarmo Vorne 27

28 Työn ja työympäristön suunnittelu Selvitetään millaisia virheitä työpaikalla esiintyy Tunnistetaan työhön liittyvät tekijät ja tilanteet, joiden vuoksi ihmisen tiedonkäsittely kuormittuu ja vaikeutuu tarpeettomasti ja inhimillisten virheiden mahdollisuus kasvaa Suunnitellaan työ ihmisen näköiseksi, mikä on ainoa keino vähentää valtavaa määrää inhimillisiä virheitä ja niihin kytkeytyviä työtapaturmia 28

29 Case: Kaatuminen portaissa Tapahtuma: Työntekijä kaatuu laskeutuessaan portaita ja putoaa niiden alapäähän loukaten selkänsä. Syiksi selviää: portaiden viallinen askelma, inhimillinen virhe: työntekijä ei pitänyt kaiteesta kiinni, eikä katsonut riittävästi eteensä Korjaustoimenpiteet: Portaiden viallinen askelma: Askelma kunnostetaan välittömästi, poistetaan myös juurisyyt Inhimillinen virhe: Työntekijää muistutetaan olemaan huolellisempi ja pitämään kaiteesta kiinni laskeutuessa 29

30 Vaikka tilanne on voinut olla todellisuudessa tämä Seuraava työvaihe edellyttää 20 ison laatikon siirtämistä TT ei tiedä tavarahissin olemassaolosta (perehdytys!) Siirrettäviä tavaroita on paljon, seuraava työvaihe odottaa -> paine/pyrkimys kiirehtiä Ei näe kuorman takaa eteensä Mahdoton pitää kaiteesta kiinni Viallisesta askelmasta ei varoitusta, eikä sitä ole merkitty Pimeänä oleva kattovalo jne.. 30

31 Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinta Etsitään syitä, ei syyllistetä ihmistä Ei tyydytä "inhimillinen virhe" selitykseen, vaan pyritään selvittämään mitkä työstä, työympäristöstä, työn organisoinnista ja työyhteisöstä johtuvat tekijät altistivat inhimilliselle virheelle Pyritään poistamaan kyseiset tekijät 31

32 Yhteenveto Jokainen tapaturma on torjuttavissa! Inhimillinen virhe ei ole todellinen selitys vaaratilanteelle, työtapaturmalle tai onnettomuudelle Ihmisen lajityypillisiä ominaisuuksia on vaikeaa tai mahdotonta muuttaa, mutta inhimillisille virheille altistaviin työolosuhteisiin on mahdollista vaikuttaa ja näin voidaan vähentää virheitä ja työtapaturmia Jarmo Vorne 32

33 Nolla tapaturmaa foorumi Suomalaisten työpaikkojen verkosto yhteensä 314 jäsentyöpaikkaa toukokuussa 2014 Kaikki työpaikat tervetulleita työturvallisuustasosta, työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta Tärkeää on aito halu turvallisuuden parantamiseen ja pyrkimys nollaan tapaturmaan Foorumin toiminta Seminaareja ja tilaisuuksia (jäsenseminaarit, infotilaisuudet, koulutukset) Internetpalveluita (yleinen www, extranet, uutislehti) Materiaaleja (materiaalipaketit, oheismateriaalit) Tunnustukset Lisätietoja: 33

34 Lähteet ja kiitokset Sujuva hankkeen aineisto: kirjallisuuskatsaus, 1. tutkimusosion alustavat tulokset, 2. tutkimusosion kokemukset, Kalakoski V.:n esityskalvot lehdistötilaisuudessa Liuhamo M Turvallisuuskymppi. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työtapaturmat - Tilastojulkaisu Työterveyslaitos Tapaturmien ehkäisy sivuston "Termejä ja määritelmiä" /termeja_ja_maaritelmia/sivut/default.aspx Työ Terveys Turvallisuus 4/2012. Kujala H. Ota huomioon inhimillinen tekijä. s Kiitokset: Pia Perttula, Venla Räisänen, Henriikka Ratilainen, Maija-Leena Merivirta, Vuokko Puro, Mika Liuhamo 34

35 Kiitos! Seuraathan meitä Twitterissä ja liity Facebook kaveriksi! twitter.com/tyoterveys twitter.com/fioh Jarmo Esittäjän Vorne nimi 35

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen

Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Helmikuu 2013 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta Inhimillisten virheiden jäljille NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Foorumin johtoryhmä vieraili Sandvikilla

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta Avain turvallisempaan huomiseen Henkilöriskien hallinta Sisällysluettelo Henkilöriskien hallinta on tärkeää...3 Henkilöstö voimavarana...4 Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen...5 Työsuhteen

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot

UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot JOULUKUU 2014 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Ehkäiset turhat pistot Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Turvapuistoilla

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009

Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009 Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17 00530 Helsinki p. 075 324 51 www.mll.fi Selvityksen tekijä: Ritva Paavonheimo

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvästä erinomaiseksi turvallisuuden saralla

Hyvästä erinomaiseksi turvallisuuden saralla Numero 2 / 2007 Johtoryhmän kolumni: Hyvästä erinomaiseksi turvallisuuden saralla Uudistettu työturvallisuuslaki saanut aikaan muutoksia työpaikoilla Työsuojeluvaltuutetun toimintakertomus Työhyvinvointi

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot